Read Microsoft Word - Huong_dan_cai_dat_HTKK_v3 0.doc text version

T NG C C THU

TÀI LI U H NG D N CÀI T NG D NG H TR KÊ KHAI THU

Phiên b n 3.0

(DÙNG CHO NG I N P THU )

Hà n i, 08/2011

H NG D N CÀI

T PH N M M H TR PHIÊN B N 3.0

KÊ KHAI THU

1.

cách:

i v i máy tính ã cài b n 2.5.5 tr v tr c

B c 1: Th c hi n g b

t ng d ng HTKK t phiên

ng d ng HTKK 2.5.5 kh i h th ng b ng

Vào Control Panel => Add and Remove Programs => Ch n ng d ng HTKK => n Remove g b ng d ng kh i h th ng. B c 2: Th c hi n cài t ng d ng HTKK 3.0: a ch - T i b cài ng d ng HTKK 3.0 (file nén HTKK_v3.0.rar) t i http://www.gdt.gov.vn ho c http://webketoan.vn - Ch y file Setup.exe th c hi n cài t t nh sau:

- Gi i nén file HTKK_v3.0.rar thu c b cài ng d ng HTKK 3.0 Trên màn hình xu t hi n giao di n ch n th m c cài

- Nh n nút "Tiep tuc" hi n ra nh sau:

th c hi n vi c cài

t, sau khi nh n màn hình

M c nh th m c cài C:\Program Files\ N u không c n thay hu cài N u mu n thay

t s tr

n th m c HTKK300 trong th m c nh ch n "Tiep tuc" >

i th m c m c

t ch n nút "Huy bo" i th m c ch n nút "Chon..."

Lu ý: Không nên ch n cài t vào th m c ã cài t ng d ng HTKK phiên b n 2.5.5 (m c nh th m c cài t HTKK 2.5.5 là C:\Program Files\HTKK130) m b o không nh h ng n d li u ã kê khai tr c ây.

Ch n th m c cài nh sau:

t r i ch n "Tiep tuc"> S xu t hi n màn hình cài

t

b t

Trên màn hình s ch rõ chi ti t các thao tác có th . Nh n nút "Cai dat" u cài t ng d ng. Màn hình s hi n ra nh sau

K t thúc quá trình cài

t, nh n nút "Finish" hi n th màn hình sau.

-

óng các ng d ng khác ang m . hoàn thành quá trình cài t. ng l i). ng l i (b t bu c ph i kh i

- Nh n nút Finish - Ch máy tính kh i

- Sau khi k t thúc quá trình cài t ng HTKK 3.0.

t, trên màn hình Desktop xu t hi n bi u

- Kích úp vào bi u t ng HTKK 3.0

kh i

ng chng trình. h tr tra c u l i các t

B c 3: Cài t l i ng d ng HTKK 2.5.5 khai ã kê khai trong h th ng

Do các ch tiêu trên t khai thu c a phiên b n 3.0 (theo Thông t 28/2011/TT-BTC) khác bi t v i ch tiêu trên t khai thu c a phiên b n 2.5.5 (theo Thông t 60/2007/TT-BTC). Vì v y, khi cài t ng d ng HTKK phiên b n 3.0, NNT không th tra c u c d li u t khai t tháng 6/2011 tr v tr c. Trong quá trình tri n khai ph n m m ng d ng HTKK tr c ây cng không h tr cài t cùng lúc 02 phiên b n ng d ng khác nhau trên cùng m t máy tính. Tuy nhiên ng i n p thu u có yêu c u c tra c u l i d li u t khai t tháng 6/2011 tr v tr c, do v y, l n nâng c p này, T ng c c Thu cung c p thêm 01 b cài l i ng d ng HTKK 2.5.5, i tên m t s th m c có th cài c 02 phiên b n HTKK trên cùng m t máy tính, áp ng yêu c u tra c u d li u c nêu trên. H ng d n cài l i b ng d ng HTKK 2.5.5: - T i b cài ng d ng HTKK 2.5.5 (file nén HTKK_v2.5.5_Update.rar) t i a ch http://www.gdt.gov.vn ho c http://webketoan.vn - Gi i nén file HTKK_v2.5.5_Update.rar thu c b cài ng d ng HTKK 2.5.5 - Ch y file Setup.exe th c hi n cài t t nh sau: Trên màn hình xu t hi n giao di n ch n th m c cài

- Nh n nút "Tiep tuc" hi n ra nh sau:

th c hi n vi c cài

t, sau khi nh n màn hình

M c nh th m c cài C:\Program Files\ N u không c n thay hu cài N u mu n thay

t s tr

n th m c HTKK130 trong th m c nh ch n "Tiep tuc" >

i th m c m c

t ch n nút "Huy bo" i th m c ch n nút "Chon..."

Lu ý: C n ch n th m c cài t là th m c ã lu d li u t khai ã kê khai trong ng d ng HTKK phiên b n 2.5.5 (m c nh là C:\Program Files\HTKK130) m b o có th tra c u l i d li u ã kê khai tr c ây.

Ch n th m c cài nh sau:

t r i ch n "Tiep tuc"> S xu t hi n màn hình cài

t

b t

Trên màn hình s ch rõ chi ti t các thao tác có th . Nh n nút "Cai dat" u cài t ng d ng. Màn hình s hi n ra nh sau

K t thúc quá trình cài

t, nh n nút "Finish" hi n th màn hình sau.

-

óng các ng d ng khác ang m . hoàn thành quá trình cài t. ng l i). ng l i (b t bu c ph i kh i

- Nh n nút Finish - Ch máy tính kh i

- Sau khi k t thúc quá trình cài t ng HTKK 2.5.5

t, trên màn hình Desktop xu t hi n bi u

Nh v y, ng i n p thu có th s d ng 2 ng d ng HTKK phiên b n 3.0 và 2.5.5 trên cùng m t máy tính. B n HTKK 2.5.5 dùng tra c u l i d li u ã kê khai. B n HTKK 3.0 dùng kê khai m i t k tính thu tháng 7/2011.

2.

i v i máy tính cha cài

t ng d ng HTKK

có c b n HTKK 3.0.

- Ch th c hi n b c 2 trong ph n 1 nêu trên

Information

Microsoft Word - Huong_dan_cai_dat_HTKK_v3 0.doc

9 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

276617