Read Microsoft Word - IsiXhosa - Home Language - Teacher - Section A - SC.doc text version

UVAVANYO LWEMISEBENZI EFANAYO (CTA) IBANGA 9 ­ 2008 ISIXHOSA ULWIMI LWASEKHAYA

INCWADI KATITSHALA ICANDELO A UMXHOLO

Abantu abadumileyo nabangumfuziselo omhle ebantwini ISIHLOKO SOMXHOLO Ukunika ingqalelo, ukwakha ubuwena bakho

Ixesha elimisiweyo: iiyure ezi-5 Amanqaku: 150

TYHILA

GRADE 9 DOE CTA: ISIXHOSA ULWIMI LWASEKHAYA: INCWADI KATITSHALA ­ ICANDELO A

Iphepha lesi-2 kwali-14

IINDIDI ZEMISEBENZI: Inombolo yesenzo Uhlobo lomsebenzi Ixesha Iindlela Amanqaku elimisiweyo zovavanyo PF GH ITaxonomy ne % ne % kaBloom yenqaku yenqaku ne % yenqaku 1 GH 2 Umgangatho (100%) (50%) 3 nowesi- 6 2 GH 4 (50%) 3 (90%) GH 6 (65%) GH 7 (25%) Umgangatho 1, 2, 3, 4, 6 no 7

1

Iingxoxo zeqela kunye nengxelo

60 imizuzu

Utitshala

20

2.1

Ukuphendula itekisi ­ Inqaku

30 imizuzu

Utitshala

20

6 (10%) GH 6 (10%) GH 1 (50%) GH 6 (50%) GH 4, 5 no 7 (20%) GH 1 (50%) GH 4 (30%) GH 5 (67%) GH 3 (33%) GH 1 (25%) GH 3 (25%) GH 4 (25%) GH 2 (50%) Umgangatho 3, 4, 5 no 7

2.2

2.3

Ukuphendula itekisi ­ Uluhlu lwamagama Ukuphendula itekisi ­ Umbongo

30 imizuzu

Utitshala

20

6 (100%)

60 imizuzu

Utitshala

20

3 (20%) 4 (50%) 5 (30%)

3.

UPhando noNikezelo

30 imizuzu

Utitshala

30

2 (67%) 5 (33%) 4 (75%)

4.

Ukubhala okubalisayo

90 imizuzu

Utitshala

40

Umgangatho 1, 4, 5 no 7

6 (25%)

GRADE 9 DOE CTA: ISIXHOSA ULWIMI LWASEKHAYA: INCWADI KATITSHALA ­ ICANDELO A

Iphepha lesi-3 kwali-14

ISISHWANKATHELO IXESHA/ IZIGABA ZAMAXESHA Malunga ne. 10 30 ­ 40 imizuzu yezigaba zexesha (300 imizuzu okanye iiyure ezi- 5 ) 150 150 amanqaku 10 amanqaku 30 amanqaku 22 amanqaku 40 amanqaku 16 amanqaku 32 amanqaku 34 amanqaku 26 amanqaku 33 amanqaku 20 amanqaku 16 amanqaku 21 amanqaku

AMANQAKU UVAVANYO PF

ITAXONOMY KABLOOM

UTITSHALA 1 UkuMamela 2 UkuThetha 3 UkuFunda nokuBukela 4 kuBhala 5 UkuCinga 6 ULwimi 1&2 3 4 5 6 7

OKUQULATHIWEYO Le yunithi ijonge ekukuncedeni ukuba uqalise ukucinga ngendlela yokusebenzisa abantu abadumileyo kunye nabo bangumfuziselo omhle ukwakha ubuwena nesimo sakho njengomntu osemtsha. Ikucela ukuba uvelele ngendlela ehlaba amadlala nangowuphi umntu ongumfuziselo omhle okanye odumileyo, ngokuzazi nokuzamkela wena kuqala. Ngaphaya koko, le yunithi ikunika imisebenzi emininzi ethethwa ngomlomo, ebhaliweyo, efundwayo nebonwa ngamehlo ukuphucula ubuchule bakho bokuthetha nokunxibelelana. Nceda uqinisekise ukuba abafundi bayazingenisa iincwadi zaBafundi emva kwesifundo ngasinye.

TYHILA

GRADE 9 DOE CTA: ISIXHOSA ULWIMI LWASEKHAYA: INCWADI KATITSHALA ­ ICANDELO A

Iphepha lesi-4 kwali-14

UMSEBENZI 1

IINGXOXO ZEQELA KUNYE NENGXELO PF 1: GH 2; PF 2: GH 4

(60 imizuzu)

Ixesha PF 1 GH 2 PF 2 GH 4

Iziphumo Njani?

2 izigaba zexesha Umfundi uya kuba nakho ukumamela iinkcukacha zolwazi nolonwabo, ze aphendule ngokufanelekileyo nangokuhlaba amadlala kwiimeko ezininzi eziziindidi ngeendidi. Mamela ngononophelo kwiinkcukacha zolwazi. (10 amanqaku) Umfundi uya kuba nakho ukunxibelelana ngokuzithemba nangempumelelo ngolwimi oluthethwayo kwiimeko ezininzi eziziindidi ngeendidi. Ukubonisa ubuchule bonxibelelwano oluntsokothileyo obuziindidi ngeendidi ngokuthatha inxaxheba ngomdla kwiingxoxo zeqela (10 amanqaku) · Uyayizama imiba ebalulekileyo. · Ubuza imibuzo efuna ukudliwa kwamathambo engqondo · Uyazikhokhela iingxoxo.. · Thethathethana nixoxe ngeeyaantlukwano ukuze nifikelele kuvumelwano ngokwezimvo okanye ninikezele. · Nithethelele uluvo lwenu. · Namkele umceli mngeni nezigxeko apho kufaneleke khona. · Impumelelo nokusetyenziswa kwezangotshe nezixhobo zolwimi olusetyenzisiweyo. Ekupheleni kwesi sifundo abafundi kufanele ukuba babe nakho ukuqonda okuninzi ngomntu ongumfuziselo omhle. Kukwafuneka babe nakho ukusebenzisa ubuchule namacebo okumamela. Yahlula iklasi ibe ngamaqela ama- 4 abafundi. Cela iqela ukuba linike umntu ngamnye indima yokuba ngumgcini wexesha, umniki ngxelo, umthathi manqaku okanye umhlali ngaphambili. Yiba nengxoxo zeklasi eziyimizuzu eli-10 ngendlela yokuba ngumphulaphuli omamela ngenyameko. Jonga amanqaku alapha ngezantsi. Baxelele ukuba baza kuvavanywa ngokukwazi ukumamelana omnye nomnye nangengxelo yabo. Babonise iphepha lovavanyo lwamaqela ze ubacele ukuba balifunde njengeqela, okanye balifunde bonke njengeklasi. Ungachithi ixesha elininzi kulo msebenzi, njengoko iingxaki zabantu ngabanye zingasatyelwa ngexesha oququzelela ngalo umsebenzi wamaqela. Zulazula phakathi kwamaqela ubenze baqonde ubuchule babo bokuthetha bengasebenzisanga magama xa bephulaphule (babonise ukusebenzisa amehlo ngokujonga, ukunqwala, njalonjalo). Cela iqela ngalinye ukuba likhethe iifoto ezimbini zabantu abadumileyo abanikwe encwadini yabo, uninzi lwabo eqeleni olucinga ukuba ngabantu abangumfuziselo omhle. Mabacinge bavumelane ngomntu OMNYE ongumfuziselo omhle ongekhoyo ezincwadini zabo. Kufuneka banike izizathu ezithathu ngomntu ngamnye abamkhethileyo. Abafundi abathathu bokuqala banika ingxelo ngendlela abakhethe ngayo. Owesine ujongana nokuba ingaba aba bantu bakhethiweyo basoloko bengabantu abakhayo, athethe nangomnye ekubonakala ukuba iqela liqinisekile ukuba akangomfuziselo omhle nofanelekileyo. Nika amaqela imizuzu eli-15 yengxoxo. Chitha isigaba sexesha esilandelayo ekwenziweni kwengxelo, uvavanya ilungu ngalinye leqela usebenzisa irubriki. Bethelela into yokuba ilungu ngalinye leqela kufuneka linike ingxelo kwaye liza kufumana inqaku. 1.1 UJacob Zuma (umongameli we-ANC ); 1.2 UBryan Habana (umdlali weqela lombhoxo iSpringboks); 1.3 UTokyo Sexwale (usomashishini nompolitiki); 1.4 U-Archbishop Desmond Tutu (umlweli wenkululeko nowayesakuba yinkokheli yeNkonzo yama-Anglican eMzantsi Afrika); 1.5 UBritney Spears (imvumi kwanomntu wodumo); 1.6 U-Oprah Winfrey (wenkqubo yokuthetha kwitelevizhini); 1.7 UJustin Timberlake (imvumi); 1.8 UMarilyn Manson (omnye umculi); 1.8 UQueen Latifah (umdlali weqonga waseMelika).

[20]

GRADE 9 DOE CTA: ISIXHOSA ULWIMI LWASEKHAYA: INCWADI KATITSHALA ­ ICANDELO A

Iphepha lesi-5 kwali-14

INDLELA YOKUBA NGUMPHULAPHULI OLUNGILEYO Nazi izikhokhelo ongazigcina engqondweni: · · · · · Thathela ingqalelo kokuqulathwe ngumyalezo wesithethi, hayi kwinkangeleko yaso okanye kwimikhwa yaso (umzekelo: ukuthinta umqala). Zama ukuhlala unengqondo ephangaleleyo ungavumeli ukulawulwa luvakalelo lwakho. Zibuze imibuzo yengqondo, enje ngokuba: Yintoni eyona nto kanye esijolise kuyo isithethi? Mamela izimvo eziphambili. Linda isithethi sigqibe ukuthetha phambi kokuba uphendule. Banike ingxelo: uhlale ujonge ngqo kwisithethi, nqwala amaxesha ngamaxesha ukubonisa ukuba uyaqonda. Usenokude uncume, uhleke okanye uthule xa kufaneleke njalo. Khumbula ukuba umntu uyamamela nangobuso bakhe kunye neendlebe zakhe. 20 amanqaku

UMSEBENZI 1 UVAVANYO LWAMAQELA NOLOMFUNDI NGAMNYE (20 AMANQAKU) (Ngutitshala) (imizuzu engama-30 yengxoxo nengama- 30 yokunika ingxelo)

Amalungu eQela: Umhla:

Hayi (0-3)

Umfundi kusafanele azizame kulo mba (4-7)

Ewe (8-10)

UKUVAVANYWA KWEQELA 1. Iqela liye laba nakho ukuphulaphula omnye nomnye ngokuzimisela futhi labonisa imbeko ngegalelo lomnye nomnye (PF 1: GH 2) UKUVAVANYWA KOMFUNDI NGAMNYE 2. Umfundi uyakwazi ukwenza ingxelo kwaye ubonakalisa ukuba imiba iye yazanywa zaze izimvo zakhuthazwa ngokuzithethelela. Umfundi uyakwazi ukuphendula imibuzo ze amkele nemiceli mngeni kwanezigxeko. Uyakwazi ukukhuthaza nokuthethelela izimvo zeqela kwanezakhe (PF 2: GH 4) Inani lilonke elipheleleyo

amanqaku angama20

TYHILA

GRADE 9 DOE CTA: ISIXHOSA ULWIMI LWASEKHAYA: INCWADI KATITSHALA ­ ICANDELO A

Iphepha lesi-6 kwali-14

UMSEBEZI 2

USABELA KWITEKISI (120 imizuzu) PF 3: GH 5, 6, 7, 8; PF 4: GH 1; PF 5: GH 4; PF 6: GH 1, 6 UKUSABELA KWITEKISI PF 3: GH 1, 3, 4 IMIFANEKISO (30 imizuzu)

UMSEBEZI 2.1

ITEKISI A

Ixesha PF 3

(10)

GH 6

GH 7

PF 6 GH 6 Iziphumo

Njani?

Isigaba sexesha esi-1 Ukufunda nokubona: Umfundi uya kukwazi ukufunda nokubona iinkcukacha zolwazi nokuzonwabisa, aze asabele/phendule ngendlela ehlalutyayo kwizinto zobugcisa, zenkcubeko nezovakalelo ezilixabiso kokubhaliweyo. Ubonisa ukukuqonda okubhaliweyo, injongo yako nololwamano lwako kubomi bakhe ngokuhlalutya ukukhula kwesakhiwo, imixholo, izinto ezilixabiso, abalinganiswa nesimo sentlalo (Imibuzo 1, 3, 5, 6, 7) (13 amanqaku) Ukunika ixabiso lobugcisa elisetyenziswe ukwenza iziphumo ezithile kwisiqendu esibonwa ngamehlo, esibhaliweyo nakwiindindi ngeendidi zosasazo njengokuvakala/ukuphumelela kwezixhobo ezisetyenzisiweyo zoncwadi nezolwimi. (Imibuzo 2, 8) (amanqaku ama-5) Umfundi uya kwazi ze abe nako ukusebenzisa izandi, amagama negrama yolwimi ukubhala izicatshulwa. Usebenzisa ulwimi ngobugcisa. (Umbuzo 4) (2 amanqaku) Ekupheleni kwesi sicatshulwa umfundi ufanele ukuba abe nako ukubonisa ukusiqonda isicatshulwa ngokushwankathela okuqulathiweyo, injongo yako nezinto ezilixabiso kumbalisi. Umfundi kufanele abe nokubona ukubaluleka kombalisi njengesixhobo soncwadi, kwanezixhobo zoncwadi ezizezinye. Umfumdi kufanele abe nako ukuqonda iintsingiselo ezirheshayo kwanokusetyenziswa kolwimi ngobuchule. Cela abafundi ukuba bagqibezele iMpendulo/uSabelo kwiSishwankathelo ngesi sigaba sexesha phantsi kweliso elibukhali.

1.

Nesiphi na isihloko esifanelekileyo esishwankathela okuqulathiweyo kunye nendlela ambuka ngayo uMhlophe uMiriam Makeba. Inqaku eli-1 namanqaku ama2 ukuba umfundi ubandakanya bobabini uMhlophe kunye noMakeba (okanye ubaqhagamshelanisa nengqiqo yomntu ongumfuziselo omhle) 1 inqaku ukuba unxibelelwano lunobubhetyebhetye -1 ukuba akukho zivakalisi. 2.1 2.2 UGcina Mhlophe. Kufanelekile njengokuba uGcina Mhlophe enika izizathu zakhe zokumthanda uMiriam Makeba. (nayiphi enye impendulo efanelekileyo) Abantu abamnyama baseMzantsi Afrika, bengcungcutheka phantsi koRhulumente wengcinezelo. inkululeko/ umnqweno wokuba avunywe umntu ngeetalente zakhe/ ukuba nempumelelo emehlweni ehlabathi/ nayiphi impendulo eyenye efanelekileyo. Idibanisa izivakalisi zibini ezinentsingiselo eziphantse zifane. Ibonisa isihloko sengoma.

(3) (1)

2.

(1)

3.

3.1

(1)

3.2

(2) (1) (1)

4.

4.1 4.2

5.

URhulumente wengcinezelo wamalela uMiriam Makeba ukuba angene eMzantsi Afrika ukuza kungcwaba umama wakhe.

GRADE 9 DOE CTA: ISIXHOSA ULWIMI LWASEKHAYA: INCWADI KATITSHALA ­ ICANDELO A

Iphepha lesi-7 kwali-14

Wahlupheka kakhulu kukwalelwa angavumeleki ukuza ekhaya. (ukuswelekelwa yintombi yakhe asiyiyo enye yeempendulo apha) 6. 6.1 6.2 Ewe okanye Hayi. Isizathu esineenkcukacha sinikiwe. Igama leGcisa. Izizathu ezi-2 kunye nezivakalisi ezipheleleyo ezi- 2. (-1 inqaku ukuba ayizozivakalisi zipheleleyo)

(2) (1)

(2)

7.

Kwathotywa isidima sakhe nguRhulumente wengcinezelo. Ukwaligcisa yena ngokunokwakhe. UGcina usebenze kwiindawo ezininzi kwihlabathi liphela. (naziphina ezi- 2) (yamkela nayiphi impendulo efanelekileyo engekhoyo apha ngasentla) 8.1 Mhlawumbi, isimntwiso 'eyona ingcono eyakha yabonwa kwilizwe lomculo' kodwa ingaba, sisifaniso: 'Ufana newayini emnandi ...' 1 inqaku ngokubiza igama (akukho manqaku ngokukhetha/ngokubonisa) Ilizwe lomculo linikwa iimpawu zomntu zokubona/ UMiriam Makeba ufaniswa newayini eya iba mnandi ngakumbi ngokuhamba kwexesha.

(2)

8.

(1)

8.2

(2) [20]

UMSEBENZI 2.2

ULUHLU LWAMAGAMA PF 6: GH 1, 6

(30 imizuzu)

Ixesha PF 6

GH 1

GH 6

Iziphumo

Njani?

1 isigaba sexesha Umfundi uya kukwazi ukusebenzisa izandi, amagama negrama yolwimi ukwenza nokutolika izicatshulwa. Sebenza ngamagama. (Imibuzo 1, 3, 4, 7) (10 amanqaku) · sebenzisa izifinyezi eziqhelekileyo namagama awakhiwe ngoonobumba bokuqala bamagama ngokufanelekileyo · chaza ze achaze imisebenzi yeentsapho kunye namagama emisebenzi efanayo ukukhulisa isigama ngokufanele imeko · sebenzisa izimaphambili nezimamva eziqhelekileyo ukufumana intsingiselo · xoxa ngendlela iilwimi eziboleka ngayo amagama kwezinye, indlela amagama aguqula ngayo intsingiselo ngokuhamba kwexesha, nangendlela akhiwa ngayo amagama amatsha sebenzisa imeta-language (amagama afana nokuvumelana kwamagama, amagama athetha into enye, anamatheleneyo,anobuchule bengqiqo,ichaphaza msila/isemi-kholon). (Imibuzo2, 5, 6) (10 amanqaku) Ekupheleni kwesi sifundo, abafundi bafanele ukuba nakho ukuqonda ukuba amagama angohlulwa abe ziingcambu, izimaphambili nezimamva. Kufuneka baqalise ukusebenzisa oku njengendlela yokufumana intsingiselo yamagama angaziwayo. Abafundi kufuneka baqonde futhi ukuba isiXhosa yinxalenye yosapho lweelwimi. Cela abafundi ukuba bagqibezela impendulo yomhlathi kwesi sigaba sexesha. Banike imizuzu emi-5 ukuba baxoxe ngomsebenzi ze ubacele ukuba bagqibezela imibuzo ngabanye ngabanye.

1. 2.

ILatin Ingcambu. (1 inqaku) Inentsingiselo kwaye ivumela ukuba kufakelwe kuyo izimaphambili nezimamva.

(1)

(2)

3. 3.1 Dumisa: Ukuhambisa iindaba okanye isehlo (njengokhuphiswano, ugqatso, umndyhadala). (2)

TYHILA

GRADE 9 DOE CTA: ISIXHOSA ULWIMI LWASEKHAYA: INCWADI KATITSHALA ­ ICANDELO A

Iphepha lesi-8 kwali-14

3.2

Indumiso Iincwadi yeeNdumiso (2)

3.3

Udumile: Waziwa ngabantu abaninzi kakhulu/ngaphezu komntu omnye odumileyo (2) (2

4. 5.

Umzekelo: abenjengo Tatu Mbheki asaza/vakalisa (1) = (ngesiXhosa esiqhelekileyo) (1) omthandayo (1) = omthandayo (1) iingcinga ezinzulu hlonipha (1) = hlonipha (1) (nayiphi ezi- 2 kwezi zingasentla)

(4) (4) (1) [20] (60 imizuzu)

6. 7.

nayiphi na impendulo efanelekileyo Nayiphi impendulo efanelekileyo esebenzisa uduma njengesenzi.

UMSEBENZI 2.3

UMHOBE PF 3: GH 5, 6, 8; PF 4: GH 1; PF 5: GH 4

2 izigaba zexesha

Ixesha PF 3

Ukufunda nokubona: Umfundi uya kukwazi ukufunda nokubona iinkcukacha zolwazi nokuzonwabisa, aze asabele/phendule kwizicatshulwa ngendlela ehlalutyayo kwizinto zobugcisa, zenkcubeko nezovakalelo ezilixabiso Uxoxa ngeendidi zezicatshulwa ze achaze indlela ezilungiselelwe ngayo iimpawu eziphambili nendlela ezithelela ngayo ekusebenzeni kwesicatshulwa (umzekelo: Umbongo omde, iinoveli ezimfutshane, amanqaku amaphephandaba, iidayari, iileta, uphengululo lweencwadi, imidlalo emifutshane). Ubonisa ukusiqonda isicatshulwa, injongo yaso nokunxulumana kwaso ebomini bakhe ngokuhlalutya ukukhula kwesakhiwo, imixholo, izinto ezixabisekileyo ekuziphatheni, abalinganiswa nesakhiwo. Uphendule ngendlela ehlaba amadlala kwizihloko (ukuhlalutya uluvo lombhali). Umfundi uya kuba nakho ukubhala iindidi zezicatshulwa ezisekwe kwizinto eziyinyani nezo zisekwe kwingqikelelo ngeenjongo ezininzi. Ubhala uludwe lweezicatshulwa ezisekwe kwingqikelelo (ukuvakalisa uluvo ngaye nangabanye) Umfundi uya kuba nakho ukusebenzisa ulwimi ukucinga nokuqiqa, kwanokufikelela, ukuqhuba nokusebenzisa ulwazi ekufundeni. Ucinga ngobuchule (uba nomfanekiso ngqondweni; usebenzisa iindlela ngeendlela zokuphicotha nokwandisa izimvo, umzekelo: ukuzoba). Ekupheleni kwesi sifundo abafundi bafanele ukuba nakho ukubonisa ukuwuqonda umhobe ngokuxoxa ngendlela iimpawu zawo eziphambili (ezifana nesakhiwo sawo kwanomfanekiso ngqondweni waso) ezivelisa ngaso iimbono zombhali. Abafundi kukwafuneka babe nakho ukuphendula isicatshulwa ngengqondo ehlalutyayo ngokuhlela uluvo lombhali nokuluthelekisa kumava abo. Okokugqibela, umfundi kufuneka akwazi ukuthelekelela umfanekiso ze bandise izimvo zabo ngomhobe ngokuzoba imiboniso eyahlikeneyo kumhobe. Uxoxa ngeemfuno zomsebenzi (imizuzu emi-5 minutes). Jonga iimfuno zerubriki. Xela ukuba lo ayingomsebenzi ojonge ukuvavanya ubugcisa babo, kodwa ujonge ubuchule babo bokucinga nokuthelekelela.

GH 5

GH 6 GH 8 PF 4 GH 1 PF 5 GH 4 Iziphumo

Njani?

GRADE 9 DOE CTA: ISIXHOSA ULWIMI LWASEKHAYA: INCWADI KATITSHALA ­ ICANDELO A

Iphepha lesi-9 kwali-14

Usenokufuna okubonwayo okudibanisa iimpawu zokubona izinto zinjalo kunye nezo zengqikelelo ze uzisebenzise ukuyalela abafundi. Nika abafundi imizuzu emi-5 ukuba bazohlule ze bagqibezele okufunwa phambi komsebenzi. Banike intsalela yesigaba sexesha ukuba bazobe okubonwayo kwizithuba ezishiyiweyo. Lo ngumsebenzi womntu ngamnye, kodwa yiququzelele inkqubo. Ungavumeli ixesha elingenasiphelo kumagcisa akrelekrele; ndaweni yoko ungajolisa uqwalaselo nenyameko yabafundi ekusebenzeni ngokukhawuleza nangobugcisa ukubonisa izimvo. Kwisigaba sexesha esilandelayo cela abafundi ukuba bagqibezele imihlathi yabo emva kokubakhumbuza ngeemfuno kwanokufunda irubriki.

[20] 60 amanqaku

TYHILA

GRADE 9 DOE CTA: ISIXHOSA ULWIMI LWASEKHAYA: INCWADI KATITSHALA ­ ICANDELO A

Iphepha lesi-10 kwali-14 2 Zininzi izinto ezingalunganga.

Umgangatho l Okuqulathiweyo PF 3: GH 5, 6, 8 Umgangatho Izafobe Okuqulathiweyo PF 5: GH 4

4 Ilungile.

3 Zimbalwa izinto ezingalunganga.

2 Zininzi izinto ezingalunganga.

0-1 Ayilunganga nje kwaphela.

INANI LILONKE ELIPHELELEYO

6 4-5 3 0-2 3 Iimpawu zezafobe Iimpawu zezafobe Uzamile Hayi, okanye Uzamile zisetyenziswe zisetyenzisiwe ukusebenzisa usebenza ukusebenzisa kodwa kukho iimpawu zezafobe, ngokungakhathali, iimpawu zezafobe, ngokufanelekileyo. iimpazamana kodwa kukho iimpawu zezafobe. kodwa kukho ezikhupha ingxelo ukusalela ukusalela ecaleni ngeendlela okukhupha ingxelo okukhupha ingxelo ezingephi. ecaleni. ecaleni. 10

Umgangatho Amanqaku Okuqulathwe ngumhlathi

4 8 ­ 10 Umhlathi unika iinkcukacha ezoneleyokunye nempendulo enovakalelo.

3 6­7 Umhlathi uyasithelekisa isithethi kunye novakalelo lomfundi kunye nezimvo, kodwa akunikwanga nkcukacha zoneleyo.

2 4­5 Umhlathi uyawuphendula umbuzo, kodwa utsolise kumba omnye kuphela: isithethi okanye kumava omfundi.

1 0­3 Umhlathi awuphenduli mbuzo, kwaye kuyacaca ukuba ayitolikwanga kakuhle intsingiselo yawo.

Inani lilonke

GRADE 9 DOE CTA: ISIXHOSA ULWIMI LWASEKHAYA: INCWADI KATITSHALA ­ ICANDELO A

Iphepha lesi-11 kwali-14

UMSEBENZI 3

UPHANDO NOKUNIKA INGXELO PF 5: GH 3; PF 2: GH 5

(30 imizuzu)

Ukwazisa isithethi

Ixesha PF 5 GH 3 1 isigaba sexesha (kuxhomekeke kubungakanani beklasi) (nakumsebenzi wasekhaya) Umfundi uya kuba nako ukusebenzisa ulwimi ekucingeni nasekuqiqeni, kwanasekufikeleleni, aqhubeke asebenzise iinkcukacha zolwazi ekufundeni. Ukuqhubela phambili iinkcukacha zolwazi. (10 amanqaku) · ukhetha olona lwazi lufanelekileyo kumaxwebhu olwazi nasebantwini ngabanye , ze adibanise amagalelo kunye nezimvo ezizezakhe kumsebenzi obambeneyo nocacileyo okanye ingxelo · ubhala ze athethe esebenzisa ulwimi oluntsokothileyo nezakhiwo zegrama ukucacisa nokunika intsingiselo ecacileyo, ngefuthe eliya linyuka Umfundi uya kuba nakho ukunxibelelana ngokuzithemba ngolwimi oluthethwayo kwiimeko ngeemeko. Unika ingxelo yomlomo ngokuzithemba nangobuchule, eqaphela iindlela zokuthetha kungasetyenziswanga magama, kwanamagama asetyenziswa ngabantu, imvakalo zwi nezinga lokuba sesikweni ngenjongo nangabaphulaphuli. (10 amanqaku) Ekupheleni kwesi sifundo, abafundi bafanele ukuba babe nako ukubonisa ukuba balugqibile uphando ngomntu othile. Ngaphaya koko, bonke abafundi kufuneka babe nako ukwazisa isithethi ngokuzithemba. Ukwazisa lo msebenzi ekusondeleni kwesiqalo se-CTA ukuze abafundi bafumane ithuba lokwenza uphando. Bacele ukuba bafunde umsebenzi wonke kwiNcwadi yoMfundi ze bajonge sonke isakhiwo sendlela yokwazisa isithethi. Jongisa abafundi irubriki yokunika amanqaku. Banike ixesha elithile ukuba bagoduke ukuya kwenza uphando okanye banike imibono ngendlela yokugqibezela irubriki. Yiba ngqongqo ngesiphelo sexesha ngemini yentetho. Khumbula ukuba lo ngumsebenzi womntu oyedwa ngamnye, kwaye unokuba yinto edinayo kubo bonke ababandakanyekayo ukuba abafundi bavunyelwa ukugqithisa exesheni elimisiweyo. Ezi ntetho akufanelanga ukuba zithathe ixesha elide kwaye umntu kufanele ukuba ayigqibe iklasi ngokukhawuleza.

PF 2 GH 5

Iziphumo

Phi?

30 amanqaku

TYHILA

GRADE 9 DOE CTA: ISIXHOSA ULWIMI LWASEKHAYA: INCWADI KATITSHALA ­ ICANDELO A

Iphepha lesi-12 kwali-14

IRUBRIKI YENTETHO YOKWAZISA ISITHETHI Igama lomfundi:

Umgangatho 1 7-8 5-6 3-4 0-2 Inani lilonke elipheleleyo

Unxibelelwano olungasebenzisi magama (PF 2: GH 5)

Unxibelelwano olungasebenzi Lusetyenzisiwe ngendlela ephume emagqabini. Lucwangciswe kakuhle

Indlela yokuvelela eyi-TIS (PF 2: GH 5)

Uphengululo (PF 5: GH 3)

4 Isetyenziswe ngokufanelekileyo, kwaye isithethi siyongeza ukwenza ukuba ukusetyenziswa qho kwamagama athile kube ngathi yinto edaliweyo 8-10 Isithethi sithe xhaxhe, okanye kucaca mhlophe ukuba sisebenzise iincwadi zolwazi ezininzi. 7-8 Umfundi unomqondo othe xaxhe walo mba

Isithethi sithe qwa kaye sinomqondo, sizithembile, futhi siyancuma. Sikwasebenzisa namalungu omzimba xa kufaneleke njalo. Sinonxibelelwano lwelihlo olulungileyo nolufanelekileyo. Kodwa ke, alusetyenziswanga ngokupheleleyo 3 Isetyenziswe ngokungafanelekan ga

Zenziwe iinzame kodwa aziphumelelanga okanye azikholeleki

Isithethi asisebenzisi nayiphi intlobo

2 Isetyenziswe ngokungafanelekan ga

0-1 Ayisetyenziswanga kwayona

5-8 Amalungiselelo oneleyo

Intetho esetyenziswa ngabantu, Imvakalo zwi kunye nezinga lokuba sesikweni (PF 2: GH 5) INANI LILONKE ELIPHELELEYO

5-6 Ilungile kwaye ifanelekile kubaphulaphuli nakwinjongo

2-4 Amalungiselelo athile, kodwa awonelanga. Kubonakala ngathi zimbalwa kakhulu iincwadi zolwazi ezisetyenzisiweyo. 3-4 Ubukhulu becala ilungile kwaye ifanelekile kubaphulaphuli nakwinjongo

0-1 Uthetha nje ngentloko enze amalungiselelo angonelanga okanye engakhange awenze kwayena 0-2 Ayilunganga kwaye ayibafanelanga abaphulaphuli kunye nenjongo

30

GRADE 9 DOE CTA: ISIXHOSA ULWIMI LWASEKHAYA: INCWADI KATITSHALA ­ ICANDELO A

Iphepha lesi-13 kwali-14

USEBENZI 4

UKUBHALWA KOKUBALISWAYO/PROZI (90 imizuzu) PF 4: GH 1, 3, 4; PF 6: GH 2

2 izigaba zexesha Umfundi uya kuba nakho ukubhala iintlobo zesicatshulwa eziphathelele kwizinto eziyinyani nezo ezize zengqikelelo, oko ekwenzela iididi zeenjongo ngeenjongo. Ubhala izicatshulwa ezininzi ezizezengqikelelo. (10 amanqaku) · ukuvakalisa iimbono, izimvo novakalelo ngesiqu sakhe kunye nabanye abantu · ukuphonononga ubuchule, ukuphicothwa nokusetyenziswa ngendlela yokudlala yolwimi ngendlela yokubalisa nokuchaza isakhiwo. Ukubonisa ubuchule obubalaseleyo kwiimpawu ezininzi zokubhala ngokufanelene nohlobo lwesicatshulwa. (10 amanqaku) Usebenzisa inkqubo yokubhala inkqubo ngokuzimela nangokulula,ukwakha izicatshulwa ezintsokothileyo: (10 amanqaku) · ukuhlalutya ukubhala kwakho kunye nokoogxa bakho nokuhlela nokunika iingcebiso, ubonisa ukuvakalelwa kumalungelo, uvakalelo nendlela yabanye yokwenza izinto · ukuhlela nokulungisa uyilo lokugqibela ngokusebenzisa ulwzi lolwimi kwimeko efanele ibanga. Umfundi uya kwazi futhi akwazi ukusebenzisa izandi, amagama negrama yolwimi ukudala nokutolika izicatshulwa. Imisebenzi enezivakalisi. (10 amanqaku) Ekupheleni kwesi sifundo, abafundi kufanele babonise ukukwazi ukubhala isincoko esibalisayo esibonisa isakhiwo esicwangciswe kakuhle, nebali elivelisa isiganeko ngomlinganiswa, iskhiwo, isimo sentlalo nomfanekiso ngqondwni. Kufuneka baqaphele ukusebenzisa kwabo izivakalisi neziphumlisi zezi zivakalisi. Funda umsebenzi kwiNcwadi yoMfundi. Jonga isakhiwo sendlela yokubhala isincoko esibalisayo. Singisela abafundi kwirubriki yokunika amanqaku. Ququzelela inkqubo ngokujikeleza iklasi ukuqinisekisa ukuba bayawenza amalungiselelo; bayancedisa naphi apho kufuneka bencedise khona. Nje ukuba abafundi bagqibe uyilo lwabo lokuqala, bavumele ukuba bafundelane izincoko zabo ze bakrwele umgca ngaphantsi kwazo naziphi iziphoso abaziqaphelayo. Kufuneka ukuba bafake inkcazo ebonisa imiba yesincoko engakhiyo kwaneyakhayo. Vumela abafundi ukuba bazibhale kwakhona izincoko zabo. Zifake zozibini kwipotifoliyo.

Ixesha PF 4

GH 1

GH 3 GH 4

PF 6

GH 2 Iziphumo

Njani?

40 amanqaku

TYHILA

GRADE 9 DOE CTA: ISIXHOSA ULWIMI LWASEKHAYA: INCWADI KATITSHALA ­ ICANDELO A

Iphepha lesi-14 kwali-14

IRUBRIKI YOKUNIKA AMANQAKU ESINCOKO ESIBALISAYO

Umfundi uya kuba nakho ukubhala iintlobo zesicatshulwa eziphathelele kwizinto eziyinyani nezo izezengqikelelo, oko ekwenzela iididi zeenjongo ngeenjongo. Ubhala izicatshulwa zengqikelelo eziziindidi ngeendidi. UMGANGATHO 4 3 2 1 INANI LILONKE INQAKU 8 ­ 10 6­7 4­5 1­3 10 AmaLungiselelo Ibali linengqikelelo, Unengqikelelo Ubandakanya Mafutshane noBugcisa kwaye libonisa kodwa uswele olunye uvakaleleo kakhulu. uvakalelo lomntu. ubuyena. ekubhaleni. Akukho Intetho ngqo Ayisetyenziswanga kwangqikelelo isetyenziswe intetho ngqo/ tu okanye kakuhle incoko. ubuyena ukwakha Akanambono OKANYE umfanekiso ngolo hlobo Akukho wendawo OKANYE malungiseleo yesehlo. Amalungiselelo OKANYE OKANYE angonelanga. Akazizisi so Axhiphula izikhokhelo. uvakalelo lwangaphakathi kodwa alunangqikelelo ingakanani. Ubonisa ubuchule kwiimpawu ezininzi ezifanelekileyo ekubhaleni kuhlobo lwesicatshulwa UMGANGATHO 4 3 2 1 INANI LILONKE INQAKU 8 ­ 10 6­7 4­5 1­3 10 × 2 = 20 Iindlela Ukusetyenziswa Uluvo oluhle Ufifana Akukho ngeendlela okubalaseleyo lomlinganiswa, ngomlinganiswa, mihlathi. zokubalisa nokucacileyo nesakhiwo kunye isimoo sentlalo Umlinganiswa amabali komlinganiswa, isimo neenkcukacha nesakhiwo, kodwa nesakhiwo sentlalo kunye ezicace gca iinkcukacha aziqondwa. nesakhiwo zengqikelelo. azonelanga. Akakusebenzisi esinenkcukacha Ubandakanya Akukho lwimi ukubalisa ecacileyo uvuthondaba lunezafobe. komntu yomfanekiso kunye nesiphelo wokuqala. ngqondweni. esinomdla. Ukusebenzisa inkqubo yokubhala ngokuzimela yedwa nangokulula uukhulisa izcatshulwa ezintsokothileyo UMGANGATHO 4 3 2 1 INANI LILONKE INQAKU 5 3­4 2 1 5 Ukuhlela Umfundi wenze ilinge Umfundi Umfundi phantse Umfundi elinyanisekileyo uzamile abe akenzanga khange ahlele nelinempumelelo ukuguqula kwanguqu umsebenzi ukuhlela umsebenzi umsebenzi, emsebenzini wabo. woogxa bakhe wakhe. kodwa okanye enze akaphumelelanga kwanguqulelo ngawo onke kumsebenzi amaxesha. ohleliweyo. Umfundi uyakukwazi ze abe nakho ukusebenzisa izandi, amagama kunye negrama yolwimi ukudala nokutolika izicatshulwa. Usebenzisa izivakalisi. UMGANGATHO 4 3 2 1 INANI LILONKE INQAKU 5 3­4 2 1 5 Ulwimi Ukusetyenziswa Ukusetyenziswa Ezinye izakhiwo Zininzi okunempumelelo kwezakhiwo zeziivakalisi izakhiwo nokwahlukahlukaneyo zezivakalisi azilunganga. zezivakalisi kwesivakalisi. okufanelekileyo, ezingalunganga. kodwa akukho ndindi zaneleyo zezivakalisi.

40 amanqaku

Information

Microsoft Word - IsiXhosa - Home Language - Teacher - Section A - SC.doc

14 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

1283209