Read Microsoft Word - Siswati FAL P2 Exemplar 2009 Memo text version

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

LIBANGA 12

SISWATI LULWIMI LWEKUCALA LWEKWENGETA (FAL) LIPHEPHA LEKUCALA (P2) EXEMPLAR 2009 IMEMORANDAMU

EMAMAKI: 70

Lelimemorandamu linemakhasi lali-15.

Emalungelo agodliwe

Phenya

Siswati Lulwimi Lwekucala Lekwengeta (FAL)/P2 2 NSC ­ Imemorandamu

DoE/Exemplar 2009

SIGABA A: INOVELI KWASHA TIKHOTSA: LL DLAMINI UMBUTO 1 TIMPHENDVULO TENDZABAMBHALO Somhlolo: Somhlolo ungumgogodla walendzaba ngobe konkhe lokwentekako, kusukela ekukheyseni kwakhe Mswati njengenkhosi. Nguye umsungului walombango ngekunganiketi kwakhe boSomcuba, Ndlela naFokotsi. Mswati: Mswati wesibili wetama kuvikela sive nebukhosi lashiyelwa kona nguSomhlola. Ingcikitsi yalendzaba yeyeme kuye njengemlingisi losemcoka. Uyalwa, ahlasele ngobe afuna kuhlanganisa nekuvikela sive seMaswati. Ndlela: Ndlela ungulomunye wemadvodzana aSomhlolo labebanga bukhosi naMswati. Nanoma kubonakala kutsi uyabubanga lobukhosi, yena uyaye ecwayise banakabo kutsi bangawatsatseli phasi emabutfo aMswati. Sicobolonjwane: Uyinhloli yaMswati. Nguye lohamba embili ahlwaye, afune luhala ngesimo sempi yetitsa. Ubikela inkhosi ngaloko lokutawukwenteka. Khubalo: Lena yinyanga leyelapha emabutfo aMswati nangabe alungiselela kuhlasela titsa. Somcuba: UngumnakaboFokotsi naNdlela. Nguye lona lekucatjangwa kutsi akubekwe yena nangabe Mswati asancotjiwe. Ubhebhetselise ludvweshu kulendzaba, sibonelo; simbona asavele enta nemisimeto leyentiwa kuphela nayibitwe yinkhosi. Tsandzekile: Ngunina lotala inkhosi Mswati. Nguye lochumana naSomhlolo ngemaphupho bese abuya atokwecwayisa abuye akhutsate Mswati ekulweleni nasekuvikeleni sive. BUKA IRUBHRIKI YEKUMAKA INDZABAMBHALO YENOVELI SICHIBIYELO A. NOBE [35]

Emalungelo agodliwe

Phenya

Siswati Lulwimi Lwekucala Lekwengeta (FAL)/P2 3 NSC ­ Imemorandamu

DoE/Exemplar 2009

UMBUTO 2 TIMPHENDVULO TEMIBUTO LEMIFISHANE: 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 B. Inhloli A. Tifu latibekelwe bomnakabo C. Ungatsatseli phasi lomunye umuntfu. A. BaMswati B. Tinyatsi neMigadlela B. Somcuba naNdlela Kunemakhosi, emabutfo, tindvuna. Kuyasongelwana, kuyaliwa. Esiphetfweni kwashiswa tindlu taSidwala. Kusho kutsi ngendlela lokuhleleke ngayo kuyoba lukhuni kutsi asindze. Ummango ufundza kutsi umuntfu akenetiswe nguloko lanako. Somcuba uvela angumuntfu lonemona longafuni kubona lomunye analokutsite kantsi futsi ubambelana emagcubu. Mswati ungumuntfu lotsandza kuthula, lofisa kutsi bomnakabo kanye naye babe munye. Lukhona ngobe kunembango, kunetifu letiboshwako, kuyahlaselanwa. Bomnakabo Mswati abafuni noma sebamenywa nguye. Tiyakholweka ngobe kukhulunywa ngetimphi tembango wemaSwati. Sidvwala wabalekela Sudvwala wafela khona lapho nemabutfo akhe. Basakholelwa emasikweni. Kubekwa kwemakhosi, kubusa indzawo ube nemfuyo nemabutfo ekuvikela sive kumbe kulelwe indzawo. Liphutsa. Liciniso. (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (3)

(2)

2.12

(3)

2.13

(4)

2.14

(4) (2) (2) [35]

2.15 2.16

SAMBA SESIGABA A:

35

Emalungelo agodliwe

Phenya

Siswati Lulwimi Lwekucala Lekwengeta (FAL)/P2 4 NSC ­ Imemorandamu

DoE/Exemplar 2009

SIGABA B: UMDLALO LAHLOMA LADVUMA: Z MOTSA UMBUTO 3 TIMPHENDVULO TENDZABAMBHALO SINGENISO: Balindzelwe kutsi basho kutsi umbhali wemdlalo usebentisa emasu ekwetfula balingis bakhe njengekubacamba emabito, indlela labakhuluma ngayo, tento tabo, kugcoka kwabo netintfo labatisebentisako etimphilweni tabo, njll. UMTIMBA: MADZANDZA:

Umbhali umvete njengemuntfu lonelulaka ngalendlela lakhuluma ngayo nandvukutemphi. Sento sakhe sekuyewuhlebela Tsemba ngengoti lalengela kuyo. Loko kumveta angumuntfu longenasifuba, njll. Ubambelele emasikweni ­ loko kubonakala ngendlela labetiphatsa ngayo kuTsemba naVusabatfwa- Tinkhulumo takhe, tento takhe ­ tintfo latisebentisako- ludziwo lanikwe lona ebukhosini, tjwala labuphisako, njll. Unesibindzi ­Loko kubonakala ngetento takhe ­ tekukhulula Vusabatfwa, kutinikela kutenta Vusabatfwa, njll. Abenemiva lebutsakatsaka ebantfwini labasikati ­ loko kubonakala ngetento takhe netinkhulumo takhe kuKhetsiwe. Uvetwe asidzakwa ­ ngetento takhe tekunatsa. Unesihawu ­ loko sikubona ngesento sakhe sekunika Tsembalive indzawo yekulala nobe angamati. Ubambelele emasikweni ­ Uchazela sive lokwentiwa emasikweni uma bantfu batfolakala baphule imitsetfo. Tento takhe, tinkhulumo takhe ­ konkhe kukhomba inhlitiyo lembi: kubopha luzungu lwekubulala umfowabo; kubulala ludziwo lwaKhetsiwe; kungabi nemaciniso ­ ngekuphika umntfwana waMadzandza, luchuku ­ lapho achukuluta Vusabatfwa khona elawini lakhe, njll. [35]

KHETSIWE:

TSEMBALIVE:

VUSABATFWA:

NDVUKUTEMPHI:

BUKA IRUBHRIKI YEKUMAKA INDZABAMBHALO YEMDLALO SICHIBIYELO A. NOBE

Emalungelo agodliwe

Phenya

Siswati Lulwimi Lwekucala Lekwengeta (FAL)/P2 5 NSC ­ Imemorandamu

DoE/Exemplar 2009

UMBUTO 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Kukhuluma wedvwana Kwemitsa kwaMadzandza Lihlazo lalitsele uyise Utawots' ubovu ngiyakutjela. Akabhenywa babe! Lomdlalo wenteka ngesikhatsi lapho kusaphilwa sintfu, kubanjelelwe emasikweni endzabuko. Abesho kutsi lomntfwana bamente babobabili, lelicala labo bobabili. Waveta kutsi batfu labangasibo baleso sive labahlala kuso bafuna kufakelwa tibuko ngobe bangahle bangetsembeki. (Imibono itawehluka.) Lusha luyayenta lentfo leyenteka emkhatsini waNdvuku naMadzandza lapho luhhungana khona kodvwa ekugcineni lujikelane. EMAPHUZU LALICINISO NALALIPHUTSA 4.9.1 4.9.2 4.9.3 LIiciniso ngobe balingisi bayacoca babe benta lokutsite. Liphutsa ngobe ukhuluma ngelihlazo lalitsele uyise ngekwemitsa. Liphutsa ngobe mhla afa wacolisa watsi umntfwanakhe amnike uyise. (2) (2) (2) (2) (2) (2)

(2) (2)

4.6 4.7

(2)

4.8

(2)

4.9

(2)

4.10

Luvutfondzaba lungelilanga lesibhimbi sekubekwa kwenkhosi yebaTfwa lapho sonkhe sive sihlangene ndzawonye. Silangatelela kubona inkhosi letawubekwa. WatentaVusabatfwa, sive sngamboni wasindzisa sikhundla saVusabatfwa ekutsatfweni boNdvukutemphi naQedizizwe. Sibumbene kakhulu ngobe nangalelilanga kunatsiswe Vusalive tjwala lobunemikhuba ekhatsi litulu labaneka tindvuna tambona atfwelwe ayiswa elawini laQedizizwe. Tetsamelilwati tifundza kucolela njengobe watjela sive kutsi kute umuntfu longenacala esiveni sonkhe ngaloko Tsemba naye udzinga kucolelwa Ludvweshu lwangaphandle ­ kuphikisana kwaboMadzandza naNdvukuyemphi. Ludvweshu lwangekhatsi ­ lapho Ndvukutemphi akhuluma yedvwa adliwa ngumvangedvwa ngendzaba yekwemitsa kwaMadzandza. SAMBA SESIGABA B:

(2)

4.11

(2)

4.12

(2)

4.13

(3)

4.14

(2) (2) [35] 35

Emalungelo agodliwe

Phenya

Siswati Lulwimi Lwekucala Lekwengeta (FAL)/P2 6 NSC ­ Imemorandamu

DoE/Exemplar 2009

SIGABA C: TINDZABA LETIMFISHANE LITSAMBO: ELMON J MHLANGA UMBUTO 5 TIMPHENDVULO TITAWEHLUKA. Kwemukelwa kwemindeni. · Bosonhlalakahle akube ngibo lebemukela lemindeni nebafundisi betinkholo letahlukahlukene ngendlela lezotsile ngobe bona batsatsa tifundvo tekukhuluma nebantfu. Abangeniswe ehhovisi lelilungiswe kahle kute bative basekhaya. Akube khona kumamatseka ebusweni babosonhlalakahle ngaso sonkhe sikhatsi nobe ngabe sekumatima njani badvudvute lemindeni. Bosonhlalakahle nalemindeni. akube ngemadvodza nebafati labatawukhulumisana

· ·

Bangakakhulunyiswa kulawo mahhovisi, abanikwe kudla nobe lokunatfwako ngenhlonipho lemangalisako ngobe phela ngalesinye sikhatsi umuntfu lolambile akakhulumiseki kahle.

Kucocisana nemindeni. · Baphatsi bemayini ngelusito lwabosonhlalakahle abacocisane nemindeni ngamunye ngamunye ehhovisi hhayi esidlangalaleni kwentele kutsi lowomndeni utive wamukelekile futsi unikwe leso sitfunti. Imindeni ayibikelwe emaciniso ngalokwentekile bangatsemeleti. Abete neluhla lwemagama ebantfu labashonile nalabasesibhedlela. Bosonhlalakahle ababike lokungiko emndenini ngamunye, nangabe kukhona labashonelwe bangalayitelwa kutsi baye kuphi, akuphume imoto yemayini bahambe. Etibhedlela bosonhlalakahle abakhulumisane nalabo labasetibhedlela kwentele kutsi bemukele lemindeni bayikhombise bantfu babo labalimele. Nangabe sekukhona labakhala kakhulu ngumsebenti wabo basesibhedlela kutsi babadvudvute labantfu.

·

·

Labashonelwe. · · · Bosonhlalakahle abahambisane nebatakuli uma kuyobikwa ngalabashonile. Baphatsi abente ubelula umsebenti wemingcwabo ngendlela letawukwenta kutsi naloyo loshonelwe ativa akhululekile. Bosonhlakahle abalandzelele babone kutsi imindeni iphatseke kahle. [35]

Emalungelo agodliwe

Phenya

Siswati Lulwimi Lwekucala Lekwengeta (FAL)/P2 7 NSC ­ Imemorandamu

DoE/Exemplar 2009

UMBUTO 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Ngumntfwana Ngumntfwana BakaMsibi Umlandzi longumuntfu wekucala Lemitsatfu Condzanisa emagama laku KHOLOMU A netimphendvulo letiku KHOLOMU B IKHOLOMU A Khekhekhe Sifiso Ligundvwane LaTfwala Simonhlalo IKHOLOMU B E Inyanga C Uyatifela ngelijingi D Makhalekhikhini B Watfutsela eWitbank A Esabelweni eTjakastad (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2)

6.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.4 6.6.5 6.7

Kuliciniso. LaTfwala bekamati makhalekhikhini ngobe wakhona kumchafata aphendvule umyeni wakhe. Kwesweleka kwemsebenti wekufundzisa eWitbank. Yebo iyavela lapho Sifiso akhuluma nenina ngesilwane lesisesikhwameni. Kungobe bekutawutsiwa ufuye tilwane. Kusivetela kutsi LaTfwala ukholelwa etinyangeni kakhulu. Hlolisisa inkinga ngekwakho ngembi kwekugijimela etinyangeni. Konkhe lokubi lokuvelako akusho kutsi bomakhelwane bayakutsakatsa. Kuliciniso kutsi babe Msibi abemtsandza kakhulu Nkhosikati wakhe ngobe umangalisa umkakhe ngekumupha siphon samakhalekhikhini. Lesiphetfo salendzaba asikasichamuki naloko lokulindzelekile, sibe yingwijikhwebu ngobe esikhundleni seligundvwane nobe silwane kwavela makhalekhikhini. Khekhekhe ubonakala awati umsebenti wakhe ngobe ukuvetile kutsi ubona sandla sendvodza shangatsi iyamtsandza. Vele lomakhalekhikhini bekafakwe nguMsibi yise webantfwabakhe. SAMBA SESIGABA C:

(2) (2) (2) (2) (2)

6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14

(2) (2)

(3)

6.15

(3) [35] 35

Emalungelo agodliwe

Phenya

Siswati Lulwimi Lwekucala Lekwengeta (FAL)/P2 8 NSC ­ Imemorandamu

DoE/Exemplar 2009

SIGABA D: TINKONDLO UMBUTO 7 7.1 Sonkondlo unemibuto langakhoni kuyipendvula longenamgogodla longativisisi kutsi ungubani. Batawutentela nobe yini labayitsandzako. A. Luchumanosicalo B. Bantfu batitsatsele Sonkondlo ukhuluma ngemuntfu longatati kutsi ungubani, longenamgogodla futsi longutsatekile. Sonkondlo ubona kutsi lona lakhuluma ngaye angahle angene engotini yetidzakamiva. Umoya wenkondlo ngulokhombisa kukhatsateka, sonkondlo ukhatsatekile ngalona lakhuluma ngaye ngoba angumuntfu longutsatsekile. A. Sifaniso. Batakufundza bese bakukhetsela buwena. Sifanangwaca. Lomugca uchaza kutsi umuntfu lomdvuna nobe lomsikati uma asebentisa tidzakamiva nalonatsa tjwala ngalokwendlulele usheshe aguge abe likhehla nobe salukati. Sifundza utsi umuntfu kumele atihlole kutsi ungubani, angabi ngumuntfu lolingisako nobe lovumela bantfu kutsi bamsuse kuloko langiko. Luchumanosigcino. NOBE UMBUTO 8 8.1 8.2 8.3 Ningitfukuselani C. Isathaya A. Imvumelwanosicalo. Lenkondlo ikhuluma ngemuntfu losidalwa,longanakekelwa, longaphumeli ngaphandle ngobe labo labambhasobako banemahloni ngaye. Imali yemholo yesidalwa iholwa ngilabo. labambhasobhako bayidle sona singatfoli lutfo. B. Sihabiso. (½) (2) mayelana nemuntfu (2) (1) (1) (1)

7.2 7.3 7.4 7.5

(2)

7.6

(2) (1)

7.7 7.8

(2)

7.9

(1½)

7.10

(2) (2) [17½]

7.11

(2) (2) (2)

8.4 8.5

Emalungelo agodliwe

Phenya

Siswati Lulwimi Lwekucala Lekwengeta (FAL)/P2 9 NSC ­ Imemorandamu

DoE/Exemplar 2009

8.6 8.7

C. Angitentanga kutsi ngibe nje. Sonkondlo usitjela kutsi ebusweni bemdali sonkhe siyalingana futsi kuye akekho umuntfu losidalwa usitsatsa njengebantfu bakhe. Ngumoya wekukhatsateka ikakhulu kulesimo latitfola akuso sonkondlo. Sihloko siyahambisna nalokukhulunywa ngulenkondlo ngobe sonkondlo uyabuta kutsi bamfihlelani. Imphendvulo ivela enkondlweni lapho kuvela khona kutsi bamfihla nje ngobe asidalwa, futsi babe bangafuni kutsi aphumele ngaphandle ngobe banemahloni ngaye bangafuni kutsi abonwe bantfu. Sonkondlo ucondze kutsi bayitsatsa yonkhe imali yena bangamshiyeli lutfo.

(2)

(2) (2)

8.8 8.9

(2) (1) [17½]

8.10

NOBE UMBUTO 9 9.1 Yinkondlosililo. Sonkodlo utsi njengobe sesifikile sikhatsi sakhe, yena sewubuyela lapho avela khona. Sonkondlo uyavalelisa ucela kutsi bangamlileli futsi bangamkhaleli ngobe sakhe sokhatsi sifikile. Inhlonipho. sengiyafa. Sonkhondlo utsi sewuyahamba esikhundleni sekutsi atsi (2)

(3)

9.2

9.3

Sonkondlo utsi bangamkhaleli ngobe funa baphindze babonane lapho aya khona. Sihloko salenkondlo siyahambisana nalokushiwo yinkondlo ngobe sonkondlo ukhuluma ngesikhatsi sekufa lesesifikile. Sonkondlo uyavalelisa ngobe sikhatsi sakhe sekufa lesesifikile. A. Incwadzi yaseZulwini. C. Mine, sengiyahamba, sami sikhatsi sesifikile. Sitandza sekucala sinemigca lengu-8 kantsi sesibili sinemigca lengu-7, ngako-ke imigca kuleso naleso sitandza ayilingani. Lomugca usitjela ngetitsandzani. Lomunye uncenga sitsandvwa sakhe kutsi singakhali. Kunemvumelwano sicalo leyecako. Akusilo liciniso.

(2)

9.4

(3) (1) (1)

9.5 9.6 9.7

(2)

9.8

(2) (1) (½) [17½]

9.9 9.10

NOBE

Emalungelo agodliwe

Phenya

Siswati Lulwimi Lwekucala Lekwengeta (FAL)/P2 10 NSC ­ Imemorandamu

DoE/Exemplar 2009

UMBUTO 10 10.1 10.2 10.3 Kahleni bo! Luchumanosicalo Ngumoya wentfukutselo. Sonkondlo utfukutsele ngobe kunesive lesitsetse live lalabamphisholo. Sonkondlo utsi bantfu labamphisholo abasito tisebenti taletinye tive. Sonkondlo utsi sive lesimphisholo akusiso sive lesingaphansi kwesive tsite. Sonkondlo uyasho kutsi uma kukhulunywa ngesive kukhulunywa ngahulumende, hulumende usive. Sonkondlo uuwusebebntise kahle lomugca lotsi `tine sive singuhulumende' ngobe bantfu labakhetse hulumende ngibo lababusako. Luchumano lolutjekile Imvumelwano sicalo leyecako. Sonkondlo utsi leso sive lesibusako amange sitalelwe kulelive lebantfu labamphisholo. Lesive lesitsetse umhlaba lesibusako amange sitalelwe kulelive, sibekiwe kutsi sibuse sibe tisebenti tebantfi labamphisholo. Luchumano lolutjekile. B. Hulumende ngitsi sive. B. Imphindzancondvo. Sibabato sikhombisa kumangala. Akungabi khona kulimatana kwebantfu labamphisholo bangatenti tilima ngekutsi babe balwa bodvwa live libelisetandleni taletinye tive. (½) (1)

(2)

10.4

(2)

10.5

(2) (1) (1)

10.6 10.7 10.8

(2) (1) (1) (1) (1)

10.9 10.10 10.11 10.12 10.13

(2) [17½] 35 70

SAMBA SESIGABA D: SAMBA:

Emalungelo agodliwe

Phenya

Siswati Lulwimi Lwekucala Lekwengeta (FAL)/P2

11 NSC ­ Imemorandamu

DoE/Exemplar 2009

TICHIBIYELO SICHIBIYELO A IRUBHRIKIYEKUMAKA INDZBAMBHALO YENOVELI NEMDLALO I-Rubhrikhi yekuhlola I eseyi yeTemibhalo-[35 emamaki]

LOKUCUKETFWE [25] KUCHAZWA KWESIHLOKO, KUJULA KWEMIBONO, KUSEKELA NEKUVISISA UMSEBENTI LOMELE WENTIWE.

EMAMAKI

LAKLONYELISW AKO NALOKUPHAW ULWAKO

EMAZINGA EMAMAKI LAKLONYELISWAKO

SAKHIWO NELULWIMI [10] KUHLELEKA KWEMISEBENTI NEKUSENTJETISWA KWELULWIMI. LUHLAKA,SAKHIWO KULANDZELANA NEKWETFULWA KWEMIBONO -KUSENTJETISWA KWELULWIMI ITHONI NESITAYELA LESIFANELE.

Lizinga 7 80%-100%

Emalengiso 20-25 Emamaki

Lizinga 6 70%-79%

Licophelo Lelisetulu 17½-19½ Emamaki

Lizinga 5 60%-69%

Lokuncomekako 15-19 Emamaki

-Sihloko usivisisa ngalokujulile -Tonkhe tinhlangotsi tesihloko tidzingidvwe ngalokuphelele -Imphendvulo ingemalengiso(90%-100%) -Kunemibono lenembako levakalako lesekelwe ngekucaphuna encwadzini lefundvwako. -Luhlobo lwembhalo nencwadzi lefundvwako ukuvisisa kahle. -Sihloko sichazwe ngendlela lekhomba kuvisisa umsebenti. Tonkhe tinhlangotsi tesihloko tidzingidvwe ngalokwanele. -Imphendvulo inemininingwane yonkhe ledzingekako. -Imibono levakalako minyentana. -Isekelwe kahle ngekucaphuna encwadzini lefundvwako. -Luhlobo lwetemibhalo nencwadzi ukuvisisa kahle. -Indzaba ikhomba kuvisisa nekusichaza kahle sihloko. -Imphendvulo inemininingwane lencomekako. -Leminye imibono levakalako iniketwe yasekelwa ngekucaphuna encwadzini, kodvwa hhayi ngalokunembako -Tikhona tinkhomba tekuvisisa luhlobo lwetemibhalo kanye nencwadzi lefundvwako.

Emalengiso 8-10 Emamaki

-Sakhiwo sihleleke kahle, tindzima tikhomba budlelwano bemicondvo lobuhlanganiswe ngebuciko. -Singeniso nesiphetfo kubhaleke kahle kakhulu. -Imibono lebalulekile ihlelwe kahle kakhulu yasekelwa ngalokuvakalako. -Lulwimi, ithoni nesitayela kukhomba kucabanga lokutfutfukile, lokuncomekako nalokwemukelekako. -Indzaba ihleleke kahle. -Singeniso nesiphetfo kuhle kakhulu. -Imicondvo, nemibono yakhe ilandzeleka kalula. -Lulwimi, ithoni. Nesitayela kwemukelekile futsi kuhambisana nenhlosongco yembhalo. -Indzaba yetfuleke kahle.

Licophelo lelisetulu 7-7½ Emamaki

Lokuncomeka ko 6-6½ Emamaki

-Sakhiwo siyacaca nemicondvo yetfulwe ngalokulandzelekako. -Singeniso, siphetfo, naletinye tindzima kuhleleke ngalokukhomba budlelwane bemicondvo. -Kwetfulwa kwemibono kuyalandzeleka. -Lulwimi, ithoni, nesitayela kuyancomeka futsi kuyemukeleka. Phenya

Emalungelo agodliwe

Siswati Lulwimi Lwekucala Lekwengeta (FAL)/P2

12 NSC ­ Imemorandamu

DoE/Exemplar 2009

Lizinga 4 50%-59%

Lokwenetisako 12½-14½ Emamaki

Lizinga 3 40%-49%

Lokulingene 10-12 Emamaki

-Sihloko sichazwe ngalokwenetisako kodvwa akakhoni kudzingidza tonkhe tinhlangotsi. -Ikhona leminye imibono lesekela sihloko. -Cishe yonkhe imibono yesekelwe kodvwa lobufakazi abusibo lobujabulisako. -Luhlobo lweTemibhalo nencwadzi ukuvisisa kancane. -Imphendvulo ayinalo lisasasa, ayihehi. -Imphendvulo ikhomba kusivisisa kancane sihloko. -Imibono ayivakali kahle futsi uyisebentisa kancane incwadzi kwesekela imibono yakhe. -Umfundzi akaluvisisi kahle luhlobo lwembhalo noma lencwadzi lefundvwako. -Sihloko usivisisa kancane ngalokungenetisi. -Uyatiphindzaphindza, ahle aphuma nasesihlokweni anhlanhlatsa. -Imibono ayijuli, inchazelo yesihloko inemaphutsa. -Imibono ayikasekelwa ngekucaphuna encwadzini lefundvwako. -Incwadzi akayati kahle neluhlobo lwetemibhalo akaluvisisi kahle. -Imphendvulo inako kuhambelana nesihloko kodvwa imibono ilandzeleka kalukhuni. -Kulesinye sikhatsi ayihambelani nesihloko. -Umbuto awukaphendvuleki ngendlela lefanele. -Imibono lemincane lekhona ayikasekelwa ngekucaphuna encwadzini lefundvwako. -Kuvisisa luhlobo lwetemibhalo noma incwadzi lefundwvwako kusezingeni leliphansi kakhulu.

Lokwenetisako

5-5½ Emamaki

-Tikhonyana tinkhomba tekuhleleka kwendzaba. -Indzaba ite kahle sakhiwo lesinemicondvo lelandzelekako lebumbene kahle. -Kunemaphutsa ekusebentiseni lulwimi. -Ithoni nesitayela kusebentiseke kahle. -Sikhatsi lesinyenti tindzima cishe tibhaleke kahle. -Luhlaka nesakhiwo lunemaphutsa. -Imibono ayikahleleki ngalokukhomba kuhambelana kwemicondvo. -Kunemaphutsa ekuhleleni tindzima. -Kunemaphutsa ekusebentiseni lulwimi. -Ithoni nesitayela akuhambisani nenhloso yalombhalo. -Indzaba yetfulwe ngalokungenelisi. -Kweswelakala kwesakhiwo kwenta imibono ingalandzeleki. -Lamaphutsa lamanyenti avele ente le eseyi ibe ngumbhalo longakaphumeleli.

Lokulingene 4-4½ Emamaki

Lizinga 2 30%-39%

Lokuyincenye 7½-9½ Emamaki

Lokuyincenye 3-3½ Emamaki

Lizinga 1 0%-29 %

Akunamphumelelo 0-7 Emamaki

Akunamphumelelo 0-2 Emamaki

-Kulukhuni kubona kutsi uphendvula ngesihloko labutwe ngaso. -Kute luhlaka nesakhiwo. -Kute tindzima noma kuchumana kwetindzima noma kwemicondvo. -Lizinga lekusebentisa lulwimi liphasi kakhulu. -Ithoni nesitayela akukasebentiseki kahle.

Emalungelo agodliwe

Phenya

Siswati Lulwimi Lwekucala Lekwengeta (FAL)/P2

13 NSC ­ Imemorandamu

DoE/Exemplar 2009

TICHIBIYELO SICHIBIYELO A EMARUBHRIKI EKUMAKA TINKONDLO

Sakhiwo, kutselelana emanti kwemibono kanye nesetfulo. Lulwimi, umoya. Nesitayela lesisetjentisiwe endzabenimbhalo. Emalengiso -Kunekubumbana kwesakhiwo - Singeniso nesiphetfo kungemalengiso. -Imibono yakheke kahle yatfutfukiswa ngemalengiso. -Lulwimi, liphimbo nesitayela kuvutsiwe kungemalengiso. Licophelo lelisetulu -Itheksti yakheke ngelicophelo lelisetulu. - Singeniso nesiphetfo kusecophelweni lelisetulu. - Imibono ilandzeleka kalula. -Lulwimi, liphimbo nesitayela kulungile kuhambisana nenjongo. - Umbhalo wetfulwe kahle. Lokuncomekako Lokwenetisako Lokulingene Lokuyincenye Lokungenamphumelelo - Kulikhuni kubona kutsi sihloko silandzelwe. - Akunabufakazi bekuhlela futsi akuvakali. - Lulwimi lunemaphutsa lamanyenti. - Liphimbo nesitayela lokungakalungi. - Akunatindzima nekubumbana.

10 EMAMAKI

Emalungelo agodliwe

LULWIMI

EMARUBRIKI EKUMAKA INDZABAMBHALO YETINKONDLO LULWIMI LWASEKHAYA

-Sakhiwo lesicacile nemibono levakalako. - Singeniso nesiphetfo naletinye tindzima kubumbene. - Imibono iyevakala Lulwimi, liphimbo nesitayela kulungile.

- Kunebufakazi - Sakhiwo siveta lobutsite emaphutsa besakhiwo. ekuhlela. - Umbhalo - Imibono awuvisiseki futsi ihlangahlangene. awukabumbani. - Kunemaphutsa - Kunemaphutsa elulwimi. lambalwa elulwimi. -liphimbo -Liphimbo nesitayela nesitayela akuhambisani lokufanene. nenhloso -Tindzima tikahle. yembhalo. -Tindzima tinemaphutsa.

- Kwetfuleka kabi nekungahleleki kwesakhiwo kwenta imibono ingevakali. - Emaphutsa elulwimi. nesitayela lesingakalungi kwenta umbhalo longenamphumelelo. - Tindzima tinemaphutsa.

Phenya

Siswati Lulwimi Lwekucala Lekwengeta (FAL)/P2

14 NSC ­ Imemorandamu

DoE/Exemplar 2009

LOKUCUKETFWE

Kuvisisa sihloko. Kujula kwemibono, kwesekela nekuvisisa inkondlo Emalengiso - Kuvisisa sihloko ngalokujulile, kwehlwaywe tonkhe tinhlangotsi. - Timphendvulo letingemalengiso: 90%+. Timphendvulo letisecophelweni lelisetulu: 80 ­ 89%. - Tinhlobo letehlukile temibono lebanti lehehako tesekelwe ngemalengiso ngekucaphuna enkondlweni. - Kuvisisa luhlobo lwembhalo kanye nenkondlo ngemalengiso. Licophelo lelisetulu - Kuvisisa sihloko ngelicophelo lelisetulu,kwehlwaywe tonkhe tinhlangotsi ngalokwenetisako. - Timphendvulo letinemininingwane lephelele. - Kunikwe tinhlobo letehlukene temibono levakalako, yesekelwe kahle ngekucaphuna enkondlweni. - Kuvisiswa kweluhlobo lwembhalo nenkondlo ngelicophelo lelisetulu.

7 80 ­ 100%

6 70 ­ 79%

5 60 ­ 69%

4 50 ­ 59%

3 40 ­ 49%

2 30 ­ 39%

1 0 ­ 29%

7 80 ­ 100%

8 ­ 10

7­7½

7­8

6 70 ­ 79%

7½ ­8½

7­8

6½ -7½

6­7

[70]

Emalungelo agodliwe

Phenya

Siswati Lulwimi Lwekucala Lekwengeta (FAL)/P2

15 NSC ­ Imemorandamu

DoE/Exemplar 2009

- Lokuncomekako - Ukhombisa kuvisisa abuye ahumushe sihloko ngalokuncomekako. - Imphendvulo inemininingwane lencomekako. - Unikete imibono levakalako, kepha ayikesekelwa yonkhe ngendlela lelindzelekile. - Kunebufakazi bekuvisisa luhlobo lwembhalo nenkondlo ngalokuncomekako.

5 60 ­ 69%

7­8

6½ -7½

6­7

5½-6½

5­6

[10] SAMBA SAKOKONKHE: 70

Emalungelo agodliwe

Information

Microsoft Word - Siswati FAL P2 Exemplar 2009 Memo

15 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

1283453