Read Microsoft Word - 1-Naicker_foreword_1.doc text version

Graad

6

Intermediêre Fase Werkskedule

Sosiale Wetenskappe

VOORWOORD

Beleidsimplementering is nie 'n ongekompliseerde taak nie. Dit is 'n proses van interpretasie en betrokkenheid wat oor 'n geruime tyd strek. Ons leer uit hierdie proses en probeer om ons intervensies aan te pas sodat hulle meer gepas en relevant is tot diverse kontekste. Dit wat ons in die afgelope dekade geleer het, het vir ons gewys dat ons almal moet praat, luister en oplossings vind vir die uitdagings wat ons in die gesig staar. Hierdie werkskedules is die resultaat van so 'n beleid en leerposes. Geletterdheid en Gesyferdheid, tesame met ander areas van werk in die Grondslag- en Intermediêre Fase, is belangrike fokuspunte vir die Wes-Kaap Onderwysdepartement. Ons wil ons laerskole versterk en moontlikhede skep vir 'n standvastige fondament sodat ons die kanse van leerders in hul skolastiese loopbane kan verbeter. Ons glo dat hierdie fondament geletterdheidsen gesyferdheidsuitslae, slaagsyfers in die algemeen en die omsetsyfer kan verbeter. Suid-Afrika is 'n ontwikkelende land, en ons hoor in hierdie era van globalisasie, dat lande wat besig is om op te vang die nodige vaardighede moet ontwikkel. Lande soos ons is dus in staat om mededingend en stabiel te wees. Belangriker nog, is om oor 'n gemeenskap van geleerdes wat kan lees, skryf en van skoolgaan hou, te beskik. Die maatskaplike waarde van onderrig kan verbeter word indien die skolastiese poging verhoog word. Die werkskedules sal beskou word as 'n komponent van die pakket wat betrekking het op die Grondslag vir Onderrig-veldtog. Dit word beskou as 'n instrument om ondersteuning te bied en betekenis aan die veldtog te gee. Gesien in die lig van die persepsie dat veldtogte bloot retoriek is, sal die werkskedules as ondersteuningsmeganisme dien om betekenis te verleen aan die bou van fondamente vir geletterdheid en gesyferdheid. Dit is 'n poging om riglyne aan onderwysers te bied oor hoe om elke dag onderrig in skole te lewer. Die werkskedules sal uitgestuur word met die doel om terugvoering uit te lok. Hulle sal ook in geselekteerde skole getoets word. Die dokumente sal as riglyne in Januarie 2009 gesirkuleer word en kommentaar word teen Julie 2009 gevra. Die werkskedules sal ook gedurende Julie 2009 in die praktyk getoets word. Alle kommentaar sal verdere ontwikkeling van werkskedules lei. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement is leerorganisasie en poog om sy omgewing ten alle tye te verstaan. Hierdie leerproses is 'n deurlopende een aangesien ons in so 'n dinamiese en vinnig veranderende konteks funksioneer. Met dit in gedagte, is die uitnodiging om kommentaar te lewer en praktykgebaseerde toetsing 'n poging om die idee van 'n leerorganisasie aan te gryp deur insigte te ontwikkel wat op die menings van onderwysers, asook van diegene in ander diverse kontekste binne ons provinsie, gebaseer is. Ons weet dat 'n sakpas-benadering nie 'n resep vir sukses is nie. Ons weet ook dat ons almal moet luister, praat en oplossings vir ons uitdagings soek. Praktykgebaseerde toetsing en 'n uitnodiging om kommentaar te lewer, sal ons die ruimte bied om te praat, luister en oplossings te soek soos ons voortbeweeg na 'n onderwysstelsel van gehalte vir al ons leerders.

Dr. S. Naicker, Hoofdirekteur: Kurrikulumontwikkeling

WERKSKEDULES SOSIALE WETENSKAPPE

GRADE 4 ­ 6 INLEIDING Die Sosiale Wetenskappe-leerarea is daarop gemik om leerders toe te rus met die kennis, vaardighede, waardes en houdings wat hulle in staat sal stel om by 'n ekonomies ingewikkelde samelewing aan te pas, daaraan deel te neem en daarin te oorleef. Die Leerarea is ook daarop gemik om produktiwiteit, maatskaplike geregtigheid en volhoubaarheid van die omgewing te bevorder. 'n Verskeidenheid onderrig- en leerstrategieë moet gebruik word om vir leerders se verskillende leerstyle voorsiening te maak, met inagneming van alledaagse gebruike in die sakewêreld wat in die wêreld van werk lewendig en aktief is. NOTA VIR ONDERWYSERS OOR HOE OM HIERDIE WERKSKEDULE TE GEBRUIK Hierdie werkskedule is geskryf om die leeruitkomste en assesseringstandaarde in breë trekke weer te gee. Wanneer u as onderwyser hierdie werkskedule gebruik, behoort u in 'n posisie te wees om hierdie leerarea met groter duidelikheid en selfvertroue te onderrig. Die doel van die werkskedules is: · om te verseker dat onderwysers 'n gemeenskaplike begrip van die leeruitkomste en assesseringstandaarde het; · om te verseker dat onderwysers dieselfde kennisfokus soos voorgeskryf in die Nasionale Kurrikulumverklaring dek ­ en onthou om hulle leerders se kontekste in berekening te bring; en · om 'n gemeenskaplike werktempo in die provinsie te bereik. Die inhoud van die werkskedules is noukeurig trapsgewys uiteengesit om duplisering te vermy en voorsiening te maak vir 'n hoër vlak van moeilikheidsgraad oor die fase heen. Die werkskedules word vergesel van onderwysersgidse waarin die inhoud verduidelik en onderrigmetodes voorgestel word. Wanneer die beplanning vir die jaar gedoen word, kan die toepaslike bladsynommers in handboeke in die regterkantse kolom van die werkskedule aangeteken word. Neem ook kennis dat die werkskedules ontwerp is vir 40 weke en dat die inhoud met omsigtigheid versprei is oor 'n tydperk van 10 weke per kwartaal. Onderwysers moet die Beleidsdokument oor die Nasionale Kurrikulumverklaring as verwysing na die leeruitkomste, assesseringstandaarde en kennisfokusraamwerk raadpleeg. Ons hoop dat hierdie dokument van nut sal wees. ERKENNINGS Hartlike dank aan die onderwysers en kurrikulumadviseurs wat die werkskedules vir die Intermediêre Fase ontwikkel het.

Direktoraat Kurrikulum: AOO

WERKSKEDULE AARDRYKSKUNDE GRAAD 6 KWARTAAL 1 WK 1 LU & AS LU 1, 2 & 3 ASSESSSERINGSTANDAARDE EN KERNONDERRIG Inleiding: Die Sosiale Wetenskappe leerarea ­ Aardrykskunde Hersiening van Graad 5: o Wat is Aardrykskunde op 'n wêreldwye skaal? o Hoe kan jy Aardrykskunde in die werklike lewe toepas? o Wat is 'n Aardrykskundige? Verduidelik begrippe: o Wêreldwye skaal o Aardrykskundige Hersien die ondersoekproses (LU 1), en konsentreer op verskillende soorte bronne. Gebruik inligting om oplossings vir probleme voor te stel en oor ondersoeke verslag te doen. Identifiseer / rangskik verskillende soorte geografiese bronne onder gegewe opskrifte. Verduidelik kortliks hoekom daar op party plekke meer mense as op ander plekke woon; hoe toegang tot hulpbronne ontwikkeling op verskillende plekke beïnvloed; maniere waarop die samelewing die omgewing verander het. (LU 2) Verduidelik kortliks die ongelykhede in en tussen samelewings; faktore wat tot maatskaplike en omgewingsongelykheid lei, optrede wat daartoe lei dat hulpbronne gedeel en armoede verminder word. (LU 3) 2 LU 1 AS [6.1.1] [6.1.3] [6.1.5] [6.1.8] Stel Kaartwerk bekend Hersien kaartwerkvaardighede van Graad 5, bv. hoe om die indeks van 'n atlas te gebruik, hoe om fisiese kenmerke te vind, die konsep van skaal, kruisverwysing van inligting op verskillende kaarte, veldsketse en hoe om kaarte te teken. Verduidelik die begrip "kaartprojeksie" Illustreer hoe 'n aardbol op 'n plat oppervlak geprojekteer kan word ­ wys met behulp van atlasse en wêreldkaarte 'n voorbeeld van 'n Mercator-projeksie. Bespreek hoekom dit nodig is om kaarte op hierdie manier te projekteer. Wk 2 OG Wk 1

-1-

Inleiding tot: `Breedte- en Lengtegrade' Verduidelik en identifiseer die volgende begrippe: o Breedtegraad o Lengtegraad o Halfrond o Ewenaar o Greenwich-meridiaan o Internasionale datumlyn o Metings in grade o Koördinate o Noord- en Suidpoolsirkels o Kreefs- en Steenbokskeerkringe Hersien werk oor "rigting" (Grade 4 & 5). Stel nuwe terminologie bekend: o Noordelike en Suidelike Halfrond o Oostelike en Westelike Halfrond Verduidelik die begrip koördinate (waar breedte- en lengtelyne mekaar kruis). 3 Verduidelik die begrip "grade en minute". Identifiseer plekke met behulp van gegewe koördinate en gee die koördinate van gegewe plekke. Gebruik breedte- en lengtelyne om plekke op kaarte te vind. 4 LU 1 & 2 AS [6.1.1] [6.1.3] [6.1.5] [6.1.8] [6.2.1] Bevolkingsverspreiding en -digtheid op 'n Wêreldskaal Konteks: Identifiseer sleutelstede Sleutelvraag: Hoekom woon daar op sommige plekke meer mense as op ander plekke? Hoekom is sommige plekke digter bevolk as ander? Verduidelik begrippe: o Bevolkingsverspreiding o Bevolkingsdigtheid o Migrasie o Kaartskaal Identifiseer bronne soos statistiek oor maatskaplike en omgewingsprobleme en -uitdagings wat bevolkingsverspreiding beïnvloed. Teken inligting oor hierdie probleme en uitdagings op 'n breinkaart op. Gebruik feite wat uit die bronne geneem is. Vind die digsbevolkte stede met behulp van breedte- en lengtelyne op 'n wêreldkaart wat bevolking aangee. Wk 4 Wk 3

-2-

Teken die verskillende sleutelstede op 'n blanko wêreldkaart (patroonplaat) op. Verduidelik hoekom daar op party plekke meer mense woon as op ander plekke. Teken redes op hoekom 'n bepaalde stad 'n digte bevolking het. 5 LU 1, 2 & 3 AS [6.1.1] [6.1.3] [6.1.5] [6.1.7] [6.1.8] [6.2.1] [6.2.2] [6.3.1] [6.3.3] Bevolkingsverspreiding en -digtheid op 'n Wêreldskaal Konteks: Identifiseer sleutelklimaatstreke: Pool-, Droë, Middelbreedte-, Tropiese, Berg-, Subtropiese streke. Sleutelvraag: Hoe beïnvloed klimaat bevolkingsverspreiding en digtheid? Verduidelik begrippe: Klimaatstreke, konsentreer bv. op Pool-, Droë, Middelbreedte-, Tropiese, Berg-, Subtropiese streke. Identifiseer bronne met inligting oor klimaatstreke en verduidelik hoe omgewingsprobleme en -uitdagings die bevolkingsverspreiding sal beïnvloed. Kies en teken inligting, insluitend statistiek, op om te verduidelik hoekom meer mense op party plekke eerder as op ander plekke woon. Vind met behulp van breedte- en lengtelyne toepaslike klimaatstreke op kaarte (gebruike atlasse). Gebruik inligting om oplossings vir bv. oorbevolking in 'n spesifieke streek voor te stel. 6 Identifiseer ongelykhede in en tussen samelewings. Evalueer optrede wat daartoe lei dat, in 'n bepaalde konteks, hulpbronne gedeel en armoede verminder kan word. Doen deur gestruktureerde skryfwerk verslag oor ondersoeke ­ gebruik grafieke, tabelle, kaarte en diagramme om oplossing vir die probleem van oorbevolking te steun. 7 LU: 1, 2 & 3 AS [6.1.1] [6.1.3] [6.1.5] [6.1.7] [6.1.8] [6.2.1] [6.2.2] Bevolkingsverspreiding en -digtheid op 'n Wêreldskaal Konteks: Lande Sleutelvraag: Hoekom is party lande digter bevolk as ander? Verduidelik begrippe: o Lande o Grense o Ontwikkelde o Ontwikkelende o Rykdom -3Wk 7 Wk 6 Wk 5

[6.3.1] [6.3.3]

o o

Energie Tegnologie

Identifiseer bronne oor maatskaplike en omgewingskwessies wat in verskillende lande 'n invloed op bevolkingsverspreiding en -digtheid kan hê Kies en teken inligting uit bronne aan deur 'n staafgrafiek te trek om die bevolkingsdigtheid in die tien mees digbevolkte lande in die wêreld te vergelyk. Gebruik lengte- en breedtelyne (grade en minute) om hierdie gebiede op kaarte te vind. Gebruik atlasse. Ondersoek die kenmerke van ontwikkelende lande en vergelyk dit met ontwikkelde lande. 8 Vergelyk ontwikkelende en ontwikkelde lande met betrekking tot hulle persentasie van die wêreld se rykdom, hulle persentasie van die wêreld se bevolking en watter persentasie van die wêreld se energie hulle gebruik. Stel die data oor bevolking, rykdom en energiegebruik deur middel van 'n grafiek voor. Identifiseer en verduidelik die ongelykhede in en tussen ontwikkelde en ontwikkelende lande in 'n tabel. Evalueer optrede wat in 'n bepaalde konteks daartoe lei dat hulpbronne gedeel en armoede verminder word. Verduidelik wie die G8-lande is en die rol van die G8-spitsberaad in ondersteuning aan ontwikkelende lande. Evalueer die nakoming van beloftes wat deur die G8-spitsberaad gemaak is. Teken bevindings aan. 9 LU 1 AS [6.1.3] [6.1.5] [6.1.7] [6.1.8] Kaartwerk: Konteks: Ligging van handels- en lugroetes Verduidelik begrippe: o Handel o Kommunikasie o Produkte o Uitvoer o Grondstowwe o Industrieel o Vervaardig o Wissel o Handelsroetes. Vind met behulp van breedte- en lengtelyne (grade en minute) toepaslike handels- en lugroetes op kaarte. Gebruik atlasse. Hersien skaal en meting op kaarte. -4Wk 9 Wk 8

Gebruik 'n kaart van Suid-Afrika en 'n wêreldkaart en 'n tou, 60 cm lank, om afstande op die kaart te meet. Meet die kortste afstand tussen Kaapstad en Johannesburg, of 'n indirekte roete, bv. deur die kuslyn van Suid-Afrika te volg. Verreken sentimeter op die lynskaal tot km. Vergelyk lug- en seeroetes tussen dieselfde twee stede. 10 LU 1, 2 & 3 Formele Assesseringstaak 1: Toets Wk 10

-5-

WERKSKEDULE AARDRYKSKUNDE GRAAD 6 KWARTAAL 2 WK 11 LU & AS LU 1 AS [6.1.1] [6.1.3] [6.1.5] [6.1.8] ASSESSSERINGSTANDAARDE EN KERNONDERRIG Klimaat- en plantegroeistreke van die wêreld Konteks: Inleiding tot die verskillende biome Sleutelvraag: Wat is 'n bioom? Identifiseer verskillende bronne oor klimaat- en plantegroeistreke van die wêreld. Verduidelik die volgende begrippe: o Biome o Tropies en subtropies o Reënwoude o Bladwisselende woude o Grasvlaktes o Savanna o Temperatuur o Seisoene o Klimaatsones o Ekostelsels Verduidelik die betekenis en ligging van biome. Vind met behulp van breedte- en lengtelyne (grade en minute) biome op kaarte. Gebruik atlasse. Gebruik koördinate om die posisies van biome op 'n wêreldkaart te vind. (Noord/ Suid/ Oos en Wes) Kleur die verskillende biome op 'n blanko patroonplaat van 'n wêreldkaart in. Teken nuwe kennis in werkboeke op. 12 LU 1, 2 & 3 AS [6.1.3] [6.1.5] [6.1.7] [6.1.8] [6.2.1] [6.2.3] [6.3.1] [6.3.3] Klimaat- en plantegroeistreke van die wêreld Konteks: Tropiese Reënwoude, Gematigde woude en Naaldwoude Sleutelvraag: Hoekom is dit belangrik om die reënwoude te red? · Verduidelik die volgende begrippe: o Tropiese o Gematigde o Naaldwoude Wk 12 OG Wk 11

Kies uit die bronne inligting oor tropiese, gematigde en naaldwoude en teken dit aan. Gebruik skriftelike bronne, prente, video's, DVD's en kaarte en ondersoek verskillende klimaatstreke en die plantegroei in verskillende biome. -6-

Vind in atlasse tropiese, gematigde en naaldwoude. Gebruik die inligting in hulpbronne en tabuleer dit onder die volgende hofies: klimaat, plantegroei en diere, ens. 13 Gebruik die inligting in die tabelle en verduidelik hoekom meer mense op party plekke woon, en nie op ander nie. Bespreek die uitdagings vir die inwoners van sekere biome. Beskryf maniere waarop die samelewing die omgewing verander het (ontbossing) en die negatiewe impak van menslike aktiwiteite in streke. Teken idees aan oor hoe om verdere negatiewe impak / vernietiging van die natuurlike omgewing te voorkom. 14 LU 1, 2 & 3 AS [6.1.3] [6.1.5] [6.1.7] [6.1.8] [6.2.1] [6.2.3] [6.3.1] [6.3.2] [6.3.3] Klimaat- en plantegroeistreke van die wêreld Konteks: Subtropiese savannas, Mediterreens, Gematigde grasvlaktes en Berge Sleutelvraag: Het die klimaat 'n invloed op plantegroei? Verduidelik die volgende begrippe: o Subtropiese savanna o Mediterreens o Grasvlaktes o Berge Gebruik skriftelike bronne, prente, video's, DVD's en kaarte en ondersoek verskillende klimaatstreke en die plantegroei in verskillende biome. Vind subtropiese savannas, Mediterreense streke, grasvlaktes en berge in atlasse. Gebruik die inligting in hulpbronne en tabuleer dit onder die volgende hofies: klimaat, plantegroei en diere, ens. Gebruik die inligting in die tabelle en verduidelik hoekom meer mense op party plekke woon, en nie op ander nie. Bespreek die uitdagings vir die inwoners van sekere biome. Beskryf maniere waarop die samelewing die omgewing verander het en die negatiewe impak van menslike aktiwiteite in streke. Teken idees aan oor hoe om verdere negatiewe impak / vernietiging van die natuurlike omgewing te voorkom. Wk 14 WK 13

15

WK 15

-7-

16

LU 1, 2 & 3 AS [6.1.3] [6.1.5] [6.1.7] [6.1.8] [6.2.1] [6.2.3] [6.3.1] [6.3.2] [6.3.3]

Klimaat- en plantegroeistreke van die wêreld Konteks: Woestyne, halfwoestyne, toendra en poolkappe Sleutelvraag: Het die klimaat 'n invloed op plantegroei? Verduidelik die volgende begrippe: o Woestyne o Toendra Gebruik skriftelike bronne, prente, video's, DVD's en kaarte en ondersoek verskillende klimaatstreke en die plantegroei in verskillende biome. Vind woestyne, halfwoestyne, toendra en die poolkappe in atlasse. Gebruik die inligting in hulpbronne en tabuleer dit onder die volgende hofies: klimaat, plantegroei en diere, ens.

Wk 16

17

Gebruik die inligting in die tabelle en verduidelik hoekom meer mense op party plekke woon, en nie op ander nie. Bespreek die uitdagings vir die inwoners van sekere biome. Beskryf maniere waarop die samelewing die omgewing verander het en die negatiewe impak van menslike aktiwiteite in streke. Teken idees aan oor hoe om verdere negatiewe impak / vernietiging van die natuurlike omgewing te voorkom.

Wk 17

18

LU 1, 2 & 3 AS [6.1.3] [6.1.5] [6.1.7] [6.1.8] [6.2.1] [6.2.3] [6.3.1] [6.3.2] [6.3.3]

Klimaat- en plantegroeistreke van die wêreld Konteks: Koppel biome aan lande en bevolking. Sleutelvraag: Is daar 'n verband tussen biome, lande en bevolking? Verduidelik begrippe: o Digtheid o Hulpbronne Vergelyk kaarte wat bevolking, klimaat en plantegroei toon. Verwys na bronne en tabuleer inligting onder verskillende hofies, bv. land, grootte van bevolking, plantegroei, klimaatstreek en hulpbronne. Identifiseer hoe toegang tot verskillende soorte hulpbronne ontwikkeling op verskillende plekke beïnvloed.

Wk 18

19

Ondersoek twee lande, bv. Japan (ontwikkelde land) en Indië (ontwikkelende land) en identifiseer sosiale ongelykhede (bv. kastestelsel in Indië) en ongelykhede in omgewing (bv. uiterse klimaatstoestande ­ moeson in Indië, tsoenami's, ens. en toegang tot hulpbronne.

Wk 19

-8-

Identifiseer ongelykhede in en tussen samelewings. Ontleed faktore wat op verskillende geografiese skale en verskillende plekke tot maatskaplike en omgewingsongelykheid lei. 20 LU: 1, 2 & 3 Formele Assesseringstaak 3: Projek (Navorsingswerkopdrag / Kreatiewe Respons) Wk 20

-9-

WERKSKEDULE AARDRYKSKUNDE GRAAD 6 KWARTAAL 3 WK 21 LU & AS LU 1, 2 & 3 AS [6.1.1] [6.1.3] [6.1.5] [6.1.7] [6.1.8] [6.2.1] [6.2.2] [6.2.3] [6.3.1] [6.3.2] [6.3.3] ASSESSSERINGSTANDAARDE EN KERNONDERRIG Handel en Ontwikkeling Konteks: Maniere waarop primêre produkte en uitbuiting van hulpbronne en arbeid in ontwikkelende lande die ekonomieë van die ryk, ontwikkelde lande steun. Sleutelvraag: Hoe steun primêre produkte uit ontwikkelende lande ekonomieë van ontwikkelde lande? Identifiseer bronne oor Handel en Ontwikkeling Hersien die volgende begrippe: o Breedtelyne o Lengtelyne o Halfrondes o Vastelande Bespreek die kenmerke van 'n ryk en van 'n arm land. Identifiseer en wys al die ryk en arm lande in 'n atlas uit. Tabuleer die lande onder die hofies: ryk/ arm. 22 Bespreek in watter halfrondes / op watter vastelande die meeste armer lande en in watter halfrondes / op watter vastelande die meeste van die ryker lande op 'n kaart gevind kan word. Bespreek die uitwerking van armoede op 'n land se onderwys, gesondheid, misdaad, tegnologie, ens. Teken inligting aan oor waar Suid-Afrika inpas ­ ryk of arm? Verduidelik begrippe: o Ontwikkelde en ontwikkelende lande. Bepaal watter aktiwiteite kenmerkend is van ontwikkelende en ontwikkelende lande. Ontwerp 'n brosjure om ons burgers in te lig hoekom veiligheidsmaatreëls in ons land belangrik is. Wk 23 WK 22 OG Wk 21

23

- 10 -

24

LU 1, 2 & 3 AS [6.1.1] [6.1.3] [6.1.5] [6.1.7] [6.1.8] [6.2.2] [6.2.3] [6.3.1] [6.3.2]

Handel en Ontwikkeling Konteks: Handel in grondstowwe en voltooide produkte Sleutelvraag: Hoekom benodig lande grondstowwe? Verduidelik begrippe: o Uitbuiting o Kolonisasie o Grondstof o Ekonomieë o Nywerhede o Arbeider o Landbou o Dienste o Verwerk o Vervaardiging Verduidelik hoe handel tussen verskillende lande plaasvind. Vergelyk twee lande met betrekking tot die persentasie van mense wat in die landbou, nywerhede en dienste werk, bv. Tanzanië en die VSA.

Wk 24

25

Teken 'n kaart om die handelsroete tussen Engeland en Suid-Afrika te toon. Identifiseer hoe die handel tussen dié twee lande die lewens van mense langs hierdie bepaalde roete raak. Beantwoord vrae: Waar en hoekom het die meeste ontwikkeling in die wêreld plaasgevind?

Wk 25

26

LU 1, 2 & 3 LU: 1, 2 & 3 AS [6.1.1] [6.1.3] [6.1.5] [6.1.7] [6.1.8] [6.2.1] [6.2.2] [6.3.1] [6.3.2] [6.3.3]

Formele Assesseringstaak 4: Kaartwerk en Datahantering Werkopdrag Ontwikkelingskwessies: Oorsake van armoede Konteks: Uitbuiting Sleutelvraag: Hoekom vind uitbuiting steeds plaas in 'n wêreld waar elke persoon veronderstel is om van menseregte bewus te wees? Verduidelik begrippe: o Uitbuiting o Armoede o Kinderarbeid o Kindermishandeling o Armoede o Geleenthede o Omgewing o Kolonialisme o Werkloosheid o Produksie o Armoedegrens (broodlyn) - 11 -

Wk 26 Wk 27

27

.

o o

Volhoubaar Oorbevolking.

Bespreek die oorsake van armoede. Gebruik die inligting hierbo om 'n breinkaart te teken. Identifiseer op 'n kaart / in 'n atlas die lande wat ryk en dié wat arm is. 28 Kies 'n Afrika-land en gebruik dit as 'n gevallestudie om die begrippe kolonialisme en uitbuiting te illustreer. Bespreek die faktore wat tot armoede bydra en watter strategieë gevolg kan word om armoede te verminder. Trek 'n grafiek wat toon hoe sekere gebiede deur uitbuiting geraak word. Ontleed moontlike faktore wat armoede in gebiede wat geraak word, sal verminder. Teken jou eie mening oor bogenoemde onderwerp aan. Bespreek hoekom statistiek toon dat kinders op die ouderdom van 15 jaar aan kinderarbeid blootgestel word. 29 Ontwikkelingskwessies: Oorsake van armoede Konteks: Minagting van menseregte Verduidelik begrippe: o Minagting o Menseregte o Hongersnood o Waardigheid o Bemagtiging o Herverdeling o Uitbou van vermoë o Geslagsgelykheid. Verwys na Week 8: Geskiedenis. Bespreek watter bydrae gesinne en gemeenskappe kan lewer om hulle lewenstandaard te verbeter. Identifiseer stappe wat die regering kan doen om wanbalanse uit die verlede reg te stel en armoede te verminder. 30 Ontwikkelingskwessies: Oorsake van armoede Konteks: Vernietiging van die omgewing en gebrek aan toegang tot hulpbronne en ander geleenthede Sleutelvraag: Hoe is Afrika deur die uitbuiting van hulpbronne geraak? Teken 'n kaart van Afrika waarop die lande wat negatief deur Europese uitbuiting geraak is, aangetoon word. Bespreek wat die wêreld kan doen om die vernietiging van die omgewing wat oor die jare heen in Afrika plaasgevind het, reg te stel. - 12 Wk 30 Wk 29

Wk 28

WERKSKEDULE AARDRYKSKUNDE GRAAD 6 KWARTAAL 4 WK 31 LU & AS LU 1, 2 & 3 AS [6.1.1] [6.1.3] [6.1.5] [6.1.7] [6.1.8] [6.2.1] [6.2.2] [6.3.1] [6.3.2] [6.3.3] ASSESSSERINGSTANDAARDE EN KERNONDERRIG Ontwikkelingskwessies: Oorsake van armoede Konteks: Werkloosheid Sleutelvraag: Hoe raak werkloosheid die ekonomie? Vergelyk die statistiek van die armoedegrense van bv. Suid-Afrika en enige ander Afrika-land. Bespreek en rapporteer wat die statistieke hierbo vir die mense in hierdie lande beteken. Bespreek wat kinders kan doen om te voorkom dat hulle werklose volwassenes word. Teken bevindings op 32 LU 1, 2 & 3 AS [6.1.1] [6.1.3] [6.1.5] [6.1.7] [6.1.8] [6.2.1] [6.2.2] [6.3.1] [6.3.2] [6.3.3] Ontwikkelingskwessies: Gevallestudie Konteks: Positiewe ontwikkelingsprojekte as voorbeelde van hoe hulpbronne gedeel en armoede verminder kan word. Sleutelvraag: Kan ontwikkelingsprojekte armoede in Suid-Afrika uitwis of verminder? Verduidelik begrippe: o Armoede o Basiese behoeftes o Ekonomiese groei o Geleenthede o Geleenthede vir indiensneming o Omgewing o Bou rykdom o Masakhane (bou saam) Kry inligting van die plaaslike raad/ munisipaliteit. Verduidelik HOP en GEAR 33 Verskaf inligting oor HOP / GEAR Kry feite uit die bronne Bespreek die sukses van die proses HOP / GEAR. Skryf 'n verslag oor persoonlike mening / bevindings. Wk 33 Wk 32 OG Wk 31

- 13 -

34

LU 1, 2 & 3 AS [6.1.1] [6.1.3] [6.1.5] [6.1.7] [6.2.1] [6.2.3] [6.3.1] [6.3.2] [6.3.3]

Ontwikkelingskwessies: Die bydrae van samelewings tot die verlies aan biodiversiteit Konteks: Kwynende vleilande Sleutelvraag: Hoekom is dit belangrik om ons vleilande te bewaar? Verduidelik begrippe: o Vleilande o Bewaar o Bewaring o Deurweek o Moerasse o Vleie o Vleigrond o Lentepoele o Plasse o Mere o Aanpassing o Riviermonding o Varswater o Soutwater o Voëllewe o Ekologie o Ekotoeris o Wêrelderfenisterrein (St. Lucia-meer) Ondersoek omgewingskwessies met betrekking tot vleilande Bespreek model van 'n vleiland op bladsye 15 tot 17 van die AOO Riglyne vir Assessering vir Sosiale Wetenskappe gebruik (Intermediêre en Senior Fases)

Wk 34

35

Wk 35

36

LU 1, 2 & 3 AS [6.1.1] [6.1.3] [6.1.5] [6.1.7] [6.1.8] [6.2.1] [6.2.2] [6.3.1] [6.3.2] [6.3.3]

Ontwikkelingskwessies: Die bydrae van samelewings tot die verlies aan biodiversiteit Konteks: Gronderosie Sleutelvraag: Hoekom is omgewingsbewaring belangrik? Verduidelik begrippe: o Gronderosie o Ontbossing o Droogte o Oorbeweiding o Oorverbouing / -bewerking o Bogrond o Uitsterwing o Vernietiging van plantegroei Gebruik prente, video's, DVD's, ens. om begrippe met betrekking tot gronderosie bekend te stel. Ondersoek omgewingskwessies wat met gronderosie verband hou.

Wk 36

- 14 -

Tabuleer die oorsake en gevolge van gronderosie onder die volgende hofies: oorsaak, beskrywing van oorsaak, gevolge, oplossings 37 LU 1, 2 & 3 AS [6.1.1] [6.1.3] [6.1.5] [6.1.7] [6.1.8] [6.2.1] [6.2.2] [6.3.1] [6.3.2] [6.3.3] Ontwikkelingskwessies: Die bydrae van samelewings tot die verlies aan biodiversiteit Konteks: Ontbossing SLEUTELVRAAG: Hoekom is bome belangrik en hoe vind ontbossing plaas? Verduidelik begrippe: o Waardevolle materiaal o Biobrandstof o Reënwoude o Ekostelsel o Atmosfeer o Suurstof o Koolstofdioksied o Temperatuur o Oorbevolking o Vernietiging o Watersiklus Identifiseer plekke in die wêreld waar ontbossing plaasvind. Doen navorsing oor en debatteer ontbossing en hoe dit met die kweekhuiseffek verband hou. 38 LU 1, 2 & 3 AS [6.1.1] [6.1.3] [6.1.5] [6.1.7] [6.1.8] [6.2.1] [6.2.2] [6.3.1] [6.3.2] [6.3.3] Ontwikkelingskwessies: Die bydrae van samelewings tot die verlies aan biodiversiteit Konteks: Uitsterwing van plante Sleutelvraag: Hoekom is dit belangrik om inheemse plante te bewaar? Verduidelik begrippe: o Bedreigde o Spesies o Fauna o Flora o Uitheems Identifiseer bronne van bedreigde plante naaste aan jou omgewing. Ondersoek enige bedreigde plant. Kies feite onder die hofies: oorsake, wat reeds gedoen word en moontlike oplossings. Ontwerp 'n bewusmakingsplakkaat / collage / kunswerk wat die lot van hierdie plante beklemtoon. Wk 38 Wk 37

- 15 -

39

Ontwikkelingskwessies: Die bydrae van samelewings tot die verlies aan biodiversiteit Konteks: Uitsterwing van diere Verduidelik begrippe: o Bedreigde o Spesies o Uitsterwing Identifiseer bronne oor bedreigde diere naaste aan jou omgewing. Ondersoek enige bedreigde dier. Kies feite onder die hofies: oorsake, wat reeds gedoen word en moontlike oplossings. Ontwerp 'n bewusmakingsplakkaat / collage / kunswerk wat die lot van hierdie diere beklemtoon.

Wk 39

40

LU 1, 2 & 3

Formele assesseringstaak 6: Eindeksamen

Wk 40

- 16 -

WERKSKEDULE GESKIEDENIS GRAAD 6 KWARTAAL 1 WK 1 LU & AS LU 1 LU 2 LU 3 ASSESSSERINGSTANDAARDE EN KERNONDERRIG Inleiding: Die Sosiale Wetenskappe-leerarea ­ Geskiedenis Hersiening van Graad 5, bv. Wat is Geskiedenis? Verduidelik die drie Leeruitkomste in Geskiedenis: o Ondersoekproses o Geskiedkundige kennis en begrip o Geskiedkundige interpretasie Identifiseer verskillende soorte bronne en organiseer hulle onder gegewe hofies, bv. skriftelik, visueel, mondeling, ens. Verduidelik die volgende begrippe: o Oorsaak en gevolg, o Verandering en kontinuïteit. Bespreek aspekte uit die verlede (bv. in die dorp / plaaslike omgewing) wat verander/ontwikkel het en aspekte wat nog dieselfde is. Bespreek die interpretasie van bronne (menings, feite, inligting) en hoe om inligting oor die verlede aan te bied en op te teken. 2 LU 1 & 2 AS [6.1.1] [6.1.2] [6.1.3] [6.1.4] [6.2.1] [6.2.2] Organisasie van Afrika-samelewings Konteks: Oorsprong van hierdie Afrika-samelewings Sleutelvraag: Waar, wanneer en hoe het hierdie Suider-Afrikaanse samelewings ontwikkel? Stel die drie Suider-Afrikaanse samelewings ­ Mapungubwe, Thulamela en Groot Zimbabwe ­ bekend en verwys na die belangrikheid van beeste, goud, ivoor en yster in hierdie samelewings. Verwys na die kaart van Afrika, bepaal die ligging van die vroeë Suider-Afrikaanse samelewings en teken 'n tydlyn om die ontwikkeling van hierdie samelewings te toon. Stel die rol van die argeoloog in die ondersoekproses bekend. Verduidelik wat 'n argeoloog is. Bespreek die rol van 'n argeoloog in die verkryging van bewyse uit die verlede. Wk 2 OG Wk 1

-1-

3

LU 1 & 2 AS [6.1.1] [6.1.2] [6.1.3] [6.1.4] [6.2.1] [6.2.2]

Organisasie van Afrika-samelewings ­ Mapungubwe: Beeste, Goud, Ivoor en Yster Konteks: Oorsprong van Mapungubwe Sleutelvraag: Waar, wanneer en hoe het hierdie Suider-Afrikaanse samelewing ontwikkel? Identifiseer en lees verskillende soorte bronne oor die oorsprong en lewe van die mense van Mapungubwe en dra antwoorde op vrae oor. Bestudeer prente van oorblyfsels / artefakte wat argeoloë naby Mapungubwe gevind het, werk dan in groepe en bespreek bv. hulle leefstyle en ander feite en verduidelik julle antwoorde. Teken 'n tydlyn oor die oorsprong en ontwikkeling van Mapungubwe.

Wk 3

4

LU 1 & 2 AS [6.1.1] [6.1.2] [6.1.3] [6.1.4] [6.2.2]

Organisasie van Afrika-samelewings ­ Mapungubwe: Beeste, Goud, Ivoor en Yster Konteks: Tegnologie en Handel Sleutelvraag: Hoe het mense minerale gekry en waarvoor is dit gebruik? Stel die begrippe tegnologie en handel bekend. Identifiseer en kies verskillende soorte bronne oor goud, ivoor en yster en teken inligting op oor die gebruik van natuurlike hulpbronne om nuttige voorwerpe soos boerdery-werktuie, wapens, juweliersware, huishoudelike toerusting, klere, ens. te maak. Stel 'n lys op en verduidelik wat in elkeen van die volgende drie stadia gebeur het: ontginning, smeltery en smeewerk. Bespreek hoe Mapungubwe met ander samelewings handel gedryf het en dra bevindings oor.

Wk 4

5

LU 1 & 3 AS [6.1.1] [6.1.2] [6.1.3] [6.1.4] [6.3.3]

Organisasie van Afrika-samelewings ­ Mapungubwe: Beeste, Goud, Ivoor en Yster Konteks: Geloofstelsels Sleutelvraag: Hoekom, dink jy, het die koninkryk van Mapungupwe 'n geloofstelsel gehad en wat het dit alles behels? Stel die begrippe bekend: geloofstelsels en godsdiens. Kies inligting uit bronne oor die geloofstelsel van die mense van Mapungubwe en teken dit op. Bespreek die geloofstelsel van Mapungubwe Identifiseer enige interessante simbool wat hierdie samelewing verteenwoordig en maak eie tekening / plakkaat / model daarvan vir 'n uitstalling in die klas / skoolmuseum / gemeenskapsargief. -2-

Wk 5

6

LU 1, 2 & 3 AS [6.1.1] [6.1.2] [6.1.3] [6.1.4] [6.2.3]

Organisasie van Afrika-samelewings ­ Mapungubwe: Beeste, Goud, Ivoor en Yster Konteks: Boerdery Sleutelvraag: Hoe het boerdery in Mapungubwe daar uitgesien? Verwys na verskillende bronne, kies inligting oor die boerderymetodes van die mense van Mapungubwe en teken dit op. Vergelyk ons boerderymetodes met dié van die mense van Mapungubwe. Identifiseer ooreenkomste en verskille en toon aan watter aspekte van boerdery vandag nog gebruik word. Bespreek die betaling van 'n tribuut aan die koning uit hulle oes /goud/ beeste / ivoor en vergelyk dit met ons eie belastingstelsel.

Wk 6

7

LU 1, 2 & 3 AS [6.1.1] [6.1.2] [6.1.3] [6.1.4] [6.2.2] [6.3.1] [6.3.2]

Organisasie van Afrika-samelewings ­ Mapungubwe: Beeste, Goud, Ivoor en Yster Konteks: Samewerking en Konflik Sleutelvraag: Watter rol het beeste, goud, ivoor en yster in handel en verhoudings met ander mense gespeel? Kies inligting oor die rol van beeste, goud, ivoor en yster in handel met ander mense en teken dit op. Noem redes vir en verduidelik samewerking en konflik met ander mense. Organiseer `n debat: fokus op die hiërargie van die koninkryk van Mapungubwe. Twee verskillende weergawes van hoe Mapungubwe regeer was. Dra bevindings oor die belangrikheid van beeste, goud, ivoor en yster in handel en verhoudings met ander mense, oor.

Wk 7

8

LU 1 & 2

Organisasie van Afrika-samelewings ­ Thulamela: Beeste, Goud, Ivoor en Yster Konteks: Oorsprong van Thulamela Sleutelvraag: Waar, wanneer en hoe het hierdie Suider-Afrikaanse samelewing ontwikkel? Identifiseer en lees verskillende soorte bronne oor die oorsprong en lewe van die mense van Thulamela (waar, wanneer en hoe hierdie samelewing ontwikkel het). Werk in groepe en bespreek inligting.

Wk 8

AS [6.1.1] [6.1.2] [6.1.3] [6.1.4] [6.2.2]

-3-

Bestudeer prente van oorblyfsels / artefakte wat argeoloë naby Thulamela gevind het, bespreek bv. hulle leefstyle, en verduidelik julle antwoorde. Teken inligting oor die oorsprong en ontwikkeling van Thulamela op 'n tydlyn aan. 9 LU 1 & 2 AS [6.1.1] [6.1.2] [6.1.3] [6.1.4] [6.2.2] Organisasie van Afrika-samelewings ­ Thulamela: Beeste, Goud, Ivoor en Yster Konteks: Tegnologie en Handel Sleutelvraag: Hoe het mense minerale in die hande gekry en waarvoor is dit gebruik? Verwys na bronne en teken inligting oor goud, ivoor en yster en die gebruik van natuurlike hulpbronne, op. Bespreek hoe handel met ander samelewings plaasgevind het. Dra bevindings oor. 10 LU 1, 2 & 3 Formele Assesseringstaak 1: Toets Wk 10 Wk 9

-4-

WERKSKEDULE GESKIEDENIS GRAAD 6 KWARTAAL 2 WK 11 LU & AS LU 1, 2 & 3 AS [6.1.1] [6.1.2] [6.1.3] [6.1.4] [6.2.2] [6.3.3] ASSESSERINGSTANDAARDE EN KERNONDERRIG Organisasie van Afrika-samelewings ­ Thulamela: Beeste, Goud, Ivoor en Yster Konteks: Geloofstelsels Sleutelvraag: Hoekom, dink jy, het die Thulamela-koninkryk 'n geloofstelsel gehad en wat het dit behels? Stel die volgende begrippe bekend: geloofstelsels, godsdienste (verwys na Week 5). Kies verskillende bronne en teken inligting oor die geloofstelsel van die mense van Thulamela op. Bespreek die geloofstelsel van Thulamela Teken inligting oor die geloofstelsel van Thulamela, bv. die begrafnisrituele, op. Identifiseer enige interessante simbool wat hierdie samelewing verteenwoordig en maak eie tekening / plakkaat / model daarvan vir 'n uitstalling in die klas / skoolmuseum / gemeenskapsargief. 12 LU 1, 2 & 3 AS [6.1.1] [6.1.2] [6.1.3] [6.1.4] [6.2.3] [6.3.2] [6.3.3] Organisasie van Afrika-samelewings ­ Thulamela: Beeste, Goud, Ivoor en Yster Konteks: Boerdery Sleutelvraag: Hoe het boerdery in Thulamela daar uitgesien? Verwys na verskillende bronne, kies inligting oor die boerderymetodes van die mense van Thulamela en teken dit op. Vergelyk ons boerderymetodes met dié van die mense van Thulamela ­ identifiseer ooreenkomste en verskille en toon aan watter aspekte van boerdery vandag nog gebruik word. Bespreek die betaling van 'n tribuut (belasting) aan die koning uit hulle oes / goud / beeste / ivoor en vergelyk dit met Mapungubwe. Dra antwoorde oor deur enige interessante boerdery-werktuigvan Thulamela te teken/ 'n plakkaat daaroor te maak / 'n model daarvan te bou. Wk 12 OG Wk 11

-5-

13

LU 1, 2 & 3 AS [6.1.1] [6.1.2] [6.1.3] [6.1.4] [6.2.2] [6.2.3] [6.3.1] [6.3.2]

Organisasie van Afrika-samelewings ­ Thulamela: Beeste, Goud, Ivoor en Yster Konteks: Samewerking en Konflik Sleutelvraag: Watter rol het beeste, goud, ivoor en yster in handel en verhoudings met ander mense gespeel? Identifiseer verskillende soorte bronne om samewerking en konflik onder mekaar maar ook met ander samelewings te bepaal. Kies inligting oor die rol van beeste, goud, ivoor en yster in handel met ander mense en teken dit op. Noem redes vir en verduidelik samewerking en konflik met ander mense. Vergelyk die hantering van konflik deur Thulamela met enige ander samelewing in Suider-Afrika.

Wk 13

13

LU 1, 2 & 3 LU 1 & 2 AS [6.1.1] [6.1.2] [6.1.3] [6.1.4] [6.2.1] [6.2.2]

Formele Assesseringstaak 2: Brongebaseerde en Uitgebreide Skryfwerk Werkopdrag Organisasie van Afrika-samelewings ­ Groot-Zimbabwe: Beeste, Goud, Ivoor en Yster Konteks: Oorsprong van Groot Zimbabwe Sleutelvraag: Waar, wanneer en hoe het hierdie Suider-Afrikaanse samelewing ontwikkel? Identifiseer en lees verskillende bronne en beantwoord vrae oor die oorsprong en lewe van die mense van Groot-Zimbabwe. Teken 'n tydlyn van Groot-Zimbabwe. Noem redes vir en verduidelik die gevolge van gebeure en veranderings in meer as een konteks ­ Oorsaak en gevolg. Bestudeer prente van oorblyfsels / artefakte wat argeoloë naby Groot-Zimbabwe gevind het en bespreek bv. hulle leefstyle en verduidelik julle antwoorde.

Wk 13 Wk 14

14

15

LU 1 & 2 AS [6.1.1] [6.1.2] [6.1.3] [6.1.4] [6.2.2]

Organisasie van Afrika-samelewings ­ Groot-Zimbabwe: Beeste, Goud, Ivoor en Yster Konteks: Tegnologie en Handel Sleutelvraag: Hoe het mense minerale in die hande gekry en waarvoor is dit gebruik? Teken inligting oor goud, ivoor en yster en die gebruik van natuurlike hulpbronne op.

Wk 15

-6-

Bespreek hoe handel met ander samelewings plaasgevind het. Dra bevindings oor. 16 LU 1, 2 & 3 AS [6.1.1] [6.1.2] [6.1.3] [6.1.4] [6.3.3] Organisasie van Afrika-samelewings ­ Groot-Zimbabwe: Beeste, Goud, Ivoor en Yster Konteks: Geloofstelsels Sleutelvraag: Hoekom, dink jy, het die koninkryk van Groot Zimbabwe 'n geloofstelsel gehad en wat het dit alles behels? Kies verskillende soorte bronne en teken inligting oor die geloofstelsel van die mense van Groot-Zimbabwe op. Bespreek die geloofstelsel van die mense van Groot-Zimbabwe. Teken inligting oor die geloofstelsel van die mense van GrootZimbabwe op. Identifiseer enige interessante simbool wat hierdie samelewing verteenwoordig en maak eie tekening / plakkaat / model daarvan vir 'n uitstalling in die klas / skoolmuseum / gemeenskapsargief. Voorstelling van die verlede in `n klasuitstalling, skoolmuseum of gemeenskapsargief. 17 LU 1, 2 & 3 AS [6.1.1] [6.1.2] [6.1.3] [6.1.4] [6.2.3] Organisasie van Afrika-samelewings ­ Groot-Zimbabwe: Beeste, Goud, Ivoor en Yster Konteks: Boerdery Sleutelvraag: Hoe het boerdery in Groot-Zimbabwe daar uitgesien? Identifiseer verskillende soorte bronne, kies inligting oor die boerderymetodes van die mense van Groot-Zimbabwe en teken dit op. Vergelyk die boerderymetodes van die drie Afrika-koninkryke ­ skryf minstens drie paragrawe / maak 'n opsomming om ooreenkomste en verskille tussen die drie te identifiseer en toon aan watter aspekte van boerdery vandag nog gebruik word. Bespreek inligting en dra bevindings oor. 18 LU 1, 2 & 3 AS [6.1.1] [6.1.2] [6.1.3] [6.1.4] [6.2.2] Organisasie van Afrika-samelewings ­ Groot-Zimbabwe: Beeste, Goud, Ivoor en Yster Konteks: Samewerking en konflik Sleutelvraag: Watter rol het beeste, goud, ivoor en yster in handel en verhoudings met ander mense gespeel? Kies inligting oor die rol van beeste, goud, ivoor en yster in handel met ander mense en teken dit op. -7Wk 18 Wk 17 Wk 16

[6.2.3] [6.3.1] [6.3.2]

Noem redes vir en verduidelik samewerking en konflik met ander mense. Bespreek die redes vir en verduidelik die agteruitgang van die drie koninkryke ­ konsentreer daarop om tussen feite, menings en inligting te onderskei.

19

LU 1 & 2 AS [6.1.1] [6.1.2] [6.1.3] [6.1.4] [6.2.2] [6.2.3]

Verkenning en Uitbuiting vanaf die veertiende eeu en verder. Konteks: Vroeë kartering van die Voorstelling van Afrika Sleutelvraag: Hoekom, dink jy, is dit belangrik dat ontdekkers kaarte gebruik het? Verduidelik die begrippe kartering en voorstelling. Identifiseer verskillende soorte bronne en verduidelik hoekom en hoe mense die wêreld begin verken het ­ konsentreer op handel en ontwikkeling, om in mense se behoeftes te voorsien, om ryk te word, ens. Verduidelik nuwe begrippe: o Ontdekking o Uitbuiting o Vroeë kartering o Voorstelling van Afrika o Ontwikkeling. Bespreek die redes hoekom mense verskillende verbruiksartikels nodig gehad het. Vergelyk antwoorde.

Wk 19

20

Vergelyk 'n moderne kaart van Afrika met die vroegste kaarte van Afrika. Teken ooreenkomste en verskille op en identifiseer aspekte in hedendaagse kaarte wat nog dieselfde is. Verduidelik die begrip vroeë kartograwe en wat hulle siening van die wêreld was.

Wk 20

-8-

WERKSKEDULE GESKIEDENIS GRAAD 6 KWARTAAL 3 WK 21 LU & AS LU 1, 2 & 3 AS [6.1.1] [6.1.2] [6.1.3] [6.1.4] [6.2.1] [6.2.2] [6.2.3] [6.3.3] ASSESSERINGSTANDAARDE EN KERNONDERRIG Verkenning en Uitbuiting vanaf die veertiende eeu en verder. Konteks: Ontwikkeling van Wetenskap en Tegnologie Sleutelvraag: Watter uitwerking het die ontwikkeling van nuwe uitvindings op ontdekkings gehad? Verduidelik die begrippe: o Navigasie o Instrumente o Wetenskap o Wetenskaplik Kies inligting uit verskillende bronne oor hoe kaarte, skepe, navigasie-instrumente, ens. verbeter is. Teken of maak enige navigasie-instrument wat in die veertiende eeu deur die ontdekkers gebruik is. Identifiseer verskillende soorte bronne en bespreek / debatteer die redes hoekom hierdie verbeterings belangrik was. 22 Tydlyn van verskillende navigasie-instrumente. Identifiseer enige interessante wetenskaplike of tegnologiese uitvinding uit die verlede en maak jou eie tekening / plakkaat / model daarvan vir 'n uitstalling in die klas / skoolmuseum / gemeenskapsargief. 23 LU 1, 2 & 3 AS [6.1.1] [6.1.2] [6.1.3] [6.1.4] [6.2.1] [6.2.2] [6.3.1] [6.3.2] Verkenning en Uitbuiting vanaf die veertiende eeu en verder. Die impak van hierdie ontdekkingsreise op die inheemse bevolking. Konteks: Bydraes uit Europa Sleutelvraag: Wat het gebeur toe die Europeërs nuwe uitvindings begin gebruik het? Kies inligting uit bronne en konsentreer op die impak van Europese ontdekkingsreise op inheemse bevolkings in verskillende dele van die wêreld, bv. Afrika en die slawehandel, die manier waarop mense behandel is, die beslaglegging op grond, die uitvoer van grondstowwe, die verspreiding van siektes, ens. Onderskei tussen menings en feite. Teken 'n tydlyn van enige Europese ontdekker en teken 'n kaart van die roete wat gevolg is, bv. Prins Hendrik die Seevaarder, Marco Polo, Vasco da Gama, Bartolomeus Dias of Christophorus Columbus, ens. -9Wk 23 OG Wk 21

Wk 22

Beskryf die lewe op 'n ekspidisieskip ­ skryf minstens drie paragrawe / voer 'n rolspel op. 24 LU 1, 2 & 3 AS [6.1.1] [6.1.2] [6.1.3] [6.1.4] [6.2.1] [6.3.1] [6.3.2] [6.3.3] Verkenning en Uitbuiting vanaf die veertiende eeu en verder. Die impak van hierdie ontdekkingsreise op die inheemse bevolking. Konteks: Bydraes uit Asië Sleutelvraag: Hoekom, dink jy, was die Chinese en Arabiere baie verder gevorderd met nuwe uitvindings en tegnologie as die Europeërs? Kies inligting uit bronne, konsentreer op die impak van Asiatiese uitdekkings en uitbuiting, bv. die Chinese en Arabiere, en teken dit op. Onderskei menings van feite. Teken 'n tydlyn van Chinese ontdekkings en teken 'n kaart van die roete / roetes wat gevolg is OF teken of bou 'n model van enige uitstaande navigasie-uitvinding van die Chinese. 25 LU 1, 2 & 3 AS [6.1.1] [6.1.2] [6.1.3] [6.1.4] [6.2.1] [6.3.1] [6.3.2] Verkenning en Uitbuiting vanaf die veertiende eeu en verder. Die impak van hierdie ontdekkingsreise op die inheemse bevolking. Konteks: Bydraes uit die Amerikas Sleutelvraag: Was die ontdekkingsreise en ekspedisies na die Amerikas voordelig of nadelig? Kies inligting uit bronne oor die impak van ontdekkings en die uitbuiting van die inheemse bevolking deur, byvoorbeeld, Christophorus Columbus en ander. Teken 'n tydlyn van die ontdekkingsreise en 'n kaart van die roete / roetes wat gevolg is. Teken inligting oor sekere ontdekkingsreise soos Columbus se ontdekking van Amerika op. Onderskei tussen feite en menings. 26 LU 1, 2 & 3 [6.1.1] [6.1.2] [6.1.3] [6.1.4] [6.3.1] [6.3.2] Verkenning en Uitbuiting vanaf die veertiende eeu en verder. Die impak van hierdie ontdekkingsreise op die inheemse bevolking. Konteks: Bydraes uit Afrika Sleutelvraag: Was die ontdekkingsreise en ekspedisies na Afrika voordelig of nadelig? Kies inligting uit die bronne oor die volgende en teken dit op: die impak van ontdekkingsreise en die uitbuiting van die inheemse bevolking van Afrika. Teken inligting oor die verhouding tussen die inheemse bevolking van Afrika en ontdekkers op. Onderskei tussen feite en menings. Wk 26 Wk 25 Wk 24

- 10 -

27

LU 2 & 3 AS [6.1.1] [6.1.2] [6.1.3] [6.1.4] [6.2.2] [6.2.3] [6.3.1] [6.3.2] [6.3.3]

Geskiedenis van die Medisyne Konteks: Inheemse medisyne en tradisionele genesing Sleutelvraag: Watter gesondheidsorg was daar vir die vroeë samelewings in Afrika beskikbaar? Stel begrippe bekend: o Inheemse medisyne o Tradisionele genesing Vind op kaarte waar vroeë Afrika-samelewings wat inheemse medisyne en tradisionele genesing gebruik het, gewoon het. Ondersoek wat die grondslag van hulle medisyne en genesing gevorm het. Bespreek siektes en geneesmiddels. Identifiseer huisrate en teken dit op.

Wk 27

28

Kies inligting oor inheemse medisyne en tradisionele genesing en teken dit op. Bespreek hoe en hoekom verskillende kulture steeds inheemse medisyne en tradisionele metodes van genesing gebruik. Teken inligting oor verskillende inheemse medisynes en geneesmiddels uit enige kultuur op en skryf 'n uitgebreide stuk om tussen feite en menings te onderskei. Identifiseer enige interessante inheemse medisyne en / of tradisionele metode van genesing uit die verlede en maak jou eie tekening / plakkaat / model daarvan vir 'n uitstalling in die klas / skoolmuseum / gemeenskapsargief.

Wk 28

29

LU 1, 2 & 3 AS [6.1.1] [6.1.2] [6.1.3] [6.1.4] [6.2.1] [6.2.2] [6.2.3] [6.3.2]. [6.3.3]

Geskiedenis van die Medisyne Konteks: Belangrike mediese ontdekkings. Sleutelvraag: Hoe het mediese ontdekkings deur die jare heen ontwikkel? Bou op kennis uit die vorige les en stel moderne mediese tegnologie bekend. Kies inligting oor bv. Louis Pasteur, Edward Jenner, Alexander Fleming, Marie Curie, Chris Barnard, ens. en teken dit op. Teken inligting oor mediese ontdekkings in die verlede op. Bespreek siektes en geneesmiddels uit die verlede.

Wk 29

30

Kies inligting oor bv. die mediese ontdekkings van Chris Barnard en teken dit op. - 11 -

Wk 30

Werk in groepe en bespreek hoekom hierdie mediese ontdekkings so belangrik is en hoekom wetenskaplikes steeds met navorsing oor nuwe geneesmiddels vir siektes besig is. Teken inligting oor enige interessante mediese ontdekking uit die verlede op, en hoe dit verbeter is. Identifiseer enige interessante mediese ontdekking en maak eie tekening / plakkaat / model daarvan vir 'n uitstalling in die klas / skoolmuseum / gemeenskapsargief. 30 LU 1, 2 & 3 Formele Assesseringstaak 5: Projek (Navorsingswerkopdrag / Kreatiewe Respons) Wk 30

- 12 -

WERKSKEDULE GESKIEDENIS GRAAD 6 KWARTAAL 4 WK 31 LU & AS LU 1, 2 & 3 AS [6.1.1] [6.1.2] [6.1.3] [6.1.4] [6.2.1] [6.2.2] [6.3.1] [6.3.2] [6.3.3] 32 ASSESSERINGSTANDAARDE EN KERNONDERRIG Demokrasie in Suid-Afrika Konteks: Wat is demokrasie (definisie en betekenis) Sleutelvraag: Hoekom is dit belangrik om demokrasie te hê? Kies verskillende soorte bronne oor wat demokrasie is (definisie en betekenis) en wanneer dit in Suid-Afrika begin het. Bou op kennis uit Graad 4 (demokrasie en menseregte) en Graad 5 (die rol van demokraties verkose leiers in die provinsie). Teken 'n tydlyn vir Suid-Afrika sedert 1910 waarop party van die belangrike konstitusionele ontwikkelings aangedui word. Kies inligting uit bronne om 'n klasbespreking oor die uitwerking van apartheid op die meerderheid van die bevolking in Suid-Afrika te hou en teken dit op. Skryf 'n brief aan 'n vriend in 'n ander land en verduidelik hoekom dit belangrik is om demokrasie in Suid-Afrika te hê. 33 LU 1, 2 & 3 AS [6.1.1] [6.1.2] [6.1.3] [6.1.4] [6.2.3] [6.3.1] [6.3.2] [6.3.3] 34 Demokrasie in Suid-Afrika Sleutelvraag: Hoe word Suid-Afrika regeer? Identifiseer verskillende soorte bronne en verduidelik hoe SuidAfrika regeer word. Bou op kennis van provinsiale geskiedenis uit Graad 5 ­ hoe word ons provinsie regeer ­ konsentreer bv. op die premier, LUK's, burgemeester, raadslede. Verduidelik die Grondwet, die verskillende vlakke van nasionale, provinsiale en plaaslike regering in Suid-Afrika. Kies verskillende soorte bronne en bespreek die verskille tussen die nasionale ministers en Lede van die Uitvoerende Komitee, die Premier en die President. Bou voort op die kennis uit Graad 5 oor die proses van provinsiale of plaaslike verkiesings en stel leerders bekend aan die manier waarop 'n mens aan 'n nasionale verkiesing deelneem. 35 Verduidelik die verskillende rolspelers in 'n nasionale verkiesing, bv. die OVK, die hoofkiesbeampte, kandidate, kiesers, ens. Wk 35 Wk 34 Wk 33 Wk 32 OG Wk 31

- 13 -

Verduidelik die verskillende hulpbronne wat in 'n verkiesing gebruik word, bv. stembrief, identiteitsdokument, kieserslys, ens. Organiseer 'n skyn-verkiesing. 36 LU 1, 2 & 3 AS [6.1.1] [6.1.2] [6.1.3] [6.1.4] [6.2.3] [6.3.1] [6.3.2] [6.3.3] Demokrasie in Suid-Afrika Nasionale simbole soos die landswapen en volkslied, nasionale voël, blom, vis, dier, boom. Sleutelvraag: Hoekom het ons nasionale simbole nodig en wat beteken hulle vir die burgers van ons land? Kies verskillende soorte bronne om die nasionale simbole bekend te stel. Verwys na Graad 5-kennis van die provinsiale simbole, soos om die provinsiale wapens van die verskillende provinsies te vergelyk. Gebruik die simbole in ons landswapen, ontwerp jou eie wapen en verduidelik skriftelik wat elke simbool is en wat dit verteenwoordig. Kies uit bronne inligting oor bv. die oorsprong van ons volkslied, bv. wie het die eerste volkslied geskryf, in watter taal is dit geskryf, die redes hoekom dit saamgevoeg is, ens. en teken dit op. Leer en sing die volkslied. Kies inligting oor die oorsprong van ons landsvlag en teken dit op ­ beskryf die verskillende kleure en die betekenis daarvan. Verduidelik wanneer, waar en hoekom ons ons landsvlag hys. Ontwerp 'n vlag vir die klas en beskryf wat die verskillende kleure wat gebruik is, beteken. 38 LU 1, 2 & 3 AS [6.1.1] [6.1.2] [6.1.3] [6.1.4] [6.2.2] [6.2.3] [6.3.1] [6.3.2] [6.3.3] Demokrasie in Suid-Afrika Konteks: Die Kinderhandves Sleutelvraag: Hoekom is dit belangrik dat kinders regte moet hê? Identifiseer verskillende soorte bronne en stel die kinders se regte as deel van ons grondwet bekend. Klasbespreking oor hoekom dit belangrik is dat kinders regte en verantwoordelikhede moet hê. Bespreek die tien regte in die Kinderhandves. Mondelinge aanbieding oor watter een van die kinderregte die belangrikste is. Maak 'n plakkaat oor die belangrikste kinderreg. - 14 Wk 38 Wk 36

37

Wk 37

39

Konteks: Die Aardmanifes Sleutelvraag: Hoekom is dit belangrik om ons omgewing te beskerm? Identifiseer verskillende soorte bronne en stel die begrip Aardmanifes en die oorsprong daarvan bekend. Bespreek die belangrikheid van die Aardmanifes. Vergelyk die Aardmanifes en die Kinderhandves en teken op wat in albei handvesse ingesluit is, wat in die Kinderhandves is wat nie in die Aardmanifes ingesluit is nie. Ontwerp 'n plakkaat / collage / kunswerk wat uitbeeld hoekom dit belangrik is dat kinders regte het.

Wk 39

40

LU 1, 2 & 3

Formele Assesseringstaak 6: Eksamen

Wk 40

- 15 -

SOSIALE WETENSKAPPE: GRAAD 6 SKOOL:_______________________________________ KWARTAAL 1 1 ASSESSERINGSTAAK NO

OPTEKENINGSBLAD VIR SKOOLGEBASEERDE ASSESSERING PRINSIPAAL: _______________________________________ OPVOEDER:_______________________________________ KWARTAAL 2 KWARTAAL 3 KWARTAAL 4 2 3 4 5 6

TOETS (GESKIEDENIS)

TOETS (AARDRYKSKUNDE) SUB-TOTAAL %

BRONGEBASEERDE & UITGEBREIDE SKRYFWE

PROJEK (AARDRYKSKUNDE) SUB-TOTAAL %

KAARTWERK & DATA HANTERING PROJEK (GESKIEDENIS) SUB-TOTAAL %

EKSAMEN (GESKIEDENIS)

EKSAMEN (AARDRYKSKUNDE) SUB-TOTAAL %

CASS ­ TOTAL (TERM 1 ­ 4) VLAK (1 ­ 4)

VLAK (1 ­ 4)

VLAK (1 ­ 4)

VLAK (1 ­ 4)

LU'e AS'e VAN & VOORNAAM 100 100 100

Punte

100

400

100

OPVOEDER: .................................................................................... ....../....../......

HOD: ....................................................................................... . ....../....../......

VLAK (1 ­ 4)

1, 2 & 3 1, 2 & 3

1, 2 & 3

1, 2 & 3

1, 2 & 3 1, 2 & 3

1, 2 & 3 1, 2 & 3

%

Information

Microsoft Word - 1-Naicker_foreword_1.doc

35 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

183535