Read 38095738_xhosa-WS_Gr2-Literacy-web.pdf text version

IBakala

2

ISigaba seSiseko IiShedyuli zoMsebenzi

ULwazi lokuFunda nokuBhala

INGABULA-ZIGCAWU

Ukuphumeza umgaqo-nkqubo asinto ilula ukuyenza. Yinkqubo yokutolika izinto nokusebenzisana nabanye okuthi kuthathe ithuba elithile. Sithi sifunde kule nkqubo size sizame ukuhlenga-hlengisa iindlela zokungenelela ngoncedo ukwenzela ukuba zifaneleke yaye zilungele iimeko ezahlukahlukeneyo. Into esiyifundileyo kule minyaka ilishumi nangaphezulu edlulileyo kukuba sonke kufuneka sithethe, simamele size sifumane izisombululo kwimingeni esijongene nayo. Ezi shedyuli zomsebenzi zisisiphumo somgaqo-nkqubo nenkqubo yokufunda elolu hlobo. ULwazi lokuFunda nokuBhala kunye noLwazi lokuBala nezinye iinkalo zomsebenzi kwiSigaba seSiseko neSigaba esiPhakathi zizinto ezibalulekileyo elijolise kuzo iSebe leMfundo eNtshona Koloni. Sifuna ukomeleza izikolo zaseprayimari size sidale amathuba esiseko esomeleleyo ukwenzela ukuba sibe nokuphucula amathuba abanawo abafundi kwimisebenzi yabo yokufunda. Sikholelwa ukuba esi siseko sinako ukuphucula iziphumo zolwazi lokufunda nokubhala nolwazi lokubala, izinga lokupasa kwabafundi ngokubanzi nezinga labafundi abagqibayo ukufunda. UMzantsi Afrika lilizwe elisakhulayo yaye sivile ukuba, kweli xesha loqhagamshelwano lwehlabathi jikelele, amazwe asazama ukuleqa umgangatho kumele avelise izakhono eziyimfuneko. Ngako oko ke amazwe afana neli lethu anawo amandla okwazi ukukhuphisana namanye kunye nokuzinza. Into ebaluleke kakhulu kukuba nabafundi abakwaziyo ukufunda, ukubhala nabakuvuyelayo ukuya esikolweni. Ukuxabiseka kwesikolo kwezentlalo kungaphuculwa ukuba kwenziwa iinzame mpela zokufunda. Iishedyuli zomsebenzi ziza kuthathwa njengenxalenye yomqulu ophathelele kwiPhulo leZiseko zokuFunda. Lo mqulu uthathwa njengesixhobo sokuxhasa nokunika intsingiselo kweli phulo. Ngenxa yoluvo lokuba amaphulo aba yintetho nje yomlomo engenaziphumo, iishedyuli zomsebenzi ziza kusebenza njengentsika yokuxhasa ukwakhiwa kweziseko zolwazi lokufunda nokubhala kunye nokubala. Lilinge lokubonelela ootitshala ngezikhokelo zokufundisa usuku ngalunye lwesikolo. Ezi shedyuli zomsebenzi ziza kuthunyelwa ezikolweni ngenjongo yokufumana ingxelo ngokuqhubekayo (feedback). Ziza kuvavanywa kwakhona kwizikolo ezithile ezikhethiweyo. La maxwebhu aza kusasazwa njengezikhokelo ngoJanuwari 2009 kuze kucelwe izimvo ngoJulayi 2009. Ziya kuphindwa zivavanywa kwakhona ezi shedyuli zomsebenzi ngoJulayi 2009. Zonke izimvo ezifunyenweyo ziya kusetyenziswa ekuphuculeni ngakumbi iishedyuli zomsebenzi. ISebe leMfundo eNtshona Koloni liziko elithanda ukufunda izinto yaye lizama ukuqonda iimeko elisebenza phantsi kwazo ngamaxesha onke. Le nkqubo yokufunda yinkqubo ehlala iqhubeka okokoko, njengoko sineemeko ezingahlali zimi ndawonye neziguquka ngokukhawuleza. Lo gama sihlala sikukhumbula oku, ukucelwa kwezimvo novavanyo lilinge lokwamkela ingcamango yeziko elithanda ukufunda izinto ngokuvelisa iingcinga ezisekelwe kwiimbono zootitshala, kwakunye nezo zabo bakwiimeko ezahlukeneyo kwiphondo lethu. Siyazi ukuba ukunyanzelisa indlela enye yokwenza izinto kwiimeko ezahlukeneyo asiyondlela esa empumelelweni. Siyazi kwakhona ukuba kufuneka simamele, sithethe size sifumane iimpendulo zokukhawulelana nemingeni ephambi kwethu. Ukwenza uvavanyo nokucela iikhomenti kuza kusinika ithuba lokuthetha, lokumamela nokufumana izisombululo njengoko siqhubela phambili nenkqubo yemfundo es emgangathweni elungiselelwe bonke abafundi bethu.

uGqr. S. Naicker, uMlawuli oyiNtloko woPhuhliso lweKharityhulam

ISHEDYULI YOMSEBENZI WOKUFUNDISWA KOLWAZI LOKUFUNDA NOKUBHALA IBAKALA 2

NCEDA QAPHELA: Ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kwoLwazi lokuFunda nokuBhala (Literacy) yenzelwe ukunceda nokukhokela ootitshala besiGaba seSiseko ngokuphathelelene nemiba engundoqo neyintsusa yekharityhulam emayifundiswe mihla le. Kucwangciswe ngobulumko nangobugcisa obukhulu xa bekuqulunqwa ishedyuli yomsebenzi ukuze kukwazeke ukusetyenziswa kweNCS neziPhumo zeziFundo kunye neMigangatho yoVavanyo ehamba nazo ngutitshala, ngendlela elula, xa kufundiswayo. Ngako oko, le shedyuli yomsebenzi ingasetyenziswa ngokuzithemba okukhulu, nanjengoko zonke iziPhumo zeziFundo kwakunye neMigangatho yoVavanyo ziye zasetyenziswa xa bekuqulunqwa le shedyuli, kube kusaziwa nokuba ikwaquka konke umfundi afanele ukuba ukufundile xa equkumbela ibakala elo okanye isigaba eso. Kananjalo, ishedyuli yokufundisa umsebenzi woLwazi lokuFunda nokuBhala isekelwe kwiNdlela yokuFundisa uLwimi eHlanganisa konke (Balanced Language Approach) kulwazi lokufunda nokubhala okt. (ukuthetha, ukumamela, ukufunda nokubhala) nethi yenze zonke ezi zakhono zibe yinxalenye yokufundwa komxholo webali. Kule shedyuli yokufundisa ulwazi lokufunda nokubhala kuhlanganiswe iindlela ezintathu zokufundisa ezichazwe apha ngezantsi, ezithe zayondelelaniswa ukwenza inkqubo enye: indlela yokufundisa izandi ngokuphinyiselwa kwazo, indlela yokufunda amagama ngokujezula okanye ukuqwalasela ngeliso (look-and-say approach) indlela akheke ngayo namalungu awo ze abizwe kwakunye nendlela yokufundisa ulwimi ngokuhlangeneyo nangokupheleleyo. Zonke ezi ndlela ziyasebenzisana ekuqinisekiseni ukuba bonke abafundi bathatha inxaxheba ekufundeni ulwazi lokufunda nokubhala. Le shedyuli yomsebenzi yahlula-hlulwe ngokwemisebenzi yemihla-ngemihla equkumbela zone iikota zonyaka ngokulinganayo. Ixesha elabelwe ukufundiswa kolwazi lokufunda nokubhala ngosuku yiyure enye (1) nemizuzu engama-50, ngolu hlobo: Umsebenzi othethwayo (ukumamela, ukuthetha) Ukuphinyiselwa kwezandi: (umsebenzi okwinqanaba lamagama nokwelezivakalisi) Ukufunda/ ukubhala Ukufundwa kwendlela yokubhala Ukufunda isiqingatha seyure (ekupheleni kosuku ngalunye) 10 imizuzu 15 imizuzu 35 imizuzu 20 imizuzu 30 imizuzu

Ukubulisana kwemihla-ngemihla, ikhalenda, imozulu kunye neendaba kufuneka kwenziwa njengezinto ezifundwa ngokungacwangciswanga yonke imihla. Xa ufuna isikhokelo sendlela yokusebenzisa eli xesha, kuya kufuneka ukhangele isiKhokelo sikaTitshala esiqukumbela imisebenzi yokufunda nokufundisa eyakhiwe kulandelelwa indlela ethile yokufunda nokufundisa ukuze kufundiswe izakhono neekhonsepthi zolwazi lokufunda nokubhala. Kwiiveki ezimbini zokuqala zekota yoku-1 kufuneka kwenziwe uvavanyo lube lunye lolwazi olwandulelayo ngaxeshanye nokufundiswa kweekhonsepthi ezintsha njengoko kubonakalisiwe kule shedyuli.

ISHEDYULI YOMSEBENZI WOLWAZI LOKUFUNDA NOKUBHALA IBAKALA 2 IKOTA YOKU-1 IVEKI 1 USUKU 1 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ibali elibuntsomi elimalunga "neholide" LO 1, 2: Ukuthetha ngamava akhe eholide (umzekelo: wenze ntoni ngeholide yakhe), bebolekisana ngokuthetha Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ebonisa ukuhlonela isithethi LO 3: Ukuhlaziya izandi zezikhamiso (a, e, i, o, u) Ukohlula isandi sokuqala,esiphakathi nesokugqibela ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala intloko (inkcazelo) eza kuhamba nomfanekiso weholide Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

-1-

IVEKI 1 USUKU 2 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1, 3: Ukufunda ibali elichaza/elibonisa usapho Ukuchonga amagama amatsha apha ebalini Ukuxoxa ngentsingiselo yamagama amatsha Ukwenza ezakho izivakalisi ngamagama amatsha Ukubhala amagama amatsha kwisichazimagama esisesakho LO 1: Ukunika imiyalelo emifutshane (umzekelo: intshukumo enye (1) okanye ezi-2) Ukuphendula imiyalelo ngokukhawuleza LO 3: Ukuhlaziywa ulwazi lokufunda onke amaqabane (umzekelo: ulwalamano lonobumba / lwezandi) Ukubona/ukohlula isandi sokuqala,esiphakathi nesokugqibela LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukufumana umfanekiso wosapho lwakho. Ukubhala izivakalisi ezimbalwa ngomfanekiso wakho. Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala.

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

UkuBhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

-2-

IVEKI 1 USUKU 3 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufumana intsomi Ukufunda isihloko sentsomi Ukuthekelela ukuba ibali lingantoni na. LO 1, 2: Ukufunda intsomi Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ubonisa ukuhlonipha isithethi Ukuxoxa ngoluvo nangabalinganiswa abaphambili. LO 3: Ukuhlaziya ubuchule bokuqwalasela amagama anamaqabane ama-3 (umzekelo: iti, ifa, ihla, iwa) Ukuchonga amaqela amagama (umzekelo: iti, ifa, ihla, iwa, njl, njl) LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukwenza umsetyenzana obhaliweyo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

-3-

IVEKI 1 USUKU 4 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ivesi elinganiswayo (umzekelo: "Njalo ngokuhlwa siyazivoca-voca) LO 1, 2: Ukumamela, ukufunda nokucengceleza ivesi emfutshane elinganiswayo Ukucengceleza ivesi elinganiswayo LO 3: Ukuchonga amagama anemvano-zandi kumbongo Ukuchaza amanye amagama anemvano-zandi efana nalawo akumbongo Ukwenza izivakalisi ezilula ezinamagama anemvano-zandi Ukufunda izandi: mb,mc Imiz. Imbambo,umcimbi LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala umbongo olula Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

IVEKI 1 USUKU 5 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukudlala ibali elishicilelweyo kwiteyiphu okanye kwicwecwe (iCD) Ukumamela ibali -4-

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

LO 1: Ukuthetha ngeenkcukacha zeli bali (umzekelo: amagama, iindawo, kwenzeke ntoni) LO 6: Ukuqwalasela amagama aqhelekileyo kwibali Ukwenza umsetyenzana

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala ubuncinane izivakalisi ezi-3 ngesi sicatshulwa Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 3: Ukufumana izibhengezo-ntengiso ezinemifanekiso ebonisa intengiso yezindlu. Ukwabelana ngenkcazelo yezindlu ezithengiswayo kumaqela (umzekelo: indlu enomgangatho omnye enedama lokudada neegaraji ezimbini, njl, njl.) LO 1, 2: Ukuchaza eyakho indlu (umzekelo: iflethi, indlu enomgangatho omnye / emibini, ibhangalo, amagumbi okulala, amagumbi okuhlambela, igaraji, njl, njl.)

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 2 USUKU 1 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

-5-

Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ubonisa intlonipho yaye nibolekisana ngokuthetha Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi LO 3, 6: Ukufunda isandi esingu-y (umzekelo:yoyo, yolo, yila) Ukubhala amagama amatsha ambalwa anesandi esingu-y Ukukhetha amanye amagama anesandi esinguy ze uzenzele ezakho izivakalisi LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala isibhengezo-ntengiso uthengisa indlu yakho. Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

IVEKI 2 USUKU 2 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ibali leengcinga ezimangalisayo

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

LO 2: Ukuchonga ze uchaze intsingiselo yamagama amatsha acatshulwe ebalini

Isahluko 2

-6-

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

LO 6: Ukubhala amagama amatsha ndaweni ithile apha eklasini Ukuchaza izithetha-ntonye zegama ngalinye kulawo matsha Ukubhala izithetha-ntonye ecaleni kwegama elichanekileyo (umzekelo: ukufa ­ ukutshaba, ukusweleka, ukubhubha) Ukongeza amagama amatsha kwisichazimagama esisesakho LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukwenza umsetyenzana obhaliweyo ophathelene nebali leengcinga ezimangalisayo elifundiweyo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufumana inqaku lephepha-ndaba elinomdla Ukufunda eli nqaku Ukuchaza intsingiselo yoonobumba abakhulu Ukuchonga oonobumba abakhulu kweli qanku.

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 2 USUKU 3 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

LO 1, 2: Ukuxoxa ngenqaku elikwiphepha-ndaba. Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ubonisa intlonipho kwisithethi

Isahluko 2

-7-

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

LO 3, 6: Ukwazisa unobumba e ngokufanayo naku-"ewe" Ukuchonga ze ubhale amagama amatsha ambalwa anonobumba e (umzekelo: ewe, emele, elele, efele) LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo Ukwenza umsetyenzana obhaliweyo (umzekelo: amakhadi okusebenza, iphepha lomsebenzi, ukwakha isivakalisi) udibanisa la magama azizandi-mazwi angasentla Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

IVEKI 2 USUKU 4 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukunika iivesi / iingoma ezilinganiswayo (umzekelo: kwiteyiphu okanye kwicwecwe/iCD) LO 1, 2: Ukumamela ze acengceleze ingoma elinganiswayo Ukucula le ngoma ze ushukume ngokwesingqi sayo LO 3: Ukuhlaziya ulwazi likanobumba y no-e Ukuqaphela unobumba y no-e kumagama (umzekelo: kumakhadi amagama, kwizivakalisi ezilula) -8-

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukwenza umsetyenzana obhaliweyo Ukusebenzisa isichazi-magama esisesakho ukupela amagama angaqhelekanga Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

IVEKI 2 USUKU 5 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufumana ibali eliqulethe ingxoxo Ukufunda ngokukhwaza eli bali esizobela abalinganiswa abohlukeneyo LO 2: Ukuxoxa ngeendlela ezohlukeneyo zokubulisa Ukudlala iindima ngokwezibini, nisebenzisa ingxoxo efanelekileyo esetyenziswa xa kubuliswa abantu (umzekelo: inqununu, abazali bomhlobo wakho, oomakhulu nootatomkhulu, abahlobo) LO 3: Ukwazisa indibanisela yamaqabane asekuqaleni nasekugqibeleni u-sh (umzekelo: shiya, shenxisa, rhesha, veyisha) Ukwenza umsetyenzana

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

-9-

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukuhlaziya ukubhala (umzekelo: fundani izivakalisi ebezibhalwe phezolo) Ukuvavanya umsebenzi owubhalileyo (umzekelo: qwalasela iimpazamo zopelo, nicebise amagama amatsha, nilungise iimpazamo zofakelo lweziphumlisi, njl, njl.) Ukubhala ngokutsha izivakalisi ngokuchanekileyo. Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

IVEKI 3 USUKU 1 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO UMSEBENZI WOVAVANYO OLUMISELEKILEYO 1 LO 1: Ukufumana inqaku kwimagazini elibalisa ngento elungileyo ekhe yenziwe ngomnye umntu eyenzela omnye. Ukufunda ngokuthe cwaka eli nqaku. LO 1, 2: Ukuthetha ngeli nqaku nabanye Ukuchaza isenzo esisodwa esenziwe ngulo mntu esenzela omnye Ukuthetha ngamava enu okwenzela omnye umntu into entle zibolekisana ngokuthetha LO 3: Ukuchonga amagama anamaqabane u-sh kwisicatshulwa esibhaliweyo Ukwenza umsebenzi wokokhiwa kwamagama - 10 -

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

nidibanisa iqabane lokuqala nelokugqibela elingu-sh Ukwenza izivakalisi ezinamagama anamaqabane u-sh Ukufundisa izandi ezitsha: mb,mc Imiz.Umbona,umcimbi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala amava akho (ubuncinane izivakalisi ezi-5) uzama ukusebenzisa iziphumlisi ezichanekileyo (oonobumba abakhulu nezingxi) Ukubhala iindaba kwiphepha-ndaba leklasi Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala Izahluko 2 & 4 Isahluko 2

Ukubhala

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

IVEKI 3 USUKU 2 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufumana ibali elibuntsomi elinemifanekiso

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

LO 1: Ukuthekelela ukuba lingantoni na eli bali ngokuthi atolike/achaze intsingiselo yemifanekiso ekule ncwadi Ukufunda eli bali. Ukuqinisekisa intekelelo yakhe yangaphambili ngokuthi ulifunde ngenene eli bali. Umzekelo, ingaba eli bali liyanxulumana nentekelelo yakhe?

Isahluko 2

- 11 -

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

LO 3: Ukuqwalasela amagama akweli bali aneqabane lokuqala nelokugqibela elingu-sh Ukulinganisa amagama anesingqisho esinemvano-zandi yo-sh (umzekelo: shiya, thiya, tsiba / shenxa, shuxa, tshixa) LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 5: Bhala ngokulandelelana okufanelekileyo (umzekelo; izivakalisi ezixutyiweyo ngendlela echanekileyo) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

IVEKI 3 USUKU 3 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukubhala ibali okanye isicatshulwa okanye umbongo onamaqabane u-sh no-ch kuwo Ukufunda ngokukhwaza eli bali/isicatshulwa/umbongo LO 1: Ukumamela ze achonge izandi ezivakala ngokufanayo kwisicatshulwa. (umzekelo: ngalo lonke ixesha usiva isandi u-ch ­phakamisa isandla ze ngalo lonke ixesha usiva isandi u-sh hlisa isandla, njl, njl.)

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

- 12 -

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lweqabane lokuqala nelokugqibela elingu-ch (umzekelo: chopha, chitha, chuma, michiza) Ukwenza umsetyenzana edibanisa iqabane lokuqala nelokugqibela u-ch Ukufundusa izandi ezitsha: md,mc Imiz. Umdaka,umcimbi. LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala izivakalisi ezimbalwa ezinesandi u-ch. Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda umbongo olula (umzekelo: imigca emi-6 ukuya kwe-8)

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 3 USUKU 4 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

LO 1, 2: Ukuphendula imibuzo ekulo mbongo Ukufunda ngentloko ze acengceleze umbongo olula LO 4: Ukuxoxa ngeziphumlisi ezingundoqo (umzekelo: oonobumba abakhulu nezingxi) Ukwenza umsetyenzana obhaliweyo. Uyawuthanda umbala omdaka. - 13 -

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 5: Ukwenza umsetyenzana wesincoko esilula esisekelwe kulo mbongo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ngokukhwaza iimvano-zandi / imibongo embalwa elula LO 1, 2 : Ukumamela imibongo ze achonge amagama anemvano-zandi Ukwenza ezakho iimvano-zandi ezimbalwa (umzekelo: Xhasa ixhego lixhole umthi. Ixhwane lixhwalwe kukuxhuzula.) LO 3, 4, 5, 6: Ukuqwalasela amagama kule meko yokufunda aneqabane lokuqala nelokugqibela u-ch Ukwenza iimvano-zandi ezineqabane u-ch kwigama (umzekelo: chopha, chitha, chola, chela Ukwenza umsetyenzana obhaliweyo Ukuzama ukupela amagama angaqhelekanga esebenzisa ulwazi lwamagama azizandi-mazwi (encediswa)

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 3 USUKU 5 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

- 14 -

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukwenza umsetyenzana obhaliweyo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

IVEKI 4 USUKU 1 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukuzama ukujonga ishedyuli yenkqubo kamabonakude Ukufunda iishedyuli ezithile zale nkqubo LO 1, 2: Ukuchonga eyona nkqubo uyithandayo, uyichaze ze unike nezizathu zokuba ibe yeyona uyithandayo. LO 3: Ukufunda iqabane lokuqala nelokugqibela elingu-mg (umzekelo: umgalelo,umgadla) Ukwenza umsetyenzana

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) - 15 -

Isahluko 2

Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo Izahluko 2 & 4

Ukubhala

LO 4: Ukubhala ingxelo emfutshane enezivakalisi ezi5 ubuncinane ngeyona nkqubo kamabonakude uyithandayo. Ukusebenzisa iziphumlisi ezichanekileyo (oonobumba abakhulu nezingxi) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ibali elibuntsomi

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 4 USUKU 2 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

LO 1,2 : Ukumamela ibali Ukuchonga isihloko, uluvo oluphambili nabalinganiswa. LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwesandi sokuqala nesokugqibela esineqabane elingu-th Ukufunda la magama. ukwazisa isandi esitsha: mj Imiz. Umjongile,umjelo LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo - 16 -

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

LO 5: Ukugqibezela umsebenzi wesicatshulwa esilula, uphendule imibuzo ekwibali elifundiweyo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

IVEKI 4 USUKU 3 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda izihloko ezicatshulwe kwinqakwana elonwabisayo LO 1: Ukuxoxa ngoluvo oluphambili nabangabalinganiswa kwinqakwana elonwabisayo LO 3: Ukuchonga amagama kwinqakwana elonwabisayo aneqabane lokuqale nelokugqibela elingu-th Ukwenza iimvano-zandi ngeqabane elingu-th kwigama (umsekelo: thula, futha, betha, thetha / thinta, photha) Ukwazisa isandi esitsha: mk Imiz. Umkile, LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukwenza inqakwana lakho elonwabisayo elinemifanekiso emalunga nemithandathu nezihloko ezilula ezichaza ukuba kwenzeka ntoni na kumfanekiso ngamnye. - 17 -

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

Isahluko 4

IVEKI 4 USUKU 4 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukwenza / ukubhala ibali elibandakanya amagama anesandi esingu-kn Ukufunda ngokuvakalayo eli bali Ukuchonga amagama anesandi esingu-kn LO 2: Ukuthatha inxaxheba kwiingxoxo zaseklasini ­ zenzele ezakho izivakalisi ezineqabane elingukn kwigama Ukwabelana ngezimvo neklasi yakho LO 4: Ukubhala uvavanyo lopelo kula maqabane sh, ch no-th kumagama Ukuhlaziya ulwazi lwamaqabane adityanisiweyo Ukuchonga izandi ezino-ch,th ebalini (umzekelo: UThemba uchithe amanzi.) LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala ibali lobuchule esebenzisa uluhlu lwemifanekiso njengesalathisi Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 18 -

IVEKI 4 USUKU 5 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda inqaku lephepha-ndaba elichaza ingxaki ethile LO 1, 2 : Ukumamela eli nqaku ze uqwalasele unobangela/impembelelo enayo le ngxaki Ukuxoxa ngeendlela zokusombulula le ngxaki (umzekelo; esebenzisa umfanekiso obonisa ingxaki ukuqalisa ingxoxo) LO 3, 6: Ukubhala umhlathi omfutshane oqulethwe la maqabane sh, ch, th kumagama Ukujonga amagama ano-sh, ch, th kwisicatshulwa esibhaliweyo Ukuphanda izininzi zamanye amagama anala maqabane sh, ch, th LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukwenza umsetyenzana obhaliweyo ophathelene nokusonjululwa kwengxaki (umzekelo: bhala esona sisombululo singcono kwingxaki eboniswe apha emfanekisweni) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 19 -

IVEKI 5 USUKU 1 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO UMSEBENZI WOVAVANYO OLUMISELEKILEYO 2 LO 1: Ukufunda inqaku elineendaba eziphambili ngesiganeko esenzeke evekini/ ngempelaveki (umzekelo: imidlalo/isiganeko senkcubeko/sasekuhlaleni ) LO 1, 2: Ukuthetha ngawakho amava (umzekelo: kwenzeke ntoni ngempelaveki) Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ubonisa ukuhlonela isithethi LO 3: Ukuhlola ulwazi lwamaqabane amabini egameni: ml (umzekelo: umlilo,umlambo,umlenze) Ukwenza umsetyenzana obonisa ukudityaniswa kwala maqabane ml LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandi-mazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala ngawakho amava (izivakalisi ezi-5 ubuncinane) uzama ukusebenzisa iziphumlisi ezichanekileyo (oonobumba abakhulu nezingxi) Ukubhala iindaba kwiphepha-ndaba leklasi Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 20 -

IVEKI 5 USUKU 2 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda intsomi

ISIKHOKELOSI KATITSHALA Isahluko 2

LO 1, 2: Ukumamela intsomi ngaphandle kokuphazamisa, ubonisa ukuhlonela isithethi Ukuchonga iinkcukacha apha ebalini ze uphendule imibuzo, unika izizathu zeempendulo zakho (umzekelo: phendula esebenzisa izivakalisi ezilula) LO 3, 4, 5, 6: Ukwenza umsebenzi wokwakha amagama udibanisa amaqabane aphinda-phindiweyo ml Ukwenza umsetyenzana obhaliweyo

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

IVEKI 5 USUKU 3 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 3: Ukubhala ingqokelela yeziqwengana zezivakalisi Ukufunda iziqwengana ezo zizonke (nangayiphi na indlela)

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

- 21 -

UkuMamela nokuThetha

LO 2: Ukusebenza ngamaqela Ukucwangcisa iziqwenga zezivakalisi ngendlela eza kwenza ibali elivakalayo LO 3: Ukwenza iimvano-zandi ngala maqabane mn,mp kumagama (umzekelo: mna,mnandi,impahla,impama) Ukwenza umsetyenzana obhaliweyo udibanisa la maqabene mn,mp kumagama (umzekelo: kwikhadi lomsebenzi, kwiphepha lovavanyo, kwiziqwenga zezivakalisi,njl, njl.) LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 5: Ukuhlaziya ulwazi (umzekelo: cwangcisa iziqwenga zezivakalisi zilandelelane ngendlela efanelekileyo ze ubhale izivakalisi ngendlela efanelekileyo) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukunika umfanekiso ongundaba-mlonyeni (ekunokuxoxwa ngawo) ukudala ingxoxo. LO 2: Ukubolekisana ngokuchaza umfanekiso

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 5 USUKU 4 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

Isahluko 2

- 22 -

Ukuvakalisa zimvo zakhe ze axoxe ngakumbi ngezimvo ezo zakhe. Ukuphakamisa isiphelo. Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi LO 3: Ukukhetha amagama amatsha acatshulwe kule ngxoxo ingasentla ze niwasebenzise kwizivakalisi ezitsha. Ukukhetha amagama amatsha kwisichazimagama esisesakho LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukusebenzisa amagama amatsha ukubhala ibali elifutshane elimalunga nalo mfanekiso Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala Izahluko 2 & 4 Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

IVEKI 5 USUKU 5 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda umbongo-mbaliso (umzekelo: umbongo obalisa ibali) LO 1, 2: Ukumamela lo mbongo ze achonge iinkcukacha eziphambili kuwo Ukuphendula imibuzo engesicatshulwa somlomo Ukufunda lo mbongo ze niwucengceleze (ningakwenza oko ngokwamaqela njengomdlalo oneendima) - 23 -

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwamaqabane aphindaphindiweyo u- mm (umzekelo: ummandla, ummango, njl ) Ukwenza umdlalo wamagama ngala maqabane u-mm Ukwenza uphando ngamagama akwixesha elidlulileyo kwamanye amaqabane angala-mm kumagama (umzekelo: ummandla ­ imimandla/ ummi­ abemi) LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 5: Ukwenza umsetyenzana wesicatshulwa esikulo mbongo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufuna inqaku lephepha-ndaba elingundabamlonyeni Ukufunda eli nqaku. LO 2, 6: Ukuthetha ngeli nqaku Ukusebenzisa ixesha elidlulileyo ngendlela echanekileyo xa nichaza iindaba

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 6 USUKU 1 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

- 24 -

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

LO 3: Ukwenza umsebenzi wokwakha amagama ngokudibanisa amaqabane mq (amagama anonobumba aba-2) Ukubhala amanye amagama Umqamelelo,umqala. LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 6: Ukubhala ngawakho amava (izivakalisi ezi-5 ubuncinane) uzama ukusebenzisa uhlobo oluchanekileyo lwexesha elidlulileyo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ngokuvakalayo ibali elimangalisayo

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 6 USUKU 2 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

LO 1, 2: Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ubonisa ukuhlonela isithethi Ukukhumbula ukulandelelana kweziganeko kweli bali (umzekelo: uhlobo ezenzeke ngalo izinto ebalini) LO 3: Ukwenza umsebenzi wokwakha amagama ngokudibanisa amaqabane aphinda-phindiweyo mm (amagama anonobumba aba-5: umzekelo: ummangaliso, ummiselo, ummandla, ummango) - 25 -

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukwenza izivakalisi, esebenzisa amagama anamaqabane aphinda-phindiweyo mm Ukusebenzisa isichazi-magama esisesakho ukupela amagama angaqhelekanga Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala ibali lakhe elimangalisayo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 3: Ukunika imifanekiso ethelekisa izinto ezimbini (encinane/enkulu, ende / emfutshane, eninzi/enganeno, eninzi/encinane njl, njl.) LO 2: Ukuxoxa ngezinto ozithelekisileyo noziqwalaseleyo. LO 3: Ukuchonga ­amaqabane u-ayo ekupheleni kwamagama (umzekelo: ebobakalayo, efikayo, evakalayo, ethethayo) Ukucwangcisa amagama anamaqabane u-ayo ngokwamaqela anemvano-zandi (umzekelo: amagama ano-ayo, amagama ano-eyo, -iyi) Ukwazisa izandi ms,mv Imiz.umsi,umsimelelo,umvuzo,imveliso. Izahluko 2 & 4 Isahluko 2

Ukubhala

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 6 USUKU 3 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

- 26 -

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 5: Ukunika iintlobo zemifanekiso Ukubhala izivakalisi zakho, uthelekisa izinto ezimbini Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ibali elingeyontsomi Ukuchonga amanqaku aphambili LO 2: Ukuthatha inxaxheba kwiingxoxo zeklasi (umzekelo: sungula isihloko-ndaba ze nabelane ngezimvo neklasi) Ukubuza imibuzo ukuze ucaciselwe LO 3: Ukuqwalasela amagama akwimeko yokufundwa ngamaqabane aphinda-phindiweyo ayo Ukwenza imvano-zandi eneqabane u-ayo egameni (umzekelo: thethayo, culayo / thengisayo, fanelekileyo, bulalayo) LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi - 27 -

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 6 USUKU 4 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo Ukubhala LO 4: Ukukhuphela into ebhaliweyo (umzekelo: esebhodini, ekwincwadi efundwayo, kwikhadi lomsebenzi) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ibali elihlekisayo Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 6 USUKU 5 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

LO 2: Ukumamela ibali elifundwayo Ukuthetha ngelinye ibali elifana neli kwawakho amava obomi. LO 3: Ukubhala uvavanyo lopelo ngokudityaniswa kwamaqabane amabini nkx

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo - 28 -

Isahluko 2

Ukubhala

LO 4: Ukubhala uvavanyo lobizelo olungalungiselelwanga, esebenzisa amagama asetyenziswa rhoqo (umzekelo: kunye, bona, yiza, mama, njl, njl.) namagama anezandimazwi ezifundiweyo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO UMSEBENZI WOVAVANYO OLUMISELEKILEYO 3 LO 1: Ukufunda inqaku lephephandaba elithatyathwe kwiphephandaba lengingqi yakho. LO 1, 2: Ukubalisa kwakhona ibali elikwiphephandaba. Ukugxininisa ekusebenziseni ixesha elidlulileyo ngokuchanekileyo xa ubalisa iindaba LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwamaqabane adityanisiweyo amabini angala ty (umzekelo: tyabeka, tyela, tyoba, tyisa) Ukuhlaziya ulwazi lwamagama anala maqabane ty emagameni Ukwazisa izandi : mw,mx Imiz.mwelise,mxelele LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 5: Ukubhala uluhlu olulula (umzekelo: imisebenzi yaseklasini) - 29 -

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 7 USUKU 1 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 7 USUKU 2 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ngokuvakalayo ibali elibuntsomi

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

LO 1, 2: Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ubonisa ukuhlonela isithethi Ukuhlaziya ulwazi lohlobo lokulandelelana kweziganeko ebalini (umzekelo: indlela abalinganiswa abaveliswe ngayo ebalini) Ukuchonga amagama amatsha ze uwabhale kwisichazi-magama esisesakho LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lokudityaniswa kwamaqabane amabini hl (umzekelo: fihla, hlala, hlika, hluza, hlela) Ukwenza umsebenzi wokwakha amagama ukudibanisa amaqabane u-hl LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala izivakalisi zakho, esebenzisa amagama asetyenziswa rhoqo achongwe ngexesha kufundwa ngokwabelana Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 30 -

IVEKI 7 USUKU 3 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda intsomi emfutshane

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

LO 1, 2: Ukumamela intsomi Ukwenza isishwankathelo sentsomi kwiziqwenga zezivakalisi Ukucwangcisa izivakalisi ngendlela echanekileyo Ukuqulunqa ibali eli ukususela kwisiqalo, isiqu nesiphelo LO 3: Ukufunda ukudibanisa amaqabane amabini my (umzekelo: umyezo,umyalezo) Ukwenza umsebenzi wokwakha amagama udibanisa la maqabane my emagameni LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala ibali elilelakho elinesiqalo, isiqu nesiphelo. Ukusebenzisa isichazi-magama ukupela amagama angaqhelekanga ngokuchanekileyo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 31 -

IVEKI 7 USUKU 4 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda iimvano-zandi / imibongo embalwa

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

LO 1: Ukumamela imibongo / iimvano-zandi ze achonge amagama anemvano-zandi Ukuzenzela eyakho imvano-zandi elula (umzekelo: Iqaqa laziqika-qika kuqaqaqa laqhawuka uqhoqhoqho. Abaqhubi baqhulana qho. LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwamaqabane adityanisiweyo sh, ty, Ukwenza umsetyenzana obhaliweyo ukuhlola ulwazi lwendibanisela yamaqabane sh, ty Ukwazisa isandi esitsha: mz Imiz. Umzala,umzimba

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala eyakhe imvano-zandi elula (umzekelo: imigca emi-2 ukuya kwe-4) ze uyixhome eklasini Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 32 -

IVEKI 7 USUKU 5 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ibali elingeyontsomi Ukuchaza ze nixoxe ngomsebenzi wezibizo Ukuchonga izibizo kwesi sicatshulwa LO 1, 3: Ukumamela ibali elingeyontsomi Ukuphendula imibuzo ekwisicatshulwa LO 3, 6: Ukusebenzisa amakhadi anezibizo ze nixoxe ngeenguqulelo zopelo Ukuxoxa ngesininzi sesibizo ngasinye esichongwe kwisicatshulwa. LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala olwakhe uluhlu olunezibizo ezili-10 ubuncinane ze uzobe imifanekiso ukubonisa ukuziqonda umzekelo: ibhedi, imoto, ilokhwe, ipensile, njl, njl) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ingxelo yezemidlalo

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 8 USUKU 1 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

- 33 -

UkuMamela nokuThetha

LO 1, 2: Ukukrwela umgca ngaphantsi kwamagama athatyathwe kwingxelo yezemidlalo Ukunika intsingiselo yamagama amatsha Ukuthetha ngawenu amava ezemidlalo Ukuthintela ukusebenzisa amagama afana "eh...", "okay", "uyabona" xa uchaza iindaba LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwamaqabane amabini adityanisiweyo ng (umzekelo: banga, ukonga, ukulolonga, ukulunga) Ukwenza imvano-zandi elula enamagama (umzekelo: oorayi-rayi abalula ­ rayi-rayi ndinanto yam idla ilele ngecala. irhengqe) Ukwazisa isandi esitsha: bh Imiz.ibhabhathane,ibhola. LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala eyakho ingxelo yezemidlalo ugxininisa kupelo oluchanekileyo lwamagama. Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ibali lodelo-ngozi

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 8 USUKU 2 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

- 34 -

UkuMamela nokuThetha

LO 1, 2: Ukumamela ibali lodelo-ngozi Ukuhlaziya isishwankathelo sebali lodelo-ngozi kwiziqwenga zezivakalisi Ukucwangcisa ezi zivakalisi zilandelelane ngendlela efanelekileyo Ukubhala ibali ngokwesiqalo, isiqu nesiphelo LO 3: Ukwenza umsebenzi wokudibanisa amaqabane amabini bh Ukubhala la magama

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala ibali elinesiqalo, isiqu nesiphelo (umzekelo:ngesihloko esinikiweyo) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokuFundisa ukuBhala

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 5 no-6

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 8 USUKU 3 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda umbongo-mbaliso (umzekelo: umbongo obalisa ibali) LO 1: Ukuphendula imibuzo ephathelene nomxholo (umzekelo: ngubani, kuba kutheni, nini, intoni, eyiphi, phi) Ukufunda ze ucengceleze lo mbongo - 35 -

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

LO 3, 4, 5, 6: Ukunika umhlathi omfutshane oqulethe amagama anendibanisela yamaqabane amabini ekugqibeleni u-ng Ukufunda umhlathi ze achonge amagama anamaqabane u-ng emagameni Ukwenza imvano-zandi ngamagama anamaqabane u-ng (umzekelo: banga, songa, rhonga / ntinga, xinga, zinga) Ukusebenzisa ulwazi lwamagama azizandimazwi ukupela amagama ngokuchanekileyo Ukwenza umsetyenzana obhaliweyo Ukwazisa izandi ezitsha:ch,kh Imiz.chola, isikhephe. LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda iziqwenga ezimbini zamabali ahlekisayo ohlukeneyo LO 1, 5: Ukuchonga iimfano neeyantlukwano kwiziqwenga ezihlekisayo Ukuchaza iimfano neeyantlukwano ngokwembonakalo, uhlobo ebhalwe ngayo nomxholo, njl, njl. (sebenzisa ulwimi olufanelekileyo: njenge, ngokufanayo, ngokwahlukeneyo)

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 8 USUKU 4 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Izahluko 2 & 4 Isahluko 4 ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

Isahluko 2

- 36 -

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

LO 3, 5: Ukuhlaziya ulwazi lwesiphelo sokugqibela esino­isa (umzekelo: ukuthetha ­ ukuthethisa / ukunceda ­ ukuncedisa) Ukuqaphela ukuba ngawaphi amagama afakela u-isa (dlula­ dlulisa/ baleka­ balekisa) ­vuyavuyisa- hleka- hlekisa Ukubhala izintlu ezi-2 zamagama, ufakela u­isa kwigama elikuluhlu lwe-2 (umzekelo: ukuza ­ ukuzisa / ukubona ­ ukubonisa / ukudlala ­ ukudlalisa) LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ibali elingeyontsomi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 8 USUKU 5 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Izahluko 2 & 4 Isahluko 4 ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

LO 1: Ukumamela ibali elingeyontsomi Ukuchonga izibizo apha ebalini LO 3, 4: Ukuhlaziya ulwazi lweqabane eliphela ngo­nga ngokwenza imizekelo ngamagama athathwe kumava eelwimi zenu (umzekelo: cinga ­ ukucinga, lunga ­ ukulunga, bonga ­ ukubonga)

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

- 37 -

Ukubhala izivakalisi ezi-5 ubuncinane esebenzisa u-nga ekugqibeleni kwezenzi (umzekelo: Ndicinga ngengomso lam. / Ndiyayibonga ikofu. ) Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo Ukwenza umsetyenzana wokufunda nokubhala okanye wezandi-mazwi ezibhaliweyo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO UMSEBENZI WOVAVANYO OLUMISELEKILEYO 4 LO 1: Ukufunda ingxelo yeendaba kwiphephandaba Izahluko 2 & 4 Isahluko 2

Ukubhala

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 9 USUKU 1 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

LO 2: Ukuthetha ngamava akho, uthintela uphindaphindo xa uchaza iindaba LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwamaqabane amabini u-nk (umzekelo: inkomo, inkonzo, nkolonkoloza, nkula) Yenza iimvano-zandi ezilula ngala magama (umzekelo: oorayi-rayi abalula ­Ingonjelwa umthwalo - idonki. Isengwa ubisi __inkomo) Ukwazisa isandi esitsha: ph Imiz. Iphepha, uyaphunga.

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

- 38 -

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala (izivakalisi ezi-5 ubuncinane) ngesihloko esinikiweyo uthintela uphinda-phindo (umzekelo: musa ukusebenzisa la magama "ze emva koko...") Ukufunda ngokuvakalayo isihloko Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda umbongo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 9 USUKU 2 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

LO 1: Ukumamela umbongo Ukuchonga amagama anemvano-zandi kumbongo Ukunika amanye amagama anemvano-zandi Ukwenza owakho umbongo, elumkele uphindaphindo LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwamaqabane amabini u-nk (amagama anonobumba aba-4 naba-5) ­ ukwakhiwa kwamagama Ukubhala phantsi amagama Ukwazisa isandi: rh. Imiz.irhafu, irhuluwa.

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

- 39 -

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala umbongo ze uzobe umfanekiso obonisa lo mbongo. Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukunika ingxelo yemozulu

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 9 USUKU 3 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

LO 2: Ukuxoxa ngengxelo yemozulu, umzekelo: amaqondo obushushu, umoya, imvula, iimeko zokoma, njl, njl. Ukunika ze uchaze ngakumbi ngezimvo zakho (umzekelo: imeko yemozulu nempembelelo yayo kwimpahla, kwimisebenzi, kokusingqongileyo, njl, njl.) LO 3: Ukuqwalasela amagama afundeka ngohlobo lokuba abe namaqabane u-nk ekugqibeleni Ukwenza imvano-zandi ngamagama ano-nk (umzekelo: ibhanka, isonka, iplanka) Ukwazisa isandi esitsha: qh Imiz uyaqhayisa,iqhina.

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

- 40 -

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 5: Ukubhala izivakalisi ezimbalwa ngamava akho emozulu, umzekelo: `Ibilusuku olushushu/oluvuthuza umoya/olusibekeleyo/olunezandyondyo zemvula...' Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda incwadi engeyiyo eyeentsomi, umzekelo: emalunga nomhlaba, ezinto ezingaqhelekanga, ukutshintsha kwemozulu, ngezinye izinto... LO 1, 2: Ukumamela ibali elifundwayo ngaphandle kokuphazamisa. Ukubuza imibuzo ngomxholo walo Ukwenza uphando ngeempendulo. LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwendibanisela yezikhamiso u-oo (umzekelo: ootata, oomama, oobawo) Ukwenza umsetyenzana oyalela ukudityaniswa kwezikhamiso u-oo (umzekelo: umdlalwana wokunxulumanisa: bahamba ngobumnyama ­ oothikoloshe / bancancisa abantwana ­ oomama)

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 9 USUKU 4 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

- 41 -

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 5: Ukwenza izivakalisi ezixubeneyo ngomxholo webali elingeyiyo intsomi Ukubhala ngokutsha ezi zivakalisi ngokuchanekileyo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukwenza umsebenzi wemeko yolandulo (umzekelo: Ingaba inkwenkwe ilusele ubisi? Hayi, inkwenkwe ayiluselanga ubisi.) Ukufunda isicatshulwa LO 1: Ukumamela isicatshulwa Ukubuza imibuzo enxulumene nesicatshulwa Ukuphendula ngokulandulayo LO 3: Ukuqaphela amagama afundeka ngezikhamiso ezingu-oo Ukwenza imvano-zandi ngamagama anezikhamiso u-oo (umzekelo: ootata, oomama, oothikoloshe)

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 9 USUKU 5 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

- 42 -

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 6: Ukwenza umsetyenzana obhaliweyo (umzekelo; bhala kwakhona izivakalisi ngohlobo lwesilandulo) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda inqakwana elingeqhawe lezemidlalo/usaziwayo/umdlali. LO 1, 2: Ukuthetha ngeqhawe lezemidlalo/usaziwayo/umdlali nokuba yintoni na emenza abe ngumntu othandwayo kwezemidlalo. Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, nibolekisana ukuthetha. LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwendibanisela yezikhamiso u-ee (umzekelo: zeepesika, yeetapile, zeenyamakazi, seemfama) Ukwenza umdlalo wamagama (umzekelo: umdlalo wokunxulumanisa: Ndenza oku ngesandla sam ­ ndiyachukumisa/ Ndenza oku ebusuku - ndiyalala)

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 10 USUKU 1 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

- 43 -

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala ngomntu oliqhawe kwezemidlalo (izivakalisi ezi-5 ubuncinane) uzama ukusebenzisa iziphumlisi ezifanelekileyo (oonobumba abakhulu nezingxi) yaye ulumkele uphinda-phindo. Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda isicatshulwa esiqulethe ingxoxo (umzekelo: ingxoxo yabantu) LO 1, 2: Ukumamela ingxoxo ze ugqibe ukuba uza kuthetha ngokusebeza, ngokukhwaza okanye esebenzisa yiphi imvakalozwi. LO 3, 4, 5, 6: Ukuqaphela amagama afundeka ngezikhamiso u-ee Ukwenza imvano-zandi enezikhamiso u-ee kumagama (umzekelo: seemfama, seempama/ seentaba, seendaba) Ukwenza umsetyenzana obhaliweyo Ukusebenzisa isichazi-magama ukupela amagama angaqhelekanga

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 10 USUKU 2 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

- 44 -

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

Isahluko 2

Ukufundiswa kokubhala

Izahluko 2 & 4 Isahluko 4

IVEKI 10 USUKU 3 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ibali lengcinga emangalisayo

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

LO 1, 2: Ukumamela ibali lengcinga amangalisayo Ukuchonga isiqalo, isiqu nesiphelo sebali Ukwenza ibali elilelakho elinesiqalo, isiqu nesiphelo Ukunika nokuchaza ngokupheleleyo izimvo (umzekelo: ukuchaza izimvo zenu kwindibano yeqela) Ukulumkela uphinda-phindo xa ubalisa ibali LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwamagama anzinyana ukuvavanya ubuchule babafundi bokuguqula amagama angaqhelekanga besebenzisa iindibanisela zezandi-mazwi eziviwayo (umzekelo: uhodoshe, uholweni, uhili, ihamte) LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

- 45 -

Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo Ukubhala LO 4: Ukubhala ibali lakho lengcinga emangalisayo elinesiqalo, isiqu nesiphelo Ukulumkela uphinda-phindo xa ubhala ibali Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukuchaza intsingiselo nomsebenzi wezenzi (umzekelo: igama elibonisa isenzo) Ukufunda isicatshulwa esibhalwe kwixesha langoku LO 1, 2: Ukumamela isicatshulwa ze achonge izenzi Ukuchaza indlela esiguquka ngayo isenzi xa sitshintshelwe kwixesha elidlulileyo Ukubhala izenzi ezithathwe kwisicatshulwa esisebhodini Ukuguqula izenzi ezikwixesha langoku zibe kwixesha elidlulileyo Ukubhala izenzi ezikwixesha elidlulileyo ecaleni kwezenzi ezikwixesha langoku ebhodini LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwegama eliphela ngo-a; (umzekelo: ndihamba ­ ndahamba; ndiyahamba ­ ndandihamba / ndinceda ­ ndandinceda) Ukuqaphela ukuba ngawaphi amagama anezikhamiso eziphinda-phindiweyo phambi kwelungu lokuqala ­ (umzekelo: utata­ ootata/ impukane­ iimpukane / inkosi- iinkosi) Ukubhala "izenzi ezikwixesha elidlulileyo" ezisetyenziswa rhoqo kwisichazi-magama esisesakho (umzekelo: watsho, wahamba, wasweleka, wabona, njl,njl.) - 46 Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 10 USUKU 4 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 5: Ukuthelekisa izinto (umzekelo: thelekisa amagama akwixesha langoku namagama akwixesha elidlulileyo: hlala ­ wahlala / jonga ­ wajonga / baleka ­ wabayeleka / dlala ­ wayedlala) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ibali lakudala/lesintu (umzekelo: Inxanxadi, Usana lukamama) LO 1, 2: Ukumamela ibali lakudala/lesintu Ukusebenzisa umxholo webali ukwenza umdlalo oneendima kumaqela amancinane LO 3: Ukufakela iqabane elisekugqibeleni u­ile ngokuthi ubhale amagama aphela ngeqabane u-ile (umzekelo: uyahamba ­ uhambile, uyafika ­ ufikile, uyatya ­ utyile) LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 10 USUKU 5 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Isahluko 2

- 47 -

Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo Ukubhala LO 4: Ukubhala "ingxelo" emfutshane ngencwadi obuyifunde uwedwa ngexesha elisisiqingatha seyure ebenilinikelwe ukufunda Ukudwelisa iingongoma eziphambili ze ulandelelanise iziganeko ngokwehla kwazo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 48 -

ISHEDYULI YOMSEBENZI WOLWAZI LOKUFUNDA NOKUBHALA IBAKALA 2 IKOTA YE-2 IVEKI 11 USUKU 1 Ukwabelana ngokufunda nokubhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufuna imagazini yeehambo. Ukufunda isicatshulwa esithathwe kwimagazini yeehambo. Ukuzikhethela indawo yeholide ekumfanekiso wemagazini yeehambo LO 1, 2: Ukuthetha ngendawo yokuchitha iholide `oyikhethileyo' kwimagazini yeehambo, umzekelo: `'Indawo yam yokufikela ukuchitha iholide yile...yaye ngokuba kutheni? Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ubonisa ukuhlonela isithethi nobolekisana ngokuthetha Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo LO 3: Uulwazi ulwazi lokufunda indibanisela yezikhamiso (ee, oo) Ukwenza umsetyenzana Isahluko 2 ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala izivakalisi ezi-6 ubuncinane ngengcinga yeholide emangalisayo, ulumkele uphinda-phindo yaye usebenzise oonobumba abakhulu nezingxi ngokuchanekileyo.

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

- 49 -

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 11 USUKU 2 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukwenza izivakalisi ezinamagama aquka amaqabane asekugqibeleni (umzekelo: nkc, nk, ng) Ukuzifunda ngokuvakalayo ezi zivakalisi LO 1: Ukwenza imiyalelo enzima (umzekelo: amanyathelo ama-3 aneempendulo ezicwangcisiweyo) Ukuphendule ngokuchanekileyo le miyalelo. LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwamaqabane asekugqibeleni (umzekelo: nkc, nk, ng) Ukwenza imisetyenzana yokwakhiwa kwamagama LO 4: Ukubhala izivakalisi ezi-6 ubuncinane esebenzisa amagama anamaqabane asekugqibeleni angasentla Ukusebenzisa isichazi-magama ukupela amagama angaqhelakanga Ukwazisa izandi ezitsha: sh,th Imiz. Ishushu,ithambile.

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo

Isahluko 2

- 50 -

Ukufundiswa kokubhala

Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

Izahluko 2 & 4 Isahluko 4

IVEKI 11 USUKU 3 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ibali leengcinga ezimangalisayo

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

LO 1, 2: Ukumamela ibali lengcinga emangalisayo ze achonge uluvo oluphambili Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ubonisa ukuhlonela isithethi Ukuphendula imibuzo enxulumene nebali (umzekelo: phendula ngezivakalisi ezigcweleyo) LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lokuphengulula indibanisela yamaqabane (hl, tsmp, mf, nz) Ukufuna amagama kwisicatshulwa esifundwayo Ukwazisa izandi ezitsha: xh,hl Ixhalanga,ihlathi. LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala kwakhona ibali lengcinga emangalisayo ngawakho amazwi yaye unike enye indlela yokuphetha eli bali eyohlukileyo Ukugxininisa ekusebenziseni iimpawu zeziphumlisi Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala - 51 -

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

IVEKI 11 USUKU 4 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda umbongo-mbaliso (umzekelo: ivesi yesi-3 ukuya kweye-4) LO 1, 2: Ukumamela umbongo-mbaliso Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ubonisa ukuhlonipha isithethi Ukubonisa imvakalelo yakho ngalo mbongo (umzekelo: uwuthandile okanye awuwuthandayo yaye kungokuba kutheni) LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lokuphengulula indibanisela yamaqabane (sh, ch, th, nk) Ukwenza umsetyenzana

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi yoku umfundi Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukwenza umsetyenzana obhalwayo onxulumene nalo mbongo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukudlala ibali kwiteyiphu okanye kwi-CD

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 11 USUKU 5 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

- 52 -

UkuMamela nokuThetha

LO 1, 2: Ukumamela ibali elikwiteyiphu okanye kwi-CD) Ukuchonga amanqaku aphambili kweli bali Ukuxoxa ngamagama asebalini, iindawo nokuba kwenzeka ntoni, njl, njl.) LO 3, 4: Ukuphengulula zonke izandi-mazwi ezifundwe kwikota yokuqala Ukwenza izivakalisi ngamagama akhethiweyo azizandi-mazwi afundwe kwikota yoku-1 LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5: Ukubhala kwakhona ibali elikwiteyiphu okanye kwi-CD, ugxininisa kulwazi lokulandelelanisa ngokuchanekileyo iziganeko. Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO UMSEBENZI WOVAVANYO OLUMISELEKILEYO 1 LO 1: Ukufuna inqaku lephepha-ndaba elingento elungileyo eyenzeke kwindawo ohlala kuyo. Ukulifunda eli nqaku. LO 2: Yenzani ingxelo ngenqaku lephephandaba emaqeleni nibolekisana ngokuthetha...

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 12 USUKU 1 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

- 53 -

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

LO 3: Ukuphengulula amagama aphela ngo-ile kunye no-isa Ukuchonga amagama anamaqabane u­ile no­ isa kwinqaku lephepha-ndaba Ukuchaza ukuba yintoni na igama elisisiqu (umzekelo: hamba ­ ukuhamba / baleka ­ ukubaleka) Ukwazisa izandi ezitsha: nc,nd Imiz. Inceba,indawo. LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala umhlathi omfutshane ngenqaku lephephandaba. Ukuvotela elona nqaku linomdla kwinqaku elichaziweyo. Ukubhala iindaba kwiphephandaba leklasi ugxininisa ekusebenziseni ngokuchanekileyo ixesha elidlulileyo. Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ibali lodelo-ngozi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 12 USUKU 2 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

LO 1, 2: Ukumamela ibali lodelo-ngozi Ukucaphula amagama amatsha kweli bali Ukwenza uphando ngentsingiselo yamagama amatsha - 54 -

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwendibanisela yamaqabane amabini: ekuqaleni nc no-nd (umzekelo: incede,incakancaka,indala,indiza) Ukubhala phantsi amagama ano-nc no-nd kwisichazi-magama seklasi LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala izivakalisi ezinzima ezi-6 ubuncinane esebenzisa amagama amatsha Ukusebenzisa isichazi-magama ukuqinisekisa upelo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufuna ibali elibandakanya abalinganiswa abangamakhwenkwe nabangamantombazana nonxibelelwano lwabo. Ukufunda ibali LO 1, 2: Ukumamela ibali ngaphandle kokuphazamisa, ubonisa ukuhlonela isithethi Ukuxoxa ngezinto ezenziwa ngamakhwenkwe/ngamantombazana ebalini. Ukuxoxa ngezinto ezisoloko zisenziwa ngamantombazana/ngamakhwenkwe ngokwesiqhelo Ukucacisa iingcinga ezisoloko zisetyenziswa ngeendima zobuni. - 55 -

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 12 USUKU 3 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

LO 3, 4: Ukwenza umsebenzi wokwakha amagama esebenzisa amaqabane u-ng Imiz. ingoma Ukuzenzela ezakhe izivakalisi ezinamagama anamaqabane ng ukubonisa ukuba uyawaqonda Ingena kamnadi ingoma ka Mbongeni. LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 6: Ukubhala izivakalisi ezimalunga nezinto ezithanda ukwenziwa ngamantombazana namakhwenkwe. Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ivesi elinganiswayo

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 12 USUKU 4 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

LO 1, 2: Ukumamela ze ucengceleze ivesi elinganiswayo Ukucengceleza ivesi usenza iintshukumo/ukulinganisa okufanelekileyo LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwendibanisela yamaqabane amabini: ekuqaleni u-ng Ukufunda amagama ano ng kwizicatshulwa ezibhaliweyo (umzekelo: kwizintlu / kumakhadi amagama /kwiitshathi) ze uchaze intsingiselo yawo - 56 -

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 5: Ukwenza umsetyenzana ofuna ukubhala ngendlela enokulandelelaniswa kweziganeko ngokuchanekileyo (umzekelo: bhala ngokutsha izivakalisi ezixutyiweyo ngendlela efanelekileyo) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufuna izimemo ezohlukeneyo (umzekelo: esetheko lokuzalwa, esomtshato, esedinala yabazali, njl, njl.) Ukufunda izimemo ngokuvakalayo. LO 1, 2: Ukumamela iintlobo ezohlukeneyo zezimemo Ukuxoxa ngeeyantlukwano neemfano kwizimemo LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwendibanisela yamaqabane asekuqaleni u-qh, nq, nkq Ukwenza umdlalo wamagama aqala ngamaqabane u-qh, nq, nkq (umzekelo:. Qhwaba izandla usiva igama eliqala ngo-qh okanye ngo-nq / click iminwe xa usiva igama eliqala ngo-nc)

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 12 USUKU 5 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

- 57 -

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala isimemo setheko lomhla wokuzalwa, ugxininisa kwimilo/kwindlela esandlalwe ngayo nakwiinkcukacha zesimemo eso Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO UMSEBENZI WOVAVANYO OLUMISELEKILEYO 1 LO 1: Ukufunda ingxelo yeendaba ulinganisa umfundi weendaba zikamabonakude LO 1, 2: Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ubonisa ukuhlonela isithethi LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwendibanisela yamaqabane amabini: ekuqaleni dl, hl no-ntl (umzekelo: dlala, dloba, hlola, ntlama, ntlungu) Ukubhala amagama amatsha athile (umzekelo: amagama anendibanisela yamaqabane u-dl, hl no-ntl) Ukwazisa izandi: nj,nk Imiz.inja,inkamela.

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 13 USUKU 1 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

- 58 -

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala ingxelo yeendaba elula (enezivakalisi ezi-5). Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ilivo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 13 USUKU 2 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

LO 1: Ukumamela ilivo ngaphandle kokuphazamisa Ukukhumbula ukulandelelana kweziganeko (umzekelo: indlela iziganeko ezenzeke ngayo / indlela abavela ngayo abalinganiswa ebalini) LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwendibanisela yamaqabane u-nj no-nk esebenzisa imvano-zandi (umzekelo: injongo,unjeke,inkani,inkosazana ) Ukubhala amagama athile amatsha (umzekelo: indibanisela yamagama ano-nj no nk) LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

- 59 -

Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo Ukubhala LO 4, 5, 6: Ukwenza iziqwenga zezivakalisi ezikhutshwe kwilivo Ukubhala ngokutsha izivakalisi ngendlela elandelelana ngokuchanekileyo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda incwadi engeyiyo yeentsomi Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 13 USUKU 3 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

LO 1, 2: Ukumamela ibali elingeyiyo intsomi Ukucaphula amagama amatsha kweli bali Ukuxoxa ngentsingiselo yamagama amatsha Ukwenza izivakalisi ngamagama amatsha LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwendibanisela yamaqabane amabini: ekuqaleni gx no-gr (umzekelo: gxila, gxanya, grumba) Ukwenza umsetyenzana obhaliweyo (umzekelo: bhala izivakalisi ezi-6 ubuncinane kwikhadi lokusebenza / ebhodini / kwiziqwenga zezivakalisi ugcwalisa izikhewu ezishiyiweyo ngamagama anamaqabane u-bh, mb, ch) Ukwazisa isandi esitsha:nq Imiz.inqabile,inqatha, inqanawa LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda - 60 -

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo Ukufundiswa kokubhala Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala Izahluko 2 & 4 Isahluko 4

IVEKI 13 USUKU 4 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda umbongo olula (umzekelo onemigca eli-10 ukuya kweli-12) LO 1, 2: Ukumamela umbongo olula ze uphendule imibuzo engalo mbongo Ukufunda ngentloko ze uwucengceleze lo mbongo LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwendibanisela yamaqabane u-gq no-gr Ukuhlaziya ulwazi lwamanye amagama anamaqabane u-gq no-gr kumagama, esebenzisa amagama owathathe kwawakho amava olwimi Ukongeza amagama amatsha kwisichazimagama esisesakho LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo - 61 -

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

LO 5: Ukwenza isincoko sokuqala ngalo mbongo ucengcelezwe ngasentla ­ bhala izivakalisi ezilula xa uphendula imibuzo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ibali elibhalwe ngohlobo lwevesi/olunemvano-zandi LO 1, 2: Ukumamela ibali Ukukhumbula amagama anemvano-zandi apha ebalini Ukwenza eyakho ivesi enemvano-zandi elula enemigca emi-4 ubuncinane (umzekelo: Isitiya sam. Ndinasitiya sam. Siluhlaza yaka. Siyakazela luhlaza.) LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwendibanisela yamaqabane amabini: ekuqaleni ph no-mp (umzekelo: phupha, phuma, impempe) Ukokha ze wohlula-hlule amagama aqala ngamaqabane u-ph no-mp LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukuzibhalela eyakho ivesi elula enemvanozandi enemigca emi-4 ubuncinane - 62 -

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 3 USUKU 5 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukuzama ukupela amagama angaqhelekanga esebenzisa ulwazi lwezandi-mazwi (uncediswa) Ukufundiswa kokubhala IVEKI 14 USUKU 1 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ingxelo yephephandaba Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

LO 1, 2: Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ubonisa ukuhlonela isithethi Ukucacisa umsebenzi wokuchaza amagama, umzekelo ("Ngentsasa yangeCawa kusasa..." endaweni yokuthi ngeCawa...") Ukukhetha izibizo ezimbalwa ze uchaze isibizo ngasinye, umzekelo: ibhola, indoda, indlu, iKapa, u-Epreli, njl, njl. LO 3: Ukwenza umdlalo wamagama aqala ngamaqabane u-ph no- mp (umzekelo: khupha igama elingumnqakathi: phapha, phuma, cinga, mpimpa, mpondo, mpoxo) Ukwazisa izandi: nx,nt Imiz. Inxeba,intambo LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

- 63 -

Ukubhala

LO 4: Ukubhala ngawakho amava (iindaba zempelaveki) esebenzisa ulwimi oluchaza ngakumbi (umzekelo: "Sityelele umakhulu." Endaweni yokuthi "Siye kwamakhulu" besihamba ngemoto eluhlaza ukuya kwindlu yethu entsha.) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufuna ibali lenkcubeko yabanye abantu Ukufunda ibali LO 1, 2: Ukuchonga uluvo nabalinganiswa abaphambili. Ukuxoxa ngezifundo ezifundwe kweli bali. Ukubonisa ukulithakazelela ibali lenye inkcubeko LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwendibanisela yamaqabane amabini ekuqaleni u-sh no-th (umzekelo: ishumi, shokoxa, thetha, thula) Ukubhala amagama amatsha athile (umzekelo: indibanisela yamaqabane u-gq no-sh kumagama) LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 14 USUKU 2 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

- 64 -

Ukubhala

LO 5, 6: Ukugqibezela isincoko esilula, uphendule imibuzo yebali elifundiweyo Uksebenzisa iziphumlisi ezisisiseko xa ubhala izivakalisi (oonobumba abakhulu nezingxi) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukwenza itshati yemisebenzi yesiqhelo yakusasa / yangokuhlwa (umzekelo: ekhaya, eklasini) Ukufunda itshati ngokuvakalayo LO 1, 2: Ukumamela imisebenzi yesiqhelo yakusasa / yangokuhlwa Ukuyogquma le tshati Ukukhumbula indlela elandelelana ngayo imisebenzi yesiqhelo Ukwabelana ngemisebenzi yesiqhelo yakusasa / yangokuhlwa Ukucebisa achaze ngakumbi ngezimvo zakhe LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwendibanisela yamaqabane u-sh no-th esebenzisa imvano-zandi ( umzekelo: shiya, thula, thinta) Ukubhala amagama amatsha athile (umzekelo: indibanisela yamagama anamaqanabe u-ph, gr no-ts) Ikwazisa izandi: ny,nz Imiz. umnyango,inzima. LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela - 65 -

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 14 USUKU 3 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo Ukubhala LO 5: Ukuqulunqa ulwazi oluluhlobo lwemizobo elula (umzekelo: yenza uluhlu lwemisebenzi emele ukwenziwa phambi kokuza esikolweni ­ umsebenzi wesiqhelo wakusasa) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukwenza ingqokelela yemifanekiso Ukunika izivakalisi ezimalunga nemifanekiso Ukubhala izivakalisi (umzekelo: ebhodini / kwiziqwenga zezivakalisi) LO 2: Ukuthatha inxaxheba kwiingxoxo yaseklasini ­ yenza ibali (umzekelo: uthatha kwingqokelela yemifanekiso), esebenzisa kakhulu ulwimi lwengcingane (umzekelo: izinto ezonwabisayo, ezimangalisayo, ezivuselelayo, njl, njl.) LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwendibanisela yamaqabane amabini: ekuqaleni ts no-nts (umzekelo: tsotsi, tsiba, ntsonkotha) Ukesebenzisa amaqabane u-ts, no-nts kumagama ukwenza izivakalisi ezizezenu LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo - 66 Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 14 USUKU 4 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

LO 4: Ukubhala ibali lobuchule bokuyila, esebenzisa ulwimi lwengcingane Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufuna ibali elijongana nokusombulula ingxaki (umzekelo: intsonkotha) LO 1, 2: Ukumamela ibali Ukuxoxa ngezinye iindlela zokusombulula ingxaki LO 3: Ukudibanisa ulwazi lwezandi-mazwi esebenzisa imvano-zandi (umzekelo: usebenzise u-tsh, kh no-kr kumagama athatyathwe kumxholo ofundiweyo ­ tshitsha, khala, krukra) Ukubhala amagama amatsha athile (umzekelo: indibanisela yamaqabane u-sh, kr no-ts kumagama) LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukuzoba imeko eyingxaki Ukubhala esakho isisombululo kwingxaki Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala - 67 -

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 14 USUKU 5 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

IVEKI 15 USUKU 1 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO UMSEBENZI WOVAVANYO OLUMISELEKILEYO 2 LO 1: Ukufuna ingxelo yemozulu Ukuyifunda le ngxelo LO 1, 2: Ukuthetha ngengxelo yemozulu LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwendibanisela yamaqabane amabini: ekuqaleni nc, ch (umzekelo: ncinane, ncukuthu, chola, chula,) Ukokha ze wohlule amagama aqala ngamaqabane u-nc, ch Ukwazisa izandi: cw Imiz. Cwaka,uyacwezela,Nocwaka. LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukohlula ngokwezintlu olu lwazi lungasentla kumzobo olula Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ibali eloyikisayo

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzi-meleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 15 USUKU 2 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

- 68 -

UkuMamela nokuThetha

LO 1, 2: Ukumamela ibali Ukubonisa uvakalelo lwakho kweli bali Ukuchaza ukuba kungani uziva ngolu hlobo Ukuchaza ezinye iimvakalelo ezinokuvuselelwa ngamabali (umzekelo: olungaqhelekanga / olonwabisayo / olulusizi) LO 3: Ukudibanisa amaqabane u-nc, ch no-gc (umzekelo: umdlalo wokunxulumanisa: ayikho nkulu ­ ncinane / indawo ephezulu ­ inkcochoyi / sizijijela indlwana - isigcawu) Ukubhala phantsi amagama amatsha athile (umzekelo indibanisela yamaqabane u-nc, ch no-gc kumagama) LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala izivakalisi ezichaza "imvakalelo" (umzekelo: Ndiziva ndonwabile xa.... / Ndiziva ndisoyika xa....) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda isicatshulwa esiqhelekileyo esithathwe kwenye iNkalo yesiFundo, umzekelo: EMS

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 15 USUKU 3 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

- 69 -

UkuMamela nokuThetha

LO 2: Ukusebenzisa ulwimi ukucinga nokuqiqa (umzekelo: singathani iseshoni yokuvakalisa izimvo zenu ngesicatshulwa) Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa ze uvakalise ezakho izimvo Ukuchonga ze adwelise amagama amatsha kwisichazi-magama esisesakho. LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwendibanisela yamaqabane amabini: ekuqaleni sh no-tsh (umzekelo: shishina, tshona) Ukunika amagama anamaqabane u-sh esebenzisa amagama owathathe kumava olwimi lwakho Ukwazisa isandi: jw Imiz. Uyajweda,uJwarha. LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala izivakalisi esinamagama amatsha uqinisekisa intsingiselo yamagama amatsha kwisichazi-magama. Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukwenza uluhlu lweziqwenga zezivakalisi ezinokwenza ibali Ukufunda iziqwenga zezivakalisi - 70 -

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 15 USUKU 4 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

LO 1: Ukumamela izivakalisi Ukwenza amagqabantshintshi ngesiqalo, isiqu nesiphelo uthatha kuluhlu lwezivakalisi LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwendibanisela yamaqabane amabini: ekugqibeleni ­mp, -nd no-­dl (umzekelo: inkampu, dyumpu / intsinde, linda / dloba, dlala) Ukusebenzisa la magama ukuzokhela ezakho izivakalisi LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala ibali esebenzisa ulwimi lwengcingane neziphumlisi ezichanekileyo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ibali lakudala/lenkcubeko elilungiselelwe abantwana (umzekelo:Iifestile zegolide, uQhaziyana neePesika) LO 1, 2: Ukumamela ibali Ukwenza umdlalo wokulinganisa kumaqela amancinane (umzekelo: iimeko ezicatshulwe kumabali akudala/enkcubeko)

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 15 USUKU 5 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

- 71 -

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwendibanisela yamaqabane amabini: ekugqibeleni -ch, ,-nt no-ts (umzekelo: chacha, ifa, ntluzo, tsolo) Ukuphengulula amagama anamaqabane u-ch, nt no-ts (umzekelo: nxulumanisa amagama nemifanekiso) LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukwenza umsetyenzana obhalwayo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO UMSEBENZI WOVAVANYO OLUMISELEKILEYO 3 LO 1: Ukufunda inqaku lephephandaba / lemagazini

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 16 USUKU 1 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

LO 1, 2: Ukuthetha ngeziganeko zeendaba ezenzekayo Ukuxoxa ngonxulumano lonobangela nempembelelo yazo (umzekelo: yintoni ebangele ukuba kwenzeke into ethile, ingenzeki) LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwendibanisela yamaqabane amabini okugqibela (amagama anonobumba aba-4 naba-5) kunye nokhwakhiwa kwamagama - 72 -

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukubhala amagama amatsha (umzekelo: indibanisela yawo onke amaqabane okugqibela amabini) Ukwazisa isandi: kw Imiz. Ikwayala,ukwenda Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala iindaba ezizezakho ngohlobo lwengxelo yephepha-ndaba Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ibali elibuntsomirha Izahluko 2 & 4 Isahluko 2

Ukubhala

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 16 USUKU 2 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

LO 1, 2: Ukumamela ibali elibuntsomirha Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ubonisa ukuhlonela isithethi Ukukhumbula indlela yokulandelelana kweziganeko ebalini (umzekelo: uhlobo ezenzeka ngayo izinto ebalini) LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwendibanisela yamaqabane esebenzisa imvano-zandi (umzekelo: Sasihamba-hamba sitsiba-tsiba esantini. Sabhadula-sabhadula sadibana nebhada)

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

- 73 -

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala isicengcelezo sakho esilula esinemigca emi-6 ubuncinane Ukusebenzisa isichazi-magama ukupela amagama angaqhelekanga Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufuna imenyu elula Ukuyifunda imenyu Ukuchonga amagama amatsha ze uzifumanele iintsingiselo zawo LO 2: Ukuchazela umhlobo wakho imenyu ngokulandelelana okufanelekileyo LO 3: Ukufunda ibali elinamagama aphela ngo-lw nomw Ukuchonga amagama agqibela ngo-lw no-mw ebalini ze ucacise intsingiselo yawo LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda - 74 -

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 16 USUKU 3 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo Ukubhala LO 5: Ukubhala ngokutsha imenyu ngawakho amagama ugxininisa kule miyalelo ilandelayo uyilandelelanise ngendlela efanelekileyo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ibali elithathwe kwinkcubeko eyohlukileyo LO 1: Ukumamela ibali elithathwe kwinkcubeko eyohlukileyo Ukukhumbula iinkcukacha eziphambili LO 2: Ukuthatha inkxaxheba kwiingxoxo zeklasi ­ yabelanani ngezimvo neklasi ze nibuze imibuzo ngebali ukuze nifumane ingcaciso (umzekelo: ngokuba kutheni, ubani, nini, phi, yiphi, intoni) Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi LO 3: Ukuqwalasela amagama akwisicatshulwa esibhaliweyo agqibela ngamaqabane u-lw nomw kumagama Ukwenza imvano-zandi enamagama agqibela ngmaqabane u-mw no-lw (umzekelo: wamwa,uyalwa) LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda - 75 Isahluko 2 Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 16 USUKU 4 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo Ukubhala LO 4: Ukukhuphela ibali elikwincwadi yamabali ebifundwe ngesiqingatha seyure sokufunda. Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ibali elisombulula ingxaki (umzekelo: elimangalisayo) LO 1, 2: Ukumamela ibali Ukubonisa imvakalelo yakho kweli bali Ukuxoxa ngeendlela zokusombulula ingxaki (umzekelo: sebenzisa imeko yengxaki ebalini ukuqalisa ingxoxo) LO 3: Ukubhala amagama amatsha athile (umzekelo: amagama agqibela ngo-lw no-mw) Ukusebenzisa amagama athathwe kuluhlu lopelo ukuzenzela ezakho izivakalisi LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo - 76 Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 16 USUKU 5 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Isahluko 2

Ukubhala

LO 6: Ukubhala uvavanyo lobizelo olungalungiselelwanga, esebenzisa amagama asetyenziswa rhoqo (umzekelo: yaye, bona, yiza, mama, njl, njl.) namagama anezandi ­ mazwi ezifundiweyo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO UMSEBENZI WOVAVANYO OLUMISELEKILEYO 3 LO 1: Ukufuna ingxelo yephepha-ndaba Ukufunda iindaba ezibalulekileyo LO 1, 2: Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ubonisa ukuhlonela isithethi LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwezandi zosingankamisa uw no-u (umzekelo: wela, wola, uwile, uthe) Ukusebenzisa amagama anosingankamisa u-w ukuqulunqa imibuzo (umzekelo: Wenze ntoni umama? Wawuphi ngalo mini?) Ukwazisa izandi: nw,qw Imiz. Inwebu,uneqwakaza. LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 17 USUKU 1 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

- 77 -

Ukubhala

LO 6: Ukubhala eyakho imibuzo, esebenzisa amagama anosingankamisa u-w yaye ukhumbule ukubhala uphawu lombuzo u-? Ekupheleni kombuzo. Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ibali elibuntsomirha Ukuchonga amagama athile aqhelekileyo ebalini ze nixoxe ngentsingiselo yawo LO 1, 2: Ukumamela ibali Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ubonisa ukuhlonela isithethi Ukuphendula imibuzo ongazi nto ngayo (umzekelo: bangaphi.... / bekwenzeke ntoni ngaphambili... / kwenziwe nini...) LO 3: Ukunika amagama anosingankamisa u-w no-u (umzekelo: kwimagazini okanye kumaphephandaba) Ukwenza ezakho izivakalisi LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 17 USUKU 2 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

- 78 -

Ukubhala

LO 4, 5, 6: Ukubhala ezakho izivakalisi, esebenzisa amagama aqhelekileyo achongwe ngexesha lokufunda ngokwabelana Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukunika iziqwenga zezivakalisi ezohlukeneyo ngokwamaqela. Ukufunda iziqwenga zezivakalisi nabanye abafundi LO 2: Ukulandelelanisa iziqwenga zezivakalisi ukwenza ibali leqela elinesiqalo, isiqu nesiphelo. LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwezikhamiso a,e,i,o,u Ukwenza umsebenzi wokwakha amagama edibanisela yezikhamiso Ukwazisa isandi: zw Imiz.ilizwe, UZwelethemba. LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala ibali. Ukusebenzisa isichazi-magama ukupela amagama angaqhelekanga - 79 -

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 17 USUKU 3 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 17 USUKU 4 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufuna iziqhulo noorayi-rayi abalula Ukuzifunda zonke ngaxeshanye LO 2: Ukuphendula kwiziqhulo nakoorayirayi (umzekelo: mamela iziqhulo noorayi-rayi ze uvakalise iimvakalelo zakho ngazo) LO 3: Ukuthelekisa amagama ano-a,e,i,o,u (umzekelo:Ukubhala amagama athile amatsha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzi

Isahluko 2

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukuzibhalela abakho urayi-rayi okanye isiqhulo esilula (umzekelo: esinemigca emi-4 ukuya kwe-6) uthathela ingqalelo ukuthetha ngokujongela phantsi abanye (ngobuhlanga, ngokwenkcubeko, ngokwesini). Ukuzixhoma eklasini iziqhulo noorayi-rayi. Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 80 -

IVEKI 17 USUKU 5 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ibali lodelo-ngozi

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

LO 1, 2: Ukumamela ibali lodelo-ngozi Ukuphendula imibuzo esebalini LO 3: Ukuchaza umsebenzi nentsingiselo yezibizo Ukuchonga izibizo ebalini

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 6: Ukwenza umsetyenzana obhalwayo obonisa ukuqonda umsebenzi weZibizo. Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda inqaku lephepha-ndaba Ukuphawula iziganeko ezithile zeendaba eziqhelekileyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 18 USUKU 1 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

- 81 -

UkuMamela nokuThetha

LO 2: Ukwabelana ze acacise ngakumbi ngeziganeko zeendaba eziqhelekileyo Ukuxoxa ngonxulumano lonobangela nempembelelo (umzekelo: ungenza ntoni kwimeko efana nale / yintoni ebinokwenziwa ngokwahlukileyo) LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwezikhamiso Ukumamela iimvano-zandi nemibongo elula enemiqolo emihlanu ze achonge izikhamiso ezivakalayo Ukwazisa izandi: tw,xw. Imiz.tweza,uxwebile LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukusebenzisa iziganeko zeendaba eziqhelekileyo ukubhala imibuzo esi-7 ubuncinane, iimpendulo zazo sele zisaziwa (umzekelo: Liliphi iqela eliphumelele umdlalo? Yi-Proteas) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda intsomi Ukuchonga ze adwelise amagama asetyenziswa ukuqala isivakalisi.

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 18 USUKU 2 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

- 82 -

UkuMamela nokuThetha

LO 2: Ukuthetha ngamagama asetyenziswa rhoqo ukuqala isivakalisi. Ukusebenzisa kakhulu ulwimi lwengcingane, umzekelo: iindlela ezohlukeneyo zokuqalisa isivakalisi. LO 3: Ukuthelekisa amagama ano-tw,xw Ukubhala phantsi amagama athile

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala ibali elifutshane ugxininisa kwiindlela ezohlukeneyo zokuqala isivakalisi. Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda umbongo wenye inkcubeko

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 18 USUKU 3 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

LO 1, 2: Ukumamela umbongo ebonisa ukuwuthakazelela Ukufunda ngentloko ze awucengceleze lo mbongo

Isahluko 2

- 83 -

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

LO 3, 6 Ukuhlaziya ulwazi lwezikhamiso Ukusebenzisa la magama ukuzenzela ezakho izivakalisi

Isahluko 2

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 6: Ukuvavanya ulwazi lweempawu zeziphumlisi (? / . / !) Ukuchonga iimpawu zeziphumlisi kwisicatshulwa esibhaliweyo (umzekelo; ingxelo, umbuzo, isikhuzo) Ukwenza umsetyenzana obhalwayo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufuna isicatshulwa esiqulethwe kumaqondo othelekiso LO 2: Ukuchonga iimfano neeyantlukwano kwisicatshulwa Ukuchaza iimfano neeyantlukwano (esebenzisa ulwimi olufanelekileyo: ngokufanayo, ifana, yohlukile)

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 18 USUKU 4 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

Isahluko 2

- 84 -

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwezikhamiso u-e Ukwenza eyakho imvano-zandi elula

Isahluko 2

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala ingxelo emfutshane kwincwadi ebifundwa ngumntu ngamnye ngexesha lesiqingatha seyure esabelwe ukufunda, uvakalise izimvo ngento oyithandileyo/ongayithandanga kule ncwadi. Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ibali lakudala labantwana (UDema noDemazana basentilini) LO 1, 2: Ukumamela ibali Ukuphendula imibuzo yebali LO 3: Ukuvavanya umsebenzi nentsingiselo yezenzi Ukuchonga izenzi ebalini Ukubhala izenzi ezisebalini.

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 18 USUKU 5 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

- 85 -

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala izivakalisi ezi-7 ubuncinane esebenzisa izenzi zamava emihla ngemihla (umzekelo: Ndityabeka indlu. / Nditya isonka. / Ndikha ipesika. Ndiphula-phule umhlobo wenene) Ukuphawula izenzi kwizivakalisi. Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO UMSEBENZI WOVAVANYO OLUMISELEKILEYO 4 LO 1: Ukufuna iziqwenga ezimfutshane ezinolwazi oluyinyaniso, umzekelo: `ukutshaya kuyingozi emzimbeni wakho', ukuhlala elangeni kuya konakalisa ulusu lwethu' Ukufunda ngamaqela amancinane LO 1, 2: Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ubonisa ukuhlonela isithethi Ukwenza iingxoxo zamaqela ngeziqwenga ezimfutshane zolwazi oluyinyaniso Ukubolekisana ngokwenza ingxelo yomsebenzi weqela LO 3: Ukunika amagama anezikhamiso u-o(umzekelo: athatyathwe kwiimagazini okanye kumaphephandaba) - 86 -

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 19 USUKU 1 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukwabelana ngamagama okwakha izivakalisi ezinzinyana eqeleni Ukwazisa isandi :dl Imiz.uyadlala,amadlala Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukwenza uphando ngenye `yeengxelo ezinobunyaniso' ekuxoxwe ngazo ngaphambili ze ubhaleimihlathi emi-2 ukuya kwemi-3 ngeziphumo zakho. Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukunika ingxelo ngeziphumo zakho `ngengxelo yolwazi oluyinyaniso' ekhethelwe uphando. Ukuchonga amagama amatsha ze nixoxe ngentsingiselo yawo LO 1, 2: Ukumamela iziphumo. Ukuvakalisa izimvo zakhe ngeziphumo ubonisa ukuhlonela izimvo zabanye. Ukuvavanya umsebenzi nentsingiselo yexesha langoku nelidlulileyo Ukwenza umsetyenzana obhalwayo. Izahluko 2 & 4 Isahluko 2

Ukubhala

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 19 USUKU 2 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

- 87 -

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwesandi u-dl ngokwakha amagama nezivakalisi.

Isahluko 2

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukwenza uphando ngenye `yeengxelo eziyinyaniso' ekuxoxwe ngazo ngaphambili ze ubhale imihlathi emi-2 ukuya kwe-3 ngeziphumo zakho. Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda inqaku elinomdla elithatyathwe kwimagazini yabantwana

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 19 USUKU 3 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

LO 1,2: Ukuphendula imibuzo ekweli nqaku

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

LO 3: Ukokha ze wohlula-hlule amagama ukudibanisa isandi u hl Umz. iluhlaza ( i-lu-hla-za) Ukubhala amagama amatsha - 88 -

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukwenza uphando ngenye `kwiingxelo eziyinyaniso' enixoxe ngazo ngaphambili ze ubhale imihlathi emi-2 ukuya kwemi-3 ngeziphumo. Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ibali elingeyontsomi

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 19 USUKU 4 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

LO 1, 2: Ukumamela ze axoxe ngeenkcukacha zebali elingeyontsomi Ukubuza imibuzo yolwazi nengcaciso Ukwenza uphando lweempendulo (umzekelo: kwiimagazini, kwiincwadi, kwiincwadana nakwiijenali) LO 3: Ukohlula ngokweendidi amagama anezikhamiso u- e ngokwamaqela ze uchaze iindidi zawo

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda)

Isahluko 2

- 89 -

Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo Ukubhala LO 6: Ukwenza uphando ngenye `kwiingxelo eziyinyaniso' ekuxoxwe ngazo ngaphambili ze ubhale imihlathi emi-2 ukuya kwemi-3 ngeziphumo zakho. Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ibali elimangalisayo Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 19 USUKU 5 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

LO 1, 2: Ukumamela ibali elimangalisayo Ukuxoxa, acebise ze athethe ngokubanzi ngezimvo ezisebalini Ukuchonga izenzi ezikwixesha langoku nelidlulileyo LO 3: Ukubhala uvavanyo olungalungiselelwanga lobizelo ukuphonononga ulwazi lwabo lwamagama anezandi nezikhamiso abazifundileyo. LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo - 90 -

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Isahluko 2

Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo Ukubhala LO 6: Ukwenza uphando ngenye `yeengxelo eziyinyaniso' ekuxoxwe ngazo ngaphambili ze ubhale imihlathi emi-2 ukuya kwemi-3 ngeziphumo zakho. Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukwenza unikezelo-nkcaza ngeziphumo zophando LO 1, 2: Ukwenza unikezelo-nkcaza ngeziphumo zophando Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, nibolekisana ngamathuba okukuthetha. LO 3: Ukusebenzisa ulwazi lwezandi-mazwi ukuguqula amagama anobunzima (umzekelo: isiphithi-phithi =isiphithi- + phithi, ukuphumakwelanga = ukuphuma + ilanga, njl. njl.) LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 20 USUKU 1 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Isahluko 2

- 91 -

Ukubhala

LO 4, 5, 6: Ukubhala iimvakalelo zakho ngophando lwakho olukwijenali eyiyeyakho Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukwenza unikezelo-nkcaza ngeziphumo zophando LO 1, 2: Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, nibolekisana ngokuthetha. Ukubuza imibuzo ukuze ufumane ingcaciso. LO 3: Ukunika iimvano-zandi neengonyana ezimbalwa ezilula Ukuqwalasela amagama anemvano-zandi kwimibongo nakwiingoma Ukuyelelanisa amagama anemvano-zandi ze awadibanisa LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukubhala indlela ovakalelwa ngayo ngophando olwenzileyo kwijenali yakho Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala - 92 -

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 20 USUKU 2 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 4

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

IVEKI 20 USUKU 3 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukwenza unikezelo-nkcaza ngeziphumo zophando LO 1, 2: Ukwenza unikezelo-nkcaza ngeziphumo zophando Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, nibolekisana ngokuthetha. LO 6: Ukuphengulula ulwazi lwesenzi ezikwisinye nesikwisininzi Ukusebenzisa ulwazi lwezandi-mazwi xa uguqula amagama aziwayo ukusuka kwisinye ukuya kwisininzi (umzekelo: impuku ­ iimpuku / umfazi ­ abafazi) LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukubhala phantsi iimvakalelo zakho ngophando olukwijenali eyiyeyakho Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufuna isicatshulwa kuphengululo lomdlalo kamabonakude kwiphephandaba. - 93 -

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 20 USUKU 4 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

LO 2: Ukuxoxa ze athelekise uphengululo lwemidlalo kamabonakude eyohlukeneyo (umzekelo: luthini uphengululo ngomdlalo neqondo okulo.) LO 6: Ukuphengulula isigqibelo esiphela ngamaqabane u-eyo Ukuxoxa ngokuba kwenzeka ntoni kumagama anesigqibelo esingu-eyo (e.g. lindela ­ lindelekileyo / faneleka ­ fanelekileyo / themba ­ thembekileyo) Ukudibanisa amagama esebenzisa ubuchule bokwakha amagama. LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 6: Ukuphengulula ixesha langoku nelilulileyo Ukubhala izintlu ezi-2 zamagama abonisa ixesha langoku nelidlulileyo (umzekelo: hlala ­ wahlala / hamba ­ wahamba / thetha ­ wathetha / dlala ­ wadlala) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufuna ibali elichaza ingxaki Ukulifunda eli bali LO 1, 2: Ukumamela ibali Ukuxoxa ngonxulumano phakathi konobangela nempembelelo ekhoyo ebalini - 94 -

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 20 USUKU 5 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

Isahluko 2

Ukucebisa enye indlela yokusombulula ingxaki) Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi LO 3: Ukokha, uqulunqe ze ucazulule izandi-mazwi ezinzima (umzekelo: iphephandaba, imbondandimunye, uhlengahlengiso) LO 6: Ukuzenzela ezakho izivakalisi esebenzisa la magama LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala izivakalisi ezi-7 ubuncinane esebenzisa izandi-mazwi ezifundiweyo ukuguqula amagama angaqhelekanga (umzekelo: Yaba yilo mbondandimunye kungekho bani umamelayo.) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala Izahluko 2 & 4 Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 95 -

ISHEDYULI YOMSEBENZI WOLWAZI LOKUFUNDA NOKUBHALA IBAKALA 2 IKOTA YE-3 IVEKI 21 USUKU 1 Ukwabelana ngokufunda nokubhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufuna iphephandaba lasekuhlaleni Ukufunda ngeziganeko ezenzekayo kwindawo ohlala kuyo. LO 1, 2: Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ubonisa intlonelo nibolekisane ngokuthetha Ukuxoxa ngamava akhe eholide. LO 3: Ukwenza umdlalo wamagama ukuphengulula indibanisela yamaqabane amabini asekuqaleni (umzekelo; dyobha....) ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 4

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukuphengulula iimpawu zeziphumlisi (oonobumba abakhulu, izingxi, iimpawu zemibuzo) Ukubhala izivakalisi ngeholide, esebenzisa ulwimi lwengcingane yaye usebenzise iimpawu zeziphumlisi ngokuchanekileyo. Ukubhala awona mava anomdla ngeholide yakho kwiphephandaba leklasi Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala - 96 -

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

IVEKI 21 USUKU 2 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda uluhlu lwemiyalelo (umzekelo: ukupolisha izihlangu, ukondula ibhedi) LO 1, 2: Ukumamela indlela emfutshane yokulandelelana kwemiyalelo (umzekelo: iimpawu ezi-5) Ukukhumbula indlela yokulandelelana kwemiyalelo ngendlela echanekileyo LO 3, 6: Ukuphengulula indibanisela yamaqabane amabini (umzekelo: ekuqaleni) ­ ukwakhiwa kwamagama Ukubhala amagama amatsha athile LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukubhala kwakhona indlela yokulandelelana kwemiyalelo ngendlela echanekileyo Ukusebenzisa isichazi-magama ukupela amagama angaqhelekanga Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 97 -

IVEKI 21 USUKU 3 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufuna ibali elinemifanekiso. Ukuthekelela ukuba ibali lingantoni na ngokujonga imifanekiso LO 1, 2: Ukufunda ibali Ukuphendula imibuzo ephathelene nebali (umzekelo: phendula ngezivakalisi ezipheleleyo) LO 3: Ukuphengulula indibanisela yamaqabane amabini ­ fumana amagama kwisicatshulwa esifundwayo

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukusebenzisa iindidi zemifanekiso ukwakha ibali. Ukubhala ibali ngokulandelelana kweziganeko ngendlela efanelekileyo. Ukuhluza indlela obhala ngayo (umzekelo: ulungisa upelo neempawu zeziphumlisi) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 98 -

IVEKI 21 USUKU 4 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda umbongo-mbaliso Ukuchonga ze uchaze nokuba ngawaphi na amagama amatsha akhoyo LO 1: Ukumamela umbongo omdana (umzekelo: oneevesi ezi-3 ukuya kwezi-4) Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ubonisa ukuhlonela isithethi LO 2: Ukubonisa imvakalelo yakho ngalo mbongo (umzekelo: uwuthandile okanye akuwuthandanga) yaye nika izizathu zoko LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwaendibanisela yamaqabane asekugqibeleni ­ ukokha amagama anemvanozandi LO 4: Ukubhala izinkcengcelezo ezimfutshane, esebenzisa amagama anemvano-zandi (umzekelo; abantwana bayaxhuma-xhuma, abadala bayazivoca-voca.)

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukwenza umsetyenzana obhalwayo ophathelene nombongo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala - 99 -

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

IVEKI 21 USUKU 5 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukudlala ibali elibuntsomi kwiteyiphu okanye kwi-CD LO 1, 2: Ukumamela iteyiphu okanye i-CD. Ukukhumbula abalinganiswa bebali LO 3, 4: Ukuphengulula indibanisela yamaqabane ama-2 okugqibela (umzekelo: ch) Ukwenza izivakalisi ngamagama Ukuzama ukuhlola isicatshulwa osibhale ngokwakho (umzekelo: yongeza okanye ucime amagama ukucacisa intsingiselo) LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukubhala izivakalisi, esebenzisa amagama anamaqabae u-ch no-tsh ekugqibeleni. Ukusebenzisa isichazi-magama ukuqinisekisa upelo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 100 -

IVEKI 22 USUKU 1 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukwenza iphaphandaba laseklasini Ukucwangcisa amanqaku angawenu elungiselela iphephandaba leklasi egxininisa koku: o uluvo oluphambili LO 1,2 : Ukuxoxa ngamanqaku emaqeleni. Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ebonisa ukuhlonela isithethi Ukubolekisana ngokuthetha LO 3: Ukwenza umdlalo wamagama ukuphengulula indibanisela yamaqabane okuqala ama-2 - sh,, th no-ph emagameni (umzekelo: linganisa amagama ­ shiya, tshintsha, thula, phuma,njl, njl.) Ukwazisa izandi: gr,tr Imiz.igrabile,itrektari. LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Xoxani ngentsingiselo nomsebenzi womhlathi. o Bhala uyilo lokuqala lwenqaku lakho lephephandaba leklasi ugxininisa kuluvo oluphambili, umsebenzi wolwimi oluchazayo, iziphumlisi nonobumba abakhulu Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala - 101 -

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

IVEKI 22 USUKU 2 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda incwadi engeyiyo yeentsomi Ukuchonga amagama amatsha kwisicatshulwa Ukuxoxa ngentsingiselo yamagama amatsha LO 1, 2: Ukumamela ibali elingeyiyo intsomi Ukubuza imibuzo ukuze ufumane ingcaciso Ukuchaza umahluko phakathi kwesivakalisi esilula nesimbaxa Wenza izivakalisi ezimbaxa esebenzisa amagama amatsha LO 3: Ukuphengulula osingankamisa abahamba nesikhamiso u-wo no-we Ukongeza amagama amatsha ano-wo no-we kwisichazi-magama esisesakho ukuhlaziya izandi u- gr,tr. LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukubhala uyilo lwesibini lenqaku lephephandaba leklasi ugxininisa kuluvo oluphambili, umsebenzi wolwimi oluchazayo, iziphumlisi noonobumba abakhulu Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 102 -

IVEKI 22 USUKU 3 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufuna ibali elingabantwana bamanye amazwe Ukufunda ibali Ukuchonga amagama amatsha LO 1, 2: Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ubonisa ukuhlonela isithethi Ukuxoxa ngemidlalo eyenziwa ngabantwana bamanye amazwe (umzekelo: ingaba imidlalo yabo iyafana neyabantwana bethu?) LO 3: Ukuphengulula amagama anezikhamiso. Ukwenza ezenu izivakalisi ezinamagama anezikhamiso. Ukwazisa isandi: kr Imiz.ikriva LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 6: Ukubhala uyilo lwesibini lenqaku lakho lephephandaba leklasi ugxininisa kuluvo oluphambili, umsebenzi wolwimi oluchazayo, iziphumlisi noonobumba abakhulu Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 103 -

IVEKI 22 USUKU 4 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ze aphengulule amanqaku ngokwamaqela. LO 1, 2: Ukuxoxa ngendla elime ngayo iphephandaba Ukumamela yaye ahlonele izimvo zabanye Ukufikelela esigqibeni ngendlela elimi ngayo iphephandaba LO 3: Ukuphengulula izikhamiso Ukuqwalasela amagama anezikhamiso kwisicatshulwa ze nichaze intsingiselo Uhlaziyo lwesandi u-kr LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukuqulunqa iphephandaba leklasi nisenza isigqibo ngesihloko, ulwandlalo, umxholo namanqaku afanelekileyo. Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufuna ibali okanye iteyiphu okanye iDVD equlethe ingxoxo.

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 22 USUKU 5 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

- 104 -

UkuMamela nokuThetha

LO 1, 2: Ukumamela ingxoxo. Ukuchonga uluvo oluphambili kule ngxoxo Ukulinganisa ingxoxo yasemnxebeni okanye enye ingxoxo... LO 3: Ukwenza indibanisela yezikhamiso ze wazise oonobumba Ukwenza umdlalo wamagama anezikhamiso Ukudwelisa amagama amatsha anoonobumba LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukuqulunqa iphephandaba leklasi nisenza isigqibo ngesihloko, ulwandlalo, umxholo namanqaku afanelekileyo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO UMSEBENZI WOVAVANYO OLUMISELEKILEYO 1 LO 1: Ukufunda ingxelo yephephandaba (umzekelo: iindaba eziphambili) LO 1, 2: Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ubonisa ukuhlonela isithethi Ukuthetha ngawakhe amava

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 23 USUKU 1 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

Isahluko 2

- 105 -

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

LO 3: Ukubhala amagama athile amatsha Ukwazisa isandi: gq Imiz.ugqirha,ngomgqibelo

Isahluko 2

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 3: Ukubhala ingxoxo emfutshane (ingxoxo) eqhubeka phakathi kwabantu ababini Ukuqulunqa iphephandaba leklasi LO 4, 5, 6: Ukuqulunqa iphephandaba leklasi nisenza isigqibo ngesihloko, ulwandlalo lwephepha, umxholo namanqaku afanelekileyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 23 USUKU 2 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ibali lodelo-ngozi

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

LO 1, 2: Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ubonisa ukuhlonela isithethi Ukuphendula imibuzo engamiselwanga impendulo ethile (umzekelo: ucinga ntoni / kutheni ucinga ngolu hlobo / kungenzeka ntoni xa, cebisa esinye isiphelo...)

Isahluko 2

- 106 -

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

LO 3: Ukudibanisa izikhamiso oo (amagama anoonobumba aba-4) ze ubafundise izikhamiso u-oo (amagama anoonobumba aba-5) Ukuhlaziya isandi u-gq LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukuqulunqa iphephandaba leklasi nisenza isigqibo ngesihloko, ulwandlalo lwephepha, umxholo namanqaku afanelekileyo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda uluhlu lwemiyalelo (umzekelo: ukuxukuxa amazinyo, ukuhlamba inja) Ukuhlaziya ulwazi lwamagama amatsha abonwayo ali-10 LO 1, 2: Ukumamela imiyalelo ngokulandelelana kwayo (umzekelo: iimpawu ezi-5) Ukuphinda imibuzo ngokulandelelana LO 3: Ukubhala amagama athile amatsha (umzekelo: amagama anoonobumba aba-5 ) Ukwazisa isandi: gc Imiz. gcada,gcina - 107 -

Isahluko 2

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 23 USUKU 3 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukuqulunqa iphephandaba leklasi esenza isigqibo ngesihloko, ulwandlalo lwephepha, umxholo namanqaku afanelekileyo Ukwenza iikopi zamaphephandaba ze azijikelezise eklasini. Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1, 4, 5, 6: Ukufunda iphephandaba leklasi.

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 23 USUKU 4 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

LO 1, 2: Ukuxoxa ngamaqaku athile akhethwe kwiphephandaba leklasi. LO 3: Ukudibanisa izikhamiso (amagama anoonobumba aba-4) ze afunde izikhamiso (amagama anoonobumba aba-5) Ukunika amanye amagama anoonobumba ,esebenzisa amagama athatyathwe kulwazi lwamava ache Ukuhlaziya isandi u gc. LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda)

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

- 108 -

Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo Ukubhala LO 5: Ukubhalela umhleli inqakwana elifutshane usenza ingxelo ngephephandaba leklasi. (Zamkele izigxeko-ezakhayo). Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda imibongo emifutshane ekhethiweyo Ukuchonga amagama anemvano-zandi kwimibongo LO 1, 2: Ukumamela imibongo Ukuzenzela eyakhe imvano-zandi elula yemigca emi-6 ubuncinane (umzekelo: Iimbovane zinemilenze emithandathu emincinane. Zizalela izigidi zamaqanda. Zzzz zatsho iinyosi ezixakekileyo. Indlu yazo isemthini. Umnyiki uthanda ukutya imini yonke. Awunalo ixesha lokudlala.) LO 3: Ukuhlaziya izandi ezifundisiweyo. Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 23 USUKU 5 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda

Isahluko 2

- 109 -

Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo Ukubhala LO 4, 5, 6: Ukubhala isishwankathelo esifutshane ubhalela umhleli ngenqaku elithile elikwiphephandaba leklasi olithandileyo/ongalithandanga. Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda inqaku lephephandaba Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 24 USUKU 1 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

LO 1, 2: Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ebonisa ukuhlonela isithethi Ukuphengulula indlela echanekileyo yokusebenzisa imvakalo-zwi xa uthethayo Ukuthetha ngamava akhe, esebenzisa imvakalo-zwi efanelekileyo LO 3: Ukwazisa isandi: ts Imiz. itsalekile,utsotsi. Ukubhala izivakalisi kwiziqwenga zezivakalisi

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela - 110 -

Isahluko 2

Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo Ukubhala LO 4: Bhala inqaku elifutshane ubhalela umhleli ucela ukuba imibandela ethile isuswe okanye yongezwe kushicilelo lwesibini lwephephandaba leklasi. Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda intsomi Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 24 USUKU 2 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

LO 1, 2: Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ebonisa ukuhlonela isithethi Ukumamela intsomi Ukuchonga iinkcukacha ezithile (umzekelo: abalinganiswa abaphambili) Ukubuza imibuzo ukuze ufumane ingcaciso (umzekelo: ngokuba kutheni, nini, yiphi, ubani, intoni, phi) LO 3: Ukuhlaziya isandi u-ts Ukubhala amagama athile amatsha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo

Isahluko 2

- 111 -

Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo Ukubhala LO 5: Ukugqibezela isishwankathelo esilula, uphendule imibuzo ethathwe kwintsomi Ukusebenzisa iziphumlisi ezisisiseko xa ubhala izivakalisi (oonobumba abakhulu nezingxi) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukubhala ibali elithatyathwe kwinkcubeko eyohlukileyo kuleyo yakho Ukuchonga amagama amatsha ze ucacise intsingiselo yawo LO 1, 2: Ukumamela imiyalelo eyongeziweyo elandelelanayo Ukuphendula ngokufanelekileyo kwimiyalelo Ukuvakalisa indlela olibona ngayo ibali (umzekelo: ulithandile okanye akulithandanga yaye ngokuba kutheni) LO 3: Ukwazisa isandi :ty Imiz.ityala,ityebile Ukongeza amagama asetyenziswa rhoqo kwisichazi-magama esisesakho LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo - 112 Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 24 USUKU 3 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

LO 4, 5, 6: Ukuqulunqa ulwazi ngokohlobo lwemizobo elula (umzekelo: yenza uluhlu lwezinto ezifanayo nezohlukileyo kwinkcubeko yakho naleyo ikhankanywe ebalini) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukunika isethi yemifanekiso ukwenza ibali

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 24 USUKU 4 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

LO 2: Ukuxoxa ngolwimi oluchazayo Ukubhala imizekelo ebhodini (umzekelo: "nkulu" endaweni "khulu" / "hle" endaweni "lungileyo") Ukuthatha inxaxheba kwiingxoxo zeklasi ­ yenza ibali (umzekelo: ethatyathwe kuluhlu lwemifanekiso), esebenzisa ulwimi oluchazayo LO 3: Ukuhlaziya ulwazi kwizandi ezifundisiweyo. Ukusebenzisa amaqabane emagameni ukuzenzela ezakho izivakalisi

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala ibali lobuchule esebenzisa ulwimi oluchazayo ukucacisa isethi yemifanekiso

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

- 113 -

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 24 USUKU 5 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufuna ibali elijongana nengxaki

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

LO 1, 2: Ukumamela ibali ze uphawule ingxaki Ukuxoxa ngeendlela zokusombulula ingxaki (umzekelo: sebenzisa iimeko ezivela ezikolweni ezibangela ukusonjululwa kwengxaki) LO 3: Ukubhala amagama athile amatsha usebenzisa izikhamiso nezandi ozifundisileyo

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala esinye isisombululo kwingxaki esebalini. Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 114 -

IVEKI 25 USUKU 1 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO UMSEBENZI WOVAVANYO OLUMISELEKILEYO 2 LO 1: Ukufunda inqaku lephephandaba

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

LO 1, 2: Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ubonisa intlonelo yaye abolekisane nabanye ngokuthetha Ukuxoxa ngomsebenzi ngesandi nemvakalo-zwi Ukuthetha ngamava akhe (iindaba zempelaveki) esebenzisa isandi nemvakalozwi eyohlukeneyo LO 3:

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2 Ukuhlaziya ulwazi lwesikhamiso Ukwakha ze wohlule amagama Ukwazisa isandi esitsha u-dy Imiz.idyasi,idyokhwe,udyakalashe. Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala ngamava akho (imihlathi emi-2 ubuncinane) uzama ukusebenzisa ulwimi lwengcingane noluchazayo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 115 -

IVEKI 25 USUKU 2 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufuna ibali elibonisa imvakalelo Ukuchonga iimvakalelo ebalini LO 1,2: Ukumamela ibali Ukuchaza iimvakalelo yakho kweli bali (umzekelo: ibali elingaqhelekanga / elonwabisayo / elikhathazayo / eloyikisayo) Ukuchaza ukuba yintoni eyenza ukuba uvakalelwe ngolu hlobo LO 3: Ukwenza umdlalo wamagama ukudibanisa izikhamiso u-dy (umzekelo: umdlalo wokunxulumanisa( um. udyakalashe nomvolofu) Ukubhala amagama athile amatsha (umzekelo: amagama ano-dy) LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufundani ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukusebenzisa amagama achongiweyo "abonakalisa imvakalelo" ukubhala izivakalisi ezimbaxa (umzekelo: Kundenza ndive ndikhathazekile ukufunda ngabantwana abenganto yokutya.) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 116 -

IVEKI 25 USUKU 3 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukukhupha iziqwenga zezivakalisi ezinokwenza ibali Ukufunda iziqwenga zezivakalisi unabanye LO 1, 5: Ukusebenzisa ulwimi ukuqiqa nokucinga (umzekelo: singathani iseshoni yokuvakalisa iingcinga zenu ze nicwangcise iziqwenga zezivakalisi ngendlela elandelelana ngokufanelekileyo ukwenza ibali) Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ebonisa intlonelo yaye ebolekisana nabanye ngokuthetha LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwesikhamiso esihamba nody (umzekelo ( idyongo,idyasi) Ukwenza uluhlu lwamagama ano-dy, esebenzisa amagama athathwe kumava olwimi lwakho Ukwazisa isandi: dz Iumz. idzedze LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukwenza umsetyenzana obhalwayo (umzekelo: ulandelelanise izivakalisi) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 117 -

IVEKI 25 USUKU 4 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukusebenzisa iziqwenga zezivakalisi ezifanayo nezo zisetyenziswe kumsebenzi woSuku lwama-23 Ukufunda izivakalisi uzilandelelanisa ngendlela echanekileyo LO 1, 2: Ukumamela ngaphandle kokuphazmaisa, ubonisa intlonipho yaye nibolekisane ngokuthetha Ukuthatha inxaxheba kwiingxoxo zeklasi ­ usebenzise izivakalisi ukwenza ibali elinesiqalo, isiqu nesiphelo Ukuqalisa ukudibanisa izivakalisi ukwenza imihlathi LO 3: Ukwenza umdlalo wamagama ukudibanisa udz(umzekelo: umdlalo wovavanyo lopelo) Ukubhala amagama athile amatsha (umzekelo: amagama ano-dy no ­dz ) LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukwenza umsetyenzana obhalwayo (umzekelo: esebenzisa uluhlu lwamagama awanikiwe ngutitshala ukuze abhale ibali ngawo, ezama ukunxulumanisa izivakalisi ukwenza imihlathi) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 118 -

IVEKI 25 USUKU 5 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda incwadi engeyiyo eyeentsomi (umzekelo intyila-lwazi, incwadi yezobunzululwazi, indalo nezilwanyana, njl, njl.) LO 1, 2 Ukumamela isicatshulwa esingeyiyo intsomi Ukuchonga iinkcukacha eziphambili kwisicatshulwa Ukubhala ulwazi kwitshati LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwesikhamiso esino-dy no dz (umzekelo: udyakalashe,idzedze) Ukwenza umdlalo wamagama ano-dy no dz (umzekelo: amagama ahamba nemifanekiso) LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukwenza umsetyenzana obhalwayo onxulumene nesicatshulwa esingesiso seentsomi Ukusebenzisa ubuchule obulula bokufumana ulwazi (umzekelo: iincwadi ezikumathala encwadi) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 119 -

IVEKI 26 USUKU 1 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda inqaku lephephandaba okanye lemagazini elingodliwano-ndlebe nomntu odumileyo. LO 1, 2: Ukukhumbula iinkcukacha ngalo mntu wenziwe udliwano-ndlebe ze nabelane ngolwazi ngababini. Ukubuza imibuzo ukuze ufumane ingcaciso LO 3: Ukwenza umsetyenzana wokwakhiwa kwamagama ukudibanisa u-dz Ukubhala amagama athile amatsha (umzekelo: amagama ano-dz) Ukwazisa isandi :chw Imiz. uchwayitile,chwechwa. LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukuxoxa ngezicatshulwa ezichazayo ezohlukeneyo (umzekelo: isicatshulwa esibonisa imvakalelo) Ukubhala isicatshulwa esichazayo (umzekelo: ikhadi lokunqwenelela impilo) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 120 -

IVEKI 26 USUKU 2 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufuna ze ufunde iincwadana zezibhengezontengiso LO 5: Ukuxoxa ngezibhengezo-ntengiso ze nithelekise izinto kunye okanye amaxabiso adweliswe kwiincwadana ezohlukeneyo LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwesikhamiso nesandi esino -chw (umzekelo:chwechwa Ukwenza izivakalisi ezino-chw ukubonisa ukuqonda la magama LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukuhlela izinto namaxabiso ezi zibhengezontengiso zingasentla (umzekelo: yohlula izinto ezichazwe kwiincwadana zezibhengezontengiso ngokweendidi) Ukunika izizathu ezibhaliweyo zokuhlela ngokweendidi Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 121 -

IVEKI 26 USUKU 3 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ibali eliyintsomi

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

LO 1, 2: Ukumamela ibali eliyintsomi ubonisa intlonelo kwisithethi Ukuphinda iziganeko uzilandelelanisa ngendlela efana naleyo isebalini LO 3: Ukwenza umdlalo wamagama ano-chw (umzekelo: oorayi-rayi abalula: Rayi-rayi jikelele ngqu ­ inja) Ukubhala amagama athile amatsha (umzekelo: amagama ano-chw) Ukwazisa isandi: khw Imiz.khwela, khwaza.

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukubhala ngeli bali ngawakho amazwi Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 122 -

IVEKI 26 USUKU 4 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukunika umfanekiso oza kuqala ingxoxo kumalungiselelo obhalo lobuchule LO 1, 2: Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ubonisa intlonelo yaye nibolekisana ngokuthetha Ukuthatha inxaxheba kwiingxoxo zeklasi ­ cebisa yaye uchaze ngakumbi ngezimvo usenza amalungiselelo obhalo lobuchule LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwesikhamiso nesandi esinokhw (umzekelo:ikhwapha,khwezela) Ukwenza umdlalo wamagama ano-khw (umzekelo: khupha elimnqakathi) LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukuguqula umhlathi okwincwadi efundiwe ngexesha lokufunda lesiqingatha seyure yokufunda. Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 123 -

IVEKI 26 USUKU 5 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukwenza / ukinika ibali elizoba ingxaki Ukufunda ngokuvakalayo ibali LO 1,2: Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa nibolekisana ngokuthetha Ukuxoxa ngeendlela zokusombulula ingxaki Ukunika isisombululo yaye anike iingcebiso ngezinye izinto ezinokwenziwa (umzekelo: ngezibini) LO 3: Ukudibanisa isikhamiso neqabane kusetyenziswa ukwakhiwa kwamagama nemvano-zandi Ukubhala amagama athile amatsha (umzekelo: amagama ano-chw no- khw) LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 6: Ukubhala uvavanyo lobizelo olungalungiselelwanga, esebenzisa amagama asetyenziswa rhoqo (umzekelo: uthe, ngokuba, emva kokuba, nini, njl, njl.) namagama anezandi-mazwi ezifundiweyo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 124 -

IVEKI 27 USUKU 1 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO UMSEBENZI WOVAVANYO OLUMISELEKILEYO 3 LO 1: Ukufuna imagazini yeemoto. Ukufunda amagqabantshintshi amafutshane ozikhethele wona kwimagazini yeemoto. LO 1,2: Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ebonisa ukuhlonela isithethi Ukwabelana ngeenkcukacha ezikwinqaku lephephandaba / lemagazini eklasini ngawakhe amagama LO 3: Ukufunda u-qhw emagameni (umzekelo: kumakhadi amagama) Ukwenza umdlalo wamagama ano-qhw emagameni (umzekelo: ukuchonga impazamo kumagama ) LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala uphengululo amagqabantshintshi amafutshane ngemoto ekwimagazini. Ukusebenzisa isichazi-magama ukuqinisekisa upelo lwamagama Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 125 -

IVEKI 27 USUKU 2 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ilivo Ukuchonga amagama amatsha kwibali LO 1, 2: Ukumamela ilivo Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ebonisa ukuhlonela isithethi Ukuphendula imibuzo engamiselwanga mpendulo ithile (umzekelo: ucinga ntoni.../ kutheni ucinga....) Ukunika izizathu zempendulo yakho LO 3: Yenza itshati eza kuxhonywa kwigumbi lokufundela enamagama ano-qhw (umsebenzi weqela) Yabelanani ngale tshati neklasi ze nisebenzise amagama akwitshati kwezenu izivakalisi LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala ibali elilelakho oziqulunqele lona (izivakalisi ezi-8 ubuncinane), esebenzisa ulwimi oluchazayo, esebenzisa isichazimagama ukuqinisekisa upelo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 126 -

IVEKI 27 USUKU 3 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ibali elifanayo nelo lifundwe ngoSuku lwama-32 LO 1, 2: Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ubonisa intlonelo yaye nibolekisana ngokuthetha Ukuthatha inxaxheba kwiingxoxo zeklasi ­ yenza isiphelo esitsha sebali LO 3: Ukudibanisa u-rhw esebenzisa ukwakhiwa kwamagama (umzekelo: yenza "ipatheni yamagama" ukubancedisa ukubhala la magama ngokuchanekileyo) LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukubhala izivakalisi ezibonisa iintlobo ezohlukeneyo zezakheko zezivakalisi (umzekelo: ivesi) Sebenzisa ulwazi lwegrama ngokuchanekileyo kwizivakalisi Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 127 -

IVEKI 27 USUKU 3/4 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOHLOLO / IINQOBO ZOKUFUNDISA LO 1: Ukufuna incwadi equlethe iziqhulo noorayirayi Ukufunda ezinye iziqhulo noorayi-rayi LO 1: Ukumamela iziqhulo noorayi-rayo ze uphendule ngokufanelekileyo

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

LO 3: Ukuphengulula ulwazi lwamagama ano rhw ze afunde isibini sezikhamiso ezibizwa kunye rhw Ukuhlela amagama ngokweendidi (umzekelo: yenza uluhlu lwamagama ano-rhw) Imiz. iyarhwashaza, iyarhwexa. LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukubhala owakho urayi-rayi okanye isiqhulo (esinemigca emi-4-6 sisinye) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda isicatshulwa ozikhethele sona

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 27 USUKU 4 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

- 128 -

UkuMamela nokuThetha

LO 1, 2: Ukuphengulula ulwazi lwezibizo Ukuchaza intsingiselo nomsebenzi weziphawuli Ukuchonga izibizo kwisicatshulwa Ukucebisa esona siphawuli sifanelekileyo ukuchaza isibizo u-khulu ­ indlu / de ­ umthi, thambileyo ­ iwulu) LO 3: Ukwenza umdlalo wamagama (umzekelo: umdlalo wemibuzo eklasini ­ liliphi iqela elingapela awona magama maninzi ngokuchanekileyo lisebenzisa u-qhw no-rhw) LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukunika isicatshulwa esifutshane Ukukhetha iziphawuli kwesi sicatshulwa Ukubhala isithethantonye segama ngalinye kwizintlu ezimbini umzekelo: (isiphawuli + isithethantonye) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda inqaku lephephandaba / lemagazini

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 27 USUKU 5 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

LO 1, 2: Ukumamela inqaku lephephandaba / lemagazini - 129 -

Isahluko 2

Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ubonisa ukuhlonela isithethi yaye nibolekisana ngokuthetha Ukuxoxa ngokuzimeleyo, ngeziganeko zeendaba jikelele ezikwiphephandaba / kwimagazini Ukubolekisana ngokunika ingxelo Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi LO 3: Ukuphengulula ulwazi lwezikhamiso nezandi uqhw no rhw Ukusebenzisa amagama ano-qhw no rhw kwizivakalisi ukubonisa ukuqonda LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala isicatshulwa esichazayo (umzekelo: ileta ejoliswe kwiphephandaba uvakalisa izimvo zakho ngenqaku leendaba jikelele) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ibali eliyintsomi Ukuchonga isiqalo, isiqu nesiphelo ebalini LO 1, 2: Ukumamela ibali eliyintsomi Ukuzenzela elakho ibali elinesiqalo, isiqu nesiphelo, esebenzisa inkcazelo enomdla (umzekelo: Izihlangu zam ezitsha zibengezela ngokukhanyayo elangeni.) - 130 Izahluko 2 & 4 Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 28 USUKU 1 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

LO 3, 6: Ukuthelekisa amagama anesandi u-shw. Ukuhlaziya ulwazi loomabizwafane (umzekelo: ithanga / ithanga, ibala / ibala) Ukuxoxa ngoomabizwafana abasetyenziswa rhoqo (umzekelo: sinda / sinda, bala / bala) LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala ibali lobuchule elithatyathwe kwisihloko enisinikiweyo (izivakalisi ezili-10 ubuncinane ezicwangciswe ngokwemihlathi emi-2) Ukupela amagama aqhelekileyo ngokuchanekileyo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufuna umbongo Ukucengceleza umbongo eklasini LO 1, 2: Ukumamela imibongo ecengcelezwe ngoogxa bakho baseklasini bebodwa Ukuhlaziya ulwazi lwengxelo eyakhayo LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwesandi u- shw. Ukunika amagama ano-shw kumakhadi amagama Ukuhlela amagama ano-shw ngokwezibizo, izenzi neziphawuli - 131 -

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 28 USUKU 2 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukwenza umsetyenzana obhalwayo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ibali lodelo-ngozi

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 28 USUKU 3 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

LO 1, 2: Ukumamela ibali lodelo-ngozi Ukuchonga amagama amatsha kwisicatshulwa ze uchaze intsingiselo Ukucacisa ulwazi izichasi (umzekelo: nkulu / ncinane, ntle / mbi, khawulezayo / cothayo) Ukuhlaziya ulwazi lwezichasi zamagama amatsha athathwe kwisicatshulwa Ukongeza amagama amatsha kwisichazimagama esisesakho LO 3: Ukwenza iimvano-zandi ezilula esebenzisa amagama ano-oy (umzekelo: Unyana wam udlala iyoyo, uhlala eyokozela ziintambo zeyoyo.) Ukwazisa isandi u-thw Imiz. thwala, ithwathwa.

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

- 132 -

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukubhala ingxelo emfutshane ngencwadi obuzifundele wedwa ngesiqingatha seyure yokufunda. Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukwenza ibali elimalunga `Nezinto endizithandayo kunye nendingazithandiyo" Ukulifunda ngokuvakalayo eli bali LO 1, 2: Ukumamela ibali Ukuvakalisa izimvo zakho ngebali, unxulumansa nezakho izinto ozithandayo nongazithandiyo Ukubhala izivakalisi ezimbalwa ebhodini Ukuphonononga ulwazi lwezibizo, izenzi nezichazi Ukuchonga izibizo, izenzi nezichazi kwizivakalisi LO 3: Ukubhala ubizelo olungalungiselelwanga ukuhlola ulwazi lwamagama ano-thw.

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 28 USUKU 4 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

- 133 -

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukubhala ubuncinane izivakalisi ezi-8 esebenzisa ulwimi lwamava akho (umzekelo: Ndiyakuthanda ukuhamba ngaselunxwemeni ukuphuma kwesikolo. Eyona nkqubo ndiyithandayo kamabonakude nguTakalani Sesame. Ndiyakhathazeka xa abanye abantwana bendibiza gamagama amabi.) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO UMSEBENZI WOVAVANYO OLUMISELEKILEYO 4 LO 1: Ukufuna incwadana yeehambo Ukukhetha ze uzifundele ulwazi olunomdla ngendawo ethile LO 1, 2: Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ubonisa ukuhlonela isithethi Ukuchonga ulwazi kwiincwadi Ukuhlela ulwazi olubalulekielyo kwitshati Ukuchonga amagama amatsha ze uchaze intsingiselo yawo Ukongeza amagama amatsha kwisichazimagama esisesakho

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 29 USUKU 1 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

- 134 -

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

LO 3: Ukuqwalasela isiqalo nemvano-zandi kumagama ambaxa/anzima (umzekelo: bhakada, gqa-dada, kha-hlahla) Ukudibanisa intsingiselo esebenzisa ulwakhiwo lwamagama Ukwazisa isandi: xhw Imiz. ixhwane, ixhwele. LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukusebenzisa umfanekiso okwincwadana yeehambo ze ubhale izivakalisi ezi-5 malunga nalo mfanekiso. Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ibali labantwana lakudala/lenkcubeko

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 29 USUKU 2 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

LO 1, 2: Ukumamela ibali, ebonisa ukuhlonela isithethi Ukwabelana nabanye ngendlela alibona ngayo elibali ngolwakhe uluvo Ukucebisa enye indlela yokuphetha eli bali

Isahluko 2

- 135 -

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

LO 3: Ukuchonga izandi ezingoomabizwafane kumagama athile asetyenziswa rhoqo (umzekelo: inyanga / inyanga / ibala, ibala / ithanga, ithanga / bona, bona) Ukuhlaziya isandi u-xhw. LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukuzibhalela eyakho inguqulelo oziyilele yona yebali labantwana lakudala/lenkcubeko (imigca esi-8) Ukusebenzisa isichazi-magama esisesakho ukujonga upelo lwamagama Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda isicatshulwa esithatyathwe kwenye inkalo yesifundo. LO 1, 2: Ukuphendula imibuzo ekwisicatshulwa. LO 3: Ukwenza umdlalo wamagama ukudibanisa amagama anesandi u-xhw Ukubhala impendulo ebhodini ukuqinisekisa upelo

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 29 USUKU 3 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

Isahluko 2

Isahluko 2

- 136 -

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukwenza umsetyenzana obhalwayo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda isicatshulwa esingeyiyo intsomi Ukuchonga ulwazi oluthile olunomdla kwisicatshulwa LO 1, 2: Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, nibolekisana ngokuthetha Ukubuza imibuzo ngexesha leengxoxo zeklasi (umzekelo: sebenzisa umxholo ukuqalisa ingxoxo) Ukwenza uphando ngeempendulo (umzekelo: ezincwadini, kwiphephandaba, kwiimagazini) LO 3: Ukusebenzisa izandi ezifundiweyo zezandimazwi (umzekelo: amagama ano-) Ukusebenzisa isichazi-magama esisesakho ukufumana amagama anemvano-zandi LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda)

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 29 USUKU 4 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

- 137 -

Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo Ukubhala LO 4, 5, 6: Ukwenza umsetyenzana obhalwayo onxulumene nesicatshulwa esingeyiyo intsomo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukwenza uluhlu lwezinto eziza kuthengwa Ukufunda uluhlu lwezinto eziza kuthengwa Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 29 USUKU 5 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

LO 1, 2: Ukumamela amagama amatsha ze uchaze intsingiselo yawo Ukongeza amagama amatsha kwisichazimagama esisesakho LO 3: Ukubhala uvavanyo lobizelo olungalungiselelwanga ukuze aphengulule ulwazi lwamagama anoqhw,rhw,shw,thw,xhw LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo - 138 -

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Isahluko 2

Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo Ukubhala LO 4, 5, 6: Ukwenza umsetyenzana obhalwayo (umzekelo: yenza igrafu yezinto ezikuluhlu lwezinto eziza kuthengwa, abhale izinto ezikuluhlu lwezinto eziza kuthengwa ngokulandelelana ngokonoobumba be-alphabhethi) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufuna ze afunde ingxelo yephephandaba kwiqela. Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 30 USUKU 1 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

LO 1, 2: Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ebonisa ukuhlonela isithethi Ukuvakalisa indlela alibona ngayo eli nqaku Ukubuza imibuzo ngeli nqaku Ukwabelana ngeendaba ezizezakhe neklasi LO 3: Ukusebenzisa ulwazi lwezandi-mazwi ukuguqula amagama anzima anesandi u-ncw (umzekelo: ubuncwane,ncwela, njl, njl.)

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo

Isahluko 2

- 139 -

Ukubhala

LO 4, 5, 6: Ukubhala imibuzo emi-5 ngenqaku lephephandaba Ukuphendula imibuzo ngokubhaliweyo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda umbongo-mbaliso omfutshane

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 30 USUKU 2 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

LO 1, 2: Ukumamela umbongo-mbaliso Ukuxoxa ngexesha eniza kuthetha ngokusebeza nangexesha eniza kuthetha nikhwaza ngalo Ukufunda ngentloko ze nicengceleze umbongo nisebenzisa ukunyuka nokuhla kwelizwi kunye nemvakalozwi LO 3: Ukuqaphela amagama anemvano-zandi kwimibongo nakwiivesiezinesandi u ncw. Ukuthelekisa amagama anemvano-zandi ze wongeze kuwo LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 6: Ukubhala umbongo omfutshane. (umzekelo: imigca emi-4) - 140 -

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

IVEKI 30 USUKU 3 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda umbongo azibhalele ngokwakhe

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

LO 2: Ukumamela imibongo nibolekisana ngokuthetha. LO 3: Ukusebenzisa ulwazi lwezandi-mazwi xa uthetha amagama aziwayo ukususela kwisinye ukuya kwisininzi usebenzisa izandi u-ntw nonkw (umzekelo: umntwana ­abantwana /inkweli-iinkweli) LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala ivesi yesibini yombongo. (umzekelo: imigca emi-4) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufuna ingxoxo Ukufunda ingxoxo ngokuvakalayo nangolinganisayo

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 30 USUKU 4 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

- 141 -

UkuMamela nokuThetha

LO 1, 2: Ukumamela ingxoxo Ukuthatha inxaxheba kwiingxoxo zeklasi ­ achonge iintlobo ezohlukeneyo zezicatshulwa (umzekelo: umbuzo, ingxelo nesikhuzo) kwingxoxo. LO 3: Ukusebenzisa ulwazi lwezandi-mazw ixa uguqula amagama aziwayo ukusuka kwixesha langoku ukuya kwixesha elidlulileyo izandi untw no-nkw Ukwenza umsetyenzana wokwakhiwa kwamagama.

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukwenza umsetyenzana obhalwayo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ingxoxo yoSuku lwama-49 Ukuchonga iindima ezohlukenyo ebalini LO 2: Ukufunda ingxoxo esenza imvakalozwi neentshukumo ezohlukeneyo.

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 30 USUKU 5 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

- 142 -

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

LO 3: Ukokha amagama angaqhelekanga esebenzisa izandi-mazwi ezifundiweyo (umzekelo: ntwana+ mbi= ntwanambi) Ukuzenzela ezakhe izivakalisi esebenzisa awakhe amagama. LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukubhala izivakalisi ezi-8 esebenzisa izandimazwi ezifundiweyo ukuguqula amagama angaqhelekanga (umzekelo: Utitshala wasenzela umfanekiso-ngqondweni ngemeko eyayiyiyo lo moto yengozi.) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 143 -

ISHEDYULI YOMSEBENZI WOLWAZI LOKUFUNDA NOKUBHALA IBANGA 2 IKOTA YE-4 IVEKI 31 USUKU 1 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda inqaku lephephandaba / lemagazini ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

LO 1, 2: Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ebonisa intlonelo yaye ebolekisana nabanye ngokuthetha Ukuthetha ngamava akhe (iindaba ngeholide) Ukuvakalisa impendulo yakhe kumava abanye LO 3: Ukuphengulula ulwazi lwezandi-mazwi

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala izivakalisi ezi-8 ubuncinane ngeholide/ngekhefu, elumkela uphinda-phindo, esebenzise ulwimi lwengcingane yaye esebenzise iimpawu zeziphumlisi ngokuchanekileyo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 144 -

IVEKI 31 USUKU 2 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda uluhlu lwemiyalelo / lwezenzo (umzekelo: ukwenza iti, ukutshintsha ivili lemoto) LO 1, 2: Ukumamela imiyalelo elandelelaniswa ngendlela exandileyo (umzekelo: iimpawu ezi-5 ezifuna ukucingwa phambi kokuba zenziwe) Ukufunda ngentloko imiyalelo ze ayiphinde eyilandelelanisa ngendlela efanelekileyo LO 3: Ukwenza umdlalo wamagama ngezandi-mazwi ezifundiwe ngekota ye-3 Ukudwelisa amagama asetyenziswa rhoqo afuna ukudityaniswa LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala ngendlela elandelela ngokufanelekileyo ­ bhala ngokutsha uluhlu lwemiyalelo / lwezenzo ngendlela echanekileyo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 145 -

IVEKI 31 USUKU 3 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ibali eliyintsomi Ukuthekelela ukuba kuza kwenzeka ntoni ngokulandelayo njengokuba ibali lifundwa LO 1, 2: Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ebonisa ukuhlonela isithethi Ukuphendula imibuzo ephathelene nebali (umzekelo: phendula ngezivakalisi ezipheleleyo) LO 3: Ukudibanisa izandi-mazwi ezifundwe ngekota ye-3 ­ dlala umdlalo (umzekelo: ongumnqakathi makaphume) Ukusebenzisa la magama ukwakha izivakalisi ezimaxa LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala ibali eliyintsomi ngawakho amazwi Ukusebenzisa isichazi-magama esisesakho ukupela amagama angaqhelekanga Ukwenza ilinge lokuhlela umsebenzi obhalwe nguwe emva kwengxoxo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 146 -

IVEKI 31 USUKU 4 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda umbongo-mbaliso Ukuchonga amagama amatsha kulo mbongo ze uchaze intsingiselo yawo LO 1, 2: Ukumamela umbongo omdana (umzekelo oneevesi ezi-3 ukuya kwezi-4) Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ebonisa ukuhlonela isithethi Ukuvakalisa izimvo zakhe ngalo mbongo (umzekelo: uwonwabele okanye hayi / uyayiqonda intsingiselo yawo okanye hayi) LO 3: Ukuphengulula amagama anoonobumba aba-3 naba-4 Ukwenza umsetyenzana wemvano-zandi ngala magama LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 3: Ukwenza umdlalo wokuqala wamaqashiso wamagama (umzekelo: sebenzisa umbongo njengomthombo wemibuzo kumdlalo wamaqashiso amagama) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 147 -

IVEKI 31 USUKU 5 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukusebenzisa unopopi ukubalisa ibali

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

LO 1, 2: Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ubonisa ukuhlonela isithethi Ukuzenzela ze abalise elakho ibali elilula esebenzisa unopopi Ukuvakalisa indlela awajonga ngayo amabali abanye Ukunika izizathu zempendulo yakho LO 3: Ukuphengulula ulwazi lwesikhamiso ngokwakhiwa kwamagama Ukwenza umdlalo wamagama anezandi ezifundisiweyo. LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 6: Ukuhlaziya ulwazi lwexesha elizayo Ukubhala izivakalisi ezi-8 ubuncinane zikwixesha elizayo Ukusebenzisa isichazi-magama ekuqinisekisa upelo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 148 -

IVEKI 32 USUKU 1 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufuna iingxelo zeemagazini ezohlukeneyo Ukufunda iingxelo LO 1, 2: Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ebonise ukuhlonela isithethi Ukumamela iinkcukacha eziphambili kweli nqaku Ukwenza iindaba eziphambili zamanqaku emagazini Ukucebisa ze achaze ngokuphangaleleyo ngezimvo zamanqaku emagazini Ukutshintshana nabanye ngokuthetha LO 3: Ukuphengulula ulwazi lwesikhamiso nesandi unxw Ukwenza umsebenzi wokwakhiwa kwamagama nemisetyenzana yemvano-zandi Imiz. Ukunxwala,elunxwemeni. LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukubhala inqaku ubhalela imagazini, uthathela ingqalelo izakheko ezichanekileyo zegrama Ukunika isihloko eli nqaku (umzekelo: iindaba eziphambili/intloko) Ukulipapasha kwimagazini yeklasi Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 149 -

IVEKI 32 USUKU 2 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufuna inqaku kwijenali elimalunga nendalo / nokusingqongileyo Ukulifunda eli nqaku Ukuchonga amagama amatsha ze achaze intsingiselo yawo Ukudwelisa amagama amatsha ebhodini / etshatini LO 1, 2: Ukumamela iinkcukacha eziphambili kwisicatshulwa Ukubuza imibuzo ukuze ufumane ingcaciso Ukwenza izivakalisi ezimbaxa esebenzisa amagama amatsha abonwayo Ukuzibhala ebhodini / etshatini ezinye zezi zivakalisi LO 3: Ukuphengulula ulwazi lwesandi u-nxw nezikhamiso Ukuphengulula ulwazi lwexesha elizayo Ukwenza izivakalisi ezinamagama ano-nxw, esebenzisa izivakalisi ezikwixesha elizayo LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 6: Ukuphengulula ulwazi lwexesha elidlulileyo Ukubhala izivakalisi ezi-8 ubuncinane ezimbaxa ezikwixesha elidlulileyo, esebenzisa amagama amatsha aboniweyo Ukusebenzisa ulwazi lwezandi-mazwi ukupela amagama angaqhelekanga

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

- 150 -

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 32 USUKU 3 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukunika iziqwenga zezivakalisi ezinokucwangciswa zenze ibali Ukufunda iziqwenga zezivakalisi LO 1, 2: Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ebonisa ukuhlonela isithethi Ukucebisa iindlela zokulandelelanisa izivakalisi ngendlela evakalayo nefanelekileyo Ukusebenzisa amagama afana no-"okokuqala", "okulandelayo" kunye "okokugqibela" xa ulandelelanisa izivakalisi LO 3: Ukuphengulula ulwazi lwesandi u-ndw nezikhamiso Ukwenza umsebenzi wokwakhiwa kwamagama ano ndw nemisetyenzana yemvano-zandi LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 6: Ukuphengulula ulwazi lweempawu zeziphumlisi ezisisiseko (umzekelo: oonobumba abakhulu / , / . / ? / !) Ukunika umsetyenzana obhalwayo ukuze aziqhelise ukusebenzisa ngokuchanekileyo iziphumlisi

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

- 151 -

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 32 USUKU 4 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda imibongo emifutshane (enemigca esi8 ukuya kweli-10 ubude) Ukuvakalisa indlela oyibona ngayo le mibongo Ukunika izizathu zempendulo yakho LO 1, 2: Ukumamela imibongo ze uzikhethele owona uwuthandayo Ukuphengulula ulwazi lokuhla nokunyuka kwesandi nemvakalo-zwi Ukufunda ngentloko ze ucengceleze umbongo eklasini, esebenzisa ukuhla nokunyuka kwesandi nemvakalozwi efanelekielyo LO 3: Ukuphengulula ulwazi lwesandi u-ndw Ukwenza izivakalisi ezinamagama ano-ndw, esebenzisa izivakalisi ezikwixesha elizayo

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 5: Ukubhala ngendlela elandelelana ngokufanelekileyo (umzekelo: bhala kwakhona izivakalizi ezimbaxa ezixutyiweyo ngendlela elandelelaniswe ngokufanelekileyo)

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

- 152 -

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 32 USUKU 5 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukwenza udliwano-ndlebe nomntu oyimbalasane kwezemidlalo, umdlali weqonga, nabanye Ukuchonga iinkcukacha eziphambili kolu dliwano-ndlebe LO 1, 2: Ukumamela ngentlonipho isithethi Ukubonisa uvakalelo kumalungelo nezimvo zabanye Ukwenza, udliwano-ndlebe olufutshane, ngokwezibini besebenzisa amagama akumxholo ochanekileyo Ukuchonga imibuzo neengxelo kudliwanondlebe Ukubhala phantsi eminye yale mibuzo nezi ngxelo Ukuxoxa ngeempawu zeziphumlisi ezimele ukusetyenziswa LO 3: Ukwenza umdlalo wamagama ano-ndw no nxw (umzekelo: uvavanyo lopelo)

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo

Isahluko 2

- 153 -

Ukubhala

LO 5: Ukwenza umsetyenzana obhalwayo (umzekelo: umsetyenzana wesicatshulwa esikudliwanondlebe) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

IVEKI 33 USUKU 1 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO UMSEBENZI WOVAVANYO OLUMISELEKILEYO 1 LO 1: Ukufuna iiresipi ezimbalwa kumaphephanda / kwiimagazini Ukuzifunda ezi resipi Ukuchonga amagama amatsha ze achaze intsingiselo yawo LO 1, 2: Ukumamela iiresipi Ukuchonga amagama aphambili Ukuthelekisa iimfano neeyantlukwano zazo Ukuxoxa ngolwadlalo lolwazi xa ebhala iresipi LO 3: Ukuphengulula ulwazi lwesandi u-nzw nezikhamiso Ukuqaphela amagama ano-nzw xa ufunda isicatshulwa

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo

Isahluko 2

- 154 -

Ukubhala

LO 4, 5, 6: Ukusebenzisa ulwazi lwezakheko zesicatshulwa ­ abhala iresipi Ukusebenzisa ulwazi lwezandi-mazwi ukupela amagama angaqhelekanga Ukupapasha iresiphi kwincwadi yeeresipi yeklasi Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ibali lodelo-ngozi Ukuchonga iinkcukacha nabalinganiswa abaphambili ebalini LO 1,2: Ukumamela ibali Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ebonisa ukuhlonela isithethi Ukuphendula imibuzo efuna ukucingwa nzulu (umzekelo: ingaba bekunokwenziwa ntoni endaweni / ingaba ubungaziva njani wena) LO 3: Ukwenza umdlalo wamagama ano-nzw (umzekelo: imvano-zandi ekhawuleziswayo)

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 33 USUKU 2 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo

Isahluko 2

- 155 -

Ukubhala

LO 5, 6: Ukubhala ulandelelanisa ulwazi ngokufanelekileyo (umzekelo; bhala ngokutsha ibali lodelo-ngozi elifundiweyo ngawakho amazwi) Ukulandelelanisa ulwazi lwesicatshulwa ngokufanelekileyo ngokusebenzisa amagama afana "okokuqala"' "okulandelayo" kunye "okokugqibela" Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

IVEKI 33 USUKU 3 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda intsomi Ukuxoxa ngemfundiso elungileyo kweli bali LO 1, 2 Ukumamela imiyalelo elandelelaniswe ngohlobo olunzima (umzekelo: iinkalo ezi-5 ezifuna ukucingisiswa phambi kokuba zenziwe) Ukwenza imiyalelo ngokuchanekileyo Ukukikhumbula indlela elandelelaniswe ngayo imiyalelo / imisebenzi esele yenziwe ngendlela elandelelana ngokuchanekileyo LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwendibanisela yeqabane nesikhamiso u-njw ngokusebenzisa amagama ano njw ukugqibezela umdlalo wamaqashiso amagama wakuqala (umzekelo: umdlalo wamagama anqumlezileyo owenziwa eklasini) LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

- 156 -

Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo Ukubhala LO 4, 5, 6: Ukwenza umsetyenzana obhalwayo (umzekelo: bhala isiphelo esifanelekileyo kwisivakalisi) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda umbongo-mbaliso Ukuchonga amagama amatsha ze uchaze intsingiselo yawo LO 1, 2: Ukumamela umbongo omdana (umzekelo: iivesi ezi-3 ukuya kwezi-4) ukuphuhlisa izakhono zokumamela ezibalulekileyo Ukuphendula imibuzo ekumbongo Ukuphengulula ulwazi lwezibizo / izenzi / izichazi Ukuchonga izibizo / izenzi / izichazi kulo mbongo LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwezandi I nzw no njw (amagama anoonobumba aba-4 naba-5) Ukuhlaziya ulwazi lwezikhamiso ezimbini ezibizwa ngaxeshanye u-oo no ii (umzekelo: oonopopi,iintaka) LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo - 157 Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 33 USUKU 4 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

LO 5: Ukunika isicatshulwa sokuqala ngombongo ofundiweyo Ukubhala izivakaliso ezipheleleyo xa uphendula imibuzo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda imibongo neemvano-zandi ezithile ezilula Ukuxoxa ngolwandlalo lwemvano-zandi / lombongo Ukuchonga amagama enza imvano-zandi kwimibongo / kwizicengcelezo zemvano-zandi

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 33 USUKU 5 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

LO 1, 2: Ukumamela ngenyameko iimvano-zandi / imibongo ngenjongo yokuphuhlisa ulwazi lwezakhono ezibalulekileyo zokumamela Ukuzenzela eyakho imvano-zandi enemigca esi-8 / iivesi ezi-2 ubuncinane esebenzisa ulwimi lwengcingane noluchazayo Ukucebisa ze ucacise ngakumbi izimvo ezivakaliswe ngexesha lezimvo eklasini LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwendibanisela yamagama anezikhamiso u-oo no-ii xa kufundwa naxa kucwangciswa ulwazi Ukuhlaziya ulwazi lwezandi u nxw,ndw,nzw LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo - 158 -

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Isahluko 2

Ukubhala

LO 4: Ukuzibhalela umbongo / imvano-zandi eyeyakho (iivesi ezi-2 ezinemigca emi-4 inye ubuncinane) Ukuzama ukupela amagama angaqhelekanga esebenzisa ulwazi lwezandi-mazwi Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ingxelo yephephandaba Ukuxoxa ngeziganeko ezithile ezikwiindaba eziqhelekileyo LO 1, 2: Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ebonisa ukuhlonela isithethi Thetha ngamava akho, esebenzisa ulwimi lwengcingane noluchazayo Ukuvakalisa izimvo zakhe ngoko kuviweyo LO 3:

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 34 USUKU 1 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2 Ukwazisa izandi u- ngx no- ngc Imiz. ingxowa, ingcambu ze asebenzise la magama ukwenza izivakalisi Ukubhala phansti amagama athile amatsha Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukubhala amava akho (imihlathi emi-2 ubuncinane) esebenzisa ulwimi lwengcingane noluchazayo - 159 -

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 34 USUKU 2 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Zifumanele isicatshulwa esiphathelene nobomi beqhawe lakudala okanye langoku/elikhoyo Ukufunda isicatshulwa Ukuxoxa ngokuba kungani na lo mntu eliqhawe LO 2: Ukubuza imibuzo ngebali ukuze ufumane ulwazi (umzekelo: ngokuba kutheni, ubani, intoni, nini, yiphi, phi) Ukuchonga amagama amatsha kwisicatshulwa ze uchaze intsingiselo yawo LO 3: Ukuqaphela oomabizwafane abathile abanesandi esingu-ngx no ngc (umzekelo: ngxola, ngcola,)

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukuxoxa ze abonise indlela yokubhala ulwazi (umzekelo: indlela yokwenza imephu yengqondo) Ukusebenzisa ubuchule obulula ukubhala ulwazi (umzekelo: yenza imephu yengqondo ukubhala iinkcukacha zebali ebelifundwe ngexesha lomsebenzi womlomo)

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

- 160 -

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 34 USUKU 3 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda isicatshulwa esifanayo nobomi beqhawe lakudala okanye langoku/elikhoyo LO 1, 2: Ukuxoxa ngonxulumano lonobangela neempembelelo ebalini (umzekelo: yintoni ebangela ukuba into ethile yenzeke) LO 3, 6: Ukwazisa izandi u-ngq no-nqw Imz.ingqondo,ukunqwenela Ukucacisa izihlangani Ukudwelisa imizekelo yezihlanganisi Ukuchonga izihlanganisi kwizivakalisi Ukukhetha izihlanganisi ezinokusetyenziselwa ukudibanisa izivakalisi ezimbini LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukwenza umsetyenzana obhalwayo, eziqhelisa umsebenzi wezihlanganisi (umzekelo: Dibanisa izivakalisi ezimbini ezilula ngezihlanganisi ukwenza izivakalisi ezinxityelelanisiweyo) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 161 -

IVEKI 34 USUKU 4 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ibali elinabalinganiswa abangabantwana Ukuphengulula ulwazi lwezichazi Ukuchonga ezinye izichazi kwibali ze uzidwelise LO 2: Ukuthatha inxaxheba kwiingxoxo zeklasi ­ ezenzela elakhe ibali (umzekelo: khetha isihloko esibalulekileyo kumfundi), esebenzisa ulwimi oluchazayo (umzekelo: izichazi) LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwezandi u-ngq no-nqw ze athelekise amagama ano-ngq no nqw xa ufunda naxa uhlela

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala ibali lakhe elinezivakalisi ezili-12 ubuncinane (umzekelo: zikhethele esakho isihloko) Ukusebenzisa ulwazi lwezandi-mazwi ukupela amagama angaqhelekanga ze usebenzie isichazi-magama ukuqinisekisa upelo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 162 -

IVEKI 34 USUKU 5 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufuna iphephandaba / imagazini echaza ingxaki Ukufunda inqaku elo ze nixoxe ngengxaki LO 1, 2: Ukumamela uhlonela isithethi Ukubonakalisa uvakalelo kwizimvo zabanye Ukuxoxa ngeendlela zokusombulula ingxaki Ukucacisa ze uthelekise izimvo Ukucebisa ngezinye izimvo LO 3: Ukubhala amagama athile amatsha (umzekelo: indibanisela yamagama ano ngq no-nqw)

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukuzibhalela esakho isisombululo kwingxaki (umzekelo: iimeko ezithathwe kwinqaku lephephandaba / lemagazini) emva kwengxoxo yeklasi / yeqela Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 163 -

IVEKI 35 USUKU 1 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO UMSEBENZI WOVAVANYO OLUMISELEKILEYO 2 LO 1: Ukufunda inqaku lephephandaba / lemagazini Ukuxoxa ngeenkcukacha eziphambili kweli nqaku LO 1, 2: Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ebonisa intlonelo yaye nibolekisana ngokuthetha Ukuckuphengulula ulwazi lolwimi oluchazayo nolwengcingane Chonga amagama achazayo nawengcingane kweli nqaku Ukuthetha ngamava akho (iindaba zempelaveki) esebenzisa ulwimi lwengcingane noluchazayo LO 3: Ukuqaphela oomabizwafane abathile abanesandi esingu-a (umzekelo: dala / dala, sinda/ sinda, bamba/ bamba, luma / luma) Ukwazisa izandi: ndl no ndy Imiz.indlulamthi,indyebo LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala amava angawakho (imihlathi emi-2 ubuncinane) uzame ukusebenzisa kakhulu ulwimi lwengcingane noluchazayo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 164 -

IVEKI 35 USUKU 2 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufuna iresiphi oyithandayo Ukwabelana ngeeresiphi niliqela LO 1, 2: Ukumamela ngenyameko ukuze uphuhlise izakhono ezibalulekileyo zokumamela Ukuchaza / uyicacise iresiphi Ukubuza imibuzo ukuze afumane ingcaciso Ukunika ingxelo eyakhayo, ebonisa uvakalelo kumalungelo neemvakalelo zabanye LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwezandi undl no ndy. Ukuhlaziya ulwazi lwezi zandi uzisebenzisa kwizivakalisi.

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukuphengulula ulwazi lwendlela ebekwe ngayo iresiphi Ukubhala isicatshulwa esinolwazi olulula (umzekelo: bhala phantsi iresiphi, esebensiza izakhiwo zegrama kwizithako nendlela yokupheka) Ukupapasha into oyibhalileyo (umzekelo: isibhengezo seresiphi eklasini "incwadi yeresiphi") Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 165 -

IVEKI 35 USUKU 3 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ibali eliyintsomi Ukuxoxa ngeyantlukwano phakathi kolwazi oluyinyaniso nolwengcingane Ukuchonga amagama / amabinzana abonisa ulwazi lwengcingane LO 1, 2: Ukumamela ibali lengcingane Ukuchonga iinkcukacha nabalinganiswa abaphambili ebalini Ukunika olwakho uluvo ngebali lengcingane (umzekelo: Ndicinga...) Ukunika abanye ingxelo eyakhayo, uvakalisa izimvo ngezinto enixoxe ngazo Ukucebisa ngesinye isiphelo sebali lengcingane LO 3: Ukwazisa isandi u-ntl Imiz. intliziyo,intlonti Bazakhele awabo amagama nezivakalisi LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukwenza umsetyenzana obhaliweyo (umzekelo: bhala ngokutsha ezinye izivakalisi ezikwibali lengcingane libe kwixesha elohlukileyo) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 166 -

IVEKI 35 USUKU 4 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ibali lengcingane Ukuchonga iindlela zobuchule bokubalisa (umzekelo: Kwathi mandulo phaya...) ebalini Ukucebisa ezinye iindlela zobuchule bokubalisa ezingafumanekiyo kweli bali Ukwenza uluhlu lwezi ndlela zobuchule bokubalisa LO 2: Ukuthatha inxexheba kwiingxoxo zeklasi ­ zenzele ibali, esebenzisa iindlela ezilula zobuchule bokubalisa Ukubhala izivakalisi kwiziqwenga zezivakalisi Ukudibanisa izivakalisi ukwenza imihlathi LO 3: Ukwenza umdlalo wamagama anesandi u -ntl (umzekelo: uvavanyo lopelo) Ukubhala amagama athile amatsha

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala ibali ngesihloko enisinikiwe, esebenzisa iindlela ezilula zobuchule bokubalisa (umzekelo: Ngaminazana ithile...) ze adibanise izivakalisi ukwenza imihlathi Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 167 -

IVEKI 35 USUKU 5 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda isicatshulwa esiqulethe ingxoxo Ukuphengulula ulwazi lwesandi nemvakalozwi LO 2: Ukunika izicatshulwa ezimfutshane ezinengxoxo Ukucengceleza ingxoxo Ukwenza umdlalo wokulinganisa ngokwamaqela amancinane Ukugxininisa ekusebenziseni ngokuchanekileyo isandi nemvakalozwi LO 3: Ukuqwalasela oomabizwafane abathile abanezandi ezifundisiweyo.

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukwenza umsetyenzana obhaliweyo, ofuna ukuba abafundi bazifumanele ulwazi Ukusebenzisa ubuchule obulula bokufumana ulwazi (umzekelo: iincwadi zamathala eencwadi) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 168 -

IVEKI 36 USUKU 1 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda inqaku lephephandaba / lemagazini elichaza isiganeko esithile (umzekelo: ikonsathi yomculo, ukhuphiswano lwemidlalo, umboniso wezonxibelelwano) LO 1, 2: Ukumamela inqaku lephephandaba / lemagazini Ukuchonga iinkcukacha nabalinganiswa abaphambili kweli nqaku Ukubuza imibuzo ukufumana ulwazi Ukuvakalisa izimvo zakho ngenqaku elifundiweyo, unike olwakho uluvo LO 3:

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2 Ukwazisa isandi :tyh Imiz.utyhafile,tyhila. Ukuhlaziya ulwazi lwesandi u-tyh Mabakhe amagama bawasebenzise kwizivakalisi. Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukwenza umsetyenzana obhalwayo (umzekelo: esebenzisa isigama esikwinqaku) Ukuphengulula ulwazi lwezichasi nezithethantonye Ukudwelisa izichasi nezithethantonye zamagama athatyathwe kweli nqaku Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 169 -

IVEKI 36 USUKU 2 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufuna iincwadana zezibhengezo-ntengiso Ukuzifunda ninonke Ukuthelekisa imibandela, nixoxa ngeemfano neeyantlukwano LO 1, 2: Ukumamela ngenyameko ukuphuhlisa izakhono ezibalulekileyo zokumamela Ukuzihlela izinto (umzekelo: hlela ngokweendidi izinto ezikwincwadana yesibhengezo-ntengiso) Ukunika izizathu zokuhlela kwakho Ukucebisa ezinye iindlela zokuhlela izinto LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwesandu utyh yaye athelekise amagama ano tyh ngokufunda nokuhlela

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 6: Ukubhala izivakalisi ezimbaxa ukudibanisa izandi-mazwi ezifundiweyo kunye namagama asetyenziswa rhoqo (umzekelo: bhala izivakalisi ezili-10 ezinamagama aqulethe indibanisela yezikhamiso ezimbini ezibizwa ngaxeshanye ezifundiweyo) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 170 -

IVEKI 36 USUKU 3 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda incwadi engeyiyo yeentsomi Ukuchonga iinkcukacha ezibalulekileyo LO 1, 2: Ukumamela ngenyameko ukuphucula izakhono ezibalulekileyo zokumamela Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ebonisa ukuhlonela isithethi Ukuqulunqa ulwazi olukwisicatshulwa alubhale ngeendlela ezilula (umzekelo: itshati yeklasi) Ukucebisa ze achaze ngakumbi ngezimvo zakho LO 3: Ukwenza umdlalo wamagama ano-tsh (umzekelo:kwatsha e-KTC, oorayi-rayi ) Ukubhala amagama athile amatsha (umzekelo: indibanisela yamagama ano-tsh LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufundani ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukubhala imihlathi emi-2 ubuncinane, udwelisa ulwazi olufundwe kwisicatshulwa esingesiso eseentsomi Ukubhala ulandelelanisa ulwazi ngokufanelekileyo esebenzisa amagama afana "okokuqala", "okulandelayo" ze "okokugqibela". Ukusebenzisa iimpawu zeziphumlisi ngokuchanekileyo xa ubhala Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 171 -

IVEKI 36 USUKU 4 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukunika uluhlu lwemifanekiso ukuqalisa ingxoxo Ukuzenzela uluhlu lwesigama uthiya amagama ezinto ezikwimifanekiso Ukusebenzisa amagama ukwenza izivakalisi LO 1, 2: Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ubonisa ukuhlonela izimvo neembono zabanye Ukuthatha inxaxheba kwiingxoxo zamaqela ­ zenzele izivakalisi ngemifanekiso Ukubhala ebhodini ezinye izivakalisi Ukucebisa ze uchaza ngakumbi ngezimvo zakho ulungiselela ubhalo lobuchule (umzekelo: usebenzise amaxesha ngokuchanekileyo) LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwendibanisela yezikhamiso nesandi u-tsh Ukuhlaziya ulwazi lwendibanisela yezikhamiso ezibizwa ngaxeshanye nesandi u-tsh LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala ibali oziyilele ngokwakho elinezivakalisi ezili-12 ubuncinane Ukusebenzisa izakheko zegrama, iziphumlisi namaxesha achanekileyo xa ubhalayo Ukusebenzisa ulwazi lwezandi-mazwi ukupela amagama angaqhelekanga Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 172 -

IVEKI 36 USUKU 5 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ibali elimangalisayo Ukuchonga iingxaki ebalini LO 2: Ukuxoxa ngeendlela esonjululwe ngayo ingxaki Ukuxoxa ngeendlela zokusombulula ingxaki Ukunika izisombululo nezinye iingcebiso LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwesandi u-tyh no tsh besebenzisa ulwakhiwo lwamagama nemvanozandi Ukubhala amagama athile amatsha (umzekelo: amagama ano-tyh no-tsh) LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 3: Ukubhala uvavanyo lobizelo olungalungiselelwanga, esebenzisa amagama asetyenziswa rhoqo (umzekelo: nceda, phezolo, emva kwemini, abahlobo, njl, njl.) kunye namagama anezandi-mazwi ezifundiweyo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 173 -

IVEKI 37 USUKU 1 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO UMSEBENZI WOVAVANYO OLUMISELEKILEYO 3 LO 1: Ukufuna inqaku lephephandaba / lemagazini elichaza ngentlekele / ingozi / ishwangusha Ukubuza imibuzo ukuze afumane ulwazi nengcaciso LO 2: Ukuvakalisa indlela ayibona ngayo le nto sele niyifundile Ukuchaza iimvakalelo anazo Ukucebisa ngamagama azizichasi nazizithethantonye zegama elithi "imvakalelo" LO 3: Ukwazisa izandi u-nkc Imiz.inkcenkce,inkciyo Ukuthelekisa amagama ze aqaphele iiyantlukwano LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala elakhe "inqaku leendaba" elinezivakalisi ezi-8 ubuncinane ubhalela iphephandaba leklasi Ukusebenzisa isichazi-magama ukuqinisekisa upelo nokujonga intsingiselo yamagama Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 174 -

IVEKI 37 USUKU 2 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ibali elithatyathwe kwinckubeko yabanye abantu Ukuchonga iinkcukacha nabalinganiswa abaphambili ebalini LO 2: Ukuphendula imibuzo ekwiqondo eliphezulu ebalini (umzekelo: bekunokwenziwa ntoni endaweni yoku) Ukunika izizathu zeempendulo zakho Ukuvakalisa izimvo zakho yaye cacisa ngakumbi ngeempendulo zabanye LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwesandi u-nkc Ukwakha amagama ngesandi Ukwenza izivakalisi ezingaqhelekanga.

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala elakho ibali lobuchule bokuyila (izivakalisi ezili-12 ubuncinane), esebenzisa ulwimi oluchazayo Ukusebenzisa isichazi-magama ukuqinisekisa ukupelo nokujonga intsingiselo yamagama Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 175 -

IVEKI 37 USUKU 3 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ibali elithatyathwe kwenye inkcubeko (ibali elifanayo nelo lifundwe phezolo) Ukuvakalisa impendulo yakho kweli bali LO 2: Ukuzenzela esinye isiphelo seli bali Ukuvakalisa izimvo zakho yaye uchaze ngakumbi ngezimvo zabanye LO 3: Ukwazisa isandi u-nkq esebenzisa ukwakhiwa kwamagama nemvano-zandi Ukubhala amagama athile amatsha (umzekelo: indibanisela yamagama ano-nkq) LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukubhala ibali elithathwe kwenye inkcubeko ngawakho amagama, ibali eli ulinika esinye isiphelo Ukusebenzisana ngokuchanekileyo ulwazi lwegrama nolopelo kwizivakalisi Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 176 -

IVEKI 37 USUKU 4 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukwenza iziqwenga zezivakalisi ngezivakalisi ezilula Ukufunda ezi zivakalisi ninonke Ukuchonga amagama amatsha ze uchaze intsingiselo yawo LO 2: Ukucebisa ukuba ziziphi izivakalisi ezingadityaniswa Ukuphengulula ulwazi lwezidibanisi Ukudwelisa izihlanganisi ezithile (umzekelo: yaye, kodwa, kuba) Ukusebenzisa izihlanganisi ukudibanisa izivakalisi ezimbini ezilula ukwenza isivakalisi esilungeleleneyo Ukufunda izivakalisi ezilungeleleneyo LO 3: Ukuphengulula ulwazi lwezikhamiso ezibizwa ngaxeshanye (umzekelo: qaphela izikhamiso ezibizwa ngaxeshanye kumagama asetyenziswa rhoqo) Ukwenza izivakalisi esebenzisa amagama anezikhamiso ezibizwa ngaxeshanye ezifundiweyo LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukwenza umsetyenzana obhalwayo (umzekelo: dibanisa izivakalisi ezilula ezinesihlanganisi)

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

- 177 -

Ukufundiswa kokubhala

Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

Isahluko 4

IVEKI 37 USUKU 5 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ibali leengcingane Ukuchonga amagama amatsha ze ucacise intsingiselo yawo LO 1, 2: Ukumamela ngenyameko ukuphucula izakhono ezibalulekileyo zokumamela Ukuphengulula ulwazi lwezibizo / izenzi / izichazi Ukuchonga izibizo / izenzi / izichazi ebalini Ukuhlaziya ulwazi lwezihlomelo (umzekelo: ngokucothayo, ngokulusizi, ngxolayo, ngovuyo, ngokukhawuleza) Ukuchonga izihlomelo ebalini LO 3: Ukwenza umdlalo wamagama (umzekelo: uvavanyo lweklasi ­ liliphi iqela elipela ngokuchanekileyo amagama amaninzi lisebenzisa izikhamiso ezibizwa ngaxeshanye) LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukukhetha izibizo, izenzi, izichazi nezihlomelo ezithatyathwe kwisicatshulwa esifutshane ze abafundi bazibhale ngokwezintlu ezine ezohlukeneyo Ukubhala oomabizwafane kumagama athile achongiweyo - 178 -

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 38 USUKU 1 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda inqaku lephephandaba okanye lemagazini Ukuxoxa ngeziganeko ezikwiindaba eziqhelekileyo LO 1, 2: Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ebonisa ukuhlonela isithethi yaye nibolekisana ukuthetha Ukuvakalisa izimvo zakho ngezinto ezifundiweyo Ukuchonga iinkcukacha nabalinganiswa abaphambili Ukubuza imibuzo ukuze ufumane ulwazi nengcaciso LO 3: Ukubhala uvavanyo lobizelo olungalungiselelwanga ngenjongo yokuphengulula ulwazi lwabo lwezikhamiso ezibizwa ngaxeshanye ezifundiweyo Ukwazisa isandi u-ndz Umz. indzikindzane LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukubhala isicatshulwa esifundisayo (umzekelo: bhala inqaku lephephandaba) Ukusebenzisa ngokuchanekileyo ulwazi lwegrama nopelo xa abhalayo - 179 -

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 38 USUKU 2 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufuna / ukwenza iziqhulo noorayi-rayi bakudala Ukufunda / ukwenza iziqhulo noorayi-rayi LO 1, 2: Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ebonisa ukuhlonela isithethi yaye nibolekisana ngokuthetha Ukuphengulula ulwazi lwesandi nemvakalozwi Ukwenza iziqhulo noorayi-rayi esebenzisa isandi nemvakalozwi efanelekileyo LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwesandi u-ndz Ukongeza amagama ano-ndz kwisichazimagama esisesakho

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukubhala ibalo lobuchule bokuyila ngesihloko ozikhethele sona (izivakalisi ezili-12 ubuncinane ezimiswe ngokwemihlathi emi-2) Abafundi mabapele amagama aqhelekileyo ngokuchanekileyo yaye basebenzise isichazimagama ukuqinisekisa upelo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala - 180 -

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

IVEKI 38 USUKU 3 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda imibongo embalwa, ulinganisa isandi nemvakalozwi echanekileyo LO 1, 2: Ukumamela ngentlonelo ze banike ingxelo eyakhayo, bebonisa uvelwano ngamalungelo neemvakalelo zabanye Ukucengceleza imibongo ngokuzimeleyo, esebenzisa isandi nemvakalozwi efanelekileyo LO 3, 6: Ukuphengulula ulwazi lwamaqabane Ukongeza amagama ano-ndz kwisichazi-magama esisesakho Ukuchonga iintlobo ezohlukeneyo zezivakalisi kwincwadi ozikhethele yona (umzekelo: umbuzo, ingxelo, isikhuzo) LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 6: Ukuchonga iintlobo ezohlukeneyo zezivakalisi kwincwadi ozikhethele yona (umzekelo: umbuzo, ingxelo, isikhuzo) Ukukhuphela ze uphawule ubuncinane izivakalisi ezintathu kuhlobo ngalunye lwezivakalisi ezikwisicatshulwa Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 181 -

IVEKI 38 USUKU 4 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda intsomi Ukuchonga izichazi nezihlomelo kweli bali Ukudwelisa izichazi nezihlomelo LO 2: Ukuchaza ezinye izichasi zezichazi nezihlomelo ezikolu luhlu Ukusebenzisa ulwazi lwezandi-mazwi ukupela amagama ngokuchanekileyo Ukwenza izivakalisi esebenzisa omabini amagama (umzekelo: Intaka inzima, kodwa iintsiba zayo zilula.) LO 3: Ukusebenzisa izihlomelo ukubafundisa isimamva u-yo (umzekelo: thandekayo, hambayo, khawulezayo, thethayo) Ukusebenzisa amagama anesimamva u-yo ukwenza izivakalisi ezimbaxa LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukubhala izivakalisi ezili-10, esebenzisa izichasi (umzekelo: isitali sicocekile, kodwa iihoko yeehagu ingcolile.) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 182 -

IVEKI 38 USUKU 5 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ibali elihlekisayo Ukubonakalisa indlela olijonga ngayo eli bali (umzekelo: yintoni ekwenze ukuba uhleke, ngubani / yintoni ehlekisayo/engaqhelekanga apha ebalini, kutheni lihlekisa) LO 6: Ukuphengulula ulwazi lwezibizo, izenzi, izichazi nezihlomelo Ukuchonga izibizo, izenzi, izichazi kunye nezihlomelo ebalini Ukuchaza oomabizwafane kumagama athile apha LO 3: Ukuhlaziya ulwazi lwezinye izimamva ze wenze iitshati zaseklasini (umzekelo: umntwana, intwazana, ityeyana / intombazana, inkwenkwana) LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 5: Ukuhlela izinto ngokwezintlu (umzekelo: bhala izibizo, izenzi, izichazi nezihlomelo kwizintlu ezifanelekileyo) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala

Isahluko 4

- 183 -

IVEKI 39 USUKU 1 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO UMSEBENZI WOVAVANYO OLUMISELEKILEYO 4 LO 1: Ukufuna isibhengezo-ntengiso Ukufunda isibhengezo-ntengiso Ukuthelekisa izibhengezo-ntengiso, achonge iimfano neeyantlukwano zazo LO 1, 2: Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ebonakalisa ukuhlonela isithethi Ukuvakalisa indlela osibona ngayo esi sibhengezo-ntengiso Ukuhlela izibhengezo-ntengiso ngokwezibhengezo-ntengiso "ezilungileyo" kunye "nezingalunganga" Ukunika izizathu Ukuchaza iindlela zokuphucula izibhengezontengizo "ezingalunganga" LO 3: Ukuqaphela isiqalo nemvano-zandi kumagama anzima (umzekelo: krokra, krukra, krola, krila) Ukuhlaziya ulwazi lwendibanisela yamagama ngokwakhiwa kwamagama Ukucwangcisa la magama ngendlela elandelelana ngohlobo loonobumba bealfabhethi Ukwazisa izandi u-gcw no-gxw Imiz.ugcwele,gxwabha-gxwabha. LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukuzenzela esakho isibhengezo-ntengiso

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

- 184 -

Ukusebenzisa ulwazi lwezandi-mazwi nesichazi-magama esisesakho ukupela amagama ngokuchanekileyo Ukufundiswa kokubhala IVEKI 39 USUKU 2 Ukwabelana ngokufunda nokubhala Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ibali elibuntsomi Ukuchonga iinkcukacha nabalinganiswa abaphambili Ukuchonga iinkcazelo ezinomdla apha ebalini LO 1, 2: Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ebonisa ukuhlonela isithethi Ukunika isihloko ekuza kwenziwa ngaso ibali Ukwenza ibali elinesiqalo, isiqu nesiphelo, esebenzisa iinkcazo ezinomdlas (umzekelo: Aba bantwana bagezayo batshize ngamanzi amdaka ukhukho olutsha kraca lukamama.) Ukucebisa ze achaza ngakumbi ngezimvo LO 3: Ukuchonga oomabizwafane kwamanye amagama asetyenziswa rhoqo (umzekelo: ithanga / ithanga / ibala ibala / inyanga, inyanga) Ukwenza izivakalisi ukubonisa intsingiselo yoomabizwafane Ukuhlaziya izandi u-gcw no-gxw. Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo - 185 Isahluko 2 Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukubhala

LO 4: Ukubhala ibali lobuchule bokuyila elinesiqalo, isiqu nesiphelo, esebenzisa iinkcaza ezinomdla Ukusebenzisa ulwazi lwezandi-mazwi nesichazi-magama esisesakho ukupela ngokuchanekileyo amagama angaqhelekanga Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukubhala izivakalisi ezithile eziquka izithethantonye kwiziqwenga zezivakalisi Ukufunda izivakalisi LO 1, 2: Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ebonisa ukuhlomela isithethi yaye nibolekisana ngokuthetha Ukuchonga izithethantonye kwizivakalisi (umzekelo: Wathi utata makahambe aye kukhangela iinkomo. Wathi akuzibona wabuya nazo.) Ukuchaza ezinye izithethantonye ezinokusetyenziswa LO 3: Ukwenza umdlalo wamagama ukudibanisa izandi ezifundiweyo (umzekelo: Iqaqa laziqikaqika kuqaqaqa...) Ukubhala impendulo echanekileyo ebhodini ukuqinisekisa upelo Ukwazisa isandi u-gqw Imiz.igqwetha, igqwaba. LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo - 186 -

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 39 USUKU 3 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo Ukubhala LO 4, 5, 6: Ukubhala izivakalisi ezimbaxa ezili-10, esebenzisa izithethantonye (umzekelo: Le ndoda ibukekayo iyikumkani, ukanti le ntombi intle yona iyikumkanikazi ze le ntombazanyana imanz'andonga ibe yinkosazana.) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda isicatshulwa esingeyiyo intsomi Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 39 USUKU 4 Ukwabelana ngokufunda nokubhala UkuMamela nokuThetha

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

LO 2: Ukubuza imibuzo ukuze ufumane ulwazi nengcaciso ngesi sicatshulwa Ukwenza uphando lweempendulo kwezinye izicatshulwa (umzekelo: kumaphephandaba, kwiimagazini, kwiincwadi) Ukunika ingxelo eyakhayo LO 3: Ukuqaphela imvano-zandi kumagama esebenzisa ulwazi lwezandi-mazwi Ukusebenzisa izandi-mazwi ezifundiweyo ukuzenzela owakho umbongo Ukuhlaziya isandi u-gqw. LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo - 187 -

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

LO 4: Ukuzibhalela owakhe umbongo (jonga izandimazwi) ze awupapashe kwingqokelela yezicengcelezo zeklasi Ukuzibhalela umbongo emva kokubonisana nabanye (umzekelo: bongeze okanye basuse amagama) Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukunika iintlobo zeengxaki (umzekelo: ezifunyenwe kwiziganeko zeendaba eziqhelekileyo okanye ozenzele zona) Ukufunda iintlobo zeengxaki LO 1, 2: Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ebonisa intlonelo yaye nibolekisane ngokuthetha Ukuphengulula ze acebise izisombululo zeengxaki Ukwabelana ngezimvo nabanye Ukuvakalisa izimvo ngezinto ekuxoxwe ngazo LO 3: Ukuhlela ngokweentlobo zamagama (umzekelo: sebenzani ngokwamaqela ­ hlela ze udwelise iqela lamagama ngokohlobo lwezandi-mazwi)

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 39 USUKU 5 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo

Isahluko 2

- 188 -

Ukubhala

LO 4: Ukuhlaziya ulwazi lokuguqula ixesha langoku ibe lixesha elidlulileyo Ukubhala izintlu zamagama akwixesha langoku / nexesha elidlulileyo ebhodini Ukusebenzisa ulwazi lwezandi-mazwi ukupela izenzi ezikwixesha elidlulileyo ngokuchanekileyo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda inqaku lephephandaba / lemagazini Ukuchonga iintlobo ezohlukeneyo zezivakalisi kwisicatshulwa Ukwenza umsetyenzana obhalwayo LO 1, 2: Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ebonisa ukuhlonela isithethi Ukusebenzisa iintlobo ezohlukeneyo zezivakalisi xa enika ingxelo ngeziganeko zeendaba eziqhelekileyo LO 3: Ukusebenzisa ulwazi lwezandi-mazwi ukuguqula amagama anzima (umzekelo: iqothaqikili, umabonakude, amahlandinyuka)

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 40 USUKU 1 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo

Isahluko 2

- 189 -

Ukubhala

LO 4, 5, 6: Ukwenza umsetyenzana obhalwayo Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukumamela isithethi esingabonakaliyo ngeliso lenyama (umzekelo: dlala ibali kwiteyiphu / kwiCD) Ukuchonga iinkcukacha nabalinganiswa abaphambili LO 1, 2: Ukuxoxa ngokuba manisebeze nini yaye nithethe ngokuvakalayo nini Ukukhumbula iziganeko ezisebalini, esebenzisa ngokuchanekileyo isandi nemvakalozwi LO 3: Ukufunda iingxaki neengoma ze abafundi bachonge amagama anemvano-zandi kuwo Ukuthelekisa amagama anemvano-zandi ze wongeze kuwo LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 6: Ukuphengulula ulwazi lwezihlomelo

Izahluko 2 & 4

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 40 USUKU 2 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

- 190 -

Ukubhala izivakalisi ezili-10 ezinezihlomelo (umzekelo: UNobathini wayethetha ngokuzolileyo nabanye abantu, ukanti udadewabo ungumntu othetha rhabaxa ebantwini.) Ukufundiswa kokubhala IVEKI 40 USUKU 3 Ukwabelana ngokufunda nokubhala Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda isicatshulwa esingeyiyo intsomi Ukukhetha ulwazi kwisicatshulwa ze alucokise LO 2: Ukukhumbula ulwazi olukwisicatshulwa Ukubuza imibuzo ukufumana ingcaciso LO 3: Ukusebenzisa ulwazi lwezandi-mazwi ukuguqula amagama aziwayo ukususela kwisinye ukuya kwisininzi (umzekelo: ipesika ­ iipesika / impuku ­ iimpuku / umama - oomama) LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4, 5, 6: Ukukhetha ulwazi kwisicatshulwa ze alucokise (umzekelo: fumana izibizo, izenzi nezihlomelo kunye ze uzidwelise) Ukukhumbula ukusebenzisa iikoma phakathi kwamagama kuluhlu Izahluko 2 & 4 Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Isahluko 2

Ukubhala

- 191 -

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 40 USUKU 4 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukufunda ibali elithatyathwe kwenye inkcubeko Ukuchonga iinkcukacha nabalinganiswa abaphambili LO 1, 2: Ukumamela ngentlonelo, nibolekisana ngokuthetha Ukuphendula imibuzo engebali Ukubonisa ukuthakazelela iinkcubeko ezohlukeneyo ngokuvakalisa indlela olibona ngayo wena eli bali LO 3: Ukusebenzisa ulwazi lwezandi-mazwi xa eguqula amagama aziwayo ukusuka kwixesha langoku nelidlulileyo (umzekelo: bona ­ wabonwa, fumana ­ wafumana / vuka ­ wavuka / hamba ­ wahamba) Ukwenza umsebenzi wokwakhiwa kwamagama ukuziqhelisa le mizekelo LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 6: Ukuhlaziya ulwazi lwendibanisela yamagama akwixesha langoku nelidlulileyo Ukwenza umsetyenzana obhalwayo

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

- 192 -

Ukufundiswa kokubhala IVEKI 40 USUKU 5 Ukwabelana ngokufunda nokubhala

Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala IMIGANGATHO YOVAVANYO / UMXHOLO OFUNDISWAYO LO 1: Ukwenza umdlalo wabalinganiswa / umboniso woonodoli ngokwamaqela amancinane (umzekelo: linganisani imeko ethatyathwe kumava ezinto ezenzeka imihla ngemihla) LO 1, 2: Ukumamela ngaphandle kokuphazamisa, ubonisa ukuhlonela isithethi Ukuvakalisa indlela owubona ngayo umboniso woonodoli Ukuchaza iindlela zokuphucula umboniso woonodoli LO 3: Ukuphengulula ulwazi lwezihlanganisi (umzekelo: kunye, ngeli xesha, kuba, kodwa, emva, phambi, njl, njl. Ukwenza izivakalisi esebenzisa izihlanganisi LO 3: (Landela amanqanaba okufunda angezantsi apha ngokomxholo wakho, ubuchule nesantya sokufunda) Ukunika imvelaphi nomxholo wokufunda Ukuchonga ze afunde amagama amatsha (amagama abonwayo namagama azizandimazwi) Ukufunda ngokukhokelwayo Ukufunda ngokwamaqela Ukufunda ngokuzimeleyo Ukufunda ngokuvakalayo ngobuciko, ngokucacisa nangokuqondayo LO 4: Ukuxoxa ngamagama ambaxa/anzima nabafundi (umzekelo: uqulukubhode) Ukubhala izivakalisi ezili-10 esebenzisa izandimazwi ezifundiweyo ukuguqula amagama angaqhelekanga (umzekelo: Kwangena oonqalintloko kulo msitho yanguqulukubhode.)

Isahluko 4

ISIKHOKELO SIKATITSHALA Isahluko 2

UkuMamela nokuThetha

Isahluko 2

Umsebenzi okwinqanaba lokwakhiwa kwamagama nezivakalisi

Isahluko 2

Ukufunda nokubhala ngokwamaqela, ngokukhokelwa nangokuzimeleyo

Isahluko 2

Ukubhala

Izahluko 2 & 4

- 193 -

Ukufundiswa kokubhala

Jonga ishedyuli yomsebenzi wokufundiswa kweNdlela elungileyo yokuBhala

Isahluko 4

- 194 -

Information

197 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

1283154


You might also be interested in

BETA
IsiXhosa 2nd Language
IsiXhosa Home Language
Microsoft Word - Acknowledgements.doc