Read Microsoft Word - PAT TOURISM GRADE 12 _Afrikaans copy_2.doc text version

TOERISME

RIGLYNE VIR PRAKTIESE ASSESSERINGTAAK

2008

Hierdie riglyne bestaan uit 21 bladsye.

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

Toerisme

2 NSS

DoE/PAT 2008

Inhoud 1. 2. Inleiding

Die Praktiese Assesseringstaaktaak vir Toerisme 3 4

Riglyne vir onderwysers

Beplanning vir die taak Vereistes vir die taak Bronne vir die taak

3. 4.

Instruksies aan leerders Assesseringsinstrumente

5-8 9- 13

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

Toerisme

3 NSS

DoE/PAT 2008

Inleiding

Die sewentien Nasionale Kurrikulumverklaring-vakke wat almal praktiese komponent bevat, sluit PAT, d.w.s Praktiese Assesseringstaak, in. Hierdie vakke is: LANDBOU: Landboubestuurspraktyke, Landboutegnologie KUNS: Dansstudie, Ontwerp, Dramatiese Kunste, Musiek, Visuele Kunste MSW: Lewensoriëntering WETENSKAPPE: Rekenaartoepassingstegnologie, Inligtingstegnologie DIENSTE: Verbruikerstudies, Gasvryheidstudies, Toerisme TEGNOLOGIE: Siviele Tegnologie, Elektriese Tegnologie, Ingenieursgrafika- en Ontwerp, Meganiese Tegnologie Die PAT gee die onderwyser die geleentheid om direk en sistematies toegepaste vaardighede waar te neem. Die PAT bestaan uit die toepassing/uitvoer van die kennis, vaardighede en waardes eiesoortig aan die vak en tel 25% (d.i. 100 punte) van die totale promosie-/sertifiseringspunt uit 400 vir die vak. In die twee Kunsvakke, Ontwerp en Visuele Kunste, tel die PAT 37,5% (d.i. 150 punte) van die totale promosie-/sertifiserings- punt uit 400 vir die bepaalde vak. Die PAT word gedurende die eerste drie kwartale van die skooljaar geïmplementeer en moet onderneem word as een uitgebreide opdrag wat opgebreek word in verskillende fases of reekse kleiner aktiwiteite wat die PAT opmaak. Die beplanning en uitvoering van PAT verskil van vak tot vak.

Die Praktiese Assesseringstaak vir Toerisme Die Praktiese Assesseringstaak behoort die leerders se begrip van die toerismebedryf as `n dinamiese ekonomiese sektor te toon. Dit moet die kennis, waardes en vaardighede wat leerders in Graad 10, 11 en 12 oor Toerisme as `n multi-fasetbedryf opgedoen het, aanvul. Dit moet geleentheid skep vir leerders om betrokke te raak in hulle eie leerproses deur kontak te maak met die lewe buite die klaskamer, verskeie werklike wêrelduitdagings aan te spreek en lewensvaardighede te ontwikkel.

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

Toerisme

4 NSS

DoE/PAT 2008

RIGLYNE VIR ONDERWYSERS Beplanning vir die taak Die Praktiese Assesseringstaak in Toerisme word in die vorm van `n projek gedoen en vereis die ontwikkeling van `n portefeulje. Leerders moet die PAT in die eerste drie kwartale van die skooljaar voltooi volgens die tydraamwerk wat vir elke stap van die taak deur die skool en die distrik vasgestel word. In alle afdelings van die taak sal leiding van die onderwyser benodig word. Die onderwyser kan gereelde periodes, bv. `n dubbelperiode elke tweede week vasstel waar leerders aan die PAT onder sy/haar leiding kan werk. Die finale produk kan tuis voltooi word. Alle rofwerk vorm deel van die PAT en moet ingesluit word in die finale produk. Ahoewel leerders ondersteuning en leiding nodig sal hê, moet hulle nietemin onafhanklike werksvaardighede ontwikkel sodat die eindproduk `n weerspieëling van hulle eie vernuf en harde werk sal wees. Die PAT vir 2008 vereis die beplanning van `n toer. Daarom mag nie een van die drie Formele Assesseringstake vir 2008 `n toerplan wees nie. Die PAT vir Toerisme sal uit die volgende volgende Assesseringstandaarde saamgestel word: 12.3.1 12.3.2 11.3.5 12.3.5 12.3.3 Die impak van wêreldtydsones op reisplanne `n Toerplan wat by sekere toeristeprofiele pas Die koopkrag van buitelandse geldeenhede in verhouding tot die Suid-Afrikaanse rand. Omskakelings van een geldeenheid na `n ander. Raad/advies oor die volgende: o Gesondheid en veiligheid o Reis- en toelatingsdokumente benodig o Doeanevereistes Kulturele behoeftes van toeriste wat Suid-Afrika besoek Sektore in die toerismebedryf ­ akkommodasie, vervoer, besienswaardighede Redes waarom toeriste elke provinsie besoek SAOG-lande as toeristebestemmings Kaartleesvaardighede Afstandstabelle tussen Suid-Afrika se hoofsenta Wêreld-erfenisterreine / 11.3.4 Plaaslike Erfenisterreine Die toepassing van beskikbare tegnologie om te kommunikeer

12.4.1 10.1.1 11.3.4 11.3.3 10.3.1 10.3.2 10.2.3 12.4.5

Vereistes vir die taak Elke leerder moet toegang hê tot: · Enige 2006, 2007 of 2008 uitgawe van die GSA Reisbemarkingstydskrif wat maandeliks verskyn. Vorige publikasies kan teen `n verminderde prys van GSA Marketing bestel word; telefoon 011 442 5200; faks 011 4427295; Posadres: Posbus 1542, Parklands, 2121 of besoek www.die-gsa.co.za · `n Padkaart van Suider-Afrika wat Mosambiek insluit. · `n Handboek met genoegsame inligting oor toerbeplanning en die opstel van reisprogramme. Addisionele bronne Leerders moet ekstra inligting versamel oor toeriste besienswaardighede by toerisme inligtingskantore, reisagentskappe en op die Internet. Ander bronne kan reistydskrifte, atlasse, die AA Reisgids ens. insluit. Gesondheidregulasies en inentingsvereistes om Suid-Afrika en Mosambiek binne te kom, kan vanaf die Internet, die AA reisgids, reisklinieke of die Department van Gesondheid, Privaatsak X828, Pretoria, 0001 (Tel. 012 325 5100) verkry word.

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

Toerisme

5 NSS

DoE/PAT 2008

Aansoekvorms vir `n Suid-Afrikaanse visum en paspoort, kan van die Department van Binnelandse Sake verkry word op hulle Internet-webwerf. (www.home-affairs.gov.za) TOERISME GRAAD 12 PRAKTIESE ASSESSERINGSTAAK 2008 INSTRUKSIES AAN LEERDERS Jy moet `n omvattende portefeulje saamstel. Gebruik die inligting in die onderstaande gevallestudie en die kriteria wat vir elke fase gegee word om jou te help om al drie fases van die taak te voltooi. Jou onderwyser sal jou help deur sekere bronne te voorsien , maar jy moet ook jou eie bronne vir die taak bymekaarmaak wat vir die taak benodig word. GEVALLESTUDIE Jy is in diens van `n reisagentskap in jou dorp. Jy moet `n 14-dag toerplan vir die volgende persone saamstel: · `n Suid-Afrikaanse burger (`n verkoopspersoon) wat huidiglik in New York , VSA woon. Hy sal SuidAfrika gedurende die Suid-Afrikaanse somer besoek. · Sy Chinese vriend (`n rekenaartegnikus) en sy vrou (`n onderwyseres) wat in Beijing woon sal in Suid-Afrika by hom aansluit, en · `n Suid-Afrikaanse vriend (`n onderwyser) van jou dorp sal saam met hulle op die toer gaan. Die Suid-Afrikaners sal vanaf New York vertrek en sy vriende vanaf Beijing. Hulle sal op dieselfde dag op OR Tambo-, Kaapstad ­ of Durban Internasionale Lughawe land (kies die mees geskikte lughawe vir jou provinsie) Hulle sal `n voertuig op die lughawe huur en na jou dorp ry waar hulle die nag sal deurbring saam met hulle Suid-Afrikaanse vriend. Die vriende is almal avontuurlustige natuurliefhebbers en is ook baie geïnteresseerd in die lande se wildlewe, voëlkyk en kulturele erfenisterreine. Jou toerplan moet die volgende insluit: · Besienswaardighede of bestemmings in jou eie provinsie, ingesluit ten minste EEN Wêrelderfenisterrein en EEN nasionale/provinsiale erfenisterrein · Een ander provinsie in Suid-Afrika · `n Vier-nag-pakket in Mosambiek Hulle sal maak gebruik van `n gehuurde voertuig om in Suid-Afrika te toer. Hulle sal na Mosambiek vlieg en gebruik maak van `n plaaslike toerpakket vir hulle verblyf in Mosambiek. Gebruik die onderstaande riglyne wanneer jy jou toerplan saamstel: Dag 1: Aankoms en vervoer na akkommodasie in jou eie dorp. Dag 2 ­ 9: Reis - besoek besienswaardighede, avontuurplekke, ens. in Suid-Afrika, NB: Onthou om in jou eie dorp te begin. Dag 10-14: Mosambiek, retoervlugte van hulle bestemming in Mosambiek na die relevante lughawe vir vertrek huis toe. Jou portefeulje moet in drie fases aangebied word soos hieronder aangetoon. Sluit al jou beplanning, rofwerk, bewerkings en bronne (brosjures, advertensies, artikels of webtuistes) by jou portefeulje in om te bewys dat jou inligting korrek is.

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

Toerisme

6 NSS

DoE/PAT 2008

Wanneer jy inligting uit die GSA gebruik, moet jy altyd die uitgawe en bladsynommer aanhaal, of `n afskrif van die bladsy by jou portefeulje insluit. Fase 1 (Voltooi in kwartaal 1) Kriteria 1 Inleiding / voorblad / bladsynommers 2 Profiele vanToeriste Beskrywing Profiele van die toergroep: · Suid-Afrikaanse persoon (25 jaar oud), · Chinese vriend (31 jaar oud), · Chinese vriend se vrou (30) en · sy skoolvriend (26 jaar oud ) Jou mag gebruik maak van denkbeeldige name en foto's uit tydskrifte. 3.1.1. Gee die vereistes vir `n SA visum. 3.1.2. Vul `n aansoekvorm in vir `n visum as `n voorbeeld vir die Chinese vriend. 3.1.3 Noem die nodige reisdokumente wat deur die Chinese vriend benodig word vir toegang tot SA. Verskaf voorbeelde waar moontlik. 3.2.1.Vul n paspoortaansoekvorm in vir die SuidAfrikaanse vriend vir sy besoek aan Mosambiek. 3.2.2.Lys die dokumente, gelde, ens. wat saam met die aansoek vir die Suid-Afrikaanse paspoort ingehandig moet word. Berekening van vlugtye.(Wys alle berekenings waar nodig) 4.1.1 Die vlug van New York het 18 uur geduur. Bereken die vertrektyd in New York as hy om 17:00 in Suid-Afrika aangekom het. Sy Chinese vriende het vanaf Beijing na Hong Kong gereis, (`n 9-uur lange vlug) voordat hulle `n aansluitingsvlug na Suid-Afrika geneem het. Die tydsverloop van Hong Kong tot in Suid-Afrika was 10 uur en die plaaslike tyd in Suid-Afrika is17:30 met hulle aankoms. Hulle almal arriveer op dieselfde dag. 4.1.2 Bereken die Chinese paartjie se totale reistyd. 4.1.3 Bereken hoe laat hulle uit Beijing vertrek het. 4.2 Hoewel die paartjie van Beijing vir baie ure gereis het, verduidelik waarom die plaaslike tyd nie was wat hulle verwag het toe hulle in Suid-Afrika geland het nie. (Staaf jou inligting met `n Tydsonekaart wat rigting aandui) 4.3 Gee raad/advies aan die Chinese paartjie oor hoe om vir vlugvoosheid ('jet lag') voor te berei. Punte 3

3.1 Suid-Afrikaanse Visum. Reisdokumente vir toegang tot SuidAfrika.

8 2 5 2

3.2 Reisdokumente vir toegang tot Mosambiek 4 Vlug inligting Ontwerp `n instapkaart ("boarding pass")

5 2

5

2 4

4

4

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

Toerisme

7 NSS

DoE/PAT 2008

Vluginligting vir Mosambiek. 4.4 Verskaf die volgende: 4.4.1 Lugdiens 4.4.2 Vertrek- en aankomstyd van Suid-Afrika na Mosambiek. 4.4.3 Vlugnommer 4.4.4 Dui die klas aan wat hulle kies en gee redes vir die keuse. 4.4.5 Toegelate bagasievereistes.(Sluit in aantal items, gewig ens.) 4. 5 Ontwerp `n instapkaart ('boarding pass') vir die Mosambiekse vlug. 5.1 Bereken die totale retoerprys vir die groep se vlug na Mosambiek in rand. 5.2 Skakel die vlugprys na Mosambiek om in die Geldeenheid wat in Mosambiek gebruik word. (Sluit `n afskrif in van `n geldwisselingstabel of verskaf `n buitelandse geldwisselingstabel uit `n onlangse koerant of inligting van`n Buitelandse Valuta Verhandelingsafdeling van `n Bank) Stel `n inligtingsboekie saam vir die Chinese vriende, wat hulle sal voorberei vir hulle besoek aan Suid-Afrika en Mosambiek. Sluit die volgende inligting in: 6.1. Dokumentasie vir die toergroep om toegang tot Mosambiek te kry. 6.2. Wenke vir toeriste oor veiligheid in Suid-Afrika en Mosambiek 6.3. Verpligte inentings, aanbevole inentings en moontlike gesondheidsrisikos vir toeriste in Suid-Afrika en Mosambiek.(Lys ten minste VYF) 6.4. Tabuleer die addisionele inligting deur die volgende opskrifte te gebruik: o Weer. o Elektrisiteit / spanning ('voltage') in albei lande o Motorbestuurinligting in albei lande o Inkopieure in albei lande o Banke en OTM-fasiliteite in albei lande o Doeanevereistes in Suid-Afrika en Mosambiek. 6.5 Uitleg van die boekie Totaal

1 2 1 2 4 4 4 2 1

5

Buitelandse geldwisseling

6

Inligtingsboekie wat die volgende insluit: Doeane regulasies en verklarings. Veiligheidsinligting

5 5 5

Gesondheidsinligting Ander addisionele inligting

3 2 2 2 2 5 2 100

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

Toerisme

8 NSS

DoE/PAT 2008

Fase 2 (Voltooi in kwartaal 2) Kriteria Beskrywing 1 Akkommodasie Verskaf inligting oor akkommodasie vir die toer in tabelvorm. inligting Gebruik VYF verskillende tipes akkommodasie, byvoorbeeld Naam Tipe Ligging Fasiliteite Tariewe Rede (Noem ten vir minste keuse twee verskillende fasiliteite by elk) (5) (5) (5) (5) (5) (5)

Punte

30

Sketse/tekeninge, brosjures / advertensies kan ingesluit word.

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

Toerisme

9 NSS

DoE/PAT 2008

2

Dag-vir-dag reisprogram

Daar word nou van jou verwag om'n 14-dag-toerplan vir jou kliënte saam te stel. Jy mag enige geskikte formaat vir die reisprogram gebruik. Onthou om die toer na Mosambiek is `n pakkettoer, wat gewoonlik net die landreëlings insluit. Hier volg die faktore wat in gedagte gehou moet word met die samestelling van die reisprogram. Let ook op na die puntetoekenning. Leerder Het jy die volgende ingesluit in jou Punt Punt reisprogram? 2.1 Formaat (Aanbieding en uitleg vir die dag tot dag reisprogram) 2.2: Briefhoof - Reisprogram moet gedoen word op `n reisagent se briefhoof. (Ontwerp jou eie met `n logo en slagspreuk/adres en kommunikasie-inligting) 2.3 Die volgende inligting moet ingesluit in jou reisprogram - Opskrif - Hoe en waar elke dag begin - Akkommodasie inligting ingesluit. - Etes gespesifiseer - Tyd ingeruim vir vryetyd en alternatiewe opsies gegee. - Inkopies/ vermaak (aanbevelings gemaak oor waar om inkopies te doen /vermaak opsies) - Vervoerbesonderhede gegee (Tipes vervoer, tyd, ens.) 2.4 Afstande en roetes Hou die die afstande en roetes tussen besienswaardighede en bestemmings in gedagte. (Moet logies en prakties wees) 2.5. Besienswaardighede( Begin in Suid-Afrika) - Jou toer moet ten minste 8 besienswaardighede in Suid-Afrika insluit, en een moet `n Wêreld-erfenisterrein en een `n nasionale erfenisterrein wees. Die volgende inligting moet verskaf word vir elke besienswaardigheid/attraksie. Beskrywing en tipe Aktiwiteite waaraan deelgeneem kan word by die attraksie of bestemming 2.6. Mosambiek (Die vier attraksies wat ingesluit is in die pakket moet aan die bostaande kriteria voldoen.) 3

6

2 2 2 2 4 4 4

5 (34)

(3x8=24) (3x4=12) (36)

TOTAAL

100

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

Toerisme

10 NSS

DoE/PAT 2008

Fase 3. (Die HELE projek moet in die derde kwartaal voltooi wees) Kriteria Beskrywing Punte 1 Roetekaart 1.1. Teken `n gedetailleerde roetekaart van jou toer in SuidAfrika. 1.2. Die kaart moet die volgende inligting insluit: · Dui die roete aan wat gevolg gaan word (beginpunt), · Ligging van akkommodasie, · Besienswaardighede, · Dui die afstande van die reis aan. (Voeg `n afstandstabel langs die padnetwerk in) · Dui lughawens/poorte aan van die twee provinsies wat besoek word. 15 · Sluit `n afstandstabel van Suid-Afrika in. (Gebruik sleutels of simbole om bogenoemde aan te dui) 2 Vervoer inligting 2.1. Kies `n geskikte pakket vir `n gehuurde motor van enige van die motorverhuringsmaatskappye wat in die GSA-tydskrif adverteer: Sluit die volgende inligting in: · Maatskapy · Tipe voertuig · Ekstras ("features") ingesluit in die voertuig · Pakket wat gekies is. · Bereken die totale koste betaalbaar aan die motorverhuringsmaatskappy vir die reis. Hou die volgende in gedagte: tariewe per dag, berekening van totale afstand gereis (jy mag na jou roetekaart verwys), koste ingesluit in tariewe, koste uitgesluit van tariewe, dekking teen diefstal- en ongelukskade, enige ander kostes. · Sluit bewyse in van alle kostes, byvoorbeeld 15 advertensies, pryslyste ens. Wys alle bewerkings (Geskatte koste soos in advertensies in die GSA tydskrif) 3 Reisbegroting 3.1. Beplan `n begroting o te bepaal hoeveel die toer sal kos. Gebruik slegs Suid-Afrikaanse rand. · Vervoer: Vlugkostes na Mosambiek (Retoerkaartjies) Motorhuur met versekering en geskatte brandstofkoste. 20 · Akkommodasie en etes · Vermaak, aktiwiteite, toegangsfooie, · Inkopies (geskatte bedrag) Jou kan prysbladsye, advertensies ens. insluit. 4 Buitelandse Geldwisseling 4.1. Skakel die totale begroting om van ZAR na CPY (RMB) en VSD. Wys bewerkings deur gebruik te maak van huidige wisselkoerse van die internet, koerante, Buitelandse Valuta Bureaus ens.

(2x3) 6

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

Toerisme

11 NSS

DoE/PAT 2008

5

Kulturele behoeftes van buitelandse toeriste

Doen navorsing oor maniere waarop die kulturele behoeftes van die toeriste uit Beijing aangespreek kan word, om te verseker dat hulle op hulle gemak en welkom in Suid-Afrika voel.

10

6 7

8 9.

Kriteria vir die aanbieding van die voltooide projek Inhoudsopgawe Akkurate lys van die voltooide projek. Bronne/ Lys van bronne. (Webtuistes wat besoek is, bladsynommerBibliografie verwysings in GSA, ens.) Bronne moet ook aangedui word in die aparte afdelings, byvoorbeeld bladsynommers en uitgawe van GSA Taal Korrekte spelling, taalgebruik, terminologie Aanbieding van projek Algehele uitleg is logies en sistematies/voorblad /bladsynommers netjies en aantreklik/ professioneel en kreatief. TOTAAL

4 10 10 10

100

Bronne: Jy moet die volgende gebruik : Elke leerder moet toegang hê tot : · Enige 2006, 2007 of 2008 uitgawe van die GSA Reisbemarkingstydskrif wat maandeliks verskyn. Vorige publikasies kan teen `n verminderde prys van GSA Marketing bestel word; telefoon 011 4425200; Fax 011 4427295; Posadress: Posbus 1542, Parklands, 2121 of besoek www.die-gsa.co.za · `n Padkaart van Suider Afrika wat Mosambiek insluit. · `n Handboek met genoegsame inligting oor toerbeplanning en die opstel van reisprogramme. Addisionele bronne Jy moet ekstra inligting versamel oor toeristebesienswaardighede by toerismeinligtingskantore, reisagentskappe en op die Internet. Ander bronne kan reistydskrifte, atlasse, die AA Reisgids ens. insluit. Gesondheidregulasies en inentingsvereistes om Suid-Afrika en Mosambiek binne te kom, kan vanaf die Internet, die AA reisgids, reisklinieke of die Department van Gesondheid, Privaatsak X828, Pretoria, 0001 (Tel. 012 325 5100) verkry word. Aansoekvorms vir `n Suid-Afrikaanse visum en paspoort, kan van die Department van Binnelandse Sake verkry word op hulle Internet webwerf. (www.home-affairs.gov.za)

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

Toerisme

12 NSS

DoE/PAT 2008

ASSESSERINGSTAAKINSTRUMENTE TOERISME 2008 PRAKTIESE ASSESSERINGSTAAK GRAAD 12 NAAM VAN KANDIDAAT EKSAMENNOMMER Fase 1 1 Inleiding en voorblad, bladsynommers 3 Voorblad, bladsynommers netjies en kreatief. Beskrywende inleiding. Naam van toer en bestemmings. Geen spel- en taalfoute Toerisprofiele: Die volgende vir elke van die 4 profiele 2 Naam, ouderdom, taal, nasionaliteit, belangstellings, beroep, inkomste groep, bestuurderslisensie (minimum 4 feite). Uitleg en beskrywings uitstekend Reisdokumente vir toegang tot SuidAfrika 7-9 3.1.1. Vereistes vir verkryging van `n visum. Paspoort, bewyse van genoegsame fondse, retoer vlugkaartjie, uitnodigingsbrief of bewyse van akkommodasie. 3.1.2. Visum aansoekvorm korrek voltooi. Uitstekende voorbeelde 3.1. Paspoort en visum, gesondheidsertifikaat & internasionale bestuurderslisensie. Paspoortaansoek vir toegang na Mosambiek (skoolvriend) 5-7 2 Voorblad, bladsynommers netjies. Inleiding duidelik. Min taal- en spelfoute 1 Gemiddelde uitleg en beskrywings. (2 feite) 0-1 Netheid en kreatiwiteit nie duidelik. Min toepaslike inligting. Baie spel- en taal foute 0-1 Swak beskrywings en uitleg. Minder as 2 feite (4x2) 8 Punt PUNT Eie Punt Kommentaar

2.

3.1

4-7 Twee dokumente nie genoem. Aansoekvorm is voltooi, maar sommige foute of weglatings. Slegs sekere voorbeelde.

0-3 Onvolledige lys van dokumente. Onvolledige of geen aansoekvorm. Geen voorbeelde

9

3.2.

3-4

0-2

7

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

Toerisme 3.2.1. Paspoort aansoekvorm korrek voltooi. Uitstekend voorbeelde. 3.2.2. 2X paspoort fotos, R180, 00. Suid-Afrikaanse I.D dokument. Aansoekvorms met vingerafdrukke.

13 NSS Aansoekvorm nie korrek voltooi nie. Nie alle ondersteunende inligting genome nie. Onvolledige aansoekvorm, geen ondersteunende inligting.

DoE/PAT 2008

4 4.1.14.1.3

Tydsoneberekening 4.1.1 SA (+2) New York (-5) (+2)+(-5) = 7hrs New York is 7hrs agter S.A. 17h00 ­ 7HRS = 10:00 in New York 10h00 + 18hrs= 4:00 die vorige oggend 4.1.2. 9hrs(Beijing na Hong Kong) + 10hrs(Hong Kong na S.A.) = 19hrs 4.1.3 17:30 + 6 hrs= 23:30 23:30-19hrs = 4:30 die vorige dag

5 2

4

11

4.2

3-4 Reis wes van China na Suid-Afrika, so hulle kry `n ekstra 6 ure by, want SuidAfrika is 6 ure agter China.

4.3.

4.4.

4.5

3-4 Verduidelik die begrip 'jet lag'. Drink baie water, rus voor die vertrek; vermy alkoholiese drankies gedurende die vlug. Eet ligte etes; loop so gereeld as moontlik rond om bloedsirkulasie te verbeter. Vlugskedule na Mosambiek Vluginligting vir Mosambiek. 4.4 Verskaf die volgende: 4.4.1 Lugdiens (1) 4.4.2 Vertrek- en aankomstyd vanaf Suid-Afrika na Mosambiek.(2) 4.4.3 Vlugnommer(1) 4.4.4 Dui klas aan wat gekies is en gee redes vir keuse.(2) 4.4.5. Bagasietoelatingsvereistes, aantal items wat aan boord geneem mag word, gewig.(4) Instapkaart (Boarding pass)

2-3 Aangedui dat Suid-Afrika wes van China is, maar was nie in staat om die aantal ure wat agter is, te noem nie. 2-3 Vae verduideliking van 'jet lag'. Kon slegs `n paar punte van raad/advies gee.

0-1 Nie in staat om `n deeglike verduideliking te verskaf nie 0-1 Geen verduideliking van 'jet lag'. Min begrip van wat benodig word.

4

4

10

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

Toerisme

14 NSS 0-1 Minder as 6 feite 4

DoE/PAT 2008

5

3-4 2 6 ­ 8 feite Naam, lugdiens, vlugnommer, naam van vertrek en aankoms lughawe, sitpleknommer, aanboordgaan hek nommer (boarding gate), datum en tyd van vertrek, aanboordgaantyd, rook/nie-rook, ekonomiese / besigheidsklas, kaartjienommer, aantal/stukke bagasie, gewig ingesluit, webadres, gereelde kliënt (frequent flyer) nommer, formaat, bagasie-eis kaartjie Buitelandse geldwisseling bewerkings 5-7 3-4 Korrek geldeenheidbewerkings, geskikte/huidige Korrekte wisselkoers tabel is gebruik (V.S en Mosambiek wisselkoerse en wisselkoerstabelle ingesluit.) geldeenhede. Verkeerde bewerkings. Wisselkoerstabelle onvolledig.

0-2 Toon beperkte begrip. Verkeerde bewerkings, geen wisselkoerstabel.

7

6 6.1

Inligtingsboekie Dokumentasie benodig vir die toergroep vir toegang na Mosambiek 4- 5 Paspoort, internasionale rybewys, gesondheidsertifikaat, items wat verklaar moet word. Suid-Afrika is lid van die SAOG streek, as `n Suid-Afrikaanse burger is hy vrygestel daarvan om een te bekom. Veiligheidsinligting: Suid-Afrika en Mosambiek 4-5 Tien of meer van die volgende: Moenie bagasie alleen los nie, moenie alleen loop in donker, verlate areas nie, gebruik betroubare vervoer, hou altyd die deur van jou hotelkamer gesluit, hou deure van voertuie altyd gesluit, moenie kleredrag oordoen nie (dress" down") moenie soos `n toeris lyk nie, moenie waardevolle artikels vertoon nie, ry met toe vensters, moenie in onbekende areas ronddwaal nie, vermy dit om in die nag te reis. Daar mag dalk nog landmyne in Mosambiek se afgeleë areas voorkom. Gesondheidsinligting: Suid-Afrika en Mosambiek 4-5 Lys die volgende: Beide lande: Geelkoors (Yellow fever) inentings as van hoë risiko areas afkomstig is. Malaria risiko in die laeveld area van KZN, Limpopo, Mpumalanga en Mosambiek. Bilharzia is `n risiko in die sub-tropiesel areas. Meeste kraanwater is veilig om te drink in Suid-Afrika, maar nie in Mosambiek nie. Moenie water uit damme/stroompies drink nie. Mosambiek: Aanbevole inentings: Typhoid, Hepatitis A, Tetanus en Meningitis. Gebruik slegs gebottelde water. Pak medikasie in vir maagongesteldhede, insek afweerders en sonbeskerming.(Enige 5 punte) Ekstra inligting

2­3 Min feite is gegee. Onvolledige redes.

0­1 Minder as 1 feit is gegee en geen rede is gegee nie 0­1 Minder as 6 feite genoem

5

6.2.

2-3 6 ­ 9 feite genoem

5

6.3.

2-3 Minder as drie punte genoem

0­1 Minder as 1 punt en onder

5

6.4.

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

Toerisme ·

15 NSS Weer. Wat om te pak. Onthou die toer vind in die somer plaas. Hou die winter en somer reënvalareas in gedagte, plekke wat besoek gaan word, byvoorbeeld bergagtige en kusbestemmings. Korrekte beskrywing van die klere wat jong mense in Suid-Afrika sal dra. (3) Elektrisiteit / spanning(voltage): Suid-Afrika - 220v, Mosambiek ­ 220/230 v Muurproppe: Suid-Afrika en Mosambiek: ronde punt muurproppe (2) Bestuursinligting: beide lande ry aan die linkerkant van die pad, moet rybewys ten alle tye by jou dra, sitplekgordels is verpligtend, registrasiedokumente, spoed (2) Inkopie-ure en fasiliteite: Suid-Afrika... Mosambiek... (2) Banke, OTM beskikbaarheid: Suid-Afrika... Mosambiek... (2) Onthou Siesta tyd in Mosambiek 12:30 tot 14:30 (Mosambiek):'n minimum van 5 van die volgende genoem: Per persoon: 400 sigarette, 50 sigare, 250 g tabak, 1 liter sterk drank (spirits), 2.25 liter wyn en die ekwivalent van VSD 200; geldige paspoort vir ten minste 6 maande nadat jy Mosambiek verlaat het. (Suid-Afrika):'n minimum van 10 van die volgende genoem: Belastingvrye toelae van 2 liters wyn pp., sterk drank (spirits) en ander alkoholiese darnkies 1 liter pp, sigare 20 pp, sigarette van pyp tabak 250g pp, Eau de Toilette 250ml pp, R500 se waarde in geskenke, souvenirs, belasting van 20% op items oor die toegelate limiet; geldige paspoort/reisdokument/visum, genoegsame fondse, retoer of vooruit vliegkaartjie; geelkoors(yellow fever) indien deur `n geelkoors gebied gereis word en route na SuidAfrika. (5) 2 Totaal 100 16

DoE/PAT 2008

· · · · ·

·

6.5

Uitleg van boekie logies, kreatief, sistematies en netjies.

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

Toerisme

16 NSS

DoE/PAT 2008

TOERISME 2008 PRAKTIESE ASSESSERINGSTAAK GRAAD 12 NAAM VAN KANDIDAAT EKSAMENNOMMER Fase 2 1. Akkommodasie in Suid-Afrika: 5 punte elk: (Twee plekke in een provinsie, een in ander) 4-5 2-3 0-1 Inligting Onvolledige inligting en voltooi. motivering. Geen Ekstras Naam Tipe Ligging Fasiliteite Rede vir Tariewe Motivering Keuse (Noem ten minste twee vaag. Min / verskillende geen sketse/ fasiliteite in elk) tekeninge PUNT

(5x6) 30

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

2

Voltooi en korrekte inligting, (Naam, tipe, ligging, fasiliteite, tariewe), sowel as die motivering waarom hierdie akkommodasie gekies is. Sketse/tekeninge / brosjures / advertensies ingesluit. 14-dag toerplan(Dag-vir-dag reisprogram) 2.1 Formaat 3 2-1 Elke dag is apart uiteengesit, genommer en gedateer, netjiese Nie netjies uiteengesit nie, paragrawe, maklik om te lees (nie verwarrend nie) `n mate van orde, maar geen datums nie. 2.2 Briefhoof 5-6 Netheid, kreatiwiteit, reisagent se naam, kontakbesonderhede, oorspronklike slagspreuk en logo Voldoen aan alle kriteria 4-3 Beperkte kreatiwiteit, beperkte moeite is gedoen, kontakbesonderhede onvolledige. Voldoen aan meeste van die kriteria.

0-1 Geen dae, geen paragrawe nie. 0-2 Min of geen moeite Gedoen nie. Voldoen aan min of geen van die kriteria nie.

3

6

2.3. Ander kriteria vir die reisprogram - Opskrif (2) - Hoe en waar elke dag begin (2) - Akkommodasie inligting ingesluit. (2) - Etes is gespesifiseer (2) - Tyd is ingeruim vir vryetyd en alternative opsies is gegee.(4) - Inkopies/ vermaak (voorstelle gemaak oor waar om inkopies te doen/vermaak opsies) (4) - Vervoerbesonderhede gegee (Tipes vervoer, tyd, ens.) (4) 2.4. Afstande en roetes tussen besienswaardighede en bestemmings 4­5

20

2­3

0-1

5

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

Toerisme

17 NSS Gedeeltelik getoon Gebrek aan begrip vir tyd, afstande en aantal besienswaardighede per dag

DoE/PAT 2008

Redelike tyd moet aangetoon word tussen afstande gereis van een bestemming tot `n ander. Wys praktiese uitvoerbaarheid in beplanningvan aantal besienswaardighede en bestemmings per dag

2.5. Reisprogram vir Suid-Afrika Besienswaardighede Beskrywing en tipe besienswaardigheid/attraksie Aktiwiteite Sketse/tekeninge / brosjures / advertensies. 2.6 Reisprogram pakket vir Mosambiek Besienswaardighede Beskrywing en tipe besienswaardighede Aktiwiteite (3 punte X 8 dae)=24 1 PUNT per feit soos aangedui in die kriteria.

(3 punte X 4 dae)=12 Totaal 100

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

Toerisme

18 NSS

DoE/PAT 2008

TOERISME 2008 PRAKTIESE ASSESSERINGSTAAK GRAAD 12 NAAM VAN KANDIDAAT EKSAMENNOMMER Fase 3 1. 1.1.-1.2 Roetekaart: Kies die toepaslike blok/punt vir `n punt uit 15 Matriks Komponente wat ingesluit moet word in die roetekaart 4 Toon bogemiddelde kaarttekenvaardighede, deeglike begrip van roetebeplanning, uitstaande aandag aan korrekte besonderhede, uitstaande bewyse van navorsing. Kreatief, oorspronklike aanbieding. Sleutel. Toepassing van kennis 3 2 Toon `n mate van Toon redelike kaarttekenvaardigkaarttekenvaardighede, toon `n mate hede, aanvaarbare van begrip van begrip van roetebeplanning, roetebeplanning, besonderhede nie redelike aandag aan besonderhede, meestal altyd korrekte, min of geen bewyse van korrekte feite, redelike navorsing. bewyse van navorsing. Aanbieding Netjiese aanbieding. verwarrend. 1 Toon minimale kaarttekenvaardighede. Toon min of geen begrip van roete beplanning, nie korrekte besonderhede nie, min of geen bewyse van navorsing. Ongeorganiseerde aanbieding. PUNT

4

3

2

1

Roete korrek en volledig aangedui, alle akkommodasiefasiliteite aangedui, ligging van alle besoekpunte en besienswaardighede, poorte, alle inligting toepaslik Roete korrek en volledig aangedui, meeste akkommodasiefasiliteite aangedui, ligging van meeste besoekpunte en besienswaardighede, meestal toepaslike inligting Roete gedeeltelik aangedui, ligging van sommige akkommodasiefasiliteite aangedui, `n mate van aandag gegee aan ligging van besoekpunte, meestal toepaslike inligting Roete nie korrek aangedui, ligging van sommige of geen akkommodasiefasiliteite aangedui, min of geen aandag gegee aan ligging van besoekpunte, irrelevante inligting

9-15 (15)

8 (15)

8 (15)

7 (15)

6 (15)

Kennis / inhoud

6 (15)

5 (15)

4 (15)

4 (15)

0-3 (15)

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

Toerisme

19 NSS

DoE/PAT 2008

2. 2.1 2.2

Vervoerinligting Al die volgende inligting, 1 punt elke: maatskappy, tipe voertuig, ekstras ingesluit in voertuig, pakket gekies, kostes nie ingesluit in tariewe, decking teen diefstal en ongeluk · · · · Tariewe per dag x aantal dae wat motor gehuur word (2) Berekening of ekstra km gereis = totale afstand gereis ­ (aantal gratis km per dag x dae gehuur) x tarief per ekstra km (3) Enige ander (1) Totaal (1)

8

7

3

4

Reisbegroting (Sien Aanhangsel A vir `n voorbeeld van `n begrotingsblad) Wys alle bewerkings van die volgende: · Akkommodasie en etes (5) · Vervoer (Gebruik inligting reeds versamel maar voeg die geskatte brandstofkoste by) (5) · Vermaak, aktiwiteite, toegangsfooie (4) · Ander, byvoorbeeld inkopies (geskatte bedrag) (3) · Totaal (1) Sluit in bewyse van kostes, byvoorbeeld advertensies, pryslyste, afstandstabelle ens. Wys alle bewerkings (Geskatte koste soos van advertensies in GSA) (2) Buitelandse geldwisseling · Wisselkoers aangetoon vir spesifieke datum: Berekening van totale begroting van ZAR na CNY (3) · Wisselkoers aangetoon vir spesifieke datum: Berekening van totale begroting van ZAR na VSD (3) Kulturele behoeftes van toeriste van ander lande: die Chinese vriend Verskaf uitstekende diens deur sy behoeftes en wense in ag te neem. Verskaf soveel geleenthede as moontlik. Verduidelik hoe jy hierdie behoeftes in die toerplan sal inwerk. Tien toepaslike punte word benodig. Inhoudsopgawe 3­ 4 2-3 0-1 Gemiddelde beskrywings Swak poging, Uitstekend beskrywing van elke van afdeling. onvolledige, nie elke afdeling. Sistematies Minimum van 2 foute georganiseerd, nie genoem met duidelike en (bladsynommer / taal / duidelik, baie foute korrek bladsynommers. spelling) Korreleer met regte bladsynommer. Geen spel- / taalfoute Bronne/Bibliografie 9-10 7-8 4-5 0-3

20

6

5

5

6

4

7.

10

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

Toerisme Wye verskeidenheid van bronne. (Webtuistes besoek, bladsynommers in GSA, brosjures, advertensies, ens.) Korrek formaat van bronverwysings.

20 NSS Goeie verskeidenheid van bronne. Korrekte format is in meeste gevalle gebruik vir bronverwysings. Aanvaarbare verskeidenheid van bronne. Incorrect Verkerde formaat gebruik vir bronverwysings Swak poging

DoE/PAT 2008

8.

Taal 9-10 Uitstekende gebruik van taal. Geskikte terminologie soos gebruik in die Toerisme bedryf. Geen spel- en taal foute. 7-8 Goeie gebruik van taal. Geskikte terminologie soos gebruik in die Toerismebedryf, minimale spel- en taalfoute. 7-8 Goed aangebied, kreatief en oorspronklik, georganiseerd. Bewyse van harde werk. 4-6 Gemiddelde gebruik van taal. Terminologie somtyds verkeerd. Spel- en taalfoute 4-6 Gemiddelde aanbieding, georganiseerd en soms netjies. 0-3 . Swak gebruik van taal. Verkeerde terminologie. Baie spel- en taalfoute. 0-3 Swak poging, onnet en ongeorganiseerd. Totaal

10

9.

Aanbieding van projek 9-10 Kreatief, oorspronklik en professioneel. Goed georganiseerd, oortref verwagtinge, bewyse van uitstekend werk.

100

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

Toerisme

21 NSS

DoE/PAT 2008

AANHANGSEL A

BEGROTINGSBLAD VIR ---------------------------------Kosteberekening vir per Totaal eenheid Vliegkaartjies: R1117 x 4 1117 4468 persone Motorhuur : R132 x 2 dae 264 1058. 41 Versekering: DW ( R53 X 2 dae) 106 LW ( R 28 X 2 dae) 56 PAI ( R18.50 x 2 dae) 37 Ekstra km 209 km x R2.49) 520.41 Ekstra bestuurder 75 Akkommodasie 758 R 189.50 x 2 nagte 379 R379 x 2 persone Etes 1200 R100 x 3 dae 300 R300 x 4 persone Vermaak Dag besoek (KNP) R80 x 4 320 persone Wildrit R 450 x 4 persone 1800 Spandeergeld 3000 Totaal 12 604.41

Kopiereg voorbehou

Information

Microsoft Word - PAT TOURISM GRADE 12 _Afrikaans copy_2.doc

21 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

552635