Read Gömrük tarifi haqqinda text version

Gömrük tarifi haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu

III fsil. Malin gömrük dyri

Madd 11. Gömrük dyrinin müyyn edilmsi sistemi

1. Malin gömrük dyrinin müyyn edilmsi (gömrük qiymtlndirilmsi) sistemi gömrük qiymtlndirilmsinin beynlxalq tcrübd qbul olunmu ümumi prinsiplrin saslanir v Azrbaycan Respublikasinin gömrük razisin gtiriln v bu razidn çixarilan mallara amil edilir. 2. Azrbaycan Respublikasinin gömrük razisin gtiriln v bu razidn çixarilan mallarin gömrük qiymtlndirilmsi sisteminin ttbiqi qaydasi Azrbaycan Respublikasinin Nazirlr Kabineti trfindn müyyn olunur.

Madd 12. Malin gömrük dyrini byanetm

1. Gömrük dyri mal Azrbaycan Respublikasinin gömrük srhdindn keçirilrkn deklarant trfindn Azrbaycan Respublikasinin gömrük orqanina byan edilir. 2. Gömrük razisin gtiriln v hmin razidn çixarilan mallarin gömrük dyrinin byan edilmsinin qayda v rtlri, o cümldn byannam formasi Azrbaycan Respublikasinin Dövlt Gömrük Komitsi trfindn müyyn edilir. 3. Gömrük dyrinin deklarant trfindn müyyn edilmsi bu Qanunda nzrd tutulmu üsullara uyun olaraq hyata keçirilir. 4. Gömrük dyrinin müyyn edilmsinin düzgünlüyün Azrbaycan Respublikasinin gömrük orqani nzart edir.

Madd 13. Mlumatin mxfiliyinin qorunmasi

1. Gömrük orqani malin gömrük dyri byan edilrkn deklarant trfindn tqdim edilmi mxfi xarakter daiyan v kommersiya sirri olan mlumatlari gömrük qiymtlndirilmsinin mqsdlri üçün istifad ed bilr. Müvafiq mhkm qrarinin qbul olunduu hallar istisna olmaqla, deklarantin icazsi olmadan bu mlumatlar digr dövlt orqanlari da daxil olmaqla üçüncü xs veril bilmz. 2. Mxfi xarakter daiyan v kommersiya sirri olan mlumatlarin yayilmasina gör Azrbaycan Respublikasinin gömrük orqani v onun vzifli xslri Azrbaycan Respublikasinin müvafiq qanunvericiliyin uyun olaraq msuliyyt daiyirlar.

Madd 14. Deklarantin hüquq v vziflri

1. Deklarant trfindn byan edilmi gömrük dyri v onun müyyn edilmsi il bali mlumatlar dqiq, kmiyyti tyin oluna biln v sndlrl tsdiq edilmi mlumatlara saslanmalidir. 2. Deklarant trfindn byan edilmi malin gömrük dyrini dqiqldirmk zrurti yarandiqda deklarant gömrük orqanina Azrbaycan Respublikasi qanunvericiliyin uyun olaraq mlak girovu qoymaq v ya müvkkil bankin tminatini almaq rti il byan ediln malin istifad üçün ona verilmsi bard müracit ed bilr, yaxud keçiriln mal üçün Azrbaycan Respublikasi gömrük orqani trfindn gömrük qiymtlndirilmsin uyun olaraq gömrük rüsumlari ödmlidir. 3. Byan edilmi gömrük dyrinin dqiqldirilmsi v ya Azrbaycan Respublikasinin gömrük orqanina lav mlumatlarin tqdim edilmsi il bali xrclr deklarant trfindn ödnilmlidir. Bu zaman gömrük qiymtlndirilmsi il laqdar olaraq malin gömrük rsmildirilmsi müddtinin uzadilmasi deklarant trfindn mal üçün rüsum ödniin möhlt almaqdan ötrü istifad edil bilmz.

Madd 15. Gömrük orqaninin hüquq v vziflri

1. Gömrük orqanlarinin gömrük qiymtlndirilmsi mqsdil onlara tqdim ediln hr hansi mlumatin, sndin v ya byannamnin hqiqiliyini v ya düzgünlüyünü aradirmaq hüququ vardir. Deklarant trfindn byan edilmi malin gömrük dyrinin tyin edilmsinin düzgünlüyünü tsdiq edn mlumat yoxdursa, yaxud deklarantin tqdim etdiyi sndlrin düzgün olmadiina sas varsa, bu zaman Azrbaycan Respublikasinin gömrük orqani onda olan mlumatlar (o cümldn eyni v eynicinsli mallarin qiymti bard mlumatlar) sasinda gömrük dyrinin müyyn edilmsi üsullarini ardicil ttbiq edrk, byan edilmi malin gömrük dyrini müstqil kild tyin ed bilr. 2. Azrbaycan Respublikasinin gömrük orqani, deklarantin yazili sorusuna sasn mallarin gömrük dyrinin nec müyyn edilmsi haqqinda ona yazili izahat vermlidir. 3. Deklarant Azrbaycan Respublikasi gömrük orqaninin malin gömrük dyrinin müyyn edilmsin dair qrari il razilamadii halda, Azrbaycan Respublikasinin Gömrük Mcllsind müyyn olunmu qaydada ikayt etmk hüququna malikdir.

Madd 16. Rüsumun hesablanmasi, ödnilmsi v alinmasi

1. Azrbaycan Respublikasinin Gömrük Mcllsin uyun olaraq, mal üçün rüsum onun gömrük dyrin sasn hesablanir, ödnilir v alinir. 2. Gömrük rüsumu respublika büdcsin mdaxil edilir.

IV fsil. Gömrük dyrinin müyyn edilmsi üsullari v onlarin ttbiqi qaydalari

Madd 17. Gömrük dyrinin müyyn edilmsi üsullari

1. Azrbaycan Respublikasinin gömrük razisin gtiriln mallarin gömrük dyri aaidaki üsullarla müyyn edilir:

gtiriln mallarin sövdlm qiymti il; eyni mallarin sövdlm qiymti il; eynicinsli mallarin sövdlm qiymti il; dyrin toplanmasi üsulu il; dyrin çixilmasi üsulu il; ehtiyat üsulu il.

2. Gtiriln mallarin sövdlm qiymtin uyun olaraq qiymtlndirilmsi gömrük dyrinin müyyn edilmsinin sas üsuludur. sas üsuldan istifad edil bilmdiyi halda, bu maddnin 1-ci bndind göstriln üsullardan hr biri ardicil olaraq ttbiq edilir. Bu zaman hr bir sonraki üsulun ttbiqi gömrük dyrini vvlki üsulla tyin etmk mümkün olmadiqda hyata keçirilir. Dyrin çixilmasi v toplanmasi üsullarindan deklarantin xahii il istniln ardicilliqla istifad edil bilr.

Madd 18. Gtiriln mallarin gömrük dyrinin sövdlm qiymti il müyyn edilmsi

1. Azrbaycan Respublikasinin gömrük razisin gtiriln malin gömrük dyri hmin mal Azrbaycan Respublikasina ixrac olunmasi üçün satilarkn gtiriln mal üçün faktiki ödnilmi v ya ödnilmli olan sövdlm qiymtidir (limana v ya digr gtirilm yerindk). Gömrük dyri müyyn edilrkn sövdlm qiymtind nzr alinmayan aaidaki xrc maddlri bu zaman hmin qiymt lav edilir: a) malin hava v dniz limaninadk, yaxud Azrbaycan Respublikasinin gömrük razisin daxil olduu digr hr hansi bir yerdk gtirilmsi xrclri:

nqliyyat xrclri; malin yüklnm, boaldilma v yenidn yüklnm xrclri; siorta xrclri;

b) alicinin çkdiyi xrclr:

malin alinmasi üçün komisyon xrclri istisna olmaqla, komisyon v broker mükafatlandirmalari üzr xrclr;

konteynerlrin v çoxilnn taranin dyri (gr mt nomenklaturasina uyun olaraq, onlar qiymtlndiriln mallarla birlikd tam olaraq nzrdn keçirilirs); qabladirma materiallarinin v ilrinin dyri d daxil olmaqla qabladirma dyri;

v) alici trfindn birbaa v dolayi yolla pulsuz, yaxud qiymtlndiriln mallarin istehsali v ya aparilma üçün satilmasi il laqdar istifad edilmsi üçün aai qiymt tqdim olunmu aaidaki mallarin v xidmtlrin dyrinin müvafiq hisssi:

xammalin, materiallarin, hisslrin, yarimfabrikatlarin v qiymtlndiriln mallarin trkib hisslri olan digr komplektldirici mmulatlarin; qiymtlndiriln mallarin istehsali zamani istifad olunan altlrin, tamplarin, qliblrin v digr bu kimi yalarin; qiymtlndiriln mallarin istehsali zamani srf olunan materiallarin (sürtkü materiallarinin, yanacain v s.); Azrbaycan Respublikasi razisindn knarda yerin yetiriln v qiymtlndiriln mallarin istehsali üçün bilavasit lazim olan mühndis, tcrüb-konstruktor, dizayn, bdii trtibat, eskiz v çertyoj ilrinin; q) mallarla laqli intellektual mülkiyyt obyektlrinin istifadsi üçün alicinin qiymtlndiriln mallarin satii üçün rt kimi birbaa v dolayi yolla srf etmli olduu lisenziyaladirma xrclri v digr ödnilr; ) Azrbaycan Respublikasi razisind qiymtlndiriln mallarin istifad olunmasindan, verilmsindn v ya tkrar satiindan saticinin birbaa, yaxud dolayi yolla ld etdiyi glirin bir hisssi.

1-1. Faktiki ödnilmi v ya ödnilmli qiymt lavlr, bu maddy sasn v yalniz qrzsiz v kmiyytl ifad oluna biln mlumat sasinda edilmlidir. Gömrük dyri müyynldiriln zaman faktiki ödnilmi v ya ödnilmli qiymt bu maddd göstrilmyn lavlrin edilmsin yol verilmir. 2. Bu üsul aaidaki hallarda gömrük dyrinin müyyn edilmsi üçün istifad oluna bilmz: a) aaidakilar istisna olmaqla, alicinin qiymtlndiriln mal üzr srncam v ya istifad hüquqlari sahsind mhdudiyytlr nzrd tutulduqda:

Azrbaycan Respublikasi qanunvericiliyind nzrd tutulmu mhdudiyytlr; mallarin tkrar satila bilcyi corafi bölg mhdudiyytlri; mallarin qiymtin hmiyytli drcd tsir etmyn mhdudiyytlr;

b) malin satii v sövdlm qiymti tsiri nzr alina bilmyn rtlrin yerin yetirilmsindn asilidirsa; v) deklarant trfindn gömrük dyrinin müyyn edilmsi zamani istifad olunan mlumatlar sndlrl tsdiq olunmamisa v ya kmiyytc tyin edil biln, dqiq v obyektiv mlumatlara saslanmirsa; q) bu maddnin 3-cü bndin sasn sövdlm qiymti gömrük mqsdlri üçün qbul ediln sayildii hallar istisna olmaqla, alici v satici laqli xslr olduqda. ) alici trfindn mallarin hr hansi sonraki satiindan, srncam verilmsindn v ya istifadsindn ld ediln glirin hr hansi bir hisssi bilavasit v ya dolayi yolla saticiya keçrs, bu rtl ki, bu maddnin 1ci bndinin müddalarina sasn müvafiq dqiqlmlrin aparilmasi mümkün olmasin. Bu zaman laqli xslr dedikd, aaidaki lamtlrdn heç olmazsa birin malik olan xslr nzrd tutulur:

sövdlm itirakçilarindan biri (fiziki xs) v ya sövdlm itirakçilarindan birinin vzifli xsi eyni zamanda digr sövdlm itirakçisinin da vzifli xsidirs; sövdlm itirakçilari müssisnin birg sahiblridirs; sövdlm itirakçilari bir-birin münasibtd igötürn v içidirlrs; sövdlm itirakçilarindan biri digr itirakçinin payinin v nizamnam kapitalinin be faizindn azini tkil etmyn v ss hüququ vern shmlrinin sahibidirs; sövdlmnin hr iki itirakçisi üçüncü hüquqi v ya fiziki xsin bilavasit v ya dolayi nzarti altindadirsa; sövdlm itirakçilari birlikd üçüncü xs bilavasit v ya dolayi nzart edirlrs; sövdlm itirakçilarindan biri o biri itirakçinin bilavasit v ya dolayi nzarti altindadirsa; sövdlm itirakçilari eyni ailnin üzvü v ya yaxin qohumdurlarsa.

güzar faliyytd bir-biri il bali olan xslrdn biri digrinin yegan nümayndsi, yegan distribütoru v ya yegan konsessioneri olduu tqdird, bunun tqdim edilmsi formasindan asili olmayaraq, onlar yuxarida göstriln asililiq meyarlarina uyun gldiyi halda laqli xs hesab edilirlr. 3. Alici v saticinin laqli xslr olmasi fakti özü-özlüyünd sövdlm qiymtinin mqbul sayilmamasi üçün sas deyildir. Bu halda, satila bali rait aradirilmali v laqlrin qiymt tsiri olmamasi rtil sövdlm qiymti qbul edilmlidir. gr deklarant trfindn v ya baqa cür tqdim edilmi mlumata sasn gömrük orqanlari laqlrin qiymt tsir etdiyin dair saslara malik olarsa, onlar deklaranti özlrinin saslari haqqinda mlumatlandirmali v cavablandirmaq üçün ona imkan yaratmalidirlar. Deklarantin istyi il bel bir bildiri yazili kild veril bilr.

laqli xslr arasinda sati zamani, deklarant sövdlm qiymtinin aaida göstrilnlrl eyni v ya txminn eyni zamanda ba vernlrdn az frqlndiyini göstrrs, bel sövdlm qiymti qbul edilmli v mallar bu maddnin 1-ci bndin müvafiq olaraq qiymtlndirilmlidir:

laqli olmayan satici il Azrbaycan Respublikasina ixrac üçün sati zamani eyni v ya eynicinsli mallar üçün sövdlm qiymti; eyni v ya eynicinsli mallarin bu Qanunun 21-ci v ya 22-ci maddlrinin müddalarina sasn müyyn edilmi gömrük dyri.

Bu bndin ikinci hisssind göstriln hallar ttbiq olunan zaman, kommersiya v kmiyyt sviyylri, bu maddnin 1-ci bndind göstriln qiymt tsir edn saslar, satici v alici laqli xslr olmayan satida saticinin çkdiyi xrclr arasindaki frqlr lazimi qaydada nzr alinmalidir. Bu bndin ikinci hisssind göstriln hallar deklarantin tbbüsü il v yalniz müqayis mqsdlri üçün istifad oluna bilr. Hmin müddalara uyun olaraq vzedici qiymtlr müyyn edil bilmz. 4. Mallar üçün ödnilmi v ya ödnilmli olan qiymtdn lav vsaitin mbli müyynldirilrkn aaidaki xrclr gömrük dyrindn çixilmalidir:

snaye qurulari, main v avadanliq kimi mallar idxal edildikdn sonra qiymtlndiriln mallarla laqdar tikinti-inaat, yiilma, quradirma, istismar v texniki yardim göstrilmsindn yaranan istniln xrc v ödnilr; qiymtlndiriln mallarin gömrük razisin gtirildikdn sonraki dainma v siorta xrclri; gömrük razisind ödnilmli olan rüsum v vergilr.

Madd 19. Eyni mallarin sövdlm qiymti üsulu

1. Eyni mallarin sövdlm qiymti üsulundan istifad olunduqda malin gömrük dyrinin müyyn edilmsi üçün eyni mallarin sövdlm qiymti bu maddd göstriln aaidaki rtlr nzr alinmaqla sas götürülür. Eyni mallar dedikd, qiymtlndiriln mallarla hr chtdn eyni olan mallar baa düülür, o cümldn:

fiziki xüsusiyytlrin gör; keyfiyytin v bazardaki nüfuzuna gör; malin mn ölksin gör; istehsalçisina gör.

Eyni mallarin xarici görünüünd cüz`i frqlr olduqda, digr chtlri is bu bndin tlblrin uyun gldikd hmin frqlr mallarin eyni olduunu inkar etmk üçün sas sayila bilmz. 2. Eyni mallarin sövdlm qiymti gömrük dyrini müyyn etmk üçün o vaxt sas götürül bilr ki, bu mallar:

a) Azrbaycan Respublikasina ixrac üçün satilsin; b) qiymtlndiriln mallarin idxali il eyni v ya txminn eyni bir vaxtda v ya 90 gündn artiq olmamaqla hmin vaxtdan vvl gtirilsin; v) qiymtlndiriln mallarla eyni kommersiya sviyysind v txminn eyni miqdarda satilsin. Eyni mallarin eyni kommersiya sviyysind v/v ya sas etibaril eyni miqdarda olan heç bir satii müyyn edilmdikd, müxtlif kommersiya sviyylrind v/v ya müxtlif miqdarda satilmi eyni mallarin, sviyy v miqdar frqlri nzr alinaraq düzlilr edilmi sövdlm qiymti istifad edilir. Düzlilr, dyrin artmasi v ya azalmasina sbb olub-olmamasindan asili olmayaraq, onlarin alabatanliini v düzgünlüyünü aydin kild müyyn edn sübut olunmu dlillr vasitsil saslandirila biln olmalidir. 3. Eyni mallarin sövdlm qiymti üsulu il müyyn ediln gömrük dyri bu Qanunun 18-ci maddsinin 1-ci bndinin «a» yarimbndind göstriln çatdirilma xrclri qiymtlndiriln mallar v eyni mallar arasinda bel xrc v msaflrd hmiyytli frqlr mövcud olduu halda v gr frqlr msaf v nqliyyat vasitlrinin növlrinin müxtlifliyindn irli glrs, nzr alinaraq tshih edilmlidir. Tshih etmlr sndlrl tsdiq olunmu dqiq mlumatlara sasn aparilmalidir. 4. gr bu üsuldan istifad olunarkn mallarin bir neç sövdlm qiymti akar olunarsa, bu zaman idxal ediln mallarin gömrük dyrini müyyn etmk üçün hmin qiymtlrin n aai sviyyy malik olani sas götürülür.

Madd 20. Eynicinsli mallarin sövdlm qiymti üsulu

1. Malin gömrük dyrini müyyn etmk üçün eynicinsli mallarin sövdlm qiymti üsulu istifad edildiyi halda, bu maddd göstrilmi rtlr riayt edilmkl gtiriln mallarla eynicinsli mallarin sövdlm qiymti sas götürülür. Bu zaman eynicinsli mallar dedikd, bütün xüsusiyytlrin gör eyni olmasa da, onlara qiymtlndiriln mallarla eyni funksiyalari yerin yetirmk imkani vern oxar xüsusiyytlr v trkib materiallara malik olan v kommersiya baximindan bir-birini vz ed biln mallar baa düülür. Mallarin eynicinsli olmasi onlarin keyfiyytin, mt nianinin olmasina v bazardaki nüfuzuna gör müyyn edilir. 2. Eynicinsli mallarin sövdlm qiymti il gömrük dyrinin müyyn edilmsi üsulundan istifad olunduqda, bu Qanunun 19-cu maddsinin 2-4-cü bndlri ttbiq edilir. 3. 19-cu maddnin v bu maddnin müddalarina sasn gömrük qiymtlndirilmsi üsullarindan istifad edildikd: a) qiymtlndiriln mallarla eyni bir ölkd istehsal olunmami mallar onlarla eyni v ya eynicinsli hesab edil bilmz;

b) gr mallarin layihldirilmsi, onlarin üzrind aparilan tcrüb-konstruktor, bdii-trtibat, dizayn, eskiz v çertyoj ilri Azrbaycan Respublikasinin razisind yerin yetirilibs, bel mallar eyni v ya eynicinsli sayila bilmz. v) digr xs trfindn istehsal edilmi mallar, yalniz qiymtlndiriln mallari istehsal edn xs trfindn istehsal edilmi eyni v ya eynicinsli mallar mövcud olmadii raitd nzr alinmalidir.

Madd 21. Dyrin çixilmasi üsulu

1. Dyrin çixilmasi üsulu il gömrük dyrinin müyyn edilmsi qiymtlndiriln eyni v eynicinsli mallar Azrbaycan Respublikasinin razisind öz ilkin vziyytini dyidirmdn satildiqda ttbiq olunur. 2. Dyrin çixilmasi üsulu il malin gömrük dyrini müyyn etmk üçün mal vahidinin o qiymti sas götürülür ki, bu qiymtl qiymtlndiriln malin gtirildiyi eyni v ya txminn eyni tarixd Azrbaycan Respublikasi razisind qiymtlndiriln idxal edilmi mallarla eyni v yaxud eynicinsli mallarin n böyük mcmu miqdari satici il laqli olmayan sövdlm itirakçisina satilsin. 3. Mal vahidinin qiymtindn aaidaki xrc maddlri çixilir: a) idxal edilmi eyni sinif v ya növ mallarin Azrbaycan Respublikasinda satii il laqdar adtn ödniln v ya ödnilmli olan komissiyalar v ya glir v ümumi xrclr üçün adtn ödniln lavlr; b) mallarin idxali v satii il laqdar Azrbaycan Respublikasinda ödnilmli olan idxal gömrük rüsumlarinin, vergilrin, yiimlarin v digr ödnilrin mbli; v) Azrbaycan Respublikasinda dainma, yüklnm, boaldilma ilrin, adtn srf olunan xrclr. q) müvafiq hallarda bu Qanunun 18-ci maddsinin 1-ci bndinin «a» yarimbndind qeyd olunan xrclr v yiimlar. gr qiymtlndiriln mallarin idxali il eyni v ya txminn eyni vaxtda bel bir sati hyata keçirilmyibs, gömrük dyri, bu maddnin 1-3-cü bndlrind baqa qayda nzrd tutulmayibsa, idxal olunan mallarla eyni v ya eynicinsli olan mallarin Azrbaycan Respublikasinda 90 gündn artiq olmamaq rtil n tez satildii sati qiymtin saslanmalidir. 4. Qiymtlndiriln eyni v eynicinsli mallarin gtirilm anindaki vziyytd satilmasi hallari olmayibsa, deklarantin xahiin sasn, bu maddnin 2-ci v 3-cü bndlrinin müddalarina riayt etmk rti il, emal mrhlsini keçmi mal vahidinin qiymtindn istifad etmkl lav dyr düzli edilmlidir.

Madd 22. Dyrin toplanmasi üsulu

1. Gömrük dyri bu üsulla müyyn edilrkn, malin aaidakilarin toplanmasi yolu il hesablanmi qiymti sas götürülür: a) idxal ediln mallarin hazirlanmasinda istifad ediln materiallara, hmin mallarin istehsalina v ya digr emalina çkiln xrclr v ya bunlarin dyri; b) bu Qanunun 18-ci maddsinin 1-ci bndinin «a» yarimbndind göstrildiyi kimi nqliyyat, yüklnm yerindk siorta xrclri v dyrlri v s.; v) Azrbaycan Respublikasina ixrac etmk mqsdil ixrac ölksind istehsalçilar trfindn hazirlanan v qiymtlndiriln mallarla eyni sinif v ya növdn olan mallarin satii zamani adtn nzr alinan mnft v ümumi xrclr brabr mnft v ümumi xrclrin hcmi. 2. Azrbaycan Respublikasinin rezidenti olmayan hr hansi bir xsdn hesablanmi qiymtin müyyn edilmsi üçün hesabat sndlri tlb edil bilmz. Lakin bu maddnin tlblrin uyun olaraq gömrük dyrinin tyin edilmsi mqsdi il mallarin istehsalçisi trfindn tqdim ediln mlumatlar, istehsalçinin razilii v müvafiq ölknin aidiyyti orqanlarina vvlcdn bildiriin verilmsi v hmin orqanlarin aradirmaya etiraz etmmsi rtil hmin ölkd Azrbaycan Respublikasinin müvafiq icra hakimiyyti orqani trfindn yoxlanila bilr.

Madd 23. Ehtiyat üsulu

1. gr gömrük dyri bu Qanunun 18--22-ci maddlrind göstriln üsullarin ardicil ttbiqi nticsind deklarant trfindn müyyn edil bilmirs v ya gömrük orqanlari gömrük dyrinin müyyn edilmsind bu üsullardan istifad oluna bilmmsini saslandirirlarsa, onda qiymtlndiriln mallarin gömrük dyri 1994-cü il Tarif v Ticart üzr Ba Saziin (GATT) VII maddsinin v GATT-in VII maddsinin Ttbiq edilmsin dair Razilamanin prinsip v müddalarina müvafiq olan alabatan vasitlrl v Azrbaycan Respublikasinda mövcud olan mlumatlardan istifad etmkl müyyn edilir. Ehtiyat üsulu ttbiq olunarkn Azrbaycan Respublikasinin gömrük orqani onun srncaminda olan bütün qiymt mlumatlarini deklaranta tqdim edir. 2. Bu üsulla malin gömrük dyrini müyyn etmk üçün aaidakilar sas götürül bilmz: a) ixrac edn ölknin daxili bazarinda malin qiymti; b) Azrbaycan Respublikasinin daxili bazarinda Azrbaycan mnli malin qiymti; v) ixrac edn ölknin üçüncü ölklr göndrdiyi mallarin qiymti; q) tsadüfi v ya uydurma qiymtlr;

d) müqayis üçün seçiln iki alternativ dyrdn gömrük mqsdlri üçün n yüksyinin qbul edilmsini nzrd tutan sistem; e) bu Qanunun 22-ci maddsinin müddalarina sasn eyni v ya eynicinsli mallar üçün dyrin toplanmasi üsulunda müyyn edilmyn frqli istehsal xrclri; ) minimum gömrük dyrlri. Azrbaycan Respublikasinin Prezidenti Heydr LYEV Baki hri, 20 iyun 1995-ci il 1064 «Azrbaycan» qzetind drc edilmidir (29 noyabr 1995-ci il, 229) («VneshExpertService» LLC). «Azrbaycan Respublikasi Ali Sovetinin Mlumati»nda drc edilmidir (1995-ci il, 22, madd 352) («VneshExpertService» LLC). 11 dekabr 1998-ci il tarixli, 583-IQD nömrli; 30 mart 1999-cu il tarixli, 643-IQD nömrli; 20 fevral 2001-ci il tarixli, 90-IIQD nömrli; 6 mart 2001-ci il tarixli, 99IIQD nömrli; 13 mart 2001-ci il tarixli, 100-IIQD nömrli; 23 mart 2001-ci il tarixli, 104-IIQD nömrli; 30 dekabr 2008-ci il tarixli, 758-IIIQD nömrli; 4 dekabr 2009-cu il tarixli, 925-IIIQD nömrli; 22 iyun 2010-cu il tarixli, 1053-IIIQD nömrli; 4 mart 2011-ci il tarixli, 81-IVQD nömrli Qanunlara sasn dyiikliklr v lavlrl («VneshExpertService» LLC). © VneshExpertService LLC

Information

Gömrük tarifi haqqinda

10 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

562719