Read http://dhsphue.edu.vn:88/bientap/users/nguyenmanhhung/uploadFil text version

KHUNG CHNG TRÌNH ÀO TO

Page 1 of 5

KHUNG CHNG TRÌNH ÀO TO

I HC KHÔNG CHÍNH QUY LOI HÌNH CHUYÊN TU

NGÀNH GIÁO DC TIU HC

Tng s hc phn: 17 - Tng s n v hc trình: 75 (Trong ó: Lý thuyt: 60 Thc hành: 0, Thi CK: 15)

TT I TÊN HC PHN MÔN THI TUYN SINH 1. Nhp môn Lý thuyt tp hp và Lôgic Toán. Phan Hu Chân, NXBGD, 1977. 2. Nhp môn Lý thuyt tp hp và Lôgic Toán. Nguyn Vn Ngc; HSP Hà Ni, 1994. 3. i s i cng. Hoàng Xuân Sính; NXBGD, 1999. 1. Giáo trình Ting Vit I. Lê A, Xuân Tho; NXBGD, 1997. 2. Ng âm Ting Vit. Vng Hu L, Hoàng Dng; HSP Hà Ni, 1994. 3. T vng - Ng ngha ting Vit hin i. Lê Hu Tính; HSP Hà Ni, 1994. S VHT S TIT L.T TH TÀI LIU THAM KHO CHÍNH

1

Nhp môn Toán cao cp

2

Ting Vit

II II.1

CHNG TRÌNH KHUNG HC K I 14 210 1. C s vn hoá Vit Nam. Trn Quc Vng; NXBGD, 1998. 2. C s Vn hoá VN. Trn Ngc Thêm; HTH Tp HCM, 1986. 3. Tng quan vn hc Vit Nam. Lê Trí Vin; NX BGD, 1997. 1. i s i cng. Hoàng Xuân Sính; NXBGD, 1996. 2. Cu trúc i s. Trn Diên Hin; HSP Hà Ni, 1997. 3. Nhp môn Lý thuyt xác sut và thng kê. Phm Vn Kiu, Trn Diên Hin; NXBGD, 1985. 4. Lý thuyt xác sut và thng kê, Phm V.Kiu; NXB

1

Vn hc 1 (CSVHVN + TQVHTN)

03

45

2

Toán cao cp (i s i cng: 2 vht + Xác sut và Thng kê: 2 vht)

04

60

http://dhsphue.edu.vn:88/bientap/users/nguyenmanhhung/uploadFiles/kct-tieuhoc.htm

5/11/2009

KHUNG CHNG TRÌNH ÀO TO

Page 2 of 5

3

C s t nhiên - xã hi 1 ( Lch s: 2 vht + a lý: 2 vht)

04

60

GD, 1992. 1. i cng Lch s th gii. Lê Cung, Phm Hng Vit; H Hu, 1994. 2. Lch s Vit Nam. NXB KHXH, 1985. 3. C s a lý t nhiên, Tp I. Lê Bá Tho (ch biên), NXB GD, 1983. 4. C s a lý kinh t, Tp II. Nguyn c MËu, NXBGD, 1987. 5. a lý kinh t Vit Nam. Nguyn Trng iu; NXBKHXH, 1992. 1. Giáo trình Ting Vit I. Lê A, Xuân Tho; NXBGD, 1997. 2. Ng âm Ting Vit. Vng Hu L, Hoàng Dng; HSP Hà Ni, 1994. 3. T vng - Ng ngha Ting Vit hin nay. Lê Hu Tính; HSP Hà Ni, 1994. 4. Phong cách hc Ting Vit. inh Trng Lc; NXBGD, 1993. 1. Lý lun vn hc. Phm ng D; NXBGD, 1996. 2. C s lý lun vn hc. Nhiu tác gi, Tp I và II, NXB GD, 1996 3. Vn hc thiu nhi. Giáo trình HSP Hà Ni, 1994. 4. Lch s vn hc Vit Nam. Giáo trình HSP Hà Ni, 1996 1. Hình hc s cp. Nguyn Vn oành, Nguyn Vn Khuê, HSP Hà Ni, 1994 2. Hình hc s cp. Nguyn Trng Chin; HSP Hu, 2000 3. Xây dng hình hc bng phng pháp tiên . Nguyn Mng Hy; NXBGD, 1999 1.Giáo dc tin hc. Nguyn Bá Kim: NXBGD, 1989 2. Phn mm dy hc tiu hc. ào Quang Trung, HSP Hà Ni, 200 3. Thit k bài ging in t

4

Ting Vit

03

45

II.2

HC K II

17

255

5

Vn hc 2 (LLVH + VHTN)

04

60

6

Hình hc s cp

03

45

7

ng dng công ngh thông tin trong DH Tiu hc

04

60

http://dhsphue.edu.vn:88/bientap/users/nguyenmanhhung/uploadFiles/kct-tieuhoc.htm

5/11/2009

KHUNG CHNG TRÌNH ÀO TO

Page 3 of 5

8

C s t nhiên - xã hi 2 (Môi trng và con ngi)

03

45

9

i s s cp

03

45

trên Microsoft PowerPoint. Lê Công Triêm; HSP Hu, 2004 1. Con ngi và môi trng. Mai ình Yên; NXBGD, 1977. 2. Môi trng sng và con ngi. Nguyn ình Khoa; NXB H-THCN, Hà Ni, 1987. 3. C s khoa hc m«i trng. Lê Thc Cán; Vin H M Hà Ni, 1995. 1. i s s cp. V Tun; HSP Hà Ni, 1994. 2. i s s cp. Ngô Thúc Lanh; NXB GD, 1963. 3. Giáo trình i s s cp. Novoselopva. S.I. Maskva, 1962. 1. Phng pháp dy hc Ting Vit Tiu hc. Lê Phng Nga và các tác gi; HSP Hà Ni, 1994. 2. Tài liu bi dng dy hc Ting Vit 1, 2, 3, 4, 5. V GV 3. Sách giáo viên Ting Vit 1, 2, 3, 4, 5. NXB GD, Hà Ni. 1. Hai mi bài trc nghim thm dò nng lc Vn-Ting Vit ca hc sinh lp 5. NXB GD, 1996. 2. Bài tp nâng cao Ting Vit 4. NXBGD, 1998. 3. Bài tp nâng cao Ting Vit 5. NXBGD, 1998. 1. Âm nhc và phng pháp dy hc âm nhc, tp 1, 2. NXBGD, 2000. 2. Giáo trình âm nhc. Hoàng Lân, Vn Nhàn; HSP Hà Ni, 1976. 3. Giáo trình âm nhc. Trng Vn Dn; NXB GD, 1976. 1. Giáo trình M thun. Nguyn Quc Ton; NXB GD, 1998. 2. Phng pháp dy hc M thut. Nguyn Quc Ton; NXBGD, 1998. 3. M thut và phng pháp dy hc M thut. H Vn

II.3

HC K III

15

225

10

Phng pháp dy hc ting Vit 1

03

45

11

Bi dng hc sinh gii Vn - Ting Vit

04

60

12

Âm nhc và PPDH âm nhc

04

60

13

M thut và PPDH m thut

04

60

http://dhsphue.edu.vn:88/bientap/users/nguyenmanhhung/uploadFiles/kct-tieuhoc.htm

5/11/2009

KHUNG CHNG TRÌNH ÀO TO

Page 4 of 5

Thu; HSP Hu, 2002. 4. Dy hc M thut Tiu hc. àm Luyn, Thut; NXB GD, 1996. II.4 HC K IV 14 210 1. Các phng pháp gii toán tiu hc. Trung Hiu, V Dng Thu; NXB GD, 1995. 2. Mi chuyên bi dng hc sinh gii toán 45. Trn Diên Hin, NXB GD, 2001. 3. Toán chn lc tiu hc. Phm ình Thc, NXB GD, 2001. 1. Phng pháp dy hc Ting Vit tiu hc, tp II. Lê Phng Nga, Nguyn Trí; HSP Hà Ni, 1995. 2. Tài liu bi dng giáo viên dy hc Ting Vit 1, 2, 3, 4, 5. V GD Tiu hc 3. Sách giáo viên Ting Vit 1, 2, 3, 4, 5. 1. PPDH môn Toán tiu hc. V Quc Chung và các tác gi; HSP Hà Ni, 1994. 2. Dy hc môn Toán Tiu hc. Nguyn Ph Hy; NXB GD, 2000 3. Mt s vn v ni dung và PPDH môn toán tiu hc. Kiu c Thành (ch biên), NXB GD, 2001. 1. PPDH môn TN-Xã hi. Nguyn Thng Giao; NXB GD, 1998 2. PPDH TN và Xã hi. Nguyn c V. HSP Hu, 2000 3. PPDH tìm hiu T nhiên và Xã hi. V Giáo viên, 1992

14

Bi dng hc sinh gii môn Toán tiu hc

04

60

15

Phng pháp dy hc Ting Vit 2

03

45

16

Phng pháp dy hc môn Toán

04

60

17

PPDH T nhiên và Xã hi

03

45

III

MÔN THI CUI KHÓA Ting Vit - PPDH ting Vit Toán - PPDH Toán C s TN-XH và Phng pháp Dy-hc TN-XH CNG TOÀN KHÓA

15

225

Gii áp thc mc hc phn cui khóa: 45 tit (Mi hc phn 15 tit). 1 2 3 5 5 5 75 75 75 75 1125

http://dhsphue.edu.vn:88/bientap/users/nguyenmanhhung/uploadFiles/kct-tieuhoc.htm

5/11/2009

KHUNG CHNG TRÌNH ÀO TO

Page 5 of 5

http://dhsphue.edu.vn:88/bientap/users/nguyenmanhhung/uploadFiles/kct-tieuhoc.htm

5/11/2009

Information

http://dhsphue.edu.vn:88/bientap/users/nguyenmanhhung/uploadFil

5 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

93389