Read 2363_SNNPTNT_LN_16_11_2009.pdf text version

UBND TINH DONG NAI CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO NONG NGHIEP VA PTNT Do" c lap - Tir do - Hanh ph(ic So:

2;6 ) /SNN&PTNT-LN

Bien Hoa, n a /( thing 11 nam 2009.

V/v: Trien khai thuc hien Nghi dinh so 99/2009/ND-CP ngay 02/11/2009 cua Chinh phu .

LY 4

Kinh giri: - Chu tich UBND cac huyen`tt :-VdIma I hai'h_

vw thanh pho Mn Hoa; - Chi cuc Truang Chi cuc Kiem lam.

Thuc hien Van ban so 970/VP.UBND-CNN ngay 09/11/2009 cua Van phong UBND tinh Dong Nai ve viec Thuc hien Nghi dinh so 99/2009/ND-CP ngay 02/11/2009 cua Chinh phu ve xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc quan 1y rirng, bao ve rung va quan ly lam san (dinh kem); Giam doc So Nong nghiep va Phat trien nong thon coy kien nhu sau: 1. Be nghi Chu tich UBND cac huyen, thi xa Long Khanh va tanh pho Bien Hoa nghien cuu trien khai thuc hien not dung Nghi dinh so 99/2009/NDCP ngay 02/11/2009 cua Chinh phu neu tren.

2. Chi cuc Truang Chi cuc Kiem lam chu tri, phoi hop cung cac ca quan chuc nang co lien quan to chuc trien khai, huang dan thuc hien Nghi dinh so 99/2009/ND-CP ngay 02/11/2009 cua Chinh phu tren dia ban tinh; dong thai huang dan cho luc luong Kiem lam town tinh sit dung mau an chi (ban hwnh kern theo Nghi dinh) theo dung quy dinh.

Trong qua trinh trien khai thuc hien neu co kho than vuang mac, de nghi UBND cac huyen, Tx Long Khanh, Tp Bien Hoa va yeu cau Chi cuc Kiem lam coy kien de xuat Giam doc So Nong nghiep va PTNT phoi hop vw chi dao xu

ly./

Nai nhan: - Nhu tren; - UBND tinh; - Cong an tinh; - Cuc Hai quan ; Cuc Thue; - So muting mai; Sa Tai chinh; - Thanh tra tinh; - Giam d&c, P Giam doc So (A.Buong); - Cac chu rirng : VQG Cat Tien, Cong ty TNHH 1TV LN La Nga, Xi nghiep NLG Dong Nam Bo, Khu bao ton TN va DT VTnh Urn, cac BQL rung phong ho, Trung tam LN Bien Hoa; - Urn VT, (LN, TTr). (34b)

D:\UP\09\CCKL\ND 99.2009

ITGIAM DOC

PHO GIAM DOG

L.a bn[L)rti(^iYl^.

Il..:v....

VT.,: 1.T..... T.: TTT ..1....`.....-a TT:_- Tn n: . TT_

UBND TINH DONG NAI

LONG HOA XA HOI CHU NGIiA=VJETNAM

VAN PRONG

So: O /VP.UBND- CNN V/v Thurc hien Nghi dinh so 99/2009/ND-CP ngay 02/11/2009

Boc Up - Tir do - Hit ph4e

Bien Hoa, nghyQ^l thong 11 nani 1'009-

Kinh gui: Giain doc SO Nong nghiep va Phat trien nong thon.

Ngay 02/11/2009, Chinh phu ban hanh Nghi dinh so 99/2009/ND-CP ve viec xir phat vi pharn hanh chinh trong linh vuc quan 1y rung, bao ve va quan 1y lam san (Nghidinh kern theo); Chu tich UBND tinh co y kien nhu sau: Giao Clam doc Sa Nong nghiepva Phat trien nong thon phi hop vOi the ca quan chirc nang thyrc hien not dung co lien quan cua Nghi dinh not tren. Van phong UBND tinh thong bao den Sa Nong ngliiep va Phat trim nong thcn biet de" thuc hien./.

No'i nL&n: - Nhu tren ( de thine hien); - C1I i tich va cac PCT. UBND tinh; - Chanh, Ph6 van phong CNN; - Luu : VT, TH (CNN, NC).

Ihcnn

KT. CHANH VAN PHONG

1IHQ-VAN PRONG

'`P·Iram Xuan Nam

So 02, Nguyen Van Tri, P. Thanh Binh, TP. Mn Ma TEL: (061) 3822501 - FAX: (061) 3823854 - 3824934

12 CHINH PHU GANG HOA XA HQI CHU NGHIA VI ET NAM

Hoc lip - Tir do - Hanh phac - -

So: 99/2009/ND-CP

Ha Noi, ngay 02 thong 11 narn 2009

NGHI HINH

Ve xir phut vi pham hanh chink trong linh vtrc quan ly rung, boo ve rung va quan 1y lam son

CHINH PHU Can cu Ludt To chirc Chinh phu ngay 25 thong 12 nom 2001; Can cu Ludt Bao ve va Phat trien ring ngay 03 thong 12 nom 2004; Can cu Phap Ienh Xir 1y vi pham hanh chinh ngay 02 thong 7 nom 2002; Phap lenh sua doi mot so dieu cua Phap Ienh Xir ly vi pham hanh chinh ngay 08 thong 3 nom 2007; Phap Ienh sira doi, bo sung mot so dieu cua Phap Ienh Xir 1y vi pham hanh chinh ngay 02 thong 4 nom 2008; Xet de nghi cua Bo tru&ng Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon, NGHI HINH: Chuang I NHffNG QUY DINH CHUNG Dieu 1. Pharr vi dieu chinh va doi tuo.ng ap dung 1. Pharr vi dieu chinh Nghi dinh nay quy dinh ve xir phut vi pham hAnh chinh trong link vuc quan 1y rung, boo ve ring va quan 1y lam son tren lank tho nuac CQng hoa xa hoi chu nghia Viet Nam. Nghi dinh nay khong ap dung doi vai go va cac lam son khac tir nuac ngoAi nhdp khau hop phap vAo Viet Nam (ke ca truong hop 16 hang go Whop khau hop phap nlumg khi kiem tra co chenh Lech ve kich thuac, khoi luong). 2. Doi tugng Ap dung Nghi dinh nay ap dung xir phut vi pham hAnh chinh doi vai ca nhan, to chuc trong nuac va nuac ngoai (sau day con goi la ngu&i vi pham) co hanh vi vo y hoc co y vi pham cac quy dinh cua Nha nuac ve quan 1y ring, boo ve rirhg va quan ly lam son chua gay thiet hoi hoc da gay thiet hai den rung, lam son, moi truong ring nhung chua den mirc phai truy cuu trach nhiem hinh su.

Trong truang hap Dieu uoc quoc to ma Nha nu6c Cong hog xa hoi chu nghia Viet Nam la thanh vien co quy dinh khac thi ap dung cac quy dinh cua Dieu i,rbc quoc to do.

Dieu 2. Ve mot so thuat ng& dirge s& dung trong Nghi dinh

1. Lam san la san ph-am khai that to thuc vat, dong vat, vi sinh vat va cac bo phan cua chung co nguon goc tir rung. 2. Go tron: bao gom go nguyen khai, go deo tron, go loc loi co throng kinh dau nho tir 10 cm den dubi 20 cm, chieu dai to 1 met tra len hoc co duang kinh dau nho to 20 cm tr& len, chieu dai tir 30 cm tra len. Rieng doi voi go thuoc loci nguy cap, quy, hiem khong phan biet kich thuac. 3. Cui duoc khai that to thuc vat rung than go, la bo phan cua chung co kich thuac nho hon doi voi quy cach go tron quy dinh tai khoan 2 Dieu nay hoac cac phe lieu cua chOng sau the bien. 4. Thuc vat rung nhom IA, IIA; dong vat rung nhom IB, JIB 1a nhung loaf thuc vat rung, dong vat rung nguy cap, quy, hiem theo quy dinh cua Chinh phu.

5. Tang vat vi pham hanh chinh gom go, lam san ngoai go bi nguai co hanh vi vi pham hanh chinh xam hai. 6. Phuong tien vi pham hanh chinh gom do vat, cong cu, phuong tin van chuyen dugc sir dung de thuc hien hanh vi vi pham hanh chinh.

7. Phuong tin van chuyen gom: cac loci xe co gibi duang bo, xe mo to, xe dap, xe tho so, s& vat, tau thug, ca-no, thuyen, cac phuong tin khac dugc sir dung do van chuyen lam san trai phap luat. 8. Phuong tien dugc coi la bi ngoai vi pham hanh chinh chiem doat trai phep la truang hgp phuong tin cua chu sa huu hgp phap bi ngoai co hanh vi vi pham hanh chinh trom cap, cuop, chung doat, 1( ' Yi dung chu tai san khong co dieu kin ngan can de cong khai chiem doat (cong nhien chiem doat) hoac cac hanh vi trai phap luat khac tubc doat quyen chiem huu, quan ly, sir dung cua chu sa huu hap phap phuong tien do. 9. Phuong tin dugc coi la bi nguai vi pham sir dung trai phep thuoc mot trong cac truang hap sau:

a) Chu so huu hap phap cua phuang tin cho nguai khac thue, moan hoac thue nguai khac dieu khien phuong tien do de sir dung vao muc dich chinh dang, nhung nguai dugc thue, duoc muan phuong tien hoac nguai dugc thue dieu khien phuong tin do da to y sir dung phuong tien de" vi pham hanh chinh.

3

b) Cho so hCru hap phap doi voi phuong tien cua minh hoar nguai quan ly hap phap doi voi phuong tien thue cua chu so hiru hap phap giao_cho nguai lao ding cua minh quan 1y, dieu khien, sir dung vao muc dich son xuat, kinh doanh hop phap, nhung nguai lao do, ng da toy sir dung cac phuang tien do de vi pham hanh chink. Viec cho thue, cho mugn hoc thue nguai dieu khien phuong tin phai duac giao ket bang van Mn giua chu so Mu hap phap va nguai duac thue, duac moan theo quy dinh cua phap luat truoc khi hanh vi vi pham xay ra. Ban giao ket phai ghi ro not dung su dung phuong tin cho thue, cho mugn hodc thue nguai dieu khien va trong thai han 24 gia ke to khi phuong tien bi tam gi&, nguai co hanh vi van chuyen lam son trai phap luat phai xuat trinh van ban giao ket do cho co quan, ca nhan co thaw quyen dang giai quyet va viec. 10. Vi pham co to chuc la truong hop co hai rrguai tra ten cau ket voi nhau, co y cung thuc hien hanh vi vi pham hanh chinh. Truang hap thus hien hanh vi vi pham co to chuc doi voi hanh vi truoc nhung hau qua vi pham do la nguyen nhan dam den vi pham khac (nhu dot nhung lam ray chay Ian den rung) thi hanh vi vi pham tiep theo khong bi coi la vi pham co to chuc. 11. Vi pham nhieu lan la truong hap nguai co hanh vi vi pham hanh chink ma truoc do co hanh vi vi pham hanh chinh trong link vuc quan ly rung, boo ve rung va quan 1y lam son nhung chua bi phat hien hodc chug bi xir phat va chua het thai hieu xu phat. 12. Tai pham la truong hap nguai vi pham hanh chinh ma tru0'e do da bi xu phat ve hanh vi vi pham hanh chinh trong lTnh vuc quan ly rung, boo ve rung va quan ly lam son nhung chin het thai han duac coi la chua bi xu phat vi pham hanh chinh. Dieu 3. Nguyen tac xii phat 1. Moi hanh vi vi pham hanh chinh trong 1Tnh vuc quan ly rung, boo ve rimg va quan ly lam son phai dugc phat hien kip thai va dinh chi ngay. Vic xu phat vi pham hanh chinh phai duac tien hanh nhanh chong, cung minh, dung phap luat; nguai vi pham hodc nguai giam ho cua nguai vi pham phai chiu trach nhiem khac phuc hau qua do hanh vi vi pham gay ra theo quy dinh cua phap luat. Nguai co hanh vi vi pham hanh chinh trong 1Tnh vuc quan ly rung, boo ve rung va quan ly 15m son chi bi xu phat vi vi pham hanh chinh quy dinh tai Nghi dinh nay. Mot hanh vi vi pham hanh chinh chi bi xu phat mot lan.

4 2. Khi quyet dinh xu phat vi pham hanh chinh, nguai co thaw quyen xir phat phai xem xet nhan than nguai vi pham; can cu vao tinh chat, mire dg vi pham; cac tinh tiet tang nang, giam nhe theo quy djnh tai Dieu 8, 9 cua Phap leash Xu 1y vi pham hanh chinh so 44/2002/PL-UBTVQHIO ngay 02 thing 7 nam 2002 (sau day g(?i la Phap 1enh Xu 1y vi pham hanh chink) de- ap dung cac Minh thuc phat chinh, hinh thirc phat bo sung va cac bien phap khac phuc hau qua.

4

3. Nguai vi pham hanh chinh khong co tinh tiet tang nang, giam nhe thi muc phat Lien la mire trung binh cua khung tien phat quy dinh doi voi tti ng hanh vi quy dinh tai Nghi dinh nay. Truing hap co tinh tiet giam nhe thi rude phat tien co the giam nhung khong thap han muc thap nhat cua khung tien phat quy dinh ap dung doi voi hanh vi vi pham do; neu co tinh tiet tang nang thi muc phat tien co the cao han nhung khong vugt qua muc cao nhat cua khung tien phat quy dinh ap dung doi voi hanh vi vi pham do.

4. Mgt nguai thuc hien nhieu hanh vi vi pham hanh chinh thi bi xir phat ve tirng hanh vi vi pham, neu cac hinh thuc xu phat la phat tien thi tong hop thanh muc phat chung.

TrLrang hgp mgt nguai thuc hien nhieu hanh vi vi pharn hanh chink not tiep nhau doi voi cung mgt doi tugng bi xam hai ma vies th rc hien hanh vi vi pham sau IA su ke tuc va hau qua cua hanh vi vi pham truoc, thi bi xir phat vi pham hanh chinh doi voi hanh vi co muc phat tien cao nhat trong cac hanh vi vi pham do quy Binh tai Nghi dinh nay.

5. Nhieu nguai cung thuc hien mgt hanh vi vi pham hanh chinh thi moi nguai vi pham deu bi xu phat ve.hanh vi vi pham do. Nghiem cam viec chia nho muc thiet hai chung cho tong nguai vi pham de xcr phat.

Nhieu thanh vien trong m6t hg gia dinh cung thixc hien mgt vi pham hanh chinh thi ap dung xir phat nhu mgt to chuc vi pham.

6. Nguai tir du 14 tuoi den duoi 16 tuoi vi pham hanh chinh thi bi xu phat canh cao ve cac hanh vi do co y Nguai to du 16 tuoi den duoi 18 tuoi bi xir phat hanh chinh ve moi hanh vi vi pham hanh chinh do minh gay ra. Khi phai tien doi voi ho thi muc tien phat khong dugc qua mgt phan hai muc phat doi voi nguai thanh nien; truing h(.Yp nguai vi pham hanh chinh khong co tien nop phat, thi cha me hoc nguai giam hg phai n6p thay.

7. Nhung hanh vi vi pham sau day khong xir phat vi pham hanh chinh ma phai truy cuu trach nhiem hinh s v:

a) Harsh vi vi pham doi voi th rc vat rung, Bong vat rung ngay cap, quy, hiem nhom IA, IB thugc Danh muc thuc vat rung, dgng vat rung nguy cap, quy, hiem quy dinh tai Nghi dinh so 32/2006/ND-CP ngay 30 thing 3 nam 2006 cua Chinh phu ve quan 1y thirc vat rirng, dgng vat rung nguy cap, quy, hiem (tru hanh vi nuoi dgng vat nhom IB trai phap luat, thi xir 1y theo quy dinh tai Dieu 19 Nghi dinh nay).

b) Hank vi vi pham gay hau qua vuat qua muc toi da xu ghat vi pham hanh chinh quy Binh tai Dieu 11, 17, 18; hanh vi van chuyen, boon ban go trai phap mat vuai qua mirc toi 4a xu phat vi pham hanh chinh (juy dinh tai Dieu 20, 21 cda Nghi dinh nay. c) Hanh vi phi rung trai phap luat gay thiet hai nhiu loai rung (rung sin xuat, rung ph6ng ho, rung dac dung) tuy dien tich bi thiet hai doi v&i moi loci rung khong vuat qua muc toi da xir phat: vi pharn hanh chinh quy dinh tai Nghi dinh nay, nhung tong hap din tich bi thiet hai cua cac loai rung vu·gt qua mirc t6i da quy dinh xir phat vi pham hanh chinh doi v&i loci rung bi thiOt hai co khong t& d di nh nay, a xir phat vi pham hanh chinh thap What quy dinh tai Nghi . d) Hanh vi khai th ic, van chuyen, boon ban trai phap luat doi v&i ca g0 quy, him nhom IIA, go thong throng, toy khoi luong cua III 6i loci go khong vuo't qua muc toi da quy dinh xir phat vi pham hanh chinh doi v&i moi loaf go, nhtmg tong khoi ]rang cac loci g6 hi vi pham vugt qua muc toi da quy dinh xir phat vi pham hanh chinh doi vai go thong thtrang. d) Nguai da bi xu phat vi pham hanh chinh ve hanh vi quy dinh tai Dieu 17; 18; van chuyen, buon ban go trai phap luat quy dinh tai Dieu 20, 21 cua Nghi dinh nay nla lai tai pham doi vai cac hanh vi vi pham nay. 8. Hanh vi vi pham hanh chinh tuy da gay thiet hai vuat qua muc toi da xir phat vi pham hanh chinh, nhung B6 luat hinh str khong quy dinh hanh vi do la t6i pham (trir cac hanh vi quy dinh tai khoan 7 cua DiOu nay), thi ap dung xir phat vi pham hanh chinh vai muc phat cao nhat doi vai hanh vi vi pham do. 9. I-Ianh vi vi pham hanh chinh (1oi v&i thuc vat rung, dong vat rung thu6c Phu luc 1, 11 cua C6ng a&c ve- buon ban quo-'c to cac loci dong vat, thuc vat hoang da nguy cap (CITES) nhung khong quy dinh trong Danh muc thuc vat rung, dong vat rung nguy cap, quy, hem quy dinh tai Nghi dinh so 32/2006/ND-CP ngay 30 thing 3 nam 2006 cua Chinh phu ve quan 1y thtrc vat rung, dong vat rung nguy cap, quy, hiem, xir ly nhu sau: a) Hanh vi vi pham hanh chinh doi v&i cac loci thu6c Phu luc I, xir Iy hanh vi vi pham nhtr dof v&i thuc vat rung, dong vat rung nguy cap, quy, hiem nh6m IA, IB.

b) Hanh vi vi pham hanh chinh doi v&i cac loci trong Phu luc II, xir 1y hanh vi vi pharn nhu doi vai thuc vat rung, dong vat rung nguy cap, quy, hiem nhom IIA, IIB,

6

10. Harsh vi vi pham phap,luat da khai to vu an hinh su, nhung sau do dinh chi hoat dong to tung va co quan co tham quyen de nghi chuyen sang xirphat vi pham hanh chinh thi ap dung m ft xir phat cao nhat quy dinh d6i vai hanh vi vi pham twang i mg quy dinh tai Nghi dinh nay. Truang hap vi pham doi v&i thlrc vat rung, dong vat rung nguy cap, quy hiem nhom IA, IB duac dinh chi boat dong to tung hinh su, chuyen sang xir phat vi pham hanh chinh thi ap dung xir phat vi pham hanh chinh nhu doi vai thuc vat rung, dong vat r%rng nguy cap, quy, hiem nhom IIA, IIB. Dieu 4. Thai hieu xir ph ;tt vi pham hanh chinh

1. Thai hieu xir phat vi pham hanh chinh trong link vuc quan 1y rung, bao ve rung va quan 1y lam san la I nam ke to ngay hanh vi vi pham hanh chinh duac thus hien. Qua thai hieu xir phat vi pham hanh chinh thi Ich6ng xir phat vi pham hanh chinh doi vai nguai vi pham, chi ap dung bin phap bu6c khac phuc hau qua quy dinh tai Dieu 6 Nghi dinh nay. 2. Nguai vi pham da bi kh&i to, truy to hoac co quyet dinh dua ra xet xir theo thu tuc to tung hinh su, nhung sau do co quyet dinh dinh chi hoat d6ng to tung chuyen ho so de3 xir phat vi pham hanh chinh, thi thai hieu xir phat vi pham hanh chinh la 3 thang ke tir ngay nguai co tham quyen xir phat nhan duac quyet dinh dinh chi vu an hinh su va ho so vu vi pham. Dieu 5. Cac hinh th6v xir phat

1. Nguai vi pham hanh chinh phai chiu mot trong cac hinh thirc xu phat chinh: canh 6o hoac phat tien.

2. Tuy theo tinh chat mirc do vi pham ma nguai vi pham hanh chinh con co the bi ap dung mot hoac nhieu hinh thtrc xir phat bo sung; bi ap dung mot hoac nhieu bien phap khac phuc hau qua theo quy dinh tai Nghi dinh nay. 3. Nguai nuac ngoai vi pham co the bi xir phat true xuat khai lanh tho nuac Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam. flieu 6. Cac bin phap khac phuc hau qua Ngoai cac hinh thirc xir phat quy dinh tai Dieu 5 Nghi dinh nay, nguai vi pham hanh chinh con co the bi alp dung mot hoac nhieu bien phap khac phuc hau qua sau day:

1. Buoc kh6i phuc lai tinh trang ban dau dA bi thay d6i do hanh vi vi pham hanh chinh gay ra, cu the: a) Trong lai rung bi thiet hai hoac thanh Loan chi phi trong lai rung theo suat dau to dirge ap dung a dia phuang tai thai diem vi pham hanh chinh;

7

b) Khoi phuc lai tong trinh, phuang tiers phut vu bao ve rung bi thief hai, dies tick rung bi dao, b6i boat thank town chi phi khoi phuc nay; c) Thu hoi tang vat la lam san trong tru&ng hap hanh vi vi pham harsh chinh qua thai hieu xir phat vi pham hanh chink. 2. Buoc thao da hoac thanh town chi phi thao da cac cong trinh xay dung trai phep trong rung. 3. Buoc thanh town chi phi chfra chay rung; chi phi khac phuc hau qua do sink vat hai rung gay ra. 4. Buoc khac phuc hoc thanh Loan chi phi khac phuc 6 nhiem m6i tru6ng. 5. Buoc tieu huy dong vat rung, bq phan co the cua chung bi nhiem benh. Dieu 7. Do-n vi tinh de xac dinh thick h,ri do hanh vi vi phatn hanh chinh gay ra 1. Dien tich rirng tinh bang met vuong (M). 2. Khoi luang go tinh bang met khoi (m3). Khi xu phat vi pham hanh chinh phai quy thank go tr6n. Quy doi go xe, go deo hop thank go tron bang each nhan v6i he so 1,6. 3. Doi vOi goc, re va go co hinh thu phuc tap, duang kink nho thu6c loci nguy cap, quy, hiem kh6ng do dugc kith thu&c de ti-di khoi luang bang met khoi thi xac dinh bang can trong luang, cfr 1.000 kg quy doi twang dtrang bang 1 m3 go tron, hoac do bang ste quy doi twang duang bang 0,7 m3 go tron.

4. Cac loaf lam san khac xac dinh gia tri bang tien Viet Nam, dan vi tinh la dong.

Chtro'ng II HANH VI VI PHAM, HINH TIHYC VA MCC XU' PHAT Dieu S. Vi pham cac quy dinh chung cua Nha nuo ' c ve bao vg rirng Ngu6i co hanh vi vi pham cac quy dinh cua Nha nu6c ve bao ve rung bi xu phat nhtr sau:

1. Phat eanh eao hoac phat tin tir 100.000 dong d"n 1.000.000 dong neu co mot trong cac hanh vi vi pham sau day: a) Mang dung cu thu cong, ca giOi vao rirng de san bat dong vat rung (chim, thu, cac loci they Binh). b) San bat dong vat tron

m;ia Binh

can

8

c) Sir dung phu(yng phap, Gong cu san bat bi cam.

d) San bat dong vat rung & nhung nai co quy dinh cam san bat. d) Dua suc vat keo, mang dung cu thu tong vao rung de" khai that, the bien lam san, khoang san trai phep. e) Nuoi, trong, tha trai phep vao rung dac dung cat loci dong vat, that vat khong co nguon goc ban dia. 2. Phat tien tir 1.000.000 dong den 2.000.000 don,- neu co mot trong cac hanh vi vi pham sau day: a) To chuc dua nguai vao nghian cdu khoa hoc, di du lich trai phep o, rung c#ac dung; thu thap mau vat trai phep trong rung. b) flea trai phep vao rung cac phuang tien, cong cu ca gio·i.

c) Quang cao kink doanh ve that vat rung, ding vat rung trai quy dinh cua phap luat.

3. Phat tien tir 2.000.000 dong den 3.000.000 dong neu co hanh vi vi pham sau:

a) Dot lua, su dung hra khong dung quy dinh cua Nha nuac trong phan khu bao ve nghiem ngat rung dac dung.

b) Dot lira, sir dung lua a cac khu rung de chay, tham that vat klio no vao mua hanh kho. c) Dot 1ua, sir dung ICra gAn kho, bai go Ichi co cap du bao chay rung to cap III den cap V.

d) Dot 1ua, sir dung 1ua de An bat dong vat rung, lay mat ong, lay phe lieu chien tranh. d) Dot nuong, ray, dong ru(^?ng trai phep a trong rung, ven rung. e) Khong bao dam an town ve phong chay va chCza chay rung khi dugc phep sCr dung nguon lua, nguon nhiet, cac thiet bi, dung cu sink Lira, sinh nhiet va bao quan, sCr dung chat chay trong rung va ven rung. 4. Phat tien to 3.000.000 d"ong den 5.000.000 d"ong doi voi cac chu rung dugc nha nuo'c giao rirng, cho thug rung neu co mpt trong cac hanh vi vi pham sau day:

a) Khong co phu(yng an phong chay, chua chay va tong trinh phong chay, chua chay rung. b) Thao nu&c du trCr phong chay trong mua kho hanh.

c) Khong to chile tuan tra, canh gat rung de ngan chin chay rung to nhien do minh quart 1y.

9

5. Nguai vi pham quy dinh tai Dieu nay ma gay thiet hai den rung hoac lam san thi bi xii ghat theo Dieu 11 hoac fiieu 17 hoac Dieu 18 hoac Dieu 19 Nghi dinh nay. 6. Nguai co hanh vi vi pham quy dinh tai khoan 1; diem b, c khoan 2 Dieu nay ngoai viec bi phat tien con co the bi tich thu tang vat, phuong tin vi pham hanh chink. Dieu 9. Vi ph;rrn quy dinh ve thiet lie khai that go Nguai vi pham cac quy dinh ve thiet ke khai that go bi xu phat nhu sau: 1. Phat tien to 3.000.000 Bong den 5.000.000 don,- neu co' mot trong cac hanh vi sau day: a) Thiet ke khoi lugng khai that go sai v&i that to (khoi lugng khai that dung thiet ke du(.Yc nghiem thu so v&i khoi prang trong ho sa thiet ke khai that) trong mot 16 rung ton han t&r tren 15% den 20%. b) Dong boa bai cay khong dung doi tu(.Yng, ngoai pham vi thief ke khai that. 2. Phat tien tir 5.000.000 dong den 15.000.000 dong neu co mot trong cac hanh vi sau day: a) Thiet ke din tich khai that go tai thyrc dia sai v&i ban do thiet ke. b) Thiet ke khoi luong khai thac go sai vbi thixc to (khoi lugng khai that dung thiet ke dugc nghiem thu so vbi khoi lugng trong ho so thiet ke khai that) trong mot 16 rung 1&n han 20%. 3. Ngoai cac kink th xc xu phat tree, ngoai co hanh vi thiet ke khong dung quy dinh cua Nha nu&c con co the bi to&c quyen sir dung thong chi hanh nghe, buoc trong lai rung hoac chi phi tr(ong lai rung da bi khai that do thiet ke sai. Dieu 10. Vi pham cac quy dinh khai that go

Nguai co hanh vi khai that go khong dung trinh hr, thu tut va cac yeu cau ky thuat theo thiet ke bi xcr ghat nhu sau: 1. Phat tien tir 3.000.000 dong den 5.000.000 dong neu co mot trong cac hanh vi vi pham sau day: a) Khong thuc hien thu tic giao, nhan ho sa, hien truong khai that theo quy dinh hien hanh cua Nha nu&c. b) Khong thus hien hoac thvc hien khong dung thief ke ve phat luong day leo tru&c khi khai that, ve sinh rung sau khi khai that va cac bin phap ky thuat khac bao dam tai sinh ring.

10

2. Phat tien tit 5.000.000 dong den 15.000.000 dong neu co mot trong cac hanh vi sau day:

a) Khong chat nhitng cay tong queo, sau benh da co dau bai chat; khong tan thu het go canh ngon, cay do gay trong qua trinh khai that rung a r nhien theo thiet ke du(.Yc duyk b) Mo duang van xuat, lam bai tap trung go sai vi tri so vai thiet U. Truang hop ma duang van xuat, lam bai tap trung go ma gay thiet hai rung thi bi xu ghat theo quy dinh tai Dieu 17 cilia Nghi dinh nay. 3. Nguai khai that go khong dung 16 thiet ke hoac chat cay khong co dau bai chat thi bi xiz ghat theo quy dinli tai Dieu 18 cilia Nghi dinh nay.

Dieu 11. Vi pham cac quy dinh cua Nha nu-&c ve phong chay, chua chay rung gay chay rirng

Nguai co hanh vi vi pham cac quy dinh cilia Nha nuoc ve phong chay, chita chay rung gay chay rung bi xu phat nhu sau:

1. Phat tien tilt 3.000.000 dong den 5.000.000 dong neu gay hau qua thuoc mot trong cac truang hop sau day: a) Chay cay trong chua thanh rung duai 5.000 m2. b) Chay rung san xuat dual 2.000 m2. c) Chay rirng phong ho dual 1.500 m2. d) Chay rirng dac dung duai 1.000 m2. 2. Phat tien to 5.000.000 dong den 10.000.000 dong neu gay hau qua thuoc mot trong cac truang hop sau day:

a) Chay cay trong chua thanh riling to 5.000 m2 den 10.000 m2. b) Chay rung san xuat tilt 2.000 m2 den 3.000 m2. c) Chay rirng phong ho tit 1.500 m2 den 2.500 m2. d) Chay rung dac dung tilt 1.000 m2 den 2.000 m2.

3. Phat tien to 10.000.000 dong (Mn 20.000.000 dong neu gay hau qua thuoc mot trong cac truang hap sau day: a) Chay cay trong chua thanh rung tit tren 10.000 m2 den 20.000 m2. b) Chay riling san xuat tit tren 3.000 m2 den 5.000 m2. c) Chay riling phong ho tit tren 2.500 m2 (Mn 4.000 m2. d) Chay riling dac dung tit tren 2.000 m2 den 3.000 m2.

11

4. That tin to 20.000.000 dong den 30.000.000 dong neu gay hau qua thuoc mot trong cac truong hap sau day: a) Chay cay trong chua thanh rung tir tren 20.000 m2 den 30.000 m2. b) Chay rung san xuat tir tren 5.000 m2 den 6.000 m2.

c) Chay rung phong ho tir tren 4.000 m2 den 5.000 m2. d) Chay rung dac dung tir tren 3.000 m2 den 4.000 m2.

5. That tien to 30.000.000 dong den 50.000.000 dong neu gay hau qua thuoc mot trong cac truong hop sau day: a) Chay cay trong chua thanh rung to tren 30.000 m2 den 50.000 m''. b) Chay rung san xuat tir tren 6.000 m2 den 10.000 m2.

c) Chay rung phong hq tir tren 5.000 m2 den 7.500 m2. d) Chay rung dac dung to tren 4.000 m' den 5.000 m2. 6. Nguoi co hanh vi vi pham quy dinh tai khoan I den khoan 5 cua Dieu nay con co the bi buoc ap dung mot hoac nhieu bien phap khac phut hau qua. sau day: a) Buoc trong lai rung hoac thanh town chi phi trong 1ai rung. b) Bugc thanh town chi phi chaa chay rung.

7. Nguoi co hanh vi coy gay chay ring, dot rung vii bat ky muc dich nao phai bi xir phat theo quy dinh tai Dieu 17 cua Nghi dinh nay.

Dieu 12. Chin this gia sac trong nhirng khu rung di co quy Binh cam Nguoi chin tha gia suc trong nhCmg khu ring di co quy dinh cam bi xir phat nhu sau:

1. Phat canh coo hoac phat tien to 100.000 dong den 1.000.000 dong neu chin tha gia sac trong phan Ichu boo ve nghiem ngat cua khu rung dac dung.

2. Phat tien tir 1.000.000 dong den 3.000.000 dong neu chin tha gia suc trong rung trong dam cay con, ring trong mai duai ba nim, rung khoanh nuoi tai sinh da co quy dinh cam chin tha gia sac. 3. Nguoi co hanh vi vi pham quy dinh tai Dieu nay con co the bi buoc

trong lai ring hoac thanh town chi phi de trong Jai rung bi thiet hai do gia suc

h711

vn

11

4. Phat Lien to 20.000.000 Bong den 30.000.000 Bong neu gay hau qua thuoc mot trong cac truang hap sau day: a) Chay cay trong chua thanh rung to tren 20.000 m2 den 30,000 rn2. b) Chay rung san xuat to tren 5.000 m2 den 6.000 m2.

c) Chay rung phong ho Ur tren 4.000 m2 den 5.000 m2. d) Chay rung dac dung to tren 3.000 m2 den 4.000 m2.

5. Phat tien to 30.000.000 dong den 50,000,000 ttong neu gay hau qua thuoc mot trong cac truang hap sau day:

a) Chay cay trong chug thanh rung tir tren 30.000 m2 den 50.000 m2. b) Chay rung san xuat tir tren 6.000 m2 den 10.000 m2. c) Chay rirng phong h6 tir tren 5.000 m2 den 7.500 m2. d) Chay rung dac dung tir tren 4.000 m2 den 5.000 m2.

6. Nguai co hanh vi vi pham quy dinh tai khoan 1 den khown 5 cua Dieu nay con co the bi buoc ap dung mot hoac nhieu Bien phap khac phuc hau quasau day: a) Buoc trong lai rung hoac thanh town chi phi trong 1ai rirng. b) Buoc thanh town chi phi chCra chay ring, 7. Nguai co hanh vi co y gay chay rung, dot rung vai bat ky muc dich nao phai bi xir phat theo quy dinh tai Dieu 17 cua Nghi dinh nay. Dieu 12. Chan tha gia suc trong nhirng khu rung d5 co quy dinh cam Nguai chan tha gia suc trong nhung khu ring da co quy dinh cam bi xu phat nhu sau:

1. Phat canh cwo hoac phat tie^n tir 100.000 dong den 1.000.000 dong neu chan tha gia sac trong phan khu bao ve nghiem ngat cua khu rung dac dung.

2. Phat tien to 1.000.000 dong den 3.000.000 dong neu chan tha gia sac trong rung trong dam cay con, rirng trong rnai duai ba nam, rung khoanh nuoi tai sinh da co quy dinh cam chan tha gia suc. 3. Nguai co hanh vi vi pham quy dinh tai Dieu nay con co the bi buoc trong

a ra.

lai rirng hoac thanh town chi phi de" trong lai rung bi thiet hai do gia suc

13

4. Phat tien to 30.000.000 dung den 50.000.000 long neu Mn, chiem rung trai phap luat thuoc mqt trong cac tru6ng hap sau day: a) Cay trong chug thank rung tar tren 50.000 m'. b) Rirng san xuit tar tren 20.000 m2 . c) Rirng phong ho to tren 15.000 m2. d) Rung ddc dung to tren 10.000 m2 . 5. Ngtrai co hanh vi Mn, chiem rung, ngoai bi phat tien quy dinh tren day con bi buoc tra lai dien tich ring bi lan, chiem; bi buoc thio dor cong trinh, cay trong hoac thanh town chi phi thao da cong trinh x^ ay dung cay Kong trcn din tich rirng bi lan, chiem. Truang hap Ian, chiem rung dong thai phi rung hoc khai thac rirng trai phap luat, thi bi xCr phat theo quy dinh tai Dieu 17 hoc Dieu 18 cua Nghi dinh nay. Dieu 15. Pha hoai cac cong trinh phut vu vice bao vy^ va phat trier rung

Nguai co hanh vi gay thiet hai cac cong trinh phut vu cho cong tae bao ve va plat trien rirng (nhu: nha tram, choi canh lira rirng, bien bao, bang quy uac tuyen truyen bao ve rirng; hang rao, moc ranh gibi ring; be, ho cliua nude china chiy rirng; cac loci phuong tien, cong cu sir dung trong viec bao ve va phat trien rung) lam thay doi hien trong hoc htr hong cac cong trinh do bi xu phat nhLr sau: 1. Phat cash cio hoac ghat tien tar 10.000 dong den 200.000 dong neu co mot trong cac hanh vi: viet, ve len bien bao, bang quy uac tuyen truyen bao ve ring; xoa cac thong tin, hanh anh tren cac bien bao, bang quy uac tuyen truyen bao ve rirng. 2. Phat tin tar 200.000 do"ng den 5.000.000 dong neu co hanh vi thio da bien bao ve bao ve rirng.

3. Phat tier tar 5.000.000 dong den 10.000.000 dong neu co mot trong cac hanh vi: dao pha duang lam nghiep; can tr& hoat dong than tra bao ve ring, truy quet lam tae; pha throng ranh can lira; pha hang rao, moc ranh gibi rirng.

4. Phat tien tar 10.000.000 dong den 20.000.000 dong neu co mot trong cac hanh vi: dap pha bang quy uac tuyen truyen bao ve rung, pha choi canh, nha lam viec, tai san, phuang tin khic dung trong viec tuan tra bao ve ring.

5. Nguai co hanh vi vi ph3m tren day con co the ba buoc boa thuang chi phi khac phuc hau qua do hanh vi vi pham gay ra.

14

Dieu 16. Khai thac trai phep canh quan ,

lam hghiep

moi trurohug va cac dich vu

Nguai co hanh vi sir dung canh quan, moi truang rung, cac dich vu lam nghiep d6 san xuat, lam dich vu, kinh doanh, 1ap nghia dia khong dugc ca quan nha nuac co thin quyen cho phep hoc thus hien khong dung quy.dinh trong giay phep bi xir phat nhu sau:

1. Phat canh cao hoac phat tien tir 10.000 Bong den 200.000 dong neu to chin tham quan phong canh trai phep.trong rung. 2. Phat tien Ur 200.000 dong den 5.000.000 dong neu lap nghia dia trai phep trong rung. 3. Phat tin to 5.000.000 dong den 20.000.000 dong neu to chuc san xuat, lam dich vu, kinh doanh trai phep.

4. Nguai co hanh vi vi pham tren day con bi buoc khoi phuc lai tinh trang ban dau hoac chiu chi phi khac phuc hau qua do hanh vi vi pham gay ra. Dieu 17..Pha rung trai phap luat Nguai co hanh vi chat pha cay rung; dao bai, san ui, no min, dao, dAp ngan nuac, xa chat doc hoac cac hanh vi khac gay thiet hai den rung vai bat ky muc dich gi (tru hanh vi quy dinh tai Dieu 18 cua Nghi dinh niy) ma khong dugc phep cua ca quan nha nuac co tham quyen hoc dugc phep chuyen doi muc dich sir dung rung nhung khong thuc hien dung quy dinh cho phep bi xu phat nhu sau:

1. Phat tien to 200.000 dong den 10.000.000 dong neu pha rung trai phap luat thuoc mot trong cac truang hop sau day: a) Cay trong chug thanh rung du('Yi 5.000 m2 b) Rung san xuat duai 1.000 rn2. c) Rung phong ho duai 800 m2. d) Rung dac dung duai 300 m2. 2. Phat tien to 10.000.000 dong den 20.000.000 dong neu pha rung trai phap luat thuoc mot trong cac truang h(.Yp sau day:

a) Cay trong chug thanh rung to 5.000 m2 den 10.000 m2. b) Rung san xuat to 1.000 m2 den 2.000 m2. c) Rung phong ho t% 800 m2 den 1.500 m2. d) Rung dac dung to 300 m2den 500 m2.

15

3. Phat tin to

phap 20.000.000 dong den 30.000.000 dong neu pha rung i luat th uoc mot trong cac twang hap sau day: a) Cay trong chua thanh rung tir tren 10.000 m' den 20.000 m2. b) Rung san xuat to tren 2.000 m2 den 3.000 1n2.

c) Rung phong ho tir tren 1.500 m2 den 2.000 m2.

d) Rung dac dung

to tren 500 m2 den 700 m2.

4. Phat tien rir 30.000.000 dong den 50.000.000 dong neu pha rung tra phap luat thuoc snot trong cac twang hap sau day: a) Cay trong ehua thanh rung tie tren 20.000 m2 den 30.000 m2. b) Rung san xuat to tren 3.000 m2 den 5.000 m2. c) Rung phong ho rir tren 2.000 m2 den 3.000 m2.

d) Rung dac dung to tren 700 m2 den 1.000 m2.

5. Nguai co hank vi vi pham tren day con bi tich thu lam san tick tong cu, phuang tiers sir dung de vi pham harsh chinh; co the bi buoc ;trong thu lai rung hoac thanh town chi phi trong lai ring.

Nha nuac giao rung to nhien hoac rung trong b ..ng von ngan sach, von vien trn khong hoan tai de quan ly, bao ve va si r dung vao muc dich lam nghiep, neu thieu trach nhiem de rung bi pha trai phap luat cung bi xu phat theo guy dinh tai Dieu nay. Dieu 18. Khai tithe rung trai phep Nguai co hanh vi lay lam san trong rung khong ducrc phep cua co quan nha nuac co thaw quyen (neu theo quy dinh cua phap luat la cam khai that hoac viec khai that phai dugc ca quan nha nuac co tham quyen cap phep) hoac duac phep nhung da thuc hien khong dung quy dinh cho phep bi xir phat nhu sau: 6. Chu rung dugc

1. Khai that trai phep rung san xuat

a) Doi vai go khong thuoc loci nguy cap, quy, hiem

- Phat tien

duai 2 m3.

to 200.000 dong den 10.000.000 dong neu khai that

trai phep

L

Phat tiers to 10.000 . 000 done don 71) nnn nnn .a. 2

16

- Phat Lien to 20,000,000 dong den 30,000,000 dong neu khai that trai

phep tir tren 4 m3 den 6 m 3.

- Phat tien tit 30.000.000 dong den 50,000.000 long neu khai that trai phep tir tren 6 m3 den 10 m3.

- Phat tien ti 50.000.000 dong den 100.000.000 dong neu khai that trai phep tir tren 10 m3 den 20 m3.

b) Doi vai go thuoc loci nguy cap, quy, hiem nhom IIA: - Phat tien to 1.000.000 dong den 10.000.000 dong neu khai that trai phep duai 0,7 m',

- Phat tien tir 10.000.000 dong den 20.000.000 dong neu khai that trai phep tit 0,7 m3 den 1,5 m3. - Phat tien tir 20.000.000 dong den 30.000.000 dong neu khai that trai phep tit tren 1,5 m3 den 2 m3. - Phat tien tit 30.000.000 dong den 50.000.000 dong neu khai that trai phep tilt tren 2 m3 den 3 m3. - Phat tien tit 50.000.000 dong den 100.000.000 dong neu khai that trai phep tit tren 3 m3 den 7 m3.

- Phat tien tit 100.000.000 Ong den 200.000.000 dong neu khai that trai phep tit tren 7 m' den 12,5 m3. 2. Khai that rimg phbng ho trai phep a) Doi vai g3 khong thuoc loci nguy cap, quy, hiem

- Phat tien tir 500.000 dong den 10.000.000 dong neu khai that trai phep dual 1,5 m3. - Phat tien tit 10.000.000 dong den 20.000.000 dong neu khai that trai phep tit 1,5 m3 den 3 m3. - Phat tien tit 20.000.000 dong den 30.000.000 dong neu khai that trai phep tilt tren 3 m3 den 5 m3. - Phat tien tit 30.000.000 ding den 50.000.000 dong neu khai that trai phep tit tren 5 m3 den 8 m3. - Phat tin tit 50.000.000 dong den 100.000.000 dong neu Ichai that trai phep tit tren 8 m3 den 15 m3.

17

b) Doi vbi go thuoc loci nguy cap, quy, hiem nhom IIA

- Phat tien tit 1.000.000 dong den 10.000.000 dong neu khai that trai phep dubi 0,5 m3.

- Phat tien to 10.000.000 dong den 20.000.000 dong neu khai that trai phep tit 0,5 m3 den 1 m3.

- Phat tien to 20.000.000 dong den 30.000.000 dong neu khai that trai phep tilt tren 1 m3 den 1,5 m3.

- Phat tien tit 30.000.000 dong den 50.000.000 dong rieu khai that trai phep tir tren 1,5 m3 den 2,5 m3. - Phat tien to 50.000.000 dong den 100.000.000 dong neu khai that trai phep tit tren 2,5 m3 den 5 m3.

- Phat tien tilt 100.000.000 dong den 200.000.000 dong neu khai that trai phep tit tren 5 m3 den 10 m3.

3. Khai that rung dac dung trai phep a) Doi vbi g6 khong thuoc loci nguy cap, quy, hiem

- Phat tien tit 1.000.000 dong den 10.000.000 dong neu khai that trai phep dubi 1 m3.

- Phat tien tit 10.000.000 dong den 20.000.000 dong neu khai that trai phep tilt 1 m3 den 2 m3. - Phat tien to 20.000.000 dong den 30.000.000 dong neu khai that trai phep tilt tren 2 m3 den 3 m3. - Phat tien tit 30.000.000 dong den 50.000.000 dong neu khai that trai phep tilt tren 3 m3 den 5 m3. - Phat tien tit 50.000.000 dong den 100.000.000 dong neu khai that trai phep tit tren 5 m3 den 10 m3. b) Doi vbi g6 thuoc loci nguy cap, quy, hiem nhom IIA - Phat tien tilt 1.000.000 dong den 10.000.000 dong neu khai that trai phep dubi 0,4 m3.

- Phat tin tilt 10,000.000 Ong den 20.000.000 Ong neu khai that trai phep tit 0,4 m3 den 0,7 m3.

18

- Phat tien to 20.000.000 long den 30.000.000 long neu khai that trai

phep to tren 0,7 m3 den 1 m3. - Phat tien tit 30.000.000 dong den 50.000.000 dong neu khai that trai phep to tren 1 m3 den 1,5 m3. - Phat tien tit 50.000.000 dong den 100.000.000 dong neu khai that trai phep to tren 1,5 m3 den 2,5 m3. - Phat tien tir 100.000.000 dong den 200.000.000 dong neu khai that trai phep to tren 2,5 m3 den 5 m3. 4. Doi v('Yi than ham, than hoa; thtrc vat rung va bo ph an cua chung thuoc loci nguy cap, quy, hiem nhom IIA: a) Phat Lien tir 100.000 dong den 3.000.000 dong doi neu gay thiet hai lam san co gia tri dubi 2.000.000 dong. b) Phat ti&n to 3.000.000 dong den 5.000.000 dong neu gay thiet hai lam san co gia tri tir 2.000.000 dong den 3.000.000 dong. c) Phat tien tir 5.000.000 dong den 10.000.000 dong neu gay thiet hai lam san co gia tri tir tren 3.000.000 dong den 6.000.000 dong. d) Phat tin ttr 10.000.000 dong den 20.000.000 dong neu gay thiet hai lam san co gia tri to tren 6.000.000 dong den 12.000.000 dong. d) Phat tien to 20.000.000 dong den 30.000.000 dong neu gay thiet hai lam san co gia tri to tren 12.000.000 dong den 18.000.000 dong. e) Phat tien tir 30.000.000 dong den 50.000.000 dong neu gay thiet hai lam san co gia tri tit tren 18.000.000 dong den 30.000.000 dong. g) Phat tien tit 50.000.000 dong den 75.000.000 dong neu gay thiet hai lam san co gia tri to tren 30.000.000 dong den 45.000.000 dong.

5. Truang hop khai that rung trai phep doi vai cay con non khong xac dinh dugc khoi lugng, thi do dien tich bi chat ph' de xir phat theo quy Binh tai Dieu 17 cua Nghi dinh nay; neu khai that phan tan khong tinh dugc dien tich thi dem so cay bi khai that de xir phat nguai vi pham cir moi cay 50.000 dong. 6. Truang hop Ichai that trai phep go con lai rai rat tren nuang ray, cay trong phan tan, khai that tan thu trai phep go tren dat nong nghiep, tan thu trai phep go nm, true vat trai phep go duai song, suoi, ao, ho thi xir phat then quy dinh tai khoan 1 cua Dieu nay.

19

7. Nguai co hank vi vi pham khai thae rung trai phep con bi ap dung mot hoac nhieu hinh thuc xir phat bo sung; bin phap khac phuc hau qua vi pham sau: a) Tich thu tang vat, phuang tin duac sir dung vi pham hanh chinh. b) Tuoc quyen su dung Giay phep khai thac theo quy dinh tai diem a khoan 1 Dieu 41 Nghi dinh nay. c) Co the bi buoc trong lai rung hoac thanh town chi phi trong lai rung da bi khai thac. 8. Chu ring duac Nha nuoc giao rung to nhien hoac rung trong bang von ngan sach, von vin tra khong hoan lai de quan 1y, bao ve va sir dung vao muc dich lam nghiep, neu thieu trach nhiem de rung bi khai thac trai phep cung bi xir phat theo quy dinh tai Dieu nay. Dieu 19. Vi pham cac quy dinh ve quan 1y, No ve gong vat rung Nguai co hanh vi san, ban, by, bat; nuoi, nhot; giet dong vat rung trai_ quy dinh cua phap luat bi xir phat nhu sau: 1. Phat tien to 500.000 dong den 10.000.000 dong neu tang vat vi pham thuoc mot trong cac truang hap sau: a) DoQngvat rung hoac bo phan cua chung khong thuoc loci nguy cap, quy, hiem co gia tri duoi 7.000.000 don&

b) Dong vat rung hoc bo phan cua chung thuoc loci nguy cap, quy, hiem nhom IIB co gia tri duoi 4.000.000 dong. 2. Phat tien Ur 10.000.000 dong den 20.000.000 dong neu tang vat vi pham thuoc mot trong cac truang hop sau:

a) Dong vat rung hoac bo phan cua chung khong thuoc loci nguy cap, quy, hiem co gia tri to 7.000.000 dong den 13.000.000 dong. b) Dong vat rung hoac bo Phan cua chung thuoc loci nguy cap, quy, hiem nhom IIB co gia tri tir 4.000.000 dong den 8.000.000 dong. 3. Phat tien tix 20.000.000 dong den 30.000.000 dong neu tang vat vi pham thuoc mot trong cac truang hop sau: a) Dong vat rung hoac bo phan cua chung khong thuoc loci nguy cap, quy, hiem co gia tri tir tren 13.000.000 dong den 20.000.000 dong.

b) Dong vat rung hoc bo phan cua chung thuoc loaf nguy cap, 9Uy, hiem nhom IIB co gia tri tix tren 8.000.000 dong den 12.000.000 dong.

20 4. Phat tin to 30.000.000 dong den 50.000.000 dong neu tang vat vi pham thuoc mot trong cac truang hop sau:

a) Dong vat rung hoac bo phan cua chung kh6ng thuoc loaf nguy cap, quy, hiem co gia tri tilt tren 20.000.000 dong den 35.000.000 dong. b) Dong vat rung hoac bo phan cua chung thuoc loci nguy cap, quy, hiem nhom IIB co gia tri tilt tren 12.000.000 dong den 20.000.000 dong.

c) Nu6i trai phep 01 ca the dong vat rung thuoc loci nguy cap, quy, hiem nhom IB.

5. Phat tien tir 50.000.000 dong den 100.000.000 dong neu tang vat vi pham thuoc mot trong cac truang hop sau:

a) Dong vat rung hoac bo phan cua chung kh6ng thuoc loai nguy cap, quy, hiem co gia tri tilt tren 35.000.000 dong den 65.000.000 dong.

b) Dong vat rung hoac bo phan cua chung thuoc loci nguy cap, quy, hiem nhom IIB co gia tri to tren 20.000.000 dong den 40.000.000 dong.

c) Nuoi trai phep 02 ca the dong vat rung thuoc loci nguy cap, quy, hiem nhom 1B. 6. Phat tien tit 100.000.000 dong den 200.000.000 dong neu tang vat vi pham thuoc mot trong cac truang hop sau:

a) Dong vat rung hoac bo phan cua chung khong thuoc loci nguy cap, quy, hiem co gia tri tilt tren 65.000.000 dong den 135.000.000 dong. b) Dong vat rung hoc bo phan cilia chung thuoc loci nguy cap, quy, hiem nhom IIB co gia tri to tren 40.000.000 dong den 80.000.000 dong. c) Nuoi trai phep to 03 den 04 ca the dong vat rung thuoc loci nguy cap, quy, hiem nhom IB. 7. Phat tien tilt 200.000.000 dong den 300.000.000 dong neu tang vat vi pham thu6c mot trong cac truang hop sau: a) Dong vat riling hoac bo phan cua chung Ich6ng thuoc loci nguy cap, quy, hiem co gia tri tit tren 135.000.000 dong den 200.000.000 dong.

b) D6ng vat rung hoac bo phan cua chung thuoc loci nguy cap, quy, hiem nhom IIB co gia tri tilt tren 80.000.000 dong den 120.000.000 dong. c) Nuoi trai phep tit 05 den 06 ca the d6ng vat rung thuoc loci nguy cap, quy, hiem nhom IB.

21

8. Phat tien to 300.000.000 dong den 400.000.000 dong neu tang vat vi pham thuoc mot trong cac truang hap sau:

a) Dong vat rung hoc bo phan cua chung khong thuoc loci nguy cap, quy, hiem co gia tri tir tren 200.000.000 dong den 270.000.000 dong. b) Dong vat rung hoac bo phan cua chung thuoc loci nguy cap, quy, hiem nhom IIB co gia tri tur tren 120.000.000 dong den 160.000.000 dong. c) Nuoi trai phep tir 07 den 08 ca the dong vat rung thuoc loci nguy cap, quy, hiem nhom IB. 9. Phat tien to 400.000.000 dong den 500.000.000 dong neu tang vat vi pham thuoc mot trong cac truang hop sau: a) Dong vat rung hoac bo phan cua chung khong thuoc loci nguy cap, quy, hiem co gia tri tur tren 270.000.000 dong. b) Dong vat rung hoac bo phan cua chung thuoc loci nguy cap, quy, hiem nhom IIB co gia tri to tren 160.000.000 dong. c) Nuoi trai phep quy, hiem nhom IB.

to tren

08 ca the dong vat rung thu6c loci nguy cap,

10. Truang hap duacphep nuoi dong vat rung thuoc loci nguy cap, quy, hiem nhom IB hoac cac loai dong vat hoang da khac nhung vi pham quy dinh ve tieu chuan chuong, trai nuoi bi phut tien Ur 10.000.000 dong den 20.000.000 dong. 11. Nguai co hanh vi vi pham quy dinh tai khonn 1 den khoan 10 Dieu nay con bi tich thu tang vat, phuang tien vi pham hanh chinh; co the bi tuoc Giay phep sir dung sung san, tu6c Giay chung nhan ding ky gay nuoi sinh san dong vat rung trong thai han I nam, tu6c quyen sir dung chung chi hanh nghe trong thai han 2 nam theo quy dinh tai diem b khonn I Dieu 41 Nghi dinh nay. Dieu 20. Van chuyen lam san trail phap luat Nguai co hanh vi van chuyen lam san (ke to th('Yi diem lam san duoc boc xep len phuang tien van chuyen) khong co ho so hap phap hoc co ho so hop phap nhung ho so khong phu hop vai lam san thuc to van chuyen; go khong co dau bua kiem lam theo quy dinh cua phap Iuat bi xir phut nhu sau: 1. Phat tien to 500.000 dong den 10.000.000 dong neu van chuyen lam san trai phap luat co tang vat vi pham thuoc mot trong cac truang hop sau: a) Dong vat rung hoc bo phan cua chung khong thuoc loci nguy cap, quy, hiem co gia tri duai 7.000.000 dong. b) Dong vat ring hoac bo phan cua chung thuoc loci nguy cap, quy, hiem nhom IIB co gia tri dual 4.000.000 rino

22

c) Go khong thuoc loci nguy cap, quy, hiem duai 2 m3.

d) Go thuoc loci nguy cap, qu , hiem nhom IIA dubi 1 m3. d) Thcrc vat rung va bo phan cua chung ngoai go thuoc loci nguy cap, quy, hiem nhom IIA co gia tri dubi 10.000.000 dong. 2. Phat tien to 10.000.000 dong den 20.000.000 dong neu hank vi van chuyen lam san trai phap luat co tang vat vi pham thuoc mot trong cac truang hap sau: a) Fong vat rung hoc bo phan cua chung khong thuoc loaf nguy cap, quy, hiem co gia tri to 7.000.000 dong den 13.000.000 dong.

b) Dong vat rung hoac bo phan cua chung thuoc Ioai nguy cap, quy, hiem nhom IIB co gia tri to 4.000.000 dong den 8.000.000 dong. c) G6 khong thuoc loci nguy cap, quy, him to 2 m3 den 4 m3.

d) G6 thuoc Ioai nguy cap, quy, him nhom IIA tir 1 m3 den 1,5 m3. d) Thuc vat rung va bo phan cua chung ngoai go thuoc loaf nguy cap, quy, hiem nhom IIA co gia tri tir 10.000.000 dong den 20.000.000 dong.

3. Phat tin tir 20.000.000 dong den 30.000.000 dong neu hanh vi van chuyen lam san trai phap luat co tang vat vi pham thuoc mot trong cac tru('Yng hop sau:

a) Dong vat rung hoc bo phan cua chung khong thuoc Ioai nguy cap, quy, hiem co gia tri to tren 13.000.000 dong den 20.000.000 dong.

b) Bong vat rung hoac bo phan cua chung thuoc loci nguy cap, quy, hiem nhom IIB co gia tri tir tren 8.000.000 dong den 12 . 000.000 dong.

c) G6 khong thuoc Ioai nguy cap, quy , hiem tir tren 4 m3 den 6 m3.

d) G6 thuoc loci nguy cap , quy, hiem nhom IIA tir tren 1,5 m3 den 2 m3. d) Thuc vat rung va bo phan cua chung ngoai go thuoc loaf nguy cap, quy, hiem nhom IIA co gia trf to tren 20 . 000.000 dong den 30 . 000.000 dong. 4. Phat tien to 30.000 . 000 dong den 50.000.000 dong neu hanh vi van chuyen lam san trai phap luat co tang vat vi pham thuoc mot trong cac tru('Yng hop sau: a) Dong vat rung hoc bo phan cua chung khong thuoc loci nguy cap, quy, hiem co gia tri tir tren 20 . 000.000 dong den 35 . 000.000 dong.

b) Dong vat rung hoac bo phan cua chung thuoc Ioai nguy cap, quy, hiem nhom IIB co gia trf to tren 12.000.000 dong den 20.000.000 dong.

23 c) Go khong thuoc loci nguy cap, quy, hiem tiz tren 6 m3 den 10 m3. d) Go thu6c loaf nguy cap, quy, hiem nhom IIA tir tren 2 m3 den 3 m3.

d) Thuc vat rung va bo phan cua chung ngoai g6 thuoc loaf nguy cap, quy, hiem nhom IIA co gia tri tir tren 30.000.000 dong den 50.000.000 dong. 5. Phat tien tir 50.000.000 dong den 100.000.000 dong neu hanh vi van chuyen lam san trai phap luat co tang vat vi pham thuoc mot trong cac truang hap sau: a) Dong vat rung hoc bo phan cua chung khong thuoc loci nguy cap, quy, hiem co gia tri tir tren 35.000 . 000 dong den 70 . 000.000 dong. b) Dong vat rung hoac bo phan cua chung thu6c loci nguy cap, quy, hiem nhom IIB co gia tri tir tren 20.000.000 dong den 40 . 000.000 dong. c) Go khong thu6c loci nguy cap, quy, hiem tir tren 10 m3 den 20 m3. d) Go thu6c loai nguy cap, quy, hiem nhom IIA tie tren 3 m3 den 7 m3. d) Thuc vat rung va bo phan cua chung ngoai g6 thuoc loci nguy cap, quy, hi em nhom IIA co gia tri Ur tren 50.000.000 dong den 100.000.000 dong.

6. Phat tien tir 100.000.000 dong den 200.000.000 dong neu hanh vi van chuyen lam san ti-di phap luat co tang vat vi pham thu6c mot trong cac truang hop sau:

a) Dong vat rung hoac bo phan cua chung khong thuoc loci nguy cap, quy, hiem co gia tri tir tren 70.000 . 000 dong den 135.000.000 dong. b) Dong vat ring hoac b(^? phan cua chung thu6c loci nguy cAp, quy, hiem nhom IIB co gia tri tir tren 40.000.000 dong den 80.000.000 dong.

c) ThLrc vat rung va bo phan cua chung ngoai go thu6c loci nguy cap, quy, hiem nhom IIA co gia tri tir tren 100.000.000 dong den 200.000.000 dong. 7. Phat tien tir 200.000.000 dong den 300.000.000 dong neu hanh vi van chuyen lam san trai phap luat co tang vat vi pham thu6c mot trong cac truang hap sau: a) Dong vat rung hoac bo phan cua chung khong thuoc loci nguy cap, quy, hiem co gia tri tir tren 135.000.000 dong den 200.000.000 dong.

b) Dong vat rung hoac bo Phan ctia chung thuoc loci nguy cap, quy, hiem nhom 1113 co gia tri tir tren 80.000.000 d0-n2 den t nn nnn nnn ,rte

24

8. Phat tien tir 300.000.000 dong den 400.000.000 dong neu hanh vi van chuyen lam san trai phap luat co tang vat vi pham thuoc mot trong cac truong hap sau: a) Dong vat rung hoc bo phan cua chung khong thuoc loci nguy cap, quy, hiem co gia tri to tren 200.000.000 dong den 270.000.000 dong. b) Dgng vat rung hoc bo phan cua chung thuoc loci nguy cap, quy, hiem nhom IIB co gia tri to tren 120.000.000 dong den 160.000.000 dong.

9. Phat tien to 400.000.000 dong den 500.000.000 dong neu hanh vi van chuyen lam san Irai phap luat co tang vat vi pham thuoc mot trong cac truong hap sau: a) Dong vat rung hoc bo phan cua chung khong thuoc loci nguy cap, quy, hiem co gia tri tic tren 270.000.000 dong. b) Dong vat rung hoc bo phan cua chung thuoc loci nguy cap, quy, hiem nhom IIB co gia tri to tren 160.000.000 dong. 10. Nguai co hanh vi van chuyen lam san trai phap luat quy dinh to khoan 1 den khoan 9 cua Dieu nay con bi ap dung mot hoc nhieu hinh thuc phat b6 sung sau day: -

a) Tube quyen sir dung Giay phep van chuyen dac biet; tuo'c quyen sir dung Giay phep lai xe trong thoi han 6 thang theo quy dinh tai diem b khoan 1 Dieu 41 Nghi dinh nay.

b) Tich thu tang vat vi pham (tru trubng hap go co ho so va nguon got hap phap nhung khoi Luang g6 thtrc to vuat qua sai so cho phep theo quy dinh cua Bo Nong nghiep vc Phat trien nong thon). c) Tich thu phuong tien (trir truang hap phuong tien do bi chiem doat, su dung trai phep quy dinh tai khoan 8, khoan 9 Dieu 2 Nghi dinh nay) thuoc mot trong cac truong hap sau: - Vi pham co to chirc.

- Vi pham nhieu Lan hoc tai pham.

- Chong nguai thi hanh tong vu. - Sir dung xe hai ngan, hai day, hai mui, xe cal too khong co long ky do ca quan nha nutc co tham quyen cap doi vai loci xe theo quy dinh cua phap luat phai dong k, quyen sb hiru phuong tien, deo bien so gia.

25

d) Van chuyen go khong thuoc loaf nguy cdp, quy, him to 1,5 m3 tr& 1_en; go thuoc loci nguy cap, quy, hiem nh&m IIA tit 0,5 m3 tr& Ieti. d) Van chuyen thuc vat rung va bo phan cua chung (ngoai go) thuoc loci nguy cap, quy, hiem nhom IIA co gia tri tir 10.000.000 dong tr& len; dong vat rung khongthuoc loci nguy cap, quy, hiem va bo phan cua chung co gia tri t%r 3.000.000 dong tr& len; loci nguy cap, quy, hiem nhom JIB hoac bo phan cua chung co gia tri tir 2.000.000 don, tr& le n. e Truang hap van chuyen lam san trai phap luat co 2 loai go tr& Ten (go khong thuoc Ioai nguy cap, quy, hiem va go quy, hiem nh&m IIA) hoac nhieu Ioai lam san khac nhau ngoai go thuoc Ioai nguy cap, quy, hiem, tuy khoi bang cua mot Ioai go hoac gia tri cua moi Ioai lam san chua don mCrc bi tich thu phuang Lien nhung tong khoi lugng cac Ioai go van chuyen trai phap Iuat tir 1,5 m3 tr& len hoac tong gia tri cac loai lane san khac ngoai go van chuyen trai phap luat to 10.000.000 dong tr& len. 11. Chu lam san bi xir phat ve hanh vi mua ban lam san theo quy dinh tai Dieu 21 cua Nghi Binh nay. 12. Chu s& hCru phuang tin bi xir phat nhu quy dinh doi v&i ngoai co hanh vi van chuyen lam san trai phap luat quy dinh tai Dieu nay (tru truang hop phuang tien do bi chiem doat hoac bi sir dung trai phep quy dinh tai khoan 8, khoan 9 Dieu 2 Nghi dinh nay). Dieu 21. Mua , ban, cat gift-, the bien, kinh doanh lam san trai vo·i cac quy dinh cua Nha nrro'c Nguai co hanh vi mua, ban, cat gift, the bien, kinh doanh 1am san khong co ho sa hop phap hoac co ho sa hap phap nhung khong dung vbi not dung ho sa do hoac khong co giay phep trong truang hap phap luat quy dinh phai co giay phep bi xir phat nhu sau: 1. Phat tien t%r 3.000.000 dong den 10.000.000 dong neu tang vat thuoc mot trong cac truang hap sau: a) D"ong vat rung hoac bo phan cua chung khong thuoc loci nguy cap, quy, hiem co gia tri dtr&i 7.000.000 dong.

b) Dong vat rung hoac bo phan cua chung thuoc Ioai nguy cap, quy, hiem nhom IIB co (yid tri du&i 4.000.000 dong.

c) Go khong thuoc Ioai nguy cap, quy, him du&i 2 m3 d) Go thuoc loci nguy cap, quy, him nhom IIA du&i 1 m3.

d) Thtrc vat rung va bo phan cua chung ngoai go thuoc Ioai nguy cap, quy, hi em nhom IIA co gia tri du&i 10.000.000 dong.

26 2. Phat tien tir 10.000.000 dong den 20.000.000 dung neu tang vat thu6c m6t trong the truang hgp sau:

a) D6ng vat rung hoac b6 phan cua chung khong thu6c loci nguy cap, quy, hiem c6 gia tri tir 7.000.000 dong den 13.000.000 dong. b) D6ng vat rung hoac b6 phan cua chung thu6c loci nguy cap, quy, hiem nh6m IIB co gia tri to 4.000.000 dong den 8.000.000 dong. c) G6 khong thu6c loci nguy cap, quy, him to 2 m' den 4 m3. d) G6 thu6c loci nguy cap, quy, hiem nhom IIA to 1 m3 den 1,5 m3. d) Thuc vat rung vc b6 phan cua chung ngoai g6 thu6c loci nguy cap, quy, hiem nhom IIA co gia tri tir 10.000.000 dong de"n 20.000.000 dong.

3. Phat tien to 20.000.000 dong den 30.000.000 dong neu tang vat thu6c mot trong cac truang hgp sau:

a) D6ng vat rung hoac b6 phan cua chung khong thu6c loaf nguy cap, quy, hiem co gia tri to tren 13.000.000 dong den 20.000.000 dong. b) D6ng vat ring hoac b6 phan cua chung thu6c loci nguy cap, quy, hiem nhom IIB co gia tri tir tren 8.000.000 dong deen 12.000.000 dong. c) G6 khong thu6c loci nguy cap, quy, hiem to tren 4 m3 den 6 m3.

d) Go thu6c loci nguy cap, quy, hiem nhom IIA to tren 1,5 m3 den 2 m3. d) Thuc vat rung vc b6 phan cua chung ngoai go thu6c loaf nguy cap, quy, hiem nhom IIA co gia tri tir tren 20.000.000 dong den 30.000.000 dong. 4. Phat tien to 30.000.000 dong den 50.000.000 dong neu tang vat thu6c m6t trong cac truang hap sau:

a) D6ng vat rung hoac b6 phan cua chung khong thuoc loci nguy cap, quy, hiem co gia tri to tren 20 . 000.000 dong den 35.000 . 000 dong.

b) D6ng vat rung hoe b6 phan cira chung thu6c loci nguy cap, quy, hiem nhom IIB c6 gia tri tir tren 12.000.000 dong den 20.000.000 dong.

to tren 6 m3 den 10 m3. d) G6 thu6c loci nguy cap, quy, him nh6m IIA to tren 2 m3 den 3 m3.

c) G6 khong thu6c loci nguy cap, quy, hiem

d) Thuc vat rung vc b6 phan cua chung ngoai go thuoc loci nguy cap, quy, hiem nh6rn IIA co gia tri to tren 30.000.000 dong den 50.000.000 dong.

27

5. Phat tien tir 50.000.000 dong den 100.000.000 dong neu tang vat thu6c mot trong cac tru('Yng hap sau: a) Dong vat rung hoac bo phan cua chung ]thong thu6c loci nguy cap, quy, hiem co gia tri tir iron 35.000.000 Ong den 70.000.000 dong.

b) Dong vat rung hoc bo phan cua chung thu6c loci nguy cap, quy, hiem nh6m IIB co gia tri tir teen 20.000.000 dong den 40.000.000 dong.

c) Go kh6ng thu6c loci nguy cap, quy, hiem t%r tren 10 m3 den 20 m3. d) G6 thu6c loci nguy cap, quy, hiem nh6m IIA tir tren 3 m3 den 7 m3.

d) Thtrc vat rung va bo phan cua chung ngoai go thu6c loci nguy cap, quy, hiem nh6m IIA c6 gia tri tir tren 50.000.000 dong den 100.000.000 dong.

6. Phat tien tir 100.000.000 dong den 200.000.000 dong neu tang vat thu6c mot trong cac truang hap sau: a) Dong vat rung hoac b6 phan cua chung khong thu6c loci nguy cap, quy, hiem co gilt tri to tren 70.000.000 dong den 135.000.000 dong. b) Dong vat rung hoc bo phin cua chung thu6c loci nguy cap, quy, hiem nh6m IIB c6 gilt tri to tren 40.000.000 dong den 80.000.000 dong. c) Thuc vat ring va bo phan cua chung ngoai go thu6c loci nguy cap, quy, hiem Whom IIA c6 gilt tri tit trCCn 100.000.000 dong den 200.000.000 dong. 7. Phat tien tir 200.000.000 dong den 300.000.000 dong neu tang vat thu6c mot trong cac truang hop sau: a) Dong vat rung hoac bo phan cua chung khong thu6c loci nguy cap, quy, hiem c6 gilt tri tir tren 135.000.000 dong den 200.000.000 dong.

b) Dong vat rung hoac bo phan cua chung thu6c loci nguy cap, quy, hiem nh6m IIB co gia tri to tren 80.000.000 dong den 120.000.000 dong.

8. Phat tien tir 300.000.000 dong den 400.000.000 dong neu tang vat thu6c mot trong cac truang hap sau: a) Dong vat rung hoc bo phan cua chung khong thu6c loci nguy cap, quy, hiem c6 gilt tri to tren 200.000.000 dong den 270.000.000 dong. b) Dong vat rung hoac bo phan cua chung thu6c Ioai nguy cap, quy, hiem nh6m IIB co gilt tri tir tren 120.000.000 dong den 160.000.000 dong. 9. Phat tien to 400.000.000 dong den 500.000.000 dong neu tang vat thu6c mot trong cac truang hap sau: a) Dong vat rung hoac bo phan cUa chung khong thu6c loci nguy cap, quy, hiem c6 gilt tri air tren 270.000.000 dong,

b) Bong vat rung hoac bo phan cua chung thuoc loci nguy cap, quy, hiem nhom IIB co gilt tri air tren 160.000.000 dong.

28

10. Nguai vi phan cac quy dvnh tir khonn l den khonn 9 Dieu nay con bi tich thu tang vat vi pham; co the-bi tuoc quyen sir dung Giay phep, Chung chi hanh nghe theo quy dinh tai diem b khonn 1 Dieu 41 Nghi dinh nay. 11. Truong hap cat gift 1am san trai phep ma khong co co so de xac dinh lam san cua nguoi khac thi chu nha hoac chu ca so the bien phai bi xu; phat theo quy dinh tai Dieu nay. Dieu 22. Vi pham thu tuc hanh chinh trong niua, ban , van chuyen, the bien, kinh doanh , cat gi& lam san

1. Phat tien t r 1.000.000 dong den 3.000.000 dong neu thuoc mot bong cac truong hop sau:

a) Chu ca so the bien, kinh doanh, mua, ban lam san khong ghi chop vao so nhap, xuat 18m san theo quy dinh cua phap luat. b) Chu 1am san the bien, kinh doanh, van chuyen, rnua, ban thLrc vat rung va bo phan cua chung (ngoai go) thuoc loci nguy cap, quy, hien nhom IIA; dong vat ring va bo phan cua chung do gay nuoi co nguon goc h(yp phap nhung khong chap hanh cac quy dinh hien hanh cua Nha nuoc ve trinh tu, thu tuc quan 1y. c) Chu lam san van chuyen, mua, ban, cat gift go rung trong, go vuon nha, cay trong phan tan co nguon goc hap phap nhung khong chap hanh cac quy dinh hien hanh cua Nha nuoc ve trinh tu, thu tuc quan 1y. 2. Phat tien tir 3.000.000 dong den 5.000.000 dong doi voi chu lam san mua, ban, van chuyen, the bien, kinh doanh, cat gift lam san co nguon goc nhap khau hap phap nhung khong chap hanh cac quy dinh hien hanh cua Nha nuOc ve trinh tu, thu tuc quan ly. 3. Phat tien tir 5.000.000 dong den 10.000.000 dong doi voi chu 1am san van chuyen, mua, ban, cat gift go ring to nhien co nguon goc hop phap nhung khong chap hanh cac quy dinh hien hanh cua Nha nuoc ve trlnh tu, thu tuc quan ly.

Chu·o'ng III

TRAM QUYEN XU' PHAT VI PHAM HANH CHINH Dieu 23. Tham quyen xu· phat vi pham hanh chinh cua Kiem lam

1. Kiem lam vien Bang thi hanh cong vu co quyen phat canh cao hoc phat tien den 200.000 dong.

2. Tram truong Tram Kiem lam co quyen phat canh can hoc phat tien den 5.000.000 dong; tich thu tang vat, phuang tien duac sir dung de vi pham hanh chinh co gia tri den 20.000.000 dong.

29

3. Hat truong Hat Kiem

phong ho, Hat lam cap huyen, Hat truong Hat Kiem lam r irng truong Hat Kiem lam rirng dac dung (sau day goi chung la Hat truong Hat kiem jam); Doi truong Doi Kiem lam ca dung (Doi truong Doi Klein lam ca dong va phong chay, china chay rung), co quyen phat canh coo hoac phat Lien den 10.000.000 do-rig; tich thu tang vat, phuang tien dtrac su dung vi pham hanh chinh co gia tri den 30.000.000 dong; ap dung cac bin phap khac phuc hit, qua guy dinh tai khoan 1, 3, 5 Dieu 6 cua Nghi Binh nay. 4. Chi cuc truong Chi cuc Kiem lam, Doi truong Doi Kiem lam dac nhiem Cue Kiem lam co quyen phat canh coo hoac phat tien den 20,000.000 dong; tube quyen stir dung Giay phep khai thac guy dinh tai diem b khoan 7 Dieu 18; tubc quyen sir dung Giay phep sir dung sung son, Gil ay chung nhan dong ky gay nuoi Binh son dong vat, Chung chi hanh nghe. guy dinh tai khoan 11 Dieu 19; ttrbc quyen sir dung Giay phep van chuyen dac biet, Giay phep lai xe quy dinh tai diem a khoan 10 dieu 20 cua Nghi dinh nay; tich thu tang vat, phuang tien duac sir dung vi pham hanh chinh; ap dung cac bien phap khac phuc hau qua guy dinh tai Dieu 6 cua Nghi dinh nay. 5. Cue truong Cue Kiem lam co quyen phat canh coo hoc phat tien den 500.000.000 dong; tubc quyen sir dung Giay phep khai thac quy dinh tai diem b khoan 7 Dieu 18; tube quyen sir dung Giay phep sir dung sung son, Giay chung nhan dong ky gay nuoi sinh son dong vat, Chang chi hanh nghe quy dinh tai khoan 11 Dieu 19; tube quyen sir dung Giay phep van chuyen dac biet, Giay phep Jai xe quy dinh tai diem a khoan 10 Dieu 20 cua Nghi dinh nay; tich thu tang vat, phuang tien duac sir dung vi pham hanh chinh; ap dung cac bien phap khac phuc hau qua quy dinh tai Dieu 6 cua Nghi dinh nay. Dieu 24. Thom quyen xii · phat vi pham hanh chinh ciia Chu tich Uy ban nhan da n cac cap " 1. Chu tich Uy ban nhan dawn cap xa co quyen phat canh coo hoac phat tien de"n 2.000.000 dong; Lich thu tang vat, phuang Lien duac sir dung vi pham hanh chinh co gia tri den 2.000.000 dong; ap dung cac bien phap khac phuc hau qua quy dinh tai khoan 1, 4 Dieu 6 cua Nghi dinh nay. 2. Chu tich Uy ban nhan dan cap huyen co quyen phat canh coo hoac phat tien den 30.000.000 dong; tuoc quyen sO dung Giay phep quy dinh tai diem b khoan 7 Dieu 18; tube quyen sa dung Giay phep sir dung sung son, Giay chang nhan dang ky gay nu6i sinh san dong vat, Chang chi hanh nghe quy dinh tai khoan 11 Dieu 19; tube quyen sir dung Giay phep van chuyen dac biet, Giay phep lai xe quy dinh tai diem a khoan 10 Dieu 20 c0a Nghi dinh nay; tick thu tang vat, phuang tien duac sir dung vi pham hanh chinh; ap dung cac bien phap khac phuc hau qua quv dinh tn; n; "I

30

3. Chip tick Uy ban nhan den cap tinh co quyen phat canh cdo hoc phat tien den 500.000.000 dong; tu&c quyei2sir dung Giay phep khai thac quy dinh tai diem b khoan 7 Dieu 18; tuac quyen sir dung Giay phep six dungsung sari, Giay chirng nhan dang ky gay nuoi sinh san dong vat, Chung chi hank nghe quy dinh tai khoan 11 Dieu 19; tuft quyen sd dung Giay phep van chuyen dac biet, Giay phep lei xe quy dinh tai diem a khoan 10 Dieu 20 cua Nghi dinh nay; tich thu tang vat, phuong tien duac stir dung vi pham hanh chinh; ap dung cac bier phep khac phuc hau qua quy dinh tai Dieu 6 cua Nghi dinh nay. 4. Co quan Kiem lam cac cap a dia phuong co trach nhie^m thaw muu cho Uy ban nhan den cung cap trong viec xi'r phat vi pham hanh chinh theo them quyen quy dinh tai Dieu nay.

Dieu 25. Uy quyen xu· phat vi pham hanh chinh 1. Nguai co thaw quyen xii phat vi pham hanh chinh quy dinh tai cac khoan 2, 3, 4, 5 Dieu 23 va Dieu 24 cua Nghi dinh nay co the uy quyen cho cap pho thuc hien them quyen xd phat vi pham hanh chinh. 2. Viec uy quyen phai duac thuc hien bang van ban; phai xac dinh ro pham vi, not dung, thai hen uy quyen. Cap pho duac uy quyen phai chin trach nhiem ve quyet dinh xir phat vi pham hanh chinh cua minh truac cap truang va truoc phep luat. Dieu 26. Xac dinh them quyen x& phat vi pham hanh chinh 1. Them quyen xCr phat vi pham hanh chinh quy dinh tai Dieu 23, 24 cua Nghi dinh nay 1a them quyen ap dung doi voi mot hanh vi vi pham hanh chinh. 2. Them quyen phat tin duac xac dinh can cu vAo mirc toi da cua khung tien phat quy dinh cho moi hanh vi vi pham hAnh chinh. Trong truang hap mire tin phat, tri gia tang vat, phuong tin bi tieh thu hoc mot trong cac hinh thCrc xu phat hoc bien phep khac phuc hau qua khong thuoc them quyen hole vu(y t qua them quyen thi nguai dang thu 1y vu viec vi pham phai kip thai chuyen vu viec vi pham do den nguai co them quyen xir phat.

3. Trong truang hap xir phat mot nguai thuc hien nhieu hAnh vi vi pham hanh chinh thi them quyen xi'r phat duac xac dinh theo nguyen the sau day:

a) Neu hinh thirc, muc xir phat duac quy dinh doi voi tirng hAnh vi deu thuoc them quyen cua nguai xir phat, thi them quyen xii phat van thuoc nguai do. b) Neu hinh thirc, rn :rc xir phat duac quy dinh doi voi mot trong cac

hanh vi vuat qua them quyen cua nguai xir phat, thi nguai do phAi chuyen vu vi pham den cap co them quyen xir phat.

31

c) Neu cac hanh vi thuoc tham quyen xir phat cua nhieu nguai thuoc cac nganh khac nhan, thi tham quyen xir phai thuoc Chu tich by ban nhl n dawn cap c6 tham quyen xir phat nai xay ra vi pham. 4. Trong truang hop hanh vi vi pham hanh chink gay hau qua doi voi rirng cua nhieu dia phuong lien Ice thi than quyen xir phat thuoc ve dia phuong bi thiet hai ve rirng nhieu nhat trong vu vi pham do xCr phat. 5. Cac co quan chuc pang nhu Cong an, Bo doi bien phong, Hai quan, Thus, Quan 1y thi truang, Thanh tra, cac chu rirng c6 trach nhiem phi hap chat the voi co quan Kiem lam trong viec kie^m tra, thanh tra, ngan chin cac hanh vi vi pham hannh chinh trong linh vcrc quan 1y rirng, bao ve rung va quan 1y lam san. Khi phat hien hanh vi vi pham hanh chinh phai lap bien ban theo quy dinh va trong thai han 5 ngay ke tir ngay lap bien ban phai chuyen giao ho so, tang vat, phuong tien sir dung de vi pham hanh chinh cho ca quan Kiem lam cung cap xir phat; neu vu vi pham khong thuoc tham quyen xir phat cua minh thi sau khi ti6p nhan, ca quan Kim lam chuyen ho so den cap co tham quyen xir phat theo quy dinh tai Dieu 23 va Dieu 24 cua Nghi dinh nay. Truang hop cac tinh, huyen khong c6 ca quan kiem lam, cac vu vi pham do co quan chdc nang bat gid, chuyen den Van ph6ng Uy ban nhan dan tinh, Uy ban nhan dan huyen de tham muu cho Chu tich by ban nhan dan cap do xu phat theo thaw quyen. Ca quan xir 1y vi pham co trach nhiem thanh town cho co quan chuyen giao ho so cac khonn chi phi hap 1y trong qua trinh bat gift, bao quan tang vat. Dieu 27. Giai quyet nh&ng trtro'ng hop vu'o't thant quyen xur phat vi phain hanh chinh 1. Trong truang hap muc phat tien doi voi vu vi pham hoc tang vat, phuong tien cua vu vi pham c6 gia tri vuat tham quyen xir phat cua cap minh, thi nguai da thu 1y ho so vu vi pham phai chuysn town bo ho so vu vi pham den cap c6 tham quyen de xir phat trong th6i han quy dinh tai Dieu 36 cua Nghi dinh nay. Viec chuyen ho so vu vi pham quy dinh nhu sau: a) Truang hop vu vi pham vu(.Tt tham quyen xu phat cua nhan vien kiem lam thi chuyen den thu truong tare tiep. b) Truang hop vu vi pham vuot tham quyen xir phat cira Tram truang Train Kiem lam, Chu tich by ban nhan dan cap xa thi chuyen den Hat truang I lat Kiem lam.

32

c) Truong hqp vu vi pham vugt thaw quyen xir phat cua Hat truang Hat Kiem lam thi chuyen den Chi cue truang Chi cuc Kiem lam hoc Chu tich Uy_ ban nhan dan cap huyen nai xay ra vi pham xir ly.

d) Truong hap vu vi pham vugt than quyen cua Doi truang Doi Kiem lam co dgng va phong chay, china chay rung, thi chuyen Chi cuc truang Chi cue Kiem lam xtr phat.

d) Truong hap vu vi pham vuat than quyen xir phat cua Chu tich Uy ban nhan dan cap huyen, Chi cue truang Kiem lam thi chuyen den Chu tich Uy ban nhan dan cap tinh xir phat

e) Truong hop hanh vi vi pham vtrot than quyen xir phat cua Hat truang Hat Kiem 1am Won quoc gia true thugc Cue Kiem Iam, thi chuyen den cap co tham quyen (Chi cuc Kiem 1am hoc Chu tich Uy ban nhan dan cap huyen, Chu tich Uy ban nhan dan cap tinh not hanh vi vi pham xay ra hoe chuyen den Cuc Kiem 1am) de xu phat. 2. Viet chuyen he so vu vi pham den cap co thaw quyen xtr phat duoc that hien qua he thong ca quan Kiem lam. Lam son, phuang tin vi pham dang tam gilt, co quan ra quyet dinh tam gilt phai boo quan tai not tam gilt, chi quyet dinh xir phat cua co quan co than quyen. San khi co quyet dinh xir phat, co quan Kiem lam co trash nhiem thus hien theo quyet dinh xir phat do.

Chuo'ng IV AP DUNG CAC BIEN PHAP NGAN CHAN Dieu 28. Kham ngtro'i, tam giu& nguo · i theo thu tut hank chink 1. Kham nguai theo thu tut hanh chink, that hien theo quy dinh tai Dieu 47 cua Phap lenh Xit 1y vi pham hanh chinh. 2. Tam gilt nguai theo thu tut hanh chinh that hien theo quy dinh tai Dieu 44 cua Phap lenh Xu 1y vi pham hanh chinh; khoan 18 Dieu 1 Phap lenh so 04/2008/PL-UBTVQH12 ngay 02 thing 4 nom 2008 eta Uy ban Thuang vu Quoc hoi sira doi, bo sung mot so dieu eta Phap lenh Xu ly vi pham hanh chinh (sau day goi la Phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh Xir 1y vi pham hanh chinh) va Nghi dinh so 162/2004/ND-CP ngay 07 thong 9 nom 2004 eta Chink phu ban hanh Quy the tam gilt nguai theo thu tut hanh chinh. Dieu 29. Kham phuo,ng tin van tai, do vnt Khi co can cir de nhan dinh rang cat phuong tien van tai, bao tai, thing china hang... co cat giau lam son trai phep, Doi truang Doi Kiem lam dac nhiem, Hat truang Hat Kiem lam, Doi truang Doi Kiem lam co dgng va phong chay, china chay rung, tong shut Kiem lam that hien nhiem vu kiem

33

tra, kiem spit 1%m san, su dung ca hieu, bin bao hieu, coi, ho ac den pin (truong hop trhi toi) bao hieu yeu can ngrioi lien khien phuong tien van tai tren dtong bo, duong thug dung Tai de kiem soat lam san. Viec kham phuo!,g tien, doo vat thuc hien theo quy dinh tai llieu 48 cua Phap lenh Xcr ly vi pham hanh chinh. Dieu 30. Kh:im no·i cat giau tang vat, pht r o'ng Tien vi pham hanh chinh NhCrng nguoi quy dinh tai khoan 18 Dieu I Phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh Xu ly vi pham hanh chinh, fat truong Hat Kiem lam, Doi truang Doi Kiem lam co dong va phong chay, chCra chay rung thuoc Luc Luang Kiem ldm va cac co quan chuc ndng khac quy Binh tai khoan S Dieu 26 cua Nghi dinh nay, khi thurc hien tham quyen thanh tra, kiem tra trong linh vuc quan 1y rung, bao ve rung va quan 1y lam san duac quyen quyet dinh kham hien truong rung, hen truang not cat gidu him san, phuong tien vi pham hanh chinh theo quy dinh tai khoan 20 Dieu I Phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh Xu ly vi pham hanh chinh. Trong truong hap kham not cat giau tang vat, phuong Lien vi pham hanh chinh la not 6 thi quyet dinh kham phai dugc su dong y bang van ban cua Chu tich Uy ban nhdn 6n cap huyen not co tang vat, phuong tin dugc cat gidu truoc khi Lien hanh. Nai & qu-y dinh tai Dieu nay la dia diem dung de cu tru thuong xuyen cho ca nhdn hoac ho gia dinh co ho khau thuong ti-6 hoac ding ky tarn trir; co clang ky phuang tien, neu phuong tin la not Cu tru thuong xuyen cua ca nhan, ho gia dinh. Khong duac kham not cat giau tang vat, phuang tien vi pham hanh chinh vao ban dem, tru truong hgp co can cu cho rang neu khong to chirc kham ngay thi tang vat, phuong tien vi pham hanh chinh se bi tau On, tieu huy hoac vies thu thap chung cir khong the thtrc hien duac hoac vies kham clang dugc thuc hien ma chua ket thuc nhung phai ghi ro ly do vao bien ban. Dieu 31. Tani giir tang vat, phuang tin vi pham hanh chinh 1. Khi phat hien vi pham hanh chinh trong linh vtrc quan Iy rung, bao ve rung va quan ly ldm san, neu phai tam gift tang vat, phuong tien vi pham hanh chinh de ngdn chan vi pham hanh chinh, de xac minh tinh tiet lam can cir xir phat hoac de dam bao thi hanh quyet dinh xcr phat thi Doi truang Doi Kiem ldm dac nhiem, fat truang Hat Kiem 1dm, Doi truang Doi Kiem lam co dong va phong chay, chCra chay rcmg va nhCrng nguoi khac quy dinh tai khoan 18, khoan 19 Dieu I Phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua Phdp lenh Xcr ly vi pham hanh chinh co quyen tam gift tang vat phuong tien vi pham hanh chinh.

Viec tam gift tang vat, phuong tien vi pham hanh chinh thtrc hien then quy dinh tai khoan 19 Dieu I Phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua

34

2. Th('Yi gian tam giix phuang; tin vi pham hanh chinh nhu sau:

a) Doi vai vu viec clan gian, hanh vi vi pham ro rang, khong can xac minh them thi thai gian tam giCr phuang tien vi pham hanh chinh khong qua 10 ngay.

b) Doi vai vu viec phcrc tap, can tien hanh xac minh thi thai gian tam gift phuong tien vi pham hanh chinh duac keo dai nhung toi da khong qua 60 ngay, ke t%r ngay tam gift phuang tien vi pham hanh chinh. Thai gian tam gift phuang tin vi pham hanh chinh quy dinh tai cac diem a, b khoan 2 Dieu nay duac tinh theo ngay lam viec, khong bao gom ngay nghi theo quy dinh cua phap luat.

Chtrcrng V THU TT,JC XU PHAT VI PHAM HANH CH!NH VA THI HANH QUYET DINH XU PHAT Dieu 32. Dinh chi hanh vi vi phain hanh chinh Khi phat hien hanh vi vi pham hanh chinh quy dinh tai cac dieu to Dieu 8 den Dieu 22 cua Nghi dinh nay hoac nhung hoat d6ng cua ca nhan, to chcrc co nguy ca gay chay rung, gay thiet hai den rung, nguai co tham quyen xu phai Bang thi hanh tong vu phai ra quyet dinh dinh chi ngay cac hoat d6ng nay. Quyet dinh dinh chi co the la quyet dinh bang van ban hoac quyet dinh bang lai noi, coi, tin hieu hoc cac hinh thuc khac tuy t&ng truang hgp vi pham cu the. Sau khi dinh chi cac hoat d6ng gay nguy hai den rung, cling chirc KiCm lam phai bao cao ngay thu truang cap tren trcrc tiep cua minh. Dieu 33. Xii' phat vi pham hanh chinh theo thu tut don gian La truang hap nguai co tham quyen xu phat khong lap bien ban ma ra quyet dinh xcr phai tai cho.

1. Nhung truang hap duac tien hanh xcr phat theo thu tuc don gian: a) Hanh vi vi pham hanh chinh ma muc phat quy dinh la canh cao hoc phat Lien Ur 10.000 dung den 200.000 d6ng. b) Nhieu hanh vi vi pham hanh chinh do m6t nguai thuc hien ma muc phat quy dinh doi vai moi hanh vi nay 1a phat canh cao hoac phat tien tir 10.000 dung den 200.000 d6ng.

2. Quyet dinh xu phat vi pham hanh chinh theo thu tuc don gian phai the hien bang van ban theo mau quy dinh; n6i dung quyet dinh xcr phat vi pham hanh chinh phai day du theo quy dinh tai khoan 21 Dieu 1 cua Phap lenh sira doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh Xcr ly vi pham hanh chinh. Ca nhan, to chat bi xU phat co the nop tien phat tai cho cho nguai co tham quyen xu phat va duac nhan bien lai thu tien phat do Bo Tai chinh phat hanh.

35 Dieu 39. Y ap bien ban vc vi pham hanh chink 1. Nguo i co tham quyen dang thi hanh C6119 vli co trach nhiem lap bien ban theo hung mid quy dinh d6i vai vi pham hanh chinh ma minh phdt hien then quy dinh tai khoan 22 Dieu I Phap Ienh sus doi, b6 sung mot s6 dieu cua Phap Ieril1 Xir 1y vi pham hanh chinh, trwr twang hap xu phat then thu tuc dan gian quy dinh tai khoan 21 Dieu I Phap Ienh stira doi, b6 sung mot so dieu cua Phap lenh Mr ly vi pham hanh chinh. quan chuc nang quy dinh tai Khoan 5, Dieu 26 cua Nghi dinh nay, khi phai hien hanh vi vi pham hanh chinh trong link virc quan 1y rung, brio ve rirng va quan ly lam san thi tien hanh lap bien ban, tam gia tang vat, phtrang tien vi pham hanh chinh, chuyen giao cho co' quan Kiem lam theo quy dinh. Bien ban do cac co quan chirc nang lap, chuyen giao la ca so de xu phat vi pham hanh chinh. 3. Doi vai chu rirng, khi phat hien ca nhan, to chuc Bang thtrc hien hanh vi vi pham hanh chinh trong lam phsn cua minh quan 1y duac quyen tarn giir tang vat, phuong tien vi pham hanh chinh, lap bien ban, dan giai nguai vi pham, ban giao ho so, ngu'ai vi pham cho co quan kiem lam hoc Uy ban nhan dan xa, phuang, thi tran nai xay ra vi pham. Bien ban do chu rirng Iap la ca so de" co quan co tham quyen xir phat lap bien ban vi pham hanh chinh. 4. Twang hap phat hien tang vat, phuong tien vi pham vo chu, yang chu thi nguai quy dinh tai khoan 1, 2 Dieu nay lap bien ban kiem tra cu the dOi vai lam san do, tam giC& tang vat, phuang tien vi pham vi tien hanh xac minh lam ro nguai vi pham de xir 1y theo quy dinh cua phap lust. Dice 35. Qu yet dinh xu ' phat vi pham hanh chinh 2. Doi vai ca

1. San khi xac dinh hanh vi, muc do vi pham, nguai co tham quyen xir phat phai can cu vao cac yeu t6 quy dinh tai Dieu 3 cua Nghi dinh nay de" xem xet, quyet dinh hinh thuc vi muc phat doi vai tong hanh vi vi pham. 2. Xac dinh time trung binh cua khung tien phat Khi phat tien, muc tien phat cu the doi vai mot hanh vi vi pham hanh chinh khong co tinh tiet tang nang hose giam nhe la muc trung binh cua khung tien phat duac quy dinh d6i vai hanh vi do. Muc trung binh cua khung tien phat duac xac dinh bang each chia doi tong so cua mire tOi thieu cong vai mac toi da. 3. Quyet dinh xir phat vi pham hanh chinh phai bao dam dung tham quyen, dung the thuc, trinh tu, thu tuc va dung mau quy dinh. Noi dung quyet dinh xii ph-,.it vi pham hanh chinh phai day du theo quy dinh tai Dieu 56 cOa Phap lenh Xu ly vi pham hanh chinh. Twang hap ap dung quy dinh tai khoan 4 Dieu 44 cua Nrrhiinh ,,,,,, *i,; ,,A: L- . -

36

Dieu 36. Tho·i han ra gnyet dinh xii, ph-.it 1. Thai han ra quyet dinh xir phat

a) Doi v&i vu viec don gian, harrh vi vi pham ro rang, khong can xac minh them thi phai ra quyet dinh x& phat trong thai han khong qua l0.ngay lam viec, ke tir ngay lap bi6n ban ve vi pham hanh chinh.

b) Doi vdi vu viec e6 nhieu tinh tiet phuc tap nhu tang vat, phuong tin can giam dinh, can xac dinh ro doi tu(.Yng vi pham hanh chinh hoac nhirng tinh tiet phirc tap khac tin thai han ra quyet dinh xir phat khong qua 30 ngay lam viec, ke tir ngay lap bien ban ve vi pham hanh chinh. Trtrang hop neu can co them thai gian de xac minh, thu thap chirng c(r thi cham nhat 10 ngay, tru6c khi het thai han xu phat, nguai co tham quyen xir phat vi pham hanh chinh phai lam van ban bao cao len nguai co trach nhiem cap tren true tiep gia han de xin gia han; thai gian gia han toi da khong qua 30 ngay. c) Thai han ra quyet dinh xir phat duac tinh theo ngay lam viec, khong bao gom ngay nghi theo quy dinh cua phap luat.

2. Trinh to gia han thai han ra quyet dinh xir phat nhu sau:

a) Hat truang Hat Kiem lam gia han doi vdi vu vi pham thu6c tham quyen xu phat cua Tram truang Tram Kiem lam true thu6c. b) Chi cue truang Chi cue Kiem lam gia han doi v6i vu vi pham thu6c tham quyen xir phat cua D6i truang D6i Kiem lam co dong va ph6ng chay, chCra chay rung, Hat truang Hat Kiem lam. c) Chu tich Uy ban nhan dan cap huyen gia han doi v6i vu vi pham thu6c tham quyen xir phat cua Chu tich Uy ban nhan dan cap xa. d) Chu tich Uy ban nhan dan cap tinh gia han doi v6i vu vi pham thu6c thaw quyen xir phat cua Chi cue truang Chi cue Kiem lam, vu vi pham thu6c tham quyen xu phat cua Chu tich Uy ban nhan da"n cap huyen va doi vOi vu vi pham do minh xir phat. d) Cue truang Cue Kiem lam gia han doi v6i vu vi pham thu6c tham quyen xir phat cua Doi Kiem lam dac nhiem va doi vOi vu vi pham do minh xir phat. 3. Cac truang hop khong du(.Yc ra quyet dinh xfr phat

a) Da het thai han then quy dinh tai diem a khoan I Dieu nay.

37

b) Da het th&i han ra quyet dinh xi'r phat quy dinh tai diem b khoan 1 Dieu nay ma khong xin gia han hoac da xiri gia han nhung khong duac cap co tham quyen cho phep gia han. c) Daa het thai han duac cap co tham quyen gia han.

4. Trong tru&ng hop khong ra quyet dinh xir phat thi ngtrai co tham quyen van co the ra quyet dinh buoc khac phuc hau qua quy dinh tai Dieu 6 cua Nghi dinh nay va tich thu lam san la tang vat vi pham hanh chink. Dieu 37. Quyet Minh buoc khac phut 11^u qua trong trvo'ng hgp khong ra quyet dinh xir phat vi pham hank chinh

1. Trong truang hap qua thai hieu xir phat quy dinh tai Dieu 4 cua Nghi dinh nay hoac qua thai han ra quyet dinh xu phat vi pham hank chinh quy dinh tai khoan 3 Dieu 36 cua Nghi dinh nay, nguai co tham quyen xu phat khong duac ra quyet dinh xir phat, nhung van co the ra quyet dinh buoc khac phuc hau qua va tich thu lam san la tang vat vi pham hanh chinh.

2. Quyet dinh buoc khac phut hau qua phai bang van ban theo dung man quy dinh. Trong quyet dinh phai ghi ra: ngay, thang, nam quyet dinh; ho, ten, chuc vu cua ngtrai quyet dinh; ho, ten, dia chi, nghe nghiep cua ngtrai vi pham hoac ten, dia chi cua to chirc vi pham; hanh vi vi pham hanh chinh; nhung tinh tiet lien quan den viec giai quyet vu vi pham; lieu, khoan cua van ban phap luat Buac dp dung; ly do khong tip dung hinh thdc xu phat; cac bien phap khac phuc hau qua duac tip dung; thbi han thi hanh quyet dinh khac phuc hau qua; so luting, khoi luting lam san bi tich thu; chCr ky cua nguai ra quyet dinh. lieu 38. Me dinh tri gia tang vat, pi n ning tien vi pham hanh chinh d^ Mm can cfr xac dinh khung tien ghat , them quyen xir phat 1. Sau khi tien hanh tam giCa tang vat, phuang tin vi pham hanh chinh, nguai co thaw quyen xir phat phai tien hanh dinh gia lam can cir cho viec xac dinh khung tien phat, tham quyen xu phat doi vai vi pham hanh chinh va phai chiu trdch nhiem ve viec dinh gia tang vat, phuong tien vi pham hanh chinh. 2. Thy theo loai tang vat, phuang tien cu the, viec xac dinh gia dua tren mot trong cac can cir theo thin hr uu tien san day: a) Gia niem yet hoac gia ghi tren hop Bong hoc hod dan mua ban hoc to khai nhap khau.

b) Gia thi truang doi vbi tang vat, phuang tien tai thai diem nai phdt hien vi pham hanh chinh theo thong No gia cua ca quan Tai chinh dia phuang. c) Gia thank cua tn,,o , ._ y_ .

38

d) Doi vai tang vat, phuang tien la hang gia thi gia cua tang v4t, phuang tin do la gia thi truang cua hang hoa that hoac hang hoa co cOng tinh pang, ky thuat, cong dung tai thai diem not phat hien vi pham hanh chinh.

d) Gia tri thuc to con lai cua tang vat, phuang tien.

3. Trtrang hgp khong alp dung dugc cac can cu quy dinh tai khdan 2 Dieu nay de dinh gia tang vat, phuang tien thi co quan, ngtrai co tham quyen xir phat thanh 14p HQi dong dinh gia. Hoi dong dinh gia phai co str tham gia cua dai dien Trung tam dich vu ban dau gia cap tinh hoac dai din co quan tai chinh cap huyen. Can cir-tinh chat, dac diem cua tirng vu viec, nguai ra quyet dinh thanh lap Hoi dong quyet dinh cac thanh vien cua Hoi dong bao gam dai dien co quan chuyen man co lien quan tham gia HQi dong. Neu tri gia tang vat, phuang tin vi pham thuoc than quyen tich thu cua ngtrai da ra quyet dinh tam gia thi nguai do quyet dinh tich thu; trong truang hqp tri gia tang vat, phuang tien vi pham vugt qua tham quyen tich thu cua nguai da quyet dinh tam giir tang vat thi phai chuyen vu viec vi pham den nguai co thaw quyen.

4. Can cir dinh gia va cac tai lieu lien quan den viec dinh gia hang hod, tang vat, phuang tien vi pham hanh chinh phai the hien trong ho so xd phat vi pham hanh chinh.

Dieu 39. Ky va dong dau quyet dinh xir phat vi pham hanh chinh 1. Quyet dinh xir phat vi pham hanh chinh do nguai co tham quyen xir phat vi pham hanh chinh va nguai dugc uy quyen ky true tiep, khong ky thay mat (T/M) hoc ky thay (KT). 2. Dong dau quyet dinh xir phat vi pham hanh chinh a) Nguai co tham quyen xir phat vi pham hanh chinh va nguai dugc uy quyen xir phai vi pham hanh chinh dugc dong dau co quan cua nguai co tham quyen xir phat dai vbi hanh vi do. Dau du(.Yc dong Ien 1/3 chCr ky ve phia ben trai cua chCr ky. b) Quyet dinh xir phat cua nguai co tham quyen xir phat vi phain hanh chinh nhtrng khong co quyen dong dau tnrc tiep thi quyet dinh xir phat dugc dong dau co, quan cua ngtrai ra quyet dinh xu phat vao goc trai tai phan tren cung cua quyet dinh, not ghi ten co quan xir phat va so, ky hieu cua quyet dinh xir phat. Dieu 40. Thu , n8p tien phai 1. Thu tien phat a) Kho bac Nha nuac co trach nhiem to chuc thu tin nap phat vi pham hanh chinh, dam bao thunn tien cho nguai nap phat. Viec thu tien phat vi pham hanh chinh phai can cir vao quyet dinh xCr phat vi pham hanh chinh cua ngtrai co tham quyen xir phat theo quy dinh tai Phap Ienh Xir ly vi pham hanh chinh.

39 b) Ngu('5i co tham quyen xu phat dugc thu tien phat tai cho trong cac truang hgp sau:

- Phat tien td 10.000 dung den 200.000 dong. - Xir phat ngoai gib hanh chink.

- Diadiem xir phat tai nhung nai xa xoi, heo Ianh, tren song, tren bien hoc n1ldng vung ma viec di tai ]cho khan, c) Truang hap ca nhan, to chuc vi pham khong co kha nang nop tien phat tai cho phai nop tien tai Kho bac Nha nuac theo quy dinh. Nguai co them quyen xir phat co trach nhiem giao quyet dinh xd phat vi pham hanh chinh cho ca nhan, to chuc bi xir phat, dong thai girl quyet dinh xd phat vi pham hanh chinh cho Kho bac Nha nuac nai thu tien phat trong thai han 03 ngay lam viec, ke tir ngay ra quyet dinh xd phat. 2. Thai han nop tien phat a) Ca nhan, to chuc thu tie-n phat tai cho doi vai cac hanh vi vi pham hanh chinh khi nop tien phat vao Kho bac Nha nude phai dam bao nop dung, du tong so tien phat ghi trong the bien lai thu tien phat va cac quyet dinh xir phat vi pham hanh chinh cua cap co thaw quyen trong thai han 02 ngay lam viec, ke tir ngay thu tien phat. b) Truang hop dia diem xir phat vi pham hanh chinh a nhung nai xa xoi, heo lanh hoac nhung vung ma viec di lai Icho khan thi ngoai co tham quyen xir phat dugc phep thu tien phat tai cho va co trach nhiem nop tien phat thu dugc vao Kho bac Nha nude trong thai han khong qua 07 ngay, ke td ngay thu tien phat; truang hop nguai bi xir phat khong co kha nang nop phat tai cho thi thuc hien theo quy dinh tai khoan 3 Dieu nay, c) Truang hop dia diem xd phat vi pham hanh chinh a tren song, tren bien thi nguai co tham quyen xd phat dugc thu tien phat tai cho va co trach nhiem nop tien phat thu dugc vao Kho bac Nha nude trong thai han khong qua 02 n.-ay lam viec, ke tdr ngay vao den ba. Truang hop khong nop phat tai cho thi ca nhan, to chdc bi xd phat phai nop tien vao Kho bac Nha nude trong thai han khong qua 02 ngay lam viec, ke to ngay vao den ba. 3. Truang hop khong thu tin phat tai cho (trd truang hop quy dinh tai diem c khoan 2 Dieu nay), ca nhan, to chuc bi xir phat phai n6p du so tien phat tai Kho bac Nha nude dugc ghi trong quye^t dinh xd phat trong thai han khong qua 10 ngay, ke tie ngay nhan dugc quyet dinh xir phat. Kho bac Nha nude nai thu tien ph-,.it co track nhiem thong bao kip thai cho to chuc cua nguai ra quyet dinh xir phat ve cac truang hop da qua thai han nop phat ma ca nhan, to chuc bi xd phat khong chap hanh dung quyet

dinh xir phat vi pham hanh chinh de etrang the thi hanh theo quy dinh cua

phap luat.

40

4. Quan ly va sir dung tin thuphat vi pham hanh chinh

a) "Tien thu ttr xu phat vi pham hanh chinh phai nop town bo vao ngan sach nha nude qua tai khoan ma tai Kho bac Nha nuo·c.

b) Viec sir dung tien phat vi pham hanh chinh da nop vao ngan sach nha nude do ho tra kink phi cho cac co quan, to chirc xix l' vi pham hanh chinh phai theo ding quy dinh cilia phap luat ve ngan sach nha nude.

Dieu 41. Tithe quyen sir dung giay phep, chung chi hanh nghe 1. Tuoc quyen sir dung giay phep, chung chi hanh nghe la hinh thtirc xu ghat bo sung, duac ap dung kern theo hinh thirc phat chinh trong cac truang hap sau:

a) Hanh vi vi pham quy dinh tai Dieu 18 cilia Nghi dinh nay ma mire tien phat trung binh tren 30.000.000 dong.

b) Hanh vi vi pham quy dinh tai the Dieu 19, 20, 21 cua Nghi dinh nay ma mire tien phat trung binh tren 20.000.000 dong. 2. Nguai co than quyen xu phat vi pham hanh chinh la nguai co thdm quyen tuoc quyen sir dung giay phep, chung chi hanh nghe doi vii nguai vi pham. Trong thai han 03 ngay ke to ngay quyet dinh xu phat vi pham hanh chinh, nguai dd ra quyet dinh xu phat phai thong bao bang van ban cho co quan cap giay phep, chi-mg chi hanh nghe ve vice da ap dung hinh thirc xir phat hrac quyen sir dung giay phep, chung chi hanh nghe.

3. Thu tic tuoc quyen sir dung giay phep, chung chi hanh nghe thus hien theo quy dinh tai Dieu 59 cilia Phap lenh Xu 1y vi pham hanh chinh.

Dieu 42. Xir ly the truang ho'p vi pham do chu rung lap Bien ban 1. Cac truang hop vi pham ve quan ly ring, bao ve rung va quan ly lam san do chu rung 1ap bien ban phai dirge hoan thien, cung co ho so va xir l' theo quy dinh tai Nghi dinh nay. 2. Lam san tich thu tra lai chu rung trong cac truing hap sau: a) Chu rung phai hien bat qua tang nguai vi pham tai lam phan cilia minh. b) Chu rung khong bat duac qua tang nguai vi pham, nhung co du can cu chung minh lam san thuoc rung trong do chili rung to bo von dau to trong rung. Dieu 43. Xu· I' tang vat, phuo'ng tien vi pham hanh chinh 1. Tang vat, phuong tien vi pham hanh chinh bi tam giCr Doi viii tang vat la vat pham tuoi song, dong vat rung bi yeu, bi thuang khong thuoc nhom IB hoac lam san khac con tuoi khong thuoc nhom IA thi nguai co than quyen xir phat tien hanh lap bien ban va to chile ban ngay theo

41

gia quy dinh cua Uy ban nhan 6n tinh. Tien thu duac gui vao tai khonn ma tai Kho bac Nha nLrac. Neu sau do tang vat bi tich thu theo quyet dinh cua nguai co tham quyen, thi sau khi tru chi phi theo quy dinh cua phap luat, so tien con lai nop ngan sach Nha nuoc; truong hap tang vat do khong bi tich thu thi tien thu duac phai tra chochu sa huu, nguai quan 1y hoac sir dung hop phap. 2. Doi voi tang vat, phuong tien vi pham hanh chinh bi tich thu a) Xir 1y tang vat la dong vat rung sau khi xu ly tich thu thtrc hien theo huan(T dan Bo Nong nghiep va Phat trier nong thon. b) Truang hap nguai vi pham tlr nguyen nop tien bang gia tri lam san tich thu (theo gia quy dinh cua Uy ban nhan dan tinh) thi nguai co tham quyen xir phat thu tien, nop Kho bac Nha nuoc va giao lai lam san bi tich thu, trir cac loci lam san thuoc loci nguy cap, quy,hiem thuoc nhom IA, IB va the loci lam san xir 1y theo quy dinh tai diem a khonn 2 Dieu nay.

c) Phuong Lien vi pham hanh chinh bi tich thu chat luting kem, het thai han six dung theo quy dinh cua phap luat thi Chi cue Kiem lam to chine, phoi hop voi co quan tai chinh cung cap va cac ca quan co lien quan lap bien ban to chuc ban phe lieu hoac tieu huy.

d) Doi voi tang vat, phuong tien vi pham hanh chinh bi tich thu khong quy dinh tai khonn 1 hoac cac diem a, b, c khoan 2 Dieu nay xir 1y nhu sau: Trong thai han 10 ngay lam viec, ke tir ngay tich thu sung quy nha mrac, doi voi tang vat, phuong tin vi pham hanh chinh, ca quan ra quyet dinh phai giri quyet dinh tich thu va thong boo den Trung tam dich vu ban dau gia co tham quyen. Truang hop tang vat, phuong tien vi pham hanh chinh do nguai co tham quyen cua ca quan Trung nong ra quyet dinh tich thu thi giao cho Trung tam dich vu ban da"u gia cap tinh nai xay ra hanh vi vi pham hoac nai tich thu tang vat, phuong tien de ban dau gia. Dia diem giao Tang vat, phuong tien vi pham hanh chinh bi tich thu cho Trung tam dich vu ban dau gia tai nai tich thu tang vat, phuong Lien. Sau khi giao, Trung tam dich vu ban dau gia co trach nhiem quan 1y, boo quan tang vat, phuong tin do. Trong thai ban mot thong ke hr ngay nhan duac ho so tang vat, phu(yng tien vi pham, Trung tam dich vu ban dau gia co tham quyen phai to chuc ban dau gia tang vat, phuong tin vi pham theo quy dinh hien hanh. Qua thai han nay, thi Chi cue Kiem lam to ethic ban dau gia, nop tien vao Kho bac, sau do thong boo cho ca quan tai chinh cung cap.

d) Cac tinh, huyen khong co ca quan Kiem lam, lam san sau khi xir 1y tich thu chuyen giao cho co quan tai chinh cung cap de to chuc ban theo quy dinh hien hanh.

42

Dieu 44. Chap hanh quyet Minh xur phai vi pham hanh chink

1. Sau khi ra quyet dinh xir phai, nguai co tham quyen xu phat phai giao quyet dinh cho nguoi bi xir phat hoac thong bao cho nguoi do den nhan. Truong hap da qua mot nom ma nguoi co tham quyen khong the giao quyet dinh Vi phat den nguai bi xir phat thi nguoi da ra quyet dinh xir phat pbai ra quyet dinh dinh chi thi hanh quyet dinh doi voi nguoi do, tru hinh thuc tich thu tang vat, phuang tien vi pham hanh chinh.

2. Quyet dinh xir phat vi pham hanh chinh phai dirge chap hanh trong thai han 10 ngay, ke to ngay nguoi co hanh vi vi pham bi xir phat hanh chinh duoc giao quyet dinh xir phat, tru truong hap tien phat dugc nop nhieu Ian theo quy dinh tai lchonn 24 Dieu I Phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh Xir 1y vi pham hanh chinh hoac dugc hoan thi hanh quyet dinh xir phat theo quy dinh tai Dieu 65 Phap leash Xu 1y vi pham hanh chinh. Trong truong hop quyet dinh xir phat vi pham hanh chinh da het thai hieu thi hanh do nguoi bi xir phat khong co kha nang nop tien phat thi nguai da ra quyet dinh xir phat phai tong hop, bao coo ve Chi cuc Kiem lam de tong hop bao coo Uy ban nhan don cap tinh giai quyet. 3. Trong truong hap ca nhan, to chuc th rc hien vi pham hanh chinh a don vi hanh chinh thuoc tinh nay nhung cu tru, dong tru so & tinh khac va khong co dieu kin chap hanh quyet dinh xir phat tai nai bi xir phat thi quyet dinh dirge chuyen den ca quan cung cap nai ca nhan cu tru, to chuc dong try so de to chuc thi hanh. Neu nai ca nhan cu tru, to chuc dong tru so' khong co cg quan cung cap thi quyet dinh xir phat dugc chuyen den Uy ban nhan don cap huyen de to chuc thi hanh. Truang hop vi pham xay ra u dia ban cap huyen thuoc pham vi mot tinh a mien nai, hdi dao hoac nh&ng vung xa xoi heo lanh khac ma viec di 1ai gap kho khan, ca nhan, to chuc vi pham khong co dieu kien chap hanh quyet dinh xir phat tai nai bi xir phat thi quyet dinh dugc chuyen den ca quan cung cap nai ca nhan cu tru, to chuc dong tru so de to chuc thi hanh. 4. Trong truong hap ap dung hinh thus phat tien doi voi nguoi vi pham ma khong tich thu phuang tien, thi nguai co tham quyen xu phat co quyen tam giCr giay phep luu hanh phuang tien, giay phep lai xe, giay to can thiet khac co lien quanhoac tam gid phuang tin vi pham cho den khi tat ca nhitng nguoi trong vu vi pham bi xu phat chap hanh xong quyet dinh xu phat. Viec tam giir phuang tin vi pham hanh chinh de dam bao thi hanh quyet dinh xir phat phai dirge ghi trong quyet dinh xCr phat va phai lap bien ban tam giir phuang tien doi voi nguoi dieu khien phuang tien, chu phuang tin va phai ghi ro 1y do tam giCr. Thai gian tam giCr phuang tien dirge ap dung cho den khi nguai vi pham bi xir phat chap hanh xong quyet dinh xir phat. Ngay sau khi nguai vi pham bi xii phat chap hanh xong quyet dinh xir phat, ngu&i co tham quyen xu phat tra lai phuang tin cho nguai vi pham.

43

Dieu 45. Ctr &iig the thi hash quyct dinh xii phat vi Phan' hank chink 1. Qua thai han chap hanh quyet dinh xnY phi vi pham hanh chinh quy dinh tai khoan 2 Dieu 44 cua Nghi dinh nay, neu nguai bi xu ghat khong tar nguyen chap hanh till bicuang the thi hanh. 2. Viec cuang the thi hanh quyet dinh xir phat vi pham hanh chinh thuc hien then quy dinh tai khoan 27, 28 Dieu 1 cua Phap lenh sera doi, bo sung mot so dieu cua Phap ienh Xir 1y vi pham hanh chinh va Nghi dinh so 37/2005/ND-CP ngay 18/3/2005 cira Chink phu quy dinh thu tuc ip dung cac bien phap cuang the thi hanh quye-t dinh xir phat vi pham hanh chinh.

track nhiem hinh srr soy vu vi pham co dau higu to"i pham de truy ca·u 1. Khi xem xet vu vi pham de quyet dinh xir phut, neu xet thay hanh vi vi pham co dau hien toi pham, thi nguai co therm quyen phai kh&i to vu an hinh su hone chuyen ngay ho so vu viec cho co quan to hung hinh su co the m quyen.

Dieu 46. Chuyen ho

Nghiem cam viec giir 1ai cac vu vi pham co dau higu toi pham de xu phat hanh chinh. 2. Doi v&i ca 'c truang hop der ra quyet dinh xCr phat vi pham hanh chinh, neu sau do phut hien hanh vi vi pham co dau higu toi pham ma chua het thai higu terry cira trach nhiem hinh str thi nguai der ra quye

ha t dinh xir phat vi pham nh chinh phai huy quyet dinh do va trong th6i han ba ngay, ke tar ngay huy quyet dinh xir ghat vi pham haritf chinh, phai chuyen ho so cho ca quan tien hanh to tong hinh Sr co thaw quyen.

n thank toi pham, co, quan lien hanh to Lung phai lam day du thu tuc theo quy dinh tai Dieu 63 Phap lenh Xir ly vi phalli hanh chinh va cac quy dinh khac cua phap luat, chuyen lai ho so cho ca quan co thaw quyen de xi phat vi pham hanh chinh. Dieu 47. Mau bieu su· dung trong xu· phut vi pham hanh chinh 1. Ban hanh kern theo Nghi dinh nay he thong cac mau bieu sir dung trong xCr phat,vi pham hanh chinh trong 17th vuc quan 1y rung, bao ve rung va quan 1y lam sun (Phu luc kern theo). 2. Bo tnrang Bo Nong nghiep va Phut trien nong thon to chic in, phut hanh, quan 1y va huang dun sir dung thong nhat man bieu xir phut vi pham hanh chinh trong 17nh vlxc quan ly rimg, bao ve rung va quan ly lam sun.

3. Ca quan tie-n hanh to tung khong duac tar choi viec tie-p nhan ho sa trong cac truang hap then quy dinh tai khoan 1, 2 Dieu nay. Truang ho co du can car hanh vi vi pham khong dO cac yeu to ca p

44

Chu·o'ng VI

KHIEU NAI, TO CAO, xU LY VI PHAM (lieu 4o. Khieu nai, to cao

Viec khieu nai, to cao vi giai quyet khieu nai, to cao thuc hien theo quy dinh cua phap luat ve khieu nai, to cao.

Dieu 49. Xiir ly vi pham doi vo·i nguro'i co tham quyen x& 1y vi pham hanh chinh

Nguai co tham quyen xir phat vi pham hanh chinh ma sach nhieu, de qua thii han xir phat, xCr phat khong dung mire, bao the cho nguai vi pham, xir phat vuat tham quyen, chiem doat, sir dung trai phep tien, tang vat, phu(yng tien vi pham, co y can tr& san xuat, hru thong hang hod lam san, thi tuy then tinh chat, mire do vi pham se bi xir 1y ley luat hoar truy cuu trach nhiem hinh sir; neu gay thiet hai vat chat thi phai boi thuang theo quy dinh cua phap luat.

Chuofng VII DIED KHOAN THI HANH Dieu 50. Hieu lire thi hanh va nguyee n tae ap dung e 1. Hieu lire thi hanh Nghi dinh nay co hieu Ige thi hanh tir ngay 01 thing 01 nam 2010 va thay the Nghi dinh so 159/2007/ND-CP ngay 30 thing 10 nam 2007 cua Chinh phu ve xir phat vi pham hanh chinh trong linh vuc quan ly rung, bao ve rung va quan 1y lam san. 2. Nguyen the ap dung a) NhCrng hanh vi vi pham hanh chinh trong linh vuc quan 1y rung, bao ve rung va quan 1y lam san phat hien, lap bien ban truac khi Nghi dinh nay co hieu luc thi hanh nhcmg chua xu phat, neu hanh vi do theo quy dinh cua Nghi dinh nay co mire phat tien thdp hun Nghi dinh so 159/2007/ND-CP ngay 30 thing 10 nam 2007 cua Chinh phu ve xir phat vi pharn hanh chinh trong linh vuc quan Iy rung, bao ve rung va quan 1y lam san thi xir phat theo quy dinh cua Nghi dinh nay; truing hap hanh vi do theo quy dinh cua Nghi dinh nay co mire phat tien cao horn thi ap dung quy dinh cua Nghi dinh so 159/2007/ND-CP de xir phat. b) NhCrng hanh vi vi pham xay ra truck khi Nghi dinh nay co hieu luc thi hanh nhung sau khi Nghi dinh nay co hieu luc thi hanh mdi bi phat hien, lap bien ban thi xir phat theo quy dinh tai Nghi dinh nay. c) Cie hanh vi vi pham da co quyet dinh xCr phat co hieu luc thi hanh nhung chua chap hanh hoac chap hanh chua xong van thi hanh theo quye-t dinh xu phat do.

45 Dieu 51. Bo truang Bo Nong nghiep vzt Ph'at tricn nong then co track nhiem to chin, chi ciao va trien khai thurc hien Nghi Binh nay. Trong qua trinh thin hien neu co vu&ng mac thi htrang C1,511 de thtrc hien thong nhat theo dung quy Binh cua phap 1uut. -Dieu 52. Cac Bo truang, Thu trt.rong co quan ngang Bo, Thu truang co' quan thugs Chinh phia, Chu tich Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho true thuoc Trung nong chic trash nhiem thi hank Nghi dinh nay./.

Na,n/i/in: ' Ban 131 thtr Trung uang Dang; -Thu tuong, cac Pho Thu ttrbng Chink phi; - Cac Bp, co quan ngang Bo, co quan thuoc CP; - Van phong BCDTW ve phong, thong thaw nhung; - HDND, UBND cac tinh, thank pho true thugc'PW; - Van phong'Trung nong va cac Ban cua Dang; - Van phong Chu tick nu' re; - 11gi dong Dan toe va cac Uy ban cua Quoc hqi; - Van phong Quoc hoi; Toa an nham dt"m toi cao;

- ViOn Kim sat nhan da"n toi cao; - Kiem loan Nha ntroc; - UB Giam sat tai chink Quoc gia; Ngan hang Chink sack Xa hoi; Ngan hang Phat tridn ViOt Nam;

TM. CHINH PHU THU TLFO'NG

Nguyen `I'an Dung

- UBTW Mat trap To quoc Viet Nam;

- Cu quan Trung nong cua cac doim the; - VPCP: BTCN, cac PCN, Cong TTDT, cac Vu, C{ic, don vi trite thuoc, Cong boo; - Luu: Van thu, KTN (5b). A.d9O

Phu lue H^J THONG CAC MAU BIEU SU' DUNG TRONG XU'' PRAT VI PI-IAMMI HANH CHINH TRONG LINH V(.'C QUAN LY RUNG,

BAO VE RUNG VA QUAN LV LAM SAN (Ban hZnh'kem;theo Ngh/ clinh so 99/2009/ND-CP ngay 02 thong 11. narn 2009)

Cf)NG I-10,k KA IIQI CHU NCHA VIE'I' N,AM ......................................... Dqe hip - Tyr do - Hanh phut Mau S0 0I/XPHC

Quyen sd:..........

So: /BB-KT

MEN BAN KIEM TRA

Ve vice ..............................................................

I-Iom nay, ngay ....... thong:..... narn ............. hoi ...... gia ................................................ ............... ............................................................................ ................................................... Chuang toi gom: I) ................................................ chuc vu:........................... don vi: .............................................. 2) ......................................... chirc vu:........................., don vi:.............................................. 3) ......................................... chuc vu:.........................., dan vi:............................................ Ticn harsh kiem tra :............................................................................................................................ dia chi: ... I ............................................................. ....... nghe nghiep:....................... CMND s6:.,, ......... ** ............... ; ngay cap .......................... nai cap ................................................ Trong khi tier hanh kiem tra co sir chung kie-n cua (ong/ba) :............................................. loon ............. nghe nghiep ..........................., dia chi .......................................................................... CMND so-: ............................. ; ngay cap ........................, not cap ................................................. Ket qua kiem tra: ......................................................................... . .................................................................................. ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

Ket luan sau kiem tra: ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................ ...........................................................................................................................................................

Vic kiem tra ket thus vao hoi ...... gib .....ngay....thdng .... nam ................ trong qua trinh kiem tra khong lam hu h6ng, mat mat gi.

Sau khi dqc Ian bien ban, nhCrng ngubi c6 ten neu tren cung nghe, tong nhan dung, ky va ghi ro ho ten vao bien ban.

Bien ban lap thanh 3 ban, giao cho ngubi/ to chuc dugc kiem tra mot ban./.

CA NHAN/TO CH(J'C NGUO1 CHUNG KIEN NGUOI LAP BIEN BAN DU QC KIEM TRA

vIau >u WMYY0..

Quyen so :........... So: /BB- TGTVPT

BIEN BAN

Tam giir tang vat, phtro^ng tie^n vi ph;tm hanh chinh Can cu khoan 18, 19 Dieu 1 Phdp leenh sira doi, bo sung mqt so dieu cita Phdp 1enh xa 1y vi pham hanh chinh nAm 2008; Can cu Nghi dinh so :...........................ngay....../....../20..... cua Chinh phu ve xu phat vi pham hanh chinh trong link vuc quan 1y ring, bao ve rung va quan 1y 1am sin; Can cu BBVPHC so^:............... ngay ...... /...... /...... do:.................................. lip; Can cu Quyet dinh tam gift tang-vat, phuong tien vi pham hanh chinh s0 ...................... -: ngay...... /...... /20..... cua :.................................................................................... . Hem nay, ngay ..... thing ..... nAm 20......, hoi.....gib .... tai ................................................. Chung toi gom: 1 .......................................................... chftc vu:.................................. don vi:.................................. 2 .......................................................... chuc vu:.................................. dcm vi:................................. NgtrWdai dien to chuc vi pham hanh chinh la Ong (U): .............................................. dia chi: ................... ... ........................................ ......... ....... ; ......CMND so:........................... ngay cap ....../......./...........; not cap: ................................................................................... Ngtroi chirng kien ( neu co) IA: Ong (bA) ........................................: nghe n3hiep:................. ; dia chi :..................................... CMND so :...................................: ngay cap ......./......./..........; not cap:..................................... Tien hanh lap bien ban tam gift nhirng tang vat, phuong tien vi pham hanh chinh sau: STT Ten tang vat, phirang tign, giay t& bj tam giir.

So I tr n

Chung loci, nhln higu, so dilng ky, xuat x&, tinh tr:rng

Ghi chu

NgoAi nhCmg tang vat, phuong tien neu tren, chung toi khong tam gift them thu gi khac. Sau khi doc lai bien ban, nhung ngubi co ten neu tren cung nghe, cong nhan dung, ky va ghi rb ho ten vAo bien ban. Bien ban duoc lap thAnh 3 ban, co nqi dung va gia tri nhu nhau, giao cho ngubi/dai then to^ chuc vi pham hanh chinh mot ban. Y kien bo sung khac (neu c6): ................................................................................................ NGU OI RA QUYET HINH NGUOI CHUNG KIEN NGUO I TO CHIIC NGUCII LAP BB TANI GICI VI PHAM

`i iyel so:....... ..

So: /BI3-VPHC

A BIEN BAN VI PIIATVI HANH CHINH Ve liinh vu·c quian 1y rang, b:o ve rang vii gnan Iy him saIln

H6m nay, ngay ...... thong ...... nom 20...... vao Iuc ..... gib ...... , tai .............................................. Chong t&i Rani: 1) .................................. chirc vu ........................ don vi ........................................... 2) ................................... chive vu ........................ dun vi .......................................... VOi sty chu·ng kien cua ong, bit: ........................................... nghe nghiep/chirc vu:.......................... CMND so :.........................: ngay cap......./......./..........; nai cap:................................; dia chi: .......... ...... ........................................................ : Ngu·iri/to chile bi thiet lu.&..................... ............ ............ ........................................................................................................................... Tien hank Iap Bien ban vi pham hAnh chinh doi vo·i :.............................................................. ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... Ilanh vi vi phaiu hank chinh nhir sau :.......................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ Cac hanh vi tren da vi pham quy Binh tai Dieu...... Luat BV&PTR va Dieu ........................................... ........................................................................................................................... Yeu cau 6ng (ba)/to chirc :........................................... dinh chi ngay hanh vi vi pham tren; tam gift nhung tang vat, phuang tin vi pham hanh chinh va giay tb saw ......... ......... ............ ........................................................................................................................... ...................................chuyen ve .................................................. de cap co tham quye-n giai quyet. Ngoai nhftng tang vat, phuang tien , giay tb tren, chung tai khong tam gift them thu gi khac. Yen cau Ong (ba)/doi dien to chdc vi pham co mat tai .......................................................................... ........................ vao hoi ....... gib ....... ngay ........ thong ....... nom 200...... de- giai quyet vu vi pham. Sau khi doe Iai bien ban, nh&mg nguai c6 ten neu tren cimg nghe, cling nhan dung , kk va ghi ro hp ten vao bien ban.

Mn ban lap thanh 3 ban co npi dung va gia tri nhir nhau; giao cho ngubi/to chirc vi pham mot ban.

Y kien khac (neu c6): ................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................... NGIXUI / DI) NGUOT CHUNG KILN NGIXOI/TO CHUC BI NGUOI LAP BIEN BAN CHUC VI PHAM THII T HAI

Ly do ngirdi/std to chirc vi pham khong ky bien bin: ................................................................

....................................................... CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

.................................................... We lap - Ty, do - Hanh phut /BB- KPTV'1'DV Mau so 05/xP1-HC

Quyen so: ............

MEN LAN

lbharn phtro·ng tics van tai , do v

at theo thu We h anh chinh

Can cu Dieu 48 Phap lenh xir ly vi ph,rm hanh chinh nam 2002; Id-loan 18, Dieu 1 Phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh xu' 1y vi pham hanh chinh nam 2008;

Can cu Nghi dinh so:....... /........ /ND-CP ngay...... /...... /200... cull, ChInh phu ve xir phat vi pham hanh chinh trong linh vtrc quan 1y rung, bao ve rirng va quan 1y lam sail; Can cir ......................... ....... ................................................................... 1-16m nay, ngay .......thang .......nam 20......., vao luc ...... gib ...., tai ......................................................................................................................................................... Chung toi gom:

l ....................................................... chuc vu:......................................, don vi: ............................... 2 ....................................................... chuc vil:......................................, don vi: .............................. Ticn hanh kham phuong tien, do vat la : .................................................... vi co can cu cho rang trong ......................................................................... co cat giau tang vat vi pham hanh chinh. Vo'i sp· ch&ng kien cua opg (ba): I .............................................. nghe nghiep:........................., dia chi:...........................................; CMND so :.............................. ngay cap ................................, not cap:...........................................; 2 .............................................. nghe nghiep:........................... dia chi :..........................................; CMND so :.............................. ngay cap ................................., nai cap :..........................................; Chu plnro·ng tie"n van tai, coo vat/ngu·o·i DIC phuong tin van tai IA: ........................................ ; nghe nghiep :........................ dia chi:........................................................................................... CMND so: ................................. ngay cap ..............................., not cap :......................................... Pham vi kham :................................................................................................................................... Sau khi kham chung toi tarn gia nhCrng tang vat vi pham hanh chinh sau:

STT

Ten tang vat, phuong tin bi tam gur.

So lu·grng

Chung loai, nhan higu, so thing k5', xua^t x5,, tinh trang

Ghi chu

Ngoai nhirng tang vat, phuong tien neu tren , chung toi khong tam giu them thu gi khac. Viet kham ket that vao 16c .......... gia............ ngay .............. thang .............. nam 20................. Sall khi dot lai bien ban , nhung nguai co ten neu tren cung nghe, tong nhan dung, ky va ghi ro ho ten van bien ban. BiCn ban duac lap thanh 3 ban co not dung va gia tri nhu nhau; giao chi phuong tin van tai, do vat hoc nguai dieu khien phuong tien van tai 01 ban.

Y kien bo sung khac (neu c6): .................................................................................

CHU PT VAN TAI, DO VAT NGUOI CHUNG KIEN NGUO1 TRY C TIEP KHAM NGUO1 LAP BIEN IIOAC NGUU1 DKPT BAN KHAM

CQNG HOA XA HQI CI-10 NGHIA VIET NAM

We lap - Ttr do - Hanh phuc Mau sa 04/XP}!C Quell so:........... so: /BB-KN

BIEN BAN KHAM NGLJ'OI TIMO THU TUC HANH CHINH

Can ed Dieu 47 Phdp lenh xir 1y vi phain hank chinh ngay nam 2002; khoan 18, Dieu I Phap ICI h sti a doi, bo sung mOt so dieu cua Phap lenh xu ly vi pham hanh chinh nam 2008; Can cu Nghi dinh so ........................ ngay...... /...... /20...... cua Chinh phu ve xu phat -: vi pham hanh chinh trong link vuc quan 1y rung, bao ve rung va quan ly lam sin;

Can cir Quyet dinh kham nguai theo thu tuc hanh chinh s6: ............ ngay ... / .../ 20..... do: ............. _ .......................................; chuc vu:............................................... k9; Horn nay, ngay ....... thing ..... ndm ..........hoi .... gib ...... tai .............................................. Chung toi gom: 1 ..................................................... chirc vu:......................... dun vi:.............................................. 2 ..................................................... chirc vu:.......................... don vi:.............................................. VO'i sir chipngkien ciia ong (ba): 1 ............................................. nghe nghiep:.......................... , dia chi:...........................................; CMND so.............................., ngay cap ................................, not cap:...........................................; 2 .............................................. nghe nghiep:........................., dia chi:...........................................; CMND so..............................., ngay cap .....`.........................., not cap:...........................................; Tien hanh kham ngu·ai va lap bien ban ve viec kham ngrro ·i do"i vo· i ong (ba) :....................... Nghe nghiep :.............................. dia chi:............................................................................... CMND so .................................. ; ngay cap ............................... not cap:....................................... -: Sau khi kham nguai chung toi thu gicr dugc nhung do vat, tai Lieu, phuang tien vi pham hanh chinh, go-m:

STT

Ten do vat, phu·ong tien, tai lieu.

So Itro'ng

Chung loci, nhan hicu, so ding ky, xuat xu·, tinh trang

Ghi cl^ n

Viec kham ket thuc vao hoi .......... gib .........ngay ...... thing ........ nam 20......... Sau khi doe lai bien ban, nhung ngubi co ten neu tren cOng nghe, cong nhan dung, ky va ghi ro ho ten vao bien ban.

Bien ban dugc Iap thank 3 bin co not dung va gia tri nhu nhau, giao ngubi bi kham giao 01 ban.

Y kien b6 sung khic (neu c6): ................................................................................................ ........................ ............................................................................... ......... .......................... ........ ...... ... NGU01 BI KHAM NGUOT CHfNG KIEN NGifOI KHAM

............................. CQNG HOA XA HOI CHILI NGHIA VIEI' NAM ............................................. Dgc Ill) - Ty do - Hanh phuc So: /BB-GNTVPT MIEN BAN Giao, nhan tang vat, phrro' ng tien vi pham hanh chinh

Can e(r ....................................................................................:................ ...................................................................................................................

Mau so 07/XPHC Quyen so ............

116m nay, ngay ....., thing ....... nam 20........ hoi .... gib ....... tai: ..................................... ...................................................................................................................... Ben giao:

1) ................................................ ehuc vu:.........................., don vi:.............................................. 2) ......................................... chin vu:........................., dun vi:.............................................. Ben nhan: 1) ......................................... .hue vu:.........................., dun vi:............................................ 2) ......................................... chk vu:.........................., dun vi:............................................ Chung toi tien hanh giao, nhan so tang vat, phuang tien vi pham hanh chinh gom:

...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ................................................................................................................... .................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... .................................................................................................................... loan bo sE tang vat, phuung tien tren da duac hai ben giao, nhan dung va du. Viec giao nhan ket thuc vao hoi ..... gib ..... ngay ...... thing ...... nam 20..... San khi doe Iai Bien ban, nhirng ngubi co ten neu tren sung nghe, cong nhan dung, ky va ghi ro ho ten vao bien ban. Bien ban lap thinh 03 ban co not dung va gia tri nhu nhau, moi ben giao, nhan giu 01

ban./.

BEN NHAN BEN CIAO NGU6I LAP BIEN BAN

.............................. CQNG HOA <xA I-IQI CHU NCI-IIA VI1 T NAM .............................. Doe htp - T,r do - Hanh phuc m all so 06ixPxc

SO: /B13-KNCGFVPT Quyen so:...........

BI EN BAN

KKh.am no-i cat giiu tang vat, phn · o·ng tien vi pharn hanh chinh Can c(r khoan 18, 20 Dieu 1 Phap lenh sira doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh xir 1y vi pham hanh chinh nam 2008; Can c s Nghi dinh so:......... /....... /ND-CP ngay...... /...... /200... cua Chinh phu ve xd phat vi pham hanh chinh trong linh vz.rc quan 1y drug, bio ve rung va quan 1y lam sin; Can c(r Quyet dinh kham nai cat giiu tang vat, phtrrnag tien VPHC so ......................... ngay ....../ ...... /20 .......... cua .......................................... Hom nay, ngay ..... thing ..... nam 20......., vao iuc....... gia,

tai ..............................................-......................................................................................................... Chung tai gom: 1 ....................................................... ch(rc vu:......................................, dun vi:............................... 2 ....................................................... ch(rc vu:......................................, din vi:.............................. Ticn hanh khiin tai: ..................................................... I ................................

11 nai cat giiu tang vat, phuang tien vi pham hanh chinh va lap bien ban ve viec khinl. ·Vai su chu·ng kien cua ong (ba): .............................................. nghe nghiep:........................., dia chi:........................................... CMND so :.............................. ngay cap ................... .............. nar cap:...........................................

2 .............................................. nghe nghiep:.......................... , dia chi:.......................................... CMND s6: ............................. ; ngay cap .................................; nut ca Ngn·o· i chu no·i bi kham : ........................................................ nghe nghiep:...... ..................... Dia chi :......................................................................................................... CMND so ...................................... : ngay cap ...............................; nai cap:....................... .. Sau khi kham chung tai da phit hien, tam giu nhCrng tang vat, phuang Lien VPHC gom:

STT

Ten tang vat, p huang tien bi tam giu.

luo·n

Chung loci, nhan Wu, so than g k3 xnai xtr, tinh trong

Ghi chu

N goal n h ung tang vat, phuang teen neu tren, chung tai khong tam giCr them the gi khic. Viec kham ket thus vao luc .......... gia ............ ngay .............. thing .............. nam 20......... Sau khi doc lai bien ban, nhang nguai co ten neu tren cung nghe, cong nhan dung, ky va ghi ro ho ten vao bien bin. Bien ban duac lap thinh 3 ban co not dung vi gia tri nhu nhau, giao cho chu nai bi Wm 01 ban.

Y kien bo sung khic (neu c6): ........................................................................ 1. ...................... ........................................................ CHU NOT BI KIIAM NGUOI CHUNG KIEN NGUCII LAP BIEN BAN NGU OI QUYET D NII HOAC DD CHINH QUYEN KHAM TAM GIir

............. COi^JG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

....................................... Bic l.ap - Ter do - H;anh phuc

so: /B13-TIITVPT

Mau so

toixPfic

Quyen so:..........

BIEN BAN Tieu hiiy tang vat, pharong tin vi pham hanh chink

Can cu Bien ban vi pham hAnh chink so ................................. ngAy ....... / ....... /20........... cua :............................... ................................................................................. Can cir Quyet dinh XPVPHC s6: ......................... ngay ...... ....... /20 ......... ; Quyet dinh xir 1y tang vat, phuong tin vi pham hAnh chinh sau khi xu ly tich thu so: .............. ngay........ /........ 20..... cua ....................................................................................................................................................... Hom nay, n.-Ay ..... thong ..... nom 20...... vao luc .... gia ......., tai :............................... IIOi gong tieu huy goin: I ) ................................................ chuc vu:........................... don vi: ........................... 2) ......................................... chirc vu:........................., don vi:.............................................. 3) ......................................... chuc vu:.........................., dan vi:............................................ 4) ................................................ chuc vu:.........................., don vi:.............................................. 5) ......................................... chuc vu:........................., (1rnr vi:.............................................. 6) ......................................... chuc vu:.........................., don vi:............................................ Cling tien hAnh tieu huy tang vat, phuong tin vi pham hanh chinh nhu sau: ................................................................................................................................ ............................................................................................................................... ................................................................................................................................ ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ................................................................................................................................ .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................. Dia diem Lieu huy :....................................................................................... I Iinh thuc tieu huy :..................................................................................... ...................................................................................................................... ToAn bo so tang vat, phuong tien neu tren da dugc tieu hby xong vao luc ...... gib .......... ngay....... /....... /20..... truac su chung kien cua nhCrng nguai co ten not tren. Sau khi doc lai bien ban, nhung ngubi co ten neu tren cling nghe, cong nhan dung, ky va ghi ro ho ten vAo bien ban.

Mn ban lap thanh 03 ban co not dung va giA tri nhu nhau./.

CAC THANH VIEN III) TIEU HUY NGU?I LAP BIEN BAN

................................. ....... CQNG 110 A XA HQI CHU" NGHIA VIC, T NAM l ............................................. B(c lip - Tt) do - lanh phut Mau so 08/XPAc

Quyen so:..........

/1313-XM BIEN BAN XAC MINH Ve vice ..................................................................

A

Can ca .................................................................................................... ..................................................................................................................... 1-loin nay, ngay ....., thing ....., n1m 20......., vao 16c .... gia ....... tai: ................................. ...................................................................................................................... Chung toi gom: -

1) ................................................ chuc vlr:.......................... I dan vi:..............................................

2) ..........

...............................

chat vu:........................., dan vi:..............................................

3) ......................................... chat vu:.........................., dan vi:............................................ Trong khi tien hanh xac minh , lap bien ban co sir Chang kien cua: Ong (W): .................................................... tuoi ............, nghe nghiep ............................

dia chi ................................................................................................................................................. CMND s6: ............................. ; ngay cap .................... not cap ......................................................

Nguai/to chuc vi pham :.................................................................................... dia chi: .............. ................................................................. nghe nghiep:............. CMND so: ............................. ; ngay cap .................... nai cap ...................................................... Ket qua xac minh:

.................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... ................................................................................................................... ..................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... ..................................................................................................................... ....................................................................................................................

...; ................................................................................................................. ICet luau sau xac minh : ......................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... Viet kiem tra, xac minh ket_thuc vao 10c...... gia ...... ngay...... thang ..... nam .............. San khi doe lai bien ban cho nhung nguai co ten neu tren cung nghe, tong nhan dung, ky va ghi ro ho ten vao bien ban. Bien ban lap thanh 03 ban co not dung va gia tri nhu nhan, giao cho nguai/to chat vi pham 01 ban./.

NGU'OI VI PRAM NGUOI CHU'NG KIEN NGU'UI LAP BIEN BAN

............................................ CQNG HOA XA 11QI CHU NGHIA VIET NAM .................................................... We lap - Tu do - Htmh phuc Mau sot tixPxc

So: /QD-TGN

Quyen so:..........

.................. ngay .......... thong ....,,... narn 20...... QUYET DINHi

Tara gifr ngu6ri thco thu tuc hanh chinh

Can cir Dieu 44 Phap 1enh xir 1y vi pham hanh chinh nam 2002; khoan 18 Lieu I Phap lenh sera doi, bo sung mot so dieu cua Phap le"nh xu 1y vi pham hanh chinh nam 2008; Can cu Dieu ...... khoan ...... diem........., Nghi dinh so:......... /........ /ND-CP ngay....... /....... /20....... cua Chinh phu ve xd phat vi pham hanh chinh trong link vuc quan ly rung, bao ve rung va quan 1y lam son; Xet thay can phai ap dung bien phap tarn giu· nguai theo thu tuc hanh chinh de" ............... ............................. ................................................................. : Toi ............................ chile vu: ......................., dcm vi..................................., QUYET D1NH: Dieu 1. Tam giu theo thu tuc hanh chinh doi vai: Ong (ba) :................................ ............................... tuoi ..........., nghe nghiep :.................................,

Dia chi :........................................................................................................................: CMND so .................................: cap ngay ........ /......... /........... ; not cap.............................................; Ly do: da co hanh vi vi pham hanh chinh ......................................................................................... quy dinh tai Dieu ........ khoan .......... diem ...................................................................................... . ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................

Thai han tam giu la 12 gia, ke to thai diem bat dau tam gi[r la Inc ....... gib ....... ngay ....... thing ...... nam 20........; do ........................................................................................................ nen thai gian tam giu kCo doi la .......... gib.

Dia diem tam giu :....................................................................................... Dieu 2. Theo yeu cau cua Ong (ba) ................................................................ viec tarn giir nay dugc thong bao cho ...................................................... dia chi:........................................................ .........................................................................................................................................: Thong bao cho cha, me/nguai giam ho la Ong (ba) :...................................................... dia chi: ................................................................................................................................................. vi ..................................................................la nguai chug thanh nien va tam giu vao ban de"m/thai han tam giCr tren 6 gia. Thong bao tren duce thuc hien vao luc.... ..... gib ...... ngay ....... thong ....... nam 20 ............. Dieu 3. Quyet dinh cO hieu luc ke tir luc........ gia.......... ngay............ thang.......... nam 20......

Giao cho : ................................................................................................ thuc hien viec tam giCr./.

No'i nhnn: -Nguai co ten tai Dieu 1, Dieu 3 (de chap hanh);

- Ngubi co ten tai Dieu 2 (de thong bao); - Lau.

NGU'UI RA QUYET DINH

......................... ...... CONG HOA .11Q1 CHU NGHIA VIET NAM ............................................ Boc Iap - Tyr do - Hanh phtic Mau so 09/XPHc

Quyen so:..........

/BI3-GNI-IS

BIEN 13AN

Giao nhan ho so'vur vi c vi pham phap Iuiit

Ciricur .................................................................................................... ....................................................................................................................... Hom nay, ng<iy ....., thing ....., nam 20......., vao 16c .... gia ......, tai: ................................. ...................................................................................................................... Ben giro: 1) ................................................ chuc vu:.........................., dun vi:.............................................. 2) ..................................:...... chuc dun vi:..............................................

vu: .........................,

Ben Blinn:

1) ......................................... chuc vu:.........................., dun vi:............................................ 2) ......................................... chuc vu:.........................., dun vi:............................................ Chung toi tie-n hanh giao, nhan ho so gom: ...................................................................................................................... ..................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... .................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ..................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ........... .. ..... :.................................. ................................................................... 1 ong S6: ................ta;..................... trang.

1.y do ban giao :.......................................................................................... Viec giao nhan ket thuc vao 16c ...... gib ....... ngay ...... thing ....... nam ..............: ben nhfin Of kiem tra tai cac danh muc co trong ho so va nhan dd.

Mn ban lap thanh 03 ban co not dung va gia tri nhu nhau, giao cho moi ben giao, nhan 01 ban./.

BEN NHAN BEN GIAO NGUUI LAP BIEN BAN

........................................... CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM ..................................................... Dqc 15 p - Ttr do - Hanh phuc Mau so 12/XPHC

Quyen so:..........

So: /QD-TGTVPT

...................

ngay .......... thong ......... nam 20.......

QUYET DINH

Tam gilt tang vat, phtrffng tien vi pham hanh chink Can cu khoan 18, 19 Dieu 1 Phap lenh sira doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh xu 1y vi pham hanh chinh nam 2008; Can cu Dieu...... khoan ...... diem ....... Nghi dinh so:........ /........ /ND-CP ngay...... /...... /20...... cua Chinh phu ve xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc quan 1y rung, bao ve ring va quan 1y 1am san;

Can cu Bien ban vi pham hanh chinh so....., ngay...... /...... /20....... cua ............................. ..................................................................lap, ve hanh vi.................................................... Xet :....................................................................................................... Tdi :.................................. chuc vu....................., don vi:............................

QUYET DINH: Dieu 1 . Tam gid tang vat, phuong tien vi pham hanh chinh cua: Nguat/to chirc :................................................................... tuoi ......., nghe nghiep/linh we KD: ........................................................ dia chi:....................................................................................., CMND/DKKD s6: ................................. ; cap ngay....... /........ /.......... ; not cap................................... Ly do: da co hanh vi vi pham hanh chinh .......................................................................................... duac quy dinh tai Dieu ........ khoan ......... diem .......... ..................................................................... ............................................................................................................................................................. Tang vat, phuang tian vi pham hanh chinh bi tam giu gom: ............................................... ..... ................................................................ ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ...................................................................................................................... Dieu 2 . Giao cho ...................................................... chiu trach nhiem bao quan so tang vat, phuong tien tren tai ........................................................................................ Dieu 3 . Yeu cau .............................................................co mat tai:........................................ ........ ............... ....................... vao luc ..... gia .... ngay ....../......./20......& giai quyet./.

Nai nhan: - Ngubi/to chirc co ten tai Dieu 1, Dieu 2; - Luv. NCUTY! RA QUYET DINH

Y kien Thu truong cua nguoi ra quyet dinh tam giu : ...............................................................................

.... CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Mau so 13/XPHC ..................... DQc lap - TV do - Hanh phuc

Quyen so:..........

So: /QD-KN

.................... ngay .......... thong......... nom 20.......

QUYET DINH b Kham ngtr i theo tha tuc hanh chink

2002; khoan 18 Dieu 1 Can cir Can cu Dieu 47 Phap 1enh xu ly vi pham hanh chinh nom pham hanh chinh nom 2008; Phap l enh sra d oi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh xu ly vi

s6:.......... /...... /ND-CP Can cir Dieu ...... khoan ...... diem ........ Nghi dinh ngay...... /....... / 20 .............cua Chinh phu ve xir phat vi pham hanh chinh trong 1Tnh vuc quan 1y rung, boo ve rung va quan 1y lam son;

Xet :........................................................................................................ ............................... ................................: T6i .................................. chuc vu........................, don vl :........................... 3 QUYET DINH: Dieu 1 . Kham nguai 6ng (ba) ............................................ tuoi ......., nghe nghiep:.......................... dia chi: .................................. ; .......................................... CMND so .................................: cap ngay........ /......... /........... ; nai cap.............................................. Quyet dinh kham nguai nay da dugc th6ng boo cho 6ng ba · Viec kham nguai co sir chimg kien cua 6ng ba , tuoi ........ n he n hie ........, dia chi: .......................................................................... p CMND so .................................: cap ngay......... /......... /........... ; nai cap............................................ Dieu 2. Giao cho 6ng (ba): ...................... chuc vu:.........................., don vi:.............................................. 2) ......................................... chirc vu:........................., don vi:.............................................. Thuc hien viec kham theo quyet dinh nay ..............................................va 1ap bien ban ve ket qua viec kham nguai theo quy dinh cua phap luat./.

NGirI RA QUYET DINH Nei nh&n: - Nguai cb ten tai Dieu 1, Dieu 2; - Luu.

.......................................... CONG BOA XA 1101 CHU NGHTA VIET NAM ..................................................... Doe l ap - Tty do - Binh plruc Mau so 14/xpl[C QUe n......... .. y s8 : SO: /QD-KNCGTVPT .................. ng^ry ........ thamg ........ nano 20....... QUYET DINH 1C7,harn 110-i cat giau tang vat, phrrrsng tin vi pham hanh chinh hanh chirihr

Can cir Moan 18, 20 Dieu I Phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua Phap 1enh xir 1y vi p1 mom hanh chinh nom 2008; Can cir Dieu......... Moan ....... diem ............ Nghi dinh so:......../........ ND-CP ngay...... /...... /20......... ctia Chinh phis ve xi:r phut vi pham hanh chinh trong link vuc quan ly rung;, hao vi rung va quan ly lam sun; Xet :................................................................................................................. ........ ............................................ ................................................ ................. : T6i :......................................... chuc vu:........................, don vi:........................., QUYET D1NH:

Dieu 1. Khan not cat giau tang vnt, phuong tin vi pham hanh chinh tai: .................................. ..................................................................................................................... Ngucri chu nai hi khan la: Ong (ba)/dai dien to chuc .................................................................. Nghc nghicp/linh vuc boat long :..................................................... .......................................

Dia chi :.............................................................................................................................................. CMND/ DKKD so-: ............................. cap ngay......... /...... /........... not cap:......................; Ly do ............................................................................................................................................... ; ................................................................................................................ ...................................................................................................................... Dieu 2. Giao cho cac Ong (ha) co ten duori day thuc hien vies kham nai cat giau tang vat, phu(yng ticn vi pham hanh chinh va lap bien ban Mam nai cat giau tang vat, phuong tin vi pharn hanh chinh. 1) ................................................ chuc vu:........................... Clan vi:..............................................

2) ..........

...............................

chuc vu:.......................... Clan vi:..............................................

3) ................................................. chuc vu:........................., Clan vi:.............................................. NGU 01 RA QUYET t)INH Nod nhOn:

- Nauoi /to chuc co ten tai Dieu 1, Dieu 2; - Chit tich UBND huyen ...................... - Luu.

kien dong y cilia Chu tich Uy ban nhan cap huyen tru&c Mi tien hanh Mani nai cat giau tang v}rt, phuong tien la nai a :..................................... .................................................. ...................................................................................................................... CT U13ND HUYEN ............................

.....................................................

SO:

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Mau s6 15 /xPHH C Doc lap - Ty do - Hanh phuc

Quyen s6............ .

/Q[)-XPHC

................... ngay .......... thong ......... nom 20......

QUYET DINH Xe PHAT VI PHAM HANH CHINH Trong linh virc quan ly rung, boo ve" rung vii quan 1y lam son theo thu tuc dun gidn

Can cu Phap lenh xir 1y vi pharn hanh chinh nom 2002; Phap lenh sua doi, ho sung mot so dieu cua Phap 1enh xir 1y vi pham hanh chinh nom 2008; Can cu diem........, khoan ........ Dieu..........., Nghi dinh so ....../....../ND-CP ngay......... /....... /20....... cua Chinh phu ve xir phat vi pham hanh chinh trong lTnh vuc quan 1y rung, boo ve rung va quan 1y lam son; Xet hanh vi VPHC ngay ......../......../20......, cua nguai/to chirc :..................................... .......................................... tuoi:....... nghe nghiep:............................................................. Dia ehi :............................................................................................................................................... CMND s6: ................................ ngay cap....../....../.........., not cap:........................... Da co hanh vi vi pham ve :....................................................................................... 101 ...................................... chirc vu:.........................., don vi :............................................ QUYET DINH:

Diets 1. Xir phat vi pham hanh chinh :..................................................................................... ............................................................................................................................................................. 14inh thirc xir phat :............................................................................................................................. .................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. Da co hanh vi vi pham ve :.................................................................................................................. Xay ra 1uc....... gia....... ngay...... /.... /20....... tai ..................................................................... Hanh vi vi pham neu tren quy dinh tai Dieu........., Nghi dinh so........ /ND-CP ngay....... /....... /20...... cua Chinh phu ve xir phat vi pham hanh chinh trong linh vtrc quan 1y rung, boo ve rung va quan 1y lam son.

Dieu 2 . Ong (ba)/to chirc ...................................................................... phai chap hanh quyet dinh xir phat trong vong muai ngay, ke tir ngay dugc giao quyet dinh xir phat nay. Qua thai Ilan tren, neu Ong (ba)/to chirc co tinh khong chap hAnh quyet dinh xir phat thi bi cuang the thi hanh theo quy dinh cua phap luat.

Ong (ba)/to chirc nop tien phat tai ................................................................................ Ong (bA)/to chirc ................................................................. co quyen khieu nai, khai kien dooi vai quyet dinh xir phat vi pham hanh chinh nay theo qui dinh cua phap 1uat.

Dieu 3 . Quyet dinh nay co hieu lcrc ke tir ngay ky./.

Nri nhnn: - Ngubi/tO chirc co ten tai Dieu 1 (de chap hanh);

- Kho bac Nha nuOc .............................. - Luu.

NGUOI RA QUYET DINH

............................................ CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

....... ....................................... Hoc lap - Tyr do - Hanh p huc Mau so 16/XPHC Quyen so-': ............ So: /QD-XPHC ....... :.......... ngay_......... thong ........ nom 20....... QUYET HINH XIS PHAT VI PHAM HANH CHINH

Trong linh vtrc quan ly rung, boo ve rung va quan ly lam son

Can cu Phap lenh x(r 1q vi pham hanh chinh nom 2002; Phap leenh sua doi, bo sung mot so dieu cua Phap 1enh xu 1y vi pham hanh chinh nom 2008; Can cu diem ......... khoan ....... Dieu..........., Nghi dinh so:........ /...... /ND-CP ngay...... /...... /20........ cua Chinh phu ve xir phat vi pham hanh chinh trong linh vuc quan 1y ring, boo ve ring va quan 1y lam son; Can cu bien ban vi pham hanh chinh so :................................. ngay ......./....../20..........,do ...............................................................lap tai............................................................................, ........ .............................................. ve hanh vi................................................................................... TOi :....................................... chuc vu don vi:...........................................,

:..........................,

QUYET DINH: Dieu 1 . Xir phat vi pham hanh chinh Ong (ba)/to chuc :.........................................................

............................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. Da ca hanh vi vi pham ve :.................... ........................................................ ................................ ...... quy dinh tai Dieu........., Nghi dinh so.......... /ND-CP ngay....... /....... /20...... cua Chinh phu ve xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc quan 1y ring, boo ve ring va quan Ly lam son. Dieu 2. Ong (ba)/to chirc :.........................................................................................phai chap hanh quyet dinh xu phat nay trong thai han 10 ngay, ke tir ngay dugc giao quyet dinh xfr phat. Tien phat nqp tai: ......................................................................................................................... Qua thai han tren, neu Ong (ba)/to chuc co tinh khong chap hanh quyet dinh xu phat thi bi cuong the thi hanh theo quy dinh cua phap lust. Ong (ba)/to chuc ........................................................... co quyen khieu nai, khai kien doi vai quyet dinh xu phat vi pham hanh chinh nay theo qui dinh cua phap lust. Dieu 3. Quyet dinh nay co hieu luc ke tir ngay ....... thong ....... nom 20....... Giao cho ................................................................................................................................... ......................................to ch(rc thus hieu./.

Noi nhnn: - Nguai/to chuc cb ten tai Dieu 1 (de chap hanh); - Kho bac Nha nuOc .............................. ...; NGIfJI RA QUYET DINH

CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Hoc lap - Trr do - Hanh phac Mau so 17/XPHC - Quyen so: ............

SO: /QD-CC ...................... ngay .......... thong ......... nam 20.......

QUYET DINH Ctrang che thi hanh quyet dinh xtr phat vi pham hanh chinh

Can cir Dieu 66 Phap lenh xir 1y vi pham hanh chinh nam 2002; khoan 27, 28 Dieu 1 Phap 1enh sfra doi, bo sung mot so dieu cria Phap 1enh xir 1y vi pham hanh chinh nam 2008; De boo dam thi hanh Quyet dinh xu phat vi pham hanh chinh s6: ................................ ngay ....... thong ........ nam 20....... cua ............................................................................................. TOi :...................................... chuc vu:.........................., don vi:............................................ QUYET DINH: Dieu 1 . Ap dung bin phap cuang che thi hanh Quyet dinh xfr phat vi pham hanh chinh so: ................. ngay ....... thong ........nam 20....... cua ........... :........................................................ doi vbi Ong (ba)/to chirc ........................................................... nghe nghiep/linh vuc boat dong: dia chi :...........................................................................................................................................: CMND/ DKKD s6: .............................. cap ngay....... /....... /........... not cap:................................. Bien phap cuang 6 2 : :...................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................... . Ong (ba)/to chvc .................................................................. phai nghiem chinh chap hanh quyet dinh nay va phai chiu moi chi phi ve viec to chuc thuc hien cac bien phap cuang the. Dieu 2. Giao cho :...................................................................................... ............................................................................ to chuc thus hien viec cuang che. Dieu 3. Quyet dinh nay co hieu luc ke to ngay ....... thong ...... nam 20.........../.

No'i n h pn:

NGIR YI RA QUYET DINH

- Ngubi/to chuc co ten tai Dieu 1, Dieu 2 (de t/h); - ................ ............................................. : - ......... .................................. .................... - .............................................................. - Luu.

............................................

.....................................................

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA MY F NAM

We lap - Ttr do - H rnh phut Mau so is/xPHc Quyen so: ............

So: /QD-KPIIQ

.................... ngay .......... thong ......... nom 20.......

QUYET DINNH

Buoc khac phuc hau qua do vi pham hanh chinh gay ra trorng trrro'ug ho·p khong rig quyet dinh xii · phat vi pham Minh chinh Can cir Phap lenh xir 1y vi pham hanh chinh nom 2002 ; Phap lenh sira doi, bo sung mot so lieu cua Phap Ienh xir 1y vi pham hanh chinh nom 2008; Can cu Dieu......... khonn ....... diem ............ Nghi dinh so:........ /......... /ND-CP ngay......... /.......... /20........... cua Chinh phu ve xii phat vi pham hanh chinh trong linh vuc quan 1y rung, hao ve rung va quan 1y lam sin; 1 or ........................................ chuc vu:........................, do-11 vi:............................................ QUYET DINH: Dieu 1 . Ap dung bien phap buoc khac phuc hau qua do vi pham hanh chinh trong traang

help khong xu phat vi pham hanh chinh doi viiong (bi)/to chirc ........... ...............................

Nghe nghiep/ Ilnh vuc boat dong:............................................................ Dia chi: ................................................... . ............. ............................................................... *** ....... CMND/ DKKD s o :.............................. cap ngay....... /....... /........... not cap:.................................

........................

Di co hanh vi vi pham hanh chinh ............................................................................................... quy - dinh tai Dieu ........... khoin ............ diem .............Nghi dinh so ....../......../ND-CP ngay......... /.......... /20..... cua Chinh Phu ve xir phat vi pham hanh chinh trong link vuc quin 1y rung, boo ve rung vii quan 1y lam sin;

Ly do khong xir phat vi pham hanh chinh :............................................................................. .................................................................................................................... I-1au qua bugc phii khac phuc Id: ............................................................................................ ...................................................................................................................... Bien phap de khac phuc hau qua IA: ........................................................................................ .......................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................

Dieu 2. Ong (ba)/to chic ........................................................... phai chap hanh nghiem chinh quyet dinh nay trong thai han ................ngay. Neu co tinh khong chap hanh thi bi cuing the thi hanh.

Ong (ba)/to chic ........................................................... co quyen khieu nai, khai kien doi vii quyet dinh nay theo qui dinh cua phip luat. Dieu 3. Quyet dinh nay co hieu hue ke to ngay ....... thing ...... nam 20........

Giao cho :............................................................................................................. to chile thue hien quyet dinh nay./.

Nai nhinr : - Nguoi/ to chuc co ten tai Dieu 1, Dieu 3; - ............... ........ ............................ - Lunt. NGUOI RA QUYET DINH

CQNG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIET NAM

D oc lap - Tty do - it tnh phtic

SO:

Mau so 19/XPHc

/QD-TTTVPT

- Quycn so:...........

..................... ngay .......... thing ......... num 20.......

QUYI T HI!NH

.q ach thu tang vat, phtro'ng tien vi phain hank chinh kh®ng co ngu-o'i Haan Can cu Phap lenh xCr 1y vi pham hank chinh nom 2002; Phap lenh sira d6i, bo sung mot so dieu cua Phap lenh xu 1y vi pham hanh chinh ndin 2008; Can cu Dieu......... khoan ....... diem ............ Nghi dinh so:........ /......... /ND-CP ngay......... /.......... ../20 cua Chinh phu ve xtir phat vi pham hanh chinh trong lmnh vuc quan 1y rung, bao ve rung va quint 1y lam son;

Can cu Mn ban kiem tra so : .............................................. ngay........ /........ /20......... cua ...................................................... ve hanh vi......................................................; TOi :............................................... ch{rc vu:.........................., dan vi:..............................................

QUYET DINH:

Dieu 1. Tich thu, sung cong quy nha nubc tang vat, phuong tien duac stir dung de vi pham hanh chinh khong co ngubi nhan go-in: ...................................................................................................................... ..................................................................................................................... ...................................................................................................................... ................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... Dieu 2. Giao cho Ong (ba)/to chuc: I 2) ......................................... chuc vu:........................., don vi:.............................................. 3) ......................................... chuc vu:........................., don vi:.............................................. Co track nhiem bao quan town bo so tang vat, phuong tien tren ti......................................... ...................................................................................................................... Dieu 3. Quyet dinh nay co hieu arc ke- tir ngay ky.

Cac on.- (ba)/to chirc c6 ten tai Dieu 2 chiu trach nhiem thi hanh quyet dinh nay./.

NGIJdI RA QUYET DINH Nai nltan: Nguai/to chuc c6 tcn tai Dieu'-), - Luu.

Information

66 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

92821

You might also be interested in

BETA