Read 2399_SNNPTNT_NN_19_11_2009.pdf text version

UBND TINH DONG NAI CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO NONG NGHIEP & PTNT Hoc lap - T r do - Hanh phut so: 2 1 /SNN&PTNT-NN V/v trien khai thuc hien Thong to so 68/2009 /TT-BNNPTNT. Bien Hoa, ngay /

9

thong 11 nom 2009

Kinh gui: - Chu tich UBND cac huyen , thi xa Low Khanh va TP. Bien Hoa; ^·;

- Giam doc Cong an tinh Dong Naia - Chi cuc truang Chi cuc Thu y. t!_

Thuc hien Van ban so 972/VP.UBND-CNN ngay 09/11/2009 cua UBND tinh ve viec thuc hien Thong to so 68/2009/TT-BNNPTNT ngay 23/10/2009 cua Bo Nong nghiep va Phat trien n6ng th6n ve viec nuong dan thi hanh mot so dieu cua Nghi dinh so 40/2009/ND-CP ngay 24/04/2009 cua Chinh phu quy dinh ve xu phat vi pham hanh chinh tron,g linh v rc thu Y. Gum doc So N6ng nghiep va Phat trien n6ng th6n co y kin sau: 1/ Giao Chi cuc truong Chi cuc Thu y chi dao Thanh tra Chi cuc phoi hop voi Thanh tra cac s0, ban, nganh, dia phuong va don vi lien quan to chuc trien khai thuc hien not dung Thong to tren dat ket qua. 2/ De nghi UBND cac huyen, thi xa Long Khanh va TP.BiOn Hoa; Cong an tinh; Chi cuc Quin ly thi truang; Cuc Hai quan phoi hop vbi Chi cuc Thu y trien khai thuc hien not dung thong to tren Chi cuc truong Chi cuc Thu y tong hop, boo coo va de xuat Gum doc SO Nong nghiep va Phat trien n6ng thOn cac kho' khan vuang mac xay ra trong qua trInh thuc hien./. GIAM DO' C

No'i nh&n: - Nhu tren; - Giam doc, cac Pho giam doe Sa; - Luu VT. NN, TT.

ro

N

VO ' N(: TI. N

1-

r 71

3

.J craw : J i,2Z mw

UBND TINH DONG NAI VANPHONG

So: q ) / VP.UBND - CNN V/v Thuc hien Thong to so

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VFT NAM

l-lnrIn - TirAn-Honl.rk,. /Q.

z .;

Bien Hoa, ngayO

thang IT-iat/ 2009-

N h / h1i

68/2009/ TT-BNNPTNT ngay 23/10/2009 cua BO NN-PTNT

Kinh giri Giam doc S& Nong nghiep va Phat tri en nong thon.

Ngay 23/10/2009, Bo Nong nghiep va Phat trien nong thou ban hanh Thong to so 68/2009/TT-BNNPTNT ve viec hhong dan thi hanh mot so dieu cua Nghi dinh so 40/2007/ND-CP ngay 24/4/2007 cua Chinh phu ve xir phat vi pham hanh chinh trong linh vuc thu y (Thong to Bo NN-PTNT da giri); Chu tich UBND tinh coy kien nhu sau: Giao Giam doc So Nong nghiep va Phat trien nong thon phi hop v&i cac ca quan chuc nang thuc hien not dung Thong to not tren. Van phong UBND tinh thong bao den Sa Nong nghiep va Phat trien nong thon biet de thuc hien./.

Nai nh&n:

- Nhu tren ( 8e thirc hien);

- Chu tich va cac PCT. UBND tinh; - Chnnh, Ph6 van phong CNN; - Luu : VT, TH (CNN, VX).

Th.cnn

KT. CHANH VAN PHONG PHOVAN PHONG

^ti ^F1^1

S& 02, Nguyen Van Tri, P. Thanh Binh, TP. Bien Hoa TEL: (061) 3822501 - FAX: (061) 3823854 - 3824934

^.l Nu' _. 11L1 N1 DONu N!-,1 CC)NC HOA A ii<ii C11U,N^,Fi1^, 1'ILTi\:AM

^^^r ^L .,zu t i)oc I_ip_1u do; Mane )Ihlac^6: t'C tl I t'

I r ijiia h ^ j ' 74/ r tr _,i J TT-6 V'V' d."7N?7'

Bien Hoa, nghi. - [hang 11 11 nu _1 JCt9

hinh gui: Ciic tram Thu y haven, thi xa Long hharilt va TP.Bien Hoa

Ngay 23 thdng 10 nam 2009 Bo Non(, nghiep ban hank Thong Tu si 68/2009/TT-BNN & PTNT eta Bo Nong nghiep & PTNT ve viec hung dan thi hanh mot so lieu cua Nghi Binh so 40/2009/NB-CP ngay 24/04/2009 cua Chin h. phu quy dish ve xCr phat vi phan, hanh chinh trong 1791 vac thu y. Nam AS getn trotig cong the phi bien, tuyen truyen thus hien phdp lint ve thu y doi vbi eac don vi tare thugs Chi cuc Thu y Bong Nai, Chi cue truong de nghi cac Tru'ong phong, Trun Thu y cac huyen, thi xa Long Khanh va TP.Bien Hoa, trim Idiai va time hien nghiem Thong Ttr so 68/2009/TT-BNN & PTNT ngay 23/10/2009 ci'ta Bo Ning nghiep & PTNT ve viec huong clan thi hanh m t so dibu cum Nghi Binh so 40/2009/ND-CP ngay 24/04/2009 cut Chinh phb quv- dish ve xu phat vi pham hanh chino trong huh vac Thu y tir ngay 07/12/2009 (kem Thong to so 68/2009/TT-BNN & PTNT ngay 23/10/2009 cua Bo Nong nghiep & PTNT). Thong qua truth u-ien khai thus hien co kho khan, vuong mac phai bao cao Ien Chi cuc truang de co hhong raiai ciuyet kip thoi./.

No'i nhirn: Ginm d3c,u NN L, PTNT: hh uih u i so NN& PTNI

Phony Nong n hiep cac huyen . thi xa: Phon hinh to IT Bien Ho is Chi chc n'uting . Pho Chi cuc truong: Lou 1 I r, KHTV_ VT.

CW+C C Tri U 'ONG

Cl-LT C1JC °\

d' L

DON6N'C.N(; IIILI, CUN(;!Ik)_', tlOlCHUNGILA \'IIiUNAM t'I1AT'FRIE1 NO; I IION Duc liip - Tu' do - Hanh phut

2:

68

200 !'1 i

h1ViJP^

,`\ 1

1c

\^`7, ]l c.!1' ,_

I hri

4 10

IIC!l77

2009

THINK IT

0A ,

n itil-- uo· ng dan thi hank mot so di . cu cua Nghi dish so 40 /2009/ND-CP ngav24/4,'2009 cite Chinh phu qur dinh v c xu' plat vi pham hnnh chink troni link yu·c 1116 v Can CC! Phap 1 nh Thu v ncity 29 thong 4 nam 2004: Can cu Phap Ienh Xu 1V vi pham hnnh chink nam 2002 vu Phap 1enh Sua dui, bb sung moo so An cua Phap lenh Xu l1 vi pham hnnh chink nam 2008: Can cu Nghi dinh sO 01/2008 ND-CP mat) 03/01/2008 a]a Chink phu yuy dinh chuc menn. nhiem vu, quyen ban va co C3u to chuc cua Bo Nong nghiep va Phut tricn Hong thon; COn A Nghi dirk so 128/2008/ND-CT ngtOy 16/12/2008 cua Chinn phu yuy clink chi tics thi hank mot so dieu cua Phap lOnh xC lv vi pham hank chink nam 2002 Q Slip lenh sda doi bo sung mqt so dieu cua Phap le",nh xC ]y vi pham hank chink nam 2008:

Can cu Nghi dinh so 40/2009/ND-CP ngav 24/4/2009 cua Chink phu quy dinh v c xu phat vi pham hank chink trong link vuc thu v;

BS Nong nghiep va Phat tricn nong thon hhong dan chi tint nit so Dieu cua Nghi dinh so 402009/ND-CP ngav 24;4/'009 cua Chink phu qLV dinh ve xu phat vi pham hnnh chinh trong lush vuc thu v nhu sau:

Chu'ong 1

NHUNG QUV DINH C14UNG Dieu 1. Ph a ni vi dieu chinh va doi ttro-ng ap dung 1. Pharr vi dieu chinh: Thong to M,'I ° hu6ng dan chi tict vc hinh thuc, thui hieu, thaw quyen, trinh tu, thu tuc xu phat vi pham hank chinh (viet tat 1a VPHC) trong link vuc thu v v ii mot so harsh vi VPHC trong link vuc th0 v. 2. Doi tuong ap dung: I bOnn to nanap dung doi vo-i to chuc, ca nhan Viet Mini: to chn'c, ca nhan ntruc ngoai co boat dgng lien quan In lush vat thu v bell lank the Viet l1am. Dieu 2 . Ap dung quy dinh cua cac Nghi Clink co lien quan trong x6phut vi pham hank chink prong link vuic th6 y 1. Rhi xu phat VPHC trong link vine thu v, nguoi ai thOr quvcn xC plat phai ap dunk hi-1h thus. muc xis ghat quy Clint) tai Nghi dinh sb 40/2009/ND-CP ngO 24 4 2009 cua Chinh phu yu, dinh ve xu phu vi pham hank chinh trona link vuc thu 1 (sau day act la Nghi dinh so 40'2009ND-C11). Tronn u-uong hop hank vi VPHC khOna doge quy dinh tai Nahi dinh do 49/2009'ND-CP IN moi

ap dung hinh thus, mur phat quy dinh tai cac Nghi dinh khac cua Chink pha xu phat VPHC trong link vuc quan ly nha nu-6c c6 lien quan.

2. Viec xu phat ca--- hanh vi vi pham quy dinh ve hang hoa cam kink doanh: kink doanh Lang hoa nhap lau; vi pham quy dinh ve nhan hang hoa: kinh doanh ham_ gizL: kink doanh tem, nhan. bao bi hang h6a gia; kink doanh hang hod qua t,ar: su dung dc-cc thuc hien theo quy drib tai cac Dieu l 8. 22, 23. 24, 25. 26 cua Nghi dinh so 06/2008/ND-CP ngay 16/01/2008 cua Chink Phu quy dinh ve xu phat VPHC trong hoat dong thuong mat (sau day goi la Nghi dinh sc? 06/2008/NTD-CP). 3. Vic xu phat cac hanh vi VPHC lien quan den do luong, chat lugn-, san ph5m hang hoa, nguo-i c6 thaw quyen xu- phat dugc ap dung coo quy dinh tai Nghi dinh so 54/2009/D-CP ngay 05/6/2009 cua Chink phu quy dinh ve xir ghat VPIIC trong link vine tieu chuan, do Itrang va chat luo.ng san pham, hang h6a. 4. Ngoai cac Nghi dinh neu tai cac khoan 2, 3 Dieu nay, nguOi c6 tham quycn xir ghat VPHC trong Iinh vuc thu y c6 quyen ap dung hinh thuc, muc xu phat quy dinh tai cac Nghi dinh Ichac cua Chink phu ve xu phat VI'HC trong cac link vp·c quan ly nha nuoc c6 lien quan. Dieu 3. Tho-i hi6u x6, phat vi pham hanh chinh 1. Thai hieu xu phat VPHC trong link vuc thu y la mot nam, he to ngay VPHC duoc thu'c hien, t* c la ngay hanh vi VPHC dune phat hien N/A nguai co tham quyen lap bien ban VPHC theo quy dinh cua phap luat doi v6i ngu6-i vi pham. 2. Cac hanh vi VPHC lien quan den xua-t khau, nhap khau dong vat, san pham d6ng vat, thuoc thu y; san xuat. kinh doanh thuoc this y gia thi thai hieu xu phat 1a hai nam, bao gom: a) Hank vi vi pham quy dinh ve kiem dick dong vat, san pharn dong vat xu5t khau, nhap khau, tam nhap tai xuat, tam xuat tai nhap, chuyen cu'a khau, qua canh lanh tho Viet Nam duos quy dinh tai Dieu 14 cua Nghi dinh so 40/2009/ND-CP; h) Hank vi vi pham quy dinh ve nhap Id-au thudc thu y, nguyen lieu lam thuoc thu y duac quy dinh tai Dieu 20 cua Nghi clink 40/2009/ND-CI'; c) Hank vi kink doanh thuoc thu y gia duoc quy dinh tai khoan 7 Dicu 24 cua Nghi dinh so 06/2008/ND-CP.

Churo·ng 2 CAC HINH TH15C XI THAT VI PHAM HANH CHINH TRONG LINH VUC THU Y

Dieu 4. Cac hinh th fr c xu· ph-,.it chinh 1. Hinh th rc phat canh cao:

L i l l irsh thus ply canh cao chi duoc A p Juno dui N O mac hash N i All 1C ghi ditto sO 410200f ND-Ci' quV dinh hinh thuc ghat c9nlt Caro doi voi nh N! d6 r'a IN CO cac tuih tics c'i:m nhe nhu QV IC 1On tiau, cu qu1 n]() all(). I ,tb;,o drnu ke: VPHC do lac h iu, khOnu mcm bier Cat cluv link cua phap luat C Minh vi vi pham do. VPHC 19n data none 1-trill vac thu r lu uruone hop to chuc. ca nhan truoc W chap bii >.Lr phut V'I'HC n ong huh vue KO r hoar u1 hi sir obit VPHC u-one H nn \ uc TO 3 nhung 0 qua mot Kim ki a ngan ch°tp Marsh one quy ct dinh xu ph:co VPHC hole to neat het thoi hiCu thi hank quvOt dint air phut ma My ut! pham, b) hhi Na That cdc hinh vi Vi pham quy dinh tai khoan I Dieu 9. khoan I Dieu 17. Man I DiOu 24. khoan I Dieu 27 cua Nehi dinh sit 40/2009/ND-CP. neaaa co thaw quyen xu phat can cu mgr d() API-IC. nhan than nguoi v'i pham de ap dung SO thuc That cinh cao hoac phut tien.

2. I-linh thucphattien:

a) Phan Lien Mope lip dung then khung An That dugc quy dinh doi von hinh vi VPI-IC do.

b) Trong huh vac thu y, rude That tien dugc quy dinh tir 50.000 long den 40.000.000 done doi vo'i mot hash vi VPHC.

Dieu S. Cic hinh thtic That ho sung 1. Tick thu tang vat, phuong Lien dune sir dung d0 VPHC la hinh thire xu phut bo sung. dugc ip dung Item Oleo hinh thus xit phtn chink. Trong link vac guars 1j, nhu nuoc ve thu y, cac truong hop cu the hi ip dung' Lich thu tang vat. phuong tien dune quy dinh tai Nghi dinh so 40/2009/ND-CP. Trong khi thou bin xu phut VPHC. nsuai co than] quyen xu' phut khong dugc Q tien ap dung hinh thus xu phut bb sung Lich thu tang vat, phuong lien dome su dung de" thuc hicn VPHC neu Nghi dinh cua Chink phu khong quy dinh. 2. Tuoc quyen su' duns, giay phep, My chi hltnh nghe bong link vac thu y la hinh thue x n phut bo sung, day tip dung ken] then hinh thus xd phut chink trong auong hop ca nhan, 16 ehuc vi plum nghiem tong quy dinh su dune shay phep. Chung chi hOnh nghe. Tube quyen sir dung sill' phep. Chung chi hinh nghe dune ap dung co tho'i han hoac khoag co thoi ban vu dupe quy dinh doi von hinh vi VPHC cu the. tuv thugc So tinh chat- mac do cua hinh vi vi pham M. 3. Nea ii cue hinh thine xu phut chink- hinh thine phat bo sung da neu tren Q chuc. W nhan VPHC can c6 the bi ap dung mgt hoac nhieu Bien phap khac phuc hau qua dugc quy dlnh tai hhoan 3 Dieu 7 Nghi dinh sit 40/2009!ND-CP. Cie Bien phap We phuc hau qua phei bp dung Item then hinh thus ghat chink. uu tru'ong hop nguoi co than] quyen xu phut VPI1C de qua thoi htm ra

quyet dinh xu phat thco quy dinh tai Dieu 56 cua Phap ]enh X6. ]y VPHC nam 2002. Trong tracing hop khong ra quyct dinh xir ph4t thi ngu'b'i co than quyen xu phat van co the ap dung cac bier phap kiiac phut hau qua quy dinh tai khoan 3 Dieu 7 Nghi dinh so 40r'2009%ND-CP doi voi ngubi VPHC. To chu'c, c6 nhan vi phap phai chi: mpi chi phi de thus hien cac bier phap lchac phut hau qua. Chu·o-ng 7 MOT SO H.AN11 V'I V'I PHAM H,r_NH CHINH TRONG LINI-T Vli C THU V

Dieu 6. Ranh vi vi pham guv dinh ve phong benh , china benh, thong dich benh cho dq"ng vat

1. Vi pham quy dinh ve phong benh. chu'a benh cho d6ng vat tren can:

a) Ranh vi vi pham quy dinh tai diem c khoan 2 Dieu 9 cua Nghi dinh so 40/20091ND-CP dtro'c hieu la hush vi khong tuan thu cac quy dinh ve dieu kien ve sinh thO y, khai hao dich benh, tiem phong, kiem dich d6ng vat, than down benh quy dinh tai ban Quy dinh vung, co s& an toan dich benh d6ng vat duoc ban hanh Um theo Quyet dinh so 66/2008/QD-BNN ngay 26/5/2008 cua B6 tracing B6 Nong nghiep va Phat trien nong thou. b) Ranh vi vi pham quy dinh tai khoan 6 Dieu 9 cua Nghi dinh so 40/2009/ND-CP dugc hieu la hanh vi vu't, bo do ng vat bi mac benh, bi chet vi benh ra moi twang, ao, ho, kenh, rash, song, ngoi hay cac nguon nu-6'c to nhien khac ma khong thu'c hien tieu hay then dung quy dinh. Vic xac dinh dOia vat bi mac benh, bi chet vi benh truyen nhie-m nguy hie-n) duce can cu vao ket qua chin down lam sang c.ua nhan vien thO y, co quan thu v c6 tham quyen duoc tien hanh tai dia diem VPHC ma khong can co ket qua xet nghiem phi lam sang. 2. Vi pham quy dinh ve thong dich benh cho d(ng vat tren can: a) Ranh vi vi pham quy dinh tai diem b khoan 2 Dieu 10 cua Nghi dinh so 40/2009/ND-CP dime hieu la hanh vi su' dung phuang tien van chuyen khong dat tieu chuan ve sinh thu y de van chuyen d6ng vat di giet mo hat bu6c, co kha nang lam r(yi, vai thu'c an, chat thai cua d"ong vat tren duong di hoac van chuyen d6ng vat mac benh dich to phuang tien van chuyen da du'gc co, quan thu y c6 tham quyen kiem tra, chap thunn sang phuang tien chug dupe kiem tra, ve sinh, tieu d6 c hoac tu' v dung do phu'ong Lien van chuyen khong dung not quv dinh, de dOng vat mac benh tiep xac vo'i do ng vat lch6e manh khac tren du'bng den not giet mo duac chi dinh. b) I-Ianh vi vi pham quy dinh tai diem d khoan 3 Dieu 10 cua Nghi dinh so 40/2009/ND-CP dupe hieu la hanh vi s& dung xe khong phai la xe chuyen dung de van chuyen d6ng vat hoEc su' dung xe chuyen dung nhung khong dat tieu chuan ve sinh thu y then quy dinh hoac khfing thus hien ve sinh, kha trung, 4

11 .

Qu

BILL

p1uina_ uin no LI A'ln chLIVJIL Ong AYIL

cuL

h uac 110'i aict ]n") no dani hao Pion v SinOl thu v. kh ong thus hien ve Binh. Ihir uong lieu dc,c sau gist

nl6 tho harm- dill cu_a co quan Oil V. tdnh ci vi pham quy dinh tai diem c khoan 3 DiOLI 10 cua Nahi dish sO 40.'209'ND-t'u beo g un cac hdith vi sun day: GL mo. xi ly Juno van xac dung vat mic hanh ho ac nohi mac benh_ san phai dung v a- many tnam bcnh thuuc Danh muc hanh phai cent hb dich I !tong dun" diva Am duq'c chi dinh. 1_ hung then dung qui dinh: khona chop, ubt dung vat mac hanh. nghi mac hanh vac din" vat At i b-nh ma thcu quv IS phai tau huv hole chon ]thong dams db sau. khung dime 1:c thuaL. rmi chop gain cac moon nunc to nhien. nuor Binh float: 1 long >:ii h not Ran. A dung it then dun= huong dan cua co quan thu v c6 thaw queen. Dieu 7. Ranh vi vi pham quy dinh ve kiem dich (long vat, san phdm dong v'it, kiem soot gilt mo, kiem Ira ve sinh this y 1. Vi phai quy dinh

ve

Air dich dong vat, san

phdim

luu thong trong nuorc:

dgng vat uen con

Ranh vi vi pham quy dinh tai diem a l:hoan 2 Dieu 12 cua Nghi dinh so 402009,_ND-CP 11 harsh vi van chuyen. kinh doanh dung vat, sin pharn dung vat thuoc Danh muc dui thong kiem dich dung vat, san pham dgng vat n hung chu hang hoar nguoi NO khien phuong lien van chuven khong xuat trinh duoc Gidv thong nhan kiem dich dong vat, san pham dong vat do co quan IN y co that quyen cap. 1 rung a-LIong hop hanh vi vi pham naS xay ra tai thooi diem co bat kj mot htnven, quan. thi W. thdnh pho thuoc sinh trong pham vi ca nuoc dang tong bo c6 dich benh uen loii dong vat do thi OUR co than queen XL phai VPHC phai ap dung bicn phap khac phut hau qua bunt An hu}' dong vat, san pham dong vat neu An hang Obong thong mink duoc nguon gcic cua dgng vat, san pham dgng vat, cu the la idiong xuat truth duoc gi y xac nhan cua Lb, ban nhan dawn xa ve nguon goc dung vat, san pham dong vat. 2. Hdnh vi Vi Phan-1 quy dinh to diem b khoan 1 Didu 13 cua Nghj dinh so 40!2009iND-CP la hanh v i van chuyOn con giong they sin ra khoi co sd An xuat. kinh doanh con giong ma ichong duoc co quan din y co them quyen kiem dich va cap giay thong nhan kiem dich. "Prong truone hop con giong thus san da duoc kiem dich thi chu hang khi ban con Any phai tong cap ban photo miay chung nhan kiem dich do co quan thu n co than quyn cap Cho ngudi moil. 3. Vi pham quy dinh v a kiem dich dung vat san pham dong v dt xuat l:hdu. nhap khan. tun xudt tai phap, tarn nhap tai xuat. chuvOn cua khOun qua canh lank tho Viet Nast. ' a) Hann vi vi pham quy dinh tai diem a khoan 1 Dieu 14 cua Nghi dinh so 40;'2009'ND-CP to NO vi ca nhan nnmc then nguoi, hanh IS cac loci dong vit, san phdm dung vat v6i khoi lul, so luvin; v uqt qua khoi lugng, so lugng

nguon gOC' LLr CI611 117i Lal1 oU'd C.w' biOn cc. t h u6c IOa' liuat p:'1 p gl1o iC c£1117 hrl, gni 1, dong vat, sa lt pham dong thon_. van chuyen hoac Ichong xuat trinh dugc gran, chum- nhl,in kiem dish hop le do cc quan thu y dugc gia nu6,c xuat khau cap.

Cho phop; San pham c0

b) I-Ianh vi vi pham quy dint: tai khonn 2 Dieu 14 Cita N-ni dinh so X09/TD-CP in hash vi khong xuat uhlh dugc vo co qwan l,i rn Bich done v ara ichau bo ho so kiem Bich hap 1^ doi v6i 13 hang has 66. Mot bb ho so' kiem dich lchong hqp 1e co th°, lay. Thieu giay chCrng nhan kiem dich hoac co giay chung nhtn }ciem dich nhun thieu chCr ky; cO giay chung nhan kiem doh nhLrnL n^)i dung I:h3ng dune. voi thuc to ve loci, so lu'o'ng do ng vat hoac one thong tin ve san pham dong vat nhu ngav San xuat, han stir dung...; not dung bi tay x6a_ su'a chia; su dung giay churns nhan kieln dich khong do co quan thu y co tham quyen cap; thieu mot trona cac giay to khac co lien quan den vioc xuat Ichau, nhap khan, tan: nhap tai xuat, tam xudt tai nhap, chuyen cua khan qua canh lanh tho Viet Nam doi voi 16 hang hoa do.

c) Hanh vi vi pham quy dinh tai diem e khoan 3 Dieu 14 c0a Nghi Binh so 40/2009/ND-CP la cac hanh vi:

De dong vat dang trong thai gian cash ly kiem dich tiep xuc voi cac dong vat not dia khac; Xuat ban, sir dung lam giong dong vat, san pham dong vat chaa het thai gian cach ly kiem dich;

Khong tiem phong cac benh thuoc Danh mac cac benh phai tiem phong doi vo'i dong vat trong thai gian cach ly kiem dich;

Khong chap hanh viec lay mau xet nghiem benh cua co quan thu y co tham quyen; Khong danl bao cac yeu tau ve ve Binh thu y trong thoi gian cach ly kiem dich.

d) Hanh vi vi pham quy dinh tai khonn 8 Dieu 14 cua Nghi dinh so 40/2009/ND-CP 1a hanh vi cua to shirt, ed nhan dun vao hanh tho cua Viet Nam lchi china c6 van ban don- y cua Cuc Thu y va khong thus hien kiem dich doi vai cac loci hang hoa, vat pham San: Cac Ioai benh pham de phut vu Cho tong tat xet nghiem, than down benh hoac st dung cho cac muc dich khac;

Cac doi Wang thuoc Danh muc doi tu'ong lcieln dich, bao gom vi sink vat, Icy sinh trung gay berth dong vat, vi sinh vat gay o nhie-m, cac hoa chat dbc hai, cac doi tugng ldhac dugc quy dinh tai Quyet dinh so 45/2005/QD-BNN ngay 25/7/2005 cua Bo truang Bo Nang nghiep va Phat trien None thon.

e) Hanh vi gie-t mo dong vat, so' the san pham dong vat khong ro nguOn got xuat xir quy dinh tai diem d khonn 2 Dieu 15 cua Nghi dinh so 40/2009/ND-CP la hanh vi giet mo dong vat khong co giay chung nhan kien7 dich hoac lchong co giay xac nhan nguon goc cua thu y xa hoac Ichong c6 giay chung nhOm tiem phong cua cc quan thu y 6 dia phuo'ng; so the sail pham dong

11011o CU 1Cnl Ae Stnh hu tilt co quan tht Y. co qu n`l.teal dick eo Kim quvcn, C) liitnh vi Ai pham quv dinh tai [huali 3 DiIu 16 cup :Nehi dinh sb 40 2009 CD-CP 1 , hanh v i cca to chic. ca nhiln Huh dc,anh done vat thuN sOn. San pham dune v it tuoi m ne mil k quL 10m ua cult co Loan thu' i co than) quvtn who th^n_ hi nhiOn chuan hu3c cb chat ton du \L101 qua ^-ioi han Cho phep

Lit lilt in Ii 1 Cal rill op I.hut NOW

\,h

kl]ono

co

chtnlg

d,cll

Tuv Nng u-uoIny Q. nLuu'I ub Min, quvct. Na ph;r, 'oo 12 clto phep chuvLn mac dich^ Si dung nha dam tOOc an clean Wahl Out v61 dbng -<til thuv str san Ham done v at uroi song) hi nhCn I Tub, hoac Cu chat ton On qua a=toi ban Cho phep ViOC -,,"ti k\ del \ U: sate phtlln done \'at khune d ot G O chuanvf s ilk thur pham phai thco huong An cup 130 Non_ nghiep it Phat trim none than. An S. lianh vi Ni pham quy dinh ve quart If thuuc thu y, the pham With hoc, vi sink vat, hoa chat dung trong thu v, thu y tinily san Pau day goi chum; 16 thuoc thu y) I. Hanh vi vi phcun quy dinh tree khoan 2 Dieu 18 cua Nehi din 11 so 40/2009/ND-CP la hanh vi san xuat At to thutic thu y co chi tieu vg) K', hoa, vi sinh, ham am khoag dot hole mot hoac nhieu thanh phan cua thuoc co hint lacing that to dlap horn note vtrgt qua sai so cho pimp vg) ham luo'ng ma co so da dine kH vii co quan thu y co thin queen khi ding ky luu hanh hoac to tong bo theo qu}' dinh cua Luat Chat Iuqng san phan] hang hoa. 2. Hanh vi vi pham quy dinh tai diem b khoan 4 Dieu 19 cua Nghi dinh so 40/2009/ND-CP It hanh vi kirth doanh mot load thuoc the 1' Co chi ueu vg) 1y. hoa. vi sinh, ham tun hhon« d t hoac ub tnot hoac nhtieu hoot At co ham lu'ona thug it thip hon hoac ewer qua mac sai so Clio phep ail co so' sin At dai ding IO N, von co' quart thu y co thim quyen khi ding if Jun hanh san pham hole cone bb tran BY thuuc. 3. Hanh vi vi pham quy dinh no khoan 3 Dieu 20 cue Nehi dinh so 40 2009!ND-CP JA hanh vi u3 char, ca nhan Hap khan mot 16 thuoc, nguyen lieu lam thuoc TO v co chi ticu vg) ly, hoa, vi sit, ham am khong dot hole mot hole nhi%u thanh phan Uri TO co ham lacing thus to thap ho'n hole va7t gate sai so cho phep vg) ham lugng ma co' so CIA ding ky vo i co quan TO y co than queen khi dung l:y luu hanh sin pham hoac tong bo tren Han thuoc. 4. Hanh vi vi pham qu)' dinh tai diem a khoan 1 Dieu 21 tali Nehi dinh so 40/2009/ND-CP IS hanh vi cua to chic. CA Ban thong tin, quane cao tree nhtm thuoc, ti On cac phuong teen truven thong, thong tin dai Chung nhu bao chi, dai phai thanh truvOn hhth Rung aging hole dia phi-tong, pano quang No to rod, to boom..voi nhung not dung I:hongg dung vg) thanh phan, tong dung, tong hieu. char uane holic vi chit lu'7ng cua thuoc da dung k$. 3. Hanh vi vi phtlln quy dinh tai khoan 2 Dieu 23 cua Nehi dinh so 40'2009'ND-CP IS hanh vt san xuat Blip khau thuoc thu y thuoc loci have hoa plum cone bo chat luone hop chuan, hop quy thee quy dinh cua phup lift ae ticu Win vet yui' chuan kg' thu(it nhang cow sdn xuu, nh ip khan chta thaw 7

hien 061L 06 hop chuat_. hp;? quy hoac thuoc Chu y khong phu hop viii lieu churn cong ho ap dun_, J'^ chU Ln ky thuat thong ung ma da ttr y so dung tens hop chuan, hop quy tree sic:: pham hoac thong tin, quang cao tren cac phuonz tien thong tin dai Chun:, Lao chi, d ii plat thank truyen hinh, to roi, to bu&m..ia dii Conn bO hop chuan. hop quy.

Dieu 9. Ii^nh vi vi phanf cac quy dinh khac trong link vu·c thu y

1. Hanh vi prow. quv dig; tai diem a khoan 1, diem a khoan 6, diem a khoan 8 Dieu 24 cua NIL!--dinh so 40/2009/ND-CP Id hanh vi cua nguoi duoc cap Chung chi hanh nghe cOO -ac hoat dong hanh nghe thu y khac v&i 17nh vine chuyen mon der dugc quy dish [gong Chung chi hanh nghe do co quan thin y c6 tham quyen cap.

2. Hanh vi vi pham quy dinh tai diem h khoan 5. diem a Toan 7, diem a ldloan 9 Dieu 24 c:ua Nghi dinh so 40/2009/ND-CP la hanh vi tu. them vao, xoa h6, lam thay doi not dung ban dau cua chung chi hanh nghe do con quan thu y c6 tham quyen cap.

3. Hanh vi vi pham quy dinh tai diem c kho,-m 5, diem c khoan 7, diem b khoan 9 Dieu 24 cua Nghi dinh so 40/2009/ND-CP la hanh vi ke khai, khai bao gian doi, khong [rung thuc cac thong tin ve bang cap chuyen mon, trinh do chuyen mon, cung cap ban sao cac loci giay chung nhan, van bang ldtong phai la ban sao do co quan c6 than-i quyen cap, clung thuc de dupe cap m&i hoac cap gig han chung chi hanh nghe thu y. 4. Hanh vi vi pham quy dinh tai diem d khoan 5, diem d khoan 7, diem d khoan 9 Dieu 24 cua Nghi dinh so 40/2009/ND-CP la hanh vi cua ca nhan su dung chung chi hanh nghe khong phai do co quan thu y c6 tham quyen cap de hanh nghe.

Chu·ong 4 TRAM QUYEN XtY PRAT, TRINH TIr VA THU TUC MU' PHAT VI PI-IAM HANH CI-IINH

Dieu 10. Th5m quyen xii· plat vi pham hauh chinh 1. Nguyen tac xac dinh tham quyen xu' phat VPHC dugc [hue hies then quy dinh tai Dieu 42 cua Phap lenh xO 1y VPHC, Dieu 15 cua Nghi dinh so 128/2008/NND-CP ngay 16/12/2008 cua Chinh phu (sau day goi tat la Nghi dinh 128/2008/ND-CP) Quy dinh chi tiet thi hanh mgt so dieu cua Phap lenh xu 1y VPHC nam 2002 va Phap lenh sua doi bo sung mot so dieu cua Phap lenh xii ly VPHC nam 2008 va quy dinh tai cac Dieu 29, 30, 31 cua Nghi dinh so 40/2009/ND-CP. 2. Trong truang hop xu phat mot nguoi thuc lien nhieu hanh vi VP1-IC thong link yore thu y thi tham quyen xu phat du-oc xac dinh nhu sau:

8

muc xu phai dugc quy dinh dOi t'6·i tuns hanh i deu taunt than- quyei: ^i:a chuc dank dugc quy dinh tai c5o an L ?. ;. 4. 3 D;eu 29 hgh; cinh 40 2009 'ND-CP thi tham quyen xu phat °an thudc Chu"' danh db. b) Tong L ,0ng hop mutt teen phai. tii gid tang at phuong tin hi tick tiu hoaL mo* to cao dinh thus Xu: ghat hoac bien phap l.hac phut hau aaa rfOng mode tham quyen hoac vuot qua thaw quyen cua minh thi nguoi Jana the k vu vies vi pham phai hip tho'i chuven vu viec do den nguoi cd than; qunven xu phat.

3 .,Chanh thank tra Chi cut Thu v cap tinh. Chanh thank Ira Cue Thu co thorn queen xu phat VPHC doi vo·i nhung hanh vi vi pham dugc phat hien trong khi thi hanh tong vu va xir V cat vu VPHC do thanh tra vien chuven nganh thu y hoac can bo thu y chuven ho so theo quy dinh cua phap luat.

4. Khi ap dung hinh Chic moo queen su dung thong chi hanh nghe thu y, ngu'o-i co tham quyen xu phat VPHC thu giu giay phep, chung chi hanh nghe va ghi ro trong quyet dinh xir phat. Trong thai han 03 (ba) ngay, ke tfr ngay ban hanh quyet dinh xtir phat VPHC, nguoi c6 tham quyen xu phat thong bao vOi co quan da cap giay phep, thing chi hanh nghe ve viec ap dung hinh thirc xir phat Coat quyen sir dung giay phap, chirng chi hanh nghe doi voi ca nhan vi pham. 5. Khi ap dung hinh that tich thu tang vat, phuong tien VPHC, thanh tra vien chuven nganh thu y dang thi hanh con- vu co thaw quyen tich thu tang vat, phuong tien duos su dung de" VPHC c6 gig tri den 2.000.000 dong theo quy dinh tai diem b, khoan 1 Dieu 29 cua Nghi dinh 40'2009/ND-CP. Tri gig cua tang vat, phuong tien VPHC dugc xac dinh dug tren gig tri thine to cua tang vat, phuong tien tai the-i diem. not xav ra VPHC. Dieu 11. Bien phap tam giu tang vat , phuong tin Wham ngan Chan vi pham hanh chinh:

1. Thom quyen tam giu tang vat, phuong tin VPHC: a) Nhang nguoi c6 them quyen tam giu tang vat, phcrong tien VPHC trong linh vuc thu y bao gem cat chuc danh du'o's quy dinh tai Dieu 46 cua Phap lenh xu' ly VPHC.

b) Thanh tra vien chuyen nganh thu y dang thi hanh cong vu du'ac quyen ra quyet dinh tam gig tang vat, phuong tien VPHC trong trudng hqp co can cu cho rang ne-u khong tam giCO tang vat, phuong tien VPHC ngay thi tang vat, phuong tien VPHC co the bi tau tan, tieu huy. Trong tho'i han 24 gig, ke t r khi no quyet dinh tam giu, nguoi ra quyet dinh tam giu phai No coo cho thu truang true tiep cad minh Id mot trong nhung nguo-i c6 tham quyen tarn giu tang vat. phuong tien VPHC quv dinh tai diem a khoan 1 Dieu nay va dupe su denbang On ban cua nguoi do. Trong truong hop khong duoc su dong v cua cac chuc danh quy dinh tai diem a_ khoan I Dieu nay thi nguoi ra quyet dinh tam giu phai hay ngay quyet dinh tam giu va tra lai tang vat. phuung tien da bi tam

9

giu. Khi tra lai tang va. p_ru'crns tier: VPYIC. nguoi co tham quyen phdi ra quyet dinh theo mau tai Phu iuc 1V Rem then ;bong to nay.

2. Chi tam giu' tang vat. phuang tien VPHC khi thay that can thie-t de" ngan chan ngay hanh vi vi pham hoac de phong ngua Hu qua xau co the xay ra doi vo·i con nguoi va dong vat, cu the: a) Tang vat VPHC la d-- E vat. san chant dong vat nghi mac benh, mang main benh; dong vat, san pham long va khong r,7, nguon goc, xuat xu hoac san pham dong vat nghi ago khong dat tieu chuan ve sinh thu v; thuoc thu y. nguyen lieu lam thuoc thu y the pham sinh hoc, vi sinh vat, hoa chat dung trong thu y thuoc Danh muc thuoc thu y cam luu hanh tai Viet Nam, thuoc thu y nghi ngo duac lam gig. lam nhai nhan mac, her han six dung, khong co trong Danh muc thuoc thu v duoc phep luu hanh tai Viet Nam; cac tru6·ng hap cu the khac do nguoi co thaw quyen xi Iy VPHC quyet dinh. b) Viec ap dung bin phap tam giu tang vat, phuang tien VPHC phai tuan thu dung trinh tu, thu tuc quy dinh. Truong hqp ldhong tuan thu cac quy dinh, gay ra thiet hai ve vat chat cho nguoi van chuyen hang hoa, chu hang hoa thi can bo, cong chuc gay ra thief hai phai chiu trdch nhiem boi thuang ve vat chat cho nguoi bi thief hai. 3. Trinh to thu tuc tam giu tang vat, phuang tien VPHC: a) Tren co so quyet dinh tam giu tang vat, phuang tien VPHC, nguoi da ra quyet dinh phai lap Bien ban tam giu tang vat, phuang tin VPHC. Trong bien ban phai ghi day du cac not dung theo quy dinh va giao cho nguoi vi pham mot ban. Neu nguoi vi pham khong k9 vao bien ban thi phai ghi ro 19 do. Bien ban phai theo dung mau tai Phu luc so II ban hanh kem theo Nghi dinh so 40/2009/ND-CP.

b) Nguoi ra quyet dinh tam giu tang vat, phuong tien VPHC c6 trach nhiem phoi hap vol chinh quyen dia phuong hoac ca quan co tharn quyen nai xay ra vi pham bo tri nai tam giu, boo quan tang vat, phuong tien VPHC bi tam giu'. Truong hap khong bo tri duac nai tam giu hoac khong the di chuyen tang vat, phuong tien VPHC ve nai tam giu thi nguoi ra quyet dinh tam giu phai ap dung cac bien phap de tranh viec nguoi vi pham tau tan tang vat, phuang tien VPHC va co the yeu cau chu phuong tien to boo quan, trong coi phuang tien VPHC va tang vat VPHC duoc chuyen cho, van chuyen tren phuong tien do[Lrii].

c) Trong thoi han 10 ngay, Ice to ngay tam giu tang vat, phuong tien VPHC, nguoi ra quyet dinh tam giu phai xir 1y tang vat, phuang tien VPHC theo dung cac bien phap duoc ghi trong quyet dinh xd 1y. Trong truong hap khong ap dung bien phap tich thu tang vat, phuang tien VPHC thi phai tra lai cho nguoi vi pham, chu so' huu tang vat, phuong tien VPHC. 4. Viec xu 1y doi v&i tang vat, phuong tien VPHC het thoi han bi tam giu dl-ac thuc hien theo quy dinh tai Nghi dinh 70/2006/ND-CP ngay 24/7/2006 10

quy dish viec quan 1} tang vat. phuong ties hi tam giu then' the tut hank chinh va Nghi dinh so 22/2009 ND-CP ngav 24/0_2.2009 sira doi. ho sung mot so dieu Nghi dish so 70/2006/ND-CP ngav 24'72006 qua dinh iec quan ]t` tang vat, phuong tien bi tam giu then thu tuc hanh chinh. Dieu 12. Trinh tpr va thu tic xu phat vi pham hank chinh

1. ViOc xir phai VPHC trong linh vuc thu } phai tuan theo trinh tu, thu tut dugc quv dinh tai Phap lenh Xu N VPHC. Nghi dinh sc. 128;2008/ND-CP: a) Khi phai hien hanh vi VPHC flung link vuc thu v. nguai co tharn quyen dang thi hanh tong vu phai dinh chi ngav hanh vi vi pham. Viec dinh chi hanh vi vi pham trong l?nh vac thu v dugc the hien bang bier ban VPHC. Trong thoi han 10 ngav ke to ngav lap bien ban VPHC, nguai co tham quyen xu phat phai ra quyet dinh xu- phat; doi v&i vu VPHC co nhieu tinh tiet phirc tap thi thoi han ra quyet dinh xd phat la trong vane 30 ngay.

b) Nguoi co tham quyen xir ph at VPHC ap dung tinh tie-t tang nang khi ra quyet dinh xir phat trong cat truong hop sau day:

Vi pham nhieu Ian: to ch(rc, ca nhan time hien hanh vi VPHC trong linh vuc thu v nhung truoc do vi pham nay chua bi phat hien, chua bi xd phat hoac chua het thoi hieu xu- phat thi dupe coi la vi pham nhieu tan trong linh vuc thu Tai pham: to chuc. ca nhan da bi xir phat ve- mot hanh vi vi pham trong 1Tnh vuc thu y, nhung chua het mot nam, ke tie ngav chap hanh xong quyet dinh xu' phat hoac ke tir ngav het thai hieu thi hanh quyet dinh xd phat ma Jai tiep tuc thuc hien hanh vi vi pharn trong 17nh vuc thu y thi ap dung tinh tiet tang nang la tai pham khi ra quyet dinh xCr phat. c) DOI v&i hanh vi VPHC trong link vuc thu y co hinh thus phat chinh la canh cad hoac phat Lien den 200.000 dang thi sau khi dinh chi hanh vi vi pham thi nguai co tham quyen xir phat VPHC co the xir phat theo thu tut don gian va ra quyet dinh xir phat tai cho theo mau quy dinh tai Phu lue so V, ban hanh kern theo Nghi dinh so 40/2009/ND-CP. d) Truong hop nguai ra quyet dinh xu phat VPHC la thanh tra vien chuyen nganh thu y, khong co quyen su dung con dau tru.c tiep thi quvet dinh xir phat phai dugc dang dau cua Chi cut Thu v[LH2]. DOu dugc clang vao goc teen cung, ben trai tai vi tri ghi ten co quan ra quyet dinh xu- phat VPHC, so va ky hieu cua quyet dinh xd phat, d) Truong hap phat tien den 200.000 dang thi nguai vi pham co the nap tie-n tai ch6 cho nguai ra quyet dinh xir phat va dupe nhan bien Jai thu tien phat do Bo Tai chinh phai hanh, hoac n6p tien tai Kho bac nha nu-&c dupe ghi trong quyet dinh xu phat.

Truoc k hi het ngav lam viec, nguai ra quyet dinh xu phat phai ban gian M so vu VPHC, bien Jai thu tien ghat VPHC va so tien phat cho ngu&i co teach

11

nhiem trong don vi de luu ho so xu phat VPHC, nop lai tien phai cho Kho bac Nha nude.

e) Doi v&i hanh vi vi pham co muc phat tien tren 200.000 dong thi n_uo'i co thaw quyen dang thi hanh cong vu phai lap bien ban VP}dC tiled dun: mLu au din`.

g) Truang hap muc tien phai tu' 10.000.000 dong tra len 0161 voi n-uu'i vi pham sang gar hoan canh Rho khan dac biet ve kinh te, dong thoi nguoi v_ pham ed don de nghi dirge nop tien phat nhieu lan; don de nghi da dugc Uy ban nhan Jan cap xa ngi nguai vi pham cu tru xac nhan hoan canh thi ngu^ri ra quvet dinh xu phat hanh chinh quyet dinh bang van ban cho phep ngu'Oi vi pham doge nop tien phai nhieu lan then trinh tu, thu tuc quy dinh tai Dieu 27 cua Nghi dinh so 128/2008/ND-CP.

Quyet dinh xu phat bang hinh thdc phat canh cao, bang hinh thu'c phai tien then thu tuc don gian, bien ban VPHC, quyet dinh xu phat VPHC phai dam bad ghi day du cac not dung then cac mau Phu lye doge ban hanh kern then Nghi dinh 40/2009/ND-CP. Quyet dinh xu phat VPHC co hieu lire ke to ngay ky ban hanh, tru truang hqp Quyet dinh co ghi ngay co hieu lire khac. Trong tho'i han 10 ngay, ke tir ngay dirge giao quyet dinh xir phat, ca nhan, to chuc bi xu phat phai chap hanh quyet dinh xu phat.

2. Hinh thuc xd phat bo sung va bien phap khac phuc hau qua: Doi vOi mot so hanh vi VPHC dugc quy dinh tai Nghi dinh 40/2009/NDCP, ngoai hinh thdc xd phat chinh con bi ap dung hinh thOc xu phat bo sung va bien phap khac phuc hau qua. a) Hinh thdc xOr phat bb sung tube quyen sir dung giay phep, chung chi hanh nghe thu y: Giay phep la mot loai giay to do ca quan thu y co thAm quyen cap cho to chug ca nhan de to chdc, ca nhan nay dupe phep boat dong, kinh doanh trong link vuc thu y. Chung chi hanh nghe thu y la mot loai giay to do ca quan thu y co tham quyen cap cho ca nhan de cho phep ca nhan hanh nghe ve thu y trong mot 1Tnh vuc nhat dinh. Thai han tube quyen sir dung giay phep, chdng chi hanh nghe: toi da khong qua 12 thang doi vai hinh thus tube quyen six dung co thai han va to 12 thang trO len doi vbi hinh thuc tuOc quyen sir dung khong co thai ban. Doi vai loai giay phep ma nguai co tham quyen xu phat VPHC khong co tham quyen tube quyen sir dung (vi du nhu Giay phep kinh doanh do SO Ke hoach & Dau to cac tinh, thanh pho cap) thi nguai co tham quyen phai co van ban kien nghi dong thOi gui kern then ho so vu vies VPHC den ca quan da cap phep de xu' ly.[LNN3]

12

Dui vdi hanh v: A-PHC ma prong Nghi dinh 402009-ND-CP quv dinh ec tune queen su dung giay phep. chunno chi hanh nghe trong mot khoan

thoi gian nhat dinh ( i du to 03 den 06 thing) thi nguai c6 tham queen phai can cu vao tinh chat. intro 66 cua hanh vi vi pham de0 quyet dinh tho'i han cu the nguai vi pham hi prat ouven sir dung giay phep. Chung chi hanh nghe.

Neu mot nguai thus hien nhieu hanh vi vi pham ma cac hanh vi vi pham nav deu duac am dinh hinh thus xu phat be sung la to-&c queen sir dung giav phep. chtmg chi hanh nghe thi ngu6'i c6 tham quyen xtr phat chi Lip ding tuoc quvOn su' dung giay phep. Chung chi hanh nghe d6i vo'i mot hanh vi vi pham ma Nghi dinh so 40.'2009'ND-CP qu} dinh c6 thori han nrdc quyen sir dung Li What doi vo'i hanh vi nav. b) Tich thu tang vat. phuong tien VPHC: Tich thu tang vat, phuong tier VPHC 1a hinh thuc phat be sung. dugc ap dung kem theo hinh thuc phat chinh. Thu tue va cao truang hap cu the bi ap dung tich thu tang vat, phuong tien vi pham dugc quy dinh tai Nghi dinh so 40/2009/ND-CP va cac Nghi dinh xu phat VPHC trong linh vuc quan 1y nha nuOc khac c6 lien quan. Khi tich thu tang vat, phuong tien VPHC, nguo'i co tham quye-n phai ra quyet dinh tich thu theo mau quy dinh tai Phu lac I ban hanh lcem theo Thong to nav. Khong ap dung hinh thus xd phat tich thu tang vat, phuong tien trong truo'ng hgp tang vat, phuong tien bi td chuc, ca nhan vi pham chiem doat, su dung trai phep ma phai tra lai oho Chu so hCru hoac nguai quan ly, nguai stir dung hop phap. c) Cac bien phap ]dlac phut hau qua Bien phap khac phut hau qua 1a mat trong nhieu hinh thdc xu phat duac ap dung cung vai hinh thus xu phat chinh, nham xu ly triet de0 vi pham, loai tru nguyen nhan, dieu hien tai pham, khac phuc Mu qua do VPHC gay ra. Viet ap dung bien phap khac phuc Mu qua bu6c tieu huy tang vat VPHC phai lap hdi don- tieu buy va phai lap bien ban tieu huy then mau tai Phu 1uc II ban hanh kem then Thong tu' nay. Trong link vuc thu y, ngoai cac bien phap ldnac phuc hau qua dugc quy dinh tai khoan Dieu 7 thi Nghi dinh so 40/2009/ND-CP con quy dinh mat so bien phap khac phuc hau qua dac thu sau da"y: Tam dinh chi heat Ong cda co so': Buoc thu h6i thu6c thu v.

Doi voi hanh vi vi pham quv dinh tai diem a khoan 3 va khoan 4 Dieu 17 Nghi dinh 40/2009/ND-CP quy dinh bien phap khac phuc hau qua la tam dinh chi hoat d ",Ong cua co- so' trong tru'ong hop can thiet de khac phuc oho den khi du dieu kien ve sinh thu y then quy dinh.

13

Truong hop can thiet duos hieu 1a ca, trtian- l.ap ma co sCY vi pham nghiem trong cac quy dinh ve dieu kien ve sinh thu ve sinh thu v moi tru'ong san xuat. kinh doanh ma hau qua co the gav anh huor sang ne hoac tae Bong tnrc tiep den sus khoe nguoi dan hoe moi truo'n2 song -I,ung quash. Tuy then mue do vi pham, tinh trang vi pham dies Lien ve sinh thu v cua co, so ma nguai co them queen yUY phat quyet dim tho'i gian tam dish chi hoat Bong cua co so, dong tho-i neu ro thoi diem co' sa phai l:hac phuc hoan town dizu kien ve sinh thu v de co- quan thu y co them quyen ties hanh loam tra truoc khi cho phUp co- sa boat done tro lai. Doi vai cac hanh vi vi pham quy sinh tai khoan 2 Dieu 18, khoan 3 Dieu 20 Nahi Binh 40/2009/ND-CP quy dinh bien phap klhac phuc hau qua la buoc thu hoi thuoc thu y, nguyen lieu lam thuoc thu v. Viec thu hoi thuoc duoc thus hien then quy dinh tai Thong to so 02/2009/TT-BNN ngay 14/01/2009 cua BO Nong nghiep va PTNT huang dan thu tuc thu hoi va xU ly thuoc thu y. Chu·onng 5

TO CHIC TIWC HIEN

Dieu 13. Trach nhiem thi hanh 1. Thong to nay co hieu hrc sau 45 ngay, ke to ngay ley ban hanh. Nh&ng quy dinh truac day trai vdi Thong to nay deu bai bo. 2. Chanh Thanh tra So Nona nghiep va Phat tries song thon, Chanh Thanh tra Cue Thu y, Chanh thanh tra Chi cue Thu y cac tinh, thanh pho chiu trash nhiem chi dao, huang dan, don dos, kiem tra vies thus hien Thong to nay. 3. Trong qua trinh thus hi8n Thong tu, neu co vuang mac, co quan, to shire, ca When phan ash ve BO Nong nghiep va Phat trien nong thon de kip thai die-u chinh, bb sung. .Nor nh&n:

- van phong Chinh phu; - L`anh dao Bo Nong nghiep & PTNT;

- UBND cac tinh , thanh pho true thuoc TU; - Cong bao Chinh phi, R'ebsite Chinh phu; - Cuc Kiem tra van ban - Bo Tu phap;

.I -J30 TRU'O'NG ,/' =-I 3IJ`^RU ONG

- Vu Phap she, Cuc Thu v - BO NN & PTNT;

- So NN & PTNT, Chi cue Thu v cac tinh, thanh -- p Kinh Tan Phu true thuoc TU; - Lute: VT. Cuc Thu V.

14

BO NONG NGHII',P CONG HOA XA- 1101 CHU NG VA PHAT TRIEN NONG THON Hoc lap - Ttr do - Ha

So: 68

/ 2009/1"T-BNNPTNT

Ha Noi, ngay 23 thong 10 nam 2001 THONG T1I

Hu·&ng dn thi hanh mot so dieucua Nghi dinh so 40 /2009/ND-CP ngay 24 /4/2009 cua Chinh phii quy dinh ve xi 'r phat vi pham hanh chinh trong linh vuc thti y Can cu Phap lenh Thu y ngay 29 thang 4 nam 2004; Can cu Phap lenh Xu ly vi pham hanh chinh nam 2002 va Phap Ienh Sira doi, bo sung met so dieu cua Phap lenh Xir 1y vi pham hanh chinh nam 2008; Can cu Nghi dinh so 01/2008/ND-CP ngAy 03/01/2008 cua Chinh phu quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va ca cau to chuc cua Bo Nong nghiep va Phat trie-n nong then; Can cu Nghi dinh so 128/2008/ND-CP ngay 16/12/2008 cua Chinh phu quy dinh chi tie-t thi hanh mot so dieu cua Phap lenh xu ly vi pham hanh chinh nam 2002 va Phap lenh sua doi, be sung mot so dieu cua Phap lenh xu ly vi pham hanh chinh nam 2008; Can cu Nghi dinh so 40/2009/ND-CP ngay 24/4/2009 cua Chinh phu quy dinh ve xir phat vi pham hanh chinh trong linh vuc thu y; B6 Nong nghiep va Phat trien nong then hu6ng dan chi tiet mot so Dieu cua Nghi dinh so 40/2009/ND-CP ngay 24/4/2009 cua Chinh phu quy dinh ve xir phat vi pham hanh chinh trong linh vuc thu y nhtr sau: Chuang 1 NHIYNG QUY DINH CHUNG Dieu 1 . Pharr vi dieu chinh vA ON twang ap dung 1. Pham vi dieu chinh: Thong to nay hu6ng dan chi tie-t ve hinh thuc, thai hieu, tham quyen, trinh tu, thu tuc xu phat vi pham hAnh chinh (vier tat la VPHC) trong linh we thu y va mot so hanh vi VPHC trong link vuc thu y. 2. Doi twang Ap dung: Thong to nay Ap dung doi v6i to chin, ca nhan Viet Nam; to chuc, ca nhan nu6c ngoai co boat dong lien quan den lush vuc thu y tren lash the Viet Nam. Dieu 2. Ap dung quy dinh c6a the Nghi dinh co lien quan trong x& phat vi pham hanh chinh trong linh vuc tha y 1. Khi xu phat VPHC trong linh vuc thu y, ngoai co tham quyen xir phat phai ap dung hinh thuc, muc xcr phat quy dinh tai Nghi dinh so 40/2009/ND-CP ngay 24/4/2009 cua Chinh phu quy dinh ve xu phat vi pham hanh chinh trong lTnh vuc thu y (sau ddy goi la Nghi dinh so 40/2009/ND-CP). Trong truang hap hanh vi VPHC kheng duac quy dinh tai Nghi dinh so 40/2009/ND-CP thi m6i

tip dung hinh than, muc phat quy dinh tai cac Nghi dinh khac cua Chinh phu ve xir phat VPHC trong linh vuc quan 1y nha nuac c6 lien quan. 2. Viec xu phat cac hanh vi vi pham quy dinh ve hang hoa cam kinh doanh; kinh doanh hang hoa nhap Lau; vi pham quy dinh ve nhan hang hoa; kinh doanh hang gia; kinh doanh tern, nhan, bao bi hang boa gia; kink doanh hang boa qua han sir dung duac thuc hien theo quy dinh tai cac Dieu 18, 22, 23, 24, 25, 26 cua Nghi dinh so 06/2008/ND-CP ngay 16/01/2008 cua Chinh phu quy dinh ve xir phat VPHC trong boat dong thuang mai (sau day goi la Nghi dinh so 06/2008/ND-CP). 3. Viec xCr phat cac hanh vi VPHC lien quan den do luting, chat luting san pham hang hoa, nguai co tham quyen xir phat duct tip dung cac quy dinh tai Nghi dinh so 54/2009/ND-CP ngay 05/6/2009 cua Chinh phu quy dinh ve xu phat VPHC trong linh vuc tieu chuan, do luting va chat Luang san pham, hang hoa. 4. Ngoai cac Nghi dinh neu tai cac khoan 2, 3 Dieu nay, nguai c6 tham quyen xu phat VPHC trong linh vuc thu' y co quyen tip dung hinh thuc, muc xu phat quy dinh tai cac Nghi dinh khac cua Chinh phu ve xu phat VPHC trong cac link vuc quan 1y nha nuac c6 lien quan. Dieu 3. Tho' i hieu x& phat vi pham hAnh chinh 1. Thai hieu xir phat VPHC trong linh vuc thu y 1a mot nam, Ice tir ngay VPHC ducrc thuc hien, tuc la ngay hanh vi VPHC duac phat hien va nguai c6 tham quyen lap bien ban VPHC theo quy dinh cua phap Ludt doi vai nguai vi pham. 2. Cac hanh vi VPHC lien quan den xuat khau, nhap khau Bong vat, san , pham do ng vat, thuoc thu y; san xuat, kinh doanh thuoc thu y gia thi thai hieu -m: xu phat la hai nam, bao go a) Hanh vi vi pham quy dinh ve kiem dich do ng vat, san pham dong vat xuat khau, nhap khau, tam nhap tai xuat, tam xuat tai nhap, chuyen cua khau, qua canh lanh the Viet Nam du(.Yc quy dinh tai Dieu 14 cua Nghi dinh so 40/2009/ND-CP; b) Hanh vi vi pham quy dinh ve nhap khau thuoc M y, nguyen lieu lam thuoc thu y duac quy dinh tai Dieu 20 cua Nghi dinh 40/2009/ND-CP; c) Hanh vi kinh doanh thuoc thu y gia duct quy dinh tai khoan 7 Dieu 24 cua Nghi dinh so 06/2008/ND-CP. Chrro'ng 2 CAC HINH THU'C XU' PHAT VI PHAM HANH CHINH TRONG LINH VIrC THU Y Dieu 4. Cac hinh than xir phat chinh 1. Hinh thirc phat canh cao:

2

a) Hinh thuc phat canh cao chi dugc ap dung doi voi cac hanh vi VPHC ma Nghi dinh so 40/2009/ND-CP quy dinh hinh thus phat canh cao doi vai hanh vi do va khi co cac tinh tie-t giam nhe nhu VPHC Ian dau, co quy mo nho, ]thong dang ke; VPHC do lac hau, khong hieu biet cac quy dinh cua phap Iuat ve hanh vi vi pham do. VPHC Ian dau trong linh vuc thu y la truang hgp to chuc, ca nhan truoc do chua bi xu phat VPHC trong linh vuc thu y hoc da` bi xu phat VPHC trong linh vuc thu y nhung da qua mot nam ke Ur ngay chap hanh xong quyet dinh xir phat VPHC hoac tir ngay het thai hieu thi hanh quyet dinh xir phat ma khong tai pham. b) Khi xir phat cac hanh vi vi pham quy dinh tai khoan I Dieu 9, khoan 1 Dieu 17, khoan I Dieu 24, khoan 1 Dieu 27 cua Nghi dinh so 40/2009/ND-CP, nguai co tham quyen xCr phat can cir mint do VPHC, nhan than nguai vi pham de ap dung hinh thuc phat canh cao hoac phat tien. 2. Hinh thdc phat tien: a) Phat tien dugc ap dung theo khung tin phat dugc quy dinh doi voi hanh vi VPHC do. b) Trong linh vuc thu y, mire phat tien dugc quy dinh tir 50.000 dong den 40.000.000 dong doi voi mot hanh vi VPHC. Dieu 5. C'ac hinh thu·c phat bo sung 1. Tich thu tang vat, phuong tien dugc sir dung de VPHC 1a hinh thdc xir phat bo sung, dugc ap dung kem theo hinh thirc xu phat chinh. Trong linh vuc quan 1y nha nuoc ve thu y, cac truang hgp cu the bi ap dung tich thu tang vat, phuong tien dugc quy dinh tai Nghi dinh so 40/2009/ND-CP. Trong khi thuc hien xir phat VPHC, nguai co tham quyen xir phat khong dugc thy tien ap dung hinh thin xu phat bo sung tich thu tang vat, phuong tien dugc sir dung de thuc hien VPHC neu Nghi dinh cua Chinh phu khong quy dinh. 2. Tuoc quyen sir dung giAy phep, chi ng chi hanh nghe trong linh vuc thu y la hinh thdc xu phat bo sung, dugc ap dung kem theo hinh thuc xir phat chinh trong truang hap ca nhan, to chuc vi pham nghiem trong quy dinh sir dung giay phep, thing chi hanh nghe. Tuoc quyen su dung giay phep, chdng chi hanh nghe dugc ap dung co thai han hoac khong co thai han va dugc quy dinh doi voi hanh vi VPHC cu the, toy thuoc vao tinh chat, mire do cua hanh vi vi pham M. 3. Ngoai cac hinh thirc xir phat chinh, hinh thuc phat bo sung da neu tren, to chuc, ca nhan VPHC con co the bi ap dung mot hoac nhieu bien phap khac phuc hau qua duoc quy dinh tai khoan 3 Dieu 7 Nghi dinh so 40/2009/ND-CP. Cac bien phap khac phut hau qua phai ap dung kern theo hinh thin phat chinh, trip truang hap nguai co tham quyen xir phat VPHC de qua thai han ra

quyet dinh xu phat theo quy dinh tai Dieu 56 cua Phap lenh Xu 1y VPHC no 2002. Trong truong h(.Yp khong ra quyet dinh xu phat thi ngubi co tham quyen xu phat van co the ap dung cac bien phap khac phuc hau qua quy dinh tai khoan 3 Dieu 7 Nghi dinh so 40/2009/ND-CP doi vai ngubi VPHC. To chuc, ca nhan vi pham phai chiu moi chi phi de thuc hien cac bien phap khac phuc hau qua. Chuang 3 MOT SO HANH VI VI PHAM HANH CHINH TRONG LINH VUC THU Y Dieu 6. Hanh vi vi pham quy dinh ve- phong benh , chu·a benh, chong dich benh cho dong vat 1. Vi pham quy dinh ve phong benh, chu'a benh cho dong vat tren can: a) Hanh vi vi pham quy dinh tai diem c khoan 2 Dieu 9 cua Nghi dinh so 40/2009/ND-CP dugc hieu la hanh vi khong tuan thu cac quy dinh ve dieu kien ve sinh thu y, khai boo dich benh, tiern phong, kiem dich do, ng vat, than down benh quy dinh tai ban Quy dinh vung, co sa an town dich benh dong vat du(.Yc ban hanh kern theo Quye-t dinh so 66/2008/QD-BNN ngay 26/5/2008 cua Bo truong B$ Nong nghiep va Phat trien nong thon. b) Hanh vi vi pham quy dinh tai khoan 6 Dieu 9 cua Nghi dinh so 40/2009/ND-CP dugc hieu la hanh vi vut, bo d6ng vat bi mac benh, bi che-t vi benh ra moi tru(jng, ao, ho, kenh, rach, song, ngoi hay cac nguon nubs to nhien khac ma khong thuc hien tieu My theo dung quy dinh. Viec xac dinh dong vat bi mac benh, bi chet vi benh truye-n nhiem nguy hiem dugc can cu vao ket qua than down lam sang cua nhan vien thu y, co quan thu y co tham quyen dugc tie-n hanh tai dia diem VPHC ma khong can co ket qua xet nghiem phi lam sang. 2. Vi pham quy dinh ve chong dich benh cho dong vat tren can: a) Hanh vi vi pham quy dinh tai diem b khoan 2 Dieu 10 cua Nghi dinh so 40/2009/ND-CP dugc hieu la hanh vi six dung phuang tien van chuyen khong dat tieu chuan ve sinh thu y de van chuyen dong vat di giet mo bat buoc, co kha nong lam rai, vai thuc an, chat thai cua dong vat tren throng di hoac van chuyen dong vat mac benh dich to phuong tien van chuyen da dugc co quan thu y co tham quyen kiem tra, chap thuan sang phuang tien chug dugc kiem tra, ve sinh, tieu doc hoac toy dung do phuong tien van chuyen khong dung not quy dinh, de dong vat mac benh tie-p xuc vai dong vat We manh khac tren dubng den not gie-t mo du(.Yc chi dinh. b) Hanh vi vi pham quy dinh tai diem d khoan 3 Dieu 10 cua Nghi dinh so 40/2009/ND-CP dugc hieu la hanh vi su dung xe khong phai IA xe chuyen dung de van chuyen dong vat hoac sir dung xe chuyen dung nhung'khong dot tieu chuan ve sinh thu y theo quy dinh hoac khong that hien ve sinh, khu trung, 4

tieu do"c phuong tien sun van chuyen dong vat hoac nai giet mo khong dam boo cac lieu lien ve sinh tlui y, l.hong`thuc hies ve sinh, khu trung tieu clot sau giet mo theo hudng clan cua ca quan thu y. c) Hanh vi vi pham quy dinh tai diem e khoan 3 Dieu 10 cua Nghi dinh so 40/2009/ND-CP bao gom cac hanh vi sau day: Gie-t mo, xu 1y dqn^ vat, xac dong vat mac benh hoac nghi mac benh, sau pham dong vat mang mom benh thuoc Danh muc benh phai cong bo dich khong dung dia diem dugc chi dinh, Idi6ng theo dung quy dinh; Kh6ng chon, dot dong vat mac benh, nghi mac benh; xac dong vat chet vi benh ma theo quy dinh phai tiCu huy hoac chon khong dung do sau, khong dung ky thuat, nai chon gan cat nguon nuo'c to nhien, nu6c sinh boat; Khong xCr 1y not chon, dot dong vat theo dung hudng dan cua ca quan thu y co tham quyen. Dieu 7. Hanh vi vi ph .un quy dinh ve- kith dich dong vat, san pliant dong vat, kit-Ill soot gift mo, kith tra ve sinh tlui y 1. Vi pham quy dinh ve kiem dich dong vat, san pham dong vat tren can lu-u thong trong nuOc: Hanh vi vi pham quy dinh tai diem a khoan 2 Dieu 12 cua Nghi dinh so 40/2009/ND-CP la hanh vi van chuyen, kinh doanh dong vat, san pham dong vat thuoc Danh muc doi tuong kiem dich dong vat, san pham don, vat nhung chu hang hoac nguai dieu lchien phuong tin van chuyen khong xuat trinh dugc Giay thong nhan kiem dich dong vat, san pham dong vat do co quan thu y co thaw quyen cap. Trong truong hop hanh vi vi pham nay xay ra tai thai diem co bat ky mot huyen, quan, thi xa, hhanh pho thuoc tinh trong pham vi ca nu-6c dung cong bo co dich benh tren loci dong vat do thi nguai c6 tham quyen xu' phat VPHC phai ap dung bien phap khac phut hau qua buoc ticu huy dong vat, san pham dOng vat neu chu hang Ichong thong minh dugc nguon g6c cua dong vat, san pham dOng vat, cu the la ldiong xuat trinh dugc giay xac nhan cua Uy ban nhan dan xa ve nguon goc dong vat, san pham dong vat. 2. Hanh vi vi pham quy dinh tai diem b khoan 1 Dieu 13 cua Nghi dinh so 40/2009/ND-CP la hanh vi van chuyen con giong they san ra kh6i ca s6 sau xuat, kinh doanh con giong ma Ichong duac cu quan thu y c6 tham quyen kiem dich va cap giay chong nhan kiem dich. Trong truong hqp con giong they san da dugc kiem dich thi chu hang khi ban con giong phai cung cap ban photo giay chong nhan kiem dich do ca quan thu y c6 thorn quyen cap cho nguai mua. 3. Vi pham quy dinh ve kiem dich d(5ng vat, san pham dong vat xuat khau, nhap khau, tam xuat tai nhap, tam nhap tai xuat, chuyen cua khac, qua canh Minh tho Viet Nam. a) Hanh vi vi pham quy dinh tai diem a khoan I Dieu 14 cua Nghi dinh so 40/2009/ND-CP la hanh vi ca nhan mang theo nguai, hanh 1y cac loci dong vat, sin pham dong vat vdi khoi lugng, so lugng vugt qua khoi luang, so luong

cho phep; san pham co nguon goc to d6ng vat ma chua qua the bifn cong nghiep; d6ng vat, san pham d6ng vat thu6c ]oai luat phep quoc to cam luu thong, van chuyen hoac kh ng xuat tr]nh duac giay chung nhan kiem dich hap le" do ca quan thu y quoc gia nu-ac xuat ldlau cap. b) Ranh vi vi pham quy dinh tai khoan 2 Dieu 14 cilia Nghi dinh so 40/2009/ND-CP la hanh vi kh6ng xuat trinh duac voi ca quan kiem dich d6ng vat cua khau b6 ho sa kiem dich hap le doi voi 16 hang hoa do. Mot b6 ho sa kiem dich kh6ng hap le" co the la: Thieu giay chung nhan ]ciem dich hoc co giay chung nhan kiem dich nhung thie-u chin ky; co giay chung nhan kiem dich nhung nOi dung khOng dung vol thuc te- ve loci, so luang d6ng vat hoac ac thong tin ve san pham d ling vat nhu ngay san xudt, hen su dung...; n6i dung hi tay xoa, sua china; su dung giay chung nhan ]ciem dich kh6ng do co quan thu y co them quyen cap; thieu mot trong cac giay t6 khac co lien quan den viec xuat khau, nhap khau, tam nhap tai xuat, tam xuat tai nhap, chuyen cu'a khau qua canh lanh tho Viet Nam doi vo'i 16 hang hoa do. c) Minh vi vi pham quy dinh tai diem e khoan 3 Dieu 14 cilia Nghi dinh so 40/2009/ND-CP la cac hanh vi: De d6ng vat clang trong thai gian cach ly kiem dich tifp xuc voi cac dong vat n6i dia khac; Xuat ban. sir dung lam giong d6ng vat, san pham dong vat chua het thaai gian cach ly kiem dich;

Khong tiem phong cac benh thu6c Danh muc cac benh phai tiem phong do-i voi dong vat trong thai gian cach ly kiem dich;

Khong chap hanh viec lay mau xet nghi6m benh cilia co quan thu y co than, quyen; Khong dam Ho cac yea cau ve ve sinh thu y trong thai gian cach ly kiem dich. d) Hanh vi vi pharn quy dinh tai khoan 8 Dieu 14 cua Nghi dinh so 40/2009/ND-CP la hanh vi cua to chat; ca nhan dua vao lanh tho cilia Viet Nam Ichi chu'a co van ban dong y cua Cuc Thu y va kh6ng thuc hien kiem dich doi voi cac loci hang hoa, vat pham sau:

Cac loai benh pham de phut vu cho cling tac xet nghiein, char down benh hoac sir dung cho cac muc dich khac;

Cac doi twang thu6c Danh nine doi thong kiem dich, bao gom vi sinh vat, ky sinh trung gay benh dong vat, vi sinh vat gay 6 nhiem, cac hoa chat d6c hai, cac doi twang khac duac quy dinh tai Quyet dinh so 45/2005/QD-BNN ngay 25/7/2005 cilia B6 tru6ng 136 N6ng nghiep va Phat trien Mug thOn. e) Hanh vi gift mo d6ng vat, so the san pham d6ng vat kh6ng ro nguon goc xuat xu quy dinh tai diem d khoan 2 Dieu 15 cua Nghi dinh so 40/2009/ND-CP la hanh vi gift mo d6ng vat kh6ng co giay chirng nhan kiem dich hoac kh6ng co giay xac nhan nguon goc cua thu y xa hoac kh6ng co giay Chung nhan tiem phong cua co quan thu y a dia phuong; so the san pham d6ng

6

vat khong co giity chung nhan kiem dich nh4p khau hoac khong co tell, ve sinh thu y cua ca quail thO y, cu quan 166111 dich co tham quyen. g) Hanh vi vi pham quy dinh tai lchoan 5 Dieu 16 cua Nghi dinh so 40/2009/ND-CP la hanh vi cua to chuc, ca nhn kinh doanh d6ng vast thOy san, san pham dong vat tuai song ma ket qua kiem tra cua ca quan thu y c6 tham quyen cho thay bi nhiem khuan hoac co chat ton du vuot qua giOi han cho phep. Thy tirng truang hap, nguoi co thaw quyen xu' phat co the cho phep chuyen mac dich su dung nhu' lam thuc an than nuoi doi voi d6ng vat they san, san pham d6ng vat tuai song bi nhiem khuan hoc co chat ton du qua gi6i han cho phep. Viec xu ly doi v&i san pham dOOng vat khong dat tieu chuan ve sinh that pham phai theo huong dan cua 136 Nong nghiep va Phat trie-n nong thou. Dieu S. Hanh vi vi ph. tin quy dinh ve gnan 1y thuoc thu y, chc pham slab lice, vi slab vat, hoa chat dung trong thu y, thu y thuy san (sau day goi Chung la thuoc thu y)

1. Hanh vi vi pham (ILLY dinh tai lchoan 2 Dieu 18 cua N&hi dinh so 40/2009/ND-CP la hanh vi san xuat mot 16 thuoc thu y c6 chi tieu ve 1y, hoa, vi sinh, ham am khong cat hoac m6t hoac nhieu thanh phan cua thuoc co ham Iugng that to thap han hoac vuot qua sai so cho phep ve ham luong ma ca soda dang ky vdi co quan thu y co tham quyen khi dang ky luu hanh hoac hr tong bo theo quy dinh cua Luat Chat Iugng san pham hang hoa.

2. Hanh vi vi pham quy dinh tai diem b lchoan 4 Dieu 19 cua Nghi dinh so 40/2009/ND-CP la hanh vi kinh doanh shot loci thuoc thu y co chi tieu ve 1y, hoa, vi sinh, ham am khong dat hoac co mot hoac nhieu hoat chat c6 ham Iugng thus to thap hall hoac vuot qua mac sai so cho phOp ma Cu sa san xuat da dang ky v&i ca quail thu y co tham quyen ]chi dang Icy hru hanh san pham hoac tong bo trOn nhan thuoc. 3. Hanh vi vi pham quy dinh tai khoan 3 Dieu 20 cua Nghi dinh so 40/2009/ND-CP Id hanh vi to chat, ca nhan nhap khau m6t 10 thuoc, nguyen lieu lam thuoc thu y c6 chi tieu ve 1y, hoa, vi sinh, ham am khong dat hoac m6t hoac nhieu thanh phan cua thuoc co ham Iugng thuc to thap halt hoc vi-rat qua sai so cho phdp ve ham Iugng ma ca sa da dang ky vOi ca quan thu y c6 tham quyen khi dang ky luu hanh san pham hoac tong bo trOn nhan thuoc.

4. Hanh vi vi pham quy dinh tai diem a lchoan 1 Dieu 21 cua Nghi dinh so 40/2009/ND-CP Id hanh vi cua to chuc, ca nhan thong tin,.quang CO atren nhan thuoc, tren cat phuong tien truyen thong, thong tin dai chung nhu' boo chi, doi phat thanh truyen hinh Trung cong hoac dia phuong, patio quang cao, t6 roi, t6 buOr..vai nhung n6i dung khong dang ve thanh phan, cong dung, tong hieu, chuc nAng hoac ve chat Iugng cua thuoc da dang ky.

5. Hanh vi vi pham quy dinh tai khoan 2 Dieu 23 cua Nghi dinh so 40/2009/ND-CP la hanh vi san xuat, nhap khau thuoc thu y thu6c loai hang hda phai cong bo chat lacing hop chuan, hop quy theo quy dinh cua phdp luat ve tieu chuan va quy chuan ky thuat nhung cu so san xuat, nhap khau chua that 7

hien cong bo hop chuan, hop quy hoac thuoc thu y khong phu hop vo'i tieu chuan cong bo ap dung, quy chuan kg thuat tuong ung ma da to y su dung tern hop chuan, hap quy tren san pham hoc thong tin, cjuang cao tren cac phuang tien thong tin dai chung, No chi, dai phat thanh truyen kink, to rai, to buoim..la da cong bo hap chuan, hop quy. Dieu 9. Hanh vi vi pham cac quy Minh khac trong linh vine thu y 1. Hanh vi vi pham quy dinh tai diem a khoan 1, diem a khoan 6, diem a khoan 8 Dieu 24 cua Nghi dinh so 40/2009/ND-CP la hanh vi cua ngaai dugc cap chung chi hanh nghe co cac hoat dong hanh nghe thu y khac vbi huh vuc chuyen mon da dugc quy dinh trong chung chi hanh nghe do ca quan thu y co tham quyen cap. 2. Hanh vi vi pham quy dinh tai diem b khoan 5, diem a khoan 7, diem Cl khoan 9 Dieu 24 cua Nghi dinh so 40/2009/ND-CP 1a hanh vi to y them vao, xoa b6, lam thay doi not dung ban dau cua chung chi hanh nghe do co quan thu y co thaw quyen cap. 3. Hanh vi vi ph,, m quy dinh tai diem c khoan 5, diem c khoan 7, die-In b khoan 9 Dieu 24 cua Nghi dinh so 40/2009/ND-CP la hanh vi ke khai, khai bao gian doi, khong trung thuc cac thong tin ve bang cap chuyen mon, trinh do" chuyen mon, cung cap ban sao cac loaf giay chung nhan , van bang khong phai IA ban sao do ca quan co tham quyen cap, chung thuc de dugc cap mOi hoc cap gia han chung chi hanh nghe thu y. 4. I-Ianh vi vi pham quy dinh tai diem d khoan 5, diem d khoan 7, diem d khoan 9 Dieu 24 cua Nghi dinh so 40/2009/ND-CP la hanh vi cua ca nhan sir clung chung chi hanh nghe khong phai do co quan thu y co tham quyen cap de hanh nghe. Chu·ong 4 THAM QUYEN air PHAT, TRINH TL VA THU TUC xii' PRAT VI PHAM HA NH CHINH Dieu 10. Tham quyen xu· plat vi plrain hanh chink 1. Nguyen tac xac dinh tham quyen xu phai VPHC dugc thuc hien theo quy dinh tai Dieu 42 cua Phap lenh xu 1y VPHC, Dieu 15 cua Nghi dinh so 128/2008/ND-CP ngay 16/12/2008 cua Chinh phu (sau day goi tat IA Nghi dinh 128/2008/ND-CP) Quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua Phap lenh xu 1y VPHC nam 2002 va Phap lenh sua do"i bo sung mot so dieu cua Phap linh xir 1y VPHC nam 2008 va quy djnh tai cac Dieu 29, 30, 31 cua Nghi dinh so 40/2009/ND-CP. 2. Trong truong hop mu ghat mot ngao'i thuc hien nhicu hanh vi VPHC trong linh vuc thu y thi tham quyen xu phat dugc xac dinh nhu sau:

8

a) Neu hinh th re, muc xu phut dugc quy dinh doi voi tong hanh vi de'u thugs tham quyen cua chin dank Uuoe quy dinh tai cac khoan 1, 2, 3, 4, 5 Dieu 29 Nghi dinh 40/2009/ND-CP thi tham quyen xu phat van thuoc elide danh do. b) Trong trtrang hap mire tien phat, tri gia tang vat phuong tier bi tick thu hoac mot trong cac hinh thuc xu phat hoac bien phap khac phut hau qua khong thuoc tham quyen hoc vugt qua thaw quyen cua minh thi nguai Bang thu 1y vu viec vi pham phai kip thai chuyen vu viec do den nguo-i co tham quyen xir phut. 3. Chanh thanh tra Chi cue Thu y cip tinh, Chanh thanh tra Cue Thu y eO tham quyen xu phat VPHC doi voi nhang hanh vi vi pharn dupe ph6t hien trong khi thi hanh tong vu va xir 1y cac vu VPHC do thanh tra vien chuyen nganh thu y hone can bo thu y chuyen ho so theo quy dinh cua phap luat. 4. Khi 61) dung hinh thuc tube quyen su' dung chung chi hanh nghe- thu y, nguai co thaw quyen xu phat VPHC thu giCr giay phep, chung chi hanh nghe va ghi r" trong quyet dinh xu phat. Trong th&i han 03 (ba) ngay, ke to ngay ban hanh quyet dinh xCr phut VPHC, nguoi co thaw quyen xu phat thong bao voi eo quan da cap giay phep, chung chi hanh nghe ve viec ap dung hinh thuc xu phut tuoc quyen su dung giay phep, chung chi hanh nghe doi vol ca nhan vi pham. 5. Khi ap dung hinh thus tich thu tang vat, phuong tien VPHC, thanh tra vien chuyen nganh thu y Bang thi hanh tong vu co tham quyen tick thu tang vat, phuong tin du-gc sur dung de VPIIC co gia tri den 2.000.000 long theo quy dinh tai diem b, khoan I Dieu 29 cua Nghi dinh 40/2009/ND-CP. Tri gia c6a tang vat, phuong tien VPHC dtroc xac dinh dua tren gia tri thole to cua tang vat, phuong tien tai thai diem, not xay ra VPHC. Dieu 11. Bien phap tans giu· tang vat, phuong tics nham ngtm chin vi pham hanh chink: 1. Thom quyen tam gift tang vat, phuong Lien VPHC: a) Nhung nguai co tham quyen true giCr tang vat, phuong tin VPHC trong link vu's thu y bao go-in cac chuc dash duac quy dinh tai Dieu 46 cua Phap lenh xu· 1y VPHC. b) Thanh tra vien chuyen nganh thu y dung thi hanh tong vu dugc quyen ra quyet dinh tam gift tang vat, phuong tien VPHC trong truong hop co can eO cho rang neu lch6ng tam gift tang vat, phuong tien VPHC ngay thi tang vat, phuong tien VPHC co the bi tau tan, tieu huy. Trong thoi han 24 gia, ke- tO khi ra quyet dinh tam giu, ngu'o'i ra quyet dinh tam gift phai bao coo cho thu tru'ang true tie-p cua minh 1a mot trong nhCrng nguai co thaw quyen tam gift tang vat, phuong tien VPHC quy dinh tai diem a khoan I Dieu nay va duos su dong y bang van ban cua nguai do. Trong truong hop khong dugc sul dong y cua cac chuc dash quy dinh tai diem a, khoan 1 Dieu nay thi nguai ra quyet dinh tam gift phai buy ngay quye-t dinh tam gift va tr6 lai tang vat, phuong tin da bi tam

9

gift. Khi tra lai tang vat, phuong tien VPHC, nguoi c6 tham quyen phai ra quyet dinh theo mau tai Phu lye IV kern theo Thong tu' nay. 2. Chi tam gift tang vat, phuong tien VPHC khi thay that can thiet d33 ngan chin ngay hanh vi vi pham hoar de ph6ng ngua haft qua xau c6 the xay ra doi vbi con ngubi va d6ng vat, cu the: a) Tang vat VPHC la d6ng vat, san pham d6ng vat nghi mac benh, mang mum benh; dong vat, san pham d6ng vat khong ro nguon goc, xuat xu hoac san pham d6ng vat nghi ngb khong dal tieu chuan ve sinh th6 y; thuoc thu y, nguyen lieu lam thuoc thu y, the pham sinh hoc, vi sinh vat, h6a chat dung trong thu y thu6c Danh muc thuoc thu y cam luu hanh tai Viet Nam, thuoc th6 y nghi ngb dugc lam gia, lam nhai nhan mac, het han sir dung, khong c6 wrong Danh muc thuoc thu y dupe phthp luu hanh tai Viet Nam; cac tru6ng hop cu the khac do ngubi c6 tham quyen xtir 1y VPHC quyet sinh. b) Viec ap dyng bien phap tam gift tang vat, phuong tien VPHC phai loan th6 dung trinh tu, thu tut quy Binh. Trubng hop kh6ng tuan thu cac quy dinh, gay ra thiet hai ve vat chat cho ngubi van chuyen hang h6a, chu hang h6a thi can b6, tong chuc gay ra thiet hai phai chiu trach nhiem boi thubng ve vat chat cho ngubi bi thiet hai. 3. Trinh to thu tuc tam gift tang vat, phuong Lien VPHC:

a) "Ten co s6 quyet dinh tam gift tang vat, phuong tien VPIIC, ngubi da ra quyet dinh phai lap Bien ban tam gift tang vat, phuong Lien V111-1C. Trong bien ban phai ghi day du cac n6i dung theo quy dinh va giao cho nguai vi pham m6t ban. Neu ngubi vi pham khong ky vao bien ban thi phai ghi ro 1y do. Bien ban phai theo dung mau tai Phu lye so II ban hanh kem theo Nghi dinh so40/2009/ND-CP. h) Ngubi ra quye-t dinh tam gift tang vat, phuong tien VPHC c6 trach nhiem phoi hap v6'i chink quyen dia phuong hoac co quan c6 tham quyen not xay ra vi pham bo tri not tam gift, boo quan tang vat, phuong tien VPHC bi tam gift. Trubng hap khong bo tri dugc not tam gift hoac khong the di chuyen tang vat, phuong Lien VPHC ve not tam gift thi ngubi ra quyet dinh tam gift phai ap dung cac bien phap de tranh viec ngubi vi pham tau tan tang vat, phuong tien VPHC va e6 the yeu cau chu phuong Lien to boo quan, tr6ng coi phuong tien VPHC va tang vat VPIIC dupe chuyen cho, van chuyen tren phuong Lien (16[1 H11.

c) Trong thai han 10 ngay, ke to ngay tarn gift tang vat, phtrang Lien VPHC, ngubi ra quyet dinh tam gift phai xur 1y tang vat, phuong tin VPHC theo dung cac bien phap dupe ghi trong quyet dinh xCr 1y. Trong truang hap khong ap dung bien phap Lich thu tang vat, phuong tien VPIIC thi phai tra lai cho ngubi vi pham, chu s6 hfu tang vat, phuong tien VPHC. 4. Viec xir 1y doi vbi tang vat, phuong tien VPHC het thbi han bi tam gift dugc thuc hien theo quy dinh tai Nghi dinh 70/2006/ND-CP ngay 24/7/2006

10

quy Binh viec (Juan ly tang vat, phuong lien hi tam giu then this We harsh chinh va Nghi Binh so 22/2009/ND-CP ngay 24/02/2009 sira dos, bO sung mot so dieu Nghi dinh so 70/2006/ND-('11 ngay 24/7/2006 quy dinh viec quiin 1y tang vat, phtrong tien bi tam giir then thu tuc harsh chinh. Dieu 12. Trinh itrva this tits xi' ph.tt vi pham hanh chinh 1. Viec xCr phut VPHC trong linh vuc thO y phai tuan then trinh tu', this tuc chrac quy dinh tai Phap lenh Xu· 1y VPI IC, Nghi dinh so 128/2008/ND-CP: a) Khi phut hien hanh vi VPHC trong linh vuc thu y, nguo'i c6 than

quyen Bang thi hanh con- vu phai dinh chi ngay hanh vi vi pham. Vic dinh chi hanh vi vi pham trong linh vuc thu y duac the hien bang bicn ban VPHC. 'Prong thai han 10 ngay, be Cr ngay lap bien ban VPHC, nguai co tham quyen xtr phut phai ra quyet dinh xir phut; doi vdi vu VPIIC co nhieu tinh tiet phirc tap thi thai han ra quyet dinh xu phut la trong von- 30 ngay. b) Nguo'i co tham quyen xir phai VPI-IC ap clung tinh tiet tang nang khi ra quyet dinh xu phut trong cac truang hop sau day:

Vi pham nhieu 15n: to chuc, ca nhan thuc hien hanh vi VPHC trong link vtrc thu y nhung truck do vi pham nay chua bi phut hien, chua bi xir phat hoac chua het thoi hieu xCr phut thi dune coi la vi pham nhieu lan trong linh vuc thO Y. "Tai pham: to chdc, ca nhan da bi xu phut ve mot hanh vi vi pham trong link vuc thu y , nhung chua het mot nam , be Cr ngay chap hanh xong quyet dinh xu phut hoac be tir ngay het thai hieu thi hanh quyet dinh xir phut ma lai tiep toe thuc hien hanh vi vi pham trong link vuc this y thi ap clung tinh tiet tang nang la tai pham khi ra quyet dinh xC phut,

c) Doi voi hanh vi VPHC trong linh vlrc thu y co kink thCrc phut chinh la canh cao hoac phut tie-n den 200.000 dong ibi sau khi dinh chi hanh vi vi pham thi nguai co tham quyen xir phat VPHC eo the xu· phut then thi tue don gian va ra quyet dinh xir phut tai cho theo mau quy dinh tai Phu hue so V , ban hanh kern theo Nghi dinh so 40 /2009 / ND-CP. d) 'I'ruong hop nguai ra quyet dinh xu' phut VPI1C la thanh tra vien chuyen nganh thO y, khong co quyen su dung con da^u true tie-p thi quyet dinh xu phut phai du'gc ddng clan cua Chi cuc Thu ytLi 2J . Dau dugc dong van goc tree cong, ben trai tai vi tri ghi ten co quan ra quye-t dinh xur phut VPHC, so va ky hieu cua quyet dinh xur phut. d) Trcrong hop phat tie^ n den 200.000 dong thi nguai vi pham co the nop tiers tai cho cho nguo'i ra quyet dinh xCr phut va doge nhan bicn lai thu lien phut do Bo Tai chinh phut hanh , hoc nop lien tai Kho bac nha nude dcrgc ghi trong quyet dinh xCr phut. Truck khi het ngay lam viec, nguai ra quyet dinh xir phut phai ban giao ho so vu VPI-IC, bien lai thu tiers ghat VPHC va so Lien phat cho nguai co track

II

nhiem trong don vi de Iuu ho so xu phat VPHC, nop Iii tier phat cho Kho bat Nha nuac. c) Doi vai hanh vi vi pham co murc phat tie-n tren 200.000 dong thi ngubi co than-1 quyen dang thi hanh tong vu phai lap bien ban VPHC theo dung mau quy dinh. g) Trubng hap mire tien phat tir 10.000.000 dong tr& leen doi v&t ngubi vi pham dang gap hoan canh khl khan dac biet ve kinh te-, dogg thbi ngubi vi pham co don de nghi dugc nop tien phat nhieu Ian; don de nghi da dugc Uy ban nhan En cap xa not ngubi vi pham cu tru xac nhan hoan canh thi ngubi ra quyet dinh xir phat hanh chinh quyet dinh bang van ban cho phep ngu'bi vi pham dugc nop tien phat nhieu lan theo trinh tu, thu tuc quy dinh tai Dieu 27 cua Nghi dinh so 128/2008/ND-CP.

Quyet dinh xur phat bang hinh thirc phat canh cao, bang hinh thirc phat tien theo thu tut don gian, bien ban VPHC, quyet dinh xu phat VPHC phai darn bao ghi day du cac not dung theo cac mau Phu luc dugc ban hanh kern theo Nghi dinh 40/2009/ND-CP. Quyet dinh xu phat VPHC co hieu luc ke tir ngay 1cy ban hanh, tru trubng hap Quyet dinh co ghi ngay co hieu hrc Ichac. Trong thbi han 10 ngay, ke to ngay dugc giao quyet dinh xu phat, ca nhan, to ch ltc bi xu, phat phai chap hanh quyet dinh xu phat.

2. Hinh thirc xir phat bo sung va bien phap Ichac phut hau qua: Doi v&i mot so hanh vi VPHC du(-Yc quy dinh tai Nghi dinh 40/2009/NDCP, ngoai hinh thtirc xu phat chinh con bi ap dung hinh thu-c xu^ phat bo sung va bien phap khac phut hall qua. a) Hinh thuc xir phat bo sung to&c quyen su dung giay phep, chung chi hanh nghe thu y: Giay phep la mot loci giay tb do co- quan thu y c& tham quyen cap cho to chuc, ca nhan de to chuc , ca nhan nay dugc phep hoat dong, kinh doanh prong linh vu'c thu y. Chirng chi hanh nghe thin y la mot loci giay to do co- quan thu y co thdm quyen cap cho ca nhan de cho phep ca nhan hanh nghe ve thu y trong mot linh vuc nhat dinh. Th&i ban tuac quyen six dung giay phep, thong chi hanh nghe: toi da khong qua 12 thing doi vbi hinh thus tudc quyen sCr dung co thbi han va tilt 12 thing tra ten doi vai hinh thuc to & c quyen sir dung khong co thoi han. Doi v & i loai giay phep ma ngubi co thaw quyen xir phat VP1IC khong co tham quyen to-&c quyen sir dung ( vi du nhu Giay phep kinh doanh do S& Ke hoach & Dau to cac tinh, thanh pho cap) thi ngubi co thaw quyen phai c& van ban kicn nghi dong thbi gu · i kern then ho so vu vies VPHC den co quan da cap phep de xir Iy.1u.1i3]

12

Doi vori hinh vi VPHC nra trong Nghi dinh 40/2009/ND-CP quy Binh vice hroc quyen su dung giay phep, chung chi hanh nghe trong mot khoang tho gian nhat dish (vi du to 03 den 06 thing) III! ngu'ai co thOr quyen phai can cu vao tinh chat, mire do cua hanh vi vi pham de" quyet dinh thoi han on the ngu'o'i vi pham bi tu'bc quyen su' dung giay phep, chung chi hAnh nghe.

Neu mot nguai thus hien nhieu hanh vi vi pham ma cac hanh vi vi pham nay den du'gc quy dinh hinh thuc xu' phut bo sung la laic quyen su· dung giay phep, chung chi hanh nghe thi nguoi co tham quyen xir phai chi ap dung tuo'c quyen su' dung giay phep, chung chi hanh nghe doi vo'i mot hanh vi vi pham ma Nghi dinh so 40/2009/ND-CP quy dinh c6 thai han We quyen su dung dui What (1oi vii hanh vi nay. b) Tich thu tang vat, phuong tin VPIIC:

Tich thu tang vat, phuong tier VPHC la hinh thuc phat bo sung, du'gc ap dung Item theo hinh thuc ph,.. chinh. Thii tUe va cac tru'ang h(.Yp cu the bi ap clung tich thu tang vat, phuong tin vi pham du'o'c quy dinh tai Nghi dinh so 40/2009/ND-CP va cac Nghi dinh xuu phaJt VPHC trong linh vurc quan ly nha Wait (chat co lien quan. Khi tich thu tang vat, phuong tien VPIIC, nguo'i co tham quyen phai ra quyet dinh tich thu theo mau quy dinh tai Phu lac I ban hanh kern theo Thong tu' 11U)'. Khong ap dung hinh thus xu' phat tick thu tang vat, phu'o'ng tien trong tru'ong hop tang vat, phuong Lien bi to chat, ca nhan vi pham chiem doat, s6clung trai phep tna phai tra lai cho chu so hau hoac ngu'o'i quan 1y, nguai su' dung hap phap.

c) Cat bien phap khac phut hau qua

Bien phap khac phut hau qua la mot trong nhieu hinh thuc xir phai du-()'c ap dung cling v&i hinh thuc xer phut chinh, Wham xir ]y triet de vi pham, loai tru nguyen nhan, dieu kien tai pham, kh is phut hau qua do VPIIC gay ra, Vic Lip dung bien phap khac phut hau qua buoc tieu hOy tang vat VPIIC phai lap hoi dong lien hay va phai lap bien ban tieu hay theo mau tai Phu lac II ban hanh kem theo Thong to nay. Trong hinh vac thu y, ngoai cac bin phap khac phut hau qua duoc quy dinh tai khoan 3, Dieu 7 thi Nghi dinh so 40/2009/ND-CP con quy dinh mot so bien phap Idrat phut Mu qua dac thu sau da"y:

Tam dinh chi hoat long cua co' so; Buoc thu hoi thuac thu y. Doi vo'i hanh vi vi pham quy dinh tai diem a khoan 3 va khoan 4 Dieu 17 Nghi dinh 40/2009/ND-CP quy dinh bien phap khac phuc hau qua la tain dinh chi hoac dong cua co so trong truong hop can thie-t de- khac phuc cho den khi do die-u kien ve sinh thu y then quy dinh.

13

Trtr&ng hop can thiet duo-c hieu la cac truong hop ma co so' vi pham nghiem trong cac quy dinh ve dieu kien ve sinh thU y, ve sinh thu y moi truong san xuat, kinh doanh ma hau qua co the gay anh htr&ng nang ne hoac tat dong true tiep den sire khoe nguo'i da"n hoac moi truong song xung quanh. Tuy theo mac do vi pham, tinh trang vi pham dieu kien ve sinh thu y cua co s& ma ngu&i co tham quyen xu phat quyet dinh thoi gian tam Binh chi host dong cua co, sor, dong th&i neu ro th&i diem co s& phai khac phuc hoan town dieu kien ve sinh thU y de co' quan thU y co tham quyen tie-n hanh Iciem tra ttu&c khi cho phep co s& hoat dong tr& lai. Doi v&i cac hanh vi vi pham quy dinh tai khoan 2 Dieu 18, khoan 3 Dieu 20 Nghi dinh 40/2009/ND-CP quy dinh bien phap khac phut hau qua la buoc thu hoi thuoc thu y, nguyen lieu Iam thuoc thu y. Viet thu hoi thuoc dupe thus hien theo quy dinh tai Thong to so 02/2009/TT-BNN ngay 14/01/2009 cua Bo Nong nghiep va PTNT Inr&ng Ban thu tut thu hoi va xU ly thuoc thu y. Chuo·ng 5 TO CH1/C THU'C ;EARN Dieu 13. Trach nhigm thi hanh 1. Thong to nay co hieu hrc sau 45 ngay, Ice tir ngay lcy ban hanh. Nhung quy dinh tru&c day trai v&i Thong to nay deu bai ho. 2. Chanh Thanh tra S& Nong nghiep va Phat trien nong thon, Chanh Thanh tra Cuc Thu y, Chanh thanh tra Chi cut Thu y cac tinh, thanh pho chiu trach nhiem chi dao, hu&ng dan, don doe, kiem tra vies thue hien Thong to nay. 3. Trong qua trinh that hien Thong to, neu co vu&ng mac, co, quan, to chuc, ca nhan phan anh ve Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon de kip thai dieu Chinh, bo sung.

No'i h /lan: - Van phong Chinh phu;

- Lanh ciao Bo Nong nghiep & PTNT; - UBND cac tinh, thanh pho true thuoc TU; - Cong bao Chinh phu, Website Chinh phiti; - Cuc Kicm tra van ban - Be Tu phap; - Vu Phap the, Cue Thu y - Bo NN & PTNT; - So NN & PTNT,Chi cue Thu y cac sinh, thank pho true thuoc TU;

. BO TRUONG

, nL!i >4 I? U U1NU

p Kinh Tan

- Luu: VT, Cue Thu y.

14

Information

31 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

92754

You might also be interested in

BETA