Read knjigovodstveni_praktikum text version

KORISNICKA DOKUMENTACIJA

Stranica:

Revizija:

KNJIGOVODSTVENI PRAKTIKUM

1/22

2

SADRZAJ:

1. 2.

UVOD .................................................................................................................................................................. 2 VLASTITA POTROSNJA ......................................................................................................................................... 3 2.1 2.2 2.3 2.4 TROSKOVI REPREZENTACIJE ­ VANJSKE USLUGE .............................................................................................................. 3 TROSKOVI REPREZENTACIJE ­ UPORABA VLASTITIH ZALIHA ................................................................................................ 3 TROSKOVI VLASTITE POTROSNJE ­ SREDSTVA ZA OSOBNI PRIJEVOZ...................................................................................... 4 TROSKOVI PROMIDZBE ­ UPORABA VLASTITIH ZALIHA ...................................................................................................... 4

3. 4.

NABAVA DOBARA I USLUGA NA KREDITNE KARTICE ........................................................................................... 6 PREPLATE NA KONTIMA KUPACA I DOBAVLJACA ................................................................................................ 7 4.1 4.2 4.3 ZATVARANJE MANJE PLAENIH POTRAZIVANJA I OBVEZA (SITNA ZAOKRUZENJA) .................................................................... 7 ZATVARANJE VISE NAPLAENIH POTRAZIVANJA OD KUPACA ............................................................................................... 7 ZATVARANJE VISE UPLAENIH OBVEZA PREMA DOBAVLJACIMA .......................................................................................... 8

5. 6. 7. 8. 9.

PRIJEBOJ (KOMPENZACIJA) ................................................................................................................................11 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST NA INOZEMNE USLUGE .................................................................................12 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE (OSNOVNA SREDSTVA) ..................................................................................13 NABAVE U GOTOVINI .........................................................................................................................................14 PREDUJMOVI (AVANSI) ......................................................................................................................................15 9.1 9.2 9.3 DANI PREDUJMOVI (AVANSI) .................................................................................................................................... 15 PRIMLJENI PREDUJMOVI (AVANSI) ............................................................................................................................. 15 PREDUJMOVI (AVANSI) ,,BEZ RACUNA" ....................................................................................................................... 16 NABAVA ZALIHA - UVOZ .................................................................................................................................18 OBRACUNANI TROSKOVI "BEZ ULAZNIH RACUNA" .......................................................................................20 RASHOD DUGOTRAJNE IMOVINE (OSNOVNA SREDSTVA) ..............................................................................21 RASHOD POTPUNO AMORTIZIRANE DUGOTRAJNE IMOVINE ............................................................................................. 21 RASHOD DUGOTRAJNE IMOVINE KOJA NIJE POTPUNO AMORTIZIRANA ............................................................................... 21 ZAKLJUCNA KNJIZENJA ...................................................................................................................................22 UTVRIVANJE TROSKOVA POSLOVANJA ....................................................................................................................... 22 UTVRIVANJE PRIHODA I RASHODA POSLOVANJA .......................................................................................................... 22 UTVRIVANJE REZULTATA POSLOVANJA ...................................................................................................................... 22

10. 11. 12. 12.1 12.2 13. 13.1 13.2 13.3

KORISNICKA DOKUMENTACIJA

Stranica:

Revizija:

KNJIGOVODSTVENI PRAKTIKUM

2/22

2

1. UVOD

Knjigovodstveni praktikum je dio korisnicke dokumentacije UBS21 namijenjen knjigovodstvenim djelatnicima. Sadrzi primjere s dodatnim objasnjenjima za knjizenja poslovnih dogaaja cije knjizenje u poslovne knjige zahtjeva koristenje vise naloga za knjizenje (poslovni dokumenti u UBS21) ili su dodatna knjizenja uvjetovana zakonskim propisima (npr. porezno nepriznati troskovi,pdv na inozemne usluge i sl). Primjeri navedeni u knjigovodstvenom praktikumu trebali bi omoguiti knjigovoama ,,lakse" provoenje i knjizenje poslovnih dogaaja u UBS21 kroz odgovarajue poslovne i porezne knjige.

© N-LAB *** Umnozavanje ili distribuiranje bilo kojeg dijela ovog dokumenta, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja N-LAB d.o.o.

2

KORISNICKA DOKUMENTACIJA

Stranica:

Revizija:

KNJIGOVODSTVENI PRAKTIKUM

3/22

2

2. VLASTITA POTROSNJA

Za knjizenje troskova vlastite potrosnje ­ izuzimanja, rashoda po osnovi reprezentacije i sredstva za osobni prijevoz u UBS21 koristimo sljedee sheme (pecate) knjizenja poslovnih dokumenata : · · · ulazni racuni (za rezije i poslovne izdatke) ­ za knjizenje ulaznih racuna troskova, racun za vlastitu potrosnju (roba) ­ za knjizenje izuzimanja vlastitih zaliha za potrosnju, racun za vlastitu potrosnju ­ za knjizenje pdv-a na porezno nepriznati dio troska.

Budui da se troskovi vlastite potrosnje ­ izuzimanja, rashodi po osnovi reprezentacije i sredstava za osobni prijevoz dijele na porezno priznate i nepriznate rashode u shemama knjizenja treba koristiti RASPODJELU (rasknjizavanje troskova)

2.1 Troskovi reprezentacije ­ vanjske usluge Primjeri shema knjizenja poslovnih dokumenata za koristenje : VK 10341 ­ troskovi reprezentacije (R-1) VK 13300 ­ porezno nepriznati troskovi reprezentacije 70%

Primjer 1. Racun br.199 (R-1) za ugostiteljske usluge

OPIS troskovi reprezentacije porez na dodanu vrijednost ukupno

IZNOS 845.00 185.90 1 030.90

BR.POZICIJE U SHEMI KNJIZENJA 1150 1600 1000

Kod knjizenje ulaznog racuna za troskove reprezentacije popunjavaju se pozicije ukupno, ukupno bez poreza (ne knjizi se ) i pozicija poreza na dodanu vrijednost (po svakom R-1 ili R-2 racunu u cijelosti se priznaje pretporez). S obzirom da je knjizenjem ulaznog racuna pretporez priznat u cijelosti (vidi Knjiga ulaznih racuna kol.br.11) potrebno je dokumentom "RACUN ZA VLASTITU POTROSNJU" pretporez "korigirati " za dio koji se ne moze odbiti. U dokumentu Racun za vlastitu potrosnju u poziciju 1000-UKUPNO unosi se iznos porezno nepriznatog djela troska u bruto iznosu (u primjeru 1.030,90*70% = 721,63). Interni racuni za vlastitu potrosnju mogu se knjiziti na dva nacina: · · po svakom ulaznom racunu (R-1 ili R-2) na kraju obracunskog razdoblja za cijelo obracunsko razdoblje

2.2 Troskovi reprezentacije ­ uporaba vlastitih zaliha Primjeri shema knjizenja poslovnih dokumenata za koristenje : VK 12109 ­ troskovi vlastitih zaliha za reprezentaciju

Budui da se kod upotrebe vlastite robe,proizvoda i usluga za reprezentaciju porez na dodanu vrijednost obracunava na 70% trzisne cijene sto cini poreznu osnovicu u shemi knjizenja treba koristiti poziciju 1250 ­ POPUST. Uporabom ove pozicije porezna osnovica se umanjuje za porezno priznati dio troska na koji se ne plaa porez na dodanu vrijednost.

© N-LAB *** Umnozavanje ili distribuiranje bilo kojeg dijela ovog dokumenta, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja N-LAB d.o.o.

3

KORISNICKA DOKUMENTACIJA

Stranica:

Revizija:

KNJIGOVODSTVENI PRAKTIKUM

4/22

2

Primjer 2. Sa skladista trgovacke robe za reprezentaciju je izuzeto robe u vrijednosti od 980,00 kn. OPIS nabavna vrijednost robe izuzete za reprezentaciju porezno priznati dio troska reprezenatacije (30%) porezno nepriznati dio troska reprezentacije (70%) pdv na porezno nepriznati dio troska reprezenatcije Ukupno porezno nepriznati trosak reprezentacije IZNOS 980.00 294.00 686.00 150.92 836.92 1600 1000 BR.POZICIJE U SHEMI KNJIZENJA 4152,4154 1250 (2800)

Kod knjizenja Racuna za vlastitu potrosnju (roba) u kartici "STAVKE" treba: · · · izabrati zalihe koje izuzimamo (rasknjizavati samo zalihe kod kojih je napravljena ulazna kalkulacija) upisati kolicinu zaliha koje izuzimamo u potrosnju pod rabat upisati % porezno priznatog djela troska vlastite potrosnje (u primjeru 30%)

2.3 Troskovi vlastite potrosnje ­ sredstva za osobni prijevoz Primjeri shema knjizenja poslovnih dokumenata za koristenje : VK 10309 ­ troskovi osobnih vozila ­ gorivo (R-1) VK 13301 ­ porezno nepriznati troskovi goriva 30%

Primjer 3. Racun br.200 (R-2) za utroseno gorivo

OPIS utroseno gorivo porez na dodanu vrijednost ukupno IZNOS 261.64 57.56 319.20 BR.POZICIJE U SHEMI KNJIZENJA 1150 1600 1000

Kod knjizenja ulaznog racuna za troskove sredstava za osobni prijevoz popunjavaju se pozicije ukupno, ukupno bez poreza (ne knjizi se ) i porez na dodanu vrijednost . Nakon knjizenja ulaznog racuna troskova za osobni prijevoz moramo Racunom za vlastitu potrosnju

"korigirati" pretporez za dio koji se ne moze odbiti. Iznos porezno nepriznatog djela troska u bruto iznosu

unosimo u poziciju Ukupno ( u primjeru 319,20*30% = 95,76)

2.4 Troskovi promidzbe ­ uporaba vlastitih zaliha Primjeri shema knjizenja poslovnih dokumenata za koristenje : VK 12108 ­ troskovi vlastitih zaliha za promidzbu

© N-LAB *** Umnozavanje ili distribuiranje bilo kojeg dijela ovog dokumenta, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja N-LAB d.o.o.

4

KORISNICKA DOKUMENTACIJA

Stranica:

Revizija:

KNJIGOVODSTVENI PRAKTIKUM

5/22

2

Primjer 4. Sa skladista trgovacke robe za promidzbu je izuzeto robe u vrijednosti od 490,00 kn.

OPIS nabavna vrijednost robe izuzete za promidzbu porez na dodanu vrijednost ukupno IZNOS 490.00 107.80 597.80 BR.POZICIJE U SHEMI KNJIZENJA 1152 1600 1000

U Racunu za vlastitu potrosnju (roba) u kartici "STAVKE" treba: · · odabrati zalihe koje izuzimamo (rasknjizavati samo zalihe kod kojih je napravljena ulazna kalkulacija) upisati kolicinu zaliha koje izuzimamo u potrosnju

U SHEMI KNJIZENJA ULAZNOG RACUNA TROSKOVA VLASTITE POTROSNJE POZICIJU 1150 ­ UKUPNO BEZ POREZA RAZDIJELITI NA POREZNO PRIZNATI I NEPRIZNATI DIO TROSKA U SHEMAMA KNJIZENJA INTERNOG RACUNA ZA VLASTITU POTROSNJU MORA BITI: o o PDV STATUS - "Iz.Rn.Vl.potrosnja (26)" PLAANJE - "Ne plaa se (0)"

PO SVAKOM ULAZNOM RACUNU TROSKOVA VLASTITE POTROSNJE (R ILI R-2) (R-1 PRETPOREZ SE PRIZNAJE U CJELOSTI PRETPOREZ KOJI SE NE MOZE ODBITI MOZEMO KNJIZITI PO SVAKOM ULAZNOM RACUNU ILI NA KRAJU OBRACUNSKOG RAZDOBLJA ZA CIJELO OBRACUNSKO OBRACUNSKO RAZDOBLJE ZA VLASTITU POTROSNJU RASKNJIZAVATI SAMO ZALIHE KOD KOJIH JE NAPRAVLJENA ULAZNA KALKULACIJA

© N-LAB *** Umnozavanje ili distribuiranje bilo kojeg dijela ovog dokumenta, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja N-LAB d.o.o.

5

KORISNICKA DOKUMENTACIJA

Stranica:

Revizija:

KNJIGOVODSTVENI PRAKTIKUM

6/22

2

3. NABAVA DOBARA I USLUGA NA KREDITNE KARTICE

Nabave dobara i usluga na kreditne kartice u UBS21 se knjizi tako da se obveza po svakom ulaznom racunu (R-1 ili R-2) knjizi na konto dobavljaca koji je racun izdao,a potom kada se od izdavatelja kreditne kartice 2) primi obracun/izvadak obveza prema dobavljacu se "zatvara" obvezom prema izdavatelju kreditne kartice koju se kasnije podmiruje nalogom za plaanje. Poslovni dokumenti kojima se knjizi nabava na kreditne kartice su: · · · · ulazni racuni (rezije i poslovni izdaci) ­ za knjizenje ulaznih racuna dobavljaca, ulazni racuni (ostalo) ­ za knjizenje obracuna / izvatka izdavatelja kreditne kartice, obracuna specifikacija obracunskog zatvaranja ­ za ,,zatvaranje" obveze prema dobavljacu, izvod ziro-racuna ­ za knjizenje plaanja obveze prema izdavatelju kreditne kartice.

Primjeri shema knjizenja poslovnih dokumenat za koristenje : dokumenata VK 10194............10357 ­ ulazni racun troskova 194............10357 VK 10407 ­ obveze po kreditnim karticama VK 19501 ­ racun (slip) kreditne kartice

Primjer 5. Racun br.201 (R-1) za nabavu uredskog materijala u iznosu od 193,55 kn. 1) Racuni su plaeni kreditnom karticom DINERS CLUB ADRIATIC.

OPIS uredski materijal porez na dodanu vrijednost ukupno IZNOS 158.05 34.90 193.55 BR.POZICIJE U SHEMI KNJIZENJA 1150 1600 1000

Nakon knjizenja ulaznih racuna knjizimo " "ZATVARANJE" obveza prema dobavljacima dokumentom "SPECIFIKACIJA OBRACUNSKOG ZATVARANJA". Zatvaranje mozemo knjiziti na dva nacina: ZATVARANJA". · nakon svakog ulaznog racuna knjizimo njegovo zatvaranje · jednom specifikacijom zatvaramo vise ulaznih racuna U kartici "PLAANJE" specifikacije obracunskog dokumenta unosimo ulazne racune koje "zatvaramo".

OBVEZU PO SVAKOM ULAZNOM RACUNU KNJIZITI NA KONTO DOBAVLJACA KOJI JE RACUN IZDAO SPECIFIKACIJOM OBRACUNSKOG ZATVARANJA KNJIZITI "ZATVARANJE" OBVEZE PREMA DOBAVLJACU KORISTEI KONTO 2159 KAO PRIJELAZNI KONTO U SHEMI KNJIZENJA SPECIFIKACIJE OBRACUNSKOG ZATVARANJA ZA POZICIJU 1000 1000UKUPNO PREPORUCLJIVA VRSTA ANALITIKE JE ­"bez analitike" PDV STATUS SHEME KNJIZENJA OBRACUNA/IZVADKA IZDAVATELJA KREDITNE KARTICE TREBA BITI: o "Nije PDV dokument (0)" KONTO 2159 ­ OBRACUN OBVEZA PO KREDITNIM KARTICAMA "PRIJELAZNI KONTO" PREKO KOJEG SE KNJIZI "ZATVARANJE" OBVEZE PREMA DOBAVLJACU S OBVEZOM I ACU PREMA IZDAVATELJU KR KREDITNE KARTICE KOJA SE PLAA KNJIZI SE S SAMO NA KARTICAMA GLAVNE KNJ KNJIGE

© N-LAB *** Umnozavanje ili distribuiranje bilo kojeg dijela ovog dokumenta, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja N-LAB d.o.o.

6

KORISNICKA DOKUMENTACIJA

Stranica:

Revizija:

KNJIGOVODSTVENI PRAKTIKUM

7/22

2

4. PREPLATE NA KONTIMA KUPACA I DOBAVLJACA

Za zatvaranje salda na kontima dobavljaca i kontima kupaca nastalih zbog vise ili manje plaenih obveza i potrazivanja (bez obzira da li se vraaju ili ne partnerima) u UBS21 koristimo sheme (pecate) knjizenja poslovnih dokumenata : · · · reklamacija kupca ­ za zatvaranje vise plaenih potrazivanja od kupaca (potrazni saldo) reklamacija dobavljaca ­ za zatvaranje vise plaenih obveza prema dobavljacima (dugovni saldo) specifikacija obracunskog zatvaranja ­ za zatvaranje manje plaenih potrazivanja od kupaca i obveza prema dobavljacima

4.1 Zatvaranje manje plaenih potrazivanja i obveza (sitna zaokruzenja) Primjeri shema knjizenja poslovnih dokumenata za koristenje : VK 10194 ­ isknjizenje sit.svota ­ kupci / dobavljaci

U poziciji 1000 ­ UKUPNO sheme unosimo konto rashoda i konto prihoda glavne knjige na koja knjizimo svote manje plaenih potrazivanja i obveza. Primjer 6. Kupac 1 po racunu IF-2005-000001 uplatio je manje 1,00 kn. Kupac 2 po racunu IF-2005-000002 uplatio je manje 0,41 kn. Dobavljacu 1 po racunu UF-2005-000001 plaeno je manje 0,30 kn.

OPIS manje naplaceno po IF-2005-000001 manje naplaceno po IF-2005-000002 manje plaeno po UF-2005-000001 ukupno manje naplaeno od kupaca ukupno manje plaeno dobavljacima IZNOS 1.00 0.41 0.30 1.41 0.30 BR.POZICIJE U SHEMI KNJIZENJA 2999 2999 2999 1000 (D) 1000 (P)

Salda zatvaramo (isknjizavamo) dokumentom "SPECIFIKACIJA OBRACUNSKOG ZATVARANJA" gdje u kartici "PLAANJE" unosimo dokumente koje zatvaramo. Jednom specifikacijom mozemo istovremeno zatvarati vise potrazivanja od kupaca i vise obveze prema dobavljacima.

4.2 Zatvaranje vise naplaenih potrazivanja od kupaca Primjeri shema knjizenja poslovnih dokumenata za koristenje : VK 13020 ­ povrat preplata kupcu VK 15200 ­ izvod ziro-racuna

Primjer 7. Kupac 1 je po ponudi uplatio 7.100,00 kn. Kupcu je ispostavljen racun IF-2005-000001 na iznos od 6.827,65 kn. Vise uplaeni iznos od 272,35 kn vraa se kupcu isplatom sa ziro-racuna

OPIS povrat preplate kupcu - konto 1200 povrat preplate kupcu - konto 2250 IZNOS 272.35 272.35 BR.POZICIJE U SHEMI KNJIZENJA 1000 1150

© N-LAB *** Umnozavanje ili distribuiranje bilo kojeg dijela ovog dokumenta, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja N-LAB d.o.o.

7

KORISNICKA DOKUMENTACIJA

Stranica:

Revizija:

KNJIGOVODSTVENI PRAKTIKUM

8/22

2

Reklamacija kupca kao dodatni dokument je nuzna jer se u UBS21 ne mogu povezati stavke dokumenta plaanja (bez obzira sto su knjizene na suprotne strane) odnosno pozicija 2993 sa pozicijom 2993 ,ve uvijek pozicija plaanja (2993 i sl.) zatvara poziciju naplate (1000) dakle ako bi se nalog za povrat sa ziro-racuna direktno knjizio na konto kupca sustav ne bi povezao stavke pa bi u izvjestajima (npr. IOS) preplate bile i dalje iskazane kao otvoreni saldo. Nakon knjizenja reklamacije kupca potrebno je u Obradama/Obrade podataka/ Financije/ Zatvaranje/Manualno zatvaranje otvorenih stavaka povezati dokument reklamacija kupca sa preplatom kupca. Primjer 8. Kupac 1 je po ponudi uplatio 7.100,00 kn. Kupcu je ispostavljen racun IF-2005-000001 na iznos od 6.827,65 kn. Kupcu je ispostavljen racun IF-2005-000002 na iznos od 2.500,41 kn. Vise uplaeni iznos od 272,35 kn po IF-2005-000001 ne vraa se kupcu ve se njime podmiruje dio IF-2005-000002. U Obradama/Obrade podataka/ Financije/ Zatvaranje/Manualno zatvaranje otvorenih stavaka povezati dokument izlazni racun kupca sa preplatom kupca. Primjer 9. Kupac 1 po racunu IF-2005-000001 uplatio je vise 45,00 kn (6.872,65 kn umjesto 6.827,65 kn). Vise uplaeni iznos ne vraa se kupcu i ne koristi se za podmirenje drugih potrazivanja od kupca.

OPIS preplata kupca koja se ne vraa - konto 1200 preplata kupca koja se ne vraa - konto 7700

IZNOS 45.00 45.00

BR.POZICIJE U SHEMI KNJIZENJA 1000 1150

Primjeri shema knjizenja poslovnih dokumenata za koristenje : VK 13021 ­ isknjizenje preplata kupca

Nakon knjizenja reklamacije kupca potrebno je u Obradama/Obrade podataka/ Financije/ Zatvaranje/Manualno zatvaranje otvorenih stavaka povezati dokument reklamacija kupca sa preplatom kupca.

Osim manualnog (rucnog) zatvaranja mozemo koristiti i automatsko zatvaranje otvorenih stavaka (Obrade/ Obrade podataka/Financije/Zatvaranje/Automatsko zatvaranje otvorenih stavaka).Automatsko zatvaranje stavka koristimo kada: · · jednom reklamacijom zatvaramo vise preplata istog partnera vise reklamacija zatvara vise preplata razlicitih partnera

4.3 Zatvaranje vise uplaenih obveza prema dobavljacima Primjeri shema knjizenja poslovnih dokumenata za koristenje : VK 13820 ­ povrat preplate od dobavljaca VK 15200 ­ izvod ziro- racuna

Primjer 10. Dobavljac je ispostavio racun na iznos od 2.686,41 kn.

© N-LAB *** Umnozavanje ili distribuiranje bilo kojeg dijela ovog dokumenta, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja N-LAB d.o.o.

8

KORISNICKA DOKUMENTACIJA

Stranica:

Revizija:

KNJIGOVODSTVENI PRAKTIKUM

9/22

2

Racun je plaen u iznosu od 2.866,41 kn. Preplatu u iznosu od 180,00 kn dobavljac je vratio na ziroracun.

OPIS povrat preplate od dobavljaca - konto 2201 povrat preplate od dobavljaca - konto 1250

IZNOS 180.00 180.00

BR.POZICIJE U SHEMI KNJIZENJA 1000 1150

Reklamacija dobavljaca kao dodatni dokument je nuzna jer se u UBS21 ne mogu povezati stavke dokumenta plaanja (bez obzira sto su knjizene na suprotne strane) odnosno pozicija 2993 sa pozicijom 2993 ,ve uvijek pozicija plaanja (2993 i sl.) zatvara poziciju naplate (1000) dakle ako bi se nalog za povrat sa ziro-racuna direktno knjizio na konto dobavljaca sustav ne bi povezao stavke pa bi u izvjestajima (npr. IOS) preplate bile i dalje iskazane kao otvoreni saldo. Nakon knjizenja reklamacije dobavljaca potrebno je u Obradama/Obrade podataka/ Financije/ Zatvaranje/Manualno zatvaranje otvorenih stavaka povezati dokument reklamacija dobavljaca sa preplatom dobavljacu. Primjer 11. Dobavljac je ispostavio racun na iznos od 2.686,41 kn (UF-2005-000001) Racun je plaen u iznosu od 2.866,41 kn. Preplatom u iznosu od 180,00 kn podmiruje se dio racuna UF-2005-000002. U Obradama/Obrade podataka/ Financije/ Zatvaranje/Manualno zatvaranje otvorenih stavaka povezati dokument ulazni racun dobavljaca sa preplatom dobavljacu. Primjer 12. Dobavljacu 2 je po racunu UF-2005-000001 uplaeno vise 11,59,00 kn (2.698,00 kn umjesto 2.686,41 kn). Vise uplaeni iznos se ne vraa i ne koristi se za podmirenje drugih obveza prema dobavljacu.

OPIS preplate dobavljacima koje se ne vraaju - konto 2201 preplate dobavljacima koje se ne vraaju - konto 4811

IZNOS 11.59 11.59

BR.POZICIJE U SHEMI KNJIZENJA 1000 1150

Primjeri shema knjizenja poslovnih dokumenata za koristenje : VK 13821 ­ isknjizenje preplata dobavljaca

Nakon knjizenja reklamacije dobavljaca potrebno je u Obradama/Obrade podataka/ Financije/ Zatvaranje/Manualno zatvaranje otvorenih stavaka povezati dokument reklamacija dobavljaca sa preplatom dobavljacu.

Osim manualnog (rucnog) zatvaranja mozemo koristiti i automatsko zatvaranje otvorenih stavaka (Obrade/ Obrade podataka/Financije/Zatvaranje/Automatsko zatvaranje otvorenih stavaka).Automatsko zatvaranje stavka koristimo kada: · · jednom reklamacijom zatvaramo vise preplata istog partnera vise reklamacija zatvara vise preplata razlicitih partnera

9

© N-LAB *** Umnozavanje ili distribuiranje bilo kojeg dijela ovog dokumenta, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja N-LAB d.o.o.

KORISNICKA DOKUMENTACIJA

Stranica:

Revizija:

KNJIGOVODSTVENI PRAKTIKUM

10/22

2

U SHEMAMA KNJIZENJA REKLAMACIJA KUPCA/DOBAVLJACA ­ PREPLATE MORA BITI: o o PDV STATUS ­ "Nije PDV dokument (0)" PLAANJE ­ "Naplata potrazivanja (121)"/"Plaanje ulaznih racuna (111)"

POZICIJA 1150 KONTA 1250 (Potrazivanja za predujmove) i KONTA 2250 (Dani predujmovi) U SHEMAMA MORA IMATI ANALITIKU ­ "BEZ ANALITIKE" U IZVODU ZIRO ­ RACUNA STAVKE POVRATA PREPLATA OD KUPCA/DOBAVLJACA MORAJU IMATI: o o ANALITIKU ­ "BEZ ANALITIKE" KONTO ­ 1250 (Potrazivanja za predujmove) / 2250 (Dani predujmovi)

DATUM DOKUMENTA REKLAMACIJE KUPCA/DOBAVLJACA ­ PREPLATE TREBAO BI BITI ISTOVJETAN DATUMU IZVODA ZIRO RACUNA KOJIM SE VRAAJU PREPLATE ZIRO-RACUNA NAKON KNJIZENJA REKLAMACIJA K KUPACA/DOBAVLJACA ­ PREPLATE OBVEZNO POKRENUTI OBRADU ZATVARANJA OTVORENIH STAVAKA (MANUELNU ILI AUTOMATSKU) JEDNOM SPECIFIKACIJOM OBRACUNSKOG ZATVARANJA MOGUE JE ZATVARATI MANJE PLAENA POTRAZIVANJA I OBVEZE ZA VISE PARTNERA

© N-LAB *** Umnozavanje ili distribuiranje bilo kojeg dijela ovog dokumenta, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja N-LAB d.o.o.

10

KORISNICKA DOKUMENTACIJA

Stranica:

Revizija:

KNJIGOVODSTVENI PRAKTIKUM

11/22

2

5. PRIJEBOJ (KOMPENZACIJA)

Za knjizenja prijeboja (kompenzacije) meusobnih potrazivanja i obveza u UBS1 koristimo shemu (pecat) knjizenja poslovnog dokumenta : · specifikacija prijeboja ­ za knjizenje Izjave o prijeboju kompenzaciji

Primjeri shema knjizenja poslovnih d dokumenata za koristenje : VK 19600 ­ kompenzacija (prijeboj)

Primjer 13.

Nase poduzee 10000 Zagreb,Bijenicka cesta 33. MB:0010005 VJEROVNIK IZJAVA O PRIJEBOJU BR.102

N-lab 10040 Zagreb,Zugcieva 22. MB:00871770 DUZNIK

Temeljem odredaba cl.336 do 343.Zakona o obveznim odnosima obavlja se prijeboj meusobnih dospjelih potrazivanja i obveza iz duznicko vjerovnickih odnosa utemeljenih do 6.9.2005.god. duznicko-vjerovnickih

VJEROVNIK Opis IF-2005-000001 (dio) Iznos Opis

DUZNIK Iznos 5 420.50

5 420.50 UF-2005-00001(05-568)

U dokumentu "SPECIFIKACIJA PRIJEBOJA " u kartici "PLAANJE" unosimo brojeve dokumenta i iznose meusobnih potrazivanja i obveza koje kompenziramo (prebijamo).

POZICIJA 9999 ­ KONTROLNI ZBROJ U SPECIFIKACIJI PRIJEBOJA NE SMIJE IMATI POPUNJEN CHECK BOX "ZA KNJIZENJE" JEDNOM SPECIFIKACIJOM MOZE SE KNJIZITI VISE PRIJEBOJA (KOMPENZACIJA MOZE (KOMPENZACIJA)

© N-LAB *** Umnozavanje ili distribuiranje bilo kojeg dijela ovog dokumenta, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja N-LAB d.o.o.

11

KORISNICKA DOKUMENTACIJA

Stranica:

Revizija:

KNJIGOVODSTVENI PRAKTIKUM

12/22

2

6. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST NA INOZEMNE USLUGE

Porez na dodanu vrijednost na usluge inozemnih poduzetnika u UBS21 knjizimo shemom (pecatom) poslovnog dokumenta : · ulazni racuni za rezije i poslovne izdatke ­ za knjizenje ulaznog racuna inozemnih usluga i za knjizenje

Primjeri shema knjizenja poslovnih dokumenata za koristenje : VK 10352 ­ inozemne usluge VK 10353 ­ obracun pdv-a na inozemne usluge a

Primjer 14. Od inozemnog poduzetnika primljen je racun za izvrsene usluge u iznosu od 2.500,00 EUR. Obracunat je PDV u iznosu od 4.097,86 kn. Porez je uplaen nalogom za plaanje .

OPIS trosak inozemne usluge trosak inozemne usluge obracun poreza na dodanu vrijednost un obracun poreza na dodanu vrijednost un

IZNOS 2 500.00 2 500.00 4 097.86 kn 4 097.86 kn

BR.POZICIJE U SHEMI KNJIZENJA 1000 1150 1000 1600

S obzirom da se obracunati porez na dodanu vrijednost na inozemne usluge ukljucuje u obracun (mjesecni) pdv-a tek kad je plaen u shemi knjizenje VK 10353 na poziciji 1600 treba ostaviti datum koji sustavi a automatski nudi - 01.1.1900 (0:00:00) Uplatom poreza na inozemne usluge sustav e datum u (0:00:00). eza dokumentu obracuna i knjizi UR-a ,,zamijeniti" datumom plaanja (datum 01.1.1900 mijenja se u tekui datum plaanja).

U SHEMI KNJIZENJA ULAZNOG RACUNA ZA INOZEMNE USLUGE PDV STATUS MORA BITI "Nije PDV dokument (0)" " U SHEMI KNJIZENJA OBRACUN POREZA NA DODANU VRIJEDNOST NA INOZEMNE USLUGE PDV STATUS MORA BITI "Ul.Rn.uvoz usluga (12)" DOKUMENT ULAZNI RACUN ZA INOZEMNE USLUGE SE OBVEZNO VEZE NA BROJ NADZORNE KNJIGE ­ UVOZ USLUGA DOKUMENT OBRACUN POREZA NA DODANU VRIJEDNOST NA INOZEMNE USLUGE SE NE VRIJEDNOST VEZE NA BROJ NADZORNE KNJIGE ­ UVOZ USLUGA DOKUMENT OBRACUN POREZA NA DODANU VRIJEDNOST NA INOZEMNE USLUGE OBVEZNO KNJIZITI U DOMICILNOJ VALUTI U DOKUMENTU OBRACUN POREZA NA DODANU VRIJEDNOST NA INOZEMNE USLUGE PREPORUCLJIVO JE KAO PARTNERA KORISTITI "Drzavni proracun"

© N-LAB *** Umnozavanje ili distribuiranje bilo kojeg dijela ovog dokumenta, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja N-LAB d.o.o.

12

KORISNICKA DOKUMENTACIJA

Stranica:

Revizija:

KNJIGOVODSTVENI PRAKTIKUM

13/22

2

7. NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE (OSNOVNA SREDSTVA)

Nabavu dugotrajne imovine (osnovna sredstva) knjizimo shemama (pecatima) poslovnih dokumenata: · ulazni racun (trajna imovina i sitan inventar) ­ za knjizenje ulazni racuna dugotrajne imovine · zapisnik o zaprimanju/promjeni vrijednosti OS ­ za knjizenje aktiviranja ­ prijenosa u upotrebu dugotrajne imovine

Primjeri shema knjizenja poslovnih dokumenata za koristenje : VK 10902 ­ nabava dugotrajne imovine (R (R-1) VK 18401 ­ zaprimanje imovine ­ postrojenja i oprema

Primjer 15. Od dobavljaca je primljen racun br.52 br.52-2005 (R-1) na iznos od 8.859,64 kn za kupljenu dugotrajnu 1) imovinu.

OPIS ulazni racun - nabavna vrijednost un ulazni racun - porez na dodanu vrijednost un ulazni racun - ukupno un zapisnik - nabavna vrijednost zapisnik - nabavna vrijednost IZNOS 7 262.00 1 597.64 8 859.64 7 262.00 7 262.00 BR.POZICIJE U SHEMI KNJIZENJA 1150 1600 1000 1150 4505

Prije knjizenja prijenosa u uporabu dugotrajne imovne potrebno je u Maticnim podacima / Osnovna sredstva / Evidencija osnovnih sredstava otvoriti INVENTARSKI BROJ za novo nabavljeno osnovno sredstvo. Nakon otvaranja inventarskog broja osnovnog sredstva knjizimo zapisnik o zaprimanju osnovnog knjizimo sredstva. Kao popratni dokument zapisnika o zaprimanju OS unosimo ulazni racun za nabavu dugotrajne imovine.

U SHEMI KNJIZENJA ZAPISNIKA O ZAPRIMANJU OS UZ KONTO NABAVNE VRIJEDNOSTI MORA BITI: o o POZICIJA 4505 ­ "Nabavna vrijednost trajne imovine" ANALITIKA ­ "trajna imovina (6)"

© N-LAB *** Umnozavanje ili distribuiranje bilo kojeg dijela ovog dokumenta, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja N-LAB d.o.o.

13

KORISNICKA DOKUMENTACIJA

Stranica:

Revizija:

KNJIGOVODSTVENI PRAKTIKUM

14/22

2

8. NABAVE U GOTOVINI

Nabave plaene gotovinom (racuni R i R-2) u UBS21 knjizimo shemama (pecatima) poslovnih dokumenata: R-1 2) · · · ulazni racuni za rezije i poslovne izdatke ­ za knjizenje ulazni racuna (R-1 i R 1 R-2) plaenih gotovinom specifikacija obracunskog zatvaranja ­ za ,,zatvaranje" obveza po ulazni racunima plaenih gotovinom blagajnicka isplatnica ­ za knjizenje isplate gotovine (refundiranje troskova)

Primjeri shema knjizenja poslovnih dokumenata za koristenje : nih VK 10194............10357 ­ ulazni racun troskova 194............10357 VK 19500 ­ gotovinski racuni s pdv pdv-om VK 11304 ­ blagajnicka isplatnica ­ nadoknada troskova u gotovini

Primjer 16. Zaposlenik je kupio tiskanice (uredski materijal) u iznosu od 244,00 kn .Racun (R (R-1) plaen je gotovinom. Zaposleniku je trosak refundiran isplatom iz blagajne.

OPIS uredski materijal porez na dodanu vrijednost ukupno specifikacija zatvaranja specifikacija zatvaranja blagajnicka isplatnica ka

IZNOS 200.00 44.00 244.00 244.00 244.00 244.00

BR.POZICIJE U SHEMI KNJIZENJA 1150 1600 1000 2999 1000 1000

Nakon knjizenja ulaznog racuna dokumentom "SPECIFIKACIJA OBRACUNSKOG ZATVARANJA" knjizimo "plaanje" (zatvaranje) gotovinskog racuna odnosno prenosimo obvezu prema dobavljacu na " racuna obvezu prema zaposleniku za nabave u gotovini. U kartici "PLAANJE" specifikacije unosimo broj i iznos ulaznog racuna.

OBVEZU PO SVAKOM ULAZNOM RACUNU (R i R-2) PLAENU GOTOVINOM KNJIZITI NA (R-1 2) KONTO DOBAVLJACA KOJI JE RACUN IZDAO JACA SPECIFIKACIJOM OBRACUNSKOG ZATVARANJA "ZATVORITI" OBVEZU PREMA DOBAVLJACU I PRENJETI NA OBVEZE ZA NABAVE U GOTOVINI U SHEMI KNJIZENJA SPECIFIKACIJE OBRACUNSKOG ZATVARANJA UZ POZICIJU 1000 ­ UKUPNO KORISTITI ANALITIKU ­ "partner (2)" BLAGAJNICKA IZDATNICA SE NE KNJIZI U GLAVNU KNJIGU (KNJIZI SE BLAGAJNICKI DNEVNIK KOJEMU JE ISPLATNICA POPRATNI DOKUMENT) I NE SMIJE IMATI POPUNJEN CHEK BOX "ZA KNJIZENJE" U SHEMI KNJIZENJA

© N-LAB *** Umnozavanje ili distribuiranje bilo kojeg dijela ovog dokumenta, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja N-LAB d.o.o.

14

KORISNICKA DOKUMENTACIJA

Stranica:

Revizija:

KNJIGOVODSTVENI PRAKTIKUM

15/22

2

9. PREDUJMOVI (AVANSI)

Za knjizenje danih i primljenih predujmova (avansa) u UBS21 koristimo sheme (pecate) knjizenja poslovnih dokumenata: · · · · ulazni racun za dani predujam ­ za knjizenje primljenih racuna za dane predujmove predracun ili racun za primljeni predujam ­ za knjizenje danih racuna za primljene predujmove reklamacija dobavljacu ­ za knjizenje storna primljenih racuna za dane predujmove i reklamacija kupca ­ za knjizenje storna danih racuna za primljene predujmove

9.1 Dani predujmovi (avansi) Primjeri shema knjizenja poslovnih dokumenata za koristenje : VK 12902 ­ racun za predujam ­ nabava robe VK 13805 ­ storno racun za predujam

Primjer 17. Dobavljacu je dan predujam za nabavu robe u iznosu od 190.320,00 kn. Za uplaeni predujam od dobavljaca je primljen racun za predujam.

OPIS dani predujam porez na dodanu vrijednost ukupno

IZNOS 156 000.00 34 320.00 190 320.00

BR.POZICIJE U SHEMI KNJIZENJA 1150 1600 1000

Uplatu predujma obvezno povezati sa racunom za dane predujmove i knjiziti na konto obveze prema dobavljacu (ne konto danih predujmova). Dobavljac je isporucio robu i poslao racun (R-1) na iznos od 190.320,00 kn. Nakon knjizenje ulaznog racuna za robu knjizimo storno racuna za dani predujam.

OPIS dani predujam porez na dodanu vrijednost ukupno

IZNOS -156 000.00 -34 320.00 -190 320.00

BR.POZICIJE U SHEMI KNJIZENJA 1150 1600 2993

U dokumentu Reklamacija dobavljacu prvo u kartici "PLAANJE" popunjavamo poziciju 2993, a nakon toga u kartici "PECAT ZA KNJIZENJE" pozicije 1150 i 1600.Reklamaciju obvezno povezati sa ulaznim racunom (ne racunom za dani predujam).

9.2 Primljeni predujmovi (avansi) Primjeri shema knjizenja poslovnih dokumenata za koristenje : VK 12800 ­ primljeni predujmovi od kupaca VK 13003 ­ storno racun za predujam

Primjer 18. Kupac je na ziro-racun uplatio iznos od 183.000,00 kn. Izdan je racun za primljeni predujam.

© N-LAB *** Umnozavanje ili distribuiranje bilo kojeg dijela ovog dokumenta, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja N-LAB d.o.o.

15

KORISNICKA DOKUMENTACIJA

Stranica:

Revizija:

KNJIGOVODSTVENI PRAKTIKUM

16/22

2

OPIS primljeni predujam porez na dodanu vrijednost ukupno

IZNOS 150 000.00 33 000.00 183 000.00

BR.POZICIJE U SHEMI KNJIZENJA 1150 1600 1000

Primljeni svotu predujma obvezno povezati sa racunom za primljene predujmove i knjiziti na konto potrazivanja od kupaca (ne konto primljenih predujmova). Kupcu je isporucena roba(usluga) i ispostavljen racun na iznos od 183.000,00 kn. Nakon knjizenje izlaznog racuna za robu knjizimo storno racuna za primljeni predujam.

OPIS primljeni predujam porez na dodanu vrijednost ukupno

IZNOS -150 000.00 -33 000.00 -183 000.00

BR.POZICIJE U SHEMI KNJIZENJA 1150 1600 2993

U dokumentu Reklamacija kupca prvo u kartici "PLAANJE" popunjavamo poziciju 2993, a nakon toga u kartici "PECAT ZA KNJIZENJE" pozicije 1150 i 1600. Reklamaciju obvezno povezati sa izlaznim racunom (ne racunom za primljeni predujam).

9.3

Predujmovi (avansi) ,,bez racuna"

U praksi se cesto dogaa da nam dobavljac ne dostavi racun za dani predujam iako smo predujam uplatili. U takvima se slucajevima preporucuje da se u UBS21 ipak "formira" dokument knjizenja za dani predujam. Budui da takav dokument ne "ulazi" u obracun poreza na dodanu vrijednost njegov PDV status obvezno mora biti "Nije PDV dokument (0)".

Primjeri shema knjizenja poslovnih dokumenata za koristenje : VK 129004 ­ dani predujmovi VK 13808 ­ storno dani predujmovi

Primjer 19. Dan je predujam dobavljacu materijala u iznosu od 24.400,00 kn.

OPIS dani predujam dani predujam

IZNOS 24 400.00 24 400.00

BR.POZICIJE U SHEMI KNJIZENJA 1000 1150

U izvodu ziro-racuna kod plaanja predujma pod dokument koji plaamo obvezno treba upisati broj racuna za predujam i konto obveze prema dobavljacu . Dobavljac je isporucio materijal i poslao racun na iznos od 24.400,00 kn . Nakon knjizenja ulaznog racuna dobavljaca dokumentom Reklamacija dobavljaca knjizimo storno racuna za predujam. Prvo u kartici "PLAANJE" popunjavamo poziciju 2993,a nakon toga u kartici "PECAT ZA KNJIZENJE" poziciju 1150.

© N-LAB *** Umnozavanje ili distribuiranje bilo kojeg dijela ovog dokumenta, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja N-LAB d.o.o.

16

KORISNICKA DOKUMENTACIJA

Stranica:

Revizija:

KNJIGOVODSTVENI PRAKTIKUM

17/22

2

OPIS storno racun za predujam un storno racun za predujam un

IZNOS -24 400.00 -24 400.00

BR.POZICIJE U SHEMI KNJIZENJA 2993 1150

Reklamaciju obvezno povezati sa ulaznim racunom (ne ,,racunom" za dani predujam).

U SHEMAMA KNJIZENJA RACUNA ZA DANI / PRIMLJENI PREDUJAM I REKLAMACIJA DOBAVLJACA / KUPCA ZA STORNO RACUNA ZA PREDUJAM MORA BITI: o o o o PDV STATUS ­ "Ul.Rn. za dani predujam (19)" / "Iz.Rn za prim.predujam R1 "Iz.Rn (29)" PLAANJE ­ "Plaanje predujmova (4)" / "Naplata potrazivanja (121)" VRSTA ANALITIKE "Partner (2)" I KONTO DOBAVLJACA / KUPCA VRSTA ANALITIKE "Partner (2)" I KONTO DANIH / PRIMLJENIH PREDUJMOVA

U SHEMAMA KNJIZENJA REK REKLAMACIJA DOBAVLJACA / KUPCA ZA STORNO RACUNA ZA PREDUJAM OBVEZNO KORISTITI POZICIJU 2993 "Zatvaranje ­ odobrenje" PRIJE KNJIZENJA STORNA RACUNA ZA DANI / PRIMLJENI PREDUJAM MORAJU BITI KNJIZENI ULAZNI RACUN DOBAVLJACA I IZLAZNI RACUN KUPCA UKOLIKO JE RACUN ZA PRIMLJENI / DANI PREDUJAM PRIMLJEN NAKON UPLATE / NAPLATE PREDUJMA ZA POVEZIVANJE (UPARIVANJE) DOKUMENATA MOZEMO KORISTITI MANUELNO ZATVARANJE (vidi OBRADE/ OBRADE PODATAKA/FINANCIJE/ZATVARANJE ) U SHEMI KNJIZENJA PREDUJMA "BEZ RACUNA" MORA BITI PDV STATUS ­ "Nije PDV dokument (0)"

© N-LAB *** Umnozavanje ili distribuiranje bilo kojeg dijela ovog dokumenta, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja N-LAB d.o.o.

17

KORISNICKA DOKUMENTACIJA

Stranica:

Revizija:

KNJIGOVODSTVENI PRAKTIKUM

18/22

2

10. NABAVA ZALIHA - UVOZ

Nabavu zaliha (uvoz) u UBS21 knjizimo shemama (pecatima) poslovnih dokumenata : · · · · Predprimka ­ za ,,privremeno" zaduzenje skladista zaliha do zavrsetka procesa nabave ulazna kalkulacija ­ primka ­ za zaduzenje skladista zaliha po vrsti,kolicini i vrijednosti ulazni racun za robu ­ za knjizenje ulaznih racuna dobavljaca za zalihe i ulazni racuna troskova nabave (zavisni troskovi) carinska deklaracija ­ uvoz ­ za knjizenje carinskih troskova

Primjeri shema knjizenja poslovnih dokumenata za koristenje : VK 10204 ­ nabava robe u inozemstvu VK 10206 ­ troskovi nabave robe (R-1) VK 14000 ­ predprimka VK 14800 ­ kalkulacija trgovacke robe ­ nabavne cijene

Primjer 20. Od inozemnog dobavljaca uvezena je roba u vrijednosti od 18.000,00 .

IZNOS POREZ NA DODANU VRIJEDNOST UKUPNO

fakturna vrijednost carina i druge uvozne pristojbe troskovi prijevoza spediterski troskovi

18 000.00 13 974.00 kn 4 837.74 kn 1 409.05 kn 30 743.00 kn 252.68 kn 287.99 kn

18 000.00 44 717.00 kn 5 090.42 kn 1 697.04 kn

OPIS dobavna vrijednost dobavna vrijednost zavisni trosak porez na dodanu vrijednost ukupno nabavna vrijednost nabavna vrijednost

IZNOS 18 000.00 18 000.00 4 837.74 kn 252.68 kn 5 090.42 kn 156 120.79 kn 156 120.79 kn

BR.POZICIJE U SHEMI KNJIZENJA 1000 1150 1150 1600 1000 4040 4040

Zalihe se evidentiraju se u robno ­ materijalnu evidenciju po kupovnoj (fakturnoj) cjeni inozemnog dobavljaca dokumentom "PREDPRIMKA" . KADA I ZASTO KORISTITI PREDPRIMKU ?

·

UPORABA PREDPRIMKE SE PREPORUCUJE U SLUCAJU KADA SE U PROCESU NABAVE UZ KUPOVNU CIJENU OD DOBAVLJACA JAVLJAJU I ZAVISNI TROSKOVI NABAVE (PRIJEVOZ,OSIGURANJE,SPEDITERSKE USLUGE I SL.),CARINA I DRUGE UVOZNE PRISTOJBE TE POSEBNI POREZI (TROSARINE) UPORABA PREDPRIMKE OMOGUUJE DA SE ZALIHE KORISTE ("TROSE") ODMAH NAKON ULASKA U SKLADISTE BEZ OBZIRA STO PROCES NABAVE JOS TRAJE,ODNOSNO NISU DOBIVENI SVI DOKUMENTI BITNI ZA KALKULIRANJE NABAVE CIJENE ZALIHA

18

·

© N-LAB *** Umnozavanje ili distribuiranje bilo kojeg dijela ovog dokumenta, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja N-LAB d.o.o.

KORISNICKA DOKUMENTACIJA

Stranica:

Revizija:

KNJIGOVODSTVENI PRAKTIKUM

19/22

2

· ·

PREDPRIMKA SE NE KNJIZI STO ZNACI DA NE MIJENJA POZICIJE GLAVNE KNJIGE ZNACI KNJIZENJEM ULAZNE KALKULACIJE UBS21 U DOKUMENTIMA ROBNO ROBNO-MATERIJALNE EVIDENCIJE MIJENJA "PRIVREMENE" VRIJEDNOSTI (NABAVNA CIJENA,ZADUZENJE I RAZDUZENJE) IZ PREDPRIMKE ODGOVARAJUIM VRIJEDNOSTIMA IZ ULA ULAZNE KALKULACIJE

Nakon knjizenja svih dokumenata nabave (ulazni racun za robu,ulazni racun za zavisne troskove, carinska deklaracija) radi se "ULAZNA KALKULACIJA ­ PRIMKA". S obzirom da UBS21 ima opciju dokumenti u predmetu ("preslikavanje") stavke ve postojee predprimke se preslikavaju u ulaznu kalkulaciju ­ primka,dakle nije potrebno ponovo unositi materijalne stavke.Zavisni troskova nabave dodajemo u ulaznu kalkulaciju kroz prozor ,,ZAVISNI TROSKOVI". Kao popratni dokument (ikona ,,Popratni dokumenti") nt ulazne kalkulacije unosimo ulazni racun inozemnog dobavljaca zaliha.

U SHEMI KNJIZENJA ULAZNOG RACUNA INOZEMNOG DOBAVLJACA ZA ZALIHE PDV STATUS MORA BITI ­ "Nije PDV dokument (0)" U SHEMI KNJIZENJA CARINSKE DEKLARACIJE PDV STATUS MORA BITI "Carina i PDV na uvoz robe (16)" ULAZNI RACUN INOZEMNOG DOBAVLJACA I CARINSKA DEKLARACIJA ­ UVOZ OBVEZNO POVEZATI NA BROJ NADZORNE KNJIGE (vidi EVIDENICIJE/NADZORNE KNJIGE) PREDPRIMKA SE NE KNJIZI I NE SMIJE IMATI POPUNJEN CHECK BOX " "Za knjizenje" U SHEMI KNJIZENJA ULAZNE KALKULACIJE - PRIMKE PDV STATUS MORA BITI ­ "Nije PDV dokument (0)" U SHEMI KNJIZENJA ULAZNE KALKULACIJE ­ PRIMKE OBVEZNO KORISTITI SKUPINU KONTA ­ OBRACUN TROSKOVA NABAVE (KUPNJE) ZALIHA PRIJE KNJIZENJA ULAZNE KALKUL KALKULACIJE ­ PRIMKE MORAJU BITI KNJIZENI SVIH DOKUMENTI KOJI SU BITNI ZA FORMIRANJE NABAVNE CIJENE ZALIHA

© N-LAB *** Umnozavanje ili distribuiranje bilo kojeg dijela ovog dokumenta, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja N-LAB d.o.o.

19

KORISNICKA DOKUMENTACIJA

Stranica:

Revizija:

KNJIGOVODSTVENI PRAKTIKUM

20/22

2

11. OBRACUNANI TROSKOVI "BEZ ULAZNIH RA UNANI RACUNA"

Na dan sastavljanja financijskih izvjestaja (kraj poslovne godine,kraj kvartala ili kraj mjeseca) ce cesto postoje troskovi za koje nisu prispjeli racuni,ali ih treba obracunati i staviti na teret rashoda za razdoblje za koje se sastavljaju financijski izvjestaji. Ova vremenska razgranicenost troska i izdatka u UBS21 razrjesava se pomou pozicije "ACCRUELS (100)" (PROCJENA) u shemama knjizenja poslovnih dokumenata. Koristenje pozicije ACCRUELS u shemama knjizenja omoguuje da se obracunani troskovi u iduim obracunskim razdobljima kad se primi ulazni racun automatski storniraju. Sheme knjizenja sa pozicijom accruels mozemo kreirati u svakoj vrsti poslovnog dokumenta ili mozemo koristiti dokument "TEMELJNICA". . Primjer 21. Do datuma zakljucenja izrade financijskih izvjestaja nije primljen racun za potrosak plina za grijanje. Obracunana svota iznosi 5.800,00 kn. Nakon zakljucenja financijskih izvjestaja primljen je racun za potroseni plin za grijanje u iznosu od 7.320,00 kn .

OPIS obracunana svota unana obracunana svota unana

IZNOS 5 800.00 5 800.00 BR.POZICIJE U SHEMI KNJIZENJA 2800 2800

Nakon primitka racuna potrebno je : · · proknjiziti racun sa stvarnim troskovima stornirati dokument s obracunanim troskovima

OPIS obracunana svota unana obracunana svota unana IZNOS -5 800.00 -5 800.00 BR.POZICIJE U SHEMI KNJIZENJA 2800 2800

Za knjizenje storna obracunanih troskova koristi se dokument STORNO TEMELJNICE Nakon otvaranja TEMELJNICE. novog dokumenta u povezanim podacima (ikona ,,Povezani dokumenti") se izabere vrsta i broj ) dokumenta koji se stornira. Konta i iznosi iz odabranog dokumenta automatski se prenose u novi dokument, ta ali sa predznakom (-) minus.

DOKUMENTI S POZICIJOM ACCRUELS (PROCJENA) KNJIZE SE SAMO U GLAVNU KNJIGU U SHEMI KNJIZENJA OBVEZNO KORISTITI: o o POZICIJU 2800 - Promet PDV STATUS "Nije PDV dokument"

DOKUMENTI KOJI SE STORNIRAJU MORAJU BITI "PREKNJIZENI" U GLAVNU KNJIGU UKOLIKO SE ZA KNJIZENJE OBRACUNANIH TROSKOVA KORISTI DOKUMENT TEMELJNICA OBVEZNO OZNACITI CHECK BOX "PROCJENA" U PECATU ZA KNJIZENJE ­ DODAVANJE

© N-LAB *** Umnozavanje ili distribuiranje bilo kojeg dijela ovog dokumenta, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja N-LAB d.o.o.

20

KORISNICKA DOKUMENTACIJA

Stranica:

Revizija:

KNJIGOVODSTVENI PRAKTIKUM

21/22

2

12. RASHOD DUGOTRAJNE IMOVINE (OSNOVNA SREDSTVA)

Rashodovanje dugotrajne imovine odnosno konacno iskljucenje imovine iz uporabe i poslovnog procesa u UBS21 knjizimo shemom (pecatom) poslovnog dokumenta : · zapisnik o otuenju ­ rashodu OS ­ za knjizenje rashoda dugotrajne imovine

12.1 Rashod potpuno amortizirane dugotrajne imovine Primjeri shema knjizenja poslovnih dokumenata za koristenje : VK 18511 ­ rashod amortizirane imovine - oprema

Primjer 22. Rashoduje se oprema koja je u cijelosti amortizirana. Trosak nabave je 1.850,00 kn

OPIS nabavna vrijednost akumulirana amortizacija

IZNOS -1 850.00 -1 850.00

BR.POZICIJE U SHEMI KNJIZENJA 4505 4515

12.2 Rashod dugotrajne imovine koja nije potpuno amortizirana Primjeri shema knjizenja poslovnih dokumenata za koristenje : VK 18501 ­ rashod neamortizirane imovine - oprema

Primjer 23. Rashoduje se oprema koja nije u cijelosti amortizirana. Trosak nabave je 5.646,42 kn, akumulirana amortizirana. amortizacija 235,28 kn.

OPIS nabavna vrijednost akumulirana amortizacija neamortizirana vrijednost IZNOS -5 646.42 -235.28 5 411.44 BR.POZICIJE U SHEMI KNJIZENJA 4505 4515 4525

KOD KNJIZENJA RASHOD DUGOTRAJNE IMOVINE KORISTITI STORNO (-) ZA RASHODA ISKNJIZENJE NABAVNE VRIJEDNOSTI I AKUMULIRANE AMORTIZACIJE RASHOD DUGOTRAJNE IMOV IMOVINESE KNJIZITI I METODOM SUPROTNIH STRANA ZAPISNIK O OTUENJU ­ RASHODU OS NE MIJENJA VRIJEDNOSTI U IZVJESTAJU "POPIS I KONACNI OBRACUN AMORTIZACIJE DUGOTRAJNE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE U TIJEKU GODINE"

© N-LAB *** Umnozavanje ili distribuiranje bilo kojeg dijela ovog dokumenta, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja N-LAB d.o.o.

21

KORISNICKA DOKUMENTACIJA

Stranica:

Revizija:

KNJIGOVODSTVENI PRAKTIKUM

22/22

2

13. ZAKLJUCNA KNJIZENJA NA

Zakljucna knjizenja razreda 4 i razreda 7 na dan 31.12. u UBS21 se provode kroz Obrade/ Obrade podataka/ Racunovodstvo/Glavna knjiga/ Zakljucna knjizenja. Obrada zakljucnih knjizenja se provodi u tri koraka: · · · utvrivanje troskova poslovanja utvrivanje prihoda i rashoda poslovanja utvrivanje rezultata poslovanja vrivanje

13.1 Utvrivanje troskova poslovanja

Zakljucna knjizenja razreda 4 Troskovi poslovanja provode se obradom Utvrivanje troskova poslovanja. Obradom sustav kreira dokument TEMELJNICA ( vidi Dokumenti/ Poslovni dokumenti/ Racunovodstvo/Temeljnica)

13.2 Utvrivanje prihoda i rashoda poslovanja

Zakljucna knjizenja razreda 7 odnosno zakljucak konta rashoda i konta prihoda i prijenos na obracunski racun Razlika prihoda i rashoda financijske godine provodi se obradom Utvrivanje prihoda i ra rashoda poslovanja. Obradom sustav kreira dokumente TEMELJNICA ( vidi Dokumenti/ Poslovni dokumenti/ Racunovodstvo/Temeljnica) za :

· ·

zakljucak prihode poslovanja i zakljucak rashoda poslovanja.

13.3 Utvrivanje rezultata poslovanja

Ovom obradom razliku ­ saldo utvren na racunu Razlika prihoda i rashoda financijske godine vren prenosimo na odgovarajue racune razreda Financijski rezultat poslovanja. Obradom sustav kreira dokument TEMELJNICA ( vidi Dokumenti/ Poslovni dokumenti/ Racunovodstvo/ Temeljnica).

DOKUMENAT (TEMELJNICA) ZAKLJUCNOG KNJIZENJA MOZE SE RUCNO MIJENJATI I NADOPUNJAVATI STAVKAMA ZA KNJIZENJE KOJE NIJE KREIRALA OBRADA OBVEZNO "PREKNJIZITI" TEMELJNICU U GLAVNU KNJIGU PRIJE POKRETANJE SLJEDEE OBRADE ZAKLJUCNOG KNJIZENJA

© N-LAB *** Umnozavanje ili distribuiranje bilo kojeg dijela ovog dokumenta, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja N-LAB d.o.o.

22

Information

knjigovodstveni_praktikum

22 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

480949