Read Document1 text version

SKRACENI IZVOD IZ MEÐUNARODNIH KLASIFIKACIJA BOLESTI 9 i 10

IZVOD IZ DESETE ME\UNARODNE KLASIFIKACIJE BOLESTI, POVREDA I UZROKA SMRTI U dosada{njoj primeni Me|unarodne klasifikacije bolesti, povreda i izroka smrti (MKB) pojavljivale su se mnogobrojne nelogi~nosti zbog neposedovanja ili nekori{}enja knjige ili zbog nemarnog odnosa prema primarnoj registraciji morbiditeta i mortaliteta. Na statisti~kim listi}ima dostavljenim Zavodu za za{titu zdravlja pojavljivale su se mnoge {ifre koje su nepotpune ili ne odgovaraju dijagnozama ili nisu ni upisane. Na osnovu tih nepotpunih i pogre{nih izvornih podataka u analizama zdravstvenog stanja stanovni{tva nije se ni moglo realno prikazati stanje zdravlja, odnosno aktuelna patologija. Podaci su kori{}eni u malom obimu i sa rezervom ili uz napomenu da su analize date na osnovu raspolo`ivih podataka teku}e evidencije. Deseta revizija MKB utvr|ena je 1990. Godine i od strane pojedinih zemalja primenuje se od 1993. Godine. Ova revizija MKB uvodi alfanumeri~ku {ifru sa slovom na prvom i brojem na drugom, tre}em i ~etvrtom mestu. Neke kategorije su date samo sa tri mesta - bez broja na ~etvrtom mestu iza decimale.Te {ifre su date kao rezerva za budu}a pro{irenja tih kategorija, {to zna~i da }e slede}a revizija MKB biti relativno mala (pro{irenje tih i eventualno neke nove kategorije). Deseta revizija menja i grupe oboljenja i pove}ava ukupan broj grupa. Prihvataju}i novu reviziju MKB i pripremaju}i se za XXI vek i bolji kvalitet ukupnog rada u zdravstvu, zakonska obaveza registracije morbiditeta i mortaliteta mora se ispunjavati preciznije. Time bi i na{a zemlja bila ravnopravna sa drugim zamljama ~lanicama SZO, odnosno koristili bi se podaci morbiditeta i mortaliteta i sa na{eg podru~ja od strane SZO. Realna primarna registracija morbiditeta i mortaliteta omogu}ila bi sistematsko pra}enje, pore|enje, tuma~enje i analiziranje podataka, a istovremeno poslu`ila bi kao objektivna osnova za planiranje razvoja zdravstvene za{tite i zdravstvene delatnosti. U tom smislu daje se ovaj izvod Desete MKB kao pomo} u kori{}enju knige. Izvod sadr`i naj~e{}e dijagnoze i {ifre koje su date uporedo iz devete i desete revizije MKB, gde god je to bilo mogu}e. Izvod sigurno ne mo`e zameniti knjigu, ali se nadamo da }e biti od pomo}i u realnom registrovanju morbiditeta i mortaliteta i kao olak{ica u samom kori{}enju iste. Svaka sugestija u vezi dopune i izmene ovog izvoda je dobrodo{la. Priredio Dr Sergije Kr`anovi}, spec. socijalne med., Zavod za za{titu zdravlja "Timok" Zaje~ar

MKB X (IZVOD - PARALELELE SA MKB IX)

INFEKTIVNE I PARAZITARNE BOLESTI ( A00-B99) Bakterijsko trovanje hranom, neozna~eno Intoxicatio alimentaria bacterialis, non specificata Trovanje hranom uzrokovano bakterijama, neozna~eno Bakterijski enteritis,neozna~en Enteritis bacterialis NOS Zapaljenje tankog creva uzrokovano bakterijama, neozna~eno Infekt.kolitis, enterokolitis Infectio intestinalis bacterialis alia, specificata Druga ozna~ena infekcia creva uzrokovana bakterijama Diarrhoea infektivna Diarrhoea NOS Proliv, verovatno zaraznog porekla Diarrhoea za koju se sumnja da je infektvinog porekla Diarrhoea et gastroenteritis, causa infectionis suspecta Proliv i `eluda~no-crevno zapaljenje,verovatno zaraznog porekla Primarni tuberkulozni kompleks Neozna~en primar. tuberk. inf. Tuberculosis pulmonis primaria Primarna TBC plu}a Tuberculosis pulmonis primaria, per bacteriologiam et histologiam confirmata Primarna TBC plu}a, otvrdjena bakteriolo{ki i histolo{ki Fibrozna TBC plu}a TBC pulmonis, per bacteriologiam et histologiam confirmata alia Druga TBC plu}a potvrdjena bakteriolo{ki i histolo{ki Tuberculosis pulmonis, bacteriologice et histologice negativa TBC plu}a bakteriolo{ki i histolo{ki negativna Siliko TBC Pneumokoniosis cum tuberculosi Pneumokonioza sa tuberkulozom TBC plu}a neozna~ena Tuberculosis pulmonis NOS TBC plu}a neozna~ena Tuberkulozni pleuritis Pleuritis tuberculosa, NOS 005.9 A05.9 008.5 A04.9 009.0 A04.8 009.2 A09 009.3 A09 010.0 010.9 A16.7 A15.7 011.4 A15.0 A16.0

J65 011.9 A16.9 012.0 A16.5

Tuberkulozno zapaljenje porebrice Tuberkulozni meningitis Meningitis tuberculosa (G01*) Tuberkulozno zapaljenje mo`danica TBC kostiju i zglobova, neozna~ena Tuberculosis ossium et articulorum Tuberkuloza kostiju i zglobova TBC bubrega TBC renis(N29.1+) TBC bubrega TBC epididimitis Tuberculosis organorum genitalium masculinorum(N51*) Tuberkuloza mu{kih genitalnih organa TBC ko`e - Erit. Nodosum Tuberculosis cutis et subcutis Tuberculoza ko`e i podko`nog tkiva TBC oka Tuberculosis oculi Tuberkuloza oka TBC miliaris ac. Tuberculosis miliaris acuta,loci specificati Akutna rasejana tuberkuloza, ozna~ene lokalizacije Tuberculosis miliaris acuta,non specificata Akutna rasejana tuberkuloza, neozna~ena TBC miliaris, neozna~ena TBC miliaris, non specificata Rasejana tuberculoza, neozna~ena TBC secundaria Sequelae tuberculozis pulmonis et tuberculosis non specificatae Posledice tuberkuloze plu}a i neozna~ene tuberkuloze TBCsuspecta - opservacija Posmatranje zbog sumnje na tuberkolozu Pertussis, neozna~en uzro~nik Pertussis, non specificata Veliki ka{alj, neozna~en Scarlatina Scarlatina Sarlah Erizipel 013.0 A17.0+ 015.9 A18.0+ 016.0 A18.1+ 016.2 A18.1* 017.1 A18.4 017.3 A018.5+ 018.0 A19.0 A19.2 018.9 A19.9 137.0 B90.9 V71.2 Z03.0 033.9 A37.9 034.1 A38 035

Erysipelas Crveni vetar Meningokokni meningitis Meningitis meningococcica (G01*) Zapaljenje mo`danica uzrokovano meningokokom Tetanus Tetanus alius Drugi tetanus Sapticaemia, neozna~ena Septicaemia, non specificata Sepsa neozna~ena Meningitis virusni, prouzrokovan enterovirusom, neozna~eno Meningitis enteroviralis (G02.0*) Zapaljenja mo`danica uzrokovana enterovirusima Vari~ella Varicella sine complicatione Ov~je boginje bez komplikacije Herpes zoster bez napomena o komplikacijama Herpes zoster sine complicatione Zonski-pojasasti herpes bez komplikacija Morbili bez napomene o komplikacijama Morbilli sine complicationibus Male boginje bez komplikacija Rubeola baz napomena o komplikacijama Rubeola sine complicationibus Rubeola bez komplikacija Hepatitis virusni Hepatitis acuta A Akutno zapaljenje jetre uzrokovano virusom A Hepatitis acuta B Akutno zapaljenje jetre uzrokovano virusom B Hepatitis viralis acuta alia Druga akutna zapaljenja jetre uzrokovana virusima Parotitis bez napomena o komplikacijama Parotitis epidemica sine complicatione Epidemijske zau{ke bez komplikacije Infektivna mononukleoza Mononucleosis infectiva Mononukleoza-oboljenje uzrokovano virusom pra}eno pove}anjem broja monocita u krvi

A46 036.0 A39.0+ 037 A35 038.9 A41.9 047.9 A87.0+ 052 B01.9 053.9 B02.9 055.9 B05.9 056.9 B06.9 070 B15 B16 B17

072.9 B26.9 075 B27

Condylomata acuminata Verrucae anogenitales ^marno polne bradavice Sifilis, neozna~eni Syphilis,non specificata Gonokokne infekcije-akut. Infectio tractus genitourinarii inferioris gonococcica sine abscessu periurethrali et glandulae accessoriae Infekcija gonokokom donjeg dela polno-mokra}nih puteva bez zagnoja oko mokra}ne cevi ili `lezde Dermatofitije Dermatophytosis Dermatofitoza, uzro~nik dermatofiti Monilijaza usta Candidiasis oris Kandidijaza usta Ehinokokoza Echinococcosis Ehinokokoza, uzro~nik Echinococcus granulosus i Echinococcus multilocularis Enterobijaza Enterobiasis Enterobijaza, uzro~nik Enterobius vermicularis Trihomonijaza urogenit. tr. Trichomoniasis urogenitalis Trihomonijaza polno-mokra}nog pribora, uzro~nik Trichomonas vaginalis Scabies Scabies [uga, uzro~nik Sarcoptes scabiei

078.1 A63.0 097.9 A53.9 098.0 A54.0

110 B35 112.0 B37.0 122 B67 127.4 B80 131.0 A59.0 133.0 B86

TUMORI-(C00-D48) ZLO]UDNI TUMORI (C00-C97) Maligna neoplazma gornje usne-rub Neoplasma malignum labii superioris externi Zlo}udni tumor gornje usne, spoljne strane Maligna neoplazma donje usne,rub Neoplasma malignum labii inferioris externi Zlo}udni tumor donje usne, spoljne strane Maligna neoplazma jezika, neozna~eno Neoplasma malignum linquae, non specificatum Zlo}udni tumor jezika, neozna~en Maligna neoplazma larinksa, neozna~eno Neoplasma malignum laryngis, non specificatum Zlo}udni tumor grkljana, neozna~en Maligna neoplazma bronhusa i plu}a, neozna~eno Neoplasma malignum bronchi et pulmonis, non specificatum Zlo}udni tumor du{nika i plu}a, neozna~en Maligna neoplazma pleure, neozna~eno Neoplasma malignum pleurae Zlo}udni tumor poplu}nice Maligna neoplazma jednjaka, neozna~eno Neoplasma malignum oesophagi, non specificatum Zlo}udni tumor jednjaka, neozna~en Maligna neoplazma kardije `eluca Neoplasma malignum cardiae Zlo}udni tumor ulaznog dela `eluca Maligna neoplazma `eluca, neozna~eno Neoplasma malignum ventriculi, non specificatum Zlo}udni tumor `eluca, neozna~en Maligna neoplasma tankog creva, neozna~eno Neoplasma malignum intestini tenuis, non specificatum Zlo}udni tumor tankog creva, neozna~en Maligna neoplazma debelog creva,descendentni deo Neoplasma malignum coli descendentis Zlo}udni tumor silaznog dela debelog creva Maligna neoplazma sigmoidnog kolona Neoplasma malignum coli sigmoidis Zlo}udni tumor izvijenog dela debelog creva 140.0 C00.0 140.0 C00.1 141.9 C02.9 161.9 C32.9 162.9 C34.9 163.9 C38.4 150.9 C15.9 151.0 C16.0 151.9 C16.9 152.9 C17.9 153.2 C18.6 153.3 C18.7

Maligna neoplasma cekuma Neoplasma malignum caeci Zlo}udni tumor slepog creva Maligna neoplazma debelog creva, neozna~eni deo Neoplasma malignum coli, non specificatum Zlo}udni tumor debelog creva,neozna~en Maligna neoplazma rektosigmoidnog dela Neoplasma malignum juncturae coli rectosigmoidis Zlo}udni tumor rektosigmoidnog spoja debelog creva Maligna neoplasma rektuma Neoplasma malignum recti Zlo}udni tumor zadnjeg creva Maligna neoplasma anusa Neoplasma malignum canalis analis Zlo}udni tumor ~marnog kanala Maligna neoplazma jetre, prim. Carcinoma hepatocellulare Karcinom-rak jetrinih }elija Maligna neoplazma `u~ne kese Neoplasma malignum vesicae felleae Zlo}udni tumor `u~ne kese Maligna neoplazma glave pankreasa Neoplasma malignum capitis pancreatis Zlo}udni tumor glave gu{tera~e Maligna neoplazma pankreasa, neozna~eni deo Neoplasma malignum pancreatis, non specificatum Zlo}udni tumor gu{tera~e, neozna~en Maligna neoplazma peritoneuma, neozna~eno Neoplasma malignum peritonaei, non specificatum Zlo}udni tumor potrbu{nice, neozna~en Maligna neoplazma intest. trak. Neoznac. deo Neoplasma malignum tr. Intest. non specificatum Zlo}udni tumor crevnog puta, neozna~en Maligna neoplazma gastrointestin. tr. nedefinisano Neoplasma malignum systematis digestivi, loci satis non definiti Zlo}udni tumor sistema za varenje, nedovoljno odredj. lokal. Maligna neoplazma kosti lobanje i lica Nepolasma malignum ossim cranii et faciei Zlo}udni tumor kostiju lobanje i lica

153.4 C18.0 153.9 C18.9 154.0 C19 154.1 C20 154.2 C21.1 155.0 C22.0 156.0 C23 157.0 C25.0 157.9 C25.9 158.9 C48.2 159.0 C26.0

159.9 C26.9 170.0 C41.0

Maligna neoplazma vezivnog i dr. mekog tk. Neoplasma malignum nervorum periphericorum et systematis nervosi autonomi Zlo}udni tumor perifernih `ivaca i autonomnog nervn. sist. Neoplasma malignum textus connexivi et mollis alterius Zlo}udni tumor drugog vezivnog i mekog tkiva Maligna neoplazma ko`e usne Neoplasma malignum cutis labii Zlo}udni tumor ko`e usne Maligna neoplazma ko`e dr. i neozna~enih delova lica Neoplasma malignum cutis, partium faciei aliarum et non specificatum Zlo}udni tumor ko`e drugih i neozna~enih delova lica Melanom ko`e Melanoma malignum cutis Melanom-crni zlo}udni tumor ko`e Maligna neoplasma lojnih i znojnih `lezdi Nepolasma malignum cutis alius Drugi zlo}udni tumor ko`e Maligna neoplasma dojke `ena, neozna~eno Neoplasma malignum mammae, non specificatum Zlo}udni tumor dojke, neozna~en Maligna neoplazma grlica materice,neozna~eno Neoplasma malignum cervicis uteri, non specificatum Zlo}udni tumor grlica materice, neozna~en Maligna neoplazma tela materice,drugo Neoplasma malignum uteri, partis non specificatae Zlo}udni tumor materice, neozna~enog dela Maligna neoplazma ovarijuma Neoplasma malignum ovarii Zlo}udni tumor jajnika Maligna neoplazma vulve ,NOS Neoplasma malignum vulvae,NOS Zlo}udni tumor stidnice Maligna neoplazma prostate Neoplazma malignum prostatae Zlo}udni tumor kestenja~e Maligna neoplazma testisa,NOS Neoplasma malignum testis,NOS Zlo}udni tumor semenika

171.. C47.. C49. 172.0 C44.0 172.3 C44.3 172. C43..

173 C44 174.9 C50.9 180.9 C53.9 182.8 C55 183.0 C56

184.4 C51.9 185 C61 186.9 C62.9

Maligna neoplazma mokra}ne be{ike ,NOS Neoplasma malignum vesicae urinariae,NOS Zlo}udni tumor mokra}ne be{ike Maligna neoplazma bubrega ,izuzev karlice Neoplasma malignum renis,pelvem renalem excludens Zlo}udni tumur bubrega izuzev karlice Maligna neoplazma oka Neplasma malignum oculi,NOS Zlo}udni tumor oka Maligna neoplasma mozga, NOS Neplasma malignum cerebri,NOS Zlo}udni tumor mozga ,NOS Maligna neoplazma tireoidne `lezde Neoplasma malignum glandulae thyreoideae Zlo}udni tumor {titna `lezde Maligna neoplazma hipofize Neoplasma malignum hypophysis Zlo}udni tumor hipofize Maligna neoplazma bez ozna~ene lokalizacije Neoplasma malignum sine loco specificato Zlo}udni tumor bez ozna~ene lokalizacije Retikulosarkom Lymphomata non-Hodgkin speciileata alia Drugi neozna~eni ne -Hodgkinovi limfomi Limfosarkom Lymphosarcoma Maligni tumor limfnog tkiva M.Hodgkin.NOS M.Hodgkin NOS Hodginova bolest NOS Multipli mijelom Myeloma multiplex Mijelom multiple lokalizacij Akutna limfoidna leukemija Leucaemia lymphoblastica ac. Akutna leukemija limfoblastnih }el. Hroni~na limfoidna leukemija Leucaemia lymphocytuica chr. Hron~na leukemija limfocita

188.8 C67.9 189.0 C64 190.9 C69.9 191.9 C71.9 193 C73 194.3 C75.1 199 C80 200.0 C85.7 200.1 C85.0

201.9 C81.9 203.0 C90.9 204.0 C91.0 204.1 C91.1

Neozna~ena limfoidna leukemija Leucaemia lymphoides.NOS Akutna mijeloidna leukemija Leucaemia myeloides ac. Hroni~na mijeloidna leukemija Leucaemia myeloides chr. Leukemija cel. Neozna~enog tipa,NOS Leucaemia ,NOS

204.9 C91.9 205.0 C92.0 205.1 C92.1 208.9 C95.9

BENIGNI TUMORI (D10-D36) Benigna neoplazma `eluca Neoplasma benignum ventriculi Dobro}udni tumor `eluca Benigna neoplazma kosti i zglobne hrskavice Neoplasma benignum ossis et cartilaginis articuli Dobro}udni tumor kosti i zglobne hrskavica Lipom Neoplasma benignum lipomatosum Dobro}udni tumor masnog tkiva Druga benigna neoplasma vezivnog idr.mekog tkiva Neoplasma benignum textus connexivi et tex. conn. aliorum aliud Drugi dobro}udni tumor vezivnog i dr mekih tkiva Benigna neoplazma ko`e Neoplasma benignum cutis Drugi dobro}udni tumor ko`e Naevus melanocysticus Mlade` Benigna neoplazma dojke Neoplasma benignum mammae Dobro}udni tumor dojke Lejomiom materice Leiomyoma uteri Tumor glatkog mi{i}a materice Druge benigne neoplazme uterusa Neoplasmata benigna uteri alia Drugi dobro}udni tumori materice Benigna neoplazma jajnika Neplasma benignum ovarrii Dobro}udni tumor jajnika Benigna neoplazma drugih `enskih genitalnih organa Neoplasma benignum genitaliorum femintnorum aliorum Dobro}udni tumori drugih `enskih polnih organa Benigna neoplazma testisa Neoplasma benignum testis Dobro}udni tumor semenika 211.1 D13.1 213 D16 214 D17 215 D21 216 D23 D22 217 D24 218 D25 219 D26 220 D27 221 D28 220.0 D29.2

Benigna neoplasma prostate Neoplasma benignum prostatae Dobro}udni tumor kestenja~e Benigna neoplasma bubrega Neoplasma benignum renis Dobro}udni tumor bubrega Benigna neoplasma oka Neoplasma benignum oculli Dobro}udni tumor oka Benigna neoplasma mozga NOS Neoplasma benignum systematis nervosi centralis,NOS Dobro}udni tumor CNS

222.2 D29.1 223.0 D30.0 224 D31 225.9 D33.9

Hemangiom i limfangion Haemangioma et lymohangioma loci non specificati Tumor krvnih sudova i limfe neozna~ene lokalizacije

228 D18

BOLESTI @LEZDA SA UNUTRA[NJIM LU^ENJEM, ISHRANE I METABOLIZMA (E00-E90) Struma diff. Neozna~ena,endem. Struma endemica NOS propter deficientiam iodi NOS endemska gu{avost zbog nedostatka joda Struma nodosa NOS Struma nodosa atonika,NOS ^vornovata netoksi~na gu{avost,NOS Tireotoksikosis-dif.gu{avost Thyreotoxicosis cum struma diffusa Pove}ana funkcija {titne `lezda sa gu{avo{}u Hypertireoidismus NOS Hyperthyreoroxicosis NOS Pove}ana funkcija {titne `lezde,NOS Hypotireoidismus NOS Hypothyreoidismus,NOS Smanjena funkcija {titne `lezde NOS Diabetes mellitus Diabetes mellitus ab insulino dependens [e}erna bolest , insulinozavistan oblik Diabetes mellitus ad insulino independens [e}erna bolest,insulinonezavistan oblik Diabetes mellitus malnutritionalis [e}erna bolest kod pothranjenosti Diabetes mellitus alius , specificatus Druga ozna~ena {e}erna bolest Diabetes mellitus ,NOS [e}erna bolest ,NOS Catarakta diabetika Cataracta diabetica Siva mrena kod {e}erne bolesti Gangrena diabetika Angiopathia peripherica in morbis aliis Oboljenja perifernih krvnih sudova Hipoglikemi~ka koma Coma hypoglicaemicum non diabeticum Besvesno stanje zbog niskog nivoa {e}era u krvi bez {e}erne bolesti 240.9 E01.2 241.9 E04.9 242.0 E05.0 242.9 E05.9 244.9 E03.9 250 E10 E11 E12 E13 E14 250.4 H28.0 250.6 I79.2 251.0 E15

Hipoglikemija NOS Hypoglycaemia alia Sni`eni nivo {e}era u krvi,NOS Drugi poreme}aji pituitarne `lezde i drugi diencefalnoghipofiznog izvora Morbi glanduae pituitariae alii Druge bolesti hipofize(Dystrophia adiposogenitalis) Morbus Addison Hypofunctio adrenocorticalis primaria Primarno smanjenje funkcija kore nadbubrezne `lezde Syndr. Waterhous-Friderichsen Syndroma Waterhouse-Friderichsen Syndroma adrenalis meningococcica Policisti~ni jajnik Syndroma Stein-Leventhal(ovarii policystici) Sindroma vi{ecisti~nog jajnika Ovarijalna disfunkcija,NOS Dysfunctio ovarii,NOS Poreme}aj funkcije jajnika,NOS Malnutricija, nutritivni marazam Marasmus malnutritionalis Te{ka energetska pothranjenost Proteinsko-kalori~na malnutricija, neozna~eno Malnutritio proteinoenergeticam, nos Proteinsko-energetska pothranjenost, neozna~ena Hipovitaminoze Hypovitaminosis A, nos Hipovitaminoza A, neozna~ena Defitientia thiamini Nedostatak tiamina Pellagra Bolest uzrokovana nedostatkom vit. PP, nijacina Defitientia vitaminorum B aliorum Nedostatak ostalih vitamina B grupe Scorbut Bolest uzrokovana nedostatkom vit. C Rahitis Hypovitaminosis D, nos Bolesti uzrokovane nedostatkom vit. D Hypovitaminosis E Hypovitaminosis K Giht, neozna~eni Arthritis urica, nos

251.2 E16.2 253.8 E23.6 255.4 E27.1 255.5 A39.1 256.4 E28.2 256.9 E28.9 261.0 E41 263.9 E46 264-269 E50.9 E51 E52 E53 E54 E55 E55.9 E56.0 E56.1 274.9 M10.9

Poreme}aji te~nosti, elektrolita i acido-bazne ravnoteze Dehydratio et hypovolaemia Smanjenje koli~ine vode i zapremine krvi Disordines fluidi, electrolyti et aequilibrii acidobasis alii Drugi poreme}aji te~nosti, elektrolita i kiselo-bazne ravnoteze Gojaznost Obesitas, nos

276.. E86 E87 278.0 E66.9

POREME]AJI IMUNITETA (D80-D89) Poreme}aji imuniteta Immunodeficientia cum defectibus anticorporum praedominantibus Smanjenje imuniteta sa predominantnim poreme}ajima antitela Immunodeficientiae combinatae Kombinovana smanjenja imuniteta Immunodeficientia cum defectibus majoribus aliis assoiata Smanjenje imuniteta udru`eno sa ve}im defektima Immunodeficientia variabilis communis Op{te smanjenje imuniteta Immunodeficientiae aliae Druga smanjenja imuniteta Disordines immunitatis alii Drugi poreme}aji imuniteta 279.. D80 D81 D82 D83 D84 D89

BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA (D50-D77) Hipohromna anemija Anaemia sideropenica (hypochromatica) Slabokrvnost uzrokovana nedostatkom gvo`dja Perniciozna anemija Anaemia perniciosa (deficientiam vit. B12) Slabokrvnost uzrokovana nedostatkom vit. B12 Akutna posthemoragi~na anemija Anaemia posthaemorrhagica acuta Akutna slabokrvnost posle krvarenja Anemija neozna~ena Anaemia, nos Slabokrvnost, neozna~ena Defekti u koagulaciji, hemofilija Haemophilia A propter deficientiam factoris VIII Haemophilia B propter deficientiam factoris IX Defectus coagulationis alii Poreme}aji zgru{avanja krvi uzrokovani nedostatkom ~inioca VIII, IX i drugi Henoch-schonlein-ova purpura Purpura allergica (Henoch-Schonlein) Alergijsko krvarenje ko`e Purpura simplex Purpura simplex Krvarenje ko`e uzrokovano smanjenjem broja krvnih plo~ica Trombocitopenija, neozna~ena Thrombocytopenia, nos Smanjenje broja krvnih plo~ica, neozna~eno Agranulocitoza Agranulocytosis Smanjenje broja granulocita Policiemija sekundarna Polycythaemia secundaria Sekundarno pove}anje broja krvnih zrnaca Hroni~ni limfadenitis Lymphadenitis chronica non mesenterica Hroni~no zapaljenje limfnih ~vorova, osim `lezda opornjaka 280.0 D50

281.0 D51 285.1 D62 285.9 D64.9 286.. D66 D67 D68 287.0 D69.0 287.2 D69.2 287.5 D69.6 288.0 D70 289.0 D75.1 289.1 I88.1

Hipersplenizam Hypersplenismus Uve}ana slezina

289.4 D73.1

DU[EVNI POREME]AJI I POREME]AJI PONA[ANJA (F00-F99) Senilna demencija, obi~an tip Dementia, senilis Demencija senilna Presenilna demencija Dementia, praesenilis nos Demencija presenilna Senilna demencija, depresivni ili paranoidni tip Dementia, depressiva sive paranoides Demencija, depresivna ili paranoidna Arterioskleroti~na demencija Dementia vascularis Vaskularna demencija Senilna demencuja, neozna~eno Dementia senilis, nos Demenija senilna, neozna~ena Delirujim tremens Syndroma abstinentialis cum delirio (Delirium tremens) Apstinencijalni sindrom sa delirijumom Alkoholi~arska demencija, neozna~eno Dementia alcoholica NOS Demncija alkoholi~arska, neozna~ena Shizofrena psihoza, obi~an tip Schizophrenia simplex Obi~na shizofrenija Shizofrena psihoza, hibefreni~ni tip Schizophrenia hibephrenica Hibefrena shizofrenija Shizofrena psihoza, katatoni~ni tip Schizophrenia catatonica Katatona shizofrenija Shizofrena psihoza, paranoidni tip Schizophrenia paranoides Paranoidna shizofrenija Latentna shizofrenija Schizophrenia latens 290.0 F03 290.1 F03 290.2 F03 290.4 F01 290.9 F03 291.0 F10.4 291.2 F10.7 295.0 F20.6 295.1 F20.1 295.2 F20.2 295.3 F20.0 295.5 F21

Shizofrenija, neozna~ena Schizophrenia, NOS Mani~no-depresivna psihoza, mani~nog tipa Psychosis affectiva bipolaris, episodium maniacum non psychoticum Afektivno bipolarno du{evno obeljenje, manijska epizoda bez psihoti~kih simptoma Psychosis affectiva bipolaris, episodium maniacum psychoticum Afektivno bipolarno du{evno oboljenje, manijska epizoda sa simptomima psihoze Mani~no-depresivna psihoza, depresivni tip Psychosis affectiva bipolaris, episodium depressivum, gradus levis sive moderati Afektivno du{evno oboljenje, blaga ili umerena depresijska epizoda Psychosis affectiva bipolaris, episodium depressivum non psychoticum, gradus majoris Afektivno bipolarno du{evno obolj., te{ka depresijska epiz. bez psihoti~kih simpt. Psychosis affectiva bipolaris, episodium depressivum psychoticum, gradus majoris Afektivno bipolarno du{evno obolj., te{ka depresijska epizoda sa simpt. psihoze Mani~no-depresivna psihoza, druga i neozna~ena Psychosis afectiva bipolaris, NOS Afektivno bipolarno du{evno oboljenje, neozna~eno Afektivna psihoza, NS; melanholija Disordo thymiacus (affectivus), NOS Poreme}aj raspolo`enja (afekta), neozna~en Paranoja Paranoia Sumanuto du{evno oboljenje Parafrenija Paraphrenia (tarda) Parafrenija Paranoidna psihoza, NS Psychosis paranoides persistens, NOS Stalno sumanuto du{evno oboljenje, neozna~eno Psychosis paranoides Akutna paranoidna reakcija Reactio paranoides Akutna sumanuta reakcija Reaktivna depresivna psihoza Psychosis depressiva reactiva Neozna~ena psihoza Psychosis NOS Neozna~eno du{evno oboljenje

295.9 F20.9 296.0 F31.1 F31.2 296.1 F31.3 F31.4 F31.5 296.6 F31.9 296.9 F39 297.1 F22.0 297.2 F22.0 297.9 F22.9 F22.0 298.3 F23.3 298.0 F33.3 298.9 F29

Infantilni autizam Autismus puerilis De~ji autizam De~ja psihoza, neozna~ena Psychosis infantilis Anksiozna neuroza (reakcija) Neurosis anxiotica (Reactio anxioticus) Histerija Hysteria Fobija Agarophobia Strah od trgova, otvorenog prostora Phobia specifica (separata) Specifi~na (izolovana) fobija Phobia NOS Fobija, neozna~ena Neuroti~na depresija Neurosis depressiva Neurastenija Neurasthenia Nervni zamor Hypohondria Disordo hypochondrialis Hipohondria - hipohondrijski poreme}aj Neuroza , Psihoneurosa NOS Disordo neuroticus NOS Neurotski poreme}aj neozna~en Poreme}aji li~nosti Disordines personae specifici Specifi~ni poreme}aji li~nosti Paranoidni poreme}aj li~nosti Disordo personae paranoides Paranoidni poreme}aj li~nosti Shisoidni poreme}aj li~nosti Disordo personae schizoides Shizoidni poreme}aj li~nosti Poreme}aj li~nosti sa predominant. manif. socijopatije i asocijalnim manif. Disordo personae dissocialis Disocijalni poreme}aj li~nosti

299.0 F84.0 299.9 F84.0 300.0 F41.1 300.1 F44 300.2 F40.0 F40.2 F40.9 300.4 F34.1 300.5 F48.0 300.7 F45.2 300.9 F48.9 301 F60 301.0 F60.0 301.2 F60.1 301.7 F60.2

Eksplozivni poreme}aj li~nosti Disordo personae smotionalis instabilis Emocionalni nestabilni poreme}aj li~nosti Histeri~ni poreme}aj li~nosti Disordo personae histrionicus Teatralni poreme}aj li~nosti Anankasti~ni poreme}aj li~nosti Disordo personae anankasticus Anankasti~ki poreme}aj li~nosti Afektivni poreme}aj li~nosti Disordo personae anxiosus(evitans) Anksiozni(izbegavaju}i) poreme}aj li~nosti Astene~ni poreme}aj li~nosti Disordo personae dependens Poreme}aj li~nosti u sferi zavisnosti Drugi ozna~eni poreme}aji li~nosti Disordo personae valius alius, specificus Drugi ozna~eni poreme}aji li~nosti Drugi neozna~eni poreme}aji li~nosti Disordo personae,NOS Poreme}aji li~nosti NOS Hroni~ni alkoholizam, ak. alkoholi~na pijanost (sindrom zavisn. od alkohola) Alcoholismus chronicus (Syndroma dependeniae) Hroni~ni alkoholizam (Sindrom zavisnosti) Akutna intoksikacija alkoholom Alcoholitas acuta, Intoxicaio pathologica alcoholica Akutno trovanje alkoholom Neuroze sa respirat., kardiovask., gastrointest. I genitourinar. manifest. Dysfunctio somatoformis autonoma, Syndroma Da Costa Somatoformna disfunkcija vegetativnog nervnog sistema Anpexia nervosa Anorexia nervosa Neurotski gubitak apetita Enuresis Enuresis non organica Nevoljno umokravanje, neorgansko

301.3 F60.3 301.5 F60.4 301.4 F60.5 301.1 F60.6 301.6 F60.7 301.8 F60.8 301.9 F60.9 303.0 F10.2 305.0 F10.0

306.2 F45.3 307.1 F50.0 307.6 F98.0

Encopresis Encopresis non organica Nevoljno ispustanje stolice Psihalgija: glavobolja, krstobolja Disordo doloris somatoformis permanens Stalan somatoformni bol Neurosis situaionem-akutna reakcija na stres Reactio stressogenes acuta Akutna reakcija na stres Postkontuzionalni sindrom (encefalopatija) Syndroma post contusionem (encephalopathia) Postkontuzionalni sindrom Du{evna zaostalost Retardatio mentalis levis Laka du{evna zaostalost Retardatio mentalis moderata Umerena du{evna zaostalost Retardatio mentalis gravis Te{ka du{evna zaostalost Retardatio mentalis profunda Duboka du{evna zaostalost Retardatio mentalis alia Druga du{evna zaostalost Retardatio mentalis, NOS Du{evna zaostalost, neozna~ena Kleptomanija Cleptomania Patolo{ka sklonost kradji Retardatio psihomot.-poreme}aj u razvoju neozna~eno Disordo evolutionis psychicae, NOS Poreme}aj psihi~kog razvoja, neozna~en

307.7 F98.1 307.8 F45.4 308.9 F43.0 310.2 F07.2 317-319 F70.. F71.. F72.. F73.. F78.. F79.. 312.2 F63.2 315.9 F89

BOLESTI NERVNOG SISTEMA(G00-G99) Meningokokni meningitis (036.0) Meningitis meningococcica (A39.0) Zapaljenje mo`danica uzrokovan meningokokom Meningitis virusni, neozna~en (047.9) Meningitis in morbis viralibus aliis Zapaljenje mo`danica u drugim bolestima uzrokovanim virusima Encefalitis, mijelitis I encefalomijelitis Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis Zapaljenje mozga, ki~mene mo`dine i mozga sa zapaljenjem ki~mene mo`dine Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis in morbus aliis Zapaljenje mozga, ki~mene mo`d. i mozga sa zapalj. ki~mene mo`d. u dr.bolestima Parkinsonovo oboljenje, Paralysis agitans Morbus Parkinson, Paralysis agitans Friedreichova ataksija Ataxia Friedreich Progresivna muskularna atfofija Atrophia musculorum spinalis progressiva Multipla skleroza Sclerosis multiplex Vi{ezavisna skleroza Hemiplegija, neozna~ena Hemiplegia, NOS Jednostrana paraliza-oduzetost, neozna~ena Diplegija Diplegia spastica, Morbus Little Spasti~ka (gr~evita) paraliza obe ruke ili noge Paraplegija (donja), neozna~ena Paraplegia (inferior) NOS Simetri~na paraliza donjih udova, neozna~ena Epilepsija-Petit mal Petit mal,NOS (sine grand mal) Mali epilepsijski napad, neozna~en-bez velikog napada Epilepsija-Grand mal Grand mal, NOS (cum sive non petit mal) Veliki epilepsijski napad, neozna~en-sa malim napadom ili bez njega 320.5 G01* 321.7 G02.0* 323.. G04.. G05.* 332.0 G20 334.0 G11.1 335.2 G12.2 340.0 G35 342.9 G81.1 343.0

344.1 G82.2 345.0 G40.7 345.1 G40.6

Obi~na migrena Migraena simplex (sine aura) Obi~na migrena, bez aure Encefalopatija, neozna~ena Encephalopathia, NOS Oboljenje mozga, neozna~eno Neuralgija Trigeminusa Neuralgia nervi trigemini Bol u napadima V lobanjskog `ivca Paraliza facijalisa (Bellova paraliza) Paralysis nervi facialis Oduzetost `ivca lica O{te}enje facijalisa, neozna~eno Disordo nervi facialis, NOS Poreme}aj `ivca lica, neozna~en Lezije brahijalnog pleksusa Plexopathia brachialis Oboljenje spleta `ivaca ruke Polineuropatija, neozna~ena Polyneuropathia, NOS Oboljenje `ivaca, NOS Myastenia gravis Myasthenia gravis Te{ka miastenija

346.1 G43.0

348.3 G93.4 350.1 G50.0 351.0 G51.0 351.9 G51.9 353.0 G54.0 357.9 G62.9 358.0 G70.0

BOLESTI OKA I PRIPOJAKA OKA (H00-H59) Odljubljenje retine sa defektom retine Ablatio retinae cum ruptura Odlubljenje mre`nja~e sa rascepom Retinalna mikroembolija Mikroembolia arteriae retinae Mikroembolija arterije retine Fokalni horioretinitis Chorioretinitis focalis Zarisno zapaljenje sudovnja~e i mre`nja~e Akutni i subakutni iridociklit Iridocyclitis acuta et subacuta Akutno i subacutno zapaljenje du`ice i zrakastog tela Hroni~ni iridociklit Iridocyclitis chronica Hroni~no zapaljenje du`ice i zrakastog tela Glaukom, neozna~en Glaucoma, NOS Zelena mrena, neozna~ena Apsolutni glaukom Glaucoma absolutum Degenerativna stanja jabu~ice oka Congenitalni glaukom Glaucoma congenitum Urodjena zelena mrlja Senilna katarakta Cataracta senilis Siva mrlja - stara~ko zamu}enje so~ivo Traumatska katarakta Cataracta traumatica Siva mrlja uzrokovana povredom Sekundarna katarakta Cataracta complicata Komplikovana siva mrlja Hipermetropija Hypermetropija Dalekovidnost 361.0 H33.0 362.3 H34.2 363.0 H30.0 364.0 H20.0 364.1 H20.1 365.9 H40.9 360.4 H44.5 743.2 Q15.0 366.1 H25 366.2 H26.1 366.3 H26.2 367.0 H52.0

Miopija Myopia Kratkovidost Astigmatismus Astigmatismus Astigmatizam Presbiopija Presbyopia Stara~ka dalekovidost Drugi superficijalni keratitis bez konjunktivita Keratitis superficialis alia,sine conjunctivitide Drugo povr{in{ko zapaljenje ro`nja~e,bez zapaljenja ve`nja~e Ulkus kornee Ulcus corneae Grizlica ro`nja~e Keratokonjunktivitis NOS Keratoconjunctivitis Zapaljenje ro`nja~e i ve`nja~e Keratitis intersticialis Keratitis profunda interstitialis Duboko zapaljenje ro`nja~e Conjunctivitis ac. Conjunctivitis ac. NOS Akutno zapaljenje ve`nja~e oka,NOS Conjunctivitis chr. Conjunctivitis chr. Hroni~no zapaljenje ve`nja~e oka Blepharoconjunktivitis Blepharoconjunctivitis Zapaljenje ruba o~nog kapka i ve`nja~e oka Pterygium Pterygium Krilasta navlaka Blepharitis Blepharitis Zapaljenje ivice kapka oka Chordeolum Hordeolum et inflammationes palpebrae profuodae aliae ^mi~ak i druga duboka zapaljenja kapaka oka

367.1 H52.1 367.2 H52.2 367.4 H52.4 370.2 H16.1

370.0 H16.0 370.4 H16.2 370.5 H16.3 372.0 H10.3 372.1 H10.4 372.2 H10.5 372.4 H11.0 373.0 H01.0 373.1 H00.0

Chalazion Chalazion Tvrdo zrno u kapku oka Dakriocistitis akutni Dacrycystitis acuta, NOS Akutno zapaljenje suznih puteva Dakriocistitis hroni~ni Dacryocystitis chronica Hroni~no zapaljenje suznih puteva Egzostoza orbite Exostosis orbitae Egzostoza duplje oka Atrofija optikusa Atrophia nervi optici Usahlost vidnog `ivca Papilitis optikusa Papillitis optica Strabizam, neozna~eni Strabismus, NOS Razrokost, neozna~ena Skleritis i episkleritis Scleritis Zapaljenje beonja~e Episcleritis Povr{in{ko zapaljenje beonja~e

373.2 H00.1 375.3 H04.3 373.4 H04.4

376.4 H05.3 377.1 H47.2 377.3 H46 378.9 H50.9 379.0 H15.0 H15.1

BOLESTI UVA I MASTOIDNOG NASTAVKA (H60-H95) Otitis externa, neozna~eno Otitis externa, NOS Zapaljenje spolja{njeg uva, neozna~eno Cerumen obturans Cerumen obturans ^ep od usne masti u spoljasnjem usnom kanalu Otitis media acuta serosa Otitis media serosa acuta Akutno serozno zapaljenje srednjeg uva Hroni~ni serozni otitis media Otitis media serosa chronika Hroni~no serozno zapaljenje srednjeg uva Drugi i neozna~eni hroni~ni nesupurativni otitis media Otitis media non suppurativa chronica NOS Hroni~no negnojno zoapaljenje srednjeg uva, neozna~eno Otitis media, neozna~en Otitis media, NOS Zapaljenje srednjeg uva, neozna~eno Akutni supurativni otitis media Otitis media suppurativa acuta Akutno gnojno zapaljenje srednjeg uva Hroni~ni supurativni otitis media (tubotimpanalni, benigni) Otitis media tubotympanica suppurativa chronica (benigna) Hroni~no tubotimpani~ko gnojno zapaljenje srednjeg uva Neozna~eni hroni~ni supurativni otiti media Otitis media suppurativa chronica NOS Hroni~no gnojno zapaljenje srednjeg uva, neozna~eno Neozna~eni supurativni otitis media Otitis media suppurativa, NOS Gnojno zapaljenje srednjeg uva, neozna~eno Akutni mastoiditis Mastoiditis acuta Akutno zapaljenje mastoidnog nastavka Hroni~ni mastoiditis Mastoiitis chronica Hronino zapljenje mastoidnog nastaka 380.9 H60.9 380.4 H61.2 381.0 H65.0 381.1 H65.2 381.3 H65.4 381.4 H66.9

382.0 H66.0 382.1 H66.1 382.3 H66.3 382.4 H66.4 383.0 H70.0 383.1 H70.1

Perforacija bubne opne Perforatio membranae tympani Otvor bubne opne Timpanoskleroza Tympanosclerosis Skleroza bubne opne i bubne duplje Menierova bolest Morbus Meniere Otogeni vertigo, periferna vrtoglevica, druga i neozna~ena Vertigo periferica alia Druga periferna vrtoglavica Otoskleroza, neozna~ena Otosclerosis, NOS Skleroza unutra{njeg uva Iznenadni gubitak sluha, neozna~eno (laesio n. cochlearis) Surditas idiopathica acuta Naglo nastala samopojavna gluvo}a Tinnitus Tinnitus Zujanje u uvu Oboljenja akustikusa (neuritis,degeneraja) Degeneratio nervi acustici Degenerativne promene slu{nog `ivca Otorrhoea Otorrhoea Curenje iz uva Otalgija Otalgia Bol u uvu Neozna~ena gluvo}a Surditas, NOS

384.2 H72 385.0 H74.0 386.0 H81.0 386.1 H81.3 387.9 H80.9 388.2 H91.2 388.3 H93.1 388.5 H93.3 388.6 H92.1 388.7 H92.0 389.9 H91.9

BOLESTI SISTEMA KRVOTOKA (I00-I99) Reumatska groznica bez pomena o oboljenju srca Febris rheumatica sine alterationibus cardiacis Reumatska groznica bez promena na srcu Reumatska groznica sa oboljenjem srca, neozna~eno Morbus cordis rheumaticus acutus, NOS Akutna reumatska bolest srca, neozna~eno Reumatska mitralna stenoza Stenosis mitralis Su`enje levog venskog otvora Reumatska mitralna insuficijencija Insufficientia valvulae mitralis rheumatica Reumatska nedovoljna funkcija mitralnog zaliska Reumatska aortna stenoza Stenosis aortae rheumatica Reumatsko su`enje aorte Reumatska aortna insufcijencija Insufficientia aortae rheumatica Reumatska nedovoljna funkcija aorte Oboljenja mitralnih i aortnih valvula(reumatska ili ne) Morbi valvularum cordis mitralium et aortae Bolesti mitralnih i aortnih zalistaka srca Esencijalna hipertenzija Hypertensio arterialis essentialis(primaria) Povi{en krvni pritisak , neozna~enog porekla(maligno i benigno) Hipertenzivno oboljenje srca NOS Morbus cordis hypertensivus sine insufficientia cordis Bolest srca kod povi{enog krvnog pritiska bez nedovoljne funkcije srca Incompensatio cordis hypertensiva Slabost srca kod povi{enog krvnog pritiska Hipertenzivno oboljenje bubrega Hypertensio renalis cum insufficiencia renis Povi{en krvni pritisak bubre`nog porekla sa nedovoljnom funkcijom bubrega Hypertensio renalis sine insufficientia renalis Povi{en krvni pritisak bubre`nog poekla bez nedovoljne funkcije bubrega 390.0 I00 391.9 I01.9 394.0 I05.0 394.1 I05.1 395.0 I06.0 395.1 I06.1

396.0 I08.0 401.0 I10 402.9 I11.9 I11.0

403 I12.0 I12.9

Hipertenzivno oboljenje srca i bubrega NOS Morbus cordis et morbus renis hypertensivus ,NOS Bolesti srca i bolesti bubrega uzrokovana povi{enim krvnim pritiskom, NOS Akutni infarkt miokarda Infarctus myocardii acutus Izumiranje tkiva srca Infarctus myocardii recidivus acutus Ponovljen akutni infarkt srca Koronarna insuficijencija (akutna i subakutna) Insufficientia coronaria Preinfarktni sindrom Syndroma praeinfarctica Status.post infarctum. myocardi Stanje posle infarkta mi{i}a srca Infarctus myocardi antea Raniji infarkt mi{i}a srca Angina pectoris, Stenokardija Angina pectoris, Stenocardia Stezanje u grudima Koronarna ateroskleroza Atherosclerosis coronaria Hroni~no ishemi~no oboljenje srca, neozna~eno Morbus cordis icshaemicus chronicus, NOS Akutno pulmonalno srca Cor pulmonale acutum Pulmonalna embolija Embolia pulmonis (sine cordi pulmonali acuto) Za~epljenje krvnih sudova plu}a (bez akutnih smetnji srca) Hroni~no pulmonalno srce, neozna~eno Cor pulmonale (chronicum) NOS Akutni neozna~eni perikarditis Pericarditis acuta, NOS Akutno zapaljenje kese srca, neozna~eno Akutni miokarditis, neozna~eni Myocarditis acuta, NOS Akutno zapaljenje mi{i}a srca, neozna~eno

404.9 I13.9 410.0 I21.. I22.. 411.0 I24.8 411.0 I20.0 I24.1 I25.2 413.0 I20.8

414.0 I25.1 414.9 I25.9 415.0 I26.0 415.1 I26.9 416.9 I27.9 420.9 I30.9 422.9 I40.9

Nereumatsko oboljenje mitralnih valvula Morbi valvulae mitralis, non rheumatici Nereumatske bolesti mitralnog zaliska Nereumatsko oboljenje aortnih valvula Morbi valvulae aortae non rheumatici Nereumatske bolesti aortnog zaliska Kardiomiopatija sekundarna, neozna~ena Cardiomyophatia, NOS Oboljenje mi{i}a srca, neozna~eno Atrioventrikularni blok, neozna~en Block atrioventricularis allus et NOS Drugi i neozna~eni prekomorsko-komorski zastoj Drugi blok leve grane Block fasciculi sinistri, NOS Zastoj levog snopa, neozna~en Blok desne grane Block fasciculi dextri Zastoj desnog snopa Sr~ani blok, neozna~en Disordo conductionis, NOS Sprovodni poreme}aj, neozna~en Paroksizmalna supravenrikularna tahikardija Tachycardia supravenricularis paroxysmalis Pretkomorni napadi ubrzanog rada srca Paroksizmalna ventrikularna tahikardija Tachycardia ventricularis paroxysmalis Komorni napadi ubrzanog rada srca Paroksizmalna tahikardija, neona~ena Tachycardia paroxismalis, NOS Napad ubrzanog rada srca, neozna~en Ekstrasistolije Extrasystolae atriales Extrasystolae supraventricularis Pretkomorni poreme}aji ritma Extrasystolae nodalis Nodusni poreme}aj ritma srca Extrasystolae ventricularis Komorni poreme}aj ritma srca Extrasystolae alia, NOS Drugi poreme}aj ritma srca, neozna~en

424.0 I34.. 424.1 I35.. 425.9 I42.9 426.1 I44.3 426.3 I44.7 426.4 I45.0

426.9 I45.9 427.0 I47.1 427.1 I47.2 427.2 I47.9 427.6 I49.0 I49.1 I49.2 I49.3 I49.4

Aritmija, neozna~eno Arrhytmia cordis, NOS Poreme}aj ritma srca. Neozna~en Subarahnoidalno krvarenje Haemorrhagia subarachnoidalis Krvarenje ispod pau~inaste mo`danice Intracerebralno krvarenje Haemorrhagia cerebri Krvarenje u mozgu Neozna~ena intrakranijalna hemoragija Haemorrhagia intracranialis (non traumatica), NOS Krvarenje u lobanjskoj duplji (netraumatsko) neozna~eno Embolija bazilarne arterije Occlusio arteriae basalis et stenosis arteriae basalis Zapu{enje arterije baze mozga i su`enje arterije baze mozga Embolija precerebralne arterije, neozna~eno Occlusio arteriae praecerebralis et stenosis arteriae praecerebralis, NOS Zapu{enje premo`dane arterije i su`enje premo`dane arerije, neozna~eno Cerebralna tromboza Cerebralna embolija Occlusio arteriae cerebri et stenosis arteriae cerebri sine infarctu Zapu{enje arterije mozga i su`enje arterije mozga bez infarkta mozga Cerebralni infarkt, neozna~en Infarctus cerebri,NOS Infarkt mozga, neozna~en Akutna cerebrovaskularna insuficijencija Inssuficientia cerebrovascularis acuta, NOS Apoplexia Apoplexia cerebri et haemorrhagia sive infarctus NOS Mo`dana kap,neozna~ena kao krvarenje ili infarkt mozga Cerebralna ateroskleroza Atherosclerosis cerebri Zakre~avanje krvnih sudova mozga Hipertenzivna encefalopatija Encephalopathia hypertensiva Oboljenje mozga uzrokovano visokim krvnim pritiskom Generalizovana i neozna~ena ateroskleroza (endarteritis obliterans) Atherosclerosis generalisata, NOS Difuzna ateroskleroza arterija, neozna~ena

427.9 I49.9 430.0 I60 431.0 I61 432.9 I62.9 433.0 I65.1 433.9 I65.9 434.0 434.1 I66 434.9 I63.9 435.0 I67.8 436.0 I64 437.0 I67.2 437.2 I67.4 440.9 I70.9

Raynaudov sindrom (bolest) Syndroma Raynaud (morbus) Thromboangitis obliterans (Burgerova bolest) Thromboangiitis obliterans (Buerger) Buergerova bolest Akroparestezija, Akrocijanoza Acrocyanosis, Acroparaesthesia Claudicatio intermitens Claudicatio intermittens Embolija i tromboza neozna~enih arterija Embolia arteriae et thrombosis arteriae NOS Za~epljenje arterije i stvaranje krvnog ugru{ka neozna~ene arterije Hereditarna hemoragi~na teleangiektazija Morbus Rendu-Osler-Weber (Teleangiectasia haemorrhagica hered.) Urodjeno pro{irenje krvnih kapilara Flebitis i tromboflebitis povr{nih sudova donjih ekstremiteta Phlebitis et thrombophlebitis extremitatis inferioris superficialis Zapaljenje povr{in{ke vene i zapaljenje povr{in{ke vene sa stvaranjem krvnog ugru{ka Flebitis i tromboflebitis dubokih sudova donjih ekstremiteta Phlebitis et thrombophlebitis extremitatis inferioris profunda Zapaljenje vene i zapaljenje vene sa stvaranjem ugru{ka u dubokim venama nogu Flebitis i tromboflebitis donjih ekstremiteta, neozna~eno Phlebitis et thrombophlebitis extremitatis inferioris, NOS Neozna~eno zapaljenje vena i zapaljenje vena sa stvaranjem krvnog ugru{ka u nozi Flebitis i tromboflebitis neozna~ene lokalizacije Phlebitis et thrombophlebitis, NOS Zapaljenje vene i zapaljenje vene sa stvaranjem krvnog ugru{ka, neozna~eno Ulcus cruris Varices extremitatis inferioris cum ulcere Pro{irene vene noge sa grizlicama Varices cruris sa zapaljenjem Varices extremitatis inferioris cum inflammatione Pro{irene vene noge sa zapaljenjem okolnog tkiva Varices cruris neozna~eno Varices extremitatis inferioris sine ulcere sive inflammatione Pro{irene vene nogu bez grizlice ili zapaljenja okolnog tkiva

443.0 I73.0 443.1 I73.1 443.8 I73.8 443.9 I73.9 444.9 I74.9 448.0 I78.0 451.0 I80.0 451.1 I80.2 451.2 I80.3 451.9 I80.9 454.0 I83.0 454.1 I83.1 454.3 I83.9

Unutra{nji hemoroidi, bez pomena komplikacije Haemorrhoides internae (recti) sine complicatione Unutra{nji {uljevi bez komplikacija Spoljni hemoroidi, bez pomena komplikacije Haemorrhoides externae (ani) sine complicatione Spolja{nji {uljevi bez komplikacija

455.0 I84.2 455.3 I84.5

Nespecifikovani hemoroidi, bez spomena komplikacije Haemorrhoides sine complicationibus, non specificatae [uljevi bez komplikacija, neozna~eni Varices ezofagusa bez krvarenja Varices oesophagi sine haemorrhagia Pro{irene vene jednjaka bez krvarenja Variko~ela Varicocele (Varices scroti) Pro{irene vene mo{nica Hipotenzija arterijska, neozna~ena Hypotensio arterialis, NOS Nizak krvni pritisak, neozna~en

455.6 I84.9 456.1 I85.3

456.4 I86.1 458.9 I95.9

BOLESTI SISTEMA ZA DISANJE (J00-J99) Akutni nazofaringitis, rinitis akutni Nasopharyngitis acuta, Rhinitis acuta Akutno zapaljenje nosnog dela `drela, nosa Akutni maksilarni sinuzitis Sinusitis maxillaris acuta Akutno zapaljenje sinusa gornje vilice Frontalni akutni sinusitis Sinusitis frontalis acuta Akutno zapaljenje sinusa ~ela Akutni pansinusitis Pansinusitis acuta Akutno zapaljenje svih sinusa Akutni sinusitis, neozna~eno Sinusitis acuta, NOS Akutno zapaljenje sinusa, neozna~eno Akutni faringitis Pharyngitis acuta, NOS Akutno zapaljenje `drela, neozna~eno Akutni tonzilitis Tonsillitis acuta, NOS Akutno zapaljenje krajnika, neozna~eno Akutni laringitis Laryngitis acuta Akutno zapaljenje grkljana Akutni traheitis Tracheitis acuta Akutno zapaljenje du{nika Akutni laringotraheitis Laryngotracheitis acuta Akutno zapaljenje grkljana i du{nika Akutni laringofaringitis Laryngopharyngitis acuta Akutno zapaljenje grkljana i `drela Infectio respiratoria superior acuta, NOS Akutna infekcija gornjeg dela puta za disanje 460.0 J00 461.0 J01.0 461.1 J01.1 461.8 J01.4 461.9 J01.9 462.0 J02.9 463.0 J03.9 464.0 J04.0 464.1 J04.1 464.2 J04.2 465.0 J06.0 J06.9

Akutni bronhitis Bronchitis acuta, NOS Akutno zapaljenje du{nica, neozna~eno Iskrivljenost pregrade nosa Deviatio septi nasi Polip nazalne {upljine Polypus cavi nasi Drugi polipi sinusa Polypus sinus alius Hroni~ni rinitis Rhinitis chronica Hroni~na kijavica Hroni~ni faringitis Pharyngitis chronica Hroni~no zapaljenje `drela Hroni~ni nazofaringitis Nasopharyngitis chronica Hroni~no zapaljenje nosnog dela `drela Hroni~ni maksilarni sinuzitis Sinusitis maxillaris chronica Hroni~no zapaljenje sinusa gornje vilice Hroni~ni frontalni sinuzitis Sinusitis frontalis chronica Hroni~no zapaljenje sinusa ~ela Pansinuzitis hroni~ni Pansinusitis chronica Hroni~no zapaljenje svih sinusa Hroni~ni sinuzitis, neozna~eno Sinusitis chronica, NOS Hroni~no zapaljenje sinusa, neozna~eno Hroni~ni tonzilitis Tonsillitis chronica Hroni~no zapaljenje krajnika Hypertrophia tonsillarum Pove}anje krajnika Hipertrofija tonzila i adenoida Hypertrophia tonsillarum et vegetationum adenoidum Pove}anje krajnika i tre}eg krajnika

466.0 J20.9 470.0 J34.2 471.0 J33.0 471.8 J33.8 472.0 J31.0 472.1 J31.2 472.2 J31.1 473.0 J32.0 473.1 J32.1 473.8 J32.4

473.9 J32.9 474.0 J35.0 J35.1 474.1 J35.3

Adenoidne vegetacije Vegetationes adenoidas Tre}i krajnik Peritonzilarni apsces Abscessus peritonsillaris Zagnoj oko krajnika Hroni~ni laringitis Laryngitis chronica Hroni~no zapaljenje grkljana Hroni~ni laringotraheitis Laryngotracheitis chronica Hroni~no zapaljenje grkljana i du{nika Alergijski rinitis neozna~enog uzroka Rhinitis allergica, NOS Alergijska kijavica, neozna~ena Retrofaringealni apsces Abscessus retropharyngicus et parapharyngicus Zagnoj iza `drele i iza `drela Polip glasne zice ili larinksa Polypus plicae vocalis et laryngis Polip glasnice i grkljana Noduli plicarum vocalium ^vori}i glasnica Edem larinksa Oedema laryngis Otok grkljana Virusna pneumonija, neozna~ena Pneumonia viralis, NOS Zapaljenje plu}a uzrokovano virusom, neozna~eno Pneumokokna pneumonija Pneumonia pneumococcica Zapaljenje plu}a, uzro~nik Streptococcus pneumoniae Bakterijska pneumonija, neozna~ena Pneumonia bacterialis, NOS Zapaljenje plu}a, neozna~eno Bronhopneumonija neozna~enog uzroka Bronchopneumonia, NOS Zapaljenje du{nica i plu}a, neozna~eno

474.2 J35.2 475.0 J36 476.0 J37.0 476.1 J37.1 477.9 J30.4 478.2 J39.0

478.4 J38.1 J38.2 478.6 J38.4 480.9 J12.9 481.0 J13 482.9 J15.9 485.0 J18.0

Pneumonia neozna~enog uzroka Pneumonia, NOS Zapaljenje plu}a, neozna~eno Grip sa pneumonijom Influenza cum pneumonia, virus non identificatum Grip sa zapaljenjem plu}a, virus neidentifikovan Grip sa drugim respiratornim manifestacijama Influenza cum symptomatis respiratoriis aliis, virus non identificatum Grip sa drugim disajnim smetnjama Grip sa drugim manifestacijama Influenza cum symptomatis aliis, virus non identificatum Grip sa drugim smetnjama, virus neidentifikovan Bronchitis, neozna~en kao akutni ili hroni~ni Bronchitis, non specificata Zapaljenje du{nica, neozna~eno Hroni~ni bronhitis, obi~ni-katar Bronchitis simplex chronica Obi~no hroni~no zapaljenje du{nica Mukopurulentni hroni~ni bronhitis Bronchitis mucopurulenta chronica Sluzno-gnojno hroni~no zapaljenje du{nica Opstruktivni hroni~ni bronhitis Bronchitis obstructiva chronika, NOS Hroni~no opstruktivno zapaljenje du{nica Hroni~ni bronhitis, neozna~eno Bronchitis chronica, NOS Hroni~no zapaljenje du{nica, neozna~eno Emfizem Emphysema pulmonum Naduvenost plu}a Astma utvrdjenog uzroka i decjeg doba Asthma bronchiale allergicum Alergijska astma Asthma bronchiale non alergicum Nealergijska astma Asthma mixtum Me{ovita astma

486.0 J18.9 487.0 J11.0 487.1 J11.1

487.8 J11.8 490.0 J40

491.0 J41.0 491.1 J41.1 491.2 J44.8 491.9 J42 492.0 J43 493.0 J45.0 J45.1 J45.8

Astma, neozna~ena, Bronhitis alergijski Asthma, NOS Bronchitis allergica NOS Status asthmaticus Produ`en napad astme Bronhiektazije Bronchiectasia Ograni~eno pro{irenje du{nica Hroni~na opstrukcija respiratornih puteva, neklasifikovana na dr. mestu Morbus pulmonis obstructivus chronicus, NOS Hroni~na opstruktivna bolest plu}a, neozna~ena Antrakoza, Antrakosilikoza (Pneumokonioza kopaca uglja) Pneumoconiosis (Anthracosis, Anthracosilicosis) Profesionalna bolest plu}a uzrokovana udisanjem ~estica pra{ine Silikoza-Pneumokonioza izazvana udisanjem silicijumdioksida ili silikata Pneumoconiosis silicotica Pneumokonioza, neozna~ena Pneumoconiosis, NOS Azbestoza Asbestosis Pneumokonioza uzrokovana udisanjem azbesnih ~estica i drugih mineralnih vlakana Siderosis Pneumokonioza uzrokovana pra{inom gvo`dja Oedema pulmonis (acutum) Otok plu}a Pyothorax Gnojenje u grudnom kosu Pleuritis bez eksudata Pleuritis Zapaljenje poplu}nice Neozna~eni pleuralni izliv-eksudativni Effusio pleuralis Izliv u poplu}nicu Effusio pleuralis in morbis aliis Izliv u poplu}nicu u drugim bolestima Pneumotoraks Pneumothorax Vazduh u slobodnom prostoru poplu}nice

493.9 J45.9 J45.0 J46 494.0 J47 496.0 J44.9 500.0 J60 502.0 J62 505.0 J64 501.0 J61 J63.4 J81 J86 511.0 R09.1 511.9 J90 J91* 512.0 J93..

Apsces plu}a Abscessus pulmonis Zagnoj plu}a Plu}na kongestija i hipostaza Pneumonia hypostatica, NOS Zapaljenje plu}a usled staze, neozna~eno Ciroza i fibroza plu}a Pneumoniae interstitiales cum fibrosi, aliae Druga zapaljenja potpornog tkiva plu}a sa fibrozom Fibrothorax Fibroza prostora poplu}nice Haemothorax Krv u slobodnom prostoru Hydrothorax Te~nost u slobodnom prostoru poplu}nice Morbus pleurae, NOS Bolest poplu}nice, neozna~eno Plu}na insuficijencija kao posledica traume i hiru{ke intervencije Insufficientia pulmonis acuta post operationem thoracalem Akutna nedovoljna funkcija plu}a posle operacije grudnog ko{a Insuffitientia pulmonis acuta post operationem extrathoracalem Akutna nedovoljna funkcija plu}a posle operacije van grudnog ko{a Insufficientia pulmonis postoperativa chronica Hroni~no popu{tanje funkcije plu}a posle operacije Syndroma distress respiratoria ad adultum Sindrom poreme}enog disanja kod odraslih osoba Insufficientia respiratoria Nedovoljna disajna funkcija Pulmonalni kolaps, Atelektaza Atelectasis pulmonis Nepotpuno {irenje mehurica plu}a Intersticijalni emfizem Emphysema interstitiale Naduta plu}a (Vazduh u podpornom tkivu) Kompenzatorni emfizem Emphysema compesatiorum Kompezacijski emfizem Stasis respiratoria, Insufficientia cardiorespiratoria Zastoj disanja

513.0 J85.2 514.0 J18.2 515.0 J84.1 J94.1 J94.2 J94.8 J94.9 518.5 J95.1 J95.2 J95.3 J80 J96 518.0 J98.1 518.1 J98.2 518.2 J98.3 R09.2

BOLESTI SISTEMA ZA VARENJE (K00-K93) Poreme}aj u razvoju i izbijanju zuba Disordines evolutionis et eruptionis dentijm Zubni karijes (kvar zuba) Caries dentium Erozija zuba Erosio dentium Nagrizanje zuba Pulpitis, pulpalni apsces Pulpitis, Abscessus pulpae dentis Zapaljenje zubne pulpe Periapikalni apsces bez sinusa Abscessus periapicalis fistulosus Zagnoj vrha korena sa fistulom Abscessus periapicalis non fistulosus Zagnoj vrha korena bez fistule Radikularna cista Cystis dentis radicularis Cista korena zuba Akutni gingivitis Gingivitis acuta Akutno zapaljenje desni Hroni~ni gingivitis Gingivitis chronica Hroni~no zapaljenje desni Akutni periodontitis Periodontitis acuta Akutno zapaljenje okoline zuba Hroni~ni periodontitis Periodontitis chronica Hroni~no zapaljenje okoline zuba Zaostao koren zuba Radix relicta Osteitis, Periostitis Osteitis, Periosteitis Zapaljenja vilica Egzostoza vilice Exostosis maxillae et mandibulae 520.. K00.. 521.0 K02.. 521.3 K03.2 522.0 K04.0 522.5 K04.6 K04.7 522.8 K04.8 523.0 K05.0 523.1 K05.1 523.3 K05.2 523.4 K05.3 525.3 K08.3 526.4 K10.2 526.8 K10.8

Sialoadenitis Sialoadenitis Zapaljenje pljuva~ne `lezde Apsces pljuva~ne `lezde Abscessus glandulae salivaris Zagnoj pluva~ne `lezde Sialolitijaza Sialolithiasis Kamen~i u pljuva~noj `lezdi Stomatitis Stomatitis, formae aliae Drugi oblici zapaljenja sluznice usta Aftozni stomatitis, herpetiformni Stomatitis aphtosa, herpetiformis Jasterice usta Heilitis Cheilitis NOS Glositis Glossitis Zapaljenje jezika Alveolitis vilice Alveolitis sicca Zapaljenje ~asice zuba Geografski jezik Lingua geographica {areni jezik Ezofagitis Oesophagitis Zapaljenje jednjaka Strictura oesophagii Strictura oesophagi Neprolaznost jednjaka Diverticulum oesophagii Diverticulum oesophagii acquisitum Ste~eno kesasto pro{irenje jednjaka Ulcus ventriculi Ulcus ventriculi Grizlica `eluca

527.2 K11.2 527.3 K11.3 527.5 K11.5

528.0 K12.1 528.2 K12.0 528.5 K13.0 529.0 K14.0 526.5 K10.3 529.1 K14.1 530.1 K20 530.3 K22.2 530.6 K22.5 531 K25

Ulcus ventriculi NOS Ulcus ventriculi NOS NOS grizlica `eluca Ulcus ventriculi ac. Sa perforacijom Ulcus ventriculi ac. cum perforatione Ac. Grizlica `eluca sa peroracijom

531.9 K25.9 531.1 K25.1

Ulcus ventriculi chr. Sa perforacijom Ulcus ventriculi chr. sive NOS cum perforacijom Hr.grizlica `eluca sa perforacijom Ulcus duodeni Ulcus duodeni Grizlica dvanaestopala~nog creva Ulcus duodeni ac.sa hemoragijom Ulcus duodeni ac. cum haemorrhagia Ak.grizlica duodenuma sa hemoragijom Ulcus duodeni ac.sa hemoragijom i perforacijom Ulcus duodeni ac.cum haemorrhagia et perforatione Ak.grizlica dvanaestopala~nog creva sa hemoragijom i perforacijom Ulcus duodeni chr.ili NOS sa hemoragijom Ulcus duodeni chr.sive NOS ,cum haemorrhagia Hr. grizlica dvanaestopala~nog creva ili NOS sa hemoragijom Ulcus duodeni chr.ili NOS sa hemoragijom ili perforacijom Ulcus duodeni chr.sive NOS cum haemorrhagia et perforatione Hr. grizlica dvanaestopala~nog creva ili NOS sa hemoragijom i perforacijom Ulcus duodeni chr. Ulcus duodeni chr.sine haemorrhagia sive perforatione Chr.ulcus duodenuma Ulcus duodenuma NOS Ulcus duodeni NOS NOS grizlica duodenuma Ulcus pepticus NOS Ulcus pepticum,loci NOS Pepti~ka grizlica,neozna~ene lokalizacije Ulcus gasstrojejunale Ulcus gastrojejunale @eluda~no-crevna grizlica

531.5 K25.5 532 K26

532.0 K25.1 532.2 K26.2 532.4 K26.4 532.6 K26.6 532.7 K26.7 532.9 K26.9 533 K27 534 K28

Gastritis ac.haemorrhagica Gastritis haemorrhagica ac. Ac.zapaljenje `eluca sa krvarenjem Gastritis ac.(drugi) Gastritis ac.alia Drugo ac. Zapaljenje `eluca Gastritis ac.alcoholica Gastritis alcoholica Zapaljenje `eluca uzrokovano alkoholom Gastritis chr.(atrofica) Gastritis superficialis chr. Hroni~no povr{in{ko zapaljenje `eluca Gastritis atrophica chr. Hroni~no atrofijsko zapaljenje `eluca Gastritis NOS Gastritis NOS NOS zapaljenje `eluca Duodenitis Duodenitis Zapaljenje dvanaestopala~nog creva Gastroduodenitis NOS Gastroduodenitis NOS Zapaljenje `eluca i dvanaestopala~nog creva NOS Ahlorhidrija Achlorhydria Ac. Dilatacija `eluca Dilatatiomventriculi ac. Ac.pro{irenje `eluca Dispepsija Dyspepsia Poreme}aj varenja Gastroptoza Gastroptosis Dolor epigastricus Apendicitis ac.sa generalizovanim peritonitisom Appendicitis ac.cum peritonitide generalisata Ac.zapaljenje slepog creva sa op{tim zapaljenjem potrbu{nice

535.0 K29.0 535.4 K29.1 535.3 K29.2 535.1 K29.3 K29.4 535.5 K29.7 535.6 K29.8 535.5 K29.9 536.0 K31.8 536.1 K31.0 536.8 K30 537.5 K31.8 R10.1 540.0 K35.0

Apendicitis ac.sa peritonealnim apscesom Apendicitis ac.cum abscessus peritoneali Ac.zapaljenje slepog creva sa zagnojem potrbu{nice Apendicitis ac.bez peritonita Appendicitis ac.sine perforatione Ac.zapaljenje slepog creva bez peritonita Apendicitis NOS Appendicitis NOS NOS zapaljenje slepog creva Apendicitis chr. Appendicitis alia Drugo zapaljenje slepog creva Apendicularna kolika Dolor abdominalis inferior Bol u donjem delu trbuha Dolor abdominalis alius NOS Drugi i neozna~eni bol trbuha Ingvinalna, skrotalna hernija Hernia inguinalis Preponska kila Femoralna hernija, bez opstrukcije ili gangrene Hernia femoralis Umbilikalna hernija, bez opstrukcije ili gangrene Hernia umbilicalis non incarcerata, non gangranosa Neukle{tena pup~ana kila, bez gangrene Ventralna hernija, bez opstrukcije ili gangrene Hernia ventralis non incarcerata, non gangrenosa Kila prednjeg zida trbuha, bez gangrene Dijafragmalna hernija, bez opstrukcije ili gangrene Hernia diaphragmatica non incarcerata, non gangrenosa Kila grudno-trbu{ne pre~age, neukle{tena, bez gangrene Dijafragmalna hernija sa opstrukcijom Haernia diaphragmatica incarcerata, non gangrenosa Ukle{tena kila grudno-trbu{ne pre~age bez gangrene Hernija neozna~ene lokalizacije Haernia abdominalis, NOS Trbu{na kila,neozna~ena

540.1 K35.1 540.9 K35.9 541.0 K37 542.0 K36

543.0 R10.3 R10.4 550.. K40.. 553.0 K41.. 553.1 K42.9 553.2 K43.9 553.3 K44.9 552.3 K44.0 553.9 K46..

Regionalni enteritis ili Crohnova bolest Enteritis regionalis, Morbus Crohn NOS Regionalni kolitis Colitis regionalis (M. Crohn coli) Crohnova bolest debelog creva Embolija mezenterijalne arterije Embolia arteriae mesentericae Gastroenteritis, (entero)colitis, dijareja neinfektivna Gastroenteritis, ileitis et colitis non infectiva alia Druga nezarazna zapaljenja `eluca, tankog i debelog creva Crevna opstrukcija bez spomena hernije, intususcepcija Incarceracio Ukle{tenje creva u crevo Paraliti~ni ileus Ileus paralyticus Paraliti~ki zavezano crevo Volvulus Volvulus Uvrtanje creva Crevne adhezije sa opstrukcijom Adhaesiones intestini obstructionales Crevne priraslice sa smetnjama u prolaznosti Neozna~ena crevna opstrukcija Ileus alius, NOS Drugo zavezano crevo,neozna~eno Divertikuli tankog creva Diverticulosis intestini tenuis non perforans sine abscessu Divertikuloza tankog creva bez proboja i zagnoja Diverticulosis intestini tenuis perforans cum abscessu Divertikuli tankog creva sa probojem i zagnojem Divertikuli kolona Diverticulosis coli perforans cum abscessu Divertikuloza debelog creva sa probojem i zagnojem Diverticulosis coli non perforans cum abscessu Divertikuloza debelog creva bez proboja sa zagnojem Konstipacija Opstipatio Zatvor

555.0 K50.9 555.1 K50.1 557.0 K55.0 558.0 K52

560.0 K56.1 560.1 K56.0 560.2 K56.2 560.8 K56.5 560.9 K56.6 562.0 K57.1 K57.0 562.1 K57.2 K57.3 564.0 K59.0

Spasti~ni kolon (Colon iritabile) Syndroma intestini irritabilis (Colon irritabile) Sindrom nadra`enog creva Gastri~ni sindrom posle operacije `eluca Syndroma post gastrectomiam Sindrom posle operacije `eluca Funkcionalna dijareja Diarrhoea Functionalis Psihogeni proliv Analna fisura Fissura ani acuta Akutna prskotina ~mara Fissura ani chronica Hroni~na prskotina ~mara Fissura ani, NOS Prskotina ~mara, neozna~ena Perianalni apsces Abscessus perianalis Zagnoj oko ~mara Peritonoitis, neozna~eno Peritonitis, NOS Zapaljenje potrbu{nice neozna~eno Analni i rektalni polip Polypus ani Polip ~mara Polypus recti Polip zadnjeg creva Prolaps rektuma, analnog kanala Prolapsus ani Ispadanje ~mara Prolapsus recti Ispadanje zadnjeg creva Alkoholicarska ciroza jetre Cirrhosis hepatis alcoholica Ciroza jetre uzrokovana alkoholom Hroni~ni hepatitis Hepatitis chronica Hroni~no zapaljenje jetre Ciroza jetre bez spomena alkohola Cirrhosis hepatis NOS alia Druga, neozna~ena ciroza jetre

564.1 K58 564.2 K91.1 564.5 K59.1

565.0 K60.0 K60.1 K60.2 566.0 K61.0 567.9 K65.9 569.0 K62.0 K62.1 569.1 K62.2 K62.3 571.2 K70.3 571.4 K73 571.5 K74.6

Hepatorenalni sindrom Syndroma hepatorenalis Jetreno-bubre`ni sindrom Kalkulus `u~ne kese sa akutnim holecistitom Cholelithiasis et cholecystitis acuta Kamen u `u~i i akutno zapaljenje `u~ne kese Kalkulus `u~ne kese sa drugim holecistitom Cholelithiasis et cholecystitis alia Kamen u `u~i i drugo zapaljenje `u~ne kese Kalkulus `u~ne kese bez spomena holecistita Calculus vesicae feleae Kamen u `u~noj kesi Kalkulus holedokusa sa akutnim holecistitom Calculus ductus billiaris sine cholangitide sive cholecystitide Kamen u `u~nom kanalu bez zapaljenja `u~nog kanala Akutni holecistitis Cholecystitis acuta Akutno zapaljenje `u~ne kese Hroni~ni holecistitis Cholecystitis chronica Hroni~no zapaljenje `u~ne kese Hidrops `u~ne kese Hydrops vesicae felleae Vodena bolest `u~ne kese Bilijarna diskinezija Dyskinesia ductus cystici sive vesicae felleae Postholecistektomi~ni sindrom Syndroma post cholecystectomiam Sindrom posle hirur{kog odstranjenja `u~ne kese Akutni pankreatitis Pancreatitis acuta Akutno zapaljenje gu{tera~e Hroni~ni pankreatitis Pancreatitis chronica alia Drugo hroni~no zapaljenje gu{tera~e Hematemeza Haematemesis Povra}anje krvi

572.4 K76.7 574.0 K80.0

574.1 K80.1 574.2 K80.2 574.5 K80.5 575.0 K81.0 575.1 K81.1 575.3 K82.1 575.8 K82.8 576.0 K91.5 577.0 K85 577.1 K86.1 578.0 K92.0

Melena Melaena Crna stolica Hemoragija digestivnog trakta, neozna~eno Haemorrhagia gastrointestinalis, NOS Krvarenje u `elucu i crevima, neozna~eno Opstrukcija `u~nog voda Occlusio ductus billiaris Za~epljen `u~ni kanal

578.1 K92.1

578.9 K92.2 576.2 K83.1

BOLESTI MOKRA]NO-POLNOG SISTEMA (N00-N99) Akutni glomerulonefritis, neozna~eno Syndroma nephritica acuta (Glomerulonephritis, NOS) Akutni zapaljenjski bubre`ni sindrom Nefroti~ni sindrom,neozna~en; Nefroza NS Syndroma nephroticum Sindrom oboljenja bubrega Hroni~ni glomerulonefritis, NS Syndroma nephritica chronica Hroni~ni zapaljenjski bubre`ni sindrom Nefritis i nefropatija, neozna~eno kao ak ili hr.sa neozna~enim patolo{kim prom. u bubregu Nephritis tubulointerstitialis, NOS Zapaljenje kanali}a bubrega i medju}elijskog tkiva Akutni otkaz bubrega, NS Insufficientia renalis acuta, NOS Akutna nedovoljna funkcija bubrega Bubre`ni otkaz neozna~en Insufficientia renalis, NOS (Uraemia NOS) Nedovoljna funkcija bubrega Hroni~ni pijelonefritis Nephritis tubulointrestitialis chronica, NOS (Pyelonephritis chr.) Hroni~no zapaljenje kanali}a bubrega i medju}elijskog tkiva, neozna~eno Akutni pijelonefritis Nephritis tubulointerstitialis acuta (Pyelonephritis ac.) Akutno zapaljenje kanali}a bubrega i medju}elijskog tkiva Pijelonefritis i pijelonefroza, neozna~eni kao ak. Ili hr. Pyelonephritis NOS Hidronefroza Hydronephrosis obstructiva ureteropelvica Zastoj mokra~e u bubregu uzrokovan preprekom mokra}ovoda bubrega Hydronephrosis cum strictura ureteris Zastoj mokra~e u bubregu sa su`enjem mokra}ovoda bubrega Hydronephrosis obstructiva calculosa (renis et ureteris) Zastoj mokra}e u bubregu kod zapu{enja bubrega i mokra}ovoda kamencem Hydronephrosis alia et NOS Drugi i neozna~eni zastoj mokra~e Kamen bubrega Nephrolithiasis NOS (Calculus renis) 580.9 N00.9 581.9 N04.9 582.9 N03.9 583.9 N12 584.9 N17.9 586.0 N19 590.0 N11.9 590.1 N10 590.8 N12 591.0 N13.0 N13.1 N13.2 N13.3 592.0 N20.0

Kamen uretera-mokra}ovoda bubrega Calculus ureteris (Ureterolithiasis) Calculus renis et calculus ureteris Kamen bubrega i kamen mokra}ovoda bubrega Kalkulozni pijelonefritis Calculosis urinaria, NOS (Pyelonephritis calculosa) Pesak u mokra}nim putevima, neozna~en Nefroptoza, Mobilni bubreg Nephroptosis Kamen mokra}ne be{ike Calculus vesicae urinarie Kamen u uretri Calculus urethralis Kamen u mokra}ovodu be{ike Akutni cistitis Cystitis acuta Akutno zapaljenje mokra}ne be{ike Hroni~ni intersticijalni cistitis Cystitis interstitialis chronica Hroni~no zapaljenje medju}elijskog tkiva mokra}ne be{ike Uretralni apsces Abscessus uretrae Zagnoj mokra}ovoda be{ike Drugi uretritis Urethritis alia Syndroma urethrae, NOS Sindrom mokra}ovoda be{ike Traumatska striktura uretre Strictura urethrae posttraumatica Su`enje mokra}ovoda be{ike posle povrede Postoperativna striktura uretre Strictura urethrae postproceduralis Su`enje mokra}ovoda be{ike posle medicinske intervencije Neozna~eno su`enje uretre Strictura urethrae, NOS Uretralna fistula (uretrorektalna) Fistula urethrae (urethrorectalis)

592.1 N20.1 N20.2 592.9 N20.9 593.0 N28.8 594.1 N21.0 594.2 N21.1 595.0 N30.0 595.1 N30.1 597.0 N34.0 597.8 N34.2 N34.3 598.1 N35.0 598.2 N99.1 598.9 N35.9 599.1 N36.0

Hematurija Haematuria, NOS Krvava mokra}a, neozna~ena Colica renalis, NOS Kolika bubrega, neozna~ena

599.7 R31 N23

BOLESTI MU[KIH POLNIH ORGANA (N40-N51) Hiperplazija prostate (Adenom prostate-benigni) Hyperplasia prostatae (Adenoma prostate benignum) Akutni prostatitis Prostatitis ac. Ac. Zapaljenje kestenja~e Prostatitis chr. Prostatitis chr. Hr.zapaljenje kestenja~e Prostatocistitis Prostatocyistitis Zapaljenje kestenja~e i mokra}ne be{ike Hidrocela NS Hydrocele NOS Vodena kila neozna~ena Orhitis, epididimitis i epididimo-orhitis sa apscesom Orchitis,epididymitis et epididymoorchitis cum abscessu Zapaljenje semenija,pasemenika i pasemenika sa semenicima sa zagnojem Orhitis, epidimitis i epiidimitis bez pomena apscesa Orchitis,epididymitis et epididymoorchitis sine abscessu Zapaljenje semenika,pasemenika i pasemenika sa semenicima bez zagnoja Parafimoza, Fimoza Phymosis et paraphymosis Bolesti udne navlake Mu{ki sterilitet Sterilitas masculina Mu{ka neplodnost Balanitis Balanitis Zapaljenje glavica mu{kog uda Torsio testis Uvrtanje semene vrpce 600.0 N40 601.0 N41.0 601.1 N41.1 601.3 N41.3 603.9 N43.3 604.0 N45.0

604.9 N45.9 605.0 N47 606.0 N46 607.1 N48.1 N44

BOLESTI DOJKE (N60-N64) Difuzna cisti~na mastopatija Mastopathia cystica diffusa Oboljenje dojke sa rasejanim cistama Apsces dojke Abscessus mammae Zagnoj (zapaljenje) dojke Ginekomastija (hipertrofija dojke) Gynaecomastia (Hypertrophia mammae) Uve}anje dojke Mastodinija Mastodynia Bol u dojci 610.1 N60.1 611.0 N61 611.1 N62 611.7 N64.4

ZAPALJENJA @ENSKIH ORGANA KARLICE (N70-N77) Akutni salpingitis i ooforitis (Adnexitis ac.) Salpingitis et oophoritis Akutno zapaljenje jajovoda i zapaljenje jajnika Hroni~no salpingis i ooforitis (Adnexitis chr.) Salpingitis et oophoritis chronica Hroni~no zapaljenje jajovoda i hroni~no zapaljenje jajnika Salpingitis i ooforitis, neozna~eno Salpingitis et oophoritis, NOS Neozna~eno zapaljenje jajnika i jajovoda Akutni parametritis i karli~ni celulitis Parametritis et phlegmona pelvis acuta Akutno zapaljenje i flegmona okomateri~nog tkiva Hroni~ni ili nespec. parametritis i karli~ni celulitis (Absc. Douglas) Parametritis et phlegmona pelvis chronica Hroni~no zapaljenje i flegmona okomateri~nog tkiva Parametritis et phlegmona pelvis, NOS Zapaljenje okomateri~nog tkiva i vezivnog tkiva male karlice, neozna~eno Akutni i neozna~eni karli~ni peritonitis u `ena Pelvioperitonitis feminae acuta Akutno zapaljenje potrbu{nice male karlice `ene Pelvioperitonitis chronica Hroni~no zapaljenje potrbu{nice male karlice Akutni endometritis Endometritis acuta Akutno zapaljenje sluznice materice Hroni~ni endometritis Endometritis chronica Hroni~no zapaljenje sluznice materice Inflamatorno oboljenje uterusa izuzev cerviksa, NS Endometritis, NOS Zapaljenje sluznice materice, neozna~eno Cervicitis i endocervicitis Cervicitis uteri Zapaljenje grlica materice Vaginitis i vulvovaginitis Vaginitis ac.et NOS, Vulvovaginitis ac.et NOS Akutno zapaljenje rodnice i stidnice 614.0 N70.0 614.1 N70.1 614.2 N70.9 614.3 N73.0 614.4 N73.1 N73.2 614.5 N73.3 N73.4 615.0 N71.0 615.1 N71.1 615.9 N71.9 616.0 N72 616.1 N76.0

Vaginitis subakuta et chronica (et vulvovaginitis) Subakutno i hroni~no zapaljenje rodnice Vulvitis acuta (NOS) Akutno zapaljenje stidnice Vulvitis subakuta et chronica Subakutno i hroni~no zapaljenje stidnice Cista Bartholinieve `lezde Cystis glandulae Bartholin Apsces Bartholinieve `lezde Abscessus Glandulae Bartholin Zagnoj Bartholinove `lezde Morbi glandulae Bartholin alii (Bartholinitis) Druge bolesti Bartholinove `lezde

N76.1 N76.2 N76.3 616.2 N75.0 616.3 N75.1 N75.8

NEZAPALJENJSKE BOLESTI POLNIH ORGANA @ENE (N80-N98) Prolaps vaginalnog zida, cistokela, rektokela Cystocele, (Prolapsus parietis-aterioris vaginae NOS) Kila mokra}ne be{ike Rectocele Kila pravog creva Prolaps uterusa bez spomena prolapsa vaginalnog zida Prolapsus uteri gradus primus et secundus Nepotpuno ispadanje materice Prolapsus uteri gradus tertius Potpuno ispadanje materice Prolapsus uteri NOS Ispadanje materice, neozna~eno Uterovaginalni prolaps, neozna~en Prolapsus uterovaginalis, NOS Ispadanje materice i rodnice, neozna~eno Fistulae `enskog genitalnog trakta Fistulae genitaliorum femininorum Folkularna cista jajnika Cystis ovarii follicularis Cista me{ka jajnika Druge i neozna~ene ciste jajnika Cystis ovarii aliae et non specificate Hematosalpinks Haematosalpinx Krv u jajovodu Polip korpusa uterusa (Polip tela materice) Polypus corporis uteri Hematometra Haematometra Krv u materici Malpozicija uterusa (RTF,RTV,ATV) Malpositio uteri Nenormalan polozaj materice Erozija i ektopija grlica Erosio et ectopia cervicis uteri Nagri`enost i izme{tenost grlica materice Displazija grlica materice (eritroplakija) Dysplasia cervicis uteri Poreme}aj razvoja celija grlica materice 618.0 N81.1 N81.6 618.1 N81.2 N81.3 N81.4 618.4 N81.4 619.. N82.. 620.0 N83.0 620.2 N83.2 620.7 N83.6 621.0 N84.0 621.4 N85.7 621.6 N85.4 622.0 N86 622.1 N87..

Leukoplakija grlica materice Leucoplakia cervicis uteri Bela plo~asta zadebljanja sluznice grlica materice Mukozni polip cerviksa Polypus cervicis uteri Polip grlica materice Leukoplakija vagine Leucoplakia vaginae Belo plo~asto zadebljanje sluznice rodnice Polip vagine (rodnice) Polypus vaginae Leukoplakija vulve Leucoplakia vulvae Belo plo~asto zadebljanje sluznice stidnice Dispareunija Dyspareunia Ote`ano polno op{tenje Dismenoreja Dysmenorrhoea primaria Dysmenorrhoea secundaria Dysmenorrhoea, NOS Bolna menstruacija (primarna, sekundarna i neozna~ena) Stresna inkontinencija, `enska Incontinentia stressogenes stresom uzrokovano nezadrzavanje mokra}e Amenoreja-odsustvo menstruacije Amenorrhoea primaria Amenorrhoea secundaria Amenorrhoea, NOS Hipomenoreja i oligomenoreja Oligomenorrhoea primaria Oligomenorrhoea secundaria Oligomenorrhoea non specificata Smanjena menstruacija Menometroragija Menorrhagia NOS, Polymenorrhoea Poja~ano, neozna~eno i u~estalo krvarenje iz materice Menometrorrhagia Poja~ano i obilno lu~enje iz materice

622.2 N88 622.7 N84.1 623.1 N89.4 623.7 N84.2 624.0 N90.4 625.0 N94.1 625.3 N94.4 N94.5 N94.6 625.6 N39.3 626.0 N91.0 N91.1 N91.2 626.1 N91.3 N91.4 N91.5 626.2 N92.0 N92.1

Porem. menstruacije i dr. abnormalna krvarenja iz `ens. genit.tr. NS Haemorrhagia uteri et vaginae abnormalis, NOS Nenormalno krvarenje iz materice i rodnice, neozna~eno Premenopauzalna menoragija Menorrhagia sive metrorrhagia climacterica Poja~ano ili neuredno krvarenje u klimakterijumu Menstruatio irregularis, NOS Neuredna menstruacija, neozna~ena Postmenopauzalno krvarenje Metrorrhagia post menopausum Krvarenje posle menopauze Menopauzalna ili `enska klimakteri~na stanja Symptomata climacterii feminae Simptomi `ene u mmenopauzi Sterilnost `ene neozna~enog porekla Sterilitas feminae NOS Neplodnost `ene neozna~ena

626.9 N93.9 627.0 N92.4 N92.6 627.1 N95.0 627.2 N95.1 628.9 N97.9

TRUDNO]A, RADJANJE I BABINJE (O00-O99) Mola hidatidoza Mola hydatidosa Grozdasta mola Neostvaren poba~aj (Missed abortion) Abortus imperfectus Nepotpun poba~aj Ektopi~na (vanmateri~na) trudno}a, neozna~ena Graviditas extrauterina, NOS Vanmateri~na trudno}a, neozna~ena Spontani poba~aj bez spomena komplikacije Abortus spontaneus (potpun ili neozna~en bez komplikacija) Legalno indukovan poba~aj, bez komplikacija Abortus medicalis (potpun ili neozna~en, bez komplikacija) Medicinski poba~aj Ilegalno izazvan poba~aj, bez komplikacija Abortus alius (potpun ili neozna~en, bez komplikacija) Drugi poba~aj Kompl. nastale poba~. vanmat. i molar. trudn: endomet. Paramet. Pelveoperit. Adnex. Septik . Complic. post abortum, graviditatem ectopicam et molarem: infec. tr. genit. et pelvis Infekcija polnih organa i karlice Dugotrajno ili obilno krvavljenje Haemorrhagia retardata sive gravis post abortum, graviditatem ectopicam et molarem Kasno ili obilno krvarenje posle poba~aja, vanmateri~ne i molarne trudno}e Rascep, laceracija pelvi~nih organa Laesionorganorum et textus pelvis post abortum, graviditatem ectopicam et molarem O{te}enje or. i tk. karlice posle poba~aja, vanmat. i molarne trudno}e Sok Afflictus (shock) post abortum, graviditatem ectopiam et molarem Sok posle poba~aja, vanmateri~ne i molarne trudno}e Neozna~ene komplik. posle stanja koja se mogu klasif. u 630-638 Complicatio post abortum, gravid. ectopicam et molarem, NOS Komplikacija posle poba~aja, vanmateri~ne i molarne trudno}e, neozna~ena Prete}i poba~aj Abortus imminens 630.0 O01.. 632 O02.1 633.9 O00.9 634.9 O03.9 635.9 O04.9 636.9 O05.9 639.0 O08.0 639.1 O08.1 639.2 O08.6 639.5 O08.3 639.9 O08.9 640.0 O20.0

Benigna esencijalna hipertenzija u trudnoci Hipert. arterialis essent. praeexistens, per graviditat., partum et puerperium complicata Ranije postoje}i primarni povi{en krvni pritisak komplikovan u toku trudno}e, porojaja i babinja Laka ili neozna~ena preeklampsija Praeeclampsia moderata Umerena preeklampsija Te{ka preeklampsija Praeeclampsia severa Eklampsija Eclampsia Povi{en krvni pritisak, gr~evi i belan~evine u mokra}i u trudno}i Hyperemesis gravidarum, laki oblik Hyperemesis gravidae mitis Umereno povra}anje trudnice Kasno povra}anje u trudno}i Vomitus gravidae tardus Kasno povra}anje trudnice Neozna~eno povra}anje u trudno}i Hyperemesis gravidae,NOS Prekomerno povra}anje trudnice,NOS NOS oboljenje bubrega u trudno}i,bez spomena HTA Infectio tractus urogenitalis in graviditate alia et NOS Druge i neozna~ene infekcije mokra}no-polnih puteva u trudno}i Infekcije genitourinarnog trakta u trudno}i Infectiones tractus urogenitalis in graviditate Infekcije mokra}no-polnih puteva u trudno}i Neozna~ena komplikacija u trudno}i Status cum graviditate conjunctus ,NOS Stanje vezano za trudno}u NOS Anaemia u trudno}i Anaemia in graviditate,partu et puerperio Slabokrvnost u trudno}i,porodjaju i babinjama Normalan porodjaj Partus spontaneus capitis Spontani porodjaj glavom Partus spontaneus natibus Spontani porodjaj zadnjicom Partus spontaneus simplex alius Drugi spontani porodjaj kod jednoplodne trudno}e

642.0 O10.0 642.4 O14.0 642.5 O14.1 642.6 O15 643.0 O21.0 643.2 O21.2 643.9 O21.9 646.2 O23.9 646.6 O23 646.9 O26.9 648.2 O99.0 650 O80.0 O80.1 O80.8

Partus spontaneus simplex,NOS Spontani porodjaj kod jednoplodne trudno}e Nepravilan polo`aj i prezentacija fetusa Malpresentatio ante partum cum sequelis ad fetum et neonatorum Lo{e prednja~enje pre porodjaja sa posledicama po plod i novorodjen~e Disproporcije Partus propter pelvem matris abnormalem complicatus Komplikovani porodjaj zbog nenormalnosti karlice majke Partus complicatus alius Drugi komplikovan porodjaj Smetnje u porodjajnim trudovima Partus praematurus Prevremeni porodjaj Inductio partus inefficax Neuspela indukcija porodjaja Abnormitates partus Nenormalnosti porodjaja Partus prolongatus Produ`en porodjaj Partus propter malpositionem et malpraesentationem fetus complicatus Komplikovan porodjaj zbog nepravilnog polo`aja i stava ploda Partus propter pelvem matris abnormalemcomplicatus Koplikovan porodjaj zbog nenormalnosti karlice majke Partus complicatus alius Drugi komplikovan porodjaj Partus ptopter asphyxiam fetus complicatus Porodjaj komplikovan zbog gu{enja ploda Partus propter haemorrhagia complicatus Porodjaj komplikovan zbog krvarenja Partus propter complicationes chordae umbilicalis complicatus Porodjaj komplikovan zbog komlikacija sa pup~anikom Povreda peritoneuma i vulve u toku porodjaja Laesio perinaei, per partum Povreda medjice u toku porodjaja Druga obstetri~na povreda Traumata obstetricia alia Druge aku{erske ozlede u toku porodjaja Krvarenje posle porodjaja Haemorrhagia post partum Porodjaj forcepsom ili vakuum ekstratorom bez spomena indikacije Partus simplex forcipe et vacuum-extractore

O80.9 652 P01.7 653 O65.. O66 660-669 O80 O61 O62 O63 O64 O65 O66 O68 O67 O69 664.. O70 665 O71 666 O72 669.5 O81

Porodjaj carskim rezom bez spomena indikacije Partus simplex sectionem caesarea Porodjaj carskim rezom kod jednopolne trudno}e Partus simplex cum assistentia, alius Drugi porodjaj kod jednoplodne trudno}e uz stru~nu pomo} Partus multiplex Vi{eplodni porodjaj Te{ka puerperalna infekcija Sepsis puerperalis Sepsa(trovanje bakterijama) u babinjama Infectiones puerperales aliae Druge infekcije u babinjama Komplikacije na venama u trudno}i i puerperijumu Complicationes venosae puerperales Superfijijalni tromboflebitis Trombophlebitis puerperalis, superfitialis Druge komplikacije obstreti~kih hirur{kih rana Infectio vilneris chirurgici obstreticii Infekcije hirur{ke rane u toku porodjaja Ruptura vulneris sectionem cesarea fasti Prskanje rana posle carskog reza Ruptura vulneris perinaealis obstreticie Prskanje rane na medjici nastale tokom porodjaja Haematoma vulneris obstetricii Krvni ugru{ak rane nastale tokom porodjaja Hepatorenalni sindrom posle porodjaja Insufficientia renalis postpartualis ac. Ac.nedovoljna funkcija bubrega u babinjama Nepurulentni mastitis Mastitis non purulenta per lactationem Negnojno zapaljenje dojke tokom dojenja Fisura bradavice Fissura papillae mammae post partum et poet puerperium Prskotina bradavice posle porodjaja tokom babinja

669.7 O82 O83 O84 670 O85 O86 671 O87 671.2 O87.0 674.3 O86.0 O90.0 O90.1 O90.2 674.8 O90.4 675.2 O91.2 676.1 O92.1

BOLESTI [email protected] I [email protected] TKIVA (L00-L99) Carbunculus et furunculus Abscessus,furunculus et carbunculus cutis Zagnoj,~ir i grupa ~ireva ko`e Abscessus,furunculus,carbunkulus cutis fatiei Abscessus,furunculus,carbunkulus cutis colli Abscessus,furunculus,carbunkulus cutis truncii Abscessus,furunculus,carbunkulus cutis regionis glutealis Abscessus,furunculus,carbunkulus cutis extremitatis Abscessus,furunculus,carbunkulus cutis capitis Abscessus,furunculus,carbunkulus cutis NOS Celulitis i apsces prsta ruke i noge Phlegmonae digiti manus et pedis .Zapaljenje vezivnog }elijskog tkiva Drugi celulitis i apsces Phlegmonae extremitatis Phlegmonae trunci Phlegmonae locorum aliorum Phlegmonae NOS Erysipelas faciei Dermatitis izazvan sun~evim zracima Abustio solaris Opekotina uzrokovana sun~evim zracima Urticaria solaris Koprivnja~a uzrokovana suncem Kontaktni dermatitis i drugi ekcemi NOS Dermatitis contacta NOS Pemcigus Pemphigus Plikovnja~a Eritema nodozum Erythema nodosum Eritem (crvenilo) sa ~vori}ima Rosacea Rosacea Hroni~ne crvene promene ko`e lica Druge akine Acnae Bubuljice 680 L02 L02.0 L02.1 L02.2 L02.3 L02.4 L02.8 L02.9 681 L03.0 682 L03.1 L03.3 L03.8 L03.9 L03.2 692.7 L55 L56.3 692.9 L25.9 694.4 L10 695.2 L52 695.3 L71 706.1 L70

Lupus eritematosus Lupus erythematosus Eritemski lupus-sistemsko oboljenje ko`e Psorijaze i drugi poreme}aji Psoriasis Ljuskavica Lichen Lichen simplex chronicus et prurigo Obi~an hroni~an li{aj i svrab Pruritus i srodna stanja Pruritus Svrab Pruritus ani Pruritus acroti Pruritus vulvae Pruritus anogenitalis,NOS Pruritus NOS Klavus i kalus Callositas et clavus @uljevitost i `ulj Vitiligo Ste~ene depigmentovane mrlje ko`e Ac.limfadenitis Lymphadenitis ac. Ac.zapaljenje limfnih ~vorova Impetigo Impetigo Gnojno oboljenje ko`e Pilonidalna cista(cysta dermoides)bez spomena abscesa Cystis pilonidalis Piodermija Pyodermia Gnojno zapaljenje ko`e Lojna cista(atheroma) Cystes folliculares cutis et subcutis Ciste korena dlake ko`e i potko`nog tkiva

695.4 L93 696 L40 697 L28 698 L29 L29.0 L29.1 L29.2 L29.3 L29.9 700.0 L84 L80 683 L04 684 L01 685.1 L05.9 686 L08.0 706.2 L72

Seborrhoea Keratosis seborrhoeica Seboroi~ko orozavanje ko`e

706.3 L82

UrticariaAllergica Urticaria allergica Alergijska koprivnja~a Urticaria idiopathia Urticaria idiopathica Samopojavna koprivnja~a Urticaria NOS Urtticaria NOS Koprivnja~a neozna~ena

708.0 L50.0 708.1 L50.1 708.9 L50.9

BOLESTI MI[I]NO-KO[TANOG SISTEMA I VEZIVNOG TKIVA (M00-M99) Neozna~eni infektivni artritis Arthritis purulenta NOS Gnojno zapaljenje zgloba NOS Reumatoidni artritis Arthritis rheumatoides seropositiva Seropozitivna reumatoidna zapaljenja zgloba Inflamatorna poliartropatija ili poliartritis NOS Polyarthropathia inflammatoria Zapaljenjsko oboljenje vi{e zglobova Generalizovana osteoartroza Arthrosis generalisata primaria Primarno op{te degenerativno oboljenje zglobova Osteoartroza lokalizovana,neozna~eno da li je primarna ili sekundarna,Gonartrtosis Gonarthrosis Degenerativo oboljenje zgloba kolena Traumatska artropatija Arthrosis articulorum aliorum post traumaticam Degenerativna oboljenja drugih zglobova posle povrede Neozna~ena poliartropatija i poliartritis Polyarthritis, NOS Zapaljenje vi{e zglobova, neozna~eno Stari rascep medijalnog meniskusa Poreme}aj lateralnog meniskusa Laesio menisci genus traumatica obsoleta Zastarela ozleda meniskusa uzrokovana povredom Slobodno telo u kolenu Corpus liberum genus Kontraktura zgloba Contractura articuli Zgr~enost zgloba Ankiloza zgloba Ankylosis articuli Uko~enost zgloba Izliv u zglobu Hydrarthron Izliv te~nosti u zglob 711.9 M00.9 714.0 M05 714.9 M06.4 715.0 M15.0 715.3 M17 716.1 M19.1 716.5 M13.0 717.0 717.4 M23.2 717.6 M23.4 718.4 M24.5 718.5 M24.6 719.0 M25.4

Haemarthrosis Haemorthrosis Krv u zglobu Bol u zglobu Arthralgia Arthritis urica Giht Poliarteritis nodosa Polyarteritis nodosa Cvori~asto zapaljenje vi{e arterija Sklerodermija Scleroderma Sistemsko otvrdnu}e ko`e Ankiloziraju}i spondilitis Spondylitis ankylopoietica Zapaljenje pr{ljena sa uko~enoscu Coxarthrosis Degenerativno oboljenje zgloba kuka Sakroiliitis neklasifikovan na dr. mestu Sacroiliitis Zapaljenje krsne i bedrene kosti Cervikalna spondiloza bez mijelopatije Torakalna spondiloza bez mijelopatije Lumbosakralna spondiloza bez mijelopatije Spondylosis alia (cervicalis, thoracalis, lumbosacralis) Drugo oko{tavanje zglobova pr{ljena Spondiloza neozna~ene lokalizacije Spondylosis, NOS Oko{tavanje zglobova pr{ljena, neozna~eno Pomeranje torakalnog ili lumbalnog intervertebralnog diskusa bez mijelopatije Prolaps. disci interverteb. lumb. et disc.intervertebr. alior.+ radiculopath (Ischias discogen.) Ispadanje slabinskog i dr. medjupr{ljenskih diskusa sa oboljenjem korena `ivca Dislocatio disci intervertebralis alia, specificata (Lumbago discogen) Drugo ozna~eno pomeranje medjupr{ljenskog diskusa Degeneracija torakalnog ili lumbalnog intervertebrajnog diskusa Degeneratio disci intervertebralis alia, specificata Druga degenerativna ozna~ena promena medjupr{ljenskog diskusa

719.1 M25.0 719.4 M25.5 M10 446.0 M30.0 710.1 M34 720.0 M45 M16 720.2 M46.1 721.0 721.2 721.3 M47.8 721.9 M47.9 722.1 M51.1 M51.2 722.5 M51.3

Cervikalgija Cervicalgia Bol u vratu Cervikokranijalni sindrom Syndroma cervicocranialis Vratno lobanjski sindrom Cervikobrahijalni sindrom Syndroma cervicobrachialis Vratno ru~ni sindrom Brahijalni neuritis ili radikulitis NS Radiculopathia (Neuritis sive radiculitis brachialis NOS) Oboljenja korena `ivca Lumbago Lumbago NOS Bol u lumbalnom delu ki~me Isijalgija Ischialgia Bol u sedalnom `ivcu Lumboischialgia Bol u slabinskom delu ki~me i sedalnom `ivcu Bol u ledjima, neozna~en Dorsalgia, NOS Sakralgija Dolor sacralis Bol u krstima Periartritis ramena Periarthritis humeri Zapaljenje okolozglobnog tkiva ramena Entezopatija lakatne regije-burzitis Bursitis olecrani Zapaljenje serozne kese vrha lakta Bursitis cubiti alia Drugo zapaljenje serozne kese lakta Entezopatija kolena Bursitis praepatellaris Zapaljenje serozne kese ispred ~asice Bursitis genus alia Drugo zapaljenje serozne kese kolena Tendinitis patellaris Zapaljenje tetive ~asice kolena

723.1 M54.2 723.2 M53.0 723.3 M53.1 723.4 M54.1

724.2 M54.5 724.3 M54.3 M54.4 724.5 M54.9 724.6 M54.5 726.2 M75.0 726.3 M70.2 M70.3 726.6 M70.4 M70.5 M76.5

Enezopatija sko~nog zgloba i tarzusa Metatarsalgia Bol u dono`ju Enthesopathia pedis alia Druga entezopatija stopala Tendinitis calcanei (Bursitis Achillea) Zapaljenja tetive kosti pete Neozna~ene entezopatije Enthesopathia, NOS Sinovitis i tendosinovitis Synovitis et tenosynovitis Zapaljenje sinovije i zapaljenje tetive sa sinovijom Kontraktura tetive Contractura tendinis (tunicarum) alia Druga zgr~enost tetive Ganglion i cista sinovije, tetive i burze Ganglion Nervni ~vor Cystis bursae alia (Cystis synovialis NOS) Druga cista serozne kese Mi{i}na kalcifikacija i osifikacija-Miozitis osifikans Calcificatio musculi et ossificatio musculi Zakre~avanje mi{i}a i oko{tavanje mi{i}a Dupuytrenova kontraktura Fibromatosisi fasciae palmaris (Dupuytren) Dupuytrenova zgr~enost tetive dlana Reumatizam, neozna~eni i fibrozitis Rheumatismus NOS, Fibrositis Mialgija i miozitis, neozna~eni Myalgia Bol u misicu Myositis, NOS Zapaljenje mi{i}a neozna~eno Neuralgija, neuritis i radikulitis, neozna~eno Neuralgia et neuritis, NOS Neuralgi~ki bol i zapaljenje `ivca, neozna~eno Radiculitis NOS Zapaljenje korena `ivca, neozna~eno Algoneurodistrofija Algoneurodystrophia (Atrophia Sudeck) Bolni `iv~ano-misi}ni poreme}aji ishranjivanja

726.7 M77.4 M77.5 M76.6 726.9 M77.9 727.0 M65 727.8 M67.1 727.4 M67.4 M71.3 728.1 M61 728.6 M72.0 729.0 M79.0 729.1 M79.1 M60.9 729.2 M79.2 M54.1 733.7 M89..0

Akutni osteomijelitis Osteomyelitis acuta alia Drugo akutno zapaljenje sr`i kosti Hroni~ni osteomijelitis Osteomyelitis chronica alia Drugo hroni~no zapaljenje sr`i kosti Osteoporoza Osteoporosis sine fractura pathologica Gubitak ko{tane mase bez patolo{kog preloma Patolo{ka fraktura Fractura pathologica Patolo{ki prelom Neozna~ena osteohondropatija Osteochondropathia, NOS Ko{tano-hrskavi~avo oboljenje, neozna~eno Juvenilna osteohondroza glave femura (Legg-Calve-Perthes) Osteochondrosis capitis femoralis puerilis (Legg-Calve-Perthes) Ko{tano-hrskavi~avo oboljenje glave butne kosti u dece Ravno stopalo Pes planus (acquisitus) Ravno stopalo (ste~eno) Kifoza (ste~ena) Kiphosis secundaria alia Druga sekundarna grba Kifoskolioza Kyphoscoliosis Grba i bo~no iskrivljena ki~ma Ste~ena spondilolisteza Spondylolisthesis Iskliznu}e pr{ljena

730.0 M86.1 730.1 M86.6 733.0 M81 733.1 M84.4 732.9 M93.9 732.1 M91.1 734.0 M21.4 737.1 M40.1 737.3 M41 738.4 M43.1

URODJENE NAKAZNOSTI, DEFORMACIJE I HROMOSOMSKE NENORMALNOSTI (Q00-Q99) Spina bifida bez napomene o hidrocefalusu Spina bifida cervicalis sine hydrocephalo Rascep vratnog dela ki~me bez vodene glave Spina bifida thoracica sine hydrocephalo Rascep grudnog dela ki~me bez vodene glave Spina bifida lumbalis sine hydrocephalo Rascep slabinskog dela ki~me bez vodene glave Spina bifida sacralis sine hydrocephalo Rascep krsne kosti bez vodene glave Neozna~ena anomalija srca Malformatio cordis congenita, NOS Urodjena anomalija srca, neozna~ena Chelioschisis Chelioschisis Rascep usne Rascepljeno nepce sa rascepljenom usnom Cheilopalatoschisis Kongenitalni megakolon (Hirschsprungova bolest) Morbus Hirschsprung (Megacolon congenitum) Kriptorhizam-nespu{ten testis Cryptorchismus Nespu{ten semenik Hipospadija i epispadija Hypospadia Urodjeni rascep na donjoj strani mu{kog uda Epispadia Urodjeni rascep mokra}ovoda na prednjoj strani mu{kog uda Ektopija be{ike Ectopia vesicae urinariae Uvrnutost mokra}ne be{ike Kongenitalna dislokacija kuka Luxatio coxae unilateralis congenita Jednostrano urodjeno is~a{enje kuka Luxatio coxae bilateralis congenita Obostrano urodjeno isca{enje kuka 741.9 Q05.5 Q05.6 Q05.7 Q05.8 746.9 Q24.9 749.1 Q36 749.2 Q37 751.3 Q43.1 752.5 Q53 752.6 Q54 Q64.0 753.5 Q64 754.3 Q65.0 Q65.1

Arthrogryposis multiplex congenita Arthrogryposis multiplex congenita Urodjena uko~enost vi{e zglobova u savijenom polo`aju Downov sindrom Syndroma Down Multiple kongenitalne anomalije Malformationes multiplices congenitae Mnogostruke urodjene anomalije

755.8 Q74.3 758.0 Q90 759.7 Q89.7

ODREDJENA STANJA NASTALA U PERINATALNOM PERIODU (P00-P96) "Mala te`ina-za datum" bez malnutricije fetusa "Mala te`ina-za datum" sa znacima malnutricije fetusa Pondus ad terminum gestationalem parvum Mala te`ina za termin trudno}e Dysmaturitas Razvojni poreme}aji ploda (novorodjen~e koje nije malo i lako za term.trudno}e sa znac. podhranjenosti kao sto su suva perutava ko`a i gubitak podko`. tk. Ekstremna nezrelost (ispod 1000g por. te`. i ispod 28 navr{. nedelja) Pondus et partum minimum Veoma mala te`ina na rodjenju (999g ili manje) Immaturitas extrema Izrazita nezrelost (manje od 28 punih nedelja) Pondus ad partum parvum aliud Druga mala te`ina na rodjenju (1000-2499g) Prematuritet NS Partus ante tempus alius Drugi prevremeni porodjaj (izmedju 28 i 37 nedelja trudno}e Cefalohematom Cephalhaematoma neonati traumaticum, per partum Krvni naduv glave novorodjen~eta usled porodjajne povrede Smrt fetusa usled asfiksije ili anoksije pre po~etka trudova ili u neozna~eno vreme Asphyxia (anoxia) fetalis sive intrauterina Tetanus neonatorum Tetanus neonati Omfalitis novorodjen~eta Omphalitis neonati cum sive sine haemorrhagia miti Zapaljenje pupka novorodjen~eta sa blagim krvarenjem ili bez njega Hemoliti~ka bolest fetusa ili novorodjen~eta, zbog RH imunizacije Rhesus-isoimmunisatio fetus et neonati RH-izoimunizacija ploda i novorodjen~eta Hemoliti~ka bolest usled ABO izoimunizacije AB-isoimmunisatio fetus et neonati AB-izoimunizacija ploda i novorodjen~eta Neozna~ena fetalna i neonatalna `utica Morbus haemolyticus fetus et neonati, NOS Hemoliti~ka bolest ploda i novorodjen~eta, neozna~ena 764.0 764.1 P05.0 P05.2

765.0 P07.0 P07.2 P07.1 765.1 P07.3 767.1 P12.0 768.0 P20 771.3 A33 771.4 P38 773.0 P55.0 773.1 P55.1 774.6 P55.9

Konvulzije novorodjen~eta Convulsiones neonati Gr~evi novorodjen~eta

779.0 P90

SIMPTOMI,ZNACI I PATOLO[KI KLINI^KI I LABORATORIJSKI NALAZI (R00-R99) Sinkopa i kolaps Syncopa et collapsus Padanje u nesvest i iznenadna nedovoljna funkcija mozga i srca Senilitas Starost Konvulzije Convulsiones febriles Gr~evi uzrokovani povi{enom temperaturom tela Vrtoglavice i nesvestice Instabilitas et vertigo Nestabilnost i vrtoglavica Groznica nepoznatog porekla (St. febrilis) Febris causae ignotae Meningizam Meningismus Nadra`aj mo`danica mozga @utica neozna~ena Icterus NOS @utica nepoznatog porekla Glavobolja Cephalalgia Epistaxis Epistaxis Krvarenje iz nosa Tahikardija, neodredjena Tachycardia, NOS Ubrzan rad srca, neozna~eno Bradycardia, NOS Spor rad srca, neozna~en Palpitatio cordis Lupanje srca Gangrena Gangraena Izumiranje tkiva 780.2 R55 R54 780.3 R56.0 780.4 R42 780.6 R50 781.6 R29.1 782.4 R17 784.0 R51 784.7 R04.0 785.0 R00.0 R00.1 R00.2 785.4 R02

Hypertensio, sine diagnosi hypertensionali Povi{en krvni pritisak bez dijagnoze hipertenzije Hypotensio Nizak krvni pritisak Hemoptiza Haemoptysis Krvav ispljuvak Renala colika Colica renalis, NOS Dysuria Ote`ano mokrenje Haematuria, NOS Krvava mokra}a, neozna~ena Abdominalni bol Dolor abdominalis alius, NOS Drugi i neozna~eni bol trbuha Hepatomegalija Hepatomegalia Uve}ana jetra Splenomegalija Splenomegalia Uve}ana slezina Ascites Ascites Voda u trbuhu Pyrosis Goru{ica Urticaria et exanthemata cutis aliae Koprivnja~a i drugi osip ko`e Nervositas Nervoza Incontinentia urinae NOS Neozna~eno nezadr`avanje mokra}e Retentio urinae Zadr`avanje mokra}e

R03.0 R03.1 786.3 R04.2 788.0 N23 R30.0 R31 789.0 R10.4 789.1 R16.0 789.2 R16.1 789.5 R18 R12 R21

R45.0 R32 R33

Anuria et oliguria Nemogu}nost mokrenja i umanjeno mokrenje Polyuria U~estalo mokrenje Proteinuria Proteinuria isolata Belan~evine u mokra}i Kristaluria Crystalluria Nenormalni elektrokardiogram Electrocardiogramma abnormale Nespecifi~ni pozitivni nalazi kulture Secretum nasale nasale abnormale Rasura pharyngis abnormalis Sputum abnormale Secretum vulneris abnormale Sindrom iznenadne smrti odoj~eta Mors infantis subita Nausea et vomitus Mu~nina i povra}anje Languor et lassitudo Klonulost i umor

R34 R35 791.0 R80 791.9 R82.9 794.3 R94.3 795.3 R84.5 R84.5 R84.5 R89.5 798.0 R95 R11 R53

POVREDE, TROVANJA I POSLEDICE DELOVANJA SPOLJNIH FAKTORA (S00-S98) POVREDE GLAVE Povr{na povreda lica, vrata i poglavine izuzev oka Laesio traumatica capitis, superficialis Povr{in{ka povreda glave Otvorena rana poglavine, komplikovana Vulnus apertum capillitii Otvorena rana poglavine Laceracija ko`e o~nog kapka i periokularne regije Vulnus apertum palpebrae et periokulare Otvorena rana nosa Vulnus apertum nasi Otvorena rana uha Vulnus apertum auris Otvorena rana obraza i predela zgloba gornje vilice Vulnus apertum buccae et regionis temporo-mandibularis Otvorena rana usne i usta Vulnus apertum labii et cavitatis oris Druga i neozna~ena otvorena rna glave Vulnus apertum capitis NOS partium Prelom svoda lobanje Fractura calvarii (ossis frontalis seu parietalis) Prelom baze lobanje Fractura basis cranii Prelom kosti nosa zatvoren (otvoren) Fractura ossium nasalium Prelom orbitalnog dna zatvoren (otvoren) Fractura orbitae pars inferior Prelom zigomati~ne i maksilarne kosti Fractura ossis zygomatici et ossis maxillaris Fractura dentis Prelom zuba 910.. S00.. 873.0 S01.0 870.0 S01.1 873.2 S01.2 872.. S01.3 873.4 S01.4 873.6 S01.5 873.9 S01.9 800.. S02.0 801.. S02.1 802.0 (802.1) S02.2 802.6 (802.7) S02.3 802.4 S02.4 S02.5

Prelom mandibule zatvoren(otvoren) Fractura mandibulae Vi{estruki prelomi kostiju lobanje ili lica sa drugim kostima Fractura cranii et fractura ossis faciei multiplex Vi{estruki prelom lobanje i prelom kosti lica Fracturae cranii et fractura ossium faciei aliorum Prelomi lobanje i drugih kostiju lica Fractura partium ossium cranii et fractura ossium faciei NOS Prelom neozna~enog dela kostiju lobanje i prelom kostiju lica Dislokacija ( i{~a{enje ) vilice Luxatio mandibulae I~{a{enje donje vilice Laesions traumaticae nervorum cranialium Laesio traumatica nervi optici et tractus optici Laesio traumatica nervi oculomotorii Laesio traumatica nervi trochlearis Laesio traumatica nervi trigemini Laesio traumatica nervi abducentis Laesio traumatica nervi facialis Laesio traumatica nervi acustici Laesio traumatica nervi accessorii Laesio traumatica nervorum aliorum (IX,XII,I,X) Laesio traumatica nervi cranialis,NOS Povr{na povreda oka i adneksa oka-kornea Laesio traumatica oculi et orbitae, NOS Povrede oka i duplje oka Komocija-potres mozga Commotio cerebri Laceracija i kontuzija mozga Laesio traumatica cerebri diffusa Rasprostranjena povreda mozga Laesio traumatica cerbri fokalis Lokalna povreda mozga Subarahnoidalna, subduralna i ekstraduralna krvarenja posle povrede Haemorrhagia epiduralis (extraduralis) Krvarenje nad tvrdom mo`danicom Haemorrhagia subduralis traumatica Krvarenje ispod tvrdih mo`danica uzrokovano povredom Haemorrhagia subarachnoidalis traumatika Krvarenje ispod mre`aste mo`danice uzrokovano povredom Conquassatio caitis Povreda glave uzrokovana zdrobljavanjem-kras

802.2 (802.3) S02.6 804 S02.7 S02.8 S02.9 830.. S03.0 S04.. S04.0 S04.1 S04.2 S04.3 S04.4 S04.5 S04.6 S04.7 S04.8 S04.9 918.1 S05.9 850.0 S06.0 851.0 S06.2 S06.3 852 S06.4 S06.5 S06.6 S07..

POVREDE VRATA Povr{na povreda vrata Laesio traumatica colli superficialis Kontuzja vrata Contusio juguli Nagnje~enje grla Prelom cervikalnog ki~menog stuba bez lezije na ki~m. mo`d. Fractura colli Prelom vrata Vulnus apertum colli Otvorena rana vrata POVREDE GRUDNOG KO[A Kontuzija zida grudnog ko{a Contusio thoracis Nagnje~enje grudnog ko{a Povr{na povreda trupa Laesio traumatika thoracis superficialis Povr{in{ka povreda grudnog ko{a Otvorena rana grudnog ko{a Otvorena rana ledja Vulnus apertum thoracis Otvorena rana grudnog ko{a Prelom torakalnog ki~menog stuba bez lezije na ki~m. mo`d. Prelom rebra (rebara) Prelom sternuma Fractura costae (costarum), sterni et columnae thoracalis Prelom rebra (rebara), grudne kosti i grudnog dela ki~me Povreda srca bez (sa) otvorene rane u toraksu Laesio traumatica cordis Povreda srca Traumatski pneumotoraks i hemotoraks Pneumothorax traumaticus Prisustvo vazduha u poplu}nici uzrokovano povredom Haemothorax traumaticus Prisustvo krvi u grudnoj duplji uzrokovano povredom Haemopneumothorax traumaticus Udru`eno prisustvo vazduha i krvi u poplu}nici uzrokovano povredom 922.1 S20.0 911.. S20.. 875.. 876.. S21.. 805.2,3 807.0,1 807.2,3 S22.. 861.0(1) S26.. 860.. S27.0 S27.1 S27.2 910.. S10.. 920.. S10.0 805.0,1 S12.. S11..

Povreda plu}a bez (sa) spomena otvorene rane u toraksu Laesiones traumaticae pulmonis aliae Druge povrede plu}a Multiple otvorene rane neozna~ene lokalizacije, komplikovane Laesiones traumaticae multiplices. NOS Vi{estruke neozna~ene povrede POVREDE TRBUHA, KRSTA, SLABINSKOG DELA KI^ME I KARLICE Kontuzija trbu{nog zida Contusio parietis abdominis Nagne~enje zida trbuha Kontuzija ledja-glutealni predeo Contusio regionis glutealis Nagnje~enje glutealnog predela Contusio genitaliorum externorum Nagnje~enje spoljnih polnih organa Laesio traumatica abdominis, lumbi et pelvis, superficialis, NOS Povr{in{ka povreda trbuha, slabine i karlice, neozna~ena Vulnus apertum abdominis lumbi et pelvis Otvorena rana trbuha, slabine i karlice Prelom acetabuluma Fractura acetabuli Prelom ~asice karli~ne kosti Prelom drugog ozna~enog dela karlice, zatvoren (otvoren) Fractura columnae vertebralis lumbalis et pelvis Prelom slabinskog dela ki~me i karlice Povreda gastrointestinalnog trakta Povreda jetre Povreda slezine Laesio traumatica organorum intraabdominalium Povreda organa trbuha Povreda bubrega Povreda karli~nih organa Laesio traumatica organorum pelvis Povreda organa karlice

861.2(3) S27.3 879.9 T07

922.2 S30.1 922.3 S30.0 S30.2 S30.9 S31.. 808.0,1 S32.4 808.4(5) S32.8 863.. 864 865 S36.. 866 867.. S37..

POVREDA RAMENA I NADLAKTICE Kontuzija ramena i nadlakta Contusio regionis deltoideae et brachi Nagnje~enje u predelu ramena i nadlaktice V.L.C.ramena i nadlakta (nagnje~enje) Laesio traumatica regionis deltoideae et brachi, superficialis, NOS Povr{in{ka povreda u predelu ramena i nadlaktice, neozna~eno Otvorena rana ramena i nadlakta Vulnus apertum regionis deltoideae et brachi Otvorena ranau predelu ramena i nadlaktice Prelom klavikule (klju~ne kosti) Fractura clavikulae Prelom humerusa, dijafiza ili neozna~eni deo Fractura corporis humeri Prelom tela ramenja~e Dislokacija ramena (isca{enje) Luxatio articuli humeroscaularis Luxatio articuli acromioclavicularis Isca{enje natple}no-klju~nja~kog zgloba Uganu}a i nategnu}a akromioklavikularnog zgloba (ligamenta) Distorsio et distensio articuli acromioclavicularis (ligamentum) Uganu}e i istegnu}e natple}no-klju~nja~kog zgloba (ligamenta) Uganu}a i nategnu}a ramena i nadlakta, neozna~eno Distorsio et distensio partium cinguli eztremitatis superioris aliarum NOS Uganu}e i istegnu}e drugih i neozna~enih delova ramenog pojasa 923.0 S40.0 927.0 S40.9 880 S41.. 810 S42.0 812.2,3 S42.3 831 S43.0 S43.1 840.0 S43.5 840.9 S43.7

POVREDE LAKTA I PODLAKTICE Kontuzija lakta i podlaktice Povr{na povreda lakta, podlakta i ru~nog zgloba V.L.C.lakta i podlakta (nagnje~enje) Laesio traumatica cubiti et antebrachi, superficialis Povr{in{ka povreda lakta i podlaktice Otvorena rana lakta, podlakta i ru~nog zgloba Vulnus apertum cubiti Otvorena rana lakta Vulnus apertum partis antebrachi NOS Otvorena rana neozna~enog dela podlaktice 923.1 913 927.1 S50.. 881 S51.0 S51.9

Prelom radijusa i ulne, dijafiza i donji kraj (otvoren) Fractura corporis ulnae Prelom tela lakatne kosti Fractura corporis radii Prelom tela zbice Prelom radijusa i ulne, donji kraj (zatvoren), (loco typico) Fractura radii, extremitas distalis Prelom donjeg okrajka zbice Fractura ulnae et radii, extremitas distalis Prelom donjeg okrajka lakatne kosti i zbice Dislokacija (isca{enje) lakta Luxatio cubiti, NOS Uganu}a i istegnu}a lakta i podlakta, neozna~eno Distorsio et distensio cubiti Uganu}e i istegnu}e lakta POVREDE ZGLOBA ZBICE I [AKE I POVREDE [AKE Kontuzija prsta (nokta) Nagnje~enje prsta (V.L.C. digiti mani) Contusio digiti (digitorum) manus sine laesione unguis Nagnje~enje prsta (prstiju) {ake bez povrede nokta Contusio digiti (digitorum) manus cum laesione unguis Nagnje~enje prsta {ake sa povredom nokta Kontuzija ru~nog zgloba i {ake, izuzev prstiju Nagnje~enje ru~nog zgloba i {ake isklju~uju}i samo prst (V.L.C.) Contusio carpi et manus alia Drugo nagnje~enje ru~ja i {ake Povr{na povreda {ake izuzev prstiju samo Laesio traumatica carpi et manus, superficialis, NOS Povr{in{ka povreda ru~ja i {ake, neozna~ena Otvorena rana {ake, izuzev samo prstiju Vulnus apertum partis carpi et manus, NOS Otvorena rana neozna~enog dela ru~ja {ake Otvorena rana prstju Vulnus apertum digiti (digitorum) manus sine laesione unguis Otvorena rana prstiju {ake, bez povrede nokta Vulnus apertum digiti (digitorum) manus cum laesione unguis Otvorena rana prstiju {ake sa povredom nokta Prelom karpalnih kostiju Fractura ossis carpi (ossium carpalium), alterius Prelom neke druge kosti (kostiju) ru~ja

813.2,3,5 S52.2 S52.3 813.4 S52.5 S52.6 832 S53.1 841.9 S53.4

923.3 927.3 S60.0 S60.1 923.2 927.2 S60.2 914 S60.9 882 S61.9 883 S61.0 S61.1 814 S62.1

Prelom metakarpalne kostiju Fractura ossis metacarpalis primi, arterius, multiplex Prelom prve, neke druge,vi{estruki kosti doru~ja Prelom jedne ili vi{e falangi {ake Fractura policis, digiti manus alterius, multiplex Prelom palca, nekog dr. prsta {ake, vi{estruki Dislokacija ru~nog zgloba (isca{enje) Luxatio carpi I{~a{enje korena {ake Uganu}a i nategnu}a ru~nog zgloba Distorsio et distensio carpi Uganu}a i nategnu}a {ake Distorsio et distensio digiti (digitorum) manus Uganu}e i istegnu}e prsta (prstiju) {ake Traumatska amputacija palca Amputatio traumatica pollicis (completa) (partiallis) Odsecanje palca (potpuno) (delimi~no) Traumatska amputacija drugih prstiju Amputatio traumatica digiti alterius-digitorum multiplicium (completa) (partiallis)

815 S62.2,3,4 816 S62.5,6,7 833 S63.0 842.0 S63.5 842.1 S63.6 885 S68.0 886 S68.1-2

POVREDE KUKA I BUTINE Kontuzija kuka i butine Contusio femoris Nagnje~enje butine Povr{na povreda kuka, butine, noge i gle`nja Nagnje~enje kuka i butine (V.L.C. femoris) Laesio traumatica regionis coxae et femoris, superficialis, NOS Povr{in{ka povreda u predelu kuka i butine Otvorena rana kuka i butine Vulnus apertum regionis coxae et femoris Prelom vrata butne kosti, transcervikalni Fractura colli femoris Prelom vrata butnja~e Pretrohanteri~ni prelom,zatvoren Fractura praetrochanterica Prelom butne kosti, neozna~eni deo, zatvoren Fractura femoris, pars NOS 924.0 S70.1 916 928.0 S70.9 890 S71.. 820.0 S72.0 820.2 S72.1 820.8 S72.9

Prelom dijafize ili neozna~eni deo, zatvoren Fractura corporis femoris Prelom tela butnja~e Dislokacija (i{~a{enje) kuka Luxatio coxae traumatica Uganu}a i nategnu}a kuka i butine Distorsio et distensio coxae Uganu}e i i{~a{enje kuka POVREDE KOLENA I POVREDE PODKOLENICE Kontuzija kolena i donjeg dela noge Nagnje~enje kolena i donjeg dela noge (V.L.C.) Contusio genus Contusio partium cruris aliarum, NOS Nagnje~enje kolena i drugih neozna~enih delova podkolenice lLaesio traumatica cruris, superficialis, NOS Povr{in{ka povreda podkolenice, neozna~ena Otvorena rana kolena, noge i gle`nja Vulnus apertum cruris Otvorena rana potkolenice Prelom patele Fractura patellae Prelom ~asice Prelom tibije i fibule (golenja~e i lisnja~e) Fractura tibiae, pars proximalis Fractura corporis tibiae Fracturae tibiae, pars distalis Fractura corporis fibulae Fractura cruris multiplex, pars distalis Vi{estruki prelom potkolenice Prelom gle`nja Fractura malleoli medijalis Fractura malleoli lateralis Fractura bimalleolaris Prelom neozna~enog dela gle`nja Fractura articuli talocruralis NOS Dislokacija (i{~a{enje) kolena Luxatio genus

821.0 S72.3 835 S73.0 843.9 S73.1

924.1 928.1 S80.0 S80.1 S80.9 891 S81.. 822 S82.0 823 S82.1 S82.2 S82.3 S82.4 S82.7 824.. S82.5 S82.6 S82.8 824.8 S82.8 836.. S83.1

Rascep medijalne hrskavice ili meniskusa kolena, svez Rascep lateralne hrskavice ili meniskusa kolena, svez Fissura menisci traumatica recens (lateralis et medialis) Rascep meniskusa, skora{nji Drugi rascep hrskavice ili meniskusa kolena, sve` Fisura cartulaginis genus recens Rascep zglobne hrskavice kolena, skora{nji Uganu}a i nategnu}a kolena i noge, neozna~eno Distorsio et distensio partium genus aliarum, NOS Uganu}e i istegnu}e drugih neozna~enih delova kolena Traumatska amputacija noge, ispod kolena, unilataralna, bez kompl. Amputatio traumatica cruris regionis NOS Odsecanje podkolenice u neozna~enom predelu POVREDE SKO^NOG ZGLOBA I STOPALA Kontuzija gle`nja i stopala, isklju~uju}i prste na nozi Nagnje~enje gle`nja i stopala, isklju~uju}i samo prste na nozi Contusio regionis malleoli Nagnje~enje u predelu sko~nog zgloba Contusio partium pedis aliarum, NOS Nagnje~enje drugih neozna~enih delova stopala Kontuzija prstiju na nozi Nagnje~enje prsta na nozi (V.L.C.) Contusio digitorum pedis sine laesione unguis Nagnje~enje prstiju bez ozlede nokta Contuzio digitorum pedis cum laesione unguis Nagnje~enje prstiju stopala bez ozlede nokta Otvorena rana stopala izuzev samo prsta Vulnus apertum partium pedis aliarum Otvorena rana drugih delova stopala Otvorena rana prstiju na nozi Vulnus apertum digitorum pedis sine (cum) laesione unguis Otvorena rana prstiju bez (sa) ozlede nokta Prelom kalkaneusa, zatvoren (otvoren) Fractura calcanei Prelom petne kosti Prelom drugih tarzalnih i metatarzalnih kostiju, zatvoren (otvoren) Fractura ossis (ossium) tarsi alterius Prelom neke druge kosti (kostiju) no`ja Fractura ossis metatarsi Prelom kosti dono`ja

836.0 836.1 S83.2 836.2 S83.3 844.9 S83.6 897.0 S88.9

924.2 928.2 S90.0 S90.3 924.3 928.3 S90.1 S90.2 892 S91.3 893 S91.1(2) 825.0(1) S92.0 825.2(3) S92.2 S92.3

Prelom jedne ili vi{e falangi na nozi Fractura hallucis Prelom palca stopala Fractura digiti pedis alterius Prelom nekog drugog prsta stopala Dislokacija gle`nja Luxatio articuli talocruralis I{~a{enje sko~nog zgloba Uganu}e i nategnu}e gle`nja Distorsio et distensio articuli talocruralis Uganu}e i istegnu}e sko~nog zgloba Traumatska amputacija prstiju na nozi (potpuna) (delimi~na) Amputatio traumatica digiti pedis singularis Odsecanje jednog prsta stopala Amputatio traumatica digitorum pedis multiplicium Odsecanje vi{e prstiju stopala Traumatska amputacija stopala (potpuna) (delimi~na) Amputatio traumatica pedis regionis nos Odsecanje stopala u neozna~enom predelu POVREDE VI[E DELOVA TELA I NEOZNA^ENOG DELA TELA, TRUPA I UDOVA (T00-T14) Mnogostrana povreda trupa Laesio traum. thoracis, abdominis, reg. Lumbalis (et pelvis) superf. Povr{in{ke povrede grudnog ko{a, trbuha, slabinskog predela (i karlice) Povr{na povreda stopala i prstiju na nozi Laesio traumatica extremitatis inferioris regionum multipl. superf. Povr{in{ka povreda u vi{e predela noge Nagnje~enje multiplih i neozna~enih lokalizacija Laesiones traumaticae superficiales multiplices, NOS Vi{estruke povr{in{ke povrede neozna~ene Multipla i neozna~ena rana na donjem ekstremitetu Vulnus apertum regionum extremitatis inferioris multiplicium Otvorena rana u vi{e predela noge Otvorena rana(e) (multiple) neozna~ene lokalizacije (ja), komplik. Vulnus apertum corporis multiplex, NOS Vi{estruka otvorena rana, neozna~ena Nedovoljno ozna~eni prelomi kostiju trupa

826 S92.4 S92.5 837 S93.0 845.0 S93.4

895 S98.1 S98.2 896.. S98.4

922.8 T00.1 917 T00.3 929.9 T00.9 894 T01.3 879.9 T01.9 809

Fracturae thoracis, regionis lumbalis et pelvis Prelomi grudnog ko{a, slabinskog predela i karlice Vi{estr. prelomi oba donja ekstrem. donjeg sa gornj. i donj. (ih) sa rebrom (ima) i sternum. Fracturae regionum corporis multiplicium Prelomi u vi{e predela tela Kontuzija neozna~enog dela trupa Laesio traumatica trunci regionis NOS aliae, specificatae Druge ozna~ene povrede u neozna~enom predelu trupa Traumatska amputacija noge, nivo neodredjen, bez komplikacija Amputatio traumatica extremitatis inferioris regionis NOS Odsecanje u neozna~enom predelu noge POSLEDEICE ULASKA STRANOG TELA KROZ PRIRODNI OTVOR TELA (T15-T19) Strano telo u kornei Corpus alienum corneae Strano telo u ro`njaci Strano telo u spoljnem delu oka, neozna~eno Corpus alienum partis oculi externi NOS Strano telo u neozna~enom predelu oka Strano telo u usnom kanalu Corpus alienum auris Strano telo u uvu Strano telo u nosu Corpus alienum nasi Strano telo u larinksu-grkljanu Corpus alienum laryngis Strano telo u traheji-du{niku Corpus alienum tracheae Strano telo u ezofagusu-jednjaku Corpus alienum oesophagi Strano telo u `elucu Corpus alienum ventriculi

T02.1 828 T02 922.9 T09.8

897.4 T13.6

930.0 T15.0 930.9 T15.9 931 T16 932 T17.1 933.1 T17.3 934.0 T17.4 935.1 T18.1 935.2 T18.2

OPEKOTINE I RAZJEDI POVR[INE TELA, OZNA^ENE PO LOKALIZACIJI (T20-T25) Opekotina o~nog kapka i periokularnog predela, izaz. hemijsk. sred Druge opekotine o~nog kapka i periokularnog predela Combustio palpebrae et regionis orbitalis Opekotina kapka oka i predela oko oka Opekotina kornee i konjuktiv. kesice izazvana alkalijama Opekotina kornee i konjuktiv. kesice izazvana kiselinama Druga opekotina kornee i konjuktiv. vre}ice Combustio corneae et conjuctivae Opekotina ro`nja~e i ve`nja~e Neozna~ena opekotina oka i adneksa oka Combustio okuli et adnexorum, pars NOS Opekotina neozna~enog dela oka i pripojaka oka Opekotine lica, glave i vrata Combustio et corosio capitis et colli, gradus NOS Opekotina glave i vrata neozna~enog stepena Opekotine trupa Combustio trunci, gradus NOS Opekotina trupa neozna~enog stepena Opekotina gornjeg ekstremiteta, izuzev ru~nog zgloba i {ake Combustio extremitatis superioris, gradus NOS (excl. carpus et manus) Opekotina ruke, izuzev ru~ja i {ake, neozna~enog stepena Opekotina ru~nog zgloba i {ake Combustio carpi et manus, gradus NOS Opekotina ru~ja i {ake, neozna~enog stepena Opekotina donjeg ekstremiteta Combustio coxae et extremitatis inferioris, gradus NOS (excl. regio malleoli et pes) Opekotina kuka i noge neoznac. stepena, izuzev povreda sko~n. zgl. i stopala Combustio regionis malleoli et pedis, gradus NOS Opekotina u predelu sko~nog zgloba i stopala neozna~enog stepena OPEKOTINE I RAZJEDI OKA I UNUTRA[NJIH ORGANA (T26-T28); U VISE NEOZNAC, PREDELA TELA (T29-T32) Opekotine multiplih ozna~enih lokalizacija Combustio regionum multiplicium, gradus NOS Opekotine u vi{e predela neozna~enig stepena Opekotina usta i farinksa Combustio cavi oris et pharyngis Opekotina usta i `drela 946 T29.0 947.0 T28.0 940.0 940.1 T26.0 940.2 940.3 940.4 T26.1 940.9 T26.4 941 T20.0 942 T21.0 943 T22.0 944 T23.0 945 T24.0 T25.0

Opekotina larinksa, traheje i plu}a Combustio laryngis, tracheae et pulmonis Opekotina grkljana, du{nika i plu}a Opekotina ezofagusa Combustio oesophagi Opekotina jednjaka Opekotina gastrointestinalnog trakta Combustio partium tractus alimentarii aliarum Opekotina drugih delova sistema za varenje

947.1 T27.1 947.2 T28.1 947.3 T28.2

TROVANJE LEKOVIMA, PREPARATIMA I BIOLO[KIM SUPSTANCAMA (T36-T50) Trovanje antipireticima, analgeticima i antireumaticima Intoxicatio analgeticis non opiaticis, antipireticis et antirheumaticis Trovanje neopijatskim analgeticima, antipireticima i antireumaticima Trovanje barbituratima Intoxicatio -barbiturata Trovanje antivarikoznim lekovima Remedia antivaricosa et agentes sclerosantes Antivarikozni lekovi podrazumevaju}i i sklerozantne ~inioce Trovanje drugim i neozna~enim lekovima i medikamentima Remedia, medicamenta et substantiae biologicae alia,NOS Drugi i neozna~eni lekovi, preparati i biolo{ke supstance TOKSI^NA DEJSTVA UGLAVNOM NELEKOVITIH SUPSTANCI (T51-T65) Toksi~ne posledice etil alkohola Effectus alcoholis toxicus-aetthonolum Toksi~ne posledice metil-alkohola Effectus alcoholis toxicus-methanolum Toksi~no dejstvo petroleumskih proizvoda Effectus toxicus-producta petrolei Effectustoxicus-benzenum Toksi~no dejstvo drugih hloriranih hidrokarbonskih restvara~a Effectus-toxicus trichloroethylenum Toksi~no dejstvo-trihloretilen 980.0 T51.0 980.1 T51.1 981.0 T52.0 T52.1 982.3 T53.2 965.. T39.. 967.0 T42.3 972.7 T46.8 977.. T50.9

Toksi~no dejstvo kiselina Effectus toxicus-acida corrosiva et substantiae acidis similes Toksi~no dejstvo-korozivne kiseline i kiselinama sli~ne supstance Toksi~no dejstvo olova i njegovih jedinjenja (uklju~uju}i pare) Effectus toxicus-plumbum et composita plumbi Toksi~no dejstvo kausti~nih alkalija Effectus toxicus-alkalia corrosiva et substantiae alkaliis similes Toksi~no dejstvo-nagrizaju}e baze i bazama sli~ne supstance Toksi~no dejstvo ugljen-monoksida Effectus carbomonoxidi toxicus Toksi~no dejstvo sumpor-dioksida Effectus toxicus-dioxidum sulphuricum Toksi~no dejstvo hlor gasa Effectus toxicus-vapor (gas) chloricus Toksi~no dejstvo cijanovodoni~ne kiseline, gasa Effectus toxicus-hydrogenium cyanidum Toksi~no dejstvo pe~urki (kao hrana) Effectus toxicus-fungi ingesti Toksi~no dejstvo DDT Effectus toxicus-insecticida halogenisata (mercuralia) Toksi~no dejstvo-halogenizovani insekticidi Toksi~no dejstvo organofosfata i karbomata (parathion) Effectus toxicus-organophosphata et insecticida carbamata Toksi~ni dejstvo drugih pesticida, neklasifikovanih na dr. mestu Effectus toxicus-pesticida alia Otrov-ujed insekta (zmije) Morsus serpentis venenosi Ujed otrovne zmije DRUGA I NEOZNA^ENA DEJSTVA SPOLJNIH FAKTORA (T66-T78) Smrznuta ruka Congelatio extremitatis superioris, superficialis Povr{in{ka promrzlina ruke Smrznuto stopalo Congelatio regionis malleoli et pedis, superficialis Povr{in{ka promrzlina u predelu sko~nog zgloba i stopala

983.1 T54.2

984.. T56.0 983.2 T54.3 986.0 T58 987.3 T59.1 987.6 T59.4 987.7 T57.3 988.1 T62.0 989.2 T60.1 989.3 T60.0 989.4 T60.8 989.5 T63.0

991.1 T33.4 991.2 T33.8

Promrzline Perniones Toplotni udar i sun~ani udar (sun~anica) Ictus e calore et sole (Insolatio) Sinkopa usled vru}ine Syncopa e calore Gubitak svesti uzrokovan toplotom Posledice groma Effectus fulguris Dejstvo munje Davljenje i nesmrtno potapanje Immersio et submersio non letalis Uranjanje i utapanje bez smrtnog ishoda Asfiksija i zagu{enje Asphyxia Gu{enje Elektrokucija i nesmrtonosne posledice udara elektri~ne struje Effectus cursus electrici Posledice dejstva elektri~ne struje Anafilakti~ki {ok Afflictus (shock) anaphylacticus, NOS Afflictus anaphylact pp. effect. remedii sive medicam.correc. ezacte applicati adversum Anafilakti~ki {ok uzrokovan nepovolj. dejstv. pravilno primenj leka ili preparata. Neozna~ene {tetne posledice lekova, medikamenata i biol. supst. Effectus remedii sive medicamenti adversus, NOS Neozna~eno nepovoljno dejstvo leka ili preparata Alergija, neozna~ena Allergia, NOS KOMPLIKACIJE UZROKOVANE HIRUR[KIM I MEDICINSKIM ZBRINJAVANJEM (T80-T88) [ok zbog anestezije Afflictus (shock) propter anaesthesiam Postoperativni {ok Afflictus (shock) per sive post proceduram [ok za vreme ili posle medicinske intervencije

991.5 T69.1 992.0 T67.0 992.1 T67.1 994.0 T75.0 994.1 T75.1 994.7 T71 994.8 T75.4 995.0 T78.2 T88.6 995.2 T88.7 995.3 T78.4

995.4 T88.2 998.0 T81.1

Anafilakti~ki {ok izazvan serumom Afflictus (shock) anaphylacticus propter serum Druge reakcije na serum Reactiones in serum aliae

999.4 T80.5 999.5 T80.6

MEÐUNARODNA KLASIFIKACIJA BOLESTI MKB­X

Information

Document1

98 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

2972

You might also be interested in

BETA
Document1