Read Chapter - Pumps and pumping systems _Vietnamese_.doc text version

Thi?t b?di?n: Bom vàh? th?ng bom

BOM VÀ H? TH? NG BOM

1. GI? I THI?U............................................................................................ 1 2. CÁC LO? I BOM ..................................................................................... 5 3. ÐÁNH GIÁ HO? T Ð? NG C? A BOM.................................................... 9 4. CÁC GI? I PHÁP S? D? NG NANG LU?NG HI? U QU? ...................10 5. DANH SÁCH SÀNG L? C GI?I PHÁP .................................................16 6. B?NG TÍ ...........................................................................................17 NH 7. TÀI LI?U THAM KH? O.......................................................................19 1. GI? I THI? U

Ph?n nà môt? ng?n g? n cá d?c di?m c?a bom vàh? th?ng bom. 1 y c

1.1 Bom vàh? th?ng bom

H? th?ng bom chi?m g?n 20% nhu c?u di?n trê th? gi? i và chi?m kho?ng t? 25-50% nhu n c?u s? d?ng nang lu?ng trong cá ho?t d?ng c?a h? th?ng cô nghi?p (US DOE, 2004). c ng Bom có hai m?c dí chí ch nh: § V?n chuy?n ch?t l?ng t? noi nà t? i noi khá (v.d nu?c t? t?ng nu?c ng?m lên b? ch?a) y c § Luu thô ch?t l?ng trong m?t h? th?ng (v.d nu?c là má ho?c ch?t bô tron trong má ng m t i y ho?c thi?t b? ) Cá thà ph?n chí c?a h? th?ng bom c nh nh bao g? m: § Bom (ph?n 2 gi?i thí v? cá lo?i ch c bom khá nhau) c § Ð?ng co d?n d?ng: d?ng co diê n, d?ng co diezen ho?c h? th? ng khô ng khí § Ðu?ng ? ng, dù d? v?n chuy?n ng ch?t l?ng § Van, dù d? ki?m soá lu u lu?ng ng t trong h? th?ng § Cá ph? ki?n, thi?t b?di?u khi?n. c § Thi?t b? s? d?ng cu? i cù ng, có nh?ng yê c?u khá nhau (v.d á u c p Hì 1. H? th?ng bo m ? m?t doanh nghi?p nh su?t, lu u l ?ng) vìv?y, nh?ng thi?t u (US DOE, 2001) b? nà s? quy?t d?nh cá thà ph?n y c nh vàc?u t?o c?a h? th?ng bom. Cá ví c

1

Information was sourced from three US DOE publications: Improving Pumping System Performance ­a Sourcebook for Industry (1999); Pump Life Cycle Costs ­A Guide to LCC Analysis for Pumping Systems (2001); and Variable Speed Pumping ­A Guide to Successful Applications (2004). These publications are recommended for further reading.

Hu?ng d?n s? d?ng nang lu?ng hi?u qu? trong ngà cô nghi?p Châ Á- www.energyefficiencyasia.org nh ng u ©UNEP 2006

1

Thi?t b?di?n: Bom vàh? th?ng bom d? bao g? m thi?t b?trao d? i nhi?t vàmá thu? l? c. y Bom và d?ng co d?n d?ng là nh?ng thà ph?n s? d?ng nang l ?ng khô hi?u qu? di?n nh u ng hì nh. 1.2 Ð?c tí c?a h? th?ng bo m nh 1.2. Tr? l?c c?a h? th?ng: c?t áp Ð? bom ch?t l?ng trong h? th?ng t?i m? t t?c d? nh?t d?nh, c?n ph?i có á su?t. Áp su?t nà p y ph?i d? cao d? th?ng du?c tr? l? c c?a h? th?ng, du?c g? i là" á . C?t á t?ng làt?ng c?a c?t p" p c?t á tinh vàtr? l?c ma sá p t: a) C?t áp tinh C?t á tinh làs? chê l?ch v? d? cao gi?a ngu?n d? bom ch?t l?ng lên và di?m s? d?ng ch?t p nh l?ng. (xem hì 2a). C?t á tinh không ph? thu?c và luu lu?ng (xem hì 2b). C?t á tinh nh p o nh p cóá su?t nh?t d?nh, tu? theo kh?i lu?ng c?a ch?t l?ng vàdu?c tí b?ng phuong trì sau: p nh nh

C?t á (feet) = Áp su?t (psi) X 2,31 p Tr?ng lu?ng riê ng

C?t á tinh bao g?m: p § C?t á hút tinh (hS): t?o ra t? quátrì chê l?ch c?t á c?a ch?t l?ng vàdu?ng tâ tr?c p nh nh p m c?a bom. N?u m?c ch?t l?ng cao hon du?ng tâ tr?c c?a bom thìá su?t duong, n?u m p m?c ch?t l?ng th?p hon du?ng tr?c c?a bom thìá su?t âm (g?i làá su?t hút) p p § C?t á d?y tinh (hd): Kho?ng cá t? du?ng tâm tr?c c?a bom d?n b? m?t ch?t l?ng trong p ch b? ch?a

Ði?m d?n

C?t á p tinh

C?t á p tinh

Ngu?n

Luu lu?ng

Hì 2a. C?t áp tinh nh

Hì 2b. C?t áp tinh theo luu lu?ng nh

b) Tr? l?c ma sá (hf) t Ðâ làt? n th?t do tr? l? c d? i v? i lu u lu?ng trong ?ng vàcá ph? ki?n c?n ph?i vu?t qua. Tr? y c l? c ma sá ph? thu?c và kí thu?c, di?u ki?n, lo?i ? ng, s? lu?ng vàki?u cá ph? ki?n ?ng, t o ch c lu u lu?ng vàb?n ch?t c?a ch?t l?ng. Tr? l? c ma sá t? l? v? i bì phuong c?a lu u lu?ng nhu t nh

Hu?ng d?n s? d?ng nang lu?ng hi?u qu? trong ngà cô nghi?p Châ Á- www.energyefficiencyasia.org nh ng u ©UNEP 2006 2

Thi?t b?di?n: Bom vàh? th?ng bom cho trong hì 3. M? t h? th?ng tu?n hoà theo chu trì khé kí ch? cho th?y tr? l? c ma sá nh n nh p n t (khô cho c?t á tinh). ng p

Tr? l?c ma sá t

Luu lu?ng

Hì 3. Tr? l?c ma sá theo luu lu?ng nh t Trong ph?n l?n cá tru?ng h?p, c?t á t?ng c?a h? th?ng làk?t h?p c?a c?t á tinh vàtr? l?c c p p ma sá nhu minh ho? trong hì 4a và4b. t nh

Ðu?ng d?c tuy?n h? th?ng Tr? l?c ma sá t

Ðu?ng d?c tuy?n h? th?ng

C?t á h? p th?ng C?t á tinh p

C?t á h? p th?ng

Tr? l?c ma sá t

C?t á tinh p Luu lu?ng Hì 4a. H? th?ng cóc?t áp tinh cao nh Luu lu?ng Hì 4b. H? th?ng có c?t áp tinh th?p nh

1.2.2 Ðu?ng cong hi?u su?t c?a bo m C?t á và l u lu?ng quy?t d?nh hi?u su?t c?a bom, hai y?u t? này du?c minh ho? trong hì p u nh 5, b?ng du?ng hi?u su?t c?a bom vàdu?ng d?c tuy?n c?a bom. Trong hì v?, du?ng cong nh di?n hì c?a máy bom ly tâm mô t? c?t á gi?m d?n khi luu lu?ng tang lê nh p n. Khi tr? l?c c?a h? th?ng tang, c?t á cung tang. Ði?u nà khi?n luu lu?ng gi?m vàxu?ng t?i p y 0. Luu lu?ng b?ng 0 ch? du?c phé t?n t?i trong th?i gian ng?n, không làm cháy máy bom. p

Hu?ng d?n s? d?ng nang lu?ng hi?u qu? trong ngà cô nghi?p Châ Á- www.energyefficiencyasia.org nh ng u ©UNEP 2006

3

Thi?t b?di?n: Bom vàh? th?ng bom

C?t á p

Luu lu?ng

Hì 5. Ð? th? hi?u su?t c?a bo m nh

1.2.3 Ði?m ho?t d?ng c?a bo m Luu lu?ng t?i c?t á nh?t d?nh du?c g?i làdi?m ho?t d?ng. Ðu?ng d?c tuy?n hi?u su?t bom p làt?p h?p c?a r?t nhi?u di?m ho?t d?ng. Ði?m ho?t d?ng c?a bom là giao di?m c?a du?ng d?c tuy?n c?a h? th?ng vàdu?ng d?c tuy?n c?a bom nhu cho trong hì 6. nh

Ðu?ng cong hi?u su?t bom Ði?m ho?t d?ng c?a bom

C?t á p

Ðu? ng d?c tuy ?n c? a h? th? ng

C?t á p tinh

Luu lu?ng

Hì 6. Ði?m ho?t d?ng c?a bo m (US DOE, 2001) nh

1.2.4 Hi?u su?t hú c?a bo m (NPSH) t Hi?n tu?ng xâm th?c ho?c bay hoi ? nhi?t d? thu?ng t?o thà b?t khí nh bên trong bom. Ði?u này có th? x?y ra khi á su?t tinh c?a ch?t l?ng tr? nên th?p hon á su?t sôi c?a ch?t l?ng (t?i p p nhi?t d? th?c t?). Nguyên nhân có th? làdo khi ch?t l?ng dâ lên van di?u ch?nh ho?c xung ng quanh bá công tá c?a bom. nh c Hi?n tu?ng xâm th?c khô gâ ra h?ng hó gìTuy nhiê khi v?n t?c gi?m vàá su?t tang, ng y c . n, p hoi s? bay hoi. Ði?u nà gâ ra ba tá d?ng : y y c § An mòn b? m?t cánh, nh?t làkhi bom ch?t l?ng có g?c nu?c. § Tang ti?ng ?n vàd? rung, làm gi?m tu?i th? c?a vòng d?m và? d?

Hu?ng d?n s? d?ng nang lu?ng hi?u qu? trong ngà cô nghi?p Châ Á- www.energyefficiencyasia.org nh ng u ©UNEP 2006

4

Thi?t b?di?n: Bom vàh? th?ng bom § T?c khe h? c?a bá công tác , làm gi?m hi?u su?t bom vàtrong tru?ng h?p d?c bi?t d?n nh d?n t?n th?t c?t á toà ph?n. p n

C?t á d?u hú duong th? c t? (NPSHA) cho th?y m? c chê l?ch á su?t hú c?a bom vàá p t nh p t p su?t bay hoi c?a ch?t l?ng, làm? t d?c tí thi?t k? c?a h? th?ng. Cô á d?u hú duong mong nh t p t mu? n (NPSHR) làá su?t hú c?a bom màt?i dó khô x?y ra hi?n tu ? ng xâ tu ? ng vàdâ p t ng m y cung làm? t d?c tí thi?t k? c?a bom. nh

2. CÁC LO? I BOM

Ph?n nà trì bà v? cá lo?i bom. Bom có r?t nhi?u kí thu?c cho cá ?ng d?ng khá y nh y c ch c c nhau. Có th? phâ lo?i chú theo nguyê lý ho?t d?ng co b?n nhu bom th? tí ho?c bom n ng n ch thu? d?ng (Hì 7). nh

Bom

Thu? d?ng

Lo?i khá c

Th? tí ch

Ly tâ m

Hi?u ?ng d?c bi?t

Rôto

Pittông

Bá rang nh trong

Bá rang nh ngoài

Cam

Cá nh tru?t

Hì 7. Cá lo?i bom khá nhau nh c c Trê nguyê t?c, ch?t l?ng nà cung có th? du?c v?n chuy?n b?ng bom có thi?t k? b?t k?. n n o Trong s? r?t nhi?u lo?i bom có thi?t k? khá nhau, bom ly tâ làbom kinh t? nh?t, ti?p d?n c m làbom roto vàbom pittô M?c dù bom th? tí hi?u qu? hon bom ly tâ nhu ng chi phí ng. , ch m, b?o trì là m?t di u u th? hi?u su?t cao c?a bom lo?i nà cao m y.

2.1. Bom th? tí (bom thu? tinh) ch

Bom th? tí du?c d?c trung b?i phuong th?c ho?t d?ng c?a chú ch?t l?ng di và m?t d?u ch ng: o vàb? d?y ra ? d?u kia c?a bom sau m?i vòng quay. Bom th? tí du?c s? d?ng r?ng rãi d? ch bom cá ch?t l?ng khá ngoài nu?c, ch? y?u làcá ch?t l?ng nh?t. c c c Bom th? tí du?c phân lo?i d?a trên cá th? c d? chuy?n: ch ch ch § Bom pittô là bom có phuong th?c d? chuy?n làd? chuy?n do hà trì di l?i c?a ng ch ch nh nh c?n d?y pittông. Bom pittông ch? du?c s? d?ng d? bom ch?t l?ng nh?t vàcá gi?ng d?u. c

Hu?ng d?n s? d?ng nang lu?ng hi?u qu? trong ngà cô nghi?p Châ Á- www.energyefficiencyasia.org nh ng u ©UNEP 2006 5

Thi?t b?di?n: Bom vàh? th?ng bom § Bom rô l bom có phuong th? c d?ch chuy?n làdo tá d?ng quay c?a bá rang, cam to à c nh ho?c cá tru?t trong kho?ng tr?ng t?o b?i mà bom trong v? c? d?nh. Bom rô du?c nh ng to phâ thà lo?i có bá rang trong, bá rang ngoà cam vàcá tru?t, vv...Nh?ng bom n nh nh nh i, nh nà du?c dù cho nh?ng ?ng d?ng d?c bi?t v? i cá di?u ki?n nh?t d?nh có trong m? t nhà y ng c má cô nghi?p. y ng

Sau m?i vòng quay, cá máy bom th? tí s? bom lên m?t lu?ng ch?t l?ng không d?i. Vì c ch v?y, n?u du?ng ?ng d?n b? t?c, á su?t s? tang lên r?t cao, có th? làm h?ng bom. p

2.2 Bom th?y d?ng

Bom th?y d?ng cung du?c d?c trung b?i phuong th?c ho?t d?ng: m?t bá cô tá quay nh ng c chuy?n d?ng nang thà á su?t ho?c v?n t?c d? bom ch?t l?ng. nh p Có hai lo?i bom thu? d?ng: § Bom ly tâ là lo?i bom s? d?ng ph? bi?n nh?t trong cá ?ng d?ng công nghi?p. Thông m c thu?ng, hon 75% bom l?p d?t trong m?t doanh nghi?p làbom ly tâm. Vì v?y, bom ly tâm du?c trì bày k? hon ? ph?n du?i dâ nh y. § Bom có hi?u ?ng d?c bi?t du?c s? d?ng riê cho cá di?u ki?n d?c bi?t c?a doanh ng c nghi?p 2.2.1 Cách th?c ho?t d?ng c?a bom ly tâm Bom ly tâm là m?t trong nh?ng b? ph?n don gi?n nh?t c?a thi?t b? trong m?i quátrì Hì nh. nh 8 mô t? cá th?c ho?t d?ng c?a bom lo?i nà ch y: § Ch?t l?ng du?c d?y và m?t bá công tá b?ng á su?t khí o nh c p quy?n ho?c b?ng á su?t gi? p d?i v?i bom phun tia (jet pump). § Cá c?a bá công tá truy?n d?ng nang cho ch?t l?ng, làm ch?t l?ng quay. Ch?t l?ng nh nh c r?i kh?i bá công tác v?i v?n t?c cao. nh § Bá cô tá du?c bao quanh b?i m?t v? xo?n ho?c b?i m?t vòng khuy?ch tá (d?i v?i nh ng c n bom tua bin) giú chuy?n d?ng nang thà nang lu?ng á su?t. p nh p

Hì 8. Ðu?ng di c?a ch?t l?ng trong bom ly tâm (Sahdev M) nh 2.2.2 Cá b? ph?n c?a bo m ly tâ c m Nh? ng b? ph?n chí c?a bom ly tâ du?c minh h?a trong hì 9, bao g? m : nh m nh § B? ph?n quay: bá cô tá g?n v? i tr?c nh ng c

Hu?ng d?n s? d?ng nang lu?ng hi?u qu? trong ngà cô nghi?p Châ Á- www.energyefficiencyasia.org nh ng u ©UNEP 2006 6

Thi?t b?di?n: Bom vàh? th?ng bom § B? ph?n tinh: v? bom, ? d? vàn?p bom.

Hì 9. Nh?ng b? ph?n chí c?a bo m ly tâ (Sahdev) nh nh m a) Bá cô tá nh ng c Bánh công tá là m?t dia kim lo?i tròn có du?ng d?n c?a ch?t l?ng. Bánh công tá thu?ng c c du?c làm b?ng d?ng, polycacbonat, s?t dú ho?c thé khô r? và m? t s? lo?i v?t li?u khá c p ng c. C?n l?a ch?n thi?t k? c?a bá công tá thí h?p d? bá công tá luôn ho?t d?ng ? di?u nh c ch nh c ki?n t?t vì hi?u su?t c?a bom ph? thu?c và lo?i bá công tá o nh c. S? lu?ng bá công tác quy?t d?nh s? c?p ? bom. Bom m?t c?p có m?t bá công tá và nh nh c thí h?p v?i cá ?ng d?ng cóc?t á th?p (=á su?t). Bom hai c?p có hai bánh công tá thí ch c p p c ch h?p v?i c?t á trung bì Bom da c?p có t? ba bá công tá tr? lên s? d?ng cho c?t á cao. p nh. nh c p Bánh công tác du?c phân lo?i d?a trên : § Hu?ng chí c?a dò t? tr?c quay: dòng hu?ng tâ dòng hu?ng tr?c, dòng h? n h?p nh ng m, § Ki?u hú hú don vàhú ké t: t t p § Hì d?ng hay c?u trú co h?c: nh c - Bá cô tá kí cócá cá du?c b?c kí c? hai m?t (hì 10). Chú thu?ng du?c nh ng c n c nh n nh ng dù trong bom nu?c vì c cá ti?p xú v?i nu?c. Ði?u này giú ngan nu?c ch?y t? ng cá nh c p d?u d?y sang d?u hú làm gi?m hi?u su?t bom. Ð? tá riê bu?ng d?y và bu?ng t, ch ng hú c?n có m?t di?m n?i gi?a bá công tá vàv? bom. Ði?m n?i này du?c t?o thà t, nh c nh b?i m?t vòng bùd? mòn, du?c g?n ? trên ho?c phí bên ngoài v? bánh công tá ho?c a c trong b? m?t hì tr? c?a v? bom. M?t nhu?c di?m khá c?a bá cô tá kí làkh? nh c nh ng c n nang b? t?c l? n. - Bá cô tá h? ho?c bá h? (Hì 10) có kh? nang b? t?c. Nhu ng d? trá b? t?c, nh ng c n nh nh c?n ph?i di?u ch?nh b?ng tay v? xo?n ho?c m?t du?i bá công tá c?a bom c?n du?c nh c di?u ch?nh b?ng tay d? thi?t l?p ho?t d?ng c?a bá cô tá thí h?p. nh ng c ch - Bom dòng xoá thí h?p khi s? d?ng v? i nh?ng dung d?ch d?m d?c và "d?ng s?t" y ch nhu ng hi?u su?t c?a chú th?p hon so v? i cá thi?t k? truy?n th?ng t? i 50%. ng c

Hu?ng d?n s? d?ng nang lu?ng hi?u qu? trong ngà cô nghi?p Châ Á- www.energyefficiencyasia.org nh ng u ©UNEP 2006

7

Thi?t b?di?n: Bom vàh? th?ng bom

Hì 10. Bá công tác lo?i kí và lo?i h? (Sahdev) nh nh n b) Tr?c bom Tr?c nh?n truy?n d?ng t? d?ng co truy?n sang bá công tá trong quá trì kh?i d?ng và nh c nh v?n hành bom. c) V? bom Ch?c nang chí c?a v? bom làd? dóng kí ph?n d?u hút và d?y c?a bá cô tá nh? dó nh n nh ng c, t?o ra ?ng á su?t. Áp su?t t?i d?u hút có th? ch? b?ng 1/10 á su?t khí p p quy?n vàá su?t t?i p d?u d?y th? b?ng 20 l?n á su?t khí p quy?n ? bom m?t c?p. ? bom da c?p, s? chê l?ch á nh p su?t có th? cao hon nhi?u. V? bom du?c thi?t k? sao cho nócó th? ch?u du?c g?p dôi m?c á p su?t này d? d?m b?o biên d? an toàn Ch?c nang th? hai c?a v? bom là t?o ra ph?n d? và? cho tr?c vàbá công tá Vìv?y v? nh c. bom c?n du?c thi?t k? d? có th?: § D? dà ki?m tra, b?o trì s?a ch?a t?t c? cá b? ph?n c?a bom ng và c § Ch?ng ròr? v? bom b?ng cá s? d?ng vòng bí ch t § N?i tr?c ti?p bí v?i ?ng hút và ?ng d?y ch § D? dà n? i v? i d?ng co d?n d?ng (d?ng co di?n) màkhô gâ ra t? n th?t nang lu?ng. ng ng y

Hì 11. M?t c?t c?a v? bom xo?n ?c (Sahdev) nh

Hì 12. V? bo m li?n (Sahdev) nh

Hu?ng d?n s? d?ng nang lu?ng hi?u qu? trong ngà cô nghi?p Châ Á- www.energyefficiencyasia.org nh ng u ©UNEP 2006

8

Thi?t b?di?n: Bom vàh? th?ng bom Có hai lo?i v? bom § V? xo?n ?c (volute casing) (Hì 11) cóbá công tá d?t bên trong. M?c dí chí là nh nh c ch nh nh?m gi? cân b?ng á su?t th?y tinh trên tr?c bom. Tuy nhiê v?n hà bom có v? xo?n p n, nh ? m? c cô su?t th?p hon cô su?t nhà s?n xu?t yê c?u s? gâ ra ?ng su?t trên tr?c ng ng u y bom. Ði?u này làm tang d? an mòn c?a vòng d?m, ? d? vàtr?c. Thân xo?n ké du?c s? p d?ng khi l?c hu?ng tâm tang v?i công su?t gi?m. § V? trò (Circular casing) có cá xung quanh bá công tá giú chuy?n d?i t?c d? n nh nh c p thà nang lu?ng á su?t. V? bom lo?i này thu?ng du?c s? d?ng cho bom da c?p. V? nh p bom cócá lo?i: c - V? bom li?n (Hì 12): toàn b? v? bom vàvòi d?y du?c dú li?n kh?i. nh c - V? bom r?i: g?m hai ph?n tr? lên n?i v?i nhau. Khi cá ph?n c?a v? bom du?c chia c cá b? i cá t?m n?m ngang g?i là v? bom d?c tr?c. ch c

3. ÐÁNH GIÁ HO? T Ð? NG C? A BOM

Ph?n nà trì bà cá th? c dá giáho?t d?ng c?a bom vàh? th?ng bom. 2 y nh y ch nh

3.1. Cá tí hi?u su?t bom ch nh

Cô do bom th?c hi?n là hàm s? c?a c?t á t?ng và tr?ng lu?ng c?a ch?t l?ng du?c bom ng p trong kho?ng th?i gian cho tru?c. Nang lu?ng trê tr?c c?a bom (Ps) làl? c th? c t? truy?n cho n tr?c bom vàdu?c tí nhu sau: nh Nang lu?ng trên tr?c Ps = Nang lu?ng thu? tinh hp / Hi?u su?t bom ? bom Ho?c Hi?u su?t bom ? bom = Nang lu?ng thu? tinh / Nang lu?ng trên tr?c Ð?u ra c?a bom là nang lu?ng thu? tinh (hp) là l c c?a ch?t l?ng truy?n cho bom và du?c ? tí nhu sau: nh Nang lu?ng thu? tinh hp = Q (m3 /s) x (hd - hs in m) x ? (kg/m3 ) x g (m/s2 ) / 1000

Trong dó : Q = luu lu?ng hd = c?t á d?y p hs = c?t á hú p t ? = t? tr?ng ch?t l?ng g = gia t?c tr?ng tru?ng

3.2 Nh?ng khókhan trong vi ?c dá giábom nh

Trê th? c t?, r?t khód? dá giáhi?u su?t bom. Du?i dâ làm? t s? lýdo chí n nh y nh:

2

Ph?n nà d?a trê Bom và h? th?ng bom. Trong: S? d?ng nang lu?ng hi?u qu? ? thi?t b?di?n, chuong 6, 2004, y n du? c s? cho phé c?a C?c S? d?ng nang lu?ng hi?u qu?, B? Nang lu?ng, ? n Ð?. p Hu?ng d?n s? d?ng nang lu?ng hi?u qu? trong ngà cô nghi?p Châ Á- www.energyefficiencyasia.org nh ng u ©UNEP 2006 9

Thi?t b?di?n: Bom vàh? th?ng bom § Thi?u d? li?u v? thô s? c?a bom: Ð? dá giá hi?u su?t bom c?n ph?i có d? li?u v? ng nh thô s? k? thu?t c?a bom (xem b?ng tí 1 trong ph?n 6). H?u h?t cá cô ty khô lu u ng nh c ng ng l?i tà li?u hu?ng d?n c?a nhàs?n xu?t (OEM) có ghi cá d? li?u trê Trong tru?ng h?p i c n. dó t? l? % t?i cho m?t luu lu?ng bom ho?c c?t á không th? u?c tí m?t cá chí , p nh ch nh xá c. Khó khan trong vi?c do luu lu?ng: R?t khó do du?c lu u l ?ng th? c t?. S? d?ng cá u c phuong phá d? u?c tí lu u lu?ng. Trong ph?n l? n cá tru?ng h?p, lu u lu?ng du?c tí p nh c nh d? a trê m? t lo?i ch?t l?ng, c?t á vàkí thu?c ?ng, vv..., nhu ng s? li?u tí du?c có th? n p ch nh khô chí xá M? t phuong phá n? a là chia dung tí b? cho th? i gian c?n dù d? ng nh c. p ch ng bom d?y b?. Tuy nhiê ch? cóth? á d?ng phuong phá nà n?u m?t bom dang ho?t d?ng n p p y và n?u van x? c?a b? du?c dó l?i. Cá chí xá tinh vi vàt? n íth? i gian nh?t làdo ng ch nh c, t lu u lu?ng bom b?ng d?ng h? do luu lu?ng siê â u m. Chia d? khô chu?n ? d?ng h? do á su?t vàthi?t b? do: Chia d? chu?n ? cá d?ng h? ng p c do á su?t t?i du?ng hút, du?ng d?y vàcá thi?t b?do nang lu?ng khá làr?t c?n thi?t d? p c c cóth? do d?c chí xá Ðô khi c?n s? d?ng h? s? di?u ch?nh trong tru?ng h?p d?ng h? nh c. i do á su?t và cá thi?t b? do chia d? khô chu?n. C? hai d?u d?n t? i k?t qu? dá giá p c ng nh hi?u su?t bom sai.

§

§

4. CÁC GI? I PHÁP S? D? NG NANG LU?NG HI? U QU?

Ph?n nà nó v? cá khu v? c chí có th? c?i thi?n bom vàh? th?ng bom. Cá khu v? c chí y i c nh c nh d? b?o t? n nang lu?ng bao g? m: § Ch?n bom thí h?p ch § Ði?u ch?nh luu lu?ng b?ng cá thay d?i t?c d? ch § L?p cá bom song song d? dá ?ng cá nhu c?u khá nhau c p c c § Lo?i b? van ki?m soá luu lu?ng t § Lo?i b? di?u ch?nh b?ng cá r? nhá ch nh § Ði?u ch?nh b?t/t?t bom § Gi?m kí thu?c bá công tá ch nh c

4.1 L? a ch?n bom thí h?p 3 ch

Khi l? a ch?n bom, cá nhàcung c?p c? g?ng di?u ch?nh du?ng d?c tuy?n c?a h? th?ng do c ngu?i s? d?ng dua ra v?i du?ng d?c tuy?n c?a bom d? có th? dá ?ng t?i da nhu c?u. Ði?m p ho?t d?ng c?a bom là giao di?m gi?a du?ng d? th? tr? l?c c?a h? th?ng v?i du?ng d?c tuy?n c?a bom (nhu dãgi?i thí ? ph?n 1.2.3). Tuy nhiên, không th? có di?m ho?t d?ng nà dá ch o p ?ng du?c t?t c? cá di?u ki?n ho?t d?ng mong mu?n. Ví nhu khi van d?y du?c di?u ch?nh, c d? du?ng d? th? tr? l?c vàdi?m ho?t d?ng s? d? chuy?n sang bên trái (xem hì 13). ch nh Hì 13 du?i dâ cho th?y du?ng d?c tuy?n hi?u su?t di?n hì c?a bom ly tâm do nhàcung nh y nh c?p khi bom nu?c s?ch. Ði?m hi?u su?t t? i u u (BEP) làcô su?t bom v? i du?ng kí t? i da c?a bá cô tá hay ng nh nh ng c nó cá khá dó làdi?m hi?u su?t bom cao nh?t. T?t c? cá di?m phí ph?i hay trá c?a di?m i ch c c a i hi?u su?t t? i uu d?u có hi?u su?t th?p hon. Ði?m d?t hi?u su?t t? i u u b? ?nh hu?ng n?u bom

3

Ph?n 4.1 du?c trí (cós?a d? i) t? Bo m vàh? th?ng bom. Trong: S? d?ng nang lu?ng hi?u qu? ? thi?t b? ch di?n, chuong 6, 2004, du? c s? cho phé c?a C?c S? d?ng nang lu?ng hi?u qu?, B? Nang lu?ng, ? n Ð?. p

Hu?ng d?n s? d?ng nang lu?ng hi?u qu? trong ngà cô nghi?p Châ Á- www.energyefficiencyasia.org nh ng u ©UNEP 2006

10

Thi?t b?di?n: Bom vàh? th?ng bom du?c ch? n quác?. Lýdo làc?n ph?i di?u ch?nh lu u lu?ng c?a bom quác? b?ng m? t s? cá ch nhu dù van ti?t lu u ho?c du?ng ?ng r? nhá Nh?ng y?u t? nà là tang ma sá tang tr? ng nh. y m t, l? c. K?t qu? là du?ng d?c tuy?n c?a h? th?ng chuy?n d?ch sang bê trá vàc?t du?ng d?c n i tuy?n c?a bom t?i m? t di?m khá BEP cung th?p hon . Nó cá khá hi?u su?t bom gi?n vì c. i ch c, dò ra b? gi?m nhu ng m? c tiê th? nang lu?ng l?i khô gi?m. Có th? gi?i quy?t du?c v?n ng u ng d? bom quác? b?ng m?t s? cá nhu l?p thi?t b? di?u khi?n t?c d? vô c?p, thi?t b? di?u khi?n ch hai t?c d?, h? th?p t?c d? vòng/phú bá cô tá nh? hon ho?c bá cô tá du?c gi?m t, nh ng c nh ng c kí thu?c (BEE, 2004). ch

Hì 13: Ð? th? hi?u su?t di?n hì theo nhàcung c?p nh nh (C?c S? d?ng nang lu?ng hi?u qu?, 2004)

4.2 Ði?u ch?nh luu lu?ng b?ng cá thay d?i t?c d? ch

4.2.1 Gi?i thí v? cá tá d?ng c?a t?c d? 4 ch c c Bánh công tá quay c?a bom ly tâm t?o ra c?t á V?n t?c dài ph? thu?c tuy?n tí v?i t?c d? c p. nh quay c?a tr?c. Vìv?y, s? thay d?i t?c d? quay s? tá d?ng tr?c ti?p d?n hi?u su?t c?a má c y bom.

4

Ph?n 4.2.1 du?c trí (cós?a d? i) t? Bo m vàh? th?ng bom. Trong: S? d?ng nang lu?ng hi?u qu? ? thi?t b? ch di?n, chuong 6, 2004, du? c s? cho phé c?a C?c S? d?ng nang lu?ng hi?u qu?, B? Nang lu?ng, ? n Ð?. p

Hu?ng d?n s? d?ng nang lu?ng hi?u qu? trong ngà cô nghi?p Châ Á- www.energyefficiencyasia.org nh ng u ©UNEP 2006

11

Thi?t b?di?n: Bom vàh? th?ng bom Cá thông s? ho?t d?ng c?a bom (luu lu?ng, c?t á cô su?t) s? thay d?i v?i cá t?c d? c p, ng c quay khá nhau. Ð? ki?m soá bom an toàn t?i cá t?c d? khá nhau, c?n hi?u du?c m?i liê c t c c n quan gi?a hai y?u t? này. Phuong trì gi?i thí m?i quan h? dó g?i là" nh ch Ð?nh lu?t h?p d?n" : § Luu lu?ng (Q) t? l? v?i t?c d? quay (N) § C?t á (H) t? l? v?i bì phuong t?c d? quay p nh § Nang lu?ng (P) t? l? v?i l?p phuong t?c d? quay Q N H N2 P N3 Nhu dãth?y t? quy t?c trê tang t?c d? quay c?a bom ly tâ lê g?p dôi s? là tang m? c n, m n m tiê th? nang lu?ng lê 8 l?n. Ngu?c l?i, ch? v? i m? c gi?m t?c d? nh? cung s? d?n d?n m? c u n gi?m tiê th? nang lu?ng r?t l? n. Ði?u nà làco s? cho gi?i phá ti?t ki?m nang lu?ng ? má u y p y bom ly tâ v? i cá yê c?u lu u lu?ng khá nhau. m c u c C?n lu u ýr?ng ki?m soá lu u lu?ng b?ng cá di?u ch?nh t?c d? luô hi?u qu? hon cá s? t ch n ch d?ng van. B? i vì van cóth? là gi?m lu u lu?ng nhu ng khô là gi?m nang lu?ng bom tiê m ng m u th?. Ngoà l? i í ti?t ki?m nang lu?ng, vi?c gi?m t?c d? cò mang l?i nh?ng l? i í sau. i ch n ch § § Ké dà tu? i th? c?a ? d? vì d? truy?n thu? l? c lê bá cô tá (du?c t?o thà b? i o i ? n nh ng c nh á su?t bê trong v? bom), l? c nà gi?m tuong ?ng v? i bì phuong c?a t?c d?. V? i p n y nh bom, tu? i th? c?a ? d? t? l? v?i b?c b?y c?a t?c d? (N7)! Gi?m d? rung và ti?ng ?n và tang tu?i th? c?a vòng b?t v?i di?u ki?n là di?m ho?t d?ng n?m trong d?i ho?t d?ng cho phé p.

4.2.2 S? d?ng thi?t b? di?u khi?n t?c d? vô c?p (VSD) Nhu dãgi?i thí ? ph?n trê di?u ch?nh t?c d? c?a bom làcá hi?u qu? nh?t d? di?u ch?nh ch n, ch luu lu?ng, vì t?c d? bom gi?m, tiê th? nang l ?ng cung gi?m. Phuong phá du?c s? khi u u p d?ng nhi?u nh?t d? gi?m t?c d? bom làs? d?ng thi?t b?di?u khi?n t?c d? vôc?p (VSD). VSD cho phé di?u ch?nh t?c d? bom trong m?t d?i liê t?c, trá nhu c?u chuy?n t? t?c d? p n nh nà sang t?c d? khá nhu ? d?ng co nhi?u t?c d?. VSD di?u ch?nh t?c d? bom s? d?ng hai y c lo?i h? th?ng: § VSD co h?c bao g?m kh?p ly h?p thu? l?c, dai di?u ch?nh du?c vàpuli. § VSD di?n bao g? m kh?p dòng xoá thi?t b? di?u ch?nh d?ng co rô dâ qu?n vàthi?t b? y, to y bi?n t?n (VFD). VFD làthi?t b? ph? bi?n nh?t, giú di?u ch?nh t?n s? di?n c?p cho d?ng p co vàthay d? i t?c d? quay c?a d?ng co. V? i r?t nhi?u h? th?ng, VFD làphuong ti?n giú nâ cao hi?u su?t ho?t d?ng c?a bom trong p ng cá di?u ki?n ho?t d? ng khá nhau. Hì 14 nê rõ cá tá d?ng c?a vi?c gi?m t?c d? bom c c nh u c c Khi m t VFD gi?m t?c d? vòng/phú c?a bom, du?ng cong c?t á u l ?ng d?ch chuy?n ? t p/lu u xu? ng du?i sang bê trá vàdu?ng d? th? hi?u su?t cung d?ch chuy?n sang bê trá n i n i. Ngoà vi?c giú ti?t ki?m nang l ?ng, cá ?ng d?ng VSD còn có cá uu di?m(US DOE, i p u c c 2004): § Tang cu?ng ki?m soá quá trì vìVSD có th? di?u ch?nh nh?ng bi?n d?ng nh? v? lu u t nh lu?ng nhanh hon. § Nâ cao d? tin c?y c?a h? th?ng nh? gi?m an mò bom, ? d? vàvòng d?m. ng n

Hu?ng d?n s? d?ng nang lu?ng hi?u qu? trong ngà cô nghi?p Châ Á- www.energyefficiencyasia.org nh ng u ©UNEP 2006 12

Thi?t b?di?n: Bom vàh? th?ng bom § § Gi?m chi phí n vàchi phí trì khô c?n s? d?ng thê van di?u ch?nh, du?ng ?ng v? b?o vì ng m r? nhá vàthi?t b? kh? i d?ng truy?n th?ng. nh Cô su?t thi?t b?kh?i d?ng m?m: VSD cho phé d?ng co códòng kh? i d?ng th?p hon ng p

Hì 14. Tá d?ng c?a VFD (US DOE, 2004) nh c

4.3 S? d?ng cá bom song song d? dáp ?ng cá nhu c?u khá nhau c c c

S? d?ng hai bom song song vàt?t m? t bom di khi nhu c?u gi?m có giú ti?t ki?m nang lu?ng p r?t nhi?u. Có th? s? d?ng cá bom có lu u l ?ng khá nhau. Cá bom l p song song l l? a c u c c ? à ch? n khi c?t á tinh cao hon c? t á t?ng hon 50%. Hì 15 minh h?a du?ng d?c tuy?n c?a p p nh m? t bom ho?t d?ng riê l?, hai bom ho?t d?ng song song vàba bom cù ho?t d?ng song ng ng song. Nócho th?y, du?ng d?c tuy?n c?a h? th?ng thu?ng khô thay d? i khi ta ch?y cá bom ng c song song. Lu u lu ? ng th?p hon t?ng lu u lu?ng c?a cá bom riê c ng.

Hì 15. Ð? th? hi?u su?t di?n hì c?a cá bo m l?p song song (BPMA) nh nh c

Hu?ng d?n s? d?ng nang lu?ng hi?u qu? trong ngà cô nghi?p Châ Á- www.energyefficiencyasia.org nh ng u ©UNEP 2006

13

Thi?t b?di?n: Bom vàh? th?ng bom

4.4 Lo?i b? van di?u ch?nh luu lu?ng

M?t bi?n phá n? a d? di?u ch?nh lu u lu?ng b?ng cá dóng ho?c m? van x? (cò g? i làvan p ch n ti?t lu u). Phuong phá nà giú gi?m lu u lu?ng nhung khô gi?m m? c tiê th? nang lu?ng, p y p ng u vì á t?ng (c?t á tinh) tang. Hì 16 cho th?y du?ng d?c tuy?n c?a h? th?ng d?ch chuy?n c?t p p nh lê trê vàsang bê trá khi van x? du?c dóng m?t n? a. n n n i Bi?n phá nà là tang d? rung vàan mò vì p y m n, v?y là tang chi phí trì m b?o bom và gi?m tu? i th?. VSD làgi?i phá t?t hon n?u xé t? gó d? s? d?ng nang lu?ng hi?u qu?. p t c

Hì 16. Ði?u ch?nh lu u lu?ng bo m b?ng van (BPMA) nh

4.5 Lo?i b? di?u ch?nh l uu lu?ng b?ng cá r? nhánh ch

Cóth? gi?m lu u lu?ng b?ng cá s? d?ng h? th?ng di?u ch?nh b?ng cá r? nhá Trong h? ch ch nh. th?ng nà du?ng d?y du?c chia thà hai dòng di và hai du?ng ?ng khá nhau. M? t du?ng y, nh o c ?ng dua ch?t l?ng d?n di?m quy d?nh, du?ng ?ng th? hai dua ch?t l?ng quay tr? l?i ngu? n. Nó cá khá m? t ph?n ch?t l?ng du?c bom vòng trò khô ph?c v? cho m?c dí nà vì i ch c, n ng ch o, v?y gâ lã phí y ng nang lu?ng. Do dó nê trá s? d?ng gi?i phá nà , n nh p y.

4.6 Ði?u ch?nh b?t/t?t bom

M?t cá s? d?ng nang lu?ng hi?u qu? don gi?n và h?p lý là gi?m luu lu?ng b?ng cá b?t ch ch vàt?t bom, nhung không thu?ng xuyên. Gi?i phá này có th ?ng d?ng khi bom du?c dù p ? ng d? n?p d?y b? ch?a, t? b? ch?a ch?t l?ng di và quy trì v?i m?t t?c d? ?n d?nh. Trong h? o nh th?ng này, cá thi?t b? di?u ch?nh du?c l?p ? m?c t?i thi?u vàcao nh?t trong b? d? b?t vàt?t c bom. M?t s? công ty s? d?ng bi?n phá này d? tránh m?c nhu c?u t?i da (t?c làbom ? nh?ng p gi? th?p di?m).

Hu?ng d?n s? d?ng nang lu?ng hi?u qu? trong ngà cô nghi?p Châ Á- www.energyefficiencyasia.org nh ng u ©UNEP 2006

14

Thi?t b?di?n: Bom vàh? th?ng bom

4.7 Gi?m kí thu?c c?a bá cô tá ch nh ng c

Thay d?i du?ng kí c?a bá cô tá s? t?o ra thay d? i tu ong ?ng ? v?n t?c theo chi?u d?c nh nh ng c c?a bá cô tá Tuong t? v? i d?nh lu?t h?p d?n, phuong trì sau dâ du?c s? d?ng cho nh ng c. nh y du?ng kí D c?a bá cô tá nh nh ng c: Q D H D2 P D3 Thay d? i du?ng kí c?a bá cô tá là m?t gi?i phá s? d?ng nang lu?ng hi?u qu? giú nh nh ng c p p ki?m soá lu u lu?ng bom. Tuy nhiê khi s? d?ng gi?i phá nà c?n chúýnh?ng y?u t? sau: t n p y § Khô s? d?ng gi?i phá nà khi lu u lu?ng thay d? i. ng p y § Kí thu?c c?a bá công tá không du?c gi?m xu?ng quá 25% so v?i kí thu?c ban ch nh c ch d?u c?a bá công tá n?u không s? b?rung do xâm th?c vàgi?m hi?u su?t bom. nh c, § C?n gi? câ b?ng bom, c?n gi?m kí thu?c d?u ? cá m?t bá công tá n ch c nh c. Thay bá công tá làm?t gi?i phá t?t hon làgi?m kí thu?c c?a bá công tác , nhung t?n nh c p ch nh ti?n hon vàdôi khi bánh công tác nh? hon l?i nh? quá Hì 17 minh ho? tá d?ng c?a vi?c . nh c gi?m du?ng kí bá công tác d?i v?i hi?u su?t bom. nh nh

Hì 17. Tác d?ng c?a vi?c gi?m du?ng kí bánh công tác v?i hi?u su?t bom nh nh (C?c S? d?ng nang lu?ng hi?u qu?, 2004) B?ng du?i dâ dua ra so sá cá gi?i phá s? d?ng nang lu?ng hi?u qu? d?i v?i bom vàh? y nh c p th?ng bom. B?ng 1. So sá cá gi?i pháp s? d?ng nang lu?ng hi?u qu? d?i v?i bom nh c (theo US DOE 2001) Thô s? ng Thay van di?u ch?nh Gi?m kí thu?c VFD ch bá cô tá nh ng c Ðu?ng kí bá cô tá 430 mm nh nh ng c 375 mm 430 mm C?t á bo m p 71,7 m 42 m 34,5 m Hi?u su?t bo m 75,1% 72.1% 77% 3 3 Luu lu?ng 80 m /hr 80 m /hr 80 m3 /hr Cô su?t tiê th? ng u 23,1 kW 14 kW 11,6 kW

Hu?ng d?n s? d?ng nang lu?ng hi?u qu? trong ngà cô nghi?p Châ Á- www.energyefficiencyasia.org nh ng u ©UNEP 2006 15

Thi?t b?di?n: Bom vàh? th?ng bom

5. DANH SÁCH SÀNG L? C GI? I PHÁP

Ph?n nà bao g? m nh?ng gi?i phá quan tr?ng nh?t nh?m nâ cao hi?u su?t c?a bom vàh? y p ng th?ng bom. § § § § § § § § § § § § § V?n hà bom g?n di?m d?t hi?u su?t cao nh?t (BEP) nh Ð?m b?o m?c NPSH thí h?p t?i di?m l?p d?t ch Ði?u ch?nh h? th?ng bom vàt?n th?t bom d? gi?m t?i da s? ti?t luu. Ð?m b?o s?n cócá thi?t b? co b?n nhu d?ng h? á su?t, d?ng h? do luu lu?ng c p S? d?ng thi?t b? di?u khi?n t?c d? vô c?p ho?c di?u ch?nh th? t? cho h? th?ng g?m nhi?u bom d? thí h?p v?i nh?ng dao d?ng t?i l?n ch Tránh s? d?ng t? hai bom tr? lên cho cùng m?t ?ng d?ng S? d?ng máy bom ph? tr? cho nh?ng t?i nh? c?n á su?t cao p Nâ cao hi?u su?t c?a thi?t b? trao d?i nhi?t, gi?m s? chê l?ch nhi?t d? gi?a d?u ng nh và vàd?u ra thay vì o tang luu lu?ng S?a ch?a vòng d?m d? gi?m thi?u t?n th?t nu?c do nh? gi?t Câ b?ng h? th?ng d? gi?m thi?u luu lu?ng vàgi?m nhu c?u s? d?ng nang lu ?ng c?a n bom Tránh bom c?t á v?i dòng nu?c ch?y xu?ng t? do (gravity), vàs? d?ng hi?u ?ng xi p phông Th?c hi?n cân b?ng nu?c d? gi?m thi?u m?c tiêu th? nu?c, vàt?i uu ho?t d?ng c?a bom Tránh tu?n hoàn nu?c làm má trong cá thi?t b? DG, bom nu?c c?p cho thá làm t c p má máy nén khí h? th?ng làm l?nh, bom bì ngung vàcá bom s? d?ng trong quá t, , nh c trì nh V?i nh?ng tru?ng h?p nhi?u bom cù ho?t d?ng, c?n k?t h?p c?n th?n ho?t d?ng c?a ng cá bom d? trá ti?t luu. c nh Thay cá bom cu b?ng bom s? d?ng nang lu?ng hi?u qu? c Nâ cao hi?u su?t c?a bom quá c?, l?p thêm b? di?u khi?n t?c d? vô c?p, gi?m ng c?/thay bá công tá ho?c thay b?ng bom nh? hon nh c, T?i uu hoás? c?p trong bom da c?p n?u có gi?i h?n á su?t p Gi?m tr? l? c c?a h? th?ng thô qua dá giás?t á su?t vàt? i uu hoákí c? bom ng nh p ch m?t cân b?ng, vv...

§ § § § §

§ Thu?ng xuyên ki?m tra m?c d? rung d? d? doá nh?ng h?ng hó ? d?, tr?c không th?ng, n c

Hu?ng d?n s? d?ng nang lu?ng hi?u qu? trong ngà cô nghi?p Châ Á- www.energyefficiencyasia.org nh ng u ©UNEP 2006

16

Thi?t b?di?n: Bom vàh? th?ng bom

6. B?NG TÍ NH

Ph?n nà bao g? m cá b?ng tí sau: y c nh § D? li?u v? thô s? k? thu?t c?a bom ng § Tí toá hi?u su?t bom nh n B?ng tí 1: THÔNG S? K? THU? T C? A BOM nh

STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Thô s? ng Hì dá nh ng Ki?u (pittô ng/ly tâ m) Cô su?t d?y ng C?t á p Ch?t l?ng v?n chuy?n T? tr?ng ch?t l?ng Nhi?t d? ch?t l?ng Nang lu?ng d?u và c?a bom o T?c d? bom Hi?u su?t d?nh m?c c?a bom Tiê th? nang lu?ng riê u ng Ð?ng co bom Cô su?t d?nh m?c ng Dò ? m?c dâ t?i ng y T?c d? d?nh m?c di?n á cung p Hi?u su?t d?nh m?c H? s? cô su?t d?nh m?c ng T?n s? cung 13 Ki?u ? d? Bom (d?u d?n d?ng) Bom (d?u khô d?n d?ng) ng Ð?ng co (d?u d?n d?ng) Ð?ng co (d?u khô d?n d?ng) ng 14 C?p bô tron i Hz kW Ampe Vò ng/phú t Vô n % kg/m3

0

Ðon v? 1

S? bom 2 3

m3 /h mmWC

C

kW Vò ng/phú t % kW/(m3 /h)

Hu?ng d?n s? d?ng nang lu?ng hi?u qu? trong ngà cô nghi?p Châ Á- www.energyefficiencyasia.org nh ng u ©UNEP 2006

17

Thi?t b?di?n: Bom vàh? th?ng bom B?ng tí 2: TÍ TOÁN HI? U SU? T BOM nh NH

STT Thô s? ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Luu lu?ng ch?t l?ng u?c tí ho?c do du?c (Q) nh C?t á hú (Bao g?m c? di?u ch? c?t á do v? p t nh p trí d?ng h? do á su?t) c?a p C?t á d?y(Bao g?m c? di?u ch? c?t á do v? p nh p trí d?ng h? do á su?t) c?a p C?t á d?ng t?ng (TDH) p T? tr?ng ch?t l?ng () Nang lu?ng d?u và c?a d?ng co (P) o T?n s? cung Nang lu?ng d?u và c?a d?ng co o Nang lu?ng thu? tinh (Ph) Q x H x x 9.81/1000 Hi?u su?t k?t h?p (c) Ph/P x 100 Hi?u su?t bom (p) (c/hi?u su?t d?ng co) x 100 Tiê th? nang lu?ng riê u ng P/Q % T?i d?ng co tuong ?ng v?i cô su?t ng % T?i bom tuong ?ng v? i luu lu?ng % T?i bom tuong ?ng v? i c?t á d?ng t?ng p (TDH) Ðon v? 1 m /giâ y m m m kg/m3 kW Hz kW kW % % kW/(m3 /giâ y) % % %

3

S? bom

Hu?ng d?n s? d?ng nang lu?ng hi?u qu? trong ngà cô nghi?p Châ Á- www.energyefficiencyasia.org nh ng u ©UNEP 2006

18

Thi?t b?di?n: Bom vàh? th?ng bom

7. TÀI LI? U THAM KH? O

American Council for Energy Efficiency Economy. www.aceee.org Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power, India. 2004. Pumps and Pumping Systems. In: Energy Efficiency in Electrical Utilities, chapter 6. Fluide Design Inc. www.fluidedesign.com GAMBICA Association, BPMA. Variable Speed Driven Pumps, Best Practice Guide. www.gambica.org.uk/pdfs/VSD_Pumps.pdf Hydraulic Institute. www.pumpschool.org, www.pumpschool.com/intro/pdtree.htm Pacific Liquid and Air Systems. www.pacificliquid.com Sahdev, M. Centrifugal Pumps: Basic concepts of operation, maintenance and trouble shooting, Part I. Presented at The Chemical Engineers'Resource Page. www.cheresources.com. Downloaded from: www.idcon.com/pdf-doc/centrifugalpumps.pdf The Engineering Toolbox. www.engineeringtoolbox.com US Department of Energy (DOE), Office of Industrial Technologies. Pump Life Cycle Costs: A guide to LCC analysis for pumping systems. DOE/GO-102001-1190. 2001. http://www1.eere.energy.gov/industry/bestpractices/techpubs_motors.html US Department of Energy (US DOE), Office of Industrial Technologies. Variable Speed Pumping ­A Guide to Successful Applications. Executive Summary. 2004. http://www1.eere.energy.gov/industry/bestpractices/techpubs_motors.html US Department of Energy (US DOE), Office of Industrial Technologies. Improving Pump System performance, A Source Book for Industry. As part of: Motor Challenge Program. 1999 http://www1.eere.energy.gov/industry/bestpractices/techpubs_motors.html Copyright:

Copyright © United Nations Environment Programme (year 2006) This publication may be reproduced in whole or in part and in any form for educational or non-profit purposes without special permission from the copyright holder, provided acknowledgement of the source is made. UNEP would appreciate receiving a copy of any publication that uses this publication as a source. No use of this publication may be made for resale or any other commercial purpose whatsoever without prior permission from the United Nations Environment Programme.

%?n quy?n

Copyright © Chuong Wu mô tr??ng liê h?p qu?c (nam 2006) U nh i n ?n E?n Q y Fy th? Wi xu?t E?n W n b? ho?c m?t ph?n Yj cho b?t N P ?c dtch JL o G hay phi l?i nhu?n Q o P j khô Fy j i Rj G i ?c j ng s? cho SKpp d?c bi?t t? ng??i gi? E? quy?n v?i di?u ki?n SK?i nê ngu?n F?a ?n E?n. ? NEP mong r?ng V? nh?n d??c E?n n u sao F?a b?t N ? n E?n Q o Fy s? G ng ?n E?n Q y nhu ngu?n thô tin. Khô s? G ng ?n E?n Q y ÿ Ei n O hay cho b?t N G j ? j ng ng ? j ? ?i G P ?c dtch thuong P ?i Q o kKi c P j khô Fy s? cho SKpp tr??c dy t? Chuong Wu Mô tr ??ng F?a Liê h?p qu?c j ng U nh i n

Disclaimer:

This energy equipment module was prepared as part of the project "Greenhouse Gas Emission Reduction from Industry in Asia and the Pacific" (GERIAP) by the National Productivity Council, India. While reasonable efforts have been made to ensure that the contents of this publication are factually correct and properly referenced, UNEP does not accept responsibility for the accuracy or completeness of the contents, and shall not be liable for any loss or damage that may be occasioned directly or indirectly through the use of, or reliance on, the contents of this publication, including its translation into other languages than English. This is the translated version from the chapter in English, and does not constitute an official United Nations publication.

Hu?ng d?n s? d?ng nang lu?ng hi?u qu? trong ngà cô nghi?p Châ Á- www.energyefficiencyasia.org nh ng u ©UNEP 2006

19

Thi?t b?di?n: Bom vàh? th?ng bom Khuy?n cá o:

Mô dun thi?t E? nang l??ng Q y du?c th?c hi?n b?i ? y ban Nang su?t Qu?c gia ?n C? và là m?t ph?n c?a d? án "Gi?m j Phát Th?i KhíNhà Kí t? Ho?t Ð?ng Cô Nghi?p ? Khu v?c Châ Á và Thá % Duong" (GERIAP). M?c dùdã c? nh ng u i unh g?ng nhi?u d? d?m b?o n?i dung c?a bá cá nà là chí xá Yj SK·h?p ÿ tham NK?o, UNEP không có trách nhi?m v? o o y nh c ? tí chí xác hay hoàn thi?n c?a n?i dung vàs? khô ch? trá nhi?m v? b?t k? m?t má hay thi?t h?i màcó th? liê quan nh nh ng u ch t n tr?c ti?p hay giá ti?p cho vi?c s? d?ng hay d?a và n?i dung c?a bá cá nà gâ ra, bao g?m F? E?n G sang Fi c th? n o o o y y ?ch ti?ng NKi c QJRj i ti?ng Anh. Ðâ O E? Gch t? chuong b?ng ti?ng Anh Yj không ph?i j ? n E?n FKtnh th?c F?a Liê h?p y j n ? n qu?c.

Hu?ng d?n s? d?ng nang lu?ng hi?u qu? trong ngà cô nghi?p Châ Á- www.energyefficiencyasia.org nh ng u ©UNEP 2006

20

Information

Chapter - Pumps and pumping systems _Vietnamese_.doc

20 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

314465