Read Microsoft Word - Alumni 81-08. text version

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVO DIPLOMIRANI STUDENTI FINa (Stari Nastavni plan i program) 1981. god. Ime, ime oca, prezime, datum i mjesto roenja 1 Kari (Emin) Enes, 16.05.1958. Travnik Prof. Ibrahim Trebinjac Dr. Ahmed Smajlovi Hafizovi (Dzemal) Resid, 2 09.03.1956. Srebrenica 2 Prijevod djela ,,Allah" od Sejida Dr. Jusuf Rami Have ­ obrada, analiza i valorizacija Prof. Husein ozo 01.07.1981. 1 Vrijeme u Islamu Dr. Ahmed Smajlovi Broj rada Datum diplomiranja

Tema

Komisija

Prof. Husein ozo 01.06.1981.

Prof. Ibrahim Trebinjac Iljazi (Asan) Hamdi, 3 05.02.1957. Tetovo Silajdzi (Dzemal) Adnan, 4 03.02.1958. Visoko 4 Mjesto obicaja u sistemu islamskog prava 3 Covjek, njegovo mjesto i zadaa u svijetu Prof. Ibrahim Trebinjac Prof. Husein ozo Prof. Husein ozo 28.09.1981. Dr. Hamdija emerli Prof. Ibrahim Trebinjac Dr. Hamdija emerli Mehti (Ibrahim) Halil, 5 25.08.1953. Jajce Prof. Ibrahim Trebinjac Dr. Ahmed Smajlovi Jasarevi (Rasim) Nermina, 6 14.05.1959. Sarajevo 6 Krsansko vjerovanje s kuransko ­ biblijskog stanovista 19.10.1981. Dr. Jusuf Rami Prof. Husein ozo 7 Azizi (Serif) Abdirezak 14.04.1934. Tetovo 7 Prof. Ibrahim Trebinjac Hadisi o postu, prijevod, komentar i Prof. Hamid Hadzibegi objasnjenje Prof. Husein ozo 21.12.1981. 5 Hadis kao komentar Kurana Mr. Fikret Karci 01.10.1981. 14.09.1981.

1982. god

Dipl. rad. Red. Ime, ime oca, prezime, broj broj datum i mjesto roenja Tema Dzamija, njen razvoj, mjesto i uloga u zivotu muslimana kod nas Dzamija kao institucija i kao objekat

Komisija

Datum diplomir.

8

Morina (Hasan) Ajredin, 22.12.1955. Prizren

Mr. Nijaz Sukri 05.01.1982. Dr. Ahmed Smajlovi Dr. Jusuf Rami

8

Dr. Ahmed Smajlovi Cengi (Halid) Hasan, 9 30.08.1957. Foca Prof. Ibrahim Trebinjac Omerdi (Dzemil) Muharem, 08.08.1949. Travnik Dzilo (Ramadan) Asan, 08.03.1958. Gostivar Muhamed Abduhu ,,Risaletutevhid", prijevod, obrada i valorizacija Prof. Husein ozo 10.03.1982. Dr. Jusuf Rami Dr. Ahmed Smajlovi Mr. Nijaz Sukri 11 Doprinos Ibn Halduna istrazivanju historije 22.09.1982. Dr. Jusuf Rami Dr. Ahmed Smajlovi Mr. Nijaz Sukri Suljovi (Faik) Hasib, 12 24.01.1958. Novi Pazar 12 Oblici vjerske prosvjete kod muslimana u BiH 06.10.1982. Dr. Ahmed Smajlovi Dr. Jusuf Rami 13 Rebronja (Abaz) Harun, 13 Mjesti i uloga zene u islamskoj kulturi Dr. Ahmed Smajlovi 14.12.1982. 9 Kuran o Bogu Prof. Husein ozo 10.03.1982.

10

10

11

22.02.1958. Novi Pazar

Mr. Nijaz Sukri Mr. Ibrahim Dzananovi

1983. god. Red. broj Ime, ime oca, prezime,datum i mjesto roenja Brci (Mehmed) Rasid, 28.07.1958. Olovo Dipl. rad. broj 14 Tema Komisija Datum diplomir.

14

Prijevod, obrada i valorizacija djela ,,Es ­ sijasetusserijetu fi islam...» od sejhu islama Ibni Tejmije

Dr. Ahmed Smajlovi Mr. Ibrahim Dzananovi Dr. Jusuf Rami

15.06.1983.

15

Memis (Dzemil) Ramiz, 02.04.1959. Fojnica

15

Prevod, obrada i valorizacija djela: ,,Osnovno ucenje imamija" od Muhamed Rida El Muzafer

Dr. Jusuf Rami Dr. Omer Nakicevi Dr Ahmed Smajlovi

13.09.1983.

16

Terzi (Atif) Izet, 04.03.1958. Gracanica

16

Prevod, obrada i valorizacija djela: ,,Erreddu aleddehrijjin" od Dzemaludina ElAfganija

Dr. Ahmed Smajlovi Dr. Jusuf Rami Mr. Mesud Hafizovi

02.11.1983.

17

Hajdrarevi (Numo) Omer, 03.05.1959. Gornji Vakuf

17

,,El Emr u bilmarufi ven nehju anilmunkeri" Upuivanje na dobro a odvraanje od zla

Mr. Ibrahim Dzananovi Mr. Salih Colakovi Dr. Ahmed Smajlovi

20.12.1983.

1984. god. Redni Ime, ime oca, prezime, broj datum i mjesto roenja Dipl. Tema Ezoterizam islama Dr. Dzemal Cehaji Dr. Jusuf Rami Dr. Ahmed Smajlovi 19 Dzaferi (Abdulah) Vejsel, 02.02.1961. Gostivar 23 Kuranski pogled na rat i mir Mr. Salih Colakovi Dr. Ahmed Smajlovi Mr. Mesud Hafizovi 20 Fetai (Tefik) Sair, 25.04.1959. Gostivar 20 Mutezilitska skola i osnovni principi njihovog ucenja Dr. Jusuf Rami Mr. Nijaz Sukri Dr. Ahmed Smajlovi 22.10.1984. 19.12.1984. Komisija Datum diplomir

18

Celebi (Ahmed) Abdulah, 18 10.07.1961. Kakanj

26.03.1984.

21

Ibrahimi (Salajdin) Nedzatin, 10.06.1959. Dragas

21

Hanefijska pravna skola

Dr. Hamdija Cemerli Mr. Ibrahim Dzananovi Dr. Omer Nakicevi

24.10.1984.

22

Karaman ( Mustafa) Safet, 29.11.1949. Visegrad

19

,,Smisao tevhida" prevod, obrada i valorizacija djela

Mr. Salih Colakovi Dr. Omer Nakicevi Dr. Ahmed Smajlovi

21.05.1984.

23

Ljuma (Mejdi) Redzep, 27.01.1960. Kacanik

22

Dzihad u Islamu

Mr. Salih Colakovi Dr. Ahmed Smajlovi Dr. Jusuf Rami

30.10.1984.

1985.

24

Brdar (Adil) Mensur, 18.03.1960. Gorazde

30

Reforme muslimanskog skolstva u Bosni i Hercegovini u svjetlu tri islamske prosvjetne ankete (1910. ­ 1922.) Mjesto fikha u strukturi islamskih nauka

Dr. Ahmed Smajlovi Dr. Jusuf Rami Mr. Nijaz Sukri Mr. Ibrahim Dzananovi Dr. Ahmed Smajlovi Mr. Fikret Karci

13.11.1985.

25

Hodzi (Kasim) Dzevad, 10.07.1960. Rogatica

31

17.12.1985.

26

Hrustanbegovi (Mehmed) 32 erim, 12.09.1960. Bijeljina

Medresa u Janji i njeno vjersko i kulturno djelovanje

Mr. Nijaz Sukri Dr. Omer Nakicevi Mr. Hilmo Neimarlija

25.12.1985.

27

Husi (Omer ) Halim, 25.09.1958. Travnik

27

Sukrija Alagi ­ zivot i djelo

Dr. Jusuf Rami Dr. Ahmed Smajlovi Mr. Salih Colakovi

07.05.1985.

28

Ismaili (Kuflija) Semsedin, 28.11.1960. Tetovo

24

Tumacenje Kurana u svjetlu savremenih znanosti

Mr. Salih Colakovi Mr. Nijaz Sukri Mr. Nijaz Sukri Mr. Ibrahim Dzananovi Dr. Ahmed Smajlovi

26.03.1985. 09.05.1985.

29

Kurdi (Osman) Sefik, 06.04.1958. Tesanj

28

Uloga obredne uleme u vjersko ­ prosvjetnom zivotu bosansko­ hercegovackih muslimana

30

Lavi (Mustafa) Osman, 14.08.1961. Trnovo

29

Pravni polozaj nemuslimana prema islamskom pravu sa posebnim osvrtom na stanje u Jugoslaviji u vrijeme turske vladavine Pokusaj razumijevanja (aktualiziranja) Seriata ­ njegova valjanost primjenjivanja u svakom vremenu i prostoru Haridzije i kuranskosunnetska

Mr. Nijaz Sukri Mr. Hilmo Neimarlija Mr. Fikret Karci Mr. Salih Colakovi Dr. Ahmed Smajlovi Mr. Hilmo Neimarlija Dr. Jusuf Rami

15.05.1985.

31

Mestrovac (Dzemal) Omer, 26 01.07.1957. Jajce

23.04.1985.

32

Sinazi (Zilkadri) Mehmedi, 25

08.04.1985.

07.02.1960. Gostivar

valorizacija njihovog ucenja

Mr. Nijaz Sukri Dr. Ahmed Smajlovi

1986. god.

Redni broj 33

Ime, ime oca, prezime, datum i mjesto roenja Ahmetspahi (Ahmet) Halil, 12.01.1961. Zenica

Tema

Komisija

Datum diplomir 26.11.1986.

39

Evladijet vakufi u Bosni i Hercegovini u prvoj polovici dvadesetog stoljea

Dr. Omer Nakicevi Mr. Fikret Karci Mr. Ibrahim Dzananovi

34

Azizi (Sulejman ) Seval, 04.05.1958. Skoplje

38

Kuran u ideologiji i vjerovanju predislamskih arapa

Mr. Salih Colakovi Mr. Ibrahim Dzananovi

11.11.1986.

Mr. Enes Kari 35 Bardhi (Abedin) Ismail, 19.01.1957. Kacanik 41 Fenomen primopredaje Kurana Mr. Salih Colakovi Mr. Nijaz Sukri Dr. Jusuf Rami 36 Fazli (Ibrahim) Fadil, 01.11.1951. Kalesija 33 Sedam kiraeta Prof. hfz. Halid Hadzimuli Dr. Jusuf Rami Dr. Omer Nakicevi Dr. Ahmed Smajlovi 37 Hodza (Nazmi) Abdulvehab, 30.03.1961. Struga 37 Kuran ­ Allahovo djelo Mr. Enes Kari Mr. Salih Colakovi Dr. Ahmed Smajlovi 40 Slicnosti i razlike izmeu Esarijske i Maturidijske Akaidske skole Dr. Ahmed Smajlovi Mr. Ibrahim Dzananovi Mr. Hilmo Neimarlija 39 Medii (Usein) Alivebi, 34 EdDavetu ­ osnovne karakteristike Mr. Nijaz Sukri 17.03.1986. 23.12.1986. 07.10.1986. 03.03.1986. 30.12.1986.

38

Jabucar (Asim) Rabija, 31.08.1961. Sarajevo

14.12.1958. Tetovo

islamskog daije

Dr. Ahmed Smajlovi Mr. Ibrahim Dzananovi

40

Seljmani (Adem) Ibrahim, 35 10.12.1960.Tetovo

Isa a.s. (Isus) u islamskoj i krsanskoj tradiciji

Mr. Ibrahim Dzananovi Dr. Ahmed Smajlovi Mr. Salih Colakovi

22.04.1986.

41

Saci (Sefik) Muzejena, 04.11.1958. Sjenica

36

Nasi mevludi, njihovo ucenje i uticaj na razvijanje imanskog osjeanja

Dr. Jusuf Rami Dr. Ahmed Smajlovi Mr. Fikret Karci

08.05.1986.

1987.

Red. broj

Ime, ime oca, prezime,datum i mjesto roenja

Dipl. rad. broj

Tema

Komisija

Datum diplomir.

42

Ahmeti (Dzavit) Muhjidin, 43 07.08.1962. Dragas

Neke kosmicke zakonitosti kao znak Mr. Salih Colakovi Bozije egzistencije i kuransko gledanje Mr. Enes Kari na svrhovitost svijeta Dr. Ahmed Smajlovi

24.02.1987.

43

Balihodzi (Mehmed) Osman, 26.08.1964. Donji Vakuf

51

Neka ehli­sunnetska ucenjao Bozijim imenima i atributima

Dr. Ahmed Smajlovi Mr. Hilmo Neimarlija Mr. Salih Colakovi

29.12.1987.

44

Boti (Sekib) Muharem, 14.01.1967. Prijedor

50

Neka ucenja o Poslanstvu u Islamu

Dr. Ahmed Smajlovi Mr. Salih Colakovi Mr. Ibrahim Dzananovi

08.12.1987.

45

Cakalovi (Muzafer) Midhat, 13.01.1961. Kupres

46

Ahmed ef ­ medresa u Visokom i njen vjersko ­ kulturni doprinos

Dr. Jusuf Rami Mr. Hilmo Neimarlija Mr. Nijaz Sukri

31.03.1987.

46

Celikovi (Husnija) Sulejman, 14.05.1958. Kakanj

48

El ­ munkizu mineddalale

Dr. Ahmed Smajlovi Dr. Jusuf Rami Dr. Ismet Kasumovi

23.04.1987.

47

Ferati (Arslan) Neim, 27.12.1960. Tetovo

47

Poslanstvo

Dr. Ahmed Smajlovi Mr. Ibrahim Dzananovi Mr. Salih Colakovi

07.04.1987.

48

Ismaili (Sani) Murat, 21.04.1961. Tetovo

44

Dzemaluddin AlAfgani ­ zivot i djelo

Mr. Hilmo Neimarlija Mr. Fikret Karci

12.03.1987. 17.03.1987.

49

Seljubac (Alija) Sead, 27.04.1958. Tuzla

45

Muhammed ElGazali ,,Vjerovanje Dr. Omer Nakicevi jednog muslimana" prijevod, obrada i Dr. Jusuf Rami valorizacija Dr. Ahmed Smajlovi

50

Sisi (Mustafa) Hadzib, 06.06.1960. Doboj

49

,,Tarik" vjersko ­ kulturna monografija

Mr. Nijaz Sukri Mr. Hilmo Neimarlija Mr. Ibrahim Dzananovi

06.10.1987.

51

Tinjak (Juso) Sefko, 28.02.1962. Nevesinje

42

Alija Kadi ­ zivot i djelo

Dr. Jusuf Rami Dr. Ahmed Smajlovi Mr. Nijaz Sukri

17.02.1987.

Red. broj

Ime, ime oca, prezime, datum i mjesto roenja

Dipl. rad. broj 52

Tema

Komisija

Dat. diplomir.

52

ato (Hamid) Ahmed, 30.05.1960. Rudo

Mehmed Ali erimovi ­ zivot i djelo

Mr. Fikret Karci Mr. Ibrahim Dzananovi Mr. Nijaz Sukri

05.04.1988.

53

Demi (Sejfija) Faruk, 01.03.1962. Tutin

56

Medresa u N. Pazaru (njena vjersko prosvjetna uloga u zivotu Novog Pazara i okoline

Dr. Omer Nakicevi Mr. Nijaz Sukri Mr. Enes Kari

03.10.1988.

54

Idrizi (Munir) Ibrahim, 18.05.1963. Skoplje

54

Ibn Sina i put sufijske spoznaje

Dr. Ismet Kasumovi Dr . Ahmed Smajlovi Mr. Hilmo Neimarlija

13.04.1988.

1988.

55

Jusufi (Kasam) Imer, 21.12.1961. Skoplje

55

Vakufi u Skoplju u vrijeme turske vladavine

Mr. Nijaz Sukri Mr. Ibrahim Dzananovi Mr. Fikret Karci

13.05.1988.

56

Kurtovi (Ibro) Mahmut, 25.06.1950. Foca

53

Odnos muslimana prema nemuslimanima u svijetu Kurana a.s.

Mr. Salih Colakovi Dr. Omer Nakicevi Dr. Jusuf Rami

07.06.1988.

1989.

Red. broj

Ime, ime oca, prezime, datum i mjesto roenja

Dipl. rad. broj 63

Tema

Komisija

Datum diplomir.

57

Babi (Hazim) Ibrahim, 21.07.1950. Zenica

Ibn Kesir i njegov komentar Fatihe

Dr. Jusuf Rami Dr. Enes Kari Mr. Ibrahim Dzananovi

24.10.1989.

58

Bajrami (Sulejman) Mevluda, 07.08.1964. Skoplje

60

Aisa, r.a., i njen doprinos fikhu

Mr. Ibrahim Dzananovi Mr. Nijaz Sukri Dr. Enes Kari

31.03.1989.

59

Beirevi (Fadil) Mustafa, 01.08.1960. Rogatica

62

Etika u islamu dr. Muhamed Jusuf Musa (prevod, obrada i valorizacija)

Mr. Ibrahim Dzananovi Dr. Jusuf Rami Mr. Hilmo Neimarlija

31.10.1989.

60

atovi (Serif) Sefket, 20.05.1958. Cajnice

57

Biljni i zivotinjski svijet u Kuranu, a.s. , odraz i potvrda sunnetullaha

Dr. Jusuf Rami Dr. Enes Kari Mr. Ibrahim Dzananovi

23.05.1989.

61

Dautovi (Ramo) Ferid, 21.11.1962. Travnik

58

Recepcija Abdulahovog tumacenja Kurana kod nas

Dr. Enes Kari Mr. Ibrahim Dzananovi Mr. Nijaz Sukri

21.03.1989.

62

Dautovi (Ramo) Muharem, 15.06.1964. Travnik

66

Dzemaludin Causevi ­zivot i djelo

Dr. Jusuf Rami Mr. Nijaz Sukri Dr. Fikret Karci

28.12.1989.

63

Lati (Sakib) Dzemal, 04.06.1957. Gornji Vakuf

59

Islamski motivi u sevdalinci

Dr. Omer Nakicevi Mr. Hilmo Neimarlija Mr. Nijaz Sukri

29.03.1989..

64

Salkica (Huso) Jakub, 08.12.1963. Travnik

61

Vakufi u Travniku

Dr. Omer Nakicevi Mr. Nijaz Sukri Dr. Fikret Karci

07.06.1989.

65

Softi (Mustafa) Osman, 03.09.1966. Bosanska Gradiska

65

Nastanak i razvoj Kelama

Dr. Ismet Kasumovi Dr . Mustafa Ceri Dr . Fikret Karci

19.09.1989.

1990. Red. broj Ime, ime oca, prezime, datum i mjesto roenja Dipl. rad ­ broj Tema Komisija Datum diplomir i ocjena

66

Abazibra ( Husein) Dzemail, 15.07.1966. Kosovo

71

Korijeni ucenja hadisa kod Sejh Abdul Malika Hodze

Dr. Omer Nakicevi Mr. Ibrahim Dzananovi Mr. Mesud Hafizovi

31.07.1990.

67

Adilovi (Beir) Ahmet, 24.04.1964. Travnik

64

Tumacenje sure ElFeth kod tradicionalista (Ibn Abbasa,Taberija i Ibn Kesira)

Dr. Jusuf Rami Mr. Ibrahim Dzananovi Dr. Enes Kari

26.05.1990.

68

Azizi (Ramadan) Saban, 02.02.1960. Kumanovo

76

Seriatskopravna zastita polnog morala

Mr. Ibrahim Dzananovi Dr . Ismet Kasumovi Mr. Hilmo Neimarlija

21.12.1990.

69

Brdar (Hamid) Vahid, 13.01.1961. Gorazde

72

Uzorni uzrok stvaranja u ucenju Ibn Arebija

Dr. Ismet Kasumovi Mr. Resid Hafizovi Mr. Nijaz Sukri Dr. Ismet Kasumovi Mr. Hilmo Neimarlija

06.11.1990. 22.05.1990.

70

Busatli (Hamed) Ismet, 07.08.1948. Gornji Vakuf

68

Uloga vjerskokulturnog faktora u prihvatanju Islama u Bosni i Hercegovini

71

Dzemaili (Abdil) Dzelal, 13.03.1966. Tetovo

73

Vjerskoprosvjetni zivot muslimana na Mr. Nijaz Sukri podrucju Gostivara i okoline Dr. Omer Nakicevi Mr. Hilmo Neimarlija

11.10.1990.

72

Mulaosmanovi (Mehmed) 70 Behija, 25.04.1966. Hrasnica ­ Ilidza

Dr . Enes Kari Nasa domaa misao u tefsiru od 1918. do 1980. godine Dr. Jusuf Rami Mr. Ibrahim Dzananovi

10.07.1990.

73

Sejdini (Nuredin) Selim, 1956. Gostivar

69

Prevod Kurana na albanskom jeziku

Dr. Jusuf Rami Dr. Enes Kari Mr. Mesud Hafizovi

21.03.1990.

74

Veladzi (Kasim) Fehim, 26.02.1965. Bosanska Krupa

74

Islamski motivi u muslimanskoj epskoj Mr. Nijaz Sukri pjesmi Dr. Omer Nakicevi Mr. Ibrahim Dzananovi

26.12.1990.

75

Zuni (Idriz) Mirsada, 21.01.1965. Novi Pazar

67

Savremene islamske vjerske manifestacije u Novom Pazaru i okolini

Mr. Nijaz Sukri Dr. Omer Nakicevi Mr. Ibrahim Dzananovi

13.02.1990.

1991. Red. broj 76 Ime, ime oca, prezime, datum i mjesto roenja Dipl. rad broj 87 Tema Komisija Datum diplomir. i ocjena 26.11.1991.

Ajeti (Refik) Bajram, 04.02.1961. Kumanovo

Ucenje Kurana po kiraetu

Prof. hfz. Mahmut Tralji Mr. Nijaz Sukri Dr. Enes Kari

77

Arnaut (Ibro) Vehid, 03.12.1966. Zenica

90 Poslanikovo a.s.v.s. vienje sustine ibadeta

Dr. Omer Nakicevi Dr. Enes Kari Mr. IbrahimDzananovi

18.11.1991.

78

Basi (Muhamed) Kemal, 08.01.1964. Prijedor

79

Vakufi u Banja Luci

Dr. Omer Nakicevi Mr. Ibrahim Dzananovi Dr. Fikret Karci

26.02.1991.

79

Durguti (Erem) Safet, 10.05.1967. Orahovac

91

Provjera stepena autenicnosti 121150 hadisa iz djala ,,Izbor Poslanikovih hadisa" Jakuba Memia

Dr. Omer Nakicevi Dr. Jusuf Rami Mr. Ibrahim Dzananovi Dr. Fikret Karci Dr. Omer Nakicevi Mr. Ibrahim Dzananovi

17.12.1991.

80

Dzaferi (Abdisamet) Namik, 20.04.1965. Tetovo

82

Krivicnopravni slucajevi u djelu ,,El Fetava" Ibni Nudzejma

01.07.1991.

81

ogi (Sulejman) Osman, 02.07.1963. Mostar

84 Dokazi Bozije egzistencije u filozofiji Ibni Mishevejha

Dr. Ismet Kasumovi Dr. Enes Kari Mr. Hilmo Neimarlija

11.07.1991.

82

Graci (Agan) Dzafer, 01.07.1966. Zenica

86

Vakufi u Zenici

Dr. Omer Nakicevi Dr. Fikret Karci Mr. Ibrahim Dzananovi

22.10.1991.

83

Hasanovi (Avdo) Zuhdija, 23.06.1967. Zvornik

83

Provjera stepena autenticnosti 6090 hadisa od Jakuba Memia sa komentarom

Dr. Omer Nakicevi Dr. Enes Kari Mr. Ibrahim Dzananovi

02.07.1991.

84

Ibranovi (Zihno) Dzemail, 22.10.1966. Kiseljak

85

Nasa orijentalistika u doktorskoj disertaciji dr. Ahmeda Smajlovia

Dr. Jusuf Rami Mr. Mesud Hafizovi Mr. Ibrahim Dzananovi

29.10.1991.

85

Jakubovi (Ahmet) Mehmed, 30.09.1959. Kalesija

77

Vjerskoprosvjetni rad i doprinos prof. Saban ef. Hodzia

Mr. Nijaz Sukri Dr. Fikret Karci Dr. Omer Nakicevi

14.03.1991.

86

Ljubijanki (Muharem) Enes, 01.09.1967. Cazin

92

Hadis u svakodnevnom zivotu muslimana nasih krajeva

Dr. Omer Nakicevi Prof. hfz. Mahmut Tralji Dr. Fikret Karci

30.12.1991.

87

Mehmedovi (Omer) azin, 25.12.1963. Zvornik

78

Podrinjska medresa u Zvorniku

Mr. Nijaz Sukri Dr. Omer Nakicevi Dr. Ismet Kasumovi

14.03.1991.

88

Muli (Mehmed) Amina, 22.02.1964. Visoko

81

Filozofija Osmana Amina

Dr. Ismet Kasumovi Mr. Hilmo Neimarlija Mr. Mesud Hafizovi

04.06.1991.

89

Mustafi (Rasim) Ifet, 01.11.1965. Bosanska Krupa

75

Pionirski doprinos Hamdije Mulia muslimanskoj pedagoskoj misli

Mr. Nijaz Sukri Dr. Ismet Kasumovi Mr. Hilmo Neimarlija

12.02.1991.

90

Siljka (Hamza) Shanija, 28.08.1966. Orahovac

80

Provjera stepena autenticnosti hadisa Dr. Omer Nakicevi (90 do 120) iz djela ,,Izbor poslanikovih Dr. Enes Kari hadisa" od Jakuba Memia Mr. Ibrahim Dzananovi

13.05.1991.

91

Valjevac (Bener) Mensur, 16.06.1966. Visoko

88

56. ajet sure Ahzab u tradicionalnom tefsiru (Ibni Kesir)

Dr. Jusuf Rami Dr. Enes Kari Mr. Mesud Hafizovi

05.11.1991.

92

Zimi (Salih) Mujesira, 13.01.1968. Rogatica

89

Ekoloski problem u savremenom tumacenju Kurana

Mr. Hilmo Neimarlija Dr. Enes Kari Mr. Mesud Hafizovi

19.11.1991.

1992. Red. Ime, ime oca, prezime, Dipl. Tema Komisija Datum

broj

datum i mjesto roenja

rad broj 93 Analiza pitanja i odgovora objavljenih u ,,Glasniku VISa" u periodu 1965. 1985. Mr. Ibrahim Dzananovi Dr . Enes Kari

diplomir.

93

Alibegovi (Muhamed) Mina, 15.05.1964. Rogatica

13.02.1992.

94

Dudi (Husein) Mevlud, 21.07.1966. Tutin

96

Vakufi u Novom Pazaru

Dr. Fikret Karci Mr. Nijaz Sukri Mr. Ibrahim Dzananovi

25.02.1992.

95

Kahteran (Hamdija ) Nevad, 04.07.1968. Sanski Most

94

Neki filozofijskoteologijski problemi u Dr. Fikret Karci metodologiji serijatskog prava Mr. Ibrahim Dzananovi Mr. Resid Hafizovi

11.02.1992.

1993. Red. broj Ime, ime oca, prezime, datum i mjesto roenja Dipl. rad ­ broj Tema Komisija Datum diplomir.

96

Cajlakovi (Ibrahim) Muhamed, 08.01.1964. Zenica

98

Islamskokrsansko ucenje o Isaovom (Isusovom) drugom dolasku na svijet

Dr. Resid Hafizovi Dr. Enes Kari Dr. Ismet Kasumovi

23.08.1993.

97

Jakupi (Akija) Kadri, 12.01.1928.Vel.Trnovec Bujanovac

97

Kuran a.s. njegove vrline, adabi ucaca, Dr. Jusuf Rami slusalaca,ucenje hatme za mrtve, Dr. Omer Nakicevi ucenje ezana, kasida i mevluda melodijom (mekamom) Ali Fehmi ef. Dzabi ­ doprinos vjerskoj i vakufskomearifskoj autonomiji u BiH za vrijeme austrougarske vladavine Dr. Omer Nakicevi Dr. Enes Kari Dr. Ismet Kasumovi

07.03.1993.

98

Tabakovi (Ibrahim) Sabiha, 11..11.1967. Sarajevo

521

24.01.1993.

1994. Red. broj Ime, ime oca, prezime, datum i mjesto roenja Dipl. rad ­ broj 101 Tema Komisija Datum diplomir.

99

Emso (Redzo) Hazim,

Kult mrtvih kod muslimana na

Mr. Ibrahim Dzananovi

09.06.1994.

08.01.1953. Kiseljak

podrucju KiseljakFojnica

Dr. Enes Kari Mr. Adnan Silajdzi

100 86

Grabus (Mujo) Nedzad, 06.06.1968. Travnik Hasani (Mahmut) Mustafa, 09.10.1967. Sarajevo

105

Doprinos Mehmeda Handzia proucavanju i primjeni hadisa u nasim krajevima Husein ozoPrijevod Kurana sa komentarom

Dr. Omer Nakicevi Mr. Ibrahim Dzananovi Dr. Omer Nakicevi Mr. Ibrahim Dzananovi Mr. Adnan Silajdzi

29.12.1994. 02.08.1994.

102

87

Mesanovi (Habib) Muharem, 25.09.1968. Kalesija

104

Provjera autenticnosti hadisa od broja 151, bez hadisa koji tretiraju pitanje zene iz djela: ,,Izbor Poslanikovih hadisa" od Jakuba Memia

Dr. Omer Nakicevi Dr. Resid Hafizovi Mr. Ibrahim Dzananovi

29.11.1994.

88

Omeragi (Mehmed) Mediha, 24.03.1969. Zenica

103

Provjera autenticnosti hadisa od broja Dr. Omer Nakicevi 151606 koji se odnose svojom Mr. Mesud Hafizovi sadrzinom na zenska pitanja iz djela ,,Izbor Poslanikovih hadisa" od Jakuba Mr. Ibrahim Dzananovi Memia,Sarajevo1983 Stepen autenticnosti hadisa Mustafe Pruscaka u djelu ,,Arradi li al Dr. Omer Nakicevi

14.08.1994.

89

Pleh (Idriz) Dzevad,

99

02.05.1994.

13.02.1964. Gorazde

murtada" i njegovo oslanjanje na hadis Dr. Jusuf Rami kod poucavanja odraslih Muslimana Dr. Enes Kari

90

Spahi (Zaim) Zilka, 19.08.1968. Zenica

100

Ucenje Kurana kao ibadat

Prof. hfz. Mahmud Tralji Dr. Jusuf Rami Hfz. Fadil Fazli

12.05.1994.

1995. god.

Redn Ime, ime oca, prezime, i broj datum i mjesto roenja 91 Peki (Arif) Amela,

Dipl. rad ­ broj 106

Tema

Komisija

Datum diplomir. i ocjena 23.03.1995.

Natalitet i muslimani Bosne i

Dr. Omer Nakicevi

04.11.1968. Sarajevo

Hercegovine

Dr. Jusuf Rami Mr. Ibrahim Dzananovi

92

Perco (Avdo) Hilmo, 07.04.1965. Zenica

107

Mjesovita niza medresa sultan Ahmeda u Zenici

Mr. Adnan Silajdzi Dr. Omer Nakicevi Mr. Ibrahim Dzananovi

29.03.1995.

1996.

Redni Ime, ime oca, prezime, broj datum i mjesto roenja 93 Alibegovi (Muhamed) Azra, 15.05.1964. Rogatica

Dipl. rad ­ broj 108

Tema

Komisija

Datum diplomir

Provjera stepena autenticnosti od 31. do 60. hadisa iz djela izbor Poslanikovih hadisa od Jakuba Memia Sura El Felek i En Nas kroz siitski tefsir

Dr. Omer Nakicevi Mr. Adnan Silajdzi Mr. Mesud Hafizovi Dr. Resid Hafizovi Dr. Enes Kari Mr. Ibrahim Dzananovi

13.01.1996.

94

Bjeli (Adem) Asif, 08.03.1966. Olovo

110

25.03.1996.

95

ozi (Hamed) Sejid, 04.01.1965. Srebrenica

117

Zivot i djelo Muhamed Seid Serdarevia

Mr. Ibrahim Dzananovi Dr. Jusuf Rami Mr. Adnan Silajdzi

19.06.1996.

96

Fazlovi (Besir) Vahid, 05.08.1963. Brcko

111

Provjera stepena autenticnosti od 212. do 242. hadisa iz djela ,,Izbor Poslanikovih hadisa" od Jakuba Memia Medrese u Bihau

Dr. Omer Nakicevi Dr. Jusuf Rami Mr. Ibrahim Dzananovi Dr. Enes Kari

29.05.1996.

97

Masi (Hasan) Mehmed,

121

19.12.1996.

14.10.1966. Biha

Mr. Ibrahim Dzananovi Mr. Dzemal Lati

98

Mehmedovi (Omer) Husein, 12.06.1966. Zvornik

119

Nacin obavljanja namaza u hanefijskoj Mr. Ibrahim Dzananovi pravnoj skoli Mr. Enes Ljevakovi Mr. Dzemal Lati

04.11.1996.

99

Omerbasi (Rasid) Fuad, 14.09.1965.Tesanj

112

Vakufi tesanjskog kraja

Mr. Ibrahim Dzananovi Dr. Omer Nakicevi Dr. Jusuf Rami

20.11.1996.

100

Salihspahi (Ibrahim) Ismeta, 10.12.1967. Visoko

118

Kuran o religiji doislamskih arapa

Dr. Jusuf Rami Mr. Ibrahim Dzananovi Mr. Mesud Hafizovi

30.07.1996.

1997. Redni Ime, ime oca, prezime, Dipl.rad Tema Komisija Datum

broj

datum i mjesto roenja

­ broj

diplomir Tefsir Jevmul kijame u islamskom vjerovanju Dr. Jusuf Rami Mr. Mesud Hafizovi Hfz. Fadil Fazli 17.03.1997.

101

Abduraimi (Vehab) Ibrahim, 03.01.1961. Gostivar

124

102

Avdi (Ibrahim) Safija, 23.06.1961. Zivinice

129

Elci Hadzi Ibrahim Pasina (Fejzija) medresa u Travniku

Dr. Omer Nakicevi Mr. Ismet Busatli Mujesira ­ Zimi Gljiva

30.06.1997.

103

esir (Serif) Elma, 29.09.1972. Sarajevo

138

Uloga zene u kulturi Bosnjaka od kraja Mr. Ismet Busatli 19.st. Mr. Ibrahim Dzananovi Mr. Enes Ljevakovi

18.12.1997.

104

Eminovi (Serif) Sejd, 03.01.1969. Nevesinje

131

Provjera stepena autenticnosti hadisa od broja 370 ­ 401

Dr. Omer Nakicevi Mr. Ismet Busatli Mr. Enes Ljevakovi

21.10.1997.

105

Gobelji (Edhem) Mustafa,

130

Provjera stepena autenticnosti od 340. do 369. hadisa iz djela izbor

Dr. Omer Nakicevi

16.10.1997.

10.10.1964. Nova Kasaba

Poslanikovih hadisa od Jakuba Memia

Dr. Enes Kari Mr. Mesud Hafizovi

106

Gorak (Mehmed) Haris, 14.10.1968. Orasje

132

Cirkulacija robno novcanih dobara u Islamu

Mr. Ibrahim Dzananovi Mr. Enes Ljevakovi Mr. Ismet Bustli

03.10.1997.

107

Hajdukovi (Salko) Devleta, 14.06.1968. Visoko

122

Omer Musi, zivot i djelo

Dr. Omer Nakicevi Dr. Jusuf Rami Mr. Mesud Hafizovi

30.06.1997.

108

Malki (Muharem) Mensur, 11.05.1970. Zivinice

125

Provjera autenticnosti 30 hadisa od broja 308 izuzimajui hadise koji tretiraju pitanja zene iz djela izbor Poslanikovih hadisa od Jakuba Memia Sarajevo 1984 godine Naucni i prosvjetiteljski opus hafiza Sejida Zenunovia sa osvrtom na mevlud

Dr. Omer Nakicevi Mr. Mesud Hafizovi Ass. Zuhdija Hasanovi Dr. Omer Nakicevi Dr. Jusuf Rami Mr. Ismet Busatli

02.12.1997.

109

Osmanovi (Mustafa) Izet, 13.01.1955. Tuzla

127

02.12.1997.

110

Pasanovi (Vehbija )

114

Idzma u islamskom pravu

Mr. Ibrahim Dzananovi

13.11.1997.

Fikret, 07.08.1961. Travnik 111 Tucovi (Halil) Emin, 18.02.1968. Nevesinje 126 Vakuf ejvan ehaje Kethode

Dr. Jusuf Rami Mr. Enes Ljevakovi Dr. Omer Nakicevi Mr. Mesud Hafizovi Mr. Ibrahim Dzanaovi

24.04.1997.

1998. Redni Ime, ime oca, prezime, broj datum i mjesto roenja Dipl. rad ­ broj 112 Beganovi (Refik) Enes, 26.08.1969. Zenica 134 Vaninstitucionalno obrazovanje u tradiciji i kulturi Bosnjaka Mr. Ismet Busatli Dr. Omer Nakicevi Dr. Jusuf Rami 113 Begovi (Asir) Ibrahim, 142 Nacionalizacija Gazi Husrevbegovog Mr. Ibrahim Dzananovi 25.02.1998. 28.04.1998. Tema Komisija Datum diplomiranja

05.01.1959. Tesli

vakufa

Mr. Enes Ljevakovi Mr. Ismet Busatli

114

utahija (Sejfo) Ensar, 14.08.1973. Sarajevo

137

Komparativna analiza kuranske sintagme ,,Neffasati filukadi" ( sure Felek)

Dr. Enes Kari Dr. Adnan Silajdzi Mr. Mesud Hafizovi

28.04.1998.

115

Dervi (Mehmed) Salih, 07.01.1967. Buzim

153

Pojam tradicionalnog islama kod S. H. Dr. Enes Kari Nasra Mr. Ismet Busatli Mr. Mesud Hafizovi

26.11.1998.

116

Halilovi (Fehim) Sakib, 147 09.01.1966. Zenica

Uloga i znacaj Ajvatovice u zivotu Bosnjaka

Dr. Ismet Busatli Dr. Omer Nakicevi Ass. Nedzad Grabus

04.12.1998.

117

Hasanovi (Sadik) Aziz, 146 15.10.1965. Srebrenica

Namaz kroz pitanja i odgovore Husein ef ­ oze u Glasniku I.Z. 1965. ­ 1977. godine

Mr. Ibrahim Dzananovi Mr. Mesud Hafizovi Mr. Enes Ljevakovi

24.09.1998.

118

Hodzi (Mujo) Melisa,

136

Krivicna djela i sankcije u serijatskom

Mr. Ibrahim Dzananovi

19.02.1998.

07.12.1973. Sarajevo

krivicnom pravu

Mr. Mesud Hafizovi Mr. Enes Ljevakovi

119

KadiZuti (Rasim) Fatima, 02.02.1972. Sarajevo

120

Prisutnost Dzelaludina Rumije u BiH

Dr. Omer Nakicevi Mr. Ismet Busatli Mr. Dzemal Lati

19.02.1998.

120

Kari (Habib) Amir, 23.03.1971. Doboj

155

Obrada i valorizacija djela ,,Fifikhil evlevijat" dr. Jusufa elKaradavija

Dr. .Enes Kari Mr. Ibrahim Dzananovi Mr. Enes Ljevakovi

08.12.1998.

121

Opardija (Ibrahim) Amila, 17.06.1968. Donji Vakuf

123

Provjera stepena autenticnost 274 ­ 307 hadisa iz djela Izbor Poslanikovih hadisa od J. Memia Sarajevo 1983 godine. Dzamije i dzemati od Kulen Vakufa do Arapuse i njihovi vakifi

Dr. Omer Nakicevi Mr. Enes Ljevakovi Mr. Mesud Hafizovi Mr. Ismet Busatli Dr. Jusuf Rami Dr. Adnan Silajdzi

11.02.1998.

122

Redzi (Hasib) Ibrahim, 149 16.07.1960. Cazin

30.09.1998.

123

Smajlovi (Mustafa)

141

Provjera stepena autenticnosti hadisa

Dr. Omer Nakicevi

16.01.1998.

Ismail, 17.04.1964. Zvornik 124 SpahiMalki (Munir) Safija, 03.05.1972. Zenica 135

u djelu: ,,Izbor Poslanikovih hutbi" od Dr. Jusuf Rami dr. Jusufa Ramia, Sarajevo 1990. Dr. Enes Kari Svetopovijesna periodizacija u bibliskim i kuranskim tekstovima Dr. Resid Hafizovi Dr. Adnan Silajdzi Dr. Enes Kari 116 Zekjat na poljoprivredne proizvode Mr. Ibrahim Dzananovi Dr. Enes Kari Mr. Enes Ljevakovi

28.04.1998.

125

Sljivo (Smail) Malik, 01.01.1965. Jajce

29.04.1998.

1999. Redn Ime, ime oca, prezime, i broj datum i mjesto roenja Dipl. rad ­ broj 126 Alihodzi (Hakija) 148 Vjerski zivot Bosnjaka u Njemackoj Dr. Resid Hafizovi 08.04.1999. Tema Komisija Datum diplomiran ja

Nihad, 18.05.1963. Mrkonji Grad 127 Alili (Bajram) Aziz, 29.05.1968. Lipkovo 164 Zivot i djelo hfz. Ibrahima Trebinjca

Mr. Ismet Busatli Mr. Orhan Bajraktarevi Dr. Resid Hafizovi Mr. Ismet Busatli Mr. Orhan Bajraktarevi

30.09.1999.

128

Bali (Safet) Nejin, 11.09.1968. Sarajevo

145

Provjera stepena autenticnosti hadisa od broja 464 493 od Jakuba Memia

Dr. Omer Nakicevi Dr. Enes Kari Dr. Adnan Silajdzi

11.05.1999.

129

Cikoti (Musatafa) Aljo, 25.05.1969. Ivangrad

144

Provjera stepena autenticnosti hadisa od broja 433 463 od Jakuba Memia

Dr. Omer Nakicevi Dr. Jusuf Rami Dr. Adnan Silajdzi

21.09.1999.

130

ehaji (Muhamed) Kenan, 29.05.1973. Sarajevo

157

Provjera stepena autenticnosti 30 Dr. Omer Nakicevi hadisa od broja 561 izuzimajui hadise Dr. Jusuf Rami koji obrauju pitanja zene Mr. Orhan Bajraktarevi

14.09.1999.

131

Demiri (Hasan) Nesip, 27.10.1964. Skoplje

166

Uticaj islama na vjerskoprosvjetni i kulturni zivot Skoplja u XV vijeku

Mr. Ismet Busatli Mr. Ibrahim Dzananovi Mr. Mesud Hafizovi

24.11.1999.

132

Ganijun (Alija) Azra, 28.05.1969. Visegrad

154

Provjera stepena autenticnosti hadisa od broja 531 ­ 560

Dr. Omer Nakicevi Dr. Jusuf Rami Mr. Mesud Hafizovi

26.10.1999.

133

Gorak (Mehmed) amila, 10.07.1967. Orasje

159

Prekid bracne zajednice u serijatskom pravu

Mr. Ibrahim Dzananovi Mr. Enes Ljevakovi Ass. Mustafa Hasani

28.09.1999.

134

Hasanovi (Bilal ) Amina, 27.11.1969. Cazin

161

Razlika izmeu zekjata i poreza

Mr. Ibrahim Dzananovi Mr. Enes Ljevakovi Ass. Mustafa Hasani

14.04.1999.

135

Hasanspahi (Hasan) Asim, 19.06.1964. Olovo

115

Provjera stepena autenticnosti hadisa iz djela Jakuba Memia izbor Poslanikovih hadisa

Dr. Omer Nakicevi Dr. Jusuf Rami Dr. Adnan Silajdzi

16.11.1999.

136

Islamovi (Besir) Esrefa, 06.10.1968. Tutin

158

Iseljavanje muslimana iz Sandzaka od 1912. do 1995.

Mr. Ismet Busatli Mr. Mesud Hafizovi Mr. hfz. Fadil Fazli

04.02.1999.

137

Repesa (Hasan) Salko, 01.01.1951. Capljina

151

Provjera stepena autenticnosti hadisa od broja 495 do 530. iz djela izbor Poslanikovih hadisa od J. Memia

Dr. Omer Nakicevi Mr. Ibrahim Dzananovi Dr. Enes Ljevakovi

24.02.1999.

138

Rogo (Hamid) Suvad, 06.01.1971. Foca

152

Focanske medrese

Dr. Omer Nakicevi Dr. Ismet Busatli Mr. Dzemal Lati

04.11.1999.

139

Slini (Dzemal) Anesa 17.01.1974. Sarajevo

139

Valorizacija tekstova iz oblasti serijatskog prava objavljenih u casopisu ,,El ­ Hidaje" od 1936 ­ 1940. godine.

Mr. Ibrahim Dzananovi Mr. Enes Ljevakovi Mr. Ismet Busatli

24.03.1999.

2000. Red. Ime, ime oca, prezime, Dipl. Tema Komisija Datum

br.

datum i mjesto roenja Hazim (azim) Fazli, 02.03.1975. Kalesija

rad broj 162 Tefsirski izvori ozinih fetvi o nacinu davanja zekjata i sadekatulfitra i polemike oko toga Dr. Enes Kari Dr. Resid Hafizovi Mr. Enes Ljevakovi

diplomiranja

140

24.01.2000.

141

Sabiha (Omer) Haski, 01.07.1971. Vitez

175

Zene autori i tematizacija islamskih problema kroz Preporod i Glasnik 1970 ­ 1980. god. i terenski rad tokom rata

Dr. Enes Kari Dr. Dzemal Lati Mr. Zuhdija Hasanovi

27.01.2000.

142

Suad (Mustafa) Zijadi, 20.05.1960. Sarajevo

170

Muzicka tradicija Bosnjaka

Dr. Ismet Busatli Mr. Enes Ljevakovi Hfz. Dzevad Sosi

08.02.2000.

143

Abdulvehab (Zaim) Vehabovi, 06.11.1969. Banovii

140

Provjera stepena autenticnosti hadisa Dr. Omer Nakicevi od broja 402 do 432, izbor iz djela od J. Dr. Adnan Silajdzi Memia Mr. Zuhdija Hasanovi

11.02.2000.

144

Almir (Halid) Hadzi,

171

Provjera stepena autenticnosti hadisa

Dr. Omer Nakicevi

15.03.2000.

25.10.1969. Tesanj

od broja 591 do 630, izbor iz djela od J. Mr. Ibrahim Dzananovi Memia Mr. Zuhdija Hasanovi

145

Munir (Hasan) Maki, 14.02.1962. Bos. Krupa

169

Cazinske medrese i imansko mualimski kadar Bosanske Krajine

Dr. Ismet Busatli Dr. Enes Kari Dr. Dzemal Lati

11.05.2000.

146

Edin (Omer) Bukva, 30.07.1974. Visoko

174

Provjera stepena autenticnosti hadisa od broja 711 do 750, iz zbirke J. Memia

Dr. Omer Nakicevi Mr. Mesud Hafizovi Mr. hfz. Fadil Fazli

11.05.2000.

147

Abdulkerim (Ejup) Osmani, 20.09.1964. Tetovo

180

Vjerskoprosvjetne prilike u Tetovu i okolini

Dr. Ismet Busatli Mr. Zuhdija Hasanovi Mr. Orhan Bajraktarevi

22.05.2000.

148

Kemal (Ismet) Cuzovi, 06.12.1970. Sarajevo

179

Muhamed Bekir Kalajdzi ­ Prva muslimanska nakladna knjizara

Dr. Ismet Busatli Mr. Ibrahim Dzananovi Dr. Dzemal Lati

26.05.2000.

149

Sulejman (Sulejman) Posavljak, 01.06.1963. Travnik

128

Zekjat na dug

Mr. Ibrahim Dzananovi Mr. hfz. Fadil Fazli Mr. Enes Ljevakovi

13.09.2000.

150

Kenan (Salih) Cemo, 22.01.1977. Sarajevo

201

Izmeu imameta i hilafeta

Mr. Ibrahim Dzananovi Dr. Adnan Silajdzi Mr. Enes Ljevakovi

24.10.2000.

151

Abduselam (Asim) Zlatarac, 17.03.1976. Bugojno

173

Provjera stepena autenticnostihadisa Dr. Omer Nakicevi od broja 671 do 710, izbor iz djela od J. Dr. Jusuf Rami Memia Mr. Enes Ljevakovi

25.10.2000.

152

Kenan (Fuad) Trebinjac 16.11.1976. Sarajevo

172

Provjera stepena autenticnostihadisa Dr. Omer Nakicevi od broja 631 do 670, izbor iz djela od J. Mr. Ibrahim Dzananovi Memia Mr. Zuhdija Hasanovi

25.10.2000.

153

Enes (Omer) Omerovi, 02.01.1975. Bugojno

186

Proces prihvatanja islama u Gornjevrbaskom regionu (na temelju tri turska popisna deftera)

Dr. Ismet Busatli Dr. Resid Hafizovi Dr. Dzemal Lati

30.10.2000.

154

Naisa (Sefik) Imamovi, 02.02.1968. Zenica

113

Dervis ef Spahi ­ zivot i rad

Dr. Resid Hafizovi Dr. Adnan Silajdzi Mr. Orhan Bajraktarevi

08.11.2000.

155

Meho (Hamid) Sljivo, 02.01.1973. Jajce

176

Provjera stepena autenticnosti hadisa Dr. Omer Nakicevi od broja 751 do 790, izbor iz djela od J. Mr. Ibrahim Dzananovi Memia Mr. Zuhdija Hasanovi

17.11.2000.

156

Samir (Amir) Beglerovi, 14.07.1973. Sarajevo

203

Svetopovijesna i hijeropovijesna kronologija duha Bozijega u djelima Ibn alArebija i Alau adDevle Semnanija

Dr. Resid Hafizovi Dr. Enes Kari Dr. Adnan Silajdzi

17.11.2000.

157

Serif (Huso) Sulji, 10.01.1974. Travnik

156

Pristup ilmulkelamu Kasima Hadzia Dr. Adnan Silajdzi Dr. Ismet Busatli Mr. Nedzad Grabus

22.11.2000.

158

Mevludin (Abdulah) Dizdarevi 21.01.1974. Zenica

194

Muhamed Seid Serdarevi kao historicar ­ sa posebnim osvrtom na historiju islama

Dr. Ismet Busatli Dr. Enes Kari Mr. Enes Ljevakovi

22.11.2000.

Red.

Ime ,ime oca, prezime, datum ro. i mjesto

Dipl. rad. br.

Tema

Komisija

Datum diplo

159

Azra (Saban) Medara, 05.02.1972. B.Luka

168

Imareta u BiH, njihova socijalna uloga Dr. Ismet Busatli i znacaj Dr. Murat Dizdarevi Mr. Ahmet Alibasi

22.01.2001.

160

Senad (Rasim) Beirovi, 12.04.1977. Prozor

183

Provjera stepena autenticnosti hadisa Dr. Omer Nakicevi od broja 871 do 910, izbor iz djela od J. Mr. Ibrahim Dzananovi Memia Mr. Zuhdija Hasanovi

24.01.2001.

161

Aisa (Ismet) Bekto, 10.01.1962. Gorazde

209

Status jetima u islamu

Mr. Ibrahim Dzananovi Mr. Enes Ljevakovi Ass. Mustafa Hasani

08.02.2001.

162

Mirnes (Nusret) Kovac, 29.12.1975. Zenica

204

Provjera stepena autenticnosti hadisa Dr. Omer Nakicevi od broja 1195 do 1234, izbor iz djela od Mr. Zuhdija Hasanovi J. Memia Visi lekt. Sana AlAdly

23.02.2001.

163

Elnur (Smajo) Salihovi, 17.08.1976. Tuzla

195

Provjera stepena autenticnosti hadisa Dr. Omer Nakicevi od broja 1075 do 1114, izbor iz djela od Mr. hfz. Fadil Fazli J. Memia Mr. Zuhdija Hasanovi

23.02.2001.

164

Muhamed (Seid) Abaz, 17.06.1975. Sarajevo

178

Provjera stepena autenticnostihadisa Dr. Omer Nakicevi od broja 831 do 870, izbor iz djela od J. Mr. Mesud Hafizovi Memia Mr. Zuhdija Hasanovi

27.02.2001.

165

Irfan (Mehmedalija) Lili, 193 16.06.1976. Biha

Vojni pohodi i ratni plijen po hanefijskom meshebu

Dr. Omer Nakicevi Mr. Enes Ljevakovi Mr. Ahmet Alibasi

166

Almir (Ibro) Fati, 24.09.1975. Tesanj

211

Sinonimi u Kur'anu

Dr. Dzemal Lati Dr. Jusuf Rami Dr. Enes Kari

14.03.2001.

167

Izudin (Rifet) Dzaka, 18.09.1972. Sarajevo

184

Uloga hifza u moderno doba

Mr. hfz. Fadil Fazli Dr. Enes Kari Hfz. Dzevad Sosi

28.03.2001.

168

Muamir (Mujo) Tinjak, 18.01.1976. Nevesinje

190

Provjera stepena autenticnosti hadisa od broja 993 do 10 33, izbor iz djela od J. Memia

Dr. Omer Nakicevi Mr. Ibrahim Dzananovi Mr. Zuhdija Hasanovi

05.04.2001.

169

Sabaheta (Rasim) eman, 109 14.05.1969. B.Luka

Provjera stepena autenticnosti hadisa od broja 181 do 211, bez hadisa koji tretiraju pitanja zene, (i od broja 1235 do 1244)

Dr. Omer Nakicevi Mr. hfz.. Fadil Fazli Mr. Enes Ljevakovi

11.04.2001.

170

Abdulgafar (Avdo) Veli, 196 17.12.1976. Zenica

Provjera stepena autenticnosti hadisa Dr. Omer Nakicevi od broja 1115 do 1154, izbor iz djela od Dr. Adnan Silajdzi J. Memia Dr. Ismet Busatli

18.04.2001.

171

Azra (Mulaz) Hasanovi, 160 02.06.1974. Dobrakovo

Pravni polozaj vakufa u BiH od Austrougarske do danas

Mr. Ibrahim Dzananovi Mr. Enes Ljevakovi Ass. Mustafa Hasani

26.04.2001.

172

Remzija (Hasib) Huri, 04.07.1977. Vlasenica

199

Hafize u BiH od 1878. do danas

Mr. hfz. Fadil Fazli Dr. Ismet Busatli Mr. Mesud Hafizovi

26.04.2001.

173

Edham (Husein) Basi, 23.02.1972. Bos. Krupa

213

Fenomen novih religijskih pokreta u BiH

Dr. Adnan Silajdzi Dr. Resid Hafizovi Mr. Orhan Bajraktarevi

23.05.2001.

174

Fazila (Zajko) Osmanspahi, 23.05.1975. Rogatica

206

Prisustvo straha u odgojnim principima roditelja

Dr. Mujo Slatina Dr. Ismet Busatli Mujesira ZimiGljiva

30.05.2001.

175

Ensiha (Ramiz) Velagi, 02.08.1972. Capljina

200

Tedzvid Asim ef. Sirce

Mr. hfz. Fadil Fazli Dr. Jusuf Rami Mr. Ibrahim Dzananovi

31.05.2001.

176

Edin (Kasim) Mehanovi, 205 23.08.1972. Sarajevo

"Ima kad selef" pripada im sto je oprosteno kroz djela

Dr. Enes Kari Dr. Dzemal Lati Mr. Enes Ljevakovi

13.06.2001.

178

Mirza (Mehnmedalija) Mesi, 07.03.1976. Brcko

192

Mehmed Handzi, kao tefsirski esejist

Dr. Enes Kari Dr. Dzemal Lati Mr. Enes Ljevakovi

12.07.2001.

179

Admir (Asim) Musi, 18.08.1977. Travnik

208

Provjera stepena autenticnosti hadisa Dr. Omer Nakicevi od broja 1285 do 1325, izbor iz djela od Mr. Nedzad Grabus J. Memia Mr. Zuhdija Hasanovi

13.09.2001.

180

Dzenan (Safet) Imamovi, 02.06.1977. Gorazde

214

Imamet kao nasljedana sluzba u BiH u Dr. Ismet Busatli Osmanskom periodu Mr. Ibrahim Dzananovi Ass. Mustafa Hasani

01.10.2001.

181

Muhamed (Meho) Sari, 15.01.1975. Olovo

188

Provjera stepena autenticnosti hadisa Dr. Omer Nakicevi od broja 952 do 992, izbor iz djela od J. Mr. Enes Ljevakovi Memia Mr. Zuhdija Hasanovi

04.10.2001.

182

Saida (Dzemo) Hadzi, 23.10.1974. Tuzla

182

Zavisni nacin i njegova frekventnost u Dr. Jusuf Rami djelu "Dani" Taha Husejna Mr. Enes Ljevakovi Mr. Ahmet Alibasi

05.10.2001.

183

Zinaid (Resad) Delibasi, 212 28.02.1976. Rotterdam

Sejfulah ef. Proho zivot i djelo

Dr. Enes Kari Mr. Ibrahim Dzananovi Mr. Enes Ljevakovi

18.10.2001.

184

Rifet (Osman) Sahinovi, 181 20.06.1972. Bos. Krupa

Naucno tumacenje Kur'ana Mustafe Mahmuda i njegovi odjeci u nasem izdavastvu

Dr. Enes Kari Dr. Jusuf Rami Dr. Dzemal Lati

22.10.2001.

2002. god. Ime ,ime oca, prezime, datum ro. i mjesto Datum diplomir. Dr. Ismet Busatli Smajo (Ramo) Mustafi, 185 04.06.1959. Gracanica 219 Sejh hadzi Halil ef. Gracanlija i njegova biblioteka u Gracanici D. Jusuf Rami Mr. Ahmet Alibasi Dr. Omer Nakievi Kemal (Salih) Cemo, 186 23.02.1978. Sarajevo 198 Dzihad i tergib vezan za dzihad kroz Subul selam 16.01.2002. Mr. Ibrahim Dzananovi Mr. Zuhdija Hasanovi Mr. Ibrahim Dzananovi Samija (Ramiz) Pojata, 187 21.10.1962. Dragas 143 Hafiz Abdulah Busatli i njegov doprinos Dr. Ismet Busatli serijatskom pravu u nasim krajevima Mr. Mustafa Hasani 188 Nezira (Huso) Imamovi, 229 Planiranje porodice u fetvama Huseina Dr. Enes Kari 02.04.2002. 27.03.2002.

Red. Br.

Dipl. rad. Tema br.

Komisija

08.02.1964. Kalesija

oze

Mr. Ibrahim Dzananovi Mr. Enes Ljevakovi Dr. Enes Kari

Saida (Jusuf) Ribo, 189 22.01.1977. Travnik 210

Bosanskomuslimanska odbrana od orjentalista u XX stoljeu

24.04.2002. Dr. Ismet Busatli Mr. Ahmet Alibasi Dr. Enes Kari

Dzenan (Numo) Kaljanac, 190 26.09.1974. Olovo Mr. Enes Ljevakovi Dr. Ismet Busatli Naksibendije u Fojnickom kraju i njihova uloga u vjerskoprosvjetnom zivotu Mr. Orhan Bajraktarevi muslimana Dr. Dzemal Lati Dr. Dzemal Lati Sufijska tumacenja sure ErRahman 245 Dr. Ismet Busatli Provjera stepena autenticnosti hadisa od Dr. Omer Nakicevi Dr. Jusuf Rami 227 Tefsirski radovi Abdurahmana Zukia Mr. Ibrahim Dzananovi

24.04.2002

Amir (Hamdo) Mukaca, 191 10.05.1968. Fojnica 217

24.04.2002.

192

Abdulkadir (Camil) Kadri, 03.08.1979. Breza

10.05.2002.

Muhamed (Avdo) Veli,

193

10.01.1975. Jajce

207

broja 1245 do 1284, izbor iz djela od J. Memia

Mr. Zuhdija Hasanovi Mr. Mustafa Hasani

16.05.2002.

194

Hatidza ((Husein) Kahriman, 07.03.1978. Sarajevo

Dr. Dzemal Lati 222 Ranije Bozije objave u Kur'anu sa posebnim osvrtom na Tevrat 16.05.2002. Dr. Mehmed Kico Mr. Ahmet Alibasi Dr. Ismet Busatli

Sead (Halil) Hodzi, 195 07.10.1974. Brcko 215

Sultan Abdulaziz ­ njegovo vrijeme i dzamije u BiH

16.05.2002. Dr. Murat Dizdarevi Mr. Ahmet Alibasi

196

Azra (azim) Ibrahimovi, 23.05.1974. Gracanica

Mr. Ibrahim Dzananovi 17.05.2002. 133 Koncept vlasnistva u serijatskom pravu Dr. Enes Ljevakovi Mr. Mustafa Hasani Dr. Ismet Busatli

Edin (Salem) Mezit, 197 10.03.1974. Konjic Mr. Nedzad Grabus 198 Emina (Zahit) Zukorli, 231 Kur'an u vazovima Mehmeda Handzia Dr. Enes Kari 225 Ibrahimpasina medresa u Pocitelju Mr. hfz. Fadil Fazli

17.05.2002.

15.06.2002.

05.09.1977. Tutin

Dr. Resid Hafizovi Dr. Dzemal Lati

199

Mersiha (Halil) Colakhodzi, 25.01.1977. Nevesinje

Dr. Dzemal Lati 250 Prijevod Kur'ana Ali Rizah Karabega u Dr. Jusuf Rami poreenju sa Ljubibraticevim prijevodom Mr. Orhan Bajraktarevi Dr. Ismet Busatli 24.06.2002.

Bakira (Mirsad) Halilovi, 200 07.09.1974. Travnik 218

Mehmed ­ pasa Kukavica i njegovi hajrati u Travniku

10.07.2002. Mr. Nedzad Grabus Mr. Ahmet Alibasi Dr. Ismet Busatli

Edina ((Dervis) Efendi, 201 18.01.1976. Zepce 251

Zivot i knjizevno djelo Hasan ef. Nametka

I.07.2002. Dr. Murat Dizdarevi Mr. hfz. Fadil Fazli

202

Mirsad (Mehmed) Kalajdzi, 10.01.1967. Zvornik

223

Provjera stepena autenticnosti hadisa od broja 1326 do 1365, izbor iz djela od J. Memia

Dr. Omer Nakicevi 12.09.2002. Mr. Enes Ljevakovi Mr. Zuhdija Hasanovi Dr. Ismet Busatli 21.10.2002.

203

Samira (Vehbija) Botonji, 185

Kiraethane u BiH: razlozi otvaranja,

01.06.1966. Kljuc

programi rada, uloga i znacaj

Mr. Orhan Bajraktarevi Mr. Ahmet Alibasi

204

Bahrudin (Esref) Omeragi, 03.02.1972. Sarajevo

248

Provjera stepena autenticnosti hadisa od broja 1486 do 1525, izbor iz djela od J. Memia

Dr. Omer Nakicevi 24.10.2002. Mr. Zuhdija Hasanovi Mr. Mustafa Hassni Dr. Ibrahim Dzananovi 25.10.2002. Dr. Fikret Karci Dr. Enes Ljevakovi Dr. Ismet Busatli 28.10.2002.

Ramiza (Ahmed) Bandi, 205 18.12.1969. Konjic 255

Valorizacija tekstova iz Serijatskog prava u listu "ElHidaje" od 1941 do 1945. god. Sa posebnim osvrtom na pitanja sehida i mehra

206

Emir (Enver) Dzambegovi, 11.02.1975. Tuzla Mensur (Izet) Husi,

249

Islam i demokratija

Mr. Ahmet Alibasi Mr. Nedzad Grabus Dr. Enes Kari 30.10.2002.

207

23.11.1977. Tuzla

226

ElMevdudi tefsir ­ kontrola raanja

Dr. Ibrahim Dzananovi Dr. Enes Ljevakovi

208

Elvedin (Ibrahim) Klisura 163

Tefsirske teme u casopisu ElHikmet

Dr. Enes Kari

31.10.2002.

07.10.1973. Travnik

Dr. Ismet Busatli Mr. Zuhdija Hasanovi Dr. Ismet Busatli

Fikret (Seid) Bajri, 209 09.03.1978. Visoko 234

Visocka turbeta i tradicija odnosa zivih prema Mr. tvim

16.12.2002. Dr. Adnan Silajdzi Mr. Ahmet Alibasi

2003. god. Red. Ime, ime oca, prezime, br. datum roenja i mjesto 210 Bilal (Ibrahim) Husi, 27.05.1969. Kalesija Dipl. rad. Tema br. Komisija Datum diplomir.

239

Provjera stepena autenticnost hadisa od broja 1406 do 1445, izbor iz djela od J. Memia

Dr. Omer Nakicevi Mr. Zuhdija Hasanovi Mr. Mustafa Hasani

26.02.2003.

211

Mehmedalija (Sulejman) 240 Imamovi,

Provjera stepena autenticnosti hadisa od broja 1446 do 1485, izbor iz

Dr. Omer Nakicevi Mujesira Zimi Gljiva

26.02.2003.

02.03.1969. Kalesija 212 Elvir (Mujo) Duranovi, 247 13.08.1971. Jajce

djela od J. Memia Rad Vakufsko ­ mearifskog povjerenstva u Bugojnu od 1918. do 1945. godine

Hfz. Dzevad Sosi Dr. Ismet Busatli Dr. Mehmed Kico Mr. Mustafa Hasani 19.03.2003.

213

Rijad (Muhamed) Sestan, 14.06.1978. Gracanica

263

Komparacija prevoda nekih ajeta iz Kur'ana od Seida Korkuta sa prevodom istih od Besima Korkuta

Dr. Enes Kari Dr. Jusuf Rami Dr. Dzemal Lati

31.03.2003.

214

Edin (Asim) Kavazovi, 22.06.1976. Travnik

242

Usporedno razmatranje prijevoda sure ElBekare od Besima Korkuta

Dr. Enes Kari Dr. Omer Nakicevi Dr. Enes Kari Dr. Omer Nakicevi

21.04.2003. 21.04.2003.

215

Sedin (Sadik) Kari, 30.12.1976. Travnik

230

Muhamed Tufo i njegove tefsirske studije objavljene u Glasniku IVZ Kraljevine Jugoslavije

216

Elma (Nijaz) Hrvat, 19.09.1977. Sarajevo

262

Oblici ponasanja kod djece iz deficijentnih porodica

Dr. Hasim Muminovi Mujesira ZimiGljiva

24.04.2003.

217 Meliha (Meho) Alibasi, 220 23.03.1979. Tuzla Serijatsko ­ pravni propisi o odijevanju i praksa Bosnjaka u 19. stoljeu

Mr. Nedzad Grabus Dr. Ibrahim Dzananovi Dr. Ismet Busatli Mr. Mustafa Hasani 16.05.2003.

218

Fata (Midhat) Begovi, 09.10.1977. Visoko

257

Politicka misao Bosnjaka u Austrougarskom periodu 1878 1918. godine

Dr. Ismet Busatli Mr. Orhan Bajraktarevi Mr. Ahmet Alibasi

19.05.2003.

219

Meliha (Salih) Softi, 13.02.1979. Travnik

253

Odgojne poruke i odgojne vrijednosti u usmenim pricama Bosnjaka

Dr. Mujo Slatina Dr. Dzemal Lati Mr. Nedzad Grabus

20.05.2003.

220

Senija (Muharem) Ljubijanki, 10.06.1970. Cazin

224

Provjera stepena autenticnost hadisa od broja 1366 do 1405, izbor iz djela od J. Memia

Dr. Omer Nakicevi Dr. Adnan Silajdzi Mr. Zuhdija Hasanovi

21.05.2003.

221

Lejla (Ruzdija) Smakovi,

264

Svjedocenje u svjetlu serijatsko pravnih propisa

Dr. Enes Ljevakovi Dr. Fikret Karci

03.06.2003.

08.05.1979. Sarajevo 222 Ibrahim (Suljo) Halilovi, 25.08.1973. Gracanica 216 Osman ­ Kapetanova medresa u Gracanici

Mr. Mustafa Hasani Dr. Ismet Busatli Dr. Murat Dizdarevi Mujesira Zimi Gljiva 246 Hfz. Ibrahim ef. Mehinagi ­ zivot I knjizevno djelo Dr. Ismet Busatli Dr. Enes Ljevakovi Mr. Ahmet Alibasi 243 Usporedba Karabegovog i Ljubibratievog prijevoda Kur'ana, slicnosti i razlike Dr. Enes Kari Dr. Dzemal Lati Dr. Mehmed Kico 266 Uskrsnue u Ibrahimovskim religijama Dr. Resid Hafizovi Dr. Enes Kari Mr. Nedzad Grabus 23.06.2003. 20.06.2003. 19.06.2003. 16.06.2003.

223

Almasa (Adem) Husanovi, 24.12.1978. Garacanica

224

Zijad (Jakub) Mahmutovi, 20.11.1970. Gradacac

225

Amra (Salko) Helji, 01.10.1969. Stolac

226

Muhamed (Mustafa) Ahmi,

275

Tretiranje kamate u nasoj periodici

Dr. Enes Kari Dr. Ibrahim Dzananovi

27.06.2003.

13.02.1961. Vitez 227 Emira (Enes) Hadzi, 28.10.1978. Centar 268

Mr. Nedzad Grabus Prisutnost hadisa u zenidbenim obicajima Dr. Omer Nakicevi Bosnjaka Dr. Dzemal Lati Mr. Zuhdija Hasanovi 30.06.2003.

228

Almasa (Edhem ) esa, 08.08.1977. Visoko

221

Radovi ef. Nijaza Sukria o Kur'anu

Dr. Enes Kari Dr. Ibrahim Dzananovi Mr. Orhan Bajraktarevi

03.07.2003.

229

Samir (Alija) Kadribasi, 267 03.02.1979. Pljevlja

Husein ozo i njegovo vienje organizacije hadzdza

Dr. Enes Kari Mr. Nedzad Grabus Mr. Mustafa Hasani

03.07.2003.

230

Sanela (Salkan) Agi, 17.06.1975. Zivinice

238

Tragedija muslimana u Spaniji izmeu povijesne i literarne vizije

Dr. Ismet Busatli Dr. Mehmed Kico Dr. Dzemal Lati

08.09.2003.

231

Lejla (Ibrahim) Ahmedbegovi,

274

Muslimanske zenske skole u BiH do 1918. godine

Dr. Ismet Busatli Dr. Murat Dizdarevi

11.09.2003.

11.10.1977. Sarajevo 232 Ehlimana (Fadil) Fazli, 15.12.1979. Sarajevo 265 Psiholoska analiza likova u suri Jusuf

Hfz. Dzevad Sosi Dr. Ismet Dizdarevi Dr. Enes Kari Mujesira ZimiGljiva 23.09.2003.

233

Senad (Mujo) Palavra 25.10.1971. Foca

277

Prisutnost hadisa u bosnjackoj epskoj pjesmi

Dr. Omer Nakicevi Dr. Dzemal Lati Mr. Zuhdija Hasanovi

26.09.2003.

234

Jakup (Izet) azimoski, 01.06.1970. Struga

202

Islam i muslimani u Svicarskoj

Dr. Ismet Busatli Mr. Nedzad Grabus Mr. Zuhdija Hasanovi

06.10.2003.

235

Alem (Sead) Ali, 15.01.1977. Tuzla

281

Pedagoski smisao i odgojne vrijednosti bosnjacke bajke

Dr. Mujo Slatina Dr. Dzemal Lati Dr. Ismet Busatli

16.10.2003.

236

Hamdija (Halim) Cabaravdi,

284

Pedagosko ­ psiholoske ideje Abrahama Maslova

Dr. Mujo Slatina Dr. Dzemal Lati

16.10.2003.

18.11.1975. Zenica 237 Emina (Rasid) Agovi, 10.10.1976. Zagreb 282 Raspored ajeta i sura u Kur'anu

Mujesira Zimi ­ Gljiva Dr. Dzemal Lati Dr. Enes Ljevakovi Hfz. Dzevad Sosi 17.10.2003.

238

Zakir (Hajrudin) Ljubovi, 11.08.1975. Kakanj

252

Provjera stepena autenticnost hadisa od broja 1526 do 1570, izbor iz djela od J. Memia

Dr. Omer Nakicevi Mr. Zuhdija Hasanovi Mr. Mustafa Hasani

21.10.2003.

239

Esma (Ibrahim) Dizdarevi, 12.10.1965. Bos. Krupa

197

Provjera stepena autenticnost hadisa od broja 1155 do 1194, izbor iz djela od J. Memia

Dr. Omer Nakicevi Dr. Mehmed Kico Mr. Nedzad Grabus

22.10.2003.

240

Rejhan (Tasim) Mandak, 286 03.05.1979. Prizren

Islamske institucije i serijatsko sudstvo u Dr. Fikret Karci Stipu Dr. Ismet Busatli Mr. Mustafa Hasani

02.12.2003.

241

Rasim (Nezir) Dzafi, 01.01.1968. Visegrad

287

Vakufi u Gorazdu

Dr. Fikret Karci Dr. Enes Ljevakovi

03.12.2003.

Dr. Ismet Busatli 242 Senada (Sirija) Bukurevi, 05.01.1972. Visoko 244 Islam i muslimani u ljetopisima franjevackih samostana u BiH Dr. Ismet Busatli Dr. Resid Hafizovi Mr. Ahmet Alibasi 288 Isa, alejhi selam, u islamu i krsanstvu Dr. Resid Hafizovi Dr. Adnan Silajdzi Mr. Nedzad Grabus 2004. god. Redn Ime, ime oca, prezime, i broj 244 datum roenja i mjesto Datum diplomir. i ocjena 22.12.2003. 15.12.2003

243

Sabit (Iso) Seovi, 05.03.1979. Rasno

Dipl. rad broj

Tema

Komisija

Hajrija (Rasid) Cehaji,

291

Alevije u Turskoj: nastanak, organizacije, Mr. Nedzad Grabus vjerovanja i obredna praksa

20.01.2004.

25.06.1969. Visoko

Dr. Ismet Busatli Mr. Zuhdija Hasanovi Dr. Omer Nakicevi Provjera stepena autenticnosti hadisa od broja 1571 do 1620, izbor iz djela od J. Mr. Zuhdija Hasanovi Memia Mr. Mustafa Hsani Dr. Omer Nakicevi

Nurija (Adem) Cikari, 245 10.05.1959.Sapna 272

28.01.2004

Senaid (Smail) Haski 246 05.01.1979. Bos. Krupa Mr. Mustafa Hasani Melhin (Osman ) Mahmuti, 12.02.1979. Prizren Dr. Ismet Busatli 292 Historijska geneza islama na Kosovu Mr. Zuhdija Hasanovi Mr. Mustafa Hasani Dr. Omer Nakicevi Provjera stepena autenticnosti hadisa od broja 1832 do 1881. izbor iz djela od J. Mr. Zuhdija Hasanovi Memia Mr. Mustafa Hasani Transplantacija organa i tkiva u svjetlu Dr. Enes Ljevakovi 26.02.2004. 236 Akika Dr. Zuhdija Hasanovi 24.02.2004.

247

Refik (Adem) Causevi, 248 22.02.1972. Rogatica 283

16.03.2004.

249

Nerveza (Mustafa)

298

16.03.2004.

Mehmedovi, 19.11.1975. Tuzla

islamskih propisa

Dr. Fikret Karci Mr. Mustafa Hasani Mr. Zuhdija Hasanovi

Alma (Alija) Mujaki, 250 16.04.1976. Kiseljak 296

Ucese zena u prenosenju hadisa(generacija ashaba)

Dr. Omer Nakicevi Mr. Mustafa Hasani Mr. Nedzad Grabus

17.03.2004.

Fejruz (Avdo) Abaza, 251 23.03.1976. Capljina 303

Mustafa Ejubovi (Sejh Jujo) i Ibrahim Opijac

Mr. Zuhdija Hasanovi Mr. Mustafa Hasani

23.03.2004.

252

Sehrizada (Abdulah) Candi, 15.09.1976. Brcko

Dr. Ismet Busatli 285 Brcanske medrese Dr. Omer Nakicevi Mr. hfz. Dzevad Sosi Mr. Nedzad Grabus 24.03.2004.

Salih (Hasan) Hrnji, 253 04.06.1960. Zvornik 304

Perspektive meureligijskog suzivota u Brcko distriktu BiH

05.04.2004 Dr. Ismet Busatli Mr. Mustafa Hasani

254

Mubina (Nezir)

260

Islamizacija bosnjaka u djelu Safetbega

Dr. Ismet Busatli

26.04.2004.

Islamovi 06.03.1978. Zvornik

Basagia i Mustafe Imamovia

Dr. Murat Dizdarevi Mr. hfz. Aid Smaji Dr. Omer Nakicevi

255

Hanifija (Husnija) Ahmetovi, 27.01.1978. Tutin Kimeta (Hakija) Alihodzi,

278

Provjera stepena autenticnosti 50 hadisa (17821831) od J.Memia

27.04.2004 Dr. Dzemal Lati Dr. Mehmed Kico Dr. Omer Nakicevi

256 29.04.1966. Mrkonji Grad

191

Provjera stepena autenticnosti 42 hadisa od br. 1034. do 1074.

Mr. Ahmet Alibasi Mr. Nedzad Grabus Mr. Zuhdija Hasanovi

28.04.2004.

Edin (Husein) Neziri, 257 18.11.1977. Jablanica Dr. Enes Ljevakovi Dr. hfz. Fadil Fazli Aida (Husnija) Abazovi, 258 09.02.1978.Varoska Rijeka Mr. Amrudin Hajri 259 Mersudin (Alija) 256 Apokrifni hadisi o mubarek noima Mr. Zuhdija Hsasnovi 308 Tedzvid Ibrahima Puske Mr. hfz. Dzevad Sosi 271 Normativnost Poslanikova Sunneta Dr. Omer Nakicevi

05.05.2004.

07.05.2004.

18.05.2004.

Halilcevi, 18.05.1976. G.Zivinice

Dr. Omer Nakicevi Mr. Mustafa Hasani Dr. Enes Ljevakovi 25.05.2004. 314 Kasim ef. Dobraca ­ zivot i djelo Dr. Omer Nakicevi Mr. Mustafa Hasani Dr. Enes Kari 235 Biblijski tekstovi u komentarima Kur'ana Dzamaluddina Causevia Dr. Resid Hafizovi 27.05.2004. Mr. Nedzad Grabus Dr. Enes Kari 305 Analiza tekstova o interpretiranju religije u Glasnicima I.Ze 1933.1953. g Dr. Ismet Busatli Mr. Nedzad Grabus Dr. Ismet Busatli 27.05.2004.

260

Emina (Mehmed) Butkovi, 31.08.1979. Zivinice

261

Zuhdija (Ibrahim) Handanovi, 25.03.1965. Bos.Krupa

262

Suad (Salih) Mahmutovi, 15.03.1964. Biha

Adnan (Asim) Hafizovi, 263 18.12.1978. Foca Mr. Ahmet Alibasi 264 Nezrina (Ljutvo) 307 Akuserstvo i zena muslimanka Dr. Omer Nakicevi 28.05.2004. 232 Sadik ef. Ribi ­ zivot i djelo Mujesira Zimi ­Gljiva 27.05.2004.

Redzovi, 07.02.1979. Novi Pazar

Fatima dr Gavrankapetanovi Mujesira ZimiGljiva

265

SaMr. a (Zahid) Jasarevi, 18.10.1980. Novi Pazar

Mr. Zuhdija Hasanovi 310 Drustvena uloga zene u vrijeme Poslanika a.s. Mr. Amrudin Hajri Mujesira Zimi ­ Gljiva Mr. Nedzad Grabus 01.06.2004.

Mehmed ( Alija) Kurti, 266 12.03.1956. Vlasenica 300

Teme o uzvisenom Allahu u casopisu Islamska misao 1978. ­ 1993.

Mr. Zuhdija Hasanovi Mr. Mustafa Hasani Dr. Omer Nakicevi

02.06.2004

Enisa (Avdulah) Gazija, 267 28.05.1979.Sarajevo 273

Prisutnost hadisa u casopisu ElHidaje, s obzirom na tematsku zastupljenost

Dr. Ismet Busatli Mr. Zuhdija Hasanovi

04.06.2004.

268

Muamer (Mustafa) Hasanbasi, 18.01.1979. Tuzla

Dr. Adnan Silajdzi 317 Osnovna nacela islama u doktorskoj disertaciji Tomislava Jablanovia 10.06.2004 Dr. Resid Hafizovi Mr. Nedzad Grabus

Mirnes (Asim) Sehi, 269 01.04.1975. G.Vakuf 189 Rad prof. dr. Ahmeda Smajlovia na tefsiru

Dr. Enes Kari 16.06.2004 Dr. Resid Hafizovi Dr. Ismet Busatli Dr. Ismet Busatli Povijest islama i islamske kulture u udzbenicima osnovnog obrazovanja i Dr. Murat Dizdarevi vjeronauke IVIII i udzbenicima historije VVIII Mr. Amrudin Hajri Dr. Mujo Slatina 309 Moralnoreligijski odgoj u knjizevnim djelima Edhema Mulabdia Dr. Dzemal Lati Mujesira ZimiGljiva Dr. Dzemal Lati 320 Stilisticka analiza sure ElKari'a Dr. Mehmed Kico Mr. Orhan Bajraktarevi Mr. Nedzad Grabus 23.06.2004. 23.06.2004.

Aida (Akif) Mrakovi, 270 05.06.1978. Jajce 290

21.06.2004.

271

Alma (Mustafa) Mahmutovi, 07.01.1979. Tesli

272

Mujo (Ibrahim) Cajlakovi, 25.04.1980. Zenica

Nevzet (Semsudin) Pori, 273 05.12.1977. Biha 325

Medijske rasprave o gradnji dzamije u Ljubljani

Dr. Enes Kari Mr. Mustafa Hasani

23.06.2004.

Muhamet (Sabedin) Ismaili, 274 31.03.1976. Tetovo Nedim (Fadil) Hamzabegovi, 22.09.1965. Zvornik 321 Islamska periodika kod Albanaca

Dr. Ismet Busatli Mr. Nedzad Grabus Mr. Mustafa Hasani Dr. Ismet Busatli 289 Dr. Abdulah Bukvica ­ zivot i djelo Dr. Murat Dizdarevi Mujesira Zimi ­ Gljiva Dr. Ismet Busatli 28.06.2004. 24.06.2004.

275

Enis (Mustafa) Maki, 276 18.11.1976. Sjenica

323

Sura Jasin u tefsiru i islamskoj kulturi Bosne

28.06.2004. Dr. Enes Kari Mr. Nedzad Grabus

278 279

Basi (Habib) Mersija, 293 6.11.1970.

Muslimanka u epskoj narodnoj poeziji bosnjaka Namjesnistvo covjeka izmeu objave i razuma

Dr. Ismet Busatli Dr. Enes Kari Mr. Nedzad Grabus Dr. Enes Kari Dr. Resid Hafizovi

28.06.2004. 28.06.2004.

Poljice, Lukavica ulovi (Ramo) Sahsena, 312 26.4.1979. Tuzla

Mr. hfz. Aid Smaji Dr. Enes Ljevakovi

Emira (Halid) Hodzi, 280 29.09.1978. Zivinice Mr. Mustafa Hasani Samir (Ibrahim) Dedi, 281 28.03.1979. Gracanica Omer (Muharem) Bajramovi, 30.09.1973.Zenica 301 Muhammed a.s. u Indzilu Dr. Resid Hafizovi 322 Fejzulah ef. Hadzibajri ­ zivot i djelo Dr. Ismet Busatli

30.06.2004.

30.06.2004. Dr. Enes Kari Dr. Adnan Silajdzi Dr. Adnan Silajdzi 330 Islamski pristup Fukujaminoj teoriji o Posljednjem covjeku 30.06.2004. Dr. Resid Hafizovi Dr. Enes Kari Dr. Enes Kari 05.07.2004. Dr. hfz.Fadil Fazli Hfz. Dzevad Sosi Prof. dr. Enes Kari Dr. hfz. Fadil Fazli 05.07.2004.

282

Senad (Musa) Karisik, 283 31.01.1980. N.Pazar 328

Varijante ucenja Kur'ana ­ kriticka studija njihovih historijskih i lingvistickih pocetaka

Sead (Musa) Karisik, 284 31.01.1980. N.Pazar 327

Varijante ucenja Kur'ana ­ kriticka studija njihovih historijskih i lingvistickih pocetaka

Hfz. Dzevad Sosi Dzenan (Mustafa) Handzi, 26.11.1977. Visoko Prijevod i naucna valorizacija 333 Dr. Resid Hafizovi 06.07.2004.

285

Djela "Ekoloske dimenzije islama" Maxil Dr. Enes Kari Izzi Diena Dr. Adnan Silajdzi Dr. Enes Ljevakovi

286

Zehrija (Husejin) Cajlakovi, 10.07.1978. Zenica

313

Konvertiranje bracnih drugova i njegov uticaj na brak u islamskom pravu

09.07.2004. Dr. Fikret Karci Dr. Enes Kari Dr. Dzemal Lati

287

Ramadan (Beir) Zaganjor, 30.10.1965. Sarajevo

228

Poreenje tefsira sure ElKehf kod Ibn Kesira i Sejjida Kutba

12.07.2004. Dr. Jusuf Rami Dr. Enes Kari Mr. Mustafa Hasani

Amir (Husnija) Mehi, 288 10.01.1979. Bos. Krupa Dr. Zuhdija Hasanovi Dina (Salih) Nadarevi, 289 02.08.1981. Cazin 316 Pedagoske ideje o odgoju na ranom uzrastu u casopisu Behar Dr. Mujo Slatina Dr. Enes Kari 233 Olaksice na putu kod pravnih skola Dr. Enes Ljevakovi

12.07.2004.

13.07.2004.

Mujesira ZimiGljiva Jakub (Hikmet) Muratovi, 290 02.06.1968. Visoko 335 Mr. Nedzad Grabus Komparativna analiza tekstova u Glasniku I.Z. o Muhammedu a.s. od 1933. Dr. Zuhdija Hasanovi do 1992. godine Mujesira Zimi ­ Gljiva Mr. Orhan Bajraktarevi Melika (Muniz) Hafizovi, 06.01.1977. Srebrenica Tri pojma kod Gazalija: kelam, filozofija i tesavuf (u prijevodu i tumacenju na Bosanskom jeziku) Dr. Resid Hafizovi Dr. Enes Kari Dr. Ismet Busatli Fatima (Hamid) Fetahovi, 04.01.1971. Tutin Dr. Zuhdija Hasanovi 326 Uloga roditelja u moralnom odgoju Mr. Mustafa Hasani djece kroz hadis Bozijeg Poslanika s.a.v.s Mujesira ZimiGljiva Dr. Omer Nakicevi 338 Odraz ucenja porodice Coki na bosnjacku sredinu 09.09.2004. Dr. Ismet Busatli Dr. Zuhdija Hasanovi 01.09.2004. 15.07.2004.

13.07.2004.

291

336

292

293

Hidajet (Huso) Hasanovi, 28.04.1980. Teocak

294

Fahrudin (Ibro) Delibasi, 17.11.1977. Kakanj

Dr. Zuhdija Hasanovi 17.09.2004. 342 Apokrifne predaje o braku Dr. Omer Nakicevi Dr. Ismet Busatli Dr. Mujo Slatina 20.09.2004.

Azra (Sakib ) Caji, 295 12.11.1978. Gracanica Mr. hfz. Aid Smaji Dr. Mujo Slatina Dr. Ismet Busatli Mujesira Zimi ­ Gljiva. Dr. Enes Ljevakovi Said (Sead) Mujaki, 297 19.03.1979. Cazin Mr. Ahmet Alibasi Dr. Enes Ljevakovi Suada (Suhret) Mujaki, 298 11.02.1980. Cazin Mr. Ahmet Alibasi 302 Dojenje u serijatskom pravu Mr. Mustafa Hasani 276 Osiguranje u serijatskom pravu Mr. Mustafa Hasani 280 Aktuelnost pedagoskih ideja EllenKey Dr. Ismet Busatli

Muris ( Hajrudin) Spahi, 296 26.03.1980. Gracanica 337

Gracanicko skolstvo u nasoj pedagoskoj literature Turskog i Austrougarskog perioda

20.09.2004.

06.12.2004.

06.12.2004.

Edin (Ramiz) Pedisa, 299 20.02.1976. Sarajevo 177

Provjera stepena autenticnosti 40 hadisa od broja 791 do broja 830. iz djela Izbor Poslanikovih hadisa od Jakuba Memia

Dr. Omer Nakicevi 08.12.2004. Dr. Zuhdija Hasanovi Mr. hfz. Aid Smaji

Muhamed (Suljo) idi, 300 26.04.1973. Vitez 294

Prof. dr. Omer Nakicevi Provjera stepena autenticnosti 47 hadisa iz djela "Izbor Poslanikovih hadisa od Doc. dr . Zuhdija Hasanovi Jakuba Memia Mr. hfz. Aid Smaji Dr. Omer Nakicevi

08.12.2004.

Seh (Arif) Ilhan, 301 30.09.1966. Ohrid 150

Muhammed Tajjib Oki i njegov doprinos hadiskoj nauci

09.12.2004. Dr. Zuhdija Hasanovi Mr. Nedzad Grabus

302

Al ­ Zawahreh (Mbarak) Mahmud, 11.02.1965. Jordan

Dr. Enes Kari 13.12.2004. 332 Tefsir u vrijeme ashaba Dr. hfz. Fadil Fazli Mr. hfz. Dzevad Sosi Dr. Resid Hafizovi 359 Analiza biblijskih stavaka iz Galacana 4:2131 15.12.2004. Mr. hfz. Aid Smaji Mr. Nedzad Grabus

303

Pramenkovi (Sefo) Almir, 08.02.1981.Tutin

Dr. Ismet Busatli Crnki (Rasim) Alem, 304 12.07.1981. Bos. Gradiska Mr. Nedzad Grabus Dr. Adnan Silajdzi Subasi (Hasan) Saudin, 305 14.11.1979. Kljuc 329 Doprinos doktora Ahmeda Smajlovia znanosti akaida 27.12.2004 Dr. Resid Hafizovi Dr. Ismet Busatli Mehi (Muharem) Ibrahim, 09.08.1980. Bratunac Dr. Ismet Busatli 361 Musapasin vakuf u Novoj Kasabi. Jedan Mr. Ahmet Alibasi primjer nastanka urbanih naselja u BiH Dr. Murat Dizdarevi Dr. Ismet Busatli Hrvat (Ahmo) Mirnes, 307 01.08.1981. Vares 351 Tradicija ucenja dova u Vareskoj okolini (Karii, Vrhovina, Kriva Rijeka, Bosna) 27.12.2004 Dr. Enes Ljevakovi Mr. hfz. Dzevad Sosi 27.12.2004 318 Dr. Sulejman Masovi zivot i djelo Dr. Enes Kari 24.12.2004.

306

308

Alikadi (Sulejman) Muamer, 06.04.1979. Breza

Dr. Dzemal Lati 357 Stilisticko tumacenje sure En ­ Nebe' Mr. Ferid Dautovi Almir Fati Dr. hfz. Fadil Fazli 28.12.2004

ulovi (Sahim) Mensud, 309 12.01.1979. Tuzla Mr. hfz. Dzevad Sosi Mr. Nedzad Grabus Agi (Hajrudin) Mustafa, 310 02.04.1965. Kresevo 358 Tekstovi o tesawufu u casopisu Islamska misao od 1978. do 1993. god. 360 Kira'etske varijante u suri El Isra' Mr. hfz. Aid Smaji

29.12.2004.

29.12.2004 Dr. Zuhdija Hasanovi Mr. Mustafa Hasani Dr. Ismet Busatli

Bajrami (Nebi) Fadil, 311 20.05.1978. Gostivar Mr. Mustafa Hasani Dr. Ismet Busatli Redzi (Osman) Mina, 312 25.12.1976. Zvornik Mr. hfz. Aid Smaji 259 Zivot i djelo Envera Mulahalilovia Dr. Murat Dizdarevi 30.12.2004 354 Faktori prihvatanja islama danas Dr. hfz.Fadil Fazli 30.12.2004.

2005. god. Redni broj Ime , ime oca, prezime, datum roenja i mjesto Sari (Smail) Jasmina, 313 09.02.1980. Cazin 345 Dipl. rad broj Datum diplomir. i ocjena 06.01.2005.

Tema

Komisija

Zena kroz muslimanske junacke pjesme

Dr. Ismet Busatli Dr. Dzemal Lati Mr. Mustafa Hasani

Ceri (Huso) Medina, 314 28.02.1982. Sarajevo 367

Islamski feminizam

Mr. Nedzad Grabus Dr. Ismet Busatli Mujesira ZimiGljiva

07.01.2005

Alji ( Adem) Maida, 315 28.05.1980. Sarajevo 344

Metodologija ucenja hifza

Dr. hfz. Fadil Fazli Mr. hfz. Dzevad Sosi Mr. hfz. Aid Smaji

12.01.2005.

Daci (Dzemo) Isah, 23.12.1978. Sjenica 316 366

Tumacenje deset Bozijih zapovijedi u Kuranu i kod Ehli Kitabija

Dr. Dzemal Lati Mr. Ferid Dautovi Ass. Almir Fati

17.01.2005.

317

Hasanbasi ( Hamid) Senada, 10.05.1978. Doboj

331

Serijatskopravne i sociokulturoloske rasprave o zaru i feredzi u BiH izmeu dva svjetska rata

Dr. Enes Kari Dr. Adnan Silajdzi Dr. Resid Hafizovi

27.01.2005.

318

Sulejmanoski (Ismail) Sadat, 27.02.1977. Prilep

371

Serijatsko sudstvo i islamske institucije u Prilepu

Dr. Fikret Karci Dr. Enes Ljevakovi Mr. Mustafa Hasani

03.02.2005.

Imeri (Ramadan) Daut, 319 10.07.1967. Pristina 319

Poimanje hadisa i sunneta kod Goldzihera

Dr. Zuhdija Hasanovi Mr. Mustafa Hasani Mr. Nedzad Grabus

03.02.2005.

320

Imamovi (Mustafa) Sanela,

Poslanikova, a. s., metoda poducavanja 369

Dr. Zuhdija Hasanovi Mr. hfz. Aid Smaji

03.02.2005.

08.06.1975. Sarajevo Musi (Idriz) Belma 321 19.02.1976. Sarajevo 368 Poslanikova, a. s., metoda sprecavanja

Mujesira Zimi ­ Gljiva Dr. Zuhdija Hasanovi Mujesira Zimi ­ Gljiva Mr. Mustafa Hasani 03.02.2005.

Holi (Fadilj) Hariz, 322 24.07.1980. Tutin 370

Hadiske teme u Glasniku (19332003)

Dr. Zuhdija Hasanovi Mr. Nedzad Grabus Mr. hfz. Aid Smaji

07.02.2005.

Novali (Feriz) Ferid, 323 30.08.1978. Novi Pazar 373

Teme iz hadisa u Islamskoj misli

Dr. Zuhdija Hasanovi Dr. Omer Nakievi Mr. hfz. Aid Smaji

11.02.2005.

324

Sahman (Muslija) Mersad, 23.10.1975. Novi Pazar

334

Rad Ibrahima Hodzia na rasvjetljavanju ,,Islamske misli "

Dr. Omer Nakicevi Dr. Zuhdija Hasanovi Mr. hfz. Aid Smaji

15.02.2005.

325

Ljubijanki ( Asim) Asmira,

Sintaksa recenice u arapskom jeziku 365

Dr. Mehmed Kico Dr. Jusuf Rami

16.02.2005.

17.10.1979. Cazin Zahirovi ( Seho) Hasim, 326 25.12.1976. Travnik 372 Mualim od 1910 ­ 1913.

Visi lekt. Sana AlAdly

Mr. Nedzad Grabus Mr. Mustafa Hasani Mr. Ferid Dautovi

21.02.2005.

Hajdarevi ( Fadil) Aida, 327 02.10.1979. Bos. Krupa 324

Muslimanka u sevdalinci

Dr. Ismet Busatli Dr. Dzemal Lati

22.02.2005.

328

Hasanspahi ( Mustafa) Muhamed, 01.02.1981. Sarajevo

375

Analiza tekstova o vjeri objavljenih u Mr. Nedzad Grabus listu Hikmet od broja 73 do 149. Mr. hfz. Aid Smaji Mr. Mustafa Hasani Gora i njene etnicke karakteristike Dr. Ismet Busatli Dr. Murat Dizdarevi Mr. Mustafa Hasani

09.03.2005.

Redzepi (Fetah) Ilber, 329 01.04.1981. Prizren 377

10.03.2005.

330

Abaspahi (Vejsil)

343

Hadzi Sinanova tekija u Sarajevu

Dr. Ismet Busatli

15.03.2005.

Emina, 03.12.1956. Sarajevo Harcevi (Rasim) Hadis, 331 03.07.1978. Bos. Krupa 350 Odgoj duse (Et terbijeturruhijje): Imanski i islamski sarti i njihovo odgojno djelovanje na covjeka

Dr. hfz. Fadil Fazli Mr. Orhan Bajraktarevi Dr. Dzemal Lati Dr. Mujo Slatina Mr. Almir Fati 16.03.2005.

Karsi (Huso) amil, 332 26.10.1974. Rogatica 363

Doprinos casopisa Islamaska misao na polju ibadata

Mr. Mustafa Hasani Dr. Zuhdija Hasanovi Mr. Nedzad Grabus

16.03.2005.

Mujaki (Mustafa) Suad, 334 12.07.1973. Gracanica 348

Metoda podsticaja u hadisima Bozijeg Poslanika, a. s.

Dr. Zuhdija Hasanovi Dr. Omer Nakicevi Mr. Mustafa Hasani

23.03.2005.

Pasali (Hilmija) Emir, 335 03.11.1971. Zenica 381

Safvet ­ beg Basagi i njegov doprinos hadisu

Dr. Zuhdija Hasanovi Dr. Omer Nakicevi Mr. hfz. Aid Smaji

28.03.2005.

336

Miftari (Safi) Sehad,

374

Razliciti Poslanikovi iskazi o istim

Dr. Zuhdija Hasanovi

28.03.2005.

05.11. 1980. Gostivar

temama

Mr. Nedzad Grabus Mr. Mustafa Hasani

337

Basceli (Bahrija) Muhamed 04.08.1977. Zvornik

347

Muhammed, a. s., ,,Krasan uzor" Annemarie Schimmel (Prijevod s njemackog na bosanski)

Dr. Jusuf Rami Dr. Mehmed Kico Dr. Omer Nakicevi

29.03.2005.

Lisi (Abdulah) Ahmed, 338 29.08.1980. Brcko 380

Ukupljanje zekata na podrucju Medzlisa Mr. Mustafa Hasani IZ Brcko Dr. Enes Ljevakovi Dr. Fikret Karci

30.03.2005.

Halimi (Bilal) Nail, 339 30.08.1966. Prizren 346

Mula Mehmedef. Salihu i njegov doprinos hadiskoj znanosti kroz Risalu od 40 hadisa

Dr. Zuhdija Hasanovi Dr. Omer Nakicevi Mr. hfz. Aid Smaji

05.04.2005.

Hati (Sulejman) Velid, 340 30.12.1977. Sarajevo 349

Predaje o evlijama u starom Sarajevu

Dr. Ismet Busatli Dr. hfz. Fadil Fazli Mr. Nedzad Grabus

06.04.2005.

Pasali (Salko) Mensur,

356

Refleksija Oglavacke duhovnosti

Dr. Omer Nakicevi

14.04.2005.

341

29.07.1963. Fojnica

Dr. Ismet Busatli Dr. Zuhdija Hasanovi

Masi (Emin) Samra, 342 06.03.1977. Visoko 355

Tematska obrada sure Merjem

Dr. Dzemal Lati Dr. Omer Nakicevi Mr. Almir Fati

19.04.2005.

Emri (Zarif) Mehriba, 25.11.1980. Bos. Krupa 343 339

Brak prema smjernicama Bozijeg Poslanika, a. s.

Dr. Omer Nakicevi Mr. Mustafa Hasani Mujesira Zimi ­ Gljiva

09.05.2005.

Premti (Idriz) Amel, 344 30.06.1979. Bijelo Polje Aljkovi (Feriz) Zumreta, 01.12.1980. Novi Pazar 340

Tematski tefsir sa posebnim osvrtom na suru EnNur

Dr. Dzemal Lati Dr. Omer Nakicevi Mr. Almir Fati

09.05.2005.

Adabi ucenja Kurana 386

Dr. hfz. Fadil Fazli Mr. hfz. Dzevad Sosi Mr. hfz. Aid Smaji

11.05.2005.

345

346

Sijamhodzi (Husein)

341

Vakufska uprava u Bosni i Hercegovini

Mr. Mustafa Hasani

20.05.2005.

Fahrudin, 08.07.1980. Buzim Kadrispahi (Mujo) Amira, 28.08.1973. Sarajevo

od 1878. do 1918. godine

Dr. Enes Ljevakovi Dr. Fikret Karci

Ucenje Kurana za novac 362

Dr. hfz. Fadil Fazli Dr. Ismet Busatli Mr. Dzevad Sosi

26.05.2005.

347

Alili (Abdulgafar) Lamija, 348 21.03.1974. Foca Hodzi ( Husejin) Asim, 349 29.07.1977. Zenica 389 396

Kolekcija islamske umjetnosti u Mimarinoj zbirci u Zagrebu

Dr. Ismet Busatli Dr. hfz. Fadil Fazli Mr. Mustafa Hasani

26.05.2005.

Vjerskoprosvjetni objekti Medzlisa Islamske zajednice Bosanska Gradiska (postanak, razvoj, rad)

Dr. Ismet Busatli Dr. Murat Dizdarevi Mr. hfz. Dzevad Sosi

30.05.2005.

Memija (Mustafa) Asifa, 350 02.12.1980. Fojnica 384

Preokupacija zene muslimanke fojnicanke od davnina do danas

Dr. Omer Nakicevi Dr. Ismet Busatli Mujesira Zimi ­ Gljiva

01.06.2005.

Muminovi (Kasim) Safet, 351 18.04.1979. Sarajevo Kujovi (Sejfo) Orhan, 352 21.09.1977. Bijelo Polje 395 385

Stavovi i praksa u zivotu sejha h. hfz. Mustafe ef. Mujia

Dr. Omer Nakicevi Dr. Ismet Busatli Mr. Nedzad Grabus

02.06.2005.

Akaidske teme u casopisu Islamska misao Mr. Nedzad Grabus Mr. Mustafa Hasani Mr. Ferid Dautovi

02.06.2005.

Sali (Meho) Emir, 353 23.05.1980. Travnik 397

Radovi amila Avdia objavljeni na bosanskom jeziku

Mr. Nedzad Grabus Mr. Mustafa Hasani Mr. Ferid Dautovi

02.06.2005.

Mili (Enes) Adisa, 354 28.01.1981. Sarajevo 352

Kozmetika u tradiciji Bosnjaka

Dr. Ismet Busatli Mr. Mustafa Hasani Mujesira Zimi ­ Gljiva

03.06.2005.

355

Hodzi (Mustafa) Nevres, 02.01.1980. Gracanica

378

Kontemplacija islamska psihoduhovna Dr. Enes Kari studija Mr. Ahmet Alibasi

06.06.2005.

Mr. hfz. Aid Smaji Numanagi (Dzemal) Amela, 14.08.1974. Visoko Zivot i djela hadzi hafiz Husniefendije Numanagia Dr. Ismet Busatli Dr. Enes Ljevakovi Dr. Zuhdija Hasanovi Islam i muslimani u Austriji 383 Dr. Ismet Busatli Mr. Mustafa Hasani Mr. Ahmet Alibasi Tretman muslimanke u islamskoj literaturi objavljenoj od 1995. do 2005. godine Mr. Mustafa Hasani Dr. Enes Ljevakovi Dr. Zuhdija Hasanovi 10.06.2005. 09.06.2005. 07.06.2005.

356

353

357

Hasanovi (Hasan) Adem, 05.11.1978. Novi Pazar

Beirovi (Hasim) Misala, 358 22.12.1980. Tutin 399

Begovi (Ibrahim) Nedim, 359 16.12.1982. Mrkonji Grad 391

Staranje o imovini maloljetnika u serijatskom pravu i porodicnom zakonodavstvu Federacije Bosne i Hercegovine

Dr. Enes Ljevakovi Dr. Zuhdija Hasanovi Mr. Mustafa Hasani 1.06.2005

Cica (Enver) Emir, 360 13.09.1975. Sarajevo 376

Tedzvid izmeu teorije i prakse

Dr. hfz Fadil Fazli 23.06.2005. Mr. hfz. Dzevad Sosi Mr. hfz. Aid Smaji

Cica (Enver) Azra, 361 29.09.1978. Sarajevo 379

Qiraetske varijante u suri AlKahf

Dr. hfz. Fadil Fazli 23.06.2005. Mr. hfz. Dzevad Sosi Mr. hfz. Aid Smaji

Hasici (Nijazija) Haris, 362 13.02.1978. Doboj Avdi (Sabrija) Esad 363 10.07.1972. Brcko Sifet (Ragib) Sulji, 364 20.05.1975. Vlasenica 409 364 400

Ibn Rusd u svjetlu Wolfsonove studije ,,Dvostruko otkriveni Averroes" (uz prijevod i kriticku obradu studije)

Mr. Orhan Bajraktarevi 30.06.2005. Dr. Resid Hafizovi Dr. Adnan Silajdzi

Teme o poslanstvu i Poslanicima u Takvimu od 1986. do 2004.

Mr. Nedzad Grabus 05.07.2005. Dr. Zuhdija Hasanovi Mr. Mustafa Hasani

Islamsko misljenje Munira Gavrankapetanovia

Mr. Nedzad Grabus 30.06.2005. Dr. Zuhdija Hasanovi Mr. Mustafa Hasani

Nuhi (Asim) Nedzad, 365 03.07.1971. Buzim Durakovi (Omer) Hanija, 366 02.01.1980. Gracanica Hadzi (Beir) Zehrudin, 367 04.07.1978. Jajce Pestali (Ekrem) Edin, 368 13.12.1982. Gradacac 393 390 410 406

Prepisivanje islamskih djela u Bosanskoj Dr. Ismet Busatli Krajini Dr. Enes Kari Mr. Nedzad Grabus Razumijevanje autoriteta kroz hadis Bozijeg Poslanika Dr.Zuhdija Hasanovi Mr. Mustafa Hasani Mr. hfz. Aid Smaji

01.09.2005.

05.09.2005.

Tematski tefsir sure Saad

Dr. Dzemal Lati 19.09.2005. Dr. Omer Nakicevi Mr. Almir Fati

Stilisticka analiza sure Duha

Dr. Dzemal Lati Dr. Omer Nakicevi Mr. Almir Fati 19.09.2005.

Salki (Salih) Sanid 369 09.02.1982. Doboj 407

Ideja nesebicne ljubavi sufije Rabije Al Adevije

Dr. Resid Hafizovi 22.09.2005. Mr. Nedzad Grabus

Mujkanovi (Sabit) Hajrudin, 370 28.04.1978. Doboj ulan (Safet) Merzuk, 371 08.10.1972. Zenica Salki (Mahmut) Mensur, 01.10.1978. Ljubovija Hadiski radovi u Takvimu 413 295 414

Mr. Almir Fati Prikupljanje zekata u Medzlisu IZ Rijeka Mr. Mustafa Hasani Dr. Zuhdija Hasanovi Mr. Nedzad Grabus 26.09.2005.

Provjera stepena autenticnosti 49 hadisa Dr. Omer Nakicevi iz djela izbor Poslanikovih hadisa Dr. Zuhdija Hasanovi Jakuba Memia, od broja 1929 ­ 1977. Mr. Mustafa Hasani Dr. Zuhdija Hasanovi

30.09.2005.

25.10.2005. Dr. Omer Nakicevi Mr. hfz. Aid Smaji Uloga Majki pravovjernih u prenosenju hadisa Dr. Omer Nakicevi 07.12.2005. Mujesira Zimi ­ Gljiva Mr. Mustafa Hasani 165 Zivot i djelo Hajrudin ef. Abdurahmanovi Dr. Omer Nakicevi 12.12.2005.

372

Emso (Mustafa) Aida, 373 15.05.1979. Kiseljak 374 Beganovi (Esef) Midhat, 315

22.12.1969. Brcko Osmi (Resid) Nedzad, 375 20.11.1973. Ljubovija 387 Odjeci 11. septembra na Balkanu Instrumentalizacija 11. septembra u svrhu pravdanja genocida nad Bosnjacima Odnos Husein ef. oze prema Sunnetu 404

Dr. Ismet Busatli Dr. Zuhdija Hasanovi Mr. Ahmet Alibasi

21.12.2005. Mr. Nedzad Grabus Mr. hfz. Aid Smaji Dr. Zuhdija Hasanovi 26.12.2005. Mr. Mustafa Hasani Mr. hfz. Aid Smaji

375

Kalajdzi (Mehmed) Ibrahim 20.1.1969. Zvornik

376

Sulji (Husein) Zijad 18.1.1966. Zivinice

405

Percepcija islama u Der Spiegelu nakon 11. septembra 2001. godine

Mr. Nedzad Grabus 27.12.2005. Mr. Zehra Alispahi Mr. Dzevad Hodzi

2006. Redni broj Ime , ime oca, prezime, datum roenja i mjesto Hadzi (Asim) Ilham,, 377 09.12.1981. Visoko 419 Dipl. rad broj Datum diplomir.

Tema

Komisija

Poslanikov, a.s., odnos prema mladima

Dr. Zuhdija Hasanovi 18.01.2006. Mr. Mustafa Hasani Mr. hfz. Aid Smaji

Orahovci (Selim) Asim 378 4.6.1969. D.Vakuf 415

Salih Safvet Basi, zivot i djelo

Dr. Ismet Busatli 26.1.2006. Mr. Mustafa Hasani Mr. hfz. Dzevad Sosi

Durakovi (Rajif) Aref, 379 21.4.1978. Prijepolje 306

O fikhskom pravilu ,,Nuzda zakon mijenja"

Mr. Mustafa Hasani 27.01.2006. Dr. Enes Ljevakovi Dr. Zuhdija Hasanovi

Alickovi (Ismet) Lejla, 380 29.7.1975. Kakanj 237

Nasih i mensuh hadisi

Dr. Omer Nakicevi Mr. hfz. Dzevad Sosi

2.2.2006.

Mr. Almir Fati Sako (Salih) Haris, 381 30.12.1980. Gracanica 403 Hamid Hadzibegi i njegov ,,Usuli fikh" Mr. Mustafa Hasani Dr. Enes Ljevakovi Dr. Ismet Busatli Salihovi (Nezir) Mukerema, 27.3.1981. Novi Pazar Odnos Srpske pravoslavne crkve prema Dr. Ismet Busatli Bosnjacima u Bosni i Sandzaku u Dr. Murat Dizdarevi periodu od 19911995. Mr. Almir Fati Prikupljanje zekata na podrucju IZe Sanski Most Mr. Mustafa Hasani Dr. Ismet Busatli Dr. Zuhdija Hasanovi Rami (Azim) Selma, 384 28.7.1979. Bos. Krupa 427 Organizacija IZe u Sanskom Mostu Dr. Ismet Busatli Mr. Mustafa Hasani Dr. Zuhdija Hasanovi Sejfi (Sabit) Midha, 385 27.1.1983. Zvornik 417 Uloga usmene tradicije u cuvanju i njegovanju tilaveta Kurana Dr. hfz. Fadil Fazli 14.2.2006. Mr. hfz. Dzevad Sosi 9.2.2006. 9.2.2006. 3.2.2006.

382

422

7.2.2006.

Omi (Sulejman) Senad, 383 3.6.1979. Sanski Most 426

Mr. Mustafa Hasani Hafizovi (Muniz) Muhamed, 17.8.1981. Srebrrenica Pojam drzave u savremenim pokretima Mr. Orhan Bajraktarevi za reformu islamske misli: Dr. Resid Hafizovi Abdurrahman Al Kawakibi Dr. Adnan Silajdzi Salih Hadziali, zivot i djelo 421 Dr. Adnan Silajdzi Dr. Ismet Busatli Mr. Samir Beglerovi Ibn Arabijevo i Haydar Amulijevo poimanje walayata Dr. Resid Hafizovi Dr. Ismet Busatli Dr. Adnan Silajdzi Problemi i karakteristike mektebske nastave na podrucju Medzlisa IZ Srebrenik Dr. Mujo Slatina Dr. Zuhdija Hasanovi Mujesira ZimiGljiva Pauzalna i pocetna forma u suri Jasin 432 27.5.1980. Vlasenica Mr. hfz. Dzevad Sosi Dr. hfz. Fadil Fazli 23.2.2006. 22.2.2006. 16.2.2006. 16.2.2006.

386

431

15.2.2006.

387

Omerbegovi (Fadil) Zijad, 17.2.1981. Visoko

388

Karaman (Safet) Elmedin, 13.7.1973. Trebinje

412

389

Arifovi (Avdo) Abdullah, 1.8.1974. Srebrenik

408

Muski (Dzemal) Sadija, 390

Mr. hfz. Aid Smaji Kadri (Sulejman) Omer, 391 4.3.1949. Rogatica 418 Cjelovitost i duhovnost u obrazovanju Dr. Enes Kari Mr. hfz. Aid Smaji Mr. Almir Fati Kaldzija (Sefkija) Lejla, 392 19.1.1983. Visoko 420 Odnos roditelja i djece u svjetlu Kurana Dr. Omer Nakicevi i Sunneta Mr. Mustafa Hasani Mujesira ZimiGljiva Seovi (Zumber) Sead, 393 16.1.1980. Sjenica 423 Ocuvanje zdravlja Dr. Zuhdija Hasanovi Dr. Omer Nakicevi Mr. hfz. Aid Smaji Grbo (Rasid) Sida, 394 20.7.1970. Sokolac Seli (Bahrija) Seudin, 395 15.10.1980. G. Zivinice 434 Hfz. dr. Salihef. Sivcevi, kao reformator, pedagog i vaiz 425 Kiraet Abdulaha ibn Mesud Dr. hfz. Fadil Fazli 13..3.2006. Mr. hfz. Dzevad Sosi Mr. hfz. Aid Smaji Dr. Omer Nakicevi Dr. Ismet Busatli 30..3.2006. 10.3.2006. 9.3.2006 9.3.2006.

Dr. Zuhdija Hasanovi Ljubijanki (Abid) Adem, 1.6.1960. Cazin Stari gradovi Bihake krajine 424 Mr. Ahmet Alibasi 30..3.2006. Dr. Ismet Busatli Mr. hfz. Aid Smaji Analiza teksta hutbi hatiba Medzlisa IZe Sarajevo Mr. Mustafa Hasani Dr. hfz. Fadil Fazli Dr. Dzevad Hodzi Tokmi (Meho) Kemal, 398 10.4.1971. Gornji Vakuf 388 Provjera stepena vjerodostojnosti hadisa o znanju u Islamskoj misli od br. 134 Dr. Zuhdija Hasanovi 20.4.2006. Dr. Omer Nakicevi Mr. Mustafa Hasani Kamber (Hasib) Dejan, 399 21.12.1980. Zagreb 429 Islam i muslimani na podrucju Gunje u Republici Hrvatskoj Dr. Ismet Busatli Dr. Murat Dizdarevi Mr. hfz. Dzevad Hodzi Begi (Hasib) Suad, 400 1.2.1979. Vlasenica 433 Dr. Resid Hafizovi Simbolizam vode u islamu i krsanstvu Dr. Adnan Silajdzi 15.5.2006. 20.4.2006. 19.4.2006.

396

Veli (Meho) Ejub, 397 29.2.1980. Ljubovija 435

Mr. Samir Beglerovi Sahinovi (Salih) Suad, 401 13.7.1970. Buzim 402 Nareivanje dobra, a odvraanje od zla Mr. Ahmet Alibasi Dr. Zuhdija Hasanovi Dr. Ismet Busatli Curi (Mujo) Sedina, 402 25.7.1977. Sarajevo 269 Adaptacija djece u internatu Dr. Hasim Muminovi Mr. hfz. Aid Smaji Mujesira ZimiGljiva Zilki (Adem) Selma, 404 8.6.1982. Tutin 438 Serijatski tretman osobe zarazene AIDS Mr. Mustafa Hasani om Dr. Enes Ljevakovi Dr. Zuhdija Hasanovi Hafizovi (Mesud) Hisam, 15.7.1979. Sarajevo Komentar 35. ajeta sure EnNur, sa Dr. Enes Kari posebnim osvrtom na komentar Ismaila Dr. Dzemal Lati Hakija u djelu RuhuBejan Mr. Almir Fati Zapad i muslimanski svijet prijevod knjige Mr. Ahmet Alibasi 9.6.2006 Dr. Ismet Busatli 19.5.2006. 18.5.2006.

7.6.2006.

394

405

9.6.2006.

Zerdo (Rasim) Nermina, 406 30.7.1975. Sarajevo 411

Mr. hfz. Aid Smaji Mazlami (Aliriza) Ejup, 407 13.11.1960. Tetovo 167 Tematski tefsir ajeta koji govore o nacionalnosti i meunarodnim odnosima Dr. Dzemal Lati Mr. Orhan Bajraktarevi Mr. Almir Fati Alici (Avdo) Elvedin, 408 26.2.1975. Doboj 416 Tematski tefsir sa posebnim osvrtom na Dr. Dzemal Lati suru Jasin Dr. Enes Ljevakovi Mr. Almir Fati Trnci (Jusuf) Mirsad, 409 19.8.1981. Novi Pazar 437 Tematskopravno tumacenje ajeta o Mesdzidu Haramu Dr. Dzemal Lati Dr. Enes Ljevakovi Mr. Almir Fati Botonji (Hazim) Sabahudin, 3.7.1980. Kljuc Radovi o zekjatu i zekjatul fitru u Glasniku u periodu od 1976. do 1992. Mr. Mustafa Hasani Dr. Zuhdija Hasanovi Mr. Almir Fati Kulturna bastina Tesnja sa posebnim osvrtom na muhadise Tesnja Dr. Omer Nakicevi 21.6.2006. Dr. Zuhdija Hasanovi 12.6.2006. 12.6.2006. 12.6.2006.

12.6.2006.

410

439

411

Omerbasi (Ibrahim) Edina,

436

1.5.1981. Tesanj Premti (Idriz) Seida, 412 7.11.1981. Zenica 441

Mr. hfz. Aid Smaji Uloga zene muslimanke u braku prema Dr. Omer Nakicevi ucenju hadisa Mujesira ZimiGljiva Mr. hfz. Dzevad Sosi

23.6.2006.

Alimi (Sadus) Ramije, 413 19.12.1978. Tetovo 279

Higijena zene ­ posmatrano kroz prizmu savremene medicine i hadisa

Dr. Omer Nakicevi Mujesira ZimiGljiva Mr. Zehra Alispahi 27.6.2006.

Selimovi (Salih) Sanela, 414 10.3.1979. Bratunac 382

Hadzi hfz. Sinanudin ef. Sokolovi ­ zivot i djelo

Dr. hfz. Fadil Fazli Mr. hfz. Dzevad Sosi Mr. hfz. Aid Smaji 27.6.2006.

Kovacevi (Zarif) Omer, 415 8.4.1970. Bos. Krupa 401

Muslimani i drugi, analiza tekstova u Glasniku

Mr. Ahmet Alibasi Dr. Zuhdija Hasanovi Dr. Ismet Busatli 29.6.2006.

416

Arnautali (Ekrem)Mirsad,

442

Prisutnost hadisa u obicajima Orasjana Dr. Omer Nakicevi prenesenim iz ranijeg zavicaja Dr. Ismet Busatli

13.9.2006.

13.1.1980. Brcko Causevi (Mustafa) Dzenan, 14.8.1980. Zepce Alhamija Zepcak, zivot, skolovanje i prisutnost hadisa u njegovoj poeziji

Dr. Zuhdija Hasanovi Dr. Omer Nakicevi Dr. Ismet Busatli Hfz. Kenan Musi Provjera stepena autenticnosti hadisa od 911951 (zenska pitanja) od J. Memia Dr. Omer Nakicevi Dr. Zuhdija Hasanovi Mr. Mustafa Hasani 15.9.2006. 13.9.2006

417

446

Kaimovi (Sejfo) Aida, 418 20.2.1976. Stolac 187

419

Dautovi (Safet) Meksudin, 4.9.1977. Bijeljina

Stilisticko tumacenje sure Abesse 444

Dr. Dzemal Lati Dr. Jusuf Rami Mr. Almir Fati 18.9.2006.

420

Smajlovi (Mustafa) Emir, 7.6.1976. Gradacac

241

Pravoslavni teoloski termini, pojmovi, imena u prevodu Kurana Mie Ljubibratia

Dr. Enes Kari Dr. Dzemal Lati Mr. Almir Fati 18.9.2006.

Hadzi (Harun) Haris, 421 12.4.1982. Rozaje 428

Hafizi u Novopazarskom Sandzaku i C. Dr. hfz. Fadil Fazli Gori u zadnjih 130 godina Mr. hfz. Dzevad Sosi

20.9.2006.

Mr. Mustafa Hasani Mehi (Fehim) Mustafa, 422 28.1.1974. Bratunac 430 Baba Hamzino Turbe Dr. Ismet Busatli Dr. hfz. Fadil Fazli Dr. Zuhdija Hasanovi Karadzi (Ajvaz) Elmir, 423 10.10.1982. Prizren 449 Doprinos Semsudin Sami Fraseria na polju islamologije Mr. Nedzad Grabus 15.11.2006. Mr. Mustafa Hasani Mr. Ferid Dautovi Durakovi (Sulejman) Sead, 15.7.1963. Bos. Krupa Islamske teme u Preporodu stampanom u Bihau od 1993.95 Mr. Nedzad Grabus Mr. Mustafa Hasani Mr. Ferid Dautovi Isus povijesti i (li) Krist vjere 448 Dr. Resid Hafizovi Dr. Adnan Silajdzi Mr. Samir Beglerovi Sadi (Fuad) Rusmir, 426 1.3.1982. Brcko 453 Nedzmudin Kubra i centralnoazijska skola sufizma Dr. Resid Hafizovi 29.11.2006 Dr. Adnan Silajdzi 29.11.2006. 15.11.2006. 8.11.2006.

424

440

Jusi (Alija) Muamer, 425 19.4.1981. Zvornik

Mr. Samir Beglerovi Seci (Nezir) Emir, 427 30.8.1978. Ljubovija 455 Turalibegov vakuf u Tuzli Dr. Ismet Busatli Mr. Ahmet Alibasi Mr. hfz. Aid Smaji Hodovi (Hamid) Abdulaziz, 12.5.1980. Sarajevo O zapisivanju u Visokom 452 Dr. Adnan Silajdzi 12.12.2006. Dr. Ismet Busatli Mr. Samir Beglerovi 11.12.2006.

428

2007

Redni broj

Ime , ime oca, prezime, datum roenja i mjesto Hodzi (Arif) Adis,

Dipl. rad Tema broj Komunikacija izmeu nastavnika i ucenika 456

Komisija

Datum diplomir. i ocjena

Dr. Mujo Slatina Dr. Zuhdija Hasanovi Asis. Dina Nadarevi Sijamhodzi 11.1.2007.

429

24.11.1975. Sarajevo

430

Mehelji (Nurudin) Amir, 19.1.1975. Brcko

454

Zivot i djelo Ibrahim ef Halilovia, muftije banjaluckog

Dr. Ismet Busatli Dr. hfz. Fadil Fazli Mr. Mustafa Hasani 12.2.2007.

431

Kursumovi (Nesib) Lejla, 3.9.1979. Zvornik

Sakralni objekti na Divicu 457

Dr. Omer Nakicevi Dr. Zuhdija Hasanovi Mr. Mustafa Hasani 20.2.2007.

Deli (amil) Serif, 432 12.7.1979. Kakanj 466

Poslanikova metoda navikavanja

Dr. Zuhdija Hasanovi Mr. Mustafa Hasani Mujesira Zimi Gljiva 25.4.2007.

Dedovi (Hasan) Adisa, 433 28.9.1973. Sarajevo 465

Nagraivanje i kaznjavanje u Sunnetu Bozijheg Poslanika

Dr. Zuhdija Hasanovi Dr. Omer Nakicevi Asis. Dina Nadarevi Sijamhodzi 25.4.2007.

eman (Desto) Narcisa, 434 4.3.1979. Sarajevo orali (Hasan) Haris, 435 20.9.1982. Cazin 462 463

Islamski objekti u Sjenickom Medzlisu (19451990).

Dr. Ismet Busatli Dr. hfz. Fadil Fazli Dr. Murat Dizdarevi 27.4.207.

Kuranski motivi u djelu ,,Dervis i smrt" Dr. Enes Kari Dr. Dzemal Lati Mr. Almir Fati 8.5.2007.

436

Rahmanovi (Muharem) Ehlimana, 24.6.1983. Banovii

Israilijati u Causevievom prijevodu 443

Dr. Enes Kari Mr. hfz. Dzevad Sosi Mr. Almir Fati 16.5.2007.

Pintol (Avdija) Duran, 437 5.11.1966. Trnovo 445

Teoloske teme u casopisima novije Bosnjacke dijaspore sa posebnim osvrtom na Glasilo I.Z za Bosnjake u Njemackoj Selam

Dr. Enes Kari Dr. Zuhdija Hasanovi 16.5.2007.

Mr. Almir Fati Tahiri ( Ramit) Selmir, 438 17.1.1981. Prizren 469 Vjerska praksa u Prizrenskooj zupi sa osvrtom na selo Nebregoste Mr. Mustafa Hasani Dr. Zuhdija Hasanovi Dr. Ismet Busatli Kari (Mehmedalija) Ago, 15.8.1978. Gradacac Medresa Muradija i njen odraz na vjerskoprosvjetni zivot muslimana u Gradaccu Dr. Omer Nakicevi Dr. Ismet Busatli Mr. hfz. Aid. Smaji Ljudska dimenzija Muhammeda s.a.w.s. Dr. Zuhdija Hasanovi Nova pomocija Mr. Mustafa Hasani 468 Klapi (Aljo) Muamera 441 1.4.1984. Tuzla 464 Ucenje Kurana i elektronski mediji u Bosni i Hercegovini Asis. hfz. Kenan Musi Dr. hfz. Fadil Fazli Mr. Mustafa Hasani Asis. hfz. Kenan Musi Maki ( Fadil) Feriz, 442 4.7.1980. Jajce 392 Tematski tefsir sa posebnim osvrtom na Dr. Dzemal Lati Benu Israil Dr. Jusuf Rami 31.5.2007. 18.5.2007. 17.5.2007.

439

459

Sukurica (Fikret) Amer, 440 31.3.1983. Bijelo Polje

30.5.2007.

12.6.2007.

Mr. Almir Fati Dervisevi (Dzemal) Nedim, 15.9.1979. Tuzla Hazreti Hidr u sufijskim tefsirima 447 Dr. Dzemal Lati Dr. Jusuf Rami Mr. Almir Fati Abdulah Skalji, zivot i djelo 297 Dr. Ismet Busatli Dr. Zuhdija Hasanovi Mr. Mustafa Hasani Zeri (Medin) Mirza, 445 8.4.1980. Mrkonji Grad 475 Vakufi na podrucju Medzlisa IZ Sanski Most u periodu od 19452007. god. Mr. Mustafa Hasani Dr. Zuhdija Hasanovi Dr. Ismet Busatli Jukan (Halil) Esada, 446 31.5.1983. Gradacac 477 Dusebriznistvo Dr. Resid Hafizovi Dr. Adnan Silajdzi Mr. Samir Beglerovi Skopljak (Rasim) Ahmet, 448 6.10.1983. Zenica 478 Tematsko tumacenje dijela ajeta ,,Muskarci imaju prednost nad zenama za jedan stepen" Dr. Dzemal Lati Dr. Enes Ljevakovi 28.6.2007. 26.6.2007. 18.6.2007. 13.6.2007. 12.6.2007.

443

Arifi (Hamza) Ajet, 444 28.8.1967. Prizren

Dr. Jusuf Rami Tuti (Sead) Amela, 449 6.6.1983. Sarajevo 479 Islam u Ruskoj federaciji do 1991. godine Mr. Ahmet Alibasi Dr. Ismet Busatli Mr. hfz. Aid Smaji Lepir (Salih) Muhamed, 450 10.5.1983. Travnik 480 Islam u Ruskoj federaciji od pada komunizma Mr. Ahmet Alibasi Dr. Ismet Busatli Mr. hfz. Aid Smaji Gojak (Avdulah) Sabahudin, 452 29.4.1977. Prijepolje 485 Islamske institucije u Prijepolju od odlaska Osmanlija do danas Dr. Ismet Busatli Mr. hfz. Dzevad Sosi Asis. Dina Nadarevi Sijamhodzi Nastavni predmet Kultura religija u srednjoskolskom obrazovanju u Kantonu Sarajevo Mr. Nedzad Grabus Mr. Mustafa Hasani Mr. Ferid Dautovi 481 Perenijalna filozofija u djelima Frithjofa Mr. Nedzad Grabus Schuona 5.7.2007. 5.7.2007. 3.7.2007. 29.6.2007. 29.6.2007.

453

Bajtarevi (Mustafa) Izudina, 31.10.1983. Sarajevo

472

454

Menzil ( Suljo) Senada,

2.9.1983. Kotor Varos

Mr. Mustafa Hasani Mr. Ferid Dautovi

455

Ajdinovi (Osman) Ilhana, 15.5.1982. Tomislavgrad

461

Akaidske teme u Analima GaziHusrev begove biblioteke

Mr. Nedzad Grabus 6.7.2007. Mr. Mustafa Hasani Mr. Samir Beglerovi

Drini (Fadil) Emira, 456 1.2.1979. Fojnica 482

Islamsko misljenje Saliha Behmena

Mr. Nedzad Grabus 6.7.2007. Mr. Mustafa Hasani Mr. Samir Beglerovi

Hadzi (Asim) Sifet, 457 18.6.1983. Zavidovii 484

Kuranska i hadiska uporista za etiku islamskog poslovanja u modernom svijetu

Mr. Dzevad Hodzi 6.7.2007. Mr. hfz. Dzevad Sosi Mr. hfz. Aid Smaji

Muhi (Alija) Faruk, 459 2.12.1972. Rogatica 299

Tematsko tumacenje sure EnNisa (metodoloski pristup Mahmuda Seltuta i M. ElGazalija)

Dr. Dzemal Lati Dr. Jusuf Rami Dr. Omer Nakicevi 10.7.2007.

460

Hasandi (Adem)

488

Smrt, dzenaza, ukop i posmrtni obredi

Dr. Ismet Busatli

12.7.2007.

Dzemal 17.9.1960. Sarajevo Ibrahimspahi (Fadil) Elvedin, 12.6.1974. Kakanj

Bosnjaka u Dijaspori (Njemacko iskustvo)

Dr. Omer Nakicevi Mr. Mustafa Hasani

464

470

Obicaji oko dzenaze i njihova utemeljenost u Sunnetu

Dr. Zuhdija Hasanovi Mr. Mustafa Hasani Asis. hfz. Kenan Musi 24.7.2007.

465

Mufti (Munib) Nehrudin, 21.4.1980.Sarajevo

450

Prijevod djela"ElBurhanulMuejjed" sa Dr. Mehmed Kico arapskog na bosanski jezik Visi lekt. Sana AlAdly Mr. Amrudin Hajri Merhumi u Glasniku VISa od 1970. do 1992. god. Dr. Ismet Busatli Dr. Zuhdija Hasanovi Mr. Mustafa Hasani

22.8.2007.

Fati (Omer) Avdija, 467 29.8.1982. Tuzla 476

5.9.2007.

472

Eminagi (Ibrahim) Harun, 26.8.1983. Priboj

486

Hasanaga i njegova Vakufnama s posebnim osvrtom na zaduzbine

Dr. Omer Nakicevi Asis. hfz. Kenan Musi Mr. Samir Beglerovi 11.9.2007.

473

Mehi (Arif) Ermina,

492

Stilisticka analiza sure ElFedzr

Dr. Dzemal Lati

12.9.2007

31.8.1982. Biha

Dr. Jusuf Rami Mr. hfz. Dzevad Sosi

474

Hamidovi (Mehmed) Ahmet, 8.1.1976. Kalesija

491

Tematski tefsir sa posebnim osvrtom na suru ElKehf

Dr. Dzemal Lati Dr. Jusuf Rami Mr. hfz. Dzevad Sosi 12.9.2007.

476

Bajrektarevi (Husein) Ernad, 12.1.1981. Tuzla

Znacaj namaza 494

Dr. Zuhdija Hasanovi Dr. Omer Nakicevi Mr. Mustafa Hasani 2.11.2007.

478

Huskanovi (Osman) Ahmed, 7.6.1979. Gracanica

495

Mushaf hadzi hfz. Abdulah ef. Budimlije

Dr. hfz. Fadil Fazli Mr. hfz. Dzevad Sosi Asis. hfz. Kenan Musi 6.11.2007.

480

Agovi (Arslan) Mersada, 6.2.1970. Skoplje

496

Arhitektura i umjetnost novih sehitluka na podrucju Tuzlanskog kantona

Dr. Ismet Busatli Dr. Mehmed Kico Dr. Omer Nakicevi 13.11.2007.

482

Alimi (Alit) Petrit,

471

Integracija muslimana u Kantonu

Dr. Adnan Silajdzi

30.11.2007.

1.12.1970. Ohrid

Lucern, Svicarska

Mr. Mustafa Hasani Mr. Samir Beglerovi

Srebrenica (Eniz) Adnan, 484 14.10.1980. Zenica 501

Duhovni odgoj u hadisu Bozijeg Poslanika s.a.v.s.

Dr. Zuhdija Hasanovi Mr. Mustafa Hasani Asis. hfz. Kenan Musi 19.12.2007.

2008. Redni broj Ime , ime oca, prezime, datum roenja i mjesto Dipl. rad Tema broj Datum diplomiranja

Komisija

485

Imamovi (Hasan) Merima, 17.07.1978. Banja Luka

Dr. Omer Nakicevi 483 Dervis Muniba Korkut zivot i djelo Dr. Zuhdija Hasanovi Asis. hfz. Kenan Musi 09.01.2008.

Dr. Adnan Silajdzi Smailagi (Rasim) Kenan, 486 09.08.1981. Visoko Mr. Samir Beglerovi Dr. Enes Kari Buljina (Hazim) Eldin, 487 03.01.1979. Zenica 503 Stamparske greske u prijevodu Kur'ana Besima Korkuta Dr. Dzemal Lati Mr. Almir Fati Dr. Zuhdija Hasanovi Vatres (Nesib) Lamija, 488 26.02.1980. Sarajevo 504 Zene tabi'ni prenosioci hadisa (spomenute u djelima Taqribu et...) Mr. Mustafa Hasani Asis. hfz. Kenan Musi Dr. Ismet Busatli Celebi (Ahmed) Biran, 489 05.02.1979. Prijepolje 500 Kultura stanovanja u Prijepolju (XIX vijek) Dr. Zuhdija Hasanovi Mr. Mustafa Hasani Dr. Zuhdija Hasanovi Zuli (Ferzudin) Omer, 491 17.01.1982. Tuzla 497 Savjet sredstvo usmjeravanja u hadisima Bozijeg Poslanika a.s Dr. Omer Nakicevi Asis. hfz. Kenan Musi 01.02.2008. 25.01.2008. 25.01.2008. 17.01.2008. 499 Zikr i koristenje muzike u zikru Mr. Almir Fati 11.01.2008.

492

Selimovi (Emin) Jasmina, 16.02.1980. Sarajevo

Dr. Ismet Busatli 08.02.2008. 493 Predanja o evlijama u starom Sarajevu Mr. Zehra Alispahi Mr. Samir Beglerovi Dr. hfz. Fadil Fazli

Muminovi (Selim) Amel, 493 10.02.1983. Maglaj 502

Obrada harfova prema Medinskom mushafskom pravopisu

Mr. hfz. Dzevad Sosi Asis. hfz. Kenan Musi Dr. Dzemal Lati

11.02.2008.

Smaji (Omer) Naim 495 01.01.1975. Visoko 489

Tematski tefsir sa posebnim osvrtom na Isra' i Mi'radz

Dr. Jusuf Rami Hfz. Kenan Musi Dr. Ismet Busatli

21.02.2008.

Comor (Omer) Eldar, 496 01.01.1981. Ilidza Dr. Zuhdija Hasanovi Mr. Orhan Bajraktarevi Begi (Husnija) Lejla, 497 03.02.1983. Sarajevo Dr. Murat Dizdarevi 509 Lik Seherzade u ,,Hiljdu i jednoj noi" Dr. Dzemal Lati 02.04.2008. 498 Hilmi ef. Sari lik i djelo Dr. hfz. Fadil Fazli 27.03.2008.

Dr. Resid Hafizovi Babaluk (Semso) Sead, 502 02.09.1983. Sarajevo 506 Meureligijski dijalog iz perspektive muslimanskih teologa BiH 28.04.2008. Dr. Adnan Silajdzi Mr. Samir Beglerovi Dr. Dzemal Lati Svrzo (Huso) Ramo, 504 16.05.1982. Tesanj Mr. Orhan Bajraktarevi Dr. Ismet Busatli Bekri (Husejin) Jasmin, 505 19.11.1965. Tesanj 473 Muslimani Australije sa posebnim osvrtom na Bosnjake u Sydneyu Dr. Enes Kari Dr. Zuhdija Hasanovi Halilcevi (Hamdo) Vahidin, 02.09.1976. Zivinice Dr. Zuhdija Hasanovi 270 Poslanik s.a.v.s. kao uzor u odgoju djece Mr. Mustafa Hasani Mujesira ZimiGljiva Dr. Adnan Silajdzi Dr. Murat Dizdarevi Mr. Samir Beglerovi 27.06.2008. 26.06.2008. 09.06.2008. 510 Tematski tefsir sure Lukman Dr. Jusuf Rami 02.06.2008.

513

Kose (ursun) Aynur, 516 18.06.1980. Turska 512

Drustveni polozaj zene muslimanke u djelu: "Zaboravljene vladarice u svijetu islama" Fatime Mernissi

Dr. Dzemal Lati

Misini (Hasim) Nazim, 517 06.01.1968. Rapca, Gora 511

Tematski tefsir s posebnim osvrtom na suru ElFedzr

Dr. Omer Nakicevi Mr. Almir Fati

02.07.2008.

518

Ahmetspahi (Ahmet) Halima, 21.04.1976. Zenica

Dr. Dzemal Lati 507 Tematski tefsir s posebnim osvrtom na ajete o mirazu zenskih nasljednika Dr. Omer Nakicevi Mr. Almir Fati Dr. Dzemal Lati 490 Stilisticka analiza sure ElHudzurat Dr. Omer Nakicevi Dr. Almir Fati Mr. Mustafa Hasani 07.07.2008. 02.07.2008.

521

Rahman (Muhamed) Alija, 10.10.1982. Doboj

Hodzi (Esref) Amela, 523 04.05.1983. Bugojno 515

Edukacija zene u nevladinim islamskim Dr. .Zuhdija Hasanovi udruzenjima na podrucju Sarajeva Mujeasira ZimiGljiva

09.07.2008.

Dr. Ismet Busatli Babaji (Ismet) Miralem, 524 08.05.1981. Srebrenik 516 Oblici sujevjerja kod Bosnjaka (pregled radova u Beharu od 19001911. g.) Dr. Samir Beglerovi Ass. hfz. Kenan Musi Dr. Ismet Busatli Sezairi (Izet) Fatmir, 525 10.01.1981. Prizren 451 Imer Prizreni, muftija, direktor medrese Dr. Zuhdija Hasanovi i prvi predsjednik vlade Prizrenske lige Mr. Mustafa Hasani Posavljak (Sadik) Elvedin, 537 14.07.1979.Travnik 514 Dr. Adnan Silajdzi Dr. Samir Beglerovi Dr. Almir Fati Dr. Dzemal Lati 539 Hadzuglija (Refik) Eldina, 28.01.1978. Sarajevo 520 Jusuf, a.s., i njegova porodica Mr. hfz. Dzevad Sosi Asis. Dina Nadarevi Sijamhodzi Institucionalno organiziranje muslimana Mr. Mustafa Hasani u Makedoniji Dr. Zuhdija Hasanovi 31.12.2008. 16.10.2008. 11.07.2008. 11.07.2008.

Islam u katolickim casopisima BiH i Hrvatske od II Vatikanskog koncila do danas

Dauti (Ejup) Mustafa, 540 14.03.1979. Kumanovo 505

12.01.2009.

Mujesira ZimiGljiva

541

Selimovi (Muhidin) Nijaz, 04.12.1980.Tuzla

Dr. Omer Nakicevi 517 Islamski zivot u Zivinicama Dr. hfz. Fadil Fazli Mr. Ahmet Alibasi Dr. Zuhdija Hasanovi 14.01.2009.

544

Halilovi (Husnija) Minela, 12.12.1982. Foca

521

Razlozi Poslanikovog s.a.v.s. visezenstva

Ass. Dina Nadarevi Sijamhodzi Mujesira ZimiGljiva

09.02.2009.

548

Serbezovski (Durmis) Muharem, 29.04.1950. Skopje

Mr. Orhan Bajraktarevi 519 Islam u ocima Roma Dr. Jusuf Rami Dr. Almir Fati Dr. Samir Beglerovi 19.02.2009.

Dragolj (Sabit) Vejsil, 551 27.02.1979. Gorazde 522

Objavljeni prijevodi "Fusus alhikema" na bosanskom i srpskom jeziku

Dr. Almir Fati Ass. Dina Nadarevi Sijamhodzi

05.03.2009.

553

Imamovi (Hao) Muamer, 21.11.1983. Zenica

Dr. Dzevad Hodzi 524 Eticki aspekt Qardawijevih fetvi o genetickom inzenjeringu Mr. Mustafa Hasani Mr. hfz. Kenan Musi Dr. Zuhdija Hasanovi 07.04.2009.

Besli (Mumin) Mehidin, 557 23.1.1979. Zvornik 525

Ciljevi braka kroz hadis Bozijeg Poslanika s.a.v.s.

Mr. Mustafa Hasani Mujesira ZimiGljiva Dr. Ismet Busatli Dr. Zuhdija Hasanovi Mr. Mustafa Hasani Dr. Dzemal Lati

14.5.2009.

Omerovi (Mustafa) Sifet, 558 16.06.1965. Gracanica 474

Bosnjacka dijspora u Brisbenu sa posebnim osvrtom na proces useljavanja, adaptacije i intertgracije

05.06.2009.

Sehi (Jusuf ) Muris, 559 16.04.1975. Visoko 526

Tematsko tumacenje ajeta o Sulejmanu, a.s., i kraljici od Sabe

Dr. Almir Fati Mr. hfz. Dzevad Sosi Dr. Dzemal Lati

11.06.2009.

Imamovi (Fadil) Dzemal 560 10.06.1975. Kalesija 531

Tematski tefsir o Salihu a.s. i njegovoj devi

Dr. Almir Fati Mr. hfz. Kenan Musi

22.06.2009.

Mr. Mustafa Hasani Rama (Bersim) Besim, 572 4.3.1984. Prizren 523 Komparacija Kanuna Leke Dukainija sa serijatskim porodicnim pravom Dr. Zuhdija Hasanovi Mujesira ZimiGljiva Hadzihasanovi (Durmo) Meliha, 574 5.5.1975. Spaichingen, Njemacka 532 Mr. Orhan Bajraktarevi Islamska/istocna filozofija u djelu Ernsta Dr. Resid Hafizovi Blocha Dr. Adnan Silajdzi Dr. Zuhdija Hasanovi Kasumovi (Alija) Mirza, 576 21.7.1979. Mostar Dr. Samir Beglerovi Dr. Omer Nakicevi Ziga (Ahmo) Alma, 577 3.8.1975. Sarajevo 540 Mogunosti i putevi u savremenom obrazovanju Mr. Dina Nadarevi Sijamhodzi Mujesira ZimiGljiva Pozder (Sulejman) Safet, 578 20.3.1980.Mostar 538 Vjerski zivot muslimana u Prozoru od Drugog svjetskog rata do danas Mr. Mustafa Hasani 17.9.2009. Dr. Zuhdija Hasanovi 7.9.2009. 537 Hadis kao komentar Kur'ana Dr. Omer Nakicevi 24.8.2009. 10.7.2009. 9.7.2009.

Mujesira ZimiGljiva

579

Dzafovi (Miralem) Indira, 27.9.1983. Sarajevo

Dr. Zuhdija Hasanovi 536 Meumuslimanski odnosi u hadisu Bozijeg Poslanika s.a.v.s. Dr. Samir Beglerovi Mr. Amrudin Hajri Dr. Zuhdija Hasanovi 534 Odnos prema roditeljima kroz hadis Bozijeg Poslanika s.a.v.s. Mr. Mustafa Hasani Mujesira ZimiGljiva Dr. Ismet Busatli 542 Nisani i spomen obiljezja Vel.Kladuse Dr. Almir Fati Mr. Mustafa Hasani 10.11.2009. 18.9. 2009. 18.9. 2009.

580

Husejni (Skender) Semsije, 13.8.2009. Tetovo

oragi (Mirsad) Zumret, 581 20.9.1978.Vel. Kladusa

582

Prepoljac (Hilmija) Agnesa, 16.12.1982. Sjenica

527

Provjera vjerodostojnosti hadisa koje je koristio dr. Ahmed Smajlovi u radovima "Islamske misli".

Dr. Zuhdija Hasanovi Dr. Omer Nakicevi Mr. hfz. Kenan Musi 19.11.2009.

Dr. Dzemal Lati Behlulovi (Sead) Suad, 583 9.12.1982.Brcko 544 Kur'anski motivi u bosanskom pjesnistvu Mr. Orhan Bajraktarevi Mr. Ahmet Alibasi Neimarlija (Kemal) Muris, 11.8.1979. Zenica Godina 2010. Dr. Enes Ljevakovi 311 Zloupotreba droga u serijatskom pravu Dr. Zuhdija Hasanovi Mr. Mustafa Hasani 14.12.2009. 24.11.2009.

584

Zimi (Abid) Aida, 585 4.8.1980. Rogatica 535

Izucavanje fikha u udzbenicima Islamske vjeronauke u osnovnim skolama

Mr. Mustafa Hasani Dr. Zuhdija Hasanovi Mujesira ZimiGljiva Mr. Orhan Bajraktarevi 15.2.2010.

Musi (Salih) Aida, 586 3.1.1977. Trnovo Dr. Samir Beglerovi Naucno tumacenje Kur'ana u prijevodu Kur'ana ,,Kur'an casni Prevod i tumacenje" (Preveli i priredili: hafiz Muhammed Pandza i Dzemaluddin Causevi) Dr. Enes Kari Dr. Dzemal Lati Dr. Almir Fati Dr. Dzemal Lati 588 Ferhatbegovi (Dzevad) Dzevdeta 26.9.1981. Zvornik Tematski tefsir s posebninim osvrtom na Dr. Omer Nakicevi suru EnNisa Dr. Almir Fati Omanovi (Arif) Omer 589 4.1.1984. Pula Islam i muslimani u Puli Dr. Omer Nakicevi Dr. Zuhdija Hasanovi Mr. Mustafa Hasani 529 Tarihi Natpisi na nisanima Dr. Ismet Busatli

22.2.2010.

Hodzi (Kasim) Elmedin, 587 26.4.1967. Rogatica 258

24.3.2010.

06.04. 2010.

08.04.2010.

531

Delibasi(Mustafa)Memn una 30.8.1971. Kakanj atovi (Izet) Lejla 16.1.1983. Sarajevo

532

533

Katki (Mehmed) Muamera 24.4.1974. Sarajevo Colovi (Sulejman) Ajka 5.5.1970. Skoplje Hasanovi (Samid) Ines 10.11.1975. Brcko Jukan (Esed) Husein 11.6.1977. Gradacac Godina 2011.

534

Dr. Zuhdija Hasanovi Opa nacela odgojnog rada iz islamske i Mr. Mustafa Hasani zapadne perspektive Mujesira ZimiGljiva Dr. Zuhdija Hasanovi Mr. hfz. Kenan Musi Moralni odgoj u hadisu Bozijeg Mr. Dina Nadarevi Poslanika s.a.v.s. Sijamhodzi Dr. Amir Pusina Oblici rada u udzbenicima islamske Mr. Dina Nadarevi vjeronauke Sijamhodzi Mujesira ZimiGljiva Dr. Zuhdija Hasanovi Porodicna uloga muslimanke u Mr. Mustafa Hasani izazovima danasnjice Mujesira ZimiGljiva Svijet na mapama muslimanskih kartografa od 9. do 17. stoljea Vjerska i kulturna shvatanja hadzi hafiz Abdullaha Budimlije u okvirima njgove biblioteke Mr. Ahmet Alibasi Dr. Ismet Busatli Mr. hfz. Aid Smaji Mr. Orhan Bajraktarevi Dr. hfz. Fadil Fazli Mr. Mustafa Hasani

18.6.2010.

30.6.2010.

30.9.2010.

21.10.2010.

535

10.11.2010.

536

20.12.2010.

538

Mehinbasi (Nijaz) Nihad 26.10.1981. Gracanica

Problematika i karakteristike vjeronaucne i mektepske nastave na podrucju Medzlisa IZe Gracanica

Prof. dr. Mujo Slatina Doc. dr. Zuhdija Hasanovi Mr. Dina Sijamhodzi- Nadarevi

12.1.2011.

Information

Microsoft Word - Alumni 81-08.

123 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

474413


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - Alumni 81-08.