Read Untitled-2 text version

Board of Education

Luisa Medina, President Janet Ryan, Clerk Patricia R. Barr Valerie F. Davis Carol Mills, J.D. Manuel G. Nuñez Tony Vang, Ed.D. Michael E. Hanson

Kev Ceeb Toom Niam Txiv & Tub Kawm Ntawv thiab Phau Ntawv Muab Lus Qhia 2006 - 2007

2309 Tulare Street Fresno, California 93721 (559) 457-3000 www.fresno.k12.ca.us

Superintendent

Table of Contents

Cov Lus Txo Luv Luv 43 Kev Pab Them Nqi Xeem 23 Lwm Yam Kev Kawm 8 Kev Tuaj Kawm Ntawv 9-12 Cov Tsev Kawm Ntawv Ntiav thiab Txuas Ntxiv 8 Hau Kev Ua Kev Tsis Txaus Siab 28-30 Zej Zog Tsev Neeg Lub Chaw Muab Kev Pab 33 Kev Hnav Tsoos thiab Tu Cev 19 Cov Neeg Kawm Lus Askiv Tej Kev Pab 24 Cov Menyuam Tu 41-42 Cov Kev Pab Kev Kawm Thoob Plaws 27 Tsev Kawm Ntawv Txoj Cai Noj Qab Nyob Huv 2000 44 Tsev Kawm Ntawv Phab Siab Kev Xeem Teev Tseg 22-23 Tej Kev Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv 38-39 Kev Pab Them Nqi Xeem Kawm Ntawv Txawv Teb Chaws 23 Tej Kev Qhia Siv Internet 31-32 Cov Tsev Kawm Ntawv Tshaj Lij Thiab Lwm Yam Kev Kawm 5-7 Kev Kawm Rau Kev Tshais Mus Tshais Los 42 Kev Ceeb Toom Niam Txiv Txoj Cai 34-43 Kev Sib Txuas Lus Nqa Tau 32-33 Kev Cia Nce Qib/Tuav Tseg 34-35 Kev Noj Qab Nyob Huv Tseev Kom Muaj rau Kev Cuv Npe 20-21 Lus Piav Kev Ntseeg Ntuj 41 Tej Cai Muaj thiab Kev Ris Dej Num 3 Tsev Kawm Ntawv Tej Kev Pab Pluas Noj 14 Kev Kawm Ntawv Tshwj Xeeb 25-27 Kev Rau Txim Tub Kawm Ntawv 15-18 Tub Kawm Ntawv Qhov Kev Tuav Pov Hwm 21 Tub Kawm Ntawv Tej Ntaub Ntawv Khaws Tseg 35-38 Title I 42 Tej Cai Tshais Mus Tshais Los 13-14 Sij Hawm Teem Tseg Tshais Mus Tshais Los 4 Txoj Cai Muab Kev Koom Tes Pab Dawb 42-43 Kev Zam Tsis Tau Kiag 30

Xyuas lus qhia rau Fresno Unified School District Xyuas tau peb lub chaw nruab ntug ntawm www.fresno.k12.ca.us

Koj yuav pom Tej kev tshaj qhia txhua xyoo rau tej lwb lub tsev kawm ntawv Pawg Neeg Saib Kev Kawm Tej Cai thiab Tej Kev Tswj Cov Duab Qhia Nrim Av Tsev Kawm Ntawv Cov Calendars Hauv Paus Loj Daim Calendar Qhia Dej Num Qib-Theem Tej Lus Teev Tseg Lus Qhia Txog Dej Num Tej Kev Txuas rau Tej Cai Kawm Ntawv Tej Xov Xwm thiab ntau ntxiv

Peb Cov Nuj Nqis

Peb lub zej lub zos tsuas muaj zog ib yam li peb cov tsev kawm ntawv. Peb tshwm sim los muab kev pab tag nrho tsoom tub kawm ntawv. Peb txhua tus yog cov kawm thiab yog cov xib hwb. Peb suav txoj kev uas ua tau ntawm kev sib pab thiab kev zoo sib txawv muaj nuj nqis. Peb saib txhua tus rau nqi thiab muaj nuj nqis kawg nkaus. Txhua txhia tus kawm raws li nws lub sij hawm nyob rau nws qhov kev kawm. Peb tswj kom muaj kev thaj yeeb thiab nyab xeeb rau cov tub kawm ntawv thiab cov ua dej num. Peb txhua tus muaj feem pab kom muaj kev vam meej rau lub koom haum. Txoj kev kawm uas kav lub neej ntev ntev tseem ceeb heev rau sawvdaws txhua leej txhua tus. Txhua txhia tus xav tau kev kawm thiab lees paub txog qhov lawv ua tau. Txhua yam kev txiav txim yog ua raws cov kev xav tau ntawm txhua tus tub kawm ntawv. Peb qhib rooj lug rau kev sib txuas lus thiab kev mloog kom zoo. Peb muaj kev zoo siab rau peb txoj kev ua tau vam meej lug. Tej txiaj ntsim uas peb qhia rau cov menyuam muaj nuj nqis rau peb txhua tus: Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv zoo siab thiab pom zoo los ua ib tug neeg koom tes ntawm "Charactor Counts Coalition". "Charactor Counts Coalitions" yog ib tus neeg koom tes ntawm tej tsev kawm ntawv, tej niam txiv/cov saib xyuas, tsoom nom tswv zej zog tej koom haum thiab tej koom haum muab kev pab tib neeg ua hauj lwm txhawb pab cov tsis koom tes, tej uas tsis muaj feem rau txoj kev kawm los ntawm kev qhia Rau qhov Yam Ntxwv: · · no. Kev sib ntseeg siab Kev ncaj ncees · · Kev sib fwm Kev sis hlub · · Kev ris dej num Kev ua neeg zoo

Thov xyuas txog tej twj qhia thiab lus qhia txog "Character Counts" xa los tsev nrog koj tus menyuam nyob rau lub xyoo

Nqe Lus Hais Txog Lub Luag Hauj Lwm Coj Ua

Npaj muaj ib txoj kev kawm zoo tshaj plaws uas muaj lub hom phiaj siab rau txhua tus tau kawm cov kev kawm, kev nyob haum xeeb, thiab lub tswv yim kev txawj ntse uas xav tau los kawm tag lub neej tom ntej.

Nqe Lus Hais Txog Lub Zeem Muag

Ib qho chaw kawm uas txhawb pab peb cov tub kawm ntawv thiab tsev neeg lub siab lub ntsws thiab muaj lub hwj chim los xaiv yam zoo rau lub neej ua tau tus qauv zoo rau lawv lub neej tom ntej. 2309 Tulare Street - Fresno, California 93721 (559) 457-3000

2

Cov Cai Muaj thiab Cov Kev Ris Dej Num

E.C. 48980 (a)

Cov Cai Tub Kawm Ntawv Muaj

· · · Mus kawm ntawv tsuas yog tshwj hais tias raug tshem tawm raws li txoj cai tau teev ntseg hauv tus Cai Kawm Ntawv; Mus kawm ntawv hauv ib qho chaw uas zoo thiab muaj kev sib haum xeeb, tsis muaj kev txhawj ntshai thiab kev ua phem; Muaj kev kaj siab hlo txais tej txiaj ntsim ntawm lawv tus xib hwb kev siv zog qhia, yam tsis muaj kev cuam tshuam los ntawm lwm tus tub ntxhais kawm ntawv; Muaj cai nkag tau rau kev pab ntawm tus xib hwb/tus pab tswv yim uas tau raug tso cai; Los tshawb xyuas tus kheej tej ntaub ntawv zwm cia thaum muaj hnub nyoog 16 xyoo; thiab Tau txais kev qhia txhua nrho txog tsev kawm ntawv cov cai thiab kev coj noj coj ua.

Cov Cai ntawm Cov Xib Hwb Muaj

· · · Cia siab tau txais tej kev mloog, kev siv zog, thiab kev koom tes los ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv uas tuaj kawm hauv lawv cov chav; Muaj niam txiv thiab thawj coj los nres thaum tswj cov cai uas tsim los txhawb tej chaw kawm kom zoo ntxiv; Los qhia yam tsis pub muaj kev cuam tshuam kom tsawg li tsawg tau tab txawm qhov kev tshwm sim ntawm yuav yog dab tsi thiab los qhov twg los los xij; thiab Tau txais kev sib hwm thiab kev sib saib taus sib luag zos los ntawm tej twb tus hauv chav kawm thiab tag nrho.

· · ·

·

Cov Kev Ris Dej Num ntawm Cov Xib Hwb

· Saib tej kev tsim nuj ntawm tej twb tus tub ntxhais kawm ntawv raws li tej kev ib leeg muaj ib qho kev zoo thiab puav leej yog ib tug neeg tseem ceeb; Los npaj kho txhua txhia tus kawm ntawv nrog rau tej kev paub, kev txawj, tej yam ntxwv, thiab tej kev tsim nuj uas yuav tsum kom muaj rau txoj kev ua neej zoo; Los saib xyuas thiab tuav ceev cov tub ntxhais kawm ntawv kom lawv ua thiab ris tej lawv yuav tsum tau ua rau txhua txhua lub sij hawm; Los muab kev soj ntsuam ntawm ntau ntau yam tswv yim txawv, kev pom zoo, thiab tej kev ua tawm ntsees rau thiab kev do nrog lawv uas yog ib qhov haum sib luag thiab ncaj ncees; Los muab kev qhia rau niam txiv/tus saib xyuas thiab cov tub ntxhais kawm ntawv ua ntu zus rau tej kev tshaj qhia, xam nrog tas nrho tej ntaub ntawv uas haum thiab muaj feem rau tus tub ntxhais kawm ntawv tej kev ua nyob tom tsev kawm ntawv; Los luj xyuas kom meej rau lawv tus kheej tej kev ua tau nrog rau tej hom phiaj ua ntawm tej kev yuav loj hlob mus tau rau nws qhov kev txawj ntse uas pom tias yuav mus txog; thiab Los pib ua thiab tswj xyuas tej cai siv hauv chav qhia ntawm tej twb tus kom haum xwm yeem nrog rau lub tsev kawm ntawv thiab lub hauv paus tsev kawm ntawv tej cai siv.

Cov Kev Ris Dej Num ntawm Tub Kawm Ntawv

· · · · · Mus kawm ntawv thiab nkag cov chav kawm txhua hnub thiab ncav sij hawm; Npaj txhij zog mus kawm nrog rau tej ntaub ntawv uas tsim nyog muaj thiab ua hauj lwm; Paub thiab hwm tsev kawm ntawv cov cai thiab kev coj noj coj ua. Hwm tej cai uas muaj ntawm tsev kawm ntawv cov neeg ua hauj lwm, cov phooj ywg kawm ntawv, thiab ib zej tsoom neeg; thiab Qhia tau tias muaj kev txaus siab rau tej tsev kawm ntawv thiab thaj chaw.

·

· ·

·

Cov Cai ntawm Niam Txiv/Tus Saib Xyuas Muaj

· Cia siab tias sij hawm lawv cov menyuam nyob tom tsev kawm ntawv yuav yog nyob rau hauv ib qho chaw muaj kev nyob ruaj ntseg thiab ib qho chaw haum siab uas muaj tej dej num ua ntau uas yog muaj kev saib xyuas thiab kev qhia los ntawm cov neeg ua hauj lwm; Muaj qhov paub tseeb tias tsev kawm ntawv cov neeg tuav hauj lwm yuav tsis muaj lub sij hawm txwv txiav tau niam txiv txoj cai; Tau txais kev qhia txog lub hauv paus tsev kawm ntawv tej cai, lub tsev kawm ntawv tej cai, thiab tej cai coj noj coj ua; thiab Txheeb xyuas lawv tus menyuam tej ntaub ntawv zwm tseg nrog ib tug neeg khiav hauj lwm muaj ntawv pov thawj los pab

·

·

· · ·

Cov Cai ntawm Cov Thawj Coj Muaj

· Los pib tsim cov cai tswj uas tsim nyog coj los tswj cov chaw kawm kom muaj kev thaj yeeb txhawb pab zoo ntxiv rau txoj kev qhia thiab kev kawm; Los muab kev txiav txim siab rau tas nrho tej teeb meem uas tshwm sim rau cov tsev kawm ntawv, qhov tseeb tiag yog yam uas zoo tshaj uas yuav los pab tau cov tub ntxhais kawm ntawv; Los saib xyuas thiab tuav cov tub ntxhais kawm ntawv kom lawv ua thiab ris lawv tej yam yuav tsum tau ua thiab los muab kev taug kom sai thiab haum rau cov muaj kev txhaum rau txoj kev ua yuam cai; thiab Cia siab tias tas nrho cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv zeem tau thiab ua tiav lawv tes dej num kom mus tau rau sab kev tswj ceev lub tshav kawm.

·

Cov Kev Ris Dej Num ntawm Cov Niam Txiv/Cov Saib Xyuas

· Mus xyuas tsev kawm ntawv ua ntu zus muab kev koom tes hauv tej rooj sab laj nrog cov xib hwb, cov kws pab sab laj ntaus tswv yim, lossis cov thawj coj hais txog cov kev kawm thiab kev coj tus cwj pwm ntawm lawv tus menyuam; Muab kev koom tes txhawb pab los ntawm kev saib xyuas lawv cov menyuam kom tau pw txaus, noj tej khoom muaj kuab zaub mov txaus, thiab hnav cov ris tsho uas tsim nyog ua ntej mus kawm ntawv; Muaj peev xwm tswj thiab tuav tau lawv tus menyuam xwm yeem thiab muab kev pom zoo rau cov kev teem txim tsim nyog raws li tsev kawm ntawv cov neeg ua hauj lwm tau siv; Muab kev koom tes nrog tsev kawm ntawv nrhiav cov kev txhawb pab los tsim kev txhawb pab qhoos kas kawm kom zoo ntxiv uas muaj rau cov tub ntxhais kawm ntawv; Qhia tsev kawm ntawv txog qhov chaw nyob, xov tooj, ntaub ntawv qhia txog kev mob nkeeg thiab kev txhaj tshuaj, thiab lwm yam tseeb uas yuav pab tau tsev kawm ntawv pab lawv tus menyuam; thiab Kom paub txog lub hauv paus tsev kawm ntawv cov cai siv thiab tsev kawm ntawv cov cai thiab cov kev coj noj coj ua.

·

·

·

Cov Kev Ris Dej ntawm Cov Thawj Coj

· · Los muab kev cob qhia ua tus coj uas yuav tsim, txhawb siab, thiab txhawb kev zoo mus rau sab kev qhia thiab kev kawm tau zoo; Los tsim, nthuav qhia zeej tsoom sawv daws, thiab tswj tej cai ntawm tsev kawm ntawv uas yuav pab ua kev yooj yim rau txoj kev kawm tau zoo thiab txhawb kev coj tus yam ntxwv thiab xeeb ceem ua ntawm kev ua tau zoo ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv; Los thov kev pab los ntawm lub Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv tej chaw txhawb pab thiab tej chaw khiav hauj lwm thiab tej kev pab ntawm lub zej zos thiab cov "resources" hauv txhua rooj uas teev pom tej kev ua ntawd; thiab Siv zog los pab sab laj daws tej kev txhawj xeeb nrog tej tub ntxhais kawm ntawv/cov ua hauj lwm/niam txiv/cov saib xyaus/lub zej lub zos kom muaj kev haum xeeb thiab kev coj ua nrog rau kev mob siab thiab kev hlub tshua lawv.

·

·

·

·

·

·

3

Sij Hawm rau Tub Kawm Ntawv Tshais Mus Los rau kev Qhib Cuv Npe, Cov Tsev Kawm Ntawv Tshaj Lij (Magnet), thiab Tsis Tseg Menyuam Poob Qab (NCLB) Kev Xaiv Tshais Mus Los

Yim Hli-Kaum Ib Hlis 2006

Ntawv ceeb toom rau cov niam txiv/cov neeg saib xyuas nrog Phau Ntawv Ceeb Toom thiab Muab Lus Qhia Niam Txiv & Tub Kawm Ntawv txog kev Qhib Cuv Npe, Cov Tsev Kawm Ntawv "Magnet", thiab NCLB Kev Xaiv Tshais Mus Los. Txhua tus tub kawm ntawv cuv npe hauv Fresno Unified yuav tsum tau txais ib tsab ntawm Phau Ntawv Ceeb Toom thiab Muab Lus Qhia Niam Txiv & Tub Kawm Ntawv los ntawm tsev kawm ntawv.

Kaum Ob Hlis tim 1, 2006

HNUB KAW: Hnub kawg rau cov niam txiv/cov neeg saib xyuas thiab cov thawj xib hwb los cob tej kev thov tshais chaw thiab Tej Ntawv Thov Cov Tsev Kawm Ntawv Tshaj Lij rau Lub Chaw Muab Kev Pab Tiv Thaiv/Lub Chaw Saib Kev Tshais Mus Los.

Ib Hlis tim 8, 2007

Cov niam txiv/Cov Neeg Saib Xyuas uas nws tau thov rau NCLB Kev Xaiv Tshais Chaw thiab/lossis Cov Tsev Kawm Ntawv Tshaj Lij kom ncav lub Kaum Ob Hlis tim 1, 2006 hnub kawg yuav raug ceeb toom los ntawm Lub Chaw Muab Kev Pab Tiv Thaiv Teeb Meem/Lub Chaw Saib Kev Tshais Mus Los seb lawv qhov kev thov raug pom zoo lossis tsis pom zoo.

Ib Hlis tim 31, 2007

HNUB KAW: Cov Niam Txiv/Cov Neeg Saib xyuas yuav tsum qhia kev txais yuav NCLB Kev Xaiv Tshais Chaw lossis Cov Tsev Kawm Ntawv Tshaj Lij. Cov NiamTxiv/Cov Neeg Saib Xyuas uas lawv Cov Ntawv Thov Kev XaivTshais Chaw lossis Cov Tsev Kawm Ntawv Tshaj Lij raug pom zoo tiam sis plam los txais yuav qhov kev tshais chaw kom ncav hnub no yuav raug muab lawv qhov Kev Xaiv Tshais Chaw tshem tawm thiab cov ntaub ntawv thov Cov Tsev Kawm Ntawv Tshaj Lij yuav raug muab xa mus rau pawg ntawv thov.

Ob Hlis tim 14, 2007

Cov Niam Txiv/Cov Neeg Saib Xyuas nws tau thov rau Cov Kev Qhib Cuv Npe Tshais Chaw kom ncav lub Kaum Ob Hlis tim 1, 2006 hnub kaw yuav raug ceeb toom los ntawm kev xa ntaub ntawv los ntawm Lub Chaw Muab Kev Pab Tiv ThaivTeeb Meem/Lub Chaw Saib Kev Tshais Chaw seb lawv qhov kev thov Qhib Cuv Npe Tshais Chaw raug pom zoo lossis tsis pom zoo.

Ob Hlis tim 27, 2007

HNUB KAW: Cov Niam Txiv/Cov Neeg Saib Xyuas yuav tsum qhia kev txais yuav qhov Qhib Cuv Npe Tshais Chaw. Cov Niam Txiv/Cov Neeg Saib Xyuas nws qhov Kev Thov Qhib Cuv Npe raug pom zoo tiam sis cia li tsis txais yuav qhov kev thov tshais chaw ncav hnub ntawm no yuav raug muab lawv qho kev pom zoo tshais chaw tshem tawm.

4

Cov Tsev Kawm Ntawv Tshaj Lij thiab Lwm Cov Kev Kawm

Fresno Unified zoo siab los qhib muaj kev xaiv tsev kawm ntawv rau txhua tus tub kawm ntawv. Cov ntawv thov rau tej lwb lub ntawm Cov Tsev Kawm Ntawv Tshaj Lij muaj nyob ntawm tej lwb lub Tsev Kawm Ntawv Tshaj Lij, lossis muaj peev xwm muab tau los ntawm hu rau Lub Chaw Muab Kev Pab Tiv Thaiv Teeb Meem/Lub Chaw Saib Kev Tshais Chaw ntawm 457-3343. Cov ntawm no muaj peev xwm muab tau los ntawm Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv lub chaw nruab ntug ntawm www.fresno.k12.ca.us. Thov ua zoo xyuas tej lus piav qhia txog tej txwb txoj kev kawm ua ntej thov. B.P.5116.2

Hnub Kaw rau Kev Thov: Kaum Ob Hlis 1, 2006

Cov ntawv thov ua tiav lawm yuav tsum tau txais tsis pub lig tshaj lub Kaum Ob Hlis 1, 2006. Cov tub kawm ntawv tsis raug xaiv raug muab tso rau hauv ib "pawg muab kev thov" thiab yuav muaj kev tsim nyog rau tso chaw raws li muaj chaw seem.

Cov neeg thov yuav raug ceeb toom ua ntej lub Ib Hlis 5, 2007 txog lawv tej kev tso chaw kawm Cov Tsev Kawm Ntawv Tshaj

Lij. Cov neeg thov yuav raug hais kom txais yuav qhov kev xaiv tso chaw tsis pub lig tshaj lub Ib Hlis 31, 2007.

Tsev Kawm Ntawv Phab Qis Cov Kev Kawm Tshaj Lij

Alexander Hamilton

Qib K-8 248-7370

Cov tub kawm ntawv ntawm Hamilton kawm txog kev ua duab thiab kev ua yeeb yam ntawm tej teb chaws thoob plaws ntiaj teb thiab, siv tej txuj ci tshiab, tsim muaj tej dej num nqis tes kawm kiag. Tej koob tsheej thoob plaws tsev kawm ntawv nthuav tawm tub kawm ntawv tes hauj lwm thoob plaws xyoo. Kev Ntaus Nqi Xaiv Tub Kawm Ntawv: Ua Tiav Daim Ntawv Thov; rho hmoov Hnub Kawg Ua Ntawv Thov: Kaum Ob Hlis 1, 2006

Bullard TALENT

Qib K-8 248-7030

Yokomi Elementary Science thiab Tecnology

Qib K-6 457-3816

Lub tsev kawm ntawv phab qis tshiab nyob hauv plawv nroog muaj "cov chav kawm ntawm lub neej tom ntej" nrog rau tej txuj ci tshiab tam sim no. Cov tub kawm ntawv muab kev koom tes hauv kev nqis tes kawm Kev Tshawb Fawb txhua hnub nrog tag nrho tej twj yuav tsum muaj thiab cov xib hwb tau kev cob qhia thiab tau ua dua los Kev Ntaus Nqi Xaiv Tub Kawm Ntawv: Ua Tiav Daim Ntawv Thov; rho hmoov Hnub Kawg Ua Ntawv Thov: Kaum Ob Hlis 1, 2006

Bullard TALENT yog ib lub tsev kawm ntawv qib kindergarten txog qib 8th qhia Fresno Unified cov kev kawm tseem ceeb uas ua ntsees rau Kev Ua Duab Zoo Nkauj thiab Kev Ua Yeeb Yam. Pib hauv kindergarten, tag nrho cov tub kawm ntawv muab kev koom tes hauv ib qho kev kawm suab Paj Nruag thiab Kev Ua Duab Zoo Nkauj. Bullard TALENT yeej muaj siab hlo ua raws txoj kev xav tias "Tej Kev Ua Duab Zoo Nkauj Yog Txoj Kev Txawj Kev Ntse". Kev qhia tshwj xeeb hauv Kev Ua Duab Zoo Nkauj, Kev Ua Yeeb Yam, Kev Seev Cev/Kev Txav Mus Los thiab Suab Paj Nruag raug npaj muaj. Cov tub kawm ntawv raug cia siab kom muab kev koom tes hauv cov chav Ua Duab Zoo Nkauj thiab Ua Yeeb Yam txuas ntxiv rau Fresno Unified cov kev kawm tseem ceeb. Kev Ntaus Nqi Xaiv Tub Kawm Ntawv: Ua Tiav Daim Ntawv Thov; rho hmoov Hnub Kawg Ua Ntawv Thov: Kaum Ob Hlis 1, 2006

Tsev Kawm Ntawv Phab Nrab Cov Kev Kawm Tshaj Lij

Tsev Kawm Ntawv Phab Nrab Baird

Qib 5-8 451-4310

Baird, California Ib Lub Tsev Kawm Ntawv Nto Npe, qhib muaj txoj hau kev kawm raws ib zaj txuj ci twg, tes dej num ntxim siab, kev raus tes ua kiag, kev muab siab hlo rau. Cov tub kawm ntawv raug cais ua tej pawg kawm ntau yam txuj ci sib xyaws uas muaj kev kawm lus, kev ua neej nyob sib haum

xeeb, kev tshawb fawb, lej, thiab kev ua kom lub cev khov. Cov tub kawm ntawv muaj feem xyuam hauv ib txoj kev tseev kom xaiv kawm sab nraud kaum ob (12) lub lim tiam nrog rau tus kheej xaiv kawm ib qho sab nraud ntxiv thiab. Kev ua lag luam liaj teb raug muab tso nkag rau hauv tag nrho txhua phab txhua pheev ntawm txoj kev kawm kom cov tub kawm ntawv pom tej txiaj ntsim ntawm tej hav zoov hav tsuag hauv lub loom tiaj San Joquin thiab nws txoj kev muaj feem thoob plaws qab ntuj. Baird qhib rau cov tub kawm ntawv muaj tej hau kev qhib

taug mus dhau tej kev kawm ib txwm muaj los thiab dhau mus ua neej nyob muaj kev sib fwm rau lawv tus kheej, tej neeg ntawm lub ntiaj teb, thiab lub chaw uas lawv nyob. Kev Ntaus Nqi Xaiv Tub Kawm Ntawv: Ua Tiav Daim Ntawv Thov; rho hmoov Hnub Kawg Ua Ntawv Thov: Kaum Ob Hlis 1, 2006

5

Fort Miller Chaw Kawm Dej Num Kho Mob

Qib 7-8 248-7100

Lub Chaw Kawm Dej Num Kho Mob xyuas ntsees rau cov dej num hauv cov seem kev kawm tshuaj thiab kev noj qab haus huv. Peb txoj kev sib koom tes nrog Tsev Kho Mob "Valley Children's" ua rau cov tub ntxhais kawm ntawv muaj peev xwm tau ua hauj lwm nrog kiag cov kws txawj dej num thiab nce tej kev nqis tes ua/kev muab siab hlo ua nyob rau hauv ib qho chaw kho mob kiag. Txoj kev kawm loj muab tej kev paub dua los lawm no tso ua ke rau hauv txoj kev kawm Lej, kev Tshawb Fawb, kev Hais Lus, thiab kawm Kev Sib Haum Xeeb. Txuas ntxiv ntawd, cov chav kawm soj ntsuam thiab xaiv kawm sab nraud npaj muaj tus kheej tej txawj rau cov tub kawm ntawv kom muaj kev vam meej ib qho kev ua dej ua num. Cov tub kawm ntawv tau siv qhov txuj ci siab ntau ntau tam li ib qho twj siv kawm, xam nrog rau lub chaw kawm computer thiab lub chaw hu xov tooj sib txuas lus.

Kev Ntaus Nqi Xaiv Tub Kawm Ntawv: Ua Tiav Daim Ntawv Thov "magnet"; rho hmoov Hnub Kawg Ua Ntawv Thov: Kaum Ob Hlis 1, 2006

Wawona Kev Kawm Txuj Ci Txawv Teb Chaws Ib Nrab Xyoo

Qib 6-8 248-7310

Qhov Kev Kawm Txuj Ci Txawv Teb Chaws hauv cov Nrab Xyoo ntawm Wawona (IBMYP) yog ib qho kev kawm peb (3) xyoos rau cov tub kawm ntawv hauv qib 6 - 8. Cov tub kawm ntawv uas Kawm Lus, Kawm Neeg Sib Haum Xeeb, Kawm Lej, Kawm Txuj Ci, Kawm Kev Tshawb Fawb, Kawm Kev Qoj Lub Cev Khov, Kawm Kos Duab thiab Kawm Lus Txawv Teb Chaws. Tsib (5) suam uas pom hauv kev ua thoob plaws txoj kev kawm: Mus Rau Qhov Kev Kawm; Zej Zog Kev Pab, Chaw Ib Puag Ncig, "Homo Faber" (cov tub kawm ntawv yuav paub txog tib neeg kev muaj peev xwm tsim, ua tau, hloov, thiab txhim kho txoj kev ua neej kom zoo); thiab kev kawm txog kev noj qab nyob huv thiab kev sib haum xeeb. Kev Ntaus Nqi Xaiv Tub Kawm Ntawv: Ua tiav Daim Ntawv Thov "magnet"; rho hmoov Hnub Kawg Ua Ntawv Thov: Kaum Ob Hlis 1, 2006

Tsev Kawm Ntawv Phab Nrab Sequoia

Qib 7-8 457-3210

Txhawb txoj kev qhia Tshawb Fawb yuav raug coj ua los ntawm cov tub kawm ntawv thoob plaws tej kev nrhiav tau tshiab txog lawv tus kheej thiab lub ntiaj teb. Tej sij hawm kawm sab nraum zoov thiab kev txuas sij hawm yuav raug nthuav lawv tej kev ua dua los thiab coj mus rau tej cwj pwm nyob noj qab nyob ntev ntev. Kev Ntaus Nqi Xaiv Tub Kawm Ntawv: Ua Tiav Daim Ntawv Thov "magnet"; rho hmoov Hnub Kawg Ua Ntawv Thov: Kaum Ob Hlis 1, 2006

Tsev Kawm Ntawv Phab Siab Cov Kev Kawm Uas Tsis Muaj Tej Ywb Yam Tseev Kom Muaj Rau Nkag

Tsev Kawm Ntawv Phab Siab Duncan Polytechnical

Qib 9-12 248-7080

Duncan yog ib lub tsev kawm ntawv phab siab kawm tau txuj ci dav plaub (4) xyoos uas raug muab cais ua tsib txoj kev kawm dej num: 1. Kev Ua Liaj Teb 2. Kev Ua Lag Luam 3. Kev Pab Pej Xeem 4. Kev Kho Mob Nkeeg 5. Kev Tswj Twj Siv Thaum kawm tiav, Duncan cov tub kawm ntawv yeej kawm tau tag nrho cov tseev kom muaj rau kev kawm tiav rau daim ntawv kawm tiav, muaj txoj kev txawj rau kev ua hauj lwm, thiab npaj tau rau kev kawm mus rau qib siab. Kev Ntaus Nqi Xaiv Tub Kawm Ntawv: Ua Tiav Daim Ntawv Thov "magnet"; rho hmoov Hnub Kawg Ua Ntawv Thov: Kaum Ob Hlis 1, 2006

Teb Chaws uas zoo tshaj plaws. (Qib 9-10: Pre-IB Program & Qib 11-12: IB Program) Kev Kawm Lag Luam Thoob Ntiaj Teb thiab Kev Kawm Txuj Ci tseem raug qhib rau txhua tus tub kawm ntawv. Kev Ntaus Nqi Xaiv Tub Kawm Ntawv: Ua tiav Daim Ntawv Thov "magnet"; rho hmoov Hnub Kawg Ua Ntawv Thov: Kaum Ob Hlis 1, 2006

Tsev Kawm Ntawv Roosevelt ntawm Kev Kawm Ua Zoo Nkauj, Sib Txuas Lus, thiab Siv Twj Txuj Siab Qib 9-12 253-5324

Tsev Kawm Ntawv Roosevelt txoj Kev Kawm Ua Duab Zoo Nkauj tau txuas nws txoj kev kawm tshaj lij ntxiv kom muaj cov Kev Pleev thiab Kev Kos Duab nrog rau Kev Ua Yeeb Yam Zoo Nkauj tib si. Kev tuav nws txoj kev ib txwm ua mus ntxiv tam li ib txoj kev kawm zoo kawg nkaus hauv cov seem kev kawm ua yeeb yaj duab, suab paj nruag, kev seev cev, thiab kev ua yeeb yam saum sam thiaj, Roosevelt tam sim no tab tom qhib muaj kev yees duab "video", kev kaw suab, kev tsim duab 3-D, kev siv "computer" ua duab nrog rau kev txuas nws txoj kev kawm pleev duab ntxiv tib si. Ib feem muaj zog heev ntawm tag nrho cov chav kawm txuj ci loj yog kev siv twj txuj siab (technology) ua tej twj kawm thiab qhia. Kev Ntaus Nqi Xaiv Tub Kawm Ntawv: Ua Tiav Daim Ntawv Thov "Magnet"; rho hmoov Hnub Kawg Ua Ntawv Thov: Kaum Ob Hlis 1, 2006

McLane Txoj Kev Kawm Kho Mob & Kev Kawm Tshawb Nrhiav

Qib 9-12 248-5100

Pib koj txoj kev kawm los ntawm ua hauj lwm hauv ib lub chaw Tib Neeg Ua Kev Soj Ntsuam muaj txuj ci siab tshaj plaws thiab siv "computers" tam li ib feem ntawm koj kev qhia hauv cov chav KAWM TSEEM CEEB txhua hnub. Mus kawm "MedCamp" thaum caij ntuj qhua ua kev pib koj txoj kev kawm kho mob thiab kev npaj tuav dej num. McLane sib koom tes nrog St. Agnes, University Medical Center, Veterans Administration, CSUF thiab UCSF. Thaum kawm tiav, koj yuav npaj mus kawm rau ib lub college plaub (4) xyoos thiab/lossis nkag mus kawm txoj kev kawm kho mob. Kev Ntaus Nqi Xaiv Tub Kawm Ntawv: Ua Tiav Daim Ntawv Thov "magnet"; rho hmoov Hnub Kawg Ua Ntawv Thov: Kaum Ob Hlis 1, 2006

Tsev Kawm Ntawv Phab Siab Fresno Kawm Txuj Ci Txawv Teb Chaws (IB)

Qib 9-12 457-2780

Pib hauv cov qib 9 thiab 10 nrog rau Kev Kawm Txawv Teb Chaws uas npaj cov tub kawm ntawv rau xyoo kawm qib 11 thiab 12 thiab Cov Kev Kawm Yuav Daim Ntawv Kawm Tiav Baccalaureate Txawv

6

Tej Kev Kawm Uas Tseev Kom Muaj Rau Kev Nkag*

Tsev Kawm Ntawv Phab Nrab Computech

Qib 7-8 457-2640

Computech yog ib lub Tsev Kawm Ntawv Tau Kev Yeej Thij Ib Hauv Teb Chaws thiab Nto Npe Hauv California uas npaj cov neeg kawm qib 7th thiab 8th mus taug txoj kev kawm plaub (4) xyoo nyob rau hauv Tsev Kawm Ntawv Phab Siab Edison. Computech yog ib lub tsev kawm ntawv phab nrab qhia tshwj xeeb rau kev kawm lej, kev tshawb fawb, thiab kev siv twj txuj siab (technology), qhib ib hnub yim (8) lub sij hawm kawm nrog rau (6) chav tseev kom kawm thiab ntau chav xaiv kawm sab nraud. Computech cov tub kawm ntawv muaj peev xwm kawm tsev kawm ntawv phab siab ntau txoj kev kawm tshaj lij thaum lawv kawm nyob rau hauv tsev kawm ntawv phab nrab, thiab muaj kev nkag tau rau tej twj txuj siab heev uas raug muab tso ua ke kom haum thoob plaws rau tej kev kawm tseem ceeb. Ib txoj kev kawm plaub (4) lub lim tiam pab ntxiv thaum ntuj qhua kuj tau qhib muaj nrog rau kev pab qhia kom to taub thiab kev txuas sij hawm pab tub kawm ntawv nyob rau hauv lub xyoo lub sij hawm niaj txhis kawm ntawv tib si. Cov tub kawm ntawv raug txhawb kom yeej meem mus siv lub chaw kawm"computer" thiab lub chaw qiv ntawv nyeem ua ntej thiab tom qab tsev kawm ntawv tej sij hawm niaj txhis qhib kawm. Kev thauj mus los kuj raug npaj muaj kom cov tub kawm ntawv hauv Computech muaj peev xwm koom tau rau hauv tej kev ua lom zem, kev sib sau ua ke, thiab kev pab qhia kom to taub tom qab lawb ntawv. Cov tub kawm ntawv uas ua tau raws Computech qhov kev ntaus nqi xaiv tub kawm ntawv yuav raug tso rau hauv ib pawg neeg tso npe tos kawm uas ib qho kev teev tub kawm ntawv npe zaum kawg rau kev tso kawm yuav raug xaiv tawm los. Kev Ntaus Nqi Xaiv Tub Kawm Ntawv: Ua Tiav "Magnet" Daim Ntawv Thov Kawm; Computech daim ntawv thov; tej lus pom zoo; cov qhab nia xeem sib piv thiab daim ntawv tshaj qhia qhab nia zaum kawg kiag. Hnub Kaw Ua Ntawv Thov: Kaum Ob Hlis 1, 2006

Kev Ntaus Nqi Xaiv Tub Kawm Ntawv: Ua Tiav Daim Ntawv Thov; zaj lus tub kawm ntawv sau; xib hwb kev pom zoo; kev kawm thiab kev coj cwj pwm zoo; hauv paus loj cov qhab nia xeem teev tseg. Hnub Kaw Ua Ntawv Thov: Kaum Ob Hlis 1, 2006

B.

C.

Tsev Kawm Ntawv Phab Siab Sunnyside Txoj Kev Kawm Ua Kws Kho Mob

Qib 9-12 253-6700

Tsev Kawm Ntawv Sunnyside Txoj Kev Kawm Ua Kws Kho Mob yog ib txoj kev sib koom zoo txawv tshwj xeeb nrog " University of San Francisco" Txoj Kev Kawm Tshuaj, thiab Txoj Kev Kawm Kho Mob; Latino Lub Chaw rau Kev Kawm Kho Mob thiab Kev Tshawb Nrhiav; California State University; Fresno County Lub Chaw Ua Dej Num Saib Kev Kawm thiab Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv los nce tus naj npawb ntawm cov tub kawm ntawv kawm tiav npaj ua cov neeg sib tw tso npe rau hauv cov tsev kawm ua kws saib xyuas kev noj qab haus huv. Kev tso npe kawm raug txo cov tub kawm ntawv qib 9 uas kawm tau tus 3.0 GPA nyob rau hauv kev kawm lej, kev tshawb fawb, thiab lus As Kiv thiab twb kawm tiav "Algebra" ua ntej qib 9th lawm. Kev Ntaus Nqi Xaiv Tub Kawm Ntawv: Ua Tiav "Magnet" Daim Ntawv Thov Kawm; Ntawv Thov Kawm Ua Kws Kho Mob; Nrog tus kheej tham kiag Hnub Kaw Ua Ntawv Thov: Kaum Ob Hlis 1, 2006

D.

E. F

G.

tub kawm ntawv tej ntaub ntawv khaws tseg; Ib daim ntawv teev tseg ntawm tus tub kawm ntawv cov qhab nia xeem tau hauv tej kev xeem sib piv thiab tej kev ntsuas txuj ci hauv paus tsev kawm ntawv muab; Tej lus qhia los ntawm tej kev xeem ua pab pawg txog tej kev muaj peev xwm ua tau muaj qab hau muab los ntawm FUSD cov neeg ua dej num; Kev ua pov thawj tias cov tub kawm ntawv tshiab tau mus kawm nraim hauv "FUSD" ib lub tsev kawm ntawv yam tsawg peb caug (30) hnub ua ntej qhov kev soj ntsuam pib; Kev teev tseg ntawm lwm cov kev xav tau tshwj xeeb; Tej lus qhia txog tus tub kawm ntawv txoj kev paub lus thiab kev ua neej dhau los; thiab Tej kev luj xyuas dhau los rau kev nkag "GATE" tau ua nyob rau hauv "FUSD" los sis lwm lub hauv paus tsev kawm ntawv. C.C.R., Title 5, Sec. 3831; B.P.6172;A.B.2313, Correa, Chapter 748 of the Statues of 2000

Lub Sij Hawm Teem Dej Num Dav Dav: Yim Hli Ntuj/Cuaj Hli Ntuj: Ua zoo xyuas tub kawm ntawv tej ntaub ntawv teev lus qhia tseg Kaum Hli Ntuj/Kaum Ib Hlis Ntuj: Tub kawm ntawv tej npe xa raug muab sau los ua ke Kaum Hli Ntuj-Peb Hlis Ntuj: Xeem thiab soj ntsuam tub kawm ntawv phab kev kawm qis Plaub Hlis Ntuj: Muab kev xeem rau cov tso npe thaum chiv thawj Tsib Hlis Ntuj: Ceeb toom Niam Txiv/Neeg Saib Xyuas; Manchester qhib tej rooj ncauj lus sib qhia ua ntej thiab lis ntaub ntawv nkag kawm * Cov niam txiv/Cov saib xyuas yuav tsum cob dua ib daim ntawv thov. Lub sij hawm cia nkag kuj yuav zoo sib txawv rau tej lwb lub tsev kawm ntawv.

Manchester GATE

Qib 2-6 248-7220

Kev Kawm Muaj Laj Lim Tswv Yim Phab Qis Tsev Kawm Ntawv Tau Thij Ib Hauv Teb Chaws Tsev Kawm Ntawv Nto Npe Hauv California Manchester GATE yog ib txoj kev kawm tsim tshwj xeeb rau cov tub kawm ntawv muaj laj lim tswv yim (GATE) raug zeem tau los thoob plaws hauv "Fresno Unified". Cov tub kawm ntawv raug xaiv rau qhov kev kawm no thiab caw tuaj koom. Kev Ntaus Nqi Xaiv Tub Kawm Ntawv: Kev tsim nyog tau txais "GATE" cov kev pab raws kev cai lij choj raug tso raws ntau qhov kev ntaus nqi uas tsis yog tib tug qhab nia los ntawm ib qho kev xeem twg xwb. Tej lus qhia khaws tseg thiab muab saib xyuas ua kev soj ntsuam tub kawm ntawv qhov kev tsim nyog tau txais "GATE" cov kev pab nyob rau hauv Manchester los sis lwm qhov chaw yog xam nrog rau: A. Xib fwb tej lus piav qhia ntawm tej yam ntxwv tshaj lij, kev kawm tau hauv chav kawm thiab cov qhab nia kawm tau txuj ci nyob rau ntawm

Tsev Kawm Ntawv Phab Siab Edison Computech

Qib 9-12 457-2652

Tsev Kawm Ntawv Phab Siab Edison Computech qhib muaj qib 9-12 ib txoj kev kawm zoo uas npaj txoj kev qhia tshwj xeeb ua ntsees rau kev kawm Lej, Kev Tshawb Fawb, Twj Txuj Ci Siab thiab Lus Txawv Teb Chahws. Computech qhia muaj nees nkaum ib (21) txoj kev kawm siab thiab cov chav kawm tiav kawm tau txij lossis tshaj li cov tseev kom muaj rau kev nkag rau "University of California and California State University, Fresno".

7

Lwm Yam thiab Tej Kev Kawm Txuj Ci Ntiav

Cheeb Tsam Zej Zog Tsev Kawm Ntawv Nruab Hnub -Phoenix Academic

FUSD muaj "community day school" rau theem tsev kawm ntawv phab qis. Cov tub ntxhais kawm ntawv uas tau kawm nyob rau cov tsev kawm ntawv no muaj ntau zaum muaj teeb meem txog kev coj tus cwj pwm thiab xav tau kev pab ntau rau lawv sab kev xav, kev nyob haum xeeb thiab kev loj hlob sab kev kawm (psychological, social and academic development). Cov Tub Ntxhais Kawm Ntawv raug xa npe los ntawm "Expulsion Panel", "SARB Panel", Probation" lossis "Multi-Disciplinary Team" (MDT). Qhov kev kawm xam muaj xib hwb-tub ntxhais kawm ntawv tsawg, kev qhia rau tej twb tus thiab kev soj ntsuam, ua hauj lwm nrog Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv cov neeg muab kev txhawb pab, thiab ntau lub chaw ua dej num kev koom tes. Qhov kev qhia uas tsawg kawg nkaus ntawm hnub kawm ntawv yog peb puas thiab rau caum (360) feeb. Hu tau rau Lub Chaw Saib Kev Kawm Lwm Yam ntawm 457-3759 rau lus qhia ntau ntxiv.

J.E. Young Academic Center

"Young Academic Center" yog lwm txoj kev kawm pab rau tub ntxhais kawm ntawv kawm tiav lawv txoj kev kawm los ntawm nws kawm nws tus kheej. Cov tub ntxhais kawm ntawv tsuas yog tuaj sib ntsib nrog tus xib hwb ib lim tiam ib zaug los xyuas tej dej num uas tau ua tiav. Kev xa npe rau "Young" tsuas raug txais yuav los ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv lub tsev kawm ntawv ntawm chaw nyob nkaus xwb.

Lub Zej Zog Cov Tsev Kawm Ntawv

Fresno "County" Tus Tuam Thawj Saib Kev Kawm qhov chaw ua hauj lwm yog cov khiav dej num rau cov tsev kawm ntawv Fresno "County Community Schools" los muab cov kev pab kev kawm rau Fresno Lub Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv cov tub ntxhais kawm ntawv uas raug rau txim tshem tawm, cov raug tswj xyuas, lossis nyob rau "parole". Cov kev pab kev kawm hauv "County" yog pab cuam rau cov tub ntxhais kawm ntawv qib 1-12. Tom qab Pawg Neeg Saib Kev Kawm muab kev pom zoo, cov kev taw xa mus rau "Community School" yog ua los ntawm "Fresno Unified's Students Services Department", Muaj lus nug dab tsi yuav tsum hu ncaj nraim rau Lub Chaw Saib Kev Rau Txim ntawm 457-3348. (B.P.6181)

Kev Kawm Ntawv Hauv Vaj Tse/Tsev Kho Mob

Cov tub ntxhais kawm ntawv uas tsis taus li ib vuag los ntawm ua tsheb sib tsoo lossis cev nqaij daim tawv muaj mob, puas hlwb, lossis muaj kev ntxhov siab yuav tsim nyog tau txais cov kev kawm nyob tom tsev lossis nyob hauv tsev kho mob lossis ib qho chaw tu cov neeg mob uas tseem nyob hauv Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv. Hu rau Ms. Judy Bezzerides ntawm 248-7490 rau lus qhia ntxiv.

Cov Tsev Kawm Ntawv Ntiav

Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv tau pom zoo rau Cov Tsev Kawm Ntawv Ntiav li nram no, uas nws ua tus saib xyuas thiab ris tes dej num rau. Tej kev nkag cuv npe yog raug tswj los ntawm Lub Chaw Saib Tsev Kawm Ntawv Ntiav los ntawm kev tswj ua ntawm Dr. Rosylin Bessard ntawm 457-3360.

Tsev Kawm Ntawv

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Fresno Prep Academy New Millennium Institute of Education School of Unlimited Learning Sunset Elementary Charter School Carter G. Woodson Public Charter School Knowledge Is Power Program (KIPP) Academy Fresno Valley Prep Academy Valley Arts & Science Academy (qhib thaum Caij Nplooj Zeeg 2007)

Thawj Coj

Earl Vickers Maureen Moore Dr. Mark Wilson Alicia Estigoy Linda Washington Chi Tschang Roger Melton Dr. Brad Huff

Xov Tooj

222-3840 497-9331 498-8543 457-3310 229-3529 233-5477 225-7737 432-8272

Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv koom tes rau hauv kev saib xyuas Cov Tsev Kawm Ntawv Ntiav teev tseg hauv qab no nrog rau lub koom haum tso cai tseem teev tseg hauv qab no thiab: 1. 2. Center for Advanced Research and Technology (CART) (lub koom haum tso cai -- Clovis Unified School District) Edison-Bethune Charter Academy (lub koom haum tso cai -- Fresno County Office of Education Susan Fisher Felicia Quarles 248-7400 457-2530

Cov Tsev Kawm Ntawv Kawm Txuas Ntxiv

Cov tsev kawm ntawv kawm txuas ntxiv npaj muaj ib txoj kev kawm dav heev pab rau cov tub kawm ntawv hnub nyoog kaum rau xyoo (16) lossis laus dua uas nws cov qhab nia poob es kawm tsis tiav, uas nws mus kawm ntawv lig lig hauv sij hawm kawm ntawv (semester), uas nws ua hauj lwm peb caug (30) lossis ntau dua xuaj moos tauj ib lwm tiam, uas nws mus kawm ntawv tu ncab ntu ncua hauv tsev kawm ntawv phab siab, lossis nws muaj lwm yam qab hau uas raug saib ib qho zuj zus.

Cambridge High School

1001 S. Chestnut 253-6560

DeWolf High School

2021 N. Clark 248-7350

8

Kev Tuaj Kawm Ntawv thiab Tsev Kawm Ntawv Pawg Neeg Saib Kev Mus Kawm Ntawv (SARB)

E. C. 48264.5 (a) Thaum thawj thawj zaug kev khiav nkaum, tus tub kawm ntawv tus kheej yuav raug muab ib daim ntawv sau ceeb toom los ntawm tej twb tus tub ceev xwm hais hauv P.C. 830.1. Ib qho kev khaws tseg ntawm tsab ntawv sau ceeb toom yuav raug khaws tseg hauv tsev kawm ntawv rau ib lub sij hawm tsis tsawg tshaj ob (2) xyoos, lossis txog thaum tus tub kawm ntawv kawm tiav, lossis tshais chaw, los ntawm lub tsev kawm ntawv ntawd. Yog tias tus tub kawm ntawv tshais chaw, qhov ntawv khaws tseg yuav raug xa mus rau lub tsev kawm ntawv txais tus tub kawm ntawv cov ntaub ntawv khaws tseg. Ib qho ntaub ntawv khaws tseg ntawm daim ntawv sau ceeb toom yuav raug tuav tseg los ntawm lub koom haum tswj kev cai raws li txoj cai lub koom haum tswj kev cai tsab cai thiab cov kev taug ua. E.C. 48264.5 (b) Thaum kev khiav nkaum zaum ob hauv tib lub xyoo kawm ntawv, tus tub kawm ntawv yuav raug tso los ntawm tsev kawm ntawv mus rau ib qho kev kawm tom qab lawb ntawv lossis qhov kev kawm hnub "weekend" nyob hauv tib "county" raws li tus tub kawm ntawv lub tsev kawm ntawv. Yog tias tus tub kawm ntawv plam tsis tiav qhov kev kawm kom kawm ntawd, tus tub kawm ntawv yuav raug rau qhov "subdivision (c)." E.C. 48264.5 (c) Thaum kev khiav nkaum zaum peb hauv tib lub xyoo kawm ntawv, tus tub kawm ntawv yuav raug xa mus rau, thiab tseev kom mus koom, Tsev Kawm Ntawv Pawg Neeg Saib Kev Mus Kawm Ntawv (SARB) lossis ib qho kev Hloov Kho Kev Khiav Nkaum taug raws li Nqe Lus 48263 lossis taug raws li W.I.C. 601.3. Yog Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv tsis muaj ib qho kev Hloov Kho Kev Khiav Nkaum, tus tub kawm ntawv yuav raug tseev kom mus koom ib qho kev kawm uas zoo ib yam li raug pom zoo los ntawm hauv paus tsev kawm ntawv tus saib xyuas. Yog tus tub kawm ntawv kawm tsis tiav qhov Kev Hloov Kho Kev Khiav Nkaum lossis lwm yam kev kawm uas zoo ib yam li ntawm, tus tub kawm ntawv yuav tsum raug rau "subdivision (d)." E.C. 48264.5 (d) Thaum kev khiav nkaum zaum plaub hauv tib lub xyoo kawm ntawv, tus tub kawm ntawv yuav tsum raug cais tias yog tug neeg khiav nkaum to tsib, raws li qhia nyob hauv Nqe Lus 48262, thiab yuav tsum raug txiav txim hauv "Juvenile Court" uas yuav txiav rau tus tub kawm ntawv li ntawm kom tau txais kev pom zoo los ntawm lub chaw hais plaub taug raws W.I.C. 601. Yog tus tub kawm ntawv tau kev txiav txim los ntawm lub tsev hais plaub, tus tub kawm ntawv yuav tsum raug tseev kom ua ib qho (1) lossis ntau qhov ntawm cov nram no: (1) ua cov kev pab zej zog uas lub tsev hais plaub pom zoo txhawb nqa los ntawm tag nrho ib qho pej xeem lossis koom haum ntiag tug "nonprofit" tsos pub tsawg tshaj nees nkaum (20) xuaj moos tiam sis ntau tshaj plaub caug (40) xuaj moos dhau ib lub sij hawm tsis pub ntau tshaj cuaj ncaum (90) hnub, rau ib lub sij hawm uas tsis yog xuaj moos kawm ntawv lossis ua hauj lwm. Tus tub ceev xwm "probation" yuav tsum tshaj qhia rau lub tsev hais plaub uas tus tub kawm ntawv tsis ua raws hais hauv sob lus no; (2) them ib qho nyiaj nplua los ntawm tus tub kawm ntawv tsis ntau tshaj ib puas dus las (3) ($100) uas tus niam txiv/tus saib xyuas ntawm tus tub kawm ntawv yuav raug ris ua ke; mus koom qhov kev kawm thaiv teeb meem kev khiav nkaum lub tsev hais plaub pom zoo; thiab/lossis ncua lossis tshem tawm qhov cai tsav tsheb taug raws V.C. 13202.7. Qhov "subdivision" no yuav siv tau rau ib tug tub kawm ntawv uas nws tsis mus Koom Tsev Kawm Ntawv Pawg Neeg Saib Kev Mus Kawm Ntawv nkaus xwb, ib qho kev kawm saib xyuas los ntawm "Probation Department" sawv cev tam li Tsev Kawm Ntawv Pawg Saib Xyuas Kev Mus Kawm Ntawv, lossis qhov kev kawm Hloov Kho Kev Khiav Nkaum taug raws subdivision (c).

(4)

Kev mus kawm ntawv zoo tseem ceeb heev rau koj tus menyuam txoj kev kawm vam meej. Txoj Cai Kawm Ntawv tseev kom cov menyuam yaus hnub nyoog ntawm 6-18 kawm ntawv puv sij hawm. Lub Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv cog lus ua hauj lwm nrog cov tub kawm ntawv thiab lawv tsev neeg kom paub meej tias kev mus kawm ntawv tsis zoo tsis txhob raug rau koj tus menyuam.

Kev Ceeb Toom Niam Txiv

E.C. 48260.5

Thaum ib tug tub kawm ntawv twg qhov kev cais thaum xub thawj tam li ib tug neeg khiav nkaum, hauv paus tsev kawm ntawv yuav tsum ceeb toom tus tub kawm ntawv nws niam nws txiv/tus saib xyuas, los ntawm kev xa ntaub ntawv hauv tsev xa ntawv lossis lwm yam xa uas tsim nyog, ntawm cov nram qab no: (a) (b) Tias tus tub kawm ntawv yog neeg khiav nkaum. Tias niam txiv/tus saib xyuas raug tseev kom yuam tus tub kawm ntawv mus koom kawm ntawv. Tias cov niam txiv/cov saib xyuas uas nws plam qhov uas yuav tsum tau ua no kuj raug tau txim txhaum ntawm tsis mloog txoj cai thiab raug tsub txim raws li Phaj Lus 6 (pib nrog rau Nqe lus 48290) ntawm Ch. 2 ntawm Part 27. Tias Lwm Txoj Kev Kawm muaj nyob rau hauv Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv. Tias tus niam txiv/tus saib xyuas muaj txoj cai ntsib nrog tsev kawm ntawv cov neeg khiav dej num los sib tham cov kev daws rau tub kawm ntawv qhov kev khiav nkaum. Tias tus tub kawm ntawv kuj yuav raug tsub txim raws li Nqe lus 48264. Tias tus tub kawm ntawv kuj yuav raug ncua, raug txwv, lossis ncua tus tub kawm ntawv daim ntawv tsav tsheb raws li Nqe Lus 13202.7 ntawm Txoj Cai Tsav Tsheb. Tias nws raug pom zoo tias niam txiv/tus saib xyuas tuaj nrog tus tub kawm ntawv mus kawm ntawv thiab koom cov chav nrog tus tub kawm ntawv ib (1) hnub.

Cov Tub Kawm Ntawv Uas Khiav Nkaum

E.C. 48260(a)

Ib tug tub kawm ntawv twg uas raug tseev kom kawm ntawv puv sij hawm lossis raug tseev kom kawm ntawv txuas ntxiv uas nws tau ntsug kev kawm yam tsis muaj kev zam tsim nyog peb (3) hnub hauv ib (1) xyoos kawm ntawv lossis lig lossis ntsug ntau tshaj tej qhwb qho peb caug (30) feeb rau ib lub sij hawm kawm ntawv twg ntawm hnub kawm ntawv yam tsis muaj ib qho kev zam tsim nyog rau peb (3) zaug hauv ib (1) xyoos kawm ntawv, lossis ib qho twg sib txuam los xij, yog ib tus neeg khiav nkaum thiab yuav raug tshaj qhia rau tus thawj saib kev tuaj kawm lossis rau tus Tuam Thawj Saib Kev Kawm ntawm lub hauv paus tsev kawm ntawv.

(c)

Neeg Khiav Nkaum To Tsib

E.C. 48262

Ib tug tub kawm ntawv uas pom tau tias yog ib tug khiav nkaum to tsib nws tau raug tshaj qhia tam li ib tug neeg khiav nkaum peb (3) lossis ntau zaus tauj xyoo kawm ntawv, raug npaj tias tsis pub tub kawm ntawv raug pom tau tias yog ib tug neeg khiav nkaum to tsib tshwj tias hauv paus tsev kawm ntawv ib tug tub ceev xwm lossis tus neeg ua dej num tau ua txhua yam los ua kom muaj yam tsawg ib (1) lub rooj sib tham nrog niam txiv/tus saib xyuas ntawm tus tub kawm ntawv thiab tus tub kawm ntawv nws tus kheej, tom qab ua ntaub ntawv ntawm cov kev tshaj qhia raug tseev kom ua los ntawm Nqe Lus 48260 lossis 48261.

(d) (e)

(f) (g)

(h)

Kev Khiav Nkaum/Kev Ceeb Toom, Kev Kawm Ntawv Hnub "Weekend", SARB

E.C. 48264.5

Ib tug menyuam tsis muaj hnub nyoog uas nws yog ib tug neeg khiav nkaum ua raws li Nqe Lus 48260 lossis 48261 kuj yuav tseev kom mus koom cov chav "make-up" uas ua muaj ib (1) hnub ntawm "weekend" raws li "subdivision (c) ntawm Nqe lus 37223 thiab rau ua raws li nram no.

Tsev Kawm Ntawv Pawg Neeg Saib Kev Mus Kawm Ntawv (SARB)

E.C. 48263

Yog tias ib tug tub kawm ntawv tsis tau muaj hnub nyoog twg hauv ib lub hauv paus tsev kawm ntawv twg ntawm ib lub "county" yog ib tus neeg khiav nkaum to tsib, lossis mus kawm ntawv tsis cuag ncua, raws li piav nyob hauv phaj lus no, lossis yog tug ib txwm tsis mloog nom tswv lus lossis tsis ua raws lub sij hawm mus koom kev kawm, tus tub

9

kawm ntawv kuj yuav raug xa mus rau SARB lossis mus rau lub chaw saib neeg nyob txim rau cov kev pab yog tias lub chaw saib neeg nyob txim tau raug xaiv los txais cov kev xa no. Tus thawj saib xyuas kev kawm ntawv, lossis lwm tus neeg Pawg Neeg Saib Kev Kawm ntawm hauv paus tsev kawm ntawv lossis lub "county" tsis tso cai rau, ua qhov kev xa yuav tsum ceeb toom tus neeg tsis tau muaj hnub nyoog thiab cov niam txiv/cov saib xyuas ntawm tus neeg tsis muaj hnub nyoog, sau ua ntaub ntawv, lub npe thiab chaw nyob ntawm Pawg Neeg Tswj thiab lub chaw saib neeg nyob txim uas tau xa qhov teeb meem thiab qhov qab hau ua kev xa. Daim ntawv ceeb toom yuav tsum qhia tias tus tub kawm ntawv thiab cov niam txiv/cov saib xyuas ntawm tus tub kawm ntawv yuav raug tseev kom, nrog rau tus neeg xa, mus ntsib nrog SARB lossis tus tub ceev xwm saib neeg nyob txim los pom zoo ib qho kev sib hais ntawm qhov kev xa.

(2)

kawm ntawv, lossis tag nrho, tau plam los ua raws tej lus hais kom ua ntawm SARB lossis tus tub ceev xwm saib neeg nyob txim lossis cov kev pab npaj muaj rau. Lub npe thiab chaw nyob ntawm tus niam txiv/tus saib xyuas ntawm tej twb tus tub kawm ntawv tau piav nyob hauv sob lus (1).

SARB Kev Tsub Txim

E.C. 48263.5

E.C.48263.5(a) Nyob hauv ib lub "County" twg uas tsim muaj "county" ib pawg SARB raws li Nqe Lus 48321, SARB muaj peev xwm ceeb toom cheeb tsam tus kws lij choj lossis tus tub ceev xwm saib neeg nyob txim, lossis tag nrho, ntawm lub "county" uas lub hauv paus tsev kawm ntawv nyob, lossis tus tub ceev xwm saib neeg nyob txim ceeb toom tau rau cheeb tsam tus kws lij choj los ntawm kev xa ntawv "first class mail" lossis lwm yam kev ua tau tsim nyog, ntawm cov nram qab no yog tias cheeb tsam tus kws lij choj lossis tus tub ceev xwm saib neeg nyob txim tau raug xaiv los koom tes hauv qhov kev Kho Kev Khiav Nkaum piav nyob rau hauv "subdivision (b)": (1) Lub npe ntawm tej twb tus tub kawm ntawv uas nws tau raug cais tam li ib tug neeg khiav nkaum thiab Pawg Neeg Saib Kev Mus Kawm Ntawv lossis tus tub ceev xwm saib neeg nyob txim tau txiav txim nws: (A) tias cov kev pab muaj nyob hauv zos tsis muaj peev xwm pab daws tau cov teeb meem khiav nkaum lossis tsis mloog nom tswv lus. (B) tias tus tub kawm ntawv lossis cov niam txiv/cov saib xyuas ntawm tus tub

E.C.48263.5(b) Thaum tau txais daim ntawv ceeb toom npaj muaj raws li "subdivision" (a), cheeb tsam tus kws lij choj lossis tus tub ceev xwm saib neeg nyob txim muaj peev xwm ceeb toom niam txiv/cov saib xyuas ntawm tej twb tus tub kawm ntawv hais txog nws daim ntawv ceeb toom tau txais, los ntawm kev xa ntawv hauv tsev xa ntawv lossis lwm yam kev xa uas tsim nyog, tias lawv muaj peev xwm raug tsub txim tau raws li Phaj Lus 6 (koom nrog rau Nqe lus 48290) ntawm Tshooj 2 ntawm Part 27 rau kev plam los yuam tus tub kawm ntawv kom mus kawm ntawv. Cheeb tsam tus kws lij choj lossis tus tub ceev xwm saib neeg nyob txim tseem muaj peev xwm thov kom niam txiv/cov saib xyuas thiab tus menyuam mus koom ib lub rooj sib tham hauv cheeb tsam kws lij choj lub chaw saib dej num lossis ntawm lub chaw saib neeg nyob txim raws li Nqe lus 601.3 ntawm Txoj Cai "Welfare thiab Institutions" los tham txog cov kev rau txim raug cai ntawm tus menyuam qhov kev khiav nkaum. Ntawv ceeb toom ntawm lub rooj sib tham yuav tsum raug muab raws li Nqe lus 601.3 ntawm Txoj Cai "Welfare thiab Institutions".

Ntawv, lossis yog tias cheeb tsam kws lij choj lossis tus tub ceev xwm saib neeg nyob txim tau txais ntawv ceeb toom los ntawm Tsev Kawm Ntawv Pawg Neeg Saib Kev Mus Kawm Ntawv, lossis cheeb tsam kws lij choj tau txais ntawv ceeb toom los ntawm tus tub ceev xwm saib neeg nyob txim, raws li "subdivision" (a) ntawm Nqe lus 48263.5 ntawm Txoj Cai Kawm Ntawv tias ib tug menyuam tsis muaj hnub nyoog twg tseem pheej raug cais tam li ib tug neeg khiav nkaum tom qab ua zoo xyuas thiab muab kev qhuab ntuas los ntawm SARB lossis tus tub ceev xwm saib neeg nyob txim, cheeb tsam kws lij choj lossis tus tub ceev xwm saib neeg nyob txim, lossis tag nrho, muaj peev xwm thov cov niam txiv/cov saib xyuas thiab tus menyuam mus koom ib lub rooj sib tham hauv cheeb tsam kws lij choj lub chaw saib dej num lossis ntawm lub chaw saib neeg nyob txim los sib tham tej kev raug txim raws kev cai ntawm tus menyuam tsis muaj hnub nyoog qhov kev khiav nkaum.

Kev Kawm Ntawv Txhua Hnub/ CalWORKS

W.I.C. 11253.5

Raws li "Welfare" thiab "Institutions", txoj cai cov menyuam hauv tsev neeg uas muaj kev koom tes hauv "CalWorks" yuav tsum tau mus kawm ntawv txhua hnub. Cov Niam Txiv/Cov Saib Xyuas yuav tsum npaj kev tshaj qhia txog lawv cov menyuam thaum lub "county" tau nug. Yog hais tias tau txiav txim tias cov menyuam yuav tsum mus kawm ntawv tiam sis ho tsis mus, cov nyiaj txiag uas pab rau tsev neeg ntawd yuav raug kho dua.

Tawv Dhau ntawm SARB, Ntsib Nrog Cheeb Tsam Kws Lij Choj lossis Tus Tub Ceev Xwm Saib Neeg Nyob Txim

E.C. 601.3(a)

Yog tias cheeb tsam kws lij choj lossis tus tub ceev xwm saib neeg nyob txim tau txais ntawv ceeb toom los ntawm hauv paus tsev kawm ntawv raws li "subdivision" (b) ntawm Nqe lus 48260.6 ntawm Txoj Cai Kawm Ntawv tias ib tug menyuam tsis muaj hnub nyoog twg tseem pheej raug cais tam li ib tug neeg khiav nkaum tom qab cov niam txiv/cov saib xyuas tau raug ceeb toom raws li "subdivision (a) ntawm Nqe lus 48260.5 ntawm Txoj Cai Kawm

Kev Nrog Ua Kom Ib Tug Menyuam Hnub Nyoog Yau Ntsug Kev Kawm

P.C.272;W.I.C.300,601,602

Cov neeg uas tau ua rau lossis txhawb ib tug neeg uas hnub nyoog qis dua 18 xyoo tsum tsis mus kawm ntawv, lossis nws tsis kam ua raws li tsev tu plaub hais tseev kom tus menyuam mus kawm ntawv, tej zaum yuav raug nplua nyiaj thiab/ lossis tshwm sim raug kaw.

Lus Qhia Luv Luv ntawm Tsev Kawm Ntawv Phab Siab Txoj Caij Mus Kawm Ntawv

Tej Kev Ntsug Muaj Kev Zam

E.C. 48205;B.P.5113;A.R.5113

Ib tug tub kawm ntawv twg yuav tsum raug zam hauv tsev kawm ntawv rau tej qab hau li nram no: 1. 2. Tus kheej muaj mob nkeeg. Raug yuam tawm los ntawm lub "county" lossis lub nroog tus tub ceev xwm saib kev noj qab nyob huv. Tej kev teem caij mus kho mob, kho hniav, kho qhov muag, lossis zuaj ib ce. Mus koom ntees tuag rau ib tug neeg hauv tsev neeg kiag. (A) Qhov kev zam rau tej yam zoo li no yog 5. 6. pub ib (1) hnub yog tias lub ntees tuag nyob hauv California lossis peb (3) hnub yog lub ntees tuag nyob rau lwm (B) lub xeev. "Tsev neeg kiag" yuav tsum yog niam, txiv, pog, yawg, tus pojniam/tus txiv, tub/vauv, ntxhais/nyab, kwv tij, muam lossis ib tug txheeb ze nrog nyob ua ke hauv tus tub kawm ntawv lub tsev. "Jury duty" raws li txoj cai npaj muaj. Muaj mob nkeeg lossis teem caij kho mob nyob rau lub sij hawm kawm ntawv ntawm ib tug menyuam twg rau tus niam txiv saib 7. xyuas tus tub kawm ntawv. Thaum tau txais ntaub ntawv sau thov ua ntej los ntawm niam txiv/tus saib xyuas thiab raug pom zoo los ntawm tus thawj xib hwb lossi tus neeg tau kev tso cai xam nrog rau tiam sis tsis tag rau: (A) (B) Tshwm ntsej muag hauv tsev hais plaub. Nco txog ib hnub so lossis ua koob tsheej ntawm nws qhov kev ntseeg ntuj. Mus koom kev ntseeg ntuj tej kev txhawb siab rau tsis pub ntau tshaj

3. 4.

(C)

10

plaub (4) xuaj moos tauj ib ncua sij (D) (E) hawm kawm (semester). Rooj txhawb siab ua dej num lossis kev xam phaj dej num. Mus koom ntees tuag rau ib tus tib neeg txawv ib tus neeg hauv tus tub kawm ntawv tsev neeg kiag. 8. Kev pab tam li ib tus neeg koom suav qhab nia rau ib qho kev xaiv tsa twg raws li Txoj Cai Xaiv Tsa 12302 Muab kev koom tes hauv kev qhia kev ntseeg ntuj lossis ua raws li Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv tsab cai. Nyob rau tej qho xwm txheej li no: (A) Tus tub kawm ntawv yuav tsum tau mus koom yam tsawg kawg qhov kev kawm tsawg kawg. E.C.46014 Tus tub kawm ntawv yuav tsum raug zam rau lub hom phiaj no rau tsis pub ntau tshaj plaub (4) hnub kawm ntawv 10. tauj ib hlis. E.C.46014 Ib tug tub kawm ntawv twg yuav raug zam ib qho ntau tshaj plaws ntawm peb (3) hnub sib law rau tob hau muaj ntshauv. 11. Thaum ib tug niam txiv/tus saib xyuas tau xee npe Tsev Kawm Ntawv Pawg Neeg Saib Kev Mus Kawm Ntawv (SARB) lossis Tsev Kawm Ntawv Pawg Neeg Ua Zoo Xyuas Kev Mus Kawm Ntawv (SART) daim ntawv cog lus uas hais tias tus kws kho mob ib daim menyuam ntawv thov zam kev ntsug yuav tsum tuaj nrog, tsuas yog cov hnub uas muaj daim ntaub ntawv thiaj yuav raug zam. Yuav ua txhua yam kom paub tseeb tias cov tub kawm ntawv thiab cov niam txiv/cov saib xyuas raug ceeb toom tsis tu ncua txog teeb meem kev tuaj kawm ntawv--raug zam thiab tsis zam rau tub kawm ntawv qhov kev kawm tau. (Saib rau C.C.R., Title 5, Sec. 18066) 6. 3. 4.

lossis kaum (10) zaug muaj kev zam, yuav muaj ib lub rooj sib tham thaiv teeb meem nrog tus tub kawm ntawv thiab niam txiv/tus saib xyuas, thiab tus Thawj coj lossis tus tau kev tso cai. Cov kev ua nyob rau lub rooj sib tham no yuav muaj: 1. txoj cai tuaj kawm ntawv raug muab piav qhia, nrog rau tej qab hau rau kev ua ntsees rau kev tuaj kawm ntawv; 2. Tsev Kawm Ntawv Phab Siab txoj cai tuaj kawm ntawv raug muab piav qhia, nrog rau cov qhab nia tseev kom muaj rau kev kawm tiav; ib tug sawv cev tub ceev xwm/tus saib neeg nyob txim, thaum muaj kev tsim nyog; ntawv cog lus siv rau tub kawm ntawv, raug xee npe los ntawm tub kawm ntawv thiab niam txiv/tus saib xyuas; tus qauv txhawb pab: Yam twg muaj peev xwm ua tau los pab tsev neeg kom tus tub kawm ntawv mus kawm ntawv raws sij hawm ua ntu zus; thiab kev ris dej ris num: rau cov tub kawm ntawv, xws li mus koom ib "lub sij hawm kawm lig" lossis hnub txuas sij hawm ntxiv, Kawm Ntawv Hnub Saturday, lossis Kawm Ntawv Caij Ntuj Qhua.

ib qho kev txiav txim siab teem txim uas yog muaj xya (7) zaug tsis tuaj kawm ntawv uas tsis muaj kev zam hauv ib chav twg.

Cov Tshaj Qhia Kev Kawm Tau

E.C.49067(a) Pawg Neeg Saib Kev Kawm ntawm tej lwb lub hauv paus tsev kawm ntawv yuav tsum muaj cov cai tswj tseev kom muaj kev luj xyuas tej twb tus tub kawm ntawv kev kawm tau rau lub sij hawm muab qhab nia thiab tseev kom muaj ib lub rooj sib tham nrog, lossis sau ntawv tshaj qhia rau, niam txiv/tus saib xyuas ntawm tej twb tus tub kawm ntawv thaum twg los xij nws muaj tim khawv rau tus xib hwb tias tus tub kawm ntawv yog nyob rau qhov txaus ntshai tsam poob kev kawm. Kev tsis kam ntawm niam txiv/tus saib xyuas mus koom lub rooj sib tham, lossis los teb qhov kev sau tshaj qhia, yuav tsis thaiv kev tso tus tub kawm ntawv poob thaum xaus ntawm lub caij muab qhab nia. E.C.49167 (b) Pawg Neeg Saib Kev Kawm ntawm tej lwb lub hauv paus tsev kawm ntawv muaj peev xwm txais yuav cov kev cai tswj tso cai rau xib hwb los muab ib tug qhab nia poob rau ib tug tub kawm ntawv twg uas nws ntsug ntawm tus xib hwb lub chav kawm uas tsis muaj kev zam raws li Nqe Lus 48205 sib npaug zos lossis tshaj ib qho naj npawb ntau kawg nkaus uas yuav tsum raug hais ntsees los ntawm pawg neeg saib kev kawm. Cov kev tswj raug txais yuav raws li tsab cai me no yuav xam nrog rau, tiam sis tsis tag rau, cov nram no: (1) Ib lub sij hawm zoo tsim nyog rau tub kawm ntawv lossis tub kawm ntawv niam txiv/tus saib xyuas los piaav txog cov kev ntsug. 2. Ib qho kev ua rau kev txheeb xyuas tub kawm ntawv cov ntaub ntawv khaws tseg ntawm cov qhab nia poob uas tau muab rau tus tub kawm ntawv rau qhov kev ntsug ntau ntau tsis muaj kev zam. E.C. 49067 (c) Txawm li ntawm los cov kev cai ntawm cov kev cai me (a) ntawm Nqe lus 49061, cov kev cai ntawm nqe lus no yuav siv tau rau niam txiv/tus saib xyuas ntawm tej twb tus tub kawm ntawv yam tsis hais txog lub hnub nyoog ntawm tus tub kawm ntawv.

9.

(B)

5.

Tsev Kawm Ntawv Phab Siab Tsab Cai

B.P.5113;A.R.5113

· Pawg Neeg Saib Kev Kawm tso cai rau cov xib hwb xaiv los muab ib tug qhab nia "F-rau kev tuaj kawm" rau ib tug tub kawm ntawv twg thaum lawv muaj tag nrho cov kev ntsug txog xya (7) zaug tsis muaj kev zam hauv ib chav kawm twg thiab ib lub rooj sib tham thaiv teeb meem tau raug muaj nrog cov tub kawm ntawv thiab lawv niam lawv txiv/cov saib xyuas. Cov kev ntsug tsis zam vim raug muab ncua yuav tsis raug suav mus rau xya (7) zaug kev ntsug tsis muaj kev zam. Tej teeb meem tshwj xeeb yuav raug muab sib hais los ntawm kev nce hau hais. Cov tub kawm ntawv uas nws muaj ib tug qauv ntsug ntau heev yuav raug muab tshem tawm hauv kev kawm raws li ib txwm thiab tshais mus rau ib qho lwm txoj kev kawm kom haum haum.

Tsev Kawm Ntawv Phab Nrab Cov Kev Ntsug Tsis Raug Zam

B.P.5113;A.R.5113

Nyob rau theem Tsev Kawm Ntawv Phab Nrab, tej lwb lub tsev kawm ntawv yuav ua kom xib hwb/lub chaw saib dej num hu thaum ib tug tub kawm ntawv twg muaj ib qho kev ntsug tsis raug zam. · Thaum ntsug peb (3) zaug tsis muaj kev zam, ib tsab ntawv yuav tsum raug xa mus rau cov niam txiv/cov saib xyuas thaum xaus ntawm lub sij hawm tuaj kawm ntawv ceeb toom lawv txog cov kev ntsug thiab xav tau kev daws cov hnub ntsug ntawd. Thaum ntsug tsib (5) zaug ib tsab ntawv thib ob raug xa mus rau niam txiv/cov saib xyuas thaum xaus ntawm lub sij hawm tuaj kawm tom ntej ceeb toom lawv txog cov kev ntsug thiab tej zaum yuav raug txim. Thaum ntsug xya (7) zaug tsis muaj kev zam ·

Cov Kev Ntsug Zam rau Cov Tub Kawm Ntawv Muab Kev Koom Tes hauv Chaw Saib Xyuas Menyuam Muaj Ntaub Ntawv thiab Kev Txhim Kho

A.R.5146

1. Mob nkeeg lossis kev yuam sib cais ntawm tus menyuam lossis tus niam txiv/tus saib xyuas. 2. 3. Tsev neeg muaj xwm ceev Lub sij hawm siv nyob nrog tus niam txiv/tus saib xyuas lossis lwm tus neeg txheeb ze raug tseev kom muaj los ntawm tsev tu plaub lossis yeej qhia meej meej tias yog qhov zoo ntawm tus menyuam. E.C.8208(d)

Pawg Neeg Nce Hau Hais Kev Ntsug

Tej lwb lub tsev kawm ntawv yuav tsim muaj ib txoj kev nce hau hais txog teeb meem tsis tuaj kawm ntawv uas muaj kev txuas lus meej nrog tas nrho cov tub ntxhais kawm ntawv thiab lawv niam lawv txiv/cov saib xyuas. Yuav muaj ib lub sij hawm rau txhua tus tub ntxhais kawm ntawv lossis nws niam nws txiv lossis tus saib xyuas tuaj hais ua ntej muaj

·

·

11

Tsev neeg muaj xwm ceev yuav tsum raug pom zoo tias tej teeb meem yuav tshwm sim thaum twg los xij yuav tsum tau kev ua kiag tam sim, xws li kuj yuav tshwm sim thaum ib qho teeb meem puas tsuaj ntuj ua lossis thaum muaj ib tus neeg hauv tus menyuam tsev neeg kiag ploj tuag, muaj ib qho kev raug mob, lossis raug tseev kom tshwm ntsej muag hauv tsev tu plaub. Ib qho kev ntsug uas pom tau tias zoo rau tus menyuam thaum siv lub sij hawm nrog tus menyuam nws niam nws txiv/tus saib xyuas lossis lwm tus neeg txheeb ze rau tej qab hau pom tias tsim nyog los ntawm tus tswj kev kawm. Thov cim tseg tias yog cov kev ntsug tsis raug teev tseg saum no lawv yuav tsis raug pom zoo zam.

chaw uas deb ntawm tsev kawm ntawv raug teem los ntawm pawg neeg ua kev cai dab qhuas, tsev teev ntuj, lossis ib pawg neeg teev ntuj twg uas yuav tsum muaj kev qhia sab nraud ntxiv txog kev coj cwj pwm thiab "morals" uas tseev kom muaj nyob lwm qhov hauv txoj cai no. E.C. 46014 (c) Tej twb tus tub kawm ntawv twg raug zam li ntawd yuav tsum mus kawm ntawv yam tsawg kawg hnub kawm ntawv luv kawg rau nws qib rau cov tsev kawm ntawv phab qis thiab raws li npaj muaj los ntawm cov lus teem haum haum ntawm cov cai thiab cov kev tswj ntawm Lub Xeev Pawg Neeg Saib Kev Kawm rau cov tsev kawm ntawv phab siab. E.C.46014 (d) Tsis pub ib tug tub kawm ntawv twg raug zam ntawm kev kawm rau qhov hom phiaj li no ntau tshaj plaub (4) hnub tauj ib hlis kawm ntawv twg. Nws thiaj raug tshaj qhia tias qhov kev npaj ntawm Pawg Neeg Tsim Kev Cai tias qhov lus hais ntawm no yuav tsum yog raug tso cai nkaus xwb.

· · ·

Qhov tsawg kawg ntawm tsib (5) hnub thiab ib qho ntau kawg ntawm kaum tsib (15) hnub Xee Daim Ntawv Cog Lus Kawm Ntawv Tus Kheej Ua kom tiav thiab xa tag nrho cov dej num teem ua rov qab

Lus Teev Tseg rau kev koom tes hauv qhov Kev Kawm Tus Kheej Ncua Sij Hawm Luv: · · · · · · · · · · kev mus ncig ua si; kev pam tuag; taug kev tawm xeev/teb chaw; tej hom phiaj ua dab qhuas; tej teeb meem zov menyuam; tsev neeg muaj xwm ceev; mob nkeeg ntev ntev; cev xeeb tub; tej teeb meem tau saib xyuas menyuam; thiab/lossis tub kawm ntawv tej teeb meem kev ruaj ntseg.

Cov Kev Ntsug rau Tej Kev Kho Mob Zais Ntshis

E.C.46010.1;B.P.5113

Cov tub kawm ntawv yuav tsum tsis txhob ntsug kev kawm yam tsis muaj lawv niam lawv txiv/tus saib xyuas kev paub txog lossis kev tso cai, tshuaj cov kev zam nram no: 1. 2. thaum muaj kev kho mob zais ntshis ceev; thiab/lossis thaum tus tub kawm ntawv muaj ib qho kev teem caij kho mob zais ntshis. Thaum zam cov tub kawm ntawv rau tej kev kho mob zais ntshis lossis taug xyuas tej kev teem caij li ntawm, hauv paus tsev kawm ntawv cov neeg khiav dej num yuav tsum tsis txhob nug txog lub hom phiaj ntawm tej kev teem caij li ntawm tiam sis muaj peev xwm hu tau rau lub chaw saib kev kho mob kom paub tseeb lub sij hawm ntawm qhov teem caij. Tsev kawm ntawv yuav tsis lam muab qhov lus qhia no rau niam txiv/tus saib xyuas, tiam sis thaum muaj ib qho kev thov ntsoov rau los ntawm niam txiv/tus saib xyuas yuav tsis khaws qhov lus qhia li no zais ntshis. Thaum cov tub kawm ntawv txaus siab muab qhov lus qhia kho mob zais ntshis rau Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv ib tug neeg khiav dej num twg, tus neeg khiav dej num ntawm yuav tsum tawm tswv yim tias cov tub kawm ntawv yuav tsum nrog lawv niam lawv txiv/tus saib xyuas lossis tus kws kho mob tham, lossis nrhiav kev tawm tswv yim kho mob los ntawm lub nroog lossis lub "county department of health".

Sij Hawm Nyob Hauv Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv (District Residency)

E.C. 48204;A.R.5111.1

Ib tug tub kawm ntawv twg yuav tsum muaj kev nyob rau hauv los ntawm muaj ntaub ntawv sau tseg tias nws nyob nrog niam txiv/tus saib xyuas nyob rau hauv hauv paus tsev kawm ntawv; tias nws yog tus menyuam tsis muaj hnub nyoog nyob rau hauv hauv paus tsev kawm ntawv; tias nws yog ib tug tsev tu plaub kom tu los ntawm ib lub tsev tu menyuam muaj ntaub ntawv, tsev neeg lub vaj tse, lossis lub koom haum menyuam yaus nyob hauv hauv paus tsev kawm ntawv, lossis tias nws nyob hauv vaj tse ntawm tus neeg laus tu menyuam nyob hauv hauv paus tsev kawm ntawv. (E.C. 48204) Pov thawjntawm kev nyob kuj yuav raug muab tau los ntawm ntaub ntawv teev tseg; xam nrog rau tiam sis tsis tag rau tej qhwb qho ntawm cov nram qab no (E.C.48204.6): 1. 2. 3. los; 4. cov tw ntawv them se vaj tse tam sim no; cov tw ntawv them nqi tsev xauj; cov tw ntawv them nqi hluav taws xob dhau ntaub ntawv tshaj qhia chaw nyob xee los ntawm tub kawm ntawv niam txiv /tus saib xyuas; 5. 6. 7. ntawv them nqi tsev txhua lub hlis cov tw ntawv qhib hluav taws xob; thiab/lossis kev txaus siab taug xyuas chaw nyob los ntawm hauv paus tsev kawm ntawv cov neeg khiav dej num.

Cov Naj Npawb Xov Tooj Pab Tau:

Attentance/SARB 1350 M Street Building B Fresno, CA 93721 457-3351 Lub chaw ntawm no ua hauj lwm nrog cov tub kawm ntawv thiab cov niam txiv/cov saib xyuas nrog rau tsev kawm ntawv cov thawj coj los muab kev pab daws tej teeb meem kev mus kawm ntawv. Psychological Services 457-3220 Lub chaw no ua hauj lwm nrog tsev kawm ntawv cov neeg khiav dej num thiab cov niam txiv/cov saib xyuas los luj xyuas tub kawm ntawv nrog rau tej teeb meem kev sib haum xeeb/kev nyuaj siab nthxov siab, tej teeb meem lub cev, thiab tej teeb meem kev kawm. Lub Chaw Saib Tub Kawm Ntawv Kev Noj Nyob Huv 3058 N. Millbrook Fresno, CA 93703 248-7380 Lub chaw no muab kev pab cov tub kawm ntawv thiab lawv tsev neeg nrog rau lawv tej kev xav tau kev kho mob. Ib txhia ntawm cov kev pab uas lawv muaj yog kev kuaj ib ce, txhaj tshuaj, qhov muag, hnov lus, kuaj mob, saib kev kuaj ntshav, soj ntsuam hniav, thiab tej kev xa mus rau tej kev pab hauv zej zog.

Cov kev cai tswj txog Cov Kev Ntsug rau Cov Hom Phiaj Ua Kev Cai Dab Qhuas

E.C. 46014

Cov tub kawm ntawv uas muaj daim ntawv sau tso lus ntawm lawv niam lawv txiv/cov saib xyuas, yuav tsum raug zam hauv tsev kawm ntawv kom thiaj muab kev koom tes tau hauv kev cai ua dab qhuas lossis tau txais kev qhia "moral" thiab kev ua dab qhuas ntawm lawv qhov chaw ntawm kev teev ntuj lossis lwm qhov chaw tsim nyog lossis cov

Kev Kawm Ntawv Tus Kheej Ncua Sij Hawm Luv

B.P.6158;A.R.5158

· Yuav tsum muaj ntaub ntawv ceeb toom rau tsev kawm ntawv ua ntej

12

Cov Cai Tub Kawm Ntawv Tshais Chaw thiab Hauv Paus Loj Tsab Cai Tuav Txhua Haiv Neeg

Tub Kawm Ntawv Cov Kev Tshais Chaw

B.P. 5116 (a)

hauv paus loj ntawm lawv nyob.

E.C. 46600, 46601.5

Cov Hau Kev Taug Ua Tshais Chaw

Yuav pom zoo cia tshais coob li coob tau thiab yuav xyuas kom meej pem tias cov chaw hauv lub hauv paus tsev kawm ntawv puas muaj chaw txaus siv, kev tshais thiab kev ua yuav tsum yog muaj nyob ua ke ib qho chaw. Yog li ntawm, "Department of Prevention & Intervention/Transfer Office" yuav yog tus saib xyuas qhov hau kev taug xyuas kev tshais chaw.

Kev Xaiv Hauv Lub Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv

E.C. 35160.5 (c); A.R.5117

Nyob rau lossis ua ntej Xya Hli 1, 1994, Pawg Neeg Tswj Kev Kawmntawm tej lwb lub hauv paus tsev kawm ntawv yuav, raws li ib qho kev pom zoo rau kev txais ntawm tsev kawm ntawv cov nyiaj txiag los ntawm lub xeev, cov cai txais yuav thiab cov kev tswj ua los tsim ib tsab cai ntawm qhib kev cuv npe kawm nyob hauv lub Hauv Paus Loj rau cov neeg nyob ntawm lub Hauv Paus Loj. Qhov kev tseev kom muaj no tsis siv rau tej lwb lub hauv paus loj uas muaj ib lub tsev kawm ntawv nkaus xwb lossis tej lwb lub hauv paus loj uas cov tsev kawm ntawv tsis muaj kev pab ntawm tib theem qib kawm.

tub kawm ntawv tsis tswj nraim cov qhab nia tsim nyog (2.0 GPA) thiab/lossi kev mus koom kev kawm thiab kev coj cwj pwm tsim nyog. Cov kev thov tshais chaw yuav raug tshem tawm nyob rau thaum lub sij hawm muab qhab nia rau cov Tsev Kawm Ntawv Phab Qis thiab Phab Nrab. Lub chaw "Department of Prevention & Intervention/Transfer Office yuav tsum ceeb toom cov niam txiv/cov neeg saib xyuas los ntawm xa ntawv U.S. mail (nrog rau ib qho kev piav qhia saib yog vim li cas) yog tias lawv tus menyuam qhov kev thov tshais chaw raug tshem tawm. Tus Thawj Coj ntawm "Department of Prevention & Intervention", raws kev sab laj nrog Tus Pab Tus Tuam Thawj Saib Kev Kawm ntawm Phab Tsev Kawm Ntawv Qis, Nrab lossis Siab, yuav tshem lossis rov muab dua rau cov tub kawm ntawv cov kev tshais chaw hauv lub hauv paus loj lossis lwm lub hauv paus loj thaum cov tsev kawm ntawv muaj tshaj li lawv muaj chaw txaus lossis lub Hauv Paus qhov kev npaj txo kom chav kawm tsawg.

Niam Txiv/Tus Saib Xyuas Thov Tshais Chaw

Nws muaj ob hom kev tshais chaw hauv Fresno Unified District uas yuav yog thov los ntawm cov niam txiv/cov saib xyuas: thov tshais chaw hauv lub hauv paus loj thiab thov tshais chaw mus lwm lub hauv paus loj.

Chaw Nyob Raws Li Niam Txiv/ Tus Saib Xyuas Kev Ua Dej Num E. C. 48204;A.R.5111.12,5118

Kev tshaj qhia txhua xyoo yuav tsum qhia rau cov niam txiv/cov saib xyuas qhov chaw ua dej num raws li qhov chaw mus kawm ntawv xaiv rau cov tub kawm ntawv. A.R. 5111.12, 5118.

Tsis Npaj Siab Tshais Chaw Hauv Lub Hauv Paus Loj

E.C.48432.5;B.P. 5117;A.R.5117,6184

Tsis npaj siab tshais chaw hauv lub hauv paus loj yuav ua los ntawm Pawg Neeg Saib Kev Kawm Tsab Cai rau peb qho qab hau nram no:

1. Thov Tshais Chaw Nyob Hauv Paus Loj Hauv FUSD

Cov niam txiv/cov saib xyuas ntawm tus menyuam muaj hnub nyoog kawm ntawv uas nyob hauv lub Hauv Paus Loj muaj peev xwm thov tau ib qho kev tshais chaw mus rau ib lub tsev kawm ntawv txawv lub tsev kawm ntawv uas lawv tus menyuam raug muab tso kawm. Pawg Tswj Kev Kawm tswj lub fwj chim los muab lossis tsis muab rau ib qho kev tshais chaw raws li cov hau kev taug ua thiab cov hau kev sau tseg ua hauv txoj cai tswj txais yuav taug mus rau tsab cai no. Thaum tsis tau pom zoo rau qhov kev thov tshais chaw, cov tub kawm ntawv raug cia siab kom mus kawm lub tsev kawm ntawv ntawm suam chaw mus kawm uas lawv nyob.

Thawj Coj Cov Kev Tshais Chaw

Tus Thawj Coj Ntawm "Department of Prevention & Intervention" lossis tus tau kev tso lus muaj fwj chim los tshais cov tub kawm ntawv los ntawm ib lub tsev kawm ntawv mus rau ib lub hauv lub Hauv Paus Loj. Cov qab hau thiab cov hau kev taug ua rau qhov kev tshais chaw zoo li ntawm muaj sau tseg hauv Seem Lus IV ntawm kev tswj ua txais yuav taug rau tsab cai no.

I. Coob Dhau (qib K-6)

Lub Hauv Paus Loj yuav ua txhua yam kev pab kom paub tias cov tub kawm ntawv yuav tsis raug tseev kom mus kawm rau cov tsev kawm ntawv uas coob dhau thaum muaj chaw txaus nyob ntawm lwm lub tsev kawm ntawv. Nws yuav tsum muaj kev kho, hom phiaj teev tseg los tsim kev los nrhiav cov tsev kawm ntawv coob dhau. Cov menyuam uas nws cuv npe kawm nce coob zuj zus tuaj yuav tsum raug muab ib qho kev thauj mus los dawb mus rau ib lub tsev kawm ntawv uas muaj chaw seem txaus. Thaum muaj peev xwm ua tau, cov nus muag yuav tsum raug tso mus kawm tib lub tsev kawm ntawv.

2. Thov Tshais Chaw Mus Lwm Lub Hauv Paus Loj

Zoo sib xws, cov niam txiv/cov saib xyuas ntawm tus menyuam muaj hnub nyoog kawm ntawv uas nyob ntawm lwm lub hauv paus loj muaj peev xwm thov tau ib qho kev thov tshais chaw mus rau FUSD. FUSD Pawg Neeg Saib Kev Kawm tuav lub fwj chim los muab lossis tsis muab qhov kev thov rau ib qho kev thov tshais chaw rau FUSD raws li txoj hau kev taug ua thiab cov hau kev taug ua sau tseg hauv Seem Lus V ntawm kev tswj ua txais yuav los taug ua hauv tsab cai no. Cov niam txiv/ cov saib xyuas ntawm ib tug menyuam muaj hnub nyoog kawm ntawv uas nyob rau hauv lub Hauv Paus Loj muaj peev xwm thov tau ib qhov kev thov tshais chaw mus rau lwm lub hauv paus loj. Pawg Neeg Saib Kev Kawm Tuav lub fwj chim los "tso" FUSD ib tug tub kawm ntawv twg mus kawm rau lwm lub hauv paus loj raws li txoj hau kev taug ua thiab kev taug ua sau tseg hauvSeem Lus V ntawm kev tswj ua txais yuav los tau ua hauv tsab cai no. Thaum tsis tau muaj kev pom zoo rau qhov kev thov tshais chaw, cov tub kawm ntawv raug cia siab kom mus kawm ib lub tsev kawm ntawv hauv lub

Kev Nce Hau Hais

Tus Thawj Coj ntawm "Department of Prevention & Intervention" los tus tau tso lus yuav tsum tsim muaj ib txoj hau kev rau cov niam txiv/cov saib xyuas los mus nce hau hais cov kev tsis pom zoo ntawm qhov kev thov rau tsev neeg txheeb ze thov tshais chaw thiab rau cov kev thov tshais chaw rau lwm lub hauv paus loj. Kev nce hau hais yuav tsis raug muab rau qhov thov tshais chaw uas tsis pom zoo raws li muaj chaw txaus lossis ib qho kev tshais ntawm cov tub kawm ntawv mus/los ntawm lwm lub hauv paus loj uas tshaj qhov uas txoj cai tso cai ua tau. E.C. 48024 (b), 46601-46602

II. Rov Cuv Kawm Dua Tom Qab Raug Tshem lossis Raug Ncua Tos Tshem Tawm

Pawg Neeg Tswj Kev Kawm muaj peev xwm muab cov tub kawm ntawv tshais tawm yam tsis raws kev yeem, tom qab ua tiav lawv qhov kev tshem tawm lossis cov plaub tos tshem tawm mus rau lwm lub tsev kawm ntawv uas txawv lub nws tau yuam cai. Tus tub ntxhais kamw ntawv yuav rov mus kawm tau rau lub tsev kawm ntawv uas nws tau yuam cai tsuas yog los ntawm kev pom zoo ntawm Pawg Neeg Saib Kev Kawm lossis nws tus raug tso cai rau.

Tshem Tawm Tub Kawm Ntawv Cov Kev Thov Tshais Chaw

Tshwj rau NCLB kev xaiv tshais chaw thiab cov kev tshais chaw los ntawm Pawg Neeg Saib Kev Kawm, tag nrho hauv lub hauv paus loj thiab lwm lub hauv paus loj cov kev thov tshais chaw yuav tsum muaj feem rau kev tshem tawm yog tias tus

13

III. Yeem Tshais mus rau Cov Tsev Kawm Ntawv Phab Siab "Opportunity" lossis Txuas Ntxiv

Cov tub ntxhais kawm ntawv phab siab, hnub nyoog 16 xyoo thiab siab dua, tej zaum yuav raug tshais mus kawm rau hauv ib lub "continuation high school" raws li nrhiav tau tias tus tub ntxhais kawm ntawv tau ua: A. Txhaum txoj cai hauv kev kawm nqe lus 48900, lossis B. ib txwm pheej khiav nkaum tsis kawm ntawv lossis pheej mus kawm ntawv tsis xwm yeem hauv kev kawm uas nws yuav tsum tau raug mus kawm raws li txoj cai tau teev tseg. Cov Niam Txiv/Cov Saib Xyuas muaj cai thov kom muaj kev sib tham ua ntej txog qhov kev tshais mus kawm hauv "continuation school".

lub zos uas muaj ntau ntau haiv neeg zoo li peb lub. Ntxiv ntawd, raws li tej kev tshawb nrhiav pom tau hais tias kev kawm ua ke yuav muaj sij hawm nthuav dav txog ntau haiv neeg coob coob thiab yuav pab tau los npaj tej lub sij hawm zoo. Tsev kawm ntawv muaj hmoo zoo heev uas muaj ntau haiv neeg tau coj ntau yam txuj los ntawm cov Neeg Dub, Neeg Ameliskas, Neeg Esxias, Neeg Filipino, Neeg Pacific Islander, Neeg Xampasniv/ Lasthibnaus, Neeg Dawb thiab Ntau ntau haiv neeg hauv peb ib cheeb tsam zej zog thiab los ntawm ntau pawg neeg ntau hom lus uas muaj hauv tej pwb pawg neeg no. Ntxiv ntawd, Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv muaj cov tub ntxhais kawm ntawv los ntawm ntau hom kev noj kev nyob, cov tub ntxhais kawm ntawv uas muaj tej yam kev xav tau tshwj xeeb thiab cov tub ntxhais kawm ntawv uas yog tub thiab ntxhais. Qee yam uas ua tau rau muaj ntau haiv neeg nyob hauv cov tsev kawm ntawv tau raug tswj los ntawm cov thawj coj thiab lwm yam, muaj ntau yam yog vim txoj kev noj kev nyob ntawm lub zos. Qhov Ntau Hom Neeg hauv Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv pom tau hais tias muaj coob zuj zus tuaj ntawm pawg neeg Asmeliskas thiab muaj ntau yam tseem ceeb los qhia kom ntau haiv neeg ras txog thiab muab kev koom tes. Ntau haiv neeg kuj yog ib yam zoo uas qhia rau cov tub ntxhais kawm ntawv kom paub coj tus cwj pwm zoo thiab nyob hauv lub ntuj uas muaj ntau haiv neeg/ntau hom txuj uas poj niam txiv neej yuav tau kawm txog, ua hauj lwm nrog thiab muaj txoj kev tswj kav ua ke. Kev npaj muaj sij hawm rau tag nrho cov tub ntxhais kawm ntawv tau mus kawm ntawv nrog rau ntau yam kev kawm, Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv yuav tsum xav txog ntau txoj kev pab. Cov no xam muaj: 1. Pub cov tub ntxhais kawm ntawv tshais mus kawm rau lwm lub tsev kawm ntawv uas zwm nyob hauv hauv paus tsev kawm ntawv;

2.

3.

4. 5.

Pub cov tub ntxhais kawm ntawv mus kawm rau cov kev kawm tshwj xeeb, xws li cov tsev kawm ntawv ntiav, cov kev tshaj lij, cov "specialty" thiab cov kev kawm "thematic"; Pub kawm tshaj ntau ntxiv thiab cov kev kawm ua dej num, muaj tag nrho kev kawm ntau hom neeg kev lis kev cai uas muaj nyob hauv B.P. 6141.6; Tsim kom muaj cov suam tuaj kawm kom muaj ntau hom neeg kawm ua ke; thiab Xaiv lub tsev kawm ntawv tshiab.

Yog li ntawm, Pawg Neeg Saib Kev Kawm ntseeg tias tsab cai uas muaj kev txhawb pab cov kev kawm zoo rau cov tub ntxhais kawm ntawv muaj ntau ntau hom kev kawm yuav pab tau rau peb cov tub ntxhais kawm ntawv yuav nyob thiab ua hauj lwm uake hauv ib pawg neeg twg uas muaj ntau hom neeg.

Tub Kawm Ntawv Txoj Kev Kawm Zoo thiab Txoj Cai Tuav Txhua Haiv Neeg

B.P. 5138

Pawg Neeg Saib Kev Kawm ntawm Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv ntseeg tias kev npaj lub sij hawm rau cov tub ntxhais kawm ntawv tuaj cuv npe kawm ntawv nrog ntau ntau haiv neeg yuav kawm tau ntau yam zoo. Kev nrhiav noj nrhiav haus thiab muaj dag muaj zog uas muaj kev ywj pheej yog los ntawm kev qhia cov pej xeem los ntawm kev sib qhia cov kev txhawj xeeb txog kev noj qab nyob huv ntawm tib neeg, nws cov neeg, thiab cov kev ywj pheej tswj nws. Ntau ntau haiv neeg coj tau ntau yam kev xav thiab cov kev kawm nyob rau hauv chav kawm los tham txog thiab yuav pab tau txoj kev kawm. Nws tseem yuav to taub txog ntawm haiv neeg thiab tej kab lis kev cai thiab kev sib zam, uas tseem ceeb rau tej

Lub Chaw Saib Kev Tshais Chaw yog nyob rau ntawm 1350 M Street (Tuolumme and M) Xov Tooj yog 457-3343

Puas Yog Koj Nyob Qhov Chaw Nyob Ib Ntus?

Cov yim tsev neeg uas hom kheev khiav heev lossis nyob cov tsev nyob ib nyuag ntu muaj peev xwm nrhiav tau kev pab nrog kev cuv npe kiag tam sim los ntawm Department of Prevention & Intervention thiab Project ACCESS. hu rau 457-3359

Kev Pab Pluas Noj Hauv Tsev Kawm Ntawv

Cov Zaub Mov Muaj Kuab, cov pluas su pheej pheej yig muaj rau tag nrho Hauv Paus Loj cov tub kawm ntawv. Pluas tshais muaj nyob rau Hauv Paus Loj ntau lub tsev kawm ntawv. Pluas su muaj nyob rau Hauv Paus Loj cov tsev kawm ntawv tag nrho. Hauv Paus Loj muaj rau-caum-rau (66) lub tsev kawm ntawv muaj lwm txoj kev taug ua thov pluas mov, uas tag nrho cov tub kawm ntawv cuv npe kawm nyob rau cov tsev kawm ntawv no raug muaj pub tshais thiab su noj yam tsis tau them nqi. Thov hu rau cov neeg saib xyuas zaub mov ntawm koj tus menyuam lub tsev kawm ntawv rau lus qhia ntau ntxiv. Daim Ntawv Thov Su Noj muaj rau tej tswb tse neeg uas nws xav tias lawv yuav tsim nyog tau txais kev noj haus Dawb lossis Txo Nqi, raws li tsev neeg coob tsawg lossis nyiaj hli tau los. Cov ntawv thov pluas noj Yuav raug muab tau nyob ntawm koj tus menyuam lub tsev kawm ntawv txhua lub sij hawm rau hnub kawm ntawv, lossis hu rau "Nutrition/Food Services Department" ntawm 457-3570.

Cov Nqi Pluas Mov:

Elementary Tshais $0.40 Su $1.00 Secondary Tshais $0.50 Su $1.25

Yuav cov pib noj su 10 daim ua ntej thiab tau txais kev txo nqi $0.05 rau ib pluas noj.

14

Tub Kawm Ntawv Kev Rau Txim, Kev Ncua Tsis Pub Kawm thiab Kev Tshem Tawm Tsis Pub Kawm

Tub Kawm Ntawv Kev Coj Cwj Pwm Cia Siab Kom Muaj

Cov kev cai thiab cov kev tswj raug tsim los tswj txhawb nqa txoj kev kawm. Cov tub kawm ntawv uas tsis ua raws li cov kev cai thiab cov kev tswj kev coj noj coj ua yuav raug qhuab ntuas, raug qhia, raug ncua tsis pub kawm lossis raug tshem tawm, thiab/lossis raug ntes raws li txoj cai muaj: Pawg Neeg Saib Kev Kawm ntawm tej lwb lub hauv paus tsev kawm ntawv yuav tsum tau tsim muaj cov kev cai tswj uas tsis tshua muaj hais txog nyob hauv txoj kev cai lij choj lossis nyob hauv cov kev cai tswj uas tau teev muaj los ntawm Lub Xeev Pawg Neeg Saib Kev Kawm rau kev tswj hwm thiab kev teem txim ntawm cov tsev kawm ntawv muaj raws li nws txoj cai. E.C. 35291 Kev Koom Tes/Kev Mus Koom rau cov dej num kawm sab nraud ntxiv raug xam tias yog ib feem ntawm kev kawm. Cov Neeg Koom Tes/Cov Neeg Tuaj Saib yeej muaj lub nra sib npaug zos li cov sawv cev ntawm cov tsev kawm ntawv/zej zog. Tas nrho cov kev cai ntawm tub kawm ntawv kev coj cwj pwm yeej raug rau cov dej num kawm sab nraud ntxiv. Tej pwb pawg neeg tswj twg yeej yuav tswj cov kev cai ntawm nqe lus 35291 los ntawm kev muab ncua lossis, yog hais tias tau, tshem ib tug tub kawm ntawv twg hauv ib lub tsev kawm ntawv phab qis lossis phab siab twg uas nws tawv nyom lossis tsis quav ntsej ua raws li cov cai tau muaj nyob hauv. E.C. 35291,48980;A.R.5144,5144.1

Ncua Tsis Pub Kawm

B.P.5144.1;A.R.5144.1

Kev ncua tsis pub kawm yog kev tshem tus tub kawm ntawv tawm ib ntus hauv chav ib txwm kawm lossis tawm hauv tsev kawm ntawv raws li kev ntsuam xyuas ntawm tus xib hwb lossis tus thawj coj tsev kawm ntawv rau cov kev hloov kho.

Kev Taug Ua Kev Ncua Tsis Pub Kawm Tseev Kom Muaj:

1. 2. Ib lub rooj sib tham nrog tus tub kawm ntawv yam tsis tshua raws txoj kab ke (informal); Siv sij hawm los ntsib tus tub kawm ntawv niam txiv lossis tus saib xyuas lossis hu xov tooj mus nrog tham lub sij hawm muaj kev rau txim ncua tsis pub kawm; sau ib tsab ntawv lawv qab mus qhia rau; Tias cov niam txiv lossis cov saib xyuas teb raws li tsev kawm ntawv tau thov muaj lub rooj sib tham yam tsis pub ncua ntev, raws li lub xeev txoj cai; Tias yuav tau qhia cov niam txiv lossis cov saib xyuas tias cov kev teem txim ncua tsis pub kawm yuav raug rov ua zoo xyuas tau los ntawm tus thawj tswj kev kawm lossis tus neeg nws tso cai rau; thiab Tias tus tub kawm ntawv uas raug rau txim ncua tsis pub kawm yuav tsum nyob hauv kev saib xyuas ntawm niam txiv lossis tus saib xyuas thiab yuav tsum tsis pub mus rau hauv tej thaj chaw ib lub tsev kawm ntawv twg lossis koom tau tsev kawm ntawv cov dej num rau lub sij hawm uas tseem tab tom raug txim ncua tsis pub kawm ntawv.

rau tej kev coj tus yam ntxwv tsis zoo lossis tej kev tawv ncauj los hloov kev ncua tsis pub kawm. ATS raug tsim los muab kev pab thiab nrhiav cov hau kev daws cov teeb meem ntawm cov tub kawm ntawv uas muaj teeb meem rau kev coj tus yam ntxwv hauv ntu sij hawm ntawm qhov kev raug ncua tsis pub kawm. Ntxiv ntawd, cov kev ua ntawm no kuj pab txo tau cov naj npawb raug muab rau txim ncua tsis pub kawm uas yuav tshwm sim muaj nyob hauv daim ntaub ntawv teev tseg ntawm cov tub kawm ntawv, thiab cia rau txoj kev tswj xyuas ntawm kev kawm thiab kev coj tus yam ntxwv zoo thiab kom zoo dua qub ntxiv. Cov ua piv txwv: Kev kawm ntawv rau hnub Saturday, kev rau txim ncua tsis pub kawm los ntawm txoj kev muab nws tshem tawm ntawm chav kawm mus nyob rau lwm lub chav hauv tsev kawm ntawv (In-House Suspension).

3.

Cov Cai Kawm Ntawv Ntxiv txog Kev Ncua Tsis Pub Kawm:

E.C. 48911 Cov Kev Cai thiab Cov Hau Kev Taug Ua txog kev ncua tsis pub kawm E.C. 48912 Cov kev ncua tsis pub kawm ua hauv cov rooj sib tham kaw rooj nti los mus tiv thaiv cov tub kawm ntawv. E.C. 48915.1;A.R.5119 Kev cuv npe ntawm ib tug tub kawm ntawv twg raug tshem tawm los ntawm lwm lub Hauv Paus Loj los. Muaj ib qho kev sib tham los txiav txim siab seb tus tub kawm ntawv puas yuav raug cuv npe kawm raws li txoj cai uas tau ua rau raug ncua tsis pub kawm, thiab seb tus tub kawm ntawv puas muaj ib qho kev txaus ntshai. E.C. 48916;A.R.5144.1 Kev piav qhia ntawm kev taug ua rau rov cuv npe dua tom qab ib qho kev ncua tsis pub kawm, xam kev siv ib qho kev npaj kho dua (rehabilitation plan). E.C. 49332;A.R.5144.1 Tsev kawm ntawv cov neeg ua hauj lwm yuav tuav tseg tej ywb yam khoom ua tau raug mob txeeb los ntawm ib tus tub kawm ntawv txog thaum tsis muaj kev yuav siv tau.

4.

5.

Kev Rau Txim

Tej lwb lub tsev kawm ntawv nws tsim muaj nws ib co kev cai rau kev rau txim hauv chav kawm thiab tag nrho lwm cov dej num (activities) muaj feem nrog hauv tsev kawm ntawv, ua ib qho kev npaj siab cov xib hwb, cov tub kawm ntawv, cov niam txiv, thiab cov thawj coj los mus ua hauj lwm ua ke los tsim kom muaj ib txoj kev kawm zoo.A.R.5144,5144.1

Kev Ncua Tsis Pub Kawm Los Ntawm Tus Xib Hwb

Ib tug xib hwb twg muaj peev xwm ncua tsis pub ib tug tub kawm ntawv twg kawm hauv nws chav, rau tej yam kev ua uas tau teev tseg hauv Tsab cai 48900, rau hnub uas raug txim ncua tsis pub kawm ntawv thiab hnub tom qab ntawd. E.C. 48910 Ib tug xib hwb twg kuj muaj peev xwm muab ib tug tub kawm ntawv twg xa npe, rau tej qhwb qho kev ua txhaum hauv Tsab cai 48900, mus rau tus thawj xib hwb lossis tus neeg raug tso cai rau muab kev txiav txim rau qhov kev teem txim ncua tsis pub kawm ntawv.

Kev Tshem Tawm

Kev tshem tawm txhais tau tias tshem ib tug tub kawm ntawv twg tawm ntawm: 1. kev saib xyuas thiab tswj tam sim; lossis 2. kev saib xyuas dav dav, ntawm tsev kawm ntawv cov neeg ua hauj lwm, raws li siv nyob hauv E.C. 46300. Cov kev cai thiab cov hau kev taug ua ntawm kev tshem tawm muaj nyob hauv E.C. 48918.

Kev Sab Laj

Cov tub kawm ntawv yuav raug qhuab ntuas txog kev coj cwj pwm hauv tsev kawm ntawv kom tsim nyog.

Kev Nyob Txim

Cov tub kawm ntawv yuav raug tuav tseg ua kev rau txim lossis lwm yam uas ntev txog li ntawm ib xuaj moos tom qab kev kaw ntawm hnub kawm ntawv .

Lwm Txoj Kev Rau Kev Ncua Tsis Pub Kawm (ATS)

Lwm txoj hau kev rau kev kawm hauv chav kawm uas ib tug tub kawm ntawv twg raug rau txim hauv ib chav kawm twg kom tus kheej nyob lub sij hawm kawm ntawv ntawm 1 txog 3 hnub. ATS raug teem los ntawm ib tug thawj coj hauv tsev kawm ntawv

Cov tub kawm ntawv yuav raug ncua tsis pub kawm lossis tshem tawm rau cov qab hau hauv E.C. 48900:

E.C. 48900 (a) Ua rau, npaj siab ua rau, lossis hem ua rau lwm tus neeg cev nqaij raug mob, lossis (z)

15

nws txaus siab hlo siv kev yuam lossis kev ua phem rau lwm tus tib neeg, Tshwj yog ua kev tiv thaiv tus kheej; E.C. 48900 (b) Muaj, muag, lossis muab tej ywb yam riam phom, riam, nplaum tawg, lossis lwm yam khoom txaus ntshai tshwj, nyob rau thaum muaj tej ywb yam khoom li no, tus tub kawm ntawv tau ntawv sau tso cai kom muaj qhov khoom los ntawm tsev kawm ntawv ib tus neeg ua hauj lwm muaj ntaub ntawv pov thawj, uas yog pom zoo los ntawm tus thawj xib hwb lossis tus tau kev tso lus; E.C. 48900 (c) Txhaum txoj cai muaj, siv, muag, lossis tau muab, lossis tab tom qaug tej ywb yam khoom uas raug txwv, dej cawv, lossis ib yam ntawm cov khoom qaug; E.C. 48900(d) Txhaum txoj cai muaj pub, teem, lossis sib khom nqi muag tej ywb yam khoom raug txwv, dej cawv, lossis ib yam ntawm tej ywb yam khoom qaug, thiab lub sij hawm ntawm tau muag, coj mus rau, lossis cia li muab rau ib tus tib neeg twg tej khoom ua kua, lossis khoom thiab sawv cev yam khoom raug txwv, dej cawv lossis khoom qaug; E.C. 48900 (e) Tau lossis npaj siab ua tub sab lossis muaj tej yam txhaum cai; E.C. 48900 (f) Tau ua lossis npaj siab ua tsev kawm ntawv tej khoom vaj tse puas ntsoog lossis lwm tus tej khoom ntiag tug; E.C. 48900 (g) Nyiag lossis npaj siab nyiag tsev kawm ntawv tej khoom vaj tse lossis lwm tus tej khoom ntiag tug; E.C. 48900 (h) Muaj thiab lossis siv cov khoom luam yeeb; E.C. 48900 (i) Tau ua ib qho kev phem lossis tau coj tus cwj pwm phem lossis qias neeg; E.C. 48900 (j) Txhaum txoj cai muaj, lossis txhaum txoj cai muab pub, teem, lossis khom nqi muag tej ywb yam tshuaj "paraphernalia"; E.C. 48900 (k) Tab kaum tsev kawm ntawv tej dej num lossis tsis li ntawm txaus siab hlo yuam lub fwj chim ntawm cov coj, cov xib hwb, cov thawj coj, tsev kawm ntawv cov saib xyuas, lossis tsev kawm ntawv lwm tus neeg ua hauj lwm kev lis lawv tes dej num; E.C. 48900 (l) Paub tseeb tau txais tsev kawm ntawv tej khoom vaj tse nyiag los lossis lwm tus tej khoom ntiag tug; E.C. 48900 (m) Muaj ib yam khoom zoo ib yam li riam phom; E.C. 48900 (n) Tau lossis npaj siab ua txhaum txoj kev ua plees ua yi lossis tau yuam kev ua plees ua yi; E.C. 48900 (o) Cem, hem, lossis qog ib tug tub kawm ntawv twg nws yog ib tug neeg ua tim khawv tsis txaus siab; E.C. 48900 (p) Txhaum txoj cai muaj pub, teem, khom nqi muag, lossis muag cov tshuaj kws kho mob muab hu ua "Soma";

E.C. 48900 (q) Koom tes, lossis npaj siab koom tes, puv npo li hais nyob hauv Seem Lus 32050; E.C. 48900 (r) Ib tug tub kawm ntawv twg yuav raug ncua lossis tshem tawm rau cov kev ua uas muaj feem rau tsev kawm ntawv tej dej num lossis kev mus koom uas tshwm sim nyob rau lub sij hawm twg los xij, xam tag nrho, tiam sis tsis tag rau, tej ywb yam ntawm cov nram no: (1) thaum nyob rau tsev kawm ntawv thaj av; (2) thaum mus lossis los ntawm tsev kawm ntawv; (3) thaum lub sij hawm noj sus tab txawm tias nyob rau lossis tawm vaj loog sab nraud; thiab/lossis (4) thaum, lossis sij hawm mus lossis los ntawm, ib qho dej num tsev kawm ntawv ua tug ua. E.C. 48900 (s) Ib tug tub kawm ntawv twg nws pab lossis pab lwm tus ua phem lossis npaj siab ua phem rau lwm tus neeg cev nqaij raug mob. E.C. 48900 (t) Raws li siv nyob hauv seem lus no, "tsev kawm ntawv tej khoom vaj tse" xam tag nrho, tiam sis yuav tsis tag rau, "electronic files" thiab "databases"; E.C. 48900 (u) Tus Tuam Thawj Saib Kev Kawm lossis tus thawj xib hwb yuav siv nws qhov kev pom zoo los muab lwm txoj kev hloov chaw rau kev ncua lossis tshem tawm, xam tag nrho, tiam sis tsis tag rau, kev qhuab ntuas thiab Qhov Kev Kawm Muaj Kev Npau Taws, raug tus tub kawm ntawv rau txoj kev rau txim raws li seem lus no; E.C. 48900 (v) Nws yog lub hom phiaj ntawm Cov Tsim Kev Cai tias kev muab lwm txoj kev hloov kev rau txim ncua lossis tshem ntawm raug tsis pub muab rau ib tug tub kawm ntawv twg nws khiav nkaum, tuaj lig, lossis cia li ntsug ntawm tsev kawm ntawv tej dej num. SECTION 48900.2 (Qib 4-12): Tau txhaum kev ua nkauj nraug, xws li ua tes ua taw, ntau ncauj, lossis tsis tau thov, kov yam tsis tsim nyog, raws li piav los ntawm E.C. 212.5. SECTION 48900.3 (Qib 4-12): Tau ua, npaj siab ua, hem ua, lossis koom tes hauv ib qho kev ua ntawm kev ua phem ntxub ntxaug, raws li piav hauv qhov lus yau (e) ntawm E.C. 233. SECTION 48900.4 (Qib 4-12): Txhob txwm thuam, hem lossis qog, ncaj nraim rau ib tug tub kawm ntawv lossis pawg tub kawm ntawv twg, uas raug sab txaus nkaus lossis hnyav lossis phem uas muaj tiag thiab xav tias tsim nyog txaus nkaus los tab kaum dej num hauv chav kawm, tsim tus cwj pwm phem, thiab yuam txoj kev muaj cai ntawm ib tug tub kawm ntawv twg lossis ib pawg tub kawm ntawv twg los ntawm tsim muaj ib qho kev phem lossis tawm tsam txoj kev kawm. SECTION 48900.7 (Qib K-12): Tau ua phem hem tsev kawm ntawv cov thawj coj lossis tsev kawm ntawv tej khoom vaj tse, lossis tag nrho. Txoj Cai Tsis Pub Muaj Phom Hauv Tsev Kawm Ntawv tseev kom tshem tawm tsis pub tsawg tshaj ib (1) xyoos ntawm tej twb tus tub kawm ntawv nws raug pom tseeb tias coj ib rab riam phom lossiss khoom tawg tuaj hauv tsev kawm ntawv. B.P. 5131.7

Cov kev tsim teeb meem ntxiv thiab cov kev taug ua rau kev ua rau txim:

· Hem tias caws nplaum L.C. 3367, P.C. 148.1; · Hlawv, caws nplaum, lossis ntau hom kev hem ntxiv mus P.C. 448 (a), 449 (a), H.&S.C 1203412036; · Tej kev yuam E.C. 48907; · Yuam cov cai tu cev thiab hnav tsoos tsho B.P. 5131; · Muaj lossis siv cov yaum sij qhib tsev kawm ntawv uas tsis tau kev tso cai P.C. 469; · Pov khib nyiab rau ib ncig (Loitering) P.C. 653 (g); · Yuam cov cai xws li kos ub kos no, zaum ub zaum no, mus ub mus no, thiab ntau yam ntxiv. P.C. 407, 409, 416, 602 (j) (p), 626.2, 626.4, 626.6, 626.8; · Cuam tshuam cov tsev kawm ntawv lossis cov chav kawm ntawv E.C. 44810; · Koom nrog rau tej pwb pawg neeg uas zais ntshis hauv tsev kawm ntawv A.R. 5133; · Yuam cov cai caij tsheb npav thaum tab tom caij hauv paus tsev kawm ntawv kev thauj mus los C.A.C. Title V 14263; · Mus tshwm rau hauv tej tsev kawm ntawv lossis tsev kawm ntawv tej dej num uas tsis tau kev tso cai rau E.C. 44810, P.C. 626.8, 647 (b), 653 (g); · Tsim kev puas tsuaj rau tsev kawm ntawv tej khoom vaj tse lossis tej khoom ntawm tsev kawm ntawv tiag tug, nws cov neeg ua hauj lwm, cov tub kawm ntawv lossis cov qhua tuaj saib.C.A.C 305, C.C. 171.1 E.C. 19910, 44806, 44810, 48907, 48909, G.C. 6201, 53069.5, 53069.6 P.C. 448 (a), 449 (a), 594, 594.5, 602 (j); · Ua tej khoom siv qhia ntawv puas, ploj lossis dhau sij hawm .E.C. 48904;A.R.5125.2 · Tsis ua raws li tej cai tsav tsheb thiab nres tsheb uas tau muab lo V.C. 21113, 42001; · Twv txiaj yuam pov, tsim txom lwm tus lossis coj tus cwj pwm phem E.C.32050-32052, 48900 (g) (h) P.C. 330; · Muaj lossis siv cov teeb "laser" thiab cov twj siv uas yog xuas hluav taws xob taw xa (electronic signaling devices), xws li cov "pager", thiab tej cuab yeej siv xa xov. E.C. 48901.5;thiab/lossis · niam txiv/tus saib xyuas yuav tsum raug ceeb toom thaum muab ib qho khoom ua rau raug mob ntawm tus tub kawm ntawv. E.C.49332;A.R.5131.7

Kev Tshawb thiab Ntes

B.P. 5145.12

Raws li Pawg Neeg Saib Kev Kawm Tsab Cai, cov khoom txhom hlau yuav raug siv los txhawb txoj kev ruaj ntseg thiab kom txhob pom muaj riam phom. Cob qhia tshwj xeeb, cov dev tsis nyaum yuav raug siv los hnia thiab kom cov neeg ua hauj lwm paub txwv, xws li cov tshuaj muaj yees, cawv, cov riam phom thiab cov khoom tawg. Cov dev yuav tsis hnia tej twb tug neeg, tiam sis yuav hnia ib ncig cov chaw xauv khoom, cov rooj zaum, cov khoom lossis cov tsheb nyob rau hauv tsev kawm ntawv thaj chaw.

16

Sij Hawm Teem Ntiab Tawm

Ib qho kev sib hais kev ntiab tawm yuav muaj nyob rau hauv peb caug (30) hnub kawm ntawv ntawm hnub tus Thawj Xib Hwb lossis tus tau kev tso cai txiav txim tias tus tub kawm ntawv tau ua txhaum. Ib daim ntawv sau ceeb toom qhov kev sib hais yuav tsum raug xa mus rau tus tub kawm ntawv yam tsawg kawg kaum (10) hnub ua ntej hnub yuav sib hais. Yog tias koj xav kom muaj qhov kev sib hais ua ntej lub sij hawm no, koj muaj peev xwm xee ib daim ntawv zam kaum (10) hnub. Los ncua pawg neeg sib hais qhov kev ntiab tawm, muab qhov lus thov sau ua ntaub ntawv tsib (5) hnub ua ntej mus rau kev sib hais kev ntiab tawm thiab xa nws mus rau Lub Chaw Saib Kev Pab Tub Kawm Ntawv/Lub Chaw Saib Kev Rau Txim. Pawg neeg saib kev kawm yuav tau muab ib qho kev txiav txim siab txog tub kawm ntawv qhov kev ntiab tawm hauv plaub caug (40) hnub kawm ntawv tom qab tus tub kawm ntawv raug muab tshem tawm hauv tsev kawm ntawv rau qhov teeb meem uas raug pom zoo muaj qhov kev ntiab tawm.

·

·

·

·

Ntawv ceeb toom Kev Sib Hais - yam tsawg kawg kaum (10) hnub ua ntej kev sib hais. E.C.48918 (c) Tub Kawm Ntawv Thov rau Kev Qhib Sib Hais qhib lug- hauv tsib (5) hnub ua ntej sib hais. E.C.48918 (c) Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv Txuas Sij Hawm ntawm Hnub Kev Sib Hais - Mus txog tsib (5) hnub kawm ntawv "rau qab hau tseem ceeb". E.C.48918 (a) Tub Kawm Ntawv Thov Ncua - Muab cai rau tsis pub ntau tshaj peb caug (30) hnub ntxiv cov hnub ntxiv yuav nyob ntawm Pawg Neeg Saib Kev Kawm qhov kev txiav txim. E.C.48918(a)

Pawg Neeg rau tej qhwb qho kev txhawj xeeb koj muaj ua ntej lawv muab kev pom zoo. Pawg Neeg Saib Kev Kawm yuav tau txais Pawg Neeg qhov kev pom zoo thiab yog ib pawg neeg nkaus xwb uas muaj peev xwm muab tau qhov kev txiav txim siab rau qhov kev pom zoo. Koj muaj peev xwm nce hau hais Pawg Neeg qhov kev txiav txim siab hauv peb caug (30) hnub rau Fresno County Board of Education. Qhov kev sib hais kev ntiab tawm yuav nthuav tawm tej lus tseeb txog qhov teeb meem. Tseem yuav muaj lus nthuav qhia txog tub kawm ntawv qhov kev kawm tau txuj ci, kev mus kawm ntawv, thiab kev rau txim.

Kev Sib Hais

A.R.5144.1

· Yuav tsum muaj nyob rau hauv peb caug (30) hnub kawm ntawv ntawm kev txiav txim siab tias tus tub kawm ntawv tau ua txhaum. E.C.48918 (a) Pawg Neeg Thawj Coj - hauv peb (3) hnub kawm ntawv lossis peb caug - peb (33) hnub hauv kev thov ncua. E.C.48918 (j) Kev txiav txim siab ntawm Pawg Neeg Tswj - hauv kaum (10) hnub kawm ntawv lossis plaub caug (40) hnub yam tsis muaj tub kawm ntawv kev thov sib hais kev thov ncua. E.C.48918 (j) Nce hau hais rau County Pawg Neeg Saib Kev Kawm - hauv peb caug (30) hnub tom qab Pawg Neeg Saib Kev Kawm hauv zos qhov kev txiav txim siab. E.C.48919 Kev Sib Hais Hauv Theem Tsev Hais Plaub Qis - hauv nees nkaum (20) hnub kawm ntawv tom qab ua ntaub ntawv thov raug cai. E.C.48919 Kev txiav txim siab ntawm "County" Pawg Neeg Saib Kev Kawm - hauv peb (3) hnub kawm ntawv ntawm qhov kev sib hais kev ntsug tub kawm ntawv thov rau kev ncua. E.C.48919

Hau Kev Kev Sib Hais

· Tus thawj coj yuav piav qhov hau kev kev ntiab tawm rau niam txiv/tus saib xyuas thiab tus tub kawm ntawv. Tus thawj coj yuav nug txhua tus hauv lub chav los qhia lawv tus kheej kom muaj raws li qhov kev kaw suab. Cov kev liam yuav raug hais los ntawm tus sawv cev ntawm hauv paus tsev kawm ntawv. Tus tub kawm ntawv, niam txiv/tus saib xyuas, lossis tus sawv cev muaj peev xwm nthuav qhia tej ywb yam uas sau ua ntaub ntawv xav tias tsim nyog rau qhov kev sib hais. Yuav muaj kev so me ntsis kom txhua tus muaj peev xwm los nyeem thiab ua zoo xyuas cov ntaub ntawv muab nthuav tawm. Tus niam txiv/tus saib xyuas, tus tub kawm ntawv lossis tus sawv cev yuav raug tsa tes. Kev nthuav qhia ntawm cov neeg pov thawj thiab qhov pov thawj yuav raug muab los ntawm tus neeg sawv cev ntawm hauv paus tsev kawm ntawv. Tub kawm ntawv, niam txiv/tus saib xyuas lossis tus sawv cev nthuav qhia tub kawm ntawv qhov teeb meem (case). Qhov lus qhia luv luv thiab cov kev pom zoo, yog tias muaj, yuav tsum raug muab los ntawm hauv paus tsev kawm ntawv tus neeg sawv cev. Cov lus txhab ntxiv txiav txim siab, yog tias muaj yuav tsum raug muab los ntawm tub kawm ntawv, niam txiv/tus saib xyuas, lossis tus neeg sawv cev. Nws yuav muaj lus xaus ntawm qhov kev sib hais thiab thau tawm tag nrho tej kev koom tes hauv chav sib hais tshwj Pawg Neeg Thawj Coj cov neeg koom tes xwb. Pawg neeg yuav ua tib zoo saib xyuas, ntu kaw rooj nti, kom thiaj muab tau ib qho kev txiav txim siab tam li qhov kev los nrhiav qhov tseeb thiab Pawg neeg qhov kev pom zoo.

·

·

Kev Txuas Sij Hawm ntawm Kev Muab Ncua

E.C.48911;A.R.5144.1

Nyob rau thaum muaj ib qho kev ntiab tawm ntawm ib lub tsev kawm ntawv lossis kev ncua twg rau kev luj kom haum ntawm "semester" los ntawm kev kawm txuas ntxiv raug ua los ntawm Pawg Neeg Tswj Kev Kawm, hauv paus tsev kawm ntawv tus Tuam Thawj Saib Kev Kawm lossis lwm tus tib neeg raug tso cai los ntawm tus Tuam Thawj Saib Kev Kawm sau ua ntaub ntawv, muaj peev xwm txuas qhov kev ncua kom txog thaum Pawg Neeg Tswj Kev Kawm tau muab ib qho kev txiav txim siab qhov kev ua, tshwj tias tus neeg tau kev tso cai yuav tsum tsis yog ib tus tib neeg ua dej num nyob rau ntawm lub tsev kawm ntawv tus tub kawm ntawv cuv npe kawm. Txawm li ntawm los, ib qho kev txuas sij hawm kuj yuav raug muab rau yog tias tag nrho cov kev ua nram no raug ua tau nkaus xwb. 1. Ua ntej qhov kev txiav txim siab txog qhov kev txuas sij hawm, tus tub kawm ntawv thiab nws niam nws txiv/tus saib xyuas rau npaj muaj ib qho sij hawm los ntsib nrog tus Tuam Thawj Saib Kev Kawm lossis tus raug tso cai txog qhov kev txuas sij hawm. Tus Tuam Thawj Saib Kev Kawm lossis tus tau kev tso cai tau muab kev txiav txim siab, los ntawm tim khawv pom meej thiab tseeb, tias tus tub kawm ntawv yog ib tus muaj kev txaus ntshai rau tej tib neeg lossis tej khoom vaj tse lossis ib qho kev hem tas mus li ntawm kev cuam tshuam kev qhia ntawv. E.C.48911

·

·

·

·

·

·

· ·

·

·

·

Dab Tsis Yuav Tshwm Sim Nyob Rau Hauv Qhov Kev Sib Hais?

Thaum tus Tuam Thawj Saib Kev Kawm lossis tus tau kev tso cai tau txais ib qho kev thov rau ib Pawg Neeg Sib Hais Kev Ntiab Tawm, ib Pawg Neeg Thawj Coj sib ntsib los mloog seb yog vim li cas thiaj tau muaj kev pom zoo. Pawg Neeg Thawj Coj muaj peb (3) lossis ntau dua tus neeg muaj ntaub ntawv pov thawj uas tsis tuaj leej twg tog nws ua khub; tsis muaj ib tug twg yog cov neeg koom tes ntawm Pawg Neeg Saib Kev Kawm lossis ua dej num nyob rau ntawm tus tub kawm ntawv lub tsev kawm ntawv. Lub tsev kawm ntawv yuav tsum muaj ib tug thawj coj nyob rau ntawm los nthuav qhia txog qhov teeb meem. Qhov kev sib hais, uas raug muab kaw cia, muaj peev xwm muab sau ua ntaub ntawv rau niam txiv/tus saib xyuas them nqi sau yog tias Pawg Neeg Saib Kev Kawm qhov kev txiav txim nce hau hais. Nyob rau ntawm qhov kev sib hais, Pawg Neeg yuav mloog tej pov thawj thiab lus pov thawj npaj muaj los ntawm tsev kawm ntawv thiab tub kawm ntawv. Koj yuav muaj sij hawm los qhia rau Pawg Neeg yog tias qhov lus qhia los ntawm tsev kawm ntawv tsis raug lossis tsis yog raws li qhov teeb meem tiag tiag. Koj kuj tseem yuav tau ceeb toom ·

·

2.

·

Sij Hawm Teem Tseg

· Kev txiav txim siab ntawm Qhov Kev Ua Txhaum Cai ntawm E.C48900,48900.2-4, 48900.7 thiab/lossis 48915. Kev ncua - Tsis pub ntau tshaj tsib (5) hnub kawm ntawv. E.C.48911 Kev Pom Zoo Ntiab Tawm/Kev Txuas Sij Hawm ntawm Kev Ncua E.C.48915- hauv tsib (5) hnub kawm ntawv ntawm kev ncua/ kev txuas sij hawm tos kev txiav txim rau kev ntiab tawm E.C.48911 (g)

Niam Txiv Cov Kev Xaiv thiab Cov Kev Ris Dej Ris Num

· Yog tias tus tub kawm ntawv tau tshais mus rau lwm lub hauv paus tsev kawm ntawv lawm, txoj cai tseev kom lub hauv paus tsev kawm ntawv tshiab raug ceeb toom ntawm qhov kev ntiab tawm lossis tej qhwb qho tos ntiab tawm (E.C.48915.1,48918). Ib tug tub kawm ntawv twg muaj peev xwm thov tau mus rau lwm lub hauv paus tsev

·

·

17

·

·

kawm ntawv thiab yuav tsum ceeb toom nws cov neeg khiav dej num ntawm qhov kev ntiab tawm lossis ib qho kev tos ntiab tawm twg. Ib tug tub kawm ntawv twg muaj peev xwm thov rau kev nkag rau ib lub tsev kawm ntawv ntiav. Ib qho kev thov kuj yuav ua tau rau kev tso chaw hauv "county" lub zej zog tsev kawm ntawv. (chaw muaj tsawg)

Tiv Thaiv Kev Thab Plaub (AntiBullying)

B.P.5138.1

Pawg Neeg Saib Kev Kawm tshaj qhia txoj cai ntawm txhua tus tub kawm ntawv kom raug qhia ntaub ntawv nyob rau hauv ib lub chaw ruaj ntseg. Pawg Neeg Saib Kev Kawm txwv tub kawm ntawv tej tswv yim txhob txwm ua kom cov tub kawm ntawv muaj kev ntshai los ntawm kev thab plaub. Tus cwj pwm thab plaub xam nrog rau, tiam sis yuav tsis tag rau, tej kev hem, kev tawb thiab kev thab los ntawm kev siv fwj chim dag zog lossis siv lus phem. Kev thab plaub kuj yuav yog ua ncaj nraim rau lossis tsis ncaj nraim rau, xws li taug xaiv lossis tsis hnav (tsis xam). Ib tug tub kawm ntawv twg nws muaj tus cwj pwm thab plaub thiab muaj kev yuam lwm tus tub kawm ntawv hom kheev ua tau rau tus neeg ntawm muaj kev ntxhov siab thiab muaj kev ntshai. Tej kev thab plaub kuj yuav tshwm sim hauv tus cwj pwm ua phem ntawm tus tib neeg tau raug, xam nrog rau tiam sis tsis tag rau, kev ua phem, kev sib pauj, lossis cia li lam tau lam ua cev nqaij raug mob. Cov tub kawm ntawv uas raug hem thiab ua rau muaj kev ntshai kuj tseem yuav muaj saib tus kheej tsis zoo, tsis muaj kev tso siab thiab ntev mus ua tau raug muaj kev puas hlwb. Cov tub kawm ntawv ntawm cov neeg tshwj xeeb yog cov muaj feem raug qhov teeb meem no heev tshaj. Teeb meem hnyav thiab txaus ntshai tuab ntawm kev ntxub ntxaug, thab plaub thiab tsim txom lub cev ntawm tub kawm ntawv raws li kev xav hauv nruab siab txog kev ua plees ua yi, lossis kev qhov xav ua plees ua yi yog ib qho teeb meem loj thiab loj nce zuj zus tuaj. Tus Tuam Thawj Saib Kev Kawm lossis tus tau kev tso cai yuav ua kom paub meej tias cov neeg khiav dej num tau txais kev cob qhia kom paub txog tus cwj pwm thab plaub thiab tej tswv yim los daws tus cwj pwm tsis tsim nyog. Hauv paus tsev kawm ntawv yuav tsum npaj muaj kev kawm tiv thaiv raws kev tshawb nrhiav tau phim hnub nyoog thiab kev loj hlob txog kev raug teeb meem ntawm cwj pwm thab plaub thiab qhov tseem ceeb ntawm kev tshaj qhia tej yam teeb meem li ntawm. Pawg Neeg Tswj Kav tseem pom tau tias cov tub kawm ntawv uas tsis taus kev loj hlob, cev ntaj ntsug thiab kev xav yog cov raug ntshai tsam quab yuam cev ntaj ntsug thiab kev ua plees ua yi. Tau tsim muaj tej hau kev ua los ntawm tus Tuam Thawj Saib Kev Kawm lossis tus tau kev tso cai kom muab kev tshaj qhia txog tej teeb meem paub thiab xav tias muaj kev thab plaub yuav tsum pom zoo rau tej kev xav tau tshwj xeeb ntawm cov tub kawm ntawv tsis taus kev loj hlob thiab lub cev. Ib tug tub kawm ntawv twg xav tias nws yog ib tug raug teeb meem thab plaub yuav tsum qhia kiag rau tus thawj xib hwb lossis tus tau kev tso cai. Yog tias tus tub kawm ntawv ntseeg tias tus Thawj Xib Hwb lossis tus tau kev tso cai tsis kho qhov teeb meem, nws muaj peev xwm ua tau ib qho kev tsis txaus siab raws li Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv Tej Hau Kev Ua Kev Tsis Txaus Siab. Thaum tsim nyog, Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv yuav tsum npaj muaj kev qhuab ntuas thiab kev

cob qhia rau cov tub kawm ntawv uas nws tau kom ua kev thab plaub. Hauv paus tsev kawm ntawv kuj tseem yuav npaj muaj kev qhuab ntuas, kev coj thiab kev txhawb pab, raws li tsim nyog, rau cov tub kawm ntawv uas nws yog cov tau raug teeb meem thab plaub. Cov neeg khiav dej num uas nws tau txais kev ceeb toom ntawm tus cwj pwm thab plaub lossis tus kheej pom kiag tus cwj pwm li ntawm yuav tsum ceeb toom rau tus Thawj Xib Hwb, Tus Tuam Thawj Saib Kev Kawm, lossis tus tau kev tso cai, thiab cov tswj kev cai, raws kev tsim nyog. Cov tub kawm ntawv tau thab plaub yuav tsum raug rau txim raws li Pawg Neeg Saib Kev Kawm Tsab Cai thiab Thawj Coj Kev Tswj. Thaum pib kawm ntawv ntawm txhua xyoo, cov tub kawm ntawv thiab cov neeg khiav dej num yuav tsum tau txais ib daim ntawm Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv Tsab Cai txog tus cwj pwm thab plaub.

Kuj Yuav Ua Tau Qhov Kev Nce Hau Hais Nrog Lub County Pawg Neeg Saib Kev Kawm

Raws li txoj cai tus tub kawm ntawv thiab niam txiv/tus saib xyuas muaj txoj cai los ua ib qho kev nce hau hais qhov kev ntiab tawm rau Fresno County Pawg Neeg Saib Kev Kawm hauv peb caug (30) hnub ntawm qhov kev txiav txim siab los tshem tus tub kawm ntawv tawm. Yog tias peb caug (30) hnub tau dhau mus lawm txij hnub ntawm kev ntiab tawm, Fresno County Pawg Neeg Saib Kev Kawm tsis muaj txoj cai los mloog qhov kev nce hau hais. Nyob rau qee lub sij hawm, lub hauv paus tsev kawm ntawv muaj peev xwm ncua tau qhov kev ntiab tawm tso cai rau tus tub kawm ntawv rov mus kawm ntawv raws li nqee yam kev ua. Txawm li ntawm los, sij hawm peb caug (30) hnub rau siv txawm tias tus tub kawm ntawv muaj peev rov mus kawm ntawv.

Tsis Pub Muaj Kev Sib Cais

FUSD txwv tsis pub muaj kev sib cais raws li haiv neeg, xim lossis kev xeeb txawm, thiab tseem txwv tsis pub cais raws li qhov tiag tiag lossis tsis paub tseeb poj niam lossis txiv neej, pawg neeg, haiv neeg, kev xeeb txawm, kev ntseeg ntuj, xim, kev puas hlwb lossis lub cev tsis taus, lossis poj niam nyiam poj niam txiv neej nyiam txiv neej. FUSD Pawg Neeg Saib Kev Kawm thawj qhov kev ris dej num yog ua kom paub meej tias hauv paus tsev kawm ntawv tej kev kawm thiab tej dej num tsis muaj kev sib cais raws li tsis tso cai los ntawm txoj cai. Tej kev tsis txaus siab txog kev sib cais thiab nrhiav qhov tseeb txog hauv paus tsev kawm ntawv tej cai sib cais yuav tsum raug muab xa mus rau: Office of Labor Relations Fresno Unified School District 2309 Tulare Street Fresno, CA 93721

Tso Chaw Tub Kawm Ntawv

Nws muaj ob (2) hom kev ntiab tawm: 1. 2. Kiag tam sim; thiab Ncua.

Yog tias tus tub kawm ntawv raug ntiab tawm kiag tam sim, nws tsis muaj peev mus kawm tau FUSD ib lub tsev kawm ntawv twg rau lub sij hawm ntiab tawm teem tseg los ntawm Pawg Neeg Saib Kev Kawm. muaj peev xwm ua tau ib qho kev thov tso chaw kawm hauv "county" ib lub tsev kawm ntawv hauv zos (chaw muaj tsawg) lossis lwm txoj kev kawm. Qhov kev ncua ntiab tawm nrog rau tej kev tso cai tus tub kawm ntawv nyob rau hauv ib lub hauv paus tsev kawm ntawv twg rau lub sij hawm ntiab tawm. Txawm li ntawm los, yog tias tus tub kawm ntawv yuam cov kev tso cai teem tseg los los ntawm Pawg Neeg Saib Kev Kawm, tus tub kawm ntawv yuav raug muab tshem tawm kiag tam sim rau lub caij tseem tshuav ntawm nws qhov kev ntiab tawm.

Cov Cai Rau Txim

E.C. 35291, A.R.5144,5144.1

Tseev kom tsev kawm ntawv tsim muaj cov kev cai rau txim los ntawm tsev kawm ntawv pawg neeg sawv cev nrog rau tej twb tus koom tes thiab cob tseg nrog Pawg Neeg Saib Kev Kawm. Tseev kom muaj kev ceeb toom niam txiv/tus saib xyuas thiab cov uas cuv npe txog lub tsev kawm ntawv thiab Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv cov cai.

Muaj Cai tau ib Tug Kws Lij Choj (Niam Txiv/Tus Saib Xyuas Theem Nqi)

FUSD npaj siab los ua qhov kev sib hais yam tsis tseev kom muaj tej kws lij choj. Qhov lus qhia no yog los pab tus neeg thov to taub qhov hau kev sib hais. Thaum uas tsis tseev kom muaj kws lij choj, nws yog tub kawm ntawv txoj cai thiab niam txiv/tus saib xyuas thiab FUSD txoj cai los muaj ib tug kws lij choj lossis tus neeg sawv cev tuaj hais.

18

Kev Hnav Tsoos thiab Kev Tu Cev

Kev Hnav Tsoos thiab Kev Tu Cev

B.P. 5132

Pawg neeg saib kev kawm ntseeg tias tej tsoos tsho hnav thiab tej kev tu cev tsim nyog yuav pab tau kom qhov chaw kawm ntawv muaj kev kawm tau zoo. Pawg neeg saib kev kawm cia siab tias cov tub ntxhais kawm ntawv yuav muab kev koom tes los saib xyuas kev tu yus tus kheej kom huv si thiab hnav tsoos tsho kom tsim nyog rau tsev kawm ntawv tej dej num uas lawv tau koom tes rau. Tub ntxhais kawm ntawv tej tsoos tsho hnav yuav tsum tsis pub muaj ib yam twg cuam tshuam ua teeb meem rau txoj kev noj qab nyob huv lossis txoj kev ruaj ntseg (health or safety hazard) lossis ua kom muaj kev cuam tshuam uas ua teeb meem rau kev kawm. Pawg neeg saib kev kawm pom tau tias, yuav kom txhawb tau tub ntxhais kawm ntawv txoj kev nyob ruaj ntseg thiab chaw kawm ntawv kom zoo, cov neeg ua hauj lwm, cov niam txiv/cov saib xyuas thiab cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tsum koom tes rau txoj kev tsim tus cai hnav tsoos tsho thiab kev tu cev. Cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov niam txiv/ cov saib xyuas yuav tsum tau txais kev qhia txog cov cai hnav tsoos tsho los ntawm tsev kawm ntawv nyob rau thaum pib kawm ntawv ntawm lub xyoo thiab rau thaum muab kho dua tshiab. Tus tub ntxhais kawm ntawv uas tau yuam tus cai feem tsawg ntawm kev hnav tsoos tsho yuav raug saib xyuas raws li txoj cai rau txim uas tsim nyog muaj.

Cai Hnav Tsoos thiab Tsoos Zoo Sib Xws

E.C. 35183

Pawg Neeg Saib Kev Kawm ntawm tej lwb lub hauv paus tsev kawm ntawv loj yuav txais lossis tshem tau ib qho cai hnav tsoos tsim nyog uas tseev kom cov tub kawm ntawv hnav thoob plaws tsev kawm ntawv zoo sib xws lossis txwv cov tub kawm ntawv tsis pub hnav "tsoos tsho muaj feem rau neeg phem" yog tias Pawg Neeg Saib Kev Kawm ntawm lub hauv paus tsev kawm ntawv loj pom zoo rau ib qho kev npaj tias yuav cia ua los ntawm tej lwb lub tsev kawm ntawv tus thawj xib hwb, cov neeg khiav dej num, thiab cov niam txiv/cov saib xyuas thiab txiav txim tias tsab cai yeej tsim nyog rau kev noj nyob huv thiab kev ruaj ntseg ntawm ib ncig tsev kawm ntawv. Tej lwb lub tsev kawm ntawv yuav xam tias tsab cai hnav tsoos tsim nyog raws li ib feem ntawm nws lub tsev kawm ntawv qhov kev ruaj ntseg, taug raws li Seem Lus 35294.1.

yuav tsum tau ua kom raws li tus cai hnav tsoos tsho thiab kev tu cev nyob rau hauv tsev kawm ntawv qhov niam tswv yim ntawm txoj kev nyob ruaj ntseg. Niam txiv kev ceeb toom yuav raug tseev kom muaj yam tsawg kawg yog rau (6) lub hlis ua ntej siv tau txoj cai hnav tsoos tsho thoob plaws tsev kawm ntawv. Tus Tuam Thawj Saib Kev Kawm lossis tus tau kev tso cai rau yuav ua kom paub meej tias muaj cov kev pab los mus pab rau cov tub ntxhais kawm ntawv txom nyem mus yuav taus cov tsoos tsho zoo sib xws no.

Tsoos Tsho Hnav Tiv Hnub

E.C. 35183.5 (a)

(1) Tej lwb lub tsev kawm ntawv yuav tsum tso cai rau siv sab nraum zoov lub sij hawm kawm ntawv, cov khoom siv thaiv hnub, xam tag nrho tiam sis tsis txwv rau, cov mom. (2) Tej lwb lub tsev kawm ntawv muaj peev xwm tsim ib txoj cai uas muaj feem rau cov tsoos tsho hnav thaiv hnub, xam tag nrho tiam sis tsis txwv cov kaus mom, cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tsum raug tso cai rau siv sab nraum, raws li txoj cai me (a). Tej yam tsoos tsho thiab cov kaus mom raug pom zoo los ntawm hauv paus tsev kawm ntawv lossis tsev kawm ntawv tias muaj feem rau neeg phem (gang-related) lossis cov tsoos tsho uas tsis tsim nyog hnav yuav raug txwv los ntawm txoj cai hnav tsoos tsho.

Cov Tsoos Tshoo Zoo Sib Xws

Yuav kom txhawb tau txoj kev nyob ruaj ntseg ntawm tub ntxhais kawm ntawv thiab kev txo kom txhob muaj tub sab tub nyiag, kev sib tw ntawm phaum neeg thiab/lossis dej num ntawm laib, tus thawj xib hwb, cov neeg ua hauj lwm thiab cov niam txiv/cov saib xyuas ntawm lub tsev kawm ntawv kuj yuav tsim kom muaj ib txoj cai hnav tsoos tsho uas muaj qab hau tsim nyog los tswj cov tub ntxhais kawm ntawv kom hnav tej tsoos tsho kom zoo sib xws. Tus cai hnav tsoos tsho ntawd kuj yuav xam xws li yog ib feem ntawm qhov tswv yim ua kom muaj kev nyob ruaj ntseg hauv tsev kawm ntawv thiab yuav tsum raug coj mus rau pawg neeg saib kev kawm tawm kev pom zoo. Pawg Neeg Saib Kev Kawm yuav tsum pom zoo nrog qhov tswv yim rau txoj kev luj xyuas tias nws yog ib qho tseem ceeb los tiv thaiv txoj kev noj qab nyob huv thiab kev nyob ruaj ntseg ntawm lub tsev kawm ntawv cov tub ntxhais kawm ntawv. Cov tsoos hnav zoo sib xws yog qhov kev nthuav kom pom qee yam xim rau cov tub ntxhais kawm ntawv los hnav txij ntawm duav mus txog rau saum taub hau thiab qhov kev nthuav kom pom lwm yam xim rau cov tub ntxhais kawm ntawv los hnav txij ntawm duav txog rau hauv ko taw. Cov Niam Txiv/Cov Saib Xyuas kuj yuav thov kom zam rau lawv cov menyuam kom tsis txhob tau koom nrog tsev kawm ntawv qhov tswv yim hnav tsoos tsho zoo sib xws los tau. Yuav tsis pub rau txim rau cov tub ntxhais kawm ntawv hais txog tej kev kawm, txawm tsis yog li los xij yuav tsis pub muaj kev ntxub cais lossis kev tsis kam txais kawm hauv tsev kawm ntawv yog tias lawv cov niam txiv/cov saib xyuas xaiv tsis ua raws li tsev kawm ntawv txoj cai ntawm kev hnav tsoos tsho zoo sib xws. Tus tub ntxhais kawm ntawv twg uas raug zam rau txoj kev tsis koom tes nrog tsev kawm ntawv qhov tswv yim hnav tsoos tsho zoo sib xws

Tsoos Tsho Muaj Feem Rau Neeg Phem

Pawg neeg saib kev kawm pom tau tias, yuav kom txhawb tau txoj kev nyob ruaj ntseg ntawm tub ntxhais kawm ntawv thiab kev txo kom txhob muaj muaj tub sab, kev sib tw ntawm phaum neeg thiab/ lossis dej num ntawm laib, tus thawj xib hwb, cov neeg ua hauj lwm thiab cov niam txiv/cov saib xyuas ntawm ib lub hauv paus tsev kawm ntawv twg kuj yuav tsim kom muaj ib txoj cai hnav tsoos tsho uas muaj qab hau tsim nyog los txwv cov tub ntxhais kawm ntawv kom txhob hnav tej tsoos tsho uas muaj feem rau laib thaum pom muaj ib qho pov thawj ntawm qhov kev muaj laib tuaj cuam tshuam lossis ua kev ntshai cuam tshuam rau cov dej num ntawm tsev kawm ntawv. Tus cai hnav tsoos tsho ntawd kuj yuav xam tau xws li yog ib feem ntawm qhov tswv yim ua kom muaj kev nyob ruaj ntseg rau hauv tsev kawm ntawv thiab yuav tsum raug coj mus rau pawg neeg saib kev kawm tawm kev pom zoo. Pawg neeg saib kev kawm yuav tsum pom zoo nrog qhov tswv yim rau txoj kev luj xyuas tias nws yog ib qho tseem ceeb los tiv thaiv txoj kev noj qab nyob huv thiab kev nyob ruaj ntseg ntawm lub tsev kawm ntawv cov tub ntxhais kawm ntawv ntawm.

Khoom Thaiv Hnub

E.C. 35183.5 (b)

(1) Tej lwb lub tsev kawm ntawv yuav tsum tso cai rau cov tub kawm ntawv siv cov khoom thaiv hnub sij hawm hnub kawm ntawv yam tsis tau kws kho mob daim menyuam ntawv lossis ntawv kom yuav. Tej lwb lub tsev kawm ntawv yuav teem ib tsab cai muaj feem rau kev siv khoom thaiv hnub los ntawm cov tub kawm ntawv lub sij hawm hnub kawm ntawv.

(2)

CEEB TOOM:

Vim tej lwb lub tsev kawm ntawv, nrog rau kev pom zoo los ntawm Tsev Kawm Ntawv Pawg Neeg Tuav Xam hauv tsev kawm ntawv muaj peev xwm tsim tau ib txoj cai hnav tsoos tsho thiab kev tu cev uas coj nruj dua Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv txoj cai uas tsawg kawg nkaus, nws tseem ceeb heev uas cov niam txiv yuav tsum tau paub txog txoj cai hnav tsoos tsho ntawd lawv tus menyuam lub tsev kawm ntawv. Thov hu rau nej tus menyuam lub tsev kawm ntawv rau lus qhia ntau ntxiv.

19

Kev Noj Qab Nyob Huv Tseev Kom Muaj rau Kev Cuv Npe

Hnub Nyoog Me Kawg ntawm Kev Pub Nkag

E. C. 48000 (a) Ib tug menyuam twg yuav raug pub kawm kindergarten thaum pib kawm ntawv, lossis nyob rau lub sij hawj twg hauv tib xyoos kawm ntawv yog tias tus menyuam nws yuav muaj hnub nyoog tsib xyoos nyob rau lossis ua ntej Kaum Ob Hlis 2 ntawm lub xyoo kawm ntawv ntawd. Ib tug menyuam uas nws yuav muaj nws lub hnub yug tsib xyoos nyob rau lossis ua ntej Kaum Ob Hlis 2 yuav raug pub nkag kawmprekindergarten summer program tuav los ntawm hauv paus tsev kawm ntawv rau cov tub kawm ntawv nws yuav cuv npe hauv kindergarten thaum lub Cuaj Hli. E.C. 48000 (b) Pawg Neeg Saib Kev Kawm ntawm tej lwb lub hauv paus tsev kawm ntawv tuav ib qho ib qho (1) lossis ntau tug kindergartens muaj peev xwm, ib zaug dhau ib zaug, kev nkag rau kindergarten tus menyuam muaj hnub nyoog tsib (5) xyoos rau lub sij hwm twg los xij rau thaum xyoo kawm ntawv los ntawm kev pom zoo ntawm niam txiv/tus saib xyuas, rau cov hais los ntawm no: (1) Pawg Neeg Saib Kev Kawm txiav txim siab tias cia nkag yog qhov zoo rau tus menyuam. (2) Niam txiv/tus saib xyuas raug muab lus qhia txog qhov zoo thiab qhov tsis zoo thiab lwm yam lus piav qhia txog raug ntawm kev nkag ntxov. kev ua dej ua num ntawm tsev kawm ntawv, lossis yuav cuam tshuam lossis tab tom cuam tshuam tsev kawm ntawv, nws cov tub kawm ntawv lossis nws cov neeg ua dej num. P.C.626.6626.8:E.C.32210,32211 Ib tus tib neeg twg nws raug hais kom tawm ntawm tsoom pej xeem lub tsev kawm ntawv lossis thaj chaw muaj peev xwm hais tau rau Tus Tuam Thawj Saib Kev Kawm lossis tus neeg tau kev tso cai. E.C.3515.2 Pawg Neeg Saib Kev Kawm ntawm tej lwb lub hauv paus tsev kawm ntawv qhib muaj ib qho kev luam hneev tes taug raws li phab lus hais no yuav tsum soj ntsuam ib qho nqi rau niam txiv/tus saib xyuas them ntawm cov tub kawm ntawv luam hneev tes. Tus nqi yuav tsum yog xam los rov nyiaj rau hauv paus tsev kawm ntawv nkaus xwb rau cov nqi tiag tiag nrog rau qhov kev luam hneev tes no.

Tshaj Qhia Kev Kuaj Mob

H. & S.C. 124100 (a) Kev koom tes nrog rau "county child health" thiab "disability prevention program", pawg neeg saib kev kawm ntawm Txhua lub hauv paus tsev kawm ntawv lossis tsev kawm ntawv ntiav uas muaj cov menyuam cuv npe hauv kindergarten yuav tsum npaj muaj lus qhia rau cov niam txiv/cov saib xyuas ntawm tag nrho cov menyuam cuv npe hauv kindergarten ntawm phab lus hais no thiab Seem Lus 120475. Txhua lub hauv paus tsev kawm ntawv lossis tsev kawm ntawv ntiav uas muaj menyuam cuv npe hauv qib ib yuav tsum tshaj qhia ua ntej lub Ib Hlis 15 ntawm tej xywb xyoo rau "county child health" thiab "disability prevention program", lub qhov chaw saib dej num, thiab lub Chaw Saib Kev Kawm cov lus qhia nram no: (1) tus naj npawb tag nrho ntawm cov menyuam cuv npe hauv qib ib; (2) tus naj npawb ntawm cov menyuam nws twb tau kuaj mob lawm, li muaj tim khawv los ntawm ntawv pov thawj tseev kom muaj los ntawm Seem Lus 124085; thiab (3) tus naj npawb cov menyuam nws niam txiv/ tus saib xyuas tau muab ntaub ntawv sau zam taug raws li Seem Lus 124085 uas lawv tsis xav kom lawv tus menyuam tau txais ib qho kev kuaj mob.

Kev Cuv Kindergarten Npe Uas Tseev Kom Muaj

Txhua tus tub kawm ntawv yuav tsum muaj ntawv pov thawj qhia tias tau tshuaj xyuas kev mob nkeeg ua ntej lub sij hawm mus cuv npe kawm ntawv rau kindergarten. Rau cov tub kawm ntawv yuav mus kawm rau kindergarten rau lub Yim Hli 2006, ib qho kev kuaj mob nkeeg tam sim no muaj yuav tsum yog ib qho kev kuaj mob tiav rau lossis tom qab lub Peb Hlis tim 1, 2006. B.P. 5141.32 Ntxiv ntawm qhov kev kuaj mob uas tseev kom muaj ntawm, cov tub kawm ntawv yuav tsum txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob kom puv raws li lub Xeev California txoj cai. Cov tub kawm ntawv raug tseev kom txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob "polio", "Diptheria", "tetanus", "pertussis" (DTP), "measles", "mumps", "rubella" (MMR), "hepatitis" B thiab "varicella". Ntxiv ntawm, Fresno County tseev kom muaj kev sim kab mob ntsws (tuberculosis screening). Qhov no yuav tsum yog ib qho kev sim uas hu ua "intradermal Mantoux" (PPD) thiab yuav tsum ua kom tiav tsis pub dhau ib xyoos thaum nkag kawm ntawv. C.A.C., Seem Lus 41301-41329 Kev kuaj mob thiab kev txhaj tshuaj mus ua tau ntawm nej tus kws kho mob, FUSD Student Health Center 248-7382 lossis ntawm Fresno County Health Department (445-3281 rau kev kuaj mob; 445-3550 rau kev txhaj tshuaj).

Kev Thov Hais - Tsis Pom Zoo lossis Tshem Tawm ntawm Kev Cuv Npe

P.C. 627.5

Ib tug tib neeg twg nws raug tsis pom zoo cuv npe lossis nws qhov kev cuv npe raug muab tshem tawm muaj peev xwm thov tau ib qho kev sib hais ua ntej tus Thawj Xib Hwb lossis tus Tuam Thawj Saib Kev Kawm txiav txim siab tsis pom zoo lossis tshem tawm. Qhov kev thov yuav tsum sau ua ntaub ntawv, yuav tsum hais txog yog vim li cas tsis pom zoo lossis tshem tawm tsis tsim nyog, yuav tsum muab cov lus hais ceeb toom qhov kev sib hais raug xa, thiab yuav tsum yog nqa kiag mus rau tus thawj xib hwb lossis tus Tuam Thawj Saib Kev Kawm hauv tsib (5) hnub tom qab qhov kev tsis pom zoo lossis tshem tawm. Tus thawj xib hwb lossis tus Tuam Thawj Saib Kev Kawm yuav tsum sau ib tsab ntawv xa mus ceeb toom hnub, sij hawm, thiab qhov chaw sib hais rau tus tib neeg nws thov qhov kev sib hais. Qhov kev sib hais ua ntej tus Tuam Thawj Saib Kev Kawm thiab tus Thawj Xib Hwb yuav tsum mauj hauv xya (7) hnub tom qab tus Tuam Thawj Saib Kev Kawm thiab tus Thawj Xib Hwb txais qhov lus thov. Tus thawj xib hwb lossis tus neeg tau kev tso cai kuj yuav hais tau ib tug twg kom tawm mus yog tias nws muaj ib qho qab hau tsim nyog txiav txim siab tias tus neeg tuaj tshwm ntawm yuav muaj kev cuam tshuam lossis tab tom cuam tshuam

Qib Ib Kev Kuaj Ib Cev Tseev Kom Muaj

Lub Xeev California Txoj Cai tseev kom cov tub kawm ntawv muaj ib qho kev kuaj mob hauv kaum yim (18) lub hlis ua ntej nkag qib ib lossiss hauv cuaj caum (90) hnub tom qab nkag. H. & S.C. 124085 Qhov kev kuaj pab nrhiav cov teeb meem kev noj qab nyob zoo uas yuav ua rau koj tus menyuam kawm tsis tau ntawv zoo. Cov teeb meem kev noj qab nyob zoo uas nrhiav tau thaum ntxov yuav kho tau yooj yim. Qhov kev kuaj yuav raug muab tau los natwm koj tus kws kho mob, "FUSD Student Health Center" ntawm 248-7382 lossis "Fresno County Health Department" ntawm 445-3281. Ib daim ntawv zam xee los ntawm tus menyuam niam txiv/tus saib xyuas qhia tias lawv tsis xav tau lossis tsis muaj peev xwm muab tau kev kuaj mob lossis cov kev pab luj xyuas rau lawv cov menyuam yuav tau txais los ntawm tsev kawm ntawv los hloov tau daim ntawv pov thawj. Yog tias daim ntawv zam qhia tseg tias niam txiv/tus saib xyuas tsis muaj peev xwm muab tau tej kev pab rau tus menyuam, ces tej qab hau yog vim li cas yuav tsum raug xam nyob hauv qhov kev zam.

Tub Kawm Ntawv Kev Luam Hneev Tes

E.C.48980 (f);B.P.5142.1

E.C. 32390 (a) Pawg Neeg Saib Kev Kawm ntawm tej lwb lub hauv paus tsev kawm ntawv yuav qhib muaj ib qhov kev luam hneev tes rau cov menyuam cuv npe hauv kindergarten lossis cov cuv npe tshiab hauv lub hauv paus tsev kawm ntawv ntawd. Pawg Neeg Saib Kev Kawm yuav cog lus nrog tej lwb lub koom haum pab pej xeem lossis ntiav, xam nrog rau tej lwb lub koom haum "civic" lossis zej zog yog pom tau tias tsim nyog los ntawm Pawg Neeg Saib Kev Kawm, los ua qhov kev luam hneev tes. Pawg Neeg Saib Kev Kawm yuav nrhiav nyiaj txiag ntiav thiab koom tes pab dawb hauv qhov kev luam hneev tes. Lub chaw ua hauj lwm yuav txais yuav cov kev cai thiab cov kev tswj txog tuav qhov nyiaj txiag ntiav thiab muab kev koom tes pab dawb, thiab tsim ib co lus teev tseg txog kev luam hneev tes, raws li pom zoo los ntawm lub "Department of Justice", kom ua raws li kev luam hneev tes taug raws li phab lus hais no.

20

Kev Kuaj Qhov Muag, Qhov Ntsej thiab Hniav

E.C. 49454; E.C. 49455; E.C. 49452; B.P. 5141.3; A.R. 4141.3

California Txoj Cai Kawm Ntawv tso cai rau hauv paus tsev kawm ntawv cov neeg ua hauj lwm muaj kev tsim nyog (hais tseg hauv nqe lus 49452, 49454) los ua qhov kev kuaj pom kev, pom xim thiab hnov lus rau tej twb tus tub kawm ntawv cuv npe hauv cov tsev kawm ntawv hauv hauv paus tsev kawm ntawv. Ib qho lus sau tseg yuav tsum raug ua txhua xyoo nrog rau tus thawj xib fwb los ntawm niam txiv/tus neeg saib xyuas thov kev zam ntawm nws tus menyuam los ntawm kev kuaj noj qab nyob huv rau pom kev, hnov lus thiab kuaj hniav ua ntu zus.

Ib qho lus sau tseg yuav tsum raug ua nrog tus thawj xib fwb los ntawm niam txiv/tus neeg saib xyuas thov thiab zam nws tus menyuam los ntawm kev kuaj txha caj qaum nkhaus

Thov tsis txhob hu rau hauv lub tsev kawm ntawv.

Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv tsuas yog pab xyuas kom muaj qhov kev tuav pov hwm no rau cov tub kawm ntawv sawv daws tau yuav xwb thiab tsis yog muaj kev koom tes nrog rau Lub Tuam Txhab Muag Kev Tuav Pov Hwm lossis ua nws tus sawv cev.

Kev Kuaj Ua Kis Las

B.P.5141.3

Qhov kev koom tes muab kev kuaj ua ntej rau cov kev ua kis las tsis yog ib qho kev los hloov rau qhov kev pom zoo kuaj dav dav txhua lub xyoo ua los ntawm tus tub kawm ntawv tus kws kho mob. Cov niam txiv/Cov saib xyuas thiab cov tub kawm ntawv raug hais kom nco tias Qhov kev kuaj ua ntej tsis yog ib qho uas txaus nkaus rau kev los nrhiav tag nrho cov kev mob uas yuav ua tau rau neeg kis las raug poob siab tsam raug mob lossis muaj kev ploj tuag. Tag nrho cov tub kawm ntawv (qib 9-12) nws tau muab kev koom tes tam li "pep" thiab "cheerleaders" lossis kev ua kis las hauv kev sib tw kis las yuav tsum pib ua kom tiav thiab cob rau hauv paus loj muaj kev kuaj kev noj qab nyob los ntawm ib tug neeg raug tso cai kho mob, nurse practitioner (tus neeg saib mob hloov chaw tus kws kho mob), lossis tus pab tus neeg raug tso cai kho mob, saib xyuas los ntawm ib tus tau kev tso cai kho mob. Thaum muaj ib qho kev raug mob lossis mob loj, tus tub kawm ntawv muaj peev xwm raug tseev kom muaj lwm qhov kev kuaj mob ua ntej muab kev koom tes ntxiv.

Kev Noj Tshuaj Hauv Tsev Kawm Ntawv

E.C. 49480

California Txoj Cai Kawm Ntawv tso cai rau hauv paus tsev kawm ntawv cov neeg ua hauj lwm los pab cov tub kawm ntawv rau lawv kev noj tshuaj uas tseev kom noj rau lub caij kawm ntawv. Yuav ua kom cov tub kawm ntawv muaj peev xwm noj tau tshuaj nyob rau hauv tsev kawm ntawv yuav tsum tau ua raws li cov nram no: 1. Tsev kawm ntawv yuav tsum muaj ib daim ntawv sau qhia los ntawm tus tub kawm ntawv tus kws kho mob qhia txog kev noj, npaum li cas, thiab sij hawm noj tshuaj; 2. Tsev kawm ntawv tseem yuav tsum tau ib daim ntawv sau los ntawm niam txiv lossis tus saib xyuas ntawm tus tub kawm ntawv muab lus tso cai rau tsev kawm ntawv cov neeg ua hauj lwm los pab muab tshuaj rau tus tub kawm ntawv noj; thiab 3. Cov tshuaj yuav tsum yog nyob rau hauv ib lub thauv uas muaj daim ntawv tsev muag tshuaj lo nrog (lossis nyob rau hauv lub thauv tshuaj yuav uas tsis muaj ntaub ntawv yuav tshuaj). Tag nrho cov tshuaj, cov muaj ntaub ntawv yuav lossis tsis muaj, tseev kom muaj ib daim ntawv sau los ntawm tus kws kho mob. Cov kev qhia ntawm daim ntawv lub tsev muag tshuaj lo yuav tsis txaus. Cov tshuaj uas coj tuaj rau tom tsev kawm ntawv uas tsis muaj raws li cov lus qhia los saum no yuav TSIS pub muaj nyob rau hauv tsev kawm ntawv.

Kev Kuaj Txha Caj Qaum Nkhaus

E.C. 49452.5

Pawg Neeg Saib Kev Kawm ntawm tej lwb lub hauv paus tsev kawm ntawv yuav tsum, ua raws li Seem Lus 49451 thiab nyob ntxiv ntawm qhov kev kuaj ib ce tseev kom muaj raws li Seem Lus 100275, 124035, thiab 124090 ntawm Txoj Cai Kev Noj Qab Nyob Huv thiab Kev Ruaj Ntseg, muaj rau kev kuaj ntawm txhua tus tub kawm ntawv hauv qib 7 thiab txhua menyuam tub kawm ntawv hauv qib 8 rau teeb meem mob txha caj qaum nkhaus (scoliosis). Qhov kev kuaj yuav tsum yog ua raws nraim li cov lus teev tseg los ntawm "State Department of Education". Qhov kev kuaj yuav tsum yog saib xyuas los ntawm cov neeg saib xyuas muaj kev txawj txaus nkaus xwb ntawm kev noj qab nyob huv raws hais nyob hauv Seem Lus 44871 txog 44878, xam tag nrho, thiab Seem Lus 49422, lossis los ntawm tsev kawm ntawv cov neeg saib mob ntiav ua hauj lwm los ntawm hauv paus tsev kawm ntawv lossis "county" Tuam Thawj Saib Tsev Kawm Ntawv, lossis raws li kev cog lus nrog ib lub koom haum muaj cai ua tau cov kev pab no los ntawm "county" Tus Tuam Thawj Saib Tsev Kawm Ntawv ntawm lub "county" uas lub hauv paus tsev kawm ntawv nyob taug raws li Seem Lus 1750 txog 1754, xam tag nrho, thiab Seem Lus 49402 ntawm txoj cai no, Seem Lus 101425 ntawm Txoj Cai Kev Noj Qab Nyob Huv thiab Kev Ruaj Ntseg, thiab cov kev qhia tsim los ntawm Lub Xeev Pawg Saib Kev Kawm. Qhov kev kuaj tsuas yog muab los ntawm tej twb tus nws saib nkaus xwb, lossis nws yog tus muaj kev tsim nyog saib xyuas, qhov kev kuaj, lossis cov kws zuaj ib ce muaj ntaub ntawv (licensed chiropractors), lossis los ntawm cov neeg ua hauj lwm muaj ntaub ntawv pov thawj ntawm hauv paus tsev kawm ntawv lossis ntawm "county Tuam Thawj saib tsev kawm ntawv nws tau txais kev cob qhia, taug raws li cov cai thiab cov kev tswj txais yuav los ntawm lub Xeev Pawg Neeg Saib Kev Kawm, los muab kev tsim nyog rau lawv los ua tau cov kev kuaj no. Nws yog lub hom phiaj ntawm Cov Neeg Tsim Kev Cai kom cov kev kuaj no ua tau, Tsis muaj nqi dab tsi ntxiv rau lub xeev, hauv paus tsev kawm ntawv, lossis niam txiv/tus saib xyuas, nyob rau lub sij hawm ib txwm kawm ntawv thiab kom ib tug khiav dej num twg lub sij hawm los ua cov dej num no raug hloov los ntawm lwm cov dej num pheej ua tas mus li tsis muaj feem rau cov tub kawm ntawv qhov kev noj qab nyob huv.

Kev Tuav Pov Hwm Tub Kawm Ntawv rau 2005 - 2006

E.C.49471

Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv tsis muaj kev tuav pov hwm kho mob rau koj tus menyuam. Qhov no txhais tau hais tias koj yuav raug them tej nuj nqis kho mob thaum koj tus menyuam muaj kev koom tes nrog tsev kawm ntawv cov dej num. Tej ywb yam nuj nqis uas muaj tshwm sim thaum tsev kawm ntawv hu rau kev kho mob ceev puav leej yog niam txiv/tus saib xyuas ua tus them tus menyuam cov nuj nqis. Peb zoo siab qhib muaj kev tuav pov hwm rau kev raug mob uas tus nqi los kuj pheej yig kawg hauv lub tuam txhab muag kev tuav pov hwm tub kawm ntawv ntawm Los Angeles. E.C.49472 Lub tsev kawm ntawv yuav muab hnab ntawv rau npe yuav kev tuav pov hwm uas piav qhia tej kev tuav pov hwm uas muaj rau koj xaiv thiab tus nqi ntawm tej ywb yam uas muaj rau koj yuav. Rau cov tub kawm ntawv uas koom tes rau kev ua kis las, peb pom zoo kom yuav qhov kev tuav pov hwm uas duav tau ib nrab lossis siab dua. B.P.5143 Yog tias koj txaus siab rau cov kev tuav pov hwm uas peb qhib muaj no, muab cov ntawv rau npe hauv lub hnab ua kom tiav thiab xa rov mus rau tus tuav ntaub ntawv ntawm koj tus menyuam lub tsev kawm ntawv. Thov sau "check" lossis yuav "money order" them xwb. TSIS TXHOB XA NYIAJ NTSUAB. Hu Ncaj Nraim Rau Lub Tuam Txhab Tuav Pov Hwm Tub Kawm Ntawv ntawm tus xov tooj (800) 367-5830 txog tej kev tuav pov hwm uas muaj rau xaiv.

21

Tsev Kawm Ntawv Phab Siab Kev Xeem Teev Tseg

Kev Xeem Tawm Tsev Kawm Ntawv Phab Siab

C.C.R., Title 5, Sec. 1200-1225; E. C.48980(e), 60850-60859; B.P. 6162.52; A.R. 6146.1,61662.52

Lub hom phiaj tseem ceeb ntawm California Kev Xeem Tawm Tsev Kawm Ntawv Phab Siab [California High School Exit Examination (CAHSEE)] yog los txhawb tub kawm ntawv kev kawm tau hauv tsoom fwv cov tsev kawm ntawv phab siab thiab kom paub tseeb tias cov tub kawm ntawv nws kawm tiav los ntawm tsoom fwv cov tsev kawm ntawv phab siab muaj peev xwm nthuav qhia tau theem qhab nia paub hauv kev nyeem, kev sau, thiab lej. Pib txij xyoo kawm ntawv 2005-2006, tsis muaj ib tug tub kawm ntawv twg yuav tau txais tsoom fwv tsev kawm ntawv phab siab ib daim ntawv kawm tiav yam tsis tau dhau CAHSEE, tib yam li yuav tsum ncav cuag hauv paus tsev kawm ntawv cov tseev kom muaj rau kev kawm tiav. Qhov CAHSEE muaj ob (2) qho: EnglishLanguage Arts (ELA) thiab Lej. Qhov ELA hais txog lub xeev cov lus teev tseg txog ntua qib 10. Nyob kev nyeem, qhov no xam tag nrho cov lus paub, "decoding", kev to taub, thiab kev luj xyuas ntawm qhov lus qhia thiab cov ntawv. Hauv kev sau, qhov no qhia txog cov tswv yim sau ntawv, cov kev siv, thiab kev siv lus Askiv li ib txwm siv (piv txwv li "grammar", "spelling", thiab "punctuation"). Qhov lej ntawm CAHSEE hais txog lub xeev cov lus teev tseg rau hauv qib 6 thiab 7 thiab Algebra I. Qhov kev xeem xam tag nrho "statistics", "data analysis" thiab kev kwv yees, "number sense", kev ntsuas thiab "geometry", "mathematical reasoning", thiab "algebra". Cov tub kawm ntawv tseem raug hais kom nthuav qhia ib qho kev paub zoo txog kev xam lej thiab "arithmetic", xam tag nrho kev ua hauj lwm nrog "decimals", "fractions", thiab feem pua. Lub xeev txoj cai tseev kom CAHSEE raug ua rau hnub uas teem tseg nkaus xwb los ntawm Lub Xeev Tus Tuam Thawj Saib Kev Qhia Ntawv. Cov tub kawm ntawv yuav tsum rov xeem dua txog thaum tag nrho ELA thiab lej dhau tag; yog li ntawm, cov tub kawm ntawv yuav rov xeem dua cov uas tsis dhau nkaus xwb. Thawj qhov sij hawm cov tub kawm ntawv yuav tau xeem CAHSEE yog ntu ob ntawm qib 10. Cov tub kawm ntawv nws tseem tsis tau dhau CAHSEE lub sij hawm no cov thawj coj muaj sij hawm txog tsib (5) zaug ntxiv los mus dhau qhov CAHSEE, xam ntxiv rau ib lub sij hawm tom qab kawm tiav qib 12. siv hauv chav kawm los yog siv rau kev soj ntsuam: (1) chaw hloov mus los yooj yim; (2) caij nyoog hloov mus los yooj yim; (3) sij hawm hloov mus los yooj yim; (4) txhais cov kev qhia ua; (5) cov lus txhais/lus teev tseg (tsuas yog lo lus Askiv los yog kab lus zoo tib yam li thawj hom lus los yog kab lus xwb). Cov lus txhais/lus teev tseg yuav tsis muaj cov ntsiab lus txhais los yog tej kev qhia ua. tsev kawm ntawv muab kev pom zoo rau ib qho kev zam rau lawv tus menyuam kom pawg neeg saib kev kawm hauv zog zam qhov uas tseev kom dhau CAHSEE thiaj tau txais tsev kawm ntawv phab siab ib daim ntawv kawm tiav. Cov tub kawm ntawv li ntawm tseem yuav tsum kawm kom tau li hauv paus tsev kawm ntawv cov tseev kom kawm rau kev kawm tiav.

CAHSEE 2006 - 07 Cov Hnub Xeem

English/Language Arts Mathematics · Xya Hli 25, 2006 Xya Hli 26, 2006

Kev Xeem Tsev Kawm Ntawv Phab Siab Cov Kev Paub Txaus

C.C.R., Title 5, Sec. 11523;E.C.48412

The California High School Proficiency Examination (CHSPE) yog tsim thiab saib xyuas los ntawm California Lub Chaw Saib Kev Kawm (CDE) thiab ua los ntawm "California Proficiency Testing" (CPT), raws kev cog lus rau CDE. Yog koj muaj kev tsim nyog, koj muaj peev xwm tau txais ib daim ntawv Pov Thawj Kev Paub txaus (Certificate of Proficiency) los ntawm xeem dhau CHSPE. Qhov kev xeem luj koj qhov kev paub lub hauv paus kev txawj nyeem, sau, thiab lej qhia nyob hauv tsoom fwv cov tsev kawm ntawv. Yog koj dhau qhov kev xeem, Lub Xeev California Pawg Neeg Saib Kev Kawm yuav muab ib daim Ntawv Pov Thawj Paub Txaus rau koj, uas lub xeev txoj cai tias zoo ib yam li daim "high school diploma." Koj yuav xeem tau CHSPE yog tias, nyob rau hnub xeem, koj: · · yam tsawg 16 xyoo;; tau cuv npe kawm hauv qib kaum rau ib (1) xyoos kawm ntawv lossis ntev dua; lossis yuav tsum kawm tiav ib (1) xyoos ntawm kev cuv npe hauv qib kaum thaum xaus ntawm lub ncua sij hawm (semester) kawm rau thaum lub sij hawm teem yuav rov xeem dua.

Cov Tub Kawm Ntawv Tseev Kom Kawm Tiav Xyoo 2006 leej twg tseem tsis tau dhau tag nrho ob qho ntawm CAHSEE thiab kawm tiav tag lawv cov uas hauv paus tsev kawm ntawv tseev kom kawm ua ntej hnub xeem Kaum Ib Hlis 7, 2006 Kaum Ib Hlis 8, 2006

English/Language Arts Mathematics ·

Cov Tub Kawm Ntawv uas Tseev Kom Kawm Tiav Xyoo 2007 thiab 2008 uas nws tsis tau xeem dhau tag nrho ob qho ntawm CAHSEE

English/Language Arts Peb Hlis 20, 2007 Mathematics Peb Hlis 21, 2007 · Cov tub kawm ntawv Tseev Kom Kawm Tiav Xyoo 2009 · Cov tub kawm ntawv Tseev Kom Kawm Tiav xyoo 2007 thiab 2008 uas nws tseem tsis tau xeem dhau tag nrho ob qho ntawm CAHSEE English/Language Arts Mathematics · · Tsib Hlis 8, 2007 Tsib Hlis 9, 2007

·

Kev rov xeem dua rau cov tub kawm ntawv Tseev Kom Kawm Tiav Xyoo 2009 Cov tub kawm ntawv Tseev Kom Kawm Tiav Xyoo 2007 uas nws tsis tau xeem dhau tag nrho ob qho ntawm CAHSEE

Cov Hnub Xeem:

Kaum Hli tim 21, 2006 Xa Cov Kev Tshwm Sim Tawm Lub Kaum Ob Hlis 1, 2006 2007 cov hnub xeem raug muab tso tawm hauv CHSPE lub chaw nruab ntug ntawm: www.chspe.net

Nws tsis muaj tus naj npawb nrim tias koj muaj peev xwm xeem tau pes tsawg zaum. Thov hu koj lub tsev kawm ntawv phab siab ntawm tsev rau ib qho kev tshaj qhia piav txog CHSPE thiab tej kev tseev kom ua raws kev sau npe. Ntxiv ntawd, rau lus qhia txog kev cuv npe thiab cov kev qhia rau kev xeem hu rau: CHSPE Office - Sacramento County Office of Education P.O.Box 269003 Sacramento, CA 95826-9003 Xov Tooj:n(866) 342-4773 (hu dawb) lossis mus saib lub chaw nruab ntug: www.chspe.net

Kev Xeem Tawm Tsev Kawm Ntawv Phab Siab - Cov Tub Kawm Ntawv uas Muaj Kev Xav Tau Tshwj Xeeb

C.C.R., Title 5, Sec. 1215-1216; B.P. 6162.52; A.R. 6162.52; E.C. 6162.52

Kev Kawm Ntawv Tshwj Xeeb cov tub kawm ntawv thiab cov tub kawm ntawv 504 Plans yuav raug muab xeem CAHSEE nrog rau cov kev hloov kho haum haum lossis muab hloov kho raws li piav hauv Txoj Kev Kawm Rau Tej Twb Tus (IEP) lossis "Section 504 Plan". Thaum Kev Kawm Ntawv Tshwj Xeeb lossis "Section 504 Plan" cov tub kawm ntawv xeem CAHSEE nrog qhov kev hloov kho thiab tau txais tus qhab nia npaum li xeem dhau lawm, tus niam txiv/tus saib xyuas yuav thov sau ua ntaub ntawv kom tus thawj xib hwb ntawm lawv tus menyuam lub

Kev Xeem Tawm Tsev Kawm Ntawv Phab Siab - - Kev Xeem Sib Txawv rau Cov Neeg Kawm Lus Askiv

E.C. 12001, 33031, 60810(7)(d)(1), 60850 thiab 60852; 20 USC Sec. 6311; 5 CCR 1217

Cov Neeg Kawm Lus Askiv yuav raug npaj muaj kev xeem sib txawv li nram no yog tias ib txwm

22

Kev Xeem Teev Tseg thiab Kev Tshaj Qhia (STAR)

C.C.R.,Title 5, Sec. 850-870;E.C. 6060060652; B.P. 6162.51; A.R. 6162.51

Tej lwb lub caij nplooj ntoos hlav, tag nrho cov tub kawm ntawv hauv California raug muab xeem ib co xeem xyuas seb lawv kawm tau cov kev txawj zoo npaum cas rau lawv kev xav tau kom vam meej. Tam li ib feem ntawm Lub Xeev Kev Xeem Teev Tseg thiab Kev Tshaj Qhia [State's Standardized Testing and Reporting] (STAR), tag nrho cov tub kawm ntawv yuav raug xeem California Cov Xeem Teev Tseg (California Standards Tests) tsim tshwj xeeb rau Tsoom Fwv California cov tsev kawm ntawv. Cov tub kawm ntawv raug xeem lus Askiv, qib 2-11; Lej, qib 2-9; Sau, qib 4 thiab 7, chav ua tsi ntsees rau Lej, qib 10-11; keeb kwm, qib 8, 10-11; thiab chav tsi ntsees rau Kev Tshawb Fawb, qib 9-11. Lub Xeev Pawg Neeg Saib Kev Kawm tau xaiv "California Achievement Test, Sixth Edition (CAT/6)" tam li qhov kev xeem muab xeem tag nrho cov tub kawm ntawv. Tag nrho Cov Hais Lus Mev, Cov Kawm Lus Askiv (EL) nws tau cuv npe kawm hauv California cov tsev kawm ntawv rau tsawg tshaj 12 hlis yuav tsum raug soj ntsuam ua lus Mev tib yam nkaus li lus Askiv. Ntxiv ntawm, cov tub kawm ntawv muaj lub cev tsis taus loj raug xeem California Alternate Performance Assessment (CAPA) rau lub xyoo no.

STAR - - Cov Tub Kawm Ntawv muaj Kev Xav Tau Tshwj Xeeb

5 C.C.R. 853, 853.5

Cov tub kawm ntawv hauv Kev Kawm Ntawv Tshwj Xeeb muaj Kev Npaj Kev Kawm Rau Tej Twb Tus (IEP) raug tso cai hloov/kho xws li, tiam sis tsis tag rau, cov ntawv loj, Cov Ntawv Rau Cov Tsis Pom Kev, txuas sij ntxiv, lossis siv ib tus neeg nyeem, "scribe", lossis lub xam lej. IEP yuav hais ntsees kev hloov/kho. Tsis li ntawm xwb, cov tub kawm ntawv nyob rau cov kev kawm tam sim no hauv txoj cai "Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973" hais ntsees rau kev hloov yuav raug xeem nrog qhov muab hloov/kho. cov qhab nia "Norm­referenced test" yuav raug muab tshaj qhia rau tag nrho Kev Kawm Ntawv Tshwj Xeeb thiab "Section 504" cov tub kawm ntawv tshwj cov uas nws tau txais qhov kev xeem muab hloov "Braille". TSIS pub lwm cov tub kawm ntawv raug tso cai xeem cov muab hloov/kho.

STAR - - Niam Txiv Muaj Cai los Zam

C.C.R., Title 5, Sec. 852;E.C. 33051, 60605 (g) & (h), 60615, 60640, 60651

Ib tug niam txiv/tus saib xyuas twg muaj peev xwm sau ib tsab ntawv cob rau tsev kawm ntawv thiab xee ntawv thov kom zam nws tus menyuam ntawm ib qho lossis tag nrho cov feem kev xeem STAR. Lub hauv paus tsev kawm ntawv thiab nws cov neeg ua hauj lwm muaj peev xwm muab qhov STAR los tham nrog cov niam txiv/cov saib xyuas thiab yuav ceeb toom lawv ntawm cov kev zam muaj hauv Txoj Cai Kawm Ntawv 60615. Txawm li ntawm los, hauv paus tsev kawm ntawv thiab nws cov neeg ua hauj lwm yuav tsis "solicit" lossis txhawb ib qho sau thov zam sawv cev ib tug tub kawm ntawv twg lossis pawg tub kawm ntawv twg.

STAR - - Kev Xeem Sib Txawv rau Cov Neeg Kawm Lus Askiv

E.C. 12001,33031, 60605, 60640; 20 USC Section 6311; 5 CCR 853.5

Cov Neeg Kawm Lus Askiv yuav raug npaj muaj kev xeem sib txawv li nram no yog tias ib txwm siv hauv chav kawm los yog siv rau kev soj ntsuam: (1) chaw hloov mus los yooj yim; (2) caij nyoog hloov mus los yooj yim; (3) sij hawm hloov mus los yooj yim; (4) txhais cov kev qhia ua; (5) cov lus txhais/lus teev tseg (tsuas yog lo lus Askiv los yog kab lus zoo tib yam li thawj hom lus los yog kab lus xwb). Cov lus txhais/lus teev tseg yuav tsis muaj cov ntsiab lus txhais los yog tej kev qhia ua.

STAR - - Cov Kev Tshaj Qhia Rau Cov Niam Txiv/Cov NEEG Saib Xyuas

C.C.R., Title 5, Sec. 863; E.C. 60641

Tus Tuam Thawj Saib Kev Kawm lossis tus tau kev tso cai yuav tsum tshaj qhia cov kev tshwm sim ntawm tej twb tus tub kawm ntawv qhov kev xeem sau ua ntaub ntawv rau cov tub kawm ntawv cov niam txiv/cov saib xyuas hauv 20 hnub ua hauj lwm ntawm tau txais cov kev tshwm sim los ntawm lub chaw luam cov ntawv xeem. Yog tias kev xeem cov kev tshwm sim tau txais los ntawm lub chaw luam ntawv tom qab hnub kawg ntawm kev qhia ntawv hauv lub xyoo kawm ntawv, tej twb tus tub kawm ntawv cov kev tshwm sim yuav raug xa mus rau nws niam txiv/ tus saib xyuas. Qhov kev tshaj qhia yuav xam muaj ib qho kev piav qhia ntawm lub hom phiaj ntawm kev xeem, tus tub kawm ntawv qhov qhab nia thiab nws lub hom phiaj siv los ntawm Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv.

STAR 2006-07 Cov Hnub Xeem

Traditional Track: Plaub Hlis 23- Tsib Hlis 11, 2007 Year-Round Track B: Tsib Hlis 2-11, 2007 Year-Round Track C: Plaub Hlis 30-Tsib Hlis 18, 2007 Year-Round Track A&D: Rau Hli 11-29, 2007

Kev Pab Them Nqi (Txo Nqi) Xeem Kawm Ntawv Tshaj Lij

Lub hom phiaj ntawm qhov kev pab no yog los tshem qhov teeb meem tsis muaj nyiaj txiag los xeem qhov "Advanced Placement (AP)". Nrog rau tag nrho cov nyiaj ntawm Xeev thiab Teb Chaws, FUSD cov tub kawm ntawv tsim nyog tau txais muaj peev xwm tau txais tus nqi txo tej qhwb qho tau xeem "AP". Ib tug tub kawm ntawv twg nws muaj raws li qhov twg los tau ntawm cov lus teev tseg nram no tsim nyog tau txais kev pab nyiaj txiag los mus xeem AP: 1. tuaj ntawm ib tsev neeg khwv tau nyiaj txiag them se rau lub xyoo nram ntej tsis tshaj 200% ntawm Tsoom Fwv Teb Chaw theem neeg pluag; lossis 2. tsim nyog rau Tsoom Fwv pab dawb lossis txo tus nqi pluas su. A.B. 2216, Escutia, Chapter 793 of Statutes of 1998; E.C. 48980 (1), 52244 Muaj ntaub ntawv teev tseg ntawm kev tsim nyog, nrog rau ib daim ntawv xee Tub Kawm Ntawm Tsim Nyog, cov tub kawm ntawv yuav them $5 nkaus xwb rau ib qho kev xeem "AP". Rau lus qhia ntau ntxiv, ntsib "AP" tus neeg cev lus/tus neeg pab tswv yim ntawm koj lub tsev kawm ntawv phab siab lossis hu rau Lub Chaw Saib Cov Kev Kawm Siab ntawm 248-7160.

Kev Pab Them Nqi (Txo Nqi) Kev Kawm Ntawv Txawv Teb Chaws

Lub hom phiaj ntawm qhov kev pab no yog los tshem tawm qhov teeb meem tsis muaj nyiaj txiag them cov kev xeem "International Baccalaureate (IB). Nrog rau muaj tag nrho lub Xeev thiab Teb Chaws tej nyiaj txiag, FUSD cov tub kawm ntawv muaj kev tsim nyog muaj peev xwm tau txais cov kev txo nqi rau (IB) tej qhwb qho kev xeem. Tus tub kawm ntawv uas nws ua tau qhov twg los xij ntawm qhov lus teev tseg nram qab no muaj kev tsim nyog tau kev pab them nqi cov kev xeem (IB): 1. 2. tuaj ntawm ib tsev neeg khwv tau nyiaj txiag them se rau lub xyoo nram ntej tsis tshaj 150% ntawm Tsoom Fwv Teb Chaw theem neeg pluag; lossis tsim nyog rau Tsoom Fwv pab dawb lossis txo tus nqi pluas su. A.B. 2216, Escutia, Chapter 793 of Statutes of 1998; E.C.48980(1), 52244.

Nrog rau muaj kev sau tseg ntawm qhov kev tsim nyog, nrog rau Tub Kawm Ntawv Daim Ntawv Tsim Nyog, cov tub kawm ntawv cuv npe hauv cov chav IB yuav tau them $5 tauj IB ib qho xeem xwb thiab qhov "Extended Essay". Muaj peev xwm hu tau rau IB tus "Coordinator ntawm Fresno High School ntawm 457-2793 rau tej lus qhia ntau ntxiv txog qhov kev pab thiab rau Tub Kawm Ntawv Cov Ntaub Ntawv Muaj Kev Tsim Nyog.

23

Cov Kev Pab rau Cov Kawm Lus Askiv

Kev Sab Laj Nrog Cov Niam Txiv/Cov Saib Xyuas

C.C.R., Title 5, Ch. 11, Sub Ch. 4,Sec.11309; E.C. 52173;A.R.6174

Ua ntej cuv ib tug tub kawm ntawv twg npe kawm hauv ib qho kev kawm Nrog Ob Hom Lus lossis Kawm Ob Hom Lus cov niam txiv/cov saib xyuas yuav tsum tau txais ntawv ceeb toom txaus, thiab muab ib lub sij hawm sab laj txog kev tso chaw kawm. Cov niam txiv/Cov Saib Xyuas tseem muaj cai los rho lawv cov menyuam tawm hauv qhov kev kawm no los ntawm sau ceeb toom rau tus thawj xib hwb thiab lub tsev kawm ntawv cuv npe kawm. Qhov kev kawm tau ntawm Cov Kawm Lus Askiv raug soj ntsuam los ntawm Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv raws li tseev kom muaj los ntawm lub xeev thiab tsoom fwv teb chaws txoj cai, xwm yeem nrog Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv qhov Kev Npaj Loj rau Cov Kawm Lus Askiv. Qhov kev kawm tau ntawm Cov Kawm Lus Askiv kom paub lus Askiv yog muaj kev ntsuas txhua xyoo los ntawm CELDT.

Ntawv Ceeb Toom ntawm Kev Rov Soj Ntsuam Dua ntawm Cov Kev Paub Lus

E.C. 52164.3 (a) Tej lwb lub hauv paus tsev kawm ntawv yuav rov soj ntsuam dua cov tub kawm ntawv nws hom lus yog lwm yam tsis yog lus Askiv, seb lawv raug cais tam li Paub Lus Askiv Tsis Txaus, lossis Paub Lus Askiv Txaus, thaum ib tug niam txiv/tus saib xyuas, xib hwb, lossis tsev kawm ntawv tus thawj coj hais tias nws yog ib qho tshai tsam tub kawm ntawv qhov rov tso chaw dua yuav tsis yog. E.C. 52164.3 (b) tag tej "cases" ntawm rov soj ntsuam dua, niam txiv/tus saib xyuas ntawm tus tub kawm ntawv yuav tsum raug ceeb toom qhov kev tshwm sim. Qhov kev ceeb toom no yuav tsum yog hais lus qhua thaum tsev kawm ntawv cov neeg ua hauj lwm pom tau tias muaj qab hau xav tias sau ib tsab ntawv ceeb toom yuav tsis to taub.

Tej hau kev rov muab los cais dua siv los muab kev txiav txim siab thaum ib tug tub kawm ntawv EL Paub Lus Askiv Txaus-Hloov Paub Lus Txaus (FEP-R) yuav tsum tau ua raws li cov kev coj ua tsim los ntawm Lub Xeev California Lub Chaw Saib Kev Kawm (E.C. 313(d)). Qhov uas tseem kom muaj rau kev rov cais dua yuav tsum muaj li teev tseg nram no: (a) Kev soj ntsuam paub lus Askiv siv qhov CELDT, raws li npaj muaj rau los ntawm E.C. 60810 taug raws li cov hau kev ua rau kev xeem npaj muaj nyob hauv "Subchapter 7.5" (pib nrog rau nqe lus 11510). (b) Sib piv kev ua tau zoo hauv tej kev txawj uas tau pom los ntawm California Tej Qauv Xeem Teev Tseg ua Lus Askiv (C) Kev koom tes ntawm tub kawm ntawv tus xib hwb hauv chav kawm thiab lwm tus neeg ua hauj lwm muaj ntaub ntawv pov thawj ris dej num ncaj nraim rau kev qhia ntaub ntawv lossis tej kev txiav txim siab tso chaw ntawm tus tub kawm ntawv. (d) Niam txiv kev muaj feem los ntawm: (1) Ntawv ceeb toom xa rau niam txiv/tus neeg saib xyuas ntawm kev rov cais dua thiab tso chaw, xam tag nrho ib qho kev piav txog hau kev rov cais dua thiab niam txiv qhov sij hawm los muaj feem; thiab (2) Txhawb kev muaj feem ntawm niam txiv/tus neeg saib xyuas hauv hauv paus tsev kawm ntawv qhov hau kev rov cais dua, xam nrog rau muab lawv kev xav thiab sab laj lub sij hawm rov cais dua.

Kev Soj Ntsuam Tseev Kom Muaj rau Cov Tub Kawm Ntawv Kawm Lus Askiv

E.C. 52164.1;A.R.6174

California Txoj Cai Kawm Ntawv tseev kom cov tsev kawm ntawv txiav txim siab cov hom lus hais nyob hauv vaj tse los ntawm tej twb tus tub kawm ntawv. Qhov lus qhia no yog muab los ntawm Daim Ntawv Nug Hom Lus Tom Vaj Tse, uas ua los ntawm niam txiv/tus saib xyuas rau tej twb tus tub kawm ntawv tuaj tshiab. Raws li Lub Xeev California Cov Kev Cai Tswj, Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv yuav tsum soj ntsuam Kev Paub Lus Askiv Zoo rau tag nrho cov tub kawm ntawv nws hom lus hauv tsev yog lwm yam lus tsis yog lus Askiv. Qhov kev xeem no yog hu ua "California English Language Development Test (CELDT)". (C.C.R.,Title 5, Ch.11, Sub Ch. 7.5, Sec. 11511.5;E.C. 48985 Cov Niam Txiv/Cov Saib Xyuas tau txais ib tsab ntawv ceeb toom qhia lawv thaum lawv tus menyuam raug cais tias yog ib tug Kawm Lus Askiv (EL). Tsab ntawv no tseem ceeb toom cov niam txiv/cov saib xyuas tias Cov Kawm Lus Askiv yuav raug muab tso chaw hauv ib qhov kev kawm Siv Lus Askiv Qhia raws li raug hloov los ntawm lub xeev txoj cai. Hauv qhov kev kawm no, cov tub kawm ntawv raug qhia ua lus Askiv ntau tshaj plaws. Cov niam txiv/Cov saib xyuas yuav xaiv tau kom lawv cov tub kawm ntawv mus kawm rau lwm hom kev kawm xws li Kev Kawm Nrog Ob Hom Lus los Kawm Ob Hom Lus Sib Xyaw los ntawm ib qho hau kev thov zam ua los ntawm cov niam txiv/cov saib xyuas nyob ntawm tsev kawm ntawv. E.C.310

Lub Xeev Kev Xeem Tseev Kom Muaj rau Cov Tub Kawm Ntawv Kawm Lus Askiv

U.S.C., Title 20, Ch.70, Sub Chap.I, Sec.6312,6316;A.R.0520.2

Tag nrho Cov Kawm Lus Askiv muab kev koom tes hauv lub Xeev qhov STAR kev soj ntsuam. Ntxiv rau tag nrho Cov Kawm Lus Askiv uas nws hais tau lus Mev: (1) nws tau cuv npe kawm ntawv hauv Hauv Teb Chaws Asmeskas cov tsev kawm ntawv tsawg tshaj kaum ob (12) lub hlis los yog (2) tau txais kev qhia ntaub ntawv ua lus Mev hauv ib chav ob hom lus: lossis (3) cuv npe kawm hauv ib qho kev qhia ob hom lus raug tseev kom soj ntsuam ua lus Mev tib yam li lus Askiv. Cov Niam Txiv/Cov Neeg Saib Xyuas nws tsis xav kom lawv cov menyuam muaj feem hauv qhov kev soj ntsuam thoob xeev muaj peev xwm sau ntaub ntawv thov kom lawv tus menyuam raug zam los ntawm tej qhwb qho lossis tag nrho STAR cov kev xeem. Txawm li ntawm los hauv paus tsev kawm ntawv thiab nws cov neeg ua dej num yuav tsis sim thiab txhawb ib qho kev sau thov twg nrog ib tug tub kawm ntawv twg ntawm ib pawg tub kawm ntawv twg. Qhov kev kawm tau ntawm EL yog soj ntsuam los ntawm FUSD raws li tseev kom muaj los ntawm los ntawm lub xeev thiab teb chaws txoj cai, muaj xwm yeem nrog hauv paus tsev kawm ntawv Qhov Kev Npaj Dav Dav rau EL. Qhov kev kawm tau ntawm EL kom paub lus Askiv zoo yog muaj kev ntsuas txhua xyoo los ntawm CELDT. Raws li tseev kom muaj los ntawm lub xeev txoj cai, pib txij xyoo 2006, tag nrho Cov Neeg Kawm Lus Askiv yuav tsum raug xeem thiab kom dhau CAHSEE thiaj tau txais daim ntawv kawm tiav tsev kawm ntawv phab siab.

Kev Saib Xyuas Txog Kev Rov Cais Dua

C.C.R., Title 5, Ch. 11, Sub Ch. 4, Sec. 11304-11305

Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv raug tseev kom saib xyuas kev kawm tau ntawm cov tub kawm ntawv raug cais dua kom paub meej txog kev kawm tau; thiab raug tseev kom tuav ntaub ntawv sau tseg thiab ntau qhov lus qhia teev tseg txog kev rov cais dua thiab saib xyuas qhov kev kawm tau.

Cov Kev Txhais ntawv

E.C. 48985

Thaum muaj 15 feem pua lossis ntau dua tug tub kawm ntawv cuv npe hauv ib lub tsev kawm ntawv twg uas muaj kev qhia ntawv qib kindergarten lossis ib qib twg ntawm qib 1 txog 12 hais tib hom lus uas tsis yog lus Askiv, raws li kev txiav txim siab los ntawm ntaub ntawv suav muab cob rau Lub Chaw Saib Kev Kawm taug raws "Section 52164" hauv lub xyoo dhau los, tag nrho cov kev ceeb toom, cov kev tshaj xo, cov lus hais, lossis cov ntaub ntawv khaws tseg xa mus rau niam txiv/ tus saib xyuas ntawm tej twb tus tub kawm ntawv los ntawm lub tsev kawm ntawv lossis hauv paus tsev kawm ntawv yuav tsum, ntxiv rau kev sau ua lus Askiv, raug sau ua thawj hom lus ntawm, thiab yuav raug teb rov qab ua lus Askiv lossis ua thawj hom lus. E.C.48985

Rov Muab Cais Dua ntawm Cov Kawm Lus Askiv

C.P.M., Title 5, Sec. 11303

24

Kev Kawm Ntawv Tshwj Xeeb

Kev Zeem Pom ntawm Tej Twb Tus Muaj Kev Xav Tau Tshwj Xeeb

E.C. 56301, B.P. 6164.4

Pawg neeg saib kev kawm paub txog tej kev xav tau thiaj li kub siab los nrhiav thiab luj xyuas cov neeg uas nyob rau hauv hauv paus tsev kawm ntawv uas muaj hnub nyoog txij li yug kiag mus txog 21 xyoos seb leej twg puas muaj qhov kev tsis taus es thiaj paub npaj cov kev pab rau lawv kom tsim nyog raws li lub xeev thiab teb chaws txoj cai. Tus tuam thawj saib kev kawm lossis tus tau kev tso cai rau yuav tau tsim ib qho hom phiaj ua uas cov niam txiv/cov saib xyuas, cov xib hwb thiab lwm cov neeg kom muaj kev tau thov txheeb xyuas cov menyuam uas lawv ntseeg tias muaj ib qho kev tsis taus uas yog ib qho cuam tshuam tsis zoo rau nws txoj kev kawm. Tus thawj saib kev kawm lossis tus tau kev tso cai rau yuav tau ua qhov kev txheeb xyuas los nrhiav tej twb tus cov kev kawm, kev coj tus yam ntxwv lossis lwm yam kev cov nyom uas kuj yuav muaj feem rau tej kev tsis taus thiab yuav tau tsim tej hau kev kev ua pom muaj, kev txheeb xyuas, kev xa, kev soj ntsuam, kev npaj, kev ua raws li, kev rov ua zoo xyuas thiab kev soj ntsuam ntawm txhua txhua peb xyoos twg ntawm cov kev pab kawm tshwj xeeb. Tus tuam thawj saib kev kawm lossis tus tau kev tso cai rau yuav tau sau ntawv ceeb toom qhia rau cov niam txiv/ cov saib xyuas txog lawv tej cai muaj uas muaj feem rau tej kev tsim nyog uas pom, kev xa, kev soj ntsuam, kev npaj rau txoj kev qhia, kev ua raws thiab kev txheeb xyuas, xam nrog rau lub hauv paus tsev kawm ntawv tej hau kev pib ua rau ib qho kev xa rau kev soj ntsuam txog tej kev tsim nyog uas pom muaj ntawm tej twb tus. Rau cov hom phiaj kev soj ntsuam, cov neeg ua hauj lwm yuav tau siv cov kev ntsuas uas haum rau tej kev txheeb xyuas kom paub meej txog tus tub ntxhais kawm ntawv cov peev xwm ua tau rau tej swb suam kev txawj. Ntxiv ntawd, cov neeg ua hauj lwm yuav tau siv ntau yam kev ntsuas, xam rau tej kev ntsuam xyuas txog kev taw qhia, los kawm txog txoj kev ua tau hauj lwm ntawm kev thaiv teeb meem lossis kev hloov kho cov kev pab ua ntu zus los. Cov neeg ua hauj lwm kuj yuav los xyuas tus tub ntxhais kawm ntawv tej keeb kwm, kev loj hlob thiab kev hloov kho tus yam ntxwv kom haum lwm tus.

Cov Cai Kawm Ntawv Tshwj Xeeb ntawm Cov Niam Txiv thiab Cov Menyuam

Raws Txoj Cai Kawm Ntawv Ntawm Tej Twb Tus Muaj Kev Tsis Taus, Qhov B

Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv Nroog Fresno muaj kev pab cuam rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas muaj kev tsis taus txij li thaum yug kiag mus txog rau hnub nyoog 22 xyoos raws li Tsab Cai Kev Kawm rau Tej Twb Tus Uas Muaj Kev Tsis Taus {Individual with Disabilities Education Act (IDEA)}. Teev tseg rau hauv qab no yog cov nqe lus nug hom kheev muaj tshaj plaws txog cov cai kev kawm ntawv tshwj xeeb ntawm cov niam txiv/cov saib xyuas thiab cov menyuam nyob rau hauv IDEA. Yog xav tau ib daim ntawm niam txiv/tus saib xyuas cov cai muaj, thov hu rau Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv Nroog Fresno Qhov Chaw Ua Hauj Lwm ntawm Kev Kawm Tshwj Xeeb ntawm 457-3220.

Cov hauv kev los saib xyuas yog dab tsi?

Qhov lus qhia no npaj rau koj tus uas tam li cov niam txiv/cov neeg saib xyuas, cov saib xyuas uas raug cai, thiab cov sawv cev tam li niam txiv ntawm cov menyuam muaj kev tsis taus (disabilities) uas hnub nyoog yug kiag mus txog rau hnub nyoog 22 xyoos kom muaj ib qho kev ua zoo xyuas ntawm koj cov cai kev kawm, tej zaum kuj hu tias cov hau kev los saib xyuas (procedural safeguards). Qhov lus qhia no yog koj qhov Kev Ceeb Toom ntawm cov hau kev los saib xyuas (procedural safeguards) raws li qhov tseev kom ua ntawm "Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)" (Txoj Cai Kev Kawm Ntawm Tej Twb Tus Uas Muaj Kev Tsis Taus). Qhov kev ceeb toom no los kuj tseem muaj rau cov tub kawm ntawv uas muaj cai tau txais cov cai no rau thaum muaj 18 xyoo. U.S.C., Title 20, Ch. 33, Subchapter II, Sec. 1415; E.C. 56321

Kev Kawm Ntawv Tshwj Xeeb yuav teb tau koj cov lus nug txog koj tus menyuam qhov kev kawm, koj cov cai uas koj muaj, thiab cov hau kev los saib xyuas (procedural safeguards) (cov hau kev ua los tiv thaiv). Thaum koj muaj ib qho kev txhawj xeeb txog, qhov kev sib tham muaj ntau zaus daws tau cov teeb meem thiab yuav pab tau qhov kev sib txuas lus qhib lug.

Kev Luj Xyuas Tsis Muaj Kev Txub Ntxaug

Kuv tus menyuam raug luj xyuas rau kev pab Kawm Ntawv Tshwj Xeeb li cas?

Koj muaj txoj cai coj koj tus menyuam mus luj xyuas rau tag nrho txhua suam uas xav tias muaj kev tsis taus (disability). Tej twj thiab hau kev siv los ua kev luj xyuas thiab kev tso kawm yuav tsis cais ib hom neeg twg, kev lis kev cai twg, lossis txog poj niam txiv neej twg. Tej twj uas siv los ua kev luj xyuas yuav tsum raug npaj thiab qhov kev ntsuas yuav tsum ua koj tus menyuam hom lus lossis qhov kev siv sib txuas lus, tshwj hais tias nws yeej qhia meej tias siv tsis tau. Tsis pub siv tib txoj hau kev ntsuas twg los ua tib qho kev txiav txim siab rau txoj kev tsim nyog thiab tsim cov kev pab uas tsim nyog rau koj tus menyuam. U.S.C., Title 20, Sec. 1414 (a) & (b); E.C. 56320,56501 (j),

IDEA Yog dab tsi?

IDEA yog tsoom fwv teb chaw ib txoj cai uas tseev kom cov hauv paus tsev kawm ntawv yuav tsum muaj tej kev kawm haum pub dawb rau cov menyuam kom tsim nyog cov kev tsis taus. "Ib qho kev kawm pub dawb uas tsim nyog" txhais tau tias kev kawm tshwj xeeb thiab cov kev pab cuam uas muaj zoo li ntawd raug npaj muaj raws li piav nyob rau hauv Tej Twb Tus Txoj Kev Npaj Kawm. Koj muaj txoj cai koom tau hauv cov rooj sib tham zeem (kev tsim nyog) koj tus menyuam Cov Kev Pab Tshwj Xeeb, kev luj xyuas, kev soj ntsuam ntawm cov kev xav tau, kev muab koj tus menyuam tso kawm thiab lwm yam teeb meem muaj feem rau koj tus menyuam qhov kev tsim nyog tau txais kev kawm dawb. Koj tseem muaj cai koom tes nrog kev tsim cov IEP thiab raug qhia tias muaj chaw seem ntawm tag nrho cov kev kawm cia rau xaiv thiab tag nrho lwm cov kev kawm uas muaj, tag nrho cov kawm dawb thiab kawm ntiav.. U.S.C., Title 20, Sec. 1414 (b-d) & (f); C.F.R., Title 34, Sec. 300.345; E.C. 56341 (b), 56343 (c), 56343.5

Muab Tau Cov Ntaub Ntawv Khaws Tsev Txog Kev Kawm

Kuv puas muaj peev xwm tshuaj xyuas kuv tus menyuam cov ntaub ntawv khaws tseg txog kev kawm?

Koj muaj txoj cai tshuaj thiab ua zoo xyuas tag nrho koj tus menyuam cov ntaub ntawv khaws tseg txog txoj kev kawm yam tsis pub nkim lub sij hawm ua ntej ib lub rooj sib tham ntawm koj tus menyuam qhov IEP lossis ua ntej qhov kev nce hau hais. Hauv paus tsev kawm ntawv yuav tsum npaj muaj cov ntaub ntawv khaws tseg thiab ib co rau koj yog tau thov, tsis pub dhau tsib (5) hnub tom qab tau muaj kev thov uas cia li hais lus qhuav lossis sau ua ntaub ntawv. U.S.C., Title 20, Sec. 1415 (b); E.C. 49069, 56501, 56504

Kuv mus muab tau kev pab qhov twg ntxiv?

Thaum koj muaj ib qho txhawj txog koj tus menyuam txoj kev kawm, nws yog ib qho tseem ceeb uas koj yuav tsum tau hu rau lossis mus ntsib kiag koj tus menyuam tus xib hwb qhia ntawv lossis cov thawj coj tham txog koj tus menyuam thiab cov teeb meem koj tau pom muaj. Cov neeg ua hauj lwm hauv Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv Lub Chaw Ua Hauj Lwm ntawm

Ntaub Ntawv Sau Ceeb Toom Ua Ntej

Thaum twg xav tau ntaub ntawv ceeb toom?

25

Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv yuav tsum qhia koj txog lub hom phiaj cov kev luj xyuas ntawm koj tus menyuam uas sau ntaub ntawv ceeb toom kom to taub thiab ua koj hom lus lossis lwm hom kev sib txuas lus, tshwj hais tias nws yeej qhia meej tias siv tsis tau. Qhov lus ceeb toom no yuav tsum npaj muaj thaum Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv txaus siab lossis tsis txaus siab los tham txog ib qho kev hloov nyob rau hauv kev zem, kev luj xyuas, lossis muab koj tus menyuam tso kawm nrog cov uas muaj kev xav tau tshwj xeeb lossis qhov uas npaj tseg ntawm ib qho kev kawm dawb uas tsim nyog. U.S.C., Title 20, Sec. 1415 (b); E.C. 56329, 56506 (a)

Koj muaj txoj cai thov kom muaj ib qho kev nce hau hais txog cov kev zeem, kev luj xyuas, thiab kev muab tso rau qhov kev kawm ntawm koj tus menyuam lossis qhov kev npaj muaj ntawm ib qho kev kawm ntawv dawb uas tsim nyog. Kev thov rau ib qho kev nce hau hais yuav tsum ua tsis pub dhau ob (2) lub xyoos txij hnub koj paub lossis tsim nyog paub qhov tseeb ntawm kev thov nce hau hais. U.S.C., Title 20, Sec.1415 (a-b); E.C. 56043(p) 56501, 56505 (j)

Cov Cai Nce Hau Hais Kuv cov cai nce hau hais yog dab tsi?

Koj muaj txoj cai:

1. Muaj qhov kev ncaj ncees thiab tus thawj coj mloog cov lus nce hau hais yam tsis tuaj leej twg tog nyob rau (state level) lub xeev theem ua ntej ib tug neeg twg nws muaj kev txawj ntse txog cov kev cai tswj ntawm kev kawm ntawv tshwj xeeb thiab tus thawj coj mloog cov lus nce hau hais E.C.56501 (b); Nrog thiab muab tswv yim los ntawm ib tug kws lij choj thiab/lossis tej twb tus twg uas muaj kev txawj ntse txog cov menyuam cov kev tsis taus; E.C. 56505 (e); U.S.C., Title 20, Sec. 1415 (h); Muab cov tim khawv, cov lus sib cav sau hauv ntaub ntawv, thiab lossis cov lus sib cav ntawm ncauj; E.C. 56505 (e); Hais tim ntsej tim muag, sib nug, thiab tseev kom muaj cov neeg ua pov thawj tuaj; E.C. 56505 (e); Tau txais ib tsab ntawv lossis, niam txiv/tus saib xyuas tau xaiv, ib daim xuas hluav taws xob khaws tseg zoo sib xws li qhov kev nce hau hais, xam tas nrho cov tim khawv uas nrhiav tau thiab kev txiav txim siab; E.C. 56505 (e); U.S.C., Title 20, Sec. 1415 (h); Coj koj tus menyuam mus tshwm hauv qhov chaw nce hau hais; E.C. 56501 (c); Muab qhov kev nce hau hais qhib lug lossis kaw nti tsis pub leej twg paub; E.C. 56501 (c); Tau txais xov los ntawm cov neeg tog sab tom txog cov xwm txheej thiab lawv cov suab tawm los txhim kho cov xwm txheej yam tsawg kawg nkaus yuav tsum yog kaum (10) hnub ua ntej ntawm kev nce hau hais; U.S.C., Title 20, Sec. 1415 (b); E.C. 56505 (e), 56043 (s); Tau txais ib co ntawm tag nrho cov ntaub ntawv, xam tag nrho cov kev luj xyuas uas tau ua tiav log rau hnub ntawd thiab cov lus pom zoo, thiab ib daim ntawv qhia txog cov neeg ua pov thawj thiab suam uas lawv hais lawv cov lus pov thawj hauv tsib (5) hnub ua hauj lwm ua ntej nce hau hais; E.C. 56505 (e) and 56043 (t); Npaj muaj ib tus neeg txhais lus; C.C.R., 3082 (d); Thov muab qhov kev nce hau hais ncua sij hawm ntev zog; E.C. 56505 (f); Muaj ib qho kev sib tham muaj tus neeg nyob nruab nrab rau txhua lub sij hawm lub sij hawm tseem tab tom nce hau hais; E.C. 56501 (b); thiab Tau txais ntawv ceeb toom los ntawm tog sab tom yam tsawg kawg nkaus yog kaum (10) hnub ua ntej kev nce hau hais uas tau npaj los ntawm ib tug kws lij choj. E.C. 56507 (a).

Thaum twg kuv yuav raug ceeb toom?

Daim Ntawv Ceeb Kev Txheeb Xyuas yuav tsum raug muab rau koj:

· · Thaum koj thov yuav ib daim; Thawj thawj zaug koj tus menyuam raug xa mus luj xyuas rau kev kawm ntawv tshwj xeeb; · Tej zwb zaum koj tau txais tsab ntawv ceeb toom ntawm IEP ib lub rooj sib tham rau koj tus menyuam (xam tag nrho IEP cov rooj sib tham uas muaj tham txog cov kev rau txim); · Tej zwb zaum koj tus menyuam raug rov luj xyuas dua; · Tej zwb zaum koj tau thov kom muaj tus neeg nyob nruab nrab mloog; thiab · Tej zwb zaum koj tau thov ib qho kev nce hau hais. U.S.C., Title 20, Sec. 1415 (d); E.C. 56301, 56321, 56500.3 (k), 56506 (a)

2.

3. 4. 5.

Qhov kev ceeb toom yuav qhia kuv dab tsi?

Tsab Ntawv Sau Ceeb Toom Ua Ntej yuav tsum muaj raws li nram no:

1. 2. 3. Ib qhov kev piav qhia txog cov lus uas tau tawm suab lossis tau raug tsis pom zoo los ntawm hauv paus tsev kawm ntawv; Muaj ib qho lus piav qhia txog yog vim li cas thiaj muaj cov lus tawm suab lossis tau raug tsis pom zoo; Ib qho kev piav qhia ntawm tej ywb yam ntawm lwm yam kev xaiv uas raug pom zoo thiab cov qab hau ntawm cov kev xaiv uas tau raug tsis pom zoo; Ib qho kev piav qhia tej qhwb qho hau kev ua ntawm kev luj xyuas, xeem, teev tseg lossis tshaj qhia siv tam li ib qho kev tshuaj xyuas rau cov lus tau tawm suab lossis tsis raug pom zoo; Ib qho kev piav qhia tej ywb yam ntawm lwm yam uas muaj tim khawv rau cov lus tau tawm suab lossis tau raug tsis pom zoo; thiab Ib nqe lus hais tseg tias cov niam txiv/cov saib xyuas ntawm ib tug menyuam twg uas muaj ib qho kev tsis taus tau raug tiv thaiv los ntawm qhov hau kev txheeb xyuas ntaub ntawv kawm (procedural safeguards).

6. 7. 8.

9.

4.

5. 6.

10. 11. 12. 13.

Yog hais tias tsab ntawv ceeb toom tsis yog hais txog thawj thawj qho kev xa mus rau kev luj xyuas, tsab ntawv ceeb toom ntawm yuav tsum muaj ib nqe lus tias koj muaj kev tiv thaiv nyob rau hauv "procedural safeguards"; muaj lus qhia tias koj yuav ua li cas thiaj ceev tau ib daim ntaub ntawv ntawm kev piav qhia kev txheeb xyuas ntaub ntawv kev kawm (procedural safeguards); thiab lwm yam kev pab ntxiv kom to taub txog qhov hau kev txheeb xyuas ntaub ntawv kev kawm (procedural safeguards). U.S.C., Title 20, Sec. 1415

Ua Daim Ntawv Nce Hau Hais Kev Tsis Txaus Siab Kuv yuav thov ib qho kev nce hau hais li cas?

Koj yuav tsum sau ib tsab ntawv thov rau ib qho kev nce hau hais. Cov niam txiv yuav tsum siv daim ntawv Ntawv OAH (Office of Administrative Hearing). Koj lossis koj tus neeg sawv cev yuav tsum cob cov lus qhia li nram no hauv koj daim ntawv thov: 1. lub npe ntawm tus menyuam; 2. chaw nyob ntawm tus menyuam; 3. npe lub tsev kawm ntawv tus menyuam kawm; thiab 4. ib qho kev piav qhia txog qhov teeb meem, xam nrog tej lus tseeb muaj feem rau cov teeb meem thiab ib qho kev thov sib kho rau cov teeb meem kom niam txiv paub tseeb tias yuav daws qhov teeb meem li cas. Lub xeev txoj cai tseev kom tog twg los xij ua ntaub ntawv nce hau hais yuav tsum npaj muaj ib daim ntawm daim ntaub ntawv sau thov mus rau tog sab tom. U.S.C., Title 20, Sec. 1415 (h); C.F.R., Title 34, Sec. 300.507; E.C. 56502 (a) Tom qab ib tsab ntawv sau thov raug ua, ib qho kev nce hau hais teem caij kiag tam sim, xam nrog tej ywm yam kev sib tham sib kho, thiab yua tsum ua kom tiav hauv plaub caug tsib (45) hnub ntawm qhov kev thov, nrog ib tsab ntawv sau, kev txiav txim siab zaum kawg. E.C. 56505 (f)

(c); C.F.R. Title 34, Sec. 300.503

Niam Txiv Kev Tso Cai Thaum twg tseev kom muaj kuv qhov kev pom zoo?

Koj yuav tsum raug qhia paub, sau ntawv tso cai ua ntej koj tus menyuam thawj thawj qhov kev luj xyuas kev kawm ntawv tshwj xeeb thiab hauv paus tsev kawm ntawv muaj peev xwm npaj tau koj tus menyuam qhov kev kawm ntawv tshwj xeeb. Nyob rau thaum raug rov muab los luj xyuas dua, hauv paus tsev kawm ntawv yuav tsum muaj sau tseg tias tau muaj kev tso cai los ntawm koj. Yog hais tias koj tam li tus niam txiv/tus saib xyuas tsis teb rau cov lus tso cai ntawm no, Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv muaj peev xwm ua tau qhov kev luj xyuas yam tsis tau koj kev tso cai.. U.S.C., Title 20, Sec. 1414 (a) (b); C.F.R., Title 34, Sec. 300.505; E.C. 56321 (c), 56346, 56506 (c)

Cov Kev Tsis Txaus Siab Raug Daws Li Cas

Thaum twg mam li muaj ib qho kev nce hau hais?

26

Tsev Kawm Ntawv Kev Rau Txim thiab Cov Hau Kev Tso Chaw rau Cov Tub Kawm Ntawv Muaj Lub Cev Tsis Taus Kev Thaiv Teeb Meem Coj Cwj Pwm

Yog tias qhov kev thov tsis muaj lus qhia txaus, qhov kev thov nce hau hais yuav raug muab tshem tawm. Hauv paus tsev kawm ntawv yuav tsum muaj ib lub rooj sib tham daws teeb meem hauv 15 hnub ntawm tau txais qhov kev tsis txaus siab nce hau hais tshwj tias muaj ib tsab ntawv sau zam los ntawm tag nrho ob tog neeg

Yog hais tias pawg neeg IEP pom tias qhov kev ua tsis zoo ntawm tsis yog ib qho ntawm koj tus menyuam qhov kev tsis taus, ces hauv paus tsev kawm ntawv yuav tau rau txim rau qhov kev ua ntawm, xws li raug muab tshem tawm tsis pub kawm raws li cov menyuam uas tsis muaj kev tsis taus. Yog hais tias koj tsis pom zoo li pawg neeg IEP qhov kev pom zoo, koj muaj cai thov muab nce hau hais los ntawm "California Department of Education's Special Education Hearing Office of Administrative Hearings Office. U.S.C., Title 20, Sec. 1415(k)

C.C.R., Title 5, Sec. 3052

Kev thaiv teeb meem coj cwj pwm siv los ntawm hauv paus tsev kawm ntawv tsis pub muaj feem cuam rau raug mob lossis nov qab hlias. C.C.R., Title 5, Sec. 3001 (d), 3052 (a) (5). Hauv ib qho kev coj cwj pwm xwm ceev, uas yog kev nthuav qhia ntawm kev coj cwj pwm tsis tau pom dua los thiab hais dua los lossis tsis tau kev thaiv teeb meem dua los uas ua tau zoo, tsev kawm ntawv cov neeg ua hauj lwm tau muaj kev kawm yuav siv tau lus hais hnyav kom tsum. Txawm li ntawm los, thaum muaj kev coj cwj pwm ceev, cov kev thaiv teeb meem yuav tsis xam: tshem tawm tshuaj lom lossis cov tshuaj txau ze tus tub kawm ntawv lub ntsej muag; raug rau tub kawm ntawv kev sib cav ncauj, ua lij hem lossis ua poob ntsej muag lossis ua rau txoj kev xav hnov qab hlais; siv qhov chaw xauv; cuam tshuam kev saib xyuas txaus ntawm tub kawm ntawv; tshem tawm tub kawm ntawv ib qho lossis ntau qho ntawm nws cov qab ntxiab; lossis siv tej ywb yam khoom, twj, lossis tshuaj thooj txhij ua rau tag nrho plaub txais tes taw tuag tas nrho (tshwj rau thaum muaj xwm ceev ua hnyav kom tsum). C.C.R., Title 5, Sec. 3052 (i) thiab (l)

Lus Qhia Ntau Ntxiv Leej twg kuv yuav hu tau rau yog kuv xa tau ib daim ntawm niam txiv/tus saib xyuas cov cai muaj?

Hu rau Fresno Unified School District's Special Education Department ntawm 457-3220 los thov ib daim ntawm niam txiv/tus neeg saib xyuas tej cai muaj los yog mus saib ntawm http://specialed.fresno.k12.ca.us/

Kuv ua tau qhov kev tsis txaus siab nyob twg?

Muab tau lus qhia ntau ntxiv txog kev daws kev tsis sib haum, xam nrog qhov kev ua kev tsis txaus siab hu rau: California Department of Education, Special Education Division, Procedural Safeguards Referral Service (PSRS) at 800/926-0648, fax 916/ 327-3704 or visit the Department's web site at www.cde.ca.gov/spbranch/ sed Cov kev tsis txaus siab txog cov kev yuam cai ntawm IDEA yuav raug xa mus rau: California Department of Education, Procedural Safeguards Referral Service 1430 N Street Suite 2401, Sacramento, CA 95814 Attention: PSRS Intake Rau cov kev tsis txaus siab rau cov teeb meem uas tsis hais nyob hauv IDEA, sab laj Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv Cov Hau Kev Taug Kev Tsis Txaus Siab Zoo Sib Zws (UCP).

Kuv tus menyuam puas muaj peev xwm raug ncua lossis tshem tawm?

Cov menyuam muaj lub cev tsis taus yuav raug ncua lossis tso rau hauv lwm kev hloov lossis lwm qhov uas zoo tib yam li, cov kev xaiv no yuav raug siv rau cov menyuam uas tsis muaj lub cev tsis taus. Yog tias ib tug menyuam twg muab tso hauv ib qho chaw twg tshaj kaum (10) hnub, IEP ib qho kev sib tham yuav tsum muaj los muab kev txiav txim seb tus menyuam qhov kev ua tsis tau yog vim muaj lub cev tsis taus. IEP lub rooj sib tham no yuav tsum muaj kiag tam sim, yog tias ua tau, lossis hauv kaum (10) hnub ntawm hauv paus tsev kawm ntawv qhov kev txiav txim los siv hom kev rau txim no. U.S.C., Title 20, Sec. 1415 (k) Tam li ib tug niam txiv/tus saib xyuas, koj yuav raug caw kom muab kev koom tes tam li ib tus neeg koom ntawm pawg neeg IEP no. Lub hauv paus tsev kawm ntawv yuav tsum tseev kom los tsim ib qho kev soj ntsuam los hais txog qhov kev ua tsis tau lossis, yog koj tus menyuam xav tau ib qho kev thaiv teeb meem coj cwj pwm, rov ua saib thiab kho dua qhov kev npaj, lis kev tsim nyog.

Kuv yuav ua ib qho kev thov rau kev sib kho lossis kev nce hau hais nyob rau qhov twg?

Hu rau cov nram no muab lus qhia ntau ntxiv lossis ua ntaub ntawv rau kev sib kho lossis ib qho kev nce hau hais: Office of Administrative Hearings, Special Education Unit 1102 Q Street, Fourth Floor Sacramento, CA 95817 Telephone: (916) 323-6876 Fax: (916) 322-8014

Cov Kev Pab Kev Kawm Thoob Plaws

"Section 504 of the 1973 Rehabilitation Act"

Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv npaj muaj ib qho kev kawm dawb thiab kev kawm tsim nyog raws cov kev xav tau kev kawm ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv uas muaj cov kev tsis taus txaus li cov kev xav tau ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv uas tsis muaj kev tsis taus muaj. Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv npaj muaj kev kho rau txhua tus tub ntxhais kawm ntawv txoj kev kawm thoob plaws uas nws lub cev tsis taus lossis puas hlwb loj uas ua rau ua tsis tau tej yam dej num loj (zoo li kev kawm). Qee qhov kev piv txwv ntawm lub cev tsis taus lossis kev puas hlwb yog: · Ntshav Qab Zib (Diabetes); · Qaug dab peg (Seizure Disorder); · · · · · · · Coj tus cwj pwm tsis zoo (Attention Deficit Disorder); Tsis Hnov Lus Zoo (Auditory Processing Deficit); Mob Hawb Pob (Asthma); Hlwb Tsis Zoo (Cerbral Palsy); Nyuaj Siab (Depression); Noj Tsis Taus Mov (Eating Disorder); thiab/lossis Kab Mob Tshav Dawb (Auto-Immune Illnesses).

Thaum ib qho ntawm "Section 504" tau muaj kev xa, ib lub tsev kawm ntawv pab neeg ntawm tej twb tus (uas nws paub zoo txog tus tub ntxhais kawm ntawv) los muab kev txiav txim siab kev tsim nyog rau "Section 504". Rau tag nrho cov tub ntxhais muaj kev tsim nyog, tau sau 504 ib Qho Kev Npaj Kho. Cov tub ntxhais kawm ntawv uas nws tau txais cov Kev Kawm Ntawv Tshwj Xeeb rau ib qho Kev Npaj Kawm Tus Kheej (IEP) raws li ib txwm tsis tas yuav tau ib qho 504 Kev Npaj Kho.

27

Hau Kev Ua Kev Tsis Txaus Siab

Cia siab tias, feem ntau ntawm niam txiv/tus saib xyuas cov kev txhawj lossis kev tsis txaus siab cov thawj xib hwb hauv tsev kawm ntawv yuav pab daws tau. Yog hais tias qhov no tsis muaj peev xwm yuav daws tau, lossis yog cov niam txiv/cov saib xyuas xav ua daim ntawv foob raws li hauv paus tsev kawm ntawv tsab cai, kev lis kev cai lossis neeg ua hauj lwm, cov niam txiv/cov saib xyuas muaj cai ua tau qhov hau kev nce hau hais. kawm lossis tus uas nws tau kev tso cai los leg tes dej num no yuav tsum xyuas kom meej pem tias txhua qhov kev sib kho ua raws nraim li cov kev cai thiab cov kev cai siv ntawm lub xeev thiab tsoom fwv teb chaws. C.C.R., Title 5, Sec. 4631-4632 ntxhais. Qhov kev pab ntaus tswv yim no yuav muaj rau thaum pib kawm qib 7; cov niam txiv/ cov saib xyuas los yeej xav kom muaj feem rau cov kev ntaus tswv yim thiab cov kev txiav txim siab.

Lus Qhia Kev Nce Hau Hais

E.C. 262.3 (a-d),48987;B.P.1312.3

LUS CEEB TOOM QHIA: Tog tsis txaus siab yuav pom txog lwm tus cov kev sib kho, nrog rau cov kev sib haum xeeb ua ntej lub rooj txiav txim kho lossis lwm lub koom haum nres plaub. Cov kev kho kuj yuav xam nrog cov lus hais kom ua ntawm tsev hais plaub, cov kev hais kom ua dhau los thiab/ lossis cov kev hais kom ua lossis txwv tsis pub ua. Tog hais tsis txaus siab kuj yuav nrhiav kev pab los ntawm cov chaw khiav hauj lwm xws li cov chaw khiav hauj lwm pab sab kev cai lij choj lossis cov chaw khiav hauj lwm rau sab kev pab sib kho kom sib haum xeeb hauv zej zos, lossis los ntawm tus kheej cov kws lij choj ntiav. Cov kev tsis txaus siab li ntawm no yuav raug muab xa mus rau tej lwb lub koom haum rau kev kho kom tsim nyog thiab tsis muaj feem rau Cov Hau Kev Ua Kev Tsis Txaus Siab hauv zos: 1. Cov kev liam ntawm kev tsim txom menyuam yuav tsum raug xa mus rau "County Development Program of Social Services (DPSS)", "Protective Service Division" lossis cov koom haum tswj xyuas kev cai lij choj. E.C.48987;B.P.1312.1 2. Cov kev tsis txaus siab txog kev noj qab nyob huv thiab kev ruaj ntseg txog "Child Development Program" yuav tsum raug xa mus rau "Department of Social Services" rau kev muab lais xees (licensed) rau cov chaw thiab rau kev saib xyuas "Child Development Regional Administration" hauv cheeb tsam rau kev muab lais xees (licensing) rau cov chaw. 3. Cov teeb meem ntxub ntxaug uas muaj feem rau Menyuam Tej Kev Noj Haus lossis Title IX ntawm Txoj Cai Kawm Ntawv Kho thaum xyoo 1972 yuav tsum raug xa mus rau "US Office of Civil Rights (OCR)". 4. Cov kev tsis txaus siab txog kev ua dej num yuav tsum raug xa mus rau "State Department of Employment" thiab "Housing" (DFEH) taug mus rau Title 22, C.C. R., Section 98410

Cov Hau Kev Ua Kev Tsis Txaus Siab Zoo Sib Zws

Pawg Neeg Saib Kev Kawm yeej pom tias hauv paus tsev kawm ntawv muaj ib lub nra ris uas nws tau ua kom raws nraim li tau txais yuav pawg neeg saib kev kawm cov kev cai tswj dej num thiab lub xeev thiab tsoom fwv teb chaws cov cai li choj thiab kev tswj hwm cov cai rau cov kev pab. Thaum muaj ib qho kev tsis txaus siab tshwm sim, hauv paus tsev kawm ntawv yuav tau ntsuam xyuas thiab nrhiav kev daws cov kev tsis txaus siab no nyob rau hauv zos. Hauv paus tsev kawm ntawv yuav tau ua kom raws li cov hau kev ua uas zoo tib yam li rau qhov kev tsis txaus siab thaum yuav hais ib qho kev tsis txaus siab twg uas muaj lus sib liam txog kev ntxub cais yuam tsis raug cai lossis tsis ua raws li pawg neeg saib kev kawm cov kev cai tswj dej num lossis lub xeev lossis tsoom fwv teb chaws cov cai lij choj. Cov hau kev ntawm no tau teev muaj tseg hauv cov kev cai siv uas nyob nrog no. Pawg neeg saib kev kawm txwv tsis pub siv los ua kev pauj kev chim rau ib yam dab tsi hlo li thaum ua daim ntawv tsis txaus siab, qhov kev tshaj tawm cov kev ntxub cais, lossis qhov kev koom tes hauv cov hau kev ua rau qhov kev tsis txaus siab. Qhov kev koom tes no yuav tsum tsis pub muaj kev cuam tshuam rau nws tus kheej, cov qhab nias, lossis cov dej num ua lossis kev ua hauj lwm rau yav tom ntej rau tus neeg ua qhov kev tsis txaus siab no lossis tus tub ntxhais kawm ntawv uas muaj kev koom tes nrog. Pawg neeg saib kev kawm paub thiab hwm tus tub ntxhais kawm ntawv thiab tus neeg ua hauj lwm cov cai muaj rau kev npog tus kheej (privacy). Cov kev tsis txaus siab rau kev ntxub cais yuav raug soj xyuas rau txoj kev pab npog tus kheej thiab cov lus tseeb ntawm ob tog, tsuas yog tshwj tias qhov kev nthuav qhia no yog ib qho tseem ceeb rau cov kev coj mus soj xyuas lossis kev yuav xyuas mus ntxiv, xws li tau txiav txim los ntawm tus thawj saib kev kawm lossis tus nws tau kev tso cai rau ua qhov dej num ib zaug dhau ib zaug (case). C.C.R., Title 5, Sec. 4622; B.P.1312.31; A.R.1312.31 Tus Thawj Saib Kev Kawm lossis tus uas nws tau kev tso cai rau ua yuav tau soj xyuas kom meej pem tias cov neeg tau teev kom mus soj xyuas qhov kev tsis txaus siab ntawd yog cov muaj kev paub txog cov kev cai thiab cov kev pab uas yog lawv cov dej num yuav tau ua. Pawg neeg saib kev kawm yuav tau pom qhov kev sib kho thaum ntxov uas pom zoo los ntawm tas nrho ob tog rau ib qho kev sib cav muaj nuj nqis. Yog thaum twg tas nrho ob tog tuaj hauv qhov kev tsis txaus siab no pom zoo los koom kev sib kho uas tsis tshua raws kab ke ntawm qhov kev tsis txaus siab, tus thawj saib kev kawm lossis tus uas nws tau tso cai rau leg tes dej num no yuav tau muaj ib lub rooj sab laj ua ntej yuav muaj lub rooj sib kho no. Tus thawj saib kev

Tsis Muaj Kev Sib Cais hauv Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv Cov Kev Kawm thiab Cov Dej Num

B.P. 0410

Pawg Neeg Saib Kev Kawm cog lus rau txoj kev muab vaj huam sib luag rau tas nrho tej twb tus hauv txoj kev kawm. Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv cov kev kawm thiab cov dej num yuav tsum tsis pub muaj cov kev ntxub cais poj niam/txiv neej, haiv neeg (race), xim, kev cai dab qhuas, kev xeeb txawm, pawg neeg twg (ethnic group), lub neej ntawm kev sib yuav lossis kev ua niam txiv, kev tsis taus rau lub siab lub ntsws lossis cev nqaij daim tawv lossis lwm yam uas ho tsis tau teev raug cai. Pawg Neeg Saib Kev Kawm yuav tsum txhawb cov kev kawm uas pab tsis muaj kev ntxub cais ntawm tas nrho cov dej num hauv Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv. Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv cov kev kawm thiab cov khoom siv yuav tsum kom npaj txhij thiab muaj cai siv tau rau tej twb tus uas muaj kev tsis taus. Tus Thawj Saib Kev Kawm lossis tus tau kev tso cai rau yuav tau xyuas kom paub tias cov neeg txaus siab, xam cov muaj teeb meem tsis pom kev thiab tsis hnov lus, tau txais cov ntaub ntawv qhia txog cov kev kawm, khoom siv thiab cov dej num uas muaj pab rau lawv. Cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov niam txiv/cov saib xyuas yuav raug ceeb toom txog txoj cai siv no thiab B.P. 1312.5 (Cov Kev Yws Txog Kev Ntxub Cais) thaum txhua xyoo pib kawm ntawv. Yog tias tau, tsab ntawv ceeb toom no yuav tsum sau ua thawj hom lus tom tsev thiab yuav tau teev tias qhov kev tsis paub lus Askiv yuav tsis ua ib qho teeb meem thaiv rau kev nkag lossis kev koom tes hauv Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv cov kev kawm.

Cov Tsis Txaus Siab Txog Kev Ntxub Ntxaug

E.C. 265; B.P. 1312.5

Pawg Neeg Saib Kev Kawm cia siab tias tej kev yws ntawm kev sib liam kev txub cais los ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv, cov neeg ua hauj lwm, cov niam txiv/cov saib xyuas lossis lwm cov koom tes ntawm lub zej zog yuav raug muab kho kom sai sai thiab ncaj ncees. Cov kev yws yuav tsum muab kho yuav tsis raws kev hais plaub thaum twg ua tau. Tus Tuam Thawj Saib Kev Kawm lossis tus tau kev tso cai rau yuav tsum tsim ib txoj cai siv tswj cov kev tswj kav hau kev taug kev sib liam txog kev ntxub ntxaug. Pawg Neeg Saib Kev Kawm tau tso cai rau cov tuav dej num nram no tam li cov chaw hu rau cov kev sib liam txog Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv cov kev kawm thiab cov kev ntiav hauj lwm, Tus Pab Tus Thawj Saib Kev Kawm,Cov Kev Kawm thiab Kev Qhia thiab Tus Pab Tuam Thawj Saib Kev Kawm, Chaw Saib Neeg Ua Dej Num. Pawg Neeg Saib Kev Kawm txwv tsis pub pauj

Title IX Cov Kev Tsis Txaus Siab

Kev Qhuab Ntuas Kev Ua Hauj Lwm/Txwv Tsis Muaj Kev Ntxub Ntxaug Poj Niam Txiv Neej

E.C. 221.5;B.P.6164.2

Cov Niam Txiv/Cov Saib Xyuas ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv hauv Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv raug ceeb toom tias kev pab ntaus tswv yim kev kawm hauj lwm thiab qhov kev kawm tau xaiv yuav muaj nyob ntawm Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv thiab yuav xam tag nrho cov tshawb xyuas hauj lwm lossis cov chav kawm hauj lwm ib txwm tsis muaj qhia (nontraditional) rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas yog tub thiab

28

kev ntsim siab hauv kev sib liam no, qhov kev tshaj qhia rau tej kev ntxub cais, lossis rau qhov kev koom tes rau hauv txoj kev ua rau qhov kev sib liam. Tej kev koom tes no yuav tsum tsis pub kom muaj kev cuam tshuam tsis zoo rau tus kheej, cov qhab nias, lossis rau nws txoj kev ua dej num ntawm tus neeg tau hais qhov kev sib liam no. Tus Tuam Thawj Saib Kev Kawm lossis tus tau kev tso cai rau yuav tau xyuas kom tseeb tias cov tau hais qhov kev sib liam no tau txais cov kev qhia tias tsev hais plaub teev ntsees kom ua (injunctions), kev txwv txiav (restrainning orders) thiab lwm txoj cai yuav los kho (civil law remedies) kuj yuav muaj rau lawv. Cov lus qhia no yuav raug muab luam nrog hauv paus tsev kawm ntawv cov hau kev ua rau qhov sib liam rau txoj kev tsis pub muaj kev ntxub cais thiab xam nrog tej ntawv ceeb toom uas muaj feem, E.C. 265, A.R. 1312.5 Thaum ib tug tub ntxhais kawm ntawv, niam txiv/ neeg saib xyuas, neeg ua hauj lwm lossis ib tug koom tes ntawm lub lub zej zog twg muaj ib qho kev sib liam hais tias ib qho tau ua, tus cai siv, hau kev ua yog kev ntxub cais, yuav tau ua raws li qhov hau kev nram qab no. Tus neeg tau hais qhov sib liam no yuav tau ua hauv rau caum (60) hnub tom qab tus neeg hais qhov kev sib liam no paub, lossis yuav tsum paub, qhov kev sib liam ntxub cais.

xyuas kom cov chaw kawm ntawv tsis txhob muaj cov kev sib thab. Pawg Neeg Saib Kev Kawm txwv txoj kev sib thab ua plees ua yi uas tsis raug cai ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv uas yog los ntawm cov neeg ua hauj lwm, tub ntxhais kawm ntawv, lossis lwm tus neeg nyob hauv tsev kawm ntawv lossis nyob hauv ib qho kev ua dej num uas muaj feem rau tsev kawm ntawv. Tus Tuam Thawj Saib Kev Kawm lossis tus tau kev tso cai rau yuav xyuas kom meej tias cov tub ntxhais kawm ntawv tau txais cov lus qhia uas muaj feem rau kev sib thab ua plees ua yi uas tsim nyog rau lawv lub hnub nyoog. Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tsum raug xyuas kom meej tias lawv yuav tsis raug nyiaj tus cwj pwm kev ua plees ua yi lossis kev sib txuas lus, xam tas nrho vim kev sib thab txog kev ua plees ua yi. Lawv yuav tsum raug qhia kom paub meej tias lawv yuav tsis raug nyiaj tej kev sib thab uas yuav ua tau kev tsis zoo hauv thaj chaw kawm lossis muaj kev nyuaj siab nyuaj ntsws tsis zoo rau hauv tsev kawm ntawv. Tej twb tus tub ntxhais kawm ntawv uas tau nqis tes ua kev sib thab ua plees ua yi ntawm ib tug neeg hauv tsev kawm ntawv lossis hauv ib qho chaw ua dej num uas muaj feem rau tsev kawm ntawv yuav raug ua raws li cov kev rau txim. Rau cov tub ntxhais kawm ntawv qib K-3, qhov kev ua rau cov kev rau txim yuav yog xyuas raws li qhov kev paub tab ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov kev koom nrog es thiaj ua rau muaj qhov kev tshwm sim. Rau cov tub ntxhais kawm ntawv qib 4-12, qhov kev ua rau txoj kev rau txim kuj yuav xam tag nrho kev ncua tsis pub kawm thiab/ lossis kev rau txim tshem tawm. Tej twb tus neeg ua hauj lwm uas tau raus tes ua, tau tso cai rau ua lossis tsis tshaj qhia cov kev sib thab ua plees ua yi yuav raug ua raws cov kev rau txim kom txij li thiab xam tag nrho cov kev tshem tawm hauj lawm. Ntxiv ntawd, tug neeg sib thab no kuj tseem yuav raug plaub ntug raws li cov kev txhaum hu ua "criminal or civil charges" tau, kev sib thab ua plees ua yi kuj tseem yuav raug suav hais tias yog ib qho kev ua yuam txoj cai uas muaj feem rau kev tsim txom menyuam. Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tsum raug qhia tias lawv yuav tsum hu qhia rau cov neeg ua hauj lwm paub sai yog hais tias lawv xav tias lawv raug sib thab. hauv 24 xuaj moos, cov neeg ua hauj lwm yuav tsum tshaj qhia cov kev hais tsis txaus siab txog kev sib thab ua plees ua yi rau tus thawj xib hwb (principal) lossis tus nws tau tso cai rau tuav tes dej num lossis rau lwm tus thawj coj ntawm hauv paus tsev kawm ntawv. Cov neeg ua hauj lwm yuav tau ua ib yam nkaus li rau txoj kev tshaj qhia cov kev tshwm sim uas lawv tau ntsuam xyuas pom, txawm tias tus tub ntxhais kawm ntawv uas raug sib thab no yeej tsis tau hais txog qhov kev tsis txaus siab. Tus thawj xib hwb lossis tus tau kev tso cai rau yuav tau tshuaj xyuas kom sai sai rau cov xwm txheej kev sib thab ua plees ua yi ntawm tus tub ntxhais kawm ntawv uas tau tshaj qhia rau nws. Thaum tshuaj xyuas tias pom muaj kev sib thab tshwm sim lawm, nws yuav tsum xyuas kom meej tias yam kev ua twg tsis nyog yuav coj los thaiv tau qhov kev sib thab no kom sai, txog cov uas yuav raug rau tus neeg uas nyob hauv qhov kev sib thab no, thiab tiv thaiv cov kev yuav tshwm sim ntawm txoj kev sib thab ntxiv mus. Ntxiv no, tus tub ntxhais kawm ntawv kuj yuav ua tau ib

qho kev hais tsis txaus siab nrog tus tuam thawj saib kev kawm lossis tus nws tso cai ua raws li hauv paus tsev kawm ntawv cov hau kev ua zoo sib xws. Tus neeg tsis txaus siab kuj yuav nrhiav tau kev tiv thaiv pab sab nraud ntawm hauv paus tsev kawm ntawv taug raws li txoj cai "civil laws". Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv txwv kev coj tus yam ntxwv tsis zoo tawm tsam tus neeg tau hais qhov kev tsis txaus siab lossis cov neeg koom tes qhov kev tsis txaus siab. Cov lus qhia uas muaj feem rau kev hais tsis txaus siab rau kev sib thab ua plees ua yi yuav muab zais kom zoo thiab tsis muab nthuav qhia rau sab nraud, thiab tej twb tus neeg uas tau koom tes rau qhov kev tshuaj xyuas qhov kev hais tsis txaus siab no yuav tsum tsis pub muab coj los tham uas muaj feem rau cov lus qhia dhau kev cai ntawm kev luj xyuas

Kev Sib Thab Ua Plees Ua Yi/ Cov Neeg Ua Hauj Lwm

B.P. 4119.11

Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv txwv tsis pub muaj txoj kev sib Thab kev ua plees ua yi hauv ib qho chaw ua hauj lwm twg thiab yuav tau ua kom sai, pom thiab nthuav qhia kev tsis pom zoo ntawm txoj kev tsis pub muaj kev haub ntxias kev ua plees ua yi hauv cov chaw ua hauj lwm. TUs Thawj Saib Kev Kawm lossis tus tau kev tso cai yuav tau tsim ib txoj hau kev ua uas tsim nyog los saib xyuas kom meej tias cov neeg ua hauj lwm qhov chaw ua hauj lwm tsis muaj cov kev Sib Thab ua plees ua yi thiab ib txoj hau kev ua los ua rau thaum muaj qhov kev hais tsis txaus siab rau cov kev sib thab kev ua plees ua yi.

Lus Qhia Txog Kev Quab Yuam Kev Ua Plees Ua Yi

B.P. 3515.5

Yuav kom muaj kev tiv thaiv cov tub ntxhais kawm ntawv rau lub sij hawm thaum lawv tab tom mus thiab los tom tsev kawm ntawv, koom kev kawm lossis nyob rau ib qhov dej num uas muaj feem rau tsev kawm ntawv, Pawg Neeg Saib Kev Kawm ntseeg tias nws yog ib qhov tseem ceeb tias Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv teb kom haum rau thaum muaj ib lub chaw khiav dej num tswj xyuas hu rau hauv pauas tsev kawm ntawv txog kev rau npe ntawm cov neeg tsim kev kub ntxhov rau ua plees ua yi uas kuj muaj nyob lossis ua hauj lwm hauv Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv nrim dej nrim av. Tus Tuam Thawj Saib Kev Kawm tus tau kev tso cai, Tus Thawj Coj Ntawm Lub Chaw Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Tub Ntxhais Kawm Ntawv, yuav tau tsim ib qho kev koom nrog cov tub ceev xwm kom tsis tu ncua los ua hauj lwm ua ke kom tau txais tej lus qhia ntawd. Tus Tuam Thawj Saib Kev Kawm lossis tus tau kev tso cai yuav tau tsim cov hau kev kev ua ceeb toom rau cov neeg ua hauj lwm uas muaj feem tsim nyog yuav tau kev ceeb toom. Tus Tuam Thawj Saib Kev Kawm tus neeg tau kev tso cai rau, Tus Thawj Coj Ntawm Lub Chaw Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Tub Ntxhais Kawm Ntawv, yuav tau ceeb toom qhia txhua txhua xyoo rau cov niam txiv/cov saib xyuas txog hauv paus tsev kawm ntawv kev npaj los teb rau qhov xwm txheej no.

Kev Sib Thab Ua Plees Ua Yi

E.C. 212.5, 231.5

Lub xeev txoj cai tseev kom tej lwb lub hauv paus tsev kawm ntawv muaj ib tsab cai kom sau txog kev sib thab ua plees ua yi. Tseev kom txoj cai no yog ib feem ntawm cov kev qhia cov tub ntxhais kawm ntawv tuaj tshiab, tseev kom muaj kev ceeb toom rau cov niam txiv, kom muab lo rau ntawm phab ntsa, thiab muab faib rau txhua tus neeg ua hauj lwm.

Cov Kev Nce Hau Hau rau Lub Xeev Lub Chaw Saib Kev Kawm

A.R. 1312.3

Yog tias tsis txaus siab nrog hauv paus tsev kawm ntawv qhov kev txiav txim siab, tus neeg tsis txaus siab ntawm muaj peev xwm sau ntawv mus nce hau hais hauv pawg neeg saib kev kawm ntawm lub xeev California tsis pub dhau kaum tsib (15) hnub tom qab tau txais Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv qhov kev txiav txim siab. Rau qho kev tshwm sim zoo, Tus Thawj Saib Kev Kawm ntawm tsoom fwv kev qhia ntawv, (public instruction) muaj peev xwm muab sij hawm ntxiv rau ua cov ntaub ntawv nce hau hais. Thaum mus nce hau hais rau hauv pawg neeg saib kev kawm ntawm lub xeev California, tus neeg hais qhov kev tsis txaus siab yuav tsum teev zais cov hauv paus lus rau kev nce hau hais hauv paus tsev kawm ntawv qhov kev txiav txim thiab yuav tsum muaj ib daim qauv ntawm tsab ntawv tau ua rau qhov kev

Kev Sib Thab Ua Plees Ua Yi/ Cov Tub Kawm Ntawv

B.P. 5145.7

Pawg Neeg Saib Kev Kawm raug cog lus los saib

29

tsis txaus siab hauv zos thiab hauv paus tsev kawm ntawv qhov kev txiav txim. C.C.R., Title 5, Sec. 4652 LUS CEEB TOOM QHIA: Tus Tuam Thawj Saib Kev Qhia Ntaub Ntawv rau Pej Xeem kuj cia li cuam tshuam kiag ntau yam tsis tas yuav tos hais kom ua los ntawm hauv paus tsev kawm ntawv. Tej kev pab li no yuav tshwm sim tau yog hais tias hauv paus tsev kawm ntawv tsis tau pib ua dab tsi hlo rau ib qho kev hais tsis txaus siab twg hauv rau caum (60) hnub suav txij hnub tau mus ua cov ntaub ntawv tsis txaus siab nrog hauv paus tsev kawm ntawv. Tus neeg tsis txaus siab yuav tsum hais tsis pub dhau rau (6) lub hlis txij thaum hnub tau ua yuam cai/ntxub ntxaug tshwm sim lossis thaum tus neeg tsis txaus siab paub thawj zaug tseeb tseeb ntawm qhov kev yuam cai/kev ntxub ntxaug. Cov Niam Txiv/Cov Saib Xyuas muaj txoj cai los ua kom tiav cov ntawv tsis txaus siab ua lawv hom lus; thiab siv tau ib tus neeg txhais lus raws li kev xav tau. C.C.R.,Title 5,Sec.4631;E.C.48987; B.P.1312.3

1.

2.

3.

Williams Uniform Complaint Procedures

E.C. 35186;A.R.1312.4; E.1312.4

Ntawv ceeb toom cov niam txiv/cov saib xyuas: E.C.35186 tseev kom cov ntawv ceeb toom nram no raug muab dai rau hauv koj tus menyuam lub chav kawm:

Nws yuav tsum muaj tej phau ntawv kawm thiab tej twj siv qhia kom txaus. Yuav kom muaj tej phau ntawv kawm thiab tej twj siv qhia txaus, tej twb tus tub kawm ntawv, xam nrog rau cov neeg kawm lus Askiv, yuav tsum muaj ib phau ntawv kawm twj siv qhia, lossis tag nrho, los siv nyob rau hauv chav kawm thiab coj mus tsev ua kom tiav tej dej num teem tseg ua hauv vaj tse uas tseev kom ua. Tsev kawm ntawv tej vaj tse yuav tsum huv xwb si, muaj kev ruaj ntseg, thiab tswj tej kev kho kom zoo. Kev kho kom zoo txhais tau tias tej vaj tse raug tswj kom paub meej tias nws zoo huv xwb si, muaj kev ruaj ntseg, thiab siv tau raws li kev txiav txim siab los ntawm Lub Chaw Saib Kev Ua Tsev Kawm Ntawv Tsoom Pej Xeem (Office of Public School Construction). Los ua ib qho kev tsis txaus siab txog cov teeb meem saum no, muaj peev xwm muab tau cov ntawv ua kev tsis txaus siab nyob ntawm tus Thawj Xib Hwb Lub Chaw Saib Dej Num, Fresno Unified Education Center, Community Relations Office ntawm 2309 Tulare, Suite 200, lossis muaj peev xwm rub tau tawm ntawm Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv Lub Chaw Nruab Ntug www.fresno.k12.ca.us

Cov Kev Tsis Txaus Siab Zoo Sib Xws Kim Mecum, Associate Superintendent, Human Resources/Labor Relations 2309 Tulare, Fresno, CA 93721 457-3624 Cov Kev Tsis Txaus Siab Txog Kev Ntxub Ntxaug/Title IX Kim Mecum, Associate Superintendent, Human Resources/Labor Relations 2309 Tulare, Fresno, CA 93721 457-3593 Cov Kev Tsis Txaus Siab Txog FUSD Cov Neeg Ua Hauj Lwm Cov neeg ua hauj lwm tus thawj saib Cov Kev Tsis Txaus Siab Txog "Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973" Ronald A. Shephard, FUSD 504 Coordinator 1301 M Street, Fresno, CA 93721 457-3295 Cov Kev Tsis Txaus Siab Txog Cov Kev Kawm Ntawv Tshwj Xeeb/Kev Nce Hau Hais Doug Jones, Assistant Superintendent, Special Education Department 1301 M Street, Fresno, CA 93721 457-3226 Fresno Unified District Ombudsman Kathleen Tumipseed, Ombudsman 457-3222

Cov Neeg Yuav Tsum Xa Cov Kev Tsis Txaus Siab Ncaj Nraim Rau

Tsab Ntawv Ceeb Toom Kev Zam Tsis Tau Kiag

Nyob rau lub Peb Hlis tim 27, 1997, Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv Pawg Neeg Saib Kev Kawm tau pom zoo muaj qhov kev cai zam tsis tau kiag li (Zero Tolerance) nram no: Pawg Neeg Saib Kev Kawm tau tshaj tawm pom zoo rau Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv muaj tus cai Zam Tsis Tau Kiag (Zero Tolerance) no rau: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Muaj phom ntim lossis tsis ntim muas txwv; Muaj lwm yam khoom uas ua tau rau neeg raug mob;* Muaj cov khoom ua hluav taws xob (laser) thiab cov khoom tawg; Muaj riam; Muaj thiab/lossis muag tej yeeb tshuaj raug txwv; Tau ua, npaj siab ua lossis tau hem tias yuav ua kom lwm tus neeg raug mob loj rau cev nqaij daim tawv, lossis zoo siab hlo siv zog los quab yuam lossis ua phem rau lwm tus neeg, tshwj tias yog kev tiv thaiv tus kheej nkaus xwb; Txhob txwm cuam taws hlawv vaj tse lossis lwm yam khoom; Tau ua lossis npaj siab yuav ua rau kev quab yuam lossis ntaus ua plees ua yi; thiab Hem Kom Muaj Kev Piam Sij Loj. tau teev tseg hauv phab ntawv no thiab muaj feem rau tsev kawm ntawv cov dej num lossis kev tuaj kawm ntawv es muaj kev tshwm sim lub sij hawm twg los xij, xam tag nrho tiam sis yuav tsis tag rau: tsev kawm ntawv tej vaj tse, tsev kawm ntawv cov av, cov tsheb npav, lossis nyob rau tej ywb yam uas muaj feem rau tsev kawm ntawv lossis tej yam dej num uas yog tsev kawm ntawv ua tus txhawb nqa uas tsis nyob ze tsev kawm ntawv. Txoj cai no raug siv rau tas nrho cov tub ntxhais kawm ntawv nyob rau qib 4-12, yog li ntawm, txoj cai no yuav raug siv rau tag nrho cov tsev kawm ntawv phab qis , phab nrab, thiab phab siab. Txij no mus, tas nrho cov tub ntxhais kawm ntawv uas muaj thiab/lossis tau ua txhaum cov uas teev nyob hauv qhov cai Zam Tsis Tau Kiag (Zero Tolerance) no yuav raug txim muab ncua tsis pub kawm ntawv (suspended) tam sim ntawd kiag thiab yuav muaj kev pom zoo kom muab rau txim tshem tawm tsis pub kawm ntawv (expulsion), tsuas yog zam tau rau qee zaum uas pom tau hais tias qhov kev tshem no tseem tsis tau tsim nyog. TSIS muaj zam rau cov uas muaj phom muaj muas txwv lossis tsis muaj muas txwv nrog nws. Tas nrho cov kev ua xws li kev siv lub zog ua phem thiab muaj riam phom nrog cev yuav muab sau tseg rau hauv tej twb tus tub ntxhais kawm ntawv rau lawv qhov ntaub ntawv khaws tseg. Nyob rau txhua zaum uas muaj cov tub ntxhais kawm ntawv tau yuam txoj cai kawm ntawv (Education Code) thiab txoj cai raug txim ntawm lub xeev (Penal Code) xws li cov cai siv no yuav raug xa rau cov tub ceev xwm uas saib xyuas hom kev ntawd. Cov Niam Txiv/Cov Saib Xyuas yuav paub txog tau txais tsab ntawv tshaj tawm txog qhov cai Zam Tsis Tau Kiag (Zero Tolerance) no los ntawm lawv kev xee npe rau Daim Ntawv Hau Kev Kev Ua Thaum Muaj Mob Thiab Raug Mob (Illness and Accident Procedure Card). Thov muab cov nyob hauv tsab cai no tham nrog koj (cov)tus tub ntxhais uas muaj hnub nyoog kawm ntawv. Nws tseem ceeb heev kom lawv to taub qhov hom phiaj ntawm qhov cai no, cov lus tau hais/cov kev ua uas nyob hauv qhov cai no thiab cov yuav raug rau lawv yog ua yuam txoj cai no. * Cov tub ntxhais kawm ntawv hnub nyog 16 xyoo lossis laus dua kuj muas tau cov tshuaj kua txob (pepper spray) thiab yog tias muaj ntawv pov thawj nws kuj yuav nqa tau lub tshuaj siv los tiv thaiv tus kheej hu ua "tear gas" lossis "tear gas weapons" rau kev tiv thaiv tus kheej. Tabsis rau kev tswj xyuas kom tsis txhob coj mus siv yuam kev uas kuj yuav ua kev puas tsuaj rau cov tub ntxhais kawm ntawv lossis cov neeg ua hauj lwm, cov tub ntxhais kawm ntawv raug txwv txiav tsis pub muaj tej khoom siv raws li hais los saud rau hauv thaj chaw kawm ntawv lossis rau hauv tej kev ua dej num ntawm tsev kawm ntawv.

7. 8. 9.

Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav raug ncua lossis raug rho tawm tsis pub kawm rau tej kev ua uas

30

Cov Kev Qhia Siv Tau "Technology," "Networks" thiab "Internet"

los ntawm txoj kev sib qhia: kev kawm thiab kev sib txuas lus, thiab nce cov kev txawj siv txuj siab (Internet). · sages) tshaj rau sawv daws lossis rau tej twb tus neeg; Kev xa cov xov uas yuav ua tau rau kev puam tsuaj puas ntsoog rau tej dej num ntawm tus neeg txais lossis cov "system"; Kev xa cov xov "Chain Letters" lossis Tshaj Xo (Broadcast) mus rau ib co neeg lossis tej twb tus neeg, thiab lwm hom kev siv uas yuav ua rau txhaws qhov networks lossis tab txawm tsis yog li ntawm los xij nws cuam tshuam lwm tus cov dej num; Kev xa tej ywb yam ntaub ntawv uas yuam cov cai ntawm lub teb chaws "United States" lossis lwm cov koom haum ntawm lub xeev. Qhov no xam tag nrho, tabsis yuav tsis tag rau: tej ntaub ntawv muaj qhov txwv tsis pub luam (copyrighted material), tej ntaub ntawv hem lossis duab liab qab, cov uas hais txog kev sib daj sib deev lossis cov ntaub ntawv uas tsi tsim nyog, lossis cov ntaub ntawv tiv thaiv los ntawm txoj cai txwv hu ua "trade secret"; Kev coj cov dej num ua lag luam (commercial activities) mus siv ntawm cov koom haum lag luam (for-profit institutions) yog yam raug txwv txiav; Xa lossis nthuav cov khoom lossis kev khiav kam teb kam chaw raug txwv; thiab/lossis Nthuav tawm cov lus qhia txog tus kheej lossis yam uas txwv. xov tooj cua "internet".

Tsab Cai Pub Siv Tau (AUP)

Ib Tsab Cai Pub Siv Tau yog ib qho kev sau cog lus tseg hauv ntaub ntawv uas yog xee npe los ntawm cov tub kawm ntawv, lawv niam lawv txiv/cov saib xyuas thiab cov xib hwb. Qhov "AUP" teev tej lus cog thiab lus teem tseg ntawm kev siv cov twj, "network" thiab "Internet" hauv hauv paus tsev kawm ntawv. Qhov "AUP" yeej qhia meej meej rau cov kev pom zoo siv "Internet," nws muab cov cai qhia tus yam ntxwv hauv kev siv "online" thiab piav txog cov cai pub nkag tau. Qhov "AUP" tseem hais ntxiv txog kev nplua yog yuam cai ntawm tus cai siv, xws li kev rhuav tshem lub "computer system" tawm. Tsab Cai Pub Siv Tau Puv Npo (B.P. 0490.1) muaj nyob hauv "online" ntawm www.fresno.k12.ca.us/ technology lossis muaj peev xwm thov tau ua tsib (5) hom lus los ntawm tej lwb lub tsev kawm ntawv lub chaw saib hauj lwm. Thov ua zoo saib tsab cai no nrog koj cov tub kawm ntawv thiab npaj xa daim ntawv xee npe mus rau koj tus menyuam tus xib hwb thaum thov. E.C.48980(h)

·

Kev sib xa xov hluav taws xob (electronic), xws li Saum Nruab Ntug (Internet), yog ib yam tseem ceeb uas pab tau txoj kev kawm hauv chav kawm. "Internet" yog ib qhov kev siv sib txuas lus xa xov nyob thoob ntiaj teb uas koom ua los ntawm ntau cov "networks" me los txhawb pab rau txoj kev qhib kev sib pauv tswv yim los ntawm ntau lub tsev kawm nyob thoob qab ntuj. Qhov no yuav ua rau kev nkag hauv tej qhov chaw yooj yim xws li mus rau tej kev lag luam, tej nom tswv, tej chaw kawm kev txawj ntse thiab lwm cov koom haum. Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv yuav nkag mus tau rau hauv Internet. Tam li ib txoj kev kawm, "Internet" nws zoo ib yam li cov phau ntawv, cov ntawv magazines, video, CD-ROMs thiab lwm yam kev pab uas ua kev qhia, qhia kom txawj lossis ua kom lom zem. Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv kuj npaj siab rau cov kev siv xa xov hauv cov twj hluav taws xob (electronic), xws li "Internet", tam li ib qho kev pab rau txoj kev kawm uas tsim nyog raws li cov hau kev ua ntawm hauv paus tsev kawm ntawv thiab pawg neeg saib kev kawm txoj cai pub siv. Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv cov neeg khiav hauj lwm yuav tsis muaj peev xwm yuav tswj tau txhua cov kev tshwm sim muaj nyob hauv "Internet" rau cov tub kawm ntawv. Yog li ntawm, peb yuav tsum xyuas kom meej tias cov niam txiv/ cov saib xyuas yeej paub txog cov dej num ntawm tej twb tus tub kawm ntawv siv cov kev pab hauv "Internet", nyob rau tej kev qhia kom paub txog tej yam uas yog/tsis yog thiab tej cwj pwm kawm. Kev nkag mus hauv "Internet" kuj muaj tej yam lus qhia uas sawv daws yeej xij pheej siv hais thiab pom tias tsis tsim nyog rau cov tub kawm ntawv. Tej lus qhia hauv "Internet" kuj hloov sai heev li, thiab nws tsis yog yam yuav paub/pom ua ntej lossis tswj tau cov uas cov tub kawm ntawv yuav raug. Peb cov hom phiaj hauv kev npaj qhov kev pab no yog: · Los txhawb ntxiv rau txoj kev kawm txuj ci tshiab rau txhua tus tub kawm ntawv; · Los pab kom muaj sij hawm tau kawm tej kev kawm zoo thiab muaj cai tau kawm sib luag rau txhua tus tub kawm ntawv; · Los txhawb cov neeg ua hauj lwm lub zog kom muaj cai los siv tej thev naus laus ntsis los pab txoj kev kawm kom zoo dua qub thiab tau txiaj ntsim zoo; · Los txhawb cov tub kawm ntawv lub zog rau kev siv cov thev naus laus ntsis los ua ib yam twj siv rau txoj kev sib txuas lus kom zoo, kev zoo ntawm tus kheej thiab txoj kev kawm tas mus lub neej; · Los txhawb txoj kev kawm kom zoo tshaj qub

·

·

· · ·

Tus Kheej Kev Ris Dej Num

Nws yog ib qho tseem ceeb rau tej twb tus neeg siv "Internet" kom paub txog tias lawv tes dej num ntawm txoj cai pub nkag siv cov kev pab dav dav, cov chaw, cov "systems" thiab cov neeg. Tus neeg siv yuav ris tag nrho txhua yam kev ua uas lawv nkag mus siv cov kev pab hauv "Internet". Nrog rau tej kev tso cai rau siv tej koos pib tawj thiab cov tib neeg nyob thoob plaws ntiaj teb uas muaj tej ntaub ntawv uas kuj yuav xam tau tias tsis muaj nuj nqis rau txoj kev kawm hauv tsev kawm ntawv. Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv yuav ua tib zoo tswj xyuas txoj kev coj nruj thiab tsis txhob lam tso cai rau nkag xyuas tej ntaub ntawv uas sawv daws tsis pom zoo (controversial materials) los ntawm txoj kev qhia cov tub kawm ntawv txog lawv tes dej num hauv txoj kev siv thiab los ntawm txoj kev muab thaiv tsis pub tub kawm ntawv nkag tau mus saib tej ntaub ntawv uas tsis tsim nyog. B.P.6163.4

Kev Siv Network thiab "Privacy"

Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv cov neeg siv yuav tsum hwm thiab ua raws li cov cai ntawm "network etiquette". Cov cai no xam tag nrho tab sis yuav tsis tag rau cov nram no: A. Ua neeg paub cai; B. Siv cov lus kom tsim nyog; C. Hwm tej kev ywj pheej ntawm tej twb tus (privacy); D. Tsis txhob siv qhov "network" rau sab kev ua uas muaj kev cuam tshuam; thiab/lossis E. Kev dag ntxias lwm tus neeg yuav txwv tsis pub muaj.

Kev Puas Tsuaj

Kev ua kom puam tsuaj puas ntsoog txhais hais tias yog tej kev lim hiam ua kom puas lossis nrhuav (destroy) tej ntaub ntawv (data) ntawm lwm tus neeg lossis lwm cov chaw khiav hauj lwm lossis "networks" uas raug txuas rau hauv lub "system". Qhov no xam nrog, tabsis yuav tsis tag rau, qhov kev muab lossis tsim tej kab mob (viruses) tso rau hauv koos pib tawj. Tej ywb yam kev rhuav tshem lossis lwm yam kev siv tsis raws cai yuav raug poob txoj cai siv, raug teem txim thiab xa mus ntsib kws lij coj. Tus neeg siv uas raug pom tias yog ib tug tau rhuav tshem lub "system" yuav raug tseev kom them tej nuj nqi uas lub hauv paus tsev kawm ntawv tau siv coj los kho tej kev puam tsuaj puas ntsoog uas tau tshwm sim hauv lub "system". Qhov nyiaj kom them rov qab yuav tsis tsawg tshaj $100.

Kev Pub Siv Tau

Qhov kev siv ntawm Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv cov "technology", "networks" thiab cov kev siv "Internet" yog ib qho pub dawb rau, tsis yog ib qho cai muaj, uas kuj yuav raug muab tshem tawm tau txhua lub sij hawm rau kev siv tsis raws cai lossis tsis txuag. Xws li nram no: · Kev tso lus qhia (information) tsis raug cai rau hauv lub "system"; · Kev siv lus phem lossis tab txawm tsis yog li los xij siv tej lus tsis raug cai hauv cov xov (mes-

31

Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv cov "technology", "networks", thiab "Internet" yuav tsum yog cov khoom ntiag tug ntawm Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv txhua lub sij hawm thiab tsuas yog siv rau hauv paus tsev kawm ntawv cov hom phiaj thiab ua tiav nws txoj kev kawm thiab lub koom haum cov hom phiaj. Tej ywb yam uas tsis raug tso cai rau siv yuav tsis pub siv. Hauv paus tsev kawm ntawv cov "technology", "networks" thiab "Internet" yuav tsis raug siv tam li ib tsoom pej xeem, tub kawm ntawv, lossis cov neeg ua hauj lwm txoj kev sib txuas lus sib tham. Hauv paus tsev kawm ntawv muaj txoj cai los mus tshawb nrhiav thiab/lossis saib xyuas tej ywb yam lus qhia uas raug tsim muaj, nkag, xa, tau txais, thiab/lossis khaws tseg ua tus qauv twg los xij los ntawm tej twb tus neeg siv ntawm Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv. B.P. 6163.4

Cov Tswv Yim rau Kev Txua Internet Hauv Tsev

Txoj kev zoo tshaj plaws uas paub tseeb tias nej cov tub kawm ntawv muaj kev txawj rau kev siv

"online" kom muaj txiaj ntsim yog ua tej uas lawv tab tom ua. Yog hais tias tau, koj yuav tsum nqis tes siv "online" kag thiaj yuav pab tau kom koj to taub tej nuj nqis ntawm cov "system" thiab ua kom koj paub txog tej swb suam kev siv uas yuav ua rau muaj teeb meem. · Siv cov twj tiv thaiv uas luag ua rau cov niam txiv (parental control features), yog tias muaj. · Xyuas saib koj tus tub kawm ntawv puas muaj cai yuav cov kev pab lossis cov khoom hauv "online". · Yog tias koj tus tub kawm ntawv tau txais ib qho xov uas qhia kom ua, tsis zoo, hem lossis ua rau lawv tsis kaj siab, muab ib qho qauv ntawm qhov xov ntawd xa mus rau cov neeg saib kev pab thiab thov kev pab. Txais yuav cov kev taw coj nram no: · Lub koos pib tawj siv rau "online" yuav tsum cia nyob ntawm qhov chaw cuab lug. Yog tias lub koos pib tawj nyob hauv tus tub kawm

·

· ·

·

ntawv lub chav pw, lub qhov rooj yuav tsum qhib lug lub sij hawm lawv siv "online" rau kev yooj yim saib xyuas; Tsim ib co kev cai thiab kev teem txim. Sau cov no kom raws li koj xav kom ua los hloov tus yam ntxwv tsis zoo uas koj tsis xav kom tshwm sim; Hwm tej kev ywj pheej (privacy). Tsis txhob qhib lwm tus tej ntaub ntawv (mail); Tham txog cov npe ntawm lub "screen". Koj tus tub kawm ntawv puas siv tau nws lub npe tiag los yog siv lwm lub?; thiab/lossis Teev ib lub sij hawm tsim nyog rau siv. Feem ntau cov kev pab yuav raug them raws li cov sij hawm tau siv. Npaj ib qho nyiaj rau qhov kev siv txhua lub hlis.

Hu rau tsev kawm ntawv rau ntau yam kev pab lossis tej tswv yim.

Kev Tswj Kev Muaj lossis Kev Siv ntawm Cov Khoom Sib Txuas Lus Nqa Tau

Pawg Neeg Saib Kev Kawm Tsab Cai

B.P. 5139

HOM PHIAJ Los tswj kev muaj lossis kev siv cov kev sib txuas lus los ntawm cov tub kawm ntawv ntawm Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv lub sij hawm cov tub kawm ntawv nyob rau hauv vaj loog kawm, mus koom cov dej num uas tsev kawm ntawv ua tus txhawb, lossis lub sij hawm nyob rau kev saib xyuas thiab kev tswj ntawm hauv paus tsev kawm ntawv cov neeg ua hauj lwm. Cov thawj coj, los txais yuav Thawj Coj Cov Kev Coj rau kev siv tsab cai no, muaj peev xwm tswj kev muaj lossis siv cov kev sib txuas lus uas siv los ntawm kev xa xov lossis tau txais xov los ntawm xov tooj cua, xam tag nrho, tiam sis yuav tsis tag rau, "paging" thiab "signaling equipment", los ntawm cov tub kawm ntawv ntawm hauv paus tsev kawm ntawv lub sij hawm cov tub ntxhasi kawm ntawv tseem tab tom nyob rau hauv vaj loog kawm, lub sij hawm mus koom cov dej num uas yog tsev kawm ntawv ua tus txhawb pab, lossis lub sij hawm tab tom nyob rau kev saib xyuas thiab kev tswj ntawm hauv paus tsev kawm ntawv cov neeg ua hauj lwm. Tsis muaj ib tug tub ntxhasi kawm ntawv twg yuav raug txwv ntawm kev muaj lossis kev siv cov khoom siv sib txuas lus uas yog txiav txim siab los ntawm tus kws kho mob muaj ntaub ntawv pov thawj lossis tus kws phais neeg tias yog tseem ceeb rau txoj kev noj qab nyob huv ntawm tus tub kawm ntawv thiab tsuas yog pub siv rau qhov hom phiaj muaj feem rau kev noj qab nyob huv ntawm tus tub kawm ntawv. TSIS PUB MUAJ cov koob yees duab, cov "cell phones" muaj koob yees duab thiab/lossis yees tau duab, lossis tej ywb yam khoom uas yees tau duab ("equipment") raug siv tau nyob rau lub sij hawm twg los xij hauv chav kawm, chav dej, chav ua si, chaw xauv khoom, chaw hloov ris tsho lossis lwm thaj chaw uas cov tub kawm ntawv lossis cov neeg ua hauj lwm yuav muaj feem rau tus kheej kev tu cev, hloov ris tsho lossis muaj lwm yam tsim nyog nyob nraim kev. Ntxiv ntawd, tsis pub muaj tej yam twj li ntawm yuav raug siv hauv tus cwj pwm txob thuam lwm tus neeg, poob ntsej muag lossis txaj muag, raug siv hauv tus cwj pwm cuam tshuam loj lossis ib qho qab hau uas neeg xav tias tsis tsim nyog. Ib tug tub kawm ntawv twg nws yuam qhov kev coj ua no yuav raug muab yam twj ntawm txeeb mus thiab/lossis tus tub kawm ntawv yuav raug txwv tsis pub muaj qhov twj. Ntxiv ntawm, tus tub kawm ntawv yuav raug rau txim xam nrog rau kev ncua lossis tshem tawm, raws li tau tso cai lwm yam hauv Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv cov cai thiab cov kev tswj.

LUS TXHAIS

Ib qho khoom siv sib txuas lus hais txog rau tej ywb yam khoom nqa, hnav, lossis khaws tseg los ntawm ib tug tub kawm ntawv tau txais lossis cov xov sib txuas lus. Xws li cov khoom kuj xam tag nrho tiam sis tsis tag rau cov "pagers", cov xov tooj ntawm tes, tus kheej lub "data assistants" (PDAs), "laptop computers" nrog rau cov uas muaj peev xwm siv xwl li "cellular/phone", thiab "cellular telephone". Qhov lus txhais tseem yuav xam tag nrho tej ywb yam thev naus los ntsis tshiab uas nyiam qhuav tsim muaj rau cov hom phiaj zoo li ntawm. Tsis xam muaj nyob rau hauv qhov txhais no yog tej ywb yam khoom nrog rau cov uas muaj peev xwm sib txuas lus tau uas tau hais meej pom zoo rau cov hom phiaj qhia ntawv.

COV HAU KEV TAUG

1. Cov Tsev Kawm Ntawv Phab Siab thiab Phab Nrab Txij lub Ib Hlis tim 2, 2004, tsev kawm ntawv phab siab thiab tsev kawm ntawv phab nrab cov tub kawm ntawv muaj peev xwm muaj cov khoom sib txuas lus nyob rau Fresno Hauv Paus Tsev kawm Ntawv cov chaw thiab ntawm cov dej num FUSD ua tus txhawb. Cov tub kawm ntawv yuav tsum ua kom paub meej tias qhov khoom raug muab kaw thiab khaws kom qhov muag tsis txhob pom lub sij hawm tsis pub siv. Cov tub kawm ntawv yuav tsis pub qhib/siv cov khoom sib txuas lus rau lub sij hawm tab tom kawm ntawv tshwj tias tseev kom muaj los ntawm Pawg Neeg Saib Kev Kawm Txoj Cai pub rau cov qab hau muaj mob nkeeg. Kev siv cov khoom sib txuas lus los ntawm cov tub kawm ntawv phab siab thiab phab nrab lub sij hawm tab tom caij FUSD cov npav mus thiab los yeej raug tso cai yog hais tias nws tsis muaj dab tsis cuam

Thawj Coj Kev Tswj

A.R. 5139

HOM PHIAJ Los tswj kev muaj lossis kev siv cov khoom siv sib txuas lus los ntawm cov tub kawm ntawv ntawm Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv lub sij hawm cov tub kawm ntawv tab tom nyob rau hauv vaj loog kawm, mus koom cov dej num uas tsev kawm ntawv ua tus txhawb, lossis lub sij hawm nyob rau kev saib xyuas thiab kev tswj ntawm hauv paus tsev kawm ntawv cov neeg ua hauj lwm.

32

tshuam txog txoj kev ruaj ntseg ntawm tus tsav lub tsheb npav. Txawm li ntawm los, cov tub kawm ntawv tsev kawm ntawv phab siab thiab phab nrab yuav raug tsis pub siv cov khoom sib txuas lus nyob rau FUSD lossis chaw lag luam cov tsheb npav ntiav uas siv rau cov dej num uas tsev kawm ntawv ua tus txhawb lub sij hawm tab tom kawm ntawv, tshwj yog tseev kom muaj los ntawm Pawg Saib Kev Kawm Txoj Cai rau cov qab hau muaj mob. 2. Cov Tsev Kawm Ntawv Phab Qis Tsev kawm ntawv phab qis cov tub kawm ntawv tsis raug tso cai rau muaj lossis siv cov khoom ua kev sib txuas lus nyob rau FUSD cov tsev kawm ntawv phab nrab thiab phab qis lossis nyob rau FUSD cov dej num uas yog tsev kawm ntawv phab nrab thiab phab qis ua tus txhawb, tshwj tias tau kev pom zoo los ntawm tus thawj xib hwb rau cov qhab hau muaj mob nkeeg raws li tseev kom muaj los ntawm Pawg Neeg Saib Kev Kawm Txoj Cai. Tsev kawm ntawv phab siab cov tub kawm ntawv uas nyob rau hauv tsev kawm ntawv ntawm ib lub tsev kawm ntawv phab nrab lossis phab qis rau ib txoj kev kawm tsim nyog yuav tsum tuag tag nrho cov khoom siv sib txuas lus thiab khaws kom tsis txhob pom lub sij hawm tab tom kawm ntawv. Tsev kawm ntawv phab siab cov tub kawm ntawv uas nyob ntawm ib lub tsev kawm ntawv phab nrab lossis phab qis rau ib txoj kev kawm tsim nyog uas tsis nyob rau lub sij hawm kawm ntawv yuav cia siv tau cov khoom siv sib txuas lus. 3. Lwm Lub Sij Hawm Qhia Ntawv TSIS pub ib tug tub kawm ntawv twg ntawm ib lub

chav kawm twg, kawm hnub Saturday, lossis mus koom ib qho twg ntawm lwm lub sij hawm kawm hauv Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv yuav qhib/siv tau ib qho khoom siv sib txuas lus twg rau lub sij hawm tab tom kawm ntawv, tshwj tias tseev kom muaj los ntawm Pawg Neeg Saib Kev Kawm Txoj Cai rau cov qab hau muaj mob nkeeg nkaus xwb. 4. Cov Tub Kawm Ntawv Laus/Cov Niam Txiv/ Cov Saib Xyuas Cov Lus Thov Tej twb tus tub kawm ntawv uas txog hnub nyoog laus, lossis ib tug niam txiv/tus saib xyuas ntawm ib tug tub kawm ntawv thov tso cai rau ib tug tub kawm ntawv muaj lossis siv qhov khoom siv sib txuas lus rau lwm lub sij hawm tso cai tsuas yog ua tau los ntawm kev pom zoo los ntawm tus thawj xib hwb nkaus xwb, nws thiaj muaj peev xwm pub lossis tsis pub rau tej qhov lus thov raws li nws kev pom zoo. 5. Kev Rau Txim rau Kev Yuam Cai ntawm Tsab Cai Tej twb tus neeg ua hauj lwm twg lossis tub kawm ntawv twg paub tseeb lossis ntseeg tias muaj lossis siv tej yam khoom siv sib txuas lus tsis raug tso cai los ntawm ib tug tub kawm ntawv twg nyob rau FUSD cov chaw yuav raug tshaj qhia qhov no rau tus thawj xib hwb lossis tus tau kev tso cai. Yog hais tias, tom qab qhov kev tshawb xyuas tsim nyog, pom tau tias tus tub kawm ntawv muaj lossis siv qhov khoom siv sib txuas lus yam tsis raug tso cai, tus thawj xib hwb/tus thawj coj muaj peev xwm muab qhov khoom raws li cov hau kev sau tseg

Txoj Cai Tshawb thiab Muab. B.P.5145.12; A.R.5145.12 Tej twb tug tub kawm ntawv twg nws yuam txoj cai no yuav raug rau txim. Seb qhov teeb meem yog li cas, qhov kev rau txim kuj xam tag nrho tiam sis yuav tsis tas rau kev sib tham nrog rau niam txiv/ tus saib xyuas, muab qhov khoom khaws tseg, thiab/lossis ncua txog tsib (5) hnub. Kev ncua ntawm tsib (5) hnub yuav tsum tseg rau kev pheej ua dua lossis yuam cai loj ntawm tsab cai no. Cov hau kev taug hauv tsab cai no yuav raug siv rau hauv cov tsev kawm ntawv hauv zos qhov hau kev npaj rau txim thiab ceeb toom rau cov niam txiv/cov saib xyuas. Cov tsev kawm ntawv nrog rau kev pom zoo ntawm cov neeg ua hauj lwm thiab tsev kawm ntawv pawg neeg, muaj peev xwm tsim cov hau kev taug nruj tshaj Tsab Cai no, npaj tias tsis nruj rau muaj peev xwm muaj lossis siv cov khoom sib txuas lus rau cov qab hau muaj mob nkeeg, raws li tau teem tseg hauv Pawg Neeg Saib Kev Kawm Tsab Cai, yuav tsum rau tso cai. KEV RIS DEJ NUM/KEV LAV FUSD yuav tsis ris dej num lossis lav rau ploj lossis puas rau ib qho khoom lossis rau tsis tso cai siv ntawm tej ywb yam xws li khoom siv txuas lus lossis cov khoom siv sib txuas lus hauv tsev kawm ntawv cov chaw, xam tag nrho, tiam sis yuav tsis tas rau cov khoom siv sib txuas lus tseg hauv tsev kawm ntawv cov xauv khoom lossis hauv cov tsheb.

Zej Zog thiab Tsev Neeg Lub Chaw Muab Kev Pab (CFEN)

CFEN npaj muaj tej kev pab rau cov tsev kawm ntawv los txhawb kev sib txuas lus ntawm tsev neeg los ntawm ntau haiv neeg kev ua neej nrog rau lub zej zog kev txhawb txoj kev kawm tau ntawv ntawm tej twb tus tub kawm ntawv. CFEN txais yuav Dr. Joyce Epstein's "National Network of Partnership Schools" (Johns Hopkins University) los siv thoob plaws hauv paus tsev kawm ntawv ib qho kev kawm txhij txhua los nce tub kawm ntawv kev vam meej los ntawm rau (6) hom kev muaj feem ntawm tsev neeg thiab zej zog. Dr. James Comer's (Yale University) qhov dej num tau muab siv ncav mus rau zej zog thiab tsev neeg los ntawm ua ntsees rau (6) txoj kev ua mus rau menyuam kev noj nyob huv thiab menyuam yaus kev loj hlob thiab txoj kev kawm vam meej: Txoj Kev Xav/Kev Kawm Txuj Ci, Lus, Txoj Kev Ua, Kev Sib Haum Xeeb, Hlwb Kev Xav, thiab Lub Cev. Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv Txhua Lub Tsev Kawm Ntawv yuav npaj muaj rau (6) hom kev ncav mus cuag rau peb cov yim tsev neeg. Hom 1. Hom 2. Hom 3. Hom 4. Hom 5. Hom 6. Kev Ua Niam Ua Txiv: los pab cov tsev neeg nrog rau tej kev txawj ua niam ua txiv thiab tsim muaj tej kev t xhawb pab hauv vaj tse los txhawb cov menyuam tib yam cov tub kawm ntawv; thiab los pab cov tsev kawm ntawv los to taub cov yim tsev neeg. Kev Sib Txuas Lus: los ua cov kev sib txuas lus zoo ntawm tsev kawm ntawv mus rau tom vaj tse thiab tom vaj tse mus rau tom tsev kawm ntawv txog tsev kawm ntawv tej kev kawm thiab tub kawm ntawv kev kawm tau. Kev Tuaj Yeem Pab Dawb: los nrhiav cov neeg tuaj yeem pab dawb thiab cov tib neeg los txhawb pab tsev kawm ntawv thiab cov tub kawm ntawv: thiab los npaj muaj tej kev tuaj yeem pab dawb nyob rau ntau qhov chaw thiab nyob rau ntau lub sij hawm. Kev Kawm Nyob Rau Hauv Vaj Tse: los muab cov yim tsev neeg muaj feem nrog lawv cov menyuam txog kev ua hoob vawj thiab lwm cov kev kawm uas muaj feem rau tej dej num thiab tej kev txiav txim siab. Kev Muab Kev Txiav Txim Siab: los muab cov tib neeg hauv yim tsev neeg los muaj feem hauv tsev kawm ntawv kev txiav txim siab, thiab los rhawv muaj tsev neeg cov thawj coj thiab cov neeg sawv cev. Muab Kev Koom Tes Nrog Zej Zog: los tswj tej chaw muab kev pab thiab tej kev pab los ntawm zej zog rau cov tsev neeg, cov tub kawm ntawv, thiab tsev kawm ntawv; thiab los npaj muaj kev pab rau zej zog.

Lus qhia ntau ntxiv muaj nyob rau hauv CFEN lub chaw nruab ntug ntawm www.fresno.k12.ca.us/divdept/cfen los yog los ntawm xa "email" rau Dr. Pam Dungy ntawm [email protected] los yog los ntawm hu rau nws ntawm 248-7137.

33

Lus Muab Los Ntawm Txoj Cai Kawm Ntawv Muaj Feem Rau Cov Cai Muaj ntawm Cov Niam Txiv/Cov Neeg Saib Xyuas ntawm Cov Tub Kawm Ntawv Tsis Muaj Hnub Nyoog

Tseev kom muaj los ntawm California Txoj Cai Kawm Ntawv Seem Lus 48980, Cov Naj Npawb Cim Yog Siv rau Txoj Cai Kawm Ntawv Koj tus tes ntawv xee nyob rau Daim Ntawv Taug Ua rau Kev Mob Nkees thiab Kev Raug Mob lees paub tias koj tau txais cov ntawv piav cai thiab cov ntawv ceeb toom no lawm thiab yog li ntawm, raug ceeb toom txog cov cai koj muaj lawm. Koj tus tes ntawv yog ib qho kev paub tseeb tias koj twb raug ceeb toom txog cov cai koj muaj lawm tiam sis tsis tau qhia tias koj qhov kev pom zoo los muab kev koom tes hauv ib qho kev kawm twg raug muab rau lossis thim lawm

Muab Fwj Chim

E.C. 35178.4;B.P.6190

Ib pawg neeg saib kev kawm twg yuav tsum tau muab kev ceeb toom raug txoj cai hauv pawg neeg saib kev kawm ib lub rooj sib tham teem ua ntu zus yog tias tsoom fwv ib lub tsev kawm ntawv twg nyob hauv lub hauv paus tsev kawm ntawv uas tau xaiv los ua "Western Association of Schools" thiab "Colleges" lossis lwm lub tsev kawm ntawv ntiav muaj fwj chim khiav dej num tau poob nws lub fwj chim. Yog tias ib lub tsev kawm ntawv twg poob nws lub fwj chim, lub hauv paus tsev kawm ntawv yuav tsum ceeb toom tej twb tus niam txiv/tus saib xyuas ntawm cov tub kawm ntawv hauv tsev kawm ntawv tias lub tsev kawm ntawv tau pob nws lub fwj chim, sau ua ntaub ntawv, thiab daim ntawv ceeb toom no yuav tsum qhia txog cov kev raug txim ntawm cov tsev kawm ntawv poob nws lub fwj chim.

tsim muaj tau ib lub tsev kawm ntawv txawv lossis ib cov chav kawm txawv nyob hauv ib lub tsev kawm ntawv. Cov hauv paus tsev kawm ntawv raug tseev kom ceeb toom niam txiv/cov saib xyuas tias Lub Xeev California State Txoj Cai tso cai rau tag nrho cov hauv paus tsev kawm ntawv los npaj muaj lwm txoj kev kawm.

Tsis hais hauv paus tsev kawm ntawv lossis ib tug tug ceev xwm lossis neeg ua hauj lwm twg yuav tsis lav rau qhov kev coj cwj pwm ua lossis kev ruaj ntseg ntawm ib tug tub kawm ntawv twg hauv lub sij hawm li hais ntawd thaum tus tub kawm ntawv tau tawm hauv tsev kawm ntawv thaj av raws li seem lus no. Thaum uas pawg neeg saib kev kawm muab kev tso cai li ntawd, nws yuav tsum xa qhov lus ceeb toom nram no nrog rau kev ceeb toom cvo niam txiv/cov saib xyuas tseev kom muaj los ntawm Seem Lus 48980: "Pawg neeg saib kev kawm ntawm Fresno Unified School District, taug raws li Seem Lus 44808.5 ntawm Txoj Cai Kawm Ntawv, tau txiav txim siab tso cai rau cov tub kawm ntawv cuv npe kawm haum Tsev Kawm Ntawv Phab Siab ____ tawm ntawm tsev kawm ntawv thaj av lub sij hawm noj sus" Seem Lus 44808.5 ntawm Txoj Cai Kawm Ntawv tseem hais ntxiv: "Tsis hais hauv paus tsev kawm ntawv lossis ib tug tub ceev xwm lossis neeg ua hauj lwm twg yuav tsis lav paub rau qhov kev coj cwj pwm lossis kev ruaj ntseg ntawm ib tug tub kawm ntawv twg haum lub sij hawm li hais ntawd thaum tub kawm ntawv tau tawm tsev kawm ntawv thaj av raws li seem lus no."

Cov Kev Kawm Txuas Ntxiv

E.C. 37616;B.P.6117

Ua ntej los ua ib qho kev kawm txuas ntxiv hauv tej lwb lub tsev kawm ntawv ntawm hauv paus tsev kawm ntawv, hauv paus tsev kawm ntawv pawg neeg saib kev kawm yuav tsum raug sab laj raug kev ncaj ncees ua kev npaj siab los muab ib qho kev pom zoo nrog cov neeg ua hauj lwm muaj ntaub ntawv pov thawj thiab cov neeg ua hauj lwm "classified" ntawm lub tsev kawm ntawv, nrog rau cov niam txiv/cov saib xyuas ntawm cov tub kawm ntawv yuav raug rau nws los ntawm qhov kev hloov, thiab nrog lub zej zog. Qhov kev sab laj li no yuav xam yam tsawg pej xeem ib lub rooj sib hais uas pawg neeg saib kev kawm tau muab sij hawm ntau txaus los ceeb toom cov neeg ua hauj lwm thiab cov niam txiv/cov saib xyuas ntawm cov tub kawm ntawv raug cuam tshuam. Hauv cov hauv paus tsev kawm ntawv uas muaj ib qho kev kawm txuas ntxiv tsawg dua li tag nrho ntawm cov tsev kawm ntawv tuav los ntawm lub hauv paus tsev kawm ntawv, pawg neeg saib kev kawm ntawm lub hauv paus tsev kawm ntawv li hais yuav tsum ua txhua yam tsim nyog los muab cov neeg ua hauj lwm muaj ntaub ntawv pov thawj uas nyiam cov sij hawm kawm ntawv li ib txwm tso rau cov tsev kawm ntawv ntawm tib theem tuav qhov sij hawm kawm li ib txwm.

Tsev Kawm Ntawv Ntawv Kev Ris Dej Num Ntawv Tshaj Qhab Nia

E.C. 35256;B.P.0510

Tseev kom ceeb toom rau cov niam txiv/cov saib xyuas tias ib tsab yuav raug muab thaum tau thov txog. Ib daim ntawm Tsev Kawm Ntawv Kev Ris Dej Num Tshaj Qhab Nia rau Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv Cov Tsev Kawm Ntawv muaj peev xwm muab tau nyob rau hauv Internet ntawm: http://rea.fresno.k12.ca.us/ SchoRptCd.cfm lossis los ntawm thov ib daim ntawv los ntawm tej lub tsev kawm ntawv lub chaw saib dej num. E.C.33126

Kev Ceeb Toom ntawm Kev Tso Tub Kawm Ntawv rau Tub Ceev Xwm

E.C. 48906;B.P.5145.11

Thaum ib tug thawj xib hwb tso ib tug tub kawm ntawv twg tsis muaj hnub nyoog rau ib tug tub ceev xwm coj cwj pwm hauv tsev kawm ntawv, tsev kawm ntawv yuav tsum taug cov kauj ruam ua kiag tam sim los mus ceeb toom niam txiv/tus saib xyuas txog qhov kev tso.

Kev Muaj Cai Tham Hau Ntawv Siv Tsiaj Raug Tau Mob Lossis Puas Tsuaj

E.C. 32255-32255.6;B.P.5145.8

Cov tub kawm ntawv yuav tsum muaj txoj cai tham hau ntawv kev koom tes rau hauv cov ua, uas lawv xav tias yuav ua kom muaj "kev siv tsiaj raug tau mob thiab puas tsuaj." Tus xib hwb yuav, yog tias tus xib hwb ntseeg tias nws muaj peev xwm, tsim lwm txoj kev kawm rau tus tub kawm ntawv kom tau qhov kev paub, lus qhia lossis kev ua. Cov kev kawm ua liaj ua teb raug zam ntawm qhov kev hloov no.

Kev Kawm Thaiv Teeb Meem Thaum Ntxov

W.I.C. 18976.5

Cov Niam Txiv/Cov Saib Xyuas yuav tsum raug muab kev ceeb toom, thiab thau tsis kam kom lawv cov menyuam muab kev koom tes rau hauv, ib qho kev kawm thaiv teeb meem.

Qhab Nia/Txiaj Ntsim Yuav Tsis Raug Txo

E.C. 48205, 48980(k);A.R.6154

Qhab nia txiaj ntsim yuav tsis raug txo vim muaj kev zam kev ntsug yog tias hauj lwm lossis kev xeem raug ua tiav lawm.

Tawm Tsev Kawm Ntawv Lub Sij Hawm Noj Sus

E.C. 44808.5;B.P.5112.5

Pawg neeg saib kev kawm ntawm ib lub hauv paus tsev kawm ntawv twg yuav tso cai tau rau cov tub kawm ntawv cuv npe kawm hauv tej lwb lub tsev kawm ntawv phab siab tawm hauv tsev kawm ntawv qhov av lub sij hawm noj sus ntawm cov tub kawm ntawv li hais ntawd.

Lwm Cov Tsev Kawm Ntawv

E.C. 58501;B.P.6181

Qhia tias tej lwb lub tsev kawm ntawv twg los xij

Kev Cia Nce Qib/Kev Tuav Tseg

E.C. 48070-48070.5

Tej xywb xyoo, cov tub kawm ntawv hauv qib K-8 raug soj ntsuam los muab kev txiav txim seb lawv

34

puas kawm tau cov theem qis kawg rau kev cia nce qib. Cov tub kawm ntawv poob raug cais tam li ntshai tsam raug tuav tseg lossis ib tug yuav raug tuav tseg. Cov Niam Txiv/Cov Saib Xyuas ntawm cov tub kawm ntawv no raug ceeb toom kom sai li sai tau thiab cov niam txiv cov saib xyuas muaj cai los tham nrog tus xib hwb. Cov tub kawm ntawv ntshai tsam poob thiab cov raug tso npe tuav tseg muaj feem mus koom kev qhia txhawb pab ntxiv xws li kawm ntawv caij ntuj qhua lossis kawm ntawv lub caij so, tiam sis cov niam txiv/cov saib xyuas tsis kam txais qhov kev pab tau. Cov Niam Txiv/Cov Saib Xyuas muaj txoj cai los mus muab kev koom tes hauv kev los tsim ntawm cov kev qhia ntawv sab nraud ntxiv. Cov tub kawm ntawv uas yog cov tso npe rau kev tuav tseg raug tuav tseg rau thaum xaus ntawm lub xyoo kawm ntawv tshwj lawv nce lawv theem kev kawm tau mus rau cov theem tsawg kawg lossis tus xib hwb txiav txim siab tias qhov kev tuav tseg yog ib qho tsis tsim nyog. Yog tias ib tug xib hwb twg txiav txim siab los tuav ib tug tso npe tuav tseg, niam txiv/tus saib xyuas muaj cai mus nce hau hais qhov kev tuav tseg rau Tus Pab Tus Tuam Thawj Saib Kev Kawm. Cov Niam Txiv/Cov Saib Xyuas muaj qhov kev xaiv los cob ib tsab ntawv nrog lawv cov kev tsis txaus siab yog tias qhov kev tuav tseg tsis raug hloov los ntawm qhov kev nce hau hais E.C. 37252.2-37252.8; B.P. 5123; A.R. 5123

lossis hauv ib lub chaw nyob kho mob uas yog nyob sab nraud lub hauv paus tsev kawm ntawv uas tus tub kawm ntawv niam txiv/tus saib xyuas nyob, tus tub kawm ntawv yuav raug pom zoo rau mus kawm ntawv rau ib lub hauv paus tsev kawm ntawv uas nyob rau ntawm lub tsev kho mob nyob.

Niam Txiv Kev Ris Dej Num

E.C. 48208

Nws yog kev ris dej num tus niam txiv/tus saib xyuas los mus ceeb toom lub hauv paus tsev kawm ntawv uas tus tub kawm ntawv nyob ib ntus uas nws nyob hauv lus tsev kho mob. hauv tsib (5) hnub ua hauj lwm ntawm qhov kev ceeb toom, lub hauv paus tsev kawm ntawv yuav tsum txiav txim siab txog kev tsim nyog, thiab yuav tsum, seb puas tsim nyog, tso tus tub kawm ntawv hauv tsib (5) hnub ntxiv hauv ib qho kev qhia ntawv.

Chav Npaj Muaj Kawm Tom Ntej

E.C. 49063, 49091.14;A.R.5020,5125

Tej lwb lub tsev kawm ntawv yuav tsum ua kom muaj, thaum tau thov ib daim ntawv teev rau tej chwb chav, xam tag nrho cov "titles" cov kev piav qhia thiab kev qhia tsi ntsees rau chav kawm.

Sij Hawm Cov Hnub Luv

E.C. 48980(c);B.P.6111

Txhua lub tsev kawm ntawv yuav tsum npaj muaj ib daim ntawv teev sij hawm cov hnub luv thaum pib ntawm tej xywb xyoo kawm ntawv. Thaum muaj cov luv raug teem tseg tm qab pib xyoo kawm ntawv, cov niam txiv/cov saib xyuas yuav tsum raug ceeb toom ib (1) hlis ua ntej teem sij hawm hnub luv.

Tub Kawm Ntawv uas Ntshai Tsam Poob Kev Kawm

E.C. 49067 (a);A.R.5121

Pawg Neeg Tswj Kev Kawm ntawm tej lwb lub hauv paus tsev kawm ntawv yuav tsum npaj muaj cov kev tswj tseev kom muaj kev luj xyuas ntawm tej twb tus tub kawm ntawv qhov kev kawm tau rau tej qhwb qho kev muab qhab nia thiab tseev kom muaj ib lub rooj sib tham nrog, lossis ib daim ntawv sau tshaj qhia rau, niam txiv/tus saib xyuas ntawm tej twb tus tub kawm ntawv thaum twg los xij pom tau tias muaj tim khawv rau tus xib xwb tias tus tub kawm ntawv raug ntshai tsam poob kev kawm. Qhov uas niam txiv/tus saib xyuas tsis tuaj koom lub rooj sib tham, lossis tsis teb rau qhov kev tshaj qhia sau ua ntaub ntawv, yuav tsis thaiv tau tub kawm ntawv qhov kev poob kev kawm thaum xaus ntawm lub sij hawm muab qhab nia.

Cov Ntaub Ntawv Teev Lus Qhia Txog Tub Kawm Ntawv

Kev Saib Tau Ntaub Ntawv Teev Lus Qhia Txog Tub Kawm Ntawv E.C. 49076;A.R.5125

Ib lub hauv paus tsev kawm ntawv twg tsis muaj fwj chim tso cai saib tau cov ntaub ntawv teev lus qhia txog tub kawm ntawv rau ib tus tib neeg twg yam tsis tau niam txiv sau ntaub ntawv tso cai lossis kev kom ua los ntawm tsev tu plaub tshwj tias: E.C. 49076 (a) Kev nkag rau tej ywb cwb co ntawv khaws tseg muaj kev txuas nrog rau txoj kev ntxim siab txog kev kawm raug cai ntawm tus neeg thov yuav tsum raug tso cai raws li nram no: (1) Tsev kawm ntawv cov thawj coj thiab cov neeg ua hauj lwm ntawm lub hauv paus tsev kawm ntawv, cov neeg koom tes ntawm tsev kawm ntawv pawg neeg saib kev mus kawm ntawv raug xaiv tsa raws Seem Lus 48321. (2) Cov thawj coj thiab cov neeg ua hauj lwm ntawm tsoom fwv lwm lub tsev kawm ntawv, kev qhia ntawv, xam tag nrho lub zos, county, lossis lub xeev cov chaw kho teeb meem raws li txoj cai niam txiv/tus saib xyuas muaj uas npaj muaj nyob hauv Seem Lus 49068. (3) Cov neeg sawv cev raug tso cai ntawm tus Tswj Nyiaj Txiag Thoob Plaws Teb Chaws

Cov Tub Kawm Ntawv uas Muaj Cov Kev Tsis Taus Ib Ntus Xwb

E.C. 48206.3,48208,48980 (b)

Cov tub kawm ntawv uas muaj cov kev tsis taus ib ntus xwb es nws mus koom tsis tau cov chav kawm yuav tau txais kev qhia tej twb tus raug npaj los ntawm Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv. Cov Niam Txiv/Cov Saib Xyuas ntawm cov tub kawm ntawv hauv qhov "category" no yuav tsum raug muab kev ceeb toom txog qhov muaj kev qhia tej twb tus li ntawd.

Asmeskas, Tus Lis Ntaub Ntawv Kev Kawm, thiab tus thawj ntawm lub koom haum thawj coj kev kawm, lub xeev cov neeg khiav dej num kev kawm, lossis lawv cov neeg tau kev tso lus, lossis Teb Chaws Asmeskas Lub Chaw Saib Kev Ncaj Ncees. (4) Lwm cov neeg khiav dej num hauv xeev thiab zos txog rau thaum uas tseev kom muab qhov lus qhia tshaj qhia. (5) Cov niam txiv/Cov Saib Xyuas ntawm ib tug tub kawm ntawv hnub nyoog 18 xyoos lossis laus dua uas nws yog ib tug "dependent" raws li piav hauv Seem Lus 152 ntawm "Internal Revenue" Txoj Cai ntawm 1954. (6) Ib tug tub kawm ntawv twg hnub nyoog 16 xyoo lossis laus dua lossis tau kawm tiav qib 10 nws thov nkag. (7) Tej twb tus kws lijchoj hauv cheeb tsam nws muab kev koom tes hauv lossis ua ib qho kev sib kho kev khiav nkaum taug ua raws Seem Lus 48263.5, losis Seem Lus 601.3 ntawm Txoj Cai "Welfare thiab Institutions," lossis koom tes hauv kev nthuav qhia tim khawv hauv ib qho "truancy petition" taug ua raws Seem Lus 681 ntawm "Welfare thiab Institutions"Txoj Cai. (8) Ib lub koom haum nrhiav txim rau ib tug niam txiv/tus saib xyuas twg rau kev plam tsis ua raws Txoj Cai Tseev Kom Kawm Ntawv. (9) Tej twb tus tub ceev xwm "probation" lossis tus kws lij choj hauv cheeb tsam rau cov hom phiaj ntawm kev ua kev taug xyuas kev txhaum cai npav lus tias ib tug tib neeg twg yog ib tug raug xyuas tshwj xeeb ntawm tsev tub plaub lossis muaj feem nrog rau ntawm ib qho kev yuam cai ntawm "probation." (10) Tej twb tus neeg tu plaub lossis tub ceev xwm "probation" twg rau lub hom phiaj kev ua kev kho kev khiav nkaum rau ib tug tub kawm ntawv twg, lossis rau cov hom phiaj ntawm kev nthuav qhia qhov tim khawv hauv ib qho kev hais tawm tsam kev khiav nkaum taug ua raws Seem Lus 681 ntawm Txoj Cai "Welfare" thiab "Institutions". (11) Tej lwb lub "county" tso koom haum ua hauj lwm rau lub hom phiaj ntawm kev ua kom tau cov kev tseev kom ua ntawm kev piav luv luv txog kev noj qab nyob huv thiab txoj kev kawm raws Seem Lus 16010 ntawm Txoj Cai "Welfare" thiab "Institutions" lossis rau lub hom phiaj cov kev ris dej num ua kom tau txoj kev tswj kev kawm tseev kom muaj los ntawm lub tsev tu plaub menyuam yaus lossis los ntawm kev cai lij choj thiab los pab tsev kawm ntawv kev tshais chaw lossis kev cuv npe ntawm ib tug tub kawm ntawv twg. E.C. 49076 (b) Cov hauv paus tsev kawm ntawv ntawv tso tau cov lus qhia tawm hauv cov ntaub ntawv khaws tseg txog tub kawm ntawv rau cov nram no: (1) Cov neeg muaj kev tsim nyog txuas nrog ib qho xwm ceev yog tias paub txog qhov lus qhia raug tseev kom tau los tiv thaiv kev noj qab nyob huv lossis kev ruaj ntseg ntawm tus tub kawm ntawv lossis lwm tus neeg. (2) Cov chaw khiav dej num lossis cov koom haum muaj kev txuas nrog kev thov ntawm ib tug tub kawm ntawv rau, losis kev txais ntawm, nyiaj txiag pab. (3) "County" cov neeg khiav dej num kev xaiv tsa, rau lub hom phiaj kev txheeb cov tub kawm ntawv muaj kev tsim nyog los cuv npe

Kev Qhia Ntawv Hauv Tsev Kho Mob

E.C. 48207;A.R.6183

Yog ib tug tub kawm ntawv twg muaj ib qho kev tsis taus ib ntus nyob rau hauv ib lub tsev kho mob

35

(4) (5)

(6)

pov suab, thiab rau kev ua cov kev kawm qhib muaj ib lub sij hawm rau cov tub kawm ntawv los cuv npe pov suab. Cov koom haum muab qhab nia kom thiaj ua tiav lawv cov dej num muab qhab nia. Cov koom haum ua kev kawm rau, lossis sawv cev ntawm, cov chaw khiav dej num kawm ntawv lossis chaw qhia txuj ci rau lub hom phiaj kev tsim, ua kom raug cai, lossis ua cov kev xeem, ua cov kev pab tub kawm ntawv, thiab txhim kho kev qhia ntawv. Cov neeg khiav dej num thiab cov neeg ua hauj lwm ntawm cov tsev kawm ntawv ntiav lossis hauv cov tsev kawm ntawv uas cov tub kawm ntawv cuv npe lossis npaj siab mus cuv npe, muaj feem rau cov cai muaj ntawm cov niam txiv/cov saib xyuas raws li npaj muaj hauv Seem Lus 49068.

E.C. 49076 (c) Txawm lwm qhov lus teem tseg twg ntawm txoj cai yuav hais li cas los xij, tej lwb lub hauv paus tsev kawm ntawv, xam nrog "county" tej lwb chaw saib kev kawm lossis Tus Tuam Thawj ntawm cov tsev kawm ntawv, yuav koom tes tau hauv ib qho kev sib chav sib chaws lus qhia chaw ua hauj lwm uas tso cai nkag tau hauv "computerized database system" nyob hauv thiab nruab nrab ntawm tsoom fwv cov chaw khiav dej num lossis cov hauv paus tsev kawm ntawv rau qhov lus qhia lossis cov ntaub ntawv khaws tseg uas tsis muaj cai txwv, thiab qhov kev tso tawm raug tso cai rau lub chaw khiav dej num tau thov raws lub xeev lossis teb chaws txoj cai lossis kev tswj fwm.

lossis lub tsev kawm ntawv ntiav. Hloov kho lossis khuav tseg tej yam ntaub ntawv khaws tseg li no, tshwj tias tau teev muaj hauv tshooj lus no, raug txwv. Tej lwb lub hauv paus tsev kawm ntawv muaj peev xwm txais yuav cov hau kev taug ua pub kev thov los ntawm cov niam txiv/cov saib xyuas rau cov qauv ntawm tag nrho tub kawm ntawv cov ntaub ntawv khaws tseg taug raws Nqe Lus 49065, lossis los tshuaj xyuas thiab ua zoo xyuas cov ntaub ntawv khaws tseg rau sij hawm tseem kawm ntawv, npaj tias qhov kev thov yuav tsum raug pom zoo tsis pub ntev tshaj tsib (5) hnub tom qab hnub tau thov. Cov hau kev taug ua yuav tsum xam tag nrho cov kev ceeb toom rau niam txiv/tus saib xyuas ntawm qhov chaw khaws tag nrho tub kawm ntawv cov ntaub ntawv khaws tseg yog hais tias nws tsis muaj nyob ib qho chaw loj thiab tsis muaj cov neeg ua hauj lwm muaj ntawv pov thawj los txhais cov ntaub ntawv khaws tseg ntawm qhov chaw tau thov.

E.C. 49070 (b) Hauv peb caug (30) hnub ntawm tau txais qhov kev thov taug raws li "subdivision" (a), Tus Thawj Saib Kev Kawm lossis tus tau tso cai rau yuav tau ntsib nrog niam txiv/tus saib xyuas thiab tus neeg ua hauj lwm uas muaj ntaub ntawv pov thawj nws tau khaws qho lus qhia uas muaj lus nug, yog muaj qho twg, thiab yog hais tias tus neeg ua hauj lwm ntawd tseem ua hauj lwm rau hauv hauv paus tsev kawm ntawv. Tus Thawj Saib Kev Kawm lossis tus tau tso cai rau yuav pom zoo lossis tsis lees paub cov kev sib liam. Yog tias Tus Thawj Saib Kev Kawm lossis tus tau kev tso cai rau pom zoo rau ib qho lossis tas nrho cov lus sib liam, nws yuav tau kho lossis muab tej ntaub ntawv tshem tawm thiab muab lus qhia rhuav pov tseg. Tiam sis, raws li Nqe Lus 49066, Tus Thawj Saib Kev Kawm lossis tus tau kev tso cai rau yuav tsis hais kom muab tus tub kawm ntawv cov qhab nias hloov tsuas tshwj yog tus xib hwb qhia ntawv ua tus txiav txim siab tus qhab nia, rau tej uas siv tau, tau muab sij hawm los muab lus qhuav hais, sau ua ntaub ntawv, lossis tag nrho ob qho, cov qab hau seb yog vim li cas thiaj tau muab qhab nias li ntawd thiab yog, rau cov uas siv tau, xam tas nrho kev sib tham uas muaj feem rau kev hloov qhov qhab nia. Yog hais tias Tus Thawj Saib Kev Kawm lossis tus tau kev tso cai rau tsis lees ib qho lossis tas nrho cov lus sib liam thiab tsis pom zoo los kho lossis tshem tawm qhov lus qhia, niam txiv/tus saib xyuas muaj peev xwm ua tau, hauv peb caug (30) hnub ntawm kev tsis pom zoo, sau ua ntaub ntawv nce hau hais kev txiav txim siab rau Pawg Neeg Saib Kev Kawm ntawm hauv paus tsev kawm ntawv. E.C. 49070 (c) Hauv peb caug (30) hnub ntawm tau txais daim ntawv nce hau hais taug raws "subdivision" (b), Pawg Neeg Saib Kev Kawm yuav tsum, los nrog niam txiv/tus saib xyuas thiab tus neeg ua hauj lwm uas muaj ntaub ntawv pov thawj nws khaws lus qhia uas teeb meem sib tham, yog hais tias muaj ib qho, thiab yog tus neeg ua hauj lwm ntawm tseem ua hauj lwm hauv hauv paus tsev kawm ntawv, yuav txiav txim seb pom zoo nrog lossis tsis lees paub cov lus sib liam. Yog tias Pawg Neeg Saib Kev Kawm lees pom zoo rau ib qho twg lossis ntawm tas nrho cov lus sib liam, nws yuav tau hais kom tus Thawj Saib Kev Kawm lossis tus tau kev tso cai rau kom muab cov ntaub ntawv sau khaws tseg txog tus tub kawm ntawv kho lossis tshem tawm thiab muab rhuav pov tseg kiag tam sim. Tiam sis, raws li Nqe Lus 49066, Pawg Neeg Saib Kev Kawm yuav tsis hais kom muab tus tub kawm ntawv cov qhab nias hloov tsuas tshwj yog tus xib hwb qhia ntawv ua tus txiav txim siab tus qhab nia, rau tej uas siv tau, tau muab sij hawm los muab lus qhuav hais, sau ua ntaub ntawv, lossis tag nrho ob qho tib si, seb cov qab hau yog vim li cas thiaj tau muab qhab nias li ntawd thiab yog cov uas siv tau, xam tas nrho kev sib tham uas muaj feem rau kev hloov qhov qhab nia. Qhov kev txiav txim siab ntawm Pawg Neeg Saib Kev Kawm yuav tsum yog qhov kawg. Cov ntaub ntawv khaws tseg ntawm cov thawj coj txoj kev tau ua no yuav tsum muab khaws zais ntshis thiab yuav muab pov tseg tom qab ib (1)

Kev Nkag Tau Rau Cov Lus Qhia Txog Ib Tug Tub Kawm Ntawv Twg Kom Raws Li Tsev Tu Plaub Hais

E.C. 49077;A.R.5125 Lus qhia txog ib tug tub kawm ntawv twg yuav tsum raug muab kom raws li tsev tu plaub hais kom ua lossis ib qho kev sau ntaub ntawv hu hais plaub raug cai. Lub hauv paus tsev kawm ntawv yuav tsum ua ib qho kev npaj siab tsim nyog los ceeb toom niam txiv/tus saib xyuas thiab tus tub kawm ntawv txog kev ua raws cai nrog ib qho kev sau ntaub ntawv hu hais plaub raug cai thiab nyob rau thaum ua raws li tsev tu plaub hais, yog tias ua tau yam raug cai hauv kev tseev kom ua ntawm qhov tias kom ua.

Tshais Kev Cuv Npe thiab Ntaub Ntawv "Scholarship"

C.F.R., Title 4, Sec. 99.34;E.C. 49068;A.R.5125

Thaum twg los xij ib tug tub kawm ntawv twg tshais chaw ntawm ib lub hauv paus tsev kawm ntawv mus rau lwm lub hauv paus tsev kawm ntawv lossis mus rau tsev kawm ntawv ntiav, lossis tshais chaw ntawm ib lub tsev kawm ntawv ntiav mus rau ib lub hauv paus tsev kawm ntawv hauv lub xeev, tus tub kawm ntawv cov ntaub ntawv khaws tseg lossis ib daim li ntawm yuav tsum raug tshais los ntawm lub hauv paus tsev kawm ntawv dhau los lossis tsev kawm ntawv ntiav thaum muaj ib qho kev thov los ntawm Lub Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv lossis tsev kawm ntawv ntiav uas tus tub kawm ntawv yuav mus cuv npe. Tej lwb lub hauv paus tsev kawm ntawv thov rau kev tshais ib qho ntaub ntawv khaws tseg yuav tsum raug ceeb toom niam txiv/tus saib xyuas ntawm nws cai tau txais ib daim cov ntaub ntawv khaws tseg thiab muaj cai muaj ib lub rooj sib hais tawm tsam txog cov ntsiab lus ntawm cov ntaub ntawv khaws tseg. Lub Xeev Pawg Neeg Saib Kev Kawm muaj fwj chim los txais yuav cov kev cai thiab cov kev tswj txog qhov kev tshais cov ntaub ntawv khaws tseg.

Kev Tawm Tsam Cov Ntsiab Lus Sau Khaws Tseg

E. C. 49063,49070;A.R.5125,5125.3 Tom qab ib qho kev tshuaj xyuas thiab kev zoo xyuas ntawm ib tug tub kawm ntawv cov ntaub ntawv khaws tseg (records), tus niam txiv/tus saib xyuas ntawm tus tub kawm ntawv lossis tus tub ntawm lub hauv paus tsev kawm ntawv dhau los muaj peev xwm hais tawm tsam cov ntaub ntawv ntawm tej twb tus tub kawm ntawv cov ntawv khaws tseg. E.C 4970 (a) Tus niam txiv/tus saib xyuas ntawm tus tub kawm ntawv muaj peev xwm ua tau ib daim ntawv sau thov nrog Tus Thawj Saib Kev Kawm ntawm Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv los kho lossis tshem tej ywb yam lus qhia khaws tseg tau sau khaws tseg txhawj xeeb txog nws tus menyuam uas niam txiv tau hais ntsees rau ib yam twg nram no: (1) Tsis yog; (2) Yog ib qho ntawm tus kheej kev txiav txim tias tsis yog; (3) Yog ib qho kev txiav txim tsis yog nyob hauv qhov kev tshawb nrhiav ntawm tus neeg tshawb nrhiav; (4) Tsis yog raws tus kheej kev soj ntsuam ntawm ib lub npe tib neeg nrog rau lub sij hawm thiab qhov chaw ntawm kev soj ntsuam tau sau tseg; (5) Coj tsis yog lawm; thiab/lossis (6) Ua yuam txoj cai ntawm yus ntiag tug (privacy) lossis lwm txoj cai muaj ntawm tus tub kawm ntawv.

Kev Muaj Cai Puv Npo Nkag Tau

C.F.R., Title 34, Sec. 99.7; E.C. 49069; 49068,49069;B.P.5125;A.R.5125 Cov Niam Txiv/Cov Saib Xyuas uas tam sim no cuv npe kawm lossis cov tub kawm ntawv dhau los muaj cai puv npo muab tau tej ywb yam thiab tas nrho tub kawm ntawv cov ntaub ntawv khaws tseg muaj feem rau lawv cov menyuam uas tau ceev tseg los ntawm hauv paus tsev kawm ntawv

36

xyoo los ntawm Pawg Neeg Saib Kev Kawm kev txiav txim, tshwj tias niam txiv/tus saib xyuas ho tsis txaus siab txog cov lus sib liam no es ho nrhiav kws lij choj los taug ntxiv hauv lub sij hawm tau piav qhia. E.C. 49070 (d) Yog tias qhov kev txiav txim siab zaum kawg ntawm pawg neeg saib kev kawm tsis raws li niam txiv nyiam, lossis niam txiv zoo siab txais yuav qhov kev txiav txim uas tsis nyiam los ntawm hauv paus tsev kawm ntawv tus thawj saib kev kawm, niam txiv muaj peev xwm muaj cai cob ib co lus sau nws cov lus tawm tsam rau qhov lus qhia. Qhov lus hais no yuav ua ib feem ntawm tus tub kawm ntawv cov ntaub ntawv khaws tseg txog thaum cov lus qhia raug muab kho dua lossis raug muab tshem tawm.

Niam Txiv Txoj Cai

E.C. 49063

Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv yuav tsum hniaj xyoo sau ntawv ceeb toom cov niam txiv/cov neeg saib xyuas ntawm lawv txoj cai muaj los tshawb xyuas tub kawm ntawv cov ntaub ntawv khaws tseg. Qhov lus ceeb toom no tseem yuav qhia rau cov niam txiv/cov saib xyuas lawv muaj peev xwm nrhiav tau tag nrho cov lus qhia qhov twg.

Kev Tuav Cov Qhab Nia, Ntawv Kawm Tiav, lossis Ntawv Teev Keeb Kwm Qhab Nia

E.C.48904.3;A.R.5125.2

E.C. 48904.3 (a) Thaum tau txais kev ceeb toom tias ib lub hauv paus tsev kawm ntawv twg tau tuav cov qhab nia, daim ntawv kawm tiav, lossis cov ntaub ntawv teev keeb kwm qhab nia ntawm tej twb tus tub kawm ntawv twg raws Seem Lus 48904, tej lwb lub hauv paus tsev kawm ntawv uas tus tub kawm ntawv tau tshais mus rau yuav tsum tau tuav tseg cov qhab nia, daim ntawv kawm tiav, lossis cov ntaub ntawv teev keeb kwm qhab nia ntawm tus tub kawm ntawv tib yam nkaus raws li tso cai los ntawm seem lus no, kom txog thaum lub sij hawm uas nws tau txais lus ceeb toom, los ntawm lub hauv paus tsev kawm ntawv tau muab kev txiav txim tuav, tias qhov kev txiav txim siab tau raug tshem tawm hauv cov lus teem tseg ntawm seem lus hais ntawm lawm. E.C. 48904.3 (b) Ib lub hauv paus tsev kawm ntawv twg uas tau txiav txim siab los tuav ib tug tub kawm ntawv twg cov qhab nia, daim ntawv kawm tiav, lossis cov ntaub ntawv teev keeb kwm qhab nia raws Seem Lus 48904 yuav tsum, thaum tau txais kev ceeb toom tias tus tub kawm ntawv tau raug tshais mus rau ib lub hauv paus tsev kawm ntawv twg hauv lub xeev, ceeb toom niam txiv/tus saib xyuas ntawm tus tub kawm ntawv ua ntaub ntawv sau tias qhov kev txiav txim siab tuav yuav raug tswj raws li piav ntsees hauv "subdivision" (a). E.C. 48904.3 (c) Rau cov hom phiaj ntawm seem lus no thiab Seem Lus 48904, "hauv paus tsev kawm ntawv" yeej qhia meej kom xam tag nrho tej lwb lub "county" Tus Tuam Thawj Saib Kev Kawm ntawm cov tsev kawm ntawv. E.C. 48904.3 (d) Seem lus no thiab Seem Lus 48904 tseem yuav tsum siv tau rau lub xeev cov tsev kawm ntawv tshwj xeeb, raws li piav hauv "subdivision" (a) ntawm Seem Lus 48927.

Tub Kawm Ntawv Cov Ntaub Ntawv Khaws Tseg; Zais Ntshis

B.P. 5125

Pawg Neeg Saib Kev Kawm ntseeg tias nws muaj nuj nqis heev rau txoj kev siv thiab tseem ceeb yuav tsum khaws kom yog, ntau txog tub kawm ntawv cov ntaub ntawv khaws tseg, tseev kom muaj raws li txoj cai. Cov hau kev rau kev tswj kev zais ntshis ntawm tub kawm ntawv cov ntaub ntawv khaws tseg yuav tsum muaj raws li Lub Xeev thiab Tsoom Fwv cov cai. Cov lus qhia hais txog tus tub kawm ntawv yuav tsum siv tej kev txawj ntse thiab txoj kev uas pab tau tus tub kawm ntawv qhov kev nyob kaj siab (welfare). Tus Thawj Saib Kev Kawm lossis tus tau kev tso cai rau yuav tau tsim cov cai coj rau Pawg Neeg Saib Kev Kawm muab kev pom zoo rau kev tswj raws li cov nram no: 1. Qhovqhia tau, qhov kev piav qhia thiab kev ruaj ntseg ntawm tus tub kawm ntawv cov ntaub ntawv khaws tseg, tib yam nkaus li cov kev nkag tau cov neeg raug tso cai; 2. Niam txiv ua zoo xyuas, kev tshuaj xyuas thiab qhov cai muaj los luam ib qho qauv ntawm tub kawm ntawv cov ntaub ntawv khaws tseg; 3. Qhov kev qhia tau ntawm cov kev qhia ntawm qhov lus qhia uas muaj peev xwm tso tawm tau; 4. Qhov kev tuav tub kawm ntawv cov qhab nias tseg, daim ntawv kawm tiav (diploma) lossis ntawv pov thawj qhia tas nrho cov kev kawm (transcripts) rau thaum muaj qee yam uas tus tub kawm ntawv tau ua tsis zoo; thiab 5. Cov cai tiv thaiv tub kawm ntawv thiab tub kawm ntawv tsev neeg ntawm kev nkag tau rau qhov kev ywj pheej.

tory information" yuav muaj txiaj ntsim rau koj tus menyuam; xws li, cov lus qhia txog kev ua kis las lossis cov kev muab khoom qhuas rau txoj kev kawm tau zoo, cov lus qhia rau kev tso xov xwm tawm, lossis cov kev qhia rau cov koom haum lossis cov tsev kawm ntawv uas qhib muaj cov kev kawm hauj lwm rau cov kawm tiav nrog rau cov saib xyuas txoj kev yaum ua tub rog tib si. Nws yog txoj cai ntawm hauv paus tsev kawm ntawv uas tsis pub muab cov tub kawm ntawv tus naj npawb xov tooj tso tawm. Nej lub tsev kawm ntawv yuav tsim muaj cov ntaub ntawv qhia no rau cov chaw khiav hauj lwm uas tau teev rau lossis lawv cov neeg khiav hauj lwm mam li ua raws li qhov kev thov raug cai. Yog hais tias koj muaj ib qho kev tsis haum siab rau txoj cai no thiab xav kom txwv qee yam ntawm cov lus qhia tso tawm (directory information), koj muaj peev xwm teev koj qhov kev tsis haum siab hauv koj tus menyuam Daim Ntawv Muaj Xwm Kub Ceev uas khaws tseg hauv tsev kawm ntawv. Ntau lub koom haum thiab hom lus qhia tau thov muaj teev tseg hauv qab no: · · · Xov xwm, television, xov tooj cua, thiab lwm cov koom haum muab xov xwm; Cov tuav hauj lwm ntawm PTA lossis cov niam hauv chav kawm (room mothers); Cov chaw ua lag luam lossis cov tsev kawm ntawv phab siab uas muaj kev pom zoo los ntawm Tus Thawj Saib Kev Kawm Hauv Cov Tsev Kawm Ntawv Ntawm Tsoom Fwv Hauv Lub Xeev California; Cov chaw ntiav neeg ua hauj lwm; Cov tuav hauj lwm ntawm tsoom fwv lossis cov neeg sawv cev yaum nrhiav rau cov tuam txhab ua hauj lwm (private industry); Tsoom fwv teb chaws, lub xeev, thiab cov nom tswv hauv lub zos; Cov neeg sawv cev yaum nrhiav uas yog tuaj ntawm chaw ua hauj lwm rau sab kev ua tub rog ntawm lub teb chaws Mes Kas (United States) lossis Cov Tub Rog Zov Ciam Dej Ciam Av; Pawg neeg tawm kev pom zoo rau txoj kev rov koom ua ke; lossis Lub Chaw Saib Xyuas Sab Kev Noj Kev Nyob

· ·

· ·

· ·

Cov lus qhia uas yuav raug tso tawm tau: · Cov ntaub ntawv qhia txog kev koom tes hauv kev ua kis las, tsev kawm ntawv lwm cov dej num, yeej ntawm kev kawm lossis lwm yam kev yeej thiab kev qhuas, thiab lwm yam lus qhia li ntawm; Lub npe thiab chaw nyob ntawm cov kawm ntawv tiav; thiab/lossis Tus kawm ntawv lub npe, chaw nyob, hnub thiab chaw yug, cov ntaub ntawv khaws tseg txog kev kawm ntawv, cov lus pom zoo los ntawm cov neeg tuav hauj lwm.

· ·

Neeg Ceev Cov Ntaub Ntawv Khaws Tseg

C.C.R.,Title 5, Sec.431 a. Tus Thawj Saib Kev Kawm lossis tus tau kev tso cai rau yuav tsum nrhiav ib tus neeg ua hauj lwm muaj ntaub ntawv pov thawj los ua tus tuav cov ntaub ntawv khaws tseg, uas muaj kev ris dej num rau tub kawm ntawv cov ntaub ntawv khaws tseg ntawm theem Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv. Nyob rau tej lwb lub tsev kawm ntawv, tus thawj xib hwb lossis ib tug tau kev tso cai muaj ntaub ntawv pov thawj yuav tsum ua tam li tus khaws cov ntaub ntawv khaws tseg ntawm cov tub kawm ntawv cuv npe.

Kev Tso Tawm Lus Qhia Chaw Xa Xov

E.C. 49063,49073;A.R.5125.1

Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv tsis tso cov lus qhia lossis ntaub ntawv khaws tseg txog koj tus menyuam mus rau cov koom haum uas tsis khiav hauj lwm rau txoj kev kawm lossis rau tej twb tus neeg yam tsis tau koj kev tso cai. Tiam sis, nws kuj muaj ntau lub koom haum uas ua hauj lwm pab rau txoj kev kawm, xws li Koom Haum Niam Txiv Xib Hwb (PTA), uas ib txwm muaj kev xav tau cov npe thiab chaw nyob ntawm cov tub kawm ntawv uas lawv sawv cev rau. Qhov kev tso qee yam lus qhia, uas peb hu ua "direc-

Neeg Yaum Ua Tub Rog Kev Nkag rau Cov Lus Qhia Txog Tub Kawm Ntawv thiab Kev Yaum Tub Kawm Ntawv

U.S.C., Title 20, Sec. 7908 (a)

(1) Kev nkag rau lus qhia kev yaum tub kawm ntawv ua tub rog: Thawm li seem lus 1232g (a) (5) (B) ntawm qhov "title" no yuav hais li

b.

37

(2)

(3)

cas los xij thiab tshwj raws li npaj muaj hauv sob lus (2), tej lwb lub koom haum qhia ntawv hauv nroog tau txais kev pab raws tshooj lus no yuav tsum raug npaj muaj, rau ib qho lus thov muab los ntawm cov neeg yaum ua tub rog lossis ib lub tsev kawm ntawv qib siab, kev nkag rau cov tub kawm ntawv phab siab cov npe, cov chaw nyob, thiab cov ntawv teev xov tooj. Kev tso lus: Ib tus tub kawm ntawv phab siab twg 18 lossis laus dua lossis niam txiv/ tus saib xyuas ntawm tus tub kawm ntawv yuav thov tau tias tus tub kawm ntawv lub npe, chaw nyob, thiab daim ntawv teev xov tooj piav hauv sob lus (1) tsis pub tso tawm yam tsis tau niam txiv ntaub ntawv sau tso cai, thiab koom haum qhia ntawv hauv zos lossis tsev kawm ntawv ntiav yuav tsum ceeb toom cov niam txiv/tus saib xyuas ntawm qhov kev xaiv muab ib qho kev thov thiab yuav tsum ua raws li tej qhwb qho kev thov. Kev nkag tau tib yam nkaus rau cov tub kawm ntawv: Tej twb lub koom haum qhia ntawv hauv zos uas tau txais kev pab raws tshooj lus no yuav tsum muab rau cov neeg yaum ua tub rog muab kev nkag tib yam rau tsev kawm ntawv phab siab cov tub kawm ntawv raws li npaj muaj thoob plaws rau cov tsev kawm ntawv phab siab lossis cov neeg yuav ntiav ua hauj lwm ntawm cov tub kawm ntawv ntawd.

C.F.R., Title 34, Sec. 99.34 (b) Ib lub chaw khiav hauj lwm qhia ntawv lossis "institution" twg muaj peev xwm nthuav tawm ib qho kev kawm ntaub ntawv khaws teev kev kawm tseg ntawm ib tug tub kawm ntawv twg tuaj koom kev kawm rau lwm lub chaw khiav hauj lwm qhia ntawv lossis "institution" yog tias: (1) tus tub kawm ntawv raug cuv npe hauv lossis tau txais cov kev pab los ntawm lwm lub chaw khiav hauj lwm lossis "institution"; thiab (2) Qhib kev nthuav tawm ua tau raws cov tseev kom muaj ntawm sob lus (a) ntawm seem lus hais no.

H. & S.C. 1596.857 (c) Yog tias ib lub chaw zov menyuam twg tsis txais yuav ib tug niam txiv/tus saib xyuas txoj cai muaj los nkag thiab tshawb xyuas lub chaw lossis tawm tsam, lub chaw saib dej num yuav tsum muab ib daim ntawv ceeb toom nplua nyiaj rau lub chaw zov menyuam. Rau tej qhwb qho kev yuam cai tom qab ntawm txoj cai muaj no, lub chaw saib dej num yuav rau txim nplua lub chaw zov menyuam tsib caug dus las ($50) tauj ib qho yuam cai. Lub chaw saib dej num yuav ua tau tej ywb yam kev ua tsim nyog, xam nrog kev tshem tawm daim "license". H. & S.C. 1596.857 (d) Tej lwb lub chaw zov menyuam yuav tsum lo ib daim ntawv sau ceeb toom rau ib qho chaw uas cov niam txiv/cov saib xyuas pom, muaj los ntawm lub chaw saib dej num, txog qhov cai muaj los tshawb xyuas raws phab lus no thiab qhov kev txwv tsis pub tawm tsam thiab kev muaj txoj cai los ua ib qho kev tsis txaus siab. Lub chaw saib dej num yuav tsum ua kom muaj daim ntawv sau ceeb toom no rau lub chaw zov menyuam nruab hnub muaj ntaub ntawv zov (licensees), thiab yuav tsum muaj ib sob lus hais rau hauv tsab ntawv ceeb toom no ib qho lus hais cov niam txiv/cov saib xyuas muaj txoj cai los ua zoo xyuas cov kev tshaj qhia "licensing" ntawm lub chaw cov kev ncig xyuas thiab cov kev tsis txaus siab rau lub chaw kiag ntawm qhov chaw ntawm lub chaw, raws Seem lus 1596.859. H. & S.C. 1596.857 (e) Txawm lwm qhov lus teem tseg yuav hais li cas los xij ntawm phab lus no, tus neeg saib xyuas ntawm lub chaw zov menyuam nruab hnub yuav tsis pub kev nkag rau ib tus neeg laus twg nws tus cwj pwm nthuav tawm ib qho kev txaus ntshai rau cov menyuam ntawm lub chaw thiab yuav tsis pub cov niam txiv/cov saib xyuas uas tsis nkag tau yog thaum muaj kev thov los ntawm niam txiv/tus saib xyuas muaj feem xyuam ris dej num.

Lus Qhia Muaj Xwm Ceev

E.C. 49408

Rau txoj kev tiv thaiv ntawm tus tub kawm ntawv kev noj qab nyob huv thiab kev noj kev nyob, Pawg Neeg Saib Kev Kawm ntawm hauv paus tsev kawm ntawv kuj tseev yuav kom niam txiv/tus saib xyuas ntawm tus tub kawm ntawv nco ntsoov xyuas kom cov ntaub ntawv kev qhia hauv tus menyuam lub tsev kawm ntawv qhov chaw saib xyuas kev tuaj kawm kom muaj tej lus qhia tshiab tshiab, cov lus qhia thaum muaj xwm ceev xam tag nrho cov chaw nyob tom tsev thiab xov tooj tom tsev, naj npawb tsev thiab xov tooj tom chaw ua hauj lwm ntawm tus niam txiv/tus saib xyuas, thiab lub npe thiab chaw nyob thiab naj npawb xov tooj ntawm ib tug kwv tij txheeb ze lossis phooj ywg uas yog tus raug tso cai saib xyuas tus tub kawm ntawv thaum muaj ib qho xwm txheej ceev tshwm sim es ho hu tau yog hu tsis tau rau niam txiv lossis tus saib xyuas. Added Stats. 1970, Ch.595.

Tub Kawm Ntawv Cov Ntaub Ntawv Khaws Tseg, Kev Nthuav Tawm rau Lwm Lub Chaw Khiav Hauj Lwm Qhia Ntawv

C.F.R., Title 34, Sec., 99.34 (a) Ib lub chaw khiav hauj lwm qhia ntawv lossis "institution" twg uas tsis nthuav tawm ib qho ntaub ntawv teev lus qhia kev kawm raws Seem Lus 99.31 (a) (2) yuav tsum: (1) Muab ib qho kev npaj siab tsim nyog los mus ceeb toom niam txiv/tus saib xyuas lossis tus tub kawm ntawv muaj feem tau ntawm lub chaw nyob paub zaum kawg ntawm tus niam txiv/tus saib xyuas lossis tus tub kawm ntawv muaj feem tau, tshwj tias: (i) qhov kev nthuav tawm raug chiv kom ua los ntawm niam txiv/tus saib xyuas lossis tus tub kawm ntawv muaj feem; lossis (ii) qhov kev niaj xyoo ceeb toom ntawm lub chaw khiav hauj lwm lossis "institution" raws Seem lus 99.6 twb yeej muaj ib tsab ntawv ceeb toom tias lub chaw khiaj hauj lwm lossis "institution" xa cov teev kev kawm tseg mus rau lwm lub chaw khiav hauj lwm lossis "institutions" uas tau thov cov ntaub ntawv khaws tseg thiab yog qhov chaw uas tus tub kawm ntawv nrhiav, lossis npaj siab mus cuv npe; (2) Muab rau niam txiv/tus saib xyuas lossis tus tub kawm ntawv muaj feem, thaum tau thov, muaj ib daim ntawm qhov ntaub ntawv khaws tseg uas raug nthuav tawm; thiab (3) Muab rau niam txiv/tus saib xyuas lossis tus tub kawm ntawv muaj feem, thaum tau thov, muaj ib lub sij hawm qhib rau ib qho kev sib hais rau "subpart C."

Tej Yam Sib Txawv

Kev Ncig Xyuas Chaw Zov Menyuam Nruab Hnub

A.R.5148

H. & S.C. 1596.857 (a) Thaum muaj kev nthuav qhia kev paub neeg lawm, tus niam txiv/tus saib xyuas ntawm tus menyuam tau txais cov kev pab hauv lub chaw zov menyuam nruab hnub muaj cai nkag thiab tshawb xyuas lub chaw yam tsis muaj kev ceeb toom ua ntej nyob rau hauv cov xuaj moos ua hauj lwm ntawm lub chaw lossis lub sij hawm twg los xij uas tus menyuam tab tom txais cov kev pab hauv lub chaw. Cov niam txiv/ Cov Saib Xyuas thaum tshawb xyuas yuav tsum fwm cov menyuam cov kev ua thiab cov kev kawm ib txwm ua. Lub chaw yuav tsum ceeb toom cov niam txiv/cov saib xyuas ntawm cov menyuam tau txais cov kev pab hauv lub chaw txog cov cai niam txiv/cov saib xyuas muaj los tshawb xyuas lub chaw taug ua raws seem lus no. H. & S.C. 1596.857 (b) TSIS MUAJ ib lub chaw zov menyuam twg yuav ntxub lossis tawm tsam ib tug menyuam twg lossis nws niam txiv/tus saib xyuas raws lossis rau qhov qab hau uas niam txiv/ tus saib xyuas tau siv ua nws txoj cai muaj los ntawm seem lus no los tshawb xyuas lub chaw lossis tau ua ib qho kev tsis txaus siab nrog lub chaw saib dej num tawm tsam lub chaw zov menyuam.

Cov Kev Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv

E.C. 48980;B.P.5141.31;A.R.5141.31

Yuav kom nkag tau hauv tsev kawm ntawv, cov menyuam yuav tsum raug txhaj tshuaj kom puv raws li txoj cai. Cov menyuam yuav tsum raug tshem tawm hauv tsev kawm ntawv lossis raug zam ntawm kev txhaj tshuaj tiv thaiv tseev kom muaj raws li pub ua los ntawm txoj cai nkaus xwb.

Kev Tshem Tawm Rau Kev Tsis Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv

E.C. 48216 (a),(b)&(c);A.R.5141.31

E.C. 48216 (a) County Lub Chaw Saib Kev Kawm lossis Pawg Neeg Saib Kev Kawm ntawm hauv paus tsev kawm ntawv kev tuaj kawm ntawv yuav tsum tshem ib tug tub kawm ntawv twg nws tsis tau raug txhaj tshuaj yam tsim nyog raws Tshooj lus 1 (txuas nrog rau Seem lus 120325) ntawm Ntu 2 ntawm "Division" 105 ntawm Txoj Cai Kev Noj Qab Nyob Huv thiab Kev Ruaj Ntseg. E.C. 48216 (b) Pawg Neeg Saib Kev Kawm ntawm hauv paus tsev kawm ntawv yuav tsum ceeb toom niam txiv/tus saib xyuas ntawm tus tub kawm ntawv tias lawv muaj ob (2) lim tiam los muab pov thawj tias tus tub kawm ntawv tau txhaj tshuaj lawm, lossis tus tub kawm ntawv yog ib

38

tug raug zam ntawm kev tseev kom txhaj tshuaj raws Seem lus 120365 lossis 120370 ntawm Txoj Cai Noj Qab Nyob Huv thiab Kev Ruaj Ntseg. E.C. 48216 (c) Pawg neeg saib kev kawm ntawm hauv paus tsev kawm ntawv, hauv tsab ntawv ceeb toom, yuav tsum xa niam txiv/tus saib xyuas ntawm tus tub kawm ntawv cuag tus tub kawm ntawv qhov chaw ib txwm mus kuaj mob muab tau kev txhaj tshuaj, lossis yog tias tsis muaj qhov chaw ib txwm mus kuaj mob hlo li, ces xa niam txiv/tus saib xyuas mus cuag "county health department", lossis ceeb toom niam txiv/tus saib xyuas tias kev txhaj tshuaj yuav raug muaj txhaj hauv ib lub tsev kawm ntawv ntawm hauv paus tsev kawm ntawv.

Kev Koom Tes Tswj Kab Mob Sib Kis thiab Kev Txhaj Tshuaj ntawm Cov Tub Kawm Ntawv

E.C. 48216,49403(a);A.R.5141.31 Tej ywb yam txawv uas tsis yuam txoj cai no, Pawg Neeg Saib Kev Kawm ntawm tej lwb lub hauv paus tsev kawm ntawv yuav tsum koom tes nrog cov neeg saib xyuas kev noj qab haus huv hauv lub zos nrog ntsuam xyuas txoj kev tiv thaiv kom tsim nyog thiab ceev kom cov kab mob sib kis tsis txhob kis tau rau cov menyuam muaj hnub nyoog kawm ntawv. Vim lub hom phiaj ntawm Pawg Neeg Saib Kev Kawm (Board) yuav siv tej ywb yam nyiaj txiag los pab, tej khoom ntiag tus ntawm tsev kawm ntawv, thiab cov neeg ua hauj lwm ntawm hauv paus tsev kawm ntawv, thiab kuj yuav tso cai rau cov neeg muaj ntawv pov thawj kho mob lossis kws phais mob los muab ib qho tshuaj txhaj tiv thaiv rau cov tub ntxhais kawm ntawv nws cov niam txiv/cov saib xyuas tau sau ntaub ntawv cog lus tias pom zoo rau kev muab qhov tshuaj txhaj tiv thaiv no. Tej twb tug tub ntxhais kawm ntawv uas tsis muaj cov ntawv pov thawj rau cov kev tseev kom muaj ntawm cov kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob no yuav raug tshem tawm ntawm txoj kev kawm txog rau thaum txhaj cov tshuaj tiv thaiv kab mob tiav log lossis txog thaum tus tub ntxhais kawm ntawv tau nqa ib tsab ntawv lossis ib daim ntawv ua pov thawj txog txoj kev zam ntawm kev tsis txhaj cov tshuaj no los ntawm tus tub ntxhais kawm ntawv niam txiv/tus saib xyuas lossis tus kws kho mob. Txoj kev zam ntawm kev txhaj tshuaj tiv thaiv kuj muaj rau thaum niam txiv/tus saib xyuas sau ib daim ntawv tias qhov kev txhaj tshuaj no tawm tsam nws txoj kev ntseeg. Tsis tas li ntawd txoj kev zam no tseem yuav ua tau rau thaum muaj kev sau ntawv teev tseg los ntawm tus kws kho mob txog cov teeb meem ntawm kev noj qab nyob huv ntawm tus menyuam thiab ncua lub sij hawm rau qhov teeb meem no lossis cov xwm txheej uas tsis haum raws li txoj kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob. H.&S.C. 120365, 120370, 120375

Sob Lus Nthuav Qhia Chaw Teev Kev Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv

H.&S.C.120440 (a-l);A.R.5125

FUSD yog ib tug koom tes raug tso cai ntawm "Central Valley Immunization Information System (CVIIS). CVIIS tuav ib qho chaw hauv plawv, siv computer, tso lus qhia txog kev txhaj tshuaj tiv thaiv zais ntshis khaws tseg ("SYSTEM") muaj tej keeb kwm txhaj tshuaj. Qhov SYSTEM npaj muaj kev nkag tau kiag tam sim rau cov neeg siv raug tso cai rau tej twb tus neeg qhov kev qhia txog kev txhaj tshuaj tam sim no. California Health & Safety Code nqe lus 120440 tso cai CVIIS los siv xws li SYSTEM thiab cia chaw kho mob thiab lwm qhov kev pab los nthuav tawm lossis qhia qee yam kev txhaj tshuaj muaj feem rau lus qhia txhawj xeeb txog tej twb tus neeg mob, cov neeg tau kev pab, lossis cov tub kawm ntawv uas muaj cov kev khaws tseg zoo xws li CVIIS's. Qhov lus qhia nyob hauv Central Valley Immunization Information System raug muab zais ntshis. tsuas yog cov neeg tau kev tso cai Nkaus xwb thiaj saib tau. Cov neeg tau kev tso cai xam nrog rau cov chaw saib kev noj qab nyob huv hauv lub zos thiab lub xeev, cov neeg muab kev kho mob, thiab cov koom haum uas xav paub hom tshuaj tiv thaiv twg koj lossis koj tus menyuam tau txhaj lawm, (xws li cov tsev kawm ntawv, tej chaw saib xyuas menyuam, tsev neeg cov tsev saib xyuas menyuam, WIC cov kev pab, cov kev npaj kho mob, thiab Cal WORKS). Tag nrho ntawm cov tib neeg thiab cov pawg neeg teev tseg saum no raug tseev kom ua los ntawm txoj cai los khaws qhov lus qhia no zais ntshis thiab siv nws rau tej qab hau teev tseg saum no nkaus xwb. Qhov lus qhia uas CVIIS khaws tseg txog koj tus menyuam kuj yuav xam nrog rau: npe, hnub yug thiab chaw yug, pojniam txivneej, chaw tam sim thiab xov tooj, cov npe ntawm cov niam txiv/cov saib xyuas, hom tshuaj thiab hnub txhaj, tej ywb yam kev tsis haum loj rau cov tshuaj thiab lwm yam lus qhia uas yuav pab txheeb tau koj lossis koj tus menyuam zoo. Tam li ib tug niam txiv/tus saib xyuas koj muaj txoj cai los: saib tau koj tus menyuam tej ntaub ntawv khaws tseg thiab muaj cai kho tau, tsis kam txais lus ceeb toom ntxiv thaum txog cai txhaj tshuaj, tsis kam kom muab ib qho ntawm qhov lus qhia no qhia lub sij hawm no lossis lub sij hawm twg los xij, muab tej npe thiab tej chaw nyob ntawm ib tus neeg twg uas qhov lus qhia no raug muab qhia rau.

Pawg Neeg Saib Kev Kawm ntawm tej lwb lub hauv paus tsev kawm ntawv lossis cov hauv paus tsev kawm ntawv uas tsis ntiav ua hauj lwm tsawg tshaj tsib (5) tug kws kho mob uas yog ua hauj lwm puv hnub (full-time) los saib xyuas phab kev noj qab haus huv, lossis muaj peev xwm tib yam li, kuj yuav npaj muaj, lossis muaj rau, pab kho mob lossis chaw kho mob lossis tag nrho tib si los ntawm cov koom haum ua hauj lwm pab dawb los pab them cov nqi kho mob lossis nqi tsev kho mob, lossis tag nrho ob qho tib si, lossis los ntawm cov neeg, muaj kev tuav pov hwm (insurance) kho mob tas nrho sawv daws lossis kho nws ib leeg txog txoj kev raug mob lossis los ntawm txoj cai kev tuav pov hwm (insurance) raug mob uas tau tso cai los ntawm cov neeg saib xyuas, rau kev raug mob rau cov tub ntxhais kawm ntawv hauv Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv lossis kev raug mob tshwm sim rau thaum nyob hauv Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv lossis nyob rau hauv cov tsev kawm ntawv thiab lwm qhov chaw hauv Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv lossis Cov Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv rau thaum lub caij cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tsum tau tuaj rau hauv lossis txij li ntawd mus yuav ntaus nqi tias lawv tuaj kawm ntawv rau cov hnub kawm ntawv hauv Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv lossis Cov Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv, lossis thaum tab tom thauj mus los ntawm Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv lossis lub caij tab tom thauj mus thiab tawm hauv tsev kawm ntawv lossis ntawm ib qho chaw kawm, lossis thaum lub sij hawm thauj mus rau, thiab nyob rau ib tog kev ntawm kev mus thiab los. Tsis muaj cov tub ntxhais kawm ntawv twg uas raug yuam kom yuav qhov kev pab no yam tsis tau nws kev tso cai, lossis yog hais tias ib tug menyuam tsis muaj hnub nyoog yam tsis tau kev tso cai los ntawm nws niam txiv/ tus saib xyuas. Qhov nqi ntawm kev tuav pov hwm lossis kev ua tswv cuab yuav raug them, los ntawm cov nyiaj txiag ntawm Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv lossis Cov Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv, lossis los ntawm kev tuav pov hwm tub ntxhais kawm ntawv, nws niam nws txiv/tus saib xyuas. Kev tuav pov hwm li ntawm yuav tsum raug yuav lossis kev ua tswv cuab li ntawm yuav tsum tau ua, tsuas yog cov tuam txhab lossis cov koom haum uas tau kev tso cai pub los ua lag luam hauv California nkaus xwb.

Niam Txiv/Tus Saib Xyuas Kev Tsis Kam Tso Cai Kuaj Ib Ce

E.C. 49451;B.P.5141.3

Ib tug niam txiv lossis tus saib xyuas twg muaj cai saib xyuas tej twb tus menyuam cuv npe kawm hauv tsoom fwv cov tsev kawm ntawv muaj cuab kav ua tau ib daim ntawv txhua txhua xyoo nrog tus thawj xib hwb hauv lub tsev kawm ntawv uas tus menyuam cuv npe kawm sau qhov lus hais xee npe los ntawm niam txiv lossis tus saib xyuas, qhia tias nws yeej tsis tso cai rau tsev kawm ntawv kuaj nws tus menyuam kev mob nkeeg. Txij li no tom, tus menyuam yuav raug zam los ntawm tej ywb yam kev kuaj mob, tiam sis thaum twg los xij paub tseeb tias tus menyuam muaj ib yam kab mob uas sib kis tau lossis kab mob ua paug, nws yuav raug xa mus tsev thiab yuav tsis pub tus menyuam rov tuaj kawm ntawv txog thaum cov neeg saib xyuas hauv tsev kawm ntawv pom tau tias nws yeej tsis muaj cov kab mob sib kis lawm lossis cov kab mob ua paug lawm.

Cov Kev Pab Kev Noj Haus

E.C. 49590

Lub Xeeb Lub Chaw Saib Kev Kawm yuav tsum ua kom paub tias cov theem kev noj haus ntawm cov pluas mob muab rau cov menyuam hnub nyoog kawm ntawv noj taug raws Txoj Cai "National School Lunch Act" kom zoo tshaj plaws thiab kuab zaub mov muaj nqis zoo tshaj plaws. Rau lus qhia ntxiv txog tsev kawm ntawv kev noj zaub mov yuav nrhiav tau hauv E.C. 49430-49436, thiab "Duffy-Moscone Family Nutrition Education and Services Act of 1970. E.C. 49510-49520"

Kev Kawm Txog Kab Mob AIDS

E.C. 51938;B.P.6142.1;A.R.6142.1

Tseev kom muaj ntaub ntawv sau ceeb toom txog ntawm lub hom phiaj kev qhia kab mob AIDS rau cov niam txiv ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv

Cov Kev Pab Kho Mob thiab Tsev Kho Mob rau Cov Tub Kawm Ntawv

E.C. 49472

39

qib 7-12. Tseev kom qhov kev ceeb toom no hais ntsees (spacify) rau cov niam txiv/cov saib xyuas muaj peev xwm thov tsis pub nws tus menyuam tau txais cov kev qhia li no.

Kev Zam Ntawm Kev Kawm Txog Kev Noj Nyob Huv, Tsev Neeg Lub Neej, thiab Kev Sib Daj Sib Dee vim Kev Ntseeg Ntuj

E.C. 51938;B.P.6142.1

Thaum twg los xij ib qho ntawm kev qhia hauv kev kawm txoj kev noj qab haus huv, tsev neeg lub neej, thiab kev sib daj sib dee tawm tsam txog kev qhia kev cai dab qhuas thiab kev ntseeg ntawm niam txiv/tus saib xyuas ntawm ib tug tub ntxhais kawm ntawv twg, tus tub ntxhais kawm ntawv uas muaj ntaub ntawv sau thov los ntawm niam txiv/tus saib xyuas, yuav tsum raug zam ntawm feem kev cob qhia uas tawm tsam cov kev cai dab qhuas thiab kev ntseeg li ntawd.

(2)

Cov Tub Kawm Ntawv: Vaj Tse Tsev Kawm Ntawv

E.C. 17288

Pawg Neeg Saib Kev Kawm ntawm tej lwb lub hauv paus tsev kawm ntawv yuav tsum sau ua ntaub ntawv ceeb toom niam txiv/tus saib xyuas ntawm tej twb tug tub kawm ntawv hauv tsev kawm ntawv phab siab uas mus koom ib qho kev kawm tshwj xeeb hauv ib lub "University of California" lossis "California State University campus building", ua tej tus tub kawm ntawv qhov kev mus koom lub vaj loog kawm ntawv ntawd. Qhov kev ceeb toom yuav tsum hais tias tus tub kawm ntawv raug saib li yog ib tug tub kawm ntawv ntawm lub tsev kawm ntawv ntawd, thiab cov tsev ntawm lub vaj loog kawm ntawv tsis raug saib kom muaj ib qho cai teev tseg li cov tsev kawm ntawv phab qis lossis phab siab.

(3)

Kev Cob Qhia Txog Tsev Kawm Ntawv Lub Npav Xwm Ceev

B.P.3543

E.C. 39831.5 (a) Tag nrho cov tub kawm ntawv hauv pre-kindergarten, kindergarten, thiab qib 1 txog 12, tag nrho, hauv tsoom fwv tsev kawm ntawv lossis tsev kawm ntawv ntiav uas raug thauj mus los hauv tsev kawm ntawv ib lub npav lossis tsev kawm ntawv lub npav thauj mus los ua kis las yuav tsum tau txais kev qhia txog tsev kawm ntawv lub npav muaj xwm ceev cov kev taug ua thiab cov neeg caij kev ruaj ntseg. Lub "county" Tus Tuam Thawj Saib Kev Kawm ntawm cov tsev kawm ntawv, Tus Tuam Thawj Saib Kev Kawm ntawm hauv paus tsev kawm ntawv, lossis tus tswv/tus ua dej num ntawm ib lub tsev kawm ntawv ntiav, raws li ua tau, yuav tsum ua kom paub tseeb tias qhov kev qhia yog raug npaj raws li nram no: (1) Thaum cuv npe, cov niam txiv/cov saib xyuas ntawm tag nrho cov tub kawm ntawv yav dhau los tsis tau raug thauj mus los hauv tsev kawm ntawv ib lub tsheb npav lossis tsev kawm ntawv lub npav thauj tub kawm ntawv cov uas ua kis las thiab cov uas yog nyob hauv pre-kindergarten, kindergarten, thiab qib 1 txog 6, tag nrho, yuav tsum raug npaj muaj lus qhia sau ua ntaub ntawv txog tsev kawm ntawv lub tsheb npav

(4)

kev ruaj ntseg. Qhov lus qhia yuav tsum muaj tag nrho, tiam sis yuav tsis tag rau, tag nrho cov nram no: (A) ib daim ntawv teev tag nrho cov chaw nres npav nyob ze tej twb tus tub kawm ntawv lub tsev; (B) cov cai coj cwj pwm dav dav ntawm cov chaw nce npav; (C) cov kev qhia hla teeb liab; (D) tsev kawm ntawv lub tsheb npav qhov chaw txaus ntshai; thiab/lossis (E) kev taug taw mus thiab los ntawm cov chaw nres tsev kawm ntawv lub tsheb npav. Yam tsawg kawg ib xyoos ib zaug, tag nrho cov tub kawm ntawv hauv pre-kindergarten, kindergarten, thiab qib 1 txog 8, tag nrho, uas tau txais kev thauj mus los ntawm tsev mus kawm ntawv yuav tsum tau txais kev qhia kev ruaj ntseg uas xam tag nrho, tiam sis yuav tsis tag rau, cov hau kev taug ua nce npav thiab nqis npav, xam tag nrho kev coj los ntawm tus tsav npav, kev hla kev kev tsheb me kev tsheb loj, lossis kev tsheb ntiag tug kom muaj kev ruaj ntseg li cas, kev qhia siv cov hlua khawm cov neeg caij nrog, raws li piav hauv sob lus (3), cov neeg caij kev coj cwj pwm kom tsim nyog, kev khiav tawm hauv npav, thiab chaw nyob ntawm qhov khoom siv thaum muaj xwm ceev. Kev qhia tseem yuav xam tag nrho cov kev ris dej num ntawm cov neeg nrog caij zaum npuab ib qho chaw tawm thaum muaj xwm ceev. Tam li ib feem ntawm kev qhia, cov tub kawm ntawv yuav tsum khiav tawm hauv lub npav ntawm cov qhov rooj tawm thaum muaj xwm ceev. Kev qhia txog kev siv hlua khawm cov neeg caij nrog, thaum ib qho kev siv hlua khawm tus neeg caij nrog, yuav tsum muaj, tiam sis tsis tag rau, tag nrho cov nram no: (A) kev khawm thiab daws hlua khawm neeg caij nrog; (B) chaw nruab siv tau nyog ntawm cov hlua khawm neeg caij rau cov tub kawm ntawv; (C) lub sij hawm cov hlua khawm neeg caij yuav tsum raug khaum thiab daws; (D) chaw nruab siv tau nyog ntawm cov hlua khawm neeg caij thaum lub sij hawm tsis siv. Ua ntej tawm mus rau tsev kawm ntawv ib qho kev mus ua si, tag nrho cov tub kawm ntawv caij tsev kawm ntawv lub npav lossis tsev kawm ntawv lub npav tub kawm ntawv caij mus ua si yuav tsum tau txais kev qhia kev ruaj ntseg uas xam tag nrho, tiam sis yuav tag rau, qhov chaw nyob ntawm cov qhov rooj tawm xwm ceev, thiab chaw nyob thiab kev siv qhov khoom muaj xwm ceev. Kev qhia tseem yuav xam tag nrho cov kev ris dej num ntawm cov neeg caij zaum npuab ib ntawm ib qho chaw tawm xwm ceev.

(4) (5)

Cov npe ntawm cov neeg laus saib xyuas Tus naj npawb ntawm cov tub kawm ntawv muab kev koom tes (6) Cov theem qib ntawm cov tub kawm ntawv (7) Cov zaj lus hais txog ua kev qhia (8) Sij hawm siv los qhia (9) Tus tsav npav npe (10) Lub npav naj npawb (11) Cov lus txhab ntxiv Qhov lus qhia teev tseg raws txoj cai ntawm no yuav tsum khaws tseg rau hauv hauv paus tsev kawm ntawv lossis "county" lub chaw saib dej num, lossis hauv tsev kawm ntawv, kom puv ib (1) lub xyoos txij hnub muab kev qhia, thiab yuav tsum muaj feem raug tshawb xyuas los ntawm "Department of the California Highway Patrol".

Tsev Kawm Ntawv Kev Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg/Niam Txiv Kev Tso Lus

E.C. 49302;A.R.5142.2

Cov tub kawm ntawv nws ua hauj lwm tam li cov neeg koom tes ntawm tsev kawm ntawv ib qho kev saib xyuas kev ruaj ntseg yuav tsum tso cai los ntawm thawj xib hwb ntawm tsev kawm ntawv uas tau tsim muaj kev saib xyuas, tiam sis tsis muaj tub kawm ntawv yuav tsum raug tso cai los ua hauj lwm rau tej qhwb qho kev saib xyuas twg tshwj tus tub kawm ntawv thiab tus neeg saib xyuas raug cai ntawm tus tub kawm ntawv tso lus, sau ua ntaub ntawv. Thaum raug muab tshem tawm, sau ua ntaub ntawv, ntawm qhov kev tso lus ntawm tus tub kawm ntawv lossis tus tib neeg li hais, tus tub kawm ntawv yuav tsum tso tseg kiag kev ua ib tug koom tes ntawm kev saib xyuas.

Kev Ceeb Toom Tsev Kawm Ntawv Kev Kuaj "Asbestos" thiab Kev Npaj Tswj

C.F.R., Title 40, Volume 28, Sec. 763.93; A.R.3514

Nyob rau xyoo 1988 lub hauv paus tsev kawm ntawv tau ntiav ib lub tuam txhab muaj kev txawj ntse txog "asbestos" tuaj nrog ntaus tswv yim txog qhov yuav tseev kom ua raws li ntawm txoj cai "Asbestos Hazard Emergency Response Act" (AHERA) kom tuaj tshuaj xyuas nws cov tsev kawm ntawv thiab tej chaw thiab tsim ib Qho Kev Npaj Tswj rau tej lwb lub chaw rau kev tswj kev tswj cov "asbestos". Qhov Kev Npaj Tswj no xam tag nrho cov kev tshuaj xyuas pom, cov kev yuav tau ua thaum ntawd, cov kev yuav tau ua tom qab, cov kev yuav rov ua zoo xyuas dua ua ntu zus, thiab kev ua thiab kev tswj ua cov dej num. Tej qwb qho Qhov Kev Npaj Ua yuav tsum saib xyuas ib xyoos ob zaug nrog rau cov kev tshaj qhia tam sim no thiab ceeb toom txog cov dej num tshem tawm lossis tswj ua. Ib daim ntawm Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv qhov kev npaj tag nrho (tag nrho cov tsev kawm ntawv) muaj nyob rau ntawm "District Maintenance Office" ntawm 4600 N. Brawley, Fresno, 93722. Tej lwb lub tsev kawm ntawv cov kev npaj muaj nyob rau ua zoo xyuas hauv tus thawj xib hwb lub chaw saib dej num lub sij hawm ib txwm ua hauj lwm. Ib qho nqi luam tsawg kawg yuav raug them rau kev luam cov kev npaj ua no.

E.C. 39831.5 (b) Cov lus qhia nram no yuav tsum raug sau tseg tej zwb zaug kev qhia tseev kom muaj los ntawm sob lus (2) ntawm "subdivision (a)" raug muab. (1) Lub npe ntawm lub hauv paus tsev kawm ntawv, county lub chaw saib kev kawm, lossis tsev kawm ntawv ntiav Lub npe thiab qhov chaw nyob ntawm lub tsev kawm ntawv Hnub muab kev qhia

(2) (3)

40

Lus Qhia Txog Tus Kheej

U.S.C., Title 20, Sec. 1232 (h); E.C.51513;A.R.5022

TSIS MUAJ xeem, lus nug, lus soj ntsuam, los sis kev xeem muaj tej yam lus nug txog tus tub kawm ntawv tus kheej kev ntseeg lossis kev ua txog kev sib daj sib dee, tsev neeg lub neej, "morality", thiab kev ntseeg ntuj, lossis tej ywb yam lus nug txog tus tub kawm ntawv niam txiv/tus saib xyuas kev ntseeg thiab kev ua txog kev sib daj sib dee, tsev neeg lub neej, "morality," thiab kev ntseeg ntuj, yuav raug muab rau tej twb tus tub kawm ntawv hauv kindergarten lossis qib 1 txog 12, xam tag nrho, tshwj niam txiv/tus saib xyuas ntawm tus tub kawm ntawv raug ceeb toom sau ua ntaub ntawv tias qhov xeem me, lus nug, lus soj ntsuam, lossis kev xeem loj no yuav raug muab thiab niam txiv/tus saib xyuas ntawm tus tub kawm ntawv tau muab lus tso cai sau ua ntaub ntawv rau tus tub kawm ntawv los ua qho kev xeem me, lus nug, lus soj ntsuam, lossis kev xeem loj no.

kev cai dab qhuas yog yam raug txwv nyob rau hauv cov tsev kawm ntawv ntawm tsoom fwv. Kev qhia txog kev cai dab qhuas yuav tsum tsis txhob tuaj tog twg li, txhawb lossis thuam txo kev ntseeg lossis cov kev coj ntawm ib yam kev cai dab qhuas twg lossis ib pawg ntseeg twg, lossis cov uas ho tsis muaj kev ntseeg twg. Cov neeg ua hauj lwm yuav tsum paub txog (sensitive) lawv cov kev ntseeg es ho tsis txhob cuam tshuam nrog txoj kev coj ntawm cov kev cai dab qhuas ntawm ib tug tub ntxhais kawm ntawv twg uas yuav ua tau rau lawv txaj muag. Cov neeg ua hauj lwm yuav tsum tsis txhob tawm kev pom zoo, txhawb siab, lossis muaj qhov niag yam ntxwv ntseeg heev heev lossis tawm tsam txoj kev ntseeg dab qhuas lossis muab cov dej num txog kev cai dab qhuas rau cov tub ntxhais kawm ntawv. Lawv yuav tau tsis txhob coj cov tub ntxhais kawm ntawv thov vajtswv ntuj lossis koom tes rau tus tub ntxhais kawm ntawv kev thov vajtswv ntuj. Txawm li ntawm los xij, cov neeg ua hauj lwm yuav tsum tsis txhob txwv lossis txo ib tug tub ntxhais kawm ntawv twg qhov kev thov vajtswv ntuj lossis tham txog nws tej kev cai dab qhuas kev ntseeg yuav tsis ua kev cuam tshuam rau hauv chav kawm lossis rau tej chaw kawm; lossis tsis pub cov neeg ua hauj lwm ho yuav ua tej yam los qhau lub siab ntsws ntawm ib tug tub ntxhais kawm ntawv kom mus koom cov kev thov ntuj. Cov tub ntxhais kawm ntawv kuj yuav tham tau lawv cov kev ntseeg kev cai dab qhuas nyob rau hauv lawv cov ntaub ntawv kawm, cov khoom lawv ua zoo nkauj (art work), thiab lwm yam kev tshaj qhia uas yog sau hauv ntaub ntawv thiab piav ua lus yog hais tias qhov kev kawm no tsim nyog rau qhov dej num ua. Cov dej num zoo li no yuav raug luj xyuas raws li tej "ordinary academic standards", tsis pub muaj cov kev ntxub cais uas xyuas los ntawm cov kev cai dab qhuas. Kev qhia uas muaj kev tshuam rau (contrary) ib tug tub ntxhais kawm ntawv twg txoj kev ntseeg dab qhuas kuj yuav cia ua yam kev xaiv rau tus tub ntxhais kawm ntawv raws li teev tseg hauv txoj cai kawm ntawv lossis hauv qhov kev rov ua zoo luj xyuas ntawm tus tuam thawj saib kev kawm lossis tus tau kev tso cai. Hais txog kev cai dab qhuas hauv tsoom fwv cov tsev kawm ntawv yuav tau rov ua zoo luj xyuas kom tsim nyog rau cov cai muaj ntawm kev tham lus ywj pheej (free speech) thiab qhov cai muaj rau txoj kev ua dab qhuas ywj pheej yam tsis muaj kev txhawb nqa lossis tsim cov kev cai dab qhuas. Yuav kom pab tau cov kev nthuav qhia rau cov neeg ua hauj lwm kom ua tau haum cov kev ntxim siab, pawg neeg saib kev kawm nthuav qhia cov coj kom los tsim ib txoj cai tswj (regulation) uas pab cov kev nthuav qhia dav dav hais txog kev cai dab qhuas hauv cov tsev kawm ntawv uas muaj haum rau txoj cai siv no, cov cai uas twb muaj lawm, cov cai tswj ntawm hauv paus tsev kawm ntawv uas twb muaj lawm, thiab cov kev nthuav qhia ntawm "U.S. Secretary of Education's General" hais txog cov kev hais txog kev cai dab qhuas hauv tsoom fwv cov tsev kawm ntawv.

Kev Tsis Muaj Ntxub Ntxaug

U.S.C., Title 42, Ch. 21, Sub Ch. V, Sec. 2000d Parts 1-7;B.P.0410

" Tsis muaj ib tug neeg hauv Teb Chaws Ameskas yuav tsum, yog vim haiv neeg, xim tawv nqaij, chaw chiv haiv neeg, kev tsis taus, kev ntseeg, lossis poj niam txiv neej, raug tshem tawm kev koom tes rau hauv, raug tsis pub tau txais txiaj ntsim ntawm, lossis raug ntxub ntxaug rau hauv ib qho kev kawm lossis dej num twg uas tau txais tsoom fwv teb chaws kev pab nyiaj txiag." Section 504 of Rehabilitation Act of 1973 (U.S.C., Title 29, Sec. 794), Title IX of the Education Amendments of 1972 (U.S.C., Title 20, Sec. 1681 et seq.), Age Discrimination Act of 1975 (U.S.C., Title 42, Sec. 6101 et seq.), Title VI of the Civil Rights Act of 1964 (U.S.C., Title 42, Sec. 2000d et seq.) Kev Ua Dej Num: FUSD yog ib lub tuam txhab ua hauj lwm uas muaj vaj huam sib luag. Cov Tub Kawm Ntawv: Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv cov dej num kawm ntxiv sab nraum thiab cov kis las sab hauv yuav tsum muaj vaj huam sib luag rau txhua tus tub ntxhais kawm ntawv, txwv tuag nthi tsis pub muaj kev ntxub cais raws li poj niam txiv neej, thiab yuav tswj kom muaj vaj huam sib luag thiab muaj sij hawm rau txhua tus tub kawm ntawv. C.F.R., Title 34, Sec. 106.9; U.S.C., Title 20, Ch. 38, Sec. 1681-1688

Lus Piav Kev Ntseeg Ntuj hauv Cov Tsev Kawm Ntawv

B.P. 6141.2

Tsoom fwv cov tsev kawm ntawv (public school) kuj yuav tsis cob lossis txhawb txog tej kev cai dab qhuas. Cov tsev kawm ntawv yuav tsum yog cov chaw uas tej kev cai dab qhuas thiab kev ntseeg raug saib xyuas ncaj ncees thiab saib rau nqi. Lub Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv tau los tuav ceev qhov kev hloov kho thib ib thaum nws tiv thaiv cov cai muaj rau txoj kev ntseeg dab qhuas ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv cov kev ntseeg tas nrho thiab cov tub ntxhais kawm ntawv uas nws ho tau qhia ncaj tias tsis muaj kev ntseeg. Cov tsev kawm ntawv tseem yuav tau nthuav qhia kom pom tej kev ncaj ncees rau thaum lawv pom meej meej tias cov kev kawm uas xam nrog cov kev kawm txog kev cai dab qhuas, kom haum, xws li yog ib feem tseem ceeb ntawm ib qho kev kawm txhua nrho. Pawg neeg saib kev kawm pom tau tias tej kev kawm ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tsis tshua muaj tej kev to taub txog qhov feem xyuam dej num ntawm kev cai dab qhuas hauv keeb kwm. Nws puav leej zoo thiab tseem ceeb rau cov xib hwb los tham txog tej kev xav tau cov kev ntseeg ntawm tej ywb yam kev cai dab qhuas, kev siv cov dej num thiab cov kev cim ntawm cai dab qhuas los qhia lawv kev sib raug nrog txoj kev noj kev nyob, kev siv ntaub ntawv, lossis kev txuj ci (arts). Pawg neeg saib kev kawm cia siab tias tej kev qhia xws li ntawd yuav ua kom paub txog cov kab lis kev cai uas zoo sib xws rau ntau hom kev cai dab qhuas thiab yuav hwm kev ib leeg saib taus ib leeg muaj nuj nqis rau cov kev ntseeg uas coj los ntawm ntau haiv neeg hauv lub ntiaj teb. Yuav kom hwm taus tej cai muaj ntawm tej twb tus tub ntxhais kawm ntawv rau qhov kev ntseeg tej kev cai dab qhuas ywj pheej, tej kev qhia txog

Cov Menyuam Tu

E.C. 56055 (a) (1)

Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv muaj vaj huam sib luag ntawm txoj kev kawm rau cov niam txiv qhuav tib yam nkaus li cov niam txiv yug tag nrho txoj kev muaj feem ua niam ua txiv qhuav tu menyuam. Cov niam txiv qhuav yuav thov tau kev soj ntsuam, cuv npe tus tub ntxhais kawm ntawv, thov muaj ib qho IEP, rov ua zoo xyuas thiab xee IEP, zoo yam nkaus li tus niam txiv yug. Thaum muab cov ntaub ntawv qhia rau Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv cov neeg khiav hauj lwm, cov niam txiv qhuav muaj peev xwm ua tau cov dej num ntawm no. TSIS tas muaj lwm tus niam txiv los mus hloov chaw yog thaum muaj li ntawm no. Lub chaw tu plaub muaj peev xwm tsis xam tus niam txiv qhuav ntawm kev ua cov dej num li ntawm no. Nws yuav yog tus niam txiv qhuav txoj hauj lwm los muab lus qhia rau Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv tias qhov kev tsis xam no siv tau thiab yuav tiv thaiv lawv ris cov dej num ntawm no. Dua li ntawm, Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv cov neeg khiav hauj lwm yuav xav hais tias tus niam txiv qhuav muaj peev xwm ua tau raws li txoj cai ntawm no. Yuav tsum muaj ib tug niam txiv sawv hloov cev yog hais tias tau tshem niam txiv txoj cai muaj lawm thiab tsis muaj leej twg yuav los ua tus sawv cev tus tub ntxhais kawm ntawv txoj kev kawm. E.C. 56055 (b).Cov Menyuam Tu

A.B. 490

Pib txij thaum lub Ib Hlis ntuj tim 1, 2004, Assembly Bill 490 muab cov dej num tshiab thiab cov cai tshiab muaj feem rau txoj kev kawm ntawm cov

41

hluas hauv kev tu menyuam. Txoj cai tshiab kom tsev kawm ntawv nce kev tso chaw tus thiab txhim kho tsev kawm ntawv cov hau kev tshais chaw. Txawm cov tsev kawm ntawv twb tuav tes dej num saib xyuas, txhawb thiab nqua hu kom qhov kev kawm tau ntawm cov menyuam tu, A.B. 490 tseem txhais thiab piav qhia txog tes dej num thiab kev ris dej num ntawm tsev kawm ntawv, tib yam nkaus li cov kev ris dej num ntawm cov menyuam cov "social workers" thiab cov neeg tu (caregivers). A.B. 490 nrhiav kev kom paub tseeb tias tag nrho California cov menyuam tu kom thaum kawg tau txais txoj kev kawm lawv yuav tsum tau txais. · Cov menyuam hluas tu raug tseev kom tau txais kev nkag sib npaug sib luag thiab cov kev tso chaw kawm raws li lawv kev xav tau · Cov menyuam hluas tu muaj cai nyob lub tsev kawm ntawv qub tab txawm lawv txav tawm sab nraud cov nrim av · Tag nrho cov hauv paus tsev kawm ntawv yuav tsum muaj ib tug neeg cev lus "foster care education liaison" · Tseev kom tshais tub kawm ntawv cov ntaub ntawv khaws tseg raws sij hawm · Tsoom fwv cov tsev kawm ntawv thoob plaws yuav tsum raug pom zoo raws li thawj zaug kev xaiv tso chaw rau ib tug menyuam tu · Cov menyuam tu raug tseev kom cia li cuv npe kawm ntawv kiag tab txawm tias lawv tsis muaj tej ntaub ntawv uas tsev kawm ntawv tseev kom muaj. · Cov hauv paus tsev kawm ntawv yuav tsum xam thiab txais yuav qhab nia puv nkaus lossis ib nrab ntawm cov kev kawm · Kev tso cov ntaub ntawv kev kawm khaws tseg tawm muaj peev xwm tshwm sim yam tsis tau kev tso cai niam txiv lossis tsev tu plaub phua · Cov menyuam hluas tu yuav tsis raug nplua vim kev tso chaw hloov, tshwm ntsej muag hauv tsev hais plaub, lossis muaj feem rau cov dej num tsev tu plaub kom ua E.C. 48850

tes hauv ib qho kev kawm twg tau raug muab lossis rho tawm lawm.

· ·

Cov Ntsiab Lus Muaj Hauv Ntawv Ceeb Toom

E.C. 48983

Yog tias ib yam dej num twg raug hais txog los ntawm cov seem lus no teem tseg hauv Seem Lus 48980 yuav raug muab ua los ntawm tsev kawm ntawv lub sij hawm kawm ntawv yuav los tom ntej, qhov kev ceeb toom yuav tsum hais qhov tseeb thiab tseem yuav hais kwv yees tias hnub twg cov dej num ntawd yuav tshwm sim.

·

·

·

Cov Dej Num Raug Txwv Tshwj Tias Muaj Ntaub Ntawv Ceeb Toom

E.C. 48984

TSIS muaj lub hauv paus tsev kawm ntawv twg yuav tsum cog lus ua tej ywb yam dej num raug hais txog los ntawm cov seem lus teem tseg hauv Seem Lus 48980 muaj feem rau tej twb tus tub kawm ntawv twg tshwj niam txiv/tus saib xyuas tau raug ceeb toom txog qhov kev ua li ntawd raws phaj lus hais no lossis tau txais lwm qhov kev ceeb toom tshwj xeeb.

·

·

·

Kev Kawm Rau Cov Tshais Mus Tshais Los

E.C. 54444.2;B.P.6175;A.R.6175

Tus Tuam Thawj saib kev kawm lossis tus tau kev tso cai yuav tsum npaj rau kev cuv npe lig ntawm cov tub kawm ntawv tshais mus tshais los thiab yuav tsum ua kom paub meej tias tag nrho cov tub kawm ntawv tshais mus tshais los raug txheeb xyuas kom zoo thiab tso kom yog chaw, uas tej kev pab raug tswj nrog rau hauv paus tsev kawm ntawv lwm cov kev pab xws li cov kev kuaj mob nkeeg thiab cov kev kawm rau Neeg Kawm Lus Askiv thiab tej ntaub ntawv khaws tseg raug muab tau thiab kho kom muaj txhij thiab npaj muaj rau lwm tus hauv hauv paus tsev kawm ntawv kom raws sij hawm. Tus Tuam Thawj Saib Kev Kawm lossis tus tau kev tso cai yuav tsum kom hauv paus tsev kawm ntawv cov niam txiv/cov saib xyuas pawg neeg tuav tswv yim kom muab cov niam txiv/cov saib xyuas koom tes nraim rau kev npaj dej num, kev ua dej ua num thiab kev luj xyuas qhov kev kawm rau cov tshais mus tshais los, thiab yuav tsum npaj muaj kev cob qhia rau cov koom tes pawg tuav tswv yim.

·

·

·

Sij Hawm thiab Kev Xa Li Cas ntawm Kev Ceeb Toom Niam Txiv/Tus Saib Xyuas

E.C. 48981

Phau Ntawv Muab Lus Ceeb Toom thiab Lus Qhia Niam txiv thiab Tub Kawm Ntawv yuav tsum raug xa tawm thaum lub sij hawm cuv npe kawm rau thawj "semester" lossis "quarter" ntawm lub sij hawm ib txwm kawm ntawv. Qhov ntawv ceeb toom yuav raug xa los ntawm kev xa ntawv li ib txwm lossis los ntawm ib qho ntawm lwm yam kev ib txwm siv xa sau ua ntaub ntawv sib txuas lus nrog cov niam txiv/cov saib xyuas.

·

·

·

·

Kev Xee Npe; Kev Xa Rov Rau Tsev Kawm Ntawv; Ntsiab Lus ntawm Kev Xee Npe

E.C. 48982

Qhov kev ceeb toom yuav tsum raug xee npe los ntawm niam txiv/tus saib xyuas thiab xa rov qab mus rau tsev kawm ntawv. Kev xee npe ntawm daim ntawv ceeb toom yog ib qho kev lees paub los ntawm niam txiv/tus saib xyuas tias nws tau raug ceeb toom ntawm nws txoj cai muaj tiam sis tsis tau qhia tias kev tso cai rau muab kev koom

Kev Ceeb Toom Niam Txiv/Tus Saib Xyuas Title I

Koj muaj txoj cai tam li ib tug niam txiv/tus saib xyuas Title I los: · Npaj muaj kev tawm tswv yim, tej tswv yim los txhim kho ntawm tsev kawm ntawv Title I kev npaj dej num kom "raws sij hawm thiab muaj txiaj ntsim"

·

·

Tau txais qhov lus qhia ua hom lus thiab hom ntaub ntawv uas koj to taub Sib tham nrog koj tus menyuam tus xib hwb, muaj kev ntsuam xyuas thiab pab dawb hauv koj tus menyuam lub tsev kawm ntawv Kom muab koj tus tub kawm ntawv cov kev tshwm sim kev xeem los piav qhia rau koj ua yam lus koj to taub txhua lub xyoo Npaj muaj tej kev tawm tswv yim thiab tau txais Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv Pawg Neeg Saib Kev Kawm Tsab Cai txhua lub xyoo(B.P.6171) rau niam txiv/tus saib xyuas Title I kev koom tes thiab tsev kawm ntawv tsab cai niam txiv/tus saib xyuas kev koom tes Niam txiv/tus saib xyuas lub rooj sib tham niaj xyoo muaj Sib ntsib rau lwm lub sij hawm hauv lub xyoo rau ib qho chaw thiab sij hawm yooj yim rau cov niam txiv/cov saib xyuas Title I Tau txais ntaub ntawv sau ceeb toom yog tias koj tus menyuam lub tsev kawm ntawv dhau los ua ib lub tsev kawm ntawv xav tau kev txhim kho xam nrog rau koj txoj cai muaj los xaiv tsev kawm ntawv, kev thauj mus los thiab cov kev pab ib cag sab nraum (U.S.C., Title20, Ch.70, Sub Ch.I Sec.6312, 6316; B.P.5116.1; A.R.0520.2-3) Tau txais ntaub ntawv sau ceeb toom txog koj tus menyuam tus xib hwb qhov kev tsim nyog (U.S.C., Title 20, Ch. 70, Sub Ch. I, Sec. 6311; A.R. 4112.2, 4112.22,4222) Pab tsim Niam Txiv/Tus Saib Xyuas Title I Qhov Kev Koom Tes (U.S.C., Title 20, Ch. 70, Sub Ch. I, Sec. 6318;A.R.6171) Tau txais kev cob qhia seb yuav pab koj tus menyuam li cas thiaj muaj txoj kev kawm vam meej Pab tsim xib hwb kev cob qhia muaj feem rau kev pab cov xib hwb nce lawv tej kev txawj thiab kev to taub kev ua hauj lwm nrog cov niam txiv/cov saib xyuas tam li phooj ywg sib koom sib txig sib luag. Tau txais lus qhia txog tej kev tsim nyog ntawm cov xib hwb qhia ntawv qhia koj cov menyuam (U.S.C., Title 20, Ch. 70, Sub Ch. I, Sec. 6311;A.R.4112.2) Tau txais ib qho kev piav qhia ntawm koj lub tsev kawm ntawv qhov Title I tej kev pab thiab tsev kawm ntawv txoj niam kev kawm Yog tias koj tseem yog ib tug niam txiv/tus saib xyuas ntawm ib tug neeg kawm lus Askiv, koj muaj txoj cai tau txais ntaub ntawv sau ceeb toom txhua xyoo ntawm EL cov kev kawm sib txawv muaj rau koj tus menyuam thiab koj muaj txoj cai los tsis kam muab kev koom tes nrog lawv Tau txais lus qhia txog seb koj tus menyuam puas tau mus kawm lub tsev kawm ntawv uas muaj kev "txaus ntshai tas mus li" Npaj muaj lus qhia txog Niam Txiv/Tus Saib Xyuas Title Qhov Kev Koom Tes ua tau zoo txhua lub xyoo Tau txais ib daim ntawv teev txog niam txiv/ tus saib xyuas tej kev pab

Txoj Cai Kev Pab Dawb

B.P.1240;A.R.1240

Tam li ib feem ntawm Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv kev cog lus rau tub kawm ntawv kev ruaj ntseg rau tag nrho peb cov tub kawm ntawv, Pawg Saib Kev Kawm Ib Tsab Cai Tshiab tau raug txais yuav txog cov neeg muab kev pab dawb.

42

Tej xywb xyoo, peb cov niam txiv/cov saib xyuas muaj txiaj ntsim thiab cov neeg koom tes hauv zej zog tam sim no raug cia siab los ua ib daim ntawv thov muab kev pab dawb ntawm lub tsev kawm ntawv lawv muab kev pab.

3.

Cov kev cia siab thiab tej uas tseev kom muaj rau cov neeg muab kev pab dawb ntawm FUSD:

1. Pawg Neeg Saib Kev Kawm txhawb kom cov niam txiv/cov saib xyuas thiab lwm tus neeg koom tes ntawm lub zej lub zos los muab lawv lub sij hawm los pab, kev txawj thiab kev muaj peev xwm nrog rau peb cov tub kawm ntawv. Cov neeg muab kev pab dawb yuav tsum ua raws li hauv paus tsev kawm ntawv tej cai thiab tej kev tswj, thiab tej lwb lub tsev kawm ntawv tej uas tseev kom muaj. 4.

2.

5.

Tej twb tus neeg muab kev pab dawb raug tseev kom ua Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv Daim Ntawv Thov Pab Dawb, thiab daim ntawv thov ua tiav yuav tsum raug muab khaws tseg hauv tus Thawj Xib Hwb lub chaw saib dej num thaum pib qhov kev pab. Daim ntawv no xam nrog rau ib qho tseev kom muaj los nthuav qhia tej qhwb qho kev ua txhaum cai dhau los. Plam tsis muab lus qhia tseeb yuav tshwm sim tshem tawm kiag tam sim. Nws raug pom zoo, txawm tias tsis tseev kom muaj, kom tej twb tus neeg muab kev pab dawb yuav tsum muaj kev sim tshuaj mob ntsws (TB) tsis tu ncua. Tus nqi sim (TB) yuav yog tus neeg muab kev pab dawb ua tus them kheej. Tej twb tus neeg muab kev pab dawb raug cia siab kom tswj kev zais ntshis txog tej twb tus tub kawm ntawv thiab tsev neeg.

6.

7.

8.

Yog tias cov neeg muab kev pab dawb hnov txog lossis pom tim khawv txog kev tsim txom menyuam, lawv yuav tsum tau tshaj qhia qhov lus qhia rau tsev kawm ntawv tus Thawj Xib Hwb lossis tus tau kev tso cai paub kiag tam sim. E.C. 35021 npaj muaj tias ib tus tib neeg twg nws raug tseev kom muaj kev sau npe tam li ib tug neeg yuam ua plees ua yi raws li txoj cai P.C290 yuav tsum tsis ua hauj lwm tam li ib tus neeg muab kev pab dawb. Cov neeg sau npe yuam cai ua plees ua yi tsis muaj peev xwm ua tau dej num tam li cov neeg saib xyuas rau cov kev tawm rooj sab nraum lossis lwm yam dej num tsev kawm ntawv muaj.

Cov Lus Txo Siv Luv Luv hauv Phau Ntawv No (Abbreviations Used in This Book)

A.B. A.R. B.P. C.A.C. C.C. C.C.R. C.F.R. E. Assembly Bill Administrative Regulations Board Policy California Administrative Code Civil Code California Code of Regulations Code of Federal Regulations Exhibit E.C. G.C. H. & S.C. L.C. P.C. U.S.C. V.C. W.I.C. Education Code Government Code Health & Safety Code Labor Code Penal Code United States Code Vehicle Code Welfare & Institutions Code

43

Cov Tsev Kawm Ntawv Txoj Cai Noj Qab Nyob Huv ntawm 2000

Txoj Cai Tsev Kawm Ntawv Noj Qab Nyob Huv ntawm 2000" tseev kom tag nrho California cov hauv paus tsev kawm ntawv los ceeb toom cov niam txiv/cov saib xyuas txog cov tshuaj tua kab, uas yuav raug siv hauv xyoo kawm ntawv. Nws yog tsab cai ntawm Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv cov kev ua tswj pab kev muaj kuab tsawg tshaj plaws kom txo tshuaj tua kab rau cov tub kawm ntawv. Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv tsuas siv cov tshuaj tua kab thaum cov kev tua muaj kuab tshuaj tsawg tshaj tsis ua hauj lwm nkaus xwb. Tsuas yog cov neeg ua hauj lwm raug cob qhia txog cov cai ntawm kev tswj pab thiaj siv tau cov tshuaj tua kab no. Cov Niam Txiv/Cov Saib Xyuas yuav thov tau kev ceeb toom ua ntej ntawm tej zwb zaus kev siv shuaj tua kab hauv lub tsev kawm ntawv. Cov tib neeg teev tseg nyob rau daim ntawv teev npe yuav raug ceeb toom, sau ua ntaub ntawv, yam tsawg 72 xuaj moos ua ntej siv tshuaj tua kab. Cov ntawv ceeb toom ntawm kev siv tshuaj tua kab yuav raug muab dai hauv tsev kawm ntawv. E.C. 17612, 48980.3; A.R.3514.2 Npe Tshuaj · Advance · Archer Insert Growth Regulator · Avert Dry Flowable Cockroach Bait Formula I · Chipco Merit · Chlor-O-Pic · Contrac · Durham Metaldehyde · Fumitoxin · Fusilade · Manage · Maxforce Professional Insect Control Granular Bait Cov Khoom Tim Borax Pyriproxifer Abamectin B1 Imidacloprid Chloropicrin Bromadiolene Metaldehyde Aluminum Phosphide Fluazifop-P-Butyl Halosulfuron-Methyl Hydramethylnon

Npe Tshuaj

· Monterey Weed Hoe · · · · · · · · PCQ Pelleted Rodent Bait Pendulum 2G Reward Roundup Pro Sluggo Surflan Tempo SC Ultra ULD BP-300

Cov Khoom Tim

Monosodium Acid Methanearsonate Diphacinone Pendimethalin Diquat Dibromide Glyphosate Iron Phosphate Oryzalin Beta-cyfluthrin Pyrethrins, piperonyl, butoxide, N-octyl, bicycloheptene, dicarboximide Sulfuryl Fluoride Strychnine

· Maxforce FC Professional Insect Control Roach Killer Bait Gel

Fipronil

· Vikane · Wilco Gopher Getter Type I (bait)

Koj muaj peev xwm nrhiav tau lus qhia ntau ntxiv txog cov tshuaj tua kab (pesticides) no thiab kev txo kev siv tshuaj tua kab ntawm "California Department of Pesticide Regulation" lub chaw nruab ntug ntawm www.cdpr.ca.gov. Yog koj muaj tej ywb yam lus nug, thov hu "FUSD Environmental Services Department" ntawm 457-3045.

Yog koj xav kom raug ceeb toom ua ntej tej zwb zaus siv tshuaj tua kab, thov ua daim ntawv hauv qab no thiab xa rov rau koj tus menyuam lub tsev kawm ntawv.

NTAWV THOV KEV CEEB TOOM TXOG TEJ ZWB ZAUG KEV SIV TSHUAJ TUA KAB Kuv to taub tias, thaum thov, lub hauv paus tsev kawm ntawv yuav tsum muab lus qhia txog tej zwb zaus kev siv tshuaj tua kab yam tsawg 72 xuaj moos ua ntej siv. Kuv xav kom raug ceeb toom ua ntej tej zwb zaus siv tshuaj tua kab ntawm lub tsev kawm ntawv no. Thov sau kom meej: Tsev kawm ntawv:_______________________________________ Tus Kawm Npe:_________________________________________ Hnub: _______________________ Chav Naj Npawb: ______________

Niam Txiv/Tus Saib Xyuas Npe: _____________________________________________________________ Chaw Nyob:_______________________________________ Nroog: _______________ Zip: _____________ Xov Tooj Nruab Hnub: (______)________________ Xov Tooj Hmo Ntuj: (______)_____________________ Tej twb tus menyuam nyias xa nyias ib daim rau nws lub tsev kawm ntawv.

Information

Untitled-2

44 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

73064