Read Guida_ELN_shqip_2010.pdf text version

Universiteti Politeknik i Tiranës Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

PLANI MËSIMOR CIKLI I PARË I STUDIMEVE UNIVERSITARE

BACHELOR

INXHINIERI ELEKTRONIKE

180 KREDITE

TIRANË 2010

SEMESTRI 1

___________________________________________________________________________ GJUHË E HUAJ 1 (ANGLISHT) Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 1 Leksione Seminare 3 Laboratore, Projekte, Detyra 2 Kredite 5

Programi Unit 1. What e wonderful world! Auxiliary verbs. Social expressions. Sounds and spelling. S-Correcting language mistakes in an formal letter. Discussion on the wonders of the modern Unit 2. Happiness! Present simple and continuous. Action and state verbs. Present Passive. Sports and leisure activities. Money, fractions, decimals, percentages, phone numbers, dates. S-Descriptive writing. Profiles. Multiword verbs. Synonyms and antonyms. Unit 3. Telling tales. "Sister Wendy, TV star" Past Simple and continuous. Past simple and past perfect. Art, music, literature. Giving opinions. S-Writing a narrative. Talking about your favorite writer, painter, musician. Adverbs. Unit 4. Doing the right thing. A world Guide to good manners. How to behave properly in different parts of the world. Model verbs. Requests and offers. Adjectives that describe people. Requests and offers. S-Filling in a form. Have to, don't have to, can and allowed to. Separable and inseparable multiword verbs. Unit 5. On the move. " If it's Tuesday we must be in Munich". Future forms: going to and will. The weather. Traveling around using public transport. S- Sending a fax. Favorite holidays. Compound words. Future forms. Unit 6. Likes and dislikes. " In search of English food" questions with like. Verb patterns. Words that go together. Signs and sound-bites. S- Descriptive writing. Describing a room. Like vs. Would like. Multiword verbs+ objects. Unit 7. The world of work. " The modern servant"- the nanny, the cook and the gardener. Present perfect vs. Past simple. Present Perfect Passive. Multiword verbs. S- Formal letters. A letter of application. Nouns plus preposition. Been or gone. Unit 8. Imagine! who wants to be a millioner ? The ups and downs of winning a fortune. Conditionals. First, second and zero conditionals. Base and strong adjectives. Making suggestions. S- Words that join ideas. Conditions and would. Wish and if only. I'd rather. Unit 9. Relationships. The man who planted trees. How actions of one person can change the world. Probability, present and past. Character adjectives. Agreeing and disagreeing. S- Beginning and ending letters, formal and informal. Discussion- the right to smoke. 2

Unit 10. Obsessions. Death cigarettes? You must be joking. Present Perfect Continuous. Simple vs. Continuous. Compound nouns. Complaining. S- Sentence combination. Describing a person and a place. What sort of person are you. Suffixes and prefixes. Unit 11. Tell me about it. You ask... we answer. Indirect questions. Question tags. Verbs and nouns that go together. Informal language. S- Producing a class poster. For and against ­ living in the city. Onomatopoeic words. Unit 12. Two weddings, a death and a funeral. David Copperfield. Reported speech. Reported statements, questions and commands. Social situations. S- Correcting language mistakes in an informal letter. Ask and tell. Revision. Vocabulary and grammar points from the topics covered. Written test. LITERATURE: 1. "Headway", Intermediate level ( student's book & workbook).

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

3

ANALIZË MATEMATIKE 1 Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 1 Leksione 3 Ushtrime Seminare 3 Laboratore, Projekte, Detyra Kredite 6

Programi Bashkësia e numrave realë. Funksioni i nje variabli, mënyrat e dhënies. Funksionet elementare. Limiti e vazhdueshmëria. Limiti i vargut. Limiti i funksionit. Madhesitë p. m. v. e p. m. m. Vazhdueshmëria e funksionit, pikat e këputjes. Veti të funksioneve të vazhdueshëm në segmente. Derivati dhe diferenciali. Përkufizimi i derivatit, kuptimi gjeometrik e mekanik. Rregullat e derivimit. Diferenciali, kuptimi gjeometrik. Derivatet dhe diferencialet e rendeve te larta. Teoremat Ferma, Role, Langranzh, Koshi. Rregullat e Lopitalit. Formula e Tailorit. Studimi i funksionit. Monotonia dhe esktremumet. Lugëtia, pikat e infleksionit. Asimptotat. Integrali i pacaktuar, metodat e integrimit. Integrimi i funksioneve racionale. Integrimi i funksioneve irracionale e trigonometrike. Integrali i caktuar, kuptimi gjeometrik. Formula e Njuton -Leibnicit. Metoda e llogaritjes së integralit të caktuar. Integralet me kufij të pafundëm. Integrimi i funksioneve të pakufizuara. Zbatime të integralit të caktuar. Llogaritja e syprinave, gjatësisë së harkut, volumeve. Zbatime mekanike. Seritë numerike, kriteret e konvergjencës. Serite funksionale. Serite polinomiale, intervali i konvergjencës. Zbërthimi në serinë e Tailorit. Seria Furie e funksionit me periodë 2. Funksione me periodë çfarëdo T 0. Trajta eksponenciale e serisë Furie. Ekuacione diferenciale. Ekuacione të rendit të parë me variabla të ndashme, homogjene e lineare. Ekuacione me diferencial të plotë. Ekuacione të rendit të dytë. Ekuacione lineare me koefiçientë konstantë. Sisteme të ekuacioneve lineare me koefiçiente konstantë. LITERATURA: 1. "Analiza matematike I, II" Jorgo Malita, Akli Fundo 2. "Ushtrime të analizës matematike"(Për Fakultetet Inxhinierike), Viktor Kabili, etj. 3. "Analiza matematike I" Luigj Gjoka 4. "Problema dhe ushtrime të Analizës matematike"(Përkthim, Dispensa I, II) A. Bardulla, V. Kedhi

MËNYRA E VLERËSIMIT TËLËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

4

FIZIKË 1 Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 1 Leksione 3 Ushtrime Seminare 1.5 Laboratore, Projekte, Detyra 0.5 Kredite 5

Programi Hyrje. Elemente të metrologjisë: koncepti i madhesisë fizike. Mekanika Kinematika e pikës materiale. Sistemet e referimit. Lëvizja e njëtrajtëshme, lëvizja njëtrajtësisht e ndryshuar. Kinematika e trupit të ngurtë. Dinamika e pikës materiale. Ligjet e dinamikës (Ligjet e Njutonit). Sistemet inerciale dhe jo inerciale. Forcat e inercisë, raste të ndryshme. Impulsi. Energjia kinetike. Puna. Forca konservative dhe jo konservative. Potenciali, energjia potenciale. Ligji i ruajtjes së energjisë mekanike. Kurbat e energjisë potenciale dhe kufijtë e levizjes së trupave. Elemente të teorisë speciale të relativitetit. Transformimet e Lorencit. Dinamika relativiste. Lëvizja lëkundëse. Lëkundjet që shuhen. Lëkundjet e detyruara. Valët. Ekuacioni i valës së rrafshtë. Mekanika e sistemit të pikave materiale, forcat e brendëshme dhe forca të jashtme. Ligji i terhëqjes së gjithësishme. Fusha gravitacionale. Dinamika e trupit të ngurtë. Puna dhe energjia kinetike në lëvizjen rrotulluese. Ngarkesat elektrike. Ligji i Kulonit. Fusha elektrostatike. Puna e forcave të fushës elektrostatike. Potenciali. Sipërfaqet ekuipotenciale. Termodinamika. Ekuacioni i gjendjes se gazit ideal. Ligji i pare dhe i dyte i termodinamikes. LITERATURA: 1. "Fizika I ", F. Sinoimeri, Z. Mulaj, B. Duka. SHBLU, Tiranë, 1999 2. "Corso di Fisica", Paul A. Tipler Volume 1, Terza edicione, 1985 3. "Physic", Part 1 and 2 combined, David Hallyday, Robert Resnick, Neë York, 1978 4. Grupe autorësh: "Ushtrime të Fizikës së përgjithshme. Për fakultetet e inxhinierisë", Tiranë, 1982.

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

5

ELEMENTE TË INFORMATIKËS Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 1 Leksione 3.5 Ushtrime Seminare 1 Laboratore, Projekte, Detyra 0.5 Kredite 5

Programi Paraqitja e informacionit numerik dhe jo numerik. Sistemet e numërimit me bazë 2, 8, 10, 16. Konvertimet e numrave nga një sistem në tjetrin. Veprimet me numrat, paraqitja e tyre me komplement te bazes dhe te bazes se reduktuar (b - 1). Kodimi i informacionit. Kodet binare te peshuar (8-4-2-1 dhe 2-4-2-1) dhe te papeshuar (me shtesë 3, 2/5, me kontroll te çiftësisë, kodi Gray). Algjebra e Bulit (Boole), funksionet logjike, teoremat e Bulit, nocione elementare të arkitekturës HË/SË (HardWare/SoftWare) në një kompjuter; Shtrimi i problemit, algoritmet, dekompozimi i problemeve në nën probleme; të dhënat dhe fluksi i veprimeve (operacioneve), variablat, konstantet, shprehjet; diagrama e flukseve (bllok-skema); strategjitë elementare "debug". Konstruktet themelorë të programimit duke ju referuar gjuhës C: Sintaksa dhe struktura bazë e gjuhës C: Variablat, tipet dhe dhënia e vlerës Operatorët arithmetikë, të manipulimit të bit-eve, e inkremetim-dekrementim-it, relacionalë, logjikë, operatorë të tjerë. Ciklet në gjuhën C: while, do-while, for; Konstruktet e kushtëzuar if, if-else, if-elseif-else, switch dhe iterative; Operacionet I/O (Input/Output) elementare (tastiera dhe ekrani), funksionet printf, scanf, getchar, putchar. Skalarët, vektorët dhe matricat. Shënjuesit (pointer-at) dhe veprimet me to. Vektorët jo numerikë (string) dhe manipulimi i tyre. Struktura e një programi në gjuhën C. Funksionet, prototipi dhe kalimi i parametrave "by value" dhe "by reference"; Strukturat e të dhënave, strukturat e ndërthurura. Unionet, strukturat "bit-field"; Operacionet I/O me skedarët. Funksionet fopen, fclose dhe lexim/shkrimi i skedarëve numerikë, tekt dhe binarë. Elementë të programimit të avancuar në C: administrimi i kujtesës statike, "stack" dhe dinamike. Elementë të programimit të avancuar. Instruksionet typedef, sizeof. Rekursionet, programet shumë-skedarë dhe instruksione shtesë të pre-procesorit. LITERATURA: 1. A. Gjonaj e te tjere, "Programimi dhe gjuha C" 2. P. Demichelis, E. Piccolo, "Introduzione all'Informatica in C" 3. Ë. Kernigham, D. M. Ritchie, "Programimi ne gjuhenC", Perkthim nga T. Luarasi

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

6

ALGJEBËR- GJEOMETRI Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 1 Leksione 3 Ushtrime Seminare 3 Laboratore, Projekte, Detyra Kredite 6

Programi Numërat kompleksë Polinomet-Vektorët ordiner: shuma, prodhimi skalar, prodhimi vektorial. Hapësira vektoriale, hapësira Rn e Cn. Nënhapësirat. Varësia lineare, Baza dhe dimensionet. Matricat. Veprimet. Rangu. Metoda e reduktimit. Determinantët. Matrica e anasjelltë. Sistemet lineare: metoda e reduktimit. Teorema e Rouche - Capelli. Aplikime lineare. Bërthama imagjinare. Matrica shoqëruese. Autovlera dhe autovektorët. Diagonalizimi i matricave. Gjeometria analitike e planit dhe e hapësirës. Drejtëza dhe planet. Sfera dhe rrethi. Format kuadratike kanonike. Cilindri dhe koni. Format kuadratike: matrica shoqëruese dhe format kanonike. Diagonalizimi i matricës simetrike. Klasifikimi i koneve në plan. Ekuacionet diferenciale te rendit te pare dhe te dyte. Sistemet e ekeuacioneve diferenciale. Format katrore. Diagonalizimi i matrices simetrike. Klsifikimi i koninkeve ne plan Funksionet e disa ndyshoreve. Ushtrime. LITERATURA: 1. "Algjebra dhe Gjeometria për inxhinierinë"(ripunim i plotësuar me ushtrime), Tiranë, 2002

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

7

KIMI Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 1 Leksione 3 Ushtrime Seminare 1 Laboratore, Projekte, Detyra Kredite 4

Programi Ligjet themelore të Kimisë. Masa atomike. Moli. Formulat kimike. Modeli i atomit. Lidhja kimike. Bashkëveprimi ndërmolekular. Gjendja e gaztë, e lëngët dhe e ngurtë e lëndës. Tretësirat. Termokimia. Kinetika kimike. Ekuilibri kimik. Parimi Le Shatelie. Termodinamika kimike. Diagramat e gjendjes. Rregulla e fazave. Tretësiat elektrolitike. Shpërbashkimi elektrolitik. Elektrolitet e fortë dhe të dobët. Acidet. Bazat. Produkti jonik i ujit, pH, Hodroliza. Tretesirat tampone. Produkti i tretshmërisë. Elektrokimia; ligjet e Faradeit. Seria e potencialeve elektrodike; elektroliza. Ligji I i Nerstit; Elementi galvanik dhe akumulatorët. Kimi Organike: Hidrokarburet e ngopur, të pangopur dhe aromatike. Polimeret. Seminaret: Nomenklatura kimike. Masa molekulare. Masa atomike. Formulat kimike. Ekuacioni i përgjithshëm i gazeve, përzierjet e gazta. Stekiometria e reaksioneve kimike; numrat e oksidimit, barazimi i reaksioneve Red-Ox. Termokimia. Llogaritjet në ekuilibrat homogjene dhe heterogjene. Tretësirat elektrolitike dhe joelektrolitike. Përqëndrimet e tretësirave, grada e shpërbashkimit, pH. Produkti i tretshmërisë. Ligjet e Faradeit. LITERATURA: 1. "Kimia I dhe II- Mortimer", Përkthim, Tiranë 1998 2. "Ushtrime të Zgjidhura dhe Problema të Kimisë së Përgjithshme dhe Inorganike për Studentët e Degëve Inxhinierike". Luzi,E; Mulla,E dhe Lilo, R.

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

8

SEMESTRI 2

___________________________________________________________________________

ANALIZË MATEMATIKE 2 Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 2 Leksione 3 Ushtrime Seminare 3 Laboratore, Projekte, Detyra Kredite 6

Programi Funksionet e disa variablave. Limiti dhe vazhdueshmëria. Derivatet e pjesshme. Diferenciali i plotë. Derivatet dhe diferencialet e rendeve të larta. Ekstremumet e funksionit të dy variablave. Vektor funksioni i argumentit skalar. Limiti, vazhdueshmëria, derivati. Plani tangjent i sipërfaqes. Integralet shumëfishe. Integrali i dyfishtë, kuptimi gjeometrik e fizik. Llogaritja në koordinata karteziane. Ndërrimi i variablave, kalimi në koordinata polare. Zbatime të integralit të dyfishtë. Integrali i trefishtë, llogaritja në koordinata karteziane, cilindrike e sferike. Zbatimet fizike. Integralet vijëpërkulëta të tipit të parë, përkufizimi dhe llogaritja. Integralet vijëperkulëta të tipit të dytë. Formula e Grinit. Pavarësia e integralit nga rruga e integrimit. Integralet sipërfaqësore të tipit të parë e të dytë. Numurat komplekse. Kuptimi mbi numurat komplekse. Veprimet me numurat komplekse ne trajta trigonometrike. Kuptimi i zones, limiti i vargut, funksioni kompleks i argumentit real, limiti i vazhdueshmerise, , derivati kushtet Koshi-Reiman. Studimi i disa funksioneve elementare. Integrimi i funksioneve te ndryshores komplekse. Serite e funksioneve analitike. Teoria e mbetjeve dhe disa zbatime te saj. Njohuri mbi njehsimin operacional. Perkufizimi i transformimit te Laplasit. Diferencimi dhe integrimi i origjinalit. Diferencimi dhe integrimi i shembellimit. Veti te transformimit te Laplasit Zgjidhja e ekuacioneve diferenciale me metodat operacionale. Funksioni Diraku. Transformimi Furie Teorema themelore. Trajta e transformimit Furie ne raste te vecanta. Veti te transformimit Furie. Shembuj. LITERATURA: 1. Jorgo Malita, Akli Fundo " Analiza Matematike II" 2. Viktor Kabili, etj. "Ushtrime të Analizës Matematike "(për Fakul. Inxhinerike) 3. Luigj Gjoka " Analiza Matematike II" 4. A. Bardulla, V. Kredhi "Ushtrime dhe problema të Analizës Matematike" (Përkthim. Dispenca II)

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

9

FIZIKË 2 Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 2 Leksione 3 Ushtrime Seminare 1.5 Laboratore, Projekte, Detyra 0.5 Kredite 5

Programi Elektrostatika. Përcjellësat në fushën elektrike. Kapaciteti. Dipoli në fushën elektrike homogjene dhe heterogjene. Vektori i polarizimit. Fusha elektrike në dielektrik. Kuptimi i vektorit E dhe D. Vijat e fushës në kufirin ndarës të dy dielektrikëve. Rryma elektrike. Intensiteti dhe densiteti i rrymës. Burimet e rrymës. F. e. m. e një burimi. Ligji i Ohmit për një pjesë jo homogjene të qarkut Fusha magnetike. Induksioni i saj. Fusha e një përcjellësi me rrymë. Veprimi i fushës magnetike mbi përcjellësin me rrymë. Konturi i mbyllur me rrymë në fushën magnetike homogjene. Veprimi i fushes magnetike mbi ngarkesën që lëviz. Teorema e cirkulacionit të fushës magnetike. Induksioni elektromagnetik. Fusha magnetike në lëndë. Intensiteti i fushës. Teoria molekulare e magnetizmit. Lëkundjet elektromagnetike në konturin L C dhe R L C. Lindja e fushes elektrike nga fusha magnetike e ndryshueshme dhe anasjelltas. Fusha elektromagnetike. Përhapja e fushës. Vala elektromagnetike. Optika. Drita si valë elektromagnetike. Ligjet e thyerjes dhe pasqyrimit të dritës. Natyra kuantike e dritës. Rrezatimi termik. Modeli kuantik i atomit të hidrogjenit. Elemente të fizikës së trupit të ngurtë. Zonat energjitike. LITERATURA: 1. "Fizika I ", F. Sinoimeri, Z. Mulaj, B. Duka. SHBLU, Tiranë, 1999. 2. "Corso di Fisica", Paul A. Tipler Volume 1, Terza edicione, 1985. 3. "Physic", Part 1 and 2 combined, David Hallyday, Robert Resnick, Neë York, 1978. 4. Grupe autorësh: "Ushtrime të Fizikes së përgjithshme. Për fakultetet e inxhinierisë", Tiranë, 1982. 5. E. Hysenbegasi, etj Përmbledhje punësh laboratori në fizikë. Për fakultetet e inxhinerisë dhe degën e kimisë", Tiranë, 1982. 6. "Përmbledhje punësh laboratori në fizikë". Për fakultetet e inxhinierisë dhe degën e kimisë (shtojce). Katedra e fizikës, Tiranë, 1982.

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

10

ELEKTROTEKNIKË 1 Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 2 Leksione 3.5 Ushtrime Seminare 1 Laboratore, Projekte, Detyra 0.5 Kredite 5

Programi Hyrje: Objekti i elektroteknikës. Qarku fizik dhe modeli i tij. Rryma elektrike dhe marrëdhënia e saj me ngarkesën elektrike. Tensioni, fuqia energjia elektrike. Kuptimi për burimet e pavarura dhe të varura të tensionit dhe të rrymës. Karakteristikat volt-ampere të burimeve. Barasvlershmëria mes burimeve. Kalimi nga një lloj burimi në tjetrin. Nyja, dega, laku. Ligji i parë dhe i dytë i Kirkofit. Pavarësia e ekuacioneve algjebrike të ndërtuara nga zbatimi i ligjeve të Kirkofit. Analiza e qarqeve me anë të ligjeve të Kirkofit dhe ligjit të Ohmit. Metodat e potencialeve të nyjeve dhe metoda e rrymave konturore. Zbatime. Veçori të zbatimit të tyre kur qarku përmban edhe burime të varur. Metoda hibride të përziera. Zbatime. Rezistenca e hyrjes. Metodat e përcaktimit të saj. Teoremat e Teveninit dhe Nortonit. Zbatime. Veçoritë e zbatimit të tyre kur qarku përmban edhe burime të varur. Teoremat e Millmanit dhe Kennelly (Kenelit). Zbatime. Teorema e Millerit. Kushtet e zbatimit të saj. Parimi i superpozimit (parimi i pavarësisë së veprimit ose parimi i mbledhjes). Sinjalet periodikë. Sinjalet periodikë sinusoidalë. Karakteristikat kryesore të tyre: Vlera maksimale (amplituda), frekuenca ciklike, frekuenca këndore, faza e lëkundjes dhe faza fillestare e lëkundjes. Vlerat e çastit të rrymës dhe tensionit. Ndërtimi grafik. Kujtesë nga numrat kompleksë. Moduli, argumenti i një numri kompleks. Trajta algjebrike dhe polare. Identiteti i Eulerit. Vlerat efektive dhe mesatare. Shembuj të llogaritjes për sinjale periodikë dhe për sinjale periodikë sinusoidale. Kuptimi i fazorëve të rrymës dhe tensionit. Kalimi nga vlerat e çastit në fazorët përkatës. Kuptimi i rezistencës aktive, reaktive dhe të plotë. Rezistencat komplekse. Ligjet e Kirkofit dhe Ohmit në trajtë komplekse. Metodat e potencialeve të nyjeve dhe rrymave konturore me fazorët. Shembuj të zbatimit të tyre. Qarqet me ndërlidhje induktive reciproke (qarqet me çiftim ose të çiftuar). Induktiviteti vetiak dhe reciprok. Shenjat dhe kufijtë e madhësive. Fillimet dhe mbarimet e çdo bobine të çiftuar. Rregulli për tensionet vetiake dhe reciproke në funksion të polariteteve të rrymave dhe të tensioneve të vendosura në qark. Modeli i dy bobinave të çiftuara me burime të varur tensioni. Modeli i të njejtave bobina të çiftuara me burime të varur rryme. Rezonanca e tensioneve dhe ajo e rrymave. Mirësia e qarkut dhe elementëve pjesëmarrës dhe karakteristikat e rezonacës. LITERATURA: 1. Golemi, Bardhyl. "Bazat teorike të elektroteknikës". Pjesa I. 1998 2. Cipo, P, Saqe. L "Teoria e qarqeve elektrike Ushtrime" Pjesa II, 1992 3. V. daniele etc. "Elettrotecnica"

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

11

ANALIZË MATEMATIKE 3 Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 2 Leksione 2 Ushtrime Seminare 1 Laboratore, Projekte, Detyra Kredite 3

Programi Elementet e terorise se fushes. Fusha skalare. Derivatet. Gradienti dhe vetite e tij. Fusha vektoriale. Vektoret e nje fushe vektoriale. Interpretimi hidrodinamik i fluksit, te nje fushe vektoriale. Fluksi i nje fushe vektoriale. Teorema e Gausit. Integralet e fushes dhe te siperfaqes. Divergjenca e nje vektori te fushes.Integralet e fushes dhe lineare. Integralet e fushes dhe te siperfaqes. Formula e Green-it. Rrotullimi i nje vektori te fushes.Teorema e Stokes. Integralet lineare te pavarura. Operatoret diferencaile te rendit te pare. Operatoret diferencaile te rendit te dyte. Disa fusha te vecanta. : fusha potenciale, harmonike, elektrostatike. Funksionet e nje variable komplekse. Numbrat komplekse.Forma algjebrike dhe trigonometirke te numrave komplekse. Formula e Eulerit. Percaktimi i nje funksioni me numra komplekse. Limiti dhe vazhdueshmeria. Derivati. Funksionet analitike. Ekuacionet Cauchy-Riemann. Disa funksione elementare komplekese. Funksionet harmonike dhe analitike. Transformimi i Laplasit. Vetite e transformimit te Laplasit. Transformimi i Laplasit te disa funksionev ete rendesishme. Tabela e transformimeve te lapasit. Metoda e transformimit te Laplasit per ekuacionet diferenciale. Ekuacionet intgrale. Ekeuacionet Diferenciale- Integrale. Funksioni impulsive dhe funksioni i Dirakut. Serite e pafundme. Limiti i sekuencave. Sekuencat monotone. Serite convergjente dhe divergjente. Serite me terma pozitive. Kriteri Cauchy. Kriteri Dalambert. Kriteri integral Cauchy. Serite me trema positive dhe negative. Konvergjenca absolute. Serite funksionale. Konvergjenca unformed. Serite e fuqise. LITERATURA: 1. Jorgo Malita, Akli Fundo " Analiza Matematike II" 2. Viktor Kabili , etj. "Ushtrime të Analizës Matematike "(për Fakultetet Inxhinierike) 3. Luigj Gjoka " Analiza Matematike II" 4. A. Bardulla, V. Kredhi "Ushtrime dhe problema të Analizës Matematike" (Përkthim. Despenca II)

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

12

TEKNIKAT DHE GJUHET E PROGRAMIMIT Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 2 Leksione 2.5 Ushtrime Seminare 2 Laboratore, Projekte, Detyra 0.5 Kredite 5

Programi Skedarët (File) e tipit tekst dhe binar; Strukturat e të dhënave : paraqitja e të dhënave në kujtesë; adresuesit (pointers); vendosja e kujtesës statike, në "stack" dhe dinamike; listat e bashkuara, "stack" dhe rradhë; administrimi i kujtesës në ekzekutim; strategjitë për zgjedhjen e strukturave të të dhënave; Kërkimi i rrugëve të shumëfishta nëpërmjet "stack" dhe rradhës; Rekursiviteti: koncepti rekursiv; funksionet matematike rekursive; proçedurat e thjeshta rekursive; implementimi i rekursivitetit; strategjia "përçaj dhe sundo"; Tipi abstrakt i të dhënave "ADT" (Abstract Data Type): rëndësia e abstragimit; ndërfaqja proçedurale e të dhënave; tipi abstrakt i të dhënave; inkapsulimi dhe fshehja e të dhënave; shëmbuj ADT; Algoritmet elementarë: hyrje në kompleksitetin e algoritmeve dhe matja e efikasitetit (performance); kërkimi sekuencial dhe binar; rregulli kuadratik, linear dhe logaritmik. Hyrje ne programimin ne C. Struktura e nje programi ne C. Deklarimi i madhesive ne gjuhen C. Funksionet printf(), getchar(), putchar(), Konstantet dhe variablat, tipet e variablave, funksioni scanf(). Variablat globale dhe lokale. Kalimi i vlerave te parametrave " by value". Kalimi i parametrave " by reference". Perdorimi i pointerave. Struktura e kodit burim ne gjuhen C. Struktura e te dhenave. Leximi dhe shkrimi i skedareve ne C. Operacionet I/O me skedare tekst dhe binare. Klasat e memorizimit. Struktura dinamike. Menaxhimi i memories. LITERATURA: 1. A. Gjonaj e te tjere, "Programimi dhe gjuha C" 2. P. Demichelis, E. Piccolo, "Introduzione all'Informatica in C" 3. Ë. Kernigham, D. M. Ritchie, "Programimi ne gjuhen C", Perkthim nga T. Luarasi

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

13

KOMUNIKIMI INXHINIERIK Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 2 Leksione 1 Ushtrime Seminare 0.5 Laboratore, Projekte, Detyra 0.5 Kredite 2

Programi Njohuri të përgjithshme, rëndësia e aftësive komunikuese, si të komunikojmë. Fjalët, pjesët e fjalisë, fjalitë, rëndësia e shenjave të pikësimit, gramatika, stili. Procesi i të shkruarit, fillimi, përcaktimi i objektit, zgjedhja e ideve, shtypja e materjalit, formatimi, ruajtja e materjalit. Informacione teknike, numrat dhe simbolet, saktësia, njësitë, simbolet, statistikat, tabelat, grafikët x ­ y, grafikët e ndryshëm, histogramat, diagramat, paraqitja e sistemeve dhe procedurave. Paraqitja e ideve, idetë e projektimit, idetë analitike. Informacion për e-mailin dhe internetin. WWW, rrugët për te informacioni, bashkësia e linkeve, informacioni mbi informacionin, përdorimi i informacionit të internetit, E-maili. Raportet laboratorike, mënyra e paraqitjes së tyre, titulli, qëllimi, teoria, aparatura, procedurat, rezultatet, analiza, konkluzionet. Esetë dhe përgjigjet e provimeve. Procesi i përgaditjes së esesë, struktura, titulli, diagrama e përgatitjes së saj. Mënyra e të shkruarit gjatë provimit, plani i provimit, teknikat që përdoren gjatë provimit. Raportet. Përcaktimi i qëllimit të tij, struktura, fillimi dhe fundi, përmbledhja, përmbajtja, hyrja, konkluzionet, rekomandimet, referencat, shtojcat, stili, paraqitja. Tipet e raporteve, raporte vizitash, raportet fushore, raportet e trajnimit, raportet e testimit dhe investigimit, raportet e vizibilitetit, raportet e projekteve, raportet e progresit. Raportet finalë të fund vitit, planifikimi, përmbajtja, qëllimi dhe objektivat, teoria, shfletimi i literaturës, ajo që është bërë, analiza, konkluzione dhe rekomandime, shtojcat, etj. Prezantimet gojore, mjetet vizuale, kompjuteri, projektori, përgatitja, mënyra e prezantimit, koha e përdorur, stili, përgjigja e pyetjeve, etj. Puna në grup dhe mbledhjet. Komunikimi si pjesë e punës me njerëzit, puna në grup, si të bëhesh i suksesshëm në grup, mbledhjet, axhenda, etj. Letrat e ndryshme, mënyra e paraqitjes së tyre, stili dhe gjatësia. CV dhe aplikimet për punë. Letrat e aplikimit, formularët e aplikimit, etj. Intervistat. Intervistat për punë, përgatitja, intervista. Komunikimet profesionale. . LITERATURA: 1. John W. Davies "Communication Skills A Guide for Engineering and Applied Science Students 2001" 2. Dario Corno, " Scrivere e comunicare Teoria e pratica della scrittura in lingua italiana 2002"

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

14

PROBABILITETI Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 2 Leksione 2 Ushtrime Seminare 1 Laboratore, Projekte, Detyra Kredite 3

Programi Ngjarja dhe propabilitieti. Ngjarja dhe algjebra e ngjarjeve. Perkufizimi statistikor i propabilitetit, perkufizimi klasik i propabiliitetit, ndertimi i aksiomave, vetite. Propabilitieti me kusht i ngjarjeve te pavarura. Propabiliteti i plote, formula e Bayes. Sasite e rastesishme. Kuptimi i sasise se rastesishme. Sasite e rastesishme diskrete. Karakkteristikat numerike te sasisve te rastesishme diskrete, vetite e tyre. Teste te perseritura. Shperndarja bonomiale. Pritja matematika e dispresionit. Llogaritja e perafert e Pn(m). Shperndarja e Poisson. Funksioni i shperndarjes se sasise se rastesishme. Funksioni i shperndarjes, vetite e tij. Sasite e rastesihsme te vazhdueshme, karakteristika numerike. Momentet dhe menyra. Mosbarazimi i Chebyshev. Teorema e Chebyshev-Bernoulle-Poisson. Ekesperimente uniforme dhe shperndarjet normale. Shperndarjet Chi-square (X2) dhe shperndarja e studentit. Proceset e rastesishme. Kuptimi i proceseve te rastesishme. Karakteristikat e proceseve te rastesishme. Procesi i Poison. Proceset e rastesishme te vazhdueshme. Statistikat matematike. Objekti i statistikave matematike. Perzgjedhjet. Perpunimi fillestar i te dhenave statistikore, karakteristikat e perzgjedhjes. Vleresimi i parametrave. Metoda e maksimumit te ngjashmerise. Vleresimi ne intervale i parametrave. Intervali i besueshmerise i pritjes matematike, dispersioni dhe propabiliteti. Testimi i hipotezave. Kriteri i rregullimit. Elementet e korrelimit. LITERATURA: 1. Sh. Leka, "Teoria e probabiliteteve dhe Statistika matematike", Tiranë, 1998. 2. Sh. Leka, etj., "Ushtime të Teorisë së probabiliteteve dhe Statistikës"

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

15

SEMESTRI 3

___________________________________________________________________________ GJUHË E HUAJ 2 (ANGLISHT) Ndarja e krediteve Kodi i Laboratore, Semestri Kredite lëndës Leksione Seminare Projekte, Detyra 3 1 1 2

Programi Unit 1. Electronics in the home. Reading for a purpose. S- Understanding and describing electronics diagrams. Unit 2. Choosing a course. Guessing from context. S- Requesting information. Unit 3. Full-time student. S- Comparing and contesting. Unit 4. Component values. S- Linking facts and ideas. Unit 5. Batteries. S- Describing components. Unit 6. Making a recording. S-Describing a process. Unit 7. Sound engineer. Comparing sources. S- Giving advice. Unit 8. Remote Control. Information transfer. S- Actions in sequence. Describing a process. Unit 9. Alarm systems. S-IF sentences. Explanations. Unit 10. Radio. Information. S- Word formation. Transistor characteristics. Cocating and applying information. S- Describing transistor characteristics. Ordering components. Unit 12. Metal detector. Linking what you read and what you know. S- Transitive verbs. Linking facts and ideas. Revision. Vocabulary and grammar points from the topics covered. Written test. LITERATURE: Eric H Glendinning, John Mc Ewan, Oxford English for Electronics

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

16

ANALIZË NUMERIKE Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 3 Leksione 1.5 Ushtrime Seminare 1 Laboratore, Projekte, Detyra 0, 5 Kredite 3

Programi Gabimet e rrumbullakimit. Aritmetika e kompjuterit. Interpolimi dhe përafrimi polinomial. Polinomi i Lagranzhit. Diferencat e ndara dhe të fundme. Interpolimi i Hermitit. Interpolimi me Spline Kubik. Polinomet ortoganale dhe metoda e katroreve më të vegjël. Përafrimi me funksione racionale. Përafrimi me polinome trigonometrike dhe transformimi i shpejtë Furie ( FFT ). Diferencimi dhe integrimi numerik. Zgjidhja e ekuacioneve të një variabli. Metoda e bisektimit, e sekantes dhe Njuton - Rafson. Metoda e Mylerit, e Brentit. Metodat direkte dhe iterative për zgjidhjen e sistemeve të ekuacioneve lineare. Metoda e Gausit dhe LU faktorizimi. Metoda Cholesky. Sistemet me matrica band. Metoda e Jakobit. Metoda Gauss - Zejdel. Metodat SOR dhe AOR. Zgjidhja numerike e sistemeve të ekuacioneve jolineare me metodën e Njutonit, Kausi ­ Njutoniane dhe të zbritjes më të shpejtë. Metoda numerike(e Eilerit, trapezoidale, Runge ­ Kutta, e Adams - Bashforth dhe Adams ­ Moultonit) për zgjidhjen e ekuacioneve dhe të sistemeve të ekuacioneve diferenciale. Metoda e goditjes, e diferencave të fundme, Ralley-Ritz për problemet kufitare lineare dhe jolineare për ekuacionet diferenciale të zakonshme. LITERATURA: 1. V. Zenjo, F. Hoxha "Analiza Numerike". Tiranë, 1995. 2. R. L. Bërden, J. D. Faiyes " Numerical analisis". Boston, 1993.

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

17

ELEKTROTEKNIKË 2 Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 3 Leksione 3.5 Ushtrime Seminare 1 Laboratore, Projekte, Detyra 0.5 Kredite 5

Programi Transformatorët idealë. Karakteristikat kryesore. Rezistenca e daljes e reflektuar në hyrje të transformatorit ideal. Transformatorët fizikë njëfazor pabërthamë ferromagnetike. Modelet përkatës me burme tensioni dhe burime rryme të varur. Kujtesë nga seria trigonometrike Furie. Përcaktimi analitik i komponentes konstante dhe koeficientëve a n dhe b n . Përdorimi i simetrisë. Vlera efektive dhe mesatare e sinjalit periodik josinusoidal. Fuqia e çastit dhe vlera mesatare e saj. Teorema e Parsevalit. Analiza e qarqeve lineare me sinjale periodike josinusoidale. Rezonanca dhe veçoritë e shfaqjes së saj. Analiza e qarqeve në regjimet kalimtare në zonën e kohës. Qarqet e rendit të parë. Ligjet e komutacionit. Analiza e qarqeve me një element me kujtesë: Shqyrtimi i qarqeve të degëzuar me një element me kujtesë. Analiza e qarqeve me dy elementë me kujtesë. Shqyrtimi i rasteve të ndryshme të përcaktimit të zgjidhjeve. Transformimet integrale Furie dhe të Lapalsit. Veçori të transformimit për funksione të ndryshme: funksioni shkallë njësi, funksioni proporcional, funksioni i Dirakut. Analiza e qarqeve në zonën e frekuencës me anë të transformimit integral Furie. Karakteristikat e amplitudës dhe të fazës. Shembuj zbatimi. Qarqet me dy porta dhe qarqet me shumë terminale. Ndryshimi mes tyre. Ekuacionet e qarqeve me dy porta: ekuacionet e trajtave Z, Y, A, H, G. Veçori të ekuacioneve. Lidhjet e qarqve me dy porta në seri, paralel dhe në kaskadë. Përcaktimi i matricave të barasvlershme sipas mënyrës së lidhjes. LITERATURA: 1. Golemi. Bardhyl `Bazat teorike të elektroteknikës. Pjesa e parë dhe e dytë. 2002" 2. Cipo.P., "Leksione të Elektroteknikës 2". 2004 3. Desoer. Ch., Kuh R. "Bazat e qarqeve elektrikë" 1998.

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

18

TEORIA E SINJALEVE Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 3 Leksione 3.5 Ushtrime, Seminare 1.5 Laboratore, Projekte, Detyra 1 Kredite 6

Programi Sinjalet dhe sistemet e përcaktuar në kohë të vijueshme. Përcaktimi i energjisë dhe i fuqisë mesatare. Analiza Furie:Seria dhe Transformimi Furie. Spektri i energjisë dhe i fuqisë;funksioni i autokorrelacionit. Sinjalet periodike dhe spektri i tyre diskret. Sistemet lineare dhe të qëndrueshëm në kohë:përgjigjia impulsive, konvolucioni, përgjigjia në frekuencë. Koncepti i filtrit. Teorema e kampjonimit Sinjalet e papërcaktuar në kohë të vijueshme Koncepte të përgjithshme për proceset e rastit në kohë të vijueshme. Metodat statistikore:Densiteti i probabilitetit. Proçeset stacionare dhe ciklostacionare. Analiza spektrale e proceseve stacionare;spektri i fuqisë. Karakteristikat statistikore të proçeseve të rastit të filtruar. Proçesi ergodik. Klasa e proçeseve të përdorshme në telekomunikacion:proëçesi Gaussian, zhurma Gaussjane e bardhë dhe me ngjyrë, proceset për transmetimin e të dhënave. Modeli i kanalit në telekomunikacion. SEMINARE : Ushtrime per temat e trajtuara me lart. Laboratore : Zgjidhje ne ambientin e MATLAB-IT Zberthimi ne seri trigonometri furie Vetite e trasformimit Furie ( vetia e ndrimit te shkalles ) Moduli i sinjalit ( Moduli ne amplitude) Detyre kursi: Zgjidhja e nje problemi qe perfshin temat kryesore te trajtuara ne leksione dhe seminare. LITERATURA: 1. H. Muçostepa "Sinjalet dhe sistemet " 2001 2. S. Saliu "Përpunimi numerik i sinjaleve" 1988

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

19

MATJET ELEKTRONIKE Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 3 Leksione 3 Ushtrime, Seminare 1 Laboratore, Projekte, Detyra 1 Kredite 5

Programi Sistemi i njësive, Standartet e matjes. Sitemi i kontrollit dhe çertifikimit të aparateve matës. Sitemi i kalimit të njësive të matjes. Organizimi i metrologjisë. Gabimet dhe metodat e përpunimit të rezultateve të matjeve. Ligji i shpërndarjes normale. Gabimi mesatar kuadratik. Intervali i sigurisë. Zhurmat dhe burimet e zhurmave. Matja e madhësive nën praninë e zhurmave. Instrumentat analogë. Sistemet e matjes magnetoelektrike, elektromagnetike dhe elektrodinammike. Matja e rezistencës: Matja e rezistencës në rrymë të vazhduar. Metodat klasike të matjes së rezistencës. Reziztencat me katër borna. Matja e rezistencës: Matja e rezistencës me metodat e krahasimit. Urat e rrymës së vazhduar. Matja e rezistencës: Përdorimi i metodave të urave në përcaktimin e difekteve në linja. Matja e rezistencave të mëdha. Matja e rezistencës: Matja e rezistencës me ura të rrymës alternative. Matja e Induktivitetit, Kapacitetit me ura. Elementet parazitare dhe ekranizimi i Urave. Elemente ndihmës të urave: gjeneratori, treguesi i zeros, trasformatori ndarës. Q-metri. Oshiloskopi elektronik analog. Ndërtimi i CRT dhe i blloqeve ndihmës, gjeneratori i bazës së kohës, blloku i sinkronizimit. Përdorime të Oshiloskopit në matjen e periodës, fazës, amplitudës, diferencës fazore. Matja e frekuencës me krahasim. Oshiloskopet me dy rreze. Sondat e oshiloskopëve. Instrumentat elektronike klasikë. Instrumentat elektronike me Amplifikator Operacional. Instrumentat numerike. Portat logjike, flip-flopet, Ekranet, numëratorët me bazë 16, 10, 2000, regjistrat. Matja numerike e kohës, frekuencës dhe intervalit të kohës. Instrumentat numerike: Matja numerike e tensionit, rrymës dhe rezistencës. Shndërruesit ADC me një pjerrësi dhe DAC shkallë. Voltmetrat numerike me një dhe dy pjerrësi. Sistemet Automatike të matjeve: Ndërfaqja seriale RS232 dhe ajo paralele IEEE 488/ GPIB. Komandat bazë të ndërfaqësimit GPIB. Instrumentat Virtuale. Njohuri të përgjithshme për gjuhën e programimit LabView dhe përdorimet e saj. LITERATURA: 1. R. Çani "Matjet elektrike" 1986 2. J. Agalliu "Matjet elektronike" 2000 3.David A. Bell, "Electronic Instrumentation and Measurement", 1994.

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

20

AUTOMATIZIM Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 3 Leksione 3 Ushtrime, Seminare 1 Laboratore, Projekte, Detyra 1 Kredite 5

Programi Sinjalet kryesore në sistemet e komandimit. Sinjali analog dhe diskret, sinjali binar. Bllokskema e sistemit automatik dhe SKN. Sensorë dhe ekzekutues, burimet e sinjaleve. Kampionimi dhe rindërtimi, koncepte. Transformimi i sinjalit. Komandimi i një procesi elementar. Bllokskema dhe modulet e automatit të programueshëm: Bllokskema e PLC. Module inteligjente dhe të zakonshëm. Korespodenca fizike dhe logjike e I/O, nivelet e sinjaleve. Memoria e sistemit, backup dhe setup. Shembuj kompletimi të PLC. Programimi: Koncepti i IL, instruksionet kryesore. Veprime arithmetike dhe logjike në IL. LD: simbolika, qarku, segmenti. Nyjet kryesore logjike. Nyje funksionale dhe operuese. Aspekte aplikative. Aspekte informatike: Konceptimi informatik i sistemit. Përshkrimi i disa moduleve softuer. Fflowcharts për komunikim. Siguria e punës së sistemeve të komandimit me kompjuter. Zbatime. LITERATURA: 1. K. Veisllari, "Komandimi me kompjuter", shblu, Tiranë 2004. 2. K. Veisllari, "Automatizim: Automatët e programueshëm", UPT, Leksione, Tetor 2004. 3. D. Giaquinto, S. Rubin, "Automazione", San Marco, 1999.

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

21

ELEMENTET DHE TEKNOLOGJITË ELEKTRONIKE Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 3 Leksione 3.5 Ushtrime, Seminare 1.5 Laboratore, Projekte, Detyra 1 Kredite 6

Programi Moduli i kësaj lënde është hartuar në kapitujt e mëposhtëm: Sinjalet, spektri i frekuencës të sinjaleve, sinjalet analoge dhe numerike, amplifikatorët. Gjysëmpërcjellësit: fizika dhe teknologjia, bashkimi pn në gjysëmpërcjellës. Dioda, karakteristikat e diodës, analiza e qarqeve me dioda. Modeli për sinjal të vogël dhe përdorimi i tij. Dioda Zener. Qarqet radrizuese, qarqet kufizuese. Tranzistori bipolar me bashkim (BJT), struktura fizike, zonat e punës, funksionimi në zonën aktive. Karakteristikat e tranzistorit, analiza e qarqeve me tranzistorë në DC. Tranzistori si një amplifikator, modelet ekuivalente për sinjal të madh dhe sinjal të vogël. Polarizimi i tranzistorit BJT. Konfigurimet e amplifikatorit me një stad. Funksionimi i tranzistorit si çelës: zona e prerjes dhe e ngopjes. Tranzistori me efekt fushe (FET), struktura dhe funksionimi i tranzistorit FET. MOSFET me varfërim dhe MOSFET me pasurim, karakteristikat. Tranzistori JFET, karakteristikat. Analiza e qarqeve me FET në DC, polarizimi për qarqet me FET. Analiza e FET si amplifikator, konfigurimet bazë të amplifikatorëve me FET me një stad. Amplifikatorët MOS. Çelësat FET. Tranzistori MESFET: pajisjet me arsenur galliumi (GaAs). Amplifikatorët operacionalë: Analiza e qarqeve me amplifikator operacional ideal, konfigurimi invertues, konfigurimi joinvertues. Shembuj të qarqeve me amplifikatorë operacionalë. Dispozitivët optoelektronikë: struktura fizike, funksionimi, lazerat, diodat LED dhe fotodiodat. Sensorët. LITERATURA: 1. R. Mitrushi (Miho) "Elementet e Elektronikës", 2005 2. J. MILLMAN & C. HALKIAS "Elektronika e Integruar 1" (Përkthim) 3. A. S. SEDRA & K. C. SMITH "Microelectronics Circuits", 1998

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

22

SEMESTRI 4

___________________________________________________________________________ SISTEMET ELEKTRONIKE Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 4 Leksione 3.5 Ushtrime, Seminare 1.5 Laboratore, Projekte, Detyra 1 Kredite 6

Programi Amplifikatorët me shumë stade. Diagrama Bode. Brezi i lejimit i stadeve kaskade. Amplifikatorët me çiftim të kundërt negativ. Karakteristikat e përgjithshme. Analiza e disa skema me çiftim të kundërt negativ. Përgjigja në frekuencë e amplifikatorit me çiftim të kundërt negativ dhe. analiza e pergjithshme e tyre. Qëndrueshmëria e amplifikatorëve. Amplifikatorët operacionalë: ideal dhe real Amplifikatori operacional: stadet përbërse. Përgjigjja në frekuencë dhe kompesimet. Zbatimet kryesore të AO si bllok ndërtimi analog. Filtrat aktiv te ndryshem. Amplifikatorët e fuqisë të klasave të ndryshme. Amplifikatorët me brez të ngushtë. Qaeqet dhe sistemet fuqise. Oshilatoret sinusiodale me amplifikatore operacionale. Njohuri te përgjithshme për sistemet shifrore: Sistemet e numerimit dhe kodet. Kodet per dedektimin dhe korrigjimin e gabimeve, kodi i Hammingut, kodet CRC, kodet dydimensionale, kodet m në n, etj. Kodet për transmetimin dhe memorizimin e të dhënave në seri, të dhënat në seri dhe në paralel, kodet e linjave seriale. Qarqet shifrore: Llogjika CMOS, qarku invertues, portat NAND, NOR, etj. Karakteristikat elektrike të qarqeve CMOS në gjëndje statike dhe dinamike. Familjet llogjike. Sistemet kombinatore: Analiza e qarqeve kombinatore. Sinteza e qarqeve kombinatore. Mënyrat e ndyshme të minimizimit, hartat Karnaugh, metoda tabelare, etj. Problemet kohore ne qarqet kombinatore. Dekoderat, enkoderat, multiplekserat, gjeneratoret e paritetit, krahasuesat dhe struktura e tyre, mbedhësat, zbritësat dhe ALU, struktura e shumëzuesave. Sinteza e qarqeve kombinatore me ROM. Sistemet sekuenciale: Principet e qarqeve sekuencialë, bistablat, Latch-et dhe Flip ­ Flop-ët e ndryshëm, SR, JK, D, T, Master-slave, etj. Monoflopët dhe përdorimet e tyre. Analiza e makinës së gjendjeve e sikronizuar nga impulset e ores. Tabelat e gjendjeve. Projektimi i makinave te gjëndjeve duke perdorur diagramat e gjëndjeve. Regjistrat rëshqites. Numratorët e ndryshëm, sinkronë, asinkronë. Numratorët me rregjistra rrëshqitëes, unazorë, unazorë të përzier. Numratorët e realizuar me ROM. Memoriet: Memoriet ciklike, memoriet FIFO, LIFO. ROM-et, PROM-et, EPRROM-et, EEPROM-et. RAM-et statikë, struktura e tyre, RAM-et standartë statikë. RAM-et dinamikë, struktura e tyre, sinkronizimi i tyre. LITERATURA: 1. J. Agalli "Elektronika Lineare" 2001 2.John F. Wakerly "Digital Design, Principles and Practices" 2001, 3.Thomas Floyd "Digital Fundamentals", 2000

MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË

23

PËRPUNIMI NUMERIK I SINJALEVE Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 4 Leksione 3.5 Ushtrime, Seminare 1.5 Laboratore, Projekte, Detyra 1 Kredite 6

Programi Hyrje: Sinjalet dhe sistemet e thjeshtë diskretë, dhe vetitë e tyre. Kapitulli I : Pergjigja impulsive e sistemeve lineare. Karakterizimi i sistemeve me anën e përgjigjes së tyre impulsive. Paraqitja e sistemeve me anën e ekuacioneve me diferenca. Kapitulli II: Transformimi Furie i sinjaleve në kohë diskrete. Vetitë e transformimit Furie. Spektri i amplitudës dhe i fazës. Transformimi i kundërt Furie i sinjaleve në kohë diskrete. Pergjigja në frekuencë e sistemeve. Raste të veçanta të transformimit Furie. Transformimi Furie i sinjaleve periodike. Hyrje në filtrat numerikë. Korrelimi i sinjaleve dhe spektri i energjisë. Kapitulli III: Transformimi diskret Furie (TDF) për sinjalet në kohë diskrete, dhe veçoritë e tij. Transformimi diskret Furie për sinjalet diskrete me zgjatje të pafundme në kohë. Funksionet e Dritareve. Dukuria e shpërnadrjes së fuqisë. Kapitulli IV: Transformimi i Shpejte Furie (TSHF). Përzjerja e të dhënave në transformimin e shpejtë Furie. Koefiçientët Ën. Kapitulli V: Transformimi Z dhe vetitë e tij. Zonat e konvergjencës e Transformimit Z. Vetitë e zonave të konvergjencës të transformimit Z. Transformimi i kundërt Z. Lidhja midis Transformimit Z dhe Transformimit Furie. Filtrat numerikë. Filtrat numerikë me përgjigje impulsive të fundme (PIF) dhe përgjigje impulsive të pafundme (PIP). Realizimi rekursiv dhe jorekursiv. Diagramat bllok të sistemeve lineare invariante që përshkruhen nga ekuacionet me diferenca. Laboratore dhe Ushtrime. Pune laboratori Nr. 1 Ndertimi i nje programi te thjeshte ne MATLAB, per llogartijen e transformimit Furie. Gjetja e grafikut te spektrit te amplitudes dhe fazes per keto sinjale. Pune laboratori nr 2. Projektimi i nje filtri numerik brezlejues. Pune laboratori nr 3. Filtrimi i sinajleve duke perdorur filtrat numerike brezlejues. LITERATURA: 1. Vladi Koliçi, "Leksione", Tiranë 2005 2. Sokol Saliu, "Sinjalet dhe sistemet diskrete", 1989 3. Sanjit K. Mitra, "Digital signal processing ", McGraw-Hill, 2001 4. Sanjit K. Mitra, "Digital Signal Processing Laboratory Using Matlab", McGrawHill, 2001 5. Papulis, "Signal Analysis", 1981

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

24

BAZAT E TELEKOMUNIKACIONIT Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 4 Leksione 3.5 Ushtrime, Seminare 1.5 Laboratore, Projekte, Detyra 1 Kredite 6

Programi Telekomunikacioni dhe informacioni. Nocionet themelore të telekomunikacioneve, mardhëniet kryesore të sistemeve me njeriun, shërbimet kryesore dhe evolucioni i telekomunikacioneve; perspektiva e teknologjive të reja. Nocionet kryesore të informacionit, burimet e informacionit, sasia e informacionit, entropia, sasia e vendosjes, teprica dhe përkufizimet e debitit të informacionit. Kodimi dhe tipet e koduesve, duke dhënë dhe disa shembuj praktikë të kodimit të informacionit dhe të sinjalit. Në këtë kapitull trajtohen gjithashtu edhe sinjalet tipike zëri, figura dhe të dhënat, karakteristakat kryesore të tyre nga pikpamja e burimeve dhe të destinacioneve.Përkufizimet dhe parametrat kryesore të sistemeve të telekomunikacioneveNocionet kryesore të sistemeve dhe të cilësisë së tyre, duke dhënë përkufizimet kryesore të parametrave të dimesionimit cilësor dhe sasior. Përkufizimet kryesore të standarteve të telekomunikaconeve si: shuarja, amplifikimi dhe shafizimi i përbërë. Nocionet kryesore të nivelit absolut dhe relativ në një shembull të hipsogramës. Vlerësimet kryesore të trasmetimit dhe transmetimit konform, shembuj të zbatimeve në telekomunikacione të sistemeve dhe lidhjes së tyre.Bazat e trasmetimit numerikBazat kryesore të trasmetimeve numerike, duke paraqitur teoremën e Naikuistit për rezolucionin në kohe dhe në amplitudë. Modulimi, tipet kryesore të modulimeve dhe aplikimet përkatëse të tyre. Kampionimi dhe efektet e shkeljes së teoremës së kampionimit dhe kampionimi me mbajte. Zbatimet. Multipleksimi dhe tipet e aksesit: TDMA, FDMA dhe CDMA.Sistemet numerike të komunikimitTipet e modulimeve PAM, PCM linear dhe diferencial. Gjithashtu jepen zbatimet praktike të kodimit PCM në standartin Bell dhe atë Europian. Modulimet e tjera të gjerësisë dhe pozicionit të impulsit PËM dhe PPM zbatimet e tyre.Sistemet e radiourave numerike dhe aplikimet Princimet kryesore të radiourave numerike dhe elementeve ndërtues të tyre, shpjegimi i blloqeve modulatordemodulator, i tipeve kryesore të modulimeve dhe demodulimeve si mPSK. Zbatimi praktik i llogaritjes së një lidhje radiourë numerike si dhe krahasimi me një radiourë analoge. Në laboratorët studenti njihet me teknikat e modulimit dhe kodimit të sinjaleve numerike në sistemin PCM.Studimi i modulimit impulsive nw amplitudw PAM.Studimi i modulimeve PWM dhe PPM, aplikimet praktike te tyre.Studimi i kodimit PCM linear dhe diferencial. LITERATURA: 1. Adrian Shehu, "Telekomunikacionet", shblu, Tiranë 1997. 2. John Proakis, "Digital Communications", 1999. 3. Bernard Sklar, "Digital Communications: Fundamentals and Applications", 2002.

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

25

RRJETAT TELEMATIKE Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 4 Leksione 3.5 Ushtrime, Seminare 1 Laboratore, Projekte, Detyra 0.5 Kredite 5

Programi Proceset kryesore në rrjetat telematike: Vështrim i përgjithshëm në proceset kryesore të rrjetave telematike: transmetimi, sinjalizimi, komutimi dhe përhapja e sinjalit. Cilësia e shërbimeve dhe parametrave të tyre. Studimi i teknikave të multipleksimit: TDM, FDM dhe CDM. Teknikat e aksesit TDMA, FDMA dhe CDMA. Teknikat e komutimit në qark dhe në paketë. Komutimi me paketë: datagrami dhe qarku virtual me paketë. Teknikat bazë të sinjalizimit dhe të trafikut. Matja e trafikut. Rrjetat: Modeli OSI: Vështrim i përgjithshëm për modellin OSI. Funksionet e secilës nga shtresat. Protokollet e dritares: stop and ëait, go-back-N, zgjidh dhe transmeto. Tipet e kodimeve të trasmetimit, pariteti dhe FEC. Mënyra e kontrollit të trafikut dhe humbjet. Rrjetat e integruara: Studimi i rrjetave të trasmetimit të integruara: ISDN, ADSL, Fibre Channel, PON. Arkitektura e rrjetave të integruara. Veçoritë e secilës prej rrjetave. Elementet kryesore të rrjetave globale gjeografike PDH dhe SDH. Tiparet e tyre dhe protokollet STM. Rrjeti i Internetit: Rrjeti i Internetit dhe tiparet bazë të tij. Një vështrim i shkurtër në protokollin IP, ICMP dhe routing. Protokollet në nivel aplikacioni si name, email, etj. Një shembull i aplikimit të një programi sniffer. LITERATURA: 1. Tanenbaum, "Computer Networks", 2003.

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

26

ALGORITËM DHE PROGRAMIM I AVANCUAR Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 4 Leksione 3.5 Ushtrime, Seminare 1 Laboratore, Projekte, Detyra 0.5 Kredite 5

Programi Krahasimet midis C++ dhe C. Programimi i orientuar nga objekti. Ndërtimi i një programi në C++. Paraproçesorët, komentet, variablat. Funksionet e librarive, file header të ndërtuara nga përdoruesi dhe manipulatoret. Kushti if, cikli while dhe do while. Cikli for, çelësi switch, operatorët logjike, fjalët kyçe break, continue. Strukturat, tipi i të dhënave enumerative, argumentat reference në funksione Funksionet online, funksionet me argumenta default. Klasat dhe objektet në C++. Funksionet anëtare të klases, konstruktore dhe destruktoret. Trashëgimia, klasat base dhe klasat e derivuara. Adresat dhe pointerat në objekte, administrimi i memories me new dhe delete. Polimorfizmi dhe mbingarkimi i funksioneve operatore. Funksionet friend Libraria standarte e "template"ve. Analiza e algoritmeve dhe projektimi algoritmeve. Algoritmet elementare. Struktura HEAP. Ç'jane strukturat Heap, vetia heap renditja e strukturave duke perdorur algoritmin Heapsort. Renditja ne kohe reale. Struktura e te dhenave. Stivat, Radhet, Lista, Listat zinxhir. Tabela Hash. Tabelat me adresim direkt, tabelat hash. Minimizimi i perplasjeve nepermjet organizimit hash sipas metodes zinxhir. Pemet binare te kerkimit. Pemet RB. Teknikat per projektimin dhe analizen e algoritmeve. Programimi dinamik. Algoritmi divide-and-conquer. Algoritmi greedy. Algoritmi mbi grafet. Seminaret do te ndjekin argumentat e leksioneve. LITERATURA: 1. Leksione të përkthyera 2. B. Stroustrup "C++ Programing Language" 3. B. Eckel "Programare in C++"

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

27

SEMESTRI 5

___________________________________________________________________________ ELEKTRONIKË FUQIE Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 5 Leksione 3.5 Ushtrime, Seminare 1.5 Laboratore, Projekte, Detyra 1 Kredite 6

Programi Karakteristikat elektrike të shndërruesve statikë, burimet e energjisë dhe klasifikimi i tyre, strukturat bazë të shndërruesve statikë për rrjeta si edhe sintezën e tyre. Rregullatorët e tensionit me akumulim energjie, problemet e humbjeve termike dhe llogaritja e ftohësave. Rregullatorët me komutim të tensionit, karakteristikat elektrike të amplifikatorëve të fuqisë për mekanizma të vegjël, problematikat e besueshmërisë dhe të mjedisit, analiza e emetimit elektro-manjetik. Shndërruesat statikë me resonancë, studimi i mundësisë i disa skemave tipike te shndërrimit statik (SHS Jones, Wagner, McMurray, etj.), simulimi i shndërruesve statikë. Kontrolli i harmonikave të larta në dalje. Strategjia P.W.M. Zbatime : UPS. Parashikohen ushtrime në auditor si edhe eksperimentime në laborator me pikësynim sqarimin e tematikave të zhvilluara në leksion. I jepet një rëndësi e veçantë përdorimit të qarqeve që i dedikohen realizimit të integruar të shndërruesve statikë me komutim me fuqi të vogël. Laboratoret konsistojne ne simulime ne PSPICE i SHS A ­ V trefazore; SHS V ­ V te Jones-it; SHS V ­ A njefazore LITERATURA: 1. Mohan, Undeland, Robbins , "Power Electronics" 2. A. Xhuvani "Elektronika e fuqise", SHBLU- 2004

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

28

ELEKTRONIKË ANALOGE Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 5 Leksione 3.5 Ushtrime, Seminare 1.5 Laboratore, Projekte, Detyra 1 Kredite 6

Programi Amplifikatorët me shumë stade. Diagrama Bode. Brezi i lejimit i stadeve kaskade. Amplifikatorët me çiftim të kundërt negativ. Karakteristikat e përgjithshme. Analiza e disa skema me çiftim të kundërt negativ. Përgjigja në frekuencë e amplifikatorit me çiftim të kundërt negativ dhe.analiza e pergjithshme e tyre. Qëndrueshmëria e amplifikatorëve. Amplifikatorët operacionalë: ideal dhe real Amplifikatori operacional: stadet përbërse. Përgjigjja në frekuencë dhe kompesimet. Zbatimet kryesore të AO si bllok ndërtimi analog. Filtrat aktiv te ndryshem. Amplifikatorët e fuqisë të klasave të ndryshme.Amplifikatorët me brez të ngushtë. Qaeqet dhe sistemet fuqise .Oshilatoret sinusiodale me amplifikatore operacionale. LITERATURA: 1 .J. Agalli "Elektronika Lineare" 2001

MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË

29

KOMANDIM ME KOMPJUTER (me zgjedhje) Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 5 Leksione 3.5 Ushtrime, Seminare 1.5 Laboratore, Projekte, Detyra 1 Kredite 6

Programi Sinjalet e sistemeve te komandimit me kompjuter (SKN).Bllokskema funksionale e SKN. Tipet e sinjaleve. Kampionimi, probleme te kampionimit. Teorema Shannon. Rindertimi , probleme .Transformimi Z, veti te transformimit Z. Komandimi i nje procesi "elementar ".Modeli dikret i procesit te vijueshem .Sistemi Proces ­Kompjuter .Studimi ne rafshin Z. Teoria e SKN . Ekuacionet e pergjitheshme te gjendjes .Zgjidhja e ekuacioneve . Funksioni i Transmetimit Diskret.(FTD). Analiza e sistmeve te kontrollit numerik. Qendrueshmeria. Komandueshmeria dhe Rindertueshmeria . Projektimi i komandes numerike. Transformimi i sistemit analog ne numerik.Vendi gjeometrik i rrenjeve.Transformimi i frekuences .PTD ­ numerik .Metodat e modelit. Lidhja e kundert sipas te gjitha gjendjeve .Pergjigja e rrafshet ne kohe minimale . Asemblimi i sistemit te komandimit CPU , memorie, porta I/O Kartat I/O.Kartat N/A. Kartat A/N Programimi i PLC Drejtime te konceptimit informatik . Modulet e PLC . Prekje ne IL, LD , ST, FBD, SFC .Rrjetat e PLC , koncepte . Laboratore Simulimi i nje SKN me rregullator P, PI dhe kompesim poli .Asemblimi dhe Tarimi i nje SKN ne ambjentin hibrid GP10-PC. Programimi ne ambient virtual apo real i PLC ne IL. LITERATURA: 1. Kujtim Veisllari, "Komandim me kompjuter", SHBLU Tirane 2004 2. Kujtim Veisllari, "Kontroll Numerik 1", SHBLU, Tirane 1997 3. K.J. Astrom , B.Wittenmark "Computer controlled systems", Prentice Hall

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

30

RRJETAT E TRANSMETIMIT TË TË DHËNAVE (me zgjedhje) Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 5 Leksione 3.5 Ushtrime, Seminare 1.5 Laboratore, Projekte, Detyra 1 Kredite 6

Programi Historia e zhvillimit të Rrjetave të kompjuterave. Arkitektura. Teknologjia, shërbimet e ofruara. Arkitektura e protokollit, modeli i references OSI. Niveli fizik: Bazat e transmetimit të të dhënave nëpër mjedisin fizik. Mjediset e transmetimit, karakteristikat e transmetimit, përdorimi, sinjalizimi. Ndërfaqet standarte të kompjuterit. Niveli i linjës së të dhënave (data link): Transmetimi sinkron dhe asinkron i të dhënave. Kapja e aksesit, TDMA, CSMA, CSMA/CD. Kontrolli i gabimeve dhe korrigjimi, CRS, ARQ. Kontrolli i rrjedhjes, X25, SNA data links SDLC, HDLC. Shtresa e data-link në Internet SLIP, PPP. Rrjetat me shtrirje Lokale (LAN): Teknologjia dhe Topologjia, LAN-et Broadband dhe baseband, Ethernet COAX dhe UTP, rrjetat unaze (ring): Token ring, Token Bus, FDDI. Niveli i rrjetit: Komutimi me qark, paketë dhe mesazh. Komutimi paketë me qarqe virtuale, komutimi datagram, algoritmat e ruugëzimit, kontrolli i trafikut. Ndër-rrjetëzimi: Bridget, routerat dhe portat. Niveli i transportit: funksionet dhe shërbimet, adresimi, ndërfaqet, kontrolli i rrjedhjes, TCP/IP: formati i paketës. UDP: formati i paketës. Cilësia e protokollove të transportit. Niveli i aplikimit: Siguria, DNS, SNMP, e-mail, ftp, tftp, rrjeti Web dhe shërbimet. Rrjetat X25 me komutim paketë: Shërbimet, arkitektura, shtresat e protokollit, qarqet virtuale, kontrolli i gabimeve X.3, X.28, X.29. Rrjetat propretare SNA: Arkitektura. Elementet e rrjetave SNA, formati i paketave, adresimi dhe rrugëzimi. Interneti: Historia, arkitektura, SLIP, PPP data links, adresimi fizik, rezolucioni i adresës ARP, adresimi IP, protokollet e ndër-rrjetëzimit: IGP, EGP, BGP, OSPF. Aplikimet e Internetit. Rrjeti Web dhe shërbimet. Sistemi operativ Unix: Sistemi operativ. Njohuri rreth komandave në Unix. Proceset në Unix. Menaxhimi i punëve dhe proceseve. Kontrolli i kapjes së skedareve dhe direktorive. Editoret e tekstit në Unix. Puna me filat dhe direktoritë. Posta Elektronike. Manuali online. Ushtrimet në seminaret e lëndës do të ndjekin argumentat e trajtuar në leksionet. Ushtrimet do të synojnë te koceptet dhe njohuritë e marra në leksione në lidhje me çështjet e ndryshme dhe teknikat e transmetimit në rrjetat e të dhënave. Laboratoret do të zhvillohen në LAN-in e Laboratorit të Seksionit të Telekomunikacionit dhe do të synojnë në marrjen e njohurive dhe koncepteve praktike gjatë punës me rrjetat e të dhënave dhe Internetit. LITERATURA: 1 . Vladi Koliçi, "Rrjetat e të Dhënave", Leksione , Tiranë 2004. 2. Vladi Koliçi, "Sistemi Operativ Unix", shblu, Tiranë 2000. 3. Andrew S. Tanenbaum, "Computer Networks", Third Edition, Prentice-Hall, Inc. 1996. 4. Stallings, "Data Communications Networks", 1994 .

MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË

31

ELEKTRONIKA PËR TELEKOM (me zgjedhje) Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 5 Leksione 3.5 Ushtrime, Seminare 1.5 Laboratore, Projekte, Detyra 1 Kredite 6

Programi Amplifikatorët e fuqishëm të frekuencës së lartë (Klasa C), parimi i ndërtimit të tyre, zgjedhja e regjimit të EA në amplifikatorët e fuqishëm, skemat e tyre dhe llogaritja e elementeve të tyre.Modulimet në amplitude, në frekuencë dhe në amplitudë në kuadraturë: Amplifikimi i lëkundjeve të moduluara në amplitudë, rregjimet "A", "B" dhe "AB" të EA të modulatorëve. Modulimi në frekuencë, realizimi i modulimit në frekuencë, modulimi në amplitudë në kuadraturë (MAK), modulimi në amplitudë (MAK) me bartëse të shtypur. Gjeneratorët sinusoidalë, proceset lëkundëse në qarkun lëkundës LC, autogjeneratorët sinusoidale me rezistencë negative, autogjeneratorët sinusoidale me lidhje të kundërt positive, skemat me tri pika : Armstrong, Hartley, Koplits, Kleip, autogjeneratorët me kuarc. Shkaqet e paqëndrueshmërisë së punës të AFL të klasës C. Autogjeneratorët e frekuencave të ulta me qarqe të integruar : autogjeneratorët me zhvendosje faze; me urë Vin, me filtër dopio "T". Analiza teorike e qarqeve me kyçje faze ­PLL dhe sintetizatorët e tërthortë të frekuencës me nyje me kyçje faze PLL.Gjeneratorët impulsivë, klasifikimi i tyre. Parimi bazë i ndërtimit të mulitvibratorëve me dy gjendje të qëndrueshme, trigerat me vete polarizim. Mutivibratorët me një gjendje të qëndrueshme dhe pa gjendje të qëndrueshme. Komutimet elektronike bazë. Qarqet e integruara jolineare kombinatore DTL-TTL, ECL, CMOS dhe ato sekuenciale. Qarqet e integruara kohore. Gjeneratorët e tensionit dhëmbësharrë. Stadet e fuqisë të zberthimit horizontal në televizore dhe në monitorët e kompjuterave .Gjeneratorët me bllokim.Ndërruesit e frekuencës. Analiza teorike e tyre si dhe përcaktimi i parametrave statike të ndërruesve. Zgjedhja e frekuences së mesme. Kanalet parazitare të marrjes të radiomarrësit superheterodin. Vërshëllimat. Përputhja i qarqeve të sinjalit me ata të heterodinit dhe akordimi i marrësave. Konceptimi i marrësave me qarqe të integruara TBA 570. Gjate seminareve janë trajtuar shembuj nga temat e trajtuara gjerësisht në leksione duke synuar që të jepet një analiza sa më e plotë e të gjitha parimeve të skemave si dhe të dalë i qartë funksionimi, si dhe përdorimi i tyre. LITERATURA: 1. Nikolla Bardhi, "Elektronika Jolineare" 2. Dante Del Corso, "Elettronica per telecommunicazione", 2001

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

32

ARKITEKTURA E KOMPJUTERAVE Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 5 Leksione 3.5 Ushtrime, Seminare 1.5 Laboratore, Projekte, Detyra 1 Kredite 6

Programi 1. - Evolucioni i sistemeve të përpunimit të informacionit. 2. ­ Elemente të metodave të projektimit: Në nivel portash llogjike, në nivel regjistrash, në nivel sistemi. 3. -Procesori: Funksionimi: cikli i ekzekutimit të instruksioneve; Arkitektura: Njësia e kontrollit e kablluar dhe e mikroprogramuar; Gjuha Assembler, njohuri të përgjithshme. 4. - Paisjet Hyrje/Daljet: Mënyrat e menaxhimit te tyre (polling, interrupt, DMA) 5. - Memorie: Gjohuri të përgjithshme, memoriet me gjysëmpërcues (ROM e RAM), memoriet sekondare, teknikat e memories virtuale, cache, CAM, etj 6. -Komunikimet: Bus, mekanizmat e arbitrimit ne bus-e 7. Pipeling, konceptet bazë dhe performancat 8. - Elemente të processorit RISC dhe superscalare. LITERATURA: 1. Matteo SONZA REORDA "Presentazione del Corso Architettura dei Calcolatori" http://webservices. polito. it/matdid/3ing_inf_N0460_TO_0/architettura_dei_calcolatori/ 2. V. C. Hamacher etj, "Computer organizationMcGraw-Hill", 1997 3. Morris Mono, "Computer Systems Architecture, Prentice-all", 1993 4. Milles J. Mordocca, "Principles of Copmuter Architecture," Prentice-all, 2000 5. John Hennessy, John L. Hennessy, David Goldberg, David A. Patterson, "Computer Architecture : A Quantitative Approach", Morgan Kaufmann Publishers, 1996

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

33

SEMESTRI 6

___________________________________________________________________________ ARKITEKTURA E PROJEKTIMIT TË SISTEMEVE ELEKTRONIKE (me zgjedhje) Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 6 Leksione 3.5 Ushtrime, Seminare 1.5 Laboratore, Projekte, Detyra 1 Kredite 6

Programi Analiza e qarqeve lineare. Grafi dhe matrica topollogjike e një qarku, paraqitja e ligjeve të Kirkofit dhe ligjit të Ohm-it në trajtë matricore me anë të grafeve. Metoda e modifikuar e nyjeve për zgjidhjen matricore të qarqeve lineare. Analiza e qarqeve jolineare. Linearizimi i elementeve jolinear diodes dhe tranzistorit bipolar. Zgjidhja e qarqeve që permbajnë elementë jolineare me anë të linearizimit të elementit jolinear ose ekuacioneve jolinear (metoda e tangenteve) dhe ndërtimi i algoritmave përkatës. Analiza e qarqeve dinamike. Diskretizimi i elementëve dinamik, kondensatori dhe bobina, formulimi i ekuacioneve të gjendjes me anë të grafeve si dhe zgjidhja e tyre duke perdorur metodat e diskretizimit të këtyre ekuacioneve (metoda e drejte Euler-it). Analiza e qarqeve duke perdorur programin PSpice. Hyrje në programin e simulimit të qarqeve PSpice. Njohja me libraritë ,funksionet dhe tipet e analizave që ofron PSpice. Kompozimi i sistemeve elektronike me anë të elementeve të ofruar ose të krijuara me anë të Pspice si dhe analiza në DC dhe AC e tyre. Studimi i karakteristikave të tranzistorëve bipolar dhe atyre me efekt fushe, studimi i amplifikatorit operacional me anë të Pspice. Studimi përgjigjjes në kohë dhe në frekuencë e amplifikatorëve me dy dhe tre stade dhe me çiftim të kundërt me anë të Pspice. Simulimi i qarqeve numerike me tranzistor MOSFET dhe CMOS. Përdorimi i PSpice në projektimin dhe optimizimin e sistemeve elektronike. LITERATURA: 1. "OrCAD PSpice and Circuit Analysis", John Keown, Prentice Hall, 2002 2. "SPICE, G.W. Roberts, A. Sedra, Oxford University Press", 1997 3. "Microelectronic Circuits", A. Sedra, K. Smith, Oxford University Press, 1998 4. "Analiza e qarqeve elektronike me kompjuter", Oltion Qenani, Shblu, 1996

MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË

34

EKONOMI DHE MENAXHIM (me zgjedhje) Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 6 Leksione 3 Ushtrime, Seminare 2 Laboratore, Projekte, Detyra Kredite 5

Programi Mikroekonomi: Sistemi ekonomik. Veshtrim i pergjitheshem mbi shkencen e ekonomise. (economics). Pamje e pergjitheshme e ekonomise se tregut. Variablat makroekonomike dhe kontabiliteti kombëtar. Kërkesa, oferta dhe format e tregut. Ekuilibri i tregut. Ndikimi i ndryshimit te kerkeses dhe ofertes dhe i ndryshimit te njekohshem te tyre ne cmimin dhe sasine e ekuilibrit. Disekuilibri. Elasticiteti i kerkeses dhe ofertes. Faktoret qe percaktojne elasticitetin e kerkeses lidhur me cmimin. Sjellja konsumatore. Zgjedhja racionale dhe vendimet e konsumatorit. Dobia marxhinale dhe kerkesat e konsumatorit. Zgjedhja konsumatore dhe ligji i kerkeses. Ndërmarrja. Makroekonomi: Nje veshtrim i shkurter historik mbi makroekonomine. Koncepte dhe treguesit kryesore. Objektet kryesore makroekonomike dhe mjetet politike te realizimit te tyre. Instrumentet kryesore te analizes makroekonomike. Matja e produktit te pergjithshem. Rendesia e matjes se produktit te pergjithshem dhe problemi i agregimit. Menyra e matjes se produktit te pergjithshem dhe treguesit perkates. Disa identitete te rendesishme makroekonomike. Produkti kombetar dhe mireqenia ekonomike. Ekuilibri Makroekonomik. Kerkesa dhe oferta agregate. Faktoret percaktues. Ekuilibri makroekonomik. Modeli Klasik dhe ai Kejnsian. Paraja dhe sistemi bankar. Tregu monetar, instrumentat e politikes monetare dhe mekanizmi i politikes monetare. Politika fiskale. Buxheti qeveritar dhe politika fiskale. Nderveprimet e politikave monetare dhe fiskale. pasojat ekonomike te borxhit qeveritar. Njohuri kontabiliteti: Kontabiliteti dhe konceptet baze te tij. Kontabiliteti si mjet informacioni. Perkufizimi i kontabilitetit. Rendesia e informacionit kontabel. Llojet e kontabilitetit. Roli dhe qellimet e kontabilitetit financiar. Kontabiliteti i prodhimit Objektivat themelore te kontabilitetit te kostos. Klasifikimi i kostove Teoria e BreakEven ­Point (BEP). Shpenzimet e pergjitheshme. Kuptimi dhe perberja e shpenzimeve te pergjitheshme Koeficienti i rendimit te shpenzimeve te pergjitheshme industriale dhe llogaritja e tij. Llogaritja e kostos. Kushtet e nje sistemi efektiv te llogaritjes se kostos. Teknika e parashikimit te kostos. Kostoja e preventivuar. Drejtim prodhimi dhe sjellje organizative: Njohuri te drejtimit te prodhimit. Kuptimi klasik dhe moder i tij. Menyra e prodhimit dhe drejtimi perkates. Logjistika dhe perkufizimi i saj. Ligji i triades Kosto-Cilesi-Afat. Ligji Paireto. Teoria e menaxhimit te stokut. Njohuri sjellje organizative. Perkufizimi i firmes, ndermarjes. Teorite dhe llojet e strukturave te ndermarjeve. Organograma dhe llojet e saj. Drejtimi i burimeve njerezore, Intervistimi, Rekrutimi, trajnimi dhe politikat e pershtatjes me mjedisin e punes. Politka e pages dhe simulimit. Zhvillimi ne kariere dhe lidershipi. LITERATURA: 1.MAKROEKONOMI DHE MIKROEKONIM-BOTIM I FAKULTETIT EKONOMIK TE UNIVERSITETI TE TIRANES.

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

35

KULTURË EVROPIANE (me zgjedhje) Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 6 Leksione 2 Ushtrime, Seminare Laboratore, Projekte, Detyra 1 Kredite 3

Programi Çfarë përfaqëson kultura. Kultura si nocion. Nga 2 në 4 forma të kulturës. Kultura dhe identiteti. Mjedisi kulturor dhe përbërësit e tij: Feja: funksioni i kuptimit Gjuha:funksioni i komunikimit Shoqëria:funksioni i organizimit. Edukimi:funksioni i formimit dhe transmetimit. Sistemi ekonomik:funksioni i prodhimit dhe i shpërndarjes. Sistemi politik:funksioni i autoritetit. Sistemi legjislativ:funksioni i rregullimit. Krijimet materiale dhe teknologjia. Kultura dhe komunikimi. Aspekte strukturore (sistemi i vlerave). Ana afektive. Vlerat dhe sjelljet ndërkulturore. "Shoku" kulturor dhe mënjanimi i tij (7 sugjerimet ). Modelet e analizës kulturore. Njeriu dhe bashkësia. Pushteti dhe kultura. Distanca hierarkike. Kultura etnologjike dhe kultura kritike. Kultura dhe globalizmi.Çfarë është globalizmi?Lidhja: komunikim/globalizëm/universalizëm. Drejtimet e globalizmit ekonomik dhe politik.(5). Raporti midis komunikimit funksional dhe normativ.Argëtimi dhe kultura. Historiku i kohës së lire. Faktorët shoqërorë dhe koha e lirë. Marrëdhëniet punë- kohë e lirë. Kultura dhe veprimtaritë e kohës së lirë(televizori/turizmi/libri dhe arsimimi). Nacionalizmi shqiptar dhe Evropa. Sfondi historik. Veçori të botës shpirtërore të shqiptarëve. Përpjekjet politike për krijimin e shtetit shqiptar. Mes Lindjes dhe Perëndimit 12 mësime mbi Evropën. Bashkimi Evropian Etapat historike. Zgjerimi. Si funksionon BE? Çfar bën BE? Tregu i brendshëm. Bashkimi ekonomik e monetar dhe Euro. Drejt një shoqërie të informacionit dhe dijes. Evropa e qytetarëve. Një Evropë e lirisë, sigurisë dhe drejtësisë. Roli i BE në botë. Cila është e ardhmja e Evropës. Lëvizja e lirë e njerëzve. Lëvizja e lirë në BE. Lëvizja e lirë e personave te kategorive të ndryshme. Problemet e lëvizjes së refugjatëve. Të ndërtosh Evropën. Kultura dhe përkatësia kombëtare. Tradita kulturore. Hapësira publike hapësira politike. Kombi identiteti territori. Historia dhe moderniteti. A ka një kulturë evropiane? Evropa si identitet kulturor. Varësia kulturore.(elementi kulturor) Problematika. Laiciteti. Universalja. Përfundime. LITERATURA: 1 . Martin Berishaj, `Nga hapësira e trojeve në hapësirë të rrjedhave'

MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË

36

PRAKTIKA

Ngarkesa javore Kodi i lëndës Semestri 6 Leksione Ushtrime, Seminare Laboratore, Projekte, Detyra Kredite 4

DIPLOMA

Ngarkesa javore Kodi i lëndës Semestri 6 Leksione Ushtrime, Seminare Laboratore, Projekte, Detyra Kredite 6

37

Information

37 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

415290