Read Guida_TLK_shqip_2010.pdf text version

Universiteti Politeknik i Tiranës Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

PLANI MËSIMOR CIKLI I PARË I STUDIMEVE UNIVERSITARE

BACHELOR

INXHINIERI TELEKOMUNIKACIONI

180 KREDITE

TIRANË 2010

SEMESTRI 1

___________________________________________________________________________ GJUHË E HUAJ 1 (ANGLISHT) Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 1 Leksione Seminare 3 Laboratore, Projekte, Detyra 2 Kredite 5

Programi Unit 1. What e wonderful world! Auxiliary verbs. Social expressions. Sounds and spelling. S-Correcting language mistakes in an formal letter. Discussion on the wonders of the modern Unit 2. Happiness! Present simple and continuous. Action and state verbs. Present Passive. Sports and leisure activities. Money, fractions, decimals, percentages, phone numbers, dates. S-Descriptive writing. Profiles. Multiword verbs. Synonyms and antonyms. Unit 3. Telling tales. "Sister Wendy, TV star" Past Simple and continuous. Past simple and past perfect. Art, music, literature. Giving opinions. S-Writing a narrative. Talking about your favorite writer, painter, musician. Adverbs. Unit 4. Doing the right thing. A world Guide to good manners. How to behave properly in different parts of the world. Model verbs. Requests and offers. Adjectives that describe people. Requests and offers. S-Filling in a form. Have to, don't have to, can and allowed to. Separable and inseparable multiword verbs. Unit 5. On the move. " If it's Tuesday we must be in Munich". Future forms: going to and will. The weather. Traveling around using public transport. S- Sending a fax. Favorite holidays. Compound words. Future forms. Unit 6. Likes and dislikes. " In search of English food" questions with like. Verb patterns. Words that go together. Signs and sound-bites. S- Descriptive writing. Describing a room. Like vs. Would like. Multiword verbs+ objects. Unit 7. The world of work. " The modern servant"- the nanny, the cook and the gardener. Present perfect vs. Past simple. Present Perfect Passive. Multiword verbs. S- Formal letters. A letter of application. Nouns plus preposition. Been or gone. Unit 8. Imagine! who wants to be a millioner ? The ups and downs of winning a fortune. Conditionals. First, second and zero conditionals. Base and strong adjectives. Making suggestions. S- Words that join ideas. Conditions and would. Wish and if only. I'd rather. Unit 9. Relationships. The man who planted trees. How actions of one person can change the world. Probability, present and past. Character adjectives. Agreeing and disagreeing. S- Beginning and ending letters, formal and informal. Discussion- the right to smoke. Unit 10. Obsessions. Death cigarettes? You must be joking. Present Perfect Continuous. Simple vs. Continuous. Compound nouns. Complaining. 2

S- Sentence combination. Describing a person and a place. What sort of person are you. Suffixes and prefixes. Unit 11. Tell me about it. You ask... we answer. Indirect questions. Question tags. Verbs and nouns that go together. Informal language. S- Producing a class poster. For and against ­ living in the city. Onomatopoeic words. Unit 12. Two weddings, a death and a funeral. David Copperfield. Reported speech. Reported statements, questions and commands. Social situations. S- Correcting language mistakes in an informal letter. Ask and tell. Revision. Vocabulary and grammar points from the topics covered. Written test. LITERATURE: 1. "Headway", Intermediate level ( student's book & workbook).

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

3

ANALIZË MATEMATIKE 1 Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 1 Leksione 3 Ushtrime Seminare 3 Laboratore, Projekte, Detyra Kredite 6

Programi Bashkësia e numrave realë. Funksioni i nje variabli, mënyrat e dhënies. Funksionet elementare. Limiti e vazhdueshmëria. Limiti i vargut. Limiti i funksionit. Madhesitë p. m. v. e p. m. m. Vazhdueshmëria e funksionit, pikat e këputjes. Veti të funksioneve të vazhdueshëm në segmente. Derivati dhe diferenciali. Përkufizimi i derivatit, kuptimi gjeometrik e mekanik. Rregullat e derivimit. Diferenciali, kuptimi gjeometrik. Derivatet dhe diferencialet e rendeve te larta. Teoremat Ferma, Role, Langranzh, Koshi. Rregullat e Lopitalit. Formula e Tailorit. Studimi i funksionit. Monotonia dhe esktremumet. Lugëtia, pikat e infleksionit. Asimptotat. Integrali i pacaktuar, metodat e integrimit. Integrimi i funksioneve racionale. Integrimi i funksioneve irracionale e trigonometrike. Integrali i caktuar, kuptimi gjeometrik. Formula e Njuton -Leibnicit. Metoda e llogaritjes së integralit të caktuar. Integralet me kufij të pafundëm. Integrimi i funksioneve të pakufizuara. Zbatime të integralit të caktuar. Llogaritja e syprinave, gjatësisë së harkut, volumeve. Zbatime mekanike. Seritë numerike, kriteret e konvergjencës. Serite funksionale. Serite polinomiale, intervali i konvergjencës. Zbërthimi në serinë e Tailorit. Seria Furie e funksionit me periodë 2. Funksione me periodë çfarëdo T 0. Trajta eksponenciale e serisë Furie. Ekuacione diferenciale. Ekuacione të rendit të parë me variabla të ndashme, homogjene e lineare. Ekuacione me diferencial të plotë. Ekuacione të rendit të dytë. Ekuacione lineare me koefiçientë konstantë. Sisteme të ekuacioneve lineare me koefiçiente konstantë. LITERATURA: 1. "Analiza matematike I, II" Jorgo Malita, Akli Fundo 2. "Ushtrime të analizës matematike"(Për Fakultetet Inxhinierike), Viktor Kabili, etj. 3. "Analiza matematike I" Luigj Gjoka 4. "Problema dhe ushtrime të Analizës matematike"(Përkthim, Dispensa I, II) A. Bardulla, V. Kedhi

MËNYRA E VLERËSIMIT TËLËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

4

FIZIKË 1 Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 1 Leksione 3 Ushtrime Seminare 1.5 Laboratore, Projekte, Detyra 0.5 Kredite 5

Programi Hyrje. Elemente të metrologjisë: koncepti i madhesisë fizike. Mekanika Kinematika e pikës materiale. Sistemet e referimit. Lëvizja e njëtrajtëshme, lëvizja njëtrajtësisht e ndryshuar. Kinematika e trupit të ngurtë. Dinamika e pikës materiale. Ligjet e dinamikës (Ligjet e Njutonit). Sistemet inerciale dhe jo inerciale. Forcat e inercisë, raste të ndryshme. Impulsi. Energjia kinetike. Puna. Forca konservative dhe jo konservative. Potenciali, energjia potenciale. Ligji i ruajtjes së energjisë mekanike. Kurbat e energjisë potenciale dhe kufijtë e levizjes së trupave. Elemente të teorisë speciale të relativitetit. Transformimet e Lorencit. Dinamika relativiste. Lëvizja lëkundëse. Lëkundjet që shuhen. Lëkundjet e detyruara. Valët. Ekuacioni i valës së rrafshtë. Mekanika e sistemit të pikave materiale, forcat e brendëshme dhe forca të jashtme. Ligji i terhëqjes së gjithësishme. Fusha gravitacionale. Dinamika e trupit të ngurtë. Puna dhe energjia kinetike në lëvizjen rrotulluese. Ngarkesat elektrike. Ligji i Kulonit. Fusha elektrostatike. Puna e forcave të fushës elektrostatike. Potenciali. Sipërfaqet ekuipotenciale. Termodinamika. Ekuacioni i gjendjes se gazit ideal. Ligji i pare dhe i dyte i termodinamikes. LITERATURA: 1. "Fizika I ", F. Sinoimeri, Z. Mulaj, B. Duka. SHBLU, Tiranë, 1999 2. "Corso di Fisica", Paul A. Tipler Volume 1, Terza edicione, 1985 3. "Physic", Part 1 and 2 combined, David Hallyday, Robert Resnick, Neë York, 1978 4. Grupe autorësh: "Ushtrime të Fizikës së përgjithshme. Për fakultetet e inxhinierisë", Tiranë, 1982.

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

5

ELEMENTE TË INFORMATIKËS Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 1 Leksione 3.5 Ushtrime Seminare 1 Laboratore, Projekte, Detyra 0.5 Kredite 5

Programi Paraqitja e informacionit numerik dhe jo numerik. Sistemet e numërimit me bazë 2, 8, 10, 16. Konvertimet e numrave nga një sistem në tjetrin. Veprimet me numrat, paraqitja e tyre me komplement te bazes dhe te bazes se reduktuar (b - 1). Kodimi i informacionit. Kodet binare te peshuar (8-4-2-1 dhe 2-4-2-1) dhe te papeshuar (me shtesë 3, 2/5, me kontroll te çiftësisë, kodi Gray). Algjebra e Bulit (Boole), funksionet logjike, teoremat e Bulit, nocione elementare të arkitekturës HË/SË (HardWare/SoftWare) në një kompjuter; Shtrimi i problemit, algoritmet, dekompozimi i problemeve në nën probleme; të dhënat dhe fluksi i veprimeve (operacioneve), variablat, konstantet, shprehjet; diagrama e flukseve (bllok-skema); strategjitë elementare "debug". Konstruktet themelorë të programimit duke ju referuar gjuhës C: Sintaksa dhe struktura bazë e gjuhës C: Variablat, tipet dhe dhënia e vlerës Operatorët arithmetikë, të manipulimit të bit-eve, e inkremetim-dekrementim-it, relacionalë, logjikë, operatorë të tjerë. Ciklet në gjuhën C: while, do-while, for; Konstruktet e kushtëzuar if, if-else, if-elseif-else, switch dhe iterative; Operacionet I/O (Input/Output) elementare (tastiera dhe ekrani), funksionet printf, scanf, getchar, putchar. Skalarët, vektorët dhe matricat. Shënjuesit (pointer-at) dhe veprimet me to. Vektorët jo numerikë (string) dhe manipulimi i tyre. Struktura e një programi në gjuhën C. Funksionet, prototipi dhe kalimi i parametrave "by value" dhe "by reference"; Strukturat e të dhënave, strukturat e ndërthurura. Unionet, strukturat "bit-field"; Operacionet I/O me skedarët. Funksionet fopen, fclose dhe lexim/shkrimi i skedarëve numerikë, tekt dhe binarë. Elementë të programimit të avancuar në C: administrimi i kujtesës statike, "stack" dhe dinamike. Elementë të programimit të avancuar. Instruksionet typedef, sizeof. Rekursionet, programet shumë-skedarë dhe instruksione shtesë të pre-procesorit. LITERATURA: 1. A. Gjonaj e te tjere, "Programimi dhe gjuha C" 2. P. Demichelis, E. Piccolo, "Introduzione all'Informatica in C" 3. Ë. Kernigham, D. M. Ritchie, "Programimi ne gjuhenC", Perkthim nga T. Luarasi

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

6

ALGJEBËR- GJEOMETRI Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 1 Leksione 3 Ushtrime Seminare 3 Laboratore, Projekte, Detyra Kredite 6

Programi Numërat kompleksë Polinomet-Vektorët ordiner: shuma, prodhimi skalar, prodhimi vektorial. Hapësira vektoriale, hapësira Rn e Cn. Nënhapësirat. Varësia lineare, Baza dhe dimensionet. Matricat. Veprimet. Rangu. Metoda e reduktimit. Determinantët. Matrica e anasjelltë. Sistemet lineare: metoda e reduktimit. Teorema e Rouche - Capelli. Aplikime lineare. Bërthama imagjinare. Matrica shoqëruese. Autovlera dhe autovektorët. Diagonalizimi i matricave. Gjeometria analitike e planit dhe e hapësirës. Drejtëza dhe planet. Sfera dhe rrethi. Format kuadratike kanonike. Cilindri dhe koni. Format kuadratike: matrica shoqëruese dhe format kanonike. Diagonalizimi i matricës simetrike. Klasifikimi i koneve në plan. Ekuacionet diferenciale te rendit te pare dhe te dyte. Sistemet e ekeuacioneve diferenciale. Format katrore. Diagonalizimi i matrices simetrike. Klsifikimi i koninkeve ne plan Funksionet e disa ndyshoreve. Ushtrime. LITERATURA: 1. "Algjebra dhe Gjeometria për inxhinierinë"(ripunim i plotësuar me ushtrime), Tiranë, 2002

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

7

KIMI Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 1 Leksione 3 Ushtrime Seminare 1 Laboratore, Projekte, Detyra Kredite 4

Programi Ligjet themelore të Kimisë. Masa atomike. Moli. Formulat kimike. Modeli i atomit. Lidhja kimike. Bashkëveprimi ndërmolekular. Gjendja e gaztë, e lëngët dhe e ngurtë e lëndës. Tretësirat. Termokimia. Kinetika kimike. Ekuilibri kimik. Parimi Le Shatelie. Termodinamika kimike. Diagramat e gjendjes. Rregulla e fazave. Tretësiat elektrolitike. Shpërbashkimi elektrolitik. Elektrolitet e fortë dhe të dobët. Acidet. Bazat. Produkti jonik i ujit, pH, Hodroliza. Tretesirat tampone. Produkti i tretshmërisë. Elektrokimia; ligjet e Faradeit. Seria e potencialeve elektrodike; elektroliza. Ligji I i Nerstit; Elementi galvanik dhe akumulatorët. Kimi Organike: Hidrokarburet e ngopur, të pangopur dhe aromatike. Polimeret. Seminaret: Nomenklatura kimike. Masa molekulare. Masa atomike. Formulat kimike. Ekuacioni i përgjithshëm i gazeve, përzierjet e gazta. Stekiometria e reaksioneve kimike; numrat e oksidimit, barazimi i reaksioneve Red-Ox. Termokimia. Llogaritjet në ekuilibrat homogjene dhe heterogjene. Tretësirat elektrolitike dhe joelektrolitike. Përqëndrimet e tretësirave, grada e shpërbashkimit, pH. Produkti i tretshmërisë. Ligjet e Faradeit. LITERATURA: 1. "Kimia I dhe II- Mortimer", Përkthim, Tiranë 1998 2. "Ushtrime të Zgjidhura dhe Problema të Kimisë së Përgjithshme dhe Inorganike për Studentët e Degëve Inxhinierike". Luzi,E; Mulla,E dhe Lilo, R.

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

8

SEMESTRI 2

___________________________________________________________________________

ANALIZË MATEMATIKE 2 Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 2 Leksione 3 Ushtrime Seminare 3 Laboratore, Projekte, Detyra Kredite 6

Programi Funksionet e disa variablave. Limiti dhe vazhdueshmëria. Derivatet e pjesshme. Diferenciali i plotë. Derivatet dhe diferencialet e rendeve të larta. Ekstremumet e funksionit të dy variablave. Vektor funksioni i argumentit skalar. Limiti, vazhdueshmëria, derivati. Plani tangjent i sipërfaqes. Integralet shumëfishe. Integrali i dyfishtë, kuptimi gjeometrik e fizik. Llogaritja në koordinata karteziane. Ndërrimi i variablave, kalimi në koordinata polare. Zbatime të integralit të dyfishtë. Integrali i trefishtë, llogaritja në koordinata karteziane, cilindrike e sferike. Zbatimet fizike. Integralet vijëpërkulëta të tipit të parë, përkufizimi dhe llogaritja. Integralet vijëperkulëta të tipit të dytë. Formula e Grinit. Pavarësia e integralit nga rruga e integrimit. Integralet sipërfaqësore të tipit të parë e të dytë. Numurat komplekse. Kuptimi mbi numurat komplekse. Veprimet me numurat komplekse ne trajta trigonometrike. Kuptimi i zones, limiti i vargut, funksioni kompleks i argumentit real, limiti i vazhdueshmerise, , derivati kushtet Koshi-Reiman. Studimi i disa funksioneve elementare. Integrimi i funksioneve te ndryshores komplekse. Serite e funksioneve analitike. Teoria e mbetjeve dhe disa zbatime te saj. Njohuri mbi njehsimin operacional. Perkufizimi i transformimit te Laplasit. Diferencimi dhe integrimi i origjinalit. Diferencimi dhe integrimi i shembellimit. Veti te transformimit te Laplasit Zgjidhja e ekuacioneve diferenciale me metodat operacionale. Funksioni Diraku. Transformimi Furie Teorema themelore. Trajta e transformimit Furie ne raste te vecanta. Veti te transformimit Furie. Shembuj. LITERATURA: 1. Jorgo Malita, Akli Fundo " Analiza Matematike II" 2. Viktor Kabili, etj. "Ushtrime të Analizës Matematike "(për Fakul. Inxhinerike) 3. Luigj Gjoka " Analiza Matematike II" 4. A. Bardulla, V. Kredhi "Ushtrime dhe problema të Analizës Matematike" (Përkthim. Dispenca II)

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

9

FIZIKË 2 Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 2 Leksione 3 Ushtrime Seminare 1.5 Laboratore, Projekte, Detyra 0.5 Kredite 5

Programi Elektrostatika. Përcjellësat në fushën elektrike. Kapaciteti. Dipoli në fushën elektrike homogjene dhe heterogjene. Vektori i polarizimit. Fusha elektrike në dielektrik. Kuptimi i vektorit E dhe D. Vijat e fushës në kufirin ndarës të dy dielektrikëve. Rryma elektrike. Intensiteti dhe densiteti i rrymës. Burimet e rrymës. F. e. m. e një burimi. Ligji i Ohmit për një pjesë jo homogjene të qarkut Fusha magnetike. Induksioni i saj. Fusha e një përcjellësi me rrymë. Veprimi i fushës magnetike mbi përcjellësin me rrymë. Konturi i mbyllur me rrymë në fushën magnetike homogjene. Veprimi i fushes magnetike mbi ngarkesën që lëviz. Teorema e cirkulacionit të fushës magnetike. Induksioni elektromagnetik. Fusha magnetike në lëndë. Intensiteti i fushës. Teoria molekulare e magnetizmit. Lëkundjet elektromagnetike në konturin L C dhe R L C. Lindja e fushes elektrike nga fusha magnetike e ndryshueshme dhe anasjelltas. Fusha elektromagnetike. Përhapja e fushës. Vala elektromagnetike. Optika. Drita si valë elektromagnetike. Ligjet e thyerjes dhe pasqyrimit të dritës. Natyra kuantike e dritës. Rrezatimi termik. Modeli kuantik i atomit të hidrogjenit. Elemente të fizikës së trupit të ngurtë. Zonat energjitike. LITERATURA: 1. "Fizika I ", F. Sinoimeri, Z. Mulaj, B. Duka. SHBLU, Tiranë, 1999. 2. "Corso di Fisica", Paul A. Tipler Volume 1, Terza edicione, 1985. 3. "Physic", Part 1 and 2 combined, David Hallyday, Robert Resnick, Neë York, 1978. 4. Grupe autorësh: "Ushtrime të Fizikes së përgjithshme. Për fakultetet e inxhinierisë", Tiranë, 1982. 5. E. Hysenbegasi, etj Përmbledhje punësh laboratori në fizikë. Për fakultetet e inxhinerisë dhe degën e kimisë", Tiranë, 1982. 6. "Përmbledhje punësh laboratori në fizikë". Për fakultetet e inxhinierisë dhe degën e kimisë (shtojce). Katedra e fizikës, Tiranë, 1982.

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

10

ELEKTROTEKNIKË 1 Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 2 Leksione 3.5 Ushtrime Seminare 1 Laboratore, Projekte, Detyra 0.5 Kredite 5

Programi Hyrje: Objekti i elektroteknikës. Qarku fizik dhe modeli i tij. Rryma elektrike dhe marrëdhënia e saj me ngarkesën elektrike. Tensioni, fuqia energjia elektrike. Kuptimi për burimet e pavarura dhe të varura të tensionit dhe të rrymës. Karakteristikat volt-ampere të burimeve. Barasvlershmëria mes burimeve. Kalimi nga një lloj burimi në tjetrin. Nyja, dega, laku. Ligji i parë dhe i dytë i Kirkofit. Pavarësia e ekuacioneve algjebrike të ndërtuara nga zbatimi i ligjeve të Kirkofit. Analiza e qarqeve me anë të ligjeve të Kirkofit dhe ligjit të Ohmit. Metodat e potencialeve të nyjeve dhe metoda e rrymave konturore. Zbatime. Veçori të zbatimit të tyre kur qarku përmban edhe burime të varur. Metoda hibride të përziera. Zbatime. Rezistenca e hyrjes. Metodat e përcaktimit të saj. Teoremat e Teveninit dhe Nortonit. Zbatime. Veçoritë e zbatimit të tyre kur qarku përmban edhe burime të varur. Teoremat e Millmanit dhe Kennelly (Kenelit). Zbatime. Teorema e Millerit. Kushtet e zbatimit të saj. Parimi i superpozimit (parimi i pavarësisë së veprimit ose parimi i mbledhjes). Sinjalet periodikë. Sinjalet periodikë sinusoidalë. Karakteristikat kryesore të tyre: Vlera maksimale (amplituda), frekuenca ciklike, frekuenca këndore, faza e lëkundjes dhe faza fillestare e lëkundjes. Vlerat e çastit të rrymës dhe tensionit. Ndërtimi grafik. Kujtesë nga numrat kompleksë. Moduli, argumenti i një numri kompleks. Trajta algjebrike dhe polare. Identiteti i Eulerit. Vlerat efektive dhe mesatare. Shembuj të llogaritjes për sinjale periodikë dhe për sinjale periodikë sinusoidale. Kuptimi i fazorëve të rrymës dhe tensionit. Kalimi nga vlerat e çastit në fazorët përkatës. Kuptimi i rezistencës aktive, reaktive dhe të plotë. Rezistencat komplekse. Ligjet e Kirkofit dhe Ohmit në trajtë komplekse. Metodat e potencialeve të nyjeve dhe rrymave konturore me fazorët. Shembuj të zbatimit të tyre. Qarqet me ndërlidhje induktive reciproke (qarqet me çiftim ose të çiftuar). Induktiviteti vetiak dhe reciprok. Shenjat dhe kufijtë e madhësive. Fillimet dhe mbarimet e çdo bobine të çiftuar. Rregulli për tensionet vetiake dhe reciproke në funksion të polariteteve të rrymave dhe të tensioneve të vendosura në qark. Modeli i dy bobinave të çiftuara me burime të varur tensioni. Modeli i të njejtave bobina të çiftuara me burime të varur rryme. Rezonanca e tensioneve dhe ajo e rrymave. Mirësia e qarkut dhe elementëve pjesëmarrës dhe karakteristikat e rezonacës. LITERATURA: 1. Golemi, Bardhyl. "Bazat teorike të elektroteknikës". Pjesa I. 1998 2. Cipo, P, Saqe. L "Teoria e qarqeve elektrike Ushtrime" Pjesa II, 1992 3. V. daniele etc. "Elettrotecnica"

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

11

ANALIZË MATEMATIKE 3 Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 2 Leksione 2 Ushtrime Seminare 1 Laboratore, Projekte, Detyra Kredite 3

Programi Elementet e terorise se fushes. Fusha skalare. Derivatet. Gradienti dhe vetite e tij. Fusha vektoriale. Vektoret e nje fushe vektoriale. Interpretimi hidrodinamik i fluksit, te nje fushe vektoriale. Fluksi i nje fushe vektoriale. Teorema e Gausit. Integralet e fushes dhe te siperfaqes. Divergjenca e nje vektori te fushes.Integralet e fushes dhe lineare. Integralet e fushes dhe te siperfaqes. Formula e Green-it. Rrotullimi i nje vektori te fushes.Teorema e Stokes. Integralet lineare te pavarura. Operatoret diferencaile te rendit te pare. Operatoret diferencaile te rendit te dyte. Disa fusha te vecanta. : fusha potenciale, harmonike, elektrostatike. Funksionet e nje variable komplekse. Numbrat komplekse.Forma algjebrike dhe trigonometirke te numrave komplekse. Formula e Eulerit. Percaktimi i nje funksioni me numra komplekse. Limiti dhe vazhdueshmeria. Derivati. Funksionet analitike. Ekuacionet Cauchy-Riemann. Disa funksione elementare komplekese. Funksionet harmonike dhe analitike. Transformimi i Laplasit. Vetite e transformimit te Laplasit. Transformimi i Laplasit te disa funksionev ete rendesishme. Tabela e transformimeve te lapasit. Metoda e transformimit te Laplasit per ekuacionet diferenciale. Ekuacionet intgrale. Ekeuacionet Diferenciale- Integrale. Funksioni impulsive dhe funksioni i Dirakut. Serite e pafundme. Limiti i sekuencave. Sekuencat monotone. Serite convergjente dhe divergjente. Serite me terma pozitive. Kriteri Cauchy. Kriteri Dalambert. Kriteri integral Cauchy. Serite me trema positive dhe negative. Konvergjenca absolute. Serite funksionale. Konvergjenca unformed. Serite e fuqise. LITERATURA: 1. Jorgo Malita, Akli Fundo " Analiza Matematike II" 2. Viktor Kabili , etj. "Ushtrime të Analizës Matematike "(për Fakultetet Inxhinierike) 3. Luigj Gjoka " Analiza Matematike II" 4. A. Bardulla, V. Kredhi "Ushtrime dhe problema të Analizës Matematike" (Përkthim. Despenca II)

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

12

TEKNIKAT DHE GJUHET E PROGRAMIMIT Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 2 Leksione 2.5 Ushtrime Seminare 2 Laboratore, Projekte, Detyra 0.5 Kredite 5

Programi Skedarët (File) e tipit tekst dhe binar; Strukturat e të dhënave : paraqitja e të dhënave në kujtesë; adresuesit (pointers); vendosja e kujtesës statike, në "stack" dhe dinamike; listat e bashkuara, "stack" dhe rradhë; administrimi i kujtesës në ekzekutim; strategjitë për zgjedhjen e strukturave të të dhënave; Kërkimi i rrugëve të shumëfishta nëpërmjet "stack" dhe rradhës; Rekursiviteti: koncepti rekursiv; funksionet matematike rekursive; proçedurat e thjeshta rekursive; implementimi i rekursivitetit; strategjia "përçaj dhe sundo"; Tipi abstrakt i të dhënave "ADT" (Abstract Data Type): rëndësia e abstragimit; ndërfaqja proçedurale e të dhënave; tipi abstrakt i të dhënave; inkapsulimi dhe fshehja e të dhënave; shëmbuj ADT; Algoritmet elementarë: hyrje në kompleksitetin e algoritmeve dhe matja e efikasitetit (performance); kërkimi sekuencial dhe binar; rregulli kuadratik, linear dhe logaritmik. Hyrje ne programimin ne C. Struktura e nje programi ne C. Deklarimi i madhesive ne gjuhen C. Funksionet printf(), getchar(), putchar(), Konstantet dhe variablat, tipet e variablave, funksioni scanf(). Variablat globale dhe lokale. Kalimi i vlerave te parametrave " by value". Kalimi i parametrave " by reference". Perdorimi i pointerave. Struktura e kodit burim ne gjuhen C. Struktura e te dhenave. Leximi dhe shkrimi i skedareve ne C. Operacionet I/O me skedare tekst dhe binare. Klasat e memorizimit. Struktura dinamike. Menaxhimi i memories. LITERATURA: 1. A. Gjonaj e te tjere, "Programimi dhe gjuha C" 2. P. Demichelis, E. Piccolo, "Introduzione all'Informatica in C" 3. Ë. Kernigham, D. M. Ritchie, "Programimi ne gjuhen C", Perkthim nga T. Luarasi

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

13

KOMUNIKIMI INXHINIERIK Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 2 Leksione 1 Ushtrime Seminare 0.5 Laboratore, Projekte, Detyra 0.5 Kredite 2

Programi Njohuri të përgjithshme, rëndësia e aftësive komunikuese, si të komunikojmë. Fjalët, pjesët e fjalisë, fjalitë, rëndësia e shenjave të pikësimit, gramatika, stili. Procesi i të shkruarit, fillimi, përcaktimi i objektit, zgjedhja e ideve, shtypja e materjalit, formatimi, ruajtja e materjalit. Informacione teknike, numrat dhe simbolet, saktësia, njësitë, simbolet, statistikat, tabelat, grafikët x ­ y, grafikët e ndryshëm, histogramat, diagramat, paraqitja e sistemeve dhe procedurave. Paraqitja e ideve, idetë e projektimit, idetë analitike. Informacion për e-mailin dhe internetin. WWW, rrugët për te informacioni, bashkësia e linkeve, informacioni mbi informacionin, përdorimi i informacionit të internetit, E-maili. Raportet laboratorike, mënyra e paraqitjes së tyre, titulli, qëllimi, teoria, aparatura, procedurat, rezultatet, analiza, konkluzionet. Esetë dhe përgjigjet e provimeve. Procesi i përgaditjes së esesë, struktura, titulli, diagrama e përgatitjes së saj. Mënyra e të shkruarit gjatë provimit, plani i provimit, teknikat që përdoren gjatë provimit. Raportet. Përcaktimi i qëllimit të tij, struktura, fillimi dhe fundi, përmbledhja, përmbajtja, hyrja, konkluzionet, rekomandimet, referencat, shtojcat, stili, paraqitja. Tipet e raporteve, raporte vizitash, raportet fushore, raportet e trajnimit, raportet e testimit dhe investigimit, raportet e vizibilitetit, raportet e projekteve, raportet e progresit. Raportet finalë të fund vitit, planifikimi, përmbajtja, qëllimi dhe objektivat, teoria, shfletimi i literaturës, ajo që është bërë, analiza, konkluzione dhe rekomandime, shtojcat, etj. Prezantimet gojore, mjetet vizuale, kompjuteri, projektori, përgatitja, mënyra e prezantimit, koha e përdorur, stili, përgjigja e pyetjeve, etj. Puna në grup dhe mbledhjet. Komunikimi si pjesë e punës me njerëzit, puna në grup, si të bëhesh i suksesshëm në grup, mbledhjet, axhenda, etj. Letrat e ndryshme, mënyra e paraqitjes së tyre, stili dhe gjatësia. CV dhe aplikimet për punë. Letrat e aplikimit, formularët e aplikimit, etj. Intervistat. Intervistat për punë, përgatitja, intervista. Komunikimet profesionale. . LITERATURA: 1. John W. Davies "Communication Skills A Guide for Engineering and Applied Science Students 2001" 2. Dario Corno, " Scrivere e comunicare Teoria e pratica della scrittura in lingua italiana 2002"

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

14

PROBABILITETI Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 2 Leksione 2 Ushtrime Seminare 1 Laboratore, Projekte, Detyra Kredite 3

Programi Ngjarja dhe propabilitieti. Ngjarja dhe algjebra e ngjarjeve. Perkufizimi statistikor i propabilitetit, perkufizimi klasik i propabiliitetit, ndertimi i aksiomave, vetite. Propabilitieti me kusht i ngjarjeve te pavarura. Propabiliteti i plote, formula e Bayes. Sasite e rastesishme. Kuptimi i sasise se rastesishme. Sasite e rastesishme diskrete. Karakkteristikat numerike te sasisve te rastesishme diskrete, vetite e tyre. Teste te perseritura. Shperndarja bonomiale. Pritja matematika e dispresionit. Llogaritja e perafert e Pn(m). Shperndarja e Poisson. Funksioni i shperndarjes se sasise se rastesishme. Funksioni i shperndarjes, vetite e tij. Sasite e rastesihsme te vazhdueshme, karakteristika numerike. Momentet dhe menyra. Mosbarazimi i Chebyshev. Teorema e Chebyshev-Bernoulle-Poisson. Ekesperimente uniforme dhe shperndarjet normale. Shperndarjet Chi-square (X2) dhe shperndarja e studentit. Proceset e rastesishme. Kuptimi i proceseve te rastesishme. Karakteristikat e proceseve te rastesishme. Procesi i Poison. Proceset e rastesishme te vazhdueshme. Statistikat matematike. Objekti i statistikave matematike. Perzgjedhjet. Perpunimi fillestar i te dhenave statistikore, karakteristikat e perzgjedhjes. Vleresimi i parametrave. Metoda e maksimumit te ngjashmerise. Vleresimi ne intervale i parametrave. Intervali i besueshmerise i pritjes matematike, dispersioni dhe propabiliteti. Testimi i hipotezave. Kriteri i rregullimit. Elementet e korrelimit. LITERATURA: 1. Sh. Leka, "Teoria e probabiliteteve dhe Statistika matematike", Tiranë, 1998. 2. Sh. Leka, etj., "Ushtime të Teorisë së probabiliteteve dhe Statistikës"

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

15

SEMESTRI 3

___________________________________________________________________________ GJUHË E HUAJ 2 (ANGLISHT) Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 3 Leksione Seminare 1 Laboratore, Projekte, Detyra 1 Kredite 2

Programi Unit 1. Electronics in the home. Reading for a purpose. S- Understanding and describing electronics diagrams. Unit 2. Choosing a course. Guessing from context. S- Requesting information. Unit 3. Full-time student. S- Comparing and contesting. Unit 4. Component values. S- Linking facts and ideas. Unit 5. Batteries. S- Describing components. Unit 6. Making a recording. S-Describing a process. Unit 7. Sound engineer. Comparing sources. S- Giving advice. Unit 8. Remote Control. Information transfer. S- Actions in sequence. Describing a process. Unit 9. Alarm systems. S-IF sentences. Explanations. Unit 10. Radio. Information. S- Word formation. Transistor characteristics. Cocating and applying information. S- Describing transistor characteristics. Ordering components. Unit 12. Metal detector. Linking what you read and what you know. S- Transitive verbs. Linking facts and ideas. Revision. Vocabulary and grammar points from the topics covered. Written test. LITERATURE: Eric H Glendinning, John Mc Ewan, Oxford English for Electronics

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

16

ANALIZË NUMERIKE Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 3 Leksione 1.5 Ushtrime Seminare 1 Laboratore, Projekte, Detyra 0, 5 Kredite 3

Programi Gabimet e rrumbullakimit. Aritmetika e kompjuterit. Interpolimi dhe përafrimi polinomial. Polinomi i Lagranzhit. Diferencat e ndara dhe të fundme. Interpolimi i Hermitit. Interpolimi me Spline Kubik. Polinomet ortoganale dhe metoda e katroreve më të vegjël. Përafrimi me funksione racionale. Përafrimi me polinome trigonometrike dhe transformimi i shpejtë Furie ( FFT ). Diferencimi dhe integrimi numerik. Zgjidhja e ekuacioneve të një variabli. Metoda e bisektimit, e sekantes dhe Njuton - Rafson. Metoda e Mylerit, e Brentit. Metodat direkte dhe iterative për zgjidhjen e sistemeve të ekuacioneve lineare. Metoda e Gausit dhe LU faktorizimi. Metoda Cholesky. Sistemet me matrica band. Metoda e Jakobit. Metoda Gauss - Zejdel. Metodat SOR dhe AOR. Zgjidhja numerike e sistemeve të ekuacioneve jolineare me metodën e Njutonit, Kausi ­ Njutoniane dhe të zbritjes më të shpejtë. Metoda numerike(e Eilerit, trapezoidale, Runge ­ Kutta, e Adams - Bashforth dhe Adams ­ Moultonit) për zgjidhjen e ekuacioneve dhe të sistemeve të ekuacioneve diferenciale. Metoda e goditjes, e diferencave të fundme, Ralley-Ritz për problemet kufitare lineare dhe jolineare për ekuacionet diferenciale të zakonshme. LITERATURA: 1. V. Zenjo, F. Hoxha "Analiza Numerike". Tiranë, 1995. 2. R. L. Bërden, J. D. Faiyes " Numerical analisis". Boston, 1993.

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

17

ELEKTROTEKNIKË 2 Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 3 Leksione 3.5 Ushtrime Seminare 1 Laboratore, Projekte, Detyra 0.5 Kredite 5

Programi Transformatorët idealë. Karakteristikat kryesore. Rezistenca e daljes e reflektuar në hyrje të transformatorit ideal. Transformatorët fizikë njëfazor pabërthamë ferromagnetike. Modelet përkatës me burme tensioni dhe burime rryme të varur. Kujtesë nga seria trigonometrike Furie. Përcaktimi analitik i komponentes konstante dhe koeficientëve a n dhe b n . Përdorimi i simetrisë. Vlera efektive dhe mesatare e sinjalit periodik josinusoidal. Fuqia e çastit dhe vlera mesatare e saj. Teorema e Parsevalit. Analiza e qarqeve lineare me sinjale periodike josinusoidale. Rezonanca dhe veçoritë e shfaqjes së saj. Analiza e qarqeve në regjimet kalimtare në zonën e kohës. Qarqet e rendit të parë. Ligjet e komutacionit. Analiza e qarqeve me një element me kujtesë: Shqyrtimi i qarqeve të degëzuar me një element me kujtesë. Analiza e qarqeve me dy elementë me kujtesë. Shqyrtimi i rasteve të ndryshme të përcaktimit të zgjidhjeve. Transformimet integrale Furie dhe të Lapalsit. Veçori të transformimit për funksione të ndryshme: funksioni shkallë njësi, funksioni proporcional, funksioni i Dirakut. Analiza e qarqeve në zonën e frekuencës me anë të transformimit integral Furie. Karakteristikat e amplitudës dhe të fazës. Shembuj zbatimi. Qarqet me dy porta dhe qarqet me shumë terminale. Ndryshimi mes tyre. Ekuacionet e qarqeve me dy porta: ekuacionet e trajtave Z, Y, A, H, G. Veçori të ekuacioneve. Lidhjet e qarqve me dy porta në seri, paralel dhe në kaskadë. Përcaktimi i matricave të barasvlershme sipas mënyrës së lidhjes. LITERATURA: 1. Golemi. Bardhyl `Bazat teorike të elektroteknikës. Pjesa e parë dhe e dytë. 2002" 2. Cipo.P., "Leksione të Elektroteknikës 2". 2004 3. Desoer. Ch., Kuh R. "Bazat e qarqeve elektrikë" 1998.

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

18

TEORIA E SINJALEVE Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 3 Leksione 3.5 Ushtrime, Seminare 1.5 Laboratore, Projekte, Detyra 1 Kredite 6

Programi Sinjalet dhe sistemet e përcaktuar në kohë të vijueshme. Përcaktimi i energjisë dhe i fuqisë mesatare. Analiza Furie:Seria dhe Transformimi Furie. Spektri i energjisë dhe i fuqisë;funksioni i autokorrelacionit. Sinjalet periodike dhe spektri i tyre diskret. Sistemet lineare dhe të qëndrueshëm në kohë:përgjigjia impulsive, konvolucioni, përgjigjia në frekuencë. Koncepti i filtrit. Teorema e kampjonimit Sinjalet e papërcaktuar në kohë të vijueshme Koncepte të përgjithshme për proceset e rastit në kohë të vijueshme. Metodat statistikore:Densiteti i probabilitetit. Proçeset stacionare dhe ciklostacionare. Analiza spektrale e proceseve stacionare;spektri i fuqisë. Karakteristikat statistikore të proçeseve të rastit të filtruar. Proçesi ergodik. Klasa e proçeseve të përdorshme në telekomunikacion:proëçesi Gaussian, zhurma Gaussjane e bardhë dhe me ngjyrë, proceset për transmetimin e të dhënave. Modeli i kanalit në telekomunikacion. SEMINARE : Ushtrime per temat e trajtuara me lart. Laboratore : Zgjidhje ne ambientin e MATLAB-IT Zberthimi ne seri trigonometri furie Vetite e trasformimit Furie ( vetia e ndrimit te shkalles ) Moduli i sinjalit ( Moduli ne amplitude) Detyre kursi: Zgjidhja e nje problemi qe perfshin temat kryesore te trajtuara ne leksione dhe seminare. LITERATURA: 1. H. Muçostepa "Sinjalet dhe sistemet " 2001 2. S. Saliu "Përpunimi numerik i sinjaleve" 1988

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

19

MATJET ELEKTRONIKE Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 3 Leksione 3 Ushtrime, Seminare 1 Laboratore, Projekte, Detyra 1 Kredite 5

Programi Sistemi i njësive, Standartet e matjes. Sitemi i kontrollit dhe çertifikimit të aparateve matës. Sitemi i kalimit të njësive të matjes. Organizimi i metrologjisë. Gabimet dhe metodat e përpunimit të rezultateve të matjeve. Ligji i shpërndarjes normale. Gabimi mesatar kuadratik. Intervali i sigurisë. Zhurmat dhe burimet e zhurmave. Matja e madhësive nën praninë e zhurmave. Instrumentat analogë. Sistemet e matjes magnetoelektrike, elektromagnetike dhe elektrodinammike. Matja e rezistencës: Matja e rezistencës në rrymë të vazhduar. Metodat klasike të matjes së rezistencës. Reziztencat me katër borna. Matja e rezistencës: Matja e rezistencës me metodat e krahasimit. Urat e rrymës së vazhduar. Matja e rezistencës: Përdorimi i metodave të urave në përcaktimin e difekteve në linja. Matja e rezistencave të mëdha. Matja e rezistencës: Matja e rezistencës me ura të rrymës alternative. Matja e Induktivitetit, Kapacitetit me ura. Elementet parazitare dhe ekranizimi i Urave. Elemente ndihmës të urave: gjeneratori, treguesi i zeros, trasformatori ndarës. Q-metri. Oshiloskopi elektronik analog. Ndërtimi i CRT dhe i blloqeve ndihmës, gjeneratori i bazës së kohës, blloku i sinkronizimit. Përdorime të Oshiloskopit në matjen e periodës, fazës, amplitudës, diferencës fazore. Matja e frekuencës me krahasim. Oshiloskopet me dy rreze. Sondat e oshiloskopëve. Instrumentat elektronike klasikë. Instrumentat elektronike me Amplifikator Operacional. Instrumentat numerike. Portat logjike, flip-flopet, Ekranet, numëratorët me bazë 16, 10, 2000, regjistrat. Matja numerike e kohës, frekuencës dhe intervalit të kohës. Instrumentat numerike: Matja numerike e tensionit, rrymës dhe rezistencës. Shndërruesit ADC me një pjerrësi dhe DAC shkallë. Voltmetrat numerike me një dhe dy pjerrësi. Sistemet Automatike të matjeve: Ndërfaqja seriale RS232 dhe ajo paralele IEEE 488/ GPIB. Komandat bazë të ndërfaqësimit GPIB. Instrumentat Virtuale. Njohuri të përgjithshme për gjuhën e programimit LabView dhe përdorimet e saj. LITERATURA: 1. R. Çani "Matjet elektrike" 1986 2. J. Agalliu "Matjet elektronike" 2000 3.David A. Bell, "Electronic Instrumentation and Measurement", 1994.

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

20

AUTOMATIZIM Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 3 Leksione 3 Ushtrime, Seminare 1 Laboratore, Projekte, Detyra 1 Kredite 5

Programi Sinjalet kryesore në sistemet e komandimit. Sinjali analog dhe diskret, sinjali binar. Bllokskema e sistemit automatik dhe SKN. Sensorë dhe ekzekutues, burimet e sinjaleve. Kampionimi dhe rindërtimi, koncepte. Transformimi i sinjalit. Komandimi i një procesi elementar. Bllokskema dhe modulet e automatit të programueshëm: Bllokskema e PLC. Module inteligjente dhe të zakonshëm. Korespodenca fizike dhe logjike e I/O, nivelet e sinjaleve. Memoria e sistemit, backup dhe setup. Shembuj kompletimi të PLC. Programimi: Koncepti i IL, instruksionet kryesore. Veprime arithmetike dhe logjike në IL. LD: simbolika, qarku, segmenti. Nyjet kryesore logjike. Nyje funksionale dhe operuese. Aspekte aplikative. Aspekte informatike: Konceptimi informatik i sistemit. Përshkrimi i disa moduleve softuer. Fflowcharts për komunikim. Siguria e punës së sistemeve të komandimit me kompjuter. Zbatime. LITERATURA: 1. K. Veisllari, "Komandimi me kompjuter", shblu, Tiranë 2004. 2. K. Veisllari, "Automatizim: Automatët e programueshëm", UPT, Leksione, Tetor 2004. 3. D. Giaquinto, S. Rubin, "Automazione", San Marco, 1999.

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

21

ELEMENTET DHE TEKNOLOGJITË ELEKTRONIKE Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 3 Leksione 3.5 Ushtrime, Seminare 1.5 Laboratore, Projekte, Detyra 1 Kredite 6

Programi Moduli i kësaj lënde është hartuar në kapitujt e mëposhtëm: Sinjalet, spektri i frekuencës të sinjaleve, sinjalet analoge dhe numerike, amplifikatorët. Gjysëmpërcjellësit: fizika dhe teknologjia, bashkimi pn në gjysëmpërcjellës. Dioda, karakteristikat e diodës, analiza e qarqeve me dioda. Modeli për sinjal të vogël dhe përdorimi i tij. Dioda Zener. Qarqet radrizuese, qarqet kufizuese. Tranzistori bipolar me bashkim (BJT), struktura fizike, zonat e punës, funksionimi në zonën aktive. Karakteristikat e tranzistorit, analiza e qarqeve me tranzistorë në DC. Tranzistori si një amplifikator, modelet ekuivalente për sinjal të madh dhe sinjal të vogël. Polarizimi i tranzistorit BJT. Konfigurimet e amplifikatorit me një stad. Funksionimi i tranzistorit si çelës: zona e prerjes dhe e ngopjes. Tranzistori me efekt fushe (FET), struktura dhe funksionimi i tranzistorit FET. MOSFET me varfërim dhe MOSFET me pasurim, karakteristikat. Tranzistori JFET, karakteristikat. Analiza e qarqeve me FET në DC, polarizimi për qarqet me FET. Analiza e FET si amplifikator, konfigurimet bazë të amplifikatorëve me FET me një stad. Amplifikatorët MOS. Çelësat FET. Tranzistori MESFET: pajisjet me arsenur galliumi (GaAs). Amplifikatorët operacionalë: Analiza e qarqeve me amplifikator operacional ideal, konfigurimi invertues, konfigurimi joinvertues. Shembuj të qarqeve me amplifikatorë operacionalë. Dispozitivët optoelektronikë: struktura fizike, funksionimi, lazerat, diodat LED dhe fotodiodat. Sensorët. LITERATURA: 1. R. Mitrushi (Miho) "Elementet e Elektronikës", 2005 2. J. MILLMAN & C. HALKIAS "Elektronika e Integruar 1" (Përkthim) 3. A. S. SEDRA & K. C. SMITH "Microelectronics Circuits", 1998

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

22

SEMESTRI 4

___________________________________________________________________________ SISTEMET ELEKTRONIKE Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 4 Leksione 3.5 Ushtrime, Seminare 1.5 Laboratore, Projekte, Detyra 1 Kredite 6

Programi Amplifikatorët me shumë stade. Diagrama Bode. Brezi i lejimit i stadeve kaskade. Amplifikatorët me çiftim të kundërt negativ. Karakteristikat e përgjithshme. Analiza e disa skema me çiftim të kundërt negativ. Përgjigja në frekuencë e amplifikatorit me çiftim të kundërt negativ dhe. analiza e pergjithshme e tyre. Qëndrueshmëria e amplifikatorëve. Amplifikatorët operacionalë: ideal dhe real Amplifikatori operacional: stadet përbërse. Përgjigjja në frekuencë dhe kompesimet. Zbatimet kryesore të AO si bllok ndërtimi analog. Filtrat aktiv te ndryshem. Amplifikatorët e fuqisë të klasave të ndryshme. Amplifikatorët me brez të ngushtë. Qaeqet dhe sistemet fuqise. Oshilatoret sinusiodale me amplifikatore operacionale. Njohuri te përgjithshme për sistemet shifrore: Sistemet e numerimit dhe kodet. Kodet per dedektimin dhe korrigjimin e gabimeve, kodi i Hammingut, kodet CRC, kodet dydimensionale, kodet m në n, etj. Kodet për transmetimin dhe memorizimin e të dhënave në seri, të dhënat në seri dhe në paralel, kodet e linjave seriale. Qarqet shifrore: Llogjika CMOS, qarku invertues, portat NAND, NOR, etj. Karakteristikat elektrike të qarqeve CMOS në gjëndje statike dhe dinamike. Familjet llogjike. Sistemet kombinatore: Analiza e qarqeve kombinatore. Sinteza e qarqeve kombinatore. Mënyrat e ndyshme të minimizimit, hartat Karnaugh, metoda tabelare, etj. Problemet kohore ne qarqet kombinatore. Dekoderat, enkoderat, multiplekserat, gjeneratoret e paritetit, krahasuesat dhe struktura e tyre, mbedhësat, zbritësat dhe ALU, struktura e shumëzuesave. Sinteza e qarqeve kombinatore me ROM. Sistemet sekuenciale: Principet e qarqeve sekuencialë, bistablat, Latch-et dhe Flip ­ Flop-ët e ndryshëm, SR, JK, D, T, Master-slave, etj. Monoflopët dhe përdorimet e tyre. Analiza e makinës së gjendjeve e sikronizuar nga impulset e ores. Tabelat e gjendjeve. Projektimi i makinave te gjëndjeve duke perdorur diagramat e gjëndjeve. Regjistrat rëshqites. Numratorët e ndryshëm, sinkronë, asinkronë. Numratorët me rregjistra rrëshqitëes, unazorë, unazorë të përzier. Numratorët e realizuar me ROM. Memoriet: Memoriet ciklike, memoriet FIFO, LIFO. ROM-et, PROM-et, EPRROM-et, EEPROM-et. RAM-et statikë, struktura e tyre, RAM-et standartë statikë. RAM-et dinamikë, struktura e tyre, sinkronizimi i tyre. LITERATURA: 1. J. Agalli "Elektronika Lineare" 2001 2.John F. Wakerly "Digital Design, Principles and Practices" 2001, 3.Thomas Floyd "Digital Fundamentals", 2000

MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË

23

PËRPUNIMI NUMERIK I SINJALEVE Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 4 Leksione 3.5 Ushtrime, Seminare 1.5 Laboratore, Projekte, Detyra 1 Kredite 6

Programi Hyrje: Sinjalet dhe sistemet e thjeshtë diskretë, dhe vetitë e tyre. Kapitulli I : Pergjigja impulsive e sistemeve lineare. Karakterizimi i sistemeve me anën e përgjigjes së tyre impulsive. Paraqitja e sistemeve me anën e ekuacioneve me diferenca. Kapitulli II: Transformimi Furie i sinjaleve në kohë diskrete. Vetitë e transformimit Furie. Spektri i amplitudës dhe i fazës. Transformimi i kundërt Furie i sinjaleve në kohë diskrete. Pergjigja në frekuencë e sistemeve. Raste të veçanta të transformimit Furie. Transformimi Furie i sinjaleve periodike. Hyrje në filtrat numerikë. Korrelimi i sinjaleve dhe spektri i energjisë. Kapitulli III: Transformimi diskret Furie (TDF) për sinjalet në kohë diskrete, dhe veçoritë e tij. Transformimi diskret Furie për sinjalet diskrete me zgjatje të pafundme në kohë. Funksionet e Dritareve. Dukuria e shpërnadrjes së fuqisë. Kapitulli IV: Transformimi i Shpejte Furie (TSHF). Përzjerja e të dhënave në transformimin e shpejtë Furie. Koefiçientët Ën. Kapitulli V: Transformimi Z dhe vetitë e tij. Zonat e konvergjencës e Transformimit Z. Vetitë e zonave të konvergjencës të transformimit Z. Transformimi i kundërt Z. Lidhja midis Transformimit Z dhe Transformimit Furie. Filtrat numerikë. Filtrat numerikë me përgjigje impulsive të fundme (PIF) dhe përgjigje impulsive të pafundme (PIP). Realizimi rekursiv dhe jorekursiv. Diagramat bllok të sistemeve lineare invariante që përshkruhen nga ekuacionet me diferenca. Laboratore dhe Ushtrime. Pune laboratori Nr. 1 Ndertimi i nje programi te thjeshte ne MATLAB, per llogartijen e transformimit Furie. Gjetja e grafikut te spektrit te amplitudes dhe fazes per keto sinjale. Pune laboratori nr 2. Projektimi i nje filtri numerik brezlejues. Pune laboratori nr 3. Filtrimi i sinajleve duke perdorur filtrat numerike brezlejues. LITERATURA: 1. Vladi Koliçi, "Leksione", Tiranë 2005 2. Sokol Saliu, "Sinjalet dhe sistemet diskrete", 1989 3. Sanjit K. Mitra, "Digital signal processing ", McGraw-Hill, 2001 4. Sanjit K. Mitra, "Digital Signal Processing Laboratory Using Matlab", McGrawHill, 2001 5. Papulis, "Signal Analysis", 1981

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

24

BAZAT E TELEKOMUNIKACIONIT Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 4 Leksione 3.5 Ushtrime, Seminare 1.5 Laboratore, Projekte, Detyra 1 Kredite 6

Programi Telekomunikacioni dhe informacioni. Nocionet themelore të telekomunikacioneve, mardhëniet kryesore të sistemeve me njeriun, shërbimet kryesore dhe evolucioni i telekomunikacioneve; perspektiva e teknologjive të reja. Nocionet kryesore të informacionit, burimet e informacionit, sasia e informacionit, entropia, sasia e vendosjes, teprica dhe përkufizimet e debitit të informacionit. Kodimi dhe tipet e koduesve, duke dhënë dhe disa shembuj praktikë të kodimit të informacionit dhe të sinjalit. Në këtë kapitull trajtohen gjithashtu edhe sinjalet tipike zëri, figura dhe të dhënat, karakteristakat kryesore të tyre nga pikpamja e burimeve dhe të destinacioneve.Përkufizimet dhe parametrat kryesore të sistemeve të telekomunikacioneveNocionet kryesore të sistemeve dhe të cilësisë së tyre, duke dhënë përkufizimet kryesore të parametrave të dimesionimit cilësor dhe sasior. Përkufizimet kryesore të standarteve të telekomunikaconeve si: shuarja, amplifikimi dhe shafizimi i përbërë. Nocionet kryesore të nivelit absolut dhe relativ në një shembull të hipsogramës. Vlerësimet kryesore të trasmetimit dhe transmetimit konform, shembuj të zbatimeve në telekomunikacione të sistemeve dhe lidhjes së tyre.Bazat e trasmetimit numerikBazat kryesore të trasmetimeve numerike, duke paraqitur teoremën e Naikuistit për rezolucionin në kohe dhe në amplitudë. Modulimi, tipet kryesore të modulimeve dhe aplikimet përkatëse të tyre. Kampionimi dhe efektet e shkeljes së teoremës së kampionimit dhe kampionimi me mbajte. Zbatimet. Multipleksimi dhe tipet e aksesit: TDMA, FDMA dhe CDMA.Sistemet numerike të komunikimitTipet e modulimeve PAM, PCM linear dhe diferencial. Gjithashtu jepen zbatimet praktike të kodimit PCM në standartin Bell dhe atë Europian. Modulimet e tjera të gjerësisë dhe pozicionit të impulsit PËM dhe PPM zbatimet e tyre.Sistemet e radiourave numerike dhe aplikimet Princimet kryesore të radiourave numerike dhe elementeve ndërtues të tyre, shpjegimi i blloqeve modulatordemodulator, i tipeve kryesore të modulimeve dhe demodulimeve si mPSK. Zbatimi praktik i llogaritjes së një lidhje radiourë numerike si dhe krahasimi me një radiourë analoge. Në laboratorët studenti njihet me teknikat e modulimit dhe kodimit të sinjaleve numerike në sistemin PCM.Studimi i modulimit impulsive nw amplitudw PAM.Studimi i modulimeve PWM dhe PPM, aplikimet praktike te tyre.Studimi i kodimit PCM linear dhe diferencial. LITERATURA: 1. Adrian Shehu, "Telekomunikacionet", shblu, Tiranë 1997. 2. John Proakis, "Digital Communications", 1999. 3. Bernard Sklar, "Digital Communications: Fundamentals and Applications", 2002.

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

25

RRJETAT TELEMATIKE Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 4 Leksione 3.5 Ushtrime, Seminare 1 Laboratore, Projekte, Detyra 0.5 Kredite 5

Programi Proceset kryesore në rrjetat telematike: Vështrim i përgjithshëm në proceset kryesore të rrjetave telematike: transmetimi, sinjalizimi, komutimi dhe përhapja e sinjalit. Cilësia e shërbimeve dhe parametrave të tyre. Studimi i teknikave të multipleksimit: TDM, FDM dhe CDM. Teknikat e aksesit TDMA, FDMA dhe CDMA. Teknikat e komutimit në qark dhe në paketë. Komutimi me paketë: datagrami dhe qarku virtual me paketë. Teknikat bazë të sinjalizimit dhe të trafikut. Matja e trafikut. Rrjetat: Modeli OSI: Vështrim i përgjithshëm për modellin OSI. Funksionet e secilës nga shtresat. Protokollet e dritares: stop and ëait, go-back-N, zgjidh dhe transmeto. Tipet e kodimeve të trasmetimit, pariteti dhe FEC. Mënyra e kontrollit të trafikut dhe humbjet. Rrjetat e integruara: Studimi i rrjetave të trasmetimit të integruara: ISDN, ADSL, Fibre Channel, PON. Arkitektura e rrjetave të integruara. Veçoritë e secilës prej rrjetave. Elementet kryesore të rrjetave globale gjeografike PDH dhe SDH. Tiparet e tyre dhe protokollet STM. Rrjeti i Internetit: Rrjeti i Internetit dhe tiparet bazë të tij. Një vështrim i shkurtër në protokollin IP, ICMP dhe routing. Protokollet në nivel aplikacioni si name, email, etj. Një shembull i aplikimit të një programi sniffer. LITERATURA: 1. Tanenbaum, "Computer Networks", 2003.

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

26

TEORIA E FUSHES ELEKTROMAGNETIKE Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 4 Leksione 3 Ushtrime, Seminare 2 Laboratore, Projekte, Detyra 0 Kredite 5

Programi: Përhapja troposferike: Përhapja në kushtet e hapësirës së lirë. Pasqyrimi i valëve elektromagnetike. Shpërndarja në zonat e Fersnel-it. Thyerja e valëve elektromagnetike. Treguesi i thyerjes nga troposfera. Rrezja ekuvaliente e tokës. Korridoret troposferike. Përhapja në prani të fenomeneve hidrometeorologjike: Tipet e rreshjeve. Karakteristikat e intensitetit të shiut. Ndërveprimi i valëve elektromagnetike në rreshjet. Parashikimi i shuarjeve nga shiu dhe modelet përkatës. Përhapja në sistemet radio lëvizës tokësore: Karakteristikat statistike të luhatjeve. Karakteristikat dinamike të luhatjeve. Vonesat e jehonave të përhapjes. Diagrama e Smithit. Komponentet përbërës të diagramës së Smithit. Koeficenti i reflektimit dhe varësitë e tij. Shprehja e rezistencave dhe e gjatësive të normuara. Paraqitja grafike e rezistencave dhe e gjatësive të normuara. Ndërtimi i diagramës për rezistenca komplekse. Leximi në shkallën e brendshme dhe të jashtme të diagramës rrethore. Aplikimet e diagramës së Smithit. Shqetësimet me linjën e transmetimit. Përshtatja e linjës me ngarkesën nëpërmjet transformatorit çerekvalor. Përshtatja e linjës me ngarkesën me anë të leqeve. Konsideratat e diagramës së Smithit për humbjet në linjë. Frekuenca në diagramën e Smithit. Llogaritjet në diagramën e Smithit. Përcaktimi i shuarjes dhe Zo prej përmasave të impedancës. Përcaktimi i linjës së shuarjes. Përcaktimi i faktorit të shpejtësisë. Laboratore dhe/ose ushtrime: Ushtrimet në seminaret e lëndës do të ndjekin argumentat e trajtuar në leksionet. Ushtrimet do të analizojnë parametrat dhe karakteristikat e përhapjes valore. Laboratoret do të zhvillohen me anë të simulimit në laboratorin e kompjuterave të Seksionit të Telekomunikacionit.

LITERATURA:

1. C. Mackeand, The Smith Chart, 1984. 2. P. H. Smith, Electronic Aplications of the Smith Chart, 1999. 3. L. Boithias, Radio Wave Propagation, 1992. 4. S. Ramo, Fields and Waves in Communication Electronics, 1996.

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

27

SEMESTRI 5

___________________________________________________________________________ SISTEMET NË RADIOFREKUENCË 1 Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 5 Leksione 3.5 Ushtrime, Seminare 1.5 Laboratore, Projekte, Detyra 1 Kredite 6

Programi: Përhapja në Radio ­Ura: Shuarjet në kohë të shkurtër. Multipath, karakteristikat statistike dhe modelet teorike. Shuarjet në kohë të gjatë. Karakteristikat statistike të shuarjeve në kohë të gjatë. Karakteristikat statistike të përgjithshme të shuarjeve. Karakteristikat dinamike të shuarjeve të shpejta. Kriteret për të shmangur pasojat e shuarjeve. Teknikat e diversitetit. Pasojat e shuarjeve selektive në radio urat numerike. Antenat: Grupet e antenave. Antenat e frekuencave të ulta. Antenat me rrezatim gjatësor. Rrezatimi i hapjeve plane. Antenat Yaggi përshkrimi i parametrave përbërës të tyre. Antena VHF: Çiftimi midis tyre dhe linjës transmetuese. Tipet e ndryshme të antenave kolineare, LPDA, etj. Përshkrime të tipeve të ndryshme të antenave. Antenat në UHF: Shpjegimi i direktivitetit me rritjen e frekuencave të rrezatimit. Studimi i elipsoidit valor. Karakteristikat statistike të luhatjeve. Karakteristikat dinamike të luhatjeve. Vonesat e jehonave të përhapjes. Kontributi i zhurmave man-made. Teknikat e diversitetit. Lakoret e përhapjes dhe kriteret e parashikimit. Përhapja në mjediset e mbyllur. Antenat mikrovalore: Tipet e ndryshme të tyre. Modelet e parashikimit të shuarjes nga shiu. Teknikat e diversitetit. Pasojat e fenomeneve hidrometerologjike të ndryshëm nga shiu. Pasojat e thyerjes troposferike. Absorbimi nga gazrat. Laboratore dhe/ose ushtrime: Ushtrimet në seminaret e lëndës do të ndjekin argumentat e trajtuar në leksionet. Ushtrimet do të synojnë të sqarojnë tipet e ndryshme të antenave, si dhe të analizojnë parametrat dhe karakteristikat e transmetimit të antenave. Laboratoret do të zhvillohen me anë të simulimit në laboratorin e kompjuterave të Seksionit të Telekomunikacionit.

LITERATURA:

1. ARRL, Antenna Book, 2000-2004. 2. Joe Carr, Antenna Handbook, 2003 3. Grup autorësh, RF components and circuit, 2004. 4. E. Dammoso, L. Stola, Radiopropagazione, 2003.

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

28

SISTEMET E TELEKOMUNIKACIONEVE (me zgjedhje) Ndarja e krediteve Kodi i lëndës TLK304 Semestri 5 Leksione 3.5 Ushtrime, Seminare 1.5 Laboratore, Projekte, Detyra 1 Kredite 6

Programi: Sistemet Numerike te transmetimit.Teknikat numerike te modulimin dhe principet baze te transmetimeve numerike.Sistemet e modulimit dhe te transmetimit mPSK, performanca dhe brezi, BER.Sistemet e modulimit mFSK , sistemi dhe perdorimi.Sistemi i modulimit ASK, teknikat e perftimit te sinkronizimit. Sistemet e modulimit m-QAM, transmetimi dhe marrja, eficenca e brezit. Sistemet me Radioure: Bllokskemae pergjithshme e sistemeve Radioure, pjeset marrese dhe transmetuese.Shnderrimii frekuences dhe amplifikimi ne RF.cilesia dhe besueshmeria e sistemeve R/U numerike, shkalla e gabimit ne modulimin numerik dhe demodulimi koherent.Parametrat e zhurmes dhe te shtremberimeve.Interferenca dhe kalimet e shumefishta, marrja me diversitet.Njohuri te pergjithshme mbi Radiourat analoge , spektri dhe aplikimet. Antenat, ndertimi dhe aplikimet. Sistemet e komunikimit me Satelit: Hyrje ne sistemet me Satelit, bllokskema e pergjithshme e nje lidhje satelitore.Teknikat e komunikimit,zhurmat dhe perpunimi i sinjaleve.Rrjetat me satelit, teknikat e multi aksesit, aplikimet e tyre dhe bllokskemat perkatese te aplikimeve.Rrjetat e difuzionit, dhe rrjetat satelitore me multitufa. Sistemi mobile GSM; Hyrje ne sistemet mobile, struktura e pergjithshme e rrjetit GSM elementet baze te ndertimit dhe gjeneza.Sisstemi celular GSM, mbulimi celular,radio transmetimit problemet dhe dhe alokimi i burimeve radio.Kanalet logjike ne dhe teknikat e modulimit ne GSM.Planifikimi i sistemeve GSM, problemet e mbulimin.Planifikimi i frekuencave dhe analiza e trafikut.Idenfikuesit ne sistemet GSM, rrugezimi i thirrjeve dhe struktura e kanaleve ne GSM.Arkitektura dhe funksionaliteti i nen-sistemeve ne GSM.Shtresat e protokolleve dhe sinjalizimi ne GSM.Siguria ne GSM, e ardhmja dhe aplikimet data.Permbledhje. Sistemi GPRS: Hyrje e pergjithshme ne sistemit GPRS, nevoja per sherbime dhe standartizimi i GPRS.Protokollet e transportit dhe komponentet e rrjetave IP.Elementet e rrjetit GPRS, nderfaqet, transferimi i paketave mes GSN-ve .Planifikimi i rrjetit GPRS.Dimesionimi i SGSN. Sisstemet Wireless WLAN:Teknologjite wireless te aksesit, teknologjithe WLAN, konfigururimi dhe mbulimi, standartizimi.IEEE 802.11, arkitektura e Ad Hoc Network.Frekuencat dhe spektri i sistemeve ISM.Problemet e sigurise dhe teknikat e ekriptimit baze. Metodat e aksesit CSMA/CA.Permbledhje Detyrë kursi Nr. 1 Të projektohet një link radiourë. LITERATURA: 1. Adrian Shehu, Telekomunikacionet , Tirane 1995. 2. William C. Lindsey Marvin K. Simon, Telecommunication Systems Engineering

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

29

RRJETAT E TRANSMETIMIT TË TË DHËNAVE Ndarja e krediteve Kodi i lëndës TLK302 Semestri 5 Leksione 3.5 Ushtrime, Seminare 1.5 Laboratore, Projekte, Detyra 1 Kredite 6

Programi: Historia e zhvillimit të Rrjetave të kompjuterave. Arkitektura. Teknologjia, shërbimet e ofruara. Arkitektura e protokollit, modeli i references OSI. Niveli fizik: Bazat e transmetimit të të dhënave nëpër mjedisin fizik. Mjediset e transmetimit, karakteristikat e transmetimit, përdorimi, sinjalizimi. Ndërfaqet standarte të kompjuterit. Niveli i linjës së të dhënave (data link): Transmetimi sinkron dhe asinkron i të dhënave. Kapja e aksesit, TDMA, CSMA, CSMA/CD. Kontrolli i gabimeve dhe korrigjimi, CRS, ARQ. Kontrolli i rrjedhjes, X25, SNA data links SDLC, HDLC. Shtresa e data-link në Internet SLIP, PPP. Rrjetat me shtrirje Lokale (LAN): Teknologjia dhe Topologjia, LAN-et Broadband dhe baseband, Ethernet COAX dhe UTP, rrjetat unaze (ring): Token ring, Token Bus, FDDI. Niveli i rrjetit: Komutimi me qark, paketë dhe mesazh. Komutimi paketë me qarqe virtuale, komutimi datagram, algoritmat e ruugëzimit, kontrolli i trafikut. Ndër-rrjetëzimi: Bridget, routerat dhe portat. Niveli i transportit: funksionet dhe shërbimet, adresimi, ndërfaqet, kontrolli i rrjedhjes, TCP/IP: formati i paketës. UDP: formati i paketës. Cilësia e protokollove të transportit. Nipeli i aplikimit: Siguria, DNS, SNMP, e-mail, ftp, tftp, rrjeti Web dhe shërbimet. Rrjetat X25 me komutim paketë: Shërbimet, arkitektura, shtresat e protokollit, qarqet virtuale, kontrolli i gabimeve X.3, X.28, X.29. Rrjetat propretare SNA: Arkitektura. Elementet e rrjetave SNA, formati i paketave, adresimi dhe rrugëzimi. Interneti: Historia, arkitektura, SLIP, PPP data links, adresimi fizik, rezolucioni i adresës ARP, adresimi IP, protokollet e ndër-rrjetëzimit: IGP, EGP, BGP, OSPF. Aplikimet e Internetit. Rrjeti Web dhe shërbimet. Sistemi operativ Unix: Sistemi operativ. Njohuri rreth komandave në Unix. Proceset në Unix. Menaxhimi i punëve dhe proceseve. Kontrolli i kapjes së skedareve dhe direktorive. Editoret e tekstit në Unix. Puna me filat dhe direktoritë. Posta Elektronike. Manuali on-line. Laboratore dhe/ose ushtrime: Punë laboratori Nr.1: Mjediset e ndryshme të transmetimit të përdorura në rrjetat lokale LAN. Ndërtimi dhe konfigurimi i një rrjeti LAN. Pajisjet e nevojshme. Punë laboratori Nr.2: Sistemi operativ Unix. Përdorimi i komandave të ndryshme gjatë punës në sistemin Unix. Punë laboratori Nr.3: Interneti. Shërbimet e tij. Konfigurimet e nevoshme për të punuar në Internet.

30

Detyrë kursi Nr. 1 Projektimi i një rrjeti LAN, ose WAN. Mjediset e ndryshme të transmetimit që do të përdoren. Pajisjet që do të përdoren dhe konfigurimet e tyre. LITERATURA: 1. Vladi Koliçi, Rrjetat e të Dhënave, Leksione , Tiranë 2004. 2. Vladi Koliçi, Sistemi Operativ Unix, shblu, Tiranë 2000. 3. Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks, Third Edition, Prentice-Hall, Inc. 1996. 4. Stallings, Data Communications Networks, 1994.

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

31

ELEKTRONIKA PËR TELEKOM (me zgjedhje) Ndarja e krediteve Kodi i lëndës TLK304 Semestri 5 Leksione 3.5 Ushtrime, Seminare 1.5 Laboratore, Projekte, Detyra 1 Kredite 6

Programi: Amplifikatorët e fuqishëm të frekuencës së lartë (Klasa C), parimi i ndërtimit të tyre, zgjedhja e regjimit të EA në amplifikatorët e fuqishëm, skemat e tyre dhe llogaritja e elementeve të tyre. Modulimet në amplitude, në frekuencë dhe në amplitudë në kuadraturë. Amplifikimi i lëkundjeve të moduluara në amplitudë, rregjimet "A", "B" dhe "AB" të EA të modulatorëve. Modulimi në frekuencë, realizimi i modulimit në frekuencë, modulimi në amplitudë në kuadraturë (MAK), modulimi në amplitudë (MAK) me bartëse të shtypur. Gjeneratorët sinusoidalë, proceset lëkundëse në qarkun lëkundës LC, autogjeneratorët sinusoidale me rezistencë negative, autogjeneratorët sinusoidale me lidhje të kundërt positive, skemat me tri pika : Armstrong, Hartley, Koplits, Kleip, autogjeneratorët me kuarc. Shkaqet e paqëndrueshmërisë së punës të AFL të klasës C. Autogjeneratorët e frekuencave të ulta me qarqe të integruar : autogjeneratorët me zhvendosje faze; me urë Vin, me filtër dopio "T". Analiza teorike e qarqeve me kyçje faze ­PLL dhe sintetizatorët e tërthortë të frekuencës me nyje me kyçje faze PLL. Gjeneratorët impulsivë, klasifikimi i tyre. Parimi bazë i ndërtimit të mulitvibratorëve me dy gjendje të qëndrueshme, trigerat me vete polarizim. Mutivibratorët me një gjendje të qëndrueshme dhe pa gjendje të qëndrueshme. Komutimet elektronike bazë. Qarqet e integruara jolineare kombinatore DTL-TTL, ECL, CMOS dhe ato sekuenciale. Qarqet e integruara kohore. Gjeneratorët e tensionit dhëmbësharrë. Stadet e fuqisë të zberthimit horizontal në televizore dhe në monitorët e kompjuterave .Gjeneratorët me bllokim. Ndërruesit e frekuencës. Analiza teorike e tyre si dhe përcaktimi i parametrave statike të ndërruesve. Zgjedhja e frekuences së mesme. Kanalet parazitare të marrjes të radiomarrësit superheterodin. Vërshëllimat. Përputhja i qarqeve të sinjalit me ata të heterodinit dhe akordimi i marrësave. Konceptimi i marrësave me qarqe të integruara TBA 570. Laboratore dhe/ose ushtrime: Gjatë seminareve janë trajtuar shembuj nga temat e trajtuara gjerësisht në leksione duke synuar që të jepet një analiza sa më e plotë e të gjitha parimeve të skemave si dhe të dalë i qartë funksionimi, si dhe përdorimi i tyre. Punë laboratori Nr.1: Autogjeneratorët me tri pika, skema Kolpits. Punë laboratori Nr.2: Mutivibratorë me dy gjendje të qëndrueshme. Punë laboratori Nr.3: Mutivibratorë me një gjendje të qëndrueshme. Punë laboratori Nr.4: Modulimi në amplitudë, në frekuencë dhe në amplitudë në kuadraturë. Detyrë kursi Nr. 1 Projektimi i një qarku duke zgjedhur elementet e tij sipas kërkesave të paracaktuara.

32

LITERATURA: 1. N. Bardhi, Elektronika Jolineare, shblu 2000. 2. Dante Del Corso, Elettronica per telecommunicazioni, 2001.

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

33

TRANSMETIM NUMERIK Ndarja e krediteve Kodi i lëndës TLK303 Semestri 5 Leksione 3.5 Ushtrime, Seminare 1.5 Laboratore, Projekte, Detyra 1 Kredite 6

Programi: Në kapitullin e parë trajtohen burimet e informacionit, përshkrimi statistikor i tyre, sasia e informacionit në rastin e përgjithshëm, entropia e tij, parametrat që karakterizojnë burimin e informacionit, teprica dhe fluksi i informacionit. Transmetimi në një kanal binary me zhurma, llogaritja e kapacitetit të kanalit. Transmetimi sa më i saktë i informacionit në kanalin me zhurma me anë të kodimit të tij sipas dy metodave, Shanon ­ Fano dhe Haffman. Parimet e përgjithëshme të zbulimit dhe të korrigjimit të gabimeve. Kodet vetëkorrigjuese me grupe: kodet bllok dhe kodet lineare. Matrica gjeneruese e kodit; fjalët e kodit bazuar mbi informacionin që do të transmetohet. Kodimi sistematik: Vendosja në mënyrë sistematike të biteve të informacionit pasuar nga bitet e kontrollit. Kodet e Hamingut. Kodi ciklik: Kodi linear me k bite informacioni dhe n-k bite kontrolli. Polinomi që gjeneron kodin ciklik. Vendosja e kodit në mënyrë sistematike. Korrigjimi njëfish tek kodet ciklike. Burimet e vazhdueshem dhe diskretë. Entropia relative për burimet e vazhdueshme; sasia e informacionit. Transmetimi i informacionit në një kanal të vazhdueshëm, në të cilin ka zhurma. Trajtimi i këmbimit të gjerësisë së brezit me raportin sinal ­ zhurmë. Teknika e transmetimit: Bashkësia e rregullave që karakterizon transmetimin e të dhënave ndërmjet pajisjeve. Tipat e ndërlidhjes: simpleks, gjysëm dupleks dhe dupleks i plotë. Transmetimi i të dhënave: në seri dhe në paralel. Marrësi dhe transmetuesi. Komunikimi ndërmjet tyre i sinkronizuar. Protokollet e transmetimit për sinkronizim: protokollet start ­ stop, protokolli BSC, protokolli SDLC. Transmetimi i të dhënave në distancë: Informacioni që do të transmetohet në formë binare, me brez shumë të gjerë; linjat e zakonsheme të telefonisë, të cilat kanë një brez shumë të ngushtë. Pajisjet modem. Modulimi në amplitudë, frekuencë dhe fazë, si dhe njësitë e kontrollit të linjës. Pajisja modem me shmangie në frekuencë. Qarku ndërfaqës për transmetimin në seri asinkron. Busi ndërfaqës IEEE ­ 488. Rrjetat e makinave përpunuese: qëllimi i çdo përdoruesi është ti vënë në dispozicion përveç makinës përpunuese lokale dhe makinat e tjera që ndodhen larg tij gjeografikisht. Arkitektura e makinave përpunuese: Rrjetat me lidhje të drejtpërdrejtë; rrjetat me lidhje tërthore; rrjetat hibride. Mënyrat e transmetimit në rrjetat: me komutim rrjeti dhe komutim paketë. Sistemet automatike të komutimit. Strukturat informative të brendshme: vektorët, listat e thjeshta dhe listat shumëfishe, paraqitja në memorie e strukturave abstrakte. Listat e thjeshta, ciklike, dydrejtimeshe dhe shumëfishe. Strukturat informative abstrakte: matricat, memorizimi i tyre në trajtë vektoriale, vendosja në memorie e radhëve dhe pilave. Paraqitja e të dhënave në pemën binare, vendosja e pemëve në memorie, vizita e një peme, pemët e ndërthurura, grafet dhe memorizimi i tyre. Kërkimi sekuencial; kërkimi binary dhe kërkimi "hash" për të kërkuar të dhënat në tabelë. 34

Struktura elementare e njësisë përpunuese të informacionit, sistemi i shfrytëzimit dhe hardware i tij. Nocionet e këmbimit të informacionit. Struktura me bus e njësisë përpunuese. Mikroprogramimi. Diagrama e gjendjes dhe ciklet e makinës. Kontrolli i hyrje daljes nëpërmjet programit dhe ndërprerjes. Administrimi i drejtpërdrejtë i memories. Detyrë kursi Nr. 1 Kodet e ndryshme të kodimit. Përpunimi i informacionit, mikroprogramimi, kontrolli i hyrje daljeve. LITERATURA: 1. William Stallings,Data and Computer Communications, Sixth Edition, 2005 2. Eugene Blanchard, Introduction to Data Communications, 2005

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

35

SEMESTRI 6

___________________________________________________________________________ RRJETAT ME FIBRA OPTIKE Ndarja e krediteve Kodi i lëndës TLK304 Semestri 6 Leksione 3.5 Ushtrime, Seminare 1.5 Laboratore, Projekte, Detyra 1 Kredite 6

Programi: Fibrat optike Njohuri të përgjithshme mbi fibrat optike. Valësjellësit fibër optike, teoria e transmetimit të dritës me modelin e rrezes. Pasqyrimi i plotë i brendshëm, këndi i pranimit të dritës në fibër, hapja numerike. Teoria modale elektromagnetike për përhapjen optike. Mënyrat në një valësjellës planar. Fibrat cilindrike, mënyrat në fibrën optike, çiftimi i mënyrave. Fibrat monomodë (single mode) dhe multimodë (multimode); fibrat me indeks shkallë (step-index) dhe me indeks gradual graded-index). Parametrat e fibrës me një mënyrë të vetme transmetimi: gjatësia valore e prerjes, diametri modal dhe përmasa e njollës së ndritshme. Përafrimi gaussian dhe metodat ekuivalente me indeks shkallë. Karakteristikat e transmetimit të fibrave optike Mekanizmat brenda fibrave optike që përcaktojnë karakteristikat kryesore të transmetimit, shuarja dhe dispersioni. Mekanizmat e ndryshme të shuarjes si absorbimi i materialit, shpërhapja lineare, shpërhapja jolineare, përkuljet e fibrës, etj. Trajtimi për fibrat prej materiali qelqi me përbërje nga silica, si dhe fibrat me materiale qelqore të tjera, që shfrytëzohen në transmetimet e rrezatimit infra të kuq të mesëm dhe infra të kuq të largët. Mekanizmi i dispersionit për fibrën momomodë, dispersioni intramodal: dispersioni i materialit dhe dispersioni i valësjellësit. Mekanizmi i dispersionit për fibrën multimodë, dispersioni intermodal. Dispersioni i përgjithshëm i fibrës. Dispersioni në fibrat monomodë të modifikuara. Kabllot optike, Bashkimet e fibrave optike Metodat e ndryshme të fabrikimit të fibrave optike me bazë silice, treguesit kryesorë të kakakteristikave të përgjithshme të përshtatshme për përdorimet në telekomunikacion. Strukturat e fibrave optike. Kabllot optike, procesi i kabllimit. Qëndrueshmëria e karakteristikave të transmetimit të fibrës: mikropërkuljet, absorbimi i hidrogjenit, ekspozimi ndaj rrezatimit bërthamor. Projektimi i kabllit optik: buferimi i fibrës, struktura e kabllit optik. Shembuj të kabllove të fibrave optike. Problemet që lidhen me aspektin teorik dhe praktik të bashkimeve fibër-fibër, si në sistemet me fibër multimodë, ashtu dhe në ato me fibër monomodë. Tipet e ndryshme të lidhjeve dhe bashkuesave fibër-fibër. Lidhjet me ngjitje, lidhjet mekanike, lidhjet e shumëfishta. Bashkuesit cilindrikë dhe konikë. Bashkuesit e fibrave dupleksë dhe multi. Bashkuesit me rreze të shpërndarë. Çiftuesit e fibrave, çiftuesit me tre dhe katër porta, çiftuesit yll, çiftuesit me multipleksim etj. Burimet optike: Lazer dhe LED Lazerat me injektim, lazerat jogjysëmpërcjellës, lazerat MQW etj. Karakteristikat e lazerit me injektim. Çiftimi i lazerit me injektim me fibrën optike. 36

Diodat LED, tipet e ndryshme, karakteristikat e tyre. Detektorët optikë Detektorët pa dhe me amplifikim të brendshëm. Fotodioda pn, fotodioda pin, fotodiodat gjysëmpërcjellëse me amplifikim të brendshëm, fototranzistori. Marrësit me detektim direkt Zhurma në marrësit me fotodiodë pn, pin dhe me fotodiodën ortek APD. Strukturat e marrësit, marrësit me cilësi të lartë. Teknikat e modulimit dhe detektimit të sinjalit optik. Raporti sinjal-zhurmë në marrësin optik. Qarqet e tipeve të ndryshme të marrësave me detektim direkt. Rrjetat me fibra optike Konsiderata të projektimit të rrjetave me fibër optike. Rrjetat optike me modulim intensiteti/detektim direkt (IM/DD). Veçoritë e planifikimit të rrjetave me fibër optike. Buxheti i fuqisë optike. Buxheti i brezit, cilësia e sistemit me fibër optike IM/DD. Topologjitë e rrjetave optike. Teknikat e transmetimit SDH, kuadri SDH. Rrjetat optike SDH. Teknikat e multipleksimit në rrjetat optike: Teknika WDM, DWDM, OTDM, SCM. Teknikat e komutimit. Rrjetat komutuese me shumë stade me fibër optike. Pajisjet ADM, DXC. Administrimi në rrjetat optike, gjeneratat e rrjetave optike B-ISDN, ATM, PON. Laboratore dhe/ose ushtrime: Ushtrimet në seminaret e lëndës do të ndjekin argumentat e trajtuar në leksionet. Ushtrimet do të synojnë të sqarojnë parimet e transmetimit në rrjetat me fibër optike, si dhe të analizojnë parametrat dhe karakteristikat e transmetimit të fibrave optike. Laboratoret do të zhvillohen me projektim eksperimental të disa qarqeve të thjeshta të transmetuesit optik dhe të marrësit optik, me qëllim që të realizohet një linjë komunikimi me fibër optike dhe të llogaritet buxheti i fuqisë optike të sistemit të projektuar. Punë laboratori Nr.1: Studimi i transmetuesit optik, qarku i komandimit të diodës lazer. Punë laboratori Nr.2: Studimi i marrësit optik, qarku i komandimit të detektorit optik. Punë laboratori Nr.3: Projektimi i sistemit me fibër optike: realizimi i buxhetit të fuqisë optike në sistemet IM/DD. Punë laboratori Nr.4: Studimi i rrjetave optike, simulimi i nyjeve komutuese optike. Punë laboratori Nr.5: Projektimi dhe simulimi i rrjetave optike. Projekt kursi Nr. 1 Studimi dhe simulimi i rrjetave optike. LITERATURA: 1. R. Mitrushi, Komunikimet me fibra optike, shblu 2001. 2. G. P. Agrawal, Fiber Optic Communication Systems, J. Wiley & Sons, New York, 1998. 3. J. C. Palais, Fiber Optic Communications, Prentice Hall, 1998.

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

37

ARKITEKTURA E KOMPJUTERAVE (me zgjedhje) Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 6 Leksione 3.5 Ushtrime, Seminare 1.5 Laboratore, Projekte, Detyra 1 Kredite 6

Programi 1. - Evolucioni i sistemeve të përpunimit të informacionit. 2. ­ Elemente të metodave të projektimit: Në nivel portash llogjike, në nivel regjistrash, në nivel sistemi. 3. -Procesori: Funksionimi: cikli i ekzekutimit të instruksioneve; Arkitektura: Njësia e kontrollit e kablluar dhe e mikroprogramuar; Gjuha Assembler, njohuri të përgjithshme. 4. - Paisjet Hyrje/Daljet: Mënyrat e menaxhimit te tyre (polling, interrupt, DMA) 5. - Memorie: Gjohuri të përgjithshme, memoriet me gjysëmpërcues (ROM e RAM), memoriet sekondare, teknikat e memories virtuale, cache, CAM, etj 6. -Komunikimet: Bus, mekanizmat e arbitrimit ne bus-e 7. Pipeling, konceptet bazë dhe performancat 8. - Elemente të processorit RISC dhe superscalare. LITERATURA: 1. Matteo SONZA REORDA "Presentazione del Corso Architettura dei Calcolatori" http://webservices. polito. it/matdid/3ing_inf_N0460_TO_0/architettura_dei_calcolatori/ 2. V. C. Hamacher etj, "Computer organizationMcGraw-Hill", 1997 3. Morris Mono, "Computer Systems Architecture, Prentice-all", 1993 4. Milles J. Mordocca, "Principles of Copmuter Architecture," Prentice-all, 2000 5. John Hennessy, John L. Hennessy, David Goldberg, David A. Patterson, "Computer Architecture : A Quantitative Approach", Morgan Kaufmann Publishers, 1996

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

38

ALGORITËM DHE PROGRAMIM I AVANCUAR (me zgjedhje) Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 6 Leksione 3.5 Ushtrime, Seminare 1.5 Laboratore, Projekte, Detyra 1 Kredite 6

Programi Krahasimet midis C++ dhe C. Programimi i orientuar nga objekti. Ndërtimi i një programi në C++. Paraproçesorët, komentet, variablat. Funksionet e librarive, file header të ndërtuara nga përdoruesi dhe manipulatoret. Kushti if, cikli while dhe do while. Cikli for, çelësi switch, operatorët logjike, fjalët kyçe break, continue. Strukturat, tipi i të dhënave enumerative, argumentat reference në funksione Funksionet online, funksionet me argumenta default. Klasat dhe objektet në C++. Funksionet anëtare të klases, konstruktore dhe destruktoret. Trashëgimia, klasat base dhe klasat e derivuara. Adresat dhe pointerat në objekte, administrimi i memories me new dhe delete. Polimorfizmi dhe mbingarkimi i funksioneve operatore. Funksionet friend Libraria standarte e "template"ve. Analiza e algoritmeve dhe projektimi algoritmeve. Algoritmet elementare. Struktura HEAP. Ç'jane strukturat Heap, vetia heap renditja e strukturave duke perdorur algoritmin Heapsort. Renditja ne kohe reale. Struktura e te dhenave. Stivat, Radhet, Lista, Listat zinxhir. Tabela Hash. Tabelat me adresim direkt, tabelat hash. Minimizimi i perplasjeve nepermjet organizimit hash sipas metodes zinxhir. Pemet binare te kerkimit. Pemet RB. Teknikat per projektimin dhe analizen e algoritmeve. Programimi dinamik. Algoritmi divide-and-conquer. Algoritmi greedy. Algoritmi mbi grafet. Seminaret do te ndjekin argumentat e leksioneve. LITERATURA: 1. Leksione të përkthyera 2. B. Stroustrup "C++ Programing Language" 3. B. Eckel "Programare in C++"

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

39

EKONOMI DHE MENAXHIM (me zgjedhje) Ndarja e krediteve Kodi i lëndës Semestri 6 Leksione 3 Ushtrime, Seminare 2 Laboratore, Projekte, Detyra Kredite 5

Programi Mikroekonomi: Sistemi ekonomik. Veshtrim i pergjitheshem mbi shkencen e ekonomise. (economics). Pamje e pergjitheshme e ekonomise se tregut. Variablat makroekonomike dhe kontabiliteti kombëtar. Kërkesa, oferta dhe format e tregut. Ekuilibri i tregut. Ndikimi i ndryshimit te kerkeses dhe ofertes dhe i ndryshimit te njekohshem te tyre ne cmimin dhe sasine e ekuilibrit. Disekuilibri. Elasticiteti i kerkeses dhe ofertes. Faktoret qe percaktojne elasticitetin e kerkeses lidhur me cmimin. Sjellja konsumatore. Zgjedhja racionale dhe vendimet e konsumatorit. Dobia marxhinale dhe kerkesat e konsumatorit. Zgjedhja konsumatore dhe ligji i kerkeses. Ndërmarrja. Makroekonomi: Nje veshtrim i shkurter historik mbi makroekonomine. Koncepte dhe treguesit kryesore. Objektet kryesore makroekonomike dhe mjetet politike te realizimit te tyre. Instrumentet kryesore te analizes makroekonomike. Matja e produktit te pergjithshem. Rendesia e matjes se produktit te pergjithshem dhe problemi i agregimit. Menyra e matjes se produktit te pergjithshem dhe treguesit perkates. Disa identitete te rendesishme makroekonomike. Produkti kombetar dhe mireqenia ekonomike. Ekuilibri Makroekonomik. Kerkesa dhe oferta agregate. Faktoret percaktues. Ekuilibri makroekonomik. Modeli Klasik dhe ai Kejnsian. Paraja dhe sistemi bankar. Tregu monetar, instrumentat e politikes monetare dhe mekanizmi i politikes monetare. Politika fiskale. Buxheti qeveritar dhe politika fiskale. Nderveprimet e politikave monetare dhe fiskale. pasojat ekonomike te borxhit qeveritar. Njohuri kontabiliteti: Kontabiliteti dhe konceptet baze te tij. Kontabiliteti si mjet informacioni. Perkufizimi i kontabilitetit. Rendesia e informacionit kontabel. Llojet e kontabilitetit. Roli dhe qellimet e kontabilitetit financiar. Kontabiliteti i prodhimit Objektivat themelore te kontabilitetit te kostos. Klasifikimi i kostove Teoria e BreakEven ­Point (BEP). Shpenzimet e pergjitheshme. Kuptimi dhe perberja e shpenzimeve te pergjitheshme Koeficienti i rendimit te shpenzimeve te pergjitheshme industriale dhe llogaritja e tij. Llogaritja e kostos. Kushtet e nje sistemi efektiv te llogaritjes se kostos. Teknika e parashikimit te kostos. Kostoja e preventivuar. Drejtim prodhimi dhe sjellje organizative: Njohuri te drejtimit te prodhimit. Kuptimi klasik dhe moder i tij. Menyra e prodhimit dhe drejtimi perkates. Logjistika dhe perkufizimi i saj. Ligji i triades Kosto-Cilesi-Afat. Ligji Paireto. Teoria e menaxhimit te stokut. Njohuri sjellje organizative. Perkufizimi i firmes, ndermarjes. Teorite dhe llojet e strukturave te ndermarjeve. Organograma dhe llojet e saj. Drejtimi i burimeve njerezore, Intervistimi, Rekrutimi, trajnimi dhe politikat e pershtatjes me mjedisin e punes. Politka e pages dhe simulimit. Zhvillimi ne kariere dhe lidershipi. LITERATURA: MAKROEKONOMI DHE MIKROEKONIM-BOTIM I FAKULTETIT EKONOMIK TE UNIVERSITETI TE TIRANES.

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

KULTURE EUROPIANE (me zgjedhje)

40

Ndarja e krediteve Kodi i lëndës TLK304 Semestri 6 Leksione 2 Ushtrime, Seminare 0.5 Laboratore, Projekte, Detyra 0.5 Kredite 3

Programi: Çfarë përfaqëson kultura. Kultura si nocion. Nga 2 në 4 forma të kulturës. Kultura dhe identiteti. Mjedisi kulturor dhe përbërësit e tij: Feja: funksioni i kuptimit Gjuha:funksioni i komunikimit Shoqëria:funksioni i organizimit Edukimi:funksioni i formimit dhe transmetimit. Sistemi ekonomik:funksioni i prodhimit dhe i shpërndarjes. Sistemi politik:funksioni i autoritetit. Sistemi legjislativ:funksioni i rregullimit. Krijimet materiale dhe teknologjia. Kultura dhe komunikimi. Aspekte strukturore (sistemi i vlerave). Ana afektive. Vlerat dhe sjelljet ndërkulturore. "Shoku" kulturor dhe mënjanimi i tij (7 sugjerimet ). Modelet e analizës kulturore. Njeriu dhe bashkësia. Pushteti dhe kultura. Distanca hierarkike. Kultura etnologjike dhe kultura kritike. Kultura dhe globalizmi. Çfarë është globalizmi? Lidhja: komunikim/globalizëm/universalizëm. Drejtimet e globalizmit ekonomik dhe politik.(5). Raporti midis komunikimit funksional dhe normativ. Argëtimi dhe kultura. Historiku i kohës së lire. Faktorët shoqërorë dhe koha e lirë. Marrëdhëniet punë- kohë e lirë. Kultura dhe veprimtaritë e kohës së lirë(televizori/turizmi/libri dhe arsimimi) Nacionalizmi shqiptar dhe Evropa. Sfondi historik. Veçori të botës shpirtërore të shqiptarëve. Përpjekjet politike për krijimin e shtetit shqiptar. Mes Lindjes dhe Perëndimit 12 mësime mbi Evropën. Bashkimi Evropian Etapat historike. Zgjerimi. Si funksionon BE? Çfar bën BE? Tregu i brendshëm. Bashkimi ekonomik e monetar dhe Euro. Drejt një shoqërie të informacionit dhe dijes. Evropa e qytetarëve. Një Evropë e lirisë, sigurisë dhe drejtësisë. Roli i BE në botë. Cila është e ardhmja e Evropës. Lëvizja e lirë e njerëzve. Lëvizja e lirë në BE. Lëvizja e lirë e personave te kategorive të ndryshme. Problemet e lëvizjes së refugjatëve. Të ndërtosh Evropën. Kultura dhe përkatësia kombëtare. Tradita kulturore. Hapësira publike hapësira politike. Kombi identiteti territori. Historia dhe moderniteti. A ka një kulturë evropiane? Evropa si identitet kulturor. Varësia kulturore.(elementi kulturor) Problematika. Laiciteti. Universalja. Përfundime. Detyrë kursi Nr. 1 : Integrimi evropian. 1- Integrimi dhe pavarësia kombëtare.(Telekomunikacioni) a- Rëndësia e veprimit kombëtar. b- Përparësitë e një veprimi në BE. 2- Integrimi dhe politika sociale.(Elektronika) a- Qarkullimi i punëtorëve. b- Barazia burrë ­ grua. c- Sigurimi dhe shëndeti në vendet e punës. d- Zhvillimi i pabarabartë ekonomik, shoqëror dhe kulturor në vendet e BE. 3- Integrimi dhe qytetaria evropiane (Informatika) 41

a- Lëvizja e lirë brenda BE. b- Njohja e diplomave. . LITERATURA:

1.Martin Berishaj, Nga hapësira e trojeve në hapësirë të rrjedhave

MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM

PRAKTIKA

42

Ndarja e krediteve

Kodi i lëndës

Semestri 6

Leksione -

Ushtrime, Seminare -

Laboratore, Projekte, Detyra -

Kredite 4

DIPLOMA Ndarja e krediteve

Kodi i lëndës

Semestri 6

Leksione -

Ushtrime, Seminare -

Laboratore, Projekte, Detyra -

Kredite 6

43

Information

43 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

74792