Read Microsoft Word - Inspections - legal database and fact finding - final Sept 08.doc text version

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL ADMINISTRATION FOR INSPECTION AFFAIRS

Sarajevo, 26.09.2008.godine

SAOPENJE ZA JAVNOST

U pogledu realizacije zakljucaka Konferencije koja je organizirana 30. jula 2008.godine u saradnji sa Svjetskom bankom i njenim organizacijama FIAS/IFC a koja se odnosi na realizaciju projekta regulatorna reforma «Giljotina propisa Federacije BiH», Federalna uprava za inspekcijske poslove je uz strucnu podrsku navedenih organizacija prisla analizi propisa koji predstavljaju smetnju u pogledu vrsenja inspekcijskog nadzora a koje su svom radu primjenjuju federalne inspekcije. Radi se o problemima sa kojima se susreu Inspekcije u dijelu primjene zakona vezane su za izricanja kazni i mjera definisanih Zakonom o prekrsajima Federacije BiH. Naime, inspekcije dolaze u situaciju da izrecene sankcije i mjere nisu primjenjive, jer drugi materijalni zakoni u odreñenim oblastima nisu usklañeni sa Zakonom o prekrsajima po kome se postupa. Radi se o tome da su neki preuzeti propisi iz ex SFRJ, SR BIH, FNRJ zastarjeli i za danasnje prilike ne efikasni. Konkretnije receno u pojedinim materijalnim propisima iz odreñenih oblasti, kaznene odredbe su u valuti-dinara, ili imamo slucajeve da u odreñenim materijalnim propisima nije predviñena kazna za odgovorno lice u pravnom licu a da je predviñena kazna za pravno lice odnosno da uopste nije predviñena kaznena mjera za uocene ne zakonite radnje. Takoñe, visina predviñenih kazni je u nekim propisima minorna ili pak neuporediva sa prakticnog aspekta. Pored navedenog uocen je raskorak izmeñu minimalnih i maksimalno predviñenih kazni u Zakonu o prekrsajima i pojedinim materijalnim zakonima. Navedeno upuuje na potrebu hitnog cisenja pojedinih odredaba zakona ili prilagoñavanja pojedinih zakonskih propisa koji predstavljaju smetnju u obavljanju inspekcijskog nadzora a koji cesto idu na stetu drzave ali i stetu grañana. U tom pogledu FIAS odnosno AFS je uz saradnju sa resornim inspektoratima ove Uprave sacinio Izvjestaj odnosno «Analizu zakonske regulative u Federaciji BiH vezane za poveanje efikasnosti u radu inspekcijskih organa u Federaciji BiH» koja vam se stavlja na raspolaganje u smislu upoznavanja i sagledavanja potrebe rjesavanja gore navedene problematike. Naime predmetni materijal e posluziti i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove kao osnova za pokretanje aktivnosti realizacije tzv. "Male giljotine propisa" koja bi trebala da se provede urgentno sa rokom realizacije najvise do 2 mjeseca.

_____________________________________________________________________________________________ Sarajevo, Turhanija 2, Tel: ++387 33 563 360, Fax: +387 33 563 361, www.fuzip.gov.ba

International Finance Corporation, part of World Bank Group and Federation BiH Inspectorate

Analiza zakonske regulative u Federaciji Bosne i Hercegovine vezane za poveanje efikasnosti u radu inspekcijskih organa u Federaciji Bosne i Hercegovine

1

Sarajevo, septembar 2008. god. Sadrzaj Strana UVOD I METODOLOGIJA ISTRAZIVANJA........................................................ 2 1. INSTRUMENTI U OPERATIVNOM RADU INSPEKTORA NA TERENU 1.1. Rezultati i analiza sekundarnih istrazenih podataka......................................... 1.2. Rezultati i analiza primarnih istrazivanja......................................................... 1.2.1. Inspektorat vodoprivrede......................................................................... 1.2.2. Inspektorat veterinarstva.......................................................................... 1.2.3. Inspektorat trzisno-turisticki.................................................................... 1.2.4. Inspektorat inspekcije rada...................................................................... 1.2.5. Inspektorat sumarstva ............................................................................. 1.2.6. Inspektorat poljoprivrede......................................................................... 1.2.7. Inspektorat tehnicke inspekcije............................................................... 1.2.8. Inspektorat sanitarno-zdravstveno-farmaceutski .................................... 1.2.9. Inspektorat saobraajne inspekcije.......................................................... 1.2.10. Inspektorat urbanisticko­ekoloske inspekcije....................................... 1.2.11. Pravni sektor Uprave za inspekcijske poslove F BiH- zalbe i pravnu zastitu ................................................................................................................ 1.3. Identifikacija generalnih problema u funkcioniranju inspekcijskih djelatnosti 1.4. Identifikacija pojedinacnih problema u funkcioniranju federalnih inspekcija 1.4.1. Inspektorat sumarske inspekcije............................................................. 1.4.2. Inspektorat urbanisticko-ekoloske inspekcije......................................... 1.4.3. Inspektorat trzisno-turisticke inspekcije................................................. 1.4.4. Inspektorat tehnicke inspekcije.............................................................. 1.4.5 Inspektorat saobraajne inspekcije.......................................................... 1.4.6. Inspektorat poljoprivredne inspekcije..................................................... 1.4.7. Inspektorat sanitarno-zdravstveno-farmaceutske inspekcije................... 1.4.8. Inspektorat inspekcije rada...................................................................... 1.4.9. Inspektorat vodoprivredne inspekcije .................................................... 1.4.10. Inspektorat veterinarske inspekcije........................................................ 2. ZAKLJUCNA RAZMATRANJA I PRIJEDLOZI MJERA....................... 3. PRILOZI................................................................................................................... ANEKS I...................................................................................................................... ANEKS II..................................................................................................................... ANEKS III................................................................................................................... 23 34 39 3 3 5 6 7 8 8 9 10 10 11 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 18 19 20

2

ANEKS IV................................................................................................................... UVOD I METODOLOGIJA ISTRAZIVANJA

87

Projektni zadatak­Inspekcije u FBiH, sacinjen od strane International Finance Corporation,djela grupacije Svjetske banke, definirao je kao predmet jacanje konkurentnosti na lokalnom nivou kroz efikasniji rad Uprave za inspekcijske poslove u F BiH. U okviru projekta e se poduzimati aktivnosti na pregledu propisa vezanih za inspekcijske poslove u FBiH, ukljucujui i propise na nivou BiH i Kantona u F BiH. Izvrsena analiza , biti e pocetni materijal za dalji rad na pojednostavljenju mjera vezano za inspekcijski rad u FBiH, i predstavljat e i prvu bazu podataka propisa koji u FBiH, postoje u smislu inspekcija i nijhovih nadleznosti. Osnovni cilj ove analize je sljedei: 1. Obaviti pregled svih zakona i podzakonskih akata vezanih za inspekcijski rad u FBiH, na federalnom nivou, ukljucujui i zakone na nivou BiH i kantonalne zakone kako bi se evidentirali svi zakoni i podzakonski akti, 2. Identifikovati zakonske praznine i mogua preklapanja u zakonima, 3. Identifikovati nedosljednosti meñu zakonima i mogua dupliciranja zakona. Za realizaciji navedenog zadatka, konsultanti su u saradnji sa rukovodiocem projekta ­ Inspekcije u FBiH, kao i direktorom Uprave za inspekcijske poslove FBiH razradili istrazivacku metodologiju sa osnovnim ciljem da se odgovori na postavljeni zahtjev. Metodologija istrazivanja se zasniva na ,,desk-review" metodologiji, ili istrazivackoj metodologiji praenoj sa intervjuima sa relevantnim zainteresovanim stranama. To predviña niz aktivnosti koje su u funkciji realizacije definiranih ciljeva, kao sto su: a) b) c) d) e) Upoznavanje sa organizacijom organa za inspekcijske poslove u F BiH, kao i na nivou kantona; Inspekcijskim poslovima, procesnim aktivnostima inspekcijskog nadzora, pravima i ovlastima inspektora i dr. Obavljanje intervjua sa direktorom i glavnim federalnim inspektorima za pojedine oblasti Uprave za inspekcijske poslove F BiH, Upoznavanje sa radom inspekcije BiH i kantona u F BiH, te njihova suradnja, nadleznosti i preklapanja u poslu, Zakonodavni i regulatorni okvir koji se primjenjuje u radu inspekcije i inspektorata na razlicitim nivoima ­BiH; FBiH i kantoni u FBiH.

Osnovni cilj istrazivanja, kako je definiran projektnim zadatkom, je obaviti pregled zakonskih i podzakonskih akata, te identificirati zakonske praznine i nedosljednosti meñu zakonima i njihovo dupliranje. Konkretnije, cilj istrazivanja je dati ocjenu primjene zakonskih i podzakonskih akata, te navesti gdje su zakonske praznine, gdje su preklapanja i poteskoe u primjenjivanju zakonskih propisa od strane inspektora.

3

Primijenjeni metodi istrazivanja su bili raznovrsni. Oni su temeljili na sekundarnim izvorima Uprave za inspekcijske poslove FBiH, odnosno zakoni i podakonskim aktima koji se koriste u radu inspektora. Primarni izvori informacija bili su intervjui obavljeni sa menadzmentom Uprave za inspekcijske poslove FBiH i deset glavnih federalnih inspektora za pojedine oblasti. U intervjuima su dominirala pitanja o procesu rada inspektora iz svih deset sektora, problemi u primjeni pojedinih zakona i podzakonskih akata i ocjeni uzroka nedovoljne efikasnosti u radu inspekcije, te o mjerama koje bi trebalo poduzeti da se taj proces unaprijedi. U istrazivanju se nije mogla izbjei cinjenica da je po odredbama Dejtonskog mirovnog sporazuma nadleznost za razvoj institucionalnog i pravnog okvira u mnogim kljucnim sektorima na razini entiteta sto usporava uspostavu jedinstvenog ekonomskog prostora u BiH i brzu integraciju BiH u svjetske ekonomske tokove, sto u mnogome otezava rad inspekcije, a narocito u pogledu nadleznosti. Zbog slozenosti predmeta istrazivanja, bilo je potrebno ui u mnoga druga granicna podrucja istrazivanja, sto je citavo istrazivanje ucinilo znatno slozenijim i zahtjevnijim. Ovome treba dodati i nekoezistentnu sudsku praksu, u odnosu na rjesenja i zahtijeve inspektora, sto svakako otezava rad inspektora i umanjuje njihovu efikasnost u radu. Poseban problem predstavljaju kadrovi, kako u pogledu njihovog broja , tako i u pogledu potrebnih znanja i vjestina , kao i potrebe permanentnog osposobljavanja istih, za uspjesan i efikasan rad. Za BiH u cjelini moze se rei da ima multiplicirani zakonski, regulatorni i institucionalni okvir, kao i vertikalnu i horizontalnu (ne) harmonizaciju BiH, F BiH, RS, Brcko Distrikt, kantona i opina, sto se sve odrazava na efikasnost rada drzavne administracije i mogunosti brzog i efikasnog ostvarivanja funkcija inspekcijskog nadzora, te primjene sankcija za ne provoñenje propisanog. Drzava je cesto u konfliktu vlastitih uloga, nadleznosti i ciljeva kao zakonodavac, regulator i vrsilac nadzora, fiskalna vlast, prodavac u privatizaciji i investitor javnih projekata, dionicar, poslodavac, ucesnik kolektivnih ugovora i ekonomsko socijalnog dijaloga, pri cemu cesto djeluje nesinhronizirano i nekonzistentno.

1. INSTRUMENTI U OPERATIVNOM RADU INSPEKTORA NA TERENU 1.1. Rezultati i analiza sekundarnih istrazenih podataka Djelokrug rada Uprave za inspekcijske poslove FBiH, njenih inspektorata i inspektora definiran je Zakonom o inspekciji. Veoma decidno su navedene poslovi po pojedinim inspektoratima i specificirani zadaci i ovlasti u operativnom radu inspektora. Federalna inspekcija obavlja inspekcijski nadzor nad izvrsavanjem federalnih propisa u okviru nadleznosti odreñenih federalnim propisima na cijelom podrucju FBIH, dok kantonalna inspekcija, bez obzira da li je organizovana , u okviru uprave ili pri resornim ministarstrvima, obavlja inspekcijski nadzor nad izvrsavanjem federalnih propisa u okviru nadleznosti odreñene federalnim propisima i inspekcijski nadzor nad izvrsavanjem kantonalnih propisa u granicama nadleznosti odreñenih kantonalnim propisima.

4

Na osnovu provedenih istrazivanja u inspektoratima Uprave za inspekcijske poslove, doslo se do upozoravajuih saznanja u pogledu provedbe odredbi zakona, odnosno propisa u operativnom radu inspektora, koji su upueni na znacajan broj zakona i pravilnika koji su preuzeti iz bivse zajednicke drzave, i koji se u mnogim segmentima ne mogu ni primijeniti, jer su se u meñuvremenu desile ogromne promjene u ukupnoj tranziciji u zemlji a da jos uvijek nisu doneseni novi zakoni, primjereni trzisnom nacinu privreñivanja.U slucajevima gdje su i doneseni novi zakoni, prilagoñeni savremenoj praksi i rjesenjima koja egzistiraju i u zemljama okruzenja, jos uvijek nije donesen znacajan broj provedbenih akata. Sve ovo ukazuje da je operativni rad inspektora otezan, iako se moze rei da je produktivan, ali nije efikasan. U svom radu inspektori koriste: zakone, (donesene na nivou BiH; FBiH i Kantona), Sporazume BiH sa drugim drzavama te pravilnike, upustva, naredbe, standarde iz pojedinih oblasti i dr.) Pregled propisa koji se koriste u operativnom radu pojedinih inspektorata odnosno inspektora daje se u narednom pregledu. .Tabela 1. Pregled koristenih propisa u operativnom radu inspektora Inspektorati Uprave za Glavni federalni Broj propisa koji se inspekcijske poslove F BiH inspektor koristi 1. Vodoprivredna inspekcija Nada Gali 17 2. Trzisno-turisticka inspekcija Jasna Bradvica 178 3. Sumarska inspekcija Muhamed Hodzi 31 4. Veterinarska inspekcija Sulejman Hasimbegovi 130 5. Poljoprivredna inspekcija Mehmed Celigija 42 6. Tehnicka inspekcija Miro Mehmedbasi 161 7. Sanit.-zdravst.-farmac.inspek. Nijaz Uzunovi 130 8. Urbanisticko ekoloska insp. Dragica Filipovi-urak 56 9. Inspekcije rada 82 10. Saobraajne inspekcije Soldo mr. Dragan 72 UKUPNO 899 Izvor: Dokumentacija Uprave za inspekcijske poslove F BiH, august, 2008. godine Inspektori u svom radu koriste 899 propisa. Primjena obimnog broja propisa, nedvosmisleno upucuje na zakljucak o potrebi visokosofisticiranog znanja inspektora u njihovom operativnom radu. Isto se pored redovitog skolovanja moze sticati kroz dodatnu edukaciju i dogradnju propisa, kako bi operativni rad inspektora bio efikasniji. Najvei broj propisa u svom radu koristi trzisno-turisticka i tehnicka inspekcija, 178 odnosno 161 propis, dok veterinarska i sanitarno-zdravstveno-farmaceutska inspekcija po 130 propisa, sto cini 66,6% ili dvije treine od ukupnog broja koristenih propisa u okviru Uprave za inspekcijske poslove F BiH. U Aneksu 3. dat je pregled Zakona, pravilnika i drugih akata kojima su regulisana pitanja ostvarivanje inspekcijskog nadzora i rada inspekcije u provedbi zakona donesenih

5

na nivou BiH, FBiH i kantona u FBiH. Ukupan broj zakona je 147 na nivou FBiH i BiH, koji su doneseni u razlicitim vremenskim periodima.

Tabela 2. Regulativa koja regulise rad inspekcija u FBiH Nivo na kojem se BiH FBiH Kantoni donosi regulativa Broj zakona u 147 32 primjeni Broj podzakonskih akata (bilo koje 720 vrste) u primjeni Broj zakona u proceduri 14 11 n/a usvajanja Izvor: Dokumentacija Uprave za inspekcijske poslove F BiH, august, 2008. godine Na nivou BiH konstituisane po Dejtonskom mirovnom sporazumu su zakoni doneseni u novijem periodu. Meñutim, na nivou BiH i FBiH, pored ,,novijih zakona" u primjeni jos uvijek najvei broj zakona koji su preuzeti od SRBiH, RBiH i zakoni SFRJ. Pored pomenutog, na nivou kantona je doneseno vise od 30 kantonalnih zakona, koji dodatno ureñuju pitanja iz nadleznosti kantona i istovremeno se primjenjuju sa zakonima FBiH, odnosno BiH. Na osnovu postojeeg zakonodavnog okvira, doneseni su brojni pravilnici i druga provedbena akta kako na nivou BiH i FBiH, tako i na nivou kantona. Ni na jednom nivou organizovanja, ne postoji azurna i sistematizovana baza podataka, niti se poduzimaju aktivnosti na uspostavi iste. Inspektori Uprave za inspekcijske poslove FBiH upueni su primjenu vise od 720 pravilnika i drugih provednenih akata. Pregled propisa za svih dest inspektorata Uprave, takoñer je dat u Aneksu 3. U voñenju narednih aktivnosti potrebno je duznu paznju posvetiti i zakonima, koji su u proceduri usvajanja, kako na nivou BiH, (ukupno 14.zakona), tako i na nivou F BiH (ukupno 11zakona). Ovo je potrebno u cilju postizanja harmonizacije rijesenja u istim sa postojeim koji su ve u primjeni, kao i sa uspostavom nove organizacije Uprave za inspekcijske poslove F BiH. Treba istai da se neki od zakona nalaze u parlamentarnoj proceduri duzi vremenski period, odnosno i prije donosenja novog zakona o inspekciji. Pregled zakona , koji su u parlamentarnoj proceduri usvajanja u BIH i FBIH, takoñer je dat u Aneksu 3. 1.2. Rezultati i analiza primarnih istrazivanja Pored analize istrazenih propisa koji se koriste u operativnom radu Uprave za inspekcijske poslove FBiH, kao i drugih izvora koji se odnose na propise na nivou BiH i kantona, pristupilo se i istrazivanju primarnih podataka i informacija kroz intervjuisanje

6

glavnih federalnih inspektora, sto je definirano u metodologiji i metodima istrazivanja. Prikupljeni podaci, misljenja, prijedlozi i stavovi se przentiraju u daljem radu.

1.2.1. Inspektorat vodoprivrede Prema odredbama Dejtonskog mirovnog sporazuma, vodoprivreda je u nadleznosti entiteta, a u FBiH dio nadleznosti je prenesen i na kantone. Prema odredbama Federalnog zakona o vodama iz 1998. godine, za upravljanje vodama nadlezni su: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i sumarstva, dva javna preduzea za vodna podrucja, kantonalna ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i sumarstva, te opinski organi, nadlezni za vodoprivredu. Za vodosnabdijevanje, odvoñenje i tretman otpadnih voda, nadlezne su opinske i gradske skupstine. Na nivou BiH ne postoje tijela nadlezna za upravljanje vodama. U cilju usklañivanja aktivnosti u ovom sektoru formirana je meñuentitetska Komisija za koordinaciju pitanja iz oblasti vodoprivrede na osnovu Memoranduma, potpisanog izmeñu entitetskih vlada. Trenutno stanje upravljanja vodama u BiH karakterise izuzetno komplicirana i neprecizirana raspodjela nadleznosti, te stoga i neadekvatna institucionalna struktura. Ovakav administrativni ustroj i raspodjela nadleznosti znacajno otezavaju aktivnosti gospodarenja vodama. Pitanje nadleznosti i institucionalne nesreñenosti dodatno je iskomplicirano donosenjem novih entitetskih zakona o zastiti voda (u RS 2002. a u FBiH 2003. godine), kojima se zasebno tretira segment zastite voda i tako preklapaju nadleznost i institucionalni ustroj. Entitetski zakoni o zastiti voda meñusobno nisu harmonizirani, posebno u pogledu institucija koje e ih provoditi. Zakonom o zastiti voda u Federaciji BiH predviñeno je formiranje dvije uprave (sliv Save i slivovi Jadranskog mora), a Zakonom o zastiti voda u Republici Srpskoj utvrñeno je da e poslove zasite voda izvrsavati institucije, koje e biti formirane kroz projekat institucionalnog jacanja sektora voda. Oba ova zakona imaju odlozenu primjenu, do donosenja entitetskih zakona o vodama.. Rjesenja koja e rezultirati realizacijom projekta «Institucionalno jacanje sektora voda» ­ druga faza, u svakom slucaju e morati biti usuglasena s principima i nacelima Okvirne direktive o vodama Europske unije (2000. g.), kao temeljnim dokumentom koji definira okvir aktivnosti i politike EU u sektoru upravljanja vodama. Veina kantona nema donesene zakone o vodama i primjenjuju federalne, dok pojedini kantoni nemaju ni inspektore za ovu oblast i njih pokriva federalna inspekcija. Poseban problem je da na nivou pojedinih kantona nema inspekcijske uprave, i u okviru ministarstva je smjestena inspekcija. Ozbiljnije kordinacije aktivnosti izmeñu drzave, F BiH-kantona i RS nema. Pri Ministarstvu vanjske trgovine BIH, formiran je sektor za okolis i vode, i voñenje ,,meñiunarodne i meñuentitetske saradnje u oblasti voda" Kadrovski federalni inspektorat vodoprivrede nije popunjen. Novi zakon o vodama je u proceduri usvajanja, ali ima dosta manjkavosti. Postojea zakonska regulativa nema

7

prateih pravilnika: Pravilnik o akcedentima na vodi, meñunarodnim vodama. Takoñe postoji kolizija i problemi vezano za primjenu zakona o koncesijama.

1.2.2. Inspektorat veterinarstva Prema odredbama Dejtonskog mirovnog sporazuma najvei broj pitanja iz ovog sektora u nadleznosti je entiteta. Na nivou drzave BiH jos uvijek nije uspostavljeno Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja iako se o njegovom uspostavljanju vode dugogodisnje rasprave. Uspostavljanjem Ministarstva na drzavnom nivou stvorile bi se mogunosti za uspostavu i voñenje jedinstvene drzavne politike u ovom sektoru, stvaranju jedinstvenog BiH trzista, uspostavu legislative i bolje pripreme za prikljucivanje EU. Na nivou drzave u decembru 2000. godine uspostavljen je Ured za veterinarstvo BiH, cime je stvorena prva pretpostavka za drzavnu organizaciju veterinarskog servisa, cije sve osnovne funkcije jos uvijek nisu zazivjele. U BiH u ovoj oblasti u regulacionom i institucionalnom smislu postoje odvojeni sistemi u RS, FBiH, Brcko Distriktu i osnovni zakon na nivou drzave. U posljednje vrijeme voñene su aktivnosti na harmonizaciji zakona i propisa donesenih na entitetskim nivoima i njihovim usaglasavanjem sa Zakonom o veterinarstvu u BiH, meñutim u ovom sektoru jos uvijek nije uspostavljen jasan pravni i institucionalni okvir, nisu jasno utvrñena razgranicenost obima posla i nadleznosti, odnosno nadzora nad radom subjekata iz veterinarskih djelatnosti. Nije jasno razgraniceno koji su to poslovi iz domena drzavne odgovornosti i ko ih obavlja, sta rade veterinarske stanice samostalno, a sta u saradnji sa drzavnim organima, sta mogu da rade privatne veterinarske stanice i sl. Nedostaje citav niz provedbenih propisa, nadzor i kontrola nad provoñenjem istih su nedovoljni, u ovoj oblasti izrazena je siva ekonomija i nedozvoljeno pruzanje usluga od strane brojnih pravnih subjekata i pojedinaca. Odredbama Zakonao veterinarstvu objavljenog u ,,Sluzbenim novinama FBiH" broj 46/00/ utvrñeno je da veterinarsku djelatnost obavljaju veterinarske stanice, veterinarske klinike i veterinarske apoteke. Pojedine poslove veterinarske djelatnosti obavljaju i Veterinarski institut FBiH i Centar za reprodukciju u stocarstvu Federacije, veterinarski zavodi kantona i centri za reprodukciju i vjestacko osjemenjivanje kantona, kao i Veterinarski fakultet. Odreñene poslove veterinarske djelatnosti moze obavljati i veterinarska sluzba organizovana kod pravnog lica koje obavlja djelatnost uzgoja i proizvodnje zivotinja (veterinarska sluzba), kao i doktori veterinarske medicine u vidu samostalne veterinarske prakse pod uvjetima i na nacin propisan ovim zakonom. Uz preferiranje krovnih BiH zakona treba brzo pristupiti i poboljsanju postojeih, te izradi niza nedostajuih zakona meñu kojima: ,,Zakon o poljoprivredi ­ kao krovni zakon; Zakon o stocarstvu ­ novi; Zakon o poljoprivrednom zemljistu ­ novi; Zakon o

8

podrucjima sa otezanim uslovima privreñivanja u poljoprivredi i drugi, istice se u Strategiji razvoja poljoprivredne proizvodnje u FBIH. Osim ovih zakona, za ovaj sektor su relevantni i akti bivse SFRJ koji tretiraju teme koje nisu pokrivene novim zakonima i propisima BiH, RS i FBiH. Veini postojeih zakona nedostaju podzakonski akti (pravilnici, uputstva itd.), te se prakticno mogu primijeniti samo segmentarno. U oblasti veterinarstva je, na temelju Zakona o veterinarstvu BiH, usvojen jedan broj podzakonskih akata. Ipak, generalno se moze rei da je u poslijeratnom periodu malo urañeno na donosenju neophodnih zakona i propisa i njihovom usklañivanju sa standardima EU. Bez odgovarajuih podzakonskih akata, Zakon o veterinarstvu i Zakon o zastiti zdravlja bilja BiH ne mogu se primjenjivati, niti Ured za veterinarstvo, odnosno Uprava za zastitu bilja, mogu uspjesno djelovati. Provedba mjera u zastiti od zaraza je neadekvatna zbog ilegalnog kretanja u zemlji i preko granice. Promet lijekovima nije ureñena zakonom i precizirano ko se moze baviti prometom istih. Provedba postojeih zakona u pogledu prekrsaja i odgovornosti je upitna zbog visokih kazni koje sud ne izvrsava, a posebno za fizicka lica kojih u zakonu nema i ne moze se sankcionirati fizicko lice. 1.2.3. Inspektorat trzisno-turisticki Nadleznost je podjeljena na tri razine: - federalna inspekcija kontrolira kvalitetu proizvoda uvoznika - kantonalna inspekcija kontrolira veleprodaju - opinska inspekcija kontrolira trgovinu na malo Sve inspekcije koriste federalni zakon iz 1995. godine, a federalni trzisno-turisticki Inspektorat ima 8 trznih inspektora i 3 inspektora za turizam, sto ukupno iznosi 10 inspektora. Neki kantoni imaju inspektorate za ovu oblast u okviru Uprava za inspekcije, a koji nemju uprave, inspekcijski poslovi su organizirani u okviru ministarstva trgovine ili privrede. Jedan od nedostataka ovog zakona je da se ne mogu kontrolirati fizicka licaSTR Radnje, a to je i kod veterinarske inspekcije slucaj. U operativnom smislu postojei zakon omogucava kontrolu kvaliteta proizvoda na granici inspektoratu iz Republike Srpske, a nastavak kontrole u Federaciji obavljaju federalni inspektori, sto su ne koizistentna rjesenja, koja u praksi dovode do brojnih problema. Na nivou BiH, je 2003.godine donesen Zakon o kontroli proizvoda, meñutim posto jos uvijek nisu doneseni provedbeni propisi to se iz ove oblasti primjenjuje zakon FBiH. 1.2.4. Inspektorat inspekcije rada U oblasti koju pokriva ovaj inspektorat , prisutni su brojni problemi i ogroman broj ne sankcionisanih povreda propisa. Pored ostalog izrazen je i problem broja inspektora, angazovanih na ovim poslovima, jer u nekim kantonima, na jednog inspektora dolazi nekoliko hiljada registriranih privrednih subjekata. Posebno se ukazuje na to da je kod

9

podnosenja prijava, u ranijem periodu, reakcija sudova i resornog ministarstva bila dosta spora i mnoge prijave su padale u zastaru, prije nego sto su bile obrañene. Kada je rijec o kaznama, iako je odredbama zakona predviñena novcana kazna do 10.000 KM za poslodavce koji ne prijave radnike, poslodavci u pravilu dobivaju blage kazne u iznosu od 1.000 KM, bez obzira koliko se neprijavljenih radnika pronañe u kompaniji. ali i nju sudije na sudu iz ovog ili onog razloga, lose gospodarske situacije i slicno, smanje na 100 KM i onda se vlasniku vise rentira da to plati, nego da prijavi radnika.U Zakonu o zaposljavanju stranaca , nisu predviñene sankcije za angazovanje stranaca bez radne dozvole. Zakon o inspekcijama dopusta inspektorima da traze zatvaranje kompanija za koje se pokaze da krse zakone o radu. Meñutim nisu doneseni podzakonski akti kojima bi se omoguila primjena zakona i koji bi definirali procedure koje treba slijediti prilikom pecaenja. Takoñer prilikom inspekcijske kontrole, koristenja plaenih godisnjih odmora, tesko je izvrsiti kontrolu jer poslodavac nema zakonsku obavezu donosenja rjesenja, o koristenju plaenih godisnjih odmora, niti zakonsku obavezu voñenja evidencije o koristenju godisnjih odmora. Ukazano je na potrebu donosenja novog Zakona o sigurnosti i zdravlju na radu, i na osnovu njega odgovarajuih podzakonskih akata s obzirom da je jos uvijek na snazi Zakon o zastiti na radu (Sluzbeni list SR BIH 22/90). Subjekti iz domena socijalne politike organizirani su prema odredbama zakona o ustanovama, koje su najveim dijelom prevaziñene, kroz proces tranzicije, te je neophodno ovu problematiku urediti na nov nacin. 1.2.5. Inspektorat sumarstva Sumarska strategija BiH i njena implementacija su definirane entitetskim zakonima o sumama i sumskom zemljistu i prateom legislativom, kao i Zakonom o zastiti i korisenju kulturno-historijskog i prirodnog naslijeña, Zakonom o prostornom planu, Zakonom o zastiti bilja, Zakonom o lovu i ribolovu i dr. U BiH je entitetskim zakonima o sumama i sumskom zemljistu regulirano organiziranje sumarstva. U FBiH u skladu sa novim Zakonom o sumama formira se federalna uprava za sumarstvo i kantonalne uprave za sumarstvo, odgovorne za cuvanje i zastitu suma. Po odredbama Zakona iskorisavanje suma vrsit e privredna drustva, koja e biti formirana na nivou kantona. U RS sumarstvo je organizirano u okviru jedinstvenog Javnog poduzea sumarstva "Srpske sume". Zastita biodiverziteta na nivou entiteta je djelomicno regulirana Zakonom o zastiti kulturno ­ historijskog i prirodnog naslijeña, entitetskim zakonima o sumama i sumskom zemljistu, te zakonima o lovu i ribolovu. Svi kantoni u FBiH, izuzev Posavskog, kanton imaju inspekciju za oblast sumarstva organizovanu u Upravi za inspekcijske poslove ili u resornom ministarstvu. Svi kantoni primjenjuju Federalni zakon o sumama, dok su Zenicko-Dobojski i Srednjebosanski kanton donijeli svoje zakone o sumama , koji nisu u skladu sa savremenom pravnom

10

naukom i praksom. Federalna inspekcija ima savjetodavnu funkciju prema kantonalnoj, ali ih ne moze kaznjavati ­ sankcionirati, stim da kantonalni inspektori moraju svoje izvjestaje da dostavljaju federalnoj Upravi. Pri tome su inspektori iz ZE-DO kantona najredovitiji u dostavljanju izvjestaja federalnom inspektoratu. Na zalbe kantonalnih inspektora , federana inspekcijska Uprava to rjesava kao drugostepeni organ. Postojei zakon ima vise manjkavosti, a posebno se istie definiranje kriticnog odstupanja ­ kada inspektor mora napustiti poduzee. Naime, firma je duzna 500.000 KM, federalni inspektor izda nalog da se na ime prestupa odgovorna osoba kaznjava sa 300 KM, a firma sa 1000 KM. Ta obaveza se izmiri i firma nastavlja raditi, a obaveza od 500.000 KM se ne izmiri. Postavlja se pitanje kad nastupa tkz. Kriticno odstupanje federalnog inspektora. 1.2.6. Inspektorat poljoprivrede U BiH postoje dva entitetska i sedam kantonalnih ministarstava poljoprivrede. U tri kantona FBiH resor poljoprivrede je u nadleznosti ministarstva privrede (Sarajevski, Bosansko-podrinjski i Zapadno-hercegovacki). U ostvarivanju inspekcijskog nadzora u oblasti poljoprivrede, inspektori primjenjuju 21. propis-Federalni i kantonalni;na snazi je i jedan broj preuzetih propisa SFRJ, u kojima su kaznene sankcije iskazane, jos uvijek u dinarima, i nikada nije vrsena izmjena i dopuna istih, iako su se u meñuvremenu desile ogromne promjene, vezano za ustrojstvo BiH, postojanje entiteta, kantona i dr, kao i ukidanje drustvene svojine i uspostave mehanizama trzista u ovom sektoru. Poseban problem predstavlja preklapanje mnogih odredaba zakona iz veterine sa odredbama zakona o poljoprivredi i ne postojanje razgranicenja nadleznosti. Istice se da objekte za preradu licenciraju veterinari, a ne tehnolozi sto je njihov dio posla, kao i da dozvole za gradnju stajskih objekata daju veterinari a ne poljoprivredni inspektori, sto je praksa u zemljama EU. Takoñer se ukazuje i na problem kontrole na granici, pri uvozu stoke, da se kontrolira zdravstveni aspekt a ne i ,,mlijecni karton", te da je u zemljamam EU-tehnolog-stocar ispred zivotinje (hrana i dr), dok je veterinar iza zivotinje (zdravstvena ispravnost mlijeka i dr). Odreñivanje strateskih oblasti za podsticaj poljoprivrede je u nadleznosti kantona ­ ministarstva za poljoprivredu, iznesena su stajalista da bi ova pitanja trebalo podii na razinu Federacije, odnosno BiH. Narocito je problematicno rjesenje u zakonu o poljoprivrednom zemljistu, jer su upitni ZK izvadci o vlasnistvu, a podsticajni zakoni to traze, kao i preklapanje ovog zakona sa zakonima o urbanizmu kada poljoprivredno zemljiste prelazi u grañevinsko. 1.2.7. Inspektorat tehnicke inspekcije Inspektorat tehnicke inspekcije je veoma kompleksan i u svom sastavu ima 4 podinspektorata: rudarstvo, elektrodistribuciju, termoelektrane, kvaliteta tecnih goriva i gasa. Zakon o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema elektricne energije u BiH stupio je na snagu 18. aprila 2002. godine i predstavlja pocetni korak u realizaciji ciljeva

11

reforme energetskog sektora. Zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema elektricne energije definisane su institucije BiH, nadlezne za elektroprijenosnu djelatnost: · Drzavna regulatorna komisija za elektricnu energiju (DERK), koja ima jurisdikciju i odgovornost nad prijenosom elektricne energije, operacijama prijenosnog sistema i meñunarodnom trgovinom elektricne energije. · Neovisni operator sistema (NOS), nadlezan za upravljanje pogonom i dispeciranjem prijenosne mreze u BiH i rukovodjenje, planiranje i koordiniranje odrzavanja, izgradnje i sirenja mreze sa kompanijom za prijenos elektricne energije. · Jedinstvena kompanija za prijenos elektricne energije je nadlezna za prijenos, odrzavanje, izgradnju, prosirenje i rukovoñenje elektroprijenosne mreze. Jedinstvena kompanija za prijenos elektricne energije BiH e obuhvatiti sredstva sadasnjih elektroprivrednih preduzea. Ni jedna ni druga elektroenergetska kompanija nee imati jurisdikciju ili ovlastenja u takvim slucajevima. · Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa je nadlezno za kreiranje politike i za meñunarodnu politiku BiH u oblasti elektricne energije. Entitetskim zakonima o elektricnoj energiji ureñuju se pitanja proizvodnje i distribucije elektricne energije, snabdijevanje elektricnom energijom, trgovanje, zastupanje i posredovanje na domaem trzistu. Pravni i institucionalni okvir u sektoru rudarstva cine zakoni o rudarstvu doneseni na nivou entiteta, Zakon o koncesijama BiH i Zakon o geoloskim istrazivanjima , dok u sektoru gasa pravni i institucionalni okvir jos uvijek ne postoji, sto onemoguava planski razvoj gasne privrede. Psli rta za sktr nft nisu donijeti ni ntittski ni zkn n nivu BiH. U praksi se krist ugslvnski prpisi o trnsprtu i mnipulcii nrgnt i gs, k i prvilnici uskldistnju i prtknju lk zpljivih mtril, donijeti jos smdstih gdin proslog vijeka. U rgulisnju prv, vznih z prizvdnju u nftn industrii i u vrsnju spcificnih pslv, glvnu ulgu imu ntittsk ministrstv nrgtik. Zakon o kvaliteti tecnih goriva i gasa je na drzavnom nivou, a primjena na entitetskom. Poseban problem u ovoj oblasti je sto nema zakona o bezbjednosti transporta nafte i gasa. Polazei od toga da Vlada FBiH, priprema i usvaja energetski bilans FBiH, to bi nadleznosti i kontrolu nad subjektima koji ucestvuju u njegovoj realizaciji trebalo podii na nivo federalne Uprave za inspekciju. 1.2.8. Inspektorat sanitarno-zdravstveno-farmaceutske inspekcije Prema Dejtonskom mirovnom sporazumu organizacija i upravljanje sistemom zdravstvene zastite su u BiH decentralizirani do razine entiteta i Distrikta Brcko. U FBiH zdravstveni sistem je predmet podijeljene nadleznosti izmeñu zdravstvenih vlasti u Federaciji i kantonima. Ustav FBiH opredijelio se za opciju da se zdravstvo organizira u kantonu, ali da se politike utvrñuju na nivou FBiH. Problematika zdravstva regulirana je entitetskim i kantonalnim zakonima o zdravlju.

12

Na nivou entiteta djeluju federalno ministarstvo zdravstva i jos 10 kantonalnih ministarstava zdravstva. Na nivou FBiH uspostavljen je Fond solidarnosti u oblasti zdravlja. Pored ovoga u entitetima djeluju zdravstveni fondovi i zavodi za javno zdravstvo. Neophodno je saciniti jasnu podjelu odgovornosti za zdravlje stanovnistva izmeñu drzave, entiteta, Distrikta, kantona i opina. Sanitarna inspekcija radi po preuzetim zakonima bivse SFRJ iz 1977.godine. U primjeni preuzetih zakona do punog izrazaja dolazi do sukoba nadleznosti-pojava kantona kojih u ranijem ustrojstvu drzave nije bilo. Na nivou kantona se donose odluke iz ove oblasti, a primjenjuju se federalni propisi. Iako je donesen Zakon o hrani na nivou drzave BiH, on se u praksi ne primjenjuje, jer nisu donesana provedbena akta. Na nivou BiH formirana je Agencija za hranu, ali ista ne radi u punom kapacitetu. Kadrovska popunjenost je veoma oskudna, kako u federalnoj Upravi, tako i na nivou kantona ( npr. na USK na osam opina ima svega tri inspektora). Istice se da je u praksi, veoma tesko sankcionirati prekrsitelje iz ove oblasti jer u upravnom sporu sud prihvaa logiku da je zakon o prekrsajima stariji ­ lex specijalis u odnosu na zakon o zdravstvu. 1.2.9. Inspektorat saobraajne inspekcije Na nivou drzave ne postoji odgovarajua pravna regulativa. Jos nije donesen zakon o cestama BiH. Na nivou entiteta postoje entitetski zakoni o cestama, kao pravni okvir za sve aktivnosti u domenu cestovne infrastrukture. Ovim zakonima ureñuje se pravni polozaj javnih cesta: upravljanje, grañenje, odrzavanje, zastita cesta i uslovi obavljanja transporta, te financiranje javnih cesta. Pravni okvir za sve aktivnosti i institucionalno organiziranje na nivou drzave poboljsani su formiranjem Ministarstva za komunikacije i transport BiH, koje ima obavezu da predlaze zakone na nivou drzave, kao i da regulira potrebne bilateralne i multilateralne odnose u domenu transporta. Ministarstvo za komunikacije i transport BiH vodi aktivnosti meñudrzavnog i meñuentitetskog transporta i infrastrukture, sarañuje sa meñudrzavnim organizacijama, priprema strateske i planske dokumente iz oblasti meñunarodnog i meñuentitetskog cestovnog transporta i infrastrukture. Na nivou entiteta djeluju resorna ministarstva: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Ministarstvo saobraaja i veza RS. Upravljanje cestama obavljaju entitetske Direkcije za puteve. U FBiH za regionalne ceste zaduzena su kantonalna ministarstva za transport, koja obicno imaju odgovarajuu Direkciju za ceste, dok je u RS, Direkcija za puteve RS odgovorna i za magistralne i za regionalne ceste. Predmet poslovanja direkcija za puteve je osiguranje materijalnih i drugih uslova za odrzavanje, zastitu, rekonstrukciju, izgradnju i upravljanje javnim cestama, te osiguranje tehnicko-tehnoloskog jedinstva javnih cesta. Entiteti su, shodno Aneksu IX Dejtonskog sporazuma, uspostavili Javnu korporaciju za cestovnu infrastrukturu BiH, kao dio transportne korporacije. Svrha korporacije je da uspostavi institucionalnu saradnju meñu entitetima u podrucju cestovne infrastrukture i

13

da omogui donosenje svih potrebnih odluka da bi se cestovni saobraaj u BiH mogao neometano, sigurno i redovno odvijati. Meñutim, ova institucija jos uvijek nije operativna. Kao kod cestovne infrastrukture, tako su i kod zeljeznicke infrastrukture pravni osnov na nivou entiteta entitetski zakoni o zeljeznicama. U pripremi je zakon o zeljeznicama u BiH. S obzirom da su zeljeznice, vise nego ceste, dio integralnog evropskog sistema, aktivnosti ZFBiH i ZRS regulirane su i meñunarodnim - UIC propisima i standardima. EU je jasno, nizom direktiva, uredila nacin koristenja zeljeznicke infrastrukture, minimalne tehnicke karakteristike koje infrastruktura treba da ispunjava, te usklañivanje trasa vozova i sl. Stratesko planiranje iz domena meñudrzavnog i meñuentitetskog zeljeznickog transporta i infrastrukture u nadleznosti je Ministarstva komunikacija i transporta BiH. Entitetska resorna ministarstva su osnovala entitetske zeljeznicke kompanije (ZFBiH i ZRS), shodno entitetskim zakonima o zeljeznicama i shodno entitetskom vlasnistvu nad infrastrukturom. Entiteti su, shodno Aneksu IX Dejtonskog sporazuma, formirali BHZJK (Bosanskohercegovacka zeljeznicka javna korporacija). Istaknuto je da mjerilo uspjeha u saobraajnoj inspekciji nije niti smije biti broj prekrsajnih prijava, nego koliko je reda uvedeno u saobraaj. Ustanove i institucije koje izdaju ovlastenja najvise glavobolje zadaju saobraajnim inspektorima u njihovom radu. Poseban problem predstavlja funkcioniranje autobuskih stanica i vanlinijski prijevoz ñaka, te ovlastenja koja izdaje ministarstvo za saobraaj. Aktivnosti svih aktera u saobraaju trebaju biti harmonizirane, a puno se ocekuje od Zakona o prijevozu koji je u proceduri donosenja. Autobuske stanice prodaju karte za razlicite prijevoznike, ali novac od prodatih karata blagovremeno ne uplauju na racun prijevoznika. Izgradnja putnih komunikacija i njihovo odrzavanje na razini cijele BiH je veoma oskudno ili ne pridaje se ovom problemu narocita pozornost. Federalna inspekcija tijesno surañuje sa kantonalnom saobraajnom inspekcijom. Sugestija glavnog inspektora je da se izvrsi revizija svih pravilnika iz saobraaja i isti ugrade u zakon. Na razini BiH se primjenjuje Zakon o meñunarodnom prevozu, ali u praksi ne postoji vertikalna sprega izmeñu entitetskih i drzavnih zakona, odnosno ne postoji koordinacija izmeñu ministarstava saobraaja, udruzenja saobraaja i vanjskotrgovinske komore i saobraajne inspekcije. Rjesenja inspekcije saobraaja se od strane ministarstava saobraaja kao drugostepenog organa u pravilu obaraju. 1.2.10. Inspektorat urbanisticko­ekoloske inspekcije Problematika okolisa, prema Dejtonskom mirovnom sporazumu, u nadleznosti je entitetskih ministarstava: Federalnog ministarstva prostornog ureñenja i okolisa i Ministarstva prostornog planiranja, grañevinarstva i ekologije RS. U Federaciji je odgovornost za okolis podijeljena sa kantonima, dok je ustrojstvo RS u ovoj oblasti centralizirano. Da bi se entitetske politike u oblasti okolisa koordinirale i harmonizirale u okviru cijele BiH, 1998. godine je, utemeljeno meñuentitetsko tijelo - Koordinacijski odbor za okolis/zivotnu sredinu a potom je konstituisan i Upravni komitet za zastitu okolisa i odrzivi razvoj. Po odredbama Zakona o ministarstvima i upravi BiH,

14

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa je odgovorno (sa entitetskim ministarstvima) za izvrsavanje meñunarodnih okolinskih obaveza na podrucju cijele zemlje. U procesu priblizavanja EU, u ovom sektoru pokazala se potreba za krovnim zakonom o zastiti okolisa BiH i osnivanje agencije za zastitu okolisa na nivou BiH. Na nivou entiteta usvojeni su ,,paketi zakona ,, iz ove oblasti: Zakon za zastitu okolisa; Zakon o zastiti prirode; Zakon o zastiti voda; Zakon o zastiti zraka; Zakon o upravljanju otpadom; Usvojen je Akcioni plan zastite okolisa BiH/NEAP BiH4 i Strategija gospodarenja krutim otpadom u BiH. Pitanje prostornog ureñenja definirano je entitetskim i podentitskim propisima. Pravna i institucionalna fragmentiranost u ovoj oblasti onemoguava integralno upravljanje prostorom. Nedostatak propisa na drzavnom nivou predstavlja poseban problem. Neophodno je donjeti okvirni zakon BiH o integralnom upravljanju prostorom, i izraditi zakon o prevenciji, praenju i intervenciji u slucaju elementarnih nepogoda. Zemljiste, posebno obradivo, kljucni je i limitirajui resurs razvoja proizvodnje hrane, a posebno ruralnog razvoja. U predlozenom Zakonu o prostornom ureñenju u FBiH zemljiste nije adekvatno tretirano, niti je u njemu promovirano integralno upravljanje. Neophodno je dograditi pravni i institucionalni okvir za upravljanje zemljistem i usvojiti okvirni zakon o zemljistu na nivou BiH i pravilnik o kvalitetu zemljista. 1.2.11. Pravni sektor Uprave za inspekcijske poslove F BiH- zalbe i pravnu zastitu Ovaj sektor se uglavnom bavi pristiglim zalbama od strane kontroliranih na izreene kazne od strane fedrealnih ili pak kantonalnih inspektora. Takoñe, ovaj sektor pruza pravnu zastitu inspektorima na sudu u slucaju pokrenutog upravnog spora. Inspektori opisuju pravnu radnju u svojim rjesenjima i ne vrse pravnu kvalifikaciju izrecene sankcije prema kontroliranom licu. Na temelju opisanih radnji i cinjenica sud prdmet pravno kvalificira, jer inspektor ne poznaje ovaj segment sudske pravne gimnastike. Naime, sud zahtjeva sve dokaze od inspektora u pogledu izrecenog rjesenja, te ako iste ne pribavi i ne uvjeri sud tada inspektorova kazna se od strane suda ponistava. Tada se ukljucuje pravni sektor Uprave za inspekcije i ulaze zalbu sudu na ponisteno inspekcijsko rjesenje. Novi Zakon o prekrsajima je znacajno izmjenjen, te po istom ko izda nalog za prekrsaj on se javlja u funkciji tuzioca i treba sudu da dokaze zasto je izdat prekrsajni nalog, dok optuzeni ne treba nista sudu da dostavi od materijalnih dokaza. U slucaju da inspektor ­ kao tuzilac, ne dokaze na sudu da je ispravno izrekao prekrsajni nalog, tada sud obustavlja postupak i stranka se oslobaña u vezi inspektorovog prekrsajnog naloga. Postavlja se pitanje zasto se dolazi u situaciju da sudovi obaraju prekrsajne naloge inspektora? Prije svega, i sudovi nisu educirani, kao sto nisu i inspektori educirani u primjeni zakonskih propisa, dalje, vodi se blaga kaznena politika i sudovi izricu minimalne ili pak uslovne kazne, inspektori moraju dokaze prezentirati sudu sto je nezamislivo u razvijenom svijetu. Sve to umanjuje znacaj inspektorovog prekrsajnog

15

naloga u njihovom radu. Pomenuti zakon o prekrsajima nije primjenjiv iz dva osnovna razloga. Prvi se odnosi na njegovu primjenu i za ubice i za prekrsaje lica u poslovnim aktivnostima. Suditi za prekrsajno i krivicno djelo po istom zakonu je nedopustivo. Pri tome se ne smije zaboraviti da su sudovi vise naklonjeni svjedocima okrivljenog protiv koga je inspektor izdao prekrsajni nalog, te da sudovi provode blagu kaznenu politiku u svom radu. Analiza dosadasnjeg rada i ove studije upuuje na sljedee: 1. Promptno uskladiti i precizirati u primjeni propisa sta je general , a sta lex specijales. 2. Kaznene odredbe izrazene u ranijim valutama izraziti u vazeoj valuti. 3. Visinu minimalnih kazni poveati, te da se sud ne pridrzava iskljucivo njih u donosenju svojih presuda ( izmjeniti kaznenu politiku u drustvu ). 4. Da sud potvrñuje kazne unspektora , a ne da ih rusi i sokoli prekrsitelja da nastavi sa nezakonitim radom. 5. Stav eksperata je da tim koji bude radio na izmjeni i dogradnji propisa mora biti interdisciplinaran i veoma dobro poznavati propise i ustavna rjesenja BiH. 1.3. Identifikacija generalnih problema u funkcioniranju inspekcijskih djelatnosti Posto je izvrseno istrazivanje sekundarnih i primarnih izvora predmeta istrazivanja u svezi sa potrebom efikasnog operativnog rada inspektora, identificirani su zajednicki problemi za sve inspektorate i to: 1. Neusaglasenost brojnih odredbi zakona vezano za inspekcije , sa visinom propisane kazne i Zakona o prekrsajima, 2. Sudska praksa i rjesenja inspektora, 3. Nedostatak provedbenih akata za rad inspektora, 4. Kaznene odredbe izrazene u staroj valuti i veoma niska visina kazni, 5. Nepostojanje Uprave za inspekcijske poslove u veem broju kantona i nedovoljna popunjenost i osposobljenost inspekcijskih sluzbenika. 6. Federalna Uprava, broj inspektorata, ne ukljucenost inspekcije za javnu upravu i imovinsko-pravane inspekcije u istu, kao i jos jednog broja inspekcija koje su organizovane pri nadleznim ministarstvima - obrazovanje; protupozarna zastita i dr. 1.4. Identifikacija pojedinacnih problema u funkcioniranju federalnih inspekcija 1.4.1. Inspektorat sumarske inspekcije Nepreciznosti u definiranju nadleznosti federalne i kantonalne inspekcije u pogledu zatvaranja ilegalnih pilana sjedne strane, te oduzimanja sredstava rada istih, s druge strane. Tu se prije svega misli na gatere kao sredstvo rada. Ove nepreciznosti su identificirane u Zakonu o uvjetima i nacinu rezanja drveta. 1.4.2. Inspektorat urbanisticko-ekoloske inspekcije

16

U Zakonu o prostornom planiranju i koristenju zemljista u F BiH iz 2006, 2007 i 2008. godine, pojedine kaznene odredbe u krsenju ovog zakona se tretiraju kao krivicno djelo (clanovi 104-110), te je iste potrebno uskladiti sa Zakonom o prekrsajima. Takoñe nedostaje Pravilnik o uslovima mjerenja i kontrola goriva (visok stupanj sumpora u uglju).

1.4.3. Inspektorat trzisno-turisticke inspekcije U primjeni je Zakon o trgovini iz 2004 i 2005. godine, kojim nisu propisane upravne mjere i prekrsajne sankcije za provedbu odredbi o monopolskom djelovanju, nelojalnoj konkurenciji, spekulativnim aktivnostima, trzisnim ogranicenjima, duhanskim proizvodima. U Zakonu o kontroli cijena jos uvijek su novcane kazne iskazane u nepostojeoj stranoj valuti-DEM, dok novane kazne u zakonu o kontroli kakvoe odreñenih proizvoda pri uvozu i izvozu su neprimjerene. U Zakonu o turisticko-ugostiteljskoj djelatnosti iz 1995. godine, uope nisu propisane upravne mjere za nepostupanje po propisanim odredbama, kao i prekrsajne sankcije za postupanje protivno datim odredbama. Propisane kaznene odredbe za privredni prijestup po zakonima koji koristi ova inspekcija nije u skladu sa Zakonom o prekrsajima. 1.4.4. Inspektorat tehnicki Zakonom o rudarstvu su definirane prekrsajne odredbe, za koje su propisane zastitne i kaznene mjere u staroj valuti, sto hitno treba mijenjati, kao i iste uskladiti sa Zakonom o prekrsajima. Poseban problem predstavljaju kantonalni Zakoni o rudarstvu, primjer SBK, kojim je utvrñeno da se stavljaju van snage vazei Zakoni u F BiH o rudarstvu i geoloskim istrazivanjima. Neophodno je usvojiti Zakon o geoloskim istrazivanjima u F BiH, te uskladiti njegove kaznene odredbe. Zakon o termoenergetskoj inspekciji i Pravilnike za opremu pod pritiskom i druge iz ove oblasti potrebno je uskladiti sa propisima , direktivama i standardima EU. Zakon o zastiti od pozara iz 1987 i 1990. godine, kao i Uredbu sa zakonskom snagom o termoenergetici iz 1994. godine, treba inovirati u pogledu visina kaznenih odredbi i nadleznosti pojedinih inspekcija. 1.4.5. Inspektorat saobraajne inspekcije Zakon o cestovnom prijevozu FBiH ima vise manjkavosti, a prije svega sto: - nelegalni prijevoz nije adekvatno sankcioniran, - tehnicka ispravnost u prometu- ne definira nacin kontroliranja, - ugovoreni i prijevoz za vlastite potrebe nije decidirano formuliran,

17

- autobuske stanice ne pruzaju pod jednakim uvjetima stanicne usluge svim korisnicima, a nisu definirane adekvatne sankcije. Poseban problem predstavlja nedovoljna suradnja resornog ministarstva i saobraajnog inspektora u vezi izdavanja odobrenja za rad stanica tehnickog pregleda vozila i utvrñivanja kategorije autobuskih stanica. Pored toga Zakon o cestama nije suglasan sa Zakonom o prekrsajima u F BiH u svezi kaznenih odredbi.

1.4.6. Inspektorat poljoprivredne inspekcije Zakon o zastiti bilja od bolesti i stetocina koje ugrozavaju cijelu zemlju iz 1989. godine treba promptno izmijeniti njegove kaznene odredbe te ih prilagoditi Zakonu o prekrsajima u F BiH. Zakonom o novcanoj podrsci u primarnoj poljoprivednoj proizvodnji iz 2004. godine nisu obuhvaene sve vrste podrske kroz inspekcijski nadzor, sto onemoguava provedbu inspekcijskih mjera. Zakon o novcanoj podrsci u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz 2004. godine nije definirao obrazac i nacin voñenja spiska ostvarene novcane podrske, te je nemogue primjeniti Zakon o prekrsajima i inspekcijskim mjerama. Istim zakonom su neprecizno definirane kaznene odredbe za pravna lica koja koriste novcanu podrsku i primjena Zakona o prekrsajima u ovakvim situacijama je upitna. To vazi i za fizicka lica. Zakonom o poljoprivrednom zemljistu iz 1998. godine nisu definirane nadleznosti federalne i kantonalne poljoprivredne inspekcije, a visina kazni nije usklañena sa Zakonom o prekrsajima. Zakon o sjemenu i sadnom meterijalu poljoprivrednog bilja iz 2001. godine je neprimjenljiv zbog nepostojanja podzakonskih akata u pogledu deklaracija, niti su novcane kazne usklañene sa Zakonom o prekrsajima. Takoñe, Zakon o duhanu iz 2002. godine nije usklañen sa Zakonom o prekrsajima u pogledu visine novcane kazne. Zakon o slatkovodnom ribarstvu iz 2002. godine je neprimjenljiv u praksi zbog toga sto kantonalni nivo nije ispunio obaveze koje su propisane ovim zakonom. Zakon o mjerama za unapreñenje stocarstva iz 1998. godine nije definirao nadleznost federalne i kantonalne poljoprivredne inspekcije, a takoñe nedostaju i podzakonski akti. Ista je situacija i sa Zakonom o priznavanju i zastit sorti poljoprivrednog i sumskog bilja, Zakon o zastit zdravlja bilja, Zakon o mineralnim ñubrivima, Zakon o zastiti novih sorti bilja, Zakon o fitofarmaceutskim sredstvima, Zakon o vinu, za koje nisu doneseni provedbeni podzakonski akti.

18

Na kraju treba istai da dolazi do preklapanja nadleznsoti veterinarskog i poljoprivrednog inspektora ­ objekte za preradu licenciraju veterinari a ne poljoprivredni inspektori kao sto je to u EU. Takoñe se preklapaju Zakon o poljoprivrednom zemljistu sa Zakonom o urbanizmu, narocito kada poljoprivredno zemljiste prelazi u grañevinsko. 1.4.7. Inspektorat sanitarno-zdravstveno-farmaceutske inspekcije Ova oblast je veoma znacajna, generalno, za zdravlje stanovnistva. Veliki broj zakona koji se primjenjuju u radu ovog inspektorata su veoma stari, jer su isti preuzeti iz ranije prakse, i nisu u skladu sa ustavnim ureñenjem i strukturom vlasti. Zakon o sanitarnoj inspekciji ( Sluzbene novine Federacije BiH broj 23/77 16/82, 13/83 i 15/90) nije u skladu sa ustavnim ureñenjem i strukturom vlasti. Prema vazeem zakonu poslove sanitarne inspekcije vrse opinski i republicki sanitarni inspektori. 1.4.8. Inspektorat inspekcije rada U oblasti koju pokriva ovaj inspektorat, prisutni su brojni problemi i ogroman broj ne sankcionisanih povreda propisa. Pored ostalog izrazen je i problem broja inspektora, angazovanih na ovim poslovima, jer u nekim kantonima, na jednog inspektora dolazi nekoliko hiljada registriranih privrednih subjekata. Posebno se ukazuje na to da je kod podnosenja prijava, u ranijem periodu, reakcija sudova i resornog ministarstva bila dosta spora i mnoge prijave su padale u zastaru, prije nego sto su bile obrañene. Kada je rijec o kaznama, iako je odredbama zakona predviñena novcana kazna do 10.000 KM za poslodavce koji ne prijave radnike, poslodavci u pravilu dobivaju blage kazne u iznosu od 1.000 KM, bez obzira koliko se neprijavljenih radnika pronañe u kompaniji. ali i nju sudije na sudu iz ovog ili onog razloga, lose gospodarske situacije i slicno, smanje na 100 KM i onda se vlasniku vise isplati da to plati, nego da prijavi radnika. U Zakonu o zaposljavanju stranaca , nisu predviñena sankcija za angazovanje stranaca bez radne dozvole. Zakon o inspekcijama dopusta inspektorima da traze zatvaranje kompanija za koje se pokaze da krse zakone o radu. Meñutim nisu doneseni podzakonski akti kojima bi se omoguila primjena zakona i koji bi definisali procedure koje treba slijediti prilikom pecaenja. Takoñer prilikom inspekcijske kontrole, koristenja plaenih godisnjih odmora, tesko je izvrsiti kontrolu jer poslodavac nema zakonsku obavezu donosenja rjesenja, o koristenju plaenih godisnjih odmora, niti zakonsku obavezu voñenja evidencije o koristenju godisnjih odmora. Ukazano je na potrebu donosenja novog Zakona o sigurnosti i zdravlju na radu, i na osnovu njega odgovarajui podzakonskih akata s obzirom da je jos uvijek na snazi Zakon o zastiti na radu (Sluzbeni list SR BIH 22/90). Subjekti iz domena socijalne politike organizovani su prema odredbama zakona o ustanovama, koje su najveim dijelom prevaziñene, kroz proces tranzicije, te je neophodno ovu problematiku urediti na nov nacin.

19

Zakon o radu iz 1999, 2000 i 2003. godine ima niz manjkavosti, a prije svega u pogledu koristenja plaenih godisnjih odmora, jer poslodavac nema nikakvu zakonsku obavezu o voñenju bilo kakve evidencije o koristenju plaenih godisnjih odmora. Zakon o zaposljavanju stranaca iz 1999. godine uope nije predvidio sankcije za angaziranje stranaca bez radne dozvole. 1.4.9. Inspektorat vodoprivredne inspekcije Veina kantona nema donesene zakone o vodama i primjenjuju federalne, dok pojedini kantoni nemaju ni inspektore za ovu oblast i njih pokriva federalna inspekcija. Poseban problem je da na nivou pojedinih kantona nema inspekcijske uprave, i u okviru ministarstva je smjestena inspekcija. Ozbiljnije kordinacije aktivnosti izmeñu drzave, F BiH-kantona i RS nema. Pri Ministarstvu vanjske trgovine BIH, formiran je sektor za okolis i vode, i voñenje ,,meñunarodne i meñuentitetske saradnje u oblasti voda." Kadrovski federalni inspektorat vodoprivrede nije popunjen. Novi zakon o vodama je u proceduri usvajanja, ali ima dosta manjkavosti. Postojea zakonska regulativa nema prateih pravilnika: Pravilnik o akcedentima na vodi, meñunarodnim vodama. Takoñe postoji kolizija i problemi vezano za primjenu zakona o koncesijama. Podzakonski propisi o vodama koji se na temelju clanka 242. stavak 2. Zakona o vodama primjenjuju na teritoriju F BiH do donosenja novih podzakonskih propisa 1. Uredba o klasifikaciji voda meñurepublickih vodotoka, meñudrzavnih voda i voda obalnog mora Jugoslavije, Sl. list SFRJ br. 6/78; 2. Odluka o maksimalno dopustenim koncentracijama radionuklida i opasnih materija u meñurepublickim vodotocima, meñudrzavnim vodama i vodama obalnog mora Jugoslavije Sl.list SFRJ br. 8/78; 3. Uredba o klasifikaciji voda i voda obalnog mora Jugoslavije u granicama SRBiH, Sl.list SRBiH br. 19/80; 4. Uredba o kategorizaciji vodotoka Sl.list SRBiH br. 42/67; 5. Pravilnik o opasnim materijama koje se ne smiju unositi u vode, Sl.list SFRJ br. 3/66, 7/66; 6. Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za pie, Sl. list SFRJ" br. 33/87. 7. Pravilnik o nacinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za pie, Sl.list SFRJ" br. 33/87. 1.4.10. Inspektorat veterinarske inspekcije U radu ovog inspektorata dolazi do preklapanja nadleznosti veterinarskog i poljoprivrednog inspektora, a narocito u pogledu licenciranja objekata za preradu od strane veterinarskih inspektora. Ovaj posao u pravilu, kao i u samoj EU obavljaju poljoprivredni inspektori. Odreñene poslove veterinarske djelatnosti moze obavljati i veterinarska sluzba organizovana kod pravnog lica koje obavlja djelatnost uzgoja i proizvodnje zivotinja (veterinarska sluzba), kao i doktori veterinarske medicine u vidu samostalne veterinarske

20

prakse pod uvjetima i na nacin propisan ovim zakonom. Uz preferiranje krovnih BiH zakona treba brzo pristupiti i poboljsanju postojeih, te izradi niza nedostajuih zakona meñu kojima: ,,Zakon o poljoprivredi ­ kao krovni zakon; Zakon o stocarstvu ­ novi; Zakon o poljoprivrednom zemljistu ­ novi; Zakon o podrucjima sa otezanim uslovima privreñivanja u poljoprivredi i drugi, istice se u Strategiji razvoja poljoprivredne proizvodnje u FBIH. Osim ovih zakona, za ovaj sektor su relevantni i akti bivse SFRJ koji tretiraju teme koje nisu pokrivene novim zakonima i propisima BiH, RS i FBiH. Veini postojeih zakona nedostaju podzakonski akti (pravilnici, uputstva itd.), te se prakticno mogu primijeniti samo segmentarno. U oblasti veterinarstva je, na temelju Zakona o veterinarstvu BiH, usvojen jedan broj podzakonskih akata. Ipak, generalno se moze rei da je u poslijeratnom periodu malo urañeno na donosenju neophodnih zakona i propisa i njihovom usklañivanju sa standardima EU. Bez odgovarajuih podzakonskih akata, Zakon o veterinarstvu i Zakon o zastiti zdravlja bilja BiH ne mogu se primjenjivati, niti Ured za veterinarstvo, odnosno Uprava za zastitu bilja, mogu uspjesno djelovati. Provedba mjera u zastiti od zaraza je neadekvatna zbog ilegalnog kretanja u zemlji i preko granice. Promet lijekovima nije ureñena zakonom i precizirano ko se moze baviti prometom istih. Provedba postojeih zakona u pogledu prekrsaja i odgovornosti je upitna zbog visokih kazni koje sud ne izvrsava, a posebno za fizicka lica kojih u zakonu nema i ne moze se sankcionirati fizicko lice.

2. ZAKLJUCNA RAZMATRANJA I PRIJEDLOZI MJERA 2.1. Na osnovu istrazenih sekundarnih i primarnih podataka i iznesenih cinjenica, kao i sagledavanja stanja vezano za postojei zakonodavni i regulatorni okvir a s ciljem unapreñenja rada federalne Uprave za inspekcijske poslove, i smanjenja broja propisa, posebno onih donesenih u periodu kontrolirane privrede i drugacijeg teritorijalnog ureñenja Bosne i Hercegovine, doslo se do spoznaje da je neophodno pokrenuti incijativu na hitnim izmjenama i dopunama jednog broja zakona i provedbenih akata-pravilnika, uredbi, odluka i dr. kako bi se stvorili i formalni preduvjeti za uspjesniji rad i ostvarivanje funkcije ispekcije i nadzora na svim nivoima organiziranja. 2.2. Pored toga neophodno je utvrditi i prijedloge odluka o stavljanju van snage znacajnog broja propisa, donesenih u periodu bivse zajednicke drzave, tim prije sto se mnoge odredbe istih odnose na proizvode sa podrucja bivse Jugoslavije, kada se posebno stitila domaa proizvodnja, a danasnja stvarnost je da mnogi proizvodi koji se uvoze iz zemalja EU, u potpunosti moraju ispunjavati uvjete i standarde koje namee EU. 2.3. Kod jednog broja zakona, visine kazni su ne primjerene i iskazane u starim sredstvima plaanja(dinarima), te je neophodno izvrsiti promjene i odrediti adekvatne kaznene mjere.

21

2.4. Za vei broj zakona koji su doneseni u bliskoj proslosti kako na nivou BiH, tako i na nivou FBiH, jos uvijek nisu doneseni provedbeni propisi, tako da se u mnogim segmentima isti i ne primjenjuju, sto uveliko onemoguava efikasan rad inspekcije i sankcionisanje prekrsioca. 2.5. Potrebno je preduzimati konkretne mjere na daljoj kadrovskoj popunjenosti i osposobljenost inspektora u svim inspekcijama i zavrsiti aktivnosti na formiranju Uprava inspekcija u ostalim kantonima i obezbjeñenju potrebnih materijalno­tehnickih sredstava. 2.6. Potrebno je analizirati organizaciju federalne Uprave, sa aspekta broja inspektorata i sveobuhvatnosti nadzora, jer neke inspekcije (imovinsko-pravna; javne uprave; protivpozarne zastite i dr) nisu u sastavu federalne Uprave. Hitne izmjene i dopune pojedinih zakona i propisa, stvorit e preduvjete za poveanje efikasnosti rada inspektora, sto e doprinijeti ukupnom drustveno-ekonomskom razvoju i ubrzanju procesa tranzicije na razini F BiH i Bosne i Hercegovine.

22

PRILOZI

23

ANEKS I

Organizacija inspekcija u F BiH i njihov djelokrug rada 1. ORGANIZACIJA ORGANA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE U F BiH Uprava za inspekcijske poslove FBiH osnovana je i organizirana kao samostalni federalni organ uprave sa sjedistem u Sarajevu u skladu sa odredbama Zakona o inspekcijama u FBiH (Sluzbene novine FBIH, broj 69/05 ), u ciji sastav ulaze ranije federalne inspekcije iz pojedinih oblasti. Inspekcijski nadzor prema odredbama Zakona o inspekcijama u FBiH obavljaju federalne inspekcije organizirane u federalnoj Upravi za inspekcijske poslove i kantonalne inspekcije organizirane u kantonalnim Upravama za inspekcijske poslove osim za inspekcije za koje je na drugi nacin organizirano obavljanje inspekcijskih poslova. Iznimno, poslovi inspekcijskog nadzora iz kantonalne uprave mogu se prenijeti na opinu i grad u kojima postoje uvjeti i potreba za organiziranje inspekcijskog nadzora. Osnivanjem Uprave za inspekcijske poslove FBiH , prestale su sa radom: sanitarna; zdravstvena; farmaceutska; urbanisticka; inspekcija zastite okolisa; rudarska; elektroenergetska; termo-energetska; ugostiteljsko-turisticka i plovna inspekcija koje su bile organizovane u okviru resornih ministarstava. Prava, nadleznosti, ovlastenja i djelokrug rada navedenih inspekcija prenesene su na inspekcije, koje su organizovane u okviru Uprave za inspekcijske poslove FBiH i to : Trzno-turisticka; Sanitarno-zdravstvenofarmaceutska; Inspekcija rada; Urbanisticko-ekoloska; Saobraajna; Poljoprivredna; Sumarska; Vodoprivredna; Veterinarska i Tehnicka inspekcija Uprava za inspekcijske poslove F BiH organizirana u deset Inspektorata i Odjeljenje ( Mostar, Zenica, Tuzla i Biha ), i otpocela je sa radom 01.01.2007.godine. Stupanjem na snagu Zakona o inspekcijama u FBiH prestale su vaziti odredbe drugih federalnih zakona i drugih federalnih propisa koji propisuju djelatnost za inspekcije, a koje su organizirane u okviru Uprave za inspekcijske poslove F BiH, osim odredaba koje propisuju predmet njihovog inspekcijskog nadzora i ovlasti u tom nadzoru. Vlada FBiH, je u julu mjesecu 2008. godine usvojila prednacrt zakona o inspekcijama FBiH i isti uputila u parlamentarnu proceduru. Razlog za pokretanje ovih aktivnosti je Presuda Ustavnog suda FBiH broj :U-18/05 od 16.02. 2006. godine, kojom je utvrdio da odredbe Zakona o inspekcijama u FBiH u dijelu kojim se ureñuje organizacija, djelokrug, 24

prava, duznosti i odgovornosti kantonalnih inspekcija nisu u suglasnosti s Ustavom FBiH.Ustavni sud nije doveo u pitanje odredbe Zakona koje se odnose na novi nacin organiziranja inspekcijskih organa u FBiH, ni odredbe o ovlastima federalne inspekcije u odnosu na kantonalne inspekcije. Novim rijesenjima u Zakonu, odnos izmeñu federalne Uprave i kantonalnih, gradskih inspekcijskih organa i opinskih inspekcija zasniva se na pravima i obavezama koje svaki od tih organa ima, iskljucivo u odnosu na izvrsavanje federalnih zakona i drugih federalnih propisa. Pored ovih odnosa regulirana su i pitanja pruzanja pravne pomoi te saradnje federalnih inspekcija sa drugim organima.

1.1. Obavljanje inspekcijskog nadzora Inspekcijski nadzor je posao drzavne uprave od opeg znacaja i interesa za FBiH i isti neposredno obavljaju federalni i kantonalni inspektori, kao drzavni sluzbenici s posebnim ovlastima i odgovornostima. Federalna inspekcija obavlja inspekcijski nadzor nad izvrsavanjem federalnih propisa u okviru nadleznosti odreñenih federalnim propisima na cijelom podrucju FBiH, dok kantonalna inspekcija obavlja inspekcijski nadzor nad izvrsavanjem federalnih propisa u okviru nadleznosti odreñene federalnim propisima i inspekcijski nadzor nad izvrsavanjem kantonalnih propisa u granicama nadleznosti odreñenih kantonalnim propisima. Kantonalna inspekcija obavlja inspekcijski nadzor iz svoje nadleznosti na podrucju kantona. Prema potrebi, direktor federalne Uprave moze rjesenjem odrediti da inspekcijski nadzor u izvrsavanju federalnih propisa obavi kantonalni inspektor iz jednog kantona na podrucju drugog kantona. Kad je federalnim ili kantonalnim aktom definiran i propisan inspekcijski nadzor, a nije odreñeno koji e ga organ obavljati, za te poslove mjerodavna je kantonalna inspekcija iz odgovarajueg upravnog podrucja. Kad nastane sukob nadleznosti izmeñu inspekcija, prijedlog za rjesavanje tog sukoba podnosi kako inspekcija koja je posljednja postupala, tako i ona koja smatra da je mjerodavna za postupanje, najkasnije u roku od tri dana od dana saznanja o sukobu nadleznosti. Sukob nadleznosti izmeñu federalnih inspekcija u sastavu federalne uprave rjesava direktor te uprave. Sukob nadleznosti izmeñu kantonalnih inspekcija u sastavu kantonalne uprave rjesava direktor te Uprave. Sukob nadleznosti izmeñu kantonalnih inspekcija koje nisu u sastavu iste kantonalne Uprave rjesava direktor federalne Uprave. Zakon o upravnom postupku primjenjuje se na obavljanje inspekcijskog nadzora. 1.2. Federalna uprava za inspekcijske poslove Federalna uprava za inspekcije u okviru svoje djelatnosti obavlja: 1) inspekcijske poslove iz nadleznosti federalnih inspekcija koje su prema Zakonu organizirane u njenom sastavu; 2) donosi provedbene propise, ope i pojedinacne akte iz svoje nadleznosti; 3) poduzima upravne i druge mjere u obavljanju inspekcijskog nadzora;

25

4) rjesava o zalbama na prvostupanjska rjesenja kantonalnih inspektora donesenih na temelju federalnih propisa; 5) koordinira rad federalnih i kantonalnih inspekcija; 6) prati rad i vrsi strucni nadzor i kontrolu rada kantonalnih inspektora i uprava za inspekcijske poslove iz nadleznosti datih federalnim propisima; 7) pruza strucnu pomo kantonalnim upravama za inspekcijske poslove; 8) donosi programe i planove obavljanja inspekcijskog nadzora za federalnu inspekciju; 9) daje suglasnost na godisnje planove i programe rada o inspekcijskom nadzoru kantonalnih uprava; 10) vodi evidenciju o svim subjektima nadzora u Federaciji BiH; 11) vodi evidenciju o obavljanju inspekcijskog nadzora federalnih inspektora; 12) vodi evidenciju o federalnim inspektorima; 13) vodi evidenciju o sluzbenim iskaznicama inspektora; 14) donosi program strucne obuke inspektora za Federaciju; 15) organizira polaganje strucnog inspektorskog ispita u Federaciji BiH; 16) sudjeluje u strucnoj pripremi federalnih propisa o inspekcijskom nadzoru; 17) odgovara za provoñenje propisa donesenih od strane organa Bosne i Hercegovine, kojima se propisuje nadleznost za provoñenje tih propisa u entitetima i osigurava ih, izvjesuje organe Bosne i Hercegovine o provedenim mjerama, te 18) obavlja i druge upravne i strucne poslove odreñene federalnim zakonom i drugim propisima. Federalnom upravom rukovodi direktor , kojega imenuje Vlada FBiH, suglasno Zakonu o drzavnoj sluzbi. Direktor zastupa i predstavlja Upravu i vrsi narocito slijedee poslove: organizuje vrsenje svih poslova iz nadleznosti Uprave, donosi propise, interne opste akte i pojedinacna akta za koja je zakonom i podzakonskim propisima ovlasten, odlucuje o pravima i obavezama i odgovornostima drzavnih sluzbenika i namjestenika iz radnog odnosa, vrsi i druge poslove. Direktor Uprave za inspekcijske poslove F BiH, za svoj rad odgovara Vladi Federacije BiH. Novim Pravilnikom o unutrasnjoj organizaciji Uprave za inspekcijske poslove koji je donio direktor i na koji je Vlada FBiH, dala suglasnost, na sjednici odrzanoj 29.07.2008.godine, na cjelovit nacin su ureñena pitanja u svezi efikasnog njenog funkcioniranja, kao sto su: unutrasnja organizacija i organizacija organizacionih jedinica i njihov djelokrug rada, sistematizacija radnih mjesta, rukovoñenje Upravom i organizacionim jedinicama, odgovornost za rad i rukovoñenje, programiranje i planiranje rada kao i ostala pitanja od znacaja za uspjesan i efikasan rad Uprave. Prema odredbama pravilnika, poslovi i zadaci iz nadleznosti Uprave vrse se u okviru 19. osnovnih organizacionih jedinica i to:10 inspektorata u kojima su organizovane inspekcije (Trznoturisticka; Sanitarno-zdravstveno-farmaceutska; Inspekcija rada; Urbanisticko-ekoloska; Prometna; Poljoprivredna; Sumarska; Vodoprivredna; Veterinarska i Tehnicka inspekcija), 3 sektora (za pravne i opste poslove; za zalbe i pravnu zastitu i za materijalno finansijske i tehnicke poslove); 4 odjeljenja Uprave (Zenica;Mostar; Tuzla i Biha), Jedinica za internu reviziju i kabinet direktora.

26

1.3. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Inspekcijski pregled iz nadleznosti kantonalne inspekcije obavljaju kantonalne inspekcije u sastavu kantonalne uprave za inspekcije . Kantonalna uprava je samostalni kantonalni organ uprave. Sjediste kantonalne uprave je u sjedistu kantona. Kantonalna uprava moze imati svoje organizacijske jedinice van sjedista kantonalne uprave, sto se utvrñuje pravilnikom o unutarnjoj organizaciji. Odredbe Zakona o unutarnjoj organizaciji Uprave za inspekcijske poslove F BiH sukladno se primjenjuju i na kantonalnu upravu. U okviru svoje djelatnosti, Uprava za inspekcijske poslove kantona obavlja: 1) inspekcijske poslove iz nadleznosti kantonalnih inspekcija koje su organizirane u njezinom sastavu; 2) poduzima upravne i druge mjere u obavljanju inspekcijskog nadzora 3) donosi programe i planove obavljanja inspekcijskog nadzora za kantonalne inspekcije u svom sastavu; 4) vodi evidenciju o obavljanju inspekcijskog nadzora iz nadleznosti kantonalne inspekcije u svom sastavu; 5) vodi evidenciju o kantonalnim inspektorima; 6) vodi evidenciju o sluzbenim iskaznicama kantonalnih inspektora; 7) podnosi izvjese o svom radu kantonalnoj vladi i Federalnoj upravi; 8) obavlja i druge upravne i strucne poslove odreñene federalnim i kantonalnim propisima. U FBiH, je organizirano 10 Kantona, (Unsko ­ sanski kanton; Posavski kanton Tuzlanski kanton; Zenicko ­ dobojski kanton; Bosansko ­ podrinjski kanton; Srednjobosanski kanton; Hercegovacko ­ neretvanski kanton; Zapadno ­ hercegovacki kanton; Kanton Sarajevo i Kanton 10 ­Hercegbosanski). U kantonima: Bosansko ­ podrinjskom; Tuzlanskom; Zenicko ­ dobojskom; Unsko-sanskom i Zapadno-hercegovackom organizovane su kantonalne uprave za inspekcijske poslove. U kantonima Sarajevo, Kantonu 10 i Srednjobosanskom kantonu aktivnosti na osnivanju kantonalnih uprava su u toku, dok je u ostala dva kantona posao inspekcije organiziran u okviru resornih ministarstava. 1.4. Inspekcijski poslovi i inspektori Glavni federalni inspektor neposredno rukovodi Inspektoratom i u tom pogledu ima ovlastenja da izmeñu ostalog: raspreñuje poslove i zadatke na inspektore u inspektoratu; utvrñuje prioritete u obavljanju poslova i zadataka; daje upute za rad; vrsi nadzor nad radom inspektora; neposredno obavlja najslozenije inspekcijske nadzore kod subjekata nadzora; utvrñuje plan i program rada inspekcije i obezbjeñuje njegovu realizaciju uz pribavljanje misljenja nadleznog federalnog ministarstva, kojem podnosi mjesecni izvjestaj o obavljenom nadzoru; redovno upoznaje direktora Uprave o stanju i problemima u vezi vrsenja poslova iz nadleznosti inspektorata i predlaze direktoru preduzimanje odreñenih mjera. Za svoj rad glavni federalni inspektor i rad inspektorata kojim rukovodi neposredno odgovara direktoru Uprave u skladu sa zakonom i drugim propisima.

27

Glavni federalni inspektori Uprave po resorima su: 1) trzno-turisticko-ugostiteljski inspektor; 2) poljoprivredni inspektor; 3) sanitarni,zdravstveni i farmaceutski inspektor; 4) inspektor za sumarstvo i lovstvo; 5) vodni inspektor; 6) inspektor rada; 7) urbanisticki i grañevinski; 8) saobraajni inspektor; 9) tehnicki inspektor; 10) veterinarski inspektor; 11) inspektor zastite okolisa i zastite prirode. U federalnoj Upravi, federalni inspektori su: 1. trzni inspektor; 2. turisticko-ugostiteljski inspektor; 3. sanitarni inspektor za nadzor nad sprecavanjem i suzbijanjem zaraznih bolesti; 4. sanitarni inspektor za nadzor nad otrovima; 5. sanitarni inspektor na carinskim ispostavama; 6. sanitarni inspektor za nadzor nad zdravstvenom ispravnosu hrane i predmeta ope upotrebe; 7. zdravstveni inspektor; 8. farmaceutski inspektor; 9. inspektor rada za oblast radnih odnosa; 10. inspektor za zastitu na radu; 11;inspektor za socijalnu zastitu; 12. urbanisticki inspektoe;13. grañevinski inspektor; 14. inspektor zastite okolisa; 15.inspektor zastite prirode; 16. inspektor za ceste i cestovni promet; 17. inspektor za zeljeznicki promet; 18. inspektor za sigurnost rijecne i pomorske plovidbe; 19. inspektor za zrakoplovne objekte i infrastrukturu; 20. inspektor za telekomunikacije; 21. inspektor za postanski promet; 22.poljoprivredni inspektor; 23.granicni inspektor za zastitu bilja; 24.sumarski inspektor; 25. sumarski granicni inspektor; 26. inspektor za lovstvo; 27. vodni inspektor; 28.veterinarski inspektor; 29. inspektor elektro-energetike; 30. rudarski inspektor; 31. rudarski inspektor za elektropostrojenja; 32.rudarski inspektor za geoloska istrazivanja; 33. inspektor za postrojenja pod pritiskom; 34. inspektor za tecne energente. Nadzor nad radom federalne Uprave za inspekcijske poslove vrsi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a kantonalna vlada nadzor nad radom kantonalne Uprave za inspekcijske poslove. Strucni nadzor nad radom federalne inspekcije i kantonalne inspekcije vrse i mjerodavna federalna i kantonalna ministarstva, putem izvjestavanja i planiranja u skladu sa odredbama zakona. U okviru svoje nadleznosti, ministarstva ne mogu vrsiti neposredan nadzor nad radom inspekcije. Strucni nadzor nad radom kantonalnih uprava u provoñenju federalnih zakona vrsi Uprava za inspekcijske poslove FBiH. Obavljanje odreñenih strucnih poslova za potrebe inspekcijskog nadzora (ispitivanje kvaliteta, ekspertize i sl.) koji zahtijevaju posebnu tehnicku opremu i specijalizirane strucnjake ili primjenu znanstvenih metoda i postupaka, moze se povjeriti ovlastenim institucijama (ustanovama, institutima, laboratorijima) koji obavljaju takve poslove. 1.5. Odnosi izmeñu uprava, inspekcija i inspektora

28

Federalna uprava i kantonalne Uprave za inspekcije obvezni su surañivati u obavljanju inspekcijskog nadzora i meñusobno se obavjestavati i pomagati. Zahtjevi inspekcije za pravnu pomo od druge inspekcije smatraju se hitnim i po njima se mora postupiti najkasnije tri dana od dana prijama. Federalna Uprava pruza strucnu pomo u radu kantonalnim Upravama za inspekcije i koordinira rad federalnih i kantonalnih inspekcija. Direktor federalne Uprave utvrñuje oblike suradnje i druge aktivnosti federalne i kantonalne inspekcije (zajednicki inspekcijski pregledi i dr.) od zajednickog interesa za obavljanje inspekcijskog nadzora u Federaciji. Kad federalna inspekcija utvrdi da je potrebno hitno obaviti inspekcijski nadzor i poduzeti odreñene upravne mjere iz nadleznosti kantonalne inspekcije na temelju federalnog propisa, federalna inspekcija ili direktor federalne Uprave nalozit e u pisanoj formi kantonalnoj inspekciji obavljanje odreñenog inspekcijskog nadzora i poduzimanje upravne mjere i o tome izvijestiti federalnu inspekciju ili direktora federalne Uprave. U slucaju kad je kantonalna inspekcija propustila obaviti ili nije mogla obaviti inspekcijski nadzor u izvrsavanju federalnih propisa u roku koji nalaze nastala situacija, taj inspekcijski nadzor e obaviti federalna inspekcija

Federalne i kantonalne inspekcije obvezne su surañivati sa drugim drzavnim organima, pravnim osobama, udruzenjima, sredstvima javnog informiranja, grañanima i drugim subjektima u pitanjima od znacaja za efikasnu provedbu propisa nad kojima obavljaju inspekcijski nadzor, kao i radi sprecavanja i otklanjanja stetnih posljedica. 2. INSPEKTORATI U OKVIRU UPRAVE I NJIHOV DJELOKRUG RADA Kao sto je istaknuto, unutrasnjom organizacijom Uprave za inspekcijske poslove F BiH, utemeljeno je 10 inspektorata i Odjeljenje Uprave sa sjedistem u Tuzli, Bihau, Mostaru i Zenici. 2.1. Inspektorat trzisno-turisticke inspekcije Inspektorat trzisno-turisticke inspekcije organizuje i obavlja inspekcijski nadzor nad provoñenjem Zakona i drugih propisa koji se odnose na: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) obavljanje trgovine i obrta; standarde i kvalitet proizvoda u proizvodnji i prometu; mjerne jedinice, robne i usluzne zigove te oznake kvaliteta i porijekla proizvoda; cijene proizvoda i usluga, naknade, takse(osim sudskih i upravnih), pretplate i ostale naknade koje se zaracunavaju po posebnim propisima; robna rezerva; zastitu izuma i tehnickih unapreñenja; zastitu prava potrosaca; obavljanje ugostiteljske i turisticke djelatnosti;

29

9) kategorizaciju ugostiteljskih i turistickih objekata; 10) zastitu dobara od posebnog znacaja za turizam (prirodne rijetkosti, kulturnopovijesni spomenici, etnografske znamenitosti i dr.); 11) zastitu prava korisnika ugostiteljskih i turistickih usluga; 12) propagiranje ugostiteljsko-turisticke ponude; 13) osiguranje komunalnog reda za ugostiteljske i turisticke objekte; 14) kontrolu rada turistickih zajednica; 15) obracun naplata i uplata boravisne pristojbe i turisticke clanarine. Trzno-turisticka inspekcija obavlja i druge inspekcijske poslove odreñene zakonom. 2.2. Inspektorat sanitarno-zdravstveno­farmaceutske inspekciji Inspektorat sanitarno-zdravstveno-farmaceutske inspekcije organizira i obavlja inspekcijski nadzor nad provoñenjem Zakona i drugih propisa koji se odnose na: 1) zastitu zdravlja ljudi; 2) sprecavanje i suzbijanje zaraznih bolesti; 3) proizvodnju i promet zivotnih namirnica i predmeta ope uporabe koji su pod sanitarnim nadzorom; 4) proizvodnju i promet otrova i slicnih supstanci; 5) snadbijevanje vodom i odstranjivanje otpadnih voda i tvari; 6) sanitarno-tehnicke i higijenske uvjete u javnim objektima (javni lokali, skole, ustanove socijalne i djecije zastite i dr.) i drugim mjestima od znacaja za osiguranje sanitarne, higijenske i protuepidemijske zastite; 7) zdravstveno stanje uposlenih u djelatnostima i na poslovima koji su pod sanitarnom inspekcijskom kontrolom; 8) preventivni sanitarni nadzor nad izgradnjom objekata; 9) zabranu uporabe duhanskih proizvoda u skladu s posebnom propisu; 10) organiziranje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi u zdravstvu; 11) rad zdravstvenih radnika u obavljanju zdravstvene djelatnosti; 12) nacin prijema, lijecenja i otpustanja pacijenata; 13) primjenu metoda i sredstava za prevenciju, dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju; 14) provoñenje javnih programa i mjera zdravstvene zastite; 15) zakonitost akata koji se donose u zdravstvu; 16) opskrbu lijekovima i drugim medicinskim sredstvima; 17) propisivanje i izdavanje lijekova; 18) zastitu prava koristenja zdravstvene zastite i medicinske pomoi pucanstva; 19) voñenje medicinske dokumentacije; 20) proizvodnju, uvoz i veletrgovinu lijekovima; 21) praenje ucinkovitosti i sigurnosti lijekova; 22) ispitivanje i kontrolu kakvoe lijekova; 23) nabavku, smjestaj, cuvanje, ispitivanje, izradu i izdavanje lijekova u ljekarnama i bolnickim ljekarnama; 24) cijene lijekova;

30

25) zbrinjavanje i unistavanje farmaceutskog otpada; 26) proizvodnju, uvoz, promet i primjenu opojnih droga; 27) voñenje evidencije o proizvodnji i prometu lijekova i opojnih droga. Sanitarno-zdravstveno-farmaceutska inspekcija obavlja i druge inspekcijske poslove odreñene .

2.3. Inspektorat inspekcije rada Inspektorat inspekcije rada organizira i obavlja inspekcijski nadzor nad provoñenjem Zakona i drugih propisa koji se odnose na: 1) zaposljavanje i prekid radnopravnog odnosa; 2) radnopravni polozaj i zastitu prava uposlenika u radnom odnosu kod poslodavca (obracun i isplatu plaa, radno vrijeme, odmori, dopusti i dr.); 4) obvezu poslodavca da uposlenike prijavi na mirovinsko i zdravstveno osiguranje; zastitu na radu; zaposljavanje stranaca; zastitu uposlenika u ostvarivanju prava iz radnog odnosa; zabranu uporabe duhanskih proizvoda; primjenu propisanih mjera zastite na radu u projektnoj dokumentaciji tehnickotehnoloskih procesa, kao i kontrolu kod izgradnje, izvoñenje i iskoristavanje objekata; 9) primjenjenost propisa pri projektiranju i proizvodnji sredstava rada i sredstava rada iz uvoza; 10) redovito odrzavanje i ispitivanja sredstava rada, fizickih, kemijskih ili bioloskih stetnosti; 11) osiguranje uvjeta rada zaposlenika, izlozenost opasnostima i stetnostima i poduzete mjere za njihovo otklanjanje; 12) osiguranja i provoñenja psihofizicke zastite uposlenika, a u ovisnosti od tehnicko-tehnoloskih procesa rada; 13) obucenosti uposlenika iz podrucja zastite na radu vezano za radno mjesto i tehnicko-tehnoloski proces rada; 14) koristenja odgovarajuih sredstava osobne zastite; 15) kontrolu gospodarskih drustava koja se bave periodicnim pregledima i ispitivanjima iz podrucja zastite na radu; 16) zastitu prava socijalno iskljucenih pojedinaca i grupa (korisnika); 17) zastitu prava maloljetnika, djece i osoba pod skrbnistvom u koristenju socijalne pomoi; 18) zastitu prava obitelji sa djecom; 19) poduzimanje mjera u svrhu zastite interesa korisnika socijalne zastite do imenovanja novog skrbnika; 4) 5) 6) 7) 8)

31

20) zastitu imovine djece bez roditeljske skrbi i osoba pod skrbnistvom; 21) zastitu korisnika kojima su uskraena ili ogranicena prava; 22) zabranu omoguavanja koristenja prava osobama kojima ne pripada pravo po zakonu ili im ne pripada u tom obliku; 23) sprecavanje smjestanja osoba u drugu obitelj koja nije podobna primiti dijete na smjestaj; 24) osiguravanje kontrole ustanova koje ne prime osobu koju je uputio mjerodavni organ skrbnistva; 25) postupanje po odluci o uzdrzavanju kod svake isplate stalnih novcanih primanja; 26) kontrolu otpusta korisnika iz ustanove protivno zakonu; 27) voñenje evidencije i dokumentacije o osobama pod skrbnistvom; 28) voñenje evidencije i dokumentacije o posvojenoj djeci; 29) voñenje evidencije o uzdrzavanju djece i roditelja. Inspekcija rada obavlja i druge inspekcijske poslove odreñene zakonom. 2.4. Inspektorat urbanisticko­ekoloske inspekcije Inspektorat urbanisticko-ekoloske inspekcije organizira i obavlja inspekcijski nadzor nad provoñenjem Zakona i drugih propisa koji se odnose na: 2) izradu i reviziju tehnicke dokumentacije za gradnju grañevina; 3) gradnju grañevina, rekonstrukciju, sanaciju, upotrebu, odrzavanje i uklanjanje grañevina; 4) kvalitet grañevinskih proizvoda; 5) ureñenje prostora; 6) suzbijanje bespravne gradnje; 7) zastitu okolisa i prirodnih resursa; 8) izradu i usuglasenost dokumenata prostornog ureñenja (prostorni planovi, urbanisticki planovi, regulacijski planovi i dr.); 9) provoñenje dokumenata prostornog ureñenja; 10) izdavanje urbanistickih suglasnosti i akata koji odreñuju urbanisticko-tehnicke uvjete; 11) zastitu okolisa, spomenika kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeña; 12) rad pravnih osoba koje obavljaju strucne poslove prostornog planiranja; 13) voñenje evidencije o podatcima prostornog ureñenja; 14) zastitu okolisa; 15) zastitu voda; 16) kontrolu iskoristenih i otpadnih voda i provoñenje planova zastite od onecisavanja voda; 17) zastitu okolisa; 18) obnovu i poboljsanje ekoloske kakvoe; 19) dovoñenje kulturi osteenog zemljista nakon prestanka istrazivanja i iskoristavanja mineralnih sirovina; 20) cuvanje, upravljanje i koristenje prirodnih resursa

32

Urbanisticko-ekoloska inspekcija obavlja i druge inspekcijske poslove odreñene zakonom.

2.5. Inspektorat saobraajne inspekcije Inspektorat saobraajne inspekcije organizira i obavlja inspekcijski nadzor nad provoñenjem Zakona i drugih propisa koji se odnose na: 1) 2) 3) 4) javne ceste, njihovu gradnju, rekonstrukciju, koristenje i odrzavanje; upravljanje i zastitu javnih cesta i njezine infrastrukture; zastitni cestovni pojas i njegovo koristenje; obavljanje javnog prijevoza osoba i stvari u unutarnjem cestovnom prometu (linijski cestovni prijevoz autobusom, taksi prijevoz, rent-a-car, prijevoz za osobne potrebe i dr.); 5) licence za pojedine vrste prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu; 6) rad autobusnih i teretnih stanica i cijenik usluga koji je pod nadzorom; 7) provoñenje propisa u meñunarodnom i meñuentitetskom cestovnom prijevozu, osim u nadzoru koji obavljaju organi drzavne granicne sluzbe; 8) izgradnju, rekonstrukciju i odrzavanje zeljeznickih pruga, postrojenja, ureñaja i opreme; 9) obavljanje zeljeznickog prometa i provoñenje mjera sigurnosti u zeljeznickom prometu; 10) sistem veza i njegovo funkcioniranje; 11) sigurnost plovidbe u vodama za plovidbu; 12) cjevovodni transport; 13) zrakoplovstvo i zrakoplovnu infrastrukturu; 14) postanski promet; 15) vrsenje javnih ovlasti od strane pravnih osoba iz oblasti saobraaja.

Saobracajna inspekcija obavlja i druge inspekcijske poslove odreñene zakonom. 2.6. Inspektorat poljoprivredne inspekcije Inspektorat poljoprivredne inspekcije organizira i obavlja inspekcijski nadzor nad provoñenjem Zakona i drugih propisa koji se odnose na: 1) 2) 3) 4) gospodarenje, zastitu i ureñenje poljoprivrednog zemljista; prostorno ureñenje u odnosu na poljoprivredno zemljiste; koristenje umjetnog gnojiva i zastitnih sredstava; sjemenska djelatnost i sadni materijal, ispunjavanje tehnicko-proizvodnih uvjeta za registraciju uvoznika i distributera sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja; 5) fitosanitarni nadzor roba u prekogranicnom prometu; 6) zastitu bilja od bolesti i stetnika, registraciju i promet zastitnih sredstava za primjenu u poljoprivredi, poljoprivrednih ljekarni i prodavaonica;

33

7) proizvodnju i obradu duhana; 8) proizvodnju i promet vina i rakije; 9) vonjake i vinograde; 10) uzgoj, odabir i uvoz domaih zivotinja, registraciju uzgajivaca i proizvoñaca kao i uvoznika domaih zivotinja; 11) ribnjake i ribolovna podrucja; 12) ispunjavanje tehnicko-proizvodnih uvjeta za registraciju objekata za proizvodnju i uzgoj domaih zivotinja; 13) proizvodnju, promet i upotrebu stocne hrane i ispunjavanje tehnicko-proizvodnih uvjeta za registraciju objekata za proizvodnju i skladistenje stocne hrane; 14) podsticajne mjere u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Poljoprivredna inspekcija obavlja i druge inspekcijske poslove odreñene zakonom. 2.7. Inspektorat sumarske inspekcije Inspektorat sumarske inspekcije organizira i obavlja inspekcijski nadzor nad provoñenjem Zakona i drugih propisa koji se odnose na: 1) zastitu i ocuvanje suma; 2) gospodarenje sumama i sumskim zemljistem; 3) zastitu suma od bolesti i stetnika; 4) upravljanje sumama i sumskim zemljistem; 5) sumske radove, objekte, pilane i dr.; 6) katastar suma i sumskog zemljista; 7) sjemensku djelatnost i sadne materijale u sumarstvu; 8) promet drveta i sumskih proizvoda; 9) vrsenje javnih ovlasti u primjeni zakona i drugih propisa o sumama;. 10) lovstvo (zastita i uzgoj divljaci, ureñenje lovista, lovljenje i dr.); 11) unapreñenje lovstva; 12) rad lovackih organizacija. Sumarska inspekcija obavlja i druge inspekcijske poslove odreñene zakonom. 2.8. Inspektorat vodoprivredne inspekcije Inspektorat vodoprivredne inspekcije organizira i obavlja inspekcijski nadzor nad provoñenjem Zakona i drugih propisa koji se odnose na: 1) 2) 3) 4) 5) 6) vode, sastav voda, koristenje voda; ureñenje vodotoka i vodoprivrednih objekata; iskoristavanje mineralnih sirovina iz korita vodotoka (sljunak, pijesak, kamen); izgradnju objekata u vodotoku ili u blizini vodotoka; upravljanje vodoprivredom i voñenje vodoprivrednog katastra; izvrsavanje meñudrzavnih i meñunarodnih obveza za vode;

34

7) vrsenje javnih ovlasti od strane javnih poduzea za vodna podrucja i drugih pravnih osoba u primjeni zakona i drugih propisa o vodama; 8) zastitu od voda. Vodoprivredna inspekcija obavlja i druge inspekcijske poslove odreñene zakonom. 2.9. Inspektorat veterinarske inspekcije Inspektorat veterinarske inspekcije organizira i obavlja inspekcijski nadzor nad provoñenjem Zakona i drugih propisa koji se odnose na: 1) zdravstvenu zastitu zivotinja, kretanje i transport; 2) suzbijanje i otklanjanje zaraznih bolesti zivotinja; 3) zdravstvenu ispravnost sirovina i proizvoda zivotinjskog porijekla u proizvodnji, preradi i prometu; 4) ispunjavanje veterinarsko-zdravstvenih uvjeta za objekte za proizvodnju proizvoda zivotinjskog porijekla , njihovo drzanje i uskladistenje, promet i dr., kao i za druge objekte (za proizvodnju hrane, oplodnju i dr.); 5) obavljanje veterinarske djelatnosti, upotrebu veterinarskih lijekova i sjemena za umjetnu oplodnju; 6) proizvodnju, promet i upotrebu hrane za zivotinje; 7) organiziranje i obavljanje veterinarske djelatnosti u veterinarskim organizacijama i samostalnoj veterinarskoj praksi; 8) vrsenje javnih ovlasti u primjeni zakona i drugih propisa o veterinarstvu. Veterinarska inspekcija obavlja i druge inspekcijske poslove odreñene zakonom. 2.10. Inspektorat tehnicke inspekcije Inspektorat tehnicke inspekcije organizira i obavlja inspekcijski nadzor nad provoñenjem Zakona i drugih propisa koji se odnose na: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) istrazivanje i iskoristavanje mineralnih sirovina; tehnicke mjere pri vrsenju rudarske djelatnosti; zastitu na radu pri istrazivanju i iskoristavanju mineralnih sirovina; zastitu od pozara i eksplozija pri istrazivanju i iskoristavanju mineralnih sirovina; izgradnju i odrzavanje rudarskih objekata, postrojenja i ureñaja; transport, uskladistenje i rukovanje eksplozivnim materijalom; planiranje, projektiranje, gradnju, rekonstrukciju i remont elektroenergetskih objekata, postrojenja i dr. (ugrañivanje elektricnih ureñaja, instalacija i sl); 8) elektroenergetske tehnicke standarde i normative; 9) proizvodnju, prijenos, distribuciju i potrosnju elektricne energije; 10) koristenje, odrzavanje i unapreñenje elektroenergetskih postrojenja; 11) tehnicko upravljanje elektroenergetskim sistemom; 12) kontrolu elektroenergetske opreme, aparata i ureñaja koji su uvezeni;

35

13) planiranje, projektiranje, gradnju, rekonstrukciju i remont termoenergetskih postrojenja, ureñaja i posuda pod tlakom; 14) termoenergetske tehnicke standarde i normative; 15) koristenje i odrzavanje termoenergetskih postrojenja, ureñaja i posuda pod tlakom i ocjenu njihove tehnicke ispravnosti i sigurnosti; 16) nadzor nad kontrolom kvaliteta tecnih naftnih derivata; 17) tehnicko upravljanje termoenergetskim sustavom. Tehnicka inspekcija obavlja i druge inspekcijske poslove odreñene zakonom. 2.11. Odjeljenja Uprave za inspekcijske poslove F BiH U odjeljenjima Uprave za inspekcijske poslove F BiH koji su locirani u Mostaru, Zenici, Tuzli i Bihau vrsi se inspekcijski nadzor - u mjestima carinjenja i na granicnim prelazima u FBiH. Federalni inspektori u sastavu odjeljenja obavljaju inspekcijski nadzor za sest inspektorata i to: trzisno-turisticki; sanitarno-zdravstveno-farmaceutski; saobracajni; poljoprivredni; vodoprivredni i tehnicki. Osim inspekcija odreñenih Zakonom, ako je neophodno zbog prirode djelatnosti i funkcionalne povezanosti s drugim poslovima drzavne uprave u odreñenom podrucju, federalnim i kantonalnim zakonom mogu se organizirati inspekcije i u sastavu drugih federalnih i kantonalnih organa uprave, ili odrediti obavljanje inspekcijskog nadzora u sklopu drugih radnih mjesta u tim organima, posebno kad se radi o manjem obimu inspekcijskihposlova.

36

ANEKS II

Duznosti i ovlasti inspektora i pravni lijekovi 1. DUZNOSTI I OVLASTI INSPEKTORA U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor ima pravo: provjeriti ispunjavanje uvjeta za obavljanje djelatnosti (registracija, dozvola za rad, ispunjavanje tehnickih uvjeta, uposljavanje drugih osoba i dr.); narediti subjektu nadzora ili njegovom uposleniku da obavi radnju koja je potrebna u predmetu inspekcijskog nadzora (otvoriti prostorije, pokazati predmete, predati isprave i sl.); pregledati poslovne i druge prostorije i objekte, postrojenja, ureñaje, instalacije, proces rada, proizvode i drugu robu; pregledati nacin obavljanja djelatnosti (proces rada) i kakvou roba i usluga koje podlijezu inspekcijskom nadzoru; pregledati poslovne knjige, ope i druge akte i poslovnu dokumentaciju (ugovore i sl.) od vaznosti za obavljanje nadzora: uzeti besplatno uzorke proizvoda i drugih materijala radi laboratorijske i druge strucne analize i poduzeti druge radnje radi utvrñivanja dokaza (fotografirati ili snimiti objekte, predmete, ljude i sl.); utvrditi identitet osoba za koje je to potrebno utvrditi u inspekcijskom nadzoru; saslusati stranke, svjedoke i druge osobe; narediti subjektu nadzora ili njegovom zaposleniku da se izjasni o cinjenicama i drugim pitanjima koja se ticu predmeta inspekcijskog nadzora obaviti svaku drugu sluzbenu radnju koja sluzi svrsi inspekcijskog nadzora. Kad je ovlasten propisom na koji se odnosi inspekcijski nadzor, inspektor ima pravo i: obaviti pregled fizicke osobe; zaustaviti, pregledati i iskljuciti iz prometa svako vozilo, osim vozila vojske i policije; zabraniti pristup mjestu na kojem se obavlja uvid ili druga inspekcijska radnja; ui i pregledati stambene i druge prostorije; oduzeti nezakonito stecenu imovinsku korist narediti druga ogranicenja i zabrane u skladu s ovlastima prema propisima na koje se odnosi inspekcijski nadzor. Inspektor je tokom nadzora ovlastenu tvrñivati i identitet nadzirane osobe zahtijevajui neku od identifikacijskih isprava, ali je duzan otkriti i svoj identitet, za sto mu sluzi posebna iskaznica koja sluzi i za dokazivanje ovlasti. O pocetku obavljanja nadzora inspektor e u pravilu izvijestiti predstavnika osobe gdje se kontrola planira, osim u slucajevima ako smatra da bi takva obavijest smanjila mogunost utvrñivanja svih cinjenica i okolnosti bitnih za kontrolu poslovanja tih subjekata. O 37

svakom obavljenom inspekcijskom nadzoru inspektor je duzan sastaviti zapisnik i pri tom moze uzimati izjave ovlastenih osoba i svjedoka. Sadrzaj zapisnika propisan je odredbama zakona o upravnom postupku i obvezno zadrzi: naziv tijela koje obavlja radnju, ime inspektora koji je obavio inspekcijski nadzor, mjesto gdje se nadzor obavlja, dan kada se inspekcijski nadzor obavlja, doba dana oznacenog kao sat pocetka i zavrsetka inspekcijskog nadzora, oznaku predmeta inspekcijskog nadzora, ime i prezime sluzbene osobe, ime i prezime prisutnih stranaka, njihovih zastupnika ili punomonika, kratak i tacan sadrzaj postupka obavljenih radnja i danih izjava, podatke o ispravama koje su upotrijebljene u svrhu inspekcijskog nadzora te sve zakljucke koji su tokom nadzora doneseni. Zapisnik sastavljen u skladu s odredbama zakona o upravnom postupku jest javna isprava i kao takav ima snagu dokaza, osim onih dijelova gdje je saslusana osoba stavila primjedbu da neki dijelovi zapisnika nisu pravilno sastavljeni. Pravne i fizicke osobe koje podlijezu nadzoru duzne su inspektoru omoguiti nadzor i osigurati mu neometan rad, a ako je potrebno, iz razloga da se inspekcijski nadzor ne bi mogao obaviti, inspektor moze traziti privremenu obustavu poslovanja dok se inspekcijski nadzor ne obavi. Podrazumijeva se da ovu ovlast inspektor treba koristiti samo u izuzetnom slucaju i treba biti ogranicena na sto krai vremenski period potreban za utvrñivanje cinjenicnog stanja. S obzirom na to da Uprava u okviru svog propisanog djelokruga pokriva vise upravnih podrucja mogua je situacija da kod nadziranih pravnih subjekata inspektor uoci nepravilnost u poslovanju iz nadleznosti drugog tijela drzavne uprave. U takvom slucaju duzan je o uocenim nepravilnostima izvijestiti drugo nadlezno tijelo. Zadaa inspekcijskog nadzora je efikasno sprecavanje i otklanjanje nezakonitosti u radu, radi toga inspektori u pravilu postupaju po sluzbenoj duznosti. Za inspektore je propisana i obveza postupanja po prijavama pravnih i fizickih osoba koje bi upuivale na mogue povrede zakona ili drugih propisa, te obaveza pisanog obavjestavanja tih osoba o poduzetim mjerama i radnjama prema eventualnim pociniteljima nedopustenih djela. Svrha je inspekcijskog nadzora da se utvrde sve cinjenice koje su znacajne za rjesavanje u inspekcijskom postupku te da se strankama omogui ostvarivanje njihovih zakonom zajamcenih prava i interesa. Kada je u postupku inspekcijskog nadzora potrebno utvrditi odgovaraju li neki proizvodi propisanoj i deklariranoj kvaliteti, inspektor moze uzimati uzorke tih proizvoda i dostaviti ih na ispitivanje strucnoj organizaciji radi ocjene njihove kvalitete. Kad inspektor utvrdi da subjekt nadzora ne postupa ili postupa nepravilno ili nepotpuno prema obvezama koje su mu odreñene propisima, obvezan je prema utvrñenom cinjenicnom stanju u zapisniku o obavljenom inspekcijskom pregledu, naloziti odgovarajue upravne mjere i to: 1) narediti da se utvrñeni nedostatci, nepravilnosti otklone na nacin i u roku kako je odreñeno Zakonom i propisima na koje se odnosi inspekcijski nadzor;

38

2) zabraniti ili privremeno zabraniti djelatnost kad je to odreñeno Zakonom ili posebnim propisima cije provoñenje nadzire inspekcija; 3) privremeno oduzeti i unistiti robu za koju se utvrdi da je protupravno nastala ili sluzi prometu ili izvrsenju radnji i poslova koji su u oprecnosti sa propisima; 4) narediti poduzimanje odgovarajuih upravnih radnji koje je gospodarski subjekt i druga pravna osoba, institucija koja ima javne ovlasti, odnosno organ uprave obvezan poduzeti; 5) prisilno provesti izvrsenje odreñene upravne mjere kad je subjekt nadzora sam ne izvrsi; 6) izrei globu i globiti na licu mjesta, kad je izricito ovlasten propisom na koji se odnosi inspekcijski nadzor; 7) podnijeti prijavu protiv subjekta nadzora i odgovorne osobe za pocinjeni prekrsaj ili kazneno djelo; 8) odrediti i druge mjere i obaviti radnje koje su odreñene Zakonom i posebnim propisima. Radi otklanjanja nepravilnosti u poslovanju kontroliranih subjekata inspektor moze donijeti rjesenje kojim e narediti otklanjanje utvrñenih nepravilnosti odreñujui rok, primjeren obavezi, u kojem se takvom rjesenju mora udovoljiti. Druga je pak pravna situacija kada je zakonom propisano kao obveza donosenja upravnog rjesenja, tada je inspektor duzan donijeti propisnu upravnu mjeru. U nastojanju da se inspekcijskom postupku povea efikasnost zakonodavac je propisao da se u oba navedena slucaja rjesenje donosi najkasnije u roku osam dana nakon sto su utvrñene sve relevantne cinjenice za njegovo donosenje. Kad se upravna mjera sastoji od radnji koje subjekt nadzora mora izvrsiti u odreñenom roku, subjekt nadzora obvezan je o izvrsenju tih radnji odmah u pisanom obliku obavijestiti inspektora koji je donio rjesenje o upravnoj mjeri, a najkasnije u roku tri dana nakon izvrsenja. Izvrsenje upravne mjere inspektor prati i utvrñuje po sluzbenoj duznosti. Na zahtjev subjekta nadzora inspektor moze produljiti rok izvrsenja upravne mjere do 30 dana, ako su ispunjeni odredbama Zakona utvrñeni uvjeti. Iznimno, ako je protiv konacnog rjesenja o zabrani rada subjekta nadzora pokrenut upravni spor kod mjerodavnog suda, inspektor moze na zahtjev subjekta nadzora, uz pisanu suglasnost glavnog inspektora i direktora uprave za inspekcije, odgoditi izvrsenje tog rjesenja do konacne odluke suda, ako bi izvrsenje rjesenja o zabrani rada nanijelo stetu subjektu nadzora, koja bi se tesko mogla popraviti. Kad subjekt nadzora nije izvrsio upravnu mjeru koja se sastoji u nenovcanoj obvezi u roku koji mu je odreñen ili je izvrsio samo djelomicno, inspektor e subjektu nadzora izrei globu radi prisiljavanja na izvrsenje upravne mjere i istodobno e mu odrediti novi rok za izvrsenje uz prijetnju novom i visocijom globom. Globa se izrice u iznosu koji je odreñen propisom na temelju kojeg je upravna mjera odreñena. Inspektor izrice globu subjektu nadzora posebnim zakljuckom, protiv kojeg se moze uloziti zalba. Globa se plaa u roku od pet dana od dana prijama zakljucka. Uplata se vrsi na racun proracuna Federacije kad je kaznu izrekao federalni inspektor, odnosno na racun proracuna kantona, kad je globu izrekao kantonalni inspektor.

39

2. PRAVNI LIJEKOVI PROTIV RJESENJA I ZAKLJUCAKA INSPEKTORA Na rjesenje kantonalnog inspektora o odreñenim upravnim mjerama na temelju federalnog propisa moze se uloziti zalba u roku od osam dana od dana prijama rjesenja. O zalbi rijesava direktor federalne Uprave. Zalba na rjesenje kantonalnog inspektora odgaña izvrsenje tog rjesenja, osim ako to nije propisano posebnim propisom. Na rjesenje kantonalnog inspektora o odreñenim upravnim mjerama na temelju kantonalnog propisa moze se uloziti zalba u roku od osam dana od dana prijama rjesenja. O zalbi rijesava kantonalno ministarstvo iz upravnog podrucja na koje se odnosi inspekcijski nadzor, ako kantonalnim zakonom nije odreñeno da o zalbi rijesava drugi kantonalni organ uprave. Na rjesenje federalnog inspektora o nalozenim upravnim mjerama moze se uloziti zalba u roku od osam dana od dana prijama rjesenja. O zalbi rjesava federalno ministarstvo iz upravnog podrucja na koje se odnosi inspekcijski nadzor, ako federalnim zakonom nije odreñeno da o zalbi rjesava drugi federalni organa uprave. Zalba na rjesenje federalnog inspektora o upravnim mjerama odgaña izvrsenje rjesenja, ako ovim i posebnim zakonom nije drukcije odreñeno. Zalbu na rjesenje i zakljucak federalnog i kantonalnog inspektora koji su doneseni u obavljanju inspekcijskog nadzora, mjerodavni drugostupanjski organ obvezan je rijesiti u roku od 15 dana od dana prijama zalbe. Rjesenje federalne Uprave doneseno po zalbi na rjesenja i zakljucke kantonalnog inspektora i rjesenje federalnog ministarstva doneseno po zalbi na rjesenje i zakljucak federalnog inspektora, su konacni upravni akti i protiv njih se moze pokrenuti upravni spor. Ovisno o vrsti povrede propisa inspektor za pocinjene prekrsaje, ako nije donio prekrsajni nalog, podnosi nadleznom prekrsajnom sudu zahtjev za pokretanje prekrsajnog postupka, a za kaznena djela prijavu nadleznom drzavnom odvjetnistvu. Kod pokretanja postupka radi utvrñivanja odgovornosti, za pocinitelje nedopustenih djela inspektor je ovlasten traziti od nadleznog suda da ga obavijesti o ishodu postupka. U slucajevima kada to predviñaju posebni propisi inspektor je u takvoj prijavi odnosno zahtjevu duzan predloziti oduzimanje nezakonito stecene imovinske koristi. Inspektor je u obavljanju inspekcijskog nadzora samostalan u radu, a o obavljenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektor vodi evidenciju. Zakon sadrzi novcane kazne za prekrsaje koji se mogu izrei pravnom subjektu ili fizickoj osobi. Za prekrsaj pravnog subjekta odgovara i odgovorna osoba u pravnom subjektu. Odgovornost odgovorne osobe za prekrsaj postoji ako je do izvrsenja prekrsaja doslo njezinom radnjom ili propustanjem. Novcane kazne u odreñenim rasponima propisne su za pravne ili fizicke osobe za prekrsajna djela, i to: kad se inspektoru ne omogui obavljanje nadzora ili ne osiguraju uvijeti za normalan rad; ako nadzirana osoba na zahtjev inspektora ne stavi na uvid javnu ispravu iz koje se moze utvrditi njezin identitet; ako se u promet stavi proizvod bez uvjerenja o kvalitetu,ako se inspektoru ne dozvoli privremeno oduzimanje predmeta i dokumentacije; ako se inspektoru uskrati uzimanje uzoraka radi ispitivanja kvaliteta proizvoda; ako ne izvrsi izvrsno rjesenje

40

inspektora; ako osoba unisti ili odsteti sluzbeni pecat inspektora na poslovnim ili drugim prostorijama koji je inspektor stavio u vezi s poduzimanjem sluzbenih radnji; ako osoba koja je u obavezi ne postupi po rjesenju iz zapisnika inspektora; ako u odreñenom roku zaposlenika ne prijavi nadleznom tijelu mirovinskog i zdravstvenog osiguranja; ako ne podnese zahtjev radi izdavanja uvjerenja o kakvoi. Iz navedenog, bilo bi pogresno izvesti zakljucak da su prekrsaji iz ovog Zakona jedini prekrsaji za cije su otkrivanje, prijavljivanje i kaznjavanje nadlezni inspektori federalne Uprave. Djelokrug rada i broj prekrsaja daleko je siri, i ovisno o posebnim zakonima, a kao ilustraciju navodimo ovlasti inspektora u podrucju trgovine, zanatstva, ugostiteljstva i turizma, zastite intelektualnog vlasnistva, normizacije i kakvoe, mjeriteljstva, sumarstva i lovstva, zastite potrosaca, radnih odnosa i zastite na radu itd., inspektori su ovlasteni za inspekcijski nadzor i poduzimanje odgovarajuih upravnih i kaznenih mjera koje proizlaze iz takvog nadzora Pored novcanih kazni za prekrsaje koje izrice nadlezni prekrsajni sud po zahtjevu za pokretanje prekrsajnog postupka nekog od inspektora iz federalne Uprave, za odreñene prekrsaje inspektori mogu i sami izricati novcanu kaznu na mjestu izvrsenja prekrsaja te predlagati donosenje zastitnih mjera zbog pocinjenog prekrsaja. Zastitne mjere se sastoje u zabrani obavljanja odreñene djelatnosti za odreñeno vrijeme, oduzimanje predmeta izvrsenja prekrsaja, te oduzimanje protupravno stecene imovinske koristi. Inspekcijski nadzor mora se obavljati brzo i djelotvorno. Kad inspektor utvrdi da subjekt nadzora ne postupa po propisima prema kojima je obvezan postupati ili postupa nepravilno, obvezan je upravnim mjerama i radnjama za koje je ovlasten, sprijeciti i otkloniti ustvrñene nepravilnosti. Inspektor u vrsenju inspekcijskog nadzora moze poduzimati i odgovarajue preventivne mjere u cilju sprecavanja nastupanja stetnih posljedica zbog nedostataka i nepravilnosti u provedbi zakona i drugih propisa cije izvrsenje nadzire kao sto su: upozorenje fizickim i pravnim osobama na obveze iz propisa, ukazivanje na stetne posljedice, predlaganje mjera za otklanjanje njihovih uzroka i sl.

41

ANEKS III

Zakonska regulativa koja regulise rad inspekcija u F BiH 1. ZAKONI NA KOJIMA SE TEMELJI NADLEZNOST ZA POSTUPANJE INSPEKCIJA 1. Zakon o inspekcijama u Federaciji BiH («Sluzbene novine Federacije BiH», broj: 69/05) 2. Zakon o drzavnoj sluzbi u Federaciji Bosne i Hercegovine (,,Sluzbene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 29/04, 54/04, 67/05 i 8/06) 3. Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (,,Sluzbene novine Federacije BiH" br. 35/05) 4. Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH (,,Sluzbene novine Federacije BiH",br. 32/01) 5. Zakona o namjestenicima u organima drzavne sluzbe u Federaciji BiH ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 49/05) 6. Zakon o radu (,,Sluzbene novine Federacije BiH" br. 43/99,32/2000 i 29/03) 7. Zakon o javnim nabavkama BiH ("Sluzbeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06) 8. Zakon o prekrsajima u FBiH (,,Sluzbene novine Federacije BiH" br. 31/06,41/2007) 9. Zakon o upravnom postupku (,,Sluzbene novine Federacije BiH" br. 2/98 i 48/99) 10. Zakon o upravnim sporovima (,,Sluzbene novine Federacije BiH" br. 9/05) 11. Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Sluzbene novine Federacije BiH" br. 19/03 i 38/05) 12. Zakon o privrednim komorama u FBiH 13. Zakon o trgovini ("Sluzbene novine Federacije BiH" br. 64/04 i 12/05) 14. Zakon o politici stranih ulaganja ("Sluzbeni glasnik BiH" broj 17/98) 15. Zakon o stranim ulaganjima ("Sluzbene novine Federacije BiH" broj 2/95) 16. Zakon o zastiti potrosaca u BIH 17. Zakon o posebnim uslovima za obavljanje poslova meñunarodne spedicije u vezi carinjenja robe ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 46/00 i 37/01) 18. Zakon o kontroli kakvoe odreñenih proizvoda pri uvozu i izvozu Sl.n. FBiH 21/1997,13/2003 19. Zakon o vanjskotrgovinskoj politici Bosne i Hercegovine ("Sluzbeni glasnik BiH" broj 7/98) 42

20. Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH" broj 2/95) 21. Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novineFederacije BiH" broj 4/00) 22. Zakon o kontroli cijena ("Sluzbene novine Federacije BiH" broj 2/95) 23. Zakon o turisticko ­ugostiteljskoj djelatnosti(«Sluzbene novine Federacije BiH, broj:19/96 i 28/03) 24. Zakon o turistickim zajednicama i promicanju turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine («Sluzbene novine Federacije BiH» ,broj: 19/96 i 28/03) 25. Zakon o zdravstvenoj zastiti ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 29/97) 26. Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 30/97) 27. Zakon o stavljanju lijekova u promet ("Sluzbeni list RBiH", broj 2/92) 28. Zakon o proizvodnji i prometu lijekova ("Sluzbeni list SRBiH", br. 18/87 i 11/88) 29. Zakon o proizvodnji i prometu opojnih droga ("Sluzbeni list RBiH", broj 2/92) 30. Zakon o sprecavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga Sl.gl. BiH 6/2008 31. Zakon o prometu otrova ("Sluzbeni list RBiH", broj 2/92) 32. Zakon o prevozu opasnih materija ("Sluzbeni list RBiH", broj 2/92) 33. Zakon o zdravstvenoj ispravnosti zivotnih namirnica i predmeta ope uporabe ("Sluzbeni list RBiH", broj 2/92) 34. Zakon o zastiti stanovnistva od zaraznih bolesti koje ugrozavaju cijelu zemlju ("Sluzbeni list RBiH", broj 2/92) 35. Zakon o sanitarnoj inspekciji ("Sluzbeni list RBiH", broj 2/92). Sl.l. SRBiH 23/1977, 16/1982, 19/1983, 15/1990 36. Zakon o sumama Sl.n. FBiH 20/2002,29/2003,37/2004 37. Zakon o uslovima i nacinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta , Sl.n. FBiH 27/1997,35/2005,25/2006 38. Zakon o lovstvu Sl.n. FBiH 4/2006 39. Zakon o slatkovodnom ribarstvu Sl.n. FBiH 64/2004 40. Zakon o poljoprivrednom zemljistu ("Sluzbene novine FBiH" broj 2/98) 41. Zakon o mjerama za unapreñivanje stocarstva ( "Sluzbene novine FBiH" broj 23/98) 42. Zakon o novcanoj podrsci u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji Sl.n. FBiH 28/2004 43. Zakon o priznavanju i zastiti sorti poljoprivrednog i sumskog bilja Sl.n. FBiH 31/2000 44. Zakon o sjemenu sadnom materijalu poloprivrednog bilja Sl.n. FBiH 55/2001 45. Zakon o sjemenu i sadnom materijalu sumskih i hortikulturnih vrsta drvea i grmlja 46. Zakon o zadrugama ("Sluzbene novine FBiH" broj 28/98) 47. Zakon o veterinarstvu BiH .,Sl.gl. BiH 34/2002 48. Zakon o veterinarstvu FBiH 46/2000 49. Zakon o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu ("Sluzbene novine FBiH" broj 15/98) 50. Zakon o vodama ("Sluzbene novine FBiH" broj 18/98), Sl.n. FBiH 70/2006 51. Zakon o prostornom planiranju i koristenju zemljista na nivou Federacije BiH ("Sluzbene novine FBiH , broj 2/06)

43

52. Zakon o preuzimanju Zakona o stambenim odnosima ( "Sluzbene novine FBiH", broj 11/98 i 38/98) 53. Zakon o zastiti okolisa(«Sluzbene novine Federacije BiH», broj :33/03) 54. Zakon o fondu za zastitu okolisa FBiH 55. Zakon o zastiti prirode(«Sluzbene novine Federacije BiH»,broj:33/03) 56. Zakon o upravljanju otpadom («Sluzbene novine Federacije BiH», broj:33/03) 57. Zakon o zastiti zraka («Sluzbene novine Federacije BiH», broj:33/03) 58. Zakon o zastiti voda («Sluzbene novine Federacije BiH», broj: 33/03) 59. Zakon o zeljeznicama Bosne i Hercegovine 60. Zakon o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine 61. Zakon o komunikacijama 62. Zakon o dopunama zakona o komunikacijama 63. Zakon o meñunarodnom i meñuentitetskom cestovnom prijevozu Sl.gl. BiH 1/2002,14/2003 64. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o meñunarodnom i meñuentitetskom cestovnom prijevozu 65. Zakon o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine 66. Zakon o javnom radiotelevizijskom servisu Bosne i Hercegovine 67. Zakon o postanskom prometu, Sl.n. FBiH 76/2004 68. Zakon o osnovama sigurnosti saobraaja na putevima u bosni i hercegovini Sl.gl. BiH 6/2006,75/2006, 44/2007 69. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraaja na putevima u Bosni i Hercegovini K 70. Zakon o privrednim drustvima, Sl.n. FBiH 23/1999,45/2000,2/2002,6/2002,29/2003,68/2005,69/2005,6/2006,91/2007 71. Zakon o standardizaciji, Sl.l. RBiH 13/1993,13/1994,9/1995,Sl.gl. BiH 19/2001 72. Zakon o krivicnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, Sl.n. FBiH 35/2003,56/2003,3/2003,37/2003,32/2003,36/2003,63/2004,78/2004,48/2005,13/ 2005,28/2005,55/2006,27/2007 73. Zakon o opoj sigurnosti proizvoda, Sl.n. FBiH 45/2004 74. Zakon o zastiti na radu, Sl.l. SRBiH 22/1990 75. Zakon o zastiti od pozara, Sl.l. SRBiH 15/1987,36/1990 76. Zakon o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima, Sl.l. SFRJ 64/1973 77. Zakon o rudarstvu, Sl.l. RBiH 24/1993,13/1994 78. Zakon o geoloskim istrazivanjima, Sl.l. RBiH 24/1993,13/1994 79. Zakon o jedinstvenom nacinu utvrñivanja,evidentiranja i prikupljanju podataka o rezervama mineralnih sirovina,podzemnih voda i o bilansu tih rezervi, Sl.l. RBiH 8/1993,13/1994 80. Zakon o elektroenergetskoj inspekciji, Sl.n. FBiH 8/2002 81. Zakon o termoenergetskoj inspekciji, Sl.l. RBiH 23/1992,13/1994 82. Zakon o posudama sa tlakom, Nar.n. HZHB 17/1993 83. Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglasenosti, Sl.l. RBiH 45/2004 84. Zakon o prenosu, regulatoru i operatoru sistema elektricne energije u BiH, Sl.l. RBiH 7/2002,13/2003

44

85. Zakon o osnivanju kompanije za prenos elektricne energije u BiH, Sl.l. RBiH 35/2004 86. Zakon o akreditiranju u BiH, Sl.l. RBiH 19/2001 87. Zakon o prevozu opasnih materija, Sl.l. SFRJ 27/1990,45/1990 88. Zakon o duhanu, Sl.n. FBiH 45/2002,42/2004 89. Zakon o zastiti bilja od bolesti i stetocina koje ugrozavaju cijelu zemlju, Sl.l. SFRJ 74/1989 90. Zakon o vinu i rakiji, Sl.l. SRBiH 26/1989 91. Zakon o fitofarmaceutskim sredstvima Bosne i Hercegovine, Sl.gl. BiH 49/2004 92. Zakon o mineralnim ñubrivima, Sl.gl. BiH 46/2004 93. Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka BiH, Sl.gl. BiH 3/2005 94. Zakon o zastiti novih sorti biljaka BiH, Sl.gl. BiH 46/2004 95. Zakon o zastiti zdravlja bilja, Sl.gl. BiH 23/2003 96. Zakon o hrani, Sl.gl. BiH 50/2004 97. Zakon o flasiranim pitkim vodama Bosne i Hercegovine, Sl.gl. BiH 45/2004 98. Zakon o trzisnoj inspekciji, Sl.n. FBiH 2/1995 99. Zakon o kontroli kvalitete odreñenih proizvoda pri uvozu i izvozu, Sl.n. FBiH 21/1997,13/2003 100. Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina, Sl.n. FBiH 76/2004 101. Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usklañenosti, Sl.gl. BiH 45/2004 102. Zakon o nadzoru nad trzistem Bosne i Hercegovine, Sl.n. FBiH 45/2004 103. Zakon o opoj sigurnosti proizvoda, Sl.n. FBiH 45/2004 104. Zakon o mjeriteljstvu u Federaciji BiH, Sl.gl. BiH 19/2001 105. Zakon o mjernim jedinicama BiH, Sl.gl. BiH 19/2001 106. Zakon o ogranicenoj uporabi duhanskih prerañevina, Sl.n. FBiH 6/1998,35/1998,11/1999 107. Zakon o klasifikaciji djelatnosti u BiH, Sl.gl. BiH 76/2006 108. Zakon o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala, Sl.n. FBiH 35/1998 109. Zakon o robnim rezervama, Sl.n. FBiH 46/1999 110. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH, Sl.gl. BiH 7/2002,32/2002 111. Zakon o industrijskom vlasnistvu u BiH, Sl.gl. BiH 3/2002,29/2002 112. Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglasenosti, Sl.l. RBiH 45/2004 113. Zakon o zastiti potrosaca BiH, Sl.gl. BiH 25/2006 114. Zakon o cestama, Sl.n. FBiH 6/2002,18/2002 115. Zakon o sistemu veza, radio-saobraaju i postanskom, telegrafskom i telefonskom saobraaju, Sl.l. SRBiH 15/1990 116. Zakon o prevozu u meñunarodnom i meñuentitetskom drumskom prevozu, Sl.gl. BiH 1/2002, 14/2003 117. Zakon o komasacijama, Sl.l. SRBiH 24/1985 118. Zakon o prostornom planiranju i koristenju zemljista na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, Sl.n. FBiH 2/2006,72/2007

45

119. Zakon o provedbi odluka povjerenstva za zastitu nacionalnih spomenika uspostavljenog prema Aneksu 8.opeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, Sl.n. FBiH 2/2002, 33/2002, 27/2002, 8/2002, 59/2002, 6/2004, 51/2007 120. Zakon o grañevinskom zemljistu, Sl.n. FBiH 25/2003 121. Zakon o obrtu, Sl.n. FBiH 52/2002,29/2003,11/2005 122. Zakon o samostalnom privreñivanju, Sl.l. SFRJ 26/1989,Sl.l. SRBiH 29/1990 123. Zakon o lijekovima koji se koriste u veterini, Sl.n. FBiH 15/1998 124. . Zakon o zdravstvenoj ispravnosti zivotnih namirnica i predmeta opste upotrebe, Sl.l. SFRJ 53/1991 125. Zakon o zdravstvenom nadzoru zivotnih namirnica i predmeta opste upotrebe, Sl.l. SRBiH 43/1986 126. Zakon o zdravstvenom osiguranju, Sl.n. FBiH 30/1997 127. Zakon o lijekovima, Sl.n. FBiH 51/2001 128. Zakon o prometu otrova, Sl.l. SFRJ 13/1991 129. Zakon o zdravstvenoj ispravnosti zivotnih namirnica i predmeta opste upotrebe, Sl.l. SFRJ 53/1991 130. Zakon o zdravstvenom nadzoru zivotnih namirnica i predmeta opste upotrebe, Sl.l. SRBiH 43/1986 131. Zakon o prevozu opasnih materija, Sl.l. SFRJ 27/1990, 45/1990 132. Zakon o proizvodnji i primjeni otrova, Sl.l. SRBiH 11/1988 133. Zakon o uslovima i postupku za prekid trudnoe, Sl.l. SRBiH 29/1977 134. Zakon o uzimanju i presañivanju dijelova ljudskog tijela u svrhu lijecenja, Sl.l. SRBiH 36/1984, 26/1989 135. Zakon o radu, Sl.n. FBiH 43/1999,32/2000,29/2003 136. Zakon o zastiti osoba sa dusevnim smetnjama, Sl.n. FBiH 37/2001 137. Zakon o zaposljavanju stranaca, Sl.n. FBiH 8/1999 138. Zakon o strajku, Sl.n. FBiH 14/2000 139. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, Sl.n. FBiH 29/1998, 49/2000, 32/2001, 73/2005, 59/2006 140. Zakon o maticnoj evidenciji, Sl.n. FBiH 42/2004 141. Zakon o posredovanju u zaposljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, Sl.n. FBiH 55/2000, 22/2005 142. Zakon o vijeu zaposlenika, Sl.n. FBiH 38/2004 143. Zakon o ustanovama, Sl.l. RBiH 6/1992,8/1993,13/1994 144. Porodicni zakon F BiH, Sl.n. FBiH 35/2005 145. Zakon o osnovama socijalne zastite,zastite civilnih zrtava rata i zastite porodice sa djecom, Sl.n. FBiH 36/1999, 54/2004, 39/2006 146. Zakon o zastiti nasilja u porodici, Sl.n. FBiH 22/2005 147. Zakon o udrugama i fondacijama u FBiH, Sl.n. FBiH 45/2002

2. PREGLED POJEDINACNIH PROPISA U RADU FEDERALNE INSPEKCIJE 2.1. Inspektorat tehnicke inspekcije

46

1. Pravilnik o opstim mjerama i normativima zastite pri radu sa dizalicama, Sl.l. SFRJ 55/1969 2. Naredba o obaveznom atestiranju (homologaciji) protiveksploziono zastienih elektricnih ureñaja koji su namjenjeni za upotrebu u prostorima ugrozenim od eksplozivnih smjesa, Sl.l. SFRJ 25/1981,25/1989 3. Pravilnik o tehnickim normativima za podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina metalicnih i nemetalicnih mineralnih sirovina, Sl.l. SFRJ 24/1991 4. Pravilnik o tehnickim normativima za elektricna postrojenja, ureñaje i instalacije u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom, Sl.l. SFRJ 21/1988,90/1991 5. Pravilnik o tehnickim mjerama za prevoz transporterima sa trakom u rudarstvu, Sl.l. SFRJ 5/1973,12/1974,5/1983,4/1986,4/1989 6. Pravilnik o tehnickim normativima za projektovanje, grañenje, pogon i odrzavanje gasnih kotlovnica, Sl.l. SFRJ 10/1990,52/1990 7. Pravilnik o izgradnji postrojenja za tecni naftni gas i o uskladistenju i pretakanju tecnog naftnog gasa, Sl.l. SFRJ 24/1971,26/1971 8. Naredba o obaveznom atestiranju celicnih boca za propan-butan gas sa ventilom, Sl.l. SFRJ 44/1987 9. Pravilnik o voñenju zbirke isprava i katastra istraznih prostora i eksploatacionih polja, Sl.l. SRBiH 24/1978 10. Pravilnik o tehnickim normativima pri prevozu ljudi i materijala oknima rudnika, Sl.l. SFRJ 4/1980,12/1985,35/1987,51/1988,18/1992 11. Pravilnik o tehnickim normativima za hidrantsku mrezu za gasenje pozara, Sl.l. SFRJ 30/1991 12. Pravilnik o tehnickim normativima za istrazivanje, dobivanje i pripremu nuklearnih mineralnih sirovina, Sl.l. SFRJ 39/1985,40/1986 13. Pravilnik o tehnickim mjerama i o mjerama zastite na radu pri prevozu ljudi i materijala oknima rudnika, Sl.l. SFRJ 6/1967 14. Pravilnik o mjerama zastite pri rukovanju eksplozivnim sredstvima i miniranju u rudarstvu, Sl.l. SFRJ 9/1967,35/1967,35/1972 15. Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tecnosti i o uskladistenju i pretakanju zapaljivih tecnosti, Sl.l. SFRJ 20/1971,23/1971 16. Naredba o obaveznom atestu aparata za zastitu organa za disanje, Sl.l. SFRJ 49/1987 17. Naredba o obaveznom atestiranju sljemova za zastitu u industriji, Sl.l. SFRJ 4/1982 18. Naredba o obaveznom atestu celicne uzadi za opstu namjenu, Sl.l. SFRJ 61/1983,17/1988 19. Naredba o obaveznom atestu celicnih uzadi za izvozna postrojenja u rudarstvu, Sl.l. SFRJ 27/1980,67/1980 20. Pravilnik o obaveznom atestu zabrave vrata voznog okna za liftove i uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruzenog rada ovlastene za vrsenje tih proizvoda, Sl.l. SFRJ 18/1991 21. Propisi o tehnickim mjerama i zastiti na radu pri rudarskim podzemnim radovima, Sl.l. SFRJ 11/1967,35/1967,60/1970,9/1971,3/1973

47

22. Propisi o mjerama zastite pri rukovanju eksplozivnim sredstvima i miniranju u rudarstvu, Sl.l. SFRJ 9/1967,35/1967,35/1972 23. Pravilnik o tehnickim normativima za ureñaje i opremu za pogon motornih vozila na tecni naftni gas i standard JUS M Z2. 570, Sl.l. SFRJ 7/1988 24. Pravilnik o tehnickim normativima za elektricna postrojenja i uredaje u rudnicima sa povrsinskom eksploatacijom mineralnih sirovina, Sl.l. SFRJ 66/1987 25. Zakon o upravnom postupku, Sl.n. FBiH 2/1998,36/1998,48/1999 26. Zakon o inspekcijama u Federacije Bosne i Hercegovine, Sl.n. FBiH 69/2005 27. Krivicni Zakon F BiH, Sl.n. FBiH 36/2003,36/2006 28. Zakon o prekrsajima F BiH, Sl.n. FBiH 31/2006,41/2007 29. Zakon o privrednim drustvima, Sl.n. FBiH 23/1999,45/2000,2/2002,6/2002,29/2003,68/2005,69/2005,6/2006,91/2007 30. Zakon o standardizaciji, Sl.l. RBiH 13/1993,13/1994,9/1995,Sl.gl. BiH 19/2001 31. Zakon o krivicnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, Sl.n. FBiH 35/2003,56/2003,3/2003,37/2003,32/2003,36/2003,63/2004,78/2004,48/2005,1 3/2005,28/2005,55/2006,27/2007 32. Zakon o kontroli kvalitete odreñenih proizvoda pri uvozu i izvozu, Sl.n. FBiH 21/1997,13/2003 33. Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usklañenosti, Sl.gl. BiH 45/2004 34. Zakon o opoj sigurnosti proizvoda, Sl.n. FBiH 45/2004 35. Zakon o zastiti na radu, Sl.l. SRBiH 22/1990 36. Zakon o organizaciji uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, Sl.n. FBiH 35/2005 37. Zakon o zastiti od pozara, Sl.l. SRBiH 15/1987,36/1990 38. Zakon o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima, Sl.l. SFRJ 64/1973 39. Zakon o rudarstvu, Sl.l. RBiH 24/1993,13/1994 40. Zakon o geoloskim istrazivanjima, Sl.l. RBiH 24/1993,13/1994 41. Zakon o jedinstvenom nacinu utvrñivanja,evidentiranja i prikupljanju podataka o rezervama mineralnih sirovina,podzemnih voda i o bilansu tih rezervi, Sl.l. RBiH 8/1993,13/1994 42. Zakon o elektroenergetskoj inspekciji, Sl.n. FBiH 8/2002 43. Zakon o termoenergetskoj inspekciji, Sl.l. RBiH 23/1992,13/1994 44. Zakon o posudama sa tlakom, Nar.n. HZHB 17/1993 45. Pravilnik o nacinu voñenja evidencija i katastra odreñenih istrazenih prostora, Sl.l. RBiH 16/1993 46. Pravilnik o sadrzaju rudarskih projekata za koristenje nafte i zemnog gasa, Sl.l. SFRJ 21/1968 47. Upute koje vaze za obogaivanje i oplemenivanje mineralnih sirovina za eksploataciju, Sl.l. SFRJ 51/1959 48. Pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji rezeri pojedinih mineralnih sirovina i njihovoj evidenciji, Sl.l. SFRJ 50/1966 49. Pravilnik o utvrñivanju kvaliteta tecnih naftnih goriva, Sl.n. FBiH 65/2006

48

50. Pravilnik o nacinu evidentiranja i kontroli prometa naftnih derivata i ostalih proizvoda i usluga na benzinskim pumpama putem ugrañene opreme, Sl.n. FBiH 12/2005 51. Pravilnik o uslovima minimalne tehnicke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine, Sl.n. FBiH 12/2000 52. Pravilnik o smjestaju i drzanju ulja za lozenje, Sl.l. SFRJ 45/1967 53. Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu pozara i eksplozije pri ciscenju sudova za zapaljive tecnosti, Sl.l. SFRJ 44/1983,60/1986 54. Pravilnik o tehnickim propisima za izradu i upotrbu parnih kotlova, parnih sudova, pregrijaca pare i zagrijaca vode i JUS standardi sa obaveznom primjenom, Sl.l. SFRJ 7/1957,22/1957,56/1972,61/1972 55. Pravilnik o tehnickim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimirane, tecne i pod pritiskom rastvorene gasove, Sl.l. SFRJ 25/1980,9/1986 56. Pravilnik o tehnickim normativima za postavljanje stabilnih posuda pod pritiskom za ukapljenje atmosferske plinove, Sl.l. SFRJ 39/1988 57. Pravilnik o tehnickim normativima za postavljanje stabilnih posuda pod pritiskom za tecni ugljen- dioksid, Sl.l. SFRJ 39/1990 58. Pravilnik o tehnickim uslovima i normativima za bezbjedan transport tecnih i gasovitih ugljikovodnika magistralnim natovodnim i gasovodima i naftovodima za meñunarodni transport, Sl.l. SFRJ 26/1985 59. Pravilnik o tehnickim normativima za postavljanje kotlovnica na otvorenom prostoru, Sl.l. SFRJ 12/1985 60. Pravilnik o tehnickim normativima za ureñaje i opremu za pogon motornih vozila na tecni naftni gas, Sl.l. SFRJ 7/1984 61. Pravilnik o tehnickim normativima za cijevne vodove za gasoviti kiseonik, Sl.l. SFRJ 52/1990 62. Pravilnik o tehnickim normativima za cijevne vodove za acetilen, Sl.l. SFRJ 6/1992 63. Pravilnik o zastiti na radu i o tehnickim normativima za razvijace acetilena i acetilenske stanice, Sl.l. SFRJ 6/1967,29/1967,Sl.l. SRBiH 32/1987 64. Pravilnik o tehnickim normativima za radova pri cisenju i odmasivanju opreme za kisik, Sl.l. SFRJ 74/1990 65. Odluka o odreñivanju proizvoda koji podlijezu kontroli kvaliteta pri uvozu i izvozu, Sl.n. FBiH 24/1998 66. Pravilnik o polaganju strucnih ispita radnika za odreñene poslove u oblasti rudarstva, Sl.l. SRBiH 2/1982 67. Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju objekta za dobijanje morske soli i za proizvodnju morske soli, Sl.l. SFRJ 20/1978 68. Pravilnik o opremi i postupku za pruzanje prve pomoi i o organizovanja sluzbe spasavanja u slucaju nezgode na radu, Sl.l. SFRJ 21/1971 69. Pravilnik o nacinu i programu polaganja strucnog ispita radnika geoloske struke, Sl.l. SRBiH 16/1993 70. Opsti pravilnik o higijensko-tehnickim zastitnim mjerama pri radu, Sl.l. SFRJ 35/1969

49

71. Pravilnik o higijenskim i tehnickim zastitnim mjerama pri radu u grafickim preduzeima, Sl.l. FNRJ 56/1947 72. Pravilnik o obezbjeñenju smjestaja i ishrane radnika, odnosno njihovom prevozu od mjesta stanovanja da mjesta rada i natrag, Sl.l. SRBiH 18/1980 73. Pravilnik o opstim mjerama i normativima zastite na radu na oruñima za rad i ureñajima, Sl.l. SFRJ 18/1967,18/1991 74. Pravilnik o opstim mjerama zastite na radu za grañevinske objekte namijenjene za radne i pomone prostorije i radne prostore, Sl.l. SRBiH 5/1988 75. Pravilnik o tehnickim i zdravstveno tehnickim zastitnim mjerama na radovima pri hemijsko-tehnoloskim procesima, Sl.l. FNRJ 55/1950 76. Pravilnik o uslovima za utvrñivanje radnih mjesta sa posebnim uslovima rada i ljekarskim pregledima radnika na tim radnim mjestima, Sl.l. SRBiH 2/1991. 77. Pravilnik o zastiti na radu pri odrzavanju motornih vozila i prevozu motornim vozilima, Sl.l. SFRJ 55/1965 78. Naredba o obaveznom atestu sljemova za vatrogasce, Sl.l. SFRJ 67/1986 79. Pravilnik o obaveznom atestu liftova na elektricni pogon za vertikalni prevoz tereta, sa kabinom u kojoj nije mogu pristup ljudi i uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruzenog rada ovlastene za vrsenje atesta tih proizvoda, Sl.l. SFRJ 18/1991 80. Pravilnik o obaveznom atestu liftova na elektricni pogon za vertikalni prevoz osoba i tereta i uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica ovlastena za vrsenje atesta tih proizvoda, Sl.l. SFRJ 27/1990 81. Pravilnik o obaveznom atestu odbojnika koji se uptrebljavaju na liftovima i uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruzenog rada ovlastene za vrsenje atesta tih proizvoda, Sl.l. SFRJ 18/1991 82. Pravilnik o obaveznom atestu granicnika brzine za liftove i uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruzenog rada ovlastene za vrsenje atesta tih proizvoda, Sl.l. SFRJ 18/1991 83. Pravilnik o obaveznom atestu hvatacog ureñja za liftove i uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruzenog rada ovlastene za vrsenje atesta ih proizvoda, Sl.l. SFRJ 18/1991 84. Naredba o obaveznom atestu rucih i prevoznih aparata za gasenje pozara, Sl.l. SFRJ 61/1985 85. Naredba o obaveznom atestu regulatora pritiska za tecne plinove propan-butan, Sl.l. SFRJ 20/1986 86. Pravilnik o tehnickim normativima za seizmicko osmatranje visokih brana, Sl.l. SFRJ 6/1988 87. Odluka o kvalitetu tecnih naftnih goriva, Sl.gl. BiH 27/2002,28/2004,16/2005,14/2006 88. Pravilnik o tehnickim propisima za izradu i upotrebu parnih kotlova, parnih sudova, pregrijaca pare i zagrijaca vode i JUS standardi sa obaveznom primjenom, Sl.l. SFRJ 7/1957,22/1957,61/1972,56/1972 89. Pravilnik o tehnickim normativima za tecne atmosferske gasove i tecni ugljen dioksid sa komentarom i pratecim standardom JUS M.E2.516, Sl.l. SFRJ 57/1989.

50

90. Pravilnik o tehnickim normativima za stabilne sudove pod pritiskom za tecne atmosferske gasove, Sl.l. SFRJ 9/1986 91. Pravilnik o tehnickim normativima za stabilne posude pod pritiskom, Sl.l. SFRJ 16/1983 92. Pravilnik o tehnickim normativima za pregled i ispitivanje stabilnih posuda pod pritiskom za tecni ugljen-dioksid, Sl.l. SFRJ 76/1990 93. Pravilnik o tehnickim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimirane, tecne i pod pritiskom rastvorene gasove, Sl.l. SFRJ 25/1980,9/1986 94. Pravilnik o opstim tehnickim propisima za izradu predmeta i konstrukcija zavarivanjem, Sl.l. SFRJ 19/1989 95. Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglasenosti, Sl.l. RBiH 45/2004 96. Pravilnik o tehnickim propisima o gromobranima, Sl.l. SFRJ 13/1968 97. Pravilnik o tehnickim normativima i uslovima za projektovanje i izvoñenje elektricnih postrojenja u prostorijama u kojima se radi sa eksplozivima, Sl.l. SFRJ 17/1974 98. Pravilnik o tehnickim normativima za postavljanje nadzemnih elektroenergetskih vodova i telekomunikacionih kablovskih vodova, Sl.l. SFRJ 36/1986 99. Pravilnik o tehnickim normativima za kablovske distribucione vodove i zajednicke antenske sisteme, Sl.l. SFRJ 66/1987 100. Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju niskonaponskih nadzemnih vodova, Sl.l. SFRJ 6/1992 101. Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV, Sl.l. SFRJ 65/1988 102. Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadajuih transformatorskih stanica, Sl.l. SFRJ 13/1978 103. Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona, Sl.l. SFRJ 7/1971,47/1976 104. Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu elektroenergetskih postrojenja i ureñaja od pozara, Sl.l. SFRJ 74/1990 105. Pravilnik o tehnickim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V, Sl.l. SFRJ 4/1974 106. Pravilnik o tehnickim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona 10 kV za rad pod naponom 20 kV, Sl.l. SFRJ 10/1979 107. Pravilnik o tehnickim normativima za elektricne instalacije niskog napona, Sl.l. SFRJ 53/1988,54/1988 108. Pravilnik o tehnickim mjerama za ureñaje sa svijetleim cijevima, Sl.l. SFRJ 14/1967 109. Pravilnik o tehnickim mjerama za pogon i odrzavanje elektroenergetskih postrojenja, Sl.l. SFRJ 19/1968 110. Pravilnik o tehnickim mjerama za izgradnju, pogon i odrzavanje elektricnih generatora i sinhronih kompezatora hladenih vodonikom, Sl.l. SFRJ 13/1969

51

111. Pravilnik o pruzanju prve pomoi u slucaju povreda i oboljenja radnika na radu, Sl.l. SRBiH 38/1986 112. Pravilnik o zastiti na radu pri korisenju elektricne struje, Sl.l. SRBiH 34/1988 113. Odluka o Zakonu o standardizaciji BiH, Sl.gl. BiH 29/2000 114. Zakon o prenosu, regulatoru i operatoru sistema elektricne energije u BiH, Sl.l. RBiH 7/2002,13/2003 115. Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu od statickog elektriciteta, Sl.l. SFRJ 62/1973 116. Zakon o osnivanju kompanije za prenos elektricne energije u BiH, Sl.l. RBiH 35/2004 117. Pravilnik o sadrzini projekata, programa i elaborata geoloskih istrazivanja, Sl.l. SRBiH 25/1985 118. Pravilnik o nacinu polaganja strucnog ispita za radnike koji rade na poslovima geoloskih istrazivanja, Sl.l. SRBiH 12/1981 119. Pravilnik o nacinu i postupku utvrñivanja i ovjeravanja rezervi mineralnih sirovina i podzemnih voda, Sl.l. SRBiH 24/1990 120. Pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi cvrstih mineralnih sirovina i voñenju evidencije o njima, Sl.l. SFRJ 53/1979 121. Zakon o akreditiranju u BiH, Sl.l. RBiH 19/2001 122. Pravilnik o tehnickim propisima o rudarskom mjerenju, mjerackim knjigama i rudarskim planovima, Sl.l. SRBiH 45/1960 123. Pravilnik o tehnickim normativima za pripremu sirovina - ruda obojenih metala, Sl.l. SFRJ 36/1979 124. Pravilnik o tehnickim normativima za povrsinsku eksploataciju lezista mineralnih sirovina, Sl.l. SFRJ 4/1986,62/1987 125. Pravilnik o tehnickim normativima za povrsinsku eksploataciju arhitektonsko - grañevinskog kamena (ukrasnog kamena), tehnickog kamena, sljunka i pijeska, te za preradu arhitektonsko - grañevinskog kamena, Sl.l. SFRJ 11/1986 126. Pravilnik o tehnickim normativima za masine sa dizelskim motorima koji se upotrebljavaju pri podzemnim rudarskim radovima u nemetanskim jamama, Sl.l. SFRJ 66/1978 127. Pravilnik o sadrzini dugorocnih programa i rudarskih projekata, Sl.l. SRBiH 28/1979 128. Pravilnik o tehnickom promatranju visokih brana, Sl.l. SFRJ 7/1966 129. Pravilnik o tehnickim propisima o rudarskom mjerenju, mjerackim knjigama i rudarskim planovima, Sl.l. SRBiH 45/1960 130. Pravilnik o tehnickim normativima pri rukovanju eksplozivnim sredstvima i miniranju u rudarstvu, Sl.l. SFRJ 26/1988,63/1988 131. Pravilnik o tehnickim normativima pri prevozu ljudi u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom mineralnih sirovina horizontalnim i kosim prostorijama, Sl.l. SFRJ 24/1989 132. Pravilnik o tehnickim normativima pri istrazivanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda, Sl.l. SFRJ 43/1979,41/1981,15/1982

52

133. Pravilnik o tehnickim normativima za rudarske radove pri istrazivanju i eksploataciji lezista kamene soli, Sl.l. SFRJ 8/1979 134. Pravilnik o tehnickim normativima za podzemnu eksploataciju uglja, Sl.l. SFRJ 4/1989,45/1989,54/1990,3/1990 135. Pravilnik o tehnickim normativima za podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina metala i nemetala, Sl.l. SFRJ 24/1991 136. Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju jamskih magacina eksplozivnih sredstava i rudnicima sa podzemnom eksploatacijom mineralnih sirovina, Sl.l. SFRJ 12/1988 137. Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu skladista od pozara i eksplozija, Sl.l. SFRJ 24/1987 138. Pravilnik o tehnickim mjerama i o zastiti na radu pri radu na povrsinskim otkopima uglja, metalnih i nemetalnih mineralnih sirovina, Sl.l. SFRJ 18/1961,37/1964,6/1967 139. Pravilnik o tehnickim mjerama i o zastiti na radu pri istrazivanju i eksploataciji nafte i zemnih plinova dubinskim busotinama, Sl.l. SFRJ 14/1967 140. Pravilnik o tehnickim mjerama i zastiti na radu pri rudarskim podzemnim radovima, Sl.l. SFRJ 11/1967,35/1967,60/1970,9/1971,3/1973 141. Pravilnik o strucnoj spremi i nacinu provjere strucnog znanja lica koja mogu rukovati eksplozivnim materijama i lica koja mogu rukovati zapaljivim tecnostima i gasovima u prometu, Sl.l. SRBiH 15/1978 142. Pravilnik o programu i nacinu polaganja strucnog ispita za profesionalne vatrogasce i rukovodioce gasenja pozara, Sl.l. SRBiH 14/1977 143. Pravilnik o prestanku vazenja Pravilnika o tehnickim mjerama i zastiti na radu pri rudarskim podzemnim radovima, Sl.l. SFRJ 31/1991 144. Pravilnik o mjerama zastite na radu pri podzemnoj eksploataciji kamene soli, Sl.l. SFRJ 15/1967 145. Pravilnik o ispiranju plemenitih metala iz rijecnih nanosa, Sl.l. SRBiH 24/1978 146. Pravilnik o izgradnji stanica za snadbijevanje gorivom motornih vozila i o uskladistenju i pretakanju goriva, Sl.l. SFRJ 27/1971 147. Pravilnik o zastitnim mjerama pri rukovanju eksplozivima i lagumanju (miniranju) u rudnicima i kamenolomima, kao i pri drugim radovima, Sl.l. FNRJ 98/1949 148. Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru tereta u teretna motorna vozila i istovaru tereta iz takvih vozila, Sl.l. SFRJ 17/1966 149. Pravilnik o zastiti na radu pri izradi eksploziva i baruta i manipulisanja eksplozivima i barutima, Sl.l. SFRJ 55/1969 150. Pravilnik o higijenskim i tehnickim zastitnim mjerama pri radu u kamenolomima i ciglanama kao i kod vadenja gline, pijeska i sljunka, Sl.l. FNRJ 69/1948 151. Pravilnik o pruzanju prve pomoi i u slucaju povreda i oboljenja radnika na radu, Sl.l. SRBiH 38/1986 152. Pravila sluzbe u vatrogasnim jedinicama, Sl.l. SRBiH 19/1991 153. Odluka o metodologiji za izradu plana zastite od pozara koju donosi skupstina opstine, Sl.l. SRBiH 33/1987

53

154. Naredba o odreñivanju skracenog radnog vremena za izvjesne poslove u rudarstvu, Sl.l. FNRJ 31/1949 155. Naredba o obaveznom snadbijevanju radnika gaziranom slanom vodom u odelenjima sa visokom temperaturom, Sl.l. FNRJ 40/1947 156. Naredba o zabrani upotrebe motornih benzina za odmasivanje, pranje i cisenje metalnih dijelova i predmeta od drugog materijala, Sl.l. SFRJ 23/1967 157. Pravilnik o tehnickim normativima za pumpe i kompresore, Sl.l. SFRJ 34/1974 158. Pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi nafte, kondenzata, prirodnih plinova i voñenju evidencije o njima, Sl.l. SFRJ 66/1978 159. Pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi podzemnih voda i voñenju evidencije o njima, Sl.l. SFRJ 34/1979 160. Propisi o tehnickim mjerama i o zastiti na radu pri radu na povrsinskim otkopima uglja, metalnih i nemetalnih mineralnih sirovina, Sl.l. SFRJ 18/1961,37/1964,6/1967 161. Zakon o prevozu opasnih materija, Sl.l. SFRJ 27/1990,45/1990

2.2. Inspektorat vodoprivredne inspekcije Zakon o inspekcijama u Federacije Bosne i Hercegovine, Sl.n. FBiH 69/2005 Zakon o prekrsajima F BiH, Sl.n. FBiH 31/2006,41/2007 Zakon o vodama, Sl.n. FBiH 70/2006 Odluka o granicama rijecnih bazena i vodenih podrucja na teritoriji Federacije BiH, Sl.n. FBiH 41/2007 5. Odluka o visini posebnih vodnih naknada, Sl.n. FBiH 46/2007 6. Pravilnik o sadrzaju, obliku, uvjetima, nacinu izdavanja i cuvanja vodnih akata, Sl.n. FBiH 92/2007 7. Pravilnik o nacinu obracunavanja, postupku i rokovima za obracunavanje i plaanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu ope vodne naknade i posebnih vodnih naknada, Sl.n. FBiH 92/2007 8. Pravilnik o granicnim vrijednostima opasnih i stetnih materija za tehnoloske otpadne vode prije njihovog upustanja u sistem javne kanalizacije odnosno u drugi prijemnik, Sl.n. FBiH 50/2007 9. Pravilnik o granicnim vrijednostima opasnih stetnih materija za vode koje se nakon precisavanja iz sistema javne kanalizacije ispustaju u prirodni prijemnik, Sl.n. FBiH 50/2007 10. Pravilnik o odreñivanju zona sanitarne zastite i zastitnih mjera za izvorista vode koja se korite i planiraju da koriste za pie, Sl.n. FBiH 51/2002 11. Uredba o planovima odbrane od poplava, Sl.gl. BiH 3/2002 12. Uredba o klasifikaciji voda i obalnog mora Jugoslavije u granicama SR Bosne i Hercegovine, Sl.l. SRBiH 19/1980 13. Uredba o klasifikaciji voda meñurepublickih vodotoka, meñudrzavnih voda i voda obalnog mora Jugoslavije, Sl.l. SRBiH 6/1978 14. Uredba o kategorizaciji vodotoka, Sl.l. SRBiH 42/1967 1. 2. 3. 4.

54

15. Pravilnik o minimumu sadrzine opeg akta o odrzavanju, koristenju i osmatranju vodoprivrednih objekata, Sl.n. FBiH 11/2007 16. Odluka o glavnom planu operativnih mjera odbrane od poplava za 2007.godinu, Sl.n. FBiH 18/2007 17. Uredba o opasnim i stetnim materijama u vodi, Sl.n. FBiH 43/2007

2.3. Inspektorat poljoprivredne inspekcije Pravilnik o kvalitetu stocne hrane, Sl.l. SFRJ 31/1978,6/1981,15/1989,54/1990 Zakon o poljoprivrednom zemljistu, Sl.n. FBiH 2/1998 Zakon o slatkovodnom ribarstvu, Sl.n. FBiH 64/2004 Zakon o novcanoj podrsci u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, Sl.n. FBiH 28/2004 5. Zakon o duhanu, Sl.n. FBiH 45/2002,42/2004 6. Zakon o mjerama za unapreñenje stocarstva, Sl.n. FBiH 23/1998 7. Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja, Sl.n. FBiH 55/2001 8. Zakon o priznavanju i zastiti sorti poljoprivednog i sumskog bilja, Sl.n. FBiH 31/2000 9. Zakon o zastiti bilja od bolesti i stetocina koje ugrozavaju cijelu zemlju, Sl.l. SFRJ 74/1989 10. Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati preduzea,odnosno druga pravna lica cija je djelatnost promet sredstava za zastitu bilja na veliko i malo, Sl.l. SFRJ 36/1991 11. Zakon o vinu i rakiji, Sl.l. SRBiH 26/1989 12. Zakon o fitofarmaceutskim sredstvima Bosne i Hercegovine, Sl.gl. BiH 49/2004 13. Zakon o mineralnim ñubrivima, Sl.gl. BiH 46/2004 14. Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka BiH, Sl.gl. BiH 3/2005 15. Pravilnik o kvalitetu alkoholnih pia, Sl.l. SFRJ 16/1988 16. Zakon o zastiti novih sorti biljaka BiH, Sl.gl. BiH 46/2004 17. Zakon o zastiti zdravlja bilja, Sl.gl. BiH 23/2003 18. Pravilnik o fitosanitarnim zahtjevima za drveni materijal koji se koristi u meñunarodnom prometu, Sl.gl. BiH 71/2005 19. Zakon o hrani, Sl.gl. BiH 50/2004 20. Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama fizickih, hemijskih i mikrobioloskih analiza stocne hrane, Sl.l. SFRJ 15/1987 21. Pravilnik o kvalitetu vina, Sl.l. SFRJ 17/1981,14/1989 22. Upustvo o sistemetskoj kontroli plodnosti zemljista, Sl.n. FBiH 47/1998 23. Upustvo o strucnim mjerilima za razvrstavanje zemljista u kategorije, Sl.n. FBiH 49/1998 24. Upustvo o utvrñivanju dozvoljenih kolicina stetnih i opasnih materija u zemljistu i metode njihovog ispitivanja, Sl.n. FBiH 11/1999 1. 2. 3. 4.

55

25. Pravilnik o obliku i sadrzaju obrasca dozvola za sportsko-rekreativni ribolov, Sl.n. FBiH 71/2005 26. Pravilnik o nacinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja ribolov, Sl.n. FBiH 63/2005 27. Pravilnik o odreñivanju visine naknade stete nanesene ribljem fondu, Sl.n. FBiH 63/2005 28. Pravilnik o organizaciji i radu ribocuvarske sluzbe, obliku i sadrzaju obrasca legitimacije i znacke ribocuvara, Sl.n. FBiH 63/2005 29. Pravilnik o programu i nacinu polaganja ribickog ispita, obrasca i nacinu izdavanja uvjerenja o polozenom ribickom ispitu i upisniku o izdanim uvjerenjima o polozenom ribickom ispitu, Sl.n. FBiH 63/2005 30. Pravilnik o obliku, sadrzaju i nacinu voñenja ribarskog katastra, Sl.n. FBiH 63/2005 31. Pravilnik o obliku, sadrzaju i nacinu voñenja upisnika o izdatim dozvolama za privredni ribolov, Sl.n. FBiH 63/2005 32. Pravilnik o obliku i sadrzaju i nacinu voñenja registra o izdatim dozvolama za akvakulturu, Sl.n. FBiH 64/2005 33. Pravilnik o osnovnim zahtjevima o kvalitetu, pakovanju i deklerisanju sjemenu poljoprivrednog bilja, Sl.n. FBiH 49/2003 34. Pravilnik o osnovnim zahtjevima o kvalitetu poljoprivrednog sadnog materijala,nacinu pakovanja, plombiranja, deklarisanja i uslovima cuvanja sadnog materijala poljoprivrednog bilja, Sl.n. FBiH 51/2003 35. Pravilnik o sadrzaju, nacinu i uvjetima upisa u Registre poljoprivrednog sjemena i poljoprivrednog sadnog materijala, Sl.n. FBiH 5/2003 36. Pravilnik o strucnom pregledu nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala, Sl.n. FBiH 25/2004 37. Pravilnik o strucnom pregledu sjemenskog usjeva poljoprivrednog bilja, Sl.n. FBiH 14/2004 38. Pravilik o dopunama pravilnika o osnovnim zahtjevima o kvaliteti, pakovanju i deklarisanju sjemena poljoprivrednog bilja 39. Pravilnik o visini troskova za izvrseni strucni pregled nad proizvodnjom sjemena i sadnog materijala i deklarisanja sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, Sl.n. FBiH 25/2004 40. Pravilnik o visini troskova za utvrñivanje kvaliteta poljoprivrednog sjemena, Sl.n. FBiH 25/2004 41. Pravilnik o uslovima pod kojim, preduzea, odnosno druga pravna lica mogu obavljati bioloska predispitivanja i ispitivanja fizickih, hemijskih i bioloskih svojstava sredstava za zastitu bilja, Sl.l. SFRJ 36/1991 42. Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati skladista i druge prostorije za smjestaj bilja i preduzea koja se bave poslovima dezinfekcije i dezinsekcije bilja i deratizacija prostorija, Sl.l. SFRJ 33/1991 2.4. Inspektorat trzisno-turisticke inspekcije 1. Pravilnik o kvalitetu stocne hrane, Sl.l. SFRJ 31/1978,6/1981,15/1989,54/1990 2. Zakon o flasiranim pitkim vodama Bosne i Hercegovine, Sl.gl. BiH 45/2004

56

3. Pravilnik o kvalitetu proizvoda od mesa pernate zivine, Sl.l. SFRJ 1/1981,51/1988,55/1991 4. Pravilnik o kvalitetu proizvoda od mesa, Sl.l. SFRJ 29/1974,13/1978,41/1980,55/1991 5. Pravilnik o kvalitetu voa, povra i pecurki, Sl.l. SFRJ 29/1979,53/1980,53/1987 6. Naredba o odreñivanju gasnih aparata za domainstvo koji se mogu stavljati u promet, a samo ako su snabdjeveni garantnim listom, tehnickim uputstvom i o najmanjem trajanju garantnog roka i roka obezbjeñenog servisiranja za te aparate, Sl.l. SFRJ 4/1981 7. Naredba o odreñivanju aparata za gasenje pozara koji se mogu stavljati u promet samo ako su snabdjeveni garantnim listom i tehnickim uputstvom i o najmanjem trajanju garantnog roka i roka obezbjeñenog servisiranja za tu opremu, Sl.l. SFRJ 45/1981 8. Zakon o upravnom postupku, Sl.n. FBiH 2/1998,36/1998,48/1999 9. Zakon o inspekcijama u Federacije Bosne i Hercegovine, Sl.n. FBiH 69/2005 10. Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, Sl.n. FBiH 36/2003,35/2005,31/2006 11. Zakon o duhanu, Sl.n. FBiH 45/2002,42/2004 12. Zakon o trzisnoj inspekciji, Sl.n. FBiH 2/1995 13. Zakon o prekrsajima Federacije BiH, Sl.n. FBiH 31/2006 14. Zakon o upravnom sporu, Sl.n. FBiH 2/2005 15. Zakon o trgovini, Sl.n. FBiH 64/2004,12/2005 16. Zakon o kontroli kakvoe odreñenih proizvoda pri uvozu i izvozu, Sl.n. FBiH 21/1997 17. Zakon o kontroli kvalitete odreñenih proizvoda pri uvozu i izvozu, Sl.n. FBiH 21/1997,13/2003 18. Zakon o kontroli cijena, Sl.n. FBiH 2/1995 19. Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju, Sl.n. FBiH 2/1995,3/1995 20. Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina, Sl.n. FBiH 76/2004 21. Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usklañenosti, Sl.gl. BiH 45/2004 22. Zakon o nadzoru nad trzistem Bosne i Hercegovine, Sl.n. FBiH 45/2004 23. Zakon o opoj sigurnosti proizvoda, Sl.n. FBiH 45/2004 24. Zakon o mjeriteljstvu u Federaciji BiH, Sl.gl. BiH 19/2001 25. Zakon o mjernim jedinicama BiH, Sl.gl. BiH 19/2001 26. Zakon o standardizaciji Bosne i Hercegovine, Sl.gl. BiH 19/2001 27. Zakon o ogranicenoj uporabi duhanskih prerañevina, Sl.n. FBiH 6/1998,35/1998,11/1999 28. Odluka o kakvoi tecnih naftnih goriva, Sl.n. FBiH 27/2002,28/2004,16/2005,16/2006,16/2007 29. Naputak o nacinu provedbe Odluke o kakvoi tecnih naftnih goriva, Sl.n. FBiH 27/2002 30. Uredba o reguliranju prometa odreñenih naftnih derivata, Sl.n. FBiH 14/2004,23/2004

57

31. Zakon o uvjetima i nacinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta, Sl.n. FBiH 27/1997,35/2005,25/2006 32. Zakon o gospodarskim drustvima, Sl.n. FBiH 23/1999,45/2000,6/2002,2/2002,29/2003,68/2005,91/2007 33. Zakon o klasifikaciji djelatnosti u BiH, Sl.gl. BiH 76/2006 34. Zakon o posebnim uvjetima za obavljanje poslova meñunarodnog otpremnistva u svezi carinjenja robe, Sl.n. FBiH 46/2000 35. Pravilnik o minimalnim tehnicko-tehnoloskim i kadrovskim uvjetima za obavljanje proizvodnje osvjezavajuih bezalkoholnih pia,vonih sokova i sirupa i flasiranih voda, Sl.n. FBiH 81/2006 36. Pravilnik o minimalno-tehnoloskim i kadrovskim uvjetima za obavljanje prerade zita u mlinovima, Sl.n. FBiH 81/2006 37. Pravilnik o posebnim uvjetima evidentiranja i obiljezavanja brasna koje se stavlja na trziste, Sl.gl. BiH 3/2006 38. Zakon o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala, Sl.n. FBiH 35/1998 39. Zakon o politici direktnih stranih ulaganja, Sl.gl. BiH 17/1998,13/2003 40. Zakon o robnim rezervama, Sl.n. FBiH 46/1999 41. Pravilnik o nacinu evidentiranja i kontroli prometa naftnih derivata i ostalih proizvoda i usluga na benzinskim crpkama putem ugrañene opreme u Federaciji BiH, Sl.n. FBiH 12/2005,46/2006,60/2007 42. Pravilnik o odreñivanju visine maloprodaje i veleprodaje marze ljekova, Sl.n. FBiH 9/2008 43. Zakon o turistickim zajednicama i promociji turizma u Federaciji BiH, Sl.n. FBiH 19/1996 44. Zakon o turisticko-ugostiteljskoj djelatnosti, Sl.n. FBiH 19/1996,28/2003 45. Pravilnik o obliku i nacinu voñenja knjige zalbi, Sl.n. FBiH 23/1996 46. Pravilnik o kvalitetu mesa stoke za klanje, peradi i divljaci, Sl.l. SFRJ 34/1974,26/1975,34/1978,13/1978,32/1982,2/1985 47. Pravilnik o kvaliteti masti i ulja biljnog porijekla, margarina, majoneze seera i ostalih saharida i meda, Sl.l. SFRJ 13/1978 48. Pravilnik o kvaliteti seera, Sl.l. SFRJ 7/1992 49. Pravilnik o kvaliteti jestivih ulja i masti biljnog porijekla, margarina, majoneze i njima slicnih proizvoda, Sl.l. SFRJ 27/1985 50. Pravilnik o kvalitetu jestivog maslinovog ulja i mijesanog maslinovog ulja, Sl.l. SFRJ 51/1991 51. Pravilnik o kvalitetu kakao-proizvoda, slicnih cokoladi, bombonskih proizvoda i krem-proizvoda, Sl.l. SFRJ 23/1988,63/1988,36/1989,21/1990 52. Pravilnik o kvaliteti keksa i proizvoda srodnih keksu, Sl.l. SFRJ 68/1978,63/1979 53. Pravilnik o kvalitetu sireta i razblazene siretne kiseline ulja, Sl.l. SFRJ 24/1989 54. Pravilnik o kvalitetu kafe, proizvoda od kafe i surogata kafe, Sl.l. SFRJ 55/1989,57/1989,36/1991 55. Pravilnik o kvalitetu supa, koncentrata za supu, koncentrata za umake i dodataka jelima, Sl.l. SFRJ 5/1982,58/1985

58

56. Pravilnik o kvaliteti zacina, ekstrakta zacina i mjesavina zacina, Sl.l. SFRJ 4/1985,84/1987 57. Pravilnik o kvaliteti ulja za lozenje, Sl.l. SFRJ 49/1983 58. Pravilnik o kvalitetu soli, Sl.n. FBiH 46/2001 59. Pravilnik o kvalitetu riba, rakova, skoljkasa, morskih jezeva, zaba, kornjaca, puzeva i njihovih proizvoda, Sl.l. SFRJ 65/1979,48/1984 60. Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama obavljanja kemijskih fizickih analiza kakao zrna, kakao proizvoda, proizvoda slicnih cokoladi, bombonskih proizvoda, krem proizvoda i proizvoda srodnih keksu, Sl.l. SFRJ 41/1987 61. Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i obavljanja kemijskih i fizickih analiza bjelancevinastih proizvoda za prehrambenu industriju, Sl.l. SFRJ 41/1985 62. Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama obavljanja fizickih i kemijskih analiza za kontrolu kvaliteta zita,mlinskih i pekarskih proizvoda,t jestenina i brzo smrznutih tijesta, Sl.l. SFRJ 74/1988 63. Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i obavljanju kemijskih i fizickih analiza alkoholnih pia, Sl.l. SFRJ 70/1987 64. Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama kemijskih i fizickih analiza sireta i razblazene siretne kiseline, Sl.l. SFRJ 26/1989 65. Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama kemijskih i fizickih analiza i razblazene siretne kiseline radi kontrole kvaliteta proizvoda od voa i povra, Sl.l. SFRJ 29/1983 66. Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i vrsenja kemijskih i fizikkih analiza radi kontrole proizvoda od voa i povra, Sl.l. SFRJ 29/1983 67. Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama obavljanja kemijskih i fizickih analiza, kakao zrna kakao i proizvoda srodnih keksu, Sl.l. SFRJ 41/1987 68. Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama kemijskih i fizickih analiza mlijeka i proizvoda od mlijeka, Sl.l. SFRJ 32/1983 69. Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama fizickih, kemijskih i mikrobioloskih analiza stocne hrane, Sl.l. SFRJ 15/1987 70. Pravilnik o metodama ispitivanja kvaliteta jaja i proizvioda od jaja, Sl.l. SFRJ 72/1987 71. Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i vrsenju kemijskih i fizickih analiza bjelancevinastih proizvoda za prehrambenu industriju, Sl.l. SFRJ 41/1985 72. Zakon o hrani, Sl.gl. BiH 50/2004 73. Pravilnik i kvalitetu mlijeka, proizvoda o mlijeka, sirila i cistih kultura, Sl.l. SFRJ 51/1982,39/1989 74. Odluka o kvalitetu tecnih naftnih goriva, Sl.gl. BiH 27/2002,28/2004,16/2005,14/2006 75. Uputstvo o nacinu provoñenja Odluke o kvalitetu tecnih naftnih goriva, Sl.gl. BiH 27/2002,61/2007 76. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH, Sl.gl. BiH 7/2002,32/2002 77. Zakon o industrijskom vlasnistvu u BiH, Sl.gl. BiH 3/2002,29/2002 78. Zakon o kontroli kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u spoljnotrgovinskom prometu, Sl.l. SFRJ 28/1975,70/1978,54/1986,30/1991

59

79. Pravilnik o nacinu i postupku vrsenja kontrole kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u spoljnotrgovinskom prometu, Sl.l. SFRJ 23/1981 80. Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i obavljanja hemijskih i fizickih analiza bjelancevinastih proizvoda za prehrambenu industriju, Sl.l. SFRJ 41/1985 81. Pravilnik o kvalitetu mlijeka, proizvoda od mlijeka, sirila i cisitih kultura, Sl.l. SFRJ 55/1982,39/1989 82. Pravilnik o kvalitetu bjelancevinastih proizvoda za prehrambenu industriju, Sl.l. SFRJ 65/1979,48/1984,41/1985,54/1990 83. Pravilnik o kvalitetu alkoholnih, bezalkoholnih pia, leda i sireta, Sl.l. SFRJ 31/1963,25/1965,45/1971,48/1971,59/1972,41/1973,25/1975,18/1977,13/1978, 58/1978,53/1978,2/1982,34/1982,128/1983,58/ 84. Pravilnik o kvalitetu aditiva za prehrambene proizvode, Sl.l. SFRJ 39/1989,22/1990 85. Odluka o odreñivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i njihovih prerañevina koji podlijezu kontroli kvaliteta u spoljnotrgovinskom prometu, Sl.l. SFRJ 55/1979,61/1980 86. Zakon o nadzoru kvaliteta odreñenih proizvoda pri uvozu i izvozu, Sl.gl. BiH 13/2003 87. Zakon o nadzoru nad trzistem u BiH, Sl.gl. BiH 45/2004,44/2007 88. Zakon o opstoj sigurnosti proizvoda, Sl.gl. BiH 45/2004 89. Zakon o sistemu drustvene kontrole cijena, Sl.l. SFRJ 84/1989 90. Zakon o spoljno trgovinskoj politici u BiH, Sl.gl. BiH 7/1998,35/2004 91. Pravilnik o posebnim uslovima evidentiranja i obiljezavanja brasna koje se stavlja na trziste, Sl.gl. BiH 3/2006 92. Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i obavljanja hemijskih i fizickih analiza alkoholnih pia, Sl.l. SFRJ 70/1987 93. Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama hemijskih i fizickih analiza sireta i razblazene siretne kiseline radi kontrole kvaliteta proizvoda od voca i povrca, Sl.l. SFRJ 29/1983 94. Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama hemijskih i fizickih analiza sireta i razblazene siretne kiseline, Sl.l. SFRJ 26/1989 95. Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama hemijskih i fizickih analiza mlijeka i proizvoda od mlijeka, Sl.l. SFRJ 32/1983 96. Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama fizickih, hemijskih i mikrobioloskih analiza stocne hrane, Sl.l. SFRJ 15/1987 97. Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama obavljanja hemijskih i fizickih analiza, kakao zrna, kakao proizvoda, proizvoda slicnih cokoladi, bombonskih proizvoda, krem proizvoda, keksa i proizvoda srodnih keksu, Sl.l. SFRJ 41/1987 98. Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama obavljanja fizickih i hemijskih analiza za kontrolu kvaliteta zita, mlinskih i pekarskih proizvoda, tjestenina i brzo smrznutih tijesta, Sl.l. SFRJ 74/1988 99. Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i vrsenja hemijskih i fizickih analiza radi kontrole kvaliteta proizvoda od voa i povra, Sl.l. SFRJ 29/1983

60

100. Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i vrsenja hemijskih i fizickih analiza bjelancevinastih proizvoda za prehrambenu industriju, Sl.l. SFRJ 41/1985 101. 101. Pravilnik o metodama ispitivanja kvaliteta jaja i proizvoda od jaja, Sl.l. SFRJ72/1987 102. Pravilnik o kvalitetu seera, Sl.l. SFRJ 7/1992 103. Pravilnik o kvalitetu supa, koncentrata za supu, koncentrata za umake i dodatke jelima, Sl.l. SFRJ 5/1982,58/1985 104. Pravilnik o kvalitetu sireta i razblazene siretne kiseline, Sl.l. SFRJ 24/1989 105. Pravilnik o kvalitetu riba, rakova, skoljkasa, morskih jezeva, Sl.l. SFRJ 65/1979,48/1984 106. Pravilnik o kvalitetu proizvoda od voa, povra, pecurki i pektinskih proizvoda, Sl.l. SFRJ 1/1979,20/1982 107. Pravilnik o kvalitetu piva, Sl.l. SFRJ 91/1991 108. Pravilnik o kvalitetu pekarskog kvasca, Sl.l. SFRJ 32/1987 109. Pravilnik o kvalitetu osvjezavajuih bezalkoholnih pia, Sl.l. SFRJ 52/1983,56/1983 110. Pravilnik o kvalitetu mesa, stoke za klanje, peradi i divljaci, Sl.l. SFRJ 34/1974,26/1975,34/1978,13/1978,32/1982,2/1985 111. Pravilnik o kvalitetu mesa pernate zivine, Sl.l. SFRJ 1/1981,51/1988,55/1991 112. Pravilnik o kvalitetu meda i drugih pcelinjih proizvoda metodama za kontrolu meda i drugih pcelinjih proizvoda, Sl.l. SFRJ 4/1985,7/1992 113. Pravilnik o kvalitetu masti i ulja biljnog porijekla, margarina, majoneza, seera i ostalih saharida poslasticarskih proizvoda, meda, kakao proizvoda slicnih cokoladi, Sl.l. SFRJ 19/1963,2/1964,1/1967,27/1971,59/1977 114. Pravilnik o kvalitetu masti i ulja biljnog porijekla, margarina, majoneza, seera i ostalih saharida i meda, Sl.l. SFRJ 13/1978 115. Pravilnik o kvalitetu keksa i proizvoda srodnih keksu, Sl.l. SFRJ 68/1978,63/1979 116. Pravilnik o kvalitetu kafe, proizvoda od kafe i surogata kafe, Sl.l. SFRJ 55/1989,57/1989,36/1991 117. Pravilnik o kvalitetu kafe i surogata kafe, caja, zacina, koncentrata za supu, pekarskog kvasca, praska za pecivo, praska za puding, dijetalnih proizvoda i aditiva, Sl.l. SFRJ22/1963, 2/1964, 25/1965, 50/1966, 54/1967, 10/1967, 15/1968, 53/1969, 27/1971, 8/1975, 60/1977, 58/1977, 13/1978, 41/1980, 20/19 118. Pravilnik o kvalitetu kakao proizvoda, proizvoda slicnih cokoladi, krem proizvoda i bombonskih proizvoda, Sl.l. SFRJ 23/1988,63/1988,36/1989,21/1990 119. 119. Pravilnik o kvalitetu jestivog maslinovog ulja i mjesanog maslinovog ulja, Sl.l. SFRJ 51/1991 120. Pravilnik o kvalitetu jestivih ulja, i masti biljnog porijekla i margarina, majoneza i njima srodnih proizvoda, Sl.l. SFRJ 27/1985

61

121. Pravilnik o kvalitetu jestivih pecurki i proizvoda od jestivih pecurki, Sl.l. SFRJ 46/1991,64/1991 122. Pravilnik o kvalitetu jaja i proizvoda od jaja, Sl.l. SFRJ 55/1989 123. Pravilnik o kvalitetu zacina, ekstrakta zacina i mjesavina zacina, Sl.l. SFRJ 4/1985,84/1987 124. Pravilnik o kvalitetu zaklanih svinja i kategorizaciji svinjskog mesa, Sl.l. SFRJ 2/1985,12/1985,24/1986 125. Pravilnik o kvalitetu zita, mlinskih i pekarskih proizvoda, tjestenina i brzo smrznutih tijesta, Sl.l. SFRJ 53/1983,57/1988 126. Pravilnik o kvalitetu vina, Sl.l. SFRJ 17/1981,14/1989 127. Pravilnik o kvalitetu bjelancevinastih proizvoda i mjesavine bjelancevinastih proizvoda za prehrambenu industriju, Sl.l. SFRJ 41/1985 128. Pravilnik o kvalitetu alkoholnih i bezalkoholnih pia, leda i sireta, Sl.l. SFRJ 31/1963, 25/1965, 48/1971, 45/1971, 59/1972, 41/1973, 25/1975, 18/1977, 53/1978, 58/1978, 13/1978, 2/1982, 34/1982, 58/1983, 52/1 129. Pravilnik o kvalitetu alkoholnih pia, Sl.l. SFRJ 16/1988,63/1988 130. Naredba o pakovanju i deklarisanju sampona za pranje kose, Sl.l. SFRJ 34/1990 131. Naredba o pakovanju i deklarisanju paste za zube, Sl.l. SFRJ 29/1983,26/1990 132. Naredba o pakovanju i deklarisanju deterdzenata u obliku praska za pranje predmeta od tekstila, Sl.l. SFRJ 53/1983 133. Naredba o pakovanju i deklarisanju tecnog deterdzenta za rucno pranje posuña, Sl.l. SFRJ 34/1990 134. Naredba o odreñivanju sportske opreme i rekvizita koji se mogu stavljati u promet samo ako su snabdjeveni garantnim listom i tehnickim uputstvom i o najmanjem trajanju garantnog roka i roka obezbjeñenog servisiranja za te proizvode, Sl.l. SFRJ 41/1987 135. Naredba o odreñivanju proizvoda koji se mogu stavljati u promet samo ako su snabdjeveni garantnim listom, tehnickim uputstvom i spiskom ovlastenih servisa i o najmanjem trajanju garantnog roka za te proizvode, Sl.l. SFRJ 5/1978, 9/1981, 4/1981, 17/1985, 41/1987 136. Naredba o odreñivanju proizvoda automobilske industrije koji se mogu stavljati u promet samo ako su snabdjeveni garantnim listom i o najmanjem trajanju garantnog roka servisiranja za te ureñaje, Sl.l. SFRJ 9/1981, 62/1984 137. Naredba o odreñivanju opreme za obavljanje djelatnosti u poljoprivredi koja mora biti snabdjevena tehnickim uputstvom koji se mogu stavljati u promet samo ako su snabdjeveni garantnim listom i najmanjem trajanju garantnog roka servisiranja za te ureñaje, Sl.l. SFRJ 63/1981 138. Naredba o odreñivanju izolacionih aparata i opreme za kontrolu izolacionih aparata koja mora biti snabdjevena tehnickim uputstvom koji se mogu stavljati u promet samo ako su snabdjeveni garantnim listom i najmanjem trajanju garantnog roka servisiranja za te ureñaje, Sl.l. SFRJ 4/1987 139. Naredba o odreñivanju elektricnih aparata za domainstvo koji se mogu stavljati u promet samo ako su snabdjeveni garantnim listom, tehnickim

62

uputstvom i o najmanjem trajanju garantnog roka i roka obezbjeñenog servisiranja za te aparate, Sl.l. SFRJ 4/1981 140. Naredba o odreñivanju graficke opreme koja se moze stavljati u promet samo ako je snabdjevena garantnim listom i tehnickim uputstvom i o najmanjem trajanju garantog roka i roka obezbjeñenog servisiranja za tu opremu, Sl.l. SFRJ 66/1980 141. Naredba o obaveznom donosenju proizvodacke specifikacije za sampone za pranje kose, Sl.l. SFRJ 29/1985 142. Naredba o obaveznom donosenju proizvoñacke specifikacije za tecne deterdzente za rucno pranje posuña, Sl.l. SFRJ 67/1985 143. Naredba o obaveznom donosenju proizvoñacke specifikacije za paste za zube, Sl.l. SFRJ 29/1985 144. Naredba o obaveznom donosenju proizvoñacke specifikacije za deterdzente za masinsko i rucno pranje predmeta od tekstila, Sl.l. SFRJ 53/1983 145. Naredba o obaveznom atestiranju cementa, Sl.l. SFRJ 34/1985 146. Naredba o obaveznom atestiranju elektricnih aparata za domainstvo, Sl.l. SFRJ 43/1988 147. Naredba o izgledu i upotrebi atestnog znaka, Sl.l. SFRJ 4/1979,31/1981 148. Naredba o deklarisanju rezervnih dijelova za motorna vozila, Sl.l. SFRJ 10/1982 149. Pravilnik o metroloskim uslovima za protocna mjerila zapremine tecnosti sa posrednim nacinom mjerenja, Sl.l. SFRJ 7/1992 150. Pravilnik o metroloskim uslovima za automatska mjerila nivoa tecnosti u nepokretnim rezervoarima, Sl.l. SFRJ 76/1990 151. Pravilnik o metroloskim uslovima za vage sa automatskim funkcionisanjem, Sl.l. SFRJ 1/1984 152. Pravilnik o metroloskim uslovima za protocna mjerila zapremine za razne tecnosti sa neposrednim mjerenjem zapremine, Sl.l. SFRJ 11/1985 153. Naredba o obaveznoj upotrebi odreñenih mjernih jedinica u prometu nafte i naftnih proizvoda, Sl.l. SFRJ 69/1991 154. Pravilnik o kvalitetu goriva za mlazne motore, Sl.l. SFRJ 24/1982 155. Naredba o obaveznoj upotrebi odreñenih vrsta mjerila u prometu nafte i naftnih proizvoda, Sl.l. SFRJ 69/1991 156. Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglasenosti, Sl.l. RBiH 45/2004 157. Posebne uzanse u prometu na malo, Sl.l. SFRJ 12/1978 158. Posebne uzanse u ugostiteljstvu, Sl.l. SFRJ 69/1983,18/1984 159. Zakon o zastiti potrosaca BiH, Sl.gl. BiH 25/2006 160. Odluka o Zakonu o standardizaciji BiH, Sl.gl. BiH 29/2000 161. Pravilnik o poreskim markicama za duvanske prerañevine i kontrolnim markicama za alkoholna pia i vina, Sl.gl. BiH 18/2005, 74/2005, 38/2005 162. Pravilnik o kvalitetu mesa pernate zivine, Sl.l. SFRJ 1/1981,51/1988 163. Uredba o vezanim i posebnim obrtima, Sl.n. FBiH 64/2005 164. Pravilnik o nacinu i obliku voñenja obrtnog registra, Sl.n. FBiH 16/2003, 37/2004

63

165. Pravilnik o uvjetima minimalne tehnicke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine, Sl.n. FBiH 12/2005, 60/2005, 88/2007, 15/2008 166. Pravilnik o obliku i nacinu voñenja trgovacke knjige, Sl.n. FBiH 26/2005,60/2005 167. Pravilnik o nacinu i postupku obavljanja kontrole kakvoe proizvoda pri uvozu i izvozu, Sl.n. FBiH 39/1998 168. Odluka o odreñivanju proizvoda koji podlijezu kontroli kakvoe pri uvozu i izvozu, Sl.n. FBiH 24/1998 169. Odluka o odreñivanju proizvoda za koje kontrolu kakvoe obavljaju poduzea ovlastena od strane federalnog ministarstva trgovine, Sl.n. FBiH 24/1998 170. Odluka o visini i nacinu plaanja naknade za pokrie troskova kontrola kakvoe odreñenih proizvoda pri uvozu i izvozu, Sl.n. FBiH 24/1998 171. Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena odreñenih proizvoda i usluga od interesa za federaciju BiH, Sl.n. FBiH 53/1999,52/2000 172. Naputak o nacinu, sadrzaju i rokovima dostave obavjestenja o promjeni cijena i marzi pojedinih proizvoda i usluga, Sl.n. FBiH 52/2000 173. Uredba o zastupanju stranih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine, Sl.n. FBiH 10/1996 174. Uredba o vrsti i oblicima zigova koji su u uporabi kod verificiranja mjerila, Sl.n. FBiH 30/2003 175. Pravilnik o uvjetima tehnicke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja, prerade i proizvodnje otpadnih materijala i sekundarnih sirovina, Sl.n. FBiH 3/2000 176. Pravilnik o obrascu prijave i upisnika o pruzanju ugostiteljskih usluga u objektima zatvorenog tipa, Sl.n. FBiH 23/1996 177. Pravilnik o postupku prijave i odjave turista i nacina voñenja popisa turista, Sl.n. FBiH 23/1996 178. Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata, Sl.n. FBiH 23/1996 2.5. Inspektorat saobraajne inspekcije 1. Zakon o cestovnom prijevozu, Sl.n. FBiH 28/2006 2. Pravilnik o licenci za obavljanje javnog prijevoza u cestovnom prometu, Sl.n. FBiH 65/2006 3. Pravilnik o tehnicko-eksplatacionim uvjetima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza, Sl.n. FBiH 28/2006 4. Pravilnik o obaveznom sadrzaju i nacinu popunjavanja putnog naloga, Sl.n. FBiH 71/2007 5. Pravilnik o posebnim uvjetima za motorna vozila kojima se obavlja prijevoz, Sl.n. FBiH 7/2007 6. Pravilnik o preventivnim tehnickim pregledima motornih i prikljucnih vozila, Sl.n. FBiH 51/2006 7. Pravilnik o kriterijima, postupku i nacinu usklañivanja, registracije i ovjere redova voznje te sadrzaju i nacinu voñenja registra,

64

8. Pravilnik o obaveznom obliku i sadrzaju putnog lista sa spiskom putnika, Sl.n. FBiH 79/2006 9. Zakon o cestama, Sl.n. FBiH 6/2002,18/2002 10. Zakon o prijevozu opasnih materija, 11. Pravilnik o uvjetima, nacinu rada i kategorizaciji autobusnih stanica, Sl.n. FBiH 79/2006 12. Pravilnik o obrascu, sadrzaju i nacinu voñenja prometnog dnevnika, Sl.n. FBiH 79/2006 13. Pravilnik o uvjetima rada, organizacionim i dr. uvjetima za rad stanica za tehnicki pregled vozila, Sl.n. FBiH 51/2006 14. Pravilnik o jedinstvenom informacionom sistemu i obradi podataka tehnickih pregleda i registracije vozila, Sl.n. FBiH 51/2006 15. Pravilnik o utvrdivanju mreze i kriterija o broju stanica za tehnicki pregled vozila, Sl.n. FBiH 51/2006 16. Pravilnik o strucnom nadzoru nad radom stanica za tehnicki pregled, Sl.n. FBiH 51/2006 17. Zakon o meñunarodnom i meñuentitetskom cestovnom prijevozu, Sl.gl. BiH 1/2002,14/2003 18. Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja licenci za obavljanje meñunarodnog cestovnog prijevoza putnika, tereta i opasnih materija, Sl.gl. BiH 44/2005, 50/2006, 51/2007 19. Zakon o osnovama sigurnosti saobraaja na putevima, Sl.gl. BiH 6/2006 20. Sporazum izmeñu Vlade Republike Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Mañarske o meñunarodnom cestovnom prijevozu putnika i robe sa Protokolom 21. Ugovor izmeñu Vlade Republike Austrije i Vlade Republike Bosni i Hercegovine o prijevozu osoba motornim vozilima u linijskom saobraaju, Sl.gl. BiH 3/1996 22. Ugovor izmeñu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bosne i Hercegovine o meñunarodnom cestovnom prijevozu, Sl.gl. BiH 2/1996 23. Ugovor o provedbi sporazuma izmeñu Republike Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine kojim se osigurava prolaz Republici Hrvatskoj kroz teritorij Federacije Bosne i Hercegovine 24. Ugovor o provedbi sporazuma kojim se osigurava Federaciji Bosne i Hercegovine pristup Jadranu kroz teritorij Republike Hrvatske 25. Sporazum izmeñu Vijea ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o prijevozu osoba i stvari u meñunarodnom cestovnom prometu, Sl.gl. BiH 17/1999 26. Sporazum o meñunarodnom cestovnom prometu izmeñu Vijea ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske, Sl.gl. BiH 20/1999 27. Sporazum izmeñu Vijea ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Danske o cestovnom prijevozu putnika i tereta, Sl.gl. BiH 20/1999 28. Sporazum izmeñu Vijea ministara Bosni i Hercegovine i Vlade Kraljevine Svedske o medunaroñnom prijevozu putnika i tereta, Sl.gl. BiH 6/2000 29. Sporazum o meñunarodnom cestovnom prometu putnika i roba izmeñu Vlade Islamske Republike Iran i Vlade BiH, Sl.gl. BiH 6/2006 30. Sporazum izmeñu Vijeu ministara BiH i Vlade Republike Makedonije o meñunarodnom cestovnom prijevozu putnika i tereta, Sl.gl. BiH 8/2001

65

31. Sporazum izmeñu BiH i Kraljevine Nizozemske o meñunarodnom cestovnom prijevozu, Sl.gl. BiH 17/2003 32. Sporazum izmeñu Vijea ministara BiH i Savezne Vlade Republike Jugoslavije o meñunarodnom prijevozu osoba i stvari u cestovnom prometu, Sl.gl. BiH 17/2003 33. Sporazum izmeñu Vijea ministara BiH svicarske Federalnog Vijea u vezi sa meñunarodnim cestovnim prijevozom osoba i roba, Sl.gl. BiH 3/2002 34. Sporazum izmeñu Vlade BiH i Vlade Republike Njemacke o meñunarodnom cestovnom prijevozu osoba i stvari, Sl.gl. BiH 2/2003 35. Sporazum izmeñu Vlade BiH i Vlade Republike Ukrajine o meñunarodnom cestovnom prijevozu osoba i stvari, Sl.gl. BiH 12/2004 36. Sporazum izmeñu Vijea ministara BiH i Vlade Republike Bjelorusije o cestovnom prijevozu putnika i tereta, Sl.gl. BiH 1/2005 37. Sporazum izmeñu BiH i Republike Hrvatske o pogranicnom saobraaju i saradnji, Sl.gl. BiH 9/2005 38. Sporazum izmeñu Vijea ministara BiH i Vlade Republike Italije o uzajamnom reguliranju meñunarodnog cestovnog prijevoza osoba i stvari, Sl.gl. BiH 10/2005 39. Sporazum izmeñu BiH i Srbije i Crne Gore o pogranicnom saobraaju, Sl.gl. BiH 10/2007 40. Ugovor o meñunarodnom povremenom prijevozu putnika obicnim i putnickim autobusima-INTERBUS, Sl.gl. BiH 1/2004 41. Pravilnik o kriterijima, postupku i nacinu raspodjele dozvola za meñunarodni vanlinijski cestovni prijevoz putnika, Sl.gl. BiH 42/2003 42. Ugovor o meñunarodnom povremenom prijevozu putnika obicnim i putnickim autobusima, Sl.gl. BiH 1/2002,14/2003 43. Pravilnik o nacinu iskljucivanja vozila iz prometa i nacinu udaljavanja vozaca ili clana posade iz vozile, Sl.n. FBiH 65/2007 44. Zakon o postanskom prometu, Sl.n. FBiH 76/2004 45. Pravilnik o opim uvjetima za pruzanje postanskih usluga, 46. Zakon o sistemu veza, radio-saobraaju i postanskom, telegrafskom i telefonskom saobraaju, Sl.l. SRBiH 15/1990 47. Pravilnik o utvrñivanju uslova za projektovanje i izgradnju prikljucaka i prilaza, Sl.n. FBiH 48/2003 48. Pravilnik o postavljanju znakova i informacija na cestama i naknadama za ceste, Sl.n. FBiH 52/2002 49. Pravilnik o utvrñivanju uslova za obavljanje vanrednog prevoza i visinu naknade za vanrednu upotrebu cesta, Sl.n. FBiH 52/2002 50. Mjerila za utvrñivanje prekomjerne upotrebe javne ceste, Sl.n. FBiH 52/2002 43. Pravilnik o postavljanju reklamnih tabli, Sl.l. RBiH 2/1976 44. Zakon o prevozu u meñunarodnom i meñuentitetskom drumskom prevozu, Sl.gl. BiH 1/2002, 14/2003 45. Pravilnik o nacinu i postupku usklañivanja i registracije redova voznje meñuentitetskih autobuskih linija, Sl.gl. BiH 9/2002, 2/2004 46. Pravilnik o kriterijima , postupku i nacinu raspodjele stranih dozvola za prevoz stvari domaim prevoznicima, Sl.gl. BiH 35/2002 47. Pravilnik o kriterijima , postupku i nacinu raspodjele dozvola za meñunarodni vanlinijski drumski prevoz, Sl.gl. BiH 42/2003

66

48. Pravilnik o isticanju natpisa sa naznakom pocetne i zavrsne stanice, Sl.gl. BiH 42/2003 49. Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja licenci za obavljanje meñunarodnog drumskog prevoza putnika, tereta i opasnih materija, Sl.gl. BiH 44/2005 50. Pravilnik o nacinu i postupku usklañivanja i registracije redova voznje meñunarodnih autobuskih linija, Sl.gl. BiH 9/2002,2/2004 51. Pravilnik o nacinu angazovanju ugovornog prevoznika za obavljanje prevoza putnika na redovnim meñunarodnim linijama, Sl.gl. BiH 42/2003,53/2004 52. Pravilnik o izdavanju resenja o ispunjavanju uslova za obavljanje javnog prevoza lica i stvari, Sl.gl. BiH 44/2005 53. Pravilnik o obrascu, sadrzaju i nacinu popunjavanja registra redova voznje, Sl.l. RBiH 7/1991 54. Uredba o uslovima koje moraju da ispunjavaju luke, odnosno pristanista za meñunarodni saobraaj plovni putevi na kojima vazi meñunarodni ili meñudrzavni rezim plovidbe, Sl.l. SFRJ 37/1983 55. Pravilnik o utvrñivanju uslova o zdravstvenoj sposobnosti clanova posade plovila unutrasnje plovidbe i pomorskih brodova i o nacinu obavljanja zdravstvenih pregleda tih lica, Sl.l. SRBiH 11/1980 56. Pravilnik o utvrñivanju sposobnosti camca za plovidbu, Sl.l. SRBiH 9/1988 57. Pravilnik o obrascu, svjedodzbe o izvrsenom bazdarenju camca unutrasnje i pomorske plovidbe, Sl.l. RBiH 9/1988 58. Pravilnik o nacinu polaganja strucnog ispita za sticanje zvanja clanova posade brodova trgovacke mornarice i visini naknade za polaganje ispita, Sl.l. SRBiH 9/1988 59. Pravilnik o nacinu odrzavanja reda u pristanistu odnosno luci, Sl.l. SRBiH 9/1988 60. Pravilnik o nacinu odrzavanja reda i bezbjednosti u zimovniku, odnosno zimskom sklonistu, Sl.l. SRBiH 9/1988 61. Pravilnik o zvanjima i uslovima za sticanje zvanja i ovlastenja clanova posade brodova unutrasnje plovidbe trgovacke mornarice SFRJ, Sl.l. SFRJ 32/1982, 30/1983 62. Zakon o osnovama bezbjednosti saobraaja na putevima u Bosni i Hercegovini, Sl.gl. BiH 6/2006 ,75/2006, 44/2007 63. Pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom optereenju vozila, o ureñajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uslovima koje moraju ispunjavati ureñaji i oprema u saobraaju na putevima, Sl.gl. BiH 23/2007 64. 72. Pravilnik o izdavanju licenci za obavljanje postanskih usluga, Sl.gl. BiH 92/2007,11/2008 2.6. Inspektorat urbanisticko-ekoloske inspekcije 1. 2. 3. 4. Zakon o komasacijama, Sl.l. SRBiH 24/1985 Zakon o upravnom postupku, Sl.n. FBiH 2/1998,36/1998,48/1999 Zakon o inspekcijama u Federacije Bosne i Hercegovine, Sl.n. FBiH 69/2005 Zakon o prostornom planiranju i koristenju zemljista na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, Sl.n. FBiH 2/2006,72/2007

67

5. Zakon o provedbi odluka povjerenstva za zastitu nacionalnih spomenika uspostavljenog prema Aneksu 8.opeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, Sl.n. FBiH 2/2002, 33/2002, 27/2002, 8/2002, 59/2002, 6/2004, 51/2007 6. Zakon o grañevinskom zemljistu, Sl.n. FBiH 25/2003 7. Zakon o drzavnoj sluzbi u Federacije Bosne i Hercegovine, Sl.n. FBiH 54/2004, 39/2004, 67/2005, 8/2006 8. Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, Sl.n. FBiH 36/2003, 35/2005, 31/2006 9. Zakon o zastiti okolisa, Sl.n. FBiH 33/2003 10. Zakon o zastiti zraka, Sl.n. FBiH 33/2003 11. Zakon o upravljanju otpadom, Sl.n. FBiH 33/2003 12. Zakon o fondu za zastitu okolisa, Sl.n. FBiH 33/2003 13. Zakon o zastiti prirode, Sl.n. FBiH 33/2003 14. Zakon o vodama, Sl.n. FBiH 70/2006 15. Pravilnik o dozvoljenim granicama intenziteta zvuka i suma, Sl.l. SRBiH 46/1989 16. Pravilnik o tehnickom osmatranju visokih brana, Sl.l. SFRJ 7/1966 17. Pravilnik o tehnickim normativima za seizmicko osmatranje visokih brana, Sl.l. SFRJ 6/1988 18. Pravilnik o tehnickim normativima za beton i armirani beton, Sl.l. SFRJ 11/1987 19. Uredba o prostornim standardnima, urbanisticko tehnickim uvjetima i normativima za sprecavanje svih barijera za osobe sa umanjenim tjelesnim sposobnostima, Sl.n. FBiH 10/2004 20. Uredba o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog ureñenja, Sl.n. FBiH 63/2004, 50/2007 21. Uredba o mjerilima, kriterijima i nacinu izgradnje sklonista i tehnickim normativima za kontrolu ispravnosti sklonista, Sl.n. FBiH 21/2005,59/2007 22. Pravilnik o tehnickom pregledu grañevine, Sl.n. FBiH 21/2006 23. Uredba o tehnickim svojstvima koje grañevine moraju zadovoljiti u pogledu sigurnosti te nacinu koristenja i odrzavanja grañevina, Sl.n. FBiH 29/2007 24. Uredba o ureñenju gradilista, obaveznoj dokumentaciji na gradilistu i sudionicima u grañenju, Sl.n. FBiH 29/2007 25. Uredba o sadrzaju i nositeljima, jedinstvenog informacijskog sistema, metodologiji prikupljanja i obradi podataka, te jedinstvenim obrascima na kojima se vode evidencije, Sl.n. FBiH 33/2007 26. Pravilnik o nacinu zatvaranja i oznacavanja zatvorenog gradilista, odnosno grañevine, Sl.n. FBiH 83/2007 27. Uredba o grañevinama i zahvatima od znacaja za Federaciju Bosne i Hercegovine i grañevinama, djelatnosti i zahvatima koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okolis,zivot i zdravlje ljudi Federacije i sire, Sl.n. FBiH 85/2007 28. Uredba o vrsti, sadrzaju, oznacavanju i cuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono tehnicke dokumentacije, Sl.n. FBiH 88/2007 29. Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okolis i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrañeni i pusteni u rad samo ako imaju okolisno dopustenje, Sl.n. FBiH 19/2004

68

30. Pravilnik o izradi godisnjih/polugodisnjih programa inspekcije zastite okolisa, Sl.n. FBiH 68/2005 31. Pravilnik o sadrzaju izvjestaja o stanju sigurnosti, sadrzaju informacija o sigurnosnim mjerama i sadrzaju unutrasnjih i spoljnih planova intervencije, Sl.n. FBiH 68/2005 32. Pravilnik o uvjetima za podnosenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu zakona o zastiti okolisa, Sl.n. FBiH 68/2005 33. Pravilnik o rokovima za podnosenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu zakona o zastiti okolisa, Sl.n. FBiH 68/2005 34. Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje moraju ispunjavati nosioci izrade studije utjecaja na okolis i visini naknade i ostalih troskova nastalih u postupku procjene utjecaja na okolis, Sl.n. FBiH 68/2005 35. Pravilnik o registrima postrojenja i zagañivanjima, Sl.n. FBiH 82/2007 36. Pravilnik o granicnim vrijednostima emisije zagañujuih materija u zraku, Sl.n. FBiH 12/2005 37. Pravilnik o monitoringu kvaliteta zraka, Sl.n. FBiH 12/2005 38. Pravilnik o monitoringu emisija zagañujuih materija u zraku, Sl.n. FBiH 12/2005 39. Pravilnik o granicnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje, Sl.n. FBiH 12/2005 40. Pravilnik o uslovima za rad postrojenja za spaljivanje otpada, Sl.n. FBiH 12/2005 41. Pravilnik o emisiji isparljivih organskih jedinjenja, Sl.n. FBiH 12/2005 42. Pravilnik o granicnim vrijednostima kvalitete zraka, Sl.n. FBiH 12/2005 43. Pravilnik o ogranicenju emisije u zrak iz postrojenja za spaljivanje biomase, Sl.n. FBiH 34/2005 44. Pravilnik o postepenom iskljucivanju supstanci koje osteuju ozonski omotac, Sl.n. FBiH 39/2005 45. Pravilnik o uvjetima za prijenos obaveza upravljanja otpada sa proizvoñaca na operatera sistema za prikupljanje otpada, Sl.n. FBiH 9/2005 46. Pravilnik o izdavanju dozvole za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom, Sl.n. FBiH 9/2005 47. Pravilnik o kategorijama otpada sa listama, Sl.n. FBiH 9/2005 48. Pravilnik o sadrzaju plana prilagoñavanja upravljanja otpadom za postojea postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnostima koje preduzima nadlezni organ, Sl.n. FBiH 9/2005 49. Pravilnik o postupanju s otpadom koji se ne nalazi na listi opasnog otpada ili ciji je sadrzaj nepoznat, Sl.n. FBiH 9/2005 50. Uredba o finansijskim garancijama kojima se moze osigurati prekogranicni promet otpadom, Sl.n. FBiH 41/2005 51. Uredba o obavezi dostavljanja godisnjeg izvjestaja o ispunjenju uvjetu iz dozvole za upravljanje otpadom, Sl.n. FBiH 31/2006 52. Uredba o selektivnom prikupljanju, pakovanju i oznacavanju otpada, Sl.n. FBiH 38/2006 53. Pravilnik o uspostavljanju sistema praenja namjernog drzanja i ubijanja zastienih zivotinja, Sl.n. FBiH 46/2005

69

54. Pravilnik o uspostavljanju i upravljanju informacionim sistemom za zastitu prirode i vrsenja monitoringa, Sl.n. FBiH 46/2005 55. Pravilnik o sadrzaju i nacinu izrade plana upravljanja zastienim podrucjima, Sl.n. FBiH 65/2006 56. Pravilnik o novim mjerama za istrazivanje ili ocuvanje kako bi se sprijecio znacajan negativan uticaj na zivotinjske vrste namjernim hvatanjem ili ubijanjem, Sl.n. FBiH 65/2006

2.7. Inspektorat sumarske inspekcije Zakon o inspekcijama u Federacije Bosne i Hercegovine, Sl.n. FBiH 69/2005 Zakon o sumama, Sl.n. FBiH 20/2002,29/2003,37/2004 Krivicni Zakon F BiH, Sl.n. FBiH 36/2003,36/2006 Zakon o prekrsajima F BiH, Sl.n. FBiH 31/2006,41/2007 Pravilnik o uzgoju, iskoristavanju, sakupljanju i prometu sekundarnih sumskih proizvoda, Sl.n. FBiH 66/2005 6. Pravilnik o elementima za izradu sumskogospodarskih osnova, Sl.n. FBiH 60/2002 7. Pravilnik o nacinu obiljezavanja granica drzavnih suma i sumskog zemljista, o vrsti i postavljanju granicnih znakova, Sl.n. FBiH 55/2002 8. Uputsvo o nacinu, obliku i sadrzaju obrasca za prijavu sijece, Sl.n. FBiH 5/2003 9. Pravilnik o nacinu odabiranja, doznaci i sjeci stabala ili povrsina za sjecu, Sl.n. FBiH 62/2002 10. Naredba o privremenoj sjeci i prometa vonih stabala-vokarica i javora iz drzavnih suma i posjeda na teritoriji FBiH, Sl.n. FBiH 15/2003 11. Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i odrzavanju sumskog reda i nacin njihovog provoñenja, Sl.n. FBiH 66/2002 12. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati izvoñaci radova u sumarstvu, Sl.n. FBiH 2/2003, 48/2003 13. Pravilnik o nacinu zigosanja, obrojcavanja, premjeravanja, sadrzaja i nacina izdavanja otpremnog iskaza za drvo, Sl.n. FBiH 11/2004 14. Pravilnik o katastru suma, Sl.n. FBiH 60/2003 15. Pravilnik o procedurama i vremenskim ogranicenjima za prodaju sume, pravo prvenstva kupovine i uvjetima za zamjenu sume, Sl.n. FBiH 19/2004 16. Pravilnik o zadacima cuvara suma, nacin izvrsavanja zadataka, obliku i sadrzaju legitimacije cuvara suma i kriterijima za utvrñivanje velicine cuvarskog reona, Sl.n. FBiH 62/2002 17. Pravilnik o nacinu i obliku voñenja knjiga i registra evidencija, Sl.n. FBiH 58/2004 18. Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, Sl.n. FBiH 36/2003, 35/2005, 31/2006 19. Zakon o lovstvu, Sl.n. FBiH 4/2006 1. 2. 3. 4. 5.

70

20. Pravilnik o vremenu lova lovostajem zastiene divljaci, 21. Rjesenje o uspostavljanju uzgojnih podrucja za smeñeg medvjeda, 22. Pravilnik o nacinu obiljezavanja gr.lov.i postupku osnivanja lovista, 23. Pravilnik o katastru lovista, 24. Pravilnik o sadrzaju, nacini i nosiocima izrade, odnosno odobravanju Lg os.Godisnjem i privremenom planu gazdovanja lovistem, 25. Pravilnik o uvjetima gospodarenja lovistem 26. Pravilnik o vrsti i broju pasa za lov 27. Pravilnik o obliku i sadrzaju legalnog lova i voñenje evidencije 28. Zakon o sjemenu i sadnom materijalu sumskih i hortikulturnih vrsta drvea i grmlja, Sl.n. FBiH 71/2005 29. Standard za sumske znakove, Sl.l. SFRJ 35/1968 30. Pravilnik o sjeci suma, Sl.n. FBiH 7/2007 31. Pravilnik o sadrzaju planova za zastitu suma od pozara, Sl.n. FBiH 21/2004 2.8. Inspektorat veterinarske inspekcije 1. Pravilnik o kvalitetu stocne hrane, Sl.l. SFRJ 31/1978,6/1981,15/1989,54/1990 2. Pravilnik o oznacavanju zivotinja i semi kontrole kretanja zivotinja u BiH, Sl.gl. BiH 28/2003 3. Odluka o odreñivanju ovlastenih laboratorija u Bosni i Hercegovini, Sl.gl. BiH 68/2005, 90/2005 4. Pravilnik o kvalitetu proizvoda od mesa pernate zivine, Sl.l. SFRJ 1/1981, 51/1988, 55/1991 5. Pravilnik o kvalitetu proizvoda od mesa, Sl.l. SFRJ 29/1974,13/1978,41/1980,55/1991 6. Pravilnik o uslovima za prodaju zivotnih namirnica i predmeta opste upotrebe van prostorija odreñenih za prodaju i nacinu vrsenja zdravstvenog nadzora, Sl.l. SRBiH 12/1977 7. Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, Sl.n. FBiH 36/2003, 35/2005, 31/2006 8. Zakon o obrtu, Sl.n. FBiH 52/2002,29/2003,11/2005 9. Zakon o samostalnom privreñivanju, Sl.l. SFRJ 26/1989,Sl.l. SRBiH 29/1990 10. Zakon o privrednim drustvima, Sl.n. FBiH 23/1999, 45/2000, 2/2002, 6/2002, 29/2003, 68/2005, 69/2005, 6/2006, 91/2007 11. Zakon o standardizaciji, Sl.l. RBiH 13/1993,13/1994,9/1995,Sl.gl. BiH 19/2001 12. Zakon o krivicnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, Sl.n. FBiH 35/2003, 56/2003, 3/2003, 37/2003, 32/2003, 36/2003, 63/2004, 78/2004, 48/2005, 13/2005, 28/2005, 55/2006, 27/2007 13. Pravilnik o nacinu i postupku suzbijanja pojedinih zaraznih bolesti zivotinja, Sl.l. SRBiH 11/1979 14. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnoe kod zivotinja, Sl.l. SFRJ 39/1988, Sl.l. RBiH 12/1992, 13/1994 15. Zakon o lijekovima koji se koriste u veterini, Sl.n. FBiH 15/1998 16. Zakon o mjerama za unapreñivanje stocarstva, Sl.n. FBiH 23/1998 17. Odluka o zakonu o mjernim jedinicama, Sl.n. FBiH 29/2000

71

18. Odluka o uslovima koje moraju udovoljavati objekti za klanje zivotinja, obradu, preradu i uskladistenje proizvoda zivotinjskog porijekla, Sl.gl. BiH 1/2004 19. Odluka o veterinarsko-zdravstvenim uslovima koji moraju biti ispunjeni prilikom stavljanja u promet zive ribe, rakova i mekusaca, te proizvoda dobivenih od njih, Sl.gl. BiH 62/2005 20. Odluka o provoñenju obaveznih mjera u odobrenim objektima radi smanjenja mikrobioloskih i drugih onecisenja mesa,mesnih proizvoda i ostalih proizvoda zivotinjskog porijekla namijenjenih prehrani ljudi, Sl.gl. BiH 8/2005, 33/2007 21. Odluka o nacinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenog pregleda i kontrole zivotinja prije klanja i proizvoda zivotinjskog porijekla, Sl.gl. BiH 82/2006 22. Odluka o utvrñivanju zarazne bolesti zaraznih ektim ovaca koje predstavlja opasnost za stocarstvo SRBiH, Sl.l. SRBiH 3/1981 23. Odluka o zabrani upotrebe proteina porijeklom od prezivara (osim mlijeka i mlijecnih prerañevina) u prehrani prezivara, Sl.gl. BiH 26/2002 24. Odluka kojom se utvrñuje mjere za sprjecavanje, kontrolu i iskorjenjivanje transmisivnih spongioformnih encefalopatija, Sl.gl. BiH 31/2003 25. Odluka o postupku i mjerama za suzbijanje, kontrolu i iskorjenjivanje bolesti plavog jezika, Sl.gl. BiH 28/2003 26. Upustvo o provoñenju plana monitoringa rezidua, Sl.gl. BiH 68/2005 27. Odluka o mjerama za suzbijanje slinavke i sapa, Sl.gl. BiH 44/2003 28. Odluka o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje infektivne anemije kopitara,, Sl.gl. BiH 44/2003 29. Odluka o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlasteni veterinarski dijagnosticki laboratoriji, Sl.gl. BiH 25/2004,16/2005 30. Naredba o zabrani primjene odreñenih veterinarskih lijekova na zivotinjama za proizvodnju prehrambenih proizvoda, Sl.gl. BiH 29/2003 31. Upustvo o znacima na temelju kojih se moze smatrati da se stocna zaraza pojavila te o nacinu i postupku izvjestavanja o pojavi stocne zaraze, Sl.l. SFRJ 40/1977, Sl.l. RBiH 2/1992, 13/1994 32. Pravilnik o preduzimanju stalnih mjera protiv mikroorganizma, insekata i glodara, Sl.l. SRBiH 23/1978 33. Pravilnik o sadrzaju i nacinu voñenja evidencije i obima dostavljanja izvjestaja o sprovoñenju zdravstvene zastite zivotinja, Sl.l. SRBiH 5/1979 34. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje furunkuloze pastrva, Sl.l. SFRJ 72/1991, Sl.l. RBiH 12/1992, 13/1994 35. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje vrticavosti pastrva, Sl.l. SFRJ 72/1991, Sl.l. RBiH 12/1992, 13/1994 36. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje salmoneloze peradi, Sl.l. SFRJ 6/1988,Sl.l. RBiH 12/1992,13/1994 37. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje tifusa peradi, Sl.l. SFRJ 6/1988,Sl.l. RBiH 12/1992, 13/1994 38. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje njukastl bolesti peradi, Sl.l. SFRJ 39/1988, Sl.l. RBiH 12/1992, 13/1994 39. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje klasicne svinjske kuge, Sl.l. SFRJ 6/1988, Sl.l. RBiH 12/1992, 13/1994

72

40. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bedrenice kod zivotinja, Sl.l. SFRJ 39/1988, Sl.l. RBiH 12/1992, 13/1994 41. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje infektivnog bovinog rinotrahetisa i infektivnog pustularnog vulvovaginitisa, Sl.l. SFRJ 63/1989, Sl.l. RBiH 12/1992, 13/1994 42. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje tuberkuloze kod zivotinja, Sl.l. SFRJ 22/1989, 53/1990, Sl.l. RBiH 12/1992, 13/1994 43. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje enzootske leukoze goveda, Sl.l. SFRJ 39/1988, Sl.l. RBiH 12/1992, 13/1994 44. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze goveda, ovaca, koza i svinja, Sl.l. SFRJ 34/1989, Sl.l. RBiH 12/1992, 13/1994 45. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje leptospiroze zivotinja, Sl.l. SFRJ 6/1988, Sl.l. RBiH 12/1992, 13/1994 46. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje pcelinjih zaraznih bolesti, Sl.l. SFRJ 6/1988, Sl.l. RBiH 12/1992, 13/1994 47. Pravilnik o nacinu utovara, pretovara i istovara posiljaka zivotinja, proizvoda, sirovina i otpadaka zivotinjskog porijekla, uslovima koje moraju ispunjavati prijevozno sredstvo, higijensko-tehnickim uslovima koje moraju ispunjavati posiljka i o obrascu uvje, Sl.l. SFRJ 69/1990, Sl.l. RBiH 12/1992, 13/1994 48. Pravilnik o nacinu dezinfekcije prijevoznih sredstava kojima se prevoze posiljke zivotinja, proizvoda, sirovina i otpadaka zivotinjskog porijekla, Sl.l. SFRJ 22/1989, Sl.l. RBiH 12/1992, 13/1994 49. Pravilnik o laboratorijskim testovima, metodama i uvjetima za veterinarske organizacije koje provjeravaju rezultate dijagnostike zaraznih bolesti zivotinja, Sl.l. SFRJ 37/1988, Sl.l. RBiH 12/1992, 13/1994 50. Pravilnik o dostavi izvjestaja o provedbi zakona o zastiti zivotinja od zaraznih bolesti i propisa donesenih na temelju tog zakona te izvjestaja s podacima o pojavi zaraznih bolesti i mjerama poduzetim za njihovo sprecavanje i suzbijanje, Sl.l. SFRJ 12/1983, Sl.l. RBiH 12/1992, 13/1994 51. Naredba o odreñivanju zaraznih bolesti zivotinja za koje se mora odmah osigurati utvrñivanje zaraznih bolesti ili uzorka uginua, Sl.l. SFRJ 1/1978, Sl.l. RBiH 12/1992, 13/1994 52. Pravilnik o uslovima pod kojima se mogu stavljati u promet i upotrebljavati za ishranu zivotinja stocna hrana i sirovina za izradu krmnih smjesa za ishranu zivotinja koje sadrze radioaktivne materije iznad odreñenih granica radioaktivnosti, Sl.l. SFRJ 6/1988, Sl.l. RBiH 12/1992, 13/1994 53. Pravilnik koji mora ispunjavati stanice i pristanista za utovar, pretovar i istovar posiljki zivotinja, Sl.l. SFRJ 6/1988, Sl.l. RBiH 12/1992, 13/1994 54. Zakon o zdravstvenoj ispravnosti zivotnih namirnica i predmeta opste upotrebe, Sl.l. SFRJ 53/1991, Sl.l. RBiH 12/1992, 13/1994 55. Pravilnik o uslovima i nacinu vrsenja zdravstvenog pregleda zivotnih namirnica i predmeta opste upotrebe 56. Pravilnik o sanitarno higijenskim uslovima prostorija u kojima se proizvode, cuvaju i stavljaju u promet zivotne namirnice i predmeti opste uporabe, Sl.l. SRBiH 25/1987

73

57. Pravilnik o nacinu prikupljanju i uzimanju uzoraka bioloskog materijala za potrebe analize dezoksiribonukleinske kiseline u krivicnom postupku, Sl.gl. BiH 36/2007 58. Pravilnik o uslovima za promet lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu, Sl.n. FBiH 15/1999 57. Pravilnik o posebnim uslovima za obavljanje ispitivanja, nacinu kontrole i cuvanja lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu, Sl.n. FBiH 44/1999 58. Pravilnik o uvjetima za proizvodnju lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu, Sl.n. FBiH 24/1999 59. Naredba o lijekovima za upotrebu u veterinarstvu koji podlijezu veterinarskoj kontroli, Sl.l. SFRJ 48/1988, Sl.l. RBiH 12/1992, 13/1994 60. Pravilnik o nacinu propisivanja i izdavanja lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu, Sl.n. FBiH 54/1999 61. Pravilnik o blizim uslovima za proizvodnju, promet, ispitivanje, kontrolu, voñenje evidencije i oglasavanje veterinarsko-medicinskih sredstava, Sl.n. FBiH 40/1999 62. Pravilnik o jedinstvenoj metodi za ispitivanje muskih priplodnih grla na potomstvo, Sl.n. FBiH 26/1999 63. Pravilnik o ispitivanju na potomstvo muskih priplodnih grla za upotrebu u v.o., Sl.l. SRBiH 21/1980 64. Pravilnik o uslovima za proizvodnju sjemena za v.o. zivotinja, Sl.l. SRBiH 18/1980 65. Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati zenska grla za proizvodnju priplodne stoke, o nacinu i postupku za njihovo ocjenjivanje i razvrstavanje u klase, o nacinu obiljezavanja maticnih grla i o uslovima za stavljanje priplodne stoke u unutrasnji promet, Sl.l. SRBiH 28/1979 66. Odluka o visini takse za uvjerenja o zdravstvenom stanju zivotinja, Sl.n. FBiH 6/1998 67. Odluka o visini i nacinu naplate naknade za veterinarsko-sanitarni pregled, Sl.n. FBiH 26/2000 68. Pravilnik o uslovima za uvoz sjemena za vjestacko osjemenjivanje zivotinja i oploñenih jajnih elija i njihovom koristenju u stocarstvu, Sl.n. FBiH 4/2001,25/2004 69. Pravilnik o kontroli kju groznice, Sl.n. FBiH 4/2001 70. Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uslovima kojima moraju udovoljavati objekti za sakupljanje, konzerviranje, skladistenja i promet sirove koze, krzna, vune i dlake zivotinja, Sl.n. FBiH 21/2002 71. Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, kadra i veterinarsko-tehnickih uslova za osnivanje veterinarskih organizacija i veterinarskih ustanova, Sl.n. FBiH 6/2003, 49/2007 72. Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uslovima koje trebaju ispunjavati objekti za proizvodnju, promet i skladistenja hrane za zivotinje, Sl.n. FBiH 47/2003 73. Upustvo o nacinu naplate takse i uplate sredstava od taksa za uvjerenje o zdravstvenom stanju zivotinja, Sl.n. FBiH 6/1998 74. Odluka o godisnjoj visini takse za drzanje pasa, Sl.n. FBiH 6/1998 75. Pravilnik o nacinu voñenja evidencije otkupljenih koza, krzna vune i dlake u objektima registriranim za tu namjenu, Sl.n. FBiH 21/2002

74

76. Pravilnik o obaveznom oznacavanju i upisu u jedinstveni registar ovaca, koza i svinja te voñenju evidencija, Sl.n. FBiH 42/2007 77. Pravilnik o uslovima obavljanja poslova dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i radioloske dekontaminacije, Sl.n. FBiH 42/2001 78. Upustvo o nacinu naplate takse i uplate sredstava od takse za uvjerenja o zdravstvenom stanju zivotinja, Sl.n. FBiH 36/1998 79. Pravilnik o tehnicko eksploatacionim uslovima za vozila u kojima se obavljaju pojedine vrste prevoza, Sl.n. FBiH 51/2006 80. Zakon o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu, Sl.n. FBiH 15/1998 81. Pravilnik o uvjetima za promet lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu, Sl.n. FBiH 15/1999 82. Pravilnik o uvjetima za promet lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu, Sl.n. FBiH 15/1999 83. Zakon o hrani, Sl.gl. BiH 50/2004 84. Upustvo o nacinu uzimanja uzoraka za vrsenje analiza i super analiza, Sl.l. SFRJ 60/1978 85. Pravilnik o uslovima u pogledu mikrobioloske ispravnosti kojima moraju odgovarati zivotne namirnice u prometu, Sl.l. SFRJ 45/1983, 18/1987, 43/1989 86. Pravilnik o nacinu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda i kontrole zivotinja prije klanja i proizvoda zivotinjskog porijekla, Sl.l. SFRJ 68/1989 87. Pravilnik o metodama vrsenja mikrobioloske analize i superanalize zivotnih namirnica, Sl.l. SFRJ 25/1980 88. Odluka o uslovima koje moraju udovoljavati objekti za klanje zivotinja, obradu, preradu i uskladistenje proizvoda zivotinjskog porijekla, Sl.l. RbiH 27/2005 89. Odluka o praenju rizidua odreñenih materija u zivim zivotinjama i proizvoda zivotinjskog porijekla, Sl.gl. BiH 1/2004 90. Zakon o veterinarstvu u BiH, Sl.n. FBiH 46/2000,Sl.gl. BiH 34/2002 91. Odluka o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje trihineloze zivotinja, Sl.gl. BiH 44/2003 92. Odluka o uslovima uvoza i provoza zivih zivotinja proizvoda i namirnica zivotinjskog porijekla, lijekova, stocne hrane i otpadaka u BiH, Sl.gl. BiH 17/2004 93. Odluka o uslovima trajanja karantina za uvezene zivotinje, Sl.gl. BiH 54/2004 94. Odluka o mjerama kontrole bruceloze malih prezivara i uslovima za odreñivanje zdravstvenog statusa stada ovaca i koza u pogledu bruceloze malih prezivara, Sl.gl. BiH 70/2005 95. Odluka o zaraznim bolestima zivotinja, Sl.gl. BiH 44/2003 96. Odluka o veterinarskoj svjedodzbi o zdravstvenom stanju zivotinja i posiljaka zivotinjskog porijekla u unutrasnjem meñunarodnom prometu, Sl.gl. BiH 33/2003, 14/2004, 35/2005 97. Odluka o veterinarsko-zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati objekti za uzgoj, proizvodnju i stavljanja u promet riba i proizvoda od riba, te rakova i proizvoda od rakova, Sl.gl. BiH 5/2004 98. Odluka o veterinarsko - zdravstvenim uslovima koji moraju biti ispunjeni prilikom stavljanja u promet zive ribe, rakova i mekusaca, te proizvoda dobivenih od njih, Sl.gl. BiH 62/2005

75

99. 101. Zakon o zdravstvenoj ispravnosti zivotnih namirnica i predmeta opste upotrebe, Sl.l. SFRJ 53/1991 100. Rjesenje o propisima i kvalitetu konja za klanje, Sl.l. SFRJ 22/1964,29/1965 101. Rjesenje o propisima i kvalitetu goveda i ovaca za klanje, Sl.l. SFRJ 21/1969, 55/1969 102. Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama ispitivanja kvaliteta jaja i proizvoda od jaja, Sl.l. SFRJ 72/1987,55/1989 103. Pravilnik i kvalitetu mlijeka, proizvoda o mlijeka, sirila i cistih kultura, Sl.l. SFRJ 51/1982, 39/1989 104. Pravilnik o nacinu neskodljivog unistavanja zivotinjskih leseva i otpadaka zivotinjskog porijekla i o uslovima koji moraju da ispunjavaju objekti i oprema za sabiranje, neskodljivo uklanjanje i utvrñivanje uzorka uginua i prevozna sredstva za transport, Sl.l. SFRJ 53/1989 105. Pravilnik o nacinu vrsenja veterinarsko-sanitarnog pregleda i kontrole zivotinja prije klanja i proizvoda zivotinjskog porijekla, Sl.l. SFRJ 53/1989 106. Pravilnik o nacinu vrsenja veterinarsko-sanitarne kontrole stocne hrane i objekata u kojima se proizvodi stocna hrana i uslovima koji moraju ispunjavati labaratorije koje vrse superanalize uzoraka stocne hrane, Sl.l. SFRJ 72/1991 107. Pravilnik o nacin obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda i kontrole zivotinja prije klanja i proizvoda zivotinjskog porijekla, Sl.l. SFRJ 68/1989 108. Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka, metodama fizickih, hemijskih i mikrobioloskih analiza stocne hrane, Sl.l. SFRJ 15/1987 109. Pravilnik o maksimalnim kolicinama stetnih materija i sastojaka u stocnoj hrani, Sl.l. SFRJ 2/1990,27/1990 110. Zakon o zdravstvenom nadzoru zivotnih namirnica i predmeta opste upotrebe, Sl.l. SRBiH 43/1986 111. Pravilnik o kvalitetu kakao proizvoda, proizvoda slicnih cokoladi, krem proizvoda i bombonskih proizvoda, Sl.l. SFRJ 23/1988, 63/1988, 36/1989, 21/1990 112. Pravilnik o kvalitetu jestivih ulja i masti biljnog porijekla i margarina, majoneza i njima srodnim proizvodima, Sl.l. SFRJ 27/1985 113. Pravilnik o kvalitetu aditiva za prehrambene proizvode, Sl.l. SFRJ 39/1989, 22/1990 114. Pravilnik o kvalitetu mlijeka, proizvoda od mlijeka, sirila i cistih kultura, Sl.l. SFRJ 55/1982, 39/1989 115. Pravilnik o kvalitetu aditiva za prehrambene proizvode, Sl.l. SFRJ 39/1989, 22/1990 116. Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama hemijskih i fizickih analiza mlijeka i proizvoda od mlijeka, Sl.l. SFRJ 32/1983 117. Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i vrsenja hemijskih i fizickih analiza bjelancevinastih proizvoda za prehrambenu industriju, Sl.l. SFRJ 41/1985 118. Pravilnik o kvalitetu riba, rakova, skoljkasa, morskih jezeva, Sl.l. SFRJ 65/1979, 48/1984 119. Pravilnik o kvalitetu mesa, stoke za klanje, peradi i divljaci, Sl.l. SFRJ 34/1974, 26/1975, 34/1978, 13/1978, 32/1982, 2/1985

76

120. Pravilnik o kvalitetu mesa pernate zivine, Sl.l. SFRJ 1/1981, 51/1988, 55/1991 121. Pravilnik o kvalitetu meda i drugih pcelinjih proizvoda metodama za kontrolu meda i drugih pcelinjih proizvoda, Sl.l. SFRJ 4/1985, 7/1992 122. Pravilnik o kvalitetu kakao proizvoda, proizvoda slicnih cokoladi, krem proizvoda i bombonskih proizvoda, Sl.l. SFRJ 23/1988,63/1988,36/1989,21/1990 123. Pravilnik o kvalitetu jestivih ulja, i masti biljnog porijekla i margarina, majoneza i njima srodnih proizvoda, Sl.l. SFRJ 27/1985 124. Pravilnik o kvalitetu jaja i proizvoda od jaja, Sl.l. SFRJ 55/1989 125. Pravilnik o kvalitetu zacina, ekstrakta zacina i mjesavina zacina, Sl.l. SFRJ 4/1985, 84/1987 126. Pravilnik o kvalitetu zaklanih svinja i kategorizaciji svinjskog mesa, Sl.l. SFRJ 2/1985, 12/1985, 24/1986 127. Pravilnik o kvalitetu mesa pernate zivine, Sl.l. SFRJ 1/1981,51/1988 128. Uredba o uslovima koje je preduzee odnosno drugo pravno lice duzno da ispunjava u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja registrovane djelatnosti, Sl.n. FBiH 15/1998, 15/1999 2.9. Inspektorat sanitarno-zdravstveno-farmaceutske inspekcije 1. Pravilnik o opstim mjerama i normativima zastite pri radu sa dizalicama, Sl.l. SFRJ 55/1969 2. Zakon o flasiranim pitkim vodama Bosne i Hercegovine, Sl.gl. BiH 45/2004 3. Pravilnik o kvalitetu proizvoda od mesa, Sl.l. SFRJ 29/1974, 13/1978, 41/1980, 55/1991 4. Pravilnik o kvalitetu voa, povra i pecurki, Sl.l. SFRJ 29/1979, 53/1980, 53/1987 5. Pravilnik o nacinu prijavljivanja zaraznih bolesti, Sl.l. SFRJ 11/1992 6. Zakon o inspekcijama u Federacije Bosne i Hercegovine, Sl.n. FBiH 69/2005 7. Zakon o sanitarnoj inspekciji, Sl.l. SRBiH 23/1977, 16/1982, 19/1983, 15/1990 8. Zakon o zastiti stanovnistva od zaraznih bolesti, Sl.n. FBiH 29/2005 9. Zakon o zdravstvenoj zastiti, Sl.n. FBiH 29/1997 10. Zakon o zdravstvenom osiguranju, Sl.n. FBiH 30/1997 11. Zakon o lijekovima, Sl.n. FBiH 51/2001 12. Zakon Bosne i Hercegovine o izvrsenju kaznenih sankcija pritvora i drugih mjera, Sl.n. FBiH 13/2005 13. Zakon o ogranicenoj upotrebi duhanskih prerañevina, Sl.n. FBiH 6/1998, 35/1998, 11/1999 14. Pravilnik o nacinu i troskovima vrsenja sanitarnog nadzora nad izgradnjom zgrada i drugih objekata koje podlijezu sanitarnom nadzoru, Sl.l. SRBiH 24/1973 15. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica koje se mogu stavljati u promet, Sl.n. FBiH 7/2004,45/2004 16. Pravilnik o dopunama pravilnika o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opste upotrebe koji se mogu stavljati u promet ( kozmetika s posebnom namjenom), Sl.n. FBiH 36/2005 17. Pravilnik o posebnim uvjetima prostora, opreme i kadra koji moraju ispunjavati veleprometnici lijekova i carinska skladista, Sl.n. FBiH 45/2003, 10/2005

77

18. Pravilnik o medicinskim pomagalima, Sl.n. FBiH 58/2006 19. Pravilnik o posebnim uslovima prostora, opreme i kadra koje moraju ispunjavati proizvoñaci lijekova kao i postupak njihove verifikacije, Sl.n. FbiH 37/2005 20. Pravilnik o dopuni pravilnika o dobroj klinickoj praksi i klinickim ispitivanjima lijeka, Sl.n. FBiH 56/2005 21. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o posebnim uvjetima i nacinu obavljanja obavezne imunizacije, seroprofilakse i hemoprofilakse protiv zaraznih bolesti, Sl.n. FBiH 10/2005 22. Pravilnik o nacinu pregleda umrlih i nacinu utvrñivanju vremena uzroka smrti, Sl.n. FBiH 15/2000 23. Pravilnik o nacinu obavljanja obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, Sl.n. FBiH 60/2006 24. Pravilnik o uslovima u pogledu strucne spreme uposlenika, tehnicke opremljenosti prostorija i drugih uslova kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, privredna drustva odnosno fizicke osobe-obrtnici za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, Sl.n. FBiH 60/2006, 82/2006 25. Pravilnik o tehnickim i sanitarno-higijenskim uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruzenog rada koje se bave prometom otrova, Sl.l. SFRJ 9/1986 26. Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, opreme i medicinsko-tehnicke opreme za obavljanje privatne prakse u zdravstvenoj djelatnosti, Sl.n. FBiH 30/2000 27. Pravilnik o uvjetima za rad zdravstvenih radnika izvan punog radnog vremena, Sl.n. FBiH 1/2005 28. Pravilnik o nomenklaturi, standardima i normativima u zdravstvenoj djelatnosti, Sl.l. SRBiH 10/1983 29. Zakon o zastiti osoba sa dusevnim smetnjama, Sl.n. FBiH 37/2001 30. Pravilnik o registraciji lijekova, Sl.n. FBiH 34/2002 31. Pravilnik o prijavljivanju i praenju nus pojava lijekova, Sl.n. FBiH 32/2002 32. Pravilnik o uvjetima uvoza lijekova koji nemaju odobrenje za stavljanje lijeka u promet u Federaciji BiH, Sl.n. FBiH 41/2004 33. Kriterij za izbor proizvoñaca lijekova za registraciju u Federaciji BiH, Sl.n. FBiH 22/2002 34. Pravilnik o dobroj transportnoj i skladisnoj praksi, Sl.n. FBiH 38/2002 35. Pravilnik o dobroj laboratorijskoj praksi, Sl.n. FBiH 38/2002 36. Pravilnik o dobroj proizvodnoj praksi, Sl.n. FBiH 38/2002 37. Pravilnik o uvjetima prostora,opreme i kadra za organizovanje depoa lijekova, Sl.n. FBiH 22/2002 38. Naredba o nacinu i uvjetima vrsenja redovne kontrole svake serije uvezenog lijeka i ljekovite supstance u Federaciji BiH, Sl.n. FBiH 29/2006 39. Naredba o visini i plaanju naknada za pokrivanje troskova ispitivanja i utvrñivanja zdravstvene ispravnosti zivotnih namirnica i predmeta ope upotrebe koji se uvoze u Federaciju Bosne i Hercegovine, Sl.n. FBiH 34/2003 40. Zakon o prometu otrova, Sl.l. SFRJ 13/1991 41. Zakon o hrani, Sl.gl. BiH 50/2004 42. Pravilnik o uslovima u pogledu mikrobioloske ispravnosti kojima moraju odgovarati zivotne namirnice u prometu, Sl.l. SFRJ 45/1983, 18/1987, 43/1989

78

43. Pravilnik o metodama vrsenja mikrobioloske analize i superanalize zivotnih namirnica, Sl.l. SFRJ 25/1980 44. Zakon o zdravstvenoj ispravnosti zivotnih namirnica i predmeta opste upotrebe, Sl.l. SFRJ 53/1991 45. Uputstvo o nacinu uzimanja uzoraka za vrsenje analiza i superanaliza namirnica i predmeta opste upotrebe, Sl.l. SFRJ 60/1978 46. Pravilnik o uslovima uz koje se mogu stavljati u promet i upotrebljavati voda za pie, zivotne namirnice i predmeti opste upotrebe koji sadrze radioaktivne tvari iznad odreñenih granica aktivnosti, Sl.l. SFRJ 23/1986 47. Pravilnik o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opste upotrebe koji se mogu stavljati u promet, Sl.l. SFRJ 26/1983, 61/1984, 56/1986, 50/1989 ,18/1991 48. Pravilnik o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti dijetetskih namirnica koje se mogu stavljati u promet, Sl.l. SFRJ 4/1985, 70/1986, 69/1991 49. Pravilnik o uslovima pod kojima se mogu stavljati u promet zivotne namirnice i predmeti opste upotrebe konzervisani zracenjem, Sl.l. SFRJ 68/1984 51. Pravilnik o nacinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za pie, Sl.l. SFRJ 33/1987 50. Pravilnik o metodi obavljanja analiza i superanaliza za odreñivanje kolicine teskih metala olova, bakra, zeljeza i nikla u zivotnim namirnicama, Sl.l. SFRJ 33/1984 51. Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama hemijskih i fizikalnih analiza radi kontrole kvaliteta siretne i razblazene siretne kiseline, Sl.l. SFRJ 26/1989. 52. Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama fizikalnih i hemijskih analiza za kontrolu kvaliteta zita, mlinskih i pekarskih proizvoda, tjestenina i brzo smrznutih tijesta, Sl.l. SFRJ 74/1988 53. Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama obavljanja hemijskih i fizickih analiza pia, Sl.l. SFRJ 70/1987 54. Pravilnik o metodama odreñivanja sadrzaja nitrata u hrani za djecu, Sl.l. SFRJ 2/1987 55. Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama hemijskih i fizikalnih analiza radi kontrole kvaliteta proizvoda od voa i povra, Sl.l. SFRJ 29/1983 56. Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama hemijskih i fizikalnih analiza mlijeka i proizvoda od mlijeka, Sl.l. SFRJ 32/198 57. Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama hemijskih i fizikalnih analiza kakao zrna, kakao proizvoda, proizvoda slicnih cokoladi, bombonskih proizvoda, krem proizvoda, keksa i proizvoda srodnih keksu, Sl.l. SFRJ 41/1987 58. Pravilnik o metodama za odreñivanje pH vrijednosti i kolicine toksicnih metala i nemetala u sredstvima za odrzavanje licne higijene, njegu i uljepsavanje lica i tijela i za utvrñivanje mikrobioloske ispravnosti tih sredstava, Sl.l. SFRJ 46/1983 59. Pravilnik o kolicinama pesticida i drugih otrovnih tvari, hormona, antibiotika i mikotoksina koji se mogu nalaziti u zivotnim namirnicama, Sl.l. SFRJ 59/1983. 60. Pravilnik o kvalitetu jestivih ulja, masti i masti biljnog i zivotinjskog porijekla, margarina i srodnih proizvoda, Sl.l. SFRJ 25/1992 61. Naredba o pakovanju i deklarisanju tecnog deterdzenta za rucno pranje posuda, Sl.l. SFRJ 34/1990

79

62. Zakon o zdravstvenom nadzoru zivotnih namirnica i predmeta opste upotrebe, Sl.l. SRBiH 43/1986 63. Pravilnik o uslovima i nacinu vrsenja zdravstvenog pregleda zivotnih namirnica i predmeta opste upotrebe u toku njihove proizvodnje i nacinu voñenja evidencije o njihovom ispitivanju, Sl.l. SRBiH 25/1987. 65. Pravilnik o tehnickim uslovima pri izgradnji i rekonstrukciji fabrika tjestenina, Sl.l. FNRJ 42/1960 64. Pravilnik o sanitarno higijenskim uslovima prostorija u kojima se proizvode, cuvaju i stavljaju u promet zivotne namirnice i predmeti opste upotrebe, Sl.l. SRBiH 25/1987 66. Pravilnik o posebnoj radnoj odjeci i obuci lica koja rade u proizvodnji i prometu zivotnih namirnica i predmeta opste upotrebe, Sl.l. SRBiH 30/1988 67. Pravilnik o nacinu i obimu sticanja potrebnih znanja o higijeni zivotnih namirnica i predmeta opste upotrebe, Sl.l. SRBiH 30/1988 68. Pravilnik o kvalitetu mlijeka, proizvoda od mlijeka, sirila i cistih kultura, Sl.l. SFRJ 55/1982, 39/1989 69. Pravilnik o kvalitetu aditiva za prehrambene proizvode, Sl.l. SFRJ 39/1989, 22/1990 70. Pravilnik o metodama ispitivanja kvaliteta jaja i proizvoda od jaja, Sl.l. SFRJ 72/1987 71. Pravilnik o kvalitetu seera, Sl.l. SFRJ 7/1992 72. Pravilnik o kvalitetu supa, koncentrata za supu, koncentrata za umake i dodatke jelima, Sl.l. SFRJ 5/1982, 58/1985 73. Pravilnik o kvalitetu riba, rakova, skoljkasa, morskih jezeva, Sl.l. SFRJ 65/1979, 48/1984 74. Pravilnik o kvalitetu proizvoda od voa, povra, pecurki i pektinskih proizvoda, Sl.l. SFRJ 1/1979, 20/1982 75. Pravilnik o kvalitetu piva, Sl.l. SFRJ 91/1991 76. Pravilnik o kvalitetu pekarskog kvasca, Sl.l. SFRJ 32/1987 77. Pravilnik o kvalitetu osvjezavajuih bezalkoholnih pica, Sl.l. SFRJ 52/1983, 56/1983 78. Pravilnik o kvalitetu mesa pernate zivine, Sl.l. SFRJ 1/1981, 51/1988, 55/1991 79. Pravilnik o kvalitetu meda i drugih pcelinjih proizvoda metodama za kontrolu meda i drugih pcelinjih proizvoda, Sl.l. SFRJ 4/1985, 7/1992 80. Pravilnik o kvalitetu keksa i proizvoda srodnih keksu, Sl.l. SFRJ 68/1978, 63/1979 81. Pravilnik o kvalitetu kafe, proizvoda od kafe i surogata kafe, Sl.l. SFRJ 55/1989, 57/1989, 36/1991 82. Pravilnik o kvalitetu kafe i surogata kafe, caja, zacina, koncentrata za supu, pekarskog kvasca, praska za pecivo, praska za puding, dijetalnih proizvoda i aditiva, Sl.l. SFRJ 83. 22/1963, 2/1964, 25/1965, 50/1966, 54/1967, 10/1967, 15/1968, 53/1969,2 7/1971, 8/1975, 60/1977, 58/1977, 13/1978, 41/1980, 20/19 84. Pravilnik o kvalitetu kakao proizvoda, proizvoda slicnih cokoladi, krem proizvoda i bombonskih proizvoda, Sl.l. SFRJ 23/1988, 63/1988, 36/1989, 21/1990

80

85. 85. Pravilnik o kvalitetu jestivog maslinovog ulja i mijesanog maslinovog ulja, Sl.l. SFRJ 51/1991 86. 86. Pravilnik o kvalitetu jestivih pecurki i proizvoda od jestivih pecurki, Sl.l. SFRJ 46/1991, 64/1991 87. Pravilnik o kvalitetu jaja i proizvoda od jaja, Sl.l. SFRJ 55/1989 88. Pravilnik o kvalitetu zacina, ekstrakta zacina i mjesavina zacina, Sl.l. SFRJ 4/1985, 84/1987 89. 89. Pravilnik o kvalitetu zita, mlinskih i pekarskih proizvoda, tjestenina i brzo smrznutih tijesta, Sl.l. SFRJ 53/1983, 57/1988 90. Pravilnik o kvalitetu vina, Sl.l. SFRJ 17/1981,14/1989 91. Pravilnik o kvalitetu bjelancevinastih proizvoda i mjesavine bjelancevinastih proizvoda za prehrambenu industriju, Sl.l. SFRJ 41/1985 92. Pravilnik o kvalitetu alkoholnih pia, Sl.l. SFRJ 16/1988, 63/1988 93. Naredba o pakovanju i deklarisanju sampona za pranje kose, Sl.l. SFRJ 34/1990 94. Naredba o pakovanju i deklarisanju paste za zube, Sl.l. SFRJ 29/1983, 26/1990 95. Naredba o pakovanju i deklarisanju deterdzenata u obliku praska za pranje predmeta od tekstila, Sl.l. SFRJ 53/1983 96. Naredba o obaveznom donosenju proizvoñacke specifikacije za sampone za pranje kose, Sl.l. SFRJ 29/1985 97. Naredba o obaveznom donosenju proizvoñacke specifikacije za tecne deterdzente za rucno pranje posuda, Sl.l. SFRJ 67/1985 98. Naredba o obaveznom donosenju proizvoñacke specifikacije za paste za zube, Sl.l. SFRJ 29/1985 99. Naredba o obaveznom donosenju proizvoñacke specifikacije za deterdzente za masinko i rucno pranje predmeta od tekstila, Sl.l. SFRJ 53/1983 100. Pravilnik o podacima koje u posebnoj evidenciji vode zdravstvene organizacije, te nacinu i rokovima dostavljanja podataka i obavjestenja, Sl.l. SFRJ 64/1991 101. Zakon o prevozu opasnih materija, Sl.l. SFRJ 27/1990, 45/1990 102. Zakon o proizvodnji i primjeni otrova, Sl.l. SRBiH 11/1988 103. Zakon o sprecavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga, Sl.gl. BiH 6/2008 104. Zakon o uslovima i postupku za prekid trudnoe, Sl.l. SRBiH 29/1977 105. 105. Zakon o uzimanju i presañivanju dijelova ljudskog tijela u svrhu lijecenja, Sl.l. SRBiH 36/1984, 26/1989 106. Pravilnik o uslovima koje mora ispunjavati zdravstvene organizacije za uzimanje, obradu, cuvanje i presañivanje dijelova ljudskog tijela u svrhu lijecenja, Sl.l. SRBiH 18/1987 107. Pravilnik o poblizim med. kriterijima te nacinu i postupku utvrñivanja smrti osobe kojoj se dijelovi tijela mogu uzimati radi presañivanja, Sl.l. SFRJ 64/1991 108. Pravilnik o nacinu voñenja evidencije o izvorima jonizirajuih zracenja i o ozracivanju stanovnistva i lica koja su pri radu izlozena dejstvu jonizirajuih zracenja, Sl.l. SFRJ 40/1987 109. Pravilnik o higijensko-tehnickim uslovima za osnivanje domova ucenika, Sl.l. SRBiH 24/1981

81

110. Pravilnik o uslovima za prodaju zivotnih namirnica i predmeta opste upotrebe van prostorija odreñenih za prodaju i nacinu vrsenja zdravstvenog nadzora, Sl.l. SRBiH 12/1977 111. Pravilnik o uslovima za prevoz zivotnih namirnica, Sl.l. SRBiH 30/1988 112. Pravilnik o tehnicko-tehnoloskim uslovima pri izgradnji i rekonstrukciji mlinova, Sl.l. FNRJ 42/1960 113. Pravilnik o tehnickim uslovima pri izgradnji i rekonstrukciji pekara, Sl.l. SFRJ 24/1963 Pravilnik o sanitarno-higijenskim uslovima prostorija u kojima se proizvode, cuvaju i stavljaju u promet zivotne namirnice i predmeti opste upotrebe, Sl.l. SRBiH 25/1987 114. Pravilnik o nacinu iskopavanja i prenosenja umrlih lica, Sl.l. SFRJ 42/1985 115. Pravilnik o mjerama za zastitu od sirenja zaraze unutar zdravstvenih organizacija, Sl.l. SFRJ 49/1986 116. Pravilnik o minimalnim uslovima za uklanjanje i konacnu dispoziciju komunalnih, industrijskih i drugih otpadaka, Sl.l. SRBiH 34/1991 117. Odluka o mjerama za zastitu od sindroma stecenog nedostatka imuniteta, Sl.l. SFRJ 36/1986 118. Normativi za planiranje, projektovanje, izgradnju i namjestaj ustanova za predskolsko vaspitanje i obrazovanje u SR BiH, Sl.l. SRBiH 3/1988, 4/1988 119. Pravilnik o uslovima koje u pogledu kadra i opreme moraju ispunjavati zdravstvene organizacije za obavljanje zdravstvenog pregleda vozaca motornih vozila, Sl.l. SRBiH 37/1979 120. Pravilnik o uslovima za rad zdravstvene organizacije koje uzimaju, presañuju, obraduju-tipiziraju i cuvaju dijelove ljudskog tijela, Sl.l. SFRJ 64/1991 121. Pravilnik o uslovima za organizovanje porodilista i stacionara, Sl.l. SFRJ 4/1995 122. Pravilnik o postupku i nacinu vrsenja ljekarskih pregleda radnika, Sl.l. SRBiH 2/1981 123. Pravilnik o postupku za uzimanje krvi i urina radi utvrñivanja alkoholisanosti ucesnika u saobraaju i dr., Sl.l. SRBiH 13/1980 124. Pravilnik o posebnim zdravstvenim uslovima radnika koji neposredno ucestvuju u vrsenju i regulisanju zeljez. saobraaja, Sl.l. SRBiH 7/1981 125. Pravilnik o organizaciji hitne medicinske pomoi, Sl.l. SRBiH 32/1987 126. Pravilnik o opstim, tehnickim i strucnim uslovima za osnivanje i rad organizacija udruzenog rada u oblasti socijalne zastite, Sl.l. SRBiH 17/1988 129. Pravilnik o nacinu utvrñivanja uzroka smrti, Sl.l. SFRJ 1/1982 130. Odluka o utvrñivanju dijagnostickih postupaka i neophodne medicinske opreme po nivoima zdravstvene zastite u radioloskoj i laboratorijskoj djelatnosti, Sl.l. SRBiH 27/1988 131. Pravilnik o nacinu, postupku i kriterijima za utvrñivanje privremene sprijecenosti za rad zbog bolesti ili povrede, Sl.l. SRBiH 35/1987, 43/1989

2.10. Inspektorat inspekcije rada

82

1. Pravilnik o opstim mjerama i normativima zastite pri radu sa dizalicama, Sl.l. SFRJ 55/1969 2. Zakon o radu, Sl.n. FBiH 43/1999,32/2000,29/2003 3. Zakon o zastiti osoba sa dusevnim smetnjama, Sl.n. FBiH 37/2001 4. Krivicni Zakon F BiH, Sl.n. FBiH 36/2003,36/2006 5. Zakon o prekrsajima F BiH, Sl.n. FBiH 31/2006,41/2007 6. Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, Sl.n. FBiH 36/2003, 35/2005, 31/2006 7. Zakon o privrednim drustvima, Sl.n. FBiH 23/1999, 45/2000, 2/2002, 6/2002, 29/2003, 68/2005, 69/2005, 6/2006,91/2007 8. Zakon o standardizaciji, Sl.l. RBiH 13/1993,13/1994,9/1995,Sl.gl. BiH 19/2001 9. Zakon o ogranicenoj uporabi duhanskih prerañevina, Sl.n. FBiH 6/1998,35/1998,11/1999 10. Zakon o uvjetima i nacinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta, Sl.n. FBiH 27/1997, 35/2005, 25/2006 11. Zakon o zaposljavanju stranaca, Sl.n. FBiH 8/1999 12. Zakon o strajku, Sl.n. FBiH 14/2000 13. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, Sl.n. FBiH 29/1998, 49/2000, 32/2001, 73/2005, 59/2006 14. Zakon o maticnoj evidenciji, Sl.n. FBiH 42/2004 15. Zakon o posredovanju u zaposljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, Sl.n. FBiH 55/2000, 22/2005 16. Zakon o vijeu zaposlenika, Sl.n. FBiH 38/2004 17. Zakon o zastiti na radu, Sl.l. SRBiH 22/1990 18. Pravilnik o zastiti na radu na zeljeznicama, Sl.l. SRBiH 42/1986 19. Pravilnik o uslovima za utvrñivanje radnih mjesta sa posebnim uslovima rada i ljekarskim pregledima na tim radnim mjestima, Sl.l. SRBiH 2/1991 20. Pravilnik o obliku i sadrzaju isprave iz oblasti zastite na radu, Sl.l. SRBiH 2/1991 21. Pravilnik o voñenju evidencije ,cuvanju isprava i sadrzaju godisnjeg izvjestaja iz oblasti zastite na radu, Sl.l. SRBiH 2/1991 22. Zakon o ustanovama, Sl.l. RBiH 6/1992,8/1993,13/1994 23. Porodicni zakon F BiH, Sl.n. FBiH 35/2005 24. Pravilnik o visini i nacinu isplate opravdanih troskova i mjesecne naknade osobi koja vrsi nadzor nad ostvarivanjem roditeljske skrbi 25. Zakon o osnovama socijalne zastite,zastite civilnih zrtava rata i zastite porodice sa djecom, Sl.n. FBiH 36/1999, 54/2004, 39/2006 26. Zakon o zastiti nasilja u porodici, Sl.n. FBiH 22/2005 27. Zakon o udrugama i fondacijama u FBiH, Sl.n. FBiH 45/2002 28. Zakon o smjestaju djece u druge porodice, Sl.l. RBiH 9/1978 29. Standardna klasifikacija djelatnosti u F BiH, Sl.n. FBiH 8/2008 30. Normativi strucnog rada u centrima za socijalni rad, 31. Opsti pravilnik o higijensko-tehnickim zastitnim mjerama pri radu, Sl.l. SFRJ 35/1969 32. Pravilnik o higijenskim i tehnickim zastitnim mjerama pri radu u grafickim preduzeima, Sl.l. FNRJ 56/1947

83

33. Pravilnik o higijenskim i tehnickim zastitnim mjerama pri radu u kamenolomima i ciglanama, kao i kod vañenja gline, pijeska i sljunka, Sl.l. FNRJ 69/1948 34. Pravilnik o higijensko-tehnickim zastitnim mjerama pri radu na preradi i obradi metala, Sl.l. FNRJ 40/1961 35. Pravilnik o mjerama i normativima zastite na radu na oruñima za rad, Sl.l. SFRJ 18/1991 36. Pravilnik o obezbjeñenju smjestaja i ishrane radnika, odnosno njihovom prevozu od mjesta stanovanja da mjesta rada i natrag, Sl.l. SRBiH 18/1980 37. Pravilnik o opremi i postupku za pruzanje prve pomoi i o organizovanju sluzbe spasavanja u slucaju nezgode na radu, Sl.l. SFRJ 21/1971 38. Pravilnik o opstim mjerama i normativima zastite na radu na oruñima za rad i ureñajima, Sl.l. SFRJ 18/1967,18/1991 39. Pravilnik o opstim mjerama i normativima zastite na radu od buke u radnim prostorijama, Sl.l. SFRJ 29/1971 40. Pravilnik o opstim mjerama zastite na radu za grañevinske objekte namijenjene za radne i pomone prostorije i radne prostore, Sl.l. SRBiH 5/1988 41. Pravilnik o postupku skraivanja radnog vremena na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada, Sl.l. SRBiH 5/1986 42. Pravilnik o sredstvima licne zastite na radu i licnoj zastitnoj opremi, Sl.l. SFRJ 35/1969 43. Pravilnik o tehnickim i zdravstveno tehnickim zastitnim mjerama na radovima pri hemijsko-tehnoloskim procesima, Sl.l. FNRJ 55/1950 44. Pravilnik o tehnickim i zdravstveno tehnickim zastitnim mjerama pri radu u crnoj metalurgiji, Sl.l. FNRJ 7/1955 45. Pravilnik o tehnickim normativima za elektricne instalacije niskog napona, Sl.l. SFRJ 53/1988 46. Pravilnik o tehnickim normativima za primjenu motornih lancanih testera u sumarstvu, Sl.l. SFRJ 34/1980 47. Pravilnik o tehnickim normativima za ski-liftove, Sl.l. SFRJ 2/1985 48. Pravilnik o uslovima za utvrñivanje radnih mjesta sa posebnim uslovima rada i ljekarskim pregledima radnika na tim radnim mjestima, Sl.l. SRBiH 2/1991 49. Pravilnik o zastiti na radu pri termickoj obradi legura lakih metala u kupatilima sa nitratnim solima, Sl.l. SFRJ 48/1965 50. Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru tereta u teretna motorna vozila i istovaru tereta iz takvih vozila, Sl.l. SFRJ 17/1966 52. Pravilnik o zastiti na radu u izradi eksploziva i baruta i manipulisanja eksplozivima i barutima, Sl.l. SFRJ 55/1969 53. Pravilnik o zastiti na radu u sumarstvu, Sl.l. SRBiH 20/1985 54. Uputstvo o postupku vrsenja nadzora, Sl.l. SRBiH 28/1988 55. Pravilnik o zastiti na radu pri mehanickoj preradi i obradi drveta i slicnih materijala, Sl.l. SRBiH 5/1986 56. Pravilnik o zastiti na radu pri odrzavanju motornih vozila i prevozu motornim vozilima, Sl.l. SFRJ 55/1965 57. Uputstvo o postupku vrsenja nadzora nad primjenom propisa iz oblasti zastite na radu pri gradnji tunela, Sl.l. SRBiH 28/1988 58. Pravilnik o zastiti na radu u poljoprivredi, Sl.l. SFRJ 36/1968

84

59. Pravilnik o tehnickim normativima za pekare, Sl.l. SFRJ 13/1992 60. Pravilnik o tehnickim normativima za mlin za preradu zita u mlinske proizvode, Sl.l. SFRJ 13/1992 61. Pravilnik o tehnickim normativima za elektricne instalacije niskog napona, Sl.l. SFRJ 53/1988, 54/1988 62. Pravilnik o zastiti na radu pri korisenju elektricne struje, Sl.l. SRBiH 34/1988 63. Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru tereta u teretna motorna vozila i istovaru tereta iz takvih vozila, Sl.l. SFRJ 17/1966 64. Pravilnik o radnoj knjizici, Sl.n. FBiH 43/1999,53/2000 65. Pravilnik o opstim mjerama zastite na radu za grañevinske objekte namijenjene za radne i pomone prostorije i radne prostore, Sl.l. SRBiH 5/1988 66. Pravilnik o zastiti na radu sa razvijacima acetilena i acetilenskim stanicama, Sl.l. SRBiH 32/1987 67. Pravilnik o nacinu i postupku vrsenja periodicnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zastite na radu, Sl.l. SRBiH 2/1991 65. Pravilnik o evidencijama u oblasti zaposljavanja, Sl.n. FBiH 24/2006 68. Uredba o uslovima koje je preduzee odnosno drugo pravno lice duzno da ispunjava u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja registrovane djelatnosti, Sl.n. FBiH 15/1998, 15/1999 69. 69. Pravilnik o uvjetima za rad zdravstvenih radnika izvan punog radnog vremena, Sl.n. FBiH 1/2005 70. Pravilnik o osnovnim elementima koje mora sadrzavati strucno misljenje u postupku posredovanja prije pokretanja postupka za razvod braka, Sl.n. FBiH 5/2006 71. Pravilnik o uvjetima koje mora ispuniti fizicka i pravna osoba ovlastena za posredovanje izmeñu bracnih partnera prije pokretanja postupka za razvod braka, Sl.n. FBiH 5/2006 72. Pravilnik o visini i nacinu isplate opravdanih troskova i mjesecne naknade osobi koja vrsi nadzor nad ostvarivanjem roditeljskog staranja, Sl.n. FBiH 18/2006 73. Pravilnik o visini iznosa isplate opravdanih troskova i mjesecne naknade osobi koja vrsi nadzor nad ostvarivanjem roditeljskog staranja, Sl.n. FBiH 18/2006 74. Upustvo o metodama utvrñivanja podobnosti djeteta i osobe koja zeli usvojiti dijete i nacinu izrade misljenja o podobnosti za usvojenje na osnovu Porodicnog zakona, 75. Upustvo o nacinu voñenja zapisnika i spisa predmeta o usvojenju, Sl.n. FBiH 23/2006 76. Upustvo o nacinu voñenja evidencije i dokumentacije o usvojenoj djeci, Sl.n. FBiH 17/2006 77. Upustvo o voñenju evidencije i dokumentacije o osobama stavljenim pod starateljstvo, o poduzetim mjerama starateljstva i o imovini stienika, Sl.n. FBiH 17/2006 78. Upustvo o voñenju evidencije sudskih odluka i sporazuma o izdrzavanju djece i roditelja, Sl.n. FBiH 17/2006 79. Pravilnik o ocjenjivanju osteenja organizma kod osoba sa invaliditetom u postupku ostvarivanja prava po zakonu o temeljima socijalne zastite,zastite civilnih zrtava rata i zastite obitelji sa djecom, Sl.n. FBiH 46/2005

85

80. Upustvo o nacinu isplate novcanih primanja lica sa invaliditetom i o nacinu voñenja evidencije o korisnicima prava, Sl.n. FBiH 46/2005 81. Pravilnik o nacinu i mjestu provedbe zastite mjere obaveznog psihosocijalnog tretmana ucinilaca nasilja u porodici, Sl.n. FBiH 60/2006 82. Pravilnik o nacinu provedbe zastitnih mjera koje su u nadleznosti policije, Sl.n. FBiH 9/2006

3. PREGLED ZAKONA I PROPISA PO KANTONIMA FBIH 3.1. Kanton Sarajevo ­ Sluzbene novine 1. 2. 3. 4. 5. 6. Zakon o kvalitetu zraka 10/99-383. Zakon o zastiti od buke 10/99-398 Odluka o obrazovanju Strucnog savjeta za zastitu okoline 3/98-49. Odluka o zastiti planinskih izvora vode za pie sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mosanice 22/97-539. Urbanisticka saglasnost, kao akt na temelju kojeg se izdaje grañevinska dozvola, propisuje i uvjete zastite okolisa Zakon o prostornom ureñenju 13/99-505, izmjene i dopune 19/99-733. Danom stupanja na snagu ovog zakona, na podrucju Kantona Sarajevo, primjenjuje se i Zakon o prostornom ureñenju, objavljen u SI. SR BiH broj 9/87-245, - preciseni tekst - 23/98-689, 24/89-671, 10/90-288, 14/90- 411, 15/90-421, i 14/91-471, i Sl. R BiH broj 25/94-426 i Zakon o primjeni Zakona o prostornom ureñenju, Sluzbeni list R BiH broj 16/92-410, 13/94-1 89 i 20/95-583, i propisi doneseni na osnovu njega, koji su u nadleznosti Federacije, u slucajevima koji ovim zakonom nisu regulisani, dok nadlezni organi vlasti ne odluce drugacije. Zakon o vodama Kantona Sarajevo 16/00 Odluka o obrazovanju Savjeta za vode 20/04

7. 8.

3.2. Zenicko ­ dobojski kanton ­ Sluzbene novine 1. Zakon o vodama Zenicko-dobojskog kantona 8/00, 15/03 2. Zakon o ukidanju Zakona o otpadnim materijalima i sekundarnim sirovinama 3/99-45. Zakon o otpadnim materijalima i sekundarnim sirovinama objavljen je u Sl. n. Kantona broj 16/97-1055. 3. Pravilnik o minimalnim tehnickim uvjetima za prikupljanje otpadnih materijala i proizvodnju sekundarnih sirovina 4/98-147. 4. Zakon o zastiti okoline 1/00-1. 5. Odluka o osnivanju Fonda za zastitu okoline 8/00-346. 6. Pravilnik o posebnom rezimu kontrole djelatnosti koje ugrozavaju ili mogu ugroziti covjekovu okolinu 10/00-425. 7. Odluka o granicnim vrijednostima emisija polutanata i granicnim vrijednostima zagañenosti 11/00-482.

86

8. Odluka o zastiti izvorista vode za pie na Makis potoku i Trebeckoj rijeci 1/06___ 9. Odluka o zastiti izvorista prirodne vode «Cerik» 1/06-___ 10. Odluka o zastiti izvorista vode za pie «Ravna rijeka» sa pripadajuim izvorima «Matina voda», «Novo Vrelo» i «Klaria Izvor», «Mala Rijeka», «Ograjina», izvori «Bukovik», «Jakovac», «Izvor III» Zepackog vodovoda 3/05 11. Odluka o zastiti izvorista vode za pie Babina rijeka zenickog vodovoda 13/03 12. Pravilnik o visini i nacinu plaanja troskova rada komisija u postupku izdavanja vodoprivrednih uvjeta, vodoprivrednih saglasnosti, vodoprivrednih dozvola i vodoprivrednih naloga 17/98 3.3. Tuzlanski kanton ­ Sluzbene novine 1. 2. 3. 4. Zakon o vodama Tuzlanskog Kantona Sl.novine TK 15/99 Zakon o sumama Tuzlanskog Kantona Sl.novine TK 10/99 Zakon o zastiti okolice 6/98-254. Zakon o zastiti prirode 10/99-341. Stupanjem na snagu federalnog zakona kojim se regulise pitanje zastite prirode, nastaje obaveza da se ovaj Zakon usaglasi sa odredbama federalnog zakona. Odluka o osnivanju Ekoloskog fonda 3/99-54. Zakon o zastiti zraka 6/00-228. Zakon o prenosenju nadleznosti za voñenje prvostepenog upravnog postupka u oblasti ogranicenja prava vlasnika odnosno korisnika zemljista 13/03 Uredba o katastru zagañivaca voda 2/05 Odluka o proglasenju akumulacije «Modrac» dobrom u opoj upotrebi 6/03

5. 6. 7. 8. 9.

3.4. Zapadnohercegovacki kanton ­ Narodne novine 1. Zakon o zastiti okolisa Narodne novine Zupanije Zapadnohercegovacke 5/00-162. 2. Uredba o procjeni utjecaja na okolis, Narodne novine Zupanije Zapadnohercegovacke 15/00 ZUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVACKA Narodne novine 3. Odluka o utvrñivanju interesa Zupanije Zapadnohercegovacke za izgradnju Hidroelektrane "Pec Mlini" - Grude 9/01 3.5. Srednobosanski kanton ­ Sluzbene novine 1. Zakon o vodama 14/02 2. Pravilnik o imenovanju strucnog povjerenstva za obavljanje tehnickog pregleda dokumentacije i objekta iz vodoprivredne djelatnosti te o utvrñivanju iznosa i nacinu plaanja troskova rada povjerenstva u postupku izdavanja akata o vodoprivrednim uvjetima, vodoprivrednih suglasnosti i vodoprivrednih dozvola 9/01 3. Pravilnik o nacinu prikupljanja, odlaganja, razvrstavanja i obavljanja otkupa sekundarnih sirovina i otpadnog materijala Srednjobosanski Kanton/Zupanija Sredisnja Bosna Sl. novine 7/99 4. Zakon o zastiti od buke; 11/00-366.

87

5. Zakon o kvalitetu zraka; 11/00-382. 6. Pravilnik o nacinu prikupljanja, odlaganja, razvrstavanja i obavljanja otkupa sekundarnih sirovina i otpadnog materijala 7/99-274. 3.6. Posavski kanton ­ Narodne novine 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Zakon o vodama Zupanije Posavske 2/00 Odluka o usvajanju zupanijskog Operativnog plana obrane od poplava 1/05 Pravilnik o iskaznici vodoprivrednog inspektora Zupanije Posavske 1/98 Zakon o zastiti okolisa 4/00-133. Odluka o utvrñivanju grañevina, djelatnosti i zahvata koje mogu u znatnoj mjeri utjecati na okolis Zupanije Posavske 5/00-260 Pravilnik o izboru i odrzavanju vatrogasnih aparata 2/00-87. Zakon o prostornom ureñenju 5/99-349. Danom stupanja na snagu ovog zakona na podrucju Zupanije prestaje primjena propisa o prostornom ureñenju koji su primjenjivani na podrucju Zupanije. Izuzetno, odredbe o prostornom ureñenju koje ureñuju nadleznost Federacije BiH, primjenjivat e se zateceni propisi koji su primjenjivani u Zupaniji. Pravilnik o kontroli projekta 4/00-162. Zakon o grañenju 5/99-371. Danom stupanja na snagu ovog zakona na podrucju Zupanije prestaje primjena propisa o grañenju koji su primjenjivani na podrucju Zupanije.

8. 9.

3.7. Hercegbosanska zupanije ­ Narodne novine 1. Odluka o dodjeli na trajno koristenje zgrade Djecjeg vrtia i neizgrañenog gradskog grañevinskog zemljista za nadogradnju Djecjeg vrtia u Drvaru 5/98149. 2. Odluka o visini godisnje vodne naknade sto se plaa na cestovna motorna vozila i prikljucna vozila 9/97 3. Pravilnik o sluzbenoj iskaznici zupanijskog vodoprivrednog inspektora 15/98 4. Rjesenje (o visini troskova postupka za izdavanje vodoprivrednih uvjeta, saglasnosti, dozvola i sl. vodoprivrednih akata) 15/98 3.8. Unsko-sanski kanton - Sluzbeni glasnik 1. Pravilnik o odvodnji zagañenih voda na podrucjima grada gdje nije izrañena javna kanalizacija 10/01

3.9. Bosansko-podrinjski kanton - Sluzbeni glasnik 1. Odluka o kantonalnim naknadama za izvañeni pijesak i sljunak iz korita i obala vodotoka na podrucju Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde 12/023.10. Hercegovacko-neretvanski kanton

88

Zakon o Vladi Hercegovacko-neretvanskog kantona Zakon o zastiti od pozara Zakon o sudskim taksama s tarifama Zakon o prosvjetnoj inspekciji Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraaja na putevima u HNK 6. Zakon o estradnoj djelatnosti 7. Zakon o obrtu 8. Zakon o zapaljivim tecnostima i gasovima 9. Zakon o eksplozivnim materijalima za privrednu upotrebu 10. Zakon o zastiti zraka 11. Zakon o zastiti prirode 12. Zakon o socijalnoj zastiti

1. 2. 3. 4. 5.

89

ANEKS IV

Zakoni u parlamentarnoj proceduri 1. ZAKONI U PARLAMENTARNOJ PROCEDURI- FBIH 1. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o posebnim uslovima za obavljanje poslova Meñunarodne spedicije u vezi sa carinjenjem robe - hitni postupak 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turistickim zajednicama i unapreñenju turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine 3. Prijedlog zakona o agencijama i unutrasnjim sluzbama za zastitu ljudi i imovine hitni postupak 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli cijena 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu - skraeni postupak 6. Prijedlog za donosenje izmjena i dopuna Zakona o elektricnoj energiji 7. Nacrt zakona o poljoprivrednom zemljistu 8. Nacrt zakona o novcanim podrskama u poljoprivredi i ruralnom razvoju 9. Nacrt zakona o elektricnoj energiji 10. Nacrt zakona o ugostiteljskoj djelatnosti 11. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o sumama Federacije BiH 2. ZAKONI U PARLAMENTARNOJ PROCEDURI-BIH 1. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o carinskoj tarifi BiH 2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraaja na putevima u BiH 4. Prijedlog zakona o Fiskalnom vijeu BiH 5. Prijedlog okvirnog zakona o srednjem strucnom obrazovanju i obuci u BiH 6. Prijedlog zakona o kontroli kretanja oruzja i vojne opreme 7. Prijedlog zakona o zastiti domae proizvodnje unutar sporazuma CEFTA 8. Prijedlog zakona o granicnoj kontroli 9. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o upravnim sporovima BiH 10. Prijedlog zakona o javnim cestama 90

11. Prijedlog zakona o prestanku vazenja Zakona o flasiranim pitkim vodama BiH 12. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o krivicnom postupku BiH 13. Prijedlog zakona o podrsci domaoj proizvodnji 14. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o klasifikaciji djelatnosti u BiH

91

Information

Microsoft Word - Inspections - legal database and fact finding - final Sept 08.doc

92 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

888719


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - Inspections - legal database and fact finding - final Sept 08.doc
IZVJESTAJ O RADU KANTONALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ZA 2007 GODINU