Read untitled text version

L

1

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Izdaje:

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Zelenih beretki 26, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Odgovara:

Zdenko Milinovi, direktor

Pripremili:

Clanovi radne grupe za Nomenklaturu industrijskih proizvoda: Jasmina Vidovi, Svjetlana Kezunovi, Milka Jankovi - BHAS Nusreta Imamovi - Kaljanac, Amira Moranki, Nasiha Imsirovi -FZS Biljana uki, Zora Dragi, Mirjana Bandur - RZSRS

Lektorica: Tehnicka obrada: Dizajn i prijelom: Stampa:

Amra Kapetanovi Timur Ljubunci, dipl. ing. inf. Lejla Raki

Avery d.o.o.

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

SADRZAJ

SADRZAJ ..................................................................................................................................................................... 3 PREDGOVOR .............................................................................................................................................................. 7 DIO I METODOLOSKE NAPOMENE ...................................................................................................................... 9 1. 2. UVOD ............................................................................................................................................................... 9 OSNOVNE KARAKTERISTIKE .................................................................................................................. 12 2.1 NAMJENA...................................................................................................................................................... 12 2.2 ORGANIZACIJA I SISTEM OZNACAVANJA NIP BIH 2010 ................................................................... 12 2.2.1 Organizacija nomenklature ........................................................................................................................ 12 2.2.2 Sistem oznacavanja NIP BiH 2010............................................................................................................ 13 2.3 PRIMJENA NIP BIH 2010 ............................................................................................................................. 14 2.3.1 Usaglasenost sa Evropskim standardima i propisima ................................................................................ 14 2.3.2 Stupanje na snagu i implementacija NIP BiH 2010................................................................................... 14 2.3.3 Izmjene u NIP BiH 2010 ........................................................................................................................... 14 3. OSNOVNI POJMOVI I DEFINICIJE ............................................................................................................ 15 3.1 POJAM INDUSTRIJE .................................................................................................................................... 16 3.2 STATISTICKE JEDINICE ............................................................................................................................. 16 3.3 PROIZVODNJA ............................................................................................................................................. 17 3.4 PROIZVOD .................................................................................................................................................... 17 4. PRIKUPLJANJE I DOSTAVLJANJE PODATAKA U PRODCOM ISTRAZIVANJU .................................. 18 5. ODNOSI U PROIZVODNJI ............................................................................................................................... 19 5.1 REDOVNA - VLASTITA PROIZVODNJA - (REGULAR PRODUCTION) ............................................... 19 5.2 PROIZVODNJA ODNOSNO PRERADA NA OSNOVU UGOVORA ­ (OUTSOURCING) .................... 19 5.3 INDUSTRIJSKE USLUGE ­ (INDUSTRIAL SERVICES) .......................................................................... 21 5.3.1 Dorada - (Treatment) ................................................................................................................................. 21 5.3.2 Odrzavanje i popravci - (Repairs and Maintenance) ................................................................................. 22 5.3.3 Sastavljanje - (Assembly work) ................................................................................................................. 22 6. MJERNE JEDINICE ....................................................................................................................................... 24 6.1 MJERNE JEDINICE KOJE SE KORISTE ZA ISKAZIVANJE OBIMA PROIZVODNJE ......................... 24 6.2 MJERNE JEDINICE KOJE SE KORISTE U OPISIMA PROIZVODA ....................................................... 25 7. SKRAENICE................................................................................................................................................ 25 DIO II NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE NIP BiH 2010........ 27 B VAENJE RUDA I KAMENA.......................................................................................................................... 29 VAENJE UGLJENA I LIGNITA ................................................................................................................ 29 05.1 Vaenje kamenog ugljena ........................................................................................................................ 29 05.2 Vaenje lignita........................................................................................................................................... 29 06 VAENJE SIROVE NAFTE I PRIRODNOG PLINA .................................................................................. 29 06.1 Vaenje sirove nafte .................................................................................................................................. 29 06.2 Vaenje prirodnog plina ............................................................................................................................ 29 07 VAENJE METALNIH RUDA..................................................................................................................... 29 07.1 Vaenje zeljeznih ruda .............................................................................................................................. 29 07.2 Vaenje ruda obojenih metala ................................................................................................................... 29 08 VAENJE OSTALIH RUDA I KAMENA.................................................................................................... 30 08.1 Vaenje kamena, pijeska i gline ................................................................................................................ 30 08.9 Vaenje ruda i kamena d. n. ...................................................................................................................... 31 05

3

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

C

PRERAIVACKA INDUSTRIJA ..................................................................................................................... 32 10 PROIZVODNJA PREHRAMBENIH PROIZVODA ..................................................................................... 32 10.1 Prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih proizvoda ................................................................. 32 10.2 Prerada i konzerviranje riba, ljuskara i mekusaca ..................................................................................... 35 10.3 Prerada i konzerviranje voa i povra........................................................................................................ 37 10.4 Proizvodnja biljnih i zivotinjskih ulja i masti ............................................................................................ 40 10.5 Proizvodnja mlijecnih proizvoda ............................................................................................................... 42 10.6 Proizvodnja mlinskih proizvoda, skroba i skrobnih proizvoda.................................................................. 44 10.7 Proizvodnja pekarskih proizvoda, proizvoda od brasna i kolaca ............................................................... 46 10.8 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda ............................................................................................ 46 10.9 Proizvodnja pripremljene hrane za zivotinje ............................................................................................. 50 11 PROIZVODNJA PIA ................................................................................................................................... 51 11.0 Proizvodnja pia ........................................................................................................................................ 51 12 PROIZVODNJA DUHANSKIH PROIZVODA ............................................................................................. 53 12.0 Proizvodnja duhanskih proizvoda.............................................................................................................. 53 13 PROIZVODNJA TEKSTILA ......................................................................................................................... 53 13.1 Priprema i predenje tekstilnih vlakana....................................................................................................... 53 13.2 Tkanje tekstila ........................................................................................................................................... 55 13.3 Dovrsavanje tekstila .................................................................................................................................. 57 13.9 Proizvodnja ostalog tekstila ....................................................................................................................... 59 14 PROIZVODNJA ODJEE ............................................................................................................................. 63 14.1 Proizvodnja odjee, osim krznene odjee.................................................................................................. 63 14.2 Proizvodnja proizvoda od krzna ................................................................................................................ 69 14.3 Proizvodnja pletene i heklane odjee......................................................................................................... 70 15 PROIZVODNJA KOZE I SRODNIH PROIZVODA..................................................................................... 70 15.1 Stavljenje i obrada koze; proizvodnja putnih i rucnih torbi, sedlarskih i kaisarskih proizvoda; dorada i bojenje krzna ............................................................................................................................................. 70 15.2 Proizvodnja obue .................................................................................................................................... 72 16 PRERADA DRVA I PROIZVODA OD DRVA I PLUTA, OSIM NAMJESTAJA; PROIZVODNJA PREDMETA OD SLAME I PLETARSKIH MATERIJALA........................................................................ 73 16.1 Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane grae); impregnacija drveta................................................ 73 16.2 Proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala ......................................................... 74 17 PROIZVODNJA PAPIRA I PROIZVODA OD PAPIRA .............................................................................. 77 17.1 Proizvodnja celuloze, papira i kartona ....................................................................................................... 77 17.2 Proizvodnja proizvoda od papira i kartona ................................................................................................ 81 18 STAMPANJE I UMNOZAVANJE SNIMLJENIH ZAPISA ......................................................................... 83 18.1 Stampanje i usluzne djelatnosti u vezi sa stampanjem .............................................................................. 83 18.2 Umnozavanje snimljenih zapisa ................................................................................................................ 85 19 PROIZVODNJA KOKSA I RAFINIRANIH NAFTNIH PROIZVODA ....................................................... 85 19.1 Proizvodnja proizvoda koksnih pei.......................................................................................................... 85 19.2 Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda ................................................................................................. 85 20 PROIZVODNJA HEMIKALIJA I HEMIJSKIH PROIZVODA .................................................................... 86 20.1 Proizvodnja osnovnih hemikalija, gnojiva i dusicnih spojeva, plastike i sintetickog kaucuka u primarnim oblicima..................................................................................................................................................... 86 20.2 Proizvodnja pesticida i drugih agrohemijskih proizvoda ......................................................................... 101 20.3 Proizvodnja boja, lakova i slicnih premaza, grafickih boja i kitova ........................................................ 102 20.4 Proizvodnja sapuna i deterdzenata, sredstava za cisenje i poliranje, parfema i toaletno- kozmetickih preparata .................................................................................................................................................. 103 20.5 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda ................................................................................................. 105 20.6 Proizvodnja umjetnih vlakana ................................................................................................................. 109

4

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

PROIZVODNJA OSNOVNIH FARMACEUTSKIH PROIZVODA I FARMACEUTSKIH PREPARATA ............................................................................................................................................... 110 21.1 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda4 ...................................................................................... 110 21.2 Proizvodnja farmaceutskih preparata ...................................................................................................... 112 22 PROIZVODNJA PROIZVODA OD GUME I PLASTICNIH MASA ......................................................... 113 22.1 Proizvodnja proizvoda od gume .............................................................................................................. 113 22.2 Proizvodnja proizvoda od plasticnih masa .............................................................................................. 115 23 PROIZVODNJA OSTALIH NEMETALNIH MINERALNIH PROIZVODA ............................................ 119 23.1 Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla ................................................................................................. 119 23.2 Proizvodnja vatrostalnih proizvoda ......................................................................................................... 122 23.3 Proizvodnja proizvoda od gline za graevinarstvo .................................................................................. 123 23.4 Proizvodnja ostalih proizvoda od porculana i keramike .......................................................................... 124 23.5 Proizvodnja cementa, kreca i gipsa ......................................................................................................... 125 23.6 Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa .................................................................................. 126 23.7 Rezanje, oblikovanje i obrada kamena .................................................................................................... 127 23.9 Proizvodnja brusnih proizvoda i nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n. ............................................... 128 24 PROIZVODNJA BAZNIH METALA .......................................................................................................... 129 24.1 Proizvodnja sirovog zeljeza, celika i ferolegura ...................................................................................... 129 24.2 Proizvodnja cijevi, crijeva, supljih profila i pripadajueg pribora od celika ........................................... 134 24.3 Proizvodnja ostalih proizvoda primarne prerade celika........................................................................... 136 24.4 Proizvodnja baznih plemenitih i ostalih obojenih metala ........................................................................ 139 24.5 Lijevanje metala ...................................................................................................................................... 143 25 PROIZVODNJA GOTOVIH METALNIH PROIZVODA, OSIM MASINA I OPREME.......................... 144 25.1 Proizvodnja metalnih konstrukcija .......................................................................................................... 144 25.2 Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i slicnih posuda...................................................................... 145 25.3 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje .............................................................. 146 25.4 Proizvodnja oruzja i municije.................................................................................................................. 146 25.5 Kovanje, presovanje, stancanje i valjanje metala; metalurgija praha ...................................................... 147 25.6 Povrsinska obrada i prevlacenje metala; masinska obrada metala........................................................... 148 25.7 Proizvodnja sjeciva, alata i metalnih proizvoda za opu namjenu........................................................... 149 25.9 Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala .................................................................................... 154 26 PROIZVODNJA RACUNARA TE ELEKTRONICKIH I OPTICKIH PROIZVODA .............................. 160 26.1 Proizvodnja elektronickih komponenata i ploca...................................................................................... 160 26.2 Proizvodnja racunara i periferne opreme ................................................................................................. 162 26.3 Proizvodnja komunikacijske opreme ....................................................................................................... 163 26.4 Proizvodnja elektronickih ureaja za siroku potrosnju............................................................................ 164 26.5 Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navoenje; proizvodnja satova ............... 166 26.6 Proizvodnja opreme za zracenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme .................................. 170 26.7 Proizvodnja optickih instrumenata i fotografske opreme ........................................................................ 171 26.8 Proizvodnja magnetnih i optickih medija ................................................................................................ 173 27 PROIZVODNJA ELEKTRICNE OPREME................................................................................................. 173 27.1 Proizvodnja elektromotora, generatora, transformatora te ureaja za distribuciju i kontrolu elektricne energije .................................................................................................................................................... 173 27.2 Proizvodnja baterija i akumulatora .......................................................................................................... 176 27.3 Proizvodnja zice i elektroinstalacijskog materijala.................................................................................. 177 27.4 Proizvodnja elektricne opreme za rasvjetu .............................................................................................. 178 27.5 Proizvodnja aparata za domainstvo ....................................................................................................... 179 27.9 Proizvodnja ostale elektricne opreme ...................................................................................................... 182

21

5

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

28

PROIZVODNJA MASINA I UREAJA, D. N. .......................................................................................... 184 28.1 Proizvodnja masina za ope namjene ...................................................................................................... 184 28.2 Proizvodnja ostalih masina za ope namjene........................................................................................... 190 28.3 Proizvodnja masina za poljoprivredu i sumarstvo ................................................................................... 197 28.4 Proizvodnja masina za obradu metala i alatnih masina ........................................................................... 200 28.9 Proizvodnja ostalih masina za posebne namjene ..................................................................................... 204

PROIZVODNJA MOTORNIH VOZILA, PRIKOLICA I POLUPRIKOLICA ........................................... 212 29.1 Proizvodnja motornih vozila ................................................................................................................... 212 29.2 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica ................................... 214 29.3 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila .................................................................................... 215 30 PROIZVODNJA OSTALIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA ...................................................................... 216 30.1 Gradnja brodova i camaca ....................................................................................................................... 216 5 30.2 Proizvodnja zeljeznickih lokomotiva i tracnickih vozila ......................................................................... 217 30.3 Proizvodnja aviona i svemirskih letjelica te srodnih prijevoznih sredstava i opreme .............................. 218 30.9 Proizvodnja prijevoznih sredstava, d. n. .................................................................................................. 219 31 PROIZVODNJA NAMJESTAJA ................................................................................................................. 220 31.0 Proizvodnja namjestaja............................................................................................................................ 220 32 OSTALA PRERAIVACKA INDUSTRIJA............................................................................................... 222 32.1 Proizvodnja nakita, imitacije nakita (bizuterije) i srodnih proizvoda ...................................................... 222 32.2 Proizvodnja muzickih instrumenata ........................................................................................................ 223 32.3 Proizvodnja sportske opreme ................................................................................................................... 224 32.4 Proizvodnja igara i igracaka .................................................................................................................... 224 32.5 Proizvodnja medicinskih i stomatoloskih instrumenata i pribora ............................................................ 225 32.9 Preraivacka industrija, d. n. ................................................................................................................... 227 33 POPRAVAK I INSTALIRANJE MASINA I OPREME .............................................................................. 230 33.1 Popravak proizvoda od metala, masina i opreme .................................................................................... 230 33.2 Instaliranje industrijskih masina i opreme ............................................................................................... 232 D PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE ELEKTRICNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA ............................................................................................................................................ 233 35 PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE ELEKTRICNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA ........................................................................................................................................ 233 35.1 Proizvodnja, prijenos i distribucija elektricne energije............................................................................ 233 35.2 Proizvodnja plina; distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrezom.............................................. 234 35.3 Proizvodnja i snabdijevanje parom i klimatizacija .................................................................................. 234 E SNABDIJEVANJE VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, UPRAVLJANJE OTPADOM TE DJELATNOSTI SANACIJE OKOLISA ......................................................................................................... 234 38 SAKUPLJANJE OTPADA, DJELATNOSTI OBRADE I ZBRINJAVANJA OTPADA; RECIKLAZA MATERIJALA.............................................................................................................................................. 234 38.3 Reciklaza materijala ................................................................................................................................ 234

29

6

6

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

PREDGOVOR

Nomenklatura industrijskih proizvoda Bosne i Hercegovine - NIP BiH 2010 je nova nomenklatura industrijskih proizvoda BiH koja e zamijeniti do sada vazeu Nomenklaturu industrijskih proizvoda Bosne i Hercegovine - NIP BiH 2005. NIP BiH 2010 je standard koji se koristi za grupisanje i razvrstavanje industrijskih proizvoda u domenu poslovnih statistika, prvenstveno u statistici industrijske proizvodnje, pri kompiliranju kratkorocnih, godisnjih ili visegodisnjih statistickih podataka i indikatora, a ciji je osnovni cilj kvalitetno praenje promjena industrijske proizvodnje. Statisticka primjena NIP BiH 2010, mora se odvijati na sistematski nacin. NIP BiH 2010 se mora obavezno uvoditi u sva statisticka istrazivanja u BiH, koja su vezana za industrijske proizvode i primjenjivati na jedinstven i konzistentan nacin. Stoga, uz NIP BiH 2010 dajemo i osnovna metodoloska objasnjenja i uputstva za njenu statisticku primjenu. Nomenklatura industrijskih proizvoda Bosne i Hercegovine se direktno oslanja na odgovarajue standarde Evropske Unije koji regulisu ovu oblast tj. propis Vijea Evropske Zajednice o uspostavljanju i obaveznom provoenju statistickih istrazivanja industrijske proizvodnje u zemljama clanicama Evropske Zajednice (PRODCOM Propis) 1) i prateu standardnu listu industrijskih proizvoda - PRODCOM2) listu. PRODCOM lista je bazirana na kriterijumu industrijskog porijekla proizvoda tako da se industrijski proizvodi razvrstavaju prema djelatnosti u okviru koje su proizvedeni u jednom zaokruzenom tehnoloskom procesu, a ne na osnovu materijala od kojeg je proizvod nacinjen. To je jedna od osnovnih karakteristika evropskog sistema ekonomskih klasifikacija - princip djelatnosti. Statisticki sistem EU namee striktnu obavezu usaglasavanja svih vazeih namjenskih klasifikacija, a PRODCOM lista je namjenjena statistickim istrazivanjima industrijske proizvodnje i u skladu je sa centralnim ekonomskim klasifikacijama EU. To su klasifikacija ekonomskih djelatnosti - NACE3) i klasifikacija proizvoda po djelatnostima - CPA4) 2008. Nomenklatura industrijskih proizvoda Bosne i Hercegovine je povezana i sa drugim nomenklaturama proizvoda koje se koriste na svjetskom i evropskom nivou, prvenstveno sa nomenklaturom iz domena vanjske trgovine. To se postize primjenom PRODCOM liste koja se godisnje usklauje sa promjenama klasifikacije vanjske trgovine EU (CN)5) i UN (HS)6) i na taj nacin se osigurava uporedivost proizvodne statistike i statistike vanjske trgovine.

Council Regulation (EEC) No. 3924/91, od 19.12.1991. godine Naziv potice od francuskog izraza "PRODuction COMmunautaire" (Proizvodnja Zajednice). 3) NACE je akronim izveden iz francuskog naziva klasifikacije ekonomskih djelatnosti EU: "Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne" cija je primjena regulisana sljedeim propisima: NACE Rev.1 - prva jedinstvena klasifikacija ekonomskih djelatnosti EU utvrena propisom Vijea Evropske Zajednice (Council Regulation (EEC) No. 3037/90, od 09. 10. 1990. godine), NACE Rev.1.1 - azurirana verzija NACE Rev.1, utvrena propisom Evropske Komisije (European Commission - EC) No. 29/2002, od 19. 12. 2001. godine) - Statistical Classification of Economic Activities in the European Community). NACE Rev.1.1 je bila u primjeni u zemljama clanicama Evropske Unije od 01.01. 2003. godine NACE Rev.2 - nova znacajna revizija klasifikacije ekonomskih djelatnosti EU uspostavljena Propisom EC No. 1893/2006, 20.12.2006. i ona je u primjeni od 01.01.2008. godine u zemljama EU 4) Statistical Classification of Product by Activity in the European Economic Community: CPA 1993 (Council Regulation (EC) No. 3696/93) - prva jedinstvena klasifikacija proizvoda po djelatnosti koja je bila u primjeni od 20.01.1994. godine CPA 2002 (Commission Regulation (EC) No. 204/2002) - azurirana verzija CPA koja sadrzi izmjene i dopune Regulative Vijea br. 3696/93, koja je bila u primjeni u zemljama clanicama Evropske unije od 01.01.2003. godine CPA 2008 (Regulation (EC) No. 451/2008), koja je u primjeni od 01.01.2008. godine 5) Combined Nomenclature - Kombinovana Nomenklatura je klasifikacija koja se koristi u okviru EU za svrhe vanjske trgovine (Propis Vijea Ministara Evropske Zajednice (EEC) br. 2658/87 od 23.07.1987. godine. Vazea nomenklatura vanjske trgovine je CN 2010 (Commission regulation (EC) No. 948/2009, koja je u primjeni od 01.01.2010).

2) 1)

UN Harmonised commodity description and coding system ­ UN Harmonizovani sistem naziva (opisa) i brojcanog sifriranja roba. HS je meunarodna klasifikacija proizvoda koja se siroko koristi ne samo za carinske svrhe nego i u statistici trgovine, kao i za sve vrste transakcija u meunarodnoj trgovini.

6)

7

7

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Prvo PRODCOM istrazivanje u Bosni i Hercegovini provedeno je za 2003. godinu, a rezultati su objavljeni 2005. godine i od tada se godisnje prikupljaju i objavljuju podaci po NIP BiH 2005. U okviru zajednicke meunarodne i evropske revizije centralnih ekonomskih klasifikacija djelatnosti i proizvoda izvrsena je znacajna promjena klasifikacije Evropske Unije i do 01.01.2009. godine je u svim zemljama clanicama EU izvrsen proces prelaska na obaveznu primjenu klasifikacije djelatnosti NACE Rev.2 i klasifikacije proizvoda po djelatnosti CPA 2008. PRODCOM lista 20087) je prva revidirana lista bazirana na revidiranom sistemu centralnih ekonomskih klasifikacija. U skladu sa promjenom EU klasifikacije izvrsena je revizija odgovarajuih statistickih klasifikacija u Bosni i Hercegovini: Klasifikacije djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 - KD BiH 2010 (Sluzbeni Glasnik BiH , br. 47/10 od 08.06.2010) i Klasifikacije proizvoda po djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 - KPPD BiH 2010. NIP BiH 2010 je u potpunosti u skladu sa KD BiH 2010 i KPPD BiH 2010, a nastala je revizijom nomenklature industrijskih proizvoda NIP BiH 2005, koja je u upotrebi u redovnim godisnjim i mjesecnim istrazivanjima u BiH od 2005. godine. Nomenklatura industrijskih proizvoda Bosne i Hercegovine - NIP BiH 2010 je potpuno usaglasena sa PRODCOM listom iz 2010. godine8). U NIP BiH 2010 je u potpunosti preuzela strukturu i detaljnu razradu PRODCOM liste iz 2010. godine. NIP BiH 2010 sadrzi sifru, opis i mjernu jedinicu svakog industrijskog proizvoda (roba ili usluga), grupisanih po nivoima razrade klasifikacije ekonomskih djelatnosti EU NACE Rev.2, odnosno KD BiH 2010 i klasifikacije proizvoda po djelatnostima CPA 2008, odnosno KPPD BiH 2010. NIP BiH 2010 takoer obuhvata i neke proizvode koji nisu definisani u PRODCOM listi iz 2010. godine, a koji su znacajni za praenje promjena ukupne industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini. NIP BiH 2010 se mora usklaivati sa svim zvanicnim promjenama PRODCOM liste i prateih propisa Evropske Unije. Usklaivanje NIP BiH 2010 sa meunarodnim standardima vrsie Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine u saradnji sa Federalnim zavodom za statistiku i Republickim zavodom za statistiku Republike Srpske, donosenjem posebnog dokumenta (aneksa) koji e sadrzavati sve promjene NIP - a BiH 2010 ili utvrivanjem nove nomenklature industrijskih proizvoda, zavisno od obima promjena. U procesu ovog usklaivanja Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine obavie i sve potrebne revizije metodoloskih objasnjenja i uputa za statisticku primjenu NIP BiH 2010. NIP BiH 2010 je pripremljena u punoj saradnji sve tri statisticke institucije Bosne i Hercegovine: Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, Federalnog zavoda za statistiku i Republickog zavoda za statistiku Republike Srpske. NIP BiH 2010 je objavljena u Sluzbenom glasniku Bosne i Hercegovine broj 12/11 od 15.02.2011. godine.

Direktor Zdenko Milinovi

7) 8)

Commission Regulation (EC) No. 36/2009, od 11.07.2008. godine Commission Regulation (EU) No. 163/2010, od 09.02.2010. godine

8

8

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

DIO I METODOLOSKE NAPOMENE 1. UVOD

PRODCOM je naziv koji je EU usvojila za statistiku industrijske proizvodnje tj. za djelatnosti razvrstane u podrucja B, C, D i E statisticke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Rev. 2, koja se u zemljama EU pocela primjenjivati od 1. januara 2008. (Propis EC broj 1893/2006). Klasifikacija NACE Rev. 2 je zamijenila dotadasnju statisticku klasifikaciju ekonomskih djelatnosti ­ NACE Rev. 1.1 (Propis EC broj 29/2002). Nomenklatura industrijskih proizvoda Bosne i Hercegovine 2010 - NIP BiH 2010 obuhvata sljedea podrucja: B - "Vaenje ruda i kamena" C - "Preraivacka industrija" D - "Proizvodnja i snadbijevanje elektricnom energijom, plinom, parom i klimatizacija" E - "Snadbijevanje vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okolisa"

Osnov za provoenje statistickih istrazivanja industrijske proizvodnje cini propis Vijea Evropske Unije (EEC) broj 3924/91 o uspostavljanju i obaveznom provoenju ovog istrazivanja u zemljama clanicama Evropske Zajednice (PRODCOM Propis). Pravni osnov za provoenje istrazivanja industrijske proizvodnje prosiren je propisom Evropske Komisije (EC) broj 912/20049) koji regulise implementaciju osnovnog PRODCOM propisa. U skladu sa Clanom 2 (stav 2) PRODCOM propisa proizvodnja se mora pratiti po stavkama PRODCOM liste industrijskih proizvoda. Sama PRODCOM lista nije sastavni dio navedenog propisa nego se svake godine azurira i objavljuje. Prva PRODCOM lista je publikovana 1992. godine i usla je u obaveznu upotrebu 1993. godine. Naslovi PRODCOM liste su izvedeni iz EU, a time i UN klasifikacije vanjske trgovine CN, odnosno HS, tako da je svaki obavezni naziv proizvoda (kada su u pitanju robe) definisan jednim ili grupom naziva proizvoda iz Nomenklature vanjske trgovine i njihovim 8 - cifrenim siframa. Vazno je napomenuti da se upravo iz ovog razloga preporucuje koristenje "Opstih pravila za interpretaciju kombinovane Nomenklature CN" i pri interpretaciji PRODCOM liste. U originalnoj PRODCOM listi su date odgovarajue CN/HS sifre u koloni "Veze sa Nomenklaturom vanjske trgovine (HS/CN)". PRODCOM lista se azurira svake godine s obzirom na cinjenicu da se Nomenklatura vanjske trgovine Evropske Unije (CN) koriguje svake godine. Na ovaj nacin PRODCOM lista odrazava promjene i zadovoljava zahtjeve evropske i svjetske trgovacke politike. PRODCOM lista 2010, koja je direktno koristena za utvrivanje Nomenklature industrijskih proizvoda Bosne i Hercegovine NIP BiH 2010 zasniva se na CN Nomenklaturi za 2010. godinu10), u dijelu koji se odnosi na proizvode. Sifre industrijskih proizvoda Bosne i Hercegovine se sastoje od 8 cifara direktno preuzetih iz PRODCOM liste 2010. Mjerne jedinice su takoer u potpunosti preuzete iz PRODCOM liste 2010, s tim da su samo za proizvode za koje PRODCOM lista 2010 ne propisuje odreenu mjernu jedinicu, u NIP BiH 2010 izabrane jedinice koje su koristene u NIP BiH 2005, odnosno one jedinice koje osiguravaju najbolje praenje proizvodnje ovih proizvoda.

9)

10)

Commission Regulation (EC) No. 912/2004 od 29.04.2004. koji odreuje primjenu propisa Vijea Evropske Unije (EEC) broj 3924/91 Commission Regulation (EC) No. 948/2009, koji je u primjeni od 01.01.2010. godine

9

9

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Velike promjene do kojih je doslo u ekonomskim klasifikacijama Evropske Unije su uzrokovale utvrivanje i objavljivanje nove revidirane nomenklature industrijskih proizvoda Bosne i Hercegovine - NIP BiH 2010. Usljed promjene u naprijed navedenim centralnim evropskim klasifikacijama (prelazak sa NACE Rev.1.1. na NACE Rev. 2), a time i u samoj PRODCOM listi 2008 11) (prva PRODCOM lista u skladu sa NACE Rev.2) i u CPA 2008 doslo je do sljedeih velikih promjena nomenklature NIP BiH 2010: Neki proizvodi iz stare nomenklature su iskljuceni iz NIP BiH 2010 Neki proizvodi kojih nije bilo u staroj ukljuceni su u novu nomenklaturu Doslo je do sljedeih pregrupisavanja proizvoda: x x x Jedan proizvod po staroj nomenklaturi Æ jedan proizvod po novoj nomenklaturi Vise proizvoda po staroj nomenklaturi Æ jedan proizvod po novoj nomenklaturi Jedan proizvod po staroj nomenklaturi Æ vise proizvoda po novoj nomenklaturi

NIP BiH 2010 godine obuhvata odreene proizvode iz podrucja i oblasti koje nisu obuhvaene originalnom EU PRODCOM listom iz 2010. godine, kao sto su: Oblast 05 ­ "Vaenje uglja i lignita" Oblast 06 ­ "Vaenje sirove nafte i prirodnog plina" u okviru podrucja B ­ "Vaenje ruda i kamena" po NACE Rev.2 Oblast 19 ­ "Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda" u okviru podrucja C ­ "Preraivacka industrija" po NACE Rev.2 (osim 19.10.30) Podrucje D ­ "Proizvodnja i snadbijevanje elektricnom energijom, plinom, parom i klimatizacija" po NACE Rev.2 Podrucje E ­ "Snadbijevanje vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okolisa" po NACE Rev.2

Uprkos tome sto se neki proizvodi, shodno promjenama u osnovnim evropskim ekonomskim klasifikacijama i prateim promjenama strukture statistickog sistema EU, vise ne prate kroz PRODCOM istrazivanje, zbog njihovog znacaja i nepostojanja drugih specificnih istrazivanja u BiH kroz koja bi se oni pratili, oni su i dalje ukljuceni u NIP BiH 2010. Na ovaj se nacin osiguravaju neophodni podaci za adekvatno praenje promjena proizvodnje i strukture ukupne industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini. Najznacajnije promjene u Klasifikaciji djelatnosti BiH iz 2006. godine u domenu statistike industrije, koje se direktno odrazavaju na NIP BiH 2010, predstavljene su u sljedeoj tabeli zajedno sa osnovnim vezama izmeu KD BiH iz 2006. godine i KD BiH 2010:

11)

Commission Regulation (EC) No. 36/2009 koja se primjenjuje od 01. 02. 2009.

10

10

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

KD BiH (2006. god.) Podrucje C Opis Vaenje ruda i kamena Oblast 10 - 14 15 - 36 D Preraivacka industrija 37 E Proizvodnja i snadbijevanje elektricnom energijom, plinom i vodom 41 40 D Podrucje B C

KD BiH 2010 Opis Vaenje ruda i kamena Preraivacka industrija Snadbijevanje vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okolisa Proizvodnja i snadbijevanje elektricnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Oblast 05 - 09 10 - 33

36 - 39

E

35

Do veoma znacajnih promjena u NIP BiH 2010 je doslo usljed razdvajanja pojedinih podrucja iz KD BiH na vise podrucja u KD BiH 2010. Promjene u Klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 su se odrazile i na NIP BiH 2010, posebno u oblasti C ,,Preraivacka industrija", npr.: Kod proizvoda koji pripadaju oblasti 22 (po NIP BiH 2005) ,,Izdavacka djelatnost, stampanje i umnozavanje (reprodukcija) snimljenih zapisa" je doslo do znacajne reorganizacije u NIP BiH 2010 tako da su proizvodi rasporeeni po sljedeim oblastima iz KD BiH 2010: x x x x 18 ,,Stampanje i umnozavanje snimljenih zapisa", 32 ,,Ostala preraivacka industrija, d.n." 58 ,,Izdavacke djelatnosti", koja je izvan PRODCOM liste 2010 i 59 ,,Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvucnih zapisa i izdavanja muzickih zapisa", koja je izvan PRODCOM liste 2010.

-

Industrijske usluge popravke i montaze su iz NIP BiH 2005 po novoj NIP BiH 2010 grupisane u novu oblast 33 ,,Popravak i instaliranje masina i opreme". Treba istai da su neke stvarne industrijske usluge razvrstane prema KD BiH 2010 u opste neindustrijske usluge, npr. "Odrzavanje i popravak motornih vozila" (podrucje G, razred 45.20), u "Racunarsko programiranje, savjetovanje i djelatnosti u vezi s njima" (podrucje J, grana 62.0) i u "Popravak racunara i predmeta za licnu upotrebu i domainstvo" (podrucje S, oblast 95) i vise se ne prate kroz PRODCOM istrazivanja. Proizvodi po NIP BiH 2005 iz podrucja D ,,Preraivacka industrija", oblast 37 ,,Reciklaza" su premjesteni u podrucje E po NIP BiH 2010 ,,Snadbijevanje vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom, te djelatnosti sanacije zivotne sredine", u oblast 38 ,,Sakupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; reciklaza materijala".

-

Dok originalna EU PRODCOM lista 2010 obuhvata proizvode iz podrucja djelatnosti B i D, ali ne po svim oblastima, nomenklatura industrijskih proizvoda NIP BiH 2010 je sira i obuhvata i proizvode iz drugih oblasti i podrucja: 05 - "Vaenje uglja i lignita" 06 - "Vaenje sirove nafte i prirodnog plina" 35 - "Proizvodnja i snadbijevanje elektricnom energijom, plinom, parom i klimatizacija" 38 - "Sakupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; reciklaza materijala"

11

11

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

NIP BiH 2005 je sadrzavala oko 5000 proizvoda (ukljucujui proizvode iz oblasti "Vaenje uglja i lignita" i "Vaenje sirove nafte i prirodnog plina"), dok NIP BiH 2010 sadrzi 3916 proizvoda. Na ovaj nacin se osigurava kontinuitet praenja industrijske proizvodnje u svim oblastima kroz godisnje PRODCOM istrazivanje i racunanje mjesecnih indeksa industrijske proizvodnje dok se ne razviju odgovarajua specificna istrazivanja.

2.

2.1

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

NAMJENA

NIP BiH 2010 je jedinstveni i obavezujui standard za statisticku primjenu u Bosni i Hercegovini pri provoenju istrazivanja industrijske proizvodnje. Nomenklatura industrijskih proizvoda Bosne i Hercegovine se koristi u redovnim godisnjim i mjesecnim istrazivanjima industrije koja imaju sljedee osnovne ciljeve: prikupljanje, obrada i objavljivanje godisnjih podataka o industrijskoj proizvodnji u BiH, odnosno na teritoriji pojedinih entiteta i njihovih administrativnih jedinica, kao i u Brcko Distriktu BiH, i to na nivou proizvoda iz Nomenklature industrijskih proizvoda tj. provoenje tzv. godisnjeg PRODCOM istrazivanja industrije, obrada godisnjih podataka o industrijskoj proizvodnji na nivou proizvoda i odreivanje jedinstvenog sistema ponderisanja, na osnovu koje e se kompilirati mjesecni indeks fizickog obima industrijske proizvodnje za nivo Bosne i Hercegovine, za nivo svakog entiteta i Brcko Distrikta BiH, u skladu s evropskim standardima i propisima, prikupljanje mjesecnih podataka o industrijskoj proizvodnji na nivou proizvoda, obrada podataka, agregiranje i kompiliranje mjesecnih indeksa fizickog obima industrijske proizvodnje, u skladu s evropskim standardima i propisima, za nivo Bosne i Hercegovine, nivo svakog entiteta i Brcko Distrikta BiH, i to po razlicitim nivoima agregacije (podrucje, oblast, grana, razred, glavne industrijske grupe i ukupna industrija), diseminacija podataka o industrijskoj proizvodnji (PRODCOM rezultata) domaim i meunarodnim korisnicima, za potrebe analiza i uporeivanje statistickih podataka o industrijskoj proizvodnji s podacima vanjske trgovine i njihovo bilansiranje (proizvodnja + uvoz ­ izvoz) za ocjenu konkurentnosti domaih proizvoda na evropskom i svjetskom trzistu. diseminacija PRODCOM rezultata Eurostatu u skladu sa PRODCOM propisom, te ukljucivanje PRODCOM rezultata BiH u publikacije i na baze Eurostata, povezivanje i meusobna kontrola podataka o industrijskoj proizvodnji, prodaji, potrosnji industrijskih proizvoda, uvozu, izvozu, trgovini i sl. procjena nedostajuih kratkorocnih podataka o obimu proizvodnje odreivanje glavne djelatnosti statistickih jedinica u poslovnom registru odnosno azuriranje SPR (Statistickog poslovnog registra) iz podataka prikupljenih kroz PRODCOM istrazivanja.

-

-

-

-

2.2

2.2.1

ORGANIZACIJA I SISTEM OZNACAVANJA NIP BIH 2010

Organizacija nomenklature

NIP BiH 2010 sadrzi sifru, opis i mjernu jedinicu svakog industrijskog proizvoda (robe i industrijske usluge), grupisane po kategorijama razrade centralne klasifikacije djelatnosti NACE Rev.2 i centralne klasifikacije proizvoda po djelatnostima CPA 2008.

12

12

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

NIP BiH 2010 ima strukturu koja se sastoji iz 6 hijerarhijskih nivoa, i to: cetiri hijerarhijska nivoa grupisanja proizvoda po klasifikaciji djelatnosti KD BiH 2010: x podrucje (oznaceno jednoslovnom abecednom sifrom), x oblast (oznacena dvocifrenom brojcanom sifrom), x grana (oznacena trocifrenom brojcanom sifrom), x razred (oznacen cetverocifrenom brojcanom sifrom), jednog hijerarhijskog nivoa grupisanja proizvoda po klasifikaciji proizvoda po djelatnostima (KPPD BiH 2010): x potkategorija tj. grupa proizvoda po djelatnosti (oznacena sestocifrenom brojcanom sifrom). i osnovnog nivoa razrade: x proizvod (oznacen osmocifrenom brojcanom sifrom).

-

-

NIP BiH 2010 sadrzi ukupno: 4 podrucja, 30 oblasti, 106 grana, 249 razreda, 1516 podkategorija i 3916 proizvoda. Sifre i naslovi svih hijerarhijskih nivoa od podrucja klasifikacije djelatnosti do potkategorije klasifikacije proizvoda direktno su preuzeti iz KD BiH 2010 i KPPD BiH 2010. 2.2.2 Sistem oznacavanja NIP BiH 2010

Struktura sifre proizvoda NIP BiH 2010 sastoji se od osam brojcanih oznaka, a mozemo je prikazati na sljedei nacin:

Sifra NIP

XX.XX.XX.XX

Sifra razreda djelatnosti (iz KD BiH 2010) Sifra grupe proizvoda po djelatnosti (podkategorija KPPD BiH 2010) Sifra proizvoda po PRODCOM listi 2010

U hijerarhijskoj strukturi NIP BiH 2010, prve cetiri brojcane oznake (nivo razreda djelatnosti) preuzete su iz KD BiH 2010, a prvih sest brojcanih oznaka (agregirani nivo potkategorije proizvoda) preuzete su iz KPPD BiH 2010. Prvih osam brojcanih oznaka su za proizvode koji su obuhvaeni PRODCOM listom u NIP BiH 2010 direktno preuzete iz PRODCOM liste 2010 (oznake "XX.XX.XX.XX"). Meutim, za proizvode koji se ne nalaze u originalnoj EU PRODCOM listi 2010 u NIP BiH 2010 se formira sifra tako sto se prvih sest cifara preuzima iz KPPD BiH 2010, a ostale dvije se formiraju proizvoljno. Sifra djelatnosti, koja je sastavni dio sifre industrijskog proizvoda u NIP BiH 2010 omoguava povezivanje i uporeivanje podataka o industrijskoj proizvodnji sa drugim podacima koji su razvrstani po djelatnostima.

13

13

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

2.3

PRIMJENA NIP BIH 2010

NIP BiH 2010 koristi za: evidentiranje, prikupljanje, pripremu, pohranjivanje, obradu, kompiliranje, analizu, publikovanje i grupisanje podataka o industrijskoj proizvodnji na nivou proizvoda i na visim nivoima agregacije, cime se osigurava mogunost praenja stanja i kretanja industrijske proizvodnje na citavom ekonomskom podrucju Bosne i Hercegovine. Generalno, NIP BiH 2010 se primjenjuje: 2.3.1 u praenju promjena u kretanju i ucesu industrijske proizvodnje u ukupnom stanju ekonomije i za donosenje odgovarajuih mjera ekonomske politike; u sluzbenoj statistici, sistemu informisanja, evidenciji i planiranju industrijskog razvoja; za osiguranje meunarodne uporedivosti statistickih podataka iz domena industrijske proizvodnje; za analizu podataka o proizvodnji, uvozu i izvozu na nivou pojedinacnog proizvoda i visim nivoima agregacije; u naucno - istrazivackom i analitickom radu.

Usaglasenost sa Evropskim standardima i propisima

Prvi prikupljeni, obraeni i objavljeni podaci prema evropskom konceptu istrazivanja industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini odnose se na rezultate godisnjeg izvjestaja industrije za 2003. godinu, a temelje se na prvoj jedinstvenoj verziji nomenklature industrijskih proizvoda BiH koja je bila usklaena s PRODCOM listom iz 1994. godine. Ista jedinstvena Nomenklatura industrijskih proizvoda se prvi put pocela koristiti i za mjesecna istrazivanja industrije, pocevsi od januara 2005. godine. NIP BiH 2010 je prva revizija jedinstvene i zvanicno objavljene Nomenklature industrijskih proizvoda Bosne i Hercegovine - NIP BiH 2005, koja je usklaena sa evropskim standardima i propisima. 2.3.2 Stupanje na snagu i implementacija NIP BiH 2010

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine donosi poseban akt o utvrivanju Nomenklature industrijskih proizvoda NIP BiH 2010, koji se objavljuje u "Sluzbenom glasniku BiH". Nomenklatura industrijskih proizvoda NIP BiH 2010 je obavezujui standard za primjenu u cijeloj zemlji i za meunarodnu razmjenu podataka. NIP BiH 2010 e se prvo koristiti za prikupljanje i obradu podataka u godisnjem istrazivanju industrije za 2010. godinu. 2.3.3 Izmjene u NIP BiH 2010

Redovne godisnje korekcije Nomenklature industrijskih proizvoda NIP BiH 2010 e se vrsiti u skladu s promjenama u EU PRODCOM listi. Osim toga, centralne statisticke klasifikacije na kojim se temelje namjenske nomenklature nisu staticna kategorija. Razlog je u cinjenici da se ekonomija i njena struktura mijenjaju tokom vremena, nove tehnologije stvaraju nove djelatnosti i proizvode koji dobijaju sve veu vaznost, dok neke druge djelatnosti i njihovi proizvodi postepeno gube na vaznosti. Kako bi statisticke informacije o strukturi ekonomije zadrzale svoju aktuelnost, nuzno je s vremena na vrijeme revidirati postojee klasifikacije, iako to izaziva prekid vremenskih serija ili zahtijeva njihovu rekonstrukciju odnosno preracunavanje historijskih podataka u skladu sa novom nomenklaturom industrijskih proizvoda uspostavljanjem i koristenjem tabela veza, koje su pripremljene za interne statisticke potrebe.

14

14

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

3.

OSNOVNI POJMOVI I DEFINICIJE

NIP BiH 2010 je prvenstveno namjenjena godisnjem PRODCOM istrazivanju industrije, ali se koristi i u mjesecnom praenju industrijske proizvodnje u BiH. Godisnje PRODCOM istrazivanje industrije BiH regulisano je EU propisima (EEC 3924/91 i EC 912/2004) koji utvruju: podrucje primjene: djelatnost industrije, na teritoriji cijele BiH statisticka jedinica posmatranja: preduzee (lokalna jedinica) obuhvat: 90% ukupne vrijednosti proizvodnje svakog razreda djelatnosti u domenu industrijske proizvodnje, podrucja B, C, D i E klasifikacije djelatnosti informacije po pojedinacnom proizvodu iz nomenklature: a) fizicki obim proizvodnje, b) tip proizvodnje: S - prodata proizvodnja, T - ukupna proizvodnja ili I - industrijska usluga c) vrijednost proizvodnje (prodate ili ukupne proizvodnje) x x x x izvjestajni period: 1 godina, Rok: 6 mjeseci po isteku izvjestajne godine Nacin dostavljanja podataka Eurostatu: GESMES 2.1.4; Format: GESMES Nacin zastite povjerljivih podataka: Svi podaci, ukljucujui povjerljive, se salju Eurostatu, s tim da se povjerljivi podaci oznace da su povjerljivi.

Statisticka primjena NIP BiH 2010 zasniva se na vazeim propisima i prateim preporukama i uputstvima Evropske Unije i Ujedinjenih Nacija. Koncepti i definicije svih osnovnih pojmova koristenih u godisnjem PRODCOM istrazivanju industrije (kao sto su: statisticke jedinice, proizvod, proizvodnja i sl.) su usklaeni sa:

-

Uvodom u NACE Rev.2, PRODCOM propisima (EEC broj 3924/91 i EC broj 912/2004), trenutno vazeom PRODCOM listom 2010 i uvodnim napomenama propisom Vijea Ministara Evropske Zajednice broj 696/93 o statistickim jedinicama za posmatranje i analizu proizvodnog sistema EU, uvodom u Sistem nacionalnih racuna Ujedinjenih Nacija SNA 93 12), uvodom u evropski sistem integrisanih ekonomskih racuna ESA 95 13).

UN System of National Accounts 1993 - SNA 93 European System of Integrated Economic Accounts (ESA 95), usvojen od Vijea Europe, Regulation No. 2223/96, 25. juna 1996. godine, harmonizirano sa SNA 93

13)

12)

15

15

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

3.1

POJAM INDUSTRIJE

Pojam industrije koji se koristi u PRODCOM statistici definisan je s cetiri podrucja klasifikacije djelatnosti (u skladu sa NACE Rev.2) : BCDEVaenje ruda i kamena Preraivacka industrija Proizvodnja i snadbijevanje elektricnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Snadbijevanje vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okolisa i potpuno je u skladu sa definicijom EU.

3.2

STATISTICKE JEDINICE

Statisticke jedinice u poslovnoj statistici su autonomne institucije ili njihovi dijelovi koji se bave nekim ekonomskim djelatnostima. One se bave ekonomskim transakcijama roba i usluga pri cemu angazuju vlastitu radnu snagu za proizvodnju roba i usluga koje se mogu prodati, davati drugima bez naknade ili koristiti za dalju proizvodnju. Vazna karakteristika je to da sve statisticke jedinice mogu stvarati finansijske obaveze i mogu posjedovati materijalna i nematerijalna sredstva. Jedinice posmatranja - (Observation units) su one jedinice za koje se kompiliraju statisticki podaci u cilju praenja njihovih karakteristika. Glavno ogranicenje koje se postavlja na jedinicu posmatranja je njena autonomnost u odnosu na finansiranje i proces proizvodnje. Ovo kao rezultat ima dva tipa jedinica posmatranja: jedinice koje su potpuno autonomne u odnosu na sve funkcije vezane za finansiranje i proces proizvodnje (preduzee) i jedinice koje su autonomne samo u odnosu na proces proizvodnje (lokalne jedinice u sastavu preduzea). Autonomija u donosenju odluka znaci da takve jedinice imaju administrativnu evidenciju o svim osnovnim karakteristikama procesa.

Izvjestajne jedinice - (Reporting units) su jedinice od kojih se trazi da dostave podatke. To mogu biti same jedinice posmatranja ili sasvim odvojene jedinice. U PRODCOM istrazivanju to su preduzea razvrstana u podrucja djelatnosti B, C, D i E (industrija), kao i ona preduzea koja nisu razvrstana u podrucja industrije, ali imaju jedinice u sastavu koje se bave industrijskom djelatnosu. Preduzee - (Enterprise) je najmanja kombinacija pravnih jedinica koja cini organizacionu jedinicu za proizvodnju dobara i usluga i ima odreeni stepen autonomije pri odlucivanju, posebno pri rasporeivanju vlastitih resursa. Preduzee obavlja jednu ili vise djelatnosti na jednoj ili vise lokacija. Lokalna jedinica - (Local unit) je preduzee ili njegov dio (npr. radionica, fabrika, skladiste, kancelarija, rudnik, stovariste) smjesteno na geografski odreenom mjestu. Na svakom ili sa svakog od tih mjesta, izuzev u nekim posebnim slucajevima, jedna ili vise osoba obavlja neku ekonomsku djelatnost (nekad i samo dio radnoga vremena), za jedno te isto preduzee.

16

16

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

3.3

PROIZVODNJA

Proizvodnja - (Production) je djelatnost ciji je rezultat proizvod. Termin se koristi u vezi s cijelim nizom ekonomskih djelatnosti. U domenu industrije proizvodnja je proces ciji je rezultat industrijski proizvod definisan Nomenklaturom industrijskih proizvoda, a to znaci roba (dobra) ili usluge. Proizvodnja je postupak obrade sirovina, materijala, poluproizvoda i drugih slicnih ulaza (inputa) za koji je karakteristicno to da ulazi po okoncanju postupka obrade mijenjaju svoj prvobitni oblik i odlike tj. rezultat obrade je novi proizvod. Industrijski proces - (Industrial process) je proces transformacije (fizicke, hemijske, rucne ili bilo kakve druge transformacije) koji se koristi u proizvodnji novih proizvoda (za direktnu, meufaznu ili investicionu potrosnju), u preradi ve koristenih (rabljenih) proizvoda, tj. reciklazi ili za pruzanje usluga u industriji (podrucja djelatnosti B, C, D i E). Preraivacka djelatnost - (Processing) je fizicka i/ili hemijska transformacija materijala, tvari ili sastojaka u nove proizvode. Materijali, tvari ili sastojci koji se transformisu su sirovine koje nastaju kao proizvodi poljoprivrede, sumarstva, ribarstva ili rudarstva, kao i proizvodi ili poluproizvodi drugih preraivackih djelatnosti. U statistici industrije koriste se i precizniji pojmovi za definisanje proizvodnje: redovna proizvodnja, usluzna proizvodnja industrijskih proizvoda (proizvodnja po ugovoru - outsourcing), ukupna proizvodnja, pruzanje industrijskih usluga (obrada, prerada, montaza itd.), zavisno od glavnih karakteristika djelatnosti koja se obavlja i zavisno od toga ko je vlasnik sirovina i drugih ulaza u proces obrade, i zavisno od toga za ciji se racun obavlja proizvodnja ili pruzaju usluge. Proizvodnju mozemo mjeriti na razlicite nacine, koristei fizicke ili vrijednosne pokazatelje.

3.4

PROIZVOD

Proizvod ­ (Product) je izlaz tj. rezultat neke industrijske djelatnosti, a definisan je Nomenklaturom industrijskih proizvoda. Ovaj se termin koristi kao opi naziv za robe odnosno dobra koji imaju fizicku dimenziju, ali i za usluge. Dobra ­ (Goods) su fizicki predmeti (objekti) za kojima postoji potreba na trzistu i nad kojima se moze utvrditi pravo vlasnistva, koje se moze prenijeti sa jedne pravne jedinice na drugu u okviru trzisnih transakcija. Za njima postoji potreba jer se mogu koristiti da zadovolje potrebe ili zelje domainstava ili drustvene zajednice ili se mogu iskoristiti za proizvodnju drugih dobara ili usluga. Proizvodnja i razmjena dobara su sasvim razlicite djelatnosti. Neka se dobra uope ne mogu razmjenjivati, dok se druga mogu prodati ili kupiti vise puta. Razdvajanje proizvodnje dobara od njihove prodaje i dalje preprodaje je ekonomski znacajna odlika dobara, koju usluge nemaju. Roba - (Commodity) je prenosivo dobro koje je mogue razmjenjivati. Ona moze biti samo serijski proizvod s proizvodne linije, jedinstveni primjerak (npr. umjetnicka slika) ili materijalni medij za pruzanje usluge (npr. prenosni medij na kojoj je zapisan trazeni software). Ovo je termin koji se najcese koristi u carinskim klasifikacijama. Poluproizvodi ­ (Semi - finished Products) su prosli fazu obrade, ali zahtijevaju dodatnu obradu kako bi bili pogodni za koristenje. Mogu biti prodati za dalju obradu drugim preraivacima, a jedan od tipicnih primjera za to su grubi metalni odljevci prodati drugima radi dovrsavanja. Usluge ­ (Services) nisu posebne cjeline nad kojima se moze uspostaviti pravo vlasnistva i kojima se moze trgovati (mogu se razmjenjivati) nezavisno od njihove proizvodnje. Usluge su raznovrsni output-i koji su proizvedeni po narudzbi i koji tipicno obuhvataju promjene uslova tj. karakteristika potrosnih jedinica koje su ostvarene djelatnostima proizvoaca, a skladu sa zahtijevima krajnjeg korisnika. U trenutku zavrsetka tj. kompletnog ostvarenja usluge ona mora biti i isporucena korisniku. Pruzanje usluga mora biti ograniceno na one djelatnosti koje

17

17

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

jedna jedinica moze izvrsiti u korist druge jedinice. U protivnom se usluzne djelatnosti ne bi mogle razvijati i za njih ne bi bilo trzista.

4.

PRIKUPLJANJE I DOSTAVLJANJE PODATAKA U PRODCOM ISTRAZIVANJU

U PRODCOM statistici industrije prikupljaju se podaci o: ostvarenoj proizvodnji, internoj potrosnji vlastitih proizvoda, zalihama i prodaji pojedinacnih proizvoda koji su definisani Nomenklaturom industrijskih proizvoda. Na taj su nacin za neki konkretan proizvod prikazani: proizvodnja kao izvor raspolozivih kolicina, a potrosnja, prodaja i zavrsne zalihe kao rashodna strana bilansa raspolozivih kolicina. Pri tome se svi navedeni podaci skupljaju za dvije razlicite vrste proizvodnje: Vlastitu proizvodnju Proizvodnju na osnovu ugovora (outsourcing)

U procesu industrijske proizvodnje i pruzanja sa njom povezanih industrijskih usluga javljaju se brojne mogunosti uspostavljanja poslovnih veza i slozenih ugovornih odnosa sto otezava provoenje statistickih istrazivanja i prikupljanje i dostavljanje korektnih podataka. Da bi prikupljeni podaci bili sto kvalitetniji neophodno je pri prikupljanju i obradi statistickih podataka koristiti iste definicije i ista pravila interpretacije: Gotov proizvod ­ (Finished Product). Pojam gotov proizvod definise svaki proizvod koji je u procesu proizvodnje dostigao odgovarajui stepen prerade ili dorade tako da je u Nomenklaturi industrijskih proizvoda naveden pod posebnom sifrom i nazivom. Pojam tako definisanog gotovog proizvoda obuhvata i sve radove dovrsavanja proizvoda kojima pripadaju cisenje, pakovanje, ispitivanje kvaliteta, klasiranje i slicno. Kolicine neispravnih proizvoda ("skart") ne smatraju se gotovim proizvodima. Intermedijarni proizvod ­ (Intermmediate Product) Ovo je proizvod, koji je dostigao odreeni stepen prerade ili dorade tako da je definisan u Nomenklaturi industrijskih proizvoda, a koji je proizvelo preduzee/lokalna jedinica. Ovaj se proizvod u istom preduzeu, u istoj ili drugoj lokalnoj jedinici u sastavu tog preduzea dalje prerauje ili obrauje i takvim se postupcima pretvara u novi proizvod iz Nomenklature industrijskih proizvoda (ili se ugrauje u novi proizvod). Ovi proizvodi se posebno iskazuju u PRODCOM istrazivanju kao proizvodi utroseni za dalju proizvodnju u istom preduzeu/lokalnoj jedinici. Proizvodi kupljeni od treih osoba radi preprodaje u istom obliku u kojem su i kupljeni ne smatraju se intermedijarnim proizvodima, kao ni proizvodi koji se koriste za bruto investicije u vlastiti fiksni kapital preduzea/lokalne jedinice. Nedovrsen proizvod ­ (Unfinished Product) Proizvod koji nije dosegao odreeni stepen prerade ili dorade definisan Nomenklaturom NIP BiH 2010 smatra se nedovrsenim i ne iskazuje se u PRODCOM istrazivanju. Ukupna proizvodnja ­ T (Total Production) Ukupna proizvodnja je ukupna kolicina odreenog proizvoda definisanog Nomenklaturom industrijskih proizvoda, proizvedena u jedinici posmatranja u izvjestajnoj godini, bez obzira na to da li je prodata treim licima u zemlji ili inostranstvu (izvoz), stavljena na zalihe gotovih proizvoda (namijenjenih prodaji) ili se koristila za dalju internu preradu (intermedijarni proizvodi), ili kombinovano. Ukupna proizvodnja se iskazuje po obimu, tj. u mjernim jedinicama fizickog obima, bilo da su proizvodi: Transformisani (processed into) u drugi proizvod Ugraeni (fitted in) u drugi proizvod Stavljeni na zalihe

Ovo ukljucuje i one proizvode koji su dalje upotrijebljeni u istom preduzeu za proizvodnju drugog proizvoda. Prodata proizvodnja ­ S (Production Sold) Pod pojmom prodata proizvodnja podrazumijevaju se kolicine i ukupna vrijednost proizvoda koji su bilo kada proizvedeni, a koji su prodati (fakturisani) u izvjestajnom periodu.

18

18

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Prodata proizvodnja se iskazuje po vrijedosti i obimu. U nekim slucajevima u PRODCOM listi 2010 nije precizirana jedinica obima, ali u tim slucajevima su u NIP BiH 2010 one precizirane po uzoru na NIP BiH iz 2005. godine. Vrijednost prodate proizvodnje ­ (Value of Production Sold) Vrijednost prodate proizvodnje se obracunava na osnovu prodajne cijene na izlazu iz preduzea (ex - works) i prodate kolicine u toku izvjestajnog perioda. Vrijednost prodate proizvodnje uvijek ukljucuje i troskove pakovanja, cak i kada su ovi troskovi fakturisani posebno. Meutim, vrijednost prodate proizvodnje ne obuhvata: poreze na promet ili takse koje se naplauju od potrosaca, posebno obracunate i fakturisane troskove, popuste potrosacima

Jedinicna vrijednost proizvoda - (Unit Value) prodatih proizvoda predstavlja prosjecnu vrijednost jedinice proizvoda, a ne pravu prosjecnu cijenu tih proizvoda. Ovaj se podatak ne prikuplja direktno ve se dobije dijeljenjem vrijednosti prodatih proizvoda, s prodatim kolicinama tih proizvoda, a izrazena je u konvertibilnim markama (KM).

5.

5.1

ODNOSI U PROIZVODNJI

REDOVNA - VLASTITA PROIZVODNJA - (REGULAR PRODUCTION)

To je proizvodnja koju obavlja jedinica posmatranja (preduzee/lokalna jedinica) koristei kupljene ili vlastite sirovine. Jedinica posmatranja (preduzee/lokalna jedinica) je vlasnik gotovog proizvoda i ona sama prodaje svoje proizvode na trzistu i daje sve kolicinske i vrjednosne podatke o proizvodnji. Treba istai da se na isti nacin definisu i posebne vrste industrijskih usluga, kao poseban proizvod u NIP BiH 2010 (dorada za vlastiti racun).

5.2

PROIZVODNJA ODNOSNO PRERADA NA OSNOVU UGOVORA ­ (OUTSOURCING)

Outsourcing je ugovorni odnos prema kojem Narucilac zahtjeva od Izvrsioca obavljanje specificnih zadataka, poput dijelova proizvodnog procesa ili cak kompletnog proizvodnog procesa iz domena djelatnosti narucioca. Narucilac i Izvrsilac ne mogu biti preduzee i lokalna jedinica u sastavu istog preduzea, tj. ugovorena proizvodnja meu razlicitim pogonima istog preduzea nije mogua. Ponekad se za ovu situaciju koristi i termin ,,proizvodnja na osnovu ugovora" ("contract processing"). Izvrsilac na osnovu ugovora sa Naruciocem proizvodi ili prerauje odreeni proizvod. Outsourcing je veoma vazan koncept koji se mora pravilno koristiti pri utvrivanju samog obuhvata industrijske statistike, kao i pri provoenju istrazivanja u oblasti industrije. Ovo je najcesi i po svojoj sustini granicni slucaj izmeu preraivacke industrije i trgovine na veliko. Broj outsourcing djelatnosti iz podrucja industrije, prvenstveno preraivackih djelatnosti u posljednje vrijeme ima trend stalnog porasta. Zbog toga je neophodno razjasniti kriterije razvrstavanja Narucioca koji vrsi outsourcing svojih ekonomskih djelatnosti, kako bi se osiguralo pravilno odreivanje njegove glavne djelatnosti, utvrivanje harmonizovanog obuhvata jedinica posmatranja statistickih istrazivanja industrije, pravilno prikupljanje i obradu podataka i uporedivost na meunarodnom nivou. Izvrsilac se razvrstava u podrucje B, C, D ili E, i to u onaj razred klasifikacije djelatnosti kojem pripada proizvodni proces koji je izvrsen kroz outsourcing. Narucilac se razvrstava na osnovu toga da li je on vlasnik ulaznih sirovina i ustupa li izvrsiocu dio ili cjelokupni proces proizvodnje.

19

19

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Najpreciznija i najnovija pravila razvrstavanja za ovakve slucajeve su definisana u dokumentu "Uvodni prirucnik za NACE Rev.2" i "Meunarodne preporuke za industrijsku statistiku IRIS 2008". U PRODCOM istrazivanju su jedinice posmatranja one statisticke jedinice koje obavljaju industrijske djelatnosti ciji je rezulatat PRODCOM proizvod ili usluga. Zbog toga je od posebne vaznosti u slucaju outsourcing-a dobro odrediti glavnu djelatnost jedinice posmatranja, a time i jedinice izvjestavanja, tj. obuhvat PRODCOM istrazivanja i precizno odrediti koje je podatke potrebno skupljati i kako izbjei bilo kakvo dupliranje. Narucilac (Principal) je jedinica koja ulazi u ugovorni odnos s drugom jedinicom (ovdje nazvanom Izvrsilac) kako bi ta druga jedinica obavila specificne zadatke, poput dijelova proizvodnog procesa ili cak kompletnog proizvodnog procesa. Izvrsilac (Contractor) je jedinica koja obavlja specificne zadatke, poput dijelova proizvodnog procesa ili cak cjelokupnog proizvodnog procesa, na osnovu ugovornog odnosa s naruciocem. Takoe se koristi termin podugovarac. Najvaznije su dvije situacije: (a) Outsourcing, tj. ustupanje nekih dijelova procesa proizvodnje Narucilac vrsi outsourcing, tj. prepusta Izvrsiocu dio svog procesa proizvodnje (proizvodnje robe ili obavljanja usluga), ali ne i cijeli proces. Narucilac je vlasnik ulaza (materijala) koje e u procesu proizvodnje Izvrsilac transformisati i zbog toga e vlasnik finalnih proizvoda biti Narucilac (jer je vlasnik ulaznih materijala i obavlja dio proizvodnog procesa). U ovom se slucaju Narucilac razvrstava u podrucje C (Preraivacka industrija ­ prema KD BiH 2010) kao da je on obavio kompletnu proizvodnju. (b) Outsourcing tj. ustupanje cjelokupnog procesa proizvodnje Izvrsiocu pri cemu Narucilac ne vrsi transformaciju ulaza na svojoj lokaciji. U ovoj je situaciji mogue primijeniti sljedea pravila razvrstavanja: Narucilac koji je vlasnik ulaznih materijala te je stoga vlasnik i finalnog proizvoda, ali je cijeli proizvodni proces prepustio drugoj jedinici (Izvrsiocu) se razvrstava u podrucje C (Preraivacka industrija ­ prema KD BiH 2010), i to u onu kategoriju (razred) klasifikacije djelatnosti kojem pripada cjelokupni proizvodni proces koji je izvrsen kroz outsourcing. Kada je Narucilac vlasnik ulaznih materijala, onda on izvjestava o ukupnoj vrijednosti gotovih proizvoda. Narucilac koji je cijeli proizvodni proces prepustio drugoj jedinici (Izvrsiocu), ali nije vlasnik ulaznih materijala razvrstava se u podrucje G (Veleprodaja i maloprodaja; popravak motornih vozila i motocikala ­ prema KD BiH 2010) i nije predmet PRODCOM istrazivanja.

-

Izvrsilac se u oba navedena slucaja razvrstava u podrucje C (Preraivacka industrija ­ prema KD BiH 2010) i to u onaj razred klasifikacije djelatnosti kojem pripada proizvodni proces koji je izvrsen kroz outsourcing. Izvrsilac uvijek iskazuje vrijednost proizvodnje kao iznos naknade koju mu plaa Narucilac za obavljenu outsourcing proizvodnju ili uslugu. Izvrsilac obavezno upisuje posebnu sifru za vrstu proizvodnje na osnovu ugovora. Narucilac obavezno upisuje posebnu sifru za vrstu proizvodnje ­ vlastita proizvodnja. Narucilac (ugovorene) industrijske proizvodnje odnosno prerade je vlasnik proizvoda i pod njegovim zastitnim znakom se proizvod prodaje na trzistu.

20

20

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Narucilac koji nije rezident Bosne i Hercegovine ve neke druge drzave EU ili svijeta nije predmet PRODCOM istrazivanja. Treba istai da se u PRODCOM istrazivanju na isti nacin interpretiraju i posebne vrste industrijskih usluga (dorada na osnovu ugovora, montaza na osnovu ugovora i sl.).

5.3

INDUSTRIJSKE USLUGE ­ (INDUSTRIAL SERVICES)

Industrijske usluge obuhvataju usluge dorade, popravke, odrzavanja i sastavljanja (montaza odnosno instaliranje i asembliranje) koje vrsi jedinica posmatranja (preduzee/lokalna jedinica), a koje su posebno fakturisane. Po pravilu, industrijske usluge se iskazuju po svakoj pojedinacnoj vrsti izvrsene usluge, kako su one specificirane u NIP BiH 2010, i to u fizickim mjernim jedinicama ­ efektivni sati. Izuzetak je dorada tekstila (oblast 13 iz Klasifikacije djelatnosti KD BiH 2010), koja se iskazuje i prati isto kao i vlastita proizvodnja i za koju su utvrene druge fizicke mjerne jedinice prema NIP BiH 2010. Industrijska usluga se iskazuje kao vrijedost plaene naknade za uslugu. 5.3.1 Dorada - (Treatment)

Dorada je proces koji se provodi kako bi se odreenim proizvodima, izmeu ostalog, dale odreene osobine, izvrsila njihova zastita ili sprijecili stetni efekti koji bi se mogli javiti pri njihovoj upotrebi. Proces dorade ne ukljucuje promjenu oblika odreenog proizvoda iz NIP BiH 2010 (za razliku od prerade), odnosno ne uzrokuje njegovu transformaciju u drugi proizvod iz NIP BiH 2010 tako da se po izvrsenoj doradi sifra ne mijenja (npr. prelakirano drveno sjedalo ima istu sifru kao i nelakirano ­ NIP BiH 2010 sifra 31.00.12.90). Primjeri dorade su bojenje, bijeljenje, dovrsavanje i stampanje tekstila, pozlaivanje, graviranje, lakiranje i slicno. Treba razlikovati tri vrste dorade: dorada vlastitih proizvoda (dorada/rafinisanje u kui) dorada kupljenih proizvoda (dorada/rafinisanje za vlastiti racun) dorada, na osnovu ugovora, proizvoda ciji je vlasnik Narucilac (dorada/rafinisanje na osnovu ugovora). Za razliku od proizvodnje na osnovu ugovora u ovom slucaju proizvod koji je predmet dorade se ne pretvara u drugi proizvod iz NIP BiH 2010.

Dorada se u PRODCOM istrazivanju ne iskazuje ukoliko se radi o doraivanju vlastitih proizvoda, osim dorade tekstila (oblast 13 po KD BiH 2010), gdje se dorada iskazuje isto kao i vlastita proizvodnja. Doradu za vlastiti racun treba iskazati isto kao i vlastitu proizvodnju, a dorada na osnovu ugovora se iskazuje isto kao i proizvodnja odnosno prerada na osnovu ugovora (outsourcing). Podaci o fizickom obimu izvrsenih usluga dorade se iskazuju u skladu sa NIP BiH 2010, tj. generalno u efektivnim satima, osim dorade tekstila. Kao podatak o vrijednost dorade treba iskazati samo vrijednost izvrsene usluge (fakturisane na osnovu dorade za svoj racun), odnosno naknade za doradu koju industrijskoj lokalnoj jedinici plaa Narucilac. Pravila za iskazivanje podataka prema vrsti dorade i subjektima ukljucenim u doraivanje su sljedea: dorada/rafinisanje "u kui" - (In - plant Refining) je doraivanje vlastitih proizvoda u preduzeu/ lokalnoj jedinici i smatra se dijelom vlastite proizvodne djelatnosti (i ne zahtijeva posebnu sifru), cak i u slucajevima kada se dorada/rafinisanje u kui obavljalo u drugoj industrijskoj lokalnoj jedinici iste izvjestajne jedinice odnosno preduzea. Industrijska izvjestajna jedinica ­ proizvoac uvijek iskazuje (gotov) rafinisan proizvod prema NIP BiH 2010 zajedno s njegovom ukupnom (bruto) vrijednosu prodaje (realizacije) proizvodnje. Preduzee/lokalna jedinica koja je izvrsila doradu/rafinisanje na sta ne iskazuje u PRODCOM istrazivanju. Ako je osim dorade/rafinisanja "u kui" preduzee/lokalna jedinica obavljala i

21

21

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

doradu/rafinisanje za vlastiti racun i/ili doradu/rafinisanje na osnovu ugovora, podatke o tim vrstama dorade/rafinisanja iskazuje izdvojeno. dorada/rafinisanje za vlastiti racun - (Own - account Refining) je dorada izvrsena na nabavljenim (kupljenim) proizvodima preduzea/lokalne jedinice. Podatke o doradi/rafinisanju za vlastiti racun treba iskazati uvijek kada je u NIP BiH 2010 raspoloziva posebna sifra za uslugu dorade i to treba da ucini samo ono preduzee/lokalna jedinica koja je obavila posao dorade/rafinisanja. Vrijednost koju treba iskazati za izvrsenu uslugu dorade/rafinisanja je bruto (fakturisana) vrijednost, a za iskazivanje kolicina u fizickim mjernim jedinicama u pravilu se koriste efektivni sati, osim za iskazivanje podataka o dovrsavanju tekstila. dorada/rafinisanje na osnovu ugovora (Contract Refining Work) se vrsi na proizvodima kojima je vlasnik Narucilac ove vrste dorade/rafinisanja. Podatke o doradi/rafinisanju na osnovu ugovora treba iskazati ono preduzee/lokalna jedinica koja je izvrsila doradu/rafinisanje odnosno Izvrsilac. Vrijednost koju iskazuje Izvrsilac je ona vrijednost koju je Narucilac platio Izvrsiocu za uslugu dorade/rafinisanja. Narucilac za svoj dio izvjestavanja iskazuje ukupnu vrijednost i kolicinu rafinisanih proizvoda kao prodatu (realizovanu) proizvodnju, osim u slucaju kada Narucilac nije sam proizveo proizvode koji su doraivani, ve ih je kupio, jer tada se ne radi o proizvodnji nego o preprodaji (ne smije iskazati podatke o vrijednosti i kolicini doraenih/rafinisanih proizvoda).

-

Za iskazivanje podataka o doradi/rafinisanju na osnovu ugovora primjenjuje se pravilo da ni u kakvom ugovornom sporazumu Narucilac i Izvrsilac ne mogu biti preduzee i lokalna jedinica u sastavu istog preduzea ili dvije lokalne jedinice istog preduzea, tj. da dorada odnosno rafinisanje na osnovu ugovora meu razlicitim pogonima istog preduzea nije mogua. 5.3.2 Odrzavanje i popravci - (Repairs and Maintenance)

Odrzavanje i popravci iskazuju se prema odgovarajuim siframa iz NIP BiH 2010 u fizickim mjernim jedinicama ­ efektivnim satima, a vrijednosno u hiljadama KM (konvertibilnih maraka). U NIP BiH 2010 je formirana posebna oblast 33 ,,Popravak i montaza masina i opreme". Iskazuje se samo vrijednost izvrsene usluge odrzavanja i popravaka tj. ona vrijednost koja odgovara stvarno zaracunatim troskovima za izvrsene usluge odrzavanja i popravaka. Popravci i odrzavanja koji ukljucuju vee rekonstrukcije proizvoda treba iskazati kao proizvodnju. Ovdje se ne smiju iskazivati podaci o tekuem odrzavanju i popravcima masina i opreme koje obavlja izvjestajna jedinica (preduzee) u vlastitim industrijskim lokalnim jedinicama ili se obavljaju izmeu industrijskih lokalnih jedinica istog preduzea, kao ni tekue popravke i odrzavanja koje preduzee/lokalna jedinica obavlja na svojim vlastitim masinama i opremi. 5.3.3 Sastavljanje - (Assembly work)

Sastavljanje (montaza, odnosno instaliranje) proizvoda obuhvata rad na konstrukciji proizvoda sastavljanjem (montazom, odnosno instaliranjem) pojedinacnih dijelova (komponenti) u proizvod za koji nema posebne sifre u NIP BiH 2010. Podaci o sastavljanju (montaza/instaliranje) u fizickim mjernim jedinicama ovdje se u pravilu iskazuju u efektivnim satima. Za iskazivanje vrijednosti usluga sastavljanja koristi se vrijednost rada na sastavljanju (montaza/instaliranje) za sta vrijede sljedea pravila: ako su ugraeni dijelovi (komponente) u cijelosti ili pretezno proizvedeni u drugoj industrijskoj lokalnoj jedinici istog preduzea ili u drugom preduzeu/lokalnoj jedinici, kao vrijednost usluge sastavljanja treba iskazati samo podatke o vrijednosti rada utrosenog na sastavljanju (montaza/instaliranje) koristei odgovarajuu sifru NIP BiH 2010 za ovu vrstu usluga.

22

22

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Vrijednost rada utrosenog na sastavljanju (montaza/instaliranje) cine troskovi koji su zaracunati za taj rad (uklj. materijal koji je utrosen za sastavljanje tj. montazu/instaliranje) iskljucujui bilo koji zaracunati (naplaen) porez na promet. Vrijednost rada utrosenog na sastavljanju (montaza/instaliranje) ne ukljucuje vrijednost ugraenih dijelova (komponenti) proizvedenih u industrijskoj lokalnoj jedinici u kojoj je sastavljanje (montaza odnosno instaliranje) izvedeno. ako su ugraeni dijelovi (komponente) proizvedeni u cijelosti ili pretezno u preduzeu/lokalnoj jedinici koja je izvrsila sastavljanje (montazu/instaliranje), vrijednost rada na sastavljanju (ukljucujui materijal koji je koristen za sastavljanje tj. montazu/instaliranje) treba biti srazmjerno dodata proizvodnoj vrijednosti tih dijelova (komponenata). Meutim, ako je to tesko iskazati (npr. kod instaliranja veih objekata i opreme), takvi se radovi sastavljanja (montaze, odnosno instaliranja) mogu iskazati pod posebnim siframa za usluge sastavljanja (montaze, odnosno instaliranja) iz NIP BiH 2010.

23

23

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

6.

6.1

MJERNE JEDINICE

MJERNE JEDINICE KOJE SE KORISTE ZA ISKAZIVANJE OBIMA PROIZVODNJE

OPIS

OZNAKA

KRt karat br. elem. g kg kg Al2O3 kg B2O3 kg Cl kg F kg H2O2 kg HCl kg HF kg K2O kg KOH kg N kg Na2CO3 kg Na2S2O5 kg NaOH kg P2O5 kg SiO2 kg SO2 kg TiO2 kg 90 % suhe supst. kg akt. supst. km kW MWh l l alk. 100% m cm³ m³ pari kom TJ t ef. sati

Kompenzovana registarska tona Karat (1 karat =0,2 g) Broj elemenata Gram Kilogram Kilogram aluminijum oksida Kilogram bor oksida Kilogram hlora Kilogram fluora Kilogram hidrogen peroksida Kilogram hlorovodonicne kiseline Kilogram fluorovodonicne kiseline Kilogram kalijum oksida Kilogram kalijum hidroksida (kausticna potasa) Kilogram azota Kilogram natrijum karbonata Kilogram natrijum pirosulfita Kilogram natrijum hidroksida (natrijeva luzina) Kilogram fosfor pentoksida (anhidrid fosfora) Kilogram silicijum dioksida Kilogram sumpor dioksida Kilogram titanijum dioksida Kilogram supstance, 90 % suhe Kilogram aktivne supstance Kilometar Kilovat Megavatsat (MWh) Litar Litar cistog (100%) alkohola Metar Kubni centimetar Kubni metar Broj pari Broj komada Teradzul (1012 dzula ­ bruto kalorijska vrijednost) Tona Efektivni sati

24

24

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

6.2

MJERNE JEDINICE KOJE SE KORISTE U OPISIMA PROIZVODA

OZNAKA

OPIS

kW mm kV kVA kVAr MPa cg cm³ deciteks

Kilovat Milimetar Kilovolt Kilovoltamper Kilovoltamperreaktivni Megapaskal Centigram Kubni centimetar Tezina u g niti duzine 10.000 m

7.

SKRAENICE

OPIS

OZNAKA

isklj. uklj. d.n. n.p.t.m p.t.m > < ABS SAN CVD/PVD LCD HS CN CPA

Iskljucujui Ukljucujui Drugdje nepomenuto Nije pakovano za trgovinu na malo Pakovano za trgovinu na malo Vee od Vee ili jednako Manje od Manje ili jednako Akrilonitril - Butadien - Stiren Stiren - Akrilo - Nitril Hemijsko/fizicko talozenje hemijskih para Displej sa tecnim kristalom Harmonizovani sistem Kombinovana Nomenklatura Klasifikacija proizvoda po djelatnostima

25

25

DIO II NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE NIP BiH 2010

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra

Naziv

Jedinica mjere

B

05

05.1 05.10 05.10.10 05.10.10.30 05.10.10.50

VAENJE RUDA I KAMENA

VAENJE UGLJENA I LIGNITA

Vaenje kamenog ugljena Vaenje kamenog ugljena Kameni ugljen Koksni ugljen (mrki ugljen kaloricne vrijednosti > 23.865 kJ/kg na osnovi vlaznog uzorka bez pepela i kvalitete za proizvodnju koksa prikladnog za punjenje visoke pei) Ugalj za proizvodnju pare (mrki ugljen kaloricne vrijednosti > 23.865 kJ/kg, na osnovi vlaznog uzorka bez pepela, koristen za proizvodnju pare i zagrijavanje prostora, uklj. spanski crni lignit) Vaenje lignita Vaenje lignita Lignit Mrki ugljen Lignit t t t t

05.2 05.20 05.20.10 05.20.10.01 05.20.10.02

06

06.1 06.10 06.10.10 06.10.10.30 06.2 06.20 06.20.10 06.20.10.10 06.20.10.50

VAENJE SIROVE NAFTE I PRIRODNOG PLINA

Vaenje sirove nafte Vaenje sirove nafte Sirova nafta i ulja dobijena iz bitumenoznih minerala Sirova nafta (prirodno nastala mineralna ulja koja sadrze vise vrsta ugljikovodika, uklj. naftu iz bitumenoznog skriljevca, smjese naftnog bitumena s pijeskom, ... itd.) Vaenje prirodnog plina Vaenje prirodnog plina Prirodni plin, tecni ili u plinovitom stanju Prirodni plin iz naftnih lezista (gorivi plin bogat metanom s prirodnih polja) Kondenzati zemnog plina (NGL: tecni zemni plin, dijelovi zemnog plina rekuperirani u tekuem obliku (LPG, plinski benzin, plinsko ulje, pogoni za preradu plina)) TJ t t

07

07.1 07.10 07.10.10 07.10.10.00 07.2 07.29 07.29.11 07.29.11.00 07.29.12 07.29.12.00

VAENJE METALNIH RUDA

Vaenje zeljeznih ruda Vaenje zeljeznih ruda Zeljezne rude Zeljezne rude i koncentrati (isklj. przeni zeljezni pirit) Vaenje ruda obojenih metala Vaenje ostalih ruda obojenih metala Rude i koncentrati bakra Rude i koncentrati bakra Rude i koncentrati nikla Rude i koncentrati nikla kg kg kg

29

29

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 07.29.13 07.29.13.00 07.29.14 07.29.14.00 07.29.15 07.29.15.00 07.29.19 07.29.19.00

Naziv Rude i koncentrati aluminija Rude i koncentrati aluminija Rude i koncentrati plemenitih metala Rude i koncentrati plemenitih metala Rude i koncentrati olova, cinka i kalaja Rude i koncentrati olova, cinka i kalaja

Jedinica mjere

kg

kg

kg

Ostale rude obojenih metala i njihovi koncentrati, ukljucujui rude i koncentrate mangana, kroma, kobalta, molibdena, tantala d. n. Ostale rude obojenih metala i njihovi koncentrati, uklj. rude i koncentrate mangana, kroma, kobalta, molibdena, tantala, d.n. kg

08

08.1 08.11 08.11.11 08.11.11.33 08.11.11.36 08.11.11.50 08.11.12 08.11.12.33 08.11.12.36 08.11.12.50 08.11.12.90

VAENJE OSTALIH RUDA I KAMENA

Vaenje kamena, pijeska i gline Vaenje ukrasnog kamena i kamena za gradnju, krecnjaka, gipsa, krede i skriljevca Mramor i ostali krecnjacki ukrasni kamen i kamen za gradnju Mramor i travertin, sirovi ili grubo klesani Mramor i travertin, samo izrezan u pravougaone ili kvadratne blokove ili ploce Ekozin i drugi krecnjacki kamen za spomenike ili graevinarstvo, jasne specificne mase 2,5 kg/10 m³ Granit, pjescar i ostali ukrasni kamen i kamen za gradnju Granit, sirov ili grubo klesan Granit samo izrezan u pravougaone (uklj. kvadratne) blokove ili ploce Pjescar Porfir, bazalt, kvarcit i drugi kamen za spomenike ili graevinarstvo, neobraen, grubo klesan ili samo izrezan (isklj. krecnjacki kamen za spomenike ili graevinarstvo mase 2,5 kg/10 m³, granit i pjescar) Krecnjak i gips Sirovi gips, anhidrid Fluks krecnjaka, krecnjak i druge vrste krecnjackog kamena koji se koristi za proizvodnju kreca ili cementa (isklj. drobljeni agregat krecnjaka i krecnjacki arhitektonsko-graevinski kamen) Kreda i dolomit, nekalciniran Kreda Dolomit, neobraen, grubo klesan ili samo izrezan u blokove ili ploce (isklj. kalciniran ili sinterovan dolomit, aglomerisan dolomit i lomljeni ili drobljeni dolomit za agregate betona, nasipanje puteva ili zeljeznickih pruga ili dr.) Skriljac Skriljac, neobraen, grubo klesan ili samo izrezan u pravougaone ili kvadratne blokove ili ploce Djelatnosti kopova sljunka i pijeska; vaenje gline i kaolina kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

08.11.20 08.11.20.30 08.11.20.50

08.11.30 08.11.30.10 08.11.30.30

08.11.40 08.11.40.00 08.12

30

30

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 08.12.11 08.12.11.50 08.12.11.90 08.12.12 08.12.12.10 08.12.12.30 08.12.12.50 08.12.12.90 08.12.13 08.12.13.00 08.12.21 08.12.21.40 08.12.21.60 08.12.22 08.12.22.10 08.12.22.30 08.12.22.50

Naziv Prirodni pijesak Silikatni pijesak (kvarcni ili industrijski pijesak) Graevinski pijesak poput glinenog pijeska; kaolinskog pijeska, felspatnog pijeska (isklj. silikatni pijesak i onaj koji sadrzi metale) Kameni granulat, odlomci i prah; obluci, sljunak Sljunak i oblutak koji se koriste za agregate betona, za nasipanje puteva ili zeljeznickih pruga ili za druga nasipanja; sindra i kremen Drobljen kamen, koji se koristi kao agregat za beton, za nasipanje puteva ili zeljeznickih pruga ili za druga nasipanja (isklj. sljunak, oblutak, sindru i kremen) Mermerni granulat, odlomci i prah Granulat, odlomci i prah od travertina, ekozina, granita, porfira, bazalta, pjescara i drugog kamena za spomenike

Jedinica mjere

kg kg

kg kg kg kg

Mjesavine troske i slicnih industrijskih otpadaka bez obzira da li sadrze ili ne sadrze oblutke, sljunak, sindru i kremen za upotrebu u graevinarstvu Mjesavine sljake i slicnih industrijskih otpadaka bez obzira da li sadrze ili ne sadrze oblutke, sljunak, sindru i kremen za upotrebu u graevinarstvu Kaolin i ostale kaolinske gline Kaolin Kaolinska glina (kuglicna i plasticna glina) Ostale gline, andaluzit, cijanit i silimanit; mulit; samotne i dinas-zemlje Bentonit Vatrostalna glina Obicne gline i skriljci za upotrebu u graevinarstvu (isklj. bentonit, vatrostalnu glinu, ekspandirane gline, kaolin i kaolinsku glinu); andaluzit, kijanit i silimanit; mulit; samot ili dinas gline Vaenje ruda i kamena d. n. Vaenje minerala za proizvodnju hemikalije i prirodnih mineralnih gnojiva Prirodni kalcijevi i aluminij-kalcijevi fosfati Prirodni kalcijum-fosfati; prirodni aluminij-kalcijum-fosfati i fosfatna kreda Neprzeni pirit, pirotit i markazit; sirovi i nerafinisani sumpor Neprzeni zeljezni pirit, pirotit i markazit; sirovi ili nerafinisani sumpor (uklj. obnovljeni sumpor) Ostali hemijski minerali i minerali za ubrivo Ostali hemijski minerali i minerali za ubrivo Vaenje treseta Treset Treset Vaenje soli t kg kg kg kg kg kg kg kg kg

08.9 08.91 08.91.11 08.91.11.00 08.91.12 08.91.12.00 08.91.19 08.91.19.00 08.92 08.92.10 08.92.10.00 08.93

31

31

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 08.93.10 08.93.10.00

Naziv So i cisti natrijum hlorid, morska voda So (uklj. denaturisanu so, ali isklj. so za ljudsku ishranu) i cisti natrijum-hlorid, u vodenom rastvoru ili ne ili koja sadrzi dodano sredstvo protiv stvrdnjavanja ili za rasipanje Vaenje ostalih ruda i kamena, d. n. Prirodni bitumen i asfalt; asfaltiti i asfaltne stijene Prirodni bitumen i asfalt; asfaltiti i asfaltne stijene

Jedinica mjere

kg

08.99 08.99.10 08.99.10.00 08.99.21 08.99.21.00 08.99.22 08.99.22.00 08.99.29 08.99.29.00

kg

Drago i poludrago kamenje (osim industrijskih dijamanata), neobraeno, jednostavno rezani ili grubo oblikovano Drago i poludrago kamenje (isklj. industrijske dijamante), neobraeno ili jednostavno rezano ili grubo oblikovano karat

Industrijski dijamanti, neobraeni ili jednostavno rezani, rasjeceni ili grubo bruseni; plovucac; prirodni korund, prirodni granat i ostali prirodni abrazivi Industrijski dijamanti, neobraeni ili jednostavno rezani, rasjeceni ili grubo oblikovani; plovucac; brusni kamen, prirodni korund, prirodni granit i ostali prirodni abrazivi Ostali minerali Ostali minerali kg kg

C

10

10.1 10.11 10.11.11 10.11.11.40 10.11.11.90 10.11.12 10.11.12.30 10.11.12.50 10.11.12.90 10.11.13 10.11.13.00 10.11.14 10.11.14.00 10.11.15 10.11.15.00 10.11.20 10.11.20.00

PRERAIVACKA INDUSTRIJA

PROIZVODNJA PREHRAMBENIH PROIZVODA

Prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih proizvoda Prerada i konzerviranje mesa Govedina, svjeza ili hlaena Govedina i teletina svjeza ili hlaena, cijela, polutke i cetvrtine s kostima Govedina i teletina, svjeza ili hlaena, u dijelovima Svinjetina, svjeza ili hlaena Svinjetina, svjeza ili hlaena, cijela i polutke (uklj. svjeze meso privremeno konzervisano solju) Svinjetina, svjeza ili hlaena, butovi, pleke i dijelovi s kostima (uklj. svjeze meso privremeno konzervisano solju) Svinjetina, svjeza ili hlaena (uklj. svjeze meso privremeno konzervisano solju; isklj. cijelo, polutke, butove, pleke i njihove dijelove s kostima) Ovcetina, svjeza ili hlaena Janjetina i ovcetina, svjeza ili hlaena, cijela, polovice i dijelovi Kozje meso, svjeze ili hlaeno Kozje meso, svjeze ili hlaeno Konjsko meso i meso od drugih kopitara, svjeze ili hlaeno Konjsko meso i meso drugih kopitara, svjeze ili hlaeno Jestive iznutrice od goveda, svinja, ovaca, koza, konja i drugih kopitara, svjezi ili hlaeni Jestive iznutrice od goveda, svinja, ovaca, koza, konja i drugih kopitara, svjeze ili hlaene kg kg kg kg kg kg kg kg kg

32

32

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 10.11.31 10.11.31.00 10.11.32 10.11.32.30 10.11.32.50 10.11.32.90 10.11.33 10.11.33.00 10.11.34 10.11.34.00 10.11.35 10.11.35.00 10.11.39 10.11.39.10 10.11.39.30

Naziv Govedina, zamrznuta Govedina i teletina, zamrznuta, cijela, polutke, cetvrtine i u dijelovima Svinjetina, zamrznuta Svinjetina, zamrznuta, cijela i polovice Svinjetina, zamrznuti butovi, pleke i njihovi dijelovi s kostima Svinjetina, zamrznuta (isklj. cijelu i polovice, butove, pleke i njihove dijelove s kostima) Ovcetina, zamrznuta Janjetina i ovcetina, zamrznuta, cijela, polovice i dijelovi Kozje meso, zamrznuto Kozje meso, zamrznuto Konjsko meso i meso od drugih kopitara, zamrznuto Konjsko meso i meso drugih kopitara, zamrznuto Ostalo meso i jestive iznutrice od mesa, svjeze, hlaeno ili zamrznuto Jestive iznutrice od goveda, svinja, ovaca, koza, konja i drugih kopitara, zamrznute Svjeze, rashlaeno ili zamrznuto meso i jestive iznutrice (uklj. meso i iznutrice kunia, zeceva i divljaci; isklj. zablje batake, i meso i iznutrice peradi, goveda i kopitara, svinja, ovaca i koza) Cupana vuna, masna, ukljucujui cupanu vunu opranu u runu Masna vuna negrebenana ili necesljana (uklj. opranu vunu u runu) (isklj. strizenu vunu) Cijele sirove govee koze i koze kopitara Sirova koza goveda i kopitara, cijela Ostale sirove govee koze i koze kopitara Sirova koza goveda i kopitara (isklj. cijelu) Sirove ovcje ili janjee koze Ovcija ili janjea koza Sirove kozje ili jaree koze Sirova kozija i jarea koza, nestavljena, svjeza ili konzervisana Masti od goveda, ovaca, koza ili svinja Svinjska masnoa ocisena od mesa, svjeza, rashlaena, zamrznuta, soljena, u salamuri ili dimljena (isklj. topljenu) Svinjska mast i ostale svinjske masnoe, topljene Masnoe od goveda, ovaca i koza, sirove ili topljene Sirovi otpaci i ostaci, nejestivi Crijeva, mjehuri i zeluci zivotinja cijeli ili u komadima (isklj. riblje) Otpaci zivotinjskog porijekla, nepogodni za ljudsku upotrebu (isklj. ribu, crijeva, mjehure i zeluce) Prerada i konzerviranje mesa peradi

Jedinica mjere

kg

kg kg kg

kg

kg

kg

kg kg

10.11.41 10.11.41.00 10.11.42 10.11.42.00 10.11.43 10.11.43.00 10.11.44 10.11.44.00 10.11.45 10.11.45.00 10.11.50 10.11.50.40 10.11.50.60 10.11.50.70 10.11.60 10.11.60.30 10.11.60.90 10.12

kg

kom

kg

kom

kom

kg kg kg

kg kg

33

33

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 10.12.10 10.12.10.10 10.12.10.20 10.12.10.30 10.12.10.40 10.12.10.50 10.12.10.60 10.12.10.70 10.12.20 10.12.20.13 10.12.20.15 10.12.20.17 10.12.20.53 10.12.20.55 10.12.20.57 10.12.20.80 10.12.30 10.12.30.00 10.12.40 10.12.40.20 10.12.40.50 10.12.50 10.12.50.00 10.13 10.13.11 10.13.11.20 10.13.11.50 10.13.11.80 10.13.12 10.13.12.00 10.13.13 10.13.13.00 10.13.14 10.13.14.30

Naziv Meso peradi, svjeze ili hlaeno Svjeze ili hlaeno meso pilia, cijelo Svjeze ili hlaeno uree meso, cijelo Svjeze ili hlaeno meso gusaka, pataka i biserki, cijelih Masna guscija i pacija jetra, svjeza ili hlaena Svjeze ili hlaeno meso pilia, sjeceno Svjeze ili hlaeno uree meso, sjeceno Svjeze ili hlaeno meso gusaka, pataka i biserki, sjeceno Meso peradi, zamrznuto Zamrznuto pilee meso, cijelo Zamrznuto meso urki i urana, cijelo Zamrznuto meso gusaka, pataka i biserki, cijelo Zamrznuto meso pilia, sjeceno Zamrznuto meso urki i urana, sjeceno Zamrznuto meso gusaka, pataka i biserki, sjeceno Zamrznuta jetra peradi Masti od peradi Masti od peradi Jestive iznutrice od peradi Svjeze ili hlaene iznutrice od peradi (isklj. masnu jetru od gusaka i pataka) Zamrznute iznutrice od peradi (isklj. jetru) Koze ptica s perjem i paperjem Preparirane ptice s perjem ili paperjem Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi Svinjsko meso, rezano, soljeno, suseno ili dimljeno (slanina i sunka) Svinjski butovi, pleke i njihovi dijelovi s kostima, soljeni, u salamuri, suseni ili dimljeni Svinjsko meso sa stomaka i njegovi dijelovi, soljeni, u salamuri, suseni ili dimljeni Svinjetina, soljena, u salamuri, susena ili dimljena (uklj. slaninu, bedra i njihove dijelove; isklj. sunke, pleke i njihove dijelove s kostima, meso sa stomaka i njihovi dijelovi) Govee meso, soljeno, suseno ili dimljeno Govedina i teletina, soljena, u salamuri, susena ili dimljena

Jedinica mjere

kg kg kg kg kg kg kg

kg kg kg kg kg kg kg

kg

kg kg

kg

kg kg kg

kg

Ostalo meso i jestive mesne iznutrice, soljeno, u salamuri, suseno ili dimljeno (iskljucujui svinjsko i govee); jestiva brasna i jela od mesa ili mesnih iznutrica Meso, soljeno, u salamuri, suseno ili dimljeno; jestiva brasna i jela od mesa ili iznutrica (isklj. svinjetinu, govedinu i teletinu, soljenu, u salamuri, susenu ili dimljenu) Kobasice i slicni proizvodi od mesa, iznutrica ili krvi Kobasice i slicni proizvodi i pripravci na bazi jetre (isklj. gotova jela i obroke) kg kg

34

34

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 10.13.14.60 10.13.15 10.13.15.05 10.13.15.15 10.13.15.25 10.13.15.35 10.13.15.45 10.13.15.55 10.13.15.65

Naziv Kobasice i slicni proizvodi od mesa, iznutrica ili krvi i pripravcima na njima baziranim (isklj. kobasice od jetre, gotova jela i obroke)

Jedinica mjere kg

Ostalo pripremljeno i konzervisano meso, jestive mesne iznutrice, te krv (osim pripremljenih jela od mesa ili iznutrica) Pripremljena ili konzervisana pacja ili guscja jetra (isklj. kobasice i gotova jela i obroke) Pripremljena ili konzervisana jetra ostalih zivotinja (isklj. kobasice i gotova jela i obroke) uree meso ili iznutrice, pripremljeno ili konzervisano (isklj. kobasice, proizvode od jetre i gotova jela i obroci) Ostalo meso peradi, pripremljeno ili konzervisano (isklj. kobasice, proizvode od jetre i gotova jela i obroke) Svinjsko meso, pripremljeno ili konzervisano: sunke i odresci sunke (isklj. gotova jela i obroke) Svinjsko meso, pripremljeno ili konzervisano: pleke i odresci pleke (isklj. gotova jela i obroke) Pripremljeno ili konzervisano meso, iznutrice i mjesavine od domae svinje, uklj. mjesavine koje sadrze < 40% bilo koje vrste mesa ili iznutrica i bilo koje vrste masti (isklj. kobasice i slicne proizvode, homogenizovane proizvode, proizvode od jetre i gotova jela i obroke) Ostalo pripremljeno ili konzervisano meso, iznutrice i mjesavine od domae svinje, uklj. mjesavine (isklj. kobasice i slicne proizvode, homogenizovane proizvode, proizvode od jetre i gotova jela i obroke) Pripremljeno ili konzervisano meso ili iznutrice od goveda (isklj. kobasice i slicne proizvode, homogenizovane proizvode, proizvode od jetre i gotova jela i obroke) Ostalo pripremljeno ili konzervisano meso ili iznutrice, uklj. krv (isklj. kobasice i slicne proizvode, homogenizovane proizvode, proizvode od jetre i gotova jela i obroke) Brasno, krupica i pelete od mesa nepodobno za ljudsku ishranu; cvarci Brasno, prah i pelete od mesa ili mesnih iznutrica, nepodobni za ljudsku upotrebu; cvarci Kuhanje i ostale usluge pripremanja u vezi s proizvodnjom mesnih proizvoda Kuhanje i ostale usluge pripremanja u vezi s proizvodnjom mesnih proizvoda Prerada i konzerviranje riba, ljuskara i mekusaca Prerada i konzerviranje riba, ljuskara i mekusaca Riblji fileti i ostalo riblje meso (mljeveno ili ne) svjezi ili hlaeni Riblji fileti i ostalo riblje meso, bez kostiju, svjezi ili hlaeni Riblja jetra i ikra, svjeza ili hlaena Riblja jetra i ikra, svjeza ili hlaena Ribe, zamrznute Morska riba, zamrznuta Slatkovodna riba, zamrznuta Riblji fileti, zamrznuti Riblji fileti, zamrznuti kg kg kg kg kg ef. sati kg kg kg kg kg kg kg kg

10.13.15.75

kg

10.13.15.85 10.13.15.95 10.13.16 10.13.16.00 10.13.91 10.13.91.00 10.2 10.20 10.20.11 10.20.11.00 10.20.12 10.20.12.00 10.20.13 10.20.13.30 10.20.13.60 10.20.14 10.20.14.00

kg kg

35

35

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 10.20.15 10.20.15.00 10.20.16 10.20.16.00 10.20.21 10.20.21.00 10.20.22 10.20.22.00 10.20.23 10.20.23.00 10.20.24 10.20.24.20 10.20.24.50 10.20.24.80 10.20.25 10.20.25.10 10.20.25.20 10.20.25.30 10.20.25.40 10.20.25.50 10.20.25.60 10.20.25.70 10.20.25.80 10.20.25.90 10.20.26 10.20.26.30 10.20.26.60

Naziv Riblje meso (mljeveno ili ne), zamrznuto Riblje meso bez kostiju, zamrznuto (isklj. filete) Riblja jetra i ikra, zamrznuta Riblja jetra i ikra, zamrznuta Riblji fileti, suseni, soljeni ili u salamuri, ali nedimljeni Riblji fileti, suseni, soljeni ili u salamuri, ali nedimljeni

Jedinica mjere

kg

kg

kg

Riblja jetra i ikra, susena, dimljena, soljena ili u salamuri; riblje brasno, krupica i pelete od ribe, podobni za ljudsku prehranu Brasno, prah i pelete od ribe, pogodni za ljudsku upotrebu; riblja jetra i ikra, susena, dimljena, soljena ili u salamuri Ribe, susene, soljene ili nesoljene ili u salamuri Susena riba; soljena ili nesoljena; riba soljena, ali nesusena; riba u salamuri (isklj. dimljene filete) Ribe, ukljucujui filete, dimljene Dimljeni pacificki, atlanski i dunavski losos (uklj. filete) Dimljene haringe (uklj. filete) Dimljena riba (ukljucujui filete) (iskljucujui pacificki, atlantski i dunavski losos, haringu) Ribe, drugacije pripremljene ili konzervisane, osim pripremljenih ribljih jela Losos, pripremljen ili konzervisan, cijeli ili u komadima (isklj. mljevene proizvode i gotova jela i obroke) Haringe, pripremljene ili konzervisane, cijele ili u komadima (isklj. mljevene proizvode i gotova jela i obroke) Pripremljene ili konzervisane srdele, velike srdele i papaline, cijele ili u komadima (isklj. mljevene proizvode i gotova jela i obroke) Tune i sl. ribe, pripremljene ili konzervisane, cijele ili u komadima, nemljevene (isklj. mljevene proizvode i gotova jela i obroke) Skusa, pripremljena ili konzervisana, cijela ili u komadima (isklj. mljevene proizvode i gotova jela i obroke) Inuni, pripremljeni ili konzervisani, cijeli ili u komadima (isklj. mljevene proizvode i gotova jela i obroke) Riblji fileti, u tijestu ili hljebnim mrvicama uklj. riblje stapie (isklj. gotova jela i obroke) Ostala riba, pripremljena ili konzervisana, cijela ili u komadima (isklj. mljevene proizvode i gotova jela i obroke) Pripremljena ili konzervisana riba (isklj. cijelu ili u komadima i gotova jela i obroke) Kavijar i zamjene kavijaru Kavijar (ikra kecige) Zamjene kavijaru kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

36

36

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 10.20.31 10.20.31.00 10.20.32 10.20.32.00 10.20.33 10.20.33.00

Naziv Ljuskari, zamrznuti Zamrznuti ljuskari, zamrznuto brasno, prah i pelete od ljuskara, pogodni za ljudsku upotrebu Mekusci, zamrznuti, suseni, soljeni ili u salamuri, dimljeni Mekusci (jakobove kapice, dagnje, sipa, lignje i hobotnice), zamrznuti, suseni, dimljeni, usoljeni ili u salamuri Ostali vodeni beskicmenjaci, zamrznuti, suseni, soljeni ili u salamuri, dimljeni Ostali vodeni beskicmenjaci (prugasta venera, meduza, itd), zamrznuti, suseni, dimljeni, soljeni ili u salamuri; brasno, prah i pelete od vodenih beskicmenjaka osim od ljuskara, pogodni za ljudsku upotrebu, zamrznuti, suseni, dimljeni, soljeni ili u salamuri

Jedinica mjere

kg

kg

kg

10.20.34 10.20.34.00

Ljuskari, drugacije pripremljeni ili konzervisani; mekusci i drugi vodeni beskicmenjaci drugacije pripremljeni ili konzervisani Ljuskari, mekusci i drugi vodeni beskicmenjaci pripremljeni ili konzervisani (isklj. rashlaene, zamrznute, susene, soljene ili u salamuri, ljuskare u ljusturi, kuhane na pari ili u vreloj vodi) (isklj. gotova jela i obroke) Brasno, krupica i pelete od riba, ljuskara i mekusaca ili ostalih vodenih beskicmenjaka, nepodobni za ljudsku prehranu Brasno, krupica i pelete od ribe ili od ljuskara, mekusaca i ostalih vodenih beskicmenjaka, nepogodni za ljudsku ishranu Ostali nejestivi proizvodi od riba, ljuskara i mekusaca ili ostalih vodenih beskicmenjaka Nejestivi riblji proizvodi (uklj. riblje otpatke; isklj. kitove kosti i dlake, korale i slicni materijal, oklope, sipinu kost, neobraene ili jednostavno pripremljene/prirodne sunere) Prerada i konzerviranje voa i povra Prerada i konzerviranje krompira Krompir, zamrznut Zamrznuti krompir, nekuhan ili kuhan na pari ili u vreloj vodi Zamrznuti krompir, pripremljen ili konzervisan (uklj. krompir termicki obraen ili djelimicno termicki obraen u ulju i onda zamrznut; isklj. u siretu ili siretnoj kiselini) Suseni krompir, u dijelovima ili ne, rezan ili nenarezan, ali dalje nepreraen Suseni krompir, cio ili rezan u komade, ali dalje nepreraen Suseni krompir, u obliku brasna, krupica, pahuljica, granula i peleta Suseni krompir, u obliku brasna, praha, pahuljica, granula i peleta Krompir, pripremljen ili konzervisan Krompir, pripremljen ili konzervisan, u obliku brasna, praha, pahuljica, granula ili peleta (isklj. zamrznuti, suseni, cips, u siretu ili siretnoj kiselini) Krompir pripremljen ili konzervisan, ukljucujui cips (isklj. zamrznut, susen, u siretu ili siretnoj kiselini, u obliku brasna, praha ili pahuljica) Proizvodnja sokova od voa i povra Sok od paradajza Sok od paradajza l kg kg kg kg kg kg kg kg kg

10.20.41 10.20.41.00 10.20.42 10.20.42.00 10.3 10.31 10.31.11 10.31.11.10 10.31.11.30 10.31.12 10.31.12.00 10.31.13 10.31.13.00 10.31.14 10.31.14.30 10.31.14.60 10.32 10.32.11 10.32.11.00

37

37

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 10.32.12 10.32.12.10 10.32.12.20 10.32.12.30 10.32.13 10.32.13.00 10.32.14 10.32.14.00 10.32.15 10.32.15.00 10.32.16 10.32.16.00 10.32.17 10.32.17.00 10.32.19 10.32.19.10 10.32.19.20 10.32.19.30 10.39 10.39.11 10.39.11.00 10.39.12 10.39.12.00 10.39.13 10.39.13.30 10.39.13.50 10.39.13.90 10.39.15 10.39.15.00 10.39.16 10.39.16.00

Naziv Sok od narandze Nekoncentrisani sok od narandze, zamrznut Nekoncentrisani sok od narandze (isklj. zamrznuti) Sok od narandze, d. n. Sok od grejpfruta Sok od grejpfruta Sok od ananasa Sok od ananasa Sok od groza Sok od groza (uklj. siru od groza) Sok od jabuke Sok od jabuke Mijesani sokovi od voa i povra Mjesavine sokova, od voa i povra Ostali sokovi od voa i povra Nekoncentrisani sok ostalih agruma (isklj. narandzu i grejpfrut) Nekoncentrisani sokovi od ostalog voa i povra, nefermentisani i bez dodanog alkohola (isklj. narandzu, grejpfrut, ananas, paradajz, groze i jabucni sok) Ostali sokovi od voa i povra, d. n. Ostala prerada i konzerviranje voa i povra Povre, zamrznuto Zamrznuto povre i mjesavine povra, nekuhano ili kuhano na pari ili u vreloj vodi (isklj. krompir) Povre, privremeno konzervisano Povre privremeno konzervisano sumpor-dioksidom, u salamuri, u sumporisanoj vodi ili drugim rastvorima za konzervisanje, ali u tom stanju nepogodni za neposrednu ishranu Suseno povre Suseni luk, cijeli, sjeckan, rezan, samljeven ili u prahu, ali ne dalje pripremljen Susene gljive i tartufi, cijeli, sjeckani, rezani, mljeveni ili u prahu, ali ne dalje pripremljeni Suseno povre (isklj. krompir, luk, gljive i tartufe) i mijesano povre, cijelo, sjeckano, rezano, mljeveno ili u prahu, ali ne dalje pripremljeno

Jedinica mjere

kg l l

l

l

l

l

l

l l l

kg

kg

kg kg kg

Grah, konzervisan, ali ne u siretu ili siretnoj kiselini, osim pripremljenih jela od povra Grah, konzervisan na drugi nacin osim u siretu ili siretnoj kiselini, isklj. onaj u gotovim jelima od povra kg

Grasak, konzervisan, ali ne u siretu ili siretnoj kiselini, osim pripremljenih jela od povra Grasak, konzervisan na drugi nacin osim u siretu ili siretnoj kiselini, isklj. onaj u gotovim jelima od povra kg

38

38

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 10.39.17 10.39.17.10 10.39.17.21 10.39.17.25 10.39.17.30 10.39.17.40

Naziv Ostalo povre (osim krompira), konzervisano, ali ne u siretu ili siretnoj kiselini, osim pripremljenih jela od povra Konzervisan paradajz, cio ili u kriskama (isklj. onaj u gotovim jelima od povra i konzervisan paradajz u siretu ili siretnoj kiselini) Nekoncentrovani pire i pasta od paradajza Koncentrovani pire i pasta od paradajza Pripremljene i konzervisane gljive i tartufi ( isklj. gotova jela od povra, gljiva i tartufa, susenih, zamrznutih ili konzervisanih u siretu ili siretnoj kiselini) Zamrznuto povre i mjesavine od povra (isklj. gotova jela od povra, zamrznuto povre i mjesavine od povra, nekuhano ili kuhano na pari ili u vreloj vodi, ili konzervisano u siretu ili siretnoj kiselini) Konzervisani kiseli kupus (isklj. gotova jela od povra i kiselog kupusa, susen, zamrznut ili konzervisan u siretu ili siretnoj kiselini) Konzervisana spargla (isklj. gotova jela od povra i spargle, susene, zamrznute ili konzervisane u siretu ili siretnoj kiselini) Pripremljene ili konzervisane masline (isklj. gotova jela od povra i masline, susene, zamrznute ili konzervisani u siretu ili siretnoj kiselini) Pripremljeni ili konzervisani kukuruz seerac (isklj. gotova jela od povra i kukuruza seerca koji je susen, zamrznut ili konzervisan u siretu ili siretnoj kiselini) Povre i mjesavine povra, d. n. (isklj. gotova jela od povra i smrznuto povre i mjesavine povra)

Jedinica mjere

kg kg kg kg kg

10.39.17.50 10.39.17.60 10.39.17.70 10.39.17.80 10.39.17.90 10.39.18 10.39.18.00 10.39.21 10.39.21.00 10.39.22 10.39.22.30 10.39.22.90 10.39.23 10.39.23.30 10.39.23.90

kg kg kg kg kg

Povre (osim krompira), voe, orasasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, pripremljeni ili konzervisani u siretu ili siretnoj kiselini Povre (isklj. krompir), voe, kostunjicavo voe i drugi jestivi dijelovi biljaka, pripremljeni ili konzervisani u siretu ili siretnoj kiselini Voe i orasasti plodovi, nekuhano ili kuhano, zamrznuto Zamrznuto voe, kostunjicavo voe, nekuhano ili kuhano na pari ili u vreloj vodi Dzemovi, marmelada, voni zelei, pirei i paste od voa i orasastih plodova Kuhani dzemovi, marmelade, zelei, pirei i paste od agruma (isklj. homogenizovane proizvode) Kuhani dzemovi, marmelade, voni zelei, pirei i paste od voa ili orasastog voa (isklj. od agruma, homogenizovane proizvode) Orasasti plodovi, kikiriki, przeni, soljeno ili drugacije pripremljeni Kikiriki, pripremljen ili konzervisan (uklj. kikiriki-puter; isklj. u siretu ili siretnoj kiselini, zamrznut, pire i paste) Pripremljeno ili konzervisano kostunjicavo voe (osim kikirikija); i ostale sjemenke i mjesavine (isklj. u siretu ili siretnoj kiselini, zamrznuto, pire i paste, konzervisane u seeru) kg kg kg kg kg kg

10.39.24 10.39.24.10

Voe i orasasti plodovi, privremeno konzervisano, neprikladno za neposredno konzumiranje Kore agruma, dinja/lubenica, svjeze, zamrznute, susene ili privremeno konzervisane u salamuri, sumporisanoj vodi ili u drugim rastvorima za konzervisanje kg

39

39

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 10.39.24.30

Naziv Ostalo voe i kostunjicavo voe, privremeno konzervisano sumpor-dioksidom, u salamuri, sumporisanoj vodi ili u drugim rastvorima za konzervisanje, ali nepogodno za neposrednu ishranu Ostalo pripremljeno ili konzervisano voe Suho groze Suseno voe (isklj. banane, datule, smokve, avokado, guava, mango, mangostin, agrume i groze); mjesavine orasastog voa i susenog voa Voe, pripremljeno ili konzervisano, d. n. (isklj. Müsle) Biljni materijali, biljni otpaci, biljni ostaci i nusproizvodi Nus-proizvodi i otpaci od povra za prehranu zivotinja, d.n. Kuhanje i ostale usluge pripremanja za konzervisanja voa i povra Usluge kuhanja i ostale usluge pripremanja (koncentrisanje, itd.) za konzervisanje voa i povra Proizvodnja biljnih i zivotinjskih ulja i masti Proizvodnja ulja i masti Stearin i ulje iz svinjske masti, oleostearin, oleo ulje i ulje od loja, koje nije emulgirano, mijesano ili drugacije pripremljeno Stearin i ulje iz svinjske masti, oleostearin, olein i ulje od loja (isklj. emulgirano, mijesano i drugacije pripremljeno) Masti i ulja te njihove frakcije od riba i morskih sisara Ulja i masti riba i morskih sisara i njihove frakcije (isklj. hemijski modifikovane)

Jedinica mjere kg

10.39.25 10.39.25.10 10.39.25.20 10.39.25.50 10.39.30 10.39.30.00 10.39.91 10.39.91.00 10.4 10.41 10.41.11 10.41.11.00 10.41.12 10.41.12.00 10.41.19 10.41.19.00 10.41.21 10.41.21.00 10.41.22 10.41.22.00 10.41.23 10.41.23.10 10.41.23.30

kg kg kg

kg

ef. sati

kg

kg

Ostale zivotinjske masti i ulja te njihove frakcije; rafinisane ili nerafinisane, ali hemijski nemodifikovane Ostale zivotinjske masti i ulja i njihove frakcije (isklj. hemijski modifikovane) Sirovo sojino ulje Sirovo sojino ulje i njegove frakcije (isklj. hemijski modifikovane) Sirovo ulje od kikirikija Sirovo ulje kikirikija i njegove frakcije (isklj. hemijski modifikovane) Sirovo maslinovo ulje Djevicansko maslinovo ulje i njegove frakcije (isklj. hemijski modifikovane) Sirovo ulje i njihove frakcije dobijene iskljucivo od maslina (uklj. mjesano s rafinisanim djevicanskim maslinovim uljem) (isklj. djevicansko maslinovo ulje i hemijski modifikovana ulja) Sirovo ulje od sjemena suncokreta Sirovo ulje sjemena suncokreta, safranike i njihove frakcije (isklj. hemijski modifikovane) Sirovo ulje od sjemena pamuka Sirovo ulje sjemena pamuka i njegove frakcije (isklj. hemijski modifikovane) Sirovo ulje repice, uljane repice i gorusice Sirovo ulje repice, uljane repice ili gorusice i njegove frakcije (isklj. hemijski modifikovane) kg kg kg kg kg kg kg kg

10.41.24 10.41.24.00 10.41.25 10.41.25.00 10.41.26 10.41.26.00

40

40

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 10.41.27 10.41.27.00 10.41.28 10.41.28.00 10.41.29 10.41.29.00 10.41.30 10.41.30.00 10.41.41 10.41.41.30 10.41.41.50 10.41.41.70 10.41.41.90

Naziv Sirovo palmino ulje Sirovo palmino ulje i njegove frakcije (isklj. hemijski modifikovane) Sirovo kokosovo ulje Sirovo ulje od kokosovog oraha (kopre) i njegove frakcije (isklj. hemijski modifikovane) Ostala biljna sirova ulja Ostala biljna sirova ulja (isklj. hemijski modifikovana) Pamucni linteri Pamucni linteri Uljane pogace i ostali kruti ostaci biljnih ulja ili masti Uljane pogace i ostali cvrsti ostaci dobijeni ekstrakcijom ulja iz soje Uljane pogace i ostali cvrsti ostaci dobijeni ekstrakcijom masnoa ili ulja od sjemena suncokreta Uljane pogace i ostali cvrsti ostaci dobijeni ekstrakcijom masnoa ili ulja od repice ili uljane repice Uljane pogace i ostali cvrsti ostaci dobijeni ekstrakcijom biljnih masnoa/ulja (isklj. iz sjemena pamuka, sjemena lana, kokosa, kopre, palminog oraha ili jezgra; isklj. od sjemena soje, suncokreta, repice ili uljane repice) Brasno i krupica od sjemenja uljarica i plodova, osim onih od gorusice Brasno i krupica od sjemenja uljarica ili plodova (isklj. gorusicu) Sojino ulje i njezine frakcije, rafinisano, ali hemijski nemodifikovano Rafinisano sojino ulje i njegove frakcije (isklj. hemijski modifikovane) Ulje od kikirikija i njegove frakcije, rafinisano, ali hemijski nemodifikovano Rafinisano ulje kikirikija i njegove frakcije (isklj. hemijski modifikovano) Maslinovo ulje i njegove frakcije, rafinisano, ali hemijski nemodifikovano Rafinisano maslinovo ulje i njegove frakcije (isklj. hemijski modifikovano) Ulja i njihove frakcije dobijene iskljucivo od maslina (uklj. mjesano s rafinisanim djevicanskim maslinovim uljem) (isklj. sirova ulja, djevicansko maslinovo ulje i hemijski modifikovana ulja) Ulje od sjemena suncokreta i njegove frakcije, rafinisano, ali hemijski nemodifikovano Rafinisano ulje od sjemena suncokreta, safranike i njihove frakcije (isklj. hemijski modifikovano) Ulje od sjemena pamuka i njegove frakcije, rafinisano, ali hemijski nemodifikovano Rafinisano ulje od sjemena pamuka i njegove frakcije (isklj. hemijski modifikovano) Ulja od repice, uljane repice i gorusice i njihove frakcije, rafinisane, ali hemijski nemodifikovane Rafinisano ulje repice, uljane repice, gorusice i njihove frakcije (isklj. hemijski modifikovano) Palmino ulje i njegove frakcije, rafinisano, ali hemijski nemodifikovano Rafinisano palmino ulje i njegove frakcije (isklj. hemijski modifikovano)

Jedinica mjere

kg

kg

kg

kg

kg kg kg kg

10.41.42 10.41.42.00 10.41.51 10.41.51.00 10.41.52 10.41.52.00 10.41.53 10.41.53.10 10.41.53.30

kg

kg

kg

kg kg

10.41.54 10.41.54.00 10.41.55 10.41.55.00 10.41.56 10.41.56.00 10.41.57 10.41.57.00

kg

kg

kg

kg

41

41

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 10.41.58 10.41.58.00 10.41.59

Naziv Kokosovo ulje i njegove frakcije, rafinisano, ali hemijski nemodifikovano Rafinisano ulje od kokosovog oraha (kopre) i njegove frakcije (isklj. hemijski modifikovano)

Jedinica mjere

kg

Ostala ulja i njihove frakcije, rafinisane, ali hemijski nemodifikovane; cvrste biljne masti i ostala biljna ulja (osim kukuruznog) i njihove frakcije, d. n., rafinisane, ali hemijski nemodifikovane Ostala ulja i njihove frakcije, rafinisane, ali hemijski nemodifikovane; cvrste biljne masti i druga biljna ulja (isklj. kukuruzno ulje) i njihove frakcije, d.n. rafinisane, ali hemijski nemodifikovane Biljne ili zivotinjske masti i ulja i njihove frakcije, hidrogenisani, esterifikovani, ali dalje nepripremljeni Zivotinjske masti i ulja i njihove frakcije, djelimicno ili potpuno hidrogenisane, interesterifikovane, reesterifikovane ili eleidinizovane, ali dalje nepripremljeni (uklj. rafinisane) Biljne masti i ulja i njihove frakcije, djelimicno ili u potpunosti hidrogenisane, interesterifikovane, reesterifikovane ili eleidinizovane, ali dalje nepripremljene (uklj. rafinisane) Biljni voskovi (iskljucujui trigliceride) Biljni voskovi (uklj. rafinisane) (isklj. trigliceride) Degras; ostaci od prerade masnih materija i zivotinjskih ili biljnih voskova Degras; ostaci dobijeni od prerade masnih supstanci ili voskova zivotinjskog ili biljnog porijekla Proizvodnja margarina i slicnih jestivih masti Margarin i slicne jestive masti Margarin i namazi sa smanjenim ili malim sadrzajem masnoe (isklj. tecni margarin) Ostali jestivi pripravci od masti i ulja, uklj. tecni margarin Proizvodnja mlijecnih proizvoda Proizvodnja mlijeka, mlijecnih proizvoda i sira Preraeno tecno mlijeko Mlijeko i pavlaka sa sadrzajem 1% masenog udjela masnoe, nekoncentrisani, bez dodatog seera ili drugih zaslaivaca, u ambalazi za direktnu upotrebu 2 l Mlijeko i pavlaka sa sadrzajem 1% masenog udjela masnoe, nekoncentrisani, bez dodatog seera ili drugih zaslaivaca, u ambalazi za direktnu upotrebu > 2 l Mlijeko i pavlaka sa sadrzajem > 1% ali 6% masenog udjela masnoe, nekoncentrisani, bez dodatog seera ili drugih zaslaivaca, u ambalazi za direktnu upotrebu 2 l Mlijeko i pavlaka sa sadrzajem masnoe > 1% ali 6% masenog udjela masnoe, nekoncentrisani, bez dodatog seera ili drugih zaslaivaca, u ambalazi za direktnu upotrebu > 2 l Mlijeko i vrhnje s > 6% masti, nekoncentrisano i nezaslaeno Mlijeko i pavlaka sa sadrzajem > 6% ali 21% masenog udjela masnoe, nekoncentrisani, bez dodatog seera ili drugih zaslaivaca, u ambalazi za direktnu upotrebu 2 l kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

10.41.59.00

10.41.60 10.41.60.30

10.41.60.50

kg

10.41.71 10.41.71.00 10.41.72 10.41.72.00 10.42 10.42.10 10.42.10.30 10.42.10.50 10.5 10.51 10.51.11 10.51.11.33 10.51.11.37 10.51.11.42 10.51.11.48

10.51.12 10.51.12.10

42

42

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 10.51.12.20 10.51.12.30 10.51.12.40 10.51.21 10.51.21.30 10.51.21.60 10.51.22 10.51.22.30 10.51.22.60 10.51.30 10.51.30.30 10.51.30.50 10.51.30.70 10.51.40 10.51.40.30 10.51.40.50 10.51.40.70 10.51.51 10.51.51.04 10.51.51.08 10.51.52 10.51.52.41 10.51.52.45

Naziv Mlijeko i pavlaka sa sadrzajem > 6% ali 21% masenog udjela masnoe, nekoncentrisani, bez dodatog seera ili drugih zaslaivaca, u ambalazi za direktnu upotrebu > 2 l Mlijeko i pavlaka sa sadrzajem > 21% masenog udjela masnoe, nekoncentrisani, bez dodatog seera ili drugih zaslaivaca, u ambalazi za direktnu upotrebu 2 l Mlijeko i pavlaka sa sadrzajem > 21% masenog udjela masnoe, nekoncentrisani, bez dodatog seera ili drugih zaslaivaca, u ambalazi za direktnu upotrebu > 2 l Obrano mlijeko u prahu Obrano mlijeko u prahu (mlijeko i pavlaka u cvrstom stanju, sa sadrzajem 1,5% masenog udjela masnoe), u ambalazi za direktnu upotrebu 2,5 kg Obrano mlijeko u prahu (mlijeko i pavlaka u cvrstom stanju, sa sadrzajem 1,5% masenog udjela masnoe), u ambalazi za direktnu upotrebu > 2,5 kg Punomasno mlijeko u prahu Punomasno mlijeko u prahu (mlijeko i pavlaka u cvrstom stanju, sa sadrzajem > 1,5% masenog udjela masnoe), u ambalazi za direktnu upotrebu 2,5 kg Punomasno mlijeko u prahu (mlijeko i pavlaka u cvrstom stanju, sa sadrzajem > 1,5% masenog udjela masnoe), u ambalazi za direktnu upotrebu > 2,5 kg Maslac i mlijecni namazi Maslac sa sadrzajem 85% masenog udjela masnoe Maslac sa sadrzajem > 85% masenog udjela masnoe, i druge masti i ulja dobijeni od mlijeka (isklj. mlijecne namaze sa sadrzajem masnoe < 80% masenog udjela) Mlijecni namazi sa sadrzajem < 80% masenog udjela masnoe Sir i urda Mladi sir, nezreo, nesoljen, nedimljen ili nesusen (uklj. sir od surutke i urda) Sir, rendani, u prahu, prosaran plavim plijesnima i drugi nepreraeni sir (isklj. mlad sir, sir od surutke i urda) Topljeni sir (isklj. rendani ili u prahu)

Jedinica mjere kg kg kg

kg kg

kg kg

kg kg kg

kg kg kg

Mlijeko i vrhnje, koncentrisani ili zaslaeni seerom i drugim sladilima, osim u cvrstim oblicima Koncentrisano ili evaporirano mlijeko, nezaslaeno Koncentrisano ili evaporirano mlijeko, zaslaeno Jogurt i ostalo fermentisano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje Kiselo mlijeko, pavlaka, jogurt i drugi fermentisani proizvodi Aromatizovani tecni jogurt ili zakiseljeno mlijeko (kiselo mlijeko, pavlaka, jogurt i ostali fermentisani proizvodi, aromatizovani ili koji sadrze dodato voe, kostunjicavo voe ili kakao) Neobrano mlijeko u prahu Neobrano mlijeko Kazein Kazein i kazeinati kg kg kg kg kg

10.51.52.63 10.51.52.65 10.51.53 10.51.53.00

kg kg

43

43

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 10.51.54 10.51.54.00 10.51.55 10.51.55.30 10.51.56 10.51.56.00 10.52 10.52.10 10.52.10.00 10.6 10.61 10.61.11 10.61.11.00 10.61.12 10.61.12.30 10.61.12.50 10.61.21 10.61.21.00 10.61.22 10.61.22.00 10.61.23 10.61.23.00

Naziv Laktoza i laktozni sirup Laktoza i laktozni sirup (uklj. hemijski cistu laktozu) Surutka Surutka i modifikovana surutka, u prahu, granulama i ost. cvrstim oblicima, koncentrisana ili nekoncentrisana, zaslaena Mlijecni proizvodi, d. n. Proizvodi koji se sastoje od prirodnih sastojaka mlijeka, d.n. Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa Sladoled i druge smrznute smjese Sladoled i ostali jestivi ledeni proizvodi (uklj. serbet, lizalice) (isklj. mjesavine i sirovine za sladoled) Proizvodnja mlinskih proizvoda, skroba i skrobnih proizvoda Proizvodnja mlinskih proizvoda Oljustena riza (smea) Oljustena riza (smea) Riza, polu- ili potpuno polirana i lomljena Polubijela ili bijela (izbijeljena) riza (uklj. poliranu rizu) Lomljena riza (uklj. obogaenu rizu, djelimicno kuhanu rizu) Brasno od psenice, surazice i rize Brasno od psenice, surazice i rize Brasno ostalih zitarica Brasno od zitarica (isklj. psenicu, surazicu i rizu) Brasno i krupica od povra; brasno od jestivog orasastog voa Brasno i griz (krupica) od susenoga graska, graha, lee, sagoe, manioke, aroruta, salepa, jerusalemskih articoka, slatkog krompira ili slicnog korijenja ili gomolja; brasno, krupica i prah od jestivog voa, orasastog voa Mjesavine i tijesta za pripremanje pekarskih proizvoda Mjesavine i tijesta za izradu hljeba, kolaca, peciva, biskvita, vafla, oblatni, dvopeka, tosta i slicnih pecenih proizvoda i ostali pekarski proizvodi Prekrupa i krupica od psenice Prekrupa i krupica od tvrde psenice Prekrupa i krupica od obicne psenice i pira Prekrupa, krupica i pelete od zitarica, d. n. Prekrupa i krupica od zobi, kukuruza, rize, razi, jecma i ostalih zitarica (isklj. psenicu) Psenicne pahuljice (pelete) Pelete od zobi, kukuruza, rize, razi, jecma i ostalih zitarica (isklj. psenicu) Zitarice za dorucak i ostali proizvodi od zitarica Zitarice; valjane, u pahuljicama, oljustene, perlirane, rezane ili gnjecene (isklj. rizu)

Jedinica mjere

kg

kg

kg

l

kg

kg kg

kg

kg

kg

10.61.24 10.61.24.00 10.61.31 10.61.31.33 10.61.31.35 10.61.32 10.61.32.30 10.61.32.40 10.61.32.50 10.61.33 10.61.33.33

kg

kg kg

kg kg kg

kg

44

44

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 10.61.33.35 10.61.33.51 10.61.33.53 10.61.33.55 10.61.40 10.61.40.10 10.61.40.30 10.61.40.50 10.61.40.90 10.62 10.62.11 10.62.11.11 10.62.11.13 10.62.11.15 10.62.11.19 10.62.11.30 10.62.11.50 10.62.11.70

Naziv Klice zitarica; cijele, valjane, u pahuljicama ili mljevene (isklj. rizu) Proizvodi tipa "üsle" na bazi neprzenih pahuljica zitarica Ostala pripremljena hrana, dobijena bubrenjem ili przenjem zitarica Zitarice u zrnu, prethodno kuhane ili drugacije pripremljene (isklj. kukuruz) Posije (mekinje) i ostali ostaci od obrade zitarica Kukuruzne mekinje (posije) i ostali ostaci od prosijavanja, mljevenja ili druge obrade kukuruza Rizine mekinje i ostali ostaci od prosijavanja, mljevenja i druge obrade rize Psenicne mekinje (posije) i ostali ostaci od prosijavanja, mljevenja ili druge obrade psenice Mekinje (posije) i ostali ostaci od prosijavana, mljevenja i druge obrade zitarica (isklj. kukuruz, rizu, psenicu) Proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda Skrob; inulin; psenicni gluten; dekstrini i drugi modificirani skrobovi Psenicni skrob Kukuruzni skrob Krompirov skrob Ostali skrobovi (uklj. rizu, manioku, marautu, srciku sago palme) (isklj. psenicu, kukuruz i krompir) Inulin Psenicni gluten (isklj. psenicni gluten koji je proizveden za upotrebu kao ljepilo, za poliranje i za obraivanje u tekstilnoj industriji) Dekstrini i ostali modifikovani skrobovi (uklj. esterificirane i eterizirane, topive skrobove, prezelatinisane, skrobove koji nabubre, dialdehidne, tretirane formaldehidom ili epihlorohidrinom) Tapioka i njezine zamjene pripremljeni od skroba, u obliku ljuskica, zrnaca i slicno Tapioka i zamjene za nju, pripremljene od skroba, u obliku ljuspica, zrnaca, perli, prosijavanja ili slicnih oblika

Jedinica mjere kg kg kg kg

kg kg kg kg

kg kg kg kg kg kg kg

10.62.12 10.62.12.00 10.62.13 10.62.13.10 10.62.13.20 10.62.13.30 10.62.13.90 10.62.14 10.62.14.30 10.62.14.60 10.62.20 10.62.20.00

kg

Glukoza i glukozni sirup; fruktoza i fruktozni sirup; invertni seer; seeri i seerni sirupi, d. n. Glukoza i glukozni sirup (isklj. s dodanom aromom ili tvarima za bojenje) Hemijski cista fruktoza u cvrstom stanju; fruktoza i fruktozni sirup, koji sadrzi > 50% suhe tvari fruktoze, izoglukoze (isklj. s dodanom aromom ili tvarima za bojenje) Maltodekstrin i maltodekstrin sirup (isklj. s dodanom aromom ili tvarima za bojenje) Ostali seeri (uklj. invertni seer), d. n. Kukuruzno ulje Sirovo ulje od kukuruza i njegove frakcije (isklj. hemijski modifikovane) Rafinisano ulje od kukuruza i njegove frakcije (isklj. hemijski modifikovane) Ostaci od proizvodnje skroba i slicni ostaci Ostaci od proizvodnje skroba i slicni ostaci kg kg kg kg kg kg kg

45

45

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 10.7 10.71 10.71.11 10.71.11.00 10.71.12 10.71.12.00 10.72 10.72.11 10.72.11.30 10.72.11.50 10.72.12 10.72.12.30 10.72.12.53 10.72.12.55 10.72.12.57 10.72.12.59 10.72.19 10.72.19.10 10.72.19.20 10.72.19.40 10.72.19.50 10.72.19.90

Naziv Proizvodnja pekarskih proizvoda, proizvoda od brasna i kolaca Proizvodnja hljeba; svjezih peciva i kolaca Svjezi hljeb Svjez hljeb, koji u suhom stanju sadrzi 5% seera i 5% masenog udjela masnoe (isklj. s dodatkom meda, jaja, sira ili voa) Svjeza peciva i kolaci Kolaci i peciva; ostali pekarski proizvodi sa dodatim zaslaivacima Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kolaca Hrskavi hljeb (krisp), dvopek, tost hljeb i slicni tost- proizvodi Hrskavi hljeb (krisp) Dvopek, tost-hljeb i slicni tost-proizvodi Medenjaci i slicni proizvodi; slatki keksi; vafli i oblatne Medenjaci zacinjeni umbirom i slicno Slatki keks, vafli i oblatne, potpuno ili djelimicno prevuceni ili prekriveni cokoladom ili drugim proizvodima koji sadrze kakao Slatki keks (uklj. sendvic-keks; isklj. potpuno ili djelimicno prevuceni ili prekriveni cokoladom ili drugim pripravcima koji sadrze cokoladu) Vafli i oblatne sa sadrzajem > 10% masenog udjela vode u gotovom proizvodu (isklj. kornete za sladoled, sendvic-vafle i ostale slicne proizvode) Vafli i oblatne (uklj. slane) (isklj. potpuno ili djelimicno prevucene ili prekrivene cokoladom ili drugim pripravcima koji sadrze cokoladu) Ostali suhi i trajni pekarski proizvodi (stapii, krekeri, pereci) Hljeb bez kvasca Hostije; prazne kapsule pogodne za farmaceutske potrebe; oblatne za pecaenje; rizin papir i slicni proizvodi Keks (isklj. potpuno ili djelimicno prevuceni ili prekriveni cokoladom ili drugim pripravcima koji sadrze kakao, vafle i oblatne) Zacinjeni ili slani istisnuti ili ekspandirani proizvodi Pekarski proizvodi, bez dodatka zaslaivaca (uklj. palacinke, pite, pizze; isklj. sendvice, krisp, vafle, oblatne, dvopek, tost, zacinjene ili slane ekstrudirane ili ekspandirane proizvode) Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i slicnih proizvoda od brasna Makaroni, rezanci i slicni proizvodi od brasna Nekuhana tjestenina s jajima (isklj. punjenu i drugacije pripremljenu) Nekuhana tjestenina (isklj. s jajima, punjenu i drugacije pripremljenu) Kuskus Kuskus Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda Proizvodnja seera

Jedinica mjere

kg

kg

kg kg

kg kg kg kg kg

kg kg kg kg kg

10.73 10.73.11 10.73.11.30 10.73.11.50 10.73.12 10.73.12.00 10.8 10.81

kg kg

kg

46

46

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 10.81.11 10.81.11.00 10.81.12 10.81.12.30 10.81.12.90 10.81.13 10.81.13.00 10.81.14 10.81.14.30 10.81.14.50 10.81.20 10.81.20.00 10.82 10.82.11 10.82.11.00 10.82.12 10.82.12.00 10.82.13 10.82.13.00 10.82.14 10.82.14.00 10.82.21 10.82.21.30

Naziv Sirovi seer od seerne trske i seerne repe u cvrstom stanju Sirovi seer od seerne trske i seerne repe u cvrstom stanju bez dodanih tvari za aromatizovanje ili za bojenje

Jedinica mjere

kg

Rafinisani seer od seerne trske ili seerne repe te hemijski cista saharoza u cvrstom stanju, bez dodanih materija za aromatizaciju i za bojenje Rafinisani bijeli seer od seerne trske ili seerne repe u cvrstom stanju Rafinisani seer od seerne trske ili seerne repe u cvrstom stanju (isklj. bijeli seer) kg kg

Rafinisani seer od seerne trske i seerne repe, s dodanim materijama za aromatizaciju i za bojenje; seer i sirup od javora Rafinisani seer od seerne trske i seerne repe, sa dodatim sredstvima za aromatizaciju ili za bojenje; javorov seer i sirup bez dodanih tvari za aromatizaciju ili za bojenje Melase Melase od seerne trske Melase dobijene ekstrakcijom ili rafinisanjem seera (isklj. melasu od seerne trske) Rezanci seerne repe, otpaci seerne trske i ostali otpaci od proizvodnje seera Pulpa od seerne repe; otpaci u preradi seerne trske i ostali otpaci u proizvodnji seera (uklj. zaostali talog i ostatke iz filter presovanja) Proizvodnja kakaa, cokolade i slasticarskih proizvoda Kakao pasta sa ili bez masti Kakao pasta (isklj. onu koja sadrzi dodani seer ili druge zaslaivace) Kakao maslac na bazi ulja ili masti Kakao maslac, mast i ulje Kakao prah, bez dodatnog seera ili sladila Kakao prah koji ne sadrzi dodatni seer ili druge zaslaivace Kakao prah, s dodatnim seerom ili drugim sladilima Kakao prah koji sadrzi dodatni seer ili druge zaslaivace Cokolada i pripravci koji sadrze kakao (osim zaslaenog kakao praha) u rasutom stanju Cokolada i ostali pripravci koji sadrze kakao, u blokovima, tablama ili stanglama > 2 kg ili u tecnom stanju, pasti, prahu, granulama ili u drugom rasutom obliku, u posudama ili neposrednim pakovanjima mase > 2 kg, koji sadrze 18% masenog udjela kakao maslaca Cokoladno-mlijecne mrvice koje sadrze 18% masenog udjela kakao maslaca, u pakovanjima > 2 kg Preljevi sa ukusom cokolade, koji sadrze 18% masenog udjela kakao maslaca, u pakovanjima > 2 kg Prehrambeni proizvodi koji sadrze 18% masenog udjela kakao maslaca, u pakovanjima > 2 kg (isklj. preljev sa ukusom cokolade i cokoladno-mlijecne mrvice) kg kg kg kg kg kg kg kg kg

10.82.21.50 10.82.21.70 10.82.21.90 10.82.22 10.82.22.33

kg kg kg

Cokolada i pripravci koji sadrze kakao (osim zaslaenog kakao praha), osim u rasutom stanju Punjeni cokoladni blokovi; table i stangle koje imaju jezgru (uklj. s kremom, likerom ili vonom pastom; isklj. cokoladni keks) kg

47

47

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 10.82.22.35 10.82.22.39 10.82.22.43 10.82.22.45 10.82.22.53 10.82.22.55 10.82.22.60 10.82.22.70 10.82.22.80 10.82.22.90

Naziv Cokoladni blokovi; table i stangle, s dodacima zitarica, voa ili orasastog voa (isklj. punjeni cokoladni keks) Cokoladni blokovi; table i stangle (isklj. punjene, s dodacima zitarica; voa ili orasastog voa, cokoladni keks) Cokolade koje sadrze alkohol (isklj. u blokovima, tablama ili stanglama) Cokolade (isklj. one koje sadrze alkohol, u blokovima, tablama ili stanglama) Punjeni cokoladni proizvodi (isklj. u blokovima, tablama ili stanglama, cokoladni keks, cokolade) Cokoladni proizvodi (isklj. punjene, u blokovima, tablama ili stanglama, cokoladni keks, cokolade) Konditorski proizvodi i njihove zamjene, proizvedeni od zamjena seera, koji sadrze kakao (uklj. cokoladni nugat) (isklj. bijelu cokoladu) Cokoladni namazi Pripravci od kakaa za pripremu napitaka Prehrambeni proizvodi sa kakaom (isklj. kakao pastu, maslac, prah, blokove, table, stangle, u tekuem stanju, paste, prah, granule, u ostalom rasutom stanju u pakovanju > 2 kg, za pripremu napitaka, cokoladni namaz) Slasticarski proizvodi (ukljucujui bijelu cokoladu) koji ne sadrze kakao Guma za zvakanje Ekstrakt slatkog korijena; u kolacima, blokovima, stapiima i pastilama koje sadrze > 10% masenog udjela saharoze; bez drugih dodataka Bijela cokolada Konditorske paste u pakovanjima za direktnu upotrebu neto sadrzaja 1 kg (uklj. marcipan, fondan, nugat, pastu od badema) Pastile za grlo, bomboni protiv kaslja koji se uglavnom sastoje od seera i sredstava za aromatizaciju (isklj. pastile ili bombone s sredstvima za aromatizaciju koja imaju ljekovita svojstva) Seerom prevuceni (panirani) proizvodi (uklj. useerene bademe) Gumene bombone, voni zelei i vone paste u obliku konditorskih proizvoda (isklj. gume za zvakanje) Tvrde bombone Karamele i slicni proizvodi Komprimirane tablete od konditorskih proizvoda (uklj. slatkise) Ostali konditorski proizvodi, d.n. Voe, orasasti plodovi, kore od voa i drugi dijelovi biljaka, konzervisani u seeru Iscijeeno, preliveno seerom ili kristalizirano (kandirano) voe, orasasto voe, kore od voa i drugi dijelovi biljaka Prerada caja i kafe Kafa, bez kofeina ili przena Kafa bez kofeina, neprzena

Jedinica mjere kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

10.82.23 10.82.23.10 10.82.23.20 10.82.23.30 10.82.23.53 10.82.23.55

kg kg kg kg kg

10.82.23.63 10.82.23.65 10.82.23.73 10.82.23.75 10.82.23.83 10.82.23.90 10.82.24 10.82.24.00 10.83 10.83.11 10.83.11.30

kg kg kg kg kg kg

kg

kg

48

48

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 10.83.11.50 10.83.11.70 10.83.12 10.83.12.10 10.83.12.40 10.83.12.70 10.83.13 10.83.13.00 10.83.14 10.83.14.00 10.84 10.84.11 10.84.11.30 10.84.11.90 10.84.12 10.84.12.10 10.84.12.30 10.84.12.53 10.84.12.55 10.84.12.70 10.84.30 10.84.30.00 10.85 10.85.11 10.85.11.00 10.85.12 10.85.12.00 10.85.13 10.85.13.00 10.85.14 10.85.14.10 10.85.14.30

Naziv Przena kafa s kofeinom Przena kafa bez kofeina

Jedinica mjere kg kg

Zamjene kafe; ekstrakti, esencije i koncentrati kafe ili nadomjestaka kafe; ljuske i opne od kafe Zamjene za kafu koje sadrze kafu Ekstrakti, esencije i koncentrati kafe i pripravci na bazi tih ekstrakata, esencija ili koncentrata ili na bazi kafe Przena cikorija i ostale przene zamjene za kafu, i njihovi ekstrakti, esencije i koncentrati kg kg kg

Zeleni caj (nefermentisan), crni caj (fermentisan) i djelimicno fermentisani caj u pakovanju 3 kg Caj, u neposrednom pakovanju 3 kg Ekstrakti, esencije, koncentrati i preparati caja ili mate-caja Ekstrakti, esencije, koncentrati caja ili mate-caja; i pripravci na bazi ovih ekstrakata, esencija ili koncentrata ili na bazi caja ili mate-caja Proizvodnja zacina i drugih dodataka hrani Sire i zamjene sireta dobijeni od siretne kiseline Vinsko sire i njegove zamjene Ostalo sire i zamjene za sire (isklj. od vina) l l kg kg

Umaci; mijesani zacini i dodaci jelima; gorusice ­ slacice (brasna i prekrupe); pripremljena gorusica (senf); majoneza Umak od soje Kecap i ostali sosovi od paradajza Brasno i krupica od gorusice Pripremljena gorusica (senf) Umaci i njihovi pripravci, mijesani zacini i zacinska sredstva (isklj. umak od soje, kecap i ostale sosove od paradajza, brasno i krupicu od gorusice i pripremljenu gorusicu (senf)) So za jelo So namijenjena za ljudsku ishranu Proizvodnja gotove hrane i jela Gotova hrana i jela pretezno od mesa, mesnih iznutrica te krvi Gotova jela i obroci bazirani na mesu, mesnim iznutricama ili krvi Gotova hrana i jela pretezno od riba, ljuskara i mekusaca Gotova jela i obroci na bazi ribe, ljuskara i mekusaca Gotova hrana i jela pretezno od povra Gotova jela i obroci na bazi povra Gotova hrana i jela pretezno od tjestenine Kuhana ili nekuhana tjestenina, punjena mesom, ribom, sirom ili drugim supstancama u svim omjerima Susena, nesusena i zamrznuta tjestenina i proizvodi od tjestenine (uklj. gotova jela) (isklj. nekuhanu tjesteninu, punjenu tjesteninu) kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

49

49

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 10.85.19 10.85.19.00 10.86 10.86.10 10.86.10.10 10.86.10.30 10.86.10.50 10.86.10.60 10.86.10.70 10.89 10.89.11 10.89.11.00 10.89.12 10.89.12.30 10.89.12.50 10.89.13 10.89.13.34 10.89.13.39 10.89.13.50 10.89.13.70 10.89.14 10.89.14.00 10.89.19 10.89.19.10 10.89.19.25 10.89.19.30 10.89.19.35 10.89.19.40 10.9 10.91 10.91.10 10.91.10.10

Naziv Ostala gotova hrana i jela (ukljucujui i zamrznute pice) Ostala gotova jela i obroci (uklj. zamrznuta pizza) Proizvodnja homogeniziranih prehrambenih preparata i dijetetske hrane Homogenizovana gotova i dijetetska hrana Homogenizovani pripravci od mesa, mesnih iznutrica ili krvi (isklj. kobasice i slicne proizvode od mesa; prehrambeni proizvodi bazirani na ovim proizvodima) Homogenizovano povre (isklj. smrznuto, konzervisano u siretu ili siretnoj kiselini) Homogenizovani pripravci od dzemova, vonih zelea, marmelada, pirea ili krema od voa ili orasastog voa Homogenizovani slozeni prehrambeni pripravci za djeciju hranu ili za dijetetske svrhe, za maloprodaju, u pakovanju 250 g Prehrambreni pripravci za djecu (isklj. homogenizovane slozene prehrambene pripravke) Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n. Supe i corbe i preparati za njih Supe i corbe i preparati za njih Jaja, bez ljuske i zumanjci svjezi ili konzervisani; jaja u ljusci konzervisana ili kuhana, albumini od jaja Proizvodi od jaja, svjezi, suseni, kuhani u vodi ili u pari, oblikovani, zamrznuti ili na drugi nacin konzervisani (isklj. albumin i jaja u ljusci) Albumin od jaja

Jedinica mjere

kg

kg kg kg kg kg

kg

kg kg

Kvasac (aktivni ili neaktivni); ostali jednostanicni mikroorganizmi, mrtvi; pripremljeni prasci za peciva Pekarski kvasac Aktivni kvasac (isklj. pekarski kvasac) Neaktivni kvasci i ostali mrtvi jednoelijski mikroorganizmi Pripremljeni prasak za pecivo Ekstrakti i sokovi od mesa riba i ostalih vodenih beskicmenjaka Ekstrakti i sokovi od mesa, riba, ljuskara, mekusaca i ostalih vodenih beskicmenjaka Raznovrsni prehrambeni proizvodi, d. n. Karamel Sladni ekstrakt Prehrambeni pripravci od brasna, krupice, skroba, itd. Koncentrati bjelancevina i aromatizovani ili obojeni seerni sirupi Rastopljeni sir i ostali prehrambeni pripravci, d.n. Proizvodnja pripremljene hrane za zivotinje Proizvodnja pripremljene stocne hrane Pripremljena stocna hrana, osim brasna i peleta od lucerne Predsmjese (premiksovi) za prehranu domaih zivotinja kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

50

50

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 10.91.10.33 10.91.10.35 10.91.10.37 10.91.10.39 10.92 10.92.10 10.92.10.30 10.92.10.60

Naziv Pripravci za prehranu domaih zivotinja (isklj. predsmjese): za svinje Pripravci za prehranu domaih zivotinja (isklj. predsmjese): za goveda Pripravci za prehranu domaih zivotinja (isklj. predsmjese): za perad Pripravci za prehranu domaih zivotinja (isklj. predsmjese): d.n. Proizvodnja pripremljene hrane za kune ljubimce Pripremljena hrana za kune ljubimce Hrana za pse i macke, p.t.m. Pripravci koji se koriste za hranjenje kunih ljubimaca (isklj. pripravke za macke ili pse, p.t.m.)

Jedinica mjere kg kg kg kg

kg kg

11

11.0 11.01 11.01.10 11.01.10.20 11.01.10.30 11.01.10.40 11.01.10.50 11.01.10.63 11.01.10.65 11.01.10.70 11.01.10.80 11.02 11.02.11 11.02.11.30 11.02.11.90 11.02.12 11.02.12.11 11.02.12.15

PROIZVODNJA PIA

Proizvodnja pia Destiliranje, procisavanje i mijesanje alkoholnih pia Destilovana alkoholna pia Alkoholna pia dobijena destilacijom vina ili komine od groza (vazno: isklj. akcize na alkoholna pia) Viski (vazno: isklj. akcize na alkoholna pia) Rum i druga alkoholna pia dobijena destilacijom fermentisanih proizvoda od seerne trske (vazno: isklj. akcize na alkoholna pia) Dzin i klekovaca (vazno: isklj. akcize na alkoholna pia) Votka sa zapreminskim udjelom alkohola 45,4% (vazno: isklj. akcize na alkoholna pia) Alkoholna pia destilovana iz voa (isklj. likere, dzin, klekovacu i vino (vazno: isklj. akcize na alkoholna pia)) Cisti alkoholi (vazno: isklj. akcize na alkoholna pia) Alkoholi, likeri i ostala alkoholna pia (isklj. alkoholna pia destilovana iz vina, koma ili voa/viskija, ruma, tafija, dzina i klekovace, alkoholna pia destilovana iz voa) Proizvodnja vina od groza Pjenusavo vino od svjezeg groza Sampanjac (vazno: isklj. akcize na alkoholna pia) Pjenusava vina od svjezeg groza (isklj. sampanjac; akcize na alkoholna pia) Vino od svjezeg groza, osim pjenusavog vina; most od groza Bijela vina iz odreenih geografskih podrucja (kvalitetna vina proizvedena u posebnim regijama) Vina i most, sprijecene ili zaustavljene fermentacije dodavanjem alkohola, otopina stavljena pod pritisak CO2 od 1 i < 3 bara, na 20°C (isklj. pjenusava vina) l l l l l alk. 100% l alk. 100% l alk. 100% l alk. 100% l alk. 100% l alk. 100% l alk. 100% l alk. 100%

51

51

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 11.02.12.17

Naziv Kvalitetna vina i most sprijecene ili zaustavljene fermentacije dodavanjem alkohola, kvalitetnog vina proizvedenog u posebnim regijama alkoholne jacine 15%, isklj. bijelo i pjenusavo vino Vina i most sprijecene ili zaustavljene fermentacije dodavanjem alkohola, alkoholne jacine 15% (isklj. bijela vina i pjenusava kvalitetna vina proizvedena u posebnim regijama) Port, Madeira, Sherry i ostali alkoholi s > 15% alkohola Grozani most (isklj. akcize na alkoholna pia) Proizvodnja jabukovace i ostalih vonih vina

Jedinica mjere l

11.02.12.20

l

11.02.12.31 11.02.12.50 11.03 11.03.10 11.03.10.00

l l

Ostala fermentisana pia (npr. jabukovaca, kruskovac, medovina); mjesavine pia koja sadrze alkohol Fermentisana pia i mjesavine pia (uklj. s bezalkoholnim piima, jabukovaca, kruskovac, medovina; isklj. pivo od slada, vino od groza aromatizovano biljkama ili aromaticnim supstancama) Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pia Vermut i ostala aromatizovana vina od svjezega groza Vermut i ostala vina od svjezega groza aromatizovano biljkama ili aromaticnim supstancama (isklj. akcize na alkoholna pia) Proizvodnja piva Pivo, osim ostataka i otpadaka pivovara Pivo od slada (isklj. bezalkoholno pivo, pivo koje sadrzi 0,5% udjela alkohola po volumenu, akcize na alkoholna pia) Ostaci i otpaci pivara ili destilana Vareni ili destilovani talozi i ostaci (isklj. akcize na alkoholna pia) Proizvodnja slada Slad Slad, neprzen (isklj. akcize na alkoholna pia) Slad, przen (isklj. akcize na alkoholna pia, proizvode koji su prosli dalju obradu, przeni slad pripremljen kao zamjena za kafu Proizvodnja osvjezavajuih pia; proizvodnja mineralne vode i drugih flasiranih voda Mineralne i gazirane vode, nezaslaene i nearomatizovane Mineralne i gazirane vode, nezaslaene i bez dodatih ukusa Mineralne i gazirane vode, nezaslaene Nezaslaene i nearomatizovane vode, led i snijeg (isklj. mineralne i gazirane vode) Ostala bezalkoholna pia Ostala bezalkoholna pia Vode s dodanim seerom, drugim zaslaivacima ili aromatizovane, npr. bezalkoholna osvjezavajua pia (uklj. mineralne i gazirane) Bezalkoholna pia koja ne sadrze mlijecne masnoe (isklj. zaslaene ili nezaslaene mineralne, gazirane ili aromatizovane vode) l l l l l kg kg kg l l l

11.04 11.04.10 11.04.10.00 11.05 11.05.10 11.05.10.00 11.05.20 11.05.20.00 11.06 11.06.10 11.06.10.30 11.06.10.50 11.07 11.07.11 11.07.11.10 11.07.11.30 11.07.11.50 11.07.19 11.07.19.10 11.07.19.30 11.07.19.50

52

52

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 11.07.19.70

Naziv Bezalkoholna pia koja sadrze mlijecne masnoe

Jedinica mjere l

12

12.0 12.00 12.00.11 12.00.11.30 12.00.11.50 12.00.11.70 12.00.19 12.00.19.30 12.00.19.90

PROIZVODNJA DUHANSKIH PROIZVODA

Proizvodnja duhanskih proizvoda Proizvodnja duhanskih proizvoda Cigare, cigarilosi i cigarete od duhana i zamjena duhana Cigare i cigarilosi koji sadrze duhan ili mjesavine duhana i njegove zamjene (isklj. akcize na duhanske proizvode) Cigarete koje sadrze duhan ili mjesavine duhana i njegove zamjene (isklj. akcize na duhanske proizvode) Cigare; cigarilosi i cigarete, koji sadrze samo zamjene duhana (isklj. akcize na duhanske proizvode) Ostali preraeni duhan i nadomjesci duhana; homogenizirani ili rekonstruirani duhan; duhanski ekstrakti i sokovi Duhan za pusenje (isklj. akcize na duhanske proizvode) Duhanske preraevine, ekstrakti i esencije, ostali homogenizovani ili rekonstituisani duhan, d.n. kg kg kom kom kg

13

13.1 13.10 13.10.10 13.10.10.00 13.10.21 13.10.21.00 13.10.22 13.10.22.00 13.10.23 13.10.23.00 13.10.24 13.10.24.00 13.10.25 13.10.25.00 13.10.26 13.10.26.00 13.10.29 13.10.29.00 13.10.31 13.10.31.00

PROIZVODNJA TEKSTILA

Priprema i predenje tekstilnih vlakana Priprema i predenje tekstilnih vlakana Vunene masti (ukljucujui lanolin) Vunene masnoe i masne tvari dobijene od njih (uklj. lanolin) Sirova svila, nepredena Sirova svila (nepredena) Vuna, odmasena ili karbonizovana, negrebenana ili necesljana Vuna, odmasena ili karbonizovana, negrebenana ili necesljana Otpaci od vune ili fine zivotinjske dlake Otpaci od vune ili fine zivotinjske dlake Vuna i fina ili gruba zivotinjska dlaka, grebenana ili cesljana Vuna ili zivotinjska dlaka, grebenana ili cesljana (uklj. vunene pramenove) Pamuk, grebenani ili cesljani Pamuk, grebenan ili cesljan Juta i ostala tekstilna vlakna (iskljucujui lan, pravu konoplju i ramiju), preraena, ali nepredena Juta i ostala tekstilna vlakna, obraena, ali nepredena Ostala biljna tekstilna vlakna, preraena, ali nepredena Ostala biljna tekstilna vlakna, preraena, ali nepredena Sinteticka vlakna grebenana, cesljana ili na drugi nacin pripremljena za predenje Sinteticka sortirana vlakna, grebenana, cesljana ili na drugi nacin obraena za predenje kg kg kg kg kg kg kg kg kg

53

53

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 13.10.32 13.10.32.00 13.10.40 13.10.40.10 13.10.40.30 13.10.40.50 13.10.50 13.10.50.10 13.10.50.30 13.10.50.50 13.10.61 13.10.61.32 13.10.61.33 13.10.61.35 13.10.61.52 13.10.61.53 13.10.61.55 13.10.61.60 13.10.62 13.10.62.00 13.10.71 13.10.71.10 13.10.71.20 13.10.72 13.10.72.00 13.10.81

Naziv Umjetna vlakna grebenana, cesljana ili na drugi nacin pripremljena za predenje Umjetna sortirana vlakna, grebenana, cesljana ili na drugi nacin obraena za predenje Svilena prea i prea od svilenih otpadaka Svilena prea, n.p.t.m. (isklj. preu od otpadaka svile) Prea od otpadaka svile, n.p.t.m. Svilena prea i prea od svilenih otpadaka, p.t.m.; prea svilene bube

Jedinica mjere

kg

kg kg kg

Prea od vune, stavljena ili ne stavljena u maloprodaju; prea od fine ili grube zivotinjske dlake ili konjske dlake Prea od grebenane vune ili finih zivotinjskih dlaka, n.p.t.m. Prea od cesljane vune ili finih zivotinjskih dlaka, n.p.t.m. Predivo od vune ili fine zivotinjske dlake, p.t.m. Pamucna prea (osim konca za sivanje) Prea od necesljanog pamuka, n.p.t.m., za tkanine (isklj. za tepih i prekrivace za pod) Prea od necesljanog pamuka, n.p.t.m., za pletene tkanine i carape Prea od necesljanog pamuka, n.p.t.m., za ostale namjene (uklj. za tepihe i prekrivace za pod) Prea od cesljanog pamuka, n.p.t.m., za tkanine (isklj. za tepihe i prekrivace za pod) Prea od cesljanog pamuka, n.p.t.m., za pletene tkanine i carape Prea od cesljanog pamuka, n.p.t.m., za ostale namjene (uklj. za tepihe i prekrivace za pod) Pamucna prea, p.t.m. (isklj. konac za sivenje) Pamucni konac za sivanje Pamucni konac za sivenje Lanena prea Lanena prea, n.p.t.m. Lanena prea, p.t.m. Prea od jute i ostalih tekstilnih vlakana like; prea od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; papirna prea Prea od biljnih ili likovih vlakana (isklj. lan); papirna prea kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

Prea od sintetickih filamenata, umnozena i povezana (osim konca za sivanje, pree od polimida visoke zilavosti, pree od vjestacke svile od poliestera ili viskoze) koja nije stavljena u maloprodaju; prea od vjestackog filamenta (osim konca za sivanje) koja je stavljena u maloprodaju Prea od sinteticnih filamenta, visestruka ili u obliku konopa, n.p.t.m. Prea od vjestackih filamenta, visestruka ili u obliku konopa, n.p.t.m. (isklj. konac za sivenje) Vjestacki ili sinteticki filament, p.t.m. (isklj. konac za sivenje) kg kg kg

13.10.81.10 13.10.81.30 13.10.81.50

54

54

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 13.10.82 13.10.82.10 13.10.82.50 13.10.83 13.10.83.20 13.10.83.33 13.10.83.36 13.10.83.40 13.10.83.80 13.10.83.90 13.10.84 13.10.84.10 13.10.84.30 13.10.85 13.10.85.10 13.10.85.50 13.2 13.20 13.20.11 13.20.11.00 13.20.12 13.20.12.30 13.20.12.60 13.20.13 13.20.13.30 13.20.13.60 13.20.14 13.20.14.00

Naziv

Jedinica mjere

Prea (osim konca za sivanje) od sintetickih sortiranih vlakana, koja sadrzi 85% takvih vlakana Prea (osim konca za sivenje) koji sadrzi 85 % masenog udjela sintetickih sortiranih vlakana, n.p.t.m. Prea (isklj. konac za sivenje) koja sadrzi 85 % masenog udjela sintetickih sortiranih vlakana, p.t.m. Prea (osim konca za sivanje) od sintetickih sortiranih vlakana, koja sadrze < 85% takvih vlakana Prea koja sadrzi < 85% masenog udjela poliesterskih sortiranih vlakana (isklj. konac za sivenje), pomjesano sa vestackim vlaknima, n.p.t.m. Prea koja sadrzi < 85% masenog udjela sintetickih sortiranih vlakana (isklj. konac za sivenje), pomijesano s grebenanom vunom ili finom zivotinjskom dlakom, n.p.t.m. Prea koja sadrzi < 85% masenog udjela sintetickih sortiranih vlakana, pomijesano s cesljanom vunom ili finom zivotinjskom dlakom, n.p.t.m. Prea koja sadrzi < 85% masenog udjela sintetickih sortiranih vlakana (isklj. konac za sivenje), pomjesano sa pamukom, n.p.t.m. Ostala prea koja sadrzi < 85% masenog udjela sintetickih sortiranih vlakana (isklj. konac za sivenje), n.p.t.m., d.n. Prea koja sadrzi < 85% po masi od sintetickih sortiranih vlakana (isklj. konac za sivenje) p.t.m. kg kg kg kg kg kg kg kg

Prea (osim konca za sivanje) od vjestackih rezanih vlakana, nije stavljena u maloprodaju Prea (isklj. konac za sivenje) od vjestackih sortiranih vlakana, n.p.t.m. Prea (isklj. konac za sivenje) od vjestackih sortiranih vlakana p.t.m. Sivaa prea i konac za sivanje od vjestackih i sintetickih filamenata i vlakana Konac za sivenje od vjestackih ili sintetickih finih vlakana Konac za sivenje od vjestackih ili sintetickih sortiranih vlakana Tkanje tekstila Tkanje tekstila Svilene tkanine ili tkanine od svilenih otpadaka Tkanine od svile ili svilenih otpadaka m2 kg kg kg kg

Tkanine od grebenane ili cesljane vune ili fine zivotinjske dlake ili grube zivotinjske dlake ili konjske dlake Tkanine od cesljane vune ili cesljane fine zivotinjske dlake Tkanine od cesljane vune, cesljane fine zivotinjske dlake; tkanine od grube zivotinjske dlake Lanene tkanine Tkanine od lana koje sadrze 85% masenog udjela lana Tkanine od lana koje sadrze < 85% masenog udjela lana Tkanine od jute i drugih tekstilnih likovih vlakana (osim lana, prave konoplje i ramije) Tkanine od jute ili ostalih likovih vlakana (isklj. lan, cistu konoplju, ramiju) m2 m2 m2 m2 m2

55

55

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 13.20.19 13.20.19.00 13.20.20 13.20.20.14 13.20.20.17 13.20.20.19 13.20.20.20 13.20.20.31 13.20.20.42 13.20.20.44 13.20.20.49 13.20.20.60 13.20.20.72 13.20.20.74 13.20.20.79 13.20.31 13.20.31.30 13.20.31.50 13.20.31.70 13.20.32 13.20.32.10 13.20.32.20

Naziv Tkanine od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; tkanine od papirne pree Tkanine od ciste konoplje, ramije ili od ostale biljne pree (isklj. lan, jutu, ostala likova vlakna); papirna prea Pamucne tkanine Tkanine od pamuka, ne od pree razlicite boje, mase 200 g/m², za odjeu Tkanine od pamuka, ne od pree razlicite boje, mase 200 g/m², za tekstil za domainstvo Tkanine od pamuka, ne od pree razlicite boje, mase 200 g/m², za tehnicku i industrijsku upotrebu (isklj. gazu, medicinsku gazu) Tkanine od pamuka mase 100 g/m², za medicinsku gazu, zavoje i obloge Tkanine od pamuka, od pree razlicite boje, mase 200 g/m², za kosulje i bluze Tkanine od pamuka, ne od pree razlicite boje, mase > 200 g/m², za odjeu Tkanine od pamuka, ne od pree razlicite boje, mase > 200 g/m², za domainstvo Tkanine od pamuka, ne od pree razlicite boje, mase > 200 g/m², za tehnicku i industrijsku upotrebu Tkanine od grubog (denim) pamuka, mase > 200 g/m² (uklj. grubi (denim) pamuk osim plavog) Pamucne tkanine, od pree razlicite boje, za ostalu odjeu Pamucne tkanine, od pree razlicite boje, za domainstvo Pamucne tkanine, od pree razlicite boje, za tehnicku i industrijsku upotrebu Tkanine od sinteticke ili vjestacke filament pree Tkanine od vjestacke ili sinteticke filament pree, dobijene od prediva velike izdrzljivosti, u trakama i slicno (uklj. najlon, ostale poliamide, poliester, viskozu) Tkanine od sinteticke fine pree (isklj. tkanine od pree visoke izdrzljivosti ili traka i slicno) Tkanine od vjestacke fine pree (isklj. tkanine od pree visoke izdrzljivosti) Tkanine od sintetickih rezanih vlakana Tkanine od sintetickih sortiranih vlakana koji sadrze 85% masenog udjela sinteticnih sortiranih vlakana Tkanine od sintetickih sortiranih vlakana koji sadrze < 85% masenog udjela sinteticnih sortiranih vlakana, mijesanih pretezno ili iskljucivo s pamukom (isklj. tkanine od pree razlicite boje) Tkanine od sintetickih sortiranih vlakana koji sadrze < 85% masenog udjela sinteticnih sortiranih vlakana, mijesanih pretezno ili iskljucivo s pamukom, od pree razlicite boje Tkanine od sintetickih sortiranih vlakana mijesanih pretezno ili iskljucivo s grebenanom vunom ili finom zivotinjskom dlakom Tkanine od sintetickih sortiranih vlakana mijesanih pretezno ili iskljucivo s cesljanom vunom ili finom zivotinjskom dlakom Tkanine od sintetickih sortiranih vlakana mijesanih s drugim vlaknima osim s vunom, finom zivotinjskom dlakom ili pamukom

Jedinica mjere m2

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

13.20.32.30 13.20.32.40 13.20.32.50 13.20.32.90

m2 m2 m2 m2

56

56

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 13.20.33 13.20.33.30 13.20.33.50 13.20.41 13.20.41.00 13.20.42 13.20.42.00 13.20.43 13.20.43.00 13.20.44 13.20.44.00 13.20.45 13.20.45.00 13.20.46 13.20.46.00 13.3 13.30 13.30.11 13.30.11.10 13.30.11.21 13.30.11.22 13.30.11.23 13.30.11.24 13.30.11.25 13.30.11.26 13.30.11.27 13.30.11.28 13.30.12 13.30.12.10 13.30.12.20 13.30.12.30 13.30.12.40 13.30.12.50 13.30.12.60 13.30.12.70

Naziv Tkanine od vjestackih rezanih vlakana Tkanine od vjestackih sortiranih vlakana, ne od pree razlicitih boja Tkanine od vjestackih sortiranih vlakana, od pree razlicitih boja

Jedinica mjere m2 m2

Tkanine s floirom/bukle (barsunaste tkanine) i tkanine od senil-pree (sem frotira i uskih tkanina) Osnove i potke cupavih tkanina; tkanine s cupavom povrsinom (isklj. frotir i slicne plisane tkanine od pamuka, tafting-tkanine, uske tkanine) Frotir tkanina za peskire i slicna frotir tkanina (osim uskih tkanina) od pamuka Frotir tkanine i slicne plisane tkanine od pamuka Ostale frotir tkanine (osim uskih tkanina) Frotir tkanine i slicne plisane tkanine (isklj. od pamuka) Gaza (osim uskih tkanina) Gaze (isklj. medicinske gaze, uske tkanine) Tafting tekstilni materijal Tafting tkanine (isklj. cupave tepihe i ostale tekstilne prekrivace za pod) Tkanine od staklenih vlakana (ukljucujui uske tkanine) Tkanine od staklene pree (uklj. uske tkanine, staklenu vunu) Dovrsavanje tekstila Dovrsavanje tekstila Usluge bijeljenja i bojenja vlakana i pree Bojenje vlakana Bojenje svilene pree Bojenje pree od vune, fine ili grube zivotinjske dlake i konjske dlake Bojenje pamucne pree (isklj. konac za sivanje) Bojenje lanenih, jutanih i ostalih likovih vlakana, biljnih vlakana i papirne pree Bojenje niti od sintetickih finih vlakana (isklj. konac za sivenje) Bojenje niti od vjestackih finih vlakana (isklj. konac za sivenje) Bojenje pree od sintetickih sortiranih vlakana (isklj. konac za sivenje) Bojenje pree od vjestackih sortiranih vlakana (isklj. konac za sivenje) Usluge bijeljenja tkanina i tekstilnih roba (ukljucujui odjeu) Bijeljenje svilenih tkanina Bijeljenje tkanina od vune, fine ili grube zivotinjske dlake ili konjske dlake Bijeljenje pamucnih tkanina koje sadrze 85% masenog udjela pamuka Bijeljenje tkanina od lana, jute, ostalih likovih vlakana, biljnih vlakana i papirne pree Bijeljenje tkanina od sinteticke fine pree ili od sintetickih vlakana Bijeljenje tkanina od vjestacke fine pree ili od vjestackih vlakana Bijeljenje cupavih tkanina i barsunastih tkanina (isklj. frotir i slicne plisane tkanine od pamuka, uske tkanine) kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg m2 m2 m2 m2 m2

57

57

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 13.30.12.80 13.30.12.90 13.30.13 13.30.13.10 13.30.13.20 13.30.13.30 13.30.13.40 13.30.13.50 13.30.13.60 13.30.13.70 13.30.13.80 13.30.13.90 13.30.14 13.30.14.10 13.30.14.20 13.30.14.30 13.30.14.40 13.30.14.50 13.30.14.60 13.30.14.70 13.30.14.80 13.30.14.90 13.30.19 13.30.19.10 13.30.19.20 13.30.19.30 13.30.19.40 13.30.19.50 13.30.19.60 13.30.19.70

Naziv Bijeljenje frotira i slicnih plisanih tkanina (isklj. tafting-tkanine) Bijeljenje pletenih ili heklanih tkanina Usluge bojenja tkanina i tekstilnih roba (ukljucujui odjeu) Bojenje tkanina od svile ili svilenih otpadaka Bojenje tkanina od vune, fine ili grube zivotinjske dlake ili konjske dlake Bojenje pamucnih tkanina koji sadrze 85% masenog udjela pamuka Bojenje tkanina od lana, jute, ostalih likovih vlakana, biljnih vlakana i papirne pree Bojenje tkanina od sinteticke fine pree ili od sintetickih vlakana Bojenje tkanina od vjestacke fine pree ili od vjestackih vlakana Bojenje cupavih tkanina i barsunastih tkanina (isklj. frotir i slicne plisane tkanine od pamuka, uske tkanine) Bojenje frotira i slicnih plisanih tkanina (isklj. tafting-tkanine) Bojenje pletenih ili heklanih tkanina i netkanih materijala Usluge stampanja tkanina i tekstilnih roba (ukljucujui odjeu) Stampanje svilenih tkanina Stampanje tkanina od vune, fine ili grube zivotinjske dlake ili konjske dlake Stampanje pamucnih tkanina koji sadrze 85% masenog udjela pamuka Stampanje lanenih tkanina, tkanina od jute ili drugih tkanina od biljnih ili likastih vlakana ili papirnog prediva Stampanje tkanina od sinteticke fine pree, ili od sintetickih vlakana Stampanje tkanina od vjestacke fine pree, ili od vjestackih vlakana Stampanje cupavih tkanina i barsunastih tkanina (isklj. frotir i slicne plisane tkanine od pamuka, uske tkanine) Stampanje frotira i sl. plisanih tkanina (isklj. tafting tekstilne tkanine) Stampanje pletenih ili heklanih tkanina i netkanih materijala Ostale usluge dovrsavanja tekstila i tekstilnih roba (ukljucujui odjevne predmete) Zavrsna obrada svilenih tkanina (isklj. bijeljenje, bojenje, stampanje) Zavrsna obrada tkanina od vune, fine ili grube zivotinjske dlake ili konjske dlake (isklj. bijeljenje, bojenje, stampanje) Zavrsna obrada pamucnih tkanina koji sadrze 85% masenog udjela pamuka (isklj. bijeljenje, bojenje, stampanje) Zavrsna obrada tkanina od lana, jute, ostalih likovih vlakana, biljnih vlakana i papirne pree (isklj. bijeljenje, bojenje, stampanje) Zavrsna obrada tkanina od sinteticke fine pree ili od sintetickih vlakana (isklj. bijeljenje, bojenje, stampanje) Zavrsna obrada tkanina od vjestacke fine pree ili od vjestackih vlakana (isklj. bijeljenje, bojenje, stampanje) Zavrsna obrada (isklj. bijeljenje, bojenje, stampanje) cupavih tkanina i barsunastih tkanina (isklj. frotir i slicne plisane tkanine od pamuka, uske tkanine)

Jedinica mjere kg kg

kg kg kg kg kg kg kg kg kg m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

58

58

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 13.30.19.80 13.30.19.90 13.30.19.95 13.9 13.91 13.91.11 13.91.11.00 13.91.19 13.91.19.10 13.91.19.20 13.92 13.92.11 13.92.11.30 13.92.11.50 13.92.11.90 13.92.12 13.92.12.30 13.92.12.53 13.92.12.55 13.92.12.59 13.92.12.70 13.92.13 13.92.13.30 13.92.13.53 13.92.13.55 13.92.13.59 13.92.13.70 13.92.14 13.92.14.30 13.92.14.50 13.92.14.70

Naziv Zavrsna obrada (isklj. bijeljenje, bojenje, stampanje) frotira i slicnih plisanih tkanina (isklj. tafting-tkanine) Zavrsna obrada pletenih ili heklanih tkanina i netkanih materijala (isklj. bijeljenje, bojenje, stampanje) Usluge zavrsne obrade odjee Proizvodnja ostalog tekstila Proizvodnja pletenih i heklanih tkanina Plisane i bukle-tkanine, pletene i heklane Cupave tkanine, frotirne tkanine, pletene ili heklane Ostale pletene i heklane tkanine, ukljucujui pletiva od vjestackog krzna Pletene ili heklane tkanine (isklj. cupave tkanine) Vjestacko krzno i proizvodi od vjestackog krzna Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjee Deke i ostali pokrivaci, osim elektricnih pokrivaca Pokrivaci i prostirke za putovanja od vune ili fine zivotinjske dlake (isklj. elektricne pokrivace) Pokrivaci i prostirke za putovanja od sintetickih vlakana (isklj. elektricne pokrivace) Pokrivaci (isklj. elektricne) i prostirke za putovanja od tekstilnih materijala (isklj. od vune ili fine zivotinjske dlake, od sintetickih vlakana) Posteljno rublje Posteljina od pletenih ili heklanih tkanina Posteljina od pamuka (isklj. pleteno ili heklano) Posteljina od lana ili ramije (isklj. pleteno ili heklano) Posteljina od tkanih materijala (isklj. od pamuka, od lana ili ramije) Posteljina od netkanih sintetickih ili vjestackih vlakana (isklj. pleteno ili heklano) Stolno rublje Stolnjaci i salvete od pletenih ili heklanih tkanina Stolnjaci i salvete od pamuka (isklj. pleteno ili heklano) Stolnjaci i salvete od lana (isklj. pleteno ili heklano) Stolnjaci i salvete od pree od sintetickih ili vjestackih vlakana i od ostalih tkanih ili netkanih materijala (isklj. od pamuka, lana) Stolnjaci i salvete od netkanih sintetickih ili vjestackih vlakana Toaletno i kuhinjsko rublje Toaletno i kuhinjsko rublje, od frotira ili od slicnih plisanih tkanina od pamuka Tkano toaletno i kuhinjsko rublje od tkanine (isklj. od frotira ili od slicnih plisanih tkanina od pamuka) Toaletno i kuhinjsko rublje, od netkanih sintetickih ili vjestackih vlakana

Jedinica mjere m2 kg kg

kg

kg kom

kom kom kom

kg kg kg kg kg

kg kg kg kg kg

kg kg kg

59

59

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 13.92.15 13.92.15.30 13.92.15.50 13.92.15.70 13.92.16 13.92.16.20 13.92.16.40 13.92.16.60

Naziv

Jedinica mjere m2 m2 m2

Zavjese (ukljucujui draperije) i unutrasnje platnene roletne; ukrasne zavjese za krevete Zavjese i unutrasnje roletne, zavjese ili draperije za krevet, od pletenih ili heklanih materijala Zavjese i unutrasnje roletne, zavjese ili draperije za krevet, od tkanih materijala Zavjese i unutrasnje roletne, zavjese ili draperije za krevet, od netkanih materijala

Ostali proizvodi za unutrasnje opremanje, d. n.; kompleti od komada tkanine i prea za izradu prostirki; tapiserija i slicno Rucno tkane tapiserije tipa Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais i iglom raene tapiserije (uklj. sitni vez, unakrsni bod), kao gotov proizvod ili poluproizvod Prekrivaci za krevete (isklj. punjene perjem) Proizvodi za ureenje stana uklj. prekrivace za namjestaj, jastucnice itd., auto-presvlake (isklj. prekrivace, putne prostirke, posteljno rublje, rublje za domainstvo, toaletno rublje, kuhinjsko rublje, zavjese, draperije i prekrivace za krevete) Kompleti od tkanina i pree za izradu prekrivaca za pod, tapiserija, vezenih stolnjaka, salveta ili slicnih tekstilnih proizvoda, p.t.m. Vree i vreice za pakovanje robe Vree i vreice, od pamuka, za ambalaznu upotrebu Vree i vreice, od pletenih ili heklanih polietilenskih ili polipropilenskih traka, za ambalaznu upotrebu Vree i vreice, od polietilenskih ili polipropilenskih traka, za ambalaznu upotrebu (isklj. pletene ili heklane) Vree i vreice, za ambalaznu upotrebu (isklj. od pamuka, polietilenskih ili polipropilenskih vrpci) kg kg kg kg kom kom m2

13.92.16.80 13.92.21 13.92.21.30 13.92.21.50 13.92.21.70 13.92.21.90 13.92.22 13.92.22.10 13.92.22.30 13.92.22.50 13.92.22.70 13.92.23 13.92.23.00 13.92.24 13.92.24.30 13.92.24.93 13.92.24.99

m2

Cerade, nadstresnice i vanjski platneni zastori; jedra za camce, daske za jedrenje i suhozemna vozila; satori i oprema za kampovanje (ukljucujui gumene madrace) Cerade, tende, roletne (isklj. satorske tende) Satori (uklj. satorske tende) Jedra Madraci na napuhavanje i ostala oprema za kampovanje (isklj. satorske tende, satore, vree za spavanje) Padobrani (ukljucujui upravljane) i padobranska krila; njihovi dijelovi Padobrani, dijelovi i pribor za padobrane (uklj. upravljive padobrane) Pokrivaci, perina, jastuci, vree za spavanje i slicno, punjeni bilo kojim materijalom ili od celularne gume ili plasticnih masa Vree za spavanje Oprema za krevete od perja ili paperja (uklj. prekrivace i step-deke, jastuke, taburee, ukrasne jastuke) (isklj. madrace, vree za spavanje) Oprema za krevete ostalim materijalima osim perjem ili paperjem (uklj. prekrivace i stepdeke, jastuke, taburee, ukrasne jastuke) (isklj. madrace, vree za spavanje) kom kom kom kg kg kg kg kg

60

60

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 13.92.29 13.92.29.53 13.92.29.57 13.92.29.90 13.93 13.93.11 13.93.11.00 13.93.12 13.93.12.00 13.93.13 13.93.13.00 13.93.19 13.93.19.30 13.93.19.90 13.94 13.94.11 13.94.11.30

Naziv

Jedinica mjere

Ostali gotovi tekstilni proizvodi (ukljucujui krpe za pod, posude, prasinu i slicne krpe za cisenje, prsluci za spasavanje i pojasi za spasavanje; zastave, zastavice, barjaci itd.) Krpe za pod, posue, prasinu i slicne tkanine za cisenje, od netkanog materijala Krpe za pod, posue, prasinu i slicne tkanine za cisenje (isklj. pletene ili heklane, od netkanog materijala) Krpe za pod, posue, prasinu i slicne tkanine za cisenje, pletene ili heklane; prsluci i pojasi za spasavanje i ostali gotovi proizvodi Proizvodnja tepiha i prekrivaca za pod ilimi i ostali tekstilni prekrivaci za pod, uzlani Cvorovani ilimi i drugi cvorovani tekstilni prekrivaci za pod m2 kg kg kg

ilimi i ostali tekstilni prekrivaci za pod, tkani, nisu dobijeni tafting-postupkom ili floking postupkom Tkani ilimi i ostali tkani tekstilni prekrivaci za pod (isklj. uraene "tafting" metodom ili "flocking" metodom) ilimi i ostali tekstilni prekrivaci za pod dobijeni tafting-postupkom Tafting-ilimi i ostali tafting tekstilni prekrivaci za pod Ostali ilimi i tekstilni prekrivaci za pod (ukljucujui i od filca) Needlefelt ilimi i ostali needlefelt tekstilni prekrivaci za pod (isklj. uraene "tafting" metodom ili "flocking" metodom) ilimi i ostali prekrivaci za pod (isklj. pletene, cvorovane, uraene "tafting" ili "needlefelt" metodom) Proizvodnja uzadi, konopaca, upletenog konca i mreza Upleteni konac, uzad, konopci i kablovi od jute i ostalih tekstilnih vlakana like Upletene spage, uzad, konopci ili kablovi, od sisala ili drugih tekstilnih vlakana od agave, od jute ili ostalih likovih vlakana i biljaka tvrdog lista (isklj. upletenu uzad za vezivanje ili baliranje) Upletena uzad za vezivanje ili baliranje od sisala (za poljoprivredu) Polietilenska ili polipropilenska upletena uzad za vezivanje ili baliranje (za poljoprivredu) Konopci, spage ili kablovi od polietilena, polipropilena, najlona ili ostalih poliamida ili od poliestera, finoe > 50.000 deciteksa, od ostalih sinteticnih vlakana (isklj. upletenu uzad za vezivanje ili baliranje) Polietilenska ili polipropilenska upletena uzad, od najlona ili ostalih poliamida ili poliestera, finoe 50.000 deciteksa (5g/m) (isklj. upletenu uzad za vezivanje ili baliranje) Upletena uzad, spage, konopci i kablovi od tekstilnh materijala (isklj. jutu i ostala likova vlakna, sisal ili ostale biljke tvrdog lista, te sinteticka vlakna) kg m2 m2 m2 m2

13.94.11.53 13.94.11.55 13.94.11.60

kg kg kg

13.94.11.70

kg

13.94.11.90 13.94.12 13.94.12.33

kg

Uzlani mrezasti proizvodi od upletenog konca; uzadi i konopaca, gotove ribarske i ostale mreze; proizvodi od pree, vrpca, d. n. Gotove ribarske mreze od upletene uzadi, spaga ili konopaca od sintetickih ili vjestackih vlakana (isklj. mreze za prihvat ribe) kg

61

61

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 13.94.12.35 13.94.12.53 13.94.12.55 13.94.12.59 13.94.12.80 13.95 13.95.10 13.95.10.10 13.95.10.20 13.95.10.30 13.95.10.50 13.95.10.70 13.96 13.96.11 13.96.11.00 13.96.12 13.96.12.00 13.96.13 13.96.13.00 13.96.14 13.96.14.00 13.96.15 13.96.15.00 13.96.16 13.96.16.20

Naziv Gotove ribarske mreze od pree sintetickih ili vjestackih vlakana (isklj. mreze za prihvat ribe) Gotove mreze od upletene uzadi, spaga ili konopaca od najlona ili ostalih poliamida (isklj. heklane mreze u komadu, mrezice za kosu, sportske i ribarske mreze) Gotove mreze od najlona ili ostalih poliamida (isklj. heklane mreze u komadu, mrezice za kosu, sportske i ribarske mreze, te od upletene uzadi, spaga ili konopaca) Cvorovane mreze od tekstilnih materijala (isklj. gotove ribarske mreze od sintetickih ili vjestackih vlakana, ostale gotove mreze od najlona ili ostalih poliamida) Proizvodi od upletene uzadi, konopaca ili kablova Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odjee Netkani tekstil i proizvodi od netkanog tekstila, osim odjee Netkani tekstil, mase 25 g/m² (uklj. proizvode od netkanog tekstila) (isklj. odjevne predmete, presvuceni ili prekriveni tekstil) Netkani tekstil, mase > 25 g/m² ali 70 g/m² (uklj. proizvode od netkanog tekstila) (isklj. odjevne predmete, presvuceni ili prekriveni tekstil) Netkani tekstil, mase > 70 g/m² ali 150 g/m² (uklj. proizvode od netkanog tekstila) (isklj. odjevne predmete, presvuceni ili prekriveni tekstil) Netkani tekstil, mase > 150 g/m² (uklj. proizvode od netkanog tekstila) (isklj. odjevne predmete, presvuceni ili prekriveni tekstil) Netkani tekstil, presvuceni ili prekriveni (uklj. proizvode od netkanog tekstila) (isklj. odjevne predmete) Proizvodnja ostalih tehnickih i industrijskih tekstilnih proizvoda Metalizirana prea ili metalizirana obavijena prea Metalizirana prea, traka i slicno, od sintetickih ili vjestackih tekstilnih materijala, kombinovana s metalnim nitima, trakama ili prahom, ili prekrivena metalom Tkanine od metalnih niti i od metalizirane pree, d. n. Tkanine od metalnih niti i od metalizirane pree, za odjeu, namestaj ili za slicne upotrebe

Jedinica mjere kg kg kg kg kg

kg kg kg kg kg

kg

kg

Niti i uzad od gume prekriveni tekstilom; tekstilna prea i trake, impregnirane ili prekrivene gumom ili plastikom Gumene niti i uzad, prekriveni tekstilom; tekstilna impregnirana prea i trake, presvucene, prekrivene ili oblozene gumom ili plastikom Tekstilne tkanine, impregnirane, presvucene ili prekrivene, d. n. Tekstilne tkanine, impregnirane, presvucene ili prekrivene, d. n. Kord tkanine za autogume od najlonske pree i ostalog poliamida, poliestera i viskoznoga rajona, velike cvrstoe Kord tkanine za vanjske pneumatike od pree velike cvrstoe, od najlona, ostalih poliamida, poliestera ili viskoze m2 m2 kg

Tekstilni proizvodi i predmeti za tehnicku upotrebu (ukljucujui fitilje, gasne mrezice tekstilne cijevi i crijeva, transportno i pogonsko remenje, tkanina za sita, za cijeenje i presanje) Tekstilna crijeva i slican cjevasti materijal, impregniran ili neimpregniran, sa ili bez presvlake, zastita i pribor od ostalih materijala kg

62

62

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 13.96.16.50 13.96.16.80 13.96.17 13.96.17.30 13.96.17.50 13.96.17.70 13.99 13.99.11 13.99.11.30 13.99.11.50 13.99.11.70 13.99.12 13.99.12.30 13.99.12.50 13.99.12.70 13.99.13 13.99.13.00 13.99.14 13.99.14.00 13.99.15 13.99.15.00 13.99.16 13.99.16.00 13.99.19 13.99.19.00

Naziv Tekstilni drenovi, transportno i pogonsko remenje, tekstilni cjevasti materijal (uklj. ojacan metalom ili drugim materijalom) Tekstilni materijali i filc (pust) za masine za proizvodnju papira ili slicne masine (uklj. za papirnu pulpu ili azbestni cement)

Jedinica mjere kg kg

Uske tkanine; uski materijal sto se sastoji samo od niti osnove koje su meusobno slijepljene; naljepnice, etikete, znacke; ukrasne vrpce i slicno Uske tkanine, osim naljepnica, znacaka i ostalih slicnih proizvoda Naljepnice, znacke i slicni proizvodi od tekstilnih materijala (isklj. vezene) Pletenice u metrazi; ukrasne kianke i ukrasne trake, ukrasni dodaci (isklj. pletene ili heklane) Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda, d. n. Til i drugi mrezasti materijali, iskljucujui tkane, pletene i heklane materijale; cipke u metrazi, vrpcama ili motivima Til i ostale mrezaste tkanine (isklj. tkane, pletene ili heklane) Masinski uraena cipka u metrazi, u trakama ili motivima Rucno izraena cipka u metrazi, u trakama ili motivima Vez u metrazi, trakama i motivima Vez (bez vidljive podloge) u metrazi, u trakama ili motivima Pamucni vez u metrazi, u trakama ili motivima Vez od tekstila u metrazi, u trakama ili motivima (isklj. bez vidljive podloge, pamuk) Filc presvucen, prekriven ili laminiran Filc, impregnisan ili neimpregnisan, presvucen, prekriven ili laminiran, d.n. Tekstilna vlakna duzine 5 mm (flok); tekstilni prah i ostaci Tekstilni prah i ostaci Obavijena prea i vrpce; senil-prea; prea s petljama za porube Obavijena prea i vrpce i slicno, od sintetickih ili umjetnih tekstilnih materijala sirine 5 mm; ukrasna prea; prea s petljama za porube Punjeni tekstilni proizvodi u metrazi Prosiveni tekstilni proizvodi u metrazi (isklj. vezene) Ostali materijali i tekstilni proizvodi, d. n. Jastucii i njihove podloge za nanosenje kozmetickih ili toaletnih preparata kom m2 kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

14

14.1 14.11 14.11.10 14.11.10.00 14.12

PROIZVODNJA ODJEE

Proizvodnja odjee, osim krznene odjee Proizvodnja kozne odjee Odjea od koze ili vjestacke koze Odjea od koze ili od vjestacke koze (uklj. kapute i ogrtace) (isklj. odjevne dodatke, pokrivke za glavu, obuu) Proizvodnja radne odjee kom

63

63

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 14.12.11 14.12.11.20 14.12.11.30 14.12.12 14.12.12.40 14.12.12.50 14.12.21 14.12.21.20 14.12.21.30 14.12.22 14.12.22.40 14.12.22.50 14.12.30 14.12.30.13 14.12.30.23 14.13 14.13.11 14.13.11.10

Naziv Muski radni kompleti, jakne i sakoi (blejzeri), industrijska i profesionalna Kompleti za muskarce i djecake, od pamuka ili od vjestackih ili sintetickih vlakana za industrijsku i profesionalnu upotrebu Jakne i sakoi za muskarce i djecake, od pamuka ili od vjestackih ili sintetickih vlakana za industrijsku i profesionalnu upotrebu

Jedinica mjere

kom kom

Muske radne hlace, radne hlace s naramenicama, radne hlace stisnute ispod koljena i kratke hlace (sorcevi), industrijske i profesionalne Pantalone i kratke pantalone za muskarce i djecake, od pamuka ili od sintetickih ili umjetnih vlakana, za industrijsku ili profesionalnu upotrebu Pantalone s naramenicama (tregerima) za muskarce i djecake, od pamuka ili od sintetickih ili umjetnih vlakana, za industrijsku ili profesionalnu upotrebu Zenski radni kompleti, jakne i sakoi, industrijski i profesionalni Kompleti za zene i djevojcice, od pamuka ili od vjestackih ili sintetickih vlakana za industrijsku ili profesionalnu upotrebu Jakne i sakoi za zene i djevojcice, od pamuka ili od vjestackih ili sintetickih vlakana za industrijsku ili profesionalnu upotrebu kom kom kom kom

Zenske radne hlace, radne hlace s naramenicama, radne hlace stisnute ispod koljena i kratke hlace (sorcevi), industrijske i profesionalne Pantalone i kratke pantalone za zene i djevojcice, od pamuka ili od sintetickih ili vjestackih vlakana, za industrijsku ili profesionalnu upotrebu Pantalone sa naramenicama (tregerima) za zene i djevojcice, od pamuka ili od sintetickih ili vjestackih vlakana, za industrijsku ili profesionalnu upotrebu Ostala radna odjea Ostala odjea za muskarce ili djecake, od pamuka, ili od sintetickih ili vjestackih vlakana, za industrijsku ili profesionalnu upotrebu Ostala odjea za zene i djevojcice od pamuka, ili od sintetickih ili vjestackih vlakana, za industrijsku ili profesionalnu upotrebu Proizvodnja ostale vanjske odjee Muski i djecacki kaputi, ogrtaci, pelerine, kratki kaputi, anorak, vjetrovke svih vrsta i slicni proizvodi, pleteni i heklani Kaputi, kratki kaputi, pelerine i slicni proizvodi za muskarce i djecake, od pletenih ili heklanih tkanina (isklj. jakne i sakoe, nepromocive jakne, vjetrovke s kapuljacom i ostale vjetrovke) Nepromocive jakne, skijaske jakne, vjetrovke s kapuljacom (anorak) i slicni proizvodi za muskarce i djecake, od pletenih ili heklanih tkanina (isklj. jakne i sakoe) kom kom kom kom kom

14.13.11.20 14.13.12 14.13.12.30 14.13.12.60 14.13.12.70

kom

Muska i djecacka odijela kompleti, jakne, sakoi, hlace, hlace s naramenicama, hlace stisnute ispod koljena i kratke hlace, pletene i heklane Jakne i sakoi za muskarce i djecake, od pletenih ili heklanih tkanina Odijela i kompleti za muskarce i djecake, od pletenih ili heklanih tkanina Pantolone, kratke pantolone, tregerslusi za muskarce i djecake, od pletenih ili heklanih tkanina kom kom kom

64

64

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 14.13.13 14.13.13.10 14.13.13.20 14.13.14 14.13.14.30 14.13.14.60 14.13.14.70 14.13.14.80 14.13.14.90 14.13.21 14.13.21.10 14.13.21.20 14.13.21.30

Naziv

Jedinica mjere

Zenski i djevojacki kaputi, ogrtaci, pelerine, vjetrovke s kapuljacom (anorak) i druge vjetrovke i slicni proizvodi, pleteni i heklani Kaputi, kratki kaputi, pelerine i slicni proizvodi za zene i djevojcice, od pletenih ili heklanih tkanina (isklj. jakne i sakoe) Nepromocive jakne (anorak), skijaske jakne, vjetrovke s kapuljacom i slicni proizvodi za muskarce i djecake, od pletenih ili heklanih tkanina (isklj. jakne i sakoe) kom kom

Zenski i djevojacki kostimi, kompleti, jakne, haljine, suknje, hlace, hlace s naramenicama, hlace stisnute ispod koljena i kratke hlace (sorcevi), pleteni i heklani Jakne i sakoi za zene i djevojcice, od pletenih ili heklanih tkanina Odijela i kompleti za zene i djevojcice, od pletenih ili heklanih tkanina Haljine za zene i djevojcice, od pletenih ili heklanih tkanina Suknje i suknja-pantalone za zene i djevojcice, od pletenih ili heklanih tkanina Pantalone, kratke pantalone, sorcevi i pantalone naramenicama (tregerima) za zene ili djevojcice, od pletenih ili heklanih tkanina kom kom kom kom kom

Muski i djecacki kaputi, kisni kaputi, ogrtaci, pelerine, vjetrovke s kapuljacom (anorak) i druge vjetrovke i slicni proizvodi od tkanina, ne pleteni i heklani Kisne kabanice za muskarce ili djecake Kaputi, kratki kaputi, pelerine, itd. za muskarce ili djecake Nepromocive jakne (anorak), skijaske jakne, vjetrovke s kapuljacom i slicni proizvodi za muskarce i djecake, od pletenih ili heklanih tkanina (isklj. jakne i sakoe, pletene ili heklane, impregnisane, presvucene, prekrivene, laminirane ili gumirane) Muska i djecacka odijela i kompleti od tkanina, ne pletena i heklana Odijela za muskarce ili djecake (isklj. pletena ili heklana) Kompleti za muskarce ili djecake (isklj. pletene ili heklane) Muske i djecacke jakne i sakoi (blejzeri) od tkanina, ne pleteni i heklani Jakne i sakoi za muskarce ili djecake (isklj. pletene ili heklane) Muske i djecacke hlace, hlace s naramenicama, hlace stisnute ispod koljena, kratke hlace (sorcevi) od tkanina, ne pletene i heklane Pantalone i kratke pantalone, za muskarce ili djecake, od denima (isklj. za industrijsku ili profesionalnu upotrebu) Pantalone, kratke pantalone i sorcevi, za muskarce ili djecake, od vune ili fine zivotinjske dlake (isklj. pletene ili heklane, za industrijsku ili profesionalnu upotrebu) Pantalone i kratke pantalone za muskarce ili djecake, od sintetickih ili vjestackih vlakana (isklj. pletene ili heklane, za industrijsku ili profesionalnu upotrebu) Pantalone i kratke pantalone za muskarce ili djecake, od pamuka (iskljucujui denim, pletene ili heklane) Pantalone, kratke pantalone, sorcevi i pantalone s naramenicama (tregerima) za muskarce ili djecake (isklj. pletene ili heklane, od vune, pamuka i sintetickih ili vjestackih vlakana, pletene ili heklane) Pantalone sa naramenicama (tregerima) za muskarce i djecake (isklj. pletene ili heklane, te za industrijsku ili profesionalnu upotrebu) kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

14.13.22 14.13.22.10 14.13.22.20 14.13.23 14.13.23.00 14.13.24 14.13.24.42 14.13.24.44 14.13.24.45 14.13.24.48 14.13.24.49

14.13.24.55

kom

65

65

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 14.13.24.60 14.13.31 14.13.31.10 14.13.31.20 14.13.31.30

Naziv Sorcevi za muskarce ili djecake od pamuka i sintetickih ili vjestackih vlakana (isklj. pletene ili heklane)

Jedinica mjere kom

Zenski i djevojacki kaputi, ogrtaci, pelerine, vjetrovke s kapuljacom (anorak) i druge vjetrovke i slicni proizvodi od tkanina, ne pleteni i heklani Kisne kabanice, za zene ili djevojcice Kaputi, itd. za zene ili djevojcice Nepromocive jakne, skijaske jakne, vjetrovke s kapuljacom i slicni proizvodi za zene i djevojcice (isklj. jakne i sakoe, pletene ili heklane, impregnirane, presvucene, prekrivene, laminirane ili gumirane) Zenski i djevojacki kostimi i kompleti od tkanina, ne pleteni i heklani Odijela za zene ili djevojcice (isklj. pletena ili heklana) Kompleti za zene ili djevojcice (isklj. pletene ili heklane) Zenske i djevojacke jakne i blejzeri od tkanina, ne pleteni i heklani Jakne i sakoi za zene i djevojcice (isklj. pletene ili heklane) Zenske i djevojacke haljine, suknje i suknje-hlace od tkanina, ne pleteni i heklani Haljine za zene ili djevojcice (isklj. pletene ili heklane) Suknje i suknja-pantalone, za zene ili djevojcice (isklj. pletene ili heklane) kom kom kom kom kom kom kom kom

14.13.32 14.13.32.10 14.13.32.20 14.13.33 14.13.33.30 14.13.34 14.13.34.70 14.13.34.80 14.13.35 14.13.35.42 14.13.35.48 14.13.35.49

Zenske i djevojacke hlace, hlace s naramenicama, hlace stisnute ispod koljena, kratke hlace (sorcevi) od tkanina, ne pletene i heklani Pantalone i kratke pantalone za zene ili djevojcice, od denima (isklj. za industrijsku ili profesionalnu upotrebu) Pantalone i kratke pantalone, za zene ili djevojcice, od pamuka (isklj. denim, te za industrijsku ili profesionalnu upotrebu) Pantalone i kratke pantalone, za zene ili djevojcice, od vune ili fine zivotinjske dlake ili sintetickih ili vjestackih vlakana (isklj. pletene ili heklane, te za industrijsku ili profesionalnu upotrebu) Pantalone s naramenicama (tregerima) za zene ili djevojcice, od pamuka (isklj. pletene ili heklane, te za industrijsku ili profesionalnu upotrebu) Sorcevi za zene ili djevojcice, od pamuka (iskljucujui pletene ili heklane) Pantalone sa naramenicama (tregerima) za zene ili djevojcice od tkanine (isklj. pamuk, pletene ili heklane, za industrijsku ili profesionalnu upotrebu) i sorcevi za zene i djevojcice, od vune ili fine zivotinjske dlake (isklj. pletene ili heklane) Sorcevi za zene ili djevojcice, od sintetickih ili umjetnih vlakana (isklj. pletene ili heklane) Pantalone, kratke pantalone i tregerslusi od tkanine za zene ili djevojcice (isklj. pamuk, vunu ili finu zivotinjsku dlaku, od sintetickih ili vjestackih vlakana, pletene ili heklane) Proizvodnja vesa Muske i djecacke kosulje, pletene ili heklane Kosulje i potkosulje za muskarce ili djecake, od pletenih ili heklanih tkanina kom kom kom kom

14.13.35.51 14.13.35.61 14.13.35.63

kom kom kom

14.13.35.65 14.13.35.69 14.14 14.14.11 14.14.11.00

kom kom

66

66

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 14.14.12 14.14.12.20 14.14.12.30 14.14.12.40 14.14.13 14.14.13.10 14.14.14 14.14.14.20 14.14.14.30 14.14.14.40 14.14.14.50 14.14.21 14.14.21.00 14.14.22 14.14.22.20 14.14.22.30 14.14.22.40 14.14.23 14.14.23.00 14.14.24 14.14.24.30 14.14.24.50 14.14.24.60 14.14.24.80 14.14.24.89 14.14.25 14.14.25.30 14.14.25.50 14.14.25.70

Naziv

Jedinica mjere

Muske ili djecacke gae, none kosulje, pidzame, kupai ogrtaci, kuni ogrtaci i slicni proizvodi, pleteni i heklani Gae i slip-gae, za muskarce ili djecake, od pletenih ili heklanih tkanina (uklj. bokserice) Kosulje za spavanje i pidzame, za muskarce ili djecake, pletene ili heklane Kuni ogrtaci, bade-mantili i slicni proizvodi za muskarce ili djecake, od pletenih ili heklanih tkanina Zenske i djevojacke bluze, kosulje i kosulje bluze, pletene i heklane Bluze, kosulje i kosulje bluze, za zene ili devojcice, pletene ili heklane kom kom kom kom

Zenske i djevojacke gaice, podsuknje, spavaice, pidzame, jutarnje haljine, kombinei, kune haljine i slicni proizvodi, pleteni i heklani Gae i slip-gae, za zene ili djevojcice, od pletenih ili heklanih tkanina (uklj. bokserice) Spavaice i pidzame za zene ili djevojcice, pletene ili heklane Kuni ogrtaci, bade-mantili i slicni proizvodi za zene ili djevojcice, od pletenih ili heklanih tkanina Podsuknje, kombinei i sl., za zene ili djevojcice, pleteni ili heklani Muske i djecacke kosulje od tkanine, ne pletene i heklane Kosulje za muskarce ili djecake (isklj. pletene ili heklane) kom kom kom kom kom

Muske i djecacke potkosulje i ostale majice, gae, none kosulje, pidzame, kupai ogrtaci, kuni ogrtaci od tkanina, ne pletene i heklane Gae i slip-gae, za muskarce ili djecake (uklj. bokserice) (isklj. pletene ili heklane) None kosulje i pidzame za muskarce ili djecake (isklj. pletene ili heklane) Potkosulje, majice bez rukava, bade-mantili, kuni ogrtaci i slicni proizvodi za muskarce ili djecake (isklj. pletene ili heklane) Zenske i djevojacke bluze, kosulje i kosulje bluze od tkanina, ne pletene i heklane Bluze, kosulje i kosulje-bluze za zene ili djevojcice (isklj. pletene ili heklane) kom kom kom kom

Zenske i djevojacke potkosulje i ostale majice, gaice, podsuknje, spavaice, pidzame, jutarnje haljine, kombinei, kune haljine i slicni proizvodi od tkanina, ne pleteni i heklani Spavaice i pidzame za zene ili djevojcice (isklj. pletene ili heklane) Podsuknje, kombinei i sl., za zene ili djevojcice (isklj. pletene ili heklane) Potkosulje i druge majice bez rukava, gae, slip-gae, neglizei, bade-mantili, kuni ogrtaci i slicni proizvodi od pamuka za zene ili djevojcice (isklj. pletene ili heklane) Neglizei, bade-mantili, kuni ogrtaci, potkosulje, majice bez rukava, gae i slip gae za zene ili djevojcice (uklj. bokserice) od vlakana osim pamucnih (isklj. pletene ili heklane) Potkosulje, majice bez rukava, gae, slip-gae, neglizei, bade-mantili, kuni ogrtaci i slicni proizvodi od tekstila za zene ili djevojcice (isklj. pletene ili heklane) kom kom kom kom kom

Grudnjaci, steznici, korzeti, naramenice, drzaci carapa, podvezice i slicni proizvodi i njihovi dijelovi, bez obzira jesu li pleteni ili heklani ili nisu Grudnjaci Pojasevi, steznici i korseti (uklj. bodije s podesavajuim tregerima) Naramenice, drzaci carapa, podvezice i slicni proizvodi i njihovi dijelovi kom kom kom

67

67

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 14.14.30 14.14.30.00 14.19 14.19.11 14.19.11.00 14.19.12 14.19.12.10 14.19.12.30 14.19.12.40 14.19.12.50 14.19.12.90 14.19.13 14.19.13.00 14.19.19 14.19.19.30 14.19.19.60 14.19.21 14.19.21.00

Naziv Majice kratkih rukava, potkosulje i druge majice, pletene i heklane Majice kratkih rukava, potkosulje i majice bez rukava, pletene ili heklane Proizvodnja ostale odjee i pribora za odjeu Odjea i pribor za odjeu za dojencad, pletena i heklana Odjea i odjevni dodaci za bebe, pletena ili heklana uklj. majice bez rukava, jednodjelna odijela, gae, gegice, bodije, pelene, rukavice, vanjska odjea (za djecu visine 86 cm) Trenerke, skijaska odijela, kupae gae ili kostimi i ostala odjea, pletena i heklana Trenerke od pletenih ili heklanih tkanina Skijaska odijela od pletenih ili heklanih tkanina Kupae gae ili kostimi za muskarce ili djecake, pletenih ili heklanih tkanina Kupai kostimi za zene ili djevojcice, od pletenih ili heklanih tkanina Ostala odjea, pletena ili heklana (uklj. bodije s rukavima) Rukavice s prstima, s jednim prstom ili bez prstiju, pletene i heklane Rukavice s prstima, rukavice s odvojenim palcem i rukavice bez prstiju, pletene ili heklane Ostali gotovi pribor za odjeu, dijelovi odjee ili pribora za odjeu, pleteni i heklani Salovi, marame, velovi i slicno, od pletenih ili heklanih tkanina Odjevni dodaci i njihovi dijelovi, od pletenih ili heklanih tkanina (isklj. rukavice, rukavice s odvojenim palcem, salove, marame, mufflers, mantillas i velove) Odjea i pribor za odjeu za dojencad od tkanina, ne pletena i heklana Odjea i odjevni dodaci za bebe, od tkanine nepletene ili neheklane (za djecu visine 86 cm) uklj. majice bez rukava, jednodjelna odijela, gae, gegice, bodije, pelene, rukavice, vanjsku odjeu

Jedinica mjere

kom

kom

kom kom kom kom kg

pari

kom kom

kom

14.19.22 14.19.22.10 14.19.22.20 14.19.22.30 14.19.22.40 14.19.22.50 14.19.23 14.19.23.10 14.19.23.33 14.19.23.38 14.19.23.53

Trenerke, skijaska odijela, kupae gae ili kostimi; ostala odjea od tkanine, ne pletena i heklana Ostala odjea za muskarce ili djecake, d.n., uklj. prsluke, trenerke i sportsku odjeu (isklj. skijaska odijela, te pletena ili heklana) Ostala odea za zene ili djevojcice, d.n., uklj. prsluke, trenerke i sportsku odjeu (isklj. skijaska odijela, te pletena ili heklana) Skijaska odijela (isklj. od pletenih ili heklanih tkanina) Kupai kostimi za muskarce ili djecake (isklj. od pletenih ili heklanih tkanina) Kupai kostimi za zene ili djevojcice (isklj. od pletenih ili heklanih tkanina) kom kom kom kom kom

Rupcii, salovi, marame, velovi, kravate, rukavice i ostali gotovi pribor za odjeu ili dijelovi odjee od tkanina, ne pletena i heklana Maramice Salovi, marame, velovi i slicno (isklj. predmete od svile ili svilenih otpadaka, pleteni ili heklani) Salovi, marame, velovi i slicno, od svile i otpadaka svile (isklj. pletene ili heklane) Kravate, leptir masne i sl. (isklj. predmete od svile i otpadaka svile, te pletene ili heklane) kom kom kom kom

68

68

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 14.19.23.58 14.19.23.70 14.19.23.93 14.19.23.95 14.19.31 14.19.31.75 14.19.31.80 14.19.31.90 14.19.32 14.19.32.00 14.19.41 14.19.41.30 14.19.41.50 14.19.42

Naziv Kravate, leptir masne i sl., od svile i otpadaka svile (isklj. pletene ili heklane) Rukavice s prstima, rukavice s odvojenim palcem i rukavice bez prstiju (isklj. pletene ili heklane) Odjevni dodaci od tkanine (isklj. salove, marame i velove, kravate, masne, rukavice s prstima, rukavice s odvojenim palcem i rukavice bez prstiju, pletene ili heklane) Dijelovi odjee ili odijevnih dodataka od tekstila (isklj. grudnjake, pojaseve i korszete, naramenice, drzace carapa, podvezice, pletene ili heklane)

Jedinica mjere kom pari kom kom

Pribor za odjeu od koze ili umjetne (rekonstituirane) koze, iskljucujui sportske rukavice Rukavice s prstima, rukavice s odvojenim palcem i rukavice bez prstiju od koze ili vjestacke koze (isklj. sportske, zastitne za sva zanimanja) Kaisevi i opasaci od koze ili vjestacke koze Odjevni dodaci od koze ili vjestacke koze (isklj. rukavice s prstima, rukavice s odvojenim palcem i rukavice bez prstiju, kaiseve i opasace) pari kom kom

Odjea od pusta (filca) ili netkanog tekstila, odjea od prevucenog ili impregniranog tekstila Odjea od filca (pusta) ili netkanih materijala, odjea od prevucenog ili impregniranog tekstila kom

Tuljci i konusi i slicni proizvodi od pusta; diskovi i cilindri od pusta; oblici za sesire, pleteni ili izraeni sastavljanjem vrpca od bilo kojeg materijala Forme za sesire, tijela sesira i kape, cilindri i konusi od filca (pusta) (uklj. razrezane konuse); (isklj. cvrsto oblikovane, s obodom) Forme za sesire, pleteni ili izraeni sastavljanjem traka od bilo kojeg materijala (isklj. cvrsto oblikovane, s obodima, postavljene ili obrubljene) kom kom

Sesiri i druga pokrivala za glave, pleteni ili izraeni sastavljanjem vrpca od bilo kojeg materijala ili pleteni ili heklani ili izraeni od cipke ili ostalih tekstilnih materijala u komadu; mrezice za kosu Sesiri i druga pokrivala za glavu od filca, napravljeni od tijela sesira ili kapa i cilindara Sesiri i druga pokrivala za glavu, pleteni ili izraeni sastavljanjem traka od bilo kojeg materijala Sesiri i druga pokrivala za glavu, pleteni ili heklani ili izraeni od cipke, filca ili drugih tkanina u komadu, mrezice za kosu od bilo kojeg materijala kom kom kom

14.19.42.30 14.19.42.50 14.19.42.70 14.19.43

Druga pokrivala za glavu, iskljucujui pokrivala za glavu od gume ili plastike, zastitna pokrivala i azbestna pokrivala za glavu, vrpce za unutrasnje opsivanje, podstave, navlake, osnove,okviri,stitnici i vrpce za vezanje ispod glave, za pokrivanje glave Ostala pokrivala za glavu (osim pokrivala za glavu od gume ili plastike, zastitna pokrivala za glavu i azbestne pokrivke); trake za unutrasnje opsivanje, postave, navlake, osnove i okviri za sesire, vrhovi i trake za vezanje ispod glave, za pokrivanje glave Proizvodnja proizvoda od krzna Proizvodnja proizvoda od krzna Odjea, pribor za odjeu i ostali proizvodi od krzna, iskljucujui pokrivala za glave Odjea i odjevni dodaci od krzna (isklj. sesire i pokrivala za glave) Proizvodi od krzna (isklj. odjeu, odjevne dodatke, sesire i pokrivala za glave) kom kom kom

14.19.43.00

14.2 14.20 14.20.10 14.20.10.30 14.20.10.90

69

69

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 14.3 14.31 14.31.10 14.31.10.33 14.31.10.35 14.31.10.37 14.31.10.50 14.31.10.90 14.39 14.39.10 14.39.10.31

Naziv Proizvodnja pletene i heklane odjee Proizvodnja pletenih i heklanih carapa

Jedinica mjere

Carape s gaicama, carape s gaicama bez stopala, carape, kratke carape i druge carape, pletene i heklane Hulahop carape i carape bez stopala, od pletenih ili heklanih sintetickih vlakana, finoe vlakna < 67 deciteksa Hulahop carape i carape bez stopala od pletenih ili heklanih sintetickih vlakana, finoe vlakna 67 deciteksa Hulahop carape i carape bez stopala, od tekstila (isklj. od pletenih ili heklanih sintetickih vlakana) Zenske dugacke carape ili dokoljenice, pletene ili heklane, finoe vlakna < 67 deciteksa Pletene ili heklane carape ili obua (uklj. sokne; isklj. zenske duge carape/dokoljenice, finoe vlakna < 67 deciteksa, hulahop carape i carape bez stopala, obua s onom) Proizvodnja ostale pletene i heklane odjee Dzemperi, puloveri, prsluci, vunene jakne i slicni proizvodi, pleteni i heklani Dzemperi, puloveri, majice, prsluci i dzemperi na raskopcavanje za muskarce i djecake, od vune ili fine zivotinjske dlake (isklj. dzempere i pulovere, koji sadrze 50% vune i koji teze 600 g) Dzemperi, puloveri, majice, prsluci i dzemperi na raskopcavanje za zene i djevocice, od vune ili fine zivotinjske dlake (isklj. dzempere i pulovere,koji sadrze 50% vune i koji teze 600 g) Dzemperi i puloveri, koji sadrze 50% masenog udjela vune i 600 g po proizvodu Lake fino pletene rolke, polo dzemperi ili polurolke i puloveri, od pamuka Lake fino pletene rolke, polo dzemperi ili polurolke i puloveri, od sintetickih ili vjestackih vlakana Dzemperi, puloveri, majice, prsluci i dzemperi na raskopcavanje za muskarce i djecake, od pamuka (isklj. lake fino pletene rolke, polo dzempere ili polurolke i pulovere) Dzemperi, puloveri, majice, prsluci i dzemperi na raskopcavanje za zene i djevojcice, od pamuka (isklj. lake fino pletene rolke, polo dzempere ili polurolke i pulovere) Dzemperi, puloveri, majice, prsluci i dzemperi na raskopcavanje za muskarce i djecake, od sintetickih ili vjestackih vlakana (isklj. lake fino pletene rolke, polo dzempere ili polurolke i pulovere) Dzemperi, puloveri, majice, prsluci i dzemperi na raskopcavanje za zene i djevojcice, od sintetickih ili vjestackih vlakana (isklj. lake fino pletene rolke, polo dzempere ili polurolke i pulovere) Dzemperi, puloveri, majice, prsluci i dzemperi na raskopcavanje, od tekstilnih materijala (isklj. od vune ili fine zivotinjske dlake, pamuka, te od sinteticnih ili umjetnih vlakana) kom kom kom kom pari pari

14.39.10.32

kom

14.39.10.33 14.39.10.53 14.39.10.55 14.39.10.61 14.39.10.62 14.39.10.71

kom kom kom kom kom kom

14.39.10.72

kom

14.39.10.90

kom

15

15.1 15.11

PROIZVODNJA KOZE I SRODNIH PROIZVODA

Stavljenje i obrada koze; proizvodnja putnih i rucnih torbi, sedlarskih i kaisarskih proizvoda; dorada i bojenje krzna Stavljenje i obrada koze; dorada i bojenje krzna

70

70

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 15.11.10 15.11.10.30 15.11.10.50 15.11.21 15.11.21.00 15.11.22 15.11.22.00 15.11.31 15.11.31.00 15.11.32 15.11.32.00 15.11.33 15.11.33.00 15.11.41 15.11.41.30 15.11.41.50 15.11.42 15.11.42.30 15.11.42.50 15.11.43 15.11.43.30 15.11.43.50 15.11.51 15.11.51.00 15.11.52 15.11.52.00 15.12 15.12.11 15.12.11.00

Naziv Stavljena i doraena krzna Stavljena ili obraena krzna, cijela, od kunia, zeca ili jagnjeta Stavljena ili obraena krzna ili koze (isklj. od kunia, zeca ili jagnjeta) Semis (brusena) koza Semis (brusena) koza i kombinacija semis (brusene) koze Lakirana koza i lakirana lamelirana koza; metalizirana koza Lakirana koza; lakirana lamelirana koza i metalizirana koza Koza goveda bez dlake, cijela Govea koza, bez dlake, cijela Koza goveda bez dlake, necijela Govea koza, bez dlake, u dijelovima Koza od kopitara bez dlake Koza kopitara, bez dlake Ovcja ili janjea koza, bez vune Ovcija ili janjea koza bez vune; stavljena, ali dalje neobraivana (isklj. brusenu kozu) Ovcija ili janjea koza bez vune, pergament-koza ili obraena nakon stavljenja (isklj. brusenu kozu, lakiranu kozu, lakiranu laminiranu kozu i metaliziranu kozu) Kozja ili jarea koza, bez dlake Kozja i jarea koza bez dlake; stavljena ili ponovo stavljena, ali dalje neobraivana (isklj. brusenu kozu) Kozja i jarea koza bez dlake, pergament-koza ili obraena nakon stavljenja (isklj. brusenu kozu, lakiranu kozu, lakiranu laminiranu kozu i metaliziranu kozu) Svinjska koza Svinjska koza bez dlake, stavljena, ali dalje neobraivana Svinjska koza bez dlake, pergament-koza ili obraena nakon stavljenja (isklj. lakiranu kozu, lakiranu laminiranu kozu i metaliziranu kozu) Koza ostalih zivotinja bez dlaka Koza ostalih zivotinja, bez dlake Umjetna koza na osnovi koze ili koznih vlakana Umjetna koza, sa osnovom od koze ili koznih vlakana, u plocama, listovima ili trakama

Jedinica mjere

kom kom

m² m2

kg

kg

kg

kg m2

kg m2

kg m2

m2 m2

Proizvodnja putnih i rucnih torba i slicnih proizvoda, sedlarskih i kaisarskih proizvoda Sedlarski i kaisarski proizvodi za sve vrste zivotinja od svih vrsta materijala Sedlarski i kaisarski proizvodi, za sve vrste zivotinja, od svih vrsta materijala (uklj. konope za hamove, uzice za voenje, koljenice, brnjice, podmetace i jastuke za sedla, bisage, kaputie za pse i slicno) kom

71

71

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 15.12.12

Naziv

Jedinica mjere

Putne torbe, rucne torbe i slicno od koze, vjestacke (rekonstituisane) koze, folija od plastike, od tekstilnih materijala, vulkanfibera ili od kartona; kovcezii za kozmetiku, za sivai pribor, za cisenje cipela ili odjee Putne i rucne torbe, neseseri, aktovke, skolske torbe i slicni proizvodi od koze, vjestacke koze, lakirane koze, plastike, tekstila, aluminija i drugih materijala Rucne torbe od koze, vjestacke koze, lakirane koze, plasticnih, tekstilnih i drugih materijala (uklj. i one bez drski) Proizvodi koji se obicno nose u dzepu ili rucnoj torbi Torbe, d.n. Putni setovi za licnu toaletu, za sivenje ili cisenje obue i odjee (isklj. setove za manikir) Kaisi za rucne satove (osim metalnih), pojas za sat i narukvica za sat, te dijelovi za njih Narukvice za rucne satove, trake, narukvice i njihovi dijelovi (uklj. od koze, vjestacke koze ili plastike; isklj. od plemenitih metala, metala ili baznih metala i onih prevucenih plemenitim metalima) kom kom kom kom kom kom

15.12.12.10 15.12.12.20 15.12.12.30 15.12.12.50 15.12.12.70 15.12.13 15.12.13.00

15.12.19 15.12.19.30 15.12.19.60 15.2 15.20 15.20.11 15.20.11.00 15.20.12 15.20.12.10 15.20.12.31 15.20.12.37 15.20.13 15.20.13.30 15.20.13.51 15.20.13.52

Ostali proizvodi od koze ili od vjestacke koze (ukljucujui vrste sto ih se koristi u masinama ili mehanickim ureajima ili za druge tehnicke upotrebe), d. n. Proizvodi od koze ili vjestacke koze koji se koriste za masine ili mehanicke ureaje ili za drugu tehnicku upotrebu Proizvodi od koze ili od vjestacke koze, d.n. Proizvodnja obue Proizvodnja obue Nepromociva obua s vanjskim potplatima i gornjim dijelom od gume ili plasticne mase, osim obue s kapicom od kovine Nepromociva obua, s gornjim dijelom od gume ili plastike (isklj. one koje sadrze umetnute zastitne metalne kapice) pari kg kg

Obua s vanjskim potplatima i gornjim dijelom od gume ili plasticne mase, osim nepromocive ili sportske obue Sandale s vanjskim onom i gornjim dijelom od gume ili plastike (uklj. sandale s kaisevima, "japanke") Obua za ulicu s gornjim dijelom od gume ili plastike Papuce i ostala kuna obua s onom od gume ili plastike i gornjim dijelom od plastike (uklj. obuu za spavae sobe i obuu za ples) pari pari pari

Obua s vanjskim oplatama od koze, osim sportske obue, obue s kapicom od kovine i razlicita specijalna obua Cipele sa drvenom osnovom i gornjim dijelom od koze (uklj. klompe) (isklj. sa unutrasnjim onom ili zastitnom metalnom kapicom) Muska obua za ulicu s gornjim dijelom od koze (uklj. cizme i cipele; isklj. nepromocivu obuu i obuu sa zastitnom metalnom kapicom) Zenska obua za ulicu s gornjim dijelom od koze (uklj. cizme i cipele; isklj. nepromocivu obuu i obuu sa zastitnom metalnom kapicom) pari pari pari

72

72

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 15.20.13.53 15.20.13.61 15.20.13.62 15.20.13.63 15.20.13.70 15.20.13.80 15.20.14 15.20.14.44 15.20.14.45 15.20.14.46 15.20.21 15.20.21.00 15.20.29 15.20.29.00 15.20.31 15.20.31.20 15.20.31.50 15.20.32 15.20.32.00 15.20.40 15.20.40.20 15.20.40.50 15.20.40.80

Naziv Djecija obua za ulicu s gornjim dijelom od koze (uklj. cizme i cipele; isklj. nepromocivu obuu i obuu sa zastitnom metalnom kapicom) Muske sandale, s gornjim dijelom od koze (uklj. sandale s kaisevima, "japanke") Zenske sandale, s gornjim dijelom od koze (uklj. sandale s kaisevima, "japanke") Djecije sandale, s gornjim dijelom od koze (uklj. sandale s kaisevima, "japanke") Papuce i ostala kuna obua s vanjskim onom od gume ili plastike i gornjim dijelom od plastike (uklj. obuu za spavae sobe i obuu za ples) Obua s gornjim dijelom od koze, s drvenim, plutanim ili drugim vanjskim onom (isklj. potplate od gume, plastike ili koze) Obua s vanjskim otplatama od tkanine, osim sportske obue Ostale papuce i kuna obua (uklj. obuu za spavae sobe i obuu za ples) Obua s gumenim, plasticnim ili koznim vanjskim onom i gornjim dijelom od tekstila (isklj. papuce i drugu kunu obuu, sportsku obuu) Obua s gornjim dijelom od tekstila (isklj. papuce i drugu kunu obuu, kao i obuu s vanjskim onom od gume, plastike, koze ili vjestacke koze) Obua za tenis, kosarku, gimnastiku, vjezbanje i slicna obua Sportska obua s vanjskim onom od gume ili plastike i gornjim dijelom od tekstila (uklj. obuu za tenis, kosarku, gimnastiku, vjezbanje i slicno) Ostala sportska obua, osim obue za skijanje, klizaljki i koturaljki Ostala sportska obua, osim obue za skijanje i klizanje Obua s metalnom zastitnom kapicom Obua (uklj. nepromocivu obuu) sa zastitnom metalnom kapicom, s vanjskim onom I gornjim dijelom od gume ili plastike Obua s vanjskim onom od gume, plastike ili koze i gornjim dijelom od koze i zastitnom kapom od metala Obua s drvenim potplatom, raznovrsna specijalna i ostala obua, d. n. Obua od drveta, razna specijalna obua i ostala obua, d.n.

Jedinica mjere pari pari pari pari pari pari

pari pari pari

pari

pari

pari pari

pari

Dijelovi obue od koze; izmjenjivi ulosci za obuu, umeci za potpetice i slicni proizvodi; sare i slicni proizvodi, te njihovi dijelovi Gornji dio obue i njihovi dijelovi, od koze (isklj. umetke za ojacavanje) Gornji dio obue i njihovi dijelovi (isklj. umetke za ojacavanje) od ostalih materijala Dijelovi obue (isklj. vanjske dijelove od ostalih materijala) pari pari kom

16

16.1 16.10 16.10.10 16.10.10.10

PRERADA DRVA I PROIZVODA OD DRVA I PLUTA, OSIM NAMJESTAJA; PROIZVODNJA PREDMETA OD SLAME I PLETARSKIH MATERIJALA

Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane grae); impregnacija drveta Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane grae); impregnacija drveta Drvo, obraeno po duzini piljenjem ili glodanjem, debljine > 6 mm; drveni zeljeznicki ili tramvajski pragovi, neimpregnirani Zeljeznicki ili tramvajski pragovi (skretnicka graa) od neimpregniranog drveta m3

73

73

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 16.10.10.33 16.10.10.35 16.10.10.37 16.10.10.39

Naziv Crnogoricno drvo, rezano ili glodano uzduz, sjeceno ili guljeno, debljine > 6mm, spojeno na krajevima, oblano ili blanjano Drvo od smreke (Picea abies Karst), drvo od jele (Abies alba Mill.) Drvo od bora (Pinus sylvestris L.) Meko drvo, uzduz rezano/glodano, sjeceno/guljeno, debljine > 6 mm uklj. drvene dascice za olovke - duzine 125 cm, debljine < 12,5 mm isklj. Spojeno na krajevima blanjano/oblano, smreka/bor Drvo, uzduz rezano ili glodano; sjeceno ili guljeno; debljine > 6 mm (isklj. crnogoricno i tropsko drvo i hrastove blokove, trake i rezbarije) Tropsko drvo, uzduz rezano ili glodano; sjeceno ili guljeno; spojeno na krajevima blanjano/oblano, debljine > 6 mm Hrastovi blokovi, trake ili rezbarije za parket ili drveni blokovi za podove, blanjani, ali nesastavljeni (isklj. uzduz profilisane) Drvo, uzduzno oblikovano, rubno zarezano (ukljucujui lamele i dascice za parket, nesastavljene, ukrase i modele) Crnogoricno drvo profilisano uzduz (uklj. lamele i ukrasne rezbarije za parket, nesastavljene) Necrnogoricno drvo, profilisano uzduz (uklj. trake i rezbarije za parket, nesastavljene) Drvena vuna, drveno brasno Drvena vuna, drveno brasno Drveno iverje i treske Iverje, trijeske i slicno, od cetinara Iverje, trijeske i slicno, od lisara Grubo obraeno drvo, zastieno bojom, kreozotom ili drugim sredstvima Grubo obraeni kolci od mekog drveta, ispunjeni ili drugacije impregnirani bojom, kreozotom ili drugim zastitnim sredstvima Zeljeznicki i tramvajski pragovi (skretnicka graa) od drva, impregnirani Zeljeznicki ili tramvajski pragovi (skretnicka graa) od impregniranog drveta Ostalo grubo obraeno drvo, ukljucujui nacijepane stapove i kolce Ostalo drvo, neobraeno, uklj. cijepane kolce i kolcie Usluge susenja, impregnacije ili hemijskog tretiranja drva Tretiranje drveta; impregnacija i zastita drveta (uklj. sazrijevanje i susenje) Proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala Proizvodnja furnira i ostalih ploca od drva Sperploce, furnirane ploce i slicno laminirano drvo od bambusa Sperploce, furnirane ploce i slicno laminirano drvo, od bambusa Ostale sperploce, furnirane ploce i slicno laminirano drvo Sperploce, koje se iskljucivo sastoje od drvenih listova (isklj. bambus), debljine 6 mm, s najmanje jednim vanjskim slojem od tropskog drveta

Jedinica mjere m3 m3 m3 m3

16.10.10.50 16.10.10.71 16.10.10.77 16.10.21 16.10.21.10 16.10.21.50 16.10.22 16.10.22.00 16.10.23 16.10.23.03 16.10.23.05 16.10.31 16.10.31.16 16.10.32 16.10.32.00 16.10.39 16.10.39.00 16.10.91 16.10.91.00 16.2 16.21 16.21.11 16.21.11.00 16.21.12 16.21.12.11

m3 m3 m2

kg kg

kg

kg kg m3

m3 m3 m3

m3 m3

74

74

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 16.21.12.14 16.21.12.17

Naziv Sperploce, koje se iskljucivo sastoje od drvenih listova (isklj. bambus), debljine 6 mm, s najmanje jednim vanjskim slojem od necrnogoricnog drveta (isklj. tropsko drvo) Sperploce, koje se iskljucivo sastoje od drvenih listova (isklj. bambus), debljine 6 mm (isklj. proizvode s najmanje jednim vanjskim slojem od tropskog ili necrnogoricnog drveta) Furnirane ploce i slicno laminirano drvo sa blok-plocama, laminiranim plocama ili plocama od lajsni Furnirane ploce i slicno laminirano drvo (isklj. sa blok-plocama, laminiranim plocama ili plocama od lajsni) Ploce iverice i slicne ploce od drva i ostalih drvenastih materijala Ploce od iverice i slicne ploce od drveta Drvene ploce s usmjerenim vlaknima (OSB-ploce s usmjerenim vlaknima) Ploce za podmetanje (Waferboard) i slicne ploce od drveta (isklj. ploce od iverice i OSBploce s usmjerenim vlaknima) Ploce od iverice i slicne ploce od drvenastih materijala (isklj. drvo) Ploce vlaknatice od drva i ostalih drvenastih materijala Vlaknaste ploce srednje gustine (MDF), od drveta ili drugih drvenastih materijala, aglomerisane ili neaglomerisane smolom ili drugim organskim supstancama, debljine 5 mm Vlaknaste ploce srednje gustine (MDF), od drveta ili drugih drvenastih materijala, aglomerisane ili neaglomerisane smolom ili drugim organskim supstancama, debljine 5-9 mm Vlaknaste ploce srednje gustine (MDF), od drveta ili drugih drvenastih materijala, aglomerisane ili neaglomerisane smolom ili drugim organskim supstancama, debljine 9 mm Vlaknaste ploce srednje gustine (MDF), od drveta ili drugih drvenastih materijala, aglomerisane ili neaglomerisane smolom ili drugim organskim supstancama, gustine > 0,8 g/cm3 Vlaknaste ploce srednje gustine (MDF), od drveta ili drugih drvenastih materijala, aglomerisane ili neaglomerisane smolom ili drugim organskim supstancama, gustine 0,50,8 g/cm3 Vlaknaste ploce srednje gustine (MDF), od drveta ili drugih drvenastih materijala, aglomerisane ili neaglomerisane smolom ili drugim organskim supstancama, gustine 0,5 g/cm3

Jedinica mjere m3 m3

16.21.12.21 16.21.12.24 16.21.13 16.21.13.13 16.21.13.16 16.21.13.19 16.21.13.50 16.21.14 16.21.14.23

m3 m3

m3 m3 m3 m3 m2

16.21.14.26

m2

16.21.14.29

m2

16.21.14.43

m2

16.21.14.46

m2

16.21.14.49

m2

16.21.21 16.21.21.13 16.21.21.18 16.21.22 16.21.22.00 16.22

Listovi furnira, listovi za sperploce i ostalo laminirano drvo, rezano ili ljusteno, debljine 6 mm Listovi furnira, listovi za sperploce i ostalo uzduz rezano drvo, sjeceno/guljeno, debljine 6 mm i spojeno na krajevima, blanjano/oblano/male dascice za proizvodnju olovaka Listovi furnira, listovi za sperploce i ostalo uzduz rezano crnogoricno ili tropsko drvo, sjeceno ili guljeno, debljine 6 mm isklj. spojeno na krajevima, blanjano ili oblano Zgusnuto (sabijeno) drvo u blokovima, plocama, trakama ili profilima Zgusnuto (sabijeno) drvo u blokovima, plocama, letvama ili profilisanim oblicima Proizvodnja sastavljenog parketa m3 m3 m3

75

75

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 16.22.10 16.22.10.30 16.22.10.60 16.23 16.23.11 16.23.11.10 16.23.11.50 16.23.12 16.23.12.00 16.23.19 16.23.19.00 16.23.20 16.23.20.00 16.24 16.24.11 16.24.11.33 16.24.11.35 16.24.12 16.24.12.00 16.24.13 16.24.13.20 16.24.13.50 16.29 16.29.11 16.29.11.30 16.29.11.80 16.29.12 16.29.12.00 16.29.13 16.29.13.00

Naziv Sastavljeni parket Parket-paneli od drveta za mozaicni pod Parket-paneli od drveta (isklj. one za mozaicni pod) Proizvodnja ostale graevne stolarije i elemenata Prozori, francuski prozori i njihovi okviri, vrata, dovratnici i pragovi od drva Prozori, francuski prozori i njihovi okviri, od drveta Vrata, okviri za vrata i pragovi, od drveta Oplate za betonske radove u graevinarstvu i sindra od drva Oplate za betonske graevinske radove, sindra, od drveta

Jedinica mjere m2 m2

kom kom

kg

Graevinska stolarija i elementi od drva, ukljucujui traverze, grede, krovne konstrukcije, d. n. Graevinska stolarija i zaluzine od drveta (isklj. prozore, francuske prozore i vrata, njihove okvire i pragove, parket-panele, oplate od drveta za betonske radove, sindru) Montazni objekti od drva Montazni objekti od drveta Proizvodnja ambalaze od drva Palete, palete-sanduci i druga utovarna ambalaza od drva Ravne palete i paletni obrucevi, od drveta Palete-sanduci i utovarna ambalaza od drveta (isklj. ravne palete) Bacve i bacvarski proizvodi od drva Burad, bacve, kace i drugi bacvarski proizvodi i njihovi dijelovi, od drveta (uklj. duzice) Ostala drvena ambalaza i njezini dijelovi Sanduci; kutije; gajbe; kalemovi i slicna ambalaza od drveta (isklj. kalemove za kablove) Kalemovi za kablove od drveta Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala Alati, tijela i drzala za alate, tijela i drzala za metle i cetke, blokova za proizvodnju lula za pusenje, kalupi za cipele i cizme od drva Alati, tijela alata i drske, tijela i drske za metle i cetke od drveta, kalupi za cipele i cizme i kalupi od drveta Grubo oblikovani komadi drveta ili korijena za proizvodnju lula Stolni proizvodi i kuhinjski proizvodi od drva Stolno i kuhinjsko posue i pribor od drveta kg kg kg kg kg kg kom kom m2 kg

Sitni galanterijski proizvodi od drva i intarzija od drva, kutije za nakit, pribor za jelo i slicni predmeti od drva, statue i ostali ukrasi od drva Sitni galanterijski proizvodi od drva i intarzija drveta; kovcezii i kutije za nakit ili za pribor za jelo i slicni proizvodi; statue i ostali ukrasi, vjesalice za odijela i sesire; kancelarijski stalci za odlaganje dokumenata, pepeljare, posude za drzanje olovaka, stalci za tintu Drveni okviri za slike, fotografije, ogledala i slicne objekte i slicne proizvode od drva Drveni dijelovi obue (isklj. vanjske dijelove, umetke za ojacavanje) kom kg

16.29.14 16.29.14.10

76

76

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 16.29.14.20 16.29.14.90 16.29.21 16.29.21.30 16.29.21.50 16.29.22 16.29.22.50 16.29.22.90 16.29.23 16.29.23.20 16.29.23.50 16.29.23.80 16.29.24 16.29.24.00 16.29.25 16.29.25.00

Naziv Drveni okvirovi za slike, fotografije, ogledala, karnise i slicne proizvode Ostali proizvodi od drveta (isklj. paletne obruce)

Jedinica mjere m kom

Prirodno pluto, okorano ili grubo uobliceno ili u blokovima, plocama, listovima i trakama; drobljeno, granulirano ili mljeveno pluto; otpaci od pluta Otpaci od pluta; drobljeni; granulirani ili mljeveni plut (isklj. prirodni sirovi plut ili jednostavno obraeni) Prirodni plut, okoren ili grubo uoblicen u pravouganim ili kvadratnim blokovima, plocama, listovima ili trakama Proizvodi od prirodnoga pluta Cepovi i zapusaci od prirodnog pluta Proizvodi od prirodnog pluta, ostali Blokovi, ploce, listovi i trake, plocice svih oblika, cvrsti valjci od aglomeriranoga pluta Cepovi i zapusaci od aglomeriranog pluta, za pjenusava vina, kvalitetna vina proizvedena u posebnim regijama (uklj. s diskovima od prirodnog pluta) Cepovi i zapusaci od aglomeriranog pluta, za vina (isklj. za kvalitetna pjenusava vina proizvedena u posebnim regijama) Aglomerisani plut - blokovi, ploce, listovi i trake, plocice svih oblika, cvrsti valjci ili diskovi uklj. aglomerirani ekspandirani plut ili pecenu plutu (isklj. cepove i zapusace) Aglomerirano pluto; proizvodi od aglomeriranoga pluta, d. n. Aglomerirani plut; ostali proizvodi od aglomeriranog pluta, d.n. Proizvodi od slame, esparto trave ili drugih pletarskih materijala; kosaracki i pletarski proizvodi Proizvodi od slame, esparto trave ili drugih pletarskih materijala; kosaracki i pletarski proizvodi kg kg kg kg kg kg kg kg kg

17

17.1 17.11 17.11.11 17.11.11.00

PROIZVODNJA PAPIRA I PROIZVODA OD PAPIRA

Proizvodnja celuloze, papira i kartona Proizvodnja celuloze Hemijska drvna celuloza, topivog kvaliteta Hemijska drvna pulpa za dobijanje celuloze, rastvorljivi stadijum kg 90 % suhe supst.

17.11.12 17.11.12.00

Hemijska drvna celuloza, natrijumska ili sulfatna, osim celuloze topivog kvaliteta Hemijska drvna pulpa za dobijanje celuloze, natrijum sulfatna ili sulfatna, isklj. rastvorljive stadijume Hemijska drvna celuloza, sulfitna, osim topivog kvaliteta Hemijska drvna pulpa za dobijanje celuloze, sulfitna isklj. rastvorljive stadijume kg 90 % suhe supst. kg 90 % suhe supst.

17.11.13 17.11.13.00

77

77

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 17.11.14 17.11.14.00

Naziv

Jedinica mjere

Mehanicka drvna celuloza (drvenjaca); poluhemijska drvna celuloza; celuloza od drugih vlaknastih celuloznih materijala, osim drvne Mehanicka drvena pulpa za dobijanje celuloze; poluhemijska drvna pulpa za dobijanje celuloze; pulpe od ostalih vlaknastih celuloznih materijala osim drveta Proizvodnja papira i kartona Novinski papir u rolama ili listovima Novinski papir, u rolnama ili listovima Rucno izraeni papir i karton Rucno izraeni papir i karton, u rolnama ili listovima (isklj. novinski) kg kg kg 90 % suhe supst.

17.12 17.12.11 17.12.11.00 17.12.12 17.12.12.00 17.12.13 17.12.13.00 17.12.14 17.12.14.10 17.12.14.35 17.12.14.39 17.12.14.50 17.12.14.70 17.12.20 17.12.20.30

Papir i karton koji se koristi kao podloga za fotoosjetljivi, toplinskoosjetljivi i elektroosjetljivi papir; papirna podloga za karbonski papir; papirna podloga za tapete Papir i karton koji se koriste kao podloga za foto-osjetljiv, toplotno-osjetljiv i elektroosjetljiv papir; papir s karbonskom podlogom; podloga za tapete Ostali papir i karton za graficku namjenu Graficki papir i karton, sa sadrzajem mehanickih vlakana 10%, mase < 40 g/m² Graficki papir i karton, sa sadrzajem mehanickih vlakana 10%, mase 40 g/m², ali 150 g/m², u rolnama Graficki papir i karton, sa sadrzajem mehanickih vlakana 10%, mase 40 g/m², ali 150 g/m², listovi Graficki papir i karton, sa sadrzajem mehanickih vlakana 10%, mase > 150 g/m² Graficki papir i karton, sa sadrzajem mehanickih vlakana > 10% kg kg kg kg kg kg

Papir za izradu toaletnog papira, papira za skidanje sminke, peskira i salveta, celulozna vata i mreza od celuloznih vlakana Celulozna vata za upotrebu u domainstvu ili za sanitarne svrhe, u rolnama sirine > 36 cm ili u pravougaonim (uklj. listove kvadratnog oblika) , s najmanje jednom stranicom > 36 cm u razmotanom stanju Krep papir i mreze od celuloznih vlakana za domainstvo/sanitarne namjene, u rolnama, sirine > 36 cm, pravougaonog oblika s najmanje jednom stranicom > 36 cm u razmotanom stanju, mase 25 g/m² po listu Krep papir i mreze od celuloznih vlakana za domainstvo/sanitarne namjene, u rolnama, sirine > 36 cm, pravougaonog oblika s najmanje jednom stranicom > 36 cm u razmotanom stanju, mase > 25 g/m² po listu Papir za domainstvo, ostali Kraftlajner, nebijeljeni, nepremazani Nepremazani, nebijeljeni kraftlajner papir, u rolnama ili listovima (isklj. za pisanje, stampanje i ostale graficke svrhe, busene kartice i busene papirne trake) Kraftlajner bijeljeni; kraftlajner premazani Nepremazani kraftlajner papir u rolnama ili listovima (isklj. nebijeljeni , za pisanje, stampanje i ostale graficke svrhe, busene kartice i busene papirne trake) kg kg kg

17.12.20.55

kg

17.12.20.57

kg

17.12.20.90 17.12.31 17.12.31.00 17.12.32 17.12.32.00

kg

78

78

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 17.12.33 17.12.33.00 17.12.34 17.12.34.00 17.12.35 17.12.35.20 17.12.35.40 17.12.41 17.12.41.20 17.12.41.40 17.12.41.60 17.12.41.80 17.12.42 17.12.42.20 17.12.42.40

Naziv Fluting papir od poluhemijske celuloze Fluting papir od poluhemijske celuloze Fluting od recikliranog papira i ostali fluting papir Fluting od recikliranog papira i ostali fluting papir Testliner (reciklirani slojeviti karton) Nepremazani testliner (reciklirani slojeviti karton) mase 150 g/m², u rolnama ili listovima Nepremazani testliner (reciklirani slojeviti karton) mase > 150 g/m², u rolnama ili listovima Nepremazani kraft papir; kraft papir za vree, krepirani ili plisirani Nepremazani, nebijeljeni kraft papir za vree (isklj. za pisanje, stampanje i ostale graficke svrhe, busene kartice i busene papirne trake) Nepremazani kraft papir za vree (isklj. nebijeljeni, za pisanje, stampanje i ostale graficke svrhe, busene kartice i busene papirne trake) Nepremazani kraft papir i karton, mase 150 g/m² (isklj. kraftliner, kraft-papir za vree, za pisanje, stampanje i ostale graficke svrhe, itd.) Krepovani ili naborani kraft papir za vree, krepovani ili naborani, u rolnama ili listovima

Jedinica mjere

kg

kg

kg kg

kg kg kg kg

Sulfitni omotni papir i ostali nepremazani papir (osim onog koji se koristi za pisanje, stampanje ili drugu graficku namjenu) Sulfitni omotni papir, u rolnama ili listovima Ostali nepremazani papir i karton u rolnama ili listovima, mase 150 g/m² (isklj. proizvode iz HS 4802; zlijebljeni papir, testliner, sulfitni omotni papir, filter ili filc papir i karton) Ostali nepremazani papir i karton u rolnama ili listovima, mase > 150 g/m² i < 225 g/m² (isklj. proizvode iz HS 4802; zlijebljeni papir, testliner, sulfitni omotni papir, filter ili filc papir i karton) Ostali nepremazani papir i karton u rolnama ili listovima, mase 225 g/m² (isklj. proizvode iz HS 4802; zlijebljeni papir, testliner, sulfitni omotni papir, filter ili filc papir i karton) Filter papir i karton; pust papir Nepremazani filter-papir i karton u rolnama ili listovima Nepremazani filc (pust) papir i karton u rolnama ili listovima Cigaretni papir, nerezan u odreene velicine ili u oblik knjizica ili cjevcica Cigaretni papir (isklj. u obliku knjizica ili cjevcica), u rolnama, sirine > 5 cm Nepremazani sivi karton Nepremazani sivi karton Ostali nepremazani karton Ostali nepremazani karton kg kg kg kg kg kg kg

17.12.42.60

kg

17.12.42.80

kg

17.12.43 17.12.43.30 17.12.43.60 17.12.44 17.12.44.00 17.12.51 17.12.51.10 17.12.59 17.12.59.10

79

79

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 17.12.60 17.12.60.00 17.12.71 17.12.71.00 17.12.72 17.12.72.00 17.12.73 17.12.73.35 17.12.73.37 17.12.73.60 17.12.73.75 17.12.73.79 17.12.74 17.12.74.00 17.12.75 17.12.75.00 17.12.76 17.12.76.00 17.12.77 17.12.77.10 17.12.77.33 17.12.77.35 17.12.77.55

Naziv

Jedinica mjere

Biljni pergament papir, papir sto ne propusta mast, paus papir i masni papir i ostali satinirani prozirni papir ili papir koji propusta svjetlo Biljni pergament papir, papir koji ne propusta mast, paus papir i masni papir i ostali glazirani prozirni ili svjetlopropusni papir Slozeni papir i karton, povrsinski nepremazan ili neimpregniran Kompozitni papir i karton u rolnama ili listovima (uklj. papir i karton od slame) (isklj. povrsinski premazan i impregniran) Papir i karton, nabrani, naborani, reljefni ili buseni Papir i karton, krepovan, naboran, reljefni ili buseni Papir i karton, koji se koristi za pisanje, stampanje ili ostale graficke namjene, premazan kaolinom ili drugim neorganskim materijama Premazana baza za papir ..., za fotoosjetljiv, termoosjetljiv, elektroosjetljiv papir, mase 150 g/m², sa sadrzajem mehanickih vlakana 10% Premazani papir za pisanje, stampanje i ostale graficke svrhe (isklj. premazani papir koji se koristi kao podloga, mase 150 g/m²) Premazani papir male mase, za pisanje, stampanje ili druge graficke svrhe, sa sadrzajem mehanickih vlakana > 10% Ostali premazani graficki papir za pisanje, stampanje, graficke svrhe, sa sadrzajem mehanickih vlakana > 10%, u rolnama Ostali premazani graficki papir za pisanje, stampanje, graficke svrhe, sa sadrzajem mehanickih vlakana > 10%, u listovima Kraft papir (osim onog koji se koristi za pisanje, stampanje ili ostale graficke namjene) premazan kaolinom ili drugim neorganskim materijama Kraft papir (osim onog koji se koristi za pisanje, stampanje ili druge graficke svrhe), premazan kaolinom ili drugim neorganskim materijama Kraft karton (osim onog koji se koristi za pisanje, stampanje ili ostale graficke namjene) premazan kaolinom ili drugim neorganskim materijama Kraft karton (osim onog koji se koristi za pisanje, stampanje ili druge graficke svrhe), premazan kaolinom ili drugim neorganskim materijama Karbon papir, samokopirajui papir i ostali papir za kopiranje ili prenosenje u rolama ili listovima Karbon papir, samokopirajui papir i ostali papir za kopiranje ili prenosenje, u rolnama ili listovima Papir, karton, celulozna vata i mreze od celuloznih vlakana, premazani, impregnirani, prevuceni, povrsinski obojeni ili stampani u rolama ili listovima Katranisan, bitumenisan ili asfaltiran papir i karton, u rolnama ili listovima Samoljepljivi papir i karton u rolnama ili listovima Gumirani papir i karton u rolnama ili listovima (isklj. samoljepljive) Bijeljeni papir i karton, u rolnama ili listovima, premazan, impregniran ili prekriven plastikom mase > 150 g/m² (isklj. ljepila) kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

80

80

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 17.12.77.59 17.12.77.70 17.12.77.80 17.12.78 17.12.78.20

Naziv Papir i karton u rolnama ili listovima, premazan, impregniran ili prekriven plastikom (isklj. ljepilom, bijeljen i mase > 150 g/m²) Papir i karton, u rolnama ili listovima, premazan, impregniran ili prekriven voskom, parafinskim voskom, stearinom, uljem ili glicerolom Ostali papir i karton, premazan, ..., d.n. Sivi karton (osim onog koji se koristi za pisanje, stampanje ili ostale graficke namjene) premazan kaolinom ili drugim neorganskim materijama Kraft papir i karton, premazani s jedne ili s obje strane kaolinom ili drugim neorganskim supstancama, u rolnama ili kvadratnim listovima, bilo koje velicine (isklj. one koji se koriste za pisanje, stampanje ili druge graficke svrhe; papir i karton ravnomjerno bijeljeni u masi i koji sadrzi > 95% masenog udjela hemijski obraenih drvenih vlakana u odnosu na ukupni sadrzaj vlakana) Viseslojni papir i karton, premazan, ostali

Jedinica mjere kg kg kg

kg

17.12.78.50 17.12.79 17.12.79.53 17.12.79.55 17.12.79.70

kg

Ostali karton (osim onog koji se koristi za pisanje, stampanje ili ostale graficke namjene) premazan kaolinom ili drugim neorganskim materijama Viseslojni papir i karton, premazani, ciji je svaki sloj bijeljen Viseslojni papir i karton, premazan, s jednim vanjskim bijeljenim slojem Papir/karton, u rolnama ili listovima, s jedne ili obje strane premazan kaolinom ili drugim neorganskim supstancama (isklj. onaj koji se upotrebljava u graficke svrhe, viseslojni papir/karton) Proizvodnja proizvoda od papira i kartona Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaze od papira i kartona Valoviti papir i karton u rolama i listovima Valoviti papir i karton u rolnama ili listovima Vree i vreice od papira Vree i kese, sa sirinom osnove 40 cm, od papira, kartona, celulozne vate ili mreza od celuloznih vlakana Ostale vree i kese od papira, kartona, celulozne vate ili mreza od celuloznih vlakana (isklj. onih sa sirinom osnove 40 cm) Kutije i kutijice od valovitoga papira ili kartona Kutije i slicna ambalaza od valovitog papira ili kartona Slozive kutije i kutijice od nevalovitog papira ili kartona Slozive kutije, "tetrapak" i slicna ambalaza od nerebrastog papira ili kartona Kutije za spise, ladice za spise, kutije za spremanje i slicni proizvodi koji se koriste u kancelarijama, trgovinama i slicno od papira Ostala ambalaza za pakovanje, ukljucujui omote za gramofonske ploce, d. n. Registratori, stalci za odlaganje dokumenata, kutije za skladistenje i slicni proizvodi od papira ili kartona, koji se koriste u kancelarijama, prodavnicama ili sl. Proizvodnja proizvoda za domainstvo i higijenu te toaletnih potrepstina od papira kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

17.2 17.21 17.21.11 17.21.11.00 17.21.12 17.21.12.30 17.21.12.50 17.21.13 17.21.13.00 17.21.14 17.21.14.00 17.21.15 17.21.15.30 17.21.15.50 17.22

81

81

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 17.22.11 17.22.11.20 17.22.11.40 17.22.11.60 17.22.11.80 17.22.12

Naziv

Jedinica mjere

Toaletni papir, dzepne maramice, listii za uklanjanje sminke, peskiri, stolnjaci i salvete od papirne mase, papira, celulozne vate ili mreze od celuloznih vlakana Toaletni papir Dzepne maramice i maramice za cisenje ili skidanje sminke od papirne pulpe, papira, celulozne vate ili mreze od celuloznih vlakana Ubrusi od papirne pulpe, papira, celulozne vate ili mreze od celuloznih vlakana Stolnjaci i salvete od papirne pulpe, papira, celulozne vate ili mreze od celuloznih vlakana Higijenski ulosci i tamponi, maramice i pelene za djecu i slicni proizvodi za higijensku upotrebu, odjea i pribor za odjeu od papirne mase, papira, celulozne vate i mreze od celuloznih vlakana Higijenski ulosci i tamponi, maramice i pelene za bebe i slicni higijenski proizvodi od vate Higijenski ulosci, tamponi i slicni proizvodi od papirne pulpe, papira, celulozne vate ili mrezica od celuloznih vlakana Maramice i ubrusi za bebe i slicni higijenski proizvodi od papirne pulpe, papira, celulozne vate ili mrezica od celuloznih vlakana (isklj. toaletni papir, higijenske uloske, tampone i slicne proizvode) Vata; ostali proizvodi od vate Odjea i odjevni dodaci, od papirne pulpe, papira, celulozne vate ili mrezica od celuloznih vlakana (isklj. dzepne maramice, pokrivke za glavu) Proizvodi od papira za domainstvo, sanitarne ili bolnicke potrebe, itd., d.n. Posluzavnici, zdjele, tanjiri, soljice i slicno od papira ili kartona Posluzavnici, zdjele, tanjiri, soljice i slicno od papira ili kartona Proizvodnja kancelarijskog materijala od papira Karbonski papir, samokopirajui papir i ostali papir za kopiranje i prenosenje; matrice za umnozavanje i ofset ploce od papira, gumirani ili samoljepljivi papir Karbonski papir, samokopirajui papir i ostali papir za kopiranje i prenosenje; matrice za umnozavanje i ofset ploce, od papira; gumirani ili samoljepljivi papir kg kg kg kg kg kg kg kg kg

17.22.12.10 17.22.12.20 17.22.12.30

17.22.12.40 17.22.12.50 17.22.12.90 17.22.13 17.22.13.00 17.23 17.23.11 17.23.11.00 17.23.12

kg kg kg

Postanske omotnice, dopisnice u obliku pisma, dopisnice i kartice za dopisivanje od papira ili kartona; kutije, vreice, notesi i omoti od papira ili kartona, sto sadrze zbirku pribora za dopisivanje Koverte od papira ili kartona Dopisnice, razglednice i kartice za dopisivanje, od papira ili kartona Kutije, kesice, koverte i setovi za pisanje od papira ili kartona, koji sadrze vise vrsta kancelarijskog papira kg kg kg

17.23.12.30 17.23.12.50 17.23.12.70 17.23.13 17.23.13.13 17.23.13.15 17.23.13.17

Registri, knjigovodstvene knjige, uvezi za knjige, obrasci i ostali kancelarijski predmeti od papira ili kartona Registri, knjige za knjigovodstvo, knjige narudzbi i racuna, od papira ili kartona Sveske, papiri za pisma, papiri s memorandumom, od papira i kartona Dnevnici, od papira i kartona kg kg kg

82

82

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 17.23.13.19 17.23.13.30 17.23.13.50 17.23.13.70 17.23.13.80 17.23.13.90 17.23.14 17.23.14.00 17.24 17.24.11 17.24.11.00 17.24.12 17.24.12.00 17.29 17.29.11 17.29.11.20 17.29.11.40 17.29.11.60 17.29.11.80 17.29.12 17.29.12.00 17.29.19 17.29.19.10 17.29.19.20 17.29.19.30 17.29.19.51 17.29.19.55 17.29.19.57 17.29.19.85

Naziv Sluzbene knjige, adresari, telefonski imenici i biljeznice, od papira ili kartona (isklj. dnevnike) Vjezbanke, od papira i kartona Povezi za knjige, fascikle i mape za spise (isklj. korice za knjige), od papira i kartona Razne poslovne forme i setovi od papira i kartona Albumi za uzorke, kolekcije, marke ili fotografije, od papira i kartona Podloge za pisanje i korice za knjige, od papira i kartona

Jedinica mjere kg kg kg kg kg kg

Ostali papir i karton koji se koristi za pisanje, stampanje ili ostale graficke namjene, stampani, reljefni ili buseni Ostali papir i karton koji se koristi za pisanje, stampanje ili u druge graficke svrhe, stampani, reljefni ili buseni Proizvodnja zidnih tapeta Zidne tapete i slicne zidne obloge od papira; prozorske vitrofanije (transparenti) od papira Zidne tapete i slicne zidne obloge od papira; prozorske vitrofanije (transparenti) od papira Tekstilne zidne obloge, ukljucujui one prevucene vinilom Tekstilne zidne obloge, sirine 45 cm, uklj. prevucene vinilom Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona Etikete od papira ili kartona Samoljepljive stampane etikete, od papira ili kartona Stampane etikete, od papira ili kartona (isklj. samoljepljive) Samoljepljive etikete, od papira ili kartona (isklj. stampane) Etikete od papira ili kartona (isklj. stampane, samoljepljive) Filter blokovi, ploce i plocice od papirne mase Filter blokovi, ploce i plocice od papirne pulpe kg kg kg kg kg kg kg kg

Cigaretni papir; bobine, spule, vretena i slicne podloge; filter-papir i karton; ostali proizvodi od papira ili kartona, d. n. Cigaretni papir u rolnama sirine 5 cm ili u obliku knjizica ili cjevcica Kalemovi i slicni drzaci za papirnu pulpu, papira ili kartona, za namotavanje tekstilne pree Kalemovi i slicni drzaci za papirnu pulpu, papira ili kartona (isklj. za namotavanje tekstilne pree) Filter-papir i karton rezan u odreene oblike Role, listovi i diskovi, od papira ili kartona; stampani za samoregistrujue aparate Liveni ili presovani proizvodi od papirne mase Ostali proizvodi od papira ili kartona, d.n. kg kg kg kg kg kg kg

18

18.1 18.11

STAMPANJE I UMNOZAVANJE SNIMLJENIH ZAPISA

Stampanje i usluzne djelatnosti u vezi sa stampanjem Stampanje novina

83

83

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 18.11.10 18.11.10.00 18.12 18.12.11 18.12.11.00 18.12.12 18.12.12.30 18.12.12.50 18.12.13 18.12.13.00 18.12.14 18.12.14.07 18.12.14.14 18.12.14.21 18.12.14.28 18.12.14.35 18.12.14.42 18.12.14.49 18.12.14.56 18.12.14.63 18.12.19 18.12.19.10 18.12.19.20 18.12.19.30 18.12.19.90 18.13 18.13.10 18.13.10.00 18.13.20 18.13.20.00 18.13.30 18.13.30.00

Naziv Usluge stampanja novina Stampane novine, zurnali ili casopisi, koje izlaze najmanje cetiri puta nedeljno Ostalo stampanje

Jedinica mjere

kg

Usluge stampanja postanskih maraka, biljega, isprava s utisnutim zigom, bankota, cekova i ostalih novcanih papira i slicno Stampane nove postanske marke, taksene marke, cekovi, novcanice, itd. kg

Usluge stampanja reklamnih (komercijalnih) kataloga, prospekata, postera i ostalog reklamnog materijala Stampani komercijalni katalozi Stampani trgovacki reklamni materijal (isklj. komercijalne kataloge) Usluge stampanja novina i casopisa koji izlaze manje od cetiri puta sedmicno i ostalih periodicnih publikacija Stampane novine, zurnali i casopisi, koje izlaze manje od cetiri puta nedeljno i ostale periodicne publikacije kg kg kg

Usluge stampanja knjiga, geografskih, hidrografskih ili slicnih karata, svih vrsta slika, gravura i fotografija, razglednica Stampane knjige, brosure, leci i slican stampani materijal, u pojedinacnim listovima Stampane knjige, brosure, leci i slican stampani materijal (isklj. u pojedinacnim listovima) Stampane djecije slikovnice, knjige za crtanje i bojenje Stampani rjecnici i enciklopedije, i njihova serijska izdanja Stampane geografske, hidrografske i slicne karte, u obliku knjige Stampane geografske, hidrografske i slicne karte (isklj. u obliku knjige) Stampane razglednice, ilustrovane ili neilustrovane Stampane cestitke sa pozdravima licne prirode, porukama ili najavama, ilustrovani ili neilustrovani, sa ili bez koverata ili ukrasa Stampane slike, dezeni ili fotografije Ostale usluge stampanja, d. n. Stampani kalendari svih vrsta, uklj. kalendarske blokove Stampana muzicka djela (uklj. ona koja su napisana Braillovim pismom) Stampani proizvodi za preslikavanje (dekalkomanije) Ostali stampani materijal, d. n. Usluge pripreme za stampu i objavljivanje Usluge pripreme za stampanje Slaganje, izraivanje ploca za stampanje, slaganje slova i fotoslaganje slova Stamparske ploce, cilindri i druge otisnute podloge za stampanje Stamparske komponente Pomone usluge u vezi s stampanjem Ostale graficke usluge ef. sati ef. sati ef. sati kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

84

84

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 18.14 18.14.10 18.14.10.10 18.14.10.30 18.14.10.50 18.2 18.20 18.20.10 18.20.10.10 18.20.10.30 18.20.10.50 18.20.10.70 18.20.20 18.20.20.50 18.20.20.70 18.20.30 18.20.30.30 18.20.30.50 18.20.30.70

Naziv Knjigoveske i srodne usluge Knjigoveske i srodne usluge Knjigovestvo i dovrsavanje knjiga i slicnih proizvoda (slaganje, spajanje, sivenje, lijepljenje, orezivanje, ukoricavanje) Uvezivanje i dovrsavanje brosura, magazina, kataloga, uzoraka i oglasne literature uklj. slaganje, spajanje, sivenje, lijepljenje, orezivanje, ukoricavanje Uvezivanje i dovrsavanje uklj. dovrsavanje stampanog papira/kartona isklj. dovrsavanje knjiga, brosura, magazina, kataloga, uzoraka, reklamnog materijala Umnozavanje snimljenih zapisa Umnozavanje snimljenih zapisa Usluge umnozavanja zvucnih zapisa Reprodukcija zvuka na gramofonskim plocama Reprodukcija zvuka na magnetnim trakama sirine 4 mm Reprodukcija zvuka na magnetnim trakama sirine > 4 mm ali 6,5 mm Reprodukcija zvuka na CD-ovima Usluge umnozavanja videozapisa Reprodukcija zvuka i video-zapisa na magnetnim trakama sirine > 6,5 mm Reprodukcija zvuka i video zapisa na video diskovima i ostalim nosacima (isklj. magnetne trake) Usluge umnozavanja racunarskih zapisa (softvera) Reprodukcija magnetnih traka, koje sadrze podatke ili instrukcije koje se koriste u ureajima za automatsku obradu podataka, sirine 4 mm (isklj. zvucne i slikovne zapise) Reprodukcija magnetnih traka, koje sadrze podatke ili instrukcije koje se koriste u ureajima za automatsku obradu podataka, sirine > 4 mm (isklj. zvucne i slikovne zapise) Reprodukcija kompjuterskih nosaca podataka ili instrukcija koje se koriste u ureajima za automatsku obradu podataka (isklj. magnetne trake, zvucne i slikovne zapise)

Jedinica mjere

ef. sati ef. sati ef. sati

kom kom kom kom

kom kom

kom kom kom

19

19.1 19.10 19.10.10 19.10.10.30 19.10.20 19.10.20.00 19.10.30 19.10.30.00 19.2 19.20

PROIZVODNJA KOKSA I RAFINIRANIH NAFTNIH PROIZVODA

Proizvodnja proizvoda koksnih pei Proizvodnja proizvoda koksnih pei Koks i polukoks od ugljena, lignita ili treseta; retortni ugljen; koksni plin iz koksnih pei; briketirani koks Koks iz koksnih pei (dobijen karbonizacijom koksnog uglja pri visokim temperaturama), koks za plinare (nusproizvod u plinari) Katran dobijen destilacijom ugljena, lignita ili treseta; ostali mineralni katrani Katran (smjesa aromatskih i alifatskih sastojaka, obicno se dobiva destilacijom ugljena, lignita ili treseta) Smola i koks od smole Smola i koks od smole, dobijeni od katrana kamenog ugljena ili drugih mineralnih katrana Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda kg t t

85

85

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 19.20.12 19.20.12.51 19.20.12.52 19.20.13 19.20.13.00 19.20.21 19.20.21.50 19.20.21.70 19.20.23 19.20.23.30 19.20.26 19.20.26.50 19.20.26.70 19.20.28 19.20.28.30 19.20.28.70 19.20.29 19.20.29.30 19.20.29.51 19.20.29.52 19.20.31 19.20.31.20 19.20.32 19.20.32.00 19.20.41 19.20.41.00 19.20.42 19.20.42.50 19.20.42.70

Naziv Briketi i slicna cvrsta goriva proizvedeni od lignita Briketi od mrkog ugljena Briketi od lignita Briketi i slicna cvrsta goriva proizvedeni od treseta Briketi od treseta Motorni benzin , ukljucujui avionski benzin Bezolovni benzin za motore, s 95 oktana Motorni benzin od 98 oktana (MB 98) Laka ulja i laki preparati, d. n. Rafinerijska sirovina (primarni i ekstrakcijski benzin), laki polupreraeni destilat za upotrebu u rafineriji Plinska ulja Plinska dizel goriva (dizel za motorna vozila, destilat nafte, 180 do 380 , koja se koriste za cestovni/zeljeznicki prijevoz) Plinska loziva ulja (destilat nafte, 180 do 380 , za grijanje i proizvodnju pare) Ulja za lozenje, d. n. Rafinerijska sirovina (srednja naftna ulja, polupreraeni destilati za upotrebu u rafineriji) Lozivo ulje s > 1% sumpora Ulja za podmazivanje; teska ulja, d. n. Rafinerijska sirovina (bazna maziva ulja za upotrebu u rafineriji) Motorna ulja Ostala ulja i maziva Propan i butan, tecni Naftni plinovi (smjesa lakih ugljikovodika, odrzavana u tekuem stanju pod povisenim pritiskom)

Jedinica mjere

t t

t

t t

t

t t

t t

t t t

t

Etilen, propilen, butilen, butadien i ostali naftni plinovi i plinoviti ugljovodonici, osim prirodnog plina Rafinerijski plin (smjesa naftnih plinova) Vazelin; parafinski vosak; naftni i ostali voskovi Voskovi i masti za podmazivanje Naftni koks; naftni bitumen i drugi ostaci naftnih ulja Naftni bitumen (crni ili tamnosmei, cvrsti i polucvrsti termoplasticni materijal s vodootpornim i samoljepljivim svojstvima) Drugi naftni proizvodi/ostaci (ostaci naftnih proizvoda d.n.) t t t TJ

20

20.1 20.11

PROIZVODNJA HEMIKALIJA I HEMIJSKIH PROIZVODA

Proizvodnja osnovnih hemikalija, gnojiva i dusicnih spojeva, plastike i sintetickog primarnim oblicima Proizvodnja industrijskih plinova kaucuka u

86

86

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 20.11.11 20.11.11.20 20.11.11.30 20.11.11.50 20.11.11.60 20.11.11.70 20.11.12 20.11.12.30 20.11.12.50 20.11.12.70 20.11.12.90

Naziv Vodonik, argon, rijetki plinovi, azot i kiseonik Argon Rijetki plinovi (isklj. argon) Vodonik Azot Kiseonik Ugljicni dioksid i ostala neorganska kiseonikova jedinjenja nemetala Ugljicni-dioksid Sumporni trioksid (sumporni anhidrid); diarsenov trioksid Azotni oksidi Neorganska kiseonikova jedinjenja nemetala (isklj. sumporni trioksid (sumporni anhidrid); diarsenov trioksid, azotne okside, silicijum dioksid, sumpor dioksid, ugljicnidioksid) Tecni i komprimovani vazduh Tecni vazduh; komprimovani vazduh Proizvodnja koloranata i pigmenata Cinkov oksid i peroksid; titanov oksid Cinkov oksid, cinkov peroksid Titanijum oksidi Hromovi, manganovi, olovni i bakreni oksidi i hidroksidi Oksidi i hidroksidi hroma, mangana, olova i bakra Ostali metalni oksidi, peroksidi i hidroksidi Zeljezni oksidi i hidroksidi; zemne boje koje sadrze 70% masenog udjela vezanog zeljeza, preracunatog kao Fe2O3 Oksidi i hidroksidi kobalta, komercijalni oksidi kobalta Oksidi i hidroksidi litijuma, vanadijuma i nikla; oksid germanijuma i dioksid cirkonijuma Oksidi i hidroksidi molibdena Oksidi antimona Ostale neorganske baze; ostali metalni oksidi, hidroksidi i peroksidi, d.n.

Jedinica mjere m3 m3 m3 m3 m3

kg kg kg kg

20.11.13 20.11.13.00 20.12 20.12.11 20.12.11.30 20.12.11.50 20.12.12 20.12.12.00 20.12.19 20.12.19.10 20.12.19.30 20.12.19.50 20.12.19.73 20.12.19.75 20.12.19.90 20.12.21

kg

kg kg TiO2

kg

kg kg kg kg kg kg

Sinteticke organske materije za bojenje i namirnice na osnovi tih materija; sinteticki organski proizvodi sto se koriste kao sredstva za fluorescentno izbjeljivanje ili kao luminofori; disperzija boja i namirnice na osnovu tih boja Disperzivne boje i preparati bazirani na njima Kisele i nagrizajue boje i preparati bazirani na njima Osnovne boje i preparati bazirani na njima Direktne boje i preparati bazirani na njima Ostale sinteticne organske supstance za bojenje Sinteticki organski proizvodi koji se koriste kao sredstva za fluorescenciju kg kg kg kg kg kg

20.12.21.10 20.12.21.20 20.12.21.30 20.12.21.40 20.12.21.50 20.12.21.60

87

87

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 20.12.21.70 20.12.22 20.12.22.50 20.12.22.70 20.12.23 20.12.23.30 20.12.23.50 20.12.24 20.12.24.15 20.12.24.19 20.12.24.40 20.12.24.70 20.13 20.13.21 20.13.21.11 20.13.21.16 20.13.21.20 20.13.21.30 20.13.21.40 20.13.21.50 20.13.21.80 20.13.22 20.13.22.35 20.13.22.37 20.13.22.60 20.13.23 20.13.23.00 20.13.24 20.13.24.13 20.13.24.15 20.13.24.33 20.13.24.35

Naziv Lak-boje; preparati bazirani na lak-bojama

Jedinica mjere kg

Ekstrakti za stavljenje biljnog porijekla; tanini i njihove soli, eteri, esteri i ostali derivati; materije za bojenje biljnog ili zivotinjskog porijekla Ekstrakti za stavljenje biljnog porijekla; tanini i njihove soli, eteri, esteri i ostali derivati Sredstva za bojenje biljnog ili zivotinjskog porijekla i preparati bazirani na njima (uklj. ekstrakte za bojenje) (isklj. zivotinjsko crnilo) kg kg

Sinteticke organske materije za stavljenje; neorganske materije za stavljenje; namirnice za stavljenje; enzimatski namirnice za predstavljenje Sinteticke organske supstance za stavljenje Neorganske supstance za stavljenje, preparati za stavljenje, enzimski preparati za predstavljenje Materije za bojenje, d. n., neorganski proizvodi koji se koriste kao luminofori Pigmenti i preparati bazirani na titanijum dioksidu koji sadrze 80% masenog udjela titanijum dioksida Pigmenti i preparati bazirani na titanijum dioksidu (isklj. one koji sadrze 80% titanijum dioksida) Pigmenti i preparati bazirani na jedinjenjima hroma ili kadmijuma Ostale supstance za bojenje, preparati i luminofori Proizvodnja ostalih anorganskih osnovnih hemikalija Nemetali Hlor Jod; fluor; brom Sumpor, sublimirani ili talozeni; koloidni sumpor Karbon (biljni ugljen i ostali oblici karbona, d.n.) Bor; telur Silicijum Fosfor; arsen; selen Halogeni i sumporna jedinjenja nemetala Hloridi i hlor-oksidi fosfora Halidi i halid-oksidi nemetala (isklj. hloride i hlor-okside fosfora) Sulfidi nemetala; komercijalni fosforni trisulfid Alkalni ili zemnoalkalni metali; rijetki zemni metali, skandijum i itrijum; ziva Alkali ili alkalni zemni metali; rijetki zemni metali: skandijum, itrijum; ziva kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg TiO2 kg TiO2 kg kg kg kg

Hlorovodonik; oleum; difosforni pentroksid; ostale neorganske kiseline; silikon i sumporni dioksid Hlorovodonik (hlorovodonicna kiselina) Hlorosulfonska kiselina Sumporna kiselina Oleum kg HCl kg kg SO2 kg SO2

88

88

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 20.13.24.53 20.13.24.55 20.13.24.60 20.13.24.73 20.13.24.75 20.13.24.77 20.13.25 20.13.25.25 20.13.25.27 20.13.25.30 20.13.25.50 20.13.25.60 20.13.25.70 20.13.25.80 20.13.31 20.13.31.10 20.13.31.30 20.13.31.50 20.13.31.70 20.13.32 20.13.32.30 20.13.32.50 20.13.41 20.13.41.10 20.13.41.33 20.13.41.35 20.13.41.51 20.13.41.57 20.13.41.73 20.13.41.75 20.13.42 20.13.42.10 20.13.42.20 20.13.42.30 20.13.42.40 20.13.42.70

Naziv Difosfor-pentoksid Fosforna kiselina i polifosforne kiseline Oksidi bora; borna kiselina; neorganske kiseline (isklj. fluorovodonik) Fluorovodonik (fluorovodonikova kiselina) Silicijum dioksid Sumpor dioksid

Jedinica mjere kg P2O5 kg P2O5 kg kg HF kg SiO2 kg SiO2

Oksidi, hidroksidi i peroksidi metala; hidrazin i hidroksilamin, te njihove neorganske soli Natrijum hidroksid (kausticna soda) cvrsti Natrijum hidroksid u vodenom rastvoru (natrijumova luzina ili tecna soda) Kalijum hidroksid (kausticna potasa) Peroksidi natrijuma i kalijuma Hidroksid i peroksid magnezijum oksida; hidroksidi i peroksidi barijuma i stroncijuma Aluminij hidroksid Hidrazin i hidroksilamin i njihove neorganske soli Metalni halogenati Fluoridi, fluorosilikati, fluoroaluminati i ostale slozene soli fluora Hloridi (isklj. amonijum hloride) Oksihloridi i hidroksihloridi bakra i drugih metala Bromidi i oksibromidi, jodidi i oksijodidi Hipohloriti, hlorati i perhlorati Hipohloriti; komercijalni kalcijum-hipohlorit; hloriti; hipobromiti Hlorati i perhlorati; bromati i perbromati; jodati i perjodati Sulfidi, sulfati, sulfiti Sulfidi; polisulfidi; hemijski odreeni ili neodreeni; ditioniti i sulfoksilati Sulfiti Tiosulfati Sulfati barijuma ili aluminija Sulfati (iskljucujui sulfate aluminija i barijuma) Stipse Peroksisulfati (persulfati) Fosfinati, fosfonati, fosfati, polifosfati i nitrati (osim kalija) Nitrati (isklj. kalijumove) Fosfinati (hipofosfiti) i fosfonati (fosfiti) Fosfati mono- ili di-natrijum Kalcijum hidrogenortofosfat (dikalcijum fosfat) Natrijum trifosfat (natrijum-tripolifosfat) kg N kg kg P2O5 kg P2O5 kg P2O5 kg kg Na2S2O5 kg kg kg kg kg kg Cl kg kg F kg kg kg kg NaOH kg NaOH kg KOH kg kg kg Al2O3 kg

89

89

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 20.13.42.80 20.13.43 20.13.43.10 20.13.43.20 20.13.43.40 20.13.43.90 20.13.51 20.13.51.10 20.13.51.25 20.13.51.75 20.13.51.83 20.13.51.85 20.13.52 20.13.52.50 20.13.52.70 20.13.52.90 20.13.61 20.13.61.00 20.13.62 20.13.62.20 20.13.62.30 20.13.62.40 20.13.62.70 20.13.62.80 20.13.63 20.13.63.00 20.13.64 20.13.64.50 20.13.64.80

Naziv Fosfati (isklj. kalcijev hidrogenortofosfat i mono- ili dinatrijum fosfat); polifosfati (isklj. natrijum trifosfat) Karbonati Dinatrijum karbonat Natrijum hidrogen karbonat (natrijum bikarbonat) Kalcijum-karbonat Ostali karbonati Soli oksometalnih ili peroksometalnih kiselina; koloidni plemeniti metali Manganiti, manganati i permanganati; molibdati; tunstati (volframati) Hromati i dihromati, peroksohromati Soli oksometalnih i peroksometalnih kiselina (isklj. hromate, dihromate, peroksihromate, manganite, manganate, permanganate, molibdate, tunstate) Srebreni nitrat Plemeniti metali u koloidnom stanju, jedinjenjima i amalgamima (isklj. srebrni nitrat)

Jedinica mjere kg

kg Na2CO3 kg kg kg

kg kg kg kg kg

Neorganska jedinjenja, d. n., ukljucujui destilovanu vodu; amalgami, osim od plemenitih metala Destilovana i elektroprovodljiva voda i voda slicne cistoe Organska ili neorganska jedinjenja od zive, isklj. amalgame Ostala neorganska jedinjenja, d.n.; amalgami (isklj. destilisanu i elektroprovodljivu vodu i vodu slicne cistoe, tekui i komprimirani zrak, ona od plemenitih metala) Izotopi, d. n. i njihovi spojevi (ukljucujui tesku vodu) Teska voda (deuterijum oksid); izotopi i njihova jedinjenja (isklj. radioaktivne i fisilne ili oplodive hemijske izotope) kg kg kg kg

Cijanidi, oksidi cijanida i kompleksni cijanidi; fulminati, cijanati, tiocijanati; silikati; borati; perborati; ostale soli anorganskih kiselina ili peroksikiselina Cijanidi, oksidi cijanida i slozeni cijanidi Borati; peroksoborati (perborati) Silikati; komercijalni silikati alkalnih metala Dvostruki ili slozeni silikati Soli neorganskih kiselina ili peroksikiselina (isklj. azide i dvostruke ili kompleksne silikate) Vodikov peroksid Vodikov peroksid Fosfidi; karbidi; hidridi; nitridi, azidi; silicidi, boridi Karbidi, hemijski odreeni ili neodreeni Fosfidi (isklj. ferofosfor), hemijski odreeni ili neodreeni; hidridi, nitridi, azidi, silicidi i boridi, hemijski odreeni ili neodreeni, osim jedinjenja koja su takoe karbidi iz poglavlja 20.13.64.50 kg kg kg H2O2 kg kg B2O3 kg SiO2 kg kg

90

90

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 20.13.65 20.13.65.00 20.13.66 20.13.66.00 20.13.67 20.13.67.00 20.13.68 20.13.68.00 20.14 20.14.11 20.14.11.20 20.14.11.30 20.14.11.40 20.14.11.50 20.14.11.60 20.14.11.90 20.14.12 20.14.12.13 20.14.12.15 20.14.12.23 20.14.12.25 20.14.12.43 20.14.12.45 20.14.12.47 20.14.12.50 20.14.12.60 20.14.12.70 20.14.12.90 20.14.13 20.14.13.13 20.14.13.15 20.14.13.23 20.14.13.25 20.14.13.53 20.14.13.57

Naziv Spojevi rijetkih zemnih metala, itrija ili skandija Jedinjenja rijetkih zemnih metala, itrijuma ili skandijuma ili mjesavine ovih metala Sumpor, osim sublimiranoga, talozenoga i koloidnoga sumpora Sumpor (isklj. sirov, sublimiran, talozen i koloidan) Przeni zeljezni piriti Przeni zeljezni piriti

Jedinica mjere

kg

kg

kg

Piezoelektricni kremen (kvarc); ostali sintetski i rekonstruisani dragi i poludragi kamen, neobraen Sintetsko ili rekonstruisano drago ili poludrago kamenje, neobraeno ili jednostavno rezano ili grubo oblikovano Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija Aciklicki ugljikovodici Zasieni aciklicni ugljikovodici Nezasieni aciklicki ugljikovodici; etilen Nezasieni aciklicki ugljikovodici; propen (propilen) Nezasieni aciklicki ugljikovodici; buten(butilen) i njegovi izomeri Nezasieni aciklicki ugljikovodici; buta-1.3-dien i izopren Nezasieni aciklicki ugljikovodici (isklj. etilen, propen, buten, buta-1.3-dien i izopren) Ciklicki ugljikovodici Cikloheksan Ciklani, cikleni i cikloterpeni (isklj. cikloheksan) Benzen Toluen O-ksilen P-ksilen M-ksilen i mjesani izomeri ksilena Stiren Etilbenzen Kumen Ostali ciklicki ugljikovodici Hlorisani derivati aciklickih ugljikovodika Hlorometan (metil hlorid) i hloretan (etil hlorid) Dihlorometan (metilen hlorid) Hloroform (triklormetan) Karbon-tetrahlorid 1.2-dihloretan (etilen dihlorid) Zasieni hlorovani derivati aciklickih ugljikovodika, d.n. kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg g

91

91

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 20.14.13.71 20.14.13.74 20.14.13.79 20.14.14 20.14.14.50 20.14.14.70 20.14.14.90 20.14.19 20.14.19.10 20.14.19.30 20.14.19.50 20.14.19.70 20.14.21 20.14.21.00 20.14.22 20.14.22.10 20.14.22.20 20.14.22.30 20.14.22.40 20.14.22.63 20.14.22.65

Naziv Vinil hlorid (hloroetilen) Trihloroetilen; tetrahloroetilen (perhloroetilen) Nezasieni hlorovani derivati aciklickih ugljikovodika (isklj. vinilhlorid, trihloretilen, tetrahloretilen)

Jedinica mjere kg kg kg

Sufonirani, nitrirani ili nitrozirani derivati ugljikovodika, halogenisani ili nehalogenisani Derivati ugljikovodika koji sadrze samo sulfo grupe; njihove soli i etilni esteri Derivati ugljikovodika koji sadrze samo nitro ili samo nitrozo-grupe Derivati ugljikovodika (isklj. one koji sadrze samo sulfo grupe; njihove soli i etilni esteri; oni koji sadrze samo nitro ili samo nitrozo grupe) Ostali derivati ugljikovodika Fluorisani, bromirani ili jodirani derivati aciklickih ugljikovodika Halogenisani derivati aciklickih ugljikovodika koji sadrze 2 razlicita halogena Halogenisani derivati ciklanskih, ciklenskih i cikloterpenskih ugljikovodika Halogenisani derivati aromatskih ugljikovodika Industrijski masni alkoholi Industrijski masni alkoholi Monohidroksilni alkoholi Metanol (metil alkohol) Propan-1-ol (propil alkohol) i propan-2-ol (izopropil alkohol) Butan-1-ol (n-butil-alkohol) Butanoli (isklj. butan-1-ol (n-butil alkohol) Oktanol (oktilni alkohol) i njegovi izomeri Dodekan-1-ol (lauril-alkohol); heksadekan-1-ol (cetil-alkohol); oktadekan-1-ol (sterilalkohol) i ostali zasieni monohidroksilni alkoholi (isklj. metil-alkohol, propil-alkohol, izopropil-alkohol, n-butil-alkohol, ostale butanole, oktil-alkohol) Nezasieni monohidroksilni alkoholi Dioli, polialkoholi, ciklicki alkoholi i njihovi derivati Etilen glikol (etandiol) Propilen glikol (propan-1.2-diol) D-glucitol (sorbitol) Dioli i polihidricni alkoholi (isklj. etilen glikol i propilen glikol, D-glucitol) Halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati aciklickih alkohola Glicerol (uklj. sinteticki) (isklj. sirove vode i luzine) Ciklanski, ciklenski, cikloterpenski alkoholi i njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozoderivati Aromatski alkoholi i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati Fenoli, fenolni alkoholi i derivati fenola Monofenoli kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

20.14.22.70 20.14.23 20.14.23.10 20.14.23.20 20.14.23.33 20.14.23.39 20.14.23.50 20.14.23.60 20.14.23.73 20.14.23.75 20.14.24 20.14.24.10

kg

92

92

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 20.14.24.33 20.14.24.39 20.14.24.50 20.14.31 20.14.31.20 20.14.31.30 20.14.31.50 20.14.31.95 20.14.31.97 20.14.32 20.14.32.15 20.14.32.19 20.14.32.20 20.14.32.35 20.14.32.50 20.14.32.71 20.14.32.77 20.14.32.78 20.14.32.80 20.14.33 20.14.33.10 20.14.33.20 20.14.33.30 20.14.33.40 20.14.33.50 20.14.33.63 20.14.33.65 20.14.33.67 20.14.33.70

Naziv 4,4-izopropilidendifenol (bisfenol A, difenilopropan) i njegove soli Polifenoli (uklj. soli; isklj. 4.4 izopropilidendifenol) i fenol alkoholi Halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati fenola ili fenol alkohola Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije Industrijska stearinska kiselina Industrijska oleinska kiselina Industrijske masne kiseline od tal ulja Industrijske monokarboksilne masne destilisane kiseline (isklj. stearinsku, oleinsko tal ulje) Industrijske monokarboksilne masne kiseline (isklj. stearinsku, oleinsku, tal ulje, destilisane) Zasiene aciklicke monokarbonske kiseline i njihovi derivati Etil acetat Esteri siretne kiseline (isklj. etil acetat) Mono-, di- ili tri-hlorsiretna kiselina, propionska, butanska, pentanske kiseline; njihove soli i esteri Palmitinska kiselina, njene soli i esteri Mravlja kiselina, njene soli i esteri Siretna kiselina Anhidrid siretne kiseline Soli siretne kiseline Laurinska kiselina i druge; soli i esteri

Jedinica mjere kg kg kg

kg kg kg kg kg

kg kg kg kg kg kg kg kg kg

Nezasiene monokarbonske, ciklanske, ciklenske ili cikloterpenske aciklicke polikarbonske kiseline i njihovi derivati Akrilna kiselina i njene soli i ostale monokarboksilne kiseline Esteri akrilne kiseline Metakrilna kiselina i njene soli Esteri metakrilne kiseline Oleinske, linolne ili linolenske kiseline; njihove soli i esteri Benzoeva kiselina; njene soli i esteri Benzoil peroksid i benzoil hlorid Fenil-siretna kiselina; njene soli i esteri Aromatske monokarboksilne kiseline (anhidridi), halidi, peroksidi, peroksikiseline, derivati isklj. benzoevu kiselinu, fenilsiretne kiseline i njene soli/estere, benzoil-peroksid, benzoil-hlorid Oksalna, azelainska, maleinska, ostale, ciklanske, ciklenske kiseline, soli Adipinska kiselina; njene soli i esteri Maleinski anhidrid kg kg kg kg kg kg kg kg kg

20.14.33.83 20.14.33.85 20.14.33.87

kg kg kg

93

93

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 20.14.34 20.14.34.10 20.14.34.20 20.14.34.30 20.14.34.40

Naziv

Jedinica mjere

Aromatske polikarbonske i karbonske kiseline s dodatnom kisikovom funkcijom; njihovi derivati, osim salicilne kiseline i njenih soli Dibutil i dioktil ortoftalati Ostali esteri ortoftalne kiseline Ftalni anhidrid; tereftalna kiselina i njene soli Aromatske polikarboksilne kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati (isklj. estere ortoftalne kiseline, ftalni anhidrid, tereftalna kiselina i njene soli) Limunska kiselina, njene soli i esteri Karboksilna kiselina s funkcijama alkohola, fenola, aldehida ili ketona Jedinjenja s aminofunkcijom Metilamin; di- ili trimetilamin i njihove soli Ostali aciklicki monoamini i njihovi derivati; njihove soli Heksametilendiamin i njegove soli; etilendiamin i njegove soli Ostali aciklicki poliamini i njihovi derivati; njihove soli Ciklanski, ciklenski i cikloterpenski mono- ili poliamini, njihovi derivati; njihove soli Anilin i njegove soli (isklj. derivate) Derivati anilina i njihove soli Ostali aromatski monoamini i njihovi derivati; njihove soli Aromatski poliamini i njihovi derivati; njihove soli Aminojedinjenja s kisikovom funkcijom, osim lizina i glutaminske kiseline Monoetanolamin i njegove soli Dietanolamin i njegove soli Trietanolamin i njegove soli Aminoalkoholi, njihovi eteri i esteri sa samo jednom funkcijom kiseonika i njihove soli (isklj. monoetanolamin i njegove soli, dietanolamin i njegove soli, trietanolamin i njegove soli) Aminojedinjenja s funkcijom kiseonika (isklj. aminoalkohole, njegove estere, etere i njihove soli, lizin i njegove soli i estere, glutaminsku kiselinu, njene soli i estere) kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

20.14.34.73 20.14.34.75 20.14.41 20.14.41.13 20.14.41.19 20.14.41.23 20.14.41.29 20.14.41.30 20.14.41.51 20.14.41.53 20.14.41.59 20.14.41.70 20.14.42 20.14.42.33 20.14.42.35 20.14.42.37 20.14.42.39

kg kg

20.14.42.90 20.14.43 20.14.43.10 20.14.43.20 20.14.43.30 20.14.43.40 20.14.43.50 20.14.43.60 20.14.43.70

kg

Ureini; jedinjenja s ugljicnom funkcijom, jedinjenja s nitrilnom funkcijom; njihovi derivati Ureini i njihovi derivati i soli Saharin i njegove soli Imidi i njihovi derivati, njihove soli (isklj. saharin i njegove soli) Imini i njihovi derivati; i njihove soli Akrilonitril 1-cijanogvanidin (dicijandiamid) Jedinjenja s nitrilnom funkcijom (isklj. akrilonitril, 1-cijanogvanidin (dicijandiamid)) kg kg kg kg kg kg kg

94

94

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 20.14.44 20.14.44.20 20.14.44.30 20.14.44.50 20.14.44.90 20.14.51 20.14.51.33 20.14.51.39 20.14.51.50 20.14.52 20.14.52.10 20.14.52.30 20.14.52.60 20.14.52.80

Naziv Jedinjenja s ostalim azotnim funkcijama Diazo-, azo- ili azoksi jedinjenja Organski derivati hidrazina ili hidroksiamina Izocijanati Jedinjenja sa ostalim funkcijama azota (isklj. izocijanate) Organska sumporna jedinjenja i ostala organsko- anorganska jedinjenja Tiokarbamati i ditiokarbamati; tiuram mono-, di- ili tetrasulfidi; metionin Ostala organska sumporna jedinjenja Organsko-neorganska jedinjenja (isklj. organska sumporna jedinjenja) Heterociklicka jedinjenja, d. n.; nukleinske kiseline i njezine soli Heterociklicna jedinjenja samo sa heteroatomom (atomima) oksigena (uklj. kumarin, metil kumarin i etil kumarin)(isklj. ostale laktone) Heterociklicna jedinjenja samo sa heteroatomom (atomima) azota; koja u svojoj strukturi imaju nekondenzovani imidazolov prsten (osim hidantoina i njegovih derivata) Melamin Jedinjenja koja u svojoj strukturi imaju nekondenzovani piridinov prsten, hinolinsku ili izohinolinsku prstenastu strukturu, dalje nekondenzovanu; laktame; i ostala heterociklicna jedinjenja samo sa heteroatomom (atomima) azota (isklj. jedinjenja koja sadrze u strukturi nekondezovani pirazolov prsten, nekondezovani imidazolov prsten, pirimidonov prsten, piperazinov prsten ili nekondenzovan triazinov prsten) Nukleinske kiseline i ostala heterociklicna jedinjenja koja sadrze tiazolov, benzotiazolov i ostale sisteme prstenova u strukturi

Jedinica mjere

kg kg kg kg

kg kg kg

kg kg kg kg

20.14.52.90 20.14.53 20.14.53.50 20.14.53.80 20.14.61 20.14.61.11 20.14.61.13 20.14.61.15 20.14.61.19 20.14.61.20 20.14.61.30 20.14.61.40 20.14.61.50 20.14.61.60

kg

Esteri fosforne kiseline i njihove soli ili esteri od drugih anorganskih kiselina (osim estera vodikovog halogenida) i njihove soli; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati Esteri fosfornih kiselina; i njihove soli (uklj. laktofosfate; njihove halogene-, sulfo-, nitroili nitrozo derivate) Esteri ostalih neorganskih kiselina nemetala (isklj. estere hidrogen-halida) i njihove soli; njihove halogene-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivate Jedinjenja s aldehidnom funkcijom Metanal (formaldehid) Etanal (acetaldehid) Butanal (butiraldehid, normalni izomer) Aciklicki aldehidi, bez drugih funkcija kiseonika (isklj. metanal (formaldehid), etanal (acetaldehid), butanal (butiraldehid; normalni izomer)) Ciklicki aldehidi, bez drugih funkcija kiseonika Aldehid alkoholi Aldehid-eteri, aldehid-fenoli i aldehidi s drugim oksigenovim funkcijama Ciklicki polimeri aldehida Paraformaldehid kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

95

95

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 20.14.61.70 20.14.62 20.14.62.11 20.14.62.13 20.14.62.15 20.14.62.19 20.14.62.31 20.14.62.33 20.14.62.35 20.14.62.39 20.14.62.60 20.14.62.70 20.14.63 20.14.63.10 20.14.63.23 20.14.63.25 20.14.63.33 20.14.63.39 20.14.63.50 20.14.63.60 20.14.63.73 20.14.63.75 20.14.63.79 20.14.63.80 20.14.64 20.14.64.30 20.14.64.50 20.14.64.70 20.14.71 20.14.71.20

Naziv Halogenirani, sulfonirani, nitrirani ili nitrozirani derivati aldehida; (uklj. s ostalim kiseonikovim funkcijama, ciklicke polimere, paraformaldehid) Jedinjenja s ketonskom i kinonskom funkcijom Aceton Butanon (metil-etil-keton) 4-metilpentan-2-on (metil izobutil keton) Aciklicki ketoni, bez drugih oksigenovih funkcija (isklj. aceton, butanon (metil etil keton), 4-metilpentan-2-on (metil izobutil keton)) Kamfor; aromatski ketoni bez drugih kiseonikovih funkcija; keton alkoholi; keton aldehidi; keton fenoli i ketoni s drugim kisonikovim funkcijama Cikloheksanon i metilcikloheksanoni Jononi i metil jononi Ciklanski, ciklenski ili cikloterpenski ketoni kiseonikovih funkcija (isklj. kamfor, cikloheksanon i metilcikloheksanone, jonone i metil jonone) Kinoni Halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati ketona i kinona Eteri, organski peroksidi, epoksidi, acetali, poluacetali i njihovi derivati Aciklicni eteri i njihovi halogeni, sulfo-, nitro ili nitrozo derivati Ciklanski, ciklenski ili cikloterpenski eteri i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati Aromatski eteri i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati 2,2-oksidietanol (dietilen glikol; digol) Eter alkoholi i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati (iskljucujui 2.2oksidietanol) Eter fenoli; eter alkohol fenoli i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati Alkohol; peroksidi alkohola, etera i ketona i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati Oksiran (etilen oksid) Metiloksiran (propilen oksid) Epoksidi, epoksi alkoholi, epoksi fenoli, epoksi eteri sa troclanim prstenom i njihovi halogeni-, sulfo-, nitro-/nitrozo derivati isklj. oksiran i metiloksiran (propilen oksid) Acetali i poluacetali i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati Enzimi i ostala organska jedinjenja, d. n. Ostala organska jedinjenja, d.n. Sirila i njegovi koncentrati Enzimi; pripravljeni enzimi (koji nisu spomenuti niti ukljuceni na drugom mjestu) (isklj. sirila i koncentrate) Derivati biljnog porijekla i smolni proizvodi Aktivni prirodni mineralni proizvodi; zivotinjsko crnilo

Jedinica mjere kg

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

kg kg kg

kg

96

96

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 20.14.71.30 20.14.71.40 20.14.71.50 20.14.71.70

Naziv Tal ulje; rafinisano ili nerafinisano Smolna, drvna ili sulfatna terpentinska ulja, borovo ulje i ostala slicna Kalofonij i smolne kiseline; i njihovi derivati; kalofonijski (spirit, isparenja, pare) i ulja; tecne smole Katran od drveta, ulja od katrana od drveta, kreozot od drveta; nafta od drveta; biljna smola, pivarska smola i slicni preparati na bazi kalofonijuma, smolnih kiselina ili biljnih smola Drveni ugljen Drveni ugljen, aglomerisani ili neaglomerisani (uklj. drveni ugljen od ljuski)

Jedinica mjere kg kg kg kg

20.14.72 20.14.72.00 20.14.73 20.14.73.20 20.14.73.40 20.14.73.60 20.14.73.90 20.14.74 20.14.74.00 20.14.75 20.14.75.00 20.15 20.15.10 20.15.10.50 20.15.10.75 20.15.10.77 20.15.20 20.15.20.30 20.15.20.80 20.15.31 20.15.31.30 20.15.31.80 20.15.32 20.15.32.00 20.15.33 20.15.33.00

kg

Ulja i drugi proizvodi destilacije katrana kamenoga ugljena na visokoj temperaturi; katranska smola i koks od katranske smole Benzol (benzen), toluol (toluen) i ksilol (ksilen) Naftalin i ostale aromaticne mjesavine ugljikovodika (isklj. benzol, toluol i ksilol) Fenoli Ostala ulja i proizvodi od ulja, d.n. Nedenaturisani etilni alkohol, alkoholne jacine 80% Nedenaturirani etil-alkohol, alkoholne jacine 80% (vazno: isklj. akcize na alkoholna pia) Etilni alkohol i ostali denaturisani alkoholi, bilo koje jacine Denaturisani etil-alkohol i ostali denaturisani alkoholi, bilo koje jacine Proizvodnja gnojiva i dusicnih spojeva Azotna kiselina; sulfonitricne kiseline; amonijak Azotna kiselina; sulfoazotne kiseline Amonijak, bezvodni Amonijak u vodenom rastvoru Amonijev hlorid; nitriti; Amonijev hlorid Nitriti Urea Urea koja sadrzi > 45% masenog udjela azota u suhom proizvodu (isklj. u tabletama i slicnim oblicima ili u pakovanju mase 10 kg) Urea koja sadrzi 45% masenog udjela azota u suhom proizvodu (isklj. u tabletama i slicnim oblicima ili u pakovanju mase 10 kg) Amonijev sulfat Amonijev sulfat (isklj. u tabletama ili sl. oblicima ili u pakovanju mase 10 kg) Amonijev nitrat Amonijev nitrat (isklj. u tabletama i sl. oblicima ili u pakovanju mase 10 kg) kg N kg N kg N kg N kg kg N kg N kg N kg N l l kg kg kg kg

97

97

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 20.15.34 20.15.34.00 20.15.35 20.15.35.30 20.15.35.80 20.15.39 20.15.39.30 20.15.39.60 20.15.39.90 20.15.41 20.15.41.00 20.15.49 20.15.49.00 20.15.51 20.15.51.00 20.15.52 20.15.52.00 20.15.59 20.15.59.00 20.15.60 20.15.60.00 20.15.71 20.15.71.30 20.15.71.80 20.15.72 20.15.72.00 20.15.73 20.15.73.00 20.15.74 20.15.74.00 20.15.75 20.15.75.00

Naziv Dvostruke soli i mjesavine kalcijevog i amonijevog nitrata Dvostruke soli i mjesavine kalcijevog nitrata i amonijevog nitrata (isklj. u tabletama ili slicnim oblicima ili u pakovanju mase 10 kg)

Jedinica mjere

kg N

Mjesavine amonijevog nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim materijama, osim ubriva Mjesavine amonijevog nitrata sa kalcijevim karbonatom, 28% masenog udjela azota Mjesavine amonijevog nitrata sa kalcijevim karbonatom, > 28% masenog udjela azota Ostala azotna ubriva i smjese Dvostruke soli i mjesavine amonijevog sulfata i amonijevog nitrata (isklj. u tabletama ili slicnim oblicima ili u pakovanju mase 10 kg) Mjesavine uree i amonijevog nitrata u vodenom ili amonijacnom rastvoru (isklj. u tabletama i sl. oblicima ili u pakovanju mase 10 kg) Ostala azotna mineralna ili hemijska ubriva, d.n. Superfosfati Superfosfati (isklj. kalijumove, u tabletama i slicnim oblicima ili u pakovanju mase 10 kg) Ostala fosfatna ubriva Fosfatna mineralna ili hemijska ubriva, d.n. Kalijum hlorid Kalijum hlorid (isklj. u tabletama ili slicnim oblicima ili u pakovanju mase 10 kg) Kalijum sulfat Kalijum sulfat (isklj. u tabletama ili slicnim oblicima ili u pakovanju mase 10 kg) Ostala kalijumova ubriva, mineralna ili hemijska Kalijumova mineralna ili hemijska ubriva, d.n. Natrijev nitrat Natrijev nitrat ubriva sto sadrze tri elementa ubriva: azot, fosfor i kalij ubriva koja sadrze azot, fosfor i kalij, > 10% azota ubriva koja sadrze azot, fosfor i kalij, 10% azota Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (isklj. u tabletama ili slicnim oblicima ili u pakovanju mase 10 kg) Monoamonijev fosfat Amonijum dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat) ubriva sto sadrze dva elementa ubriva: azot i fosfor Ostala mineralna ili hemijska gnojiva koja sadrze azot i fosfor ubriva sto sadrze dva elementa ubriva: fosfor i kalij Mineralna ili hemijska gnojiva koja sadrze fosfor i kalij kg kg kg kg kg kg kg kg K2O kg K2O kg K2O kg P2O5 kg P2O5 kg N kg N kg N kg N kg N

98

98

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 20.15.76 20.15.76.00 20.15.79 20.15.79.30 20.15.79.80 20.15.80 20.15.80.00 20.16 20.16.10 20.16.10.35 20.16.10.39 20.16.10.50 20.16.10.70 20.16.10.90 20.16.20 20.16.20.35 20.16.20.39 20.16.20.50 20.16.20.70 20.16.20.90 20.16.30 20.16.30.10 20.16.30.23 20.16.30.25 20.16.30.40 20.16.30.60 20.16.30.90 20.16.40 20.16.40.13 20.16.40.15 20.16.40.20 20.16.40.30 20.16.40.40 20.16.40.50

Naziv Kalijum nitrati Kalijev nitrati

Jedinica mjere

kg N

Mineralna ili hemijska ubriva sto sadrze najmanje dva elementa ubriva (azot, fosfor, kalij), d. n. ubriva u tabletama ili slicnim oblicima ili u pakovanjima bruto mase 10 kg Ostala ubriva, d. n. Zivotinjska ili biljna ubriva, d. n. ubriva zivotinjskoga ili biljnoga porijekla Proizvodnja plasticnih masa u primarnim oblicima Polimeri etilena u primarnim oblicima Linearni polietilen specificne mase < 0,94; u primarnim oblicima Polietilen specificne mase < 0,94; u primarnim oblicima (iskljucujui linearni) Polietilen specificne mase 0,94; u primarnim oblicima Kopolimeri etilen vinil acetata; u primarnim oblicima Polimeri etilena; u primarnim oblicima (isklj. polietilen, kopolimere etilen-vinil acetata) Polimeri stirena u primarnim oblicima Rastegljivi polistiren, u primarnim oblicima Polistiren; u primarnim oblicima (isklj. rastegljivi polistiren) Kopolimeri stiren akrilonitrila (SAN); u primarnim oblicima Kopolimeri akrilonitril butadien stirena (ABS); u primarnim oblicima Polimeri stirena; u primarnim oblicima (isklj. polistiren, kopolimere stiren akrilonitrila (SAN), kopolimere akrilonitril butadien stirena (ABS)) Polimeri vinilhlorida i drugih halogeniranih olefina u primarnim oblicima Polivinil hlorid; nepomijesan s drugim supstancama; u primarnim oblicima Neplastificirani polivinil hlorid pomijesan s drugim supstancama; u primarnim oblicima Plastificirani polivinil hlorid pomijesan s drugim supstancama; u primarnim oblicima Kopolimeri vinil hlorida vinil acetata; i ostali kopolimeri vinil hlorida; u primarnim oblicima Fluoropolimeri Polimeri halogeniranih olefina, u primarnim oblicima, d. n. kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

Poliacetali, ostali polieteri i epoksidne smole u primarnim oblicima; polikarbonati, alkidne smole, polialil esteri i drugi poliesteri u primarnim oblicima Poliacetali; u primarnim oblicima Polietilen glikoli i ostali polieterni alkoholi; u primarnim oblicima Polieteri; u primarnim oblicima (isklj. poliacetale, polieter alkohole) Epoksidne smole; u primarnim oblicima Polikarbonati; u primarnim oblicima Alkidne smole; u primarnim oblicima kg kg kg kg kg kg

99

99

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 20.16.40.62 20.16.40.64 20.16.40.70 20.16.40.80 20.16.40.90 20.16.51 20.16.51.30 20.16.51.50 20.16.52 20.16.52.30 20.16.52.50 20.16.52.70 20.16.53 20.16.53.50 20.16.53.90 20.16.54 20.16.54.50 20.16.54.90 20.16.55 20.16.55.50 20.16.55.70 20.16.56 20.16.56.30 20.16.56.50 20.16.56.70 20.16.57 20.16.57.00 20.16.59 20.16.59.20 20.16.59.40 20.16.59.60 20.16.59.70 20.17

Naziv Polietilen tereftalat s viskoznim brojem 78 ml/g Ostali polietilen tereftalati Nezasieni tecni poliesteri u primarnim oblicima (isklj. poliacetale, polietere, epoksidne smole, polikarbonate, alkidne smole, polietilen tereftalat) Nezasieni poliesteri, u primarnim oblicima (isklj. tecne poliestere, poliacetale, polietere, epoksidne smole, polikarbonate, alkidne smole, polietilen tereftalat) Poliesteri, u primarnim oblicima (isklj. poliacetale, polietere, epoksidne smole, polikarbonate, alkidne smole, polietilen tereftalat, ostale nezasiene poliestere) Polimeri propilena i drugih olefina u primarnim oblicima Polipropilen, u primarnim oblicima Polimeri propilena ili drugih olefina, u primarnim oblicima (isklj. polipropilen) Polimeri vinilacetata i drugih vinilestera te ostali vinilpolimeri u primarnim oblicima Polimeri vinilacetata, u vodenoj disperziji; u primarnim oblicima Polimeri vinilacetata u primarnim oblicima (isklj. u vodenoj disperziji) Polimeri vinilestera ili drugih vinil polimera, u primarnim oblicima (isklj. vinilacetat) Akrilni polimeri u primarnim oblicima Polimetil metakrilat; u primarnim oblicima Akrilni polimeri; u primarnim oblicima (isklj. polimetil metakrilat) Poliamidi u primarnim oblicima Poliamid -6, -11, -12, -6.6, -6.9, -6.10, ili -6.12; u primarnim oblicima Poliamidi; u primarnim oblicima (isklj. poliamid -6, -11, -12, -6.6, -6.9, -6.10, ili -6.12) Urea smole; tiourea smole i melaminske smole u primarnim oblicima Urea smole i tiourea smole; u primarnim oblicima Melaminske smole; u primarnim oblicima Ostale amino smole, fenolne smole i poliuretani u primarnim oblicima Amino smole; u primarnim oblicima (isklj. urea i tiourea smole, melaminske smole) Fenolne smole; u primarnim oblicima Poliuretani; u primarnim oblicima Silikoni u primarnim oblicima Silikoni; u primarnim oblicima Ostala plasticna masa u primarnim oblicima, d. n. Naftne smole, kumaron inden smole, politerpeni, polisulfidi, polisulfoni itd., d.n., u primarnim oblicima Celuloza i njeni hemijski derivati, d. n., u primarnim oblicima Prirodni i modifikovani polimeri u primarnim oblicima (uklj. alginicnu kiselinu, ocvrsle bjelancevine, hemijske derivate prirodnog kaucuka) Izmjenjivaci jona na bazi sintetickih ili prirodnih polimera Proizvodnja sintetickog kaucuka u primarnim oblicima

Jedinica mjere kg kg kg kg kg

kg kg

kg kg kg

kg kg

kg kg

kg kg

kg kg kg

kg

kg kg kg kg

100

100

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 20.17.10 20.17.10.50 20.17.10.90 20.2 20.20 20.20.11 20.20.11.30 20.20.11.40 20.20.11.50 20.20.11.60 20.20.11.90 20.20.12 20.20.12.20 20.20.12.30 20.20.12.40 20.20.12.50 20.20.12.60 20.20.12.70 20.20.12.90 20.20.13 20.20.13.50 20.20.13.70 20.20.14 20.20.14.30 20.20.14.50

Naziv Sinteticki kaucuk u primarnim oblicima Lateks od sintetickog kaucuka Sinteticki kaucuk (isklj. lateks) Proizvodnja pesticida i drugih agrohemijskih proizvoda Proizvodnja pesticida i drugih agrohemijskih proizvoda Insekticidi Insekticidi na bazi hlorisanih ugljikovodika, pripremljeni u oblike ili pakovanja za maloprodaju ili kao preparati ili proizvodi Insekticidi na bazi karbamata, pripremljeni u oblike ili pakovanja za maloprodaju ili kao preparati ili proizvodi Insekticidi na bazi organofosfornih proizvoda; pripremljeni u oblike ili pakovanja za maloprodaju ili kao preparati ili proizvodi Insekticidi na bazi piretroida; pripremljeni u oblike ili pakovanja za maloprodaju ili kao preparati ili proizvodi Ostali insekticidi Herbicidi Herbicidi na bazi fenoksi-fitohormonskih proizvoda, pripremljeni u oblike ili pakovanja za maloprodaju ili kao preparati ili proizvodi Herbicidi na bazi triazina, pripremljeni u oblike ili pakovanja za maloprodaju ili kao preparati ili proizvodi Herbicidi na bazi amida, pripremljeni u oblike ili pakovanja za maloprodaju ili kao preparati ili proizvodi Herbicidi na bazi karbamata, pripremljeni u oblike ili pakovanja za maloprodaju ili kao preparati ili proizvodi Herbicidi na bazi dinitroanilin derivata, pripremljeni u oblike ili pakovanja za maloprodaju ili kao preparati ili proizvodi Herbicidi na bazi uree, uracila i sulfoniluree, pripremljeni u oblike ili pakovanja za maloprodaju ili kao preparati ili proizvodi Herbicidi pakovani za maloprodaju ili kao preparati/proizvodi isklj. na bazi fenoksifitohormona, triazina, amida, karbamata, dinitroanilin derivata, uree, uracila, sulfoniluree Sredstva protiv klijanja i regulisanja rasta biljaka Sredstva protiv klijanja pripremljena u oblike ili pakovanja za maloprodaju ili kao preparati ili proizvodi Sredstva za regulisanje rasta biljaka, pripremljena u oblike ili pakovanja za maloprodaju ili kao preparati ili proizvodi Dezinfekciona sredstva Sredstva za dezinfekciju na bazi kvaternarnih amonijumovih soli, pripremljeni u oblike ili pakovanja za maloprodaju ili kao preparati ili proizvodi Sredstva za dezinfekciju na bazi halogenovanih jedinjenja, pripremljeni u oblike ili pakovanja za maloprodaju ili kao preparati ili proizvodi

Jedinica mjere

kg kg

kg akt. supst. kg akt. supst. kg akt. supst. kg akt. supst. kg akt. supst.

kg akt. supst. kg akt. supst. kg akt. supst. kg akt. supst. kg akt. supst. kg akt. supst. kg akt. supst.

kg akt. supst. kg akt. supst.

kg akt. supst. kg akt. supst.

101

101

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 20.20.14.90

Naziv Sredstva za dezinfekciju, pakovana za maloprodaju ili kao preparati ili proizvodi (isklj. ona koja se baziraju na kvaternarnim amonijumovim solima i halogenovanim jedinjenjima) Fungicidi Neorganski fungicidi, baktericidi i sredstva za tretiranje sjemena, pripremljeni u oblike ili pakovanja za maloprodaju ili kao preparati ili proizvodi Fungicidi; baktericidi i sredstva za tretiranje sjemena na bazi ditiokarbamata; pripremljeni u oblike ili pakovanja za maloprodaju ili kao preparati ili proizvodi Fungicidi; baktericidi i sredstva za tretiranje sjemena na bazi benzimidazola; pripremljeni u oblike ili pakovanja za maloprodaju ili kao preparati ili proizvodi Fungicidi; baktericidi i sredstva za tretiranje sjemena na bazi triazola ili diazola; pripremljeni u oblike ili pakovanja za maloprodaju ili kao preparati ili proizvodi Fungicidi; baktericidi i sredstva za tretiranje sjemena na bazi diazina ili morfolina; pripremljeni u oblike ili pakovanja za maloprodaju ili kao preparati ili proizvodi Ostali fungicidi, baktericidi i sredstva za tretiranje sjemena (npr. Captan, ...) Ostali pesticidi i ostali agrohemijski proizvodi Roba iz tarifne stavke CT 38.08, koja sadrzi jednu ili vise sljedeih tvari 3808.50: aldrin (ISO); binapakril (ISO); kamfehlor (ISO) (toksafen); kaptafol (ISO); hlordan (ISO); hlordimeform (ISO); hlorobenzilat (ISO); DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trihlor2,2-bis(florofenil) etan); dieldrin (ISO, INN); dinoseb (ISO), njihove soli i esteri; etilendibromid (ISO) (1,2- dibrometan); etilen-dihlorid (ISO) (1,2- dihloretan); fluoracetamid (ISO); heptahlor (ISO); heksahlorbenzen (ISO); 1,2,3,4,5,6- heksahlorcikloheksan (HCH (ISO)), ukljucujui lindan (ISO, INN); zivini spojevi; metamidofos (ISO); monohrotofos (ISO); oksiran (etilen-oksid); paration (ISO); paration-metil (ISO) (metil-paration); pentahlorofenol (ISO); fosfamidon (ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trihlorofenoksioctena kiselina), njihove soli i esteri, pripremljeni u oblike ili pakovanja za maloprodaju ili kao preparati ili proizvodi Rodenticidi i ostali proizvodi za zastitu bilja pripremljeni za maloprodaju ili kao preparati ili proizvodi (isklj. insekticide, fungicide, herbicide i sredstva za dezinfekciju) Proizvodnja boja, lakova i slicnih premaza, grafickih boja i kitova Proizvodnja boja, lakova i slicnih premaza, grafickih boja i kitova Boje i lakovi na osnovi akrilnih i vinilnih polimera u vodenom mediju Boje i premazi na bazi akril ili vinil polimera rasprseni ili rastvoreni u vodenom sredstvu (uklj. emajle i lakove) Ostale boje, premazi rasprseni ili rastvoreni u vodenom sredstvu

Jedinica mjere kg akt. supst.

20.20.15 20.20.15.15 20.20.15.30 20.20.15.45 20.20.15.60 20.20.15.75 20.20.15.90 20.20.19 20.20.19.30

kg akt. supst. kg akt. supst. kg akt. supst. kg akt. supst. kg akt. supst. kg akt. supst.

kg akt. supst.

20.20.19.80 20.3 20.30 20.30.11 20.30.11.50 20.30.11.70 20.30.12 20.30.12.25 20.30.12.29 20.30.12.30

kg akt. supst.

kg kg

Boje i lakovi na osnovi poliestera, akrilnih i vinilnih polimera u nevodenom mediju; rastvori Boje i premazi, na bazi poliestera rasprseni/rastvoreni u nevodenom sredstvu, mase rastvaraca > 50% od mase rastvora uklj. emajle i lakove Boje i premazi, na bazi poliestera rasprseni/rastvoreni u nevodenom sredstvu uklj. emajle i lakove isklj. mase rastvaraca > 50% od mase rastvora Boje i premazi, na bazi akril ili vinil polimera rasprseni/rastvoreni u nevodenastom sredstvu, mase rastvaraca > 50% od mase rastvora uklj. emajle i lakove kg kg kg

102

102

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 20.30.12.50 20.30.12.70 20.30.12.90 20.30.21 20.30.21.30 20.30.21.50 20.30.21.70 20.30.22 20.30.22.13 20.30.22.15 20.30.22.20 20.30.22.30 20.30.22.40

Naziv Ostale boje i premazi na bazi akril ili vinil polimera Boje i premazi; rastvori, d.n. Ostale boje i premazi na bazi sintetickih polimera, d.n.

Jedinica mjere kg kg kg

Pripravljeni pigmenti, opacifijenti i boje, staklasti emajli i glazure, prevlake tecni keramicki lakovi i slicni preparati; frite od stakla Pripravljeni pigmenti, sredstva za odbijanje svjetlosti, boje i sl. proizvodi za keramiku, emajliranje ili staklo Staklasti emajli i glazure; glatki premazi i slicni preparati za keramiku, emajliranje ili staklo Tecni lakovi sa sjajem i slicni preparati; staklena frita i ostalo staklo u prahu, granulama ili ljuspicama Ostale boje i lakovi; pripremljeni sikativi Uljane boje i premazi (uklj. emajle, lakove i soboslikarske boje) Pripremljeni vodeni pigmenti za doradu koze; boje i premazi (uklj. emajle, lakove i soboslikarske boje) (isklj. na uljanoj bazi) Pripremljeni sikativi Folije za stampanje Pigmenti, uklj. metalni prah i ljuspice, dispergovani u nevodenom sredstvu, u obliku tecnosti ili paste, koji se koriste u proizvodnji boja; boje i ostale materije za bojenje, d.n. pripremljene za maloprodaju Staklarski kitovi, kitovi za kalemljenje, smolni cementi, mase za zaptivanje i ostali kitovi Punila za molersko-farbarske radove Nevatrostalni preparati za povrsinsku obradu fasada, unutrasnjih zidova, podova, plafona ili slicno Slozeni organski rastvaraci i razreivaci koji se koriste za skidanje premaza i tinti, na bazi butil acetata Slozeni organski rastvaraci i razreivaci koji se koriste za skidanje premaza i tinti (isklj. na bazi butil acetata) kg kg kg kg kg kg kg kg

20.30.22.53 20.30.22.55 20.30.22.60 20.30.22.73 20.30.22.79 20.30.23 20.30.23.50 20.30.23.70 20.30.24 20.30.24.50 20.30.24.70 20.4 20.41

kg kg kg kg kg

Boje za vjestacko slikanje, nastavu ili pismoslikare, boje za toniranje, boje za zabavu i slicno Boje za vjestacko slikanje, nastavu ili pismoslikare, boje za zabavu i za nijansiranje u setovima tableta, tuba, tegli, boca ili zdjela Boje za vjestacko slikanje, nastavu ili firmopisce, boje za zabavu i za nijansiranje u tabletama, tubama, teglama, bocama ili zdjelama Graficke boje Crne graficke boje Graficke boje (isklj. crne) Proizvodnja sapuna i deterdzenata, sredstava za cisenje i poliranje, parfema i toaletnokozmetickih preparata Proizvodnja sapuna i deterdzenata, sredstava za cisenje i poliranje kg kg kg kg

103

103

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 20.41.10 20.41.10.00 20.41.20 20.41.20.20 20.41.20.30 20.41.20.50 20.41.20.90 20.41.31 20.41.31.20 20.41.31.50 20.41.31.80

Naziv Glicerin Glicerol (glicerin); sirov; glicerolske vode i glicerolske luzine Organska povrsinski aktivna sredstva, osim sapuna Anionska povrsinski aktivna sredstva (isklj. sapun) Kationska povrsinski aktivna sredstva (isklj. sapun) Ne-ionska povrsinski aktivna sredstva (isklj. sapun) Organska povrsinski aktivna sredstva (isklj. sapun, anionska, kationska, ne-ionska)

Jedinica mjere

kg

kg kg kg kg

Sapun i organski povrsinski aktivni proizvodi i preparati koji se koriste kao sapun; papir, vata i pust, impregnirani, premazani ili pokriveni sapunom ili deterdzentom Sapun i organski povrsinski aktivni proizvodi u stapiima itd., d.n. Sapun u obliku pahuljica; listia, granula ili u prahu Sapuni u oblicima isklj. stapie, komadie ili lijevane oblike, papir, vatu, filc (pust) i netkani tekstilni materijal impregniran ili prevucen sapunom/deterdzentom, pahuljice, granule ili prah Deterdzenti i preparati za pranje Povrsinski aktivni preparati, sa ili bez dodatka sapuna, p.t.m. (isklj. one koji se koriste kao sapun) Preparati za pranje i cisenje, sa ili bez dodatka sapuna, p.t.m. (uklj. pomone preparate za pranje) (isklj. preparate za koristenje kao sapun, povrsinski aktivne preparate) Povrsinski aktivni preparati, sa ili bez dodatka sapuna, n.p.t.m. (isklj. one koji se koriste kao sapun) Preparati za pranje i cisenje, sa ili bez dodatka sapuna,n.p.t.m. (uklj. pomone preparate za pranje) (isklj. preparate za koristenje kao sapun, povrsinski aktivne preparate) Preparati za parfemisanje i dezodorisanje prostorija Preparati za parfemisanje i dezodorisanje prostorija (uklj. mirisne preparate koji se koriste tokom vjerskih obreda) Vjestacki i pripremljeni voskovi Vjestacki i pripremljeni voskovi od polietilen glikola Vjestacki i pripremljeni voskovi (uklj. pecatne voskove) (isklj. polietilen glikol) Poliranje i kreme za obuu, namjestaj, podove, karoserije, staklo ili metal Politure, kreme i slicni preparati za obuu ili kozu (isklj. vjestacke i gotove voskove) Politure, kreme i slicni preparati za odrzavanje drvenog namjestaja; podova ili ostale drvenarije (isklj. vjestacke i gotove voskove) Politure i slicni preparati za karoserije (isklj. umjetne i gotove voskove, kreme za poliranje metala) Politure za metale Ostale politure, kreme i slicni preparati, d.n. Paste, praskovi i ostala sredstva za cisenje Paste, praskovi za cisenje i ostali preparati za ribanje kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

20.41.32 20.41.32.40 20.41.32.50 20.41.32.60 20.41.32.70 20.41.41 20.41.41.00 20.41.42 20.41.42.70 20.41.42.80 20.41.43 20.41.43.30 20.41.43.50 20.41.43.70 20.41.43.83 20.41.43.89 20.41.44 20.41.44.00

104

104

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 20.42 20.42.11 20.42.11.50 20.42.11.70 20.42.12 20.42.12.50 20.42.12.70 20.42.13 20.42.13.00 20.42.14 20.42.14.00 20.42.15 20.42.15.00

Naziv Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetickih preparata Parfemi i toaletne vode Parfemi Toaletne vode Proizvodi za sminkanje usana i ociju Proizvodi za sminkanje usana Proizvodi za sminkanje ociju Preparati za manikir i pedikir Preparati za manikir i pedikir Puderi za kozmeticku i toaletnu upotrebu Puderi, kameni ili ne; za kozmeticku upotrebu (uklj. talk puder) Dekorativna kozmetika i preparati za njegu koze (ukljucujui preparate za suncanje), d. n. Preparati za uljepsavanje, sminkanje i njegu koze, uklj. sredstva za zastitu od sunca (isklj. lijekove, proizvode za sminkanje usana i ociju, preparate za manikiranje i pedikiranje, pudere za kozmeticku upotrebu i talk pudere) Samponi, lakovi za kosu, preparati za trajno kovrcanje i ravnanje kose Samponi Preparati za trajno kovrcanje i ravnanje kose Lakovi za kosu Losioni i ostali preparati za kosu, d. n. Preparati za kosu (isklj. sampone, preparate za trajno kovrcanje i ravnanje kose, lakove)

Jedinica mjere

l l

kg kg

kg

kg

kg

20.42.16 20.42.16.30 20.42.16.50 20.42.16.70 20.42.17 20.42.17.00 20.42.18 20.42.18.50 20.42.18.90

kg kg kg

kg

Preparati za usnu i zubnu higijenu (ukljucujui paste i praskove za ucvrsivanje vjestackih zuba), konac za cisenje zuba Sredstva za cisenje zuba (uklj. zubne paste, sredstva za cisenje zubnih proteza) Preparati za higijenu usta i zuba (uklj. preparate za ucvrsivanje zubnih proteza; praskovi i tablete; sredstva za ispiranje usta i parfemisanje usne supljine, konac za cisenje zuba) (isklj. sredstva za cisenje zuba) kom kg

20.42.19 20.42.19.15 20.42.19.30 20.42.19.45 20.42.19.60 20.42.19.75 20.42.19.90 20.5

Preparati za brijanje; dezodoransi za licnu upotrebu i preparati protiv znojenja; preparati za kupanje; ostali parfemski, kozmeticki i toaletni preparati, d. n. Sapun i organski povrsinski aktivni proizvodi u stapiima, itd., za toaletnu upotrebu Organski povrsinski aktivni proizvodi i preparati za pranje koze; s dodatkom ili bez dodatka sapuna, p.t.m. Preparati za prije brijanja, za brijanje i za poslije brijanja (isklj. sapun za brijanje u komadu) Dezodoransi i antiperspiranti za licnu upotrebu Parfemisane soli i ostali preparati za kupanje Ostali preparati za licnu upotrebu (za parfemisanje, toaletni, za depilaciju...) Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda kg kg kg kg kg kg

105

105

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 20.51 20.51.11 20.51.11.30 20.51.11.50 20.51.12 20.51.12.50 20.51.12.70 20.51.13 20.51.13.00 20.51.14 20.51.14.00 20.51.20 20.51.20.00 20.52 20.52.10 20.52.10.20 20.52.10.40 20.52.10.60 20.52.10.80 20.53 20.53.10 20.53.10.20 20.53.10.30 20.53.10.50 20.53.10.75 20.53.10.79 20.59 20.59.11 20.59.11.30

Naziv Proizvodnja eksploziva Barut i pripremljeni eksplozivi Barut Pripremljeni eksplozivi (isklj. pogonski barut) Sigurnosni stapini; detonirajui stapini; kapsule; upaljaci; elektricni detonatori Sigurnosni stapini, detonirajui stapini Udarne ili detonirajue kapisle; upaljaci i elektricni detonatori Pirotehnicki proizvodi za vatromete Pirotehnicki proizvodi za vatromete

Jedinica mjere

kg kg

kom kom

kg

Signalne rakete, rakete protiv tuce, za signalizaciju u magli i drugi pirotehnicki proizvodi, osim za vatromete Signalne rakete, rakete protiv tuce, signalne rakete za maglu i ostali pirotehnicki proizvodi (isklj. pirotehnicke proizvode za vatromet) Sibice Sibice (isklj. bengalske sibice i ostale pirotehnicke proizvode) Proizvodnja ljepila Ljepila Kazeinska ljepila Kostana ljepila; ostala ljepila zivotinjskog porijekla (isklj. kazeinska ljepila) Ljepila na bazi skroba, dekstrina ili drugih modifikovanih skrobova Pripremljena ljepila i druga pripremljena sredstva za lijepljenje, d. n. Proizvodnja etericnih ulja Etericna ulja Etericna ulja Rezinoidi Koncentrati etericnih ulja u mastima...vodeni destilati, itd. Mjesavine mirisnih supstanci koje se koriste u prehrambenoj industriji ili industriji pia Mjesavine mirisnih supstanci (isklj. one koje se koriste u prehrambenoj industriji ili industriji pia) Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d. n. Fotografske ploce i filmovi, te samorazvijajui filmovi, osjetljivi, neeksponirani; fotopapir Fotografske ploce i ravni filmovi, osjetljivi na svjetlost i neosvijetljeni, od bilo kojeg materijala; ravni filmovi za trenutnu (brzu) fotografiju, osjetljivi na svjetlost i neosvijetljeni (isklj. papir, karton ili tekstil) Fotografski filmovi u rolnama, osjetljivi na svjetlost i neosvijetljeni, od bilo kojeg materijala, filmovi u rolnama za trenutnu (brzu) fotografiju, osjetljivi na svjetlost i neosvijetljeni (isklj. papir, karton ili tekstil) Fotografski papir; karton i tekstil, osjetljivi na svjetlost i neosvijetljeni m2 kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

20.59.11.50

m2

20.59.11.70

m2

106

106

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 20.59.12 20.59.12.00

Naziv

Jedinica mjere

Fotografske emulzije osjetljive na svjetlost; hemijski preparati za fotografsku upotrebu, d. n. Hemijski preparati za fotografsku upotrebu, nepomijesani proizvodi za fotografsku upotrebu, pripremljeni u odmjerene doze ili p.t.m., u obliku spremnom za upotrebu (isklj. lakove, ljepila i sredstva za lijepljenje) kg

20.59.20 20.59.20.00 20.59.30 20.59.30.00 20.59.41 20.59.41.55 20.59.41.57 20.59.41.75 20.59.41.79 20.59.42 20.59.42.50 20.59.42.70 20.59.42.90 20.59.43 20.59.43.30

Hemijski modifikovane zivotinjske ili biljne masti i ulja; nejestive mjesavine zivotinjskih ili biljnih masti i ulja Zivotinjske ili biljne masti i ulja, hemijski modifikovani Mastilo za pisanje i crtanje, te ostala mastila Tinte (isklj. graficku tintu) Preparati za podmazivanje Preparati za podmazivanje koji sadrze kao osnovne sastojke < 70%, masenog udjela ulja od nafte ili ulja od bitumenoznih minerala, za tekstil, kozu, kozu s dlakom i krzno Preparati za podmazivanje koji sadrze < 70%, masenog udjela ulja od nafte ili iz bitumenoznih minerala isklj. preparate za obradu tekstila, koze, koze s dlakom i krzna Preparati za podmazivanje za obradu tekstila, koze, koze s dlakom i krzna isklj. preparate koji sadrze < 70% ulja od nafte ili ulja dobijena iz bitumenoznih minerala Preparati za podmazivanje isklj. preparate koji sadrze < 70% ulja od nafte/bitumenoznih minerala isklj. preparate za obradu tekstila, koze, koze s dlakom i krzna Antidetonatorski preparati; aditivi za mineralna ulja i slicni proizvodi Antidetonatorski preparati za motorna goriva Aditivi za ulja za podmazivanje Aditivi za mineralna ulja ili druge tecnosti koje se koriste u iste svrhe kao mineralna ulja (uklj. benzin) (isklj. antidetonatorska sredstva, aditive za ulja za podmazivanje) Tekuina za hidraulicne kocnice; antifriz i preparati za odleivanje Tekuina za hidraulicne kocnice i ostala pripremljena tekuina za hidraulicni prijenos, koja ne sadrze ili sadrzi < 70% masenog udjela naftnog ulja ili ulja dobijena iz bitumenskih minerala Preparati protiv smrzavanja (antifriz) i pripremljene tekuine za odleivanje Peptoni, ostale bjelancevinaste materije i njihovi derivati, d. n.; kozni prah Peptoni i njihovi derivati; ostale bjelancevinske supstance i njihovi derivati; kozni prah uklj. gluteline i prolamine, globuline, glicinine, keratine, nukleoproteide, proteinske izolate kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

20.59.43.50 20.59.51 20.59.51.00

kg

20.59.52

Mase za modeliranje; smjese za zubne otiske, te drugi preparati za upotrebu u stomatologiji na osnovi gipsa; preparati i punjenja za aparate za gasenje pozara; pripremljene podloge za razvoj mikroorganizama; dijagnosticki i laboratorijski reagensi, d. n. Slozeni dijagnosticki ili laboratorijski reagensi, uklj. papir impregniran ili premazan dijagnostickim ili laboratorijskim reagensima Paste za modeliranje; zubarski vosak i smjese za zubni otisak; ostali preparati za upotrebu u zubarstvu na osnovi gipsa (uklj. plastelin za deciju zabavu) Preparati i punjenja za aparate za gasenje pozara; napunjene granate za gasenje pozara Pripremljene podloge za razvoj mikroorganizama kg kg kg kg

20.59.52.10 20.59.52.30 20.59.52.50 20.59.52.70

107

107

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 20.59.53 20.59.53.00 20.59.54 20.59.54.00 20.59.55 20.59.55.50 20.59.55.70 20.59.55.80 20.59.55.90 20.59.56

Naziv

Jedinica mjere

Hemijski elementi u obliku diskova i hemijska jedinjenja sastavljena za upotrebu u elektronici Hemijski elementi dopirani za upotrebu u elektronici, u obliku diskova, plocica (wafera) ili slicnih oblika; hemijska jedinjenja dopirana za upotrebu u elektronici Aktivni ugljen Aktivni ugljen kg kg

Sredstva za doradu, nosaci boja, sredstva za ubrzavanje i fiksiranje boje te slicni proizvodi Sredstva za doradu, itd., na bazi skroba Sredstva za doradu, itd., koja se koriste u tekstilnoj industriji Sredstva za doradu, itd., koja se koriste u papirnoj industriji Sredstva za doradu, nosaci boja i drugi preparati, d.n. kg kg kg kg

Preparati za povrsinsku obradu metala; pripremljeni ubrzivaci vulkanizacije za gumu; slozeni plastifikatori i stabilizatori za gumu ili plastiku; kataliticki preparati, d. n.; mijesani alkilbenzini i mijesani alkilnaftaleni, d. n. Preparati za kiselinsko dekapiranje metalnih povrsina Pripremljeni ubrzivaci vulkanizacije Slozeni plastifikatori za gumu ili plastiku Preparati protiv oksidacije i ostali slozeni stabilizatori za gumu ili plastiku Inicijatori reakcije, ubrzivaci reakcije (akceleratori) i kataliticki preparati Mijesani alkilbenzoli i mijesani alkilnaftalini osim iz HS 2707 ili 2902 Pripremljena veziva za ljevaonicke kalupe i jezgre; hemijski proizvodi Pripremljena vezivna sredstva za livnicke kalupe ili jezgre Naftenske kiseline, njihove soli nerastvorljive u vodi i njihovi esteri Neaglomerisani karbidi metala, pomijesani meusobno ili sa metalnim vezivima Pripremljeni aditivi za cemente, maltere ili betone Sorbitol (isklj. D-glucitol) Ostali raznovrsni hemijski proizvodi, d. n. Izmjenjivaci iona, plinski apsorberi za vakuum cijevi, naftni sulfonati (isklj. naftne sulfonate alkalnih metala, amonijuma ili etanolamina) tiofenovane sulfonske kiseline iz ulja koja se dobijaju iz bitumenoznih minerala i njihovih soli Piroligniti; sirovi kalcij tartarat; sirovi kalcij citrat; preparati protiv hranja, koji sadrze amine kao aktivne sastojke Neorganski slozeni rastvaraci i razreivaci za premaze i slicne proizvode Preparati za sprjecavanje i uklanjanje vodenog kamenca i slicna jedinjenja Preparati za elektrogalvanizaciju Smjese mono-; di- i tri-; estera masnih kiselina od glicerola (emulgatori za masti) Proizvodi i preparati za farmaceutsku ili hirursku upotrebu Pomoni proizvodi za livnice (isklj. pripremljena vezivna sredstava za livnicke modele ili jezgra) kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

20.59.56.20 20.59.56.30 20.59.56.40 20.59.56.50 20.59.56.60 20.59.56.70 20.59.57 20.59.57.20 20.59.57.30 20.59.57.40 20.59.57.50 20.59.57.70 20.59.59 20.59.59.10

20.59.59.20 20.59.59.30 20.59.59.40 20.59.59.53 20.59.59.57 20.59.59.63 20.59.59.65

kg kg kg kg kg kg kg

108

108

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 20.59.59.67 20.59.59.71 20.59.59.75

Naziv Sredstva protiv zapaljivosti; sredstva protiv vlage i slicna sredstva za zastitu u graevinarstvu Mjesavine koje sadrze halogenisane derivate metana, etana ili propana Mjesavine i preparati koji sadrze oksiran (etilenoksid), polibromirane bifenile (PBB), polihlorovane bifenile (PCB), polihlorovane trifenile (PCT) ili tris (2,3-dibromopropil) fosfate Biogoriva (zamjene za dizel gorivo) i ostali hemijski proizvodi, d. n. Zelatina i derivati od zelatine, ukljucujui albumin iz mlijeka Kazeinati i ostali derivati kazeina (isklj. kazeinska ljepila) Albumini; albuminati i ostali derivati (isklj. albumin iz jaja) Zelatin i njegovi derivati, zelatin od ribljeg mjehura (isklj. kazeinska ljepila i kostana ljepila) Proizvodnja umjetnih vlakana Proizvodnja umjetnih vlakana

Jedinica mjere kg kg kg

20.59.59.90 20.59.60 20.59.60.20 20.59.60.50 20.59.60.80 20.6 20.60 20.60.11 20.60.11.10 20.60.11.20 20.60.11.30 20.60.11.40 20.60.11.50 20.60.11.90 20.60.12 20.60.12.20 20.60.12.40 20.60.12.60 20.60.13 20.60.13.10 20.60.13.20 20.60.13.30 20.60.13.40 20.60.13.50 20.60.13.90

kg

kg kg kg

Kablovi od sintetickih filamenata i rezanih sintetickih vlakana, negrebenanih i necesljanih Vlakna od aramida, negrebenana, necesljana, niti drugacije obraivana za predenje Ostale poliamidne niti i vlakna, negrebenana, necesljana ili drugacije pripremljena za predenje Poliesterske niti i vlakna, negrebenana, necesljana ili drugacije pripremljena za predenje Akrilne niti i vlakna, negrebenana, necesljana ili drugacije pripremljena za predenje Polipropilenske sinteticke niti i vlakna, negrebenana, necesljana ili drugacije pripremljena za predenje Ostale sinteticke niti i vlakna, negrebenana, necesljana ili drugacije pripremljena za predenje Sintetska prea, velike cvrstoe od najlona ili drugih poliamida i poliestera Filament (vlakno za preu) velike cvrstoe od aramida (isklj. konac za sivenje i preu pripremljenu za maloprodaju) Filament (vlakno za preu) velike cvrstoe, od najlona ili ostalih poliamida (isklj. konac za sivenje, prediva pripremljena za maloprodaju i filament velike jacine od aramida) Filament (vlakno za preu) velike cvrstoe, od poliestera (isklj. ona pripremljena za maloprodaju) Ostala teksturirana prea i ostala jednonitna prea Poliamidni filament (vlakno za preu), n.p.t.m. (isklj. konac za sivenje) Poliamidni filament (vlakno za preu) za tepihe, n.p.t.m. (isklj. konac za sivenje) Poliesterni filament (vlakno za preu), n.p.t.m. (isklj. konac za sivenje) Polipropilenski filament (vlakno za preu), n.p.t.m. (isklj. konac za sivenje) Elastomerni filament (vlakno za preu), n.p.t.m. Ostali sinteticki filament (vlakno za preu), n.p.t.m. (isklj. konac za sivenje) kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

109

109

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 20.60.14 20.60.14.20 20.60.14.40

Naziv Sinteticki monofilamenti; uske vrpce i slicno od sintetickih tekstilnih materijala Polipropilenski monofilament finoe 67 deciteksa i sa dimenzijom poprecnog presjeka 1 mm (isklj. elastomere) Sinteticki monofilament, finoe 67 deciteksa i poprecnog presjeka 1 mm (isklj. polipropilenski monofilament); trake i slicno (npr. vjestacka slama) od sintetickih tekstilnih materijala, sirine 5 mm

Jedinica mjere

kg kg

20.60.21 20.60.21.20 20.60.21.40 20.60.21.90 20.60.22 20.60.22.00 20.60.23 20.60.23.20 20.60.23.40 20.60.23.90 20.60.24 20.60.24.00

Vlakna od celularnih i ostalih vjestackih filamenata i rezanih celularnih i ostalih vjestackih vlakana, negrebenanih i necesljanih Vjestacke filament niti i sortirana vlakna (negrebenana, necesljana niti drukcije pripremljena za predenje), od viskoznog rajona (viskozne svile) Vjestacke filament niti od acetata Ostale vjestacke filament niti i sortirana vlakna (negrebenana, necesljana niti drukcije pripremljena za predenje) Vjestacka prea, velike cvrstoe od viskoznoga rajona (svile) Prea velike cvrstoe od viskoznog rajona (viskozne svile), n.p.t.m. (isklj. konac za sivenje) Ostala vjestacka teksturirana i jednonitna prea Prea od filamenta od viskoznog rajona, uklj. monofilamente finoe < 67 deciteksa, jednostruke, n.p.t.m. (isklj. konac za sivenje i pree velike jacine) Filament prea od celuloznog acetata, uklj. monofilamente finoe < 67 deciteksa, jednostruke, n.p.t.m. (isklj. konac za sivenje i pree velike cvrstoe) Ostala vjestacka filamenat prea, uklj. monofilamente finoe < 67 deciteksa, jednostruke, n.p.t.m. (isklj. konac za sivenje) Vjestacki monofilamenti; vrpce i slicno od vjestackih tekstilnih materijala Vjestacki monofilament finoe 67 deciteksa i poprecnog presjeka 1 mm, trake i sl. proizvodi od vestackih tekstilnih materijala, sirine 5 mm kg kg kg kg kg kg kg kg

21

21.1 21.10 21.10.10 21.10.10.30 21.10.10.50 21.10.10.70 21.10.20 21.10.20.10 21.10.20.20 21.10.20.40

PROIZVODNJA OSNOVNIH FARMACEUTSKIH PROIZVODA I FARMACEUTSKIH PREPARATA

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda Salicilna kiselina, O-acetilsalicilna kiselina, njihove soli i esteri Salicilna kiselina i njene soli O-acetilsalicilna kiselina; njene soli i esteri Esteri salicilne kiseline i njihove soli (isklj. O-acetilsalicilnu kiselinu) Lizin, glutaminska kiselina i njihove soli; kvarterne amonijum soli i hidroksidi; fosfoaminolipidi; amidi, njihovi derivati i soli Lizin i njegovi esteri, i njihove soli Glutaminska kiselina i njene soli Kvaternarne amonijum soli i hidroksidi; lecitini i drugi fosfoaminolipidi, hemijski odreeni ili neodreeni kg kg kg kg kg kg

110

110

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 21.10.20.60 21.10.20.70 21.10.31

Naziv Aciklicki amidi i njihovi derivati; i njihove soli (uklj. aciklicke karbamate) Ciklicni amidi i njihovi derivati; i njihove soli (uklj. ciklicke karbamate) (isklj. ureine i njihove derivate; i njihove soli)

Jedinica mjere kg kg

Laktoni, d. n., heterociklicna jedinjenja samo s heteroatomom ili heteroatomima azota, koji u strukturi sadrze nekondenzovani pirazolov prsten, pirimidinov prsten, piperazinov prsten, nekondenzovani triazinov prsten ili fenatiazinov prsten, ali dalje nekondenzovani; hidantion i njegovi derivati Laktoni (isklj. kumarin; metilkumarine i etilkumarine) Jedinjenja koja u strukturi sadrze nekondenzovani pirazolov prsten (hidrogenizovan ili nehidrogenizovan) Hidantoin i njegovi derivati Malonilurea (barbiturna kiselina) i njeni derivati; i njihove soli Jedinjenja koja sadrze pirimidinov prsten (hidrogenizovan ili nehidrogenizovan) ili piperazinov prsten (iskljucujui malonilureu (barbiturnu kiselinu) i njihovi derivati) Jedinjenja koja u svojoj strukturi sadrze nekondenzovan triazinov prsten (hidrogenizovan ili nehidrogenizovan) (isklj. melamin) Jedinjenja koja u svojoj strukturi sadrze fenotiazinov sistem prstenova (hidrogenizovanih ili nehidrogenizovanih); dalje nekondenzovana Sulfonamidi Sulfonamidi Seeri hemijski cisti, d. n.; seerni eteri i esteri, te njihove soli, d. n. Seeri, cisti (isklj. glukozu, itd.); seerni eteri i soli, itd. Provitamini, vitamini i njihovi derivati Provitamini i vitamini, prirodni ili sinteticki (uklj. prirodne koncentrate), njihovi derivati koji se prvenstveno koriste kao vitamini, i meusobne mjesavine navedenih proizvoda, u rastvaracu ili ne Hormoni i njihovi derivati; ostali steroidi koji se primarno koriste kao hormoni Hormoni, prostaglandini, tromboksani i leukotrieni, prirodni ili sinteticki; njihovi derivati i supstance strukturno analogne njima, uklj. polipeptide s modifikovanim lancem, koji se prvenstveno koriste kao hormoni Glikozidi, biljni alkaloidi, njihove soli, eteri, esteri i ostali derivati Glikozidi i biljni alkaloidi, prirodni ili sinteticki, i njihove soli, eteri, esteri i drugi derivati Antibiotici Antibiotici kg kg g kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

21.10.31.10 21.10.31.30 21.10.31.40 21.10.31.55 21.10.31.59 21.10.31.70 21.10.31.80 21.10.32 21.10.32.00 21.10.40 21.10.40.00 21.10.51 21.10.51.00

21.10.52 21.10.52.00

21.10.53 21.10.53.00 21.10.54 21.10.54.00 21.10.60 21.10.60.20 21.10.60.40 21.10.60.50

Zlijezde i ostali organi; njihovi ekstrakti i ostale materije ljudskoga ili zivotinjskoga porijekla, d. n. Ekstrakti zlijezda ili drugih organa i njihove izlucevine (za organoterapeutske svrhe) Zlijezde i drugi organi ili supstance za terapeutsku ili profilakticku upotrebu, d. n. (isklj. krv i ekstrakte zlijezda ili drugih organa) Ljudska krv, zivotinjska krv, pripremljena za terapeutske, profilakticke ili dijagnosticke svrhe; kulture mikroorganizama; toksini (isklj. kvasac) kg kg kg

111

111

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 21.2 21.20 21.20.11 21.20.11.30 21.20.11.50 21.20.11.60 21.20.11.80 21.20.12 21.20.12.30 21.20.12.50 21.20.12.60 21.20.12.70 21.20.13 21.20.13.10 21.20.13.20 21.20.13.40 21.20.13.60 21.20.13.80 21.20.21 21.20.21.20 21.20.21.40 21.20.21.60 21.20.22 21.20.22.00 21.20.23 21.20.23.20 21.20.23.40 21.20.24 21.20.24.20 21.20.24.30

Naziv Proizvodnja farmaceutskih preparata Proizvodnja farmaceutskih preparata Lijekovi, koji sadrze peniciline ili druge antibiotike Lijekovi koji sadrze peniciline ili njihove derivate, sa strukturom penicilinske kiseline, ili streptomicine i njihove derivate, za terapeutske ili profilakticke svrhe, n.p.t.m. Lijekovi od drugih antibiotika, p.t.m. Lijekovi od penicilina, streptomicina ili njihovi derivati, u dozama ili p.t.m. Lijekovi od drugih antibiotika, p.t.m. Lijekovi, koji sadrze hormone, ali ne antibiotike Lijekovi koji sadrze inzulin, ali ne antibiotike; za terapeutske ili profilakticke svrhe; nepripremljeni u odmjerenim dozama ili za maloprodaju Lijekovi koji sadrze hormone, ali ne antibiotike; za terapeutske ili profilakticke svrhe; nepripremljeni u odmjerenim dozama ili za maloprodaju Lijekovi koji sadrze inzulin, ali ne antibiotike; za terapeutske ili profilakticke svrhe; pripremljeni u odmjerenim dozama ili za maloprodaju Lijekovi koji sadrze kortikosteroidne hormone; njihove derivate i njima strukturom analogne hormone, pripremljeni u odmjerenim dozama ili za maloprodaju Lijekovi, koji sadrze alkaloide ili njihove derivate, ali ne hormone niti antibiotike Lijekovi od alkaloida ili njihovih derivata, n.p.t.m. Ostali lijekovi za terapeutsku ili profilakticku upotrebu, iz HS 3003, n.p.t.m. Lijekovi od alkaloida ili njihovih derivata, p.t.m. Lijekovi koji sadrze vitamine; provitamine, derivate i njihove mjesavine; za terapeutsku ili profilakticku upotrebu; pripremljeni u odmjerenim dozama ili za maloprodaju Ostali lijekovi od mijesanih i nemijesanih proizvoda, p.t.m., d. n. Antiserumi i druge frakcije krvi, vakcine Antiserumi i ostale frakcije krvi Vakcine za humanu medicinu Vakcine za veterinarsku medicinu Hemijska sredstva za kontracepciju na osnovi hormona i spermicida Hemijski kontracepcijski preparati na bazi hormona ili spermicida Dijagnosticki reagensi i ostali farmaceutski proizvodi, ukljucujui i biotehnoloske farmaceutikalije Reagensi za odreivanje krvnih grupa Kontrastna sredstva za rentgenska ispitivanja; dijagnosticki reagensi namijenjeni za primjenu na pacijentima Ljepljivi zavoji, hirurski ketgut i slicni proizvodi; kutije za prvu pomo; medicinski impregnirana vata, gaza, zavoj, obloga Ljepljivi zavoji ili slicni proizvodi; impregnirani ili prevuceni farmaceutskim tvarima; ili pripremljeni u oblike za maloprodaju Sterilni hirurski ketgut

Jedinica mjere

kg kg kg kg

kg kg kg kg

kg kg kg kg kg

kg kg kg

kg

kg kg

kg kg

112

112

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 21.20.24.40 21.20.24.60

Naziv Vata, gaza, itd. s farmaceutskim supstancama, p.t.m., d.n. Kutije i setovi za prvu pomo

Jedinica mjere kg kg

22

22.1 22.11 22.11.11 22.11.11.00 22.11.12 22.11.12.00 22.11.13 22.11.13.55 22.11.13.57 22.11.13.70 22.11.14 22.11.14.00 22.11.15 22.11.15.30 22.11.15.50 22.11.15.70 22.11.16 22.11.16.00 22.11.20 22.11.20.30 22.11.20.50 22.11.20.90 22.19 22.19.10 22.19.10.00 22.19.20 22.19.20.13 22.19.20.19 22.19.20.30

PROIZVODNJA PROIZVODA OD GUME I PLASTICNIH MASA

Proizvodnja proizvoda od gume Proizvodnja vanjskih i unutrasnjih guma za vozila; protektiranje vanjskih guma za vozila Nove vanjske pneumatske gume, za motorna vozila Nove pneumatske vanjske gume za automobile (uklj. one za trkae automobile) Nove vanjske pneumatske gume, za bicikle i motocikle Nove pneumatske vanjske gume, koje se koriste za motocikle ili bicikle Nove vanjske pneumatske gume, za autobuse, kamione i avione Nove vanjske pneumatske gume za autobuse ili kamione s indeksom optereenja 121 Nove vanjske pneumatske gume za autobuse ili kamione s indeksom optereenja > 121 Nove vanjske pneumatske gume za letjelice Vanjske gume za poljoprivredna vozila; ostale nove vanjske pneumatske gume Vanjske gume za poljoprivredna vozila; ostale nove vanjske pneumatske gume kom kom kom kom kom kom

Unutrasnje gume, cvrste polupneumatske gume, zamjenjivi gumeni dijelovi vanjskih guma Cvrste vanjske gume ili vanjske gume sa vazdusnim komorama; zamjenjivi gazni slojevi Gumeni stitnici za vanjske gume Unutrasnje gume Profilisane trake sa sarama za protektovanje vanjskih guma Profilisane trake sa sarama (tzv."camel-back") za protektovanje pneumatika Protektovane pneumatske vanjske gume Protektovane vanjske gume za automobile Protektovane vanjske gume za autobuse i kamione Protektovane vanjske gume (uklj. za letjelice, isklj. za automobile, autobuse i kamione) Proizvodnja ostalih proizvoda od gume Regenerisana guma u primarnim oblicima ili u plocama, listovima i trakama Regenerisana guma u primarnim oblicima ili u plocama, listovima i trakama kg kom kom kom kg kom kom kg

Nevulkanizirane gume i njihovi proizvodi; vulkanizirana guma, osim tvrde gume, u kordu, trakama, plocama, listovima, sipkama, cijevima i profilima Smjesa gume sa cai ili kvarcom, nevulkanizirane Ostale smjese gume, nevulkanizirane, u primarnim oblicima ili u plocama, listovima i trakama Ostali oblici i proizvodi od nevulkanizirane gume (uklj. sipke, cijevi, profilne oblike, diskove i prstenove) (isklj. profilisane trake sa sarama (tzv."camel-back"); trake za protektiranje guma) Vulkanizirane gumene niti i kabal Ploce, listovi i trake, od vulkanizirane gume kg kg kg

22.19.20.50 22.19.20.70

kg kg

113

113

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 22.19.20.83 22.19.20.85 22.19.20.87 22.19.30 22.19.30.30 22.19.30.55 22.19.30.57 22.19.30.59 22.19.30.70 22.19.40 22.19.40.30 22.19.40.50 22.19.40.70 22.19.40.90 22.19.50 22.19.50.50 22.19.50.70 22.19.60 22.19.60.00 22.19.71 22.19.71.20 22.19.71.30 22.19.72 22.19.72.00 22.19.73 22.19.73.10 22.19.73.21 22.19.73.23 22.19.73.30 22.19.73.45 22.19.73.47 22.19.73.49

Naziv Izvucene sipke i profili, od vulkanizirane gume celularne strukture Ploce, listovi i trake za podne obloge od pune vulkanizirane gume Izvucene sipke i profili, od pune gume Cijevi, crijeva i smrkovi od vulkanizirane gume, osim od tvrde gume Gumene cijevi, bez ojacanja (nearmirane) Savitljiva gumena crijeva ojacana metalom Gumena crijeva ojacana tekstilom Savitljiva gumena crijeva ojacana ili kombinovana s drugim materijalima (isklj. gumena crijeva ojacana metalom ili tekstilom) Kompleti gumenih crijeva sa priborom Pogonsko i transportno remenje (kaisevi) od vulkanizirane gume Gumirani pogonski kaisevi trapezoidnog i/ili trakastog oblika (ukljucujui i V-kaiseve) Gumirani transportni kaisevi Gumirani sinhroni kaisevi Gumirani pogonski kaisevi (isklj. V-kaiseve, trapezoidno i/ili trakasto oblikovane, transportne kaiseve, sinhrone kaiseve) Gumirani tekstilni proizvodi, osim vlakana od gumenoga korda Ljepljiva traka od gumiranog tekstila sirine 20 cm Gumirane tekstilne tkanine (isklj. ljepljivu traku sirine 20 cm) Odjevni predmeti i pribor od vulkanizirane gume, osim od tvrde gume Odjea i odjevni dodaci (uklj. rukavice s prstima, rukavice s odvojenim palcem i rukavice bez prstiju), za sve namjene, od vulkanizirane gume, osim od tvrde gume

Jedinica mjere kg kg kg

kg kg kg kg kg

kg kg kg kg

kg kg

kg

Higijenski i farmaceutski proizvodi (ukljucujui dude) od vulkanizirane gume, osim od tvrde gume Prezervativi Higijenski ili farmaceutski proizvodi od gume (isklj. prezervative) Podni prekrivaci i prostiraci od vulkanizirane gume, osim od pjenaste gume Podni prekrivaci i prostiraci od vulkanizirane gume, osim od pjenaste strukture kg kg kg

Ostali proizvodi od vulkanizirane gume, d. n.; Tvrda guma u svim oblicima i njezini proizvodi; podni prekrivaci i prostiraci od vulkanizirane pjenaste gume Proizvodi za tehnicke upotrebe od vulkanizirane gume pjenaste strukture Gumice za brisanje od vulkanizirane gume Zaptivaci od vulkanizirane gume Branici za camce ili dokove, na napuhavanje ili ne, od vulkanizirane gume; ostali proizvodi na napuhavanje od vulkanizirane gume Gumeno-metalni proizvodi za traktore i motorna vozila Liveni gumeni proizvodi za traktore i motorna vozila Gumeno-metalni proizvodi za ostale svrhe, osim za traktore i motorna vozila kg kg kg kg kg kg kg

114

114

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 22.19.73.50 22.19.73.65 22.19.73.79 22.2 22.21 22.21.10 22.21.10.50 22.21.10.70 22.21.10.90 22.21.21 22.21.21.30 22.21.21.53 22.21.21.55 22.21.21.57 22.21.21.70 22.21.29 22.21.29.20 22.21.29.35 22.21.29.37 22.21.29.50 22.21.29.70 22.21.30 22.21.30.10 22.21.30.17 22.21.30.21 22.21.30.23 22.21.30.26

Naziv Ostali onovi i pete od gume Proizvodi od vulkanizirane tvrde gume d.n. Tvrda guma, otpaci, ostaci i prah od tvrde gume; proizvodi od tvrde gume Proizvodnja proizvoda od plasticnih masa Proizvodnja ploca, listova, cijevi i profila od plasticnih masa Monofilamenti presjeka > 1 mm, sipke, stapovi i profilni oblici od plastike Monofilamenti bilo koje dimenzije poprecnog presjeka > 1 mm; sipke, stapovi i profilni oblici; od polimera etilena (uklj. povrsinski obraene, ali drugacije neobraene) Monofilamenti bilo koje dimenzije poprecnog presjeka > 1 mm; sipke, stapovi i profilni oblici od polimera vinil hlorida (uklj. povrsinski obraene, ali drugacije neobraene) Monofilamenti bilo koje dimenzije poprecnog presjeka > 1 mm; sipke, stapovi i profilni oblici; od plastike (isklj. od polimera etilena, od polimera vinil-hlorida)

Jedinica mjere kom kg kg

kg kg kg

Vjestacka crijeva od cvrstih bjelancevina ili celuloznih materijala; cijevi i crijeva, kruti, od plastike Vjestacka crijeva (crijeva za kobasice), od ocvrsnutih proteina ili celuloznih materijala Cvrste cijevi i crijeva, od polimera etilena Cvrste cijevi i crijeva, od polimera propilena Cvrste cijevi i crijeva, od polimera vinil hlorida Cvrste cijevi i crijeva, od plastike (isklj. od polimera etilena, polimera propilena, polimera vinil-hlorida) Ostale cijevi, crijeva i pribor od plastike Fleksibilne cijevi i crijeva od plastike; za pritisak 27,6 MPa Cijevi i crijeva od plastike isklj. cvrste, fleksibilne cijevi i crijeva, za pritisak 27,6 MPa, ojacane ili na drugi nacin kombinovane s drugim materijalima - s priborom Plasticne cijevi i crijeva za pritisak, s priborom isklj. cvrste, savitljive cijevi i crijeva za pritisak 27,6 MPa, ojacane ili na drugi nacin kombinovane s drugim materijalima Plasticne cijevi i crijeva (isklj. umjetna crijeva, crijeva za kobasice, cvrste, savitljive cijevi i crijeva, za pritisak 27,6 MPa) Plasticni pribor za plasticne cijevi i crijeva (uklj. spojnice, koljena, prirubnice) Ploce, listovi, filmovi, folije i trake od plastike, neojacani ili slicno kombinovani s drugim materijalima Ostale ploce..., od polimera etilena, neojacane, debljine 0,125 mm Ostale ploce..., od polimera etilena, neojacane, itd., debljine > 0,125 mm Ostale ploce..., od polimera propilena, biaksijalno orijentisane, debljine 0,10 mm Ostale ploce..., od polimera propilena, debljine 0,10 mm, ostale Listovi, ploce, filmovi, folije i trake, od necelularnih polimera propilena, neojacane, laminirane, s podlogom ili na slican nacin kombinovane s drugim materijalima, dalje neobraene ili samo povrsinski obraene i neizrezane drugacije osim u pravougaono "uklj. kvadratne" debljine 0,10 mm, d.n. Ostale ploce, ..., od polimera stirena, neojacane, itd. kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

22.21.30.30

kg

115

115

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 22.21.30.35 22.21.30.36 22.21.30.37 22.21.30.38 22.21.30.53 22.21.30.59 22.21.30.61

Naziv Ostale ploce, listovi, filmovi, folije i trake od polimera vinil hlorida, koje sadrze 6% plastifikatora, debljine 1 mm Ostale ploce, listovi, filmovi, folije i trake od polimera vinil hlorida, koje sadrze 6% plastifikatora, debljine > 1 mm Ostale ploce, listovi, filmovi, folije i trake od polimera vinil hlorida, koje sadrze < 6% plastifikatora, debljine 1 mm Ostale ploce, listovi, filmovi, folije i trake od polimera vinil hlorida, koje sadrze < 6% plastifikatora, debljine > 1 mm Ploce..., od polimetil metakrilata, neojacane, itd. Ploce..., od ostalih akrilnih polimera, neojacane, itd., d. n. Ploce, listovi, filmovi, folije i trake, od polikarbonata, necelularne strukture (isklj. podne, zidne, stropne obloge, samoljepljive, ojacane, laminirane ili na slican nacin kombinovane s drugim materijalima) Ploce..., od nezasienih poliestera, neojacane, itd. Ploce, listovi, filmovi, folije, trake od polietilen tereftalata, neojacane, itd., debljine 0,35 mm Ploce, listovi, filmovi, folije, trake od polietilen tereftalata, neojacane, itd., debljine > 0,35 mm Ploce, listovi, filmovi, folije i trake, od poliestera, necelularne strukture isklj. podne, zidne, stropne obloge, samoljepljive - od polikarbonata, polietilen-tereftalata, nezasienih poliestera Ploce, listovi, filmovi, folije i trake, od necelularne celuloze ili njenih hemijskih derivata, neojacane, laminirane, s podlogom ili na slican nacin kombinovane s drugim materijalima (isklj. samoljepljive proizvode kao i podne, zidne i stropne obloge iz HS 39.18) Ploce, listovi, filmovi, folije i trake od poliamida necelularne strukture (isklj. podne, zidne, stropne obloge, samoljepljive, ojacane, laminirane, s podlogom/na slican nacin kombinovane s drugim materijalima) Ploce, listovi, filmovi, folije i trake, od necelularnog polivinil butirala, amino smola, fenolnih smola ili polimerizacijskih proizvoda, neojacane, laminirane, s podlogom ili na slican nacin kombinovane s drugim materijalima (isklj. samoljepljive proizvode, kao i podne, zidne i stropne obloge iz HS 39.18) Ploce, listovi, filmovi, folije i trake, od poliestera, necelularnog polivinil butirala, amino smola, fenolnih smola ili polimerizacijskih proizvoda, neojacane, laminirane, s podlogom ili na slican nacin kombinovane s drugim materijalima (isklj. samoljepljive proizvode, kao i podne, zidne i stropne obloge iz HS 39.18) Ostale ploce, listovi, filmovi, folije i trake od plastike, celularne strukture Ploce, listovi, filmovi, folije i trake celularne strukture od polimera stirena Ploce, listovi, filmovi, folije i trake celularne strukture od polimera vinil hlorida Ploce, listovi, filmovi, folije i trake celularne strukture od poliuretana Ploce, listovi, filmovi, folije i trake celularne strukture od regenerisane celuloze Ploce, listovi, filmovi, folije i trake od plastike celularne strukture (isklj. od polimera stirena, od polimera vinil hlorida, poliuretana, od regenerisane celuloze)

Jedinica mjere kg kg kg kg kg kg kg

22.21.30.63 22.21.30.65 22.21.30.67 22.21.30.69

kg kg kg kg

22.21.30.70

kg

22.21.30.82

kg

22.21.30.86

kg

22.21.30.90

kg

22.21.41 22.21.41.20 22.21.41.30 22.21.41.50 22.21.41.70 22.21.41.80

kg kg kg kg kg

116

116

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 22.21.42 22.21.42.30

Naziv Ostale ploce, listovi, filmovi, folije i trake od plastike, necelularne strukture Ploce, listovi, filmovi, folije i trake necelularne strukture od proizvoda dobijenih kondenzacijom ili rearanziranom polimerizacijom, poliestera, ojacanih, laminiranih, s podlogom/na slican nacin kombinovane s drugim materijalima Ploce, trake, ..., necelularne strukture od fenolnih smola Ploce, listovi, filmovi, folije i trake necelularne strukture, od proizvoda dobijenih kondenzacijom ili rearanziranom polimerizacijom, amino smola (laminirani pod visokim pritiskom, s ukrasnom povrsinom s jedne/obje strane) Ostale ploce, listovi, filmovi, folije i trake od proizvoda dobijenih polimerizacijom Ostale ploce...,od plastike necelularne strukture osim onih dobijenih polimerizacijom Proizvodnja ambalaze od plasticnih masa Kese i kesice (ukljucujui konusne) od polietilena Kese i kesice, od polimera etilena (uklj. konusne) Kese i kesice (ukljucujui konusne) od ostale plastike, osim polietilenske Plasticne kese i kesice (uklj. konusne) (isklj. od polimera etilena) Kutije, sanduci, gajbe i slicni proizvodi od plastike Plasticne kutije, sanduci, gajbe i slicni proizvodi za prijevoz ili pakovanje robe Baloni, boce, bocice i slicni proizvodi od plastike Plasticni baloni, boce, bocice i slicni proizvodi za prijevoz ili pakovanje robe; sadrzine 2 l Plasticni baloni, boce, bocice i slicni proizvodi za prijevoz ili pakovanje robe; sadrzine > 2 l Ostala plasticna ambalaza za transport i pakovanje Kalemovi i slicni drzaci od plastike Plasticni cepovi i poklopci za boce Plasticni cepovi, poklopci i ostali zatvaraci (isklj. za boce) Predmeti za transport ili pakovanje robe, od plastike (isklj. kutije, korice, sanduke i slicne predmete; kese i vree, uklj. konusne; baloni, boce, bocice i slicni proizvodi; kalemovi, vretena i slicni drzaci ; cepovi, poklopci i ostali zatvaraci) Proizvodnja proizvoda od plasticnih masa za graevinarstvo Obloge za pod, zid i plafon od plastike u rolama ili plocicama Podne obloge u rolnama ili u obliku plocica i zidne ili plafonske obloge na impregnisanoj podlozi, prevuceni ili prekriveni polivinil hloridom Ostale obloge za pod, zid, plafon, ..., od polimera vinil hlorida Podne obloge u rolnama ili u obliku plocica; i zidne ili plafonske obloge od plastike (isklj. od polimera vinil hlorida)

Jedinica mjere

kg

22.21.42.50 22.21.42.75

kg kg

22.21.42.79 22.21.42.80 22.22 22.22.11 22.22.11.00 22.22.12 22.22.12.00 22.22.13 22.22.13.00 22.22.14 22.22.14.50 22.22.14.70 22.22.19 22.22.19.10 22.22.19.20 22.22.19.30 22.22.19.50

kg kg

kg

kg

kg

kom kom

kg kg kg kom

22.23 22.23.11 22.23.11.55 22.23.11.59 22.23.11.90 22.23.12 22.23.12.50 22.23.12.70

m2 m2 m2

Kade, tus-kade, umivaonici, toalet solje i poklopci, vodokotlii i slicni sanitarni proizvodi od plastike Plasticne kade, tus-kade, umivaonici i sudoperi Plasticne toalet solje i poklopci kom kom

117

117

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 22.23.12.90 22.23.13 22.23.13.00 22.23.14 22.23.14.50 22.23.14.70 22.23.15 22.23.15.00 22.23.19 22.23.19.50 22.23.19.90

Naziv Plasticni bidei, vodokotlii i slicna sanitarna roba (isklj. kade, tus-kade, umivaonike i sudopere, toalet solje i poklopce) Skladista, cisterne, burad i slicno, sadrzine > 300 l od plastike Plasticni rezervoari, cisterne, burad, "IBC" kontejneri i slicno, kapaciteta > 300 l

Jedinica mjere kom

kg

Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata; roletne, kapci i slicni proizvodi, te njihovi dijelovi od plastike Plasticna vrata, prozori i njihovi okviri i pragovi za vrata Plasticni kapci, roletne i sl. proizvodi i njihovi dijelovi kom kg m2

Linoleum i podni prekrivaci na tekstilnoj osnovi, tj. rezan u oblike, kao npr. vinili, linoleum itd. Linoleum, podni prekrivaci na premazanoj ili prekrivenoj tekstilnoj osnovi (isklj. zastirace i ploce od slojeva linoleuma) Proizvodi od plastike za graevinarstvo, d. n. Graevinski okovi i nosaci od plastike za trajnu ugradnju Graevinski predmeti za izradu podova, zidova, pregradnih zidova, plafona, krovova itd. oluci i njihovi dijelovi, gelenderi, ograde i slicno, ugradbene police za prodavnice, fabrike, skladista, magazine itd., arhitektonski ukrasi, kao sto su rezbarije, svodovi i frize, od plastike, d. n. Montazni objekti od plastike Montazni objekti, od plastike Proizvodnja ostalih proizvoda od plasticnih masa Odjea i pribor za odjeu (ukljucujui rukavice) od plasticnih masa Plasticna odjea i odjevni dodaci (uklj. rukavice, kisne kapute, kecelje, kaiseve i siperke za bebe) (isklj. pokrivala za glavu) kg m2 kg kg

22.23.20 22.23.20.00 22.29 22.29.10 22.29.10.00 22.29.21 22.29.21.30 22.29.22 22.29.22.40

Samoljepljive ploce, listovi, filmovi, folije, trake i drugi ravni oblici od plastike, u rolama sirine 20 cm Samoljepljive trake od plastike, premazane nevulkaniziranom prirodnom ili sintetickom gumom, u rolnama, sirine 20 cm Ostale samoljepljive ploce, listovi, filmovi, folije, trake i drugi ravni oblici od plastike Samoljepljive ploce, listovi, filmovi, folije, trake i drugi ravni oblici od plastike, u rolnama, sirine > 20 cm (isklj. plasticne trake premazane nevulkaniziranom prirodnom ili sintetickom gumom) Stolno i kuhinjsko posue, te ostali predmeti za domainstvo i toaletne potrebe od plastike Stolno i kuhinjsko posue od plastike Ostali plasticni predmeti za toaletne potrebe i domainstvo (isklj. stolne i kuhinjske predmete, kade, tus-kade, lavaboe, bidee, umivaonike i sudopere, toalet solje i poklopce, vodokotlie i slicnu sanitarnu opremu) Dijelovi, d. n., svjetiljki i njihovog pribora, svjetleih natpisa i slicno od plastike Plasticni dijelovi za lampe, rasvjetna tijela, svjetlee natpise i natpisne plocice kg kg kg kg kg

22.29.23 22.29.23.20 22.29.23.40

22.29.24 22.29.24.00

118

118

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 22.29.25 22.29.25.00 22.29.26 22.29.26.10 22.29.26.20 22.29.26.30 22.29.29 22.29.29.10 22.29.29.15 22.29.29.20 22.29.29.50 22.29.29.90 22.29.91 22.29.91.10 22.29.91.25 22.29.91.27 22.29.91.30 22.29.91.40 22.29.91.50

Naziv Kancelarijski i skolski pribor od plastike Kancelarijski i skolski pribor od plastike (uklj. utege za papir, nozeve za papir, upijace, drzace za olovke, obiljezivace strana i sl.)

Jedinica mjere

kg

Pribor za namjestaj, karoserije i slicno od plastike; figurice i ostali ukrasni predmeti od plastike Plasticni pribor za namjestaj, za proizvodnju automobila i slicno Figurice i ostali ukrasni predmeti, od plastike (uklj. okvire za fotografije, slike i slicne okvirove) Rupicaste posude i slicni proizvodi od plastike za filtriranje vode pri odvodu Ostali proizvodi od plastike Cesljevi, kopce za kosu i slicno od tvrde gume ili plastike (isklj. elektro-termicke ureaje za ureivanje kose) Snale, ukosnice, igle za uvojke, drzaci uvojaka, vikleri za kosu i slicno i njihovi dijelovi, od plastike (isklj. elektro-termicke ureaje za ureivanje kose) Ostali onovi i pete od plastike Ostali predmeti od listova Ostali predmeti od plastike ili drugih materijala Usluge proizvodnje ostalih proizvoda od plastike Plasticni dijelovi za masine i mehanicke ureaje, isklj. za klipne motore s unutrasnjim sagorijevanjem, plinske turbine) Plasticni dijelovi za aparate iz HS 85.09 i 85.16 Plasticni dijelovi za okretne ploce, gramofone, kasetofone, magnetofone i slicne aparate za snimanje/reprodukciju zvuka i slike (isklj. glave za citanje i snimanje) Plasticni dijelovi za aparate iz HS 85.25 i 85.28 Plasticni proizvodi, dijelovi za aparate iz HS 85.35, 85.37 i 85.42 Plasticni dijelovi za lokomotive ili vagone, zeljeznicki ili tramvajski sinski sklopovi i oprema, i mehanicka oprema za signalizaciju, sigurnosna oprema i oprema za kontrolu saobraaja Plasticni dijelovi i oprema za sva cestovna vozila (isklj. za lokomotive ili zeljeznicke vagone) Plasticni dijelovi za letjelice i svemirske letjelice Plasticni dijelovi za elektricne masine i ureaje; ureaje za snimanje i reprodukciju zvuka, televizijsko snimanje i reprodukciju slike i zvuka Plasticni dijelovi za opticke, fotografske, kinematografske, mjerne, kontrolne, precizne, medicinske ili hirurske instrumente i aparate kg kg kg kg kg kg kg kg kom kg kg kg kg kg

22.29.91.60 22.29.91.80 22.29.91.93 22.29.91.97

kg kg kg kg

23

23.1 23.11 23.11.11 23.11.11.30

PROIZVODNJA OSTALIH NEMETALNIH MINERALNIH PROIZVODA

Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla Proizvodnja ravnog stakla Valjano, lijevano, vuceno ili puhano staklo, u listovima, ali drugacije neobraeno Nearmirane ploce ili profili od lijevanog ili valjanog stakla; sa ili bez sloja za apsorpciju, refleksiju ili protiv refleksije, ali drugacije neobraeni kg

119

119

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 23.11.11.50 23.11.12 23.11.12.12 23.11.12.14 23.11.12.17 23.11.12.30 23.11.12.90 23.12 23.12.11 23.12.11.50 23.12.11.90 23.12.12 23.12.12.10 23.12.12.30 23.12.12.50 23.12.12.70 23.12.13 23.12.13.30 23.12.13.50 23.12.13.90 23.13 23.13.11 23.13.11.10

Naziv Ploce od vucenog ili puhanog stakla; sa ili bez sloja za apsorpciju, refleksiju ili protiv refleksije, ali drugacije neobraeni Float-staklo, povrsinski bruseno ili polirano, u listovima, ali drugacije neobraeno Nearmirane ploce od float-stakla, povrsinski bruseno ili polirano staklo, sa slojem protiv refleksije Nearmirane ploce od float-stakla, povrsinski bruseno ili polirano staklo, sa slojem za apsorpciju ili refleksiju, debljine 3,5 mm Nearmirane ploce od float-stakla, povrsinski bruseno ili polirano staklo, sa slojem za apsorpciju ili refleksiju, drugacije neobraeno, debljine > 3,5 mm Nearmirane ploce od float-stakla, povrsinski bruseno ili polirano staklo, obojeno kroz masu, zatamnjeno, plakirano ili samo povrsinski bruseno Ostale ploce float-stakla/povrsinski brusenog/ poliranog stakla, d.n. Oblikovanje i obrada ravnog stakla

Jedinica mjere m2

m2 m2 m2 m2 m2

Staklo u listovima, savijeno s obraenim rubovima, gravirano, bruseno, emajlirano ili drugacije obraeno, ali neuokvireno ili nesastavljeno Opticko staklo iz HS 7003, 7004 ili 7005, savijeno, s obraenim rubovima, gravirano, itd. Ostalo staklo iz HS 7003, 7004 ili 7005, savijeno, s obraenim rubovima, gravirano, itd. Sigurnosno staklo Prekaljeno (tvrdo) sigurnosno staklo, velicine i oblika prikladnog za ugradnju u motorna vozila, letjelice, svemirske brodove, plovila i ostala vozila Prekaljeno (tvrdo) sigurnosno staklo, d.n. Laminirano sigurnosno staklo, velicine i oblika prikladnog za ugradnju u motorna vozila, letjelice, svemirske brodove, plovila i ostala vozila Laminirano sigurnosno staklo, d.n. Staklena ogledala; viseslojni zidni elementi za izolaciju od stakla Viseslojni zidni elementi za izolaciju, od stakla Stakleni retrovizori za vozila Ostala staklena ogledala, uokvirena ili neuokvirena Proizvodnja supljeg stakla Flase, staklenke, flasice i druga ambalaza od stakla, osim ampula; stakleni cepovi, poklopci i ostali zatvaraci od stakla Staklene tegle za konzervisanje, cepovi, poklopci i ostali zatvaraci od stakla (uklj. cepove, poklopce i ostale zatvarace od bilo kojeg materijala koji idu zajedno s ambalazom za koju su namijenjeni) Ambalaze izraene od staklenih cijevi (isklj. staklenke za konzervisanje) Staklena ambalaza kapaciteta 2,5 l (isklj. staklenke za konzervisanje) Flase od bezbojnog stakla, kapaciteta < 2,5 l, za pie i hranu (isklj. flase oblozene prirodnom ili vjestackom kozom, bocice za hranjenje djece) Flase od obojenog stakla, kapaciteta < 2,5 l, za pie i hranu (isklj. flase oblozene prirodnom ili vjestackom kozom, bocice za hranjenje djece) kg m2 kom kg m2 m2 kg m2 kg kg

23.13.11.20 23.13.11.30 23.13.11.40 23.13.11.50

kom kom kom kom

120

120

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 23.13.11.60

Naziv Staklene posude za pie i hranu, kapaciteta < 2,5 l, (isklj. flase, ploske oblozene prirodnom ili vjestackom kozom, proizvode od stakla za domainstvo, vakuum boce i druge vakuumske posude) Staklena ambalaza za farmaceutske proizvode, kapaciteta < 2,5 l Staklena ambalaza kapaciteta < 2,5 l za prijevoz ili pakovanje robe (isklj. za pie i hranu; za farmaceutske proizvode; ambalazu izraenu od staklenih cijevi) Case za pie, osim keramickih Case za pie (uklj. case za pie sa stopicom), osim onih od staklokeramike, olovnog kristala, rucne izrade Case za pie (uklj. case za pie sa stopicom), osim onih od staklokeramike, olovnog kristala, masinske izrade Case za pie (isklj. case za pie sa stopom i proizvode od staklokeramike ili olovnog kristala), od kaljenog stakla Ostale case za pie Proizvodi od stakla za upotrebu kod stola, u kuhinji, u kancelarijama, za unutrasnju dekoraciju, za toaletnu upotrebu i slicno Proizvodi rucne izrade, od olovnog kristalnog stakla koji se upotrebljavaju za stolom ili u kuhinji (isklj. od staklokeramike, prekaljenog stakla, case za pie) Proizvodi masinske izrade, od olovnog kristalnog stakla koji se upotrebljavaju za stolom ili u kuhinji (isklj. od staklokeramike, prekaljenog stakla, case za pie) Proizvodi od stakla koji se upotrebljavaju za stolom ili u kuhinji, linearnog koeficijenta sirenja 5x10^6 mm/K, u rasponu temperature 0 -300ºC (isklj. od staklokeramike, od olovnog kristalnog stakla/prekaljenog stakla, case za pie) Proizvodi od staklokeramike, koji se upotrebljavaju za stolom, u kuhinji, za toletne svrhe, u kancelarijama, za unutrasnju dekoraciju ili slicne svrhe Proizvodi od stakla koji se upotrebljavaju za stolom/u kuhinji (isklj. case za pie), od prekaljenog stakla Ulosci od stakla za termos-flase i druge vakuum- posude Stakleni ulosci za vakuum-flase ili za druge vakuum-posude (uklj. nedovrsene i dovrsene) Proizvodnja staklenih vlakana Trake, rovings, prea i sjecene niti od staklenih vlakana Stakleni vlaknasti konci rezani na duzine 3 mm, ali 50 mm (rezani strukovi) Staklena filament vlakna (uklj. pretpreu) Prea; pretprea i rezani strukovi staklenih filament vlakana (isklj. staklena vlakna rezana na duzinu 3 mm ali 50 mm) Proizvodi od sortiranih staklenih vlakana

Jedinica mjere kom

23.13.11.70 23.13.11.80 23.13.12 23.13.12.20 23.13.12.40 23.13.12.60 23.13.12.90 23.13.13 23.13.13.10 23.13.13.30 23.13.13.50

kom kom

kom kom kom kom

kom kom kom

23.13.13.60 23.13.13.90 23.13.14 23.13.14.00 23.14 23.14.11 23.14.11.10 23.14.11.30 23.14.11.50 23.14.11.70 23.14.12 23.14.12.10 23.14.12.30 23.14.12.50

kom kom

kom

kg kg kg kg

Koprene (voali), mreze, mat, hasure, ploce i ostali predmeti od staklenih vlakana, osim tkanina Prostiraci od staklenih vlakana (uklj. od staklene vune) Koprene (voali) od staklenih vlakana (uklj. od staklene vune) Netkane mreze od staklenih vlakana; filc; madraci i ploce kg kg kg

121

121

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 23.14.12.93 23.14.12.95 23.14.12.99 23.19 23.19.11 23.19.11.10 23.19.11.30

Naziv Ostali proizvodi od staklenih vlakana, od netekstilnih vlakana, u rasutom stanju, pahuljicama, ostali Ostali proizvodi od staklenih vlakana, ulosci, kuista za izolaciju cijevi Proizvodi staklenih vlakana od tekstilnih vlakana Proizvodnja i obrada ostalog stakla, ukljucujui tehnicke proizvode od stakla

Jedinica mjere kg kg kg

Staklo u masi, kuglama (osim neobraenih staklenih kuglica), sipkama i cijevima; otpaci i ostaci od stakla Staklo u masi (isklj. staklo u obliku praha, granula ili pahuljica) Neobraeno staklo u kuglama ili sipkama (isklj. staklene kugle kao igracke, staklene kugle brusene nakon oblikovanja; koje se koriste kao cepovi za boce; staklene mikrokuglice precnika 1 mm) Neobraene staklene cijevi (uklj. cijevi s fluorescentnom materijom dodanom u masi) (isklj. cijevi izvana prevucene fluorescentnom materijom) kg kg

23.19.11.50 23.19.12

kg

Stakleni blokovi, cigle, crijepovi, plocice i ostali proizvodi od presanog ili lijevanog stakla; olovom uokvirena prozorska stakla u boji i slicno; multiceralno ili pjenasto staklo u blokovima, plocama i slicno Cigle za poplocavanje itd., od stakla, za graevinske svrhe, d.n. kg

23.19.12.00 23.19.21 23.19.21.00 23.19.22 23.19.22.00 23.19.23 23.19.23.30 23.19.23.50 23.19.24 23.19.24.00 23.19.25 23.19.25.00 23.19.26 23.19.26.40

Baloni i drugi stakleni omotaci, njihovi otvoreni i stakleni dijelovi za elektricne sijalice, katodne cijevi i slicno Otvoreni stakleni omotaci za elektricne sijalice, katodne cijevi i sl. kg

Staklo za satove i naocale, opticki neobraeno; izdubljena sferna stakla i njihovi segmenti za proizvodnju takvih stakala Staklo za satove, staklo za naocale, opticki neobraeno kg

Proizvodi od stakla za laboratorijsku, higijensku i farmaceutsku upotrebu; staklene ampule Proizvodi od stakla za laboratorijsku, higijensku ili farmaceutsku upotrebu, graduirani ili negraduirani Staklene ampule, za prijevoz ili pakovanje proizvoda Stakleni dijelovi svjetiljki i dr. svjetlee opreme, svjetleih znakova, natpisa i slicno Stakleni dijelovi za svjetiljke i svjetlea tijela, itd. Elektricni izolatori od stakla Elektricni izolatori od stakla (isklj. izolacijski pribor (osim izolatora), za elektricne masine; ureaje ili opremu) Proizvodi od stakla, d. n. Stakleni proizvodi za signalizaciju i opticki stakleni elementi, opticki neobraeni; staklene kockice i druga sitna staklena roba, za mozaike ili slicne dekorativne svrhe (isklj. gotove ploce i druge dekorativne motive napravljene od kockica za mozaike) Sitna staklena roba (uklj. krunice, imitacije perli/kamena, itd.) Drugi proizvodi od stakla, d.n. Proizvodnja vatrostalnih proizvoda Proizvodnja vatrostalnih proizvoda kg kg kg kg kom

23.19.26.70 23.19.26.90 23.2 23.20

kg kg

122

122

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 23.20.11 23.20.11.00

Naziv

Jedinica mjere

Cigla, blokovi, crjepovi i ostali keramicki proizvodi od silicijskoga fosilnoga brasna ili zemlje Keramicki proizvodi od silicijskoga fosilnog brasna ili zemlje (uklj. cigle (opeke), blokove, kolnicke ploce, oplate, crjepove, suplje opeke, valjkove i cijevi) (isklj. filterploce od kiselgura i kvarca) kg

23.20.12 23.20.12.10

Vatrostalna cigla, blokovi, crjepovi i slicni keramicki proizvodi za graevinarstvo, osim od silicijskoga fosilnoga brasna ili zemlje Vatrostalni keramicki proizvodi za graevinarstvo koji sadrze > 50% MgO, CaO ili Cr2O3 (uklj. opeke, blokove i crjepove) (isklj. proizvode od silikatnoga fosilnog brasna ili zemlje, tube i cijevi) Vatrostalna opeka, blokovi, ..., mase 50% Al2O3 i/ili SiO2: 93% SiO2 Vatrostalna opeka, blokovi, plocice, crjepovi i slicni vatrostalni keramicki proizvodi, koji sadrze > 7% ali < 45% masenog udjela Al2O3, ali > 50% masenog udjela u kombinaciji sa SiO2 Ostala vatrostalna opeka, blokovi..., > 50% masenog udjela Al2O3 i/ili SiO2 Vatrostalna opeka, blokovi, crjepovi, itd., d.n. Vatrostalni cementi, malter, betoni i slicne vatrostalne mjesavine, d. n. Vatrostalni cementi, malteri, betoni i slicne mase (uklj. vatrostalnu plastiku, mjesavine naboja za puske) (isklj. ugljicne staklene mase za umjetne dragulje) Nepeceni vatrostalni proizvodi; ostali vatrostalni keramicki proizvodi Proizvodi koji sadrze magnezit, dolomit ili hromit (uklj. opeke i druge oblike, kamenje za ispitivanje plemenitih metala, blokove i ploce za poplocavanje) (isklj. vatrostalne proizvode) Vatrostalni keramicki proizvodi, d.n., > 25% masenog udjela grafita ili drugih oblika ugljika Vatrostalni keramicki proizvodi, d.n., koji sadrze > 50% Al 2O3 ili SiO2 ili njihove mjesavine : sa < 45% Al2O3 Vatrostalni keramicki proizvodi, d.n., sa > 50% Al2O3 ili SiO2 ili njihove mjesavine: sa 45% Al2O3 Vatrostalni keramicki proizvodi, d.n. Proizvodnja proizvoda od gline za graevinarstvo Proizvodnja keramickih plocica i podnih ploca Keramicke plocice i ploce Keramicke mozaik plocice, kockice i slicni proizvodi bez glazure, povrsine < 49 cm² Keramicke mozaik plocice, kockice i slicni proizvodi sa glazurom, povrsine < 49 cm² Dvostruke keramicke plocice bez glazure tipa "Spaltplatten" Kamena roba bez glazure od kamenih i podnih ploca, plocice za kamine ili zidne plocice (isklj. dvostruke plocice tipa "Spaltplatten") Zemljani proizvodi ili fina grncarija i ostale kamene i podne ploce bez glazure, plocice za kamine ili zidne plocice (isklj. one od silikatnog fosilnog brasna ili slicne silikatne vrste zemlje, vatrostalne keramicke proizvode, proizvode od kamena, dvostruke plocice tipa "Spaltplatten", plocice napravljene na postoljima, ukrasni objekti i plocice posebno proizvedene za pei ) m2 m2 m2 m2 m2 kg kg kg

23.20.12.33 23.20.12.35

kg kg

23.20.12.37 23.20.12.90 23.20.13 23.20.13.00 23.20.14 23.20.14.10

kg kg

23.20.14.30 23.20.14.55 23.20.14.59 23.20.14.90 23.3 23.31 23.31.10 23.31.10.10 23.31.10.20 23.31.10.30 23.31.10.53 23.31.10.57

kg kg kg kg

123

123

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 23.31.10.71 23.31.10.73 23.31.10.75 23.31.10.79

Naziv Dvostruke keramicke plocice sa glazurom tipa "Spaltplatten" Kamena roba s glazurom i podne, plocice za kamine ili zidne plocice, s gornjom povrsinom > 90 cm² Zemljani proizvodi ili fina keramicka grncarija s glazurom i podne, plocice za kamine ili zidne plocice s glazurom, s gornjom povrsinom > 90 cm² Keramicke ploce s glazurom i podne, plocice za kamine ili zidne plocice (isklj. dvostruke plocice tipa "Spaltplatten", kameno posue, zemljano posue ili fina grncarija, podne plocice ili plocice s gornjom povrsinom 90 cm² ) Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pecene gline za graevinarstvo Nevatrostalna keramicka graevinska cigla, blokovi za podove, blokovi-nosaci i slicno Nevatrostalne keramicke graevinske opeke (cigle) (isklj. od fosilnoga silikatnog brasna ili gline) Nevatrostalni keramicki blokovi za podove, nosee ili ploce za popunjavanje i sl. (isklj. od fosilnoga silikatnog brasna ili zemlje)

Jedinica mjere m2 m2 m2 m2

23.32 23.32.11 23.32.11.10 23.32.11.30 23.32.12 23.32.12.50 23.32.12.70

m3 kg

Krovni crjepovi, dimovodne cijevi, kape na dimnjaku, arhitektonski ukrasi i drugi keramicki proizvodi za graevinarstvo Nevatrostalni keramicki krovni crjepovi Nevatrostalni keramicki proizvodi za graevinarstvo (uklj. vanjski dio dimnjaka, kape na dimnjaku, dimovodne cijevi i betonske plastove, arhitektonske ukrase, ventilacione resetke, keramicke letvice) (isklj. cijevi, oluke i sl.) Keramicke cijevi, odvodi, zljebovi i pribor za cijevi Keramicke cijevi, odvodi, oluci, cijevi i oprema: drenazne cijevi i oluci i oprema Proizvodnja ostalih proizvoda od porculana i keramike Proizvodnja keramickih proizvoda za domainstvo i ukrasnih predmeta Stolno i kuhinjsko posue, ostali predmeti za upotrebu u domainstvu i u toaletne svrhe, od porculana Porculansko stolno i kuhinjsko posue (isklj. elektrotermicke aparate, mlinove za kafu i zacine, sa metalnim radnim dijelovima) Porculanski proizvodi za upotrebu u domainstvu i u toaletne svrhe, d.n. kg kg kg kom kg

23.32.13 23.32.13.00 23.4 23.41 23.41.11 23.41.11.30 23.41.11.50 23.41.12 23.41.12.10 23.41.12.30 23.41.12.50 23.41.12.90 23.41.13 23.41.13.30 23.41.13.50 23.42

Stolno i kuhinjsko posue, ostali predmeti za upotrebu u domainstvu i u toaletne svrhe, osim od porculana Keramicko stolno posue i ostali proizvodi za upotrebu u domainstvu, od obicne gline Keramicko stolno posue i ostali proizvodi za upotrebu u domainstvu: od pecene gline Keramicko stolno posue i ostali proizvodi za upotrebu u domainstvu: zemljano posue ili fina keramika Keramicko stolno posue i ostali proizvodi za upotrebu u domainstvu: ostalo Figurice i drugi ukrasni keramicki predmeti Figurice i drugi ukrasni proizvodi od porculana Keramicke figurice i drugi ukrasni proizvodi Proizvodnja sanitarne opreme od keramike kg kg kg kg kg kg

124

124

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 23.42.10 23.42.10.30 23.42.10.50 23.43 23.43.10 23.43.10.33 23.43.10.35 23.43.10.39 23.43.10.53 23.43.10.55 23.44 23.44.11 23.44.11.00 23.44.12 23.44.12.10 23.44.12.30 23.49 23.49.11 23.49.11.00 23.49.12 23.49.12.30

Naziv Sanitarna oprema od keramike Keramicki sudoperi, itd. i ostala sanitarna oprema od porculana Keramicki sudoperi, umivaonici, kade i ostala sanitarna oprema, d.n. Proizvodnja keramickih izolatora i izolacijskog pribora

Jedinica mjere

kom kom

Elektricni izolatori od keramike; izolacijski pribor, za elektricne aparate, ureaje ili opremu od keramike Keramicki elektricni izolatori (isklj. s metalnim dijelovima) Keramicki elektricni izolatori s metalnim dijelovima, za nadzemne energetske vodove ili vodove za vucu (uklj. s metalnim dijelovima) (isklj. gromobrane) Keramicki elektricni izolatori (uklj. s metalnim dijelovima) (isklj. za nadzemne energetske vodove ili vodove za vucu, gromobrane) Keramicki izolacijski pribor za elektricne masine, aparate ili opremu, koji sadrze 80% masenog udjela metalnih oksida Keramicki izolacijski pribor za elektricne masine, aparate ili opremu (isklj. dijelove koji sadrze 80% masenog udjela metalnih oksida) Proizvodnja ostalih tehnickih proizvoda od keramike Keramicki proizvodi za laboratorijsku, hemijsku i ostalu tehnicku upotrebu, od porculana Keramicki proizvodi za laboratorijsku, hemijsku, tehnicku upotrebu, od porculana kg kg kg kg kg kg

Keramicki proizvodi za laboratorijsku, hemijsku i ostalu tehnicku upotrebu, osim od porculana Keramicki proizvodi za laboratorijsku, hemijsku, tehnicku upotrebu, od ostalog materijala osim od porculana Trajni magneti i proizvodi namijenjeni za proizvodnju trajnih magneta (isklj. od metala) Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike Keramicki proizvodi za upotrebu u poljoprivredi, za prenosenje ili pakovanje robe Keramicki proizvodi za upotrebu u poljoprivredi, cijevi...; keramicki vrcevi, pokali..., d.n. Ostali keramicki proizvodi, osim za graevinarstvo, d. n. Ostali keramicki proizvodi od porculana (uklj. vatrostalne opeke, dijelove sobnih pei/kamina, saksije, vaze, rucke i kvake, znakove/motive za duane, ovlazivace za radijatore) Ostali keramicki proizvodi (od obicne gline) (uklj. ureaje za grijanje, nevatrostalne opeke, sobne pei/kamine, vaze, rucke/kvake, znakove/motive za duane, ovlazivace za radijatore) Keramicki proizvodi, d.n., osim od porculana ili obicne gline Proizvodnja cementa, kreca i gipsa Proizvodnja cementa Klinker-cement Klinker cement Portland cement, aluminijski cement, cement od sljake i slicni hidraulicni cementi Portland cement kg kg kg kg kg kg

23.49.12.55

kg

23.49.12.59 23.5 23.51 23.51.11 23.51.11.00 23.51.12 23.51.12.10

kg

125

125

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 23.51.12.90 23.52 23.52.10 23.52.10.33 23.52.10.35 23.52.10.50 23.52.20 23.52.20.00 23.52.30 23.52.30.30 23.52.30.50 23.6 23.61 23.61.11 23.61.11.30 23.61.11.50 23.61.12 23.61.12.00 23.61.20 23.61.20.00 23.62 23.62.10 23.62.10.50

Naziv Ostali hidraulicni cement Proizvodnja kreca i gipsa Zivi krec, gaseni krec i hidraulicni krec Negaseni krec Gaseni krec Hidraulicni krec Gips Malter koji se sastoji od pecenog gipsa ili kalcij sulfata (uklj. za graevinarstvo, za prevlacenje tkanina ili povrsine papira, u zubarstvu) Kalcinisani ili aglomerisani dolomit Kalcinisani i sinterovani dolomit, neobraen, grubo klesan ili samo izrezan u pravougaone ili kvadratne blokove ili ploce Aglomerisani dolomit (uklj. terdolomit) Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa Proizvodnja proizvoda od betona za graevinarstvo Blokovi, ploce, cigla i slicni proizvodi od cementa, betona ili umjetnoga kamena Graevinski blokovi i cigle od cementa, betona ili umjetnog kamena Crjepovi; kamene ploce za poplocavanje i slicni proizvodi od cementa, betona ili umjetnog kamena (isklj. graevinske blokove i cigle)

Jedinica mjere kg

kg kg kg

kg

kg kg

kg kg

Montazni graevinarski elementi za visokogradnju i niskogradnju od cementa, betona ili umjetnoga kamena Montazni graevni elementi za visokogradnju i niskogradnju od cementa, betona ili umjetnoga kamena Montazni objekti od betona Montazni objekti od betona Proizvodnja proizvoda od gipsa za graevinarstvo Proizvodi od gipsa za graevinarstvo Ploce, listovi, pregradne ploce, plocice, slicni proizvodi od gipsa ili smjesa na bazi gipsa, prevuceni ili pojacani samo papirom ili kartonom (isklj. proizvode obogaene gipsom, ukrasene) Ploce, listovi, pregradne ploce, plocice, slicni proizvodi od gipsa ili smjesa na bazi gipsa, neprevuceni ili pojacani samo papirom ili kartonom (isklj. Proizvode obogaene gipsom, ukrasene) Proizvodnja gotove betonske smjese Gotova betonska smjesa Gotova betonska smjesa (svjezi beton) Proizvodnja zbuke Malter Fabricki napravljen malter kg kg m2 m2 kg

23.62.10.90

m2

23.63 23.63.10 23.63.10.00 23.64 23.64.10 23.64.10.00

126

126

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 23.65 23.65.11 23.65.11.00

Naziv Proizvodnja (vlaknastog) fibro-cementa

Jedinica mjere

Paneli, ploce i slicno od biljnih supstanci, slame i drvnih otpadaka, aglomerisanih mineralnim vezivima Paneli, ploce, plocice, blokovi i slicni proizvodi od biljnih supstanci, slame ili strugotina, iverja, piljevine ili drugih drvnih otpadaka, obogaenih cementom, gipsom ili drugim mineralnim vezivima Proizvodi od azbestnoga cementa, celuloznoga fibro-cementa i slicno Proizvodi od azbestnog cementa, cementa s celuloznim vlaknima i slicne mjesavine vlakana (azbesta, celuloze ili drugih biljnih supstanci, sintetickih polimera, staklenih ili metalnih vlakana, itd.) i cementa ili druga hidraulicna veziva koja sadrze azbest Ploce, paneli, plocice i slicni proizvodi od cementa s celuloznim vlaknima i slicnim mjesavinama supstanci (celuloze ili drugih biljnih supstanci, sintetickih polimera, staklenih ili metalnih vlakana, itd.) i cementa ili drugih hidraulicnih veziva koja ne sadrze azbest Cijevi, crijeva i oprema za cijevi i crijeva od cementa s celuloznim vlaknima i slicnim mjesavinama vlakana (celuloze ili drugih biljnih supstanci, sintetickih polimera, staklenih ili metalnih vlakana, itd.) i cementa ili drugih hidraulicnih veziva koja ne sadrze azbest Proizvodi od cementa s celuloznim supstancama ili slicnim mjesavinama vlakana (celuloze ili drugih biljnih supstanci, sintetickih polimera, staklenih ili metalnih supstanci, itd.) i cementa ili drugih hidraulicnih veziva koja ne sadrze azbest (isklj. ploce, panele, plocice i slicne proizvode, kao sto su cijevi, crijeva i oprema za cijevi i crijeva) Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa Ostali proizvodi od gipsa ili u mjesavini s njim, d. n. Proizvodi od gipsa ili od mjesavina na bazi gipsa, d.n. Proizvodi od cementa, betona ili umjetnog kamena, d. n. Cijevi od cementa, betona ili umjetnog kamena Proizvodi od cementa, betona ili umjetnog kamena za negraevinske svrhe (uklj. vaze, saksije, arhitektonske ili vrtne ukrase, kipove i ukrasne proizvode) Rezanje, oblikovanje i obrada kamena Rezanje, oblikovanje i obrada kamena Mramor, travertin, alabaster obraeni i njihovi proizvodi (osim kamenih blokova, ivicnjaka, ploce za trotoare, crijepova, kamenih kocaka i slicnih proizvoda); umjetno obojeni granulat ili prah od mramora, travertina i alabastera Obraeni kamen za spomenike/graevine i proizvodi od njih, mramor, travertin i alabaster (isklj. plocice, kockice/slicne proizvode, najvee povrsine < 7 cm2, kocke, ivicnjaci, ploce) kg kg kg kg kg m2

23.65.12 23.65.12.20

23.65.12.40

m2

23.65.12.60

kg

23.65.12.80

kg

23.69 23.69.11 23.69.11.00 23.69.19 23.69.19.30 23.69.19.80 23.7 23.70 23.70.11

23.70.11.00

23.70.12 23.70.12.10 23.70.12.30

Ostali obraeni ukrasni kamen i kamen za gradnju, te njihovi proizvodi; ostali umjetno obojeni granulat i prah od prirodnog kamena; proizvodi od aglomerisanog skriljca Kocke, ivicnjaci i ploce za poplocavanje od prirodnog kamena (isklj. skriljac) Plocice, kocke i slicni proizvodi, pravougaonog oblika ili ne (uklj. kvadratnog), cija se najvea povrsina moze uklopiti u kvadrat duzine stranice < 7 cm, umjetno obojene granule, ljuskice i prah kg kg

127

127

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 23.70.12.60

Naziv Obraeni granit za spomenike ili graevinarstvo i proizvodi od njega (isklj. plocice, kocke i slicne proizvode; cija se najvea povrsina moze uklopiti u kvadrat duzine stranice < 7 cm, kocke, ivicnjaci i ploce za poplocavanje) Obraeni kamen za spomenike ili graevine i proizvodi od njih (isklj. granit ili skriljac, plocice; kocke i slicne proizvode; cija je najvea povrsina < 7 cm2) Obraeni skriljac i proizvodi od skriljca ili obogaenog skriljca Proizvodnja brusnih proizvoda i nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n. Proizvodnja brusnih proizvoda

Jedinica mjere kg

23.70.12.70 23.70.12.80 23.9 23.91 23.91.11 23.91.11.10 23.91.11.20

kg kg

Mlinski kamen, brusni kamen, brusna kola i slicno, bez postolja, za rad na kamenu i njihovi dijelovi od prirodnog kamena od aglomerisanih prirodnih i umjetnih abraziva ili keramike Mlinski i brusni kamen; bez postolja, za mljevenje, drobljenje ili izdvajanje pulpe Mlinski kamen, brusni kamen, brusne ploce i slicno, bez postolja, od obogaenog sintetickog ili prirodnog dijamanta (isklj. mlinski kamen i brusni kamen za mljevenje, drobljenje ili izdvajanje pulpe) Mlinski kamen, brusni kamen, brusne ploce i slicno, bez postolja, od pojacanih sintetskih ili umjetnih smola, s vezivom (isklj. mlinski kamen i brusni kamen za mljevenje, drobljenje ili izdvajanje pulpe) Mlinski kamen, brusni kamen, brusne ploce i slicno, bez postolja, od nepojacanih sintetskih ili umjetnih smola, s vezivom (isklj. Mlinski kamen i brusni kamen za mljevenje, drobljenje ili izdvajanje pulpe) Mlinski kamen, brusni kamen, brusne ploce i slicno, bez postolja, od keramike ili silikata (isklj. mlinski kamen i brusni kamen za mljevenje, drobljenje ili izdvajanje pulpe) Ostali mlinski kamen, brusni kamen, brusne ploce i slicno, bez postolja; rucno bruseno ili polirano kamenje Brusni prah ili zrna na podlozi od tekstila, papira ili kartona Prirodni i umjetni abrazivni prah ili zrnca samo na podlozi od tekstilnih tkanina Prirodni i umjetni abrazivni prah ili zrnca samo na podlozi od papira ili kartona Prirodni i umjetni abrazivni prah ili zrnca na ostalim podlogama (isklj. samo na podlozi od tekstilnih tkanina, samo na podlozi od papira ili kartona) Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n. Preraena azbestna vlakna; mjesavine na osnovi azbesta i magnezijevog karbonata; proizvodi tih mjesavina ili od azbesta; frikcioni materijali za kocnice, kvacila i slicno, nemontirani Preraena azbestna vlakna; mjesavine na bazi azbesta i magnezijevog karbonata; proizvodi od tih mjesavina ili od azbesta; frikcioni materijal za kocnice, kvacila i slicno, nemontirani Proizvodi od asfalta i slicnih materijala Proizvodi za pokrivanje krovova ili vodootporna obloga na osnovi bitumena (u rolnama) Ostali proizvodi na bazi bitumena (u rolnama) Proizvodi na bazi bitumena (isklj. u rolnama) m2 m2 kg kg m2 m2 m2 kg kg

23.91.11.30

kg

23.91.11.40

kg

23.91.11.50 23.91.11.90 23.91.12 23.91.12.30 23.91.12.50 23.91.12.90 23.99 23.99.11 23.99.11.00

kg kg

23.99.12 23.99.12.53 23.99.12.59 23.99.12.90

128

128

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 23.99.13 23.99.13.10 23.99.13.20 23.99.14 23.99.14.00 23.99.15 23.99.15.00 23.99.19 23.99.19.10 23.99.19.20 23.99.19.30 23.99.19.50 23.99.19.70 23.99.19.80 23.99.19.90

Naziv

Jedinica mjere

Betonske mjesavine na osnovi prirodnog i umjetnog materijala od kamena i betona, prirodnog asfalta ili srodnih supstanci kao veziva Bitumenske mjesavine na bazi prirodnog i umjetnog agregata i bitumena ili prirodnog asfalta kao veziva Katranski makadam (termakadam) kg kg

Umjetni grafit; koloidalni i polukoloidalni grafit; preparati na osnovi grafita i drugih vrsta ugljena, u obliku poluproizvoda Umjetni grafit, koloidalni, polukoloidalni grafit i preparati Umjetni korund Umjetni korund (isklj. mehanicke mjesavine) Proizvodi nemetalnih minerala, d. n. Vuna od sljake, kamena i slicne mineralne vune i njihove mjesavine, u rasutom stanju, u listovima, plocama ili rolnama Ekspandirani vermikulit; ekspandirana glina; pjenusava troska i slicni ekspandirani mineralni materijali i njihove mjesavine Mjesavine i proizvodi od materijala za toplotnu/zvucnu izolaciju, d.n. Obraeni liskun (tinjac) i proizvodi od liskuna (tinjca) Proizvodi od grafita ili drugih ugljika koji nisu za elektrotehnicku upotrebu Proizvodi od treseta (uklj. ploce, valjkaste cahure i saksije) (isklj. tekstilne proizvode od tresetnih vlakana) Proizvodi od kamena ili drugih mineralnih supstanci, d.n. kg kg kg kg kg kg kg kg kg

24

24.1 24.10 24.10.11 24.10.11.00 24.10.12 24.10.12.15 24.10.12.30 24.10.12.45 24.10.12.60 24.10.12.75 24.10.12.90 24.10.13

PROIZVODNJA BAZNIH METALA

Proizvodnja sirovog zeljeza, celika i ferolegura Proizvodnja sirovog zeljeza, celika i ferolegura Sirovo zeljezo i sjajno gvoze u komadiima, blokovima i drugim sirovim oblicima Sirovo zeljezo i manganovo (ogledalasto) zeljezo u hljebciima, blokovima ili drugim primarnim oblicima Ferolegure Feromangan Ferosilikon Ferosilikomangan Ferohrom Feromolibden Ostale ferolegure, d.n. kg kg kg kg kg kg kg

Proizvodi od zeljeza dobijeni direktnom redukcijom zeljezne rude i ostali spuzvasti proizvodi od zeljeza u komadima, peletama ili slicnim oblicima; zeljezo najmanje cistoe 99,94% masenog udjela, u komadima, peletama i slicnim oblicima Proizvodi od zeljeza dobijeni direktnom redukcijom zeljezne rude i ostali spuzvasti proizvodi od zeljeza, u komadima, peletama ili slicnim oblicima; zeljezo minimalne cistoe 99,94% masenog udjela, u komadima, peletima ili slicnim oblicima kg

24.10.13.00

129

129

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 24.10.14 24.10.14.10 24.10.14.20 24.10.21 24.10.21.10 24.10.21.21 24.10.21.22 24.10.22 24.10.22.10 24.10.22.21 24.10.22.22 24.10.23 24.10.23.10 24.10.23.21 24.10.23.22 24.10.31 24.10.31.10 24.10.31.30

Naziv Granule i prah od sirovog zeljeza, sjajnog zeljeza ili celika Granule i prah od sirovog zeljeza, manganovog (ogledalastog) zeljeza ili celika Pretopljeni otpaci ingota od zeljeza ili celika (isklj. proizvode ciji je hemijski sastav usklaen s definicijom sirovog zeljeza, manganovog (ogledalastog) zeljeza ili ferolegura)

Jedinica mjere

kg kg

Nelegirani celik u ingotima ili drugim sirovim oblicima i poluproizvodi od nelegiranog celika Pljosnati poluproizvodi (od nelegiranog celika) Ingoti, ostali primarni oblici i dugacki poluproizvodi za proizvodnju besavnih cijevi (od nelegiranog celika) Ostali ingoti, primarni oblici i dugacki poluproizvodi uklj. ciste (od nelegiranog celika) kg kg kg

Nehrajui celik u ingotima ili drugim sirovim oblicima i poluproizvodi od nehrajueg celika Pljosnati poluproizvodi (od nehrajueg celika) Ingoti, ostali primarni oblici i dugacki poluproizvodi za proizvodnju besavnih cijevi (od nehrajueg celika) Ostali ingoti, primarni oblici i dugacki poluproizvodi (od nehrajueg celika) kg kg kg

Ostali legirani oblici u ingotima ili drugim sirovim oblicima i poluproizvodi od ostalih legiranih celika Pljosnati poluproizvodi (od legiranog celika koji nije nehrajui) Ingoti, ostali primarni oblici i dugacki poluproizvodi za proizvodnju besavnih cijevi (od legiranog celika koji nije nehrajui) Ostali ingoti, primarni oblici i dugacki poluproizvodi (od legiranog celika koji nije nehrajui) Toplo valjani ravni proizvodi od nelegiranog celika, dalje neobraeni, sirine 600 mm Pljosnato valjani proizvodi od zeljeza ili nelegiranog celika sirine 600 mm, jednostavno toplo valjani, neoblozeni, neplatirani ili neprevuceni, na kalemima Pljosnato valjani proizvodi od zeljeza ili nelegiranog celika, sirine 600 mm, ne na kalemima, jednostavno vrue valjani, neoblozeni, neplatirani ili neprevuceni, sa reljefnim uzorcima neposredno zbog procesa valjanja i proizvodi debljine < 4,75 mm, bez reljefnih uzoraka (isklj. valjane na cetiri povrsine ili u zatvorenom kvadratnom kalupu sirine 1,250 mm i debljine 4 mm ) Toplo valjani proizvodi od zeljeza ili nelegiranog celika, sirine 600 mm (isklj. siroke ploce), ne na kalemima, jednostavno vrue valjani, neoblozeni, neplatirani ili neprevuceni, bez reljefnih uzoraka; pljosnato valjani proizvodi od zeljeza ili celika, sirine 600 mm, toplo valjani i dalje obraeni, ali neoblozeni, neplatirani ili neprevuceni Toplo valjani ravni proizvodi od nelegiranog celika, dalje neobraeni, sirine < 600 mm Toplo valjani proizvodi od zeljeza ili nelegiranog celika, jednostavno toplo valjani na cetiri povrsine ili u zatvorenom kvadratnom kalupu, neoblozeni, neplatirani ili neprevuceni, sirine > 150 mm ali < 600 mm i debljine 4 mm, ne na kalemima, bez reljefnih uzoraka, poznate po nazivu "siroke ploce" Pljosnato valjani proizvodi od zeljeza ili nelegiranog celika, sirine < 600 mm, jednostavno toplo valjani, neoblozeni, neplatirani ili neprevuceni (isklj. siroke ploce) kg kg kg kg kg kg

24.10.31.50

kg

24.10.32 24.10.32.10

24.10.32.30

kg

130

130

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 24.10.33 24.10.33.10 24.10.33.20 24.10.33.30 24.10.33.40 24.10.34 24.10.34.10 24.10.34.20 24.10.35 24.10.35.10

Naziv

Jedinica mjere

Toplo valjani ravni proizvodi od nehrajueg celika, dalje neobraeni, sirine 600 mm Toplo valjani pljosnati proizvodi na kalemovima za ponovno valjanje, sirine 600 mm, od nehrajueg celika Ostali toplo valjani pljosnati proizvodi na kalemovima sirine 600 mm, od nehrajueg celika Ploce i limovi dobijeni sjecenjem od sirokih toplo valjanih traka, sirine 600 mm, od nehrajueg celika Ploce i limovi proizvedeni reverzibilnim valjanjem (kvarto), sirine 600 mm, i siroki pljosnati proizvodi, od nehrajueg celika Toplo valjani ravni proizvodi od nehrajueg celika, dalje neobraeni, sirine < 600 mm Toplo valjani pljosnati proizvodi na kalemovima za ponovno valjanje, sirine < 600 mm, od nehrajueg celika Ostali toplo valjani plosnati proizvodi na kalemovima sirine < 600 mm, od nehrajueg celika kg kg kg kg kg kg

Toplo valjani ravni proizvodi od ostalih legiranih celika, dalje neobraeni, sirine 600 mm Pljosnato valjani proizvodi od alatnog celika ili legiranog celika osim od nehrajueg, sirine 600 mm, dalje neobraeni osim toplo valjani, na kalemima (isklj. proizvode od brzoreznog (HSS) celika ili silicijumovog elektrocelika) Pljosnato valjani proizvodi od brzoreznog (HSS) celika, sirine 600 mm, hladno ili toplo valjani "hladno istancani" Pljosnato valjani proizvodi od alatskog ili legiranog celika, osim od nehrajueg celika, sirine 600 mm, toplo valjani i dalje neobraeni, ne na kalemovima (isklj. organskom supstancom oblozene proizvode, proizvode debljine < 4,75 mm i proizvode od brzoreznog (HSS) celika) Pljosnato valjani proizvodi od legurisanog celika, osim od nehrajueg celika, sirine 600 mm, toplo valjani i dalje neobraeni, ne na kalemovima, debljine < 4,75 mm (isklj. proizvode od alatnog celika, brzoreznog (HSS) celika ili silicijumovog elektrocelika) Pljosnato valjani proizvodi od legiranog celika, osim od nehrajueg celika, sirine 600 mm, toplo valjani ili hladno valjani "hladno redukovani" i dalje obraeni (isklj. platirane ili pocincane proizvode i proizvode od silicijumovog elektrocelika) kg

24.10.35.20 24.10.35.30

kg kg

24.10.35.40

kg

24.10.35.50

kg

24.10.36 24.10.36.00 24.10.41 24.10.41.10 24.10.41.30 24.10.41.50 24.10.42 24.10.42.00

Toplo valjani ravni proizvodi od ostalih legiranih celika, dalje neobraeni, sirine < 600 mm (osim proizvoda od silicijskog elektrocelika) Pljosnato valjani proizvodi od zeljeza ili nelegiranog celika, sirine < 600 mm, jednostavno toplo valjani, neoblozeni, neplatirani ili neprevuceni (isklj. siroke ploce) Hladno valjani ravni proizvodi od nelegiranog celika, dalje neobraeni, sirine 600 mm Neprevuceni, hladno valjani lim, ploce i trake, sirine 600 mm, od celika, osim od nehrajueg celika Elektrolimovi i trake, nekaljeni finalno, sirine 600 mm Elektrolimovi i trake, neusmjerenog zrna, sirine 600 mm Hladno valjani ravni proizvodi od nehrajueg celika, dalje neobraeni, sirine 600 mm Hladno valjani limovi, ploce i siroke trake sirine 600 mm od nehrajueg celika kg kg kg kg kg

131

131

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 24.10.43 24.10.43.00

Naziv

Jedinica mjere

Hladno valjani ravni proizvodi od ostalih legiranih celika, dalje neobraeni, sirine 600 mm Pljosnato valjani proizvodi od legiranog celika osim od nehrajueg, sirine 600 mm, jednostavno hladno valjani (isklj. proizvode od brzoreznog (HSS) celika ili silicijumovog elektrocelika) kg

24.10.51 24.10.51.10 24.10.51.20 24.10.51.30 24.10.51.40 24.10.51.50 24.10.52 24.10.52.10

Ravno valjani proizvodi od nelegiranog celika, sirine 600 mm, oblozeni, platirani ili prevuceni Bijeli lim, ostali kalajisani limovi i trake, uklj. elektroliticki hromirane celike Pljosnato valjani proizvodi od celika ili nelegiranog celika, sirine 600 mm, elektroliticki platirani ili pocincani Pocincani ili kalajisani limovi i trake, sirine 600 mm Limovi prevuceni organskim supstancama, sirine 600 mm Pljosnato valjani proizvodi od zeljeza ili nelegiranog celika, sirine 600 mm, oblozeni kg kg kg kg kg

Ravno valjani proizvodi od ostalog legiranog celika, sirine 600 mm, oblozeni, platirani ili prevuceni Pljosnato valjani proizvodi od legiranih celika, osim od nehrajueg celika, sirine 600 mm, toplo valjani ili hladno valjani "hladno redukovani" i elektrolitski platirani ili pocincani (isklj. proizvode silicijskog elektrocelika) Pljosnato valjani proizvodi od legiranog celika, osim od nehrajueg celika, sirine 600 mm, toplo valjani ili hladno valjani (hladno redukovani) i platirani ili pocincani (isklj. platirane ili prevucene proizvode i proizvode od silicijumovog elektrocelika) Ravno valjani proizvodi od silicijskog elektrocelika, sirine 600 mm Elektrolimovi i trake, usmjerenog zrna, sirine 600 mm Pljosnato valjani proizvodi od silicijumovog elektrocelika, sirine 600 mm, neusmjerenog zrna Ravno valjani proizvodi od silicijskog elektrocelika, sirine < 600 mm Hladno valjane elektrotrake s prorezom, orijentisane strukture, od legiranog silicijumovog celika, sirine < 600 mm Pljosnato valjani proizvodi od silicijumovog elektrocelika, sirine < 600 mm, neusmjerenog zrna Ravno valjani proizvodi od brzoreznog celika, sirine < 600 mm Pljosnato valjani proizvodi od brzoreznog (HSS) celika, sirine < 600 mm Toplo valjane sipke i zice u nepravilno namotanim kolutima od nelegiranog celika Rebraste, te ostale zice (s udubljenjima, zljebovima i slicno) od nelegiranog celika Zicane sipke od slobodno rezanog celika Zicane sipke za armiranje betona (rebraste mreze/stangle hladnim postupkom napravljene) Zicane sipke za gumene rebraste tkanine Ostale zicane sipke (od nelegiranog celika) kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

24.10.52.30

kg

24.10.53 24.10.53.10 24.10.53.30 24.10.54 24.10.54.10 24.10.54.30 24.10.55 24.10.55.00 24.10.61 24.10.61.10 24.10.61.20 24.10.61.30 24.10.61.40 24.10.61.90 24.10.62 24.10.62.10 24.10.62.30

Ostala zica i sipke od celika, dalje neobraene nego kovane, toplo valjane, toplo vucene, toplo istiskivane, ukljucujui one usukane poslije valjanja Toplo valjane sipke za armiranje betona Toplo valjane sipke od slobodno rezanog celika kg kg

132

132

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 24.10.62.50 24.10.63 24.10.63.00 24.10.64 24.10.64.10 24.10.64.30 24.10.64.50 24.10.64.70 24.10.65 24.10.65.10 24.10.65.30 24.10.65.50 24.10.65.70

Naziv Toplo valjane sipke (isklj. suplje stangle i sipke za svrdla) od nelegiranog celika (osim od slobodno rezanog celika) Toplo valjane zice i sipke, u nepravilno namotanim kolutima od nehrajueg celika Toplo valjane zicane sipke na kalemovima (od nehrajueg celika)

Jedinica mjere kg

kg

Ostale zice i sipke od nehrajueg celika, dalje neobraene nego kovane, toplo valjane, toplo vucene, toplo istiskivane, ukljucujui one usukane poslije valjanja Toplo valjane sipke kruznog poprecnog presjeka, od nehrajueg celika Sipke i sajle od nehrajueg celika, samo toplo valjane, samo toplo vucene ili samo istisnute (isklj. one kruznog poprecnog presjeka) Kovane sipke, od nehrajueg celika Sipke i zice, od nehrajueg celika, hladno oblikovane ili hladno dovrsene i dalje obraene, ili toplo oblikovane i dalje obraene, d.n. (isklj. kovane proizvode) Toplo valjana zica i sipke, u nepravilno namotanim kolutima od ostalog legiranog celika Sipke i sajle, od brzoreznog (HSS) celika, toplo valjani, na nepravilno namotanim kalemovima Sipke i sajle od silicijum-manganskog celika, toplo valjane, u nepravilno namotanim kalemovima Toplo valjane zicane sipke od nosivog celika Sipke i sajle od ostalog legiranog celika, osim od nehrajueg celika, toplo valjane, u nepravilno namotanim kalemima (isklj. proizvode od nosivog celika, brzoreznog (HSS) celika ili silicijumovog celika za elektrolim) kg kg kg kg kg kg kg kg

24.10.66 24.10.66.10 24.10.66.20 24.10.66.30 24.10.66.40 24.10.66.50 24.10.66.60 24.10.67 24.10.67.00 24.10.71 24.10.71.10 24.10.71.20 24.10.71.30 24.10.71.40

Ostala zica i sipke od ostalog nehrajueg celika, dalje neobraene nego kovane, toplo valjane, toplo vucene, toplo istiskivane, ukljucujui one usukane poslije valjanja Toplo valjane sipke od brzoreznog (HSS) celika Toplo valjane stangle od silicijum-manganskog celika Toplo valjane sipke od nosivog celika Toplo valjane sipke od alatnog celika Toplo valjane sipke (isklj. suplje stangle i sipke za svrdla) od legiranog celika (osim od nehrajueg, alatnog, silicijsko-manganskog, nosivog celika i brzoreznog celika) Sipke i zice, od legiranog celika, hladno oblikovane ili hladno dovrsene (npr. hladnim vucenjem) obojene, prevucene, oblozene ili dalje obraene (isklj. nehrajui celik) Suplja zica i sipke za svrdla Suplje stangle i sipke za svrdla Toplo valjani teski profili, dalje neobraeni, toplo vuceni ili toplo istiskani, od nelegiranog celika U-dijelovi mreze visine 80 mm (od nelegiranog celika) I-dijelovi mreze visine 80 mm (od nelegiranog celika) H-dijelovi mreze visine 80 mm (od nelegiranog celika) Ostali otvoreni profili, dalje neobraeni osim toplo valjani, toplo vuceni ili istisnuti, od nelegiranog celika kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

133

133

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 24.10.72 24.10.72.00 24.10.73 24.10.73.00 24.10.74 24.10.74.10 24.10.74.20 24.10.75 24.10.75.00 24.2 24.20 24.20.11 24.20.11.10 24.20.11.50 24.20.12 24.20.12.10 24.20.12.50 24.20.13 24.20.13.10

Naziv

Jedinica mjere

Toplo valjani teski profili, dalje neobraeni, toplo vuceni ili toplo istiskani, od nehrajueg celika Otvoreni profili toplo valjani, toplo vuceni ili istisnuti, dalje neobraeni, od nehrajueg celika kg

Toplo valjani teski profili, dalje neobraeni, toplo vuceni ili toplo istiskani, od ostalog legiranog celika Otvoreni profili, dalje neobraeni osim toplo valjani, toplo vuceni ili istisnuti, od ostalog legiranog celika Brusene ploce od celika i zavareni profili od celika Limeni profili (od celika) Zavareni i hladno oblikovani profili (od celika) Dijelovi za izgradnju zeljeznickih i tramvajskih sina od celika Materijal za sine (od celika) Proizvodnja cijevi, crijeva, supljih profila i pripadajueg pribora od celika Proizvodnja cijevi, crijeva, supljih profila i pripadajueg pribora od celika Ravne cijevi i crijeva, vrsta sto ih se koristi za naftovode ili plinovode, besavni od celika Ravne cijevi, koje se koriste za naftovode ili plinovode, besavne, od nehrajueg celika Ravne cijevi, koje se koriste za naftovode ili plinovode, besavne, od celika osim od nehrajueg celika kg kg kg kg kg kg

Zastitne, proizvodne i busacke cijevi i crijeva, vrsta sto ih se koristi pri busenju za pridobivanje nafte ili plina, besavni od celika Zastitne, cjevovodne i cijevi za busenje, koje se koriste pri busenju za dobijanje nafte ili plina, besavne, od nehrajueg celika Zastitne, cjevovodne i cijevi za busenje, koje se koriste pri busenju za dobijanje nafte ili plina, besavne, od celika osim nehrajueg celika Ostale cijevi i crijeva, kruznog poprecnog presjeka od celika Cijevi, kruznog poprecnog presjeka, besavne, od nehrajueg celika (isklj. ravne cijevi, koje se koriste za naftovode ili plinovode i zastitne, cjevovodne cijevi i cijevi za busenje, koje se koriste pri busenju za dobijanje nafte ili plina) Cijevi preciznih dimenzija, kruznog poprecnog presjeka, hladno vucene ili hladno valjane, besavne, od celika osim od nehrajueg celika Cijevi, kruznog poprecnog presjeka, hladno vucene ili hladno valjane, besavne, od celika osim od nehrajueg celika (isklj. cijevi preciznih dimenzija) Cijevi, kruznog poprecnog presjeka, dovrsene toplim postupkom, besavne, od celika osim od nehrajueg celika (isklj. ravne cijevi koje se koriste za naftovode ili plinovode, cijevi koje se koriste za naftovode ili plinovode i zastitne, cjevovodne i cijevi za busenje, koje se koriste pri busenju za dobijanje nafte ili plina) Cijevi i crijeva nekruznog poprecnog presjeka i suplji profili od celika Cijevi i crijeva, koje nemaju kruzni poprecni presjek, besavne, i suplji profili, besavni, od celika kg kg kg kg

24.20.13.30 24.20.13.50 24.20.13.70

kg kg kg

24.20.14 24.20.14.00

134

134

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 24.20.21 24.20.21.10 24.20.21.50 24.20.22 24.20.22.00 24.20.23 24.20.23.00

Naziv Ravne cijevi i crijeva, vrsta sto se koristi za naftovode ili plinovode, zavarene, vanjskog promjera > 406,4 mm, od celika Ravne cijevi, koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene uzduz, vanjskog promjera > 406,4 mm, od celika Ravne cijevi, koje se koriste za naftovode ili plinovode, osim zavarenih uzduz, vanjskog promjera > 406,4 mm, od celika

Jedinica mjere

kg kg

Zastitne i proizvodne cijevi i crijeva, vrsta sto ih se koristi pri busenju za pridobivanje nafte ili plina, zavarene, vanjskog promjera > 406,4 mm, od celika Zastitne cijevi, koje se koriste pri busenju za dobijanje nafte ili plina, zavarene, vanjskog promjera > 406,4 mm, od celika kg

Ostale cijevi i crijeva, kruznog poprecnog presjeka, zavarene, vanjskog promjera > 406,4 mm, od celika Cijevi, zavarene, vanjskog promjera > 406,4 mm, od celika (isklj. ravne cijevi koje se koriste za naftovode ili plinovode i zastitne cijevi koje se koriste pri busenju za dobijanje nafte ili plina) kg

24.20.24 24.20.24.00

Ostale cijevi i crijeva kruznog poprecnog presjeka, kao npr. s otvorenim spojem, zakovane ili zatvorene na slican nacin, vanjskog promjera > 406,4 mm, od celika Cijevi, zakovane (zatvorene zakovicama) ili na slican nacin zatvorene, vanjskog promjera > 406,4 mm, od celika (isklj. ravne cijevi koje se koriste za naftovode ili plinovode, zastitne cijevi koje se koriste pri busenju za dobijanje nafte ili plina i zavarene cijevi) kg

24.20.31 24.20.31.10 24.20.31.50 24.20.32 24.20.32.10 24.20.32.50 24.20.33 24.20.33.10

Cijevi i crijeva, vrsta sto ih se koristi za naftovode ili plinovode, zavarene, vanjskog promjera 406,4 mm, od celika Ravne cijevi, koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene uzduz ili spiralno, vanjskog promjera 406,4 mm, od nehrajueg celika Ravne cijevi, koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene uzduz ili spiralno, vanjskog promjera 406,4 mm, od celika osim od nehrajueg celika kg kg

Zastitne i proizvodne cijevi i crijeva, vrsta sto ih se koristi pri busenju za pridobijanje nafte ili plina, zavarene, vanjskog promjera 406,4 mm, od celika Zastitne i cjevovodne cijevi, koje se koriste pri busenju za dobijanje nafte ili plina, zavarene, vanjskog promjera 406,4 mm, od nehrajueg celika Zastitne i cjevovodne cijevi, koje se koriste pri busenju za dobijanje nafte ili plina, zavarene, vanjskog promjera 406,4 mm, od celika osim od nehrajueg celika kg kg

Ostale cijevi i crijeva, kruznog poprecnog presjeka, zavarene, vanjskog promjera 406,4 mm, od celika Cijevi, kruznog poprecnog presjeka, zavarene, vanjskog promjera 406,4 mm, od nehrajueg celika (isklj. ravne cijevi koje se koriste za naftovode ili plinovode i zastitne i cjevovodne cijevi koje se koriste pri busenju za dobijanje nafte ili plina) Cijevi preciznih dimenzija, kruznog poprecnog presjeka, zavarene, vanjskog promjera 406,4 mm, od celika osim od nehrajueg celika Cijevi kruznog poprecnog presjeka, vrue ili hladno oblikovane i zavarene, vanjskog promjera 406,4 mm, od celika osim od nehrajueg celika kg

24.20.33.40 24.20.33.70

kg kg

135

135

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 24.20.34 24.20.34.10 24.20.34.30 24.20.34.50 24.20.34.70 24.20.35 24.20.35.00

Naziv

Jedinica mjere

Cijevi i crijeva, nekruznog poprecnog presjeka, zavarene, vanjskog promjera 406,4 mm, od celika Cijevi, koje nemaju kruzni poprecni presjek, vrue ili hladno oblikovane i zavarene, od nehrajueg celika Cijevi kvadratnog ili pravougaonog poprecnog presjeka, debljine zida 2 mm, vrue ili hladno oblikovane i zavarene, od celika osim od nehrajueg Cijevi kvadratnog ili pravougaonog poprecnog presjeka, debljine zida > 2 mm, vrue ili hladno oblikovane i zavarene, od celika osim od nehrajueg Cijevi drugacijeg poprecnog presjeka koji nije kruzni osim kvadratnog ili pravougaonog, vrue ili hladno oblikovane i zavarene, od celika osim od nehrajueg Ostale cijevi i crijeva kao npr. s otvorenim spojem, zakovane ili zatvorene na slican nacin, vanjskog promjera 406,4 mm, od celika Cijevi otvorenog sava, zakovane (zatvorene zakovicama) ili na slican nacin zatvorene, od celika (isklj. ravne cijevi za naftovode i plinovode, zastitne i cjevovodne cijevi koje se koriste pri busenju za dobijanje nafte ili plina i druge zavarene cijevi) Pribor za cijevi i crijeva od nelijevanog celika Prirubnice od celika (isklj. livene prirubnice) Koljena, lukovi, spojnice, naglavci i ostali navojni pribor za cijevi, od celika (isklj. liveni pribor) Koljena, lukovi, spojnice, naglavci i ostali pribor za zavarivanje za cijevi, od celika (isklj. liveni pribor) Ceono zavarena koljena i lukovi za cijevi, od celika (isklj. liveni pribor) Ceono zavareni cijevni pribor osim koljena i lukova, od celika (isklj. liveni pribor) Proizvodnja ostalih proizvoda primarne prerade celika Hladno vucenje sipki Hladno vucene sipke i cvrsti profili od nelegiranog celika Stangle i sipke, od nelegiranog slobodno rezanog celika, dalje neobraen osim hladno oblikovan ili hladno dovrsen (npr. hladnim vucenjem) Ostale stangle i sipke od zeljeza ili nelegiranog celika, dalje neobraene osim hladno oblikovanih ili hladno dovrsenih (npr. hladnim vucenjem), koji sadrze < 0,25% masenog udjela ugljika, kvadratnog ili nekog drugog osim pravougaonog poprecnog presjeka (isklj. od slobodno rezanog celika) Ostale stangle i sipke od zeljeza ili nelegiranog celika, dalje neobraene osim hladno oblikovanih ili hladno dovrsenih (npr. hladnim vucenjem), koji sadrze < 0,25% masenog udjela ugljika, pravougaonog osim kvadratnog poprecnog presjeka (isklj. od slobodno rezanog celika) Ostale stangle i sipke od zeljeza ili nelegiranog celika, hladno oblikovanih ili hladno dovrsenih i dalje obraene, ili toplo oblikovane i dalje obraene, d. n. (isklj. toplo valjane, toplo vucene ili toplo istisnute, dalje neobraene osim prevucene, i kovane proizvode) Ostale stangle i sipke od zeljeza ili nelegiranog celika, dalje neobraene osim hladno oblikovanih ili hladno dovrsenih (npr. hladnim vucenjem), koji sadrze 0,25 % masenog udjela ugljika (isklj. one od slobodno rezanog celika) kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

24.20.40 24.20.40.10 24.20.40.30 24.20.40.50 24.20.40.73 24.20.40.75 24.3 24.31 24.31.10 24.31.10.10 24.31.10.20

24.31.10.30

kg

24.31.10.40

kg

24.31.10.50

kg

136

136

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 24.31.10.60

Naziv Ugaoni i drugi oblici i profili, od zeljeza ili nelegiranog celika, dalje neobraeni osim hladno oblikovanih ili hladno dovrsenih (npr. hladnim vucenjem) (isklj. profilisane limove) Hladno vucene sipke i cvrsti profili od legiranog celika, osim od nehrajueg celika Sipke i sajle, od brzoreznog celika, dalje neobraene osim hladno oblikovane ili hladno dovrsene, dalje obraene, ili vrue oblikovane i dalje obraene (isklj. kovane, poludovrsene ili pljosnato valjane proizvode, vrue valjane stangle i sipke na nejednako namotanim kalemima); stangle i sipke, od silicijum-manganskog celika, samo hladno oblikovane ili hladno dovrsene ili toplo valjane, uklj. dalje obraene (isklj. toplo valjane, toplo vucene ili istisnute, samo prevucene, polufinalne proizvode, pljosnato valjane proizvode, toplo valjane sipke i sajle u nepravilno namotanim kalemovima) Sipke/zice sa 0,9 % do 1,15% ugljika, 0,5 % do 2% hroma, i, ukoliko je prisutan, 0,5 % molibdena, samo hladno oblikovane ili hladno dovrsene (npr. hladnim vucenjem) (isklj. poludovrsene ili pljosnato valjane proizvode, toplo valjane sipke ili zice u nepravilno namotanim kalemovima) Sipke i zice od alatnog celika, samo hladno oblikovane ili hladno dovrsene (npr. hladnim vucenjem) (isklj. poludovrsene ili pljosnato valjane proizvode, toplo valjane sipke ili zice u nepravilno namotanim kalemovima) Sipke i zice, od legiranog celika, hladno oblikovane ili hladno dovrsene (npr. hladnim vucenjem) (isklj. nehrajui celik, brzorezni, silicijsko-manganski, legirani celik za kuglicne lezajeve, te alatni celik ) Profili, od legiranog celika osim od nehrajueg, hladno dovrseni ili hladno oblikovani (npr. hladnim vucenjem) Hladno vucene sipke i cvrsti profili od nehrajueg celika Hladno vucene sipke i cvrsti profili od nehrajueg celika Hladno valjanje uskih vrpci Hladno valjani ravni proizvodi od celika, neprevuceni, sirine < 600 mm Hladno valjane uske trake od nelegiranog celika, s masenim udjelom ugljika < 0,25%, sirine < 600 mm Hladno valjane uske trake od nelegiranog celika, s masenim udjelom ugljika 0,25% ali < 0,6%, sirine < 600 mm Hladno valjane uske trake od nelegiranog celika, s masenim udjelom ugljika 0,6%, sirine <600 mm Hladno valjane uske trake od legiranog celika, osim od nehrajueg i elektrocelika, sirine < 600 mm Hladno valjane uske trake od nehrajueg celika (isklj. izolovane elektrotrake, rebraste trake s jednom nazubljenom ili ukosenom ivicom) sirine < 600 mm Hladno valjane trake s prorezom od nelegiranog celika i od legiranog celika osim od nehrajueg ili elektrocelika, sirine < 600 mm Pljosnato valjani proizvodi od zeljeza ili nelegiranog celika, sirine < 600 mm, jednostavno hladno valjani "hladno istancani", neoblozeni, neplatirani ili neprevuceni, koji sadrze < 0,25% ugljika "elektro" Hladno valjane trake s prorezom od nehrajueg celika, sirine < 600 mm

Jedinica mjere kg

24.31.20 24.31.20.10

kg

24.31.20.20

kg

24.31.20.30

kg

24.31.20.40

kg

24.31.20.50 24.31.30 24.31.30.00 24.32 24.32.10 24.32.10.11 24.32.10.12 24.32.10.14 24.32.10.16 24.32.10.18 24.32.10.22 24.32.10.25

kg

kg

kg kg kg kg kg kg kg

24.32.10.28

kg

137

137

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 24.32.10.30

Naziv Pljosnato valjani proizvodi od legiranog celika, osim od nehrajueg celika, sirine < 600 mm, vrue ili hladno valjani ("hladno istancani") i elektrolitski platirani ili prevuceni cinkom (osim proizvoda od brzoreznog (HSS) ili silicijumovog elektrocelika) Pljosnato valjani proizvodi od legiranog celika osim od nehrajueg celika, sirine < 600 mm, toplo valjani ili hladno valjani, "hladno istancani", prevuceni cinkom (isklj. elektrolitski prevuceni celik i proizvode od brzoreznog (HSS) celika i silicijumovog elektrocelika) Pljosnato valjani proizvodi od legiranog celika osim od nehrajueg celika, sirine < 600 mm, vrue valjani ili hladno valjani "hladno istancani" i dalje obraeni (isklj. celik prevucen cinkom, te proizvode od brzoreznog (HSS) celika i silicijumovog elektrocelika)

Jedinica mjere kg

24.32.10.40

kg

24.32.10.50

kg

24.32.20 24.32.20.10 24.32.20.20 24.32.20.30 24.32.20.40 24.32.20.50 24.32.20.60 24.33 24.33.11 24.33.11.10 24.33.11.30 24.33.11.50

Hladno valjani ravni proizvodi od celika, oblozeni, platirani ili prevuceni, sirine < 600 mm Presvucene, hladno valjane uske trake od nelegiranog celika (isklj. izolovane elektrotrake), sirine < 600 mm Celicni limovi i trake, kalajisane ili pocincane (prevucene metalom vruim umakanjem) ili elektroliticki prevuceni metalom, sirine < 600 mm Celicni limovi prevuceni organskim supstancama, sirine < 600 mm Hladno valjane elektrotrake s prorezom od nelegiranog celika, kalajisane ili pocincane (prevucene metalom vruim umakanjem), sirine < 600 mm Hladno valjane trake s prorezom od nelegiranog celika, elektroliticki prevucene metalom, sirine < 600 mm Hladno valjane trake s prorezom, prevucene organskim supstancama, sirine < 600 mm Hladno oblikovanje i profiliranje Otvoreni i hladno oblikovani profili od nelegiranog celika Hladno oblikovani profili, dobijeni od pljosnatih proizvoda, od nelegiranog celika, neprevuceni Hladno oblikovani profili, dobijeni od pljosnatih proizvoda, od nelegiranog celika, pocincani Ugaoni i drugi oblici i profili, od zeljeza ili nelegiranog celika, hladno oblikovani ili hladno dovrseni i dalje doraeni, ili ne dalje obraivani osim kovanih, ili kovani, ili vrue oblikovani drugim sredstvima i dalje obraeni, d.n. (isklj. pljosnato valjane proizvode) Otvoreni i hladno oblikovani profili od nehrajueg celika Hladno oblikovani profili, dobijeni od pljosnatih proizvoda, od nehrajueg celika Rebrasti limovi od nelegiranog celika Hladno profilisani (rebrasti) limovi, od nelegiranog celika Metalne ploce od prevucenog celicnog lima Elementi konstrukcija iskljucivo ili pretezno od zeljeznog ili celicnog lima, koji se sastoje od dva profilisana (rebrasta) lima s izolacijskim jezgrom izmeu njih (isklj. montazne objekte) Hladno vucenje zice kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

24.33.12 24.33.12.00 24.33.20 24.33.20.00 24.33.30 24.33.30.00

24.34

138

138

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 24.34.11 24.34.11.30

Naziv Hladno vucene zice od nelegiranog celika Zica od nelegiranog celika koja sadrzi < 0,25% ugljika, uklj. rebrastu zicu, isklj. upletenu zicu, bodljikavu zicu za ograde, duplu zicu, zicu za zubarske brusilice, izoliranu elektricnu zicu Zica od nelegiranog celika koja sadrzi 0,25 - 0,6% ugljika, uklj. rebrastu zicu, isklj. upletenu zicu, bodljikavu zicu za ograde, duplu zicu, zicu za zubarske brusilice, izoliranu elektricnu zicu Zica od nelegiranog celika koja sadrzi 0,6% ugljika, uklj. rebrastu zicu, isklj. upletenu zicu, bodljikavu zicu za ograde, duplu zicu, zicu za zubarske brusilice, izoliranu elektricnu zicu Hladno vucene zice od nehrajueg celika Zica od nehrajueg celika (isklj. vrlo finu sterilnu zicu za hirursku upotrebu) Hladno vucene zice od ostalog legiranog celika Zica od legiranog celika (isklj. upletenu zicu, bodljikavu zicu za ograde, duplu zicu, zicu za zubarske brusilice, izolovanu elektricnu zicu, od nehrajueg celika) Proizvodnja baznih plemenitih i ostalih obojenih metala Proizvodnja plemenitih metala Srebro, neobraeno, kao poluproizvod ili u prahu Srebro, neobraeno ili u prahu (uklj. pozlaeno i platinirano) Srebro, u obliku poluproizvoda (uklj. pozlaeno ili platinirano) (isklj. neobraeno ili u prahu) Zlato, neobraeno, kao poluproizvod ili u prahu Zlato, neobraeno ili u prahu za nemonetarne svrhe (uklj. platinirano) Zlato, u obliku poluproizvoda za nemonetarne svrhe (uklj. platinirano) (isklj. neobraeno ili u prahu) Monetarno zlato (uklj. platinirano) Platina, neobraena, kao poluproizvod ili u prahu Platina, paladijum, rodijum, iridijum, osmijum i rutenijum, neobraeni ili u prahu Platina, paladijum, rodijum, iridijum, osmijum i rutenijum, u obliku poluproizvoda (isklj. neobraeno ili u prahu) Katalizatori u obliku zicane tkanine ili mreze, od platine Osnovni metali ili srebro, pozlaeni, ali dalje neobraeni, osim kao poluproizvod Bazni (osnovni) metali ili srebro, pozlaeni, ali dalje neobraeni, osim kao poluproizvod Osnovni metali, posrebreni i obicni metali, srebro i zlato, prevuceni platinom, ali dalje neobraeni, osim kao poluproizvodi Posrebreni bazni metali, dalje neobraeni, osim kao poluproizvod Bazni (osnovni) metali, zlato ili srebro, prevuceni platinom, dalje neobraeni, osim kao poluproizvod Proizvodnja aluminija

Jedinica mjere

kg

24.34.11.50

kg

24.34.11.70

kg

24.34.12 24.34.12.00 24.34.13 24.34.13.00 24.4 24.41 24.41.10 24.41.10.30 24.41.10.50 24.41.20 24.41.20.30 24.41.20.50 24.41.20.70 24.41.30 24.41.30.30 24.41.30.50 24.41.30.70 24.41.40 24.41.40.00 24.41.50 24.41.50.30 24.41.50.50 24.42

kg

kg

kg kg

kg kg kg

kg kg kg

kg

kg kg

139

139

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 24.42.11 24.42.11.30 24.42.11.53 24.42.11.55 24.42.12 24.42.12.00 24.42.21 24.42.21.00 24.42.22 24.42.22.30 24.42.22.50 24.42.23 24.42.23.30 24.42.23.50 24.42.24 24.42.24.30 24.42.24.50 24.42.25 24.42.25.00 24.42.26 24.42.26.30 24.42.26.50 24.42.26.70 24.43 24.43.11 24.43.11.30 24.43.11.50 24.43.11.90 24.43.12 24.43.12.30 24.43.12.50

Naziv Aluminij, sirovi Neobraeni nelegirani aluminij (isklj. prah i ljuskice) Neobraeni legirani aluminij u primarnom obliku (isklj. prah i ljuskice) Neobraeni legirani aluminij u sekundarnom obliku (isklj. prah i ljuskice) Aluminijev oksid, osim umjetnog korunda Aluminijev oksid (isklj. umjetni korund) Aluminijev prah i ljuskice Aluminijev prah i ljuspice (isklj. one koje se koriste u izradi boja i sl.) Aluminijeve sipke i profili Aluminijeve sipke i profili (isklj. sipke i profile pripremljene za upotrebu u konstrukcijama) Sipke, profili i suplji profili od legiranog aluminija (isklj. sipke i profile, pripremljene za upotrebu u konstrukcijama) Aluminijska zica Zica od nelegiranog aluminija isklj. izolirane elektricne zice i kablove, uzad i konopce ojacane aluminijskom zicom, upletene zice i kablove) Zica od legura aluminija (isklj. izolirane elektricne zice i kablove, uzad i konopce ojacane aluminijskom zicom, upletene zice i kablove) Aluminijski limovi i trake, debljine > 0,2 mm Ploce, limovi i trake od aluminija, debljine > 0,2 mm Ploce, limovi i trake od legura aluminija, debljine > 0,2 mm Aluminijske folije, debljine 0,2 mm Folije od aluminija (bez podloge), debljine 0,2 mm Aluminijske cijevi i pribor za cijevi Cijevi od aluminija (isklj. suplje profile, pribor za cijevi, savitljive cijevi, cijevi pripremljene za upotrebu u konstrukcijama; kao dijelovi motora ili vozila, ili slicno) Cijevi od legura aluminija (isklj. suplje profile, pribor za cijevi, savitljive cijevi, cijevi pripremljene za upotrebu u konstrukcijama; kao dijelovi motora ili vozila, ili slicno) Pribor za cijevi od legura aluminija (uklj. spojnice, koljena i naglavke) (isklj. pribor za cijevi s prikljuccima, ventile, nosace cijevi, vijke i matice, obujmice (selne)) Proizvodnja olova, cinka i kositra Olovo, sirovo Olovo neobraeno, rafinisano (isklj. prah i ljuskice) Olovo neobraeno, s antimonom (isklj. prah i ljuskice) Olovo neobraeno (isklj. prah i ljuskice, neobraeno olovo s antimonom, rafinisano) Cink, sirov Cink neobraen, nelegiran (isklj. prasinu, prah i ljuskice) Cink neobraen, legiran (isklj. prasinu, prah i ljuskice)

Jedinica mjere

kg kg kg

kg

kg

kg kg

kg kg

kg kg

kg

kg kg kg

kg kg kg

kg kg

140

140

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 24.43.13 24.43.13.30 24.43.13.50 24.43.21 24.43.21.00 24.43.22 24.43.22.00 24.43.23 24.43.23.00 24.43.24 24.43.24.00 24.44 24.44.11 24.44.11.00 24.44.12 24.44.12.00 24.44.13 24.44.13.30 24.44.13.70

Naziv Kalaj, sirov Kalaj neobraen, nelegiran (isklj. prah i ljuskice) Kalaj neobraen, legiran (isklj. prah i ljuskice) Ploce, limovi, trake i folije od olova; prah i ljuske od olova Ploce, limovi, trake i folije od olova, prah i ljuskice od olova (isklj. prah i ljuskice koje se koriste za izradu boja i slicno, izolirane elektricne vrpce) Prasina, prah i ljuskice od cinka Prasina, prah i ljuskice, od cinka (isklj. prah i ljuskice koji se koriste za izradu boja i slicno, pelete od cinka) Sipke, profili i zica od cinka; limovi, trake i folije od cinka Sipke, profili, zica, limovi, trake i folije od cinka Zica, sipke i profili od kalaja Sipke, profili i zica od kalaja Proizvodnja bakra Bakrenac; cementni bakar Bakrenac (tecni bakar za matiranje); cementni bakar (precipitat bakra) (isklj. prah od bakra) Nerafinisani bakar; anode od bakra za elektroliticko rafinisanje Nerafinisani bakar; anode od bakra za elektroliticko rafinisanje (uklj. blister-bakar) (isklj. elektroliticko prevlacenje bakrom, anode za elektrogalvanizaciju) Rafinisani bakar i bakrene legure, sirove bakrene predlegure Neobraeni nelegirani rafinisani bakar (isklj. valjani, istisnuti ili kovanjem sinterovane proizvode) Neobraene legure bakra (isklj. valjane, istisnute ili kovanjem sinterovane proizvode); predlegure bakra (uklj. legure koje nisu temperirane; isklj. bakrov fosfid (fosforni bakar) koji sadrzi > 15% masenog udjela fosfora) Prah i ljuskice od bakra Prah i ljuskice od bakra (isklj. cementni bakar, prah, ljuskice, koje se koriste u izradi boja, kao sto su bronza, zlato i sl.) (hemijske komponente), rafinisana bakrena sacma Sipke i profili od bakra Sipke, profili i suplji profili od bakra i legura bakra (isklj. sipke i stangle dobijene livenjem ili sinterovanjem, bakarne zice u kalemovima) Zica od bakra Zica od rafinisanog bakra (poprecnog presjeka > 6 mm), od legura bakra Zica od bakra poprecnog presjeka > 0,5 mm, 6 mm (isklj. uzad ili konopce pojacane zicom, upletenu zicu i kablove) Zica od bakra poprecnog presjeka 0,5 mm (isklj. uzad ili konopce pojacane zicom, upletenu zicu i kablove)

Jedinica mjere

kg kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg kg

24.44.21 24.44.21.00 24.44.22 24.44.22.00 24.44.23 24.44.23.30 24.44.23.50 24.44.23.70

kg

kg

kg kg kg

141

141

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 24.44.24 24.44.24.00 24.44.25 24.44.25.00 24.44.26 24.44.26.30 24.44.26.50

Naziv Limovi i trake od bakra, debljine > 0,15 mm Ploce, limovi i trake od bakra i legura bakra debljine > 0,15 mm (isklj. ekspandirani bakar, izolirane elektricne trake) Folije od bakra, debljine 0,15 mm Folije od bakra, debljine 0,15 mm (bez podloge) Bakrene cijevi i pribor za cijevi od bakra Bakrene cijevi i pribor za cijevi od bakra Pribor za cijevi od bakra i legura bakra, uklj. spojnice, koljena, naglavke, nastavke i slicno, isklj. klinove i matice koji se koriste za sastavljanje/popravak cijevi, pribor za cijevi s prikljuccima, ventilima Proizvodnja ostalih obojenih metala Nikl, sirov Neobraeni nikl Niklov kamenac, sinterirani nikleni oksidi i ostali meuproizvodi metalurgije nikla Niklov kamenac (tecni nikl za matiranje), sinterovani oksidi nikla i ostali meuproizvodi metalurgije nikla (uklj. neprocisene niklene okside, neprociseni feronikl) Prah i ljuskice od nikla Prah i ljuskice od nikla (isklj. sinterovane niklove okside) Sipke, profili i zice od nikla Zica, sipke i profili od nikla i legura nikla (isklj. sipke i profile za upotrebu u konstrukcijama, izolovane elektricne zice, emajlirane zice) Ploce, limovi, trake i folije od nikla Ploce, limovi, trake i folije od nikla i legura nikla (isklj. ekspandirane metale) Cijevi i pribor za cijevi od nikla Cijevi i pribor za cijevi od nikla

Jedinica mjere

kg

kg

kg kg

24.45 24.45.11 24.45.11.00 24.45.12 24.45.12.00 24.45.21 24.45.21.00 24.45.22 24.45.22.00 24.45.23 24.45.23.00 24.45.24 24.45.24.00 24.45.30 24.45.30.13 24.45.30.17 24.45.30.23 24.45.30.25 24.45.30.27 24.45.30.30 24.45.30.43 24.45.30.47

kg

kg

kg

kg

kg

kg

Ostali obojeni metali i proizvodi od njih; kermet; pepeo i ostaci koji sadrze metale i metalna jedinjenja Tungsten (volfram) i proizvodi od njega (isklj. ostatke i otpatke), d. n. Molibden i njegovi proizvodi (isklj. ostatke i otpatke), d. n. Tantal i njegovi proizvodi (isklj. ostatke i otpatke), d. n. Magnezij i njegovi proizvodi, (isklj. ostatke i otpatke), d. n. Tecni bakar za matiranje i ostali meuproizvodi metalurgije kobalta; kobalt i njegovi proizvodi (isklj. ostatke i otpatke), d. n. Bizmut i njegovi proizvodi (uklj. otpatke i ostatke), d.n.; kadmijum i njegovi proizvodi (isklj. otpatke i ostatke), d.n. Titanijum i njegovi proizvodi (isklj. ostatke i otpatke), d. n. Cirkonijum i njegovi proizvodi (isklj. ostatke i otpatke), d. n.; antimon i njegovi proizvodi (isklj. ostatke i otpatke), d. n. kg kg kg kg kg kg kg kg

142

142

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 24.45.30.55

Naziv Berilijum, hrom, germanijum, vanadijum, galijum, hafnijum, indijum, niobijum, renijum, talijum i proizvodi od ovih metala; d.n.; otpaci i ostaci tih metala (isklj. od berilijuma, hroma i talijuma) Mangan i njegovi proizvodi uklj. otpatke i ostatke, d.n., kermet i njegovi proizvodi, uklj. otpatke i ostatke, d.n. Lijevanje metala Lijevanje zeljeza Usluge lijevanja temperiranog (kovnog) lijevanog zeljeza Dijelovi kopnenih vozila od temperiranog lijevanog zeljeza, klipni motori i ostale masine i mehanicki aparati Dijelovi za ostale primjene, od temperiranog lijevanog zeljeza Usluge lijevanja nodularnog lijevanog zeljeza Dijelovi za kopnena vozila od nodularnog lijevanog zeljeza Nodularno lijevano zeljezo za prijenosne osovine, radilice, bregaste osovine, kurble, kuista za lezajeve i klizne lezajeve (isklj. kuista sa kuglicnim ili valjkastim lezajevima) Ostali dijelovi klipnih motora i mehanickih pogona, od nodularnog lijevanog zeljeza Nodularno lijevano zeljezo za masine i mehanicke aparate isklj. za klipne motore Nodularno lijevano zeljezo za lokomotive/sinska vozila/njihove dijelove, osim za kopnena vozila, kuista lezajeva, obicne osovine, klipne motore, spojke, zupcanike, koturove, masine Usluge lijevanja sivog zeljeznog lijeva Dijelovi kopnenih vozila od sivog lijevanog zeljeza (isklj. za lokomotive ili sinska vozila, za graevinska vozila) Dijelovi od sivog lijevanog zeljeza za prijenosne osovine, radilice, bregaste osovine, kurble, kuista i klizne lezajeve (isklj. kuista sa kuglicnim ili valjkastim lezajevima) Ostali dijelovi klipnih motora i mehanickih pogona ( lijevano zeljezo: nenodularno) Dijelovi od sivog lijevanog zeljeza za masine i mehanicke aparate isklj. za klipne motore Sivo lijevano zeljezo za lokomotive/vagone/njihove dijelove, osim za kopnena vozila, kuista lezajeva, obicne osovine, klipne motore, spojke, zupcanike, koturove, masine Cijevi, crijeva i suplji profili od lijevanog zeljeza Cijevi i suplji profili od lijevanog zeljeza, isklj. cijevi i suplje profile, koji se koriste kao sastavni dijelovi proizvoda, npr. kao sekcije radijatora za centralno grijanje i kao dijelovi ureaja Lijevani pribor od lijevanog zeljeza Pribor za cijevi, od netemperiranog lijevanog zeljeza Pribor za cijevi, od temperiranog lijevanog zeljeza Lijevanje celika Usluge lijevanja celika Celicni lijevovi za kopnena vozila od sivog lijevanog zeljeza (isklj. za lokomotive ili vagone, za graevinska vozila)

Jedinica mjere kg

24.45.30.57 24.5 24.51 24.51.11 24.51.11.10 24.51.11.90 24.51.12 24.51.12.10 24.51.12.20 24.51.12.40 24.51.12.50 24.51.12.90

kg

kg kg

kg kg kg kg kg

24.51.13 24.51.13.10 24.51.13.20 24.51.13.40 24.51.13.50 24.51.13.90 24.51.20 24.51.20.00

kg kg kg kg kg

kg

24.51.30 24.51.30.30 24.51.30.50 24.52 24.52.10 24.52.10.10

kg kg

kg

143

143

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 24.52.10.30 24.52.10.40 24.52.10.50

Naziv Celicni lijevovi za kuista i klizni lezajevi (isklj. kuista sa kuglicnim ili valjkastim lezajevima) Ostali dijelovi klipnih motora i mehanickih pogona Celicni lijevovi za masine i mehanicke aparate isklj. za klipne motore, mlazne motore, elisno-mlazne, ostale plinske motore, opremu za dizanje i prijenos, i masine/vozila za upotrebu u graevinarstvu Celicni lijevovi za lokomotive/sinska vozila/njihove dijelove, osim za kopnena vozila, kuista lezajeva, obicne osovine, klipne motore, spojke, zupcanike, koturove, masine Lijevani pribor za cijevi od celika Pribor za cijevi, od lijevanog celika Lijevanje lakih metala Usluge lijevanja lakih metala Lijevovi lakih metala za kopnena vozila (isklj. za lokomotive ili vagone, za graevinska vozila) Lijevovi lakih metala za prijenosne osovine, radilice, bregaste osovine, kurble, kuista i klizne lezajeve (isklj. kuista sa kuglicnim ili valjkastim lezajevima) Ostali dijelovi klipnih motora i mehanickih pogona Lijevovi lakih metala za masine i mehanicke aparate isklj. za klipne motore, mlazne motore, elisno-mlazne, ostale plinske motore, opremu za dizanje i prijenos, i masine/vozila za upotrebu u graevinarstvu Dijelovi za ostale primjene Lijevanje ostalih obojenih metala Usluge lijevanja ostalih obojenih metala Dijelovi od lijevova obojenih metala za kopnena vozila isklj. lokomotive/vagone, radne kamione sa ugraenom opremom za dizanje i prijenos tereta, poljoprivredne traktore, valjke za nabijanje puteva, buldozere, itd. Lijevovi od obojenih metala, osim od lakih metala za prijenosne osovine, radilice, bregaste osovine, kurble, kuista i klizne lezajeve (isklj. kuista sa kuglicnim ili valjkastim lezajevima) Ostali dijelovi klipnih motora i mehanickih pogona Lijevovi od obojenih metala, osim od lakih metala za masine i mehanicke aparate (isklj. za klipne motore) Dijelovi za ostale primjene

Jedinica mjere kg kg kg

24.52.10.90 24.52.30 24.52.30.00 24.53 24.53.10 24.53.10.10 24.53.10.20 24.53.10.40 24.53.10.50

kg

kg

kg kg kg kg

24.53.10.90 24.54 24.54.10 24.54.10.10

kg

kg

24.54.10.20

kg

24.54.10.40 24.54.10.50 24.54.10.90

kg kg kg

25

25.1 25.11 25.11.10 25.11.10.30 25.11.10.50

PROIZVODNJA GOTOVIH METALNIH PROIZVODA, OSIM MASINA I OPREME

Proizvodnja metalnih konstrukcija Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Montazni objekti od metala Montazni objekti, od zeljeza ili celika Montazni objekti, od aluminija kg kg

144

144

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 25.11.21 25.11.21.00 25.11.22 25.11.22.00 25.11.23 25.11.23.10 25.11.23.30 25.11.23.50 25.11.23.60 25.11.23.70 25.12 25.12.10 25.12.10.30 25.12.10.50 25.2 25.21 25.21.11 25.21.11.00 25.21.12 25.21.12.00 25.21.13 25.21.13.00 25.29 25.29.11 25.29.11.10

Naziv Mostovi i dijelovi mosta (kosturi) od zeljeza i celika Mostovi i dijelovi mostova od zeljeza ili celika Tornjevi i resetkasti stubovi od zeljeza i celika Tornjevi i resetkasti stubovi od zeljeza ili celika

Jedinica mjere

kg

kg

Ostale konstrukcije i njihovi dijelovi, skele, sipke, otplate i potporni stubovi i slicno od zeljeza, celika ili aluminija Oprema od zeljeza ili celika za skele, oplate/podupiranje rudarskih jama i nadgradnju, rastegljive grede za stropove, cjevaste skele i slicna oprema Brane, ustave, vrata za ustave, fiksne rampe za slijetanje, fiksni dokovi i druge konstrukcije za hidrogradnju, od zeljeza ili celika Ostale konstrukcije, pretezno od metalnih limova: ostale Ostale konstrukcije, od zeljeza ili celika Aluminijske konstrukcije i njihovi dijelovi ..., d. n. Proizvodnja vrata i prozora od metala Vrata, prozori, njihovi okviri i pragovi za vrata od metala Vrata, pragovi za vrata, prozori i okviri za njih, od zeljeza ili celika Vrata, pragovi za vrata, prozori i okviri za njih, od aluminija Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i slicnih posuda Proizvodnja radijatora i kotlova za centralno grijanje Radijatori za centralno grijanje, neelektricno zagrijavani od zeljeza i celika Radijatori za centralno grijanje, neelektricno zagrijavani i njihovi dijelovi, od zeljeza ili celika Kotlovi za centralno grijanje, za proizvodnju tople vode i pare pod niskim pritiskom Kotlovi za centralno grijanje osim onih iz HS 84.02 Dijelovi kotlova za centralno grijanje Dijelovi kotlova za centralno grijanje Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i slicnih posuda Rezervoari, cisterne, burad i slicne posude (osim za komprimovane ili tecne plinove) od zeljeza, celika ili aluminija, obima > 300 litara, neopremljen s mehanickim ili toplotnim ureajima Zeljezni ili celicni rezervoari, cisterne, bacve i slicni spremnici za plin, kapaciteta > 300 litara (isklj. spremnike za komprimirani ili tecni plin, koji su opremljeni mehanickom ili termalnom opremom) Zeljezni ili celicni rezervoari, cisterne, bacve i slicni spremnici za tecnosti, iznutra oblozeni ili termicki izolovani, kapaciteta > 300 litara (isklj. one koji su opremljeni mehanickom ili termalnom opremom) Zeljezni ili celicni rezervoari, cisterne, bacve i slicni spremnici za plin kapaciteta > 300 litara (isklj. one koji su opremljeni mehanickom ili termalnom opremom) Zeljezni ili celicni rezervoari, cisterne, bacve i slicni spremnici za cvrste materije, kapaciteta > 300 litara (isklj. one koji su opremljeni mehanickom ili termalnom opremom) kg kg kom kg kom kom kg kg kg kg kg

25.29.11.20

kg

25.29.11.30 25.29.11.50

kg kg

145

145

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 25.29.11.70

Naziv Aluminijski rezervoari, cisterne, bacve i slicni spremnici za bilo koje materije, kapaciteta > 300 litara (isklj. spremnike za komprimirani ili tecni plin, koji su opremljeni mehanickom ili termalnom opremom) Posude za komprimovane i tecne plinove od metala Metalni spremnici za komprimirani ili tecni plin Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje Parni kotlovi i ostali generatori pare; kotlovi za pregrijanu vodu Vodocijevni kotlovi (isklj. kotlove za centralno grijanje toplom vodom, koji mogu da proizvode paru niskog pritiska) Parni kotlovi (uklj. hibridne kotlove) (isklj. kotlove za centralno grijanje koji mogu proizvoditi paru niskog pritiska, vodocijevne kotlove) Kotlovi za pregrijanu vodu (isklj. kotlove za centralno grijanje koji mogu proizvoditi paru niskog pritiska)

Jedinica mjere kg

25.29.12 25.29.12.00 25.3 25.30 25.30.11 25.30.11.10 25.30.11.50 25.30.11.70 25.30.12 25.30.12.30 25.30.12.50 25.30.13 25.30.13.30 25.30.13.50 25.30.21 25.30.21.00 25.30.22 25.30.22.00 25.4 25.40 25.40.12 25.40.12.30

kg

kom kom kom

Pomoni ureaji za kotlove: kondenzatori za energetske jedinice za vodenu i drugu paru Pomoni ureaji za kotlove iz sifara HS 84.02 ili 84.03 Kondenzatori za vodenu paru ili druge energetske jedinice za vodenu paru Dijelovi parnih kotlova Dijelovi parnih kotlova i kotlova za pregrijanu vodu Dijelovi za ureaje iz HS 8404.10 i 8404.20 Nuklearni reaktori, osim aparata za odvajanje izotopa Nuklearni reaktori Dijelovi nuklearnih reaktora, osim aparata za odvajanje izotopa Dijelovi nuklearnih reaktora Proizvodnja oruzja i municije Proizvodnja oruzja i municije Revolveri, pistolji, nevojno oruzje i slicne naprave Revolveri i pistolji (isklj. vojno vatreno oruzje, automatske, signalne, manevarske, pistolje za humano ubijanje zivotinja, oruzje koje se puni sprijeda, pistolje s oprugom, vazdusno ili plinsko oruzje, imitacije oruzja) Sacmare, puske, karabini i oruzje koje se puni sprijeda (uklj. kombinovane sacmare-puske i sportske puske koje podsjeaju na stapove za setnju) (isklj. vojno vatreno oruzje) Vatreno oruzje koje djeluje ispucavanjem eksplozivnog punjenja, d.n. (isklj. vojno vatreno oruzje) Ostalo oruzje (npr. puske sa oprugom, vazdusne puske i pistolji ili na plin i pendreci) (isklj. za vojne svrhe) kom kg kg kg kg kg kg

25.40.12.50 25.40.12.70 25.40.12.90 25.40.13 25.40.13.00

kom kom kom

Bombe, rakete i slicna vojna municija; granate, ostala municija i projektili, te njihovi dijelovi Patrone i druga municija i meci i njihovi dijelovi, uklj. sacmu i kapisle (isklj. za vojne svrhe) kg

146

146

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 25.40.14 25.40.14.00 25.5 25.50 25.50.11 25.50.11.34

Naziv Dijelovi ratnog i drugog oruzja Dijelovi i pribor iz HS 93.01 do HS 93.04 (isklj. ratno oruzje) Kovanje, presovanje, stancanje i valjanje metala; metalurgija praha Kovanje, presovanje, stancanje i valjanje metala; metalurgija praha Usluge kovanja metala Dijelovi kovani u zatvorenom kalupu od neobojenih metala za prijenosne osovine, radilice, bregaste osovine, kurble; radovi iz HS 7326; dijelovi masina, aparata i vozila iz HS 84, 85, 86, 87, 88, 90 (otvoreni alatni kovani dijelovi od celika) Dijelovi kovani u zatvorenom kalupu od obojenih metala za masine i mehanicke aparate isklj. za klipne motore, mlazne motore, elisno-mlazne, ostale plinske motore, opremu za dizanje i prijenos, i masine/vozila za upotrebu u graevinarstvu Dijelovi kopnenih vozila iz HS 87 (hladno istisnuti od celika) Hladno istisnuti celicni dijelovi za prijenosne osovine, bregaste osovine, radilice i kurble Ostali dijelovi klipnih motora i mehanickih pogona, iz HS 8483 (hladno istisnuti od celika) Hladno vuceni dijelovi od celika za masine i mehanicke aparate isklj. klipne motore Hladno vuceni dijelovi od celika za elektricne masine i ureaje; ureaje za snimanje i reprodukciju zvuka, televizijsko snimanje i reprodukciju slike i zvuka Proizvodi iz HS 7326; dijelovi vozila i aparata za sinska i kopnena vozila i aviona iz HS 86, 87, 88 (hladno vuceni od celika) Dijelovi masina, aparata, alata i vozila iz HS 84, 85, 87, 88, 90, hladno vuceni od obojenih metala Usluge stancanja metala Kovani (i precizno kovani) celicni dijelovi za kopnena vozila isklj. lokomotive i sinska vozila Kovani (i precizno kovani) celicni dijelovi za prijenosne osovine, radilice, bregaste osovine, kurble, kuista i klizne lezajeve (isklj. kuista sa kuglicnim ili valjkastim lezajevima) Dijelovi klipnih motora i mehanickih pogona iz HS 84.83 (od celika, kovani u kalupu) Dijelovi mehanicke i tehnicke opreme te orua za poljoprivredu, sumarstvo i trzisno orjentisano vrtlarstvo (od celika, kovani u kalupu) Celicni dijelovi kovani u kalupu za dizalice i opremu za dizalice, kranove, vitla, koloture, viljuskare, ostala vozila opremljena mehanizmima za dizanje/oprema za rukovanje, liftove, pomicne stepenice, transportere i prijenosne zicare Dijelovi za mehanicke pogone i ureaje iz HS 84.26, 84.29, 84.30 (od celika, kovani u kalupu) Celicni dijelovi kovani u kalupu za masine i aparate (isklj. za klipne motore, mlazne motore, elisno-mlazne, ostale plinske motore, opremu za dizanje i prijenos, masine za upotrebu u graevinarstvu) Celicni dijelovi kovani u kalupu za lokomotive ili sinska vozila zracne i svemirske letjelice, elektricne masine i opremu, opticke, foto-, kinematografske i mjerne aparate, aparate za kontrolu ili precizne aparate

Jedinica mjere

kg

kg

25.50.11.37

kg

25.50.11.51 25.50.11.52 25.50.11.53 25.50.11.54 25.50.11.56 25.50.11.57 25.50.11.58 25.50.12 25.50.12.10 25.50.12.20

kg kg kg kg kg kg kg

kg kg

25.50.12.30 25.50.12.40 25.50.12.50

kg kg kg

25.50.12.60 25.50.12.70

kg kg

25.50.12.80

kg

147

147

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 25.50.12.90 25.50.13 25.50.13.10 25.50.13.20 25.50.13.30 25.50.13.40 25.50.13.50 25.50.13.70 25.50.20 25.50.20.20 25.50.20.80 25.6 25.61 25.61.11 25.61.11.30 25.61.11.50 25.61.11.70 25.61.11.90 25.61.12 25.61.12.30 25.61.12.50 25.61.21 25.61.21.00 25.61.22 25.61.22.30 25.61.22.50 25.61.22.70 25.61.22.90 25.62

Naziv Dijelovi masina, aparata i vozila iz HS 84, 85, 87, 88, 90 (hladno vuceni od obojenih metala) Ostale usluge oblikovanja metala Oblikovanje limova od celika kao dijelova za kopnena vozila, isklj. za lokomotive i sinska vozila Dijelovi klipnih motora i mehanickih pogona iz HS 8483 (oblikovanje limova od celika) Oblikovanje limova od celika kao dijelova za masine i mehanicke aparate isklj. klipne motore Oblikovanje limova od celika kao dijelova za elektricne masine i ureaje; ureaje za snimanje i reprodukciju zvuka, televizijsko snimanje i reprodukciju slike i zvuka Proizvodi iz HS 7323, 7326; dijelovi namjestaja iz HS 9403; dijelovi kopnenih vozila i sinske opreme iz HS 86; aparati iz HS 90 (oblikovanje limova od obojenih metala) Proizvodi za domainstvo, dijelovi mehanickih pogona, aparata, namjestaja i vozila iz HS 84, 85, 86, 88, 94 (oblikovanje limova od obojenih metala) Metalurgija praha Celicni proizvodi metalurgije praha Dijelovi predmeta iz HS 84, 85, 86, 87, 88, 90 (proizvoda metalurgije praha obojenih metala) Povrsinska obrada i prevlacenje metala; masinska obrada metala Povrsinska obrada i prevlacenje metala Usluge prevlacenja metalom Prevlacenje metalom uranjanjem u rastopljene metale (pocincavanje galvanizacijom ili uranjanjem u kalaj) Prevlacenje metalom toplinskim prskanjem Prevlacenje cinkom elektrolizom (pocincavanje) Prevlacenje metalima osim cinka elektrolizom i hemijskom obradom (uklj. niklom, bakrom, hromom, plemenitim metalima, itd.), Usluge prevlacenja nemetalom Prevlacenje metala plastificiranjem (uklj. prevlacenje prahom) Ostala prevlacenja (fosfatiranje itd.) Usluge toplinske obrade metala, osim prevlacenja metalom Termicka obrada metala (isklj. prevlacenje metalom, plastificiranje) Ostale usluge povrsinske obrade metala Mokro oslikavanje i lakiranje metala Povrsinska obrada metala anodnom oksidacijom (eloksiranje metala) Povrsinska obrada metala parom (CVD/PVD) Ostala povrsinska obrada metala Masinska obrada metala

Jedinica mjere kg

kg kg kg kg kg kg

kg kg

ef. sati ef. sati ef. sati ef. sati

ef. sati ef. sati

ef. sati

ef. sati ef. sati ef. sati ef. sati

148

148

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 25.62.10 25.62.10.01 25.62.10.03 25.62.10.05

Naziv Usluge doraivanja (tokarenja) metalnih dijelova Tokareni metalni dijelovi za cesme, ventile i slicne artikle Tokareni metalni dijelovi za masine i mehanicke aparate Tokareni metalni dijelovi za kopnena vozila (isklj. za lokomotive ili sinska vozila, koji su dobijeni lijevanjem, kovanjem, presovanjem, stampanjem, valjanjem ili u metalurgiji praha) Tokareni metalni dijelovi za zracne i svemirske letjelice i satelite Tokareni metalni dijelovi za elektricne masine i ureaje; ureaje za snimanje i reprodukciju zvuka, televizijsko snimanje i reprodukciju slike i zvuka Tokareni metalni dijelovi za opticke, fotografske, kinematografske, kontrolne ili precizne instrumente i aparate Tokareni metalni dijelovi za proizvode iz HS 73.26, 74.19, 76.16; tokareni metalni dijelovi za vozila i aparate za popravku zeljeznickih sina iz HS 86 Ostale usluge masinske obrade metala Metalni dijelovi (isklj. tokarene metalne dijelove) Proizvodnja sjeciva, alata i metalnih proizvoda za opu namjenu Proizvodnja sjeciva Nozevi (osim za masine), makaze i njihove ostrice Stolni nozevi (isklj. nozeve za ribu i maslac) s drskom od nehrajueg celika Stolni nozevi (isklj. nozeve za ribu i maslac) s drskom koja nije od nehrajueg celika (posrebrenom, pozlaenom, platiniranom, od drveta, plastike, itd.) Nozevi s fiksnim sjecivom, uklj. povrtlarske nozeve, isklj. nozeve za ribu, maslac/stolne nozeve s fiksnim sjecivom, nozeve i sjeciva za masine ili mehanicku primjenu - s drskom od baznih metala Nozevi na sklapanje Nozevi/sjeciva, sa drskom od osnovnih metala, sjeciva za nozeve uklj. povrtlarske nozeve isklj. nozeve za ribu i maslac, nozeve/sjeciva za masine ili mehanicku primenu Makaze, krojacke makaze i sl. makaze i njihova sjeciva (uklj. sjeciva za makaze) Alati za brijanje, britve i njihovi zileti, ukljucujui i zilete u trakama Brijaci, njihovi dijelovi (isklj. zilete) Sigurnosni zileti (uklj. one u trakama) Ostali nozevi i pribor; pribor za manikiranje i pedikiranje Nozevi za papir, otvaranje pisama, brisanje (struganje - radiranje), siljala za olovke i sjeciva za njih (uklj. rucna siljala) (isklj. masinice za ostrenje olovki) Setovi i sprave za manikir i pedikir (uklj. turpije za nokte) Nozevi za sjecenje, komadanje i sjeckanje, sprave za sisanje kose i slicni proizvodi za pribor za jelo

Jedinica mjere

kg kg kg

25.62.10.07 25.62.10.09 25.62.10.11 25.62.10.13 25.62.20 25.62.20.00 25.7 25.71 25.71.11 25.71.11.15 25.71.11.30 25.71.11.45

kg kg kg kg

kg

kom kom kom

25.71.11.60 25.71.11.75 25.71.11.90 25.71.12 25.71.12.30 25.71.12.80 25.71.13 25.71.13.30 25.71.13.50 25.71.13.70

kom kom kom

kom kom

kom kom kom

149

149

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 25.71.14 25.71.14.30 25.71.14.80 25.71.15 25.71.15.00 25.72 25.72.11 25.72.11.30 25.72.11.50 25.72.11.70 25.72.12 25.72.12.30 25.72.12.50 25.72.12.70 25.72.13 25.72.13.30 25.72.13.50 25.72.13.70 25.72.14 25.72.14.10 25.72.14.20 25.72.14.30 25.72.14.40

Naziv

Jedinica mjere

Kasike, viljuske, kutlace, kasike za pjenu, lopatice za kolace, nozevi za ribu, maslac, stipaljke za seer i slican kuhinjski i stolni pribor Pribor za jelo (isklj. stolne nozeve, uklj. nozeve za ribu i nozeve za maslac) i slican stolni pribor od nehrajueg celika ili drugih osnovnih metala Pribor za jelo (isklj. stolne nozeve, uklj. nozeve za ribu i nozeve za maslac) i slican stolni pribor od osnovnih metala, pozlaen, posrebren ili platiniran Macevi, sablje, bajonete, koplja i slicno oruzje, te njihovi dijelovi Macevi, sablje, bajonete, koplja i slicno oruzje, te njihovi dijelovi Proizvodnja brava i okova Katanci i brave za motorna vozila; brave za namjestaj od osnovnih metala Katanci od osnovnih metala Brave za motorna vozila, od osnovnih metala Brave za namjestaj, od baznih metala Ostale brave od osnovnih metala Cilindricne brave za vrata u zgradama, od baznih metala Ostale brave za vrata u zgradama, od baznih metala (isklj. cilindricne) Brave od baznih metala (isklj. katance, brave za motorna vozila, brave za namjestaj i brave za vrata u zgradama) Zatvaraci (kopce) i okviri sa zatvaracima; kljucevi isporuceni posebno; dijelovi Zatvaraci (kopce) i okviri s kopcama za brave od osnovnih metala (isklj. zatvarace i kopce za rucne torbe, torbe za spise i poslovne kase) Kljucevi od baznih metala dostavljeni posebno (uklj. grubo lijevani, kovani ili otisnuti, kostur kljuca) Dijelovi za katance, brave, kopce i okvirove brava, od baznih metala kg kg kg kom kom kom kom kom kom kg kom kom

Sarke, okovi, pribor i slicni proizvodi za motorna vozila, vrata, prozore, namjestaj i slicno, od osnovnih metala Sarke, od baznih metala Tockii od osnovnih metala (za namjestaj i sl.) s nosacima Nosaci, pribor i slicni proizvodi od baznih metala pogodni za motorna vozila (isklj. sarke, tockie, brave i kljuceve) Nosaci, pribor i slicni proizvodi pogodni za graevinarstvo (isklj. sarke, tockie, brave i kljuceve, spijunke opremljene optickim elementima i reze za vrata koje se otvaraju kljucem) Nosaci, pribor i slicni proizvodi od baznih metala pogodni za namjestaj (isklj. sarke, tockie, brave i kljuceve) Ostali nosaci, pribor i slicni proizvodi od baznih metala (isklj. za motorna vozila, zgrade ili namjestaj) Automatski zatvaraci vrata, od baznih metala kg kg kg kg

25.72.14.50 25.72.14.60 25.72.14.70

kg kg kg

150

150

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 25.72.14.80

Naziv Vjesalice za sesire, kuke za sesire, drzaci, vjesalice za kapute, drzaci za peskire, police za sue ili odjeu, drzaci za cetke i drzaci za kljuceve od baznih metala (isklj. vjesalice za kapute u obliku namjestaja) Proizvodnja alata Rucni alat za upotrebu u poljoprivredi, vrtlarstvu i sumarstvu Asovi i lopate Vile za upotrebu u poljoprivredi, povrtlarstvu i sumarstvu Krampe, pijuci, motike i grablje Sjekire, kosiri i slicni alati za sjecenje i cijepanje (isklj. sjekire za led) Orezne makaze i slicne jednorucne povrtne makaze (uklj. makaze za perad) (isklj. povrtne makaze koje imaju kolut za prste, povrtlarske nozeve) Makaze za "zivu ogradu", povrtlarske makaze za rukovanje s obje ruke i slicne makaze za rukovanje s obje ruke Ostali rucni alat (isklj. nozeve na sklapanje) Rucne pile; sjeciva za pile svih vrsta Rucne pile (isklj. rucne pile s motorom) Sjeciva za trakaste pile Sjeciva za cirkularne pile sa radnim dijelom od celika (uklj. sa sjecivom za narezivanje zljebova ili reznim sjecivom) Sjeciva za cirkularne pile sa radnim dijelom od ostalih metala (uklj. sa sjecivom za narezivanje zljebova ili reznim sjecivom, njihove dijelove) Sjeciva za ravne pile za obradu metala Sjeciva za pile sa radnim dijelom od celika za obradu metala, sjeciva za pile s radnim dijelom od ostalih materijala, isklj. trakasta, cirkularna, lancana ili ravna sjeciva za pile Sjeciva za pile sa radnim dijelom od celika za obradu drugih materijala osim metala (isklj. trakasta, cirkularna, ravna ili sjeciva za pile koje se koriste kao muzicki instrumenti) Ostali rucni alat Turpije, raspe i slicni alati (isklj. sila i turpije za masinske alate) Pincete Stipaljke, klijesta i slicni alati (uklj. klijesta za rezanje) (isklj. pincete, masice za seer) Makaze za rezanje metala i slican rucni alat Sjekaci cijevi, sjekaci klinova, sila za probijanje i slicni rucni alati isklj. probijace i turpije za masinski alat, kancelarijske probijace za papir, probijace za karte) Rucni kljucevi i odvijaci za vijke, nepodesivi (uklj. moment-kljuceve) (isklj. vodoinstalaterske kljuceve-kljuceve za cesme) Rucni kljucevi i odvijaci za vijke, podesivi (uklj. moment-kljuceve) (isklj. vodoinstalaterske kljuceve-kljuceve za cesme) Izmjenljivi nastavci za kljuceve Rucni alati za busenje, narezivanje navoja ili probijanje isklj. izmjenljive rucne alate, masinske alate ili rucne alate na struju, pneumatske ili rucne alate s ugraenim motorom

Jedinica mjere kg

25.73 25.73.10 25.73.10.10 25.73.10.20 25.73.10.30 25.73.10.40 25.73.10.50 25.73.10.60 25.73.10.70 25.73.20 25.73.20.10 25.73.20.20 25.73.20.30 25.73.20.50 25.73.20.93 25.73.20.95 25.73.20.99 25.73.30 25.73.30.13 25.73.30.15 25.73.30.17 25.73.30.23 25.73.30.25 25.73.30.33 25.73.30.35 25.73.30.37 25.73.30.53

kg kg kg kg kg kg kg

kg kg kg kg kg kg kg

kg kg kg kg kg kg kg kg kg

151

151

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 25.73.30.55 25.73.30.57 25.73.30.63 25.73.30.65 25.73.30.73 25.73.30.77 25.73.30.83 25.73.30.85 25.73.30.87 25.73.40 25.73.40.14 25.73.40.16 25.73.40.19 25.73.40.23 25.73.40.25

Naziv Cekii i maljevi s radnim dijelom od metala Blanje, dlijeta i slicni rezni alati za obradu drveta Sarafcigeri Rucni alat za domainstvo Ostali alat za zidare, modelare, cementere, fasadere i molere Ostali rucni alati (uklj. alate s patronom za zakivanje), alati za malterisanje i slicni alati Let lampe (isklj. aparate za plinsko zavarivanje) Mengele, stege i slicno Nakovnji, prijenosne kovacnice, brusevi s postoljem na rucni ili nozni pogon (isklj. brusni kamen i sl. kao zaseban dio) Zamjenljivi dijelovi za rucni alat na mehanicki ili elektricni pogon i za alatne masine Alat za izradu unutrasnjih navoja na metalu Alat za izradu vanjskih navoja na metalu Ostali alat za izradu vanjskih i unutrasnjih navoja na metalu (isklj. radne i alatne drzace za masine ili rucni alat, za obradu metala) Busilice sa radnim dijelom od dijamanata ili aglomerisanih dijamanata (isklj. radne i alatne drzace za masine ili rucni alat, za busenje kamena) Zidarske busilice s radnim dijelom od drugih materijala, osim od dijamanta ili aglomerisanog dijamanta (isklj. radne i alatne drzace za masine ili rucni alat, za busenje kamena) Busilice sa radnim dijelom od sinterovanih metalnih karbida, za busenje metala (isklj. neugraene plocice od sinterovanog metalnog karbida, stapie, vrhove i sl. elemente za alat) Busilice s radnim dijelom od brzoreznog (HSS) celika, za busenje metala (isklj. radne i alatne drzace za masine ili rucni alat, za busenje kamena) Busilice, s radnim dijelom od drugih materijala, osim od dijamanta ili aglomerisanog dijamanta ili sinterovanih metalnih karbida, za busenje metala (isklj. one sa radnim dijelom od brzoreznog celika) Busilice (isklj. radne i alatne drzace za masine ili rucni alat, s radnim dijelom od dijamanta ili aglomerisanog dijamanta, za busenje kamena, zidarske busilice, busilice za metal) Alati za razbusivanje ili provlacenje, s radnim dijelom od dijamanta ili aglomerisanog dijamanta (isklj. radne i alatne drzace za masine ili rucni alat za busenje zemlje) Bor masine za obradu metala s radnim dijelom od materijala koji nisu dijamant ili aglomerisani dijamant Bor masine ili masine za provlacenje (isklj. radne i alatne drzace za masine ili rucni alat, s radnim dijelom od dijamanta ili aglomerisanog dijamanta, alate za obradu metala, alate za busenje zemlje) Masine za provlacenje za obradu metala s radnim dijelom od materijala koji nisu dijamant ili aglomerisani dijamant

Jedinica mjere kg kg kg kg kg kg kg kg kg

kg kg kg kg kg

25.73.40.27

kg

25.73.40.31 25.73.40.33

kg kg

25.73.40.35

kg

25.73.40.37 25.73.40.44 25.73.40.45

kg kg kg

25.73.40.48

kg

152

152

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 25.73.40.50

Naziv Glodala, s radnim dijelom od sinterovanih metalnih karbida za obradu metala isklj. neugraene plocice od sinterovanog metalnog karbida, stapie, vrhove i sl. elemente za alat) Glodala, s drskom, za obradu metala (osim onih s radnim dijelom od sinterovanog metalnog karbida) Vijcana glodala za obradu metala (isklj. ona s radnim dijelom od sinterovanih metalnih karbida) Glodala, s radnim dijelom od drugih materijala osim od sinterovanih metalnih karbida za obradu metala (uklj. provrtace) (isklj. s drskom) Glodala (isklj. za obradu metala) Tokarski alati za metal, s radnim dijelom od sinterovanih metalnih karbida (isklj. neugraene plocice od sinterovanih metalnih karbida, stapie, vrhove i sl. elemente za alate) Tokarski alati za metal, s radnim dijelom od materijala koji nije kermet Alati za tokarenje (isklj. radne i alatne drzace za masine ili rucni alat, za obradu metala) Zamjenljivi dijelovi rucnih alata, s dijamantskim radnim dijelom Nastavci za odvijace s radnim dijelom koji nije od dijamanta ili aglomerisanih dijamanata (isklj. radne i alatne drzace za masine ili rucne alate) Alati za rezanje zupcanika s radnim dijelom od materijala koji nisu dijamant ili aglomerisani dijamant (isklj. radne i alatne drzace za masine ili rucni alat) Zamjenljivi dijelovi rucnih alata, s radnim dijelom od sinterisanih metalnih karbida (isklj. neugraene plocice od sinterovanog metalnog karbida, stapie, vrhove i sl. elemente za alat) Zamjenljivi dijelovi alata od ostalih materijala

Jedinica mjere kg

25.73.40.61 25.73.40.65 25.73.40.67 25.73.40.69 25.73.40.71

kg kg kg kg kg

25.73.40.74 25.73.40.79 25.73.40.81 25.73.40.83 25.73.40.85 25.73.40.87

kg kg kg kg kg kg

25.73.40.89 25.73.50 25.73.50.13 25.73.50.15 25.73.50.20 25.73.50.30 25.73.50.50 25.73.50.60 25.73.50.70 25.73.50.80 25.73.60 25.73.60.13 25.73.60.18

kg

Kalupi, modelne ploce za livnice metala; modeli za kalupe; kalupi za sve vrste materijala Kalupi u obliku kutija za livnice metala, kalupne osnove, kalupni sabloni (isklj. kalupne sablone od drveta) Modeli za kalupe od drveta Kalupi za livenje brizganjem ili pod pritiskom, za metal i metalne karbide (osim kalupa za ingote) Alati za kalupljenje metala ili metalnih karbida (isklj. kalupe za livenje brizganjem ili pod pritiskom) Alati za kalupljenje stakla Alati za kalupljenje mineralnih supstanci Alati za kalupljenje livenjem, brizganjem ili pod pritiskom za gumu ili plastiku Alati za kalupljenje za gumu ili plastiku (isklj. kalupe za livenje, brizganjem ili pod pritiskom) Ostali alati Alati za busenje stijena ili zemlje s radnim dijelom od kermeta Zamjenljivi alati za busenje stijena ili zemlje s radnim dijelom od materijala koji nisu sinterisani metalni karbid ili kermet kg kg kg kom kom kom kom kom kom kom

153

153

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 25.73.60.23 25.73.60.24 25.73.60.33 25.73.60.39 25.73.60.43 25.73.60.45 25.73.60.53 25.73.60.55 25.73.60.63 25.73.60.65 25.73.60.67 25.73.60.90 25.9 25.91 25.91.11 25.91.11.00 25.91.12

Naziv Kalupi za izvlacenje ili istiskivanje metala, s radnim dijelom od dijamanta ili aglomerisanih dijamanta (isklj. radne i alatne drzace za masine ili rucni alat) Kalupi za izvlacenje ili istiskivanje metala (isklj. neugraene plocice, stapie, vrhove, sipke, granule od sinterisanih metalnih karbida i kermeta) Alati za presovanje, kovanje ili probijanje metala (isklj. radne i alatne drzace za masine ili rucni alat) Alati za presovanje, kovanje ili probijanje (isklj. radne i alatne drzace za masine ili rucni alat, alat za obradu metala) Nozevi i sjeciva za masine ili mehanicke sprave za obradu metala Nozevi i sjeciva za masine ili mehanicke sprave za obradu drveta Cirkularni nozevi i sjeciva za kuhinjske aparate ili masine koje se koriste u prehrambenoj industriji Nozevi i sjeciva za kuhinjske aparate ili masine koje se koriste u prehrambenoj industriji (isklj. cirkularne nozeve) Nozevi i sjeciva za masine koje se koriste u poljoprivredi, povrtlarstvu i sumarstvu (isklj. pluzna rala i diskove za drljace) Nozevi i sjeciva za masine ili mehanicke sprave Zamjenljivi umetci za alate, neugraeni, od sinterisanih metala karbida i kermeta Neugraene plocice, stapii, vrhovi i slicno za alate, od sinterisanih metalnih karbida ili kermeta (isklj. zamjenljive umetke) Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala Proizvodnja celicnih buradi i slicnih posuda od celika

Jedinica mjere kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

Rezervoari, burad, konzerve i slicna ambalaza, za sve vrste materijala (osim za plin) od zeljeza i celika, kapaciteta 50 l, ali 300 l, neopremljeni mehanickim ili toplinskim ureajima Rezervoari, burad, cisterne, konzerve, ... (isklj. za plin) od zeljeza ili celika, 50 l, 300 l kom

Rezervoari, burad, konzerve (osim onih koje se zatvaraju lemljenjem ili pertliranjem) kutije i slicni spremnici, za sve vrste materijala (osim za plin) od zeljeza i celika, kapaciteta < 50 l, neopremljeni mehanickim ili toplinskim ureajima Rezervoari, burad, konzerve, itd. (isklj. za plin), od zeljeza ili celika, < 50 l Proizvodnja ambalaze od lakih metala Limenke od zeljeza ili celika, koje se zatvaraju lemljenjem ili pertliranjem, kapaciteta < 50 l Limenke za konzervisanu hranu i pie, od zeljeza ili celika, zapremine < 50 l, limenke hrane Limenke za konzervisanu hranu i pie, od zeljeza ili celika, zapremine < 50 l, pia Limenke, osim za konzervisanu hranu i pie, od zeljeza ili celika, < 50 l kom kom kom kom

25.91.12.00 25.92 25.92.11 25.92.11.33 25.92.11.35 25.92.11.50 25.92.12 25.92.12.10

Aluminijska burad, burad, limenke i slicni spremnici za sve vrste materijala (osim za plin), kapaciteta 300 l Aluminijski sklopivi cjevasti spremnici kapaciteta 300 l, za ostale materijale osim komprimiranog ili tekueg plina kom

154

154

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 25.92.12.30 25.92.12.50 25.92.12.60 25.92.12.80 25.92.13 25.92.13.30 25.92.13.50 25.92.13.70 25.93 25.93.11 25.93.11.30 25.93.11.50 25.93.12 25.93.12.30 25.93.12.50

Naziv Aluminijski cvrsti cjevasti spremnici, kapaciteta 300 l, za sve materije, osim komprimiranog ili tekueg plina (isklj. aerosole) Aluminijski necjevasti spremnici, kapaciteta 50 l ali 300 l, za sve materije, osim komprimiranog ili tekueg plina Aluminijski aerosol spremnici, kapaciteta 300 l Necjevasti aluminijski spremnici, kapaciteta < 50 l, za ostale materijale osim komprimiranog ili tekueg plina Cepovi, zatvaraci, kapice i poklopci za flase od osnovnih metala Krunski cepovi, od zeljeza ili celika Olovni cepovi, zatvaraci, kapice i poklopci, aluminijski cepovi, zatvaraci, kapice i poklopci promjera > 21 mm Zatvaraci, cepovi, kapice i poklopci, od baznih metala (isklj. olovne, krunske cepove, aluminijske zatvarace, cepove, kapice i poklopce promjera > 21 mm) Proizvodnja proizvoda od zice, lanaca i opruga

Jedinica mjere kom kom kom kom

kom kg kg

Upletene zice, uzad i kablovi, pletene trake, pletivo i slicno od zeljeza i celika, elektricno neizolovani Zeljezne ili celicne upletene zice, uzad i kablovi (uklj. upletenu zicu i kabal ili uzad elektricno neizolovane, sa priborom ili bez njega) (isklj. elektricno izolovane) Zeljezne ili celicne pletene trake, uzad i slicno (isklj. elektricno izolovane) kg kg

Bodljikava zica od zeljeza i celika; upletena uzad i kablovi, pletene trake i slicno od bakra i aluminija, elektricno neizolovani Bodljikava zica i zapletena bodljikava zica, od celika ili celicne zice Bakarna upletena zica, kablovi, pletene trake i sl. (isklj. elektricno neizolovanu, bodljikavu zicu i labavo uvrnutu nebodljikavu duplu zicu za ograde, izolovanu elektricnu zicu i kablove) Aluminijska upletena zica, kablovi, pletene trake i sl. (isklj. elektricno izolovanu, bodljikavu zicu i labavo uvrnutu nebodljikavu duplu zicu za ograde, izolovanu elektricnu zicu i kablove) kg kg

25.93.12.70

kg

25.93.13 25.93.13.13 25.93.13.15 25.93.13.20

Platno, resetke, mreze i ograde od zeljezne, celicne i bakrene zice; istegnute resetke od zeljeza, celika i bakra Beskonacne trake za masine, od nehrajueg celika Tkanine, uklj. beskonacne trake, od zeljezne ili celicne zice (isklj. beskonacne trake za masine od nehrajueg celika) Zavarene resetke, mreze i ograde, napravljene od zice promjera 3 mm, s mrezom velicine 100 cm² uklj. s poleinom od papira, kakve se koriste pri cementiranju i malterisanju Zavarene resetke, mreze i ograde, napravljene od zice promjera < 3 mm (uklj. s poleinom od papira, kakve se koriste pri cementiranju i malterisanju) Tkane nezavarene zicane mreze, resetke i ograde (isklj. prevucene plastikom) Tkane nezavarene zicane mreze, resetke i ograde, prevucene plastikom Vuceno zeljezo ili celik kg kg kg

25.93.13.30 25.93.13.43 25.93.13.45 25.93.13.50

kg kg kg kg

155

155

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 25.93.13.60 25.93.14 25.93.14.10 25.93.14.80 25.93.15 25.93.15.10 25.93.15.30 25.93.15.50

Naziv Tkanine, resetke i mreze od bakarne zice i mreze od vucenog bakra (uklj. od bakrenih legura, beskonacne vrpce od bakrene zice) Ekseri, cavlii, eksercii za crtau tablu, spajalice i slicni proizvodi Zeljezni i celicni eksercii za crtae table (isklj. s bakrenom glavom ili bakrenim siljkom) Ostali ekseri, klinovi, rajsnadle, klamerice i slicni proizvodi Zice, sipke, cijevi, ploce, elektrode, oblozene ili ispunjene topiteljima Elektrode prevucene baznim metalima, za elektrolucno zavarivanje Suplja zica od baznih metala za elektrolucno zavarivanje (isklj. zicu i sipke od supljeg lema, lema koji se sastoji od legure koja sadrzi 2% bilo kojeg plemenitog metala) Sipke prevucene baznim metalima i suplja zica za lemljenje/ tvrdo lemljenje/zavarivanje plamenom isklj. zicu/sipke od supljeg lema, lema koji se sastoji od legure koja sadzi 2% bilo kojeg plemenitog metala) Zice od baznih metala i sipke od aglomerisanog praha osnovnih metala, koje se koriste za rasprsivanje (uklj. dijelove) Opruge i listovi za opruge od zeljeza i celika; bakrene opruge Zeljezne i celicne toplo oblikovane lisnate opruge i listovi za njih Zeljezne i celicne toplo oblikovane nelisnate opruge i listovi za njih Zeljezne i celicne hladno oblikovane lisnate opruge i listovi za njih Zeljezne i celicne toplo oblikovane spiralne opruge Zeljezne i celicne hladno oblikovane spiralne kompresione opruge Zeljezne i celicne hladno oblikovane spiralne zatezne opruge Zeljezne i celicne hladno oblikovane spiralne opruge (isklj. spiralne kompresione opruge, spiralne zatezne opruge) Zeljezne i celicne torzione spiralne opruge Zeljezne i celicne disk opruge Zeljezne i celicne opruge (isklj. lisnate opruge i listove za njih, spiralne opruge, torzione opruge, disk opruge) Opruge, od bakra (uklj. legure bakra) (isklj. satne opruge) Lanci (osim transmisijskih) i njihovi dijelovi Zeljezni/celicni lanci s ojacanim clancima isklj. lance s ugraenm ostricom ili ostal proizvod gdje lanci imaju pomonu ulogu, sigurnosne lance za vrata, geodetske lance, imitacije nakita Ostali lanci sa zavarenim clancima (isklj. siroke karike) od zeljeza i celika, presjeka 16 mm Ostali lanci sa zavarenim clancima (isklj. siroke karike) od zeljeza i celika, presjeka >16 mm Zeljezni ili celicni lanci protiv klizanja (lanci za snijeg) isklj. lance s ugraenm ostricom ili ostal proizvod gdje lanci imaju pomonu ulogu, sigurnosne lance za vrata, geodetske lance

Jedinica mjere kg

kg kg

kg kg kg

25.93.15.70 25.93.16 25.93.16.13 25.93.16.15 25.93.16.17 25.93.16.31 25.93.16.33 25.93.16.35 25.93.16.37 25.93.16.53 25.93.16.55 25.93.16.60 25.93.16.80 25.93.17 25.93.17.10

kg

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

kg

25.93.17.23 25.93.17.25 25.93.17.30

kg kg kg

156

156

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 25.93.17.50

Naziv Zeljezni ili celicni lanci isklj. spojene lance, lance protiv klizanja (lanci za snijeg), sa ojacanim clancima i varenjem spojenim clancima, lancane testere i ostale proizvode, kod kojih lanac ima pomonu ulogu, lance za geodetsko mjerenje Lanci i njihovi dijelovi, od bakra Dijelovi lanaca, d.n., od zeljeza i celika

Jedinica mjere kg

25.93.17.70 25.93.17.80 25.93.18 25.93.18.00 25.94 25.94.11 25.94.11.13 25.94.11.15 25.94.11.17 25.94.11.23 25.94.11.25 25.94.11.27 25.94.11.29 25.94.11.31 25.94.11.33 25.94.11.35 25.94.11.39 25.94.11.53 25.94.11.57 25.94.11.73 25.94.11.75 25.94.11.83 25.94.11.85 25.94.11.87

kg kg

Igle za sivenje, igle za pletenje, igle za uvlacenje, igle za heklanje, igle za vezenje i slicni proizvodi, za rucnu upotrebu od zeljeza ili celika; sigurnosne igle i ostale igle od zeljeza ili celika Igle za sivenje, heklanje, sila...od zeljeza ili celika, za rucnu upotrebu Proizvodnja veznih i vijcanih proizvoda Vijci s navojem od zeljeza ili celika, d. n. Sarafi izraeni tokarenjem, od sipki, profila ili zice, s tijelom debljine 6 mm Ostali sarafi i vijci za ucvrsivanje dijelova zeljeznickih kolosijeka, od zeljeza ili celika Sarafi i vijci bez glave, od celika Sarafi s ravnim ili unakrsnim utorom, od nehrajueg celika Ostali sarafi i vijci s glavom Sarafi s sestougaonom supljinom na glavi sarafa, od nehrajueg celika Ostali sarafi s sestougaonom supljinom na glavi sarafa Sestougaoni vijci s glavom, od nehrajueg celika Zeljezni i celicni sestougaoni vijci s glavom, zatezne cvrstoe < 800 MPa (isklj. od nehrajueg celika) Zeljezni i celicni sestougaoni vijci s glavom, zatezne cvrstoe 800 MPa (isklj. od nehrajueg celika) Zeljezni i celicni vijci s glavom (isklj. sestougaone vijke) Zeljezni i celicni sarafi za drvo Zeljezni ili celicni sarafi s kukom i prstenasti sarafi Samourezni sarafi od nehrajueg celika (isklj. mehanizme s navojem koji se koriste za prijenos pokreta ili kao aktivni dio masine) Zeljezni i celicni samourezni sarafi (isklj. od nehrajueg celika, mehanizme s navojem koji se koriste za prijenos pokreta ili kao aktivni dio masine) Zeljezne i celicne matice izraene tokarenjem od sipki, profila ili zice, punog presjeka i precnika otvora 6 mm Matice od nehrajueg celika (isklj. matice izraene tokarenjem od sipki, profila i zice, punog presjeka i precnika otvora 6 mm) Zeljezne i celicne matice (uklj. matice koje se automatski zatvaraju) (isklj. od nehrajueg celika, izraene tokarenjem od sipke, profila ili zice, punog presjeka i promjera otvora 6 mm) Proizvodi s navojem, d.n., od zeljeza i celika Proizvodi bez navoja od zeljeza ili celika, d. n. Zeljezne i celicne elasticne podloske i druge sigurnosne podloske Zeljezne i celicne podloske (isklj. elasticne i druge sigurnosne podloske) kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

25.94.11.90 25.94.12 25.94.12.10 25.94.12.30

kg

157

157

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 25.94.12.50 25.94.12.70 25.94.13 25.94.13.10 25.94.13.40

Naziv Zeljezne i celicne zakovice (uklj. dijelom udubljene zakovice) (isklj. cjevaste ili racvaste zakovice za sve svrhe) Zeljezni ili celicni klinovi i klinasti eksercii i slicni proizvodi bez navoja (isklj. podloske, zakovice) Vezni proizvodi sa ili bez navoja od bakra Podloske, zakovice, klinovi, klinasti cavlii i slicno, proizvodi bez navoja, od bakra Bakarni sarafi, vijci i matice (isklj. zasiljene sarafe, cepove s navojem, mehanizme s navojem koji se koriste za prijenos pokreta/kao aktivni dio masine, sarafi s kukom i prstenasti sarafi) Bakreni proizvodi s navojem, d.n. Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.

Jedinica mjere kg kg

kg kg

25.94.13.70 25.99 25.99.11 25.99.11.10 25.99.11.27 25.99.11.31 25.99.11.35 25.99.11.37 25.99.12 25.99.12.17 25.99.12.23 25.99.12.29 25.99.12.37 25.99.12.43 25.99.12.49 25.99.12.53 25.99.12.55 25.99.12.57 25.99.12.70 25.99.12.80 25.99.21 25.99.21.30 25.99.21.50

kg

Sudoperi, umivaonici, kade i ostale sanitarije i njihovi dijelovi od zeljeza, celika, bakra i aluminija Sudoperi i umivaonici, od nehrajueg celika Kade, od zeljeza ili celika Sanitarije i njihovi dijelovi, od zeljeza i celika Sanitarije i njihovi dijelovi, od bakra Sanitarije i njihovi dijelovi, od aluminija kom kom kg kg kg

Stolni, kuhinjski i ostali proizvodi za domainstvo, te njihovi dijelovi od zeljeza, celika, bakra i aluminija Stolni, kuhinjski ili drugi proizvodi za domainstvo, od lijevanog zeljeza Stolni proizvodi, od nehrajueg celika Proizvodi za kuhinju i domainstvo i njihovi dijelovi, od nehrajueg celika (isklj. pribor za jelo) Ostali stolni, kuhinjski i proizvodi za domainstvo, od zeljeza ili celika (isklj. lijevano zeljezo), emajlirani Stolni predmeti... od zeljeza i celika, d.n. Ostali predmeti, lakirani ili obojeni Stolni, kuhinjski i ostali proizvodi za domainstvo i njihovi dijelovi... od bakra Stolni, kuhinjski i ostali proizvodi za domainstvo i njihovi dijelovi, od lijevanog aluminija Stolni, kuhinjski i ostali proizvodi za domainstvo i njihovi dijelovi, od aluminija, ostali Mehanicki rucni aparati, mase 10 kg, za hranu i pie Zeljezna i celicna vuna, jastucii, rukavice i slicni proizvodi za ribanje, poliranje i slicne namjene kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

Oklopljene ili ojacane blagajne, prenosive sigurnosne blagajne, te vrata i pregrade za trezore, kutije za novac ili isprave i slicno od osnovnih metala Oklopljene ili ojacane blagajne i sefovi od baznih metala Armirana ili blindirana vrata za trezorske zgrade, pretince s bravom za trezore, od baznih metala kom kg

158

158

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 25.99.21.70 25.99.22

Naziv Kutije za novce ili isprave i slicno, od baznih metala

Jedinica mjere kg

Ormari za arhive, ormari za kartonske kutije za sortiranje dokumenata, regali za papir, stalci za pera, stalci za pecate i slicna kancelarijska ili stolna oprema od osnovnog metala, osim kancelarijskog namjestaja Ormari za arhive, ormari za kartoteke, ... ili oprema za radni sto, od baznih metala kg

25.99.22.00 25.99.23 25.99.23.30 25.99.23.50 25.99.23.70 25.99.24 25.99.24.00 25.99.25

Mehanizmi za korice sa slobodnim listovima i za fascikle, spajalice za pisma, slicni kancelarijski predmeti i spajalice u "traci" od osnovnih metala Mehanizmi za korice sa slobodnim listovima ili za fascikle, od baznih metala Spajalice u traci, za upotrebu u kancelariji, tapaciranje i pakovanje, od baznih metala Kancelarijski predmeti kao stipaljke za spise, uglovi za pisma,... od osnovnih metala Figurice i slicni ukrasi, okviri za fotografije, slike i slicno, te ogledala od osnovnih metala Figurice, okviri za slike, ogledala i ostali ukrasni predmeti od osnovnih metala kg kg kg kg

Kopce, okviri s kopcama, spone, snale, usice, rupice i slicno od osnovnih materijala, za odjeu, obuu, rucne torbe, putne predmete i druge gotove proizvode; cjevaste ili racvaste zakovice od osnovnih materijala; perle i sljokice Kukice, usice, rupice, i slicno za odjeu, obuu, rucne torbe, putne predmete i druge gotove proizvode, od baznih metala, isklj. kopce, zakovice i drikere Cjevaste ili racvaste zakovice, od baznih metala Predmeti kao sto su kopce (zatvaraci), okviri s kopcama,...; dijelovi od baznih metala Elise za brodove i camce i njihove lopatice Elise za brodove i camce i njihove lopatice Ostali proizvodi od osnovnih metala, d. n. Zeljeznicki ili tramvajski sinski sklopovi i oprema i njihovi dijelovi Zeljezna i celicna sidra i njihovi dijelovi (isklj. zidarske ankere) Proizvodi od netemperiranog lijevanog zeljeza, d.n. Lijevani proizvodi, od zeljeza i celika, d.n. Kovani ili presovani proizvodi od zeljeza ili celika, d.n. Gotovi proizvodi od zeljezne/celicne zice; kafezi za ptice, zamke, itd., omce za hranjenje, brnjice za zivotinje, kopce za madrace, mesarske kuke, korpe za otpadni papir, isklj. abazure za lampe) Zeljezne ili celicne kutije za burmut, kutije za cigarete, kozmetiku te kutije i kutijice za pudere, i slicni dzepni proizvodi Snale, ukosnice, igle za uvojke, drzaci uvojaka, vikleri za kosu i slicno i njihovi dijelovi, od metala (isklj. elektro-termicke ureaje za ureivanje kose) Cesljevi, snale za kosu i slicno (isklj. od tvrde gume ili plastike, elektro-termicke ureaje za ureivanje kose) Zeljezne ili celicne merdevine i stepenice (isklj. kovane ili presovane) Palete i slicne podloge za rukovanje robom, od zeljeza i celika Zeljezni ili celicni kalemovi za kablove, cijevi i slicno kg kg kg kg kg kg kom kg kg kg

25.99.25.30 25.99.25.50 25.99.25.70 25.99.26 25.99.26.00 25.99.29 25.99.29.10 25.99.29.11 25.99.29.13 25.99.29.19 25.99.29.22 25.99.29.25

25.99.29.27 25.99.29.28 25.99.29.29 25.99.29.31 25.99.29.33 25.99.29.35

kg kg kg kom kg kg

159

159

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 25.99.29.37 25.99.29.41 25.99.29.49 25.99.29.55 25.99.29.58 25.99.29.63

Naziv Zeljezni ili celicni nemehanicki ventilatori, oluci, kuke i slicni proizvodi za upotrebu u graevinskoj industriji (isklj. kovane ili presovane) Rupicaste posude i slicni proizvodi od zeljeza ili celika za filtriranje vode pri ulazu u kanalizaciju (isklj. kovane ili presovane) Proizvodi od zeljeza ili celika, d. n. (isklj. lijevane proizvode) Proizvodi od aluminija, d. n. Proizvodi od bakra, d. n. Ploce, limovi i trake od kalaja, debljine > 0,20 mm; folije od kalaja (stampane ili ne ili sa podlogom od papira, kartona, plasticne mase ili slicnih materijala) debljine 0,20 mm (bez podloge); prah ili ljuskice od kalaja; cijevi i pribor za cijevi od kalaja (npr. spojnice, koljena, naglavci) Ostali proizvodi od kalaja, d. n. Cijevi i pribor za cijevi od cinka (spojnice, koljena i slicno) Proizvodi od cinka, d. n. Cijevi i pribor za cijevi od olova (spojnice, koljena, naglavci) Zica, sipke i profili od olova (isklj. prevucene sipke, sipke namijenjene za dalju obradu valjanjem, vucenjem ili pretapanjem u gotove proizvode, izoliranu elektricnu zicu) Ostali proizvodi od olova, d. n. Ostali proizvodi od nikla, d. n. Zvona, gongovi, itd., neelektricni, od baznih metala Zeljezne ili celicne savitljive cijevi (isklj. gumene cijevi za instalaciju koje sadrze ili je na njih pricvrseno vanjsko metalno pojacanje, savitljive instalacijske cijevi, napravljene u formi dijelova za masine ili vozila) Savitljive cijevi od baznih metala (isklj. gumene cijevi za instalaciju koje sadrze ili je na njih pricvrseno vanjsko metalno pojacanja, savitljive instalacijske cijevi (u formi dijelova za masine/vozila), od zeljeza ili celika) Ploce sa oznakama, nazivima, adresama i slicne ploce, brojevi, slova i drugi znakovi od baznih metala (isklj. osvijetljene) Trajni magneti i proizvodi namijenjeni za proizvodnju trajnih magneta, od metala

Jedinica mjere kg kg kg kg kg kg

25.99.29.67 25.99.29.71 25.99.29.73 25.99.29.75 25.99.29.76 25.99.29.77 25.99.29.79 25.99.29.82 25.99.29.83

kg kg kg kg kg kg kg kg kg

25.99.29.85

kg

25.99.29.87 25.99.29.95

kg kg

26

26.1 26.11 26.11.11 26.11.11.00 26.11.12 26.11.12.00 26.11.21 26.11.21.20

PROIZVODNJA RACUNARA TE ELEKTRONICKIH I OPTICKIH PROIZVODA

Proizvodnja elektronickih komponenata i ploca Proizvodnja elektronickih komponenata Katodne cijevi za televizijske prijemnike; cijevi za televizijske kamere; ostale katodne cijevi Katodne cijevi za televizijske prijemnike; cijevi za televizijske kamere; ostale katodne cijevi Magnetronske, klistronske, mikrotalasne cijevi i ostale elektronske cijevi Magnetronske, klistronske, mikrotalasne cijevi i ostale elektronicke cijevi Diode; tranzistori; tiristori; diakelementi i triakelementi Poluprovodnicke diode kom kom kom

160

160

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 26.11.21.50 26.11.21.80 26.11.22 26.11.22.20 26.11.22.40 26.11.22.60 26.11.22.80 26.11.30 26.11.30.03 26.11.30.06 26.11.30.23 26.11.30.27 26.11.30.34

Naziv Tranzistori, osim fotoosjetljivih tranzistora Poluprovodnicki tiristori, diakelementi, triakelementi

Jedinica mjere kom kom

Poluprovodnicki elementi; diode za emitovanje svjetlosti; montirani piezoelektricni kristali; njihovi dijelovi Poluprovodnicke svjetlosne diode (LED) Fotoosetljivi poluprovodnicki elementi; solarne elije, fotodiode, fototranzistori, itd. Poluprovodnicki elementi (isklj. fotoosetljive poluprovodnicke elemente; fotonaponske elije, tiristore, diakelemente, triakelemente, diode i svjetlosne diode) Montirani piezoelektricni kristali (uklj. kvarc, oscilatore i rezonatore) Elektronski integrisani krugovi Visecipna integrisana kola: procesori i kontroleri, kombinovani ili ne sa memorijama, konvertorima, logickim kolima, pojacivacima, vremenskim kolima ili drugim kolima Elektronska integrisana kola: procesori i kontroleri, kombinovani ili ne sa memorijama, konvertorima, logickim kolima, pojacivacima, vremenskim kolima ili drugim kolima Visecipna integrisana kola: memorije Elektronska integrisana kola (isklj. visecipna kola): dinamicke memorije sa direktnim pristupom (D-RAM) Elektronska integrisana kola (isklj. visecipna integrisana kola): staticke memorije s direktnim pristupom (S-RAM), uklj. ,,kes" memorije sa direktnim pristupom (cacheRAM) Elektronska integrisana kola (isklj. visecipna integrisana kola): UV zracima izbrisive, memorije s mogunosu programiranja, memorije samo za ocitavanje (EPROM) Elektronska integrisana kola (isklj. visecipna integrisana kola): elektricno izbrisive, memorije s mogunosu programiranja, memorije samo za ocitavanje ((E2EPROM), uklj. fles E2PROM Elektronska integrisana kola (isklj. visecipna integrisana kola): ostale memorije Elektronska integrisana kola: pojacivaci Ostala visecipna integrisana kola, d.n. Ostala elektronska integrisana kola, d.n. Dijelovi elektronskih ventila i cijevi i ostalih elektronskih komponenti, d. n. Citaci zvuka s gramofonske ploce (pick-up) ili s mehanicki snimljenih zvucnih filmova Dijelovi katodnih cijevi, dijelovi termojonskih, hladnokatodnih i fotokatodnih elektronskih cijevi, d.n. Dijelovi dioda, tranzistora i slicnih poluprovodnickih elemenata, fotoosjetljivih poluprovodnika i fotonaponskih elija, svjetleih dioda i ugraenih piezoelektricnih kristala itd. Dijelovi integrisanih kola i mikrosklopova (isklj. kola sastavljena samo od pasivnih elemenata) Proizvodnja punih elektronickih ploca kom kg kg kom kom kom kom kom kom kom kom kom

26.11.30.54 26.11.30.65

kom kom

26.11.30.67 26.11.30.80 26.11.30.91 26.11.30.94 26.11.40 26.11.40.10 26.11.40.40 26.11.40.70

kom kom kom kom

26.11.40.90 26.12

kg

161

161

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 26.12.10 26.12.10.20 26.12.10.50 26.12.10.80 26.12.20 26.12.20.00

Naziv Ucitana stampana kola Prazne viseslojne stampane ploce Prazne stampane ploce, osim viseslojnih Pasivne mreze (uklj. mreze otpornika i /ili kondenzatora) (isklj. otporne nizove cipova, kapacitivne nizove cipova, ploce s aktivnim komponentama, hibridi) Zvucne, video, mrezne i slicne kartice za automatsku obradu podataka Oprema za mreznu komunikaciju (npr. mrezni razvodnici (hubs), mrezni usmjerivaci (routers), pristupnici mrezi s razlicitim protokolom (gateways)) za LAN i WAN, kao i zvucne, video, mrezne i slicne kartice za masine za automatsku obradu podataka "Pametne" kartice Kartice s ugraenim elektronskim integrisanim kolom ("pametne (smart) kartice") Proizvodnja racunara i periferne opreme Proizvodnja racunara i periferne opreme

Jedinica mjere

kom kom kom

kom

26.12.30 26.12.30.00 26.2 26.20 26.20.11 26.20.11.00 26.20.12 26.20.12.00 26.20.13 26.20.13.00 26.20.14 26.20.14.00 26.20.15 26.20.15.00 26.20.16 26.20.16.40

kom

Prijenosni (portabl) ureaji za automatsku obradu podataka, mase 10 kg, kao sto su laptop i notebook racunari; personalni digitalni asistenti i slicni racunari Prenosivi personalni racunari (laptop) i palm-top Terminali na prodajnim mjestima, ATMs i slicni ureaji za obradu podataka ili mrezu Bankomati (ATM) kom kom

Digitalni ureaji za automatsku obradu podataka, koji u istom kuistu sadrze barem jednu centralnu jedinicu, te jednu ulaznu i izlaznu jedinicu, kombinovani ili ne Stolni personalni racunari (PC) Digitalni ureaji za automatsku obradu podataka, prezentovani kao sistemi Digitalne masine za automatsku obradu podataka, u formi sistema kom

Ostali digitalni ureaji za automatsku obradu podataka, sa ili bez jedne ili dvije od sljedeih jedinica u istom kuistu: jedinice za smjestanje podataka, ulazne jedinice, izlazne jedinice Ostali digitalni ureaji za automatsku obradu podataka, sa ili bez sljedeih jedinica u istom kuistu: memorijske jedinice, ulazne/ izlazne jedinice Ulazne ili izlazne jedinice, sa ili bez memorijske jedinice u istom kuistu Stampaci, masine za kopiranje i telefaks masine, koji se mogu povezati sa masinom za automatsku obradu podataka ili sa mrezom (isklj. stampace koji se koriste za stampanje pomou ploca, cilindara i drugih komponenata, i masina koje izvode dvije ili vise funkcija stampanja, kopiranja ili telefaksiranja ) Tastature Ostale ulazne ili izlazne jedinice, sa ili bez memorijskih jedinice u istom kuistu Monitori i projektori, uglavnom koristeni u sistemima za automatsku obradu podataka Monitori i projektori koji se pretezno koriste u sistemima za automatsku obradu podataka Jedinice koje obavljaju dvije ili vise sljedeih funkcija: stampanje, skeniranje, kopiranje, faksiranje Masine koje vrse dvije ili vise funkcija stampanja, kopiranja ili telefaks prijenosa, koje se mogu povezati sa masinom za automatsku obradu podataka ili sa mrezom kom kom kom kom

26.20.16.50 26.20.16.60 26.20.17 26.20.17.00 26.20.18 26.20.18.00

kom kom

162

162

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 26.20.21 26.20.21.00 26.20.22 26.20.22.00 26.20.30 26.20.30.00

Naziv Memorijske jedinice Memorijske jedinice Poluprovodnicki ureaji za pohranu podataka Cvrsti, trajni (NVM) ureaji za snimanje podataka iz vanjskog izvora (flash memorijske kartice ili flash elektronske kartice za skladistenje), nesnimljeni Ostale jedinice ureaja za automatsku obradu podataka Ostale jedinice ureaja za automatsku obradu podataka (isklj. opremu za mreznu komunikaciju (npr. mrezni koncentratori (hubs), usmjerivaci mreze (routers), pristupnici mrezi s razlicitim protokolom (gateways)) za LAN i WAN i zvucne, video, mrezne i slicne kartice ureaja za automatsku obradu podataka) Pribor i dijelovi racunarskih ureaja Dijelovi i oprema ureaja iz HS 84.71; dijelovi i pribor jednako pogodni za upotrebu s ureajima iz dva ili vise poglavlja od 84.69 do 84.72 Proizvodnja komunikacijske opreme Proizvodnja komunikacijske opreme Odasiljaci s ugraenim prijemnikom Odasiljaci za radijsko i televizijsko emitovanje, sa prijemnikom Odasiljaci koji nemaju ugraeni prijemnik Odasiljaci za radijsko i televizijsko emitovanje, bez ugraenog prijemnika Televizijske kamere Televizijske kamere (uklj. TV-kamere zatvorenog kruga) (isklj. kamkordere) Zicni telefoni s bezicnom mikrotelofonskom komunikacijom Telefoni za zicane sisteme s bezicnom telefonskom slusalicom Telefoni za celularne (celijske) mreze ili druge bezicne mreze Telefoni za mobilne mreze ili za druge bezicne mreze

Jedinica mjere

kom

kg

kom

26.20.40 26.20.40.00 26.3 26.30 26.30.11 26.30.11.00 26.30.12 26.30.12.00 26.30.13 26.30.13.00 26.30.21 26.30.21.00 26.30.22 26.30.22.00 26.30.23

kg

kom

kom

kom

kom

kom

Ostali telefonski ureaji i ureaji za slanje ili primanje glasa, slike ili drugih podataka, ukljucujui aparate za komunikaciju u zicnoj i bezicnoj mrezi (kao sto je lokalna mreza ili mreza sirokog dometa) Bazne stanice Masine za prijem, konverziju i prijenos ili reprodukciju glasa, slika ili drugih podataka, uklj. komutacione i aparate za usmjeravanje Telefoni (isklj. telefone za zicane sisteme s bezicnom telefonskom slusalicom i telefone za mobilne telefonske mreze ili za druge bezicne mreze); telefoni s mogunoscu videopozivanja (videofoni) Prenosivi (portabl) prijamnici za pozivanje i jednosmjerno pozivanje i saopstavanje (pejdzeri) Ostali aparati za prijenos ili prijem glasa, slika ili drugih podataka, uklj. aparate za komunikaciju u zicnoj ili bezicnoj mrezi (kao sto su lokalna mreza - LAN ili sirokopojasna mreza - WAN), osim aparata za prijenos ili prijem iz HS 84.43, 85.25, 85.27 ili 85.28 kom kom kom

26.30.23.10 26.30.23.20 26.30.23.30

26.30.23.40 26.30.23.70

kom kom

163

163

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 26.30.30 26.30.30.00 26.30.40 26.30.40.10 26.30.40.35 26.30.40.39 26.30.40.40 26.30.40.50 26.30.40.60 26.30.40.70

Naziv Dijelovi za elektricne telefonske ili telegrafske ureaje Dijelovi elektricnih telefonskih ili telegrafskih ureaja

Jedinica mjere

kg

Antene i antene s reflektorom (odasiljacima) svih vrsta te njihovi dijelovi; dijelovi radio i televizijskih odasiljaca, te televizijskih kamera Teleskopske i stapne antene, za prenosive aparate ili aparate za ugradnju u motorna vozila, pogodne za upotrebu iskljucivo ili pretezno za ureaje iz poglavlja od 85.25 do 85.28 Vanjske antene za radio i televizijski prijem putem satelita (uklj. okretne sisteme) (isklj. antenska pojacala i radio-frekvencijske oscilatore) Vanjske antene za radio i televizijski prijem (uklj. okretne sisteme) (isklj. za prijem putem satelita, antenska pojacala i radio-frekvencijske oscilatore) Antene i antenski odasiljaci svih vrsta za aparate iz HS 85.17; dijelovi koji su pogodni za upotrebu s njima Unutrasnje antene za radio i televizijski prijem (uklj. ugradbene) (isklj. antenska pojacala i radio-frekvencijske oscilatore) Ostale antene i njihovi dijelovi, pogodni za upotrebu iskljucivo ili pretezno sa ureajima iz poglavlja od 85.25 do 85.28 Kutije i kuista ureaja za slanje i primanje radio ili televizijskih programa, televizijskih kamera itd. Dijelovi pogodni za upotrebu iskljucivo ili pretezno sa televizijskim kamerama, aparatima za radio ili televizijsko emitovanje, i monitora i projektora,d.n. (isklj. antene, elekticne ureaje i one dijelove monitora i projektora koji se iskljucivo ili pretezno koriste u ureaju za automatsku obradu podataka) Alarmi za provale ili pozare, te slicni ureaji Elektricni alarmi protiv provale ili pozara i slicni ureaji (isklj. one koji se koriste za motorna vozila ili graevinske objekte) Elektricni alarmi protiv provale ili pozara i slicni ureaji za graevinske objekte Proizvodnja elektronickih ureaja za siroku potrosnju Proizvodnja elektronickih ureaja za siroku potrosnju Radiodifuzni prijemnici (osim za automobile), koji mogu raditi bez vanjskog izvora energije Radioprijemnici (osim za automobile), koji mogu da rade bez vanjskog izvora energije Radiodifuzni prijemnici, koji ne mogu raditi bez vanjskog izvora energije Radioprijemnici za motorna vozila, s aparatom za snimanje i reprodukciju zvuka Radioprijemnici za motorna vozila, d.n. Televizijski prijemnici, kombinovani ili ne s radiodifuznim prijemnikom ili ureajima za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike Videotuneri za CTV/VCR (video za snimanje kaseta) i prijemnike kablovske televizije (isklj. one koji izdvajaju visokofrekventne TV-signale) Televizijska projekcijska oprema u boji Ostali televizijski prijemnici, sa ili bez ugraenih radio-prijemnika ili ureajima za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike, d.n. Gramofoni, kasetofoni i ostali ureaji za reprodukciju zvuka Gramofoni, kasetofoni i ostali ureaji za reprodukciju zvuka kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kg kom kg kg

26.30.50 26.30.50.20 26.30.50.80 26.4 26.40 26.40.11 26.40.11.00 26.40.12 26.40.12.70 26.40.12.90 26.40.20 26.40.20.20 26.40.20.40 26.40.20.90 26.40.31 26.40.31.00

164

164

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 26.40.32 26.40.32.00 26.40.33 26.40.33.00 26.40.34 26.40.34.20 26.40.34.40 26.40.34.60 26.40.34.80 26.40.41 26.40.41.00 26.40.42 26.40.42.35 26.40.42.37 26.40.42.39 26.40.42.70

Naziv Magnetofoni i ostali aparati za snimanje zvuka Aparati za snimanje na magnetnoj traci (magnetofoni) i ostali aparati za snimanje zvuka Video kamere recorder i ostali ureaji za snimanje ili reprodukciju slike Video kamere za snimanje

Jedinica mjere

kom

kom

Monitori i projektori, koji ne sadrze televizijski prijemnik i uglavnom nekoristeni u sistemu za automatsku obradu podataka Videoprojektori Videomonitori u boji s katodnom cijevi Videomonitori sa pljosnatim ekranom, LCD ili plazma, itd., bez tunera (isklj. one sa katodnom cijevi) Crno-bijeli ili drugi jednobojni monohromatski videomonitori Mikrofoni i njihovi stalci Mikrofoni i njihovi stalci (isklj. bezicne mikrofone s predajnikom) Zvucnici; slusalice za glavu, uho i kombinovani setovi mikrofona i slusalica Zvucne kutije s jednim zvucnikom (uklj. okvirove ili ormare posebno dizajnirane za montazu zvucnika) Zvucne kutije s vise zvucnika (uklj. okvirove ili ormare posebno dizajnirane za montazu zvucnika) Zvucnici (uklj. zvucne jedinice, okvire ili ormare pretezno dizajnirane za montazu zvucnika) (isklj. one u kutijama) Slusalice za glavu, uho, i sa mikrofonom, i kombinovani setovi koji se sastoje od mikrofona i jednog ili vise zvucnika (isklj. avijaticarske kacige sa slusalicama za glavu, telefonske ureaje, bezicne mikrofone s odasiljacem, slusne aparate) Elektricna audiofrekvencijska pojacala; elektricni setovi za pojacanje zvuka Telefonska i mjerna pojacala (isklj. pojacala visoke ili srednje frekvencije) Elektricna audiofrekvencijska pojacala (uklj. HI-FI) (isklj. visokofrekventna i meufrekventna pojacala, telefonska i mjerna pojacala) Elektricni setovi pojacala (uklj. javne razglase s mikrofonom i zvucnikom) Prijemnici za radiotelefoniju ili radiotelegrafiju, d. n. Radiotelefonski ili radiotelegrafski prijemnici (isklj. prenosivie(portabl) prijemnike za pozivanje i jednosmjerno pozivanje i saopstavanje (pejdzeri), u kombinaciji s radioprijemnikom) Dijelovi i pribor zvucne opreme i videoopreme Drago ili poludrago kamenje za gramofonske igle Dijelovi i pribor iz HS 85.19, 85.20, 85.21 Dijelovi aparata iz HS 85.18 Dijelovi radijske opreme i odasiljaca Dijelovi radio prijemnika i odasiljaca kg kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

26.40.43 26.40.43.55 26.40.43.59 26.40.43.70 26.40.44 26.40.44.00

26.40.51 26.40.51.50 26.40.51.70 26.40.51.80 26.40.52 26.40.52.00

165

165

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 26.40.60 26.40.60.00 26.5 26.51 26.51.11 26.51.11.20 26.51.11.50 26.51.11.80 26.51.12 26.51.12.15 26.51.12.35 26.51.12.39 26.51.12.70

Naziv

Jedinica mjere

Konzole za videoigre (koje se koriste zajedno s televizijskim prijemnikom ili imaju vlastiti ekran) i ostale igre koje imaju mogunost elektronskog prikaza Video-igre koje se koriste zajedno s televizijskim prijemnikom Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navoenje; proizvodnja satova Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navoenje Kompasi i ostali navigacioni instrumenti i ureaji Kompasi (uklj. magnetske, giroskope, brodske i pozicione) Instrumenti i aparati za aeronauticku ili svemirsku navigaciju (iskljucuje kompase) Instrumenti i aparati za navigaciju (uklj. za pomorsku i rijecnu navigaciju) (isklj. za aeronauticku ili svemirsku navigaciju, kompase) Daljinomjeri, teodoliti i tahometri (brzinomjeri); ostali istrazivacki, hidrografski, okeanografski, hidroloski, meteoroloski ili geofizicki instrumenti i ureaji Elektronski daljinometri, teodoliti, tahimetri i fotogrametrijski instrumenti i ureaji Elektronski instrumenti i aparati za meteoroloske, hidroloske i geofizicke svrhe (isklj. kompase) Ostali elektronski instrumenti, d.n. Geodetski (uklj. fotogrametrijske), hidrografski, okeanografski, hidroloski, meteoroloski ili geofizicki instrumenti i aparati (isklj. libele i kompase), neelektronski; daljinometri, neelektronski Radari i radionavigacijski ureaji Radarski aparati Ureaji za radio-navigaciju (uklj. radiofarove i radioplutace, prijemnike, radiokompase opremljene s visestrukim antenama ili s okvirnom antenom smjera) Aparati za daljinsko radioupravljanje (uklj. brodove, bespilotne letjelice, rakete, projektile, igracke i modele brodova ili letjelica, za masine, za detoniranje mina) Vage osjetljivosti 5 cg Precizne vage osjetljivosti 5 cg, sa ili bez utega; njihovi dijelovi i pribor kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

26.51.20 26.51.20.20 26.51.20.50 26.51.20.80 26.51.31 26.51.31.00 26.51.32 26.51.32.00 26.51.33 26.51.33.10 26.51.33.30 26.51.41 26.51.41.00 26.51.42 26.51.42.00

Stolovi i ureaji za crtanje i ostali instrumenti za obiljezavanje i matematicko izracunavanje Stolovi i ureaji za crtanje i ostali instrumenti za crtanje, obiljezavanje ili matematicko izracunavanje Instrumenti za mjerenje duzine, namijenjeni drzanju u ruci (ukljucujui mikrometre i debljinomjere), d. n. Mikrometri i pomicni mjeraci (uklj. nonijus, pomicni mjerac s brojilom ili elektronski pomicni mjerac) Mjeraci s podesavajuim mjernim ureajima Instrumenti i aparati za mjerenje i otkrivanje jonizirajuih zracenja Instrumenti i aparati za mjerenje ili otkrivanje jonizirajuih zracenja Katodni osciloskopi i katodni oscilografi Katodni osciloskopi i katodni oscilografi kom kom kom kom kom

166

166

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 26.51.43 26.51.43.10 26.51.43.30 26.51.43.55 26.51.43.59 26.51.44 26.51.44.00 26.51.45 26.51.45.20 26.51.45.30

Naziv Instrumenti za mjerenje elektricnih velicina, bez aparata za zapisivanje Multimetri Elektronski instrumenti i aparati za mjerenje ili kontrolu napona, struje, otpora ili snage, bez ureaja za registrovanje (isklj. multimetre, osciloskope i oscilografe) Voltmetri Neelektronski instrumenti i aparati za mjerenje ili kontrolu napona, struje, otpora ili snage, bez ureaja za registrovanje (isklj. multimetre, voltmetre) Instrumenti i ureaji za telekomunikacije Instrumenti i ureaji za telekomunikacije Instrumenti i ureaji za mjerenje ili kontrolu elektricnih velicina, d. n. Instrumenti i ureaji za mjerenje ili kontrolu poluprovodnickih plocica (wafers) ili elemenata Instrumenti i ureaji za mjerenje ili kontrolu elektricnih usteda, s ureajem za registrovanje (isklj. ureaje za mjerenje napajanja ili proizvodnje plina, vode ili elektricne energije) Instrumenti i ureaji za mjerenje ili kontrolu elektricnih usteda, bez ureaja za registrovanje (isklj. ureaje za mjerenje napajanja ili proizvodnje plina, vode ili elektricne energije) Neelektronski instrumenti i ureaji za mjerenje ili kontrolu elektricnih usteda, s ureajem za registrovanje (isklj. multimetre i voltmetre) Hidrometri, termometri, pirometri, barometri, higrometri i psihrometri Termometri punjeni tecnosu, za direktno ocitavanje, koji nisu kombinovani sa drugim instrumentima (isklj. bolnicke ili veterinarske termometre) Elektronski termometri i pirometri, nekombinovani s drugim instrumentima (isklj. one punjene tecnosu) Termometri, nekombinovani s drugim instrumentima i nepunjeni tecnosu, d.n. Barometri, nekombinovani s drugim instrumentima (uklj. barometarske visinomjere, simpijezometre) Elektronski hidrometri, higrometri i psihrometri Neelektronski hidrometri, higrometri, psihrometri (uklj. higrografe, termohigrografe, barotermohigrografe, aktinometre, pagoskope; isklj. radiosonde za atmosferska mjerenja)

Jedinica mjere

kom kom kom kom

kom

kom kom

26.51.45.55

kom

26.51.45.59 26.51.51 26.51.51.10 26.51.51.35 26.51.51.39 26.51.51.50 26.51.51.75 26.51.51.79 26.51.52 26.51.52.35 26.51.52.39 26.51.52.55 26.51.52.59 26.51.52.71 26.51.52.74

kom

kom kom kom kom kom kom

Instrumenti za mjerenje ili kontrolu protoka, nivoa pritiska ili drugih promjenljivih velicina tecnosti i plinova Elektronski mjeraci protoka (isklj. mjerace napajanja, hidrometricke tockove s lopaticama) Elektronski instrumenti i ureaji za mjerenje ili kontrolu nivoa tecnosti Neelektronski mjeraci protoka (isklj. mjerace napajanja, hidrometricke tockove s lopaticama) Neelektronski instrumenti i aparati za mjerenje ili kontrolu nivoa tecnosti Elektronski instrumenti za mjerenje pritiska, senzori, pokazivaci i odasiljaci Neelektronski spiralni ili mjeraci s metalnom membranom za mjerenje pritiska kom kom kom kom kom kom

167

167

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 26.51.52.79 26.51.52.83

Naziv Ostali instrumenti za mjerenje ili kontrolu pritiska: ostali Elektronski instrumenti i ureaji za mjerenje promjenljivih velicina u tecnostima/plinovima (uklj. mjerace toplote; isklj. aparate za mjerenje pritiska/protoka/nivoa tecnosti) Neelektronski instrumenti i aparati za mjerenje ili kontrolu promjenljivih velicina u tecnostima ili plinovima (uklj. mjerace toplote; isklj. za mjerenje ili ispitivanje pritiska/protoka/nivoa tecnosti) Instrumenti i ureaji za fizikalne ili hemijske analize, d. n. Elektronski ureaji za analizu plinova i dima Neelektronski ureaji za analizu plinova i dima Hromatografi i instrumenti za elektroforezu Spektrometri, spektrofotometri, ..., koji koriste opticka zracenja Instrumenti i ureaji koji koriste opticka zracenja, d.n. Elektronicki pH i rH-metri i ostali ureaji za mjerenje provodljivosti i elektrohemijskih velicina (uklj. koristenjem u laboratorijskoj/vanjskoj sredini, koristenjem u procesu praenja/kontrole) Ostali elektronski instrumenti i aparati Ostali instrumenti i ureaji za fizicke ili hemijske analize, d.n. Mikroskopi (osim optickih) i difrakcijski aparati Mikroskopi i difrakcijski aparati (isklj. opticke mikroskope) Masine i ureaji za ispitivanje mehanickih svojstava materijala Elektronske masine i ureaji za ispitivanje mehanickih svojstava metala (isklj. metalografske masine ili aparate, instrumente za otkrivanje gresaka) Nelektronske masine i ureaji za ispitivanje metala Elektronske masine i ureaji za ispitivanje svojstava ostalih materijala (isklj. za metale) Neelektronske masine i ureaji za ispitivanje svojstava materijala, uklj. za tekstil, papir, karton, plastiku, drvo, beton, gumu, kozu/linoleum isklj. za metale Mjeraci potrosnje ili proizvodnje plina, tecnosti i elektricne energije Mjeraci snabdijevanja ili proizvodnje plina (uklj. bazdarene) Mjeraci potrosnje ili proizvodnje tecnosti (uklj. bazdarene) (isklj. pumpe) Mjeraci snabdijevanja ili proizvodnje elektricne energije (uklj. bazdarene) (isklj. voltmetre, ampermetre, vatmetre i slicno) Brojaci okretaja i proizvodnje, taksimetri; pokazivaci brzine i tahometri; stroboskopi Brojaci za ocitanje okretaja, proizvodnje i unosa, brojaci za bilijar, taksimetri, brojaci milja ili kilometara, pedometri (brojaci koraka), rucna brojaci, mjeraci pulsa, instrumenti/aparati za mjerenje kratkotrajnih vremenskih intervala Pokazivaci brzine za vozila Tahometri Stroboskopi (uklj. fotografske ili kinematografske kamere, trajno ugraene u stroboskope)

Jedinica mjere kom kom

26.51.52.89

kom

26.51.53 26.51.53.13 26.51.53.19 26.51.53.20 26.51.53.30 26.51.53.50 26.51.53.81

kom kom kom kom kom kom

26.51.53.83 26.51.53.90 26.51.61 26.51.61.00 26.51.62 26.51.62.10 26.51.62.30 26.51.62.55 26.51.62.59 26.51.63 26.51.63.30 26.51.63.50 26.51.63.70 26.51.64 26.51.64.30

kom kom

kom

kom kom kom kom

kom kom kom

kom

26.51.64.53 26.51.64.55 26.51.64.70

kom kom kom

168

168

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 26.51.65 26.51.65.00 26.51.66 26.51.66.20 26.51.66.30 26.51.66.50 26.51.66.70 26.51.66.83 26.51.66.89

Naziv

Jedinica mjere

Instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili upravljanje, hidraulicni ili pneumatski Hidraulicni ili pneumatski instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili kontrolu Mjerni i kontrolni instrumenti, ureaji i masine, d. n. Probni stolovi Opticki instrumenti, ureaji i masine za mjerenje ili kontrolu, d. n., u HS 90 Elektronski instrumenti, aparati i masine za mjerenje ili kontrolu geometrijskih velicina (uklj. komparatore, masine za koordinacijsko mjerenje) Ostali elektronski instrumenti, aparati, ..., za mjerenje ili kontrolu Ostali instrumenti, aparati, ..., za mjerenje ili kontrolu geometrijskih velicina Neelektronske mjerne masine i instrumenti (isklj. probne stolove, opticke instrumente i ureaje, kao i masine i instrumente za balansiranje mehanickih dijelova ili za mjerenje ili kontrolu geometrijskih velicina) Termostati, manostati, ostali instrumenti i ureaji za automatsku regulaciju ili kontrolu Elektronski termostati Neelektronski termostati Manostati Instrumenti i ureaji za regulaciju ili kontrolu, d.n. Dijelovi radara i radionavigacionih ureaja Dijelovi radara i radionavigacionih ureaja kg kom kom kom kom kg kom kom kom kom kom kom

26.51.70 26.51.70.15 26.51.70.19 26.51.70.30 26.51.70.90 26.51.81 26.51.81.00 26.51.82 26.51.82.00 26.51.83 26.51.83.00 26.51.84 26.51.84.33 26.51.84.35 26.51.84.50 26.51.85 26.51.85.20 26.51.85.50 26.51.86 26.51.86.00 26.52

Dijelovi i pribor za proizvode iz sifara 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4, 26.51.5; mikrotomi; dijelovi, d. n. Dijelovi i pribor za proizvode iz HS 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 i 26.51.5; mikrotomi; dijelovi, d. n. Dijelovi i pribor mikroskopa (osim optickih) i difrakcijskih aparata Dijelovi i pribor za mikroskope i difrakcione aparate (isklj. za opticke mikroskope) Dijelovi i pribor za proizvode iz sifara 26.51.63 i 26.51.64 Dijelovi i pribor za mjerace snabdijevanja ili proizvodnje elektricne energije Dijelovi i pribor za mjerace snabdijevanja ili proizvodnje plina ili tecnosti, isklj. za pumpe za tecnosti Dijelovi i pribor iz HS 90.29 Dijelovi i pribor instrumenata i aparata iz sifara 26.51.65, 26.51.66 i 26.51.70 Dijelovi i pribor instrumenata, aparata i masina iz HS 90.31 Dijelovi i pribor instrumenata i aparata za automatsku regulaciju i kontrolu Dijelovi i pribor instrumenata i aparata iz sifara 26.51.11 i 26.51.62 Dijelovi i pribor instrumenata i aparata iz HS 26.51.11 i 26.51.62 Proizvodnja satova kom kom kom kg kom kom kom kom

169

169

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 26.52.11 26.52.11.00 26.52.12 26.52.12.00 26.52.13 26.52.13.00 26.52.14 26.52.14.00 26.52.21 26.52.21.00 26.52.22 26.52.22.00 26.52.23 26.52.23.00 26.52.24 26.52.24.00 26.52.25 26.52.25.00 26.52.26 26.52.26.00 26.52.27 26.52.27.00 26.52.28 26.52.28.10 26.52.28.30 26.52.28.50 26.52.28.70

Naziv

Jedinica mjere

Rucni, dzepni i drugi licni satovi, s kuistem od plemenitih metala ili od metala prevucenih plemenitim metalima Rucni, dzepni satovi, s kuistem od plemenitih metala ili od metala prevucenih plemenitim metalima Ostali rucni, dzepni i drugi licni satovi ukljucujui stoperice Ostali rucni, dzepni satovi i drugi satovi, uklj. stoperice Satovi za instrument ploce i satovi slicnog tipa za vozila Satovi za instrument ploce i satovi slicnog tipa za vozila, letjelice, svemirske letjelice ili plovila (uklj. hronografe) Satovi sa satnim mehanizmom; alarmni satovi i zidni satovi; ostali satovi Satovi sa satnim mehanizmom; alarmni satovi i zidni satovi; ostali satovi Satni mehanizmi za licne satove, kompletni i sastavljeni Satni mehanizmi za licne satove, kompletni i sastavljeni Ostali satni mehanizmi, kompletni i sastavljeni Satni mehanizmi za satove, kompletni i sastavljeni Kompletni satni mehanizmi, nesastavljeni ili djelimicno sastavljeni; nekompletni satni mehanizmi, sastavljeni Kompletni mehanizmi za licne satove, nesastavljeni ili djelimicno sastavljeni, nekompletni mehanizmi za licne satove, sastavljeni Grubo kompletni satni mehanizmi Grubo kompletni satni mehanizmi za licne satove Kompletni, nekompletni i grubo kompletni satni mehanizmi, nesastavljeni Nesastavljeni kompletni, nekompletni i grubo kompletni satni mehanizmi Kuista za satove i njihovi dijelovi Kuista za satove i njihovi dijelovi Ostali satovi i dijelovi satova Ostali dijelovi licnih i ostalih satova Satni ureaji za biljezenje vremena, parkiralisni satovi; vremenske sklopke sa satnim mehanizmom Ureaji za registrovanje vremena i ureaji za memorisanje vremena Satni mehanizmi za parkiranje i drugi (isklj. kontrolne satove s obradom, stoperice i slicno) Kontrolni satovi s obradom, stoperice i slicno (isklj. hronometre, hronografe i stoperice) Vremenski prekidaci sa mehanizmom za satove ili licne satove ili sa sinhronim motorom (uklj. prekidace za uspostavljanje i prekidanje elektricnog kola za napajanje elektricnih ureaja) Proizvodnja opreme za zracenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme Proizvodnja opreme za zracenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme kom kom kom kom kg kom kg kom kom kom kom kom kom kom kom

26.6 26.60

170

170

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 26.60.11 26.60.11.15 26.60.11.19 26.60.11.30 26.60.11.50 26.60.11.70 26.60.12 26.60.12.30 26.60.12.80 26.60.13 26.60.13.00 26.60.14 26.60.14.33 26.60.14.39 26.60.14.50 26.7 26.70 26.70.11 26.70.11.00 26.70.12 26.70.12.50

Naziv Rendgenski aparati i aparati koji koriste alfa-zrake, beta-zrake ili gama-zrake Rendgenski aparati bazirani na upotrebi u medicinske, hirurske, zubarske ili veterinarske svrhe (uklj. radiografske i radioterapijske aparate) Rendgenski aparati bazirani na upotrebi rendgenskih (X) zraka (isklj. za upotrebu u medicini, hirurgiji, zubarstvu ili veterini) Rendgenski aparati bazirani na upotrebi alfa-, beta- ili gama- zracenja, za medicinske, hirurske, zubarske ili veterinarske svrhe ili ne, uklj. radiografske ili radioterapijske aparate Rendgenske cijevi (isklj. staklene ovojnice za rendgenske cijevi) Generatori rendgenskih (X) zraka, generatori visokog napona, uklj. dijelove iz HS 90.23 Elektrodijagnosticki aparati koji se koriste u medicini Elektrokardiografi Elektrodijagnosticki aparati (isklj. elektrokardiografe), d.n.

Jedinica mjere

kom kom kom kom kg

kom kom

Aparati s ultraljubicastim ili infracrvenim zrakama za medicinsku, hirursku, zubarsku i veterinarsku upotrebu Aparati s ultraljubicastim i infracrvenim zrakama za medicinsku, hirursku, zubarsku i veterinarsku upotrebu Elektricni stimulatori srca (pejsmejkeri); slusni aparati Aparati za poboljsanje sluha (isklj. dijelove i pribor) Dijelovi i pribor pomagala za sluh (isklj. slusalice, pojacala i slicno) Elektronski stimulatori srcanog misia (pejsmejkeri), (isklj. dijelove i pribor) Proizvodnja optickih instrumenata i fotografske opreme Proizvodnja optickih instrumenata i fotografske opreme Sociva objektiva za fotografske aparate, projektore ili aparate za fotografska poveavanja i smanjivanja Montirana sociva objektiva za fotoaparate, kamere, projektore ili aparate za fotografska poveavanja ili umanjivanja Fotografski aparati koji se koriste za pripremu stampanih ploca ili cilindara; fotografski aparati za snimanje dokumenata na mikrofilm, mikrofiseve i slicno Fotografski aparati za pripremanje stamparskih ploca ili cilindara, fotoaparati specijalno konstruisani za fotografisanje pod vodom, za geodetska snimanja iz vazduha ili za medicinsko ili hirursko ispitivanje unutrasnjih organa; uporedni aparati za forenzicke ili kriminoloske laboratorije Digitalni fotoaparati Digitalne kamere i fotoaparati Polaroid aparati i ostali fotoaparati Fotoaparati za trenutnu brzu fotografiju i ostali aparati (isklj. digitalne fotoaparate, kamere, fotoaparate za pripremanje stamparskih ploca ili cilindara, kao i fotoaparata specijalno konstruisanih za fotografisanje pod vodom, za geodetska snimanja iz vazduha ili za medicinsko ili hirursko ispitivanje unutrasnjih organa; uporedni aparati za forenzicke ili kriminoloske laboratorije) kom kom kom kom kom kom kom kom

26.70.13 26.70.13.00 26.70.14 26.70.14.00

171

171

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 26.70.15 26.70.15.30 26.70.15.50 26.70.16 26.70.16.00 26.70.17 26.70.17.00 26.70.18 26.70.18.00 26.70.19 26.70.19.00 26.70.21

Naziv Kinematografske kamere Kinematografske kamere za filmove sirine < 16 mm ili za dvostruke 8 mm filmove Kinematografske kamere (isklj. za filmove sirine < 16 mm ili za dvostruke 8 mm filmove) Kinematografski projektori; projektori dijapozitiva; ostali projektori Kinematografski projektori; projektori dijapozitiva; ostali projektori slika Fles-svjetiljke (blicevi); aparati za poveavanje fotografija; aparati za fotolaboratorije; negatoskopi, ekrani za projekciju Blicevi (isklj. fotografske blic-sijalice, blic-kocke i slicno); fotografski aparati za uveavanje, aparate za fotolaboratorije, negatoskopi, ekrani za projekcije Citaci mikrofilmova, mikrofiseva ili drugih mikrooblika Citaci mikrofilmova, mikrofiseva ili drugih mikrooblika Dijelovi i pribor fotografske opreme Dijelovi i pribor fotografske opreme

Jedinica mjere

kom kom

kom

kom

kom

kom

Listovi i ploce od polarizovanog materijala; sociva, prizme, ogledala i ostali opticki elementi (osim stakla koje nije opticki obraeno), montirani ili ne, osim za fotoaparate, projektore, aparate za fotografska poveavanja ili smanjivanja Prizme, ogledala i drugi opticki elementi, d.n. Montirana sociva, prizme, ogledala, itd., od bilo kojeg materijala, d.n. Montirana sociva za objektive od svih vrsta materijala (isklj. za fotoaparate i kamere, projektore ili fotografske aparate za uveavanje i smanjivanje) Nemontirani listovi i ploce od polarizujueg materijala; montirani filteri od svih vrsta materijala kg kom kom kg

26.70.21.53 26.70.21.55 26.70.21.70 26.70.21.80 26.70.22 26.70.22.30 26.70.22.50 26.70.22.70 26.70.23 26.70.23.10 26.70.23.30 26.70.23.90 26.70.24 26.70.24.10 26.70.24.30 26.70.25 26.70.25.00

Dvogledi s jednim ili dva objektiva i drugi opticki teleskopi; ostali astronomski instrumenti; opticki mikroskopi Dvogledi (uklj. dvoglede za nono osmatranje) Instrumenti (isklj. dvoglede) poput optickih teleskopa Slozeni opticki mikroskopi, uklj. one za fotomikrografiju, kinefotomikrografiju ili mikroprojekciju Ureaji s tecnim kristalima; laseri, osim laserskih dioda; ostali opticki ureaji, aparati i instrumenti, d. n. Teleskopski nisani za oruzje; periskopi; teleskopi... Laseri (isklj. laserske diode, masine i aparate s ugraenim laserom) Ostali opticki aparati i instrumenti, d. n., u HS 90 Dijelovi i pribor dvogleda, monokulara i ostalih optickih teleskopa; ostali astronomski instrumenti; opticki mikroskopi Dijelovi i pribor za dvoglede (uklj. nosace), itd. Dijelovi i pribor optickih mikroskopa iz HS 90.11 kom kom kom kom kom kom kom kom

Dijelovi i pribor ureaja s tecnim kristalima, lasera (osim laserskih dioda), ostalih optickih aparata i instrumenata, d. n. Dijelovi i pribor optickih aparata i instrumenata iz HS 90.13 kom

172

172

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 26.8 26.80 26.80.11 26.80.11.00 26.80.12 26.80.12.00 26.80.13 26.80.13.00 26.80.14 26.80.14.00

Naziv Proizvodnja magnetnih i optickih medija Proizvodnja magnetnih i optickih medija Magnetni mediji, nesnimljeni, osim kartice s magnetnom trakom Magnetne trake i magnetni diskovi, nesnimljeni, za snimanje zvuka ili drugih pojava Opticki mediji, nesnimljeni Opticki mediji za snimanje zvuka ili drugih pojava (isklj. proizvode iz CT 37), nesnimljeni Ostali mediji za snimanje, ukljucujui matrice i mastere za proizvodnju diskova Ostali mediji za snimanje, uklj. matrice i mastere za proizvodnju diskova Kartice s magnetnom trakom Kartice sa ugraenom magnetnom trakom

Jedinica mjere

kg

kg

kg

kg

27

27.1 27.11 27.11.10 27.11.10.10

PROIZVODNJA ELEKTRICNE OPREME

Proizvodnja elektromotora, generatora, transformatora te ureaja za distribuciju i kontrolu elektricne energije Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora Motori, snage 37,5 W; ostali motori istosmjerne struje; generatori istosmjerne struje Elektromotori, snage 37,5 W (uklj. sinhrone motore snage 18 W, univerzalne motore za istosmjernu/naizmjenicnu struju, motore za istosmjernu i motore za naizmjenicnu struju) Motori i generatori istosmjerne struje, snage > 37,5 W ali 750 W (isklj. elektropokretace (anlesere) za motore s unutrasnjim sagorijevanjem) Motori i generatori istosmjerne struje, snage > 0,75 kW ali 7,5 kW (isklj. elektropokretace (anlesere) za motore s unutrasnjim sagorijevanjem) Motori i generatori istosmjerne struje, snage > 7,5 kW ali 75 kW (isklj. elektropokretace (anlesere) za motore s unutrasnjim sagorijevanjem) Motori i generatori istosmjerne struje, snage > 75 kW ali 375 kW (isklj. elektropokretace (anlesere) za motore s unutrasnjim sagorijevanjem) Motori i generatori istosmjerne struje, snage >375 kW (isklj. elektropokretace (anlesere) za motore s unutrasnjim sagorijevanjem) Univerzalni motori za istosmjernu i naizmjenicnu struju, snage > 37,5 W Univerzalni motori za naizmjenicnu/istosmjernu struju, snage > 37,5 W Motori naizmjenicne struje, monofazni Monofazni motori naizmjenicne struje, snage 750 W Monofazni motori naizmjenicne struje, snage > 750 W Motori naizmjenicne struje, visefazni, snage 750 W Visefazni motori naizmjenicne struje, snage 750 W Motori naizmjenicne struje, visefazni, snage > 750 W 75 kW Visefazni motori naizmjenicne struje, snage > 0,75 kW ali 7,5 kW Visefazni motori naizmjenicne struje, snage > 7,5 kW ali 37 kW kom kom kom kom kom kom kom

27.11.10.30 27.11.10.53 27.11.10.55 27.11.10.70 27.11.10.90 27.11.21 27.11.21.00 27.11.22 27.11.22.30 27.11.22.50 27.11.23 27.11.23.00 27.11.24 27.11.24.03 27.11.24.05

kom kom kom kom kom

173

173

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 27.11.24.07 27.11.25 27.11.25.30 27.11.25.40 27.11.25.60 27.11.25.90 27.11.26 27.11.26.10 27.11.26.30 27.11.26.50 27.11.26.70 27.11.31 27.11.31.10 27.11.31.30 27.11.31.50 27.11.31.70 27.11.32 27.11.32.33 27.11.32.35 27.11.32.50 27.11.32.70 27.11.41 27.11.41.20 27.11.41.50 27.11.41.80 27.11.42 27.11.42.20 27.11.42.40 27.11.42.60 27.11.43 27.11.43.30 27.11.43.80

Naziv Visefazni motori naizmjenicne struje, snage > 37 kW ali 75 kW Motori naizmjenicne struje, visefazni, snage > 75 kW Visefazni motori za vucu naizmjenicne struje, snage > 75 kW Visefazni motori naizmjenicne struje, snage > 75 kW ali 375 kW (isklj. motore za vucu) Visefazni motori naizmjenicne struje, snage > 375 kW ali 750 kW (isklj. motore za vucu) Visefazni motori naizmjenicne struje, snage > 750 kW (isklj. motore za vucu) Generatori naizmjenicne struje (alternatori) Generatori naizmjenicne struje (alternatori), snage 75 kVA Generatori naizmjenicne struje (alternatori), snage > 75 kVA ali 375 kVA Generatori naizmjenicne struje (alternatori), snage > 375 kVA ali 750 kVA Generatori naizmjenicne struje (alternatori), snage > 750 kVA

Jedinica mjere kom

kom kom kom kom

kom kom kom kom

Generatorski agregati s klipnim motorima s unutrasnjim sagorijevanjem na paljenje pomou kompresije Generatorski agregati sa motorima sa unutrasnjim sagorijevanjem sa kompresionim paljenjem, snage 7,5 kVA Generatorski agregati sa motorima sa unutrasnjim sagorijevanjem s kompresionim paljenjem, snage > 75 kVA ali 375 kVA Generatorski agregati sa motorima sa unutrasnjim sagorijevanjem s kompresionim paljenjem, snage > 375 kVA ali 750 kVA Generatorski agregati sa motorima s kompresionim paljenjem, snage > 750 kVA kom kom kom kom

Generatorski agregati na paljenje pomou svjeice; ostali generatorski agregati; elektricni rotacioni konvertori Generatorski agregati sa motorima s paljenjem pomou svjeice, snage 7,5 kVA Generatorski agregati sa motorima s paljenjem pomou svjeice, snage > 7,5 kVA Generatorski agregati (isklj. agregate na vjetar i agregate sa motorima s unutrasnjim sagorijevanjem na paljenje pomou svjeice) Rotacioni konvertori Transformatori s tekuim dielektrikom Transformatori s tekuim dielektrikom, snage 650 kVA Transformatori s tekuim dielektrikom, snage > 650 kVA ali 10 000 kVA Transformatori s tekuim dielektrikom, snage >10000 kVA Ostali transformatori, kapaciteta snage 16 kVA Mjerni transformatori, snage 1 kVA (uklj. za mjerenje napona) Ostali transformatori d.n., snage 1 kVA Ostali transformatori, snage > 1 kVA 16 kVA Ostali transformatori, kapaciteta snage > 16 kVA Transformatori, d.n., snage > 16 kVA ali 500 kVA Transformatori, d.n., snage > 500 kVA kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

174

174

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 27.11.50 27.11.50.13 27.11.50.15 27.11.50.23 27.11.50.33 27.11.50.35 27.11.50.40 27.11.50.53 27.11.50.55 27.11.50.70 27.11.50.80 27.11.61 27.11.61.00 27.11.62 27.11.62.03 27.11.62.05 27.11.62.07 27.12 27.12.10 27.12.10.10 27.12.10.20 27.12.10.30 27.12.10.40 27.12.10.90 27.12.21 27.12.21.30 27.12.21.50 27.12.21.70 27.12.22 27.12.22.30 27.12.22.50 27.12.23 27.12.23.30

Naziv Balasti za sijalice i cijevi s praznjenjem; staticki konvertori; ostali induktori Induktori za sijalice i cijevi s praznjenjem Balasti za sijalice i cijevi s praznjenjem (isklj. induktore) Polikristalni poluprovodnici Punjaci akumulatora Ispravljaci Jedinice za snabdijevanje energijom telekomunikacionih aparata, automatskih masina za obradu podataka i njihovi dijelovi Inverteri, snage 7,5 kVA Inverteri, snage > 7,5 kVA Staticki konventori (isklj. polikristalne poluprovodnike, specijalne konvertore za zavarivanje bez pribora za zavarivanje, punjaca akumulatora, ispravljaca i invertora) Induktori (isklj. indukcione kaleme, reaktivne kaleme za katodne cijevi, sijalice i cijevi punjene plemenitim plinom) Dijelovi za elektromotore, generatore i transformatore Dijelovi podesni za masine iz HS 85.01 ili 85.03 Dijelovi za elektromotore, generatore i transformatore Feritne (zeljezne) jezgre transformatora i induktora Dijelovi transformatora i induktora (isklj. feritne (zeljezne) jezgre) Dijelovi statickih konvertora Proizvodnja ureaja za distribuciju i kontrolu elektricne energije

Jedinica mjere

kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

kg

kg kg kg

Elektricni aparati za ukljucivanje/iskljucivanje i zastitu elektricnih strujnih kola, za napon > 1 000 V Osiguraci za napon > 1 kV Automatski osiguraci (prekidaci) Izolacioni prekidaci i rastavljaci Gromobrani, odvodnici prenapona, ogranicavaci i prigusivaci napona, za napon > 1 kV Drugi ureaji za spajanje, prekidanje ... strujnih kola > 1000 V Osiguraci za napon 1 000 V Osiguraci za napon 1 kV i za jacinu struje 10 A Osiguraci za napon 1 kV i za jacinu struje > 10 A ali 63 A Osiguraci za napon 1 kV i za jacinu struje > 63 A Automatski prekidaci strujnih kola, za napon 1 000 V Automatski osiguraci (prekidaci) strujnih kola, za napon 1 kV i jacinu struje 63 A Automatski osiguraci (prekidaci) strujnih kola, za napon 1 kV i jacinu struje > 63 A Aparati za zastitu strujnih kola, d. n., za napon 1 000 V Elektricni aparati za zastitu strujnih kola za napon 1 kV i jacinu struje 16 A (isklj. osigurace, automatske osigurace (prekidace) strujnih kola) kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

175

175

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 27.12.23.50 27.12.23.70 27.12.24 27.12.24.33 27.12.24.35 27.12.24.50 27.12.31 27.12.31.30 27.12.31.50 27.12.31.70 27.12.32 27.12.32.03 27.12.32.05 27.12.40 27.12.40.30 27.12.40.90 27.2 27.20 27.20.11 27.20.11.00 27.20.12 27.20.12.00 27.20.21 27.20.21.00 27.20.22 27.20.22.10 27.20.22.50 27.20.23 27.20.23.00

Naziv Elektricni aparati za zastitu strujnih kola za napon 1 kV i jacinu struje > 16 A ali 125 A (isklj. osigurace, automatske osigurace (prekidace) strujnih kola) Elektricni aparati za zastitu strujnih kola za napon 1 kV i jacinu struje > 125 A (isklj. osigurace, automatski osiguraci (prekidaci) strujnih kola) Releji, za napon 1000 V Releji, za napon 60 V i jacinu struje 2 A Releji, za napon 60 V i jacinu struje > 2 A Releji i konektori za napon > 60 V ali 1 kV

Jedinica mjere kom kom

kom kom kom

Pultovi i ostale osnove, oprema za ukljucivanje / iskljucivanje i zastitu ureaja, za napon 1 000 V Pultovi za numericko upravljanje s ugraenim ureajem za automatsku obradu podataka, za napon 1 kV Podesavajui ureaji za upravljanje memorijom, za napon 1 kV Ostale baze za elektricno upravljanje, distribuciju elektricne energije, za napon 1000 V kom kom kom

Pultovi i ostale osnove, oprema za ukljucivanje / iskljucivanje i zastitu ureaja, za napon > 1 000 V Pultovi za numericko upravljanje, za napon > 1000 V, 72,5 kV Pultovi za numericko upravljanje, za napon > 72,5 kV Dijelovi aparata za distribuciju i kontrolu elektricne energije Ploce, paneli, konzole, stolovi, ormari i ostale baze za smjestaj ureaja za elektricno upravljanje i distribuciju elektricne energije (isklj. one sa ve ugraenom opremom) Ostali dijelovi ureaja iz HS 85.35, 85.36, 85.37 Proizvodnja baterija i akumulatora Proizvodnja baterija i akumulatora Primarne (nepunjive) elije i primarne baterije Nepunjive baterije Dijelovi primarnih alija i primarnih baterija Dijelovi primarnih (nepunjivih) baterija (isklj. baterijski ugljik, za baterije koje se mogu ponovo puniti) Olovni akumulatori za pogon klipnih motora Olovni akumulatori za pogon klipnih motora Olovni akumulatori, osim za pogon klipnih motora Olovni akumulatori, pogonski (isklj. akumulatore za pokretanje klipnih motora) Olovni akumulatori (isklj. pogonske akumulatore, za pokretanje klipnih motora) br. elem. br. elem. kom kg kom kom kg kom kom

Nikl-kadmijumov, nikl-hidridni, litijum- jonizovani, nikl-polimerni, nikl-zeljezni i ostali elektricni akumulatori Alkalni akumulatori (nikl-kadmijumov, nikl-metalno-hidridni, litijum-jonizovani, litijumpolimerni, nikl-zeljezni i drugi elektricni akumulatori) kom

176

176

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 27.20.24 27.20.24.00 27.3 27.31 27.31.11 27.31.11.00 27.31.12 27.31.12.00 27.32 27.32.11 27.32.11.30 27.32.11.50 27.32.12 27.32.12.00 27.32.13 27.32.13.40 27.32.13.80 27.32.14 27.32.14.00

Naziv Dijelovi elektricnih akumulatora, ukljucujui separatore Dijelovi elektricnih akumulatora uklj. separatore za odvajanje anodnog i katodnog prostora Proizvodnja zice i elektroinstalacijskog materijala Proizvodnja kablova od optickih vlakana Kablovi od pojedinacno oblozenih optickih vlakana Kablovi od optickih vlakana, izraeni od pojedinacno oblozenih vlakana opremljeni ili neopremljeni elektricnim provodnicima ili sa konektorima

Jedinica mjere

kg

kg

Opticka vlakna i snopovi optickih vlakana; kablovi od optickih vlakana (osim od pojedinacno oblozenih vlakana) Opticka vlakna i snopovi optickih vlakana; kablovi od optickih vlakana (osim onih koji su izraeni od pojedinacno oblozenih vlakana) Proizvodnja ostalih elektronickih i elektricnih zica i kablova Izolovana zica za namote Izolovana zica za namote, lakirana i emajlirana Ostala izolovana zica za namote (uklj. anodiziranu) Koaksijalni kablovi i ostali koaksijalni elektricni provodnici Izolirani koaksijalni kablovi i ostali koaksijalni elektricni provodnici za prijenos podataka i kontrolu, opremljeni ili neopremljeni sa konektorima Ostali elektricni provodnici, za napon 1000 V Ostali elektricni provodnici za napon 1000 V, sa konektorima Ostali elektricni provodnici za napon 1000 V, bez konektora Ostali elektricni provodnici, za napon > 1 000 V Izolirani elektricni provodnici za napon > 1000 V (isklj. zice za namote, koaksijalne kablove i druge koaksijalne elektricne provodnike, kompleti zica za paljenje i druge svrhe koji se koriste u vozilima, letjelicama, brodovima) Proizvodnja elektroinstalacijskog materijala Prekidaci, voltaze 1 000 V Elektricni aparati za prekidanje elektricnih kola, za napon 1 kV (uklj. prekidace na dugme i rotacione prekidace) (isklj. releje) Grla za sijalice, za napon 1 000 V Grla za sijalice, za napon 1 kV kom kom kg kg kg kg kg kg kg

27.33 27.33.11 27.33.11.00 27.33.12 27.33.12.00 27.33.13 27.33.13.10 27.33.13.30 27.33.13.50 27.33.13.60 27.33.13.70

Utikaci, uticnice i ostali ureaji za ukljucivanje/iskljucivanje i zastitu elektricnih strujnih kola, d. n. Elektricni utikaci i uticnice za koaksijalne kablove, za napon 1 kV Elektricni utikaci i uticnice za stampana kola, za napon 1 kV Utikaci i uticnice za napon 1 kV (isklj. za koaksijalne kablove, za stampana kola) Ugradbeni (montazni) elementi za strujna kola, za napon 1 kV Prikljucni i kontaktni elementi za zice i kablove, za napon 1 kV kom kom kom kom kom

177

177

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 27.33.13.80 27.33.14 27.33.14.10 27.33.14.30 27.4 27.40 27.40.11 27.40.11.00 27.40.12 27.40.12.50 27.40.12.93 27.40.12.95 27.40.13 27.40.13.00

Naziv Ostali ureaji za povezivanje na ili unutar strujnog kola, za napon 1000 V Elektricni izolacioni pribor od plastike Zidne uticnice, razvodne kutije, kablovske police od plastike za elektricna kola Izolacijski pribor od plastike; za elektricne masine, aparate ili opremu (isklj. elektricne izolatore) Proizvodnja elektricne opreme za rasvjetu Proizvodnja elektricne opreme za rasvjetu Zatvoreni reflektorski ulosci s ugraenim sijalicama Zatvoreni reflektorski ulosci s ugraenim sijalicama Volfram-halogene sijalice s nitima, osim ultraljubicastih i infracrvenih Volfram halogene sijalice s zarnom niti, za motocikle i motorna vozila (isklj. ultraljubicaste i infracrvene sijalice) Volfram halogene sijalice s zarnom niti, za napon > 100 V (isklj. ultraljubicaste i infracrvene sijalice, za motocikle i motorna vozila) Volfram halogene sijalice s zarnom niti, za napon 100 V (isklj. ultraljubicaste i infracrvene sijalice, za motocikle i motorna vozila) Sijalice sa zarnom niti, snage 200 W, za napon > 100 V, d. n. Sijalice s zarnom niti, snage 200 W, za napon > 100 V (uklj. reflektorske sijalice) (isklj. ultraljubicaste, infracrvene sijalice, volfram halogene sijalice s zarnom niti i zatvorene reflektorske uloske s ugraenim sijalicama) Sijalice sa zarnom niti, d. n. Sijalice sa zarnom niti za motocikle i druga motorna vozila (isklj. zatvorene reflektorske uloske s ugraenim sijalicama, volfram-halogene sijalice) Sijalice sa zarnom niti, d. n. Sijalice s praznjenjem; ultraljubicaste i infracrvene sijalice; lucne sijalice Fluorescentne katodne lampe s vruom katodom i prikljuccima na oba kraja (isklj. ultraljubicaste lampe) Fluorescentne katodne lampe s vruom katodom (isklj. ultraljubicaste sijalice, s prikljuccima na oba kraja) Ostale sijalice sa praznjenjem (isklj. ultraljubicaste) Ultraljubicaste, infracrvene i lucne lampe

Jedinica mjere kom

kg kg

kom

kom kom kom

kom

27.40.14 27.40.14.60 27.40.14.90 27.40.15 27.40.15.10 27.40.15.30 27.40.15.50 27.40.15.70 27.40.21 27.40.21.00 27.40.22 27.40.22.00 27.40.23 27.40.23.00

kom kom

kom kom kom kom

Prijenosne elektricne svjetiljke s vlastitim izvorom energije (npr. suhe baterije, akumulatori i elektromagneti) Prenosive elektricne svjetiljke na suhe baterije, akumulatore ili diname (isklj. za bicikle ili motorna vozila) Elektricne svjetiljke za postavljanje na sto, uz krevet ili na pod Elektricne svjetiljke koje se postavljaju na stolove, uz krevet ili na pod Neelektricne svjetiljke i svijetlea tijela Neelektricne lampe i svjetiljke kom kom kom

178

178

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 27.40.24 27.40.24.00 27.40.25 27.40.25.00 27.40.31 27.40.31.00 27.40.32 27.40.32.00 27.40.33 27.40.33.00 27.40.39 27.40.39.10

Naziv Osvijetljeni znakovi, osvijetljene plocice s imenima i slicno Osvijetljeni znakovi, osvijetljene plocice s imenima ili natpisima i slicno (uklj. saobraajne znakove) Lusteri i ostala elektricna plafonska i zidna svjetlea tijela Lusteri i ostala elektricna plafonska i zidna svjetlea tijela (isklj. one koji se koriste za rasvjetu otvorenih javnih prostora ili saobraajnica) Fotografski blicevi i sijalice-blicevi i slicno Fotografski blicevi, blic-sijalice i slicno Setovi za rasvjetu novogodisnje jelki Kompleti sijalica za novogodisnje jelke Reflektori za otvorene prostore Reflektori za otvorene prostore (uklj. reflektore za pozornice, fotografske i filmske studije) Ostale svjetiljke i oprema za rasvjetu Elektricna oprema za osvetljavanje i vizuelnu signalizaciju za motorna vozila (isklj. obicn sijalic (sa zarnom niti) i sijalic sa praznjenjem, zatvorene reflektorske uloske s ugraenim sijalicama, ultraljubicast, infracrven sijalic i lucn sijalic) Elektricne sijalice i rasvjetna tijela, od plastike i drugih materijala koje se koriste za sijalice sa zarnom niti i flourescentne cijevi Dijelovi za sijalice sa zarnom niti i s praznjenjem Dijelovi za sijalice sa zarnom niti ili sijalice s praznjenjem (uklj. zatvorene reflektorske uloske s ugraenim sijalicama, ultraljubicaste ili infracrvene sijalice, lucne sijalice) Dijelovi za svjetiljke i oprema za rasvjetu Dijelovi za prenosive elektricne svjetiljke, na suhe baterije, akumulatore ili diname (isklj. za bicikle ili motorna vozila) Dijelovi (isklj. od stakla ili plastike) za sijalice i rasvjetna tijela, itd. Proizvodnja aparata za domainstvo Proizvodnja elektricnih aparata za domainstvo Frizideri i zamrzivaci za domainstvo Kombinovani frizideri-zamrzivaci, s odvojenim vanjskim vratima Frizideri za domainstvo (uklj. kompresorske, elektricno-apsorpcijske) (isklj. ugradbene) Ugradbeni kompresorski frizideri Zamrzivaci u obliku sanduka (skrinje), kapaciteta 800 l Zamrzivaci uspravnog tipa, kapaciteta 900 l Masine za pranje sua za domainstvo Masine za pranje sua, za domainstvo Masine za pranje i susenje vesa za domainstvo Masine za pranje i susenje vesa, za domainstvo

Jedinica mjere

kom

kom

kom

kom

kom

kg

27.40.39.30 27.40.41 27.40.41.00 27.40.42 27.40.42.30 27.40.42.50 27.5 27.51 27.51.11 27.51.11.10 27.51.11.33 27.51.11.35 27.51.11.50 27.51.11.70 27.51.12 27.51.12.00 27.51.13 27.51.13.00

kom

kg

kg kg

kom kom kom kom kom

kom

kom

179

179

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 27.51.14 27.51.14.00 27.51.15 27.51.15.30 27.51.15.80 27.51.21 27.51.21.23 27.51.21.25 27.51.21.70 27.51.21.90 27.51.22 27.51.22.00 27.51.23 27.51.23.13 27.51.23.15 27.51.23.30 27.51.23.50 27.51.23.70 27.51.24 27.51.24.10 27.51.24.30 27.51.24.50 27.51.24.90

Naziv Elektricni pokrivaci Elektricni pokrivaci Ventilatori, ventilatorske i recirkulacione nape za domainstvo Stolni, podni, zidni, prozorski, plafonski ili krovni ventilatori sa ugraenim elektromotorom, snage 125 W Ventilacijske ili cirkulacijske nape s ugraenim ventilatorom, s najveom horizontalnom stranicom 120 cm Elektromehanicki aparati za domainstvo, s ugraenim elektromotorom Usisivaci prasine s ugraenim elektromotorom snage 1500 W, sa vreom za prasinu ili drugim spremnikom kapaciteta 20 l Ostali vakuum usisivaci sa ugraenim elektromotorom Aparati za mljevenje, mijesanje i sokovnici za voe i povre, s ugraenim elektromotorom, za domainstvo Ostali elektromehanicki aparati

Jedinica mjere

kom

kom kom

kom kom kom kg

Aparati za brijanje, sisanje i skidanje dlaka (depiliranje), s ugraenim elektromotorom Aparati za brijanje i sisanje i aparati za podsisavanje, sa ugraenim elektromotorom Elektrotermicki aparati za ureivanje kose i aparati za susenje ruku; elektricne pegle Elektricne haube za susenje kose Elektricni aparati za susenje kose (isklj. haube) Elektricni aparati za ureivanje kose (uklj. aparate za kovrdzanje kose) (isklj. haube za susenje kose, aparate za susenje kose) Elektricni aparati za susenje ruku Elektricne pegle Ostali elektrotermicki aparati Vakuumski usisivaci, uklj. vakuum usisivace za suho i mokro usisavanje (isklj. s ugraenim elektromotorom) Elektricni aparati za pripremu kafe ili caja (uklj. filtrirajue aparate), za domainstvo Elektricni tosteri (uklj. toster ploce za przenje hljeba, krompira ili drugih sitnih proizvoda), za domainstvo Elektrotermicki aparati za domainstvo (isklj. aparate za ureivanje kose i aparate za susenje ruku, aparate za grijanje prostora i aparate za grijanje tla, bojlere, uranjajue grijace, elektricne pegle, mikrovalne penice, rerne, pei, resoe, ringle, rostilje, aparate za pripremanje kafe, caja i tostere) Elektricni protocni ili akumulacioni grijaci vode i uronjivi grijaci Elektricni protocni bojleri Elektricni bojleri (uklj. akumulacione bojlere) (isklj. protocne) Elektricni uronjivi grijaci (uklj. prenosive uronjive grijace za tecnosti, obicno s ruckom ili kukom) Elektricni grijaci prostorija i podova Elektricni akumulacijski radijatori kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

27.51.25 27.51.25.30 27.51.25.50 27.51.25.70 27.51.26 27.51.26.30

180

180

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 27.51.26.50 27.51.26.90 27.51.27 27.51.27.00 27.51.28 27.51.28.10 27.51.28.33 27.51.28.35 27.51.28.50 27.51.28.70 27.51.28.90 27.51.29 27.51.29.00 27.51.30 27.51.30.10 27.51.30.30 27.51.30.50 27.51.30.70 27.52 27.52.11 27.52.11.13

Naziv Elektricni radijatori, konvekcioni grijaci i grijaci ili naprave sa ugraenim ventilatorima Ostali elektricni grijaci prostora Mikrovalne penice Mikrovalne penice, za domainstvo Ostale elektricne penice; sporeti, kuhala i ploce za kuhanje; rostilji, raznjevi Elektricne penice s najmanje jednom rernom i plocom za kuhanje (uklj. kombinovane plinsko-elektricne aparate), za domainstvo Elektricne ploce za kuhanje za ugradnju, za domainstvo Elektricni resoi, ringle i ploce za kuhanje (isklj. ploce za kuhanje za ugradnju), za domainstvo Elektricni rostilji i raznjevi, za domainstvo Elektricne penice za ugradnju, za domainstvo Elektricne penice (osim onih za ugradnju, mikrovalnih penica), za domainstvo Elektricni grijaci otpornici Elektricni grijaci otpornici (isklj. karbonske) Dijelovi elektricnih aparata za domainstvo Dijelovi za vakuum usisivace Dijelovi elektromehanickih aparata s ugraenim elektromotorom, za domainstvo (isklj. vakuumske usisivace) Dijelovi aparata za brijanje i sisanje s ugraenim elektromotorom Dijelovi aparata iz HS 85.16 Proizvodnja neelektricnih aparata za domainstvo

Jedinica mjere kom kom

kom

kom kom kom kom kom kom

kg

kg kg kg kg

Neelektricni aparati za kuhanje i grijaci tanjira za domainstvo od zeljeza, celika i bakra Zeljezni ili celicni plinski aparati za kuhanje i grijaci tanjira, s rernom (uklj. one s pomonim kotlom za centralno grijanje, odvojenim rernama i na plin i druga goriva), za domainstvo Zeljezni ili celicni plinski aparati za kuhanje i grijaci tanjira za domainstvo (uklj. one s pomonim kotlom za centralno grijanje, na plin i druga goriva) (isklj. one s rernom) Ostali aparati za kuhanje i grijaci tanjira za domainstvo, od zeljeza, celika ili bakra, neelektricni Ostali grijaci prostora za domainstvo na plin (i kombinovana), tecno i cvrsto gorivo Zeljezni ili celicni plinski aparati za domainstvo sa odvodom za izduvne plinove (uklj. grijalice, kamine, radijatore na plin i druga goriva) (isklj. aparate za kuhanje i grijace tanjira) Zeljezni ili celicni plinski aparati za domainstvo sa odvodom za izduvne plinove (uklj. grijalice, kamine, radijatore na plin i druga goriva) (isklj. aparate za kuhanje, grijace tanjira i aparate sa odvodom za izduvne plinove) Zeljezni ili celicni aparati na tecno gorivo, uklj. grijalice, kamine, radijatore (isklj. aparate za kuhanje i grijace tanjira) kom kom

27.52.11.15 27.52.11.90 27.52.12 27.52.12.33

kom kom

27.52.12.35

kom

27.52.12.50

kom

181

181

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 27.52.12.70 27.52.13 27.52.13.00 27.52.14 27.52.14.00 27.52.20 27.52.20.00

Naziv Zeljezni ili celicni aparati na cvrsto gorivo, uklj. grijalice, kamine, radijatore (isklj. aparate za kuhanje i grijace tanjira) Neelektricni grijaci vazduha i distributeri toplog vazduha, d. n., od zeljeza i celika Neelektricni grijaci vazduha i distributeri toplog vazduha od zeljeza ili celika, d.n. Neelektricni protocni i akumulacioni grijaci vode Neelektricni protocni ili akumulacioni grijaci vode

Jedinica mjere kom

kom

kom

Dijelovi penica, sporeta, grijaih tanjira i slicnih neelektricnih aparata za domainstvo Zeljezni ili celicni dijelovi za zeljezne ili celicne pei, sporete, kamine, kuhala, rostilje, plinske resoe, grijace tanjira i slicne neelektricne aparate za domainstvo na plin, tekua ili cvrsta goriva Proizvodnja ostale elektricne opreme Proizvodnja ostale elektricne opreme Elektricne masine i ureaji, s posebnim funkcijama Masine s prevodilackim funkcijama ili s funkcijom rjecnika, pojacivaci za antene i ostale elektricne masine i aparati s posebnim funkcijama, koji nisu navedeni ili obuhvaeni na drugom mjestu u HS 85 (isklj. solarne krevete, lampe za suncanje i slicnu opremu za suncanje) Elektricni izolatori, izolacioni pribor za masine ili opremu; elektroprovodne cijevi Elektricni izolatori (isklj. od stakla i keramike) Izolacioni pribor za elektricne svrhe, od materijala osim od keramike ili plastike; elektrovodljive cijevi i njihove spojnice, od osnovnih metala oblozeni izolacionim materijalom Elektrode od karbona i ostali proizvodi od grafita i drugog karbona za upotrebu u elektrotehnici Elektrode od karbona za pei Elektrode od karbona (isklj. za pei) Ugljene cetkice Proizvodi od grafita i drugog ugljika za elektricnu upotrebu (isklj. elektrode od karbona i cetkice) kg kg kg kg kg kg kg kg

27.9 27.90 27.90.11 27.90.11.50

27.90.12 27.90.12.30 27.90.12.80

27.90.13 27.90.13.30 27.90.13.50 27.90.13.70 27.90.13.90 27.90.20 27.90.20.20 27.90.20.50 27.90.20.80 27.90.31 27.90.31.09 27.90.31.18 27.90.31.45

Indikatorske ploce s ugraenim ureajima s tecnim kristalima ili svjetleim diodama; elektricni aparati za zvucnu ili vizuelnu signalizaciju Pokazne ploce s ugraenim displejom s tekuim kristalom (LCD) Pokazne ploce s ugraenim ureajima sa svjetleim diodama (LED) Elektricni ureaji za zvucnu ili vizuelnu signalizaciju, d.n. kg kg kg

Elektricne masine i aparati za lemljenje ili zavarivanje, elektricne masine i aparati za vrue prskanje metala ili kermeta Elektricne lemilice i pistolji Masine i aparati za elektricno lemljenje i zavarivanje (isklj. elektricne lemilice i pistolje) Elektricne masine i aparati za elektrootporno zavarivanje metala kom kom kom

182

182

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 27.90.31.54 27.90.31.63 27.90.31.72 27.90.31.81 27.90.31.91 27.90.32 27.90.32.00 27.90.33 27.90.33.30

Naziv Masine i aparati za automatsko ili poluautomatsko zavarivanje metala elektrolukom (uklj. luk plazme) Ostale masine i aparati za rucno zavarivanje oblozenim elektrodama Ostale masine i aparati za elektrolucno zavarivanje Masine i aparati za zavarivanje ili sprejanje metala, d.n. Elektricne masine i aparati za zavarivanje termoplasticnih materijala (isklj. lemilice koje se koriste za proizvodnju poluprovodnickih ureaja)

Jedinica mjere kom kom kom kom kom

Dijelovi elektricnih masina i aparata za lemljenje ili zavarivanje, elektricnih masina i aparata za vrue prskanje metala ili kermeta Dijelovi masina i aparata iz HS 85.15 Dijelovi ostale elektricne opreme; elektricni dijelovi masina i aparata, d. n. Dijelovi elektricne signalizacione opreme za sigurnost ili kontrolu saobraaja za zeljeznice, tramvaje, puteve, unutrasnje vodene puteve, parkiralista, lucne instalacije i aerodrome Dijelovi ureaja iz HS 85.31 Dijelovi elektricnih masina/ureaja s posebnim funkcijama, d.n. Elektricni dijelovi masina i aparata, d.n. kg kg

27.90.33.50 27.90.33.70 27.90.33.90 27.90.40

kg kg kg

Ostala elektricna oprema, d. n. (ukljucujui elektromagnete; elektromagnetne spojnice; kvacila i kocnice; elektromagnetne glave za dizanje; elektricni akceleratori cestica; elektricni generatori signala) Akceleratori cestica Generatori signala Elektromagnetne spojnice, kvacila i kocnice (isklj. mehanicke, hidraulicne ili pneumatske kocnice koje kontrolisu elektromagnetni ureaji) Elektromagneti i elektromagnetne podizne glave i njihovi dijelovi (isklj. magnete za medicinske svrhe); elektromagnetni ili trajni magnetni pritegaci, spone i slicni drzaci i njihovi dijelovi, d. n. Solarni kreveti, lampe za suncanje i slicna oprema za suncanje kg kg kom kg

27.90.40.10 27.90.40.30 27.90.40.50 27.90.40.60

27.90.40.70 27.90.51 27.90.51.00 27.90.52 27.90.52.20 27.90.52.40 27.90.53 27.90.53.00 27.90.60 27.90.60.35

kg

Nepromjenljivi kondenzatori frekvencije 50/60 Hz, za upotrebu u strujnim kolima, reaktivne snage 0,5 kVAr Nepromjenljivi kondenzatori za strujna kola, snage > 0,5 kVAr Ostali nepromjenljivi kondenzatori Nepromjenljivi kondenzatori za strujna kola, s elektrolitima od tantala ili aluminija (isklj. kondenzatore za poboljsanje snage) Drugi nepromjenljivi elektricni kondenzatori, d. n. Promjenljivi ili prilagodljivi (unaprijed podeseni) kondenzatori Promenljivi ili prilagodljivi (unaprijed podeseni) kondenzatori Elektricni otpornici, osim grijaih otpornika Nepromjenjivi elektricni otpornici, snage 20 W (isklj. otporne grijace i nepromjenjive ugljene otpornike, kompozitni ili slojni) kom kom kom kom kom

183

183

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 27.90.60.37 27.90.60.55 27.90.60.57 27.90.60.80

Naziv Nepromjenljivi elektricni otpornici, snage > 20 W (isklj. otporne grijace i nepromjenljive ugljene otpornike, kompozitni ili slojni) Promjenljivi zicani otpornici, snage 20 W Promjenljivi zicani otpornici, snage > 20 W Nepromjenljivi ugljeni otpornici, kompozitni ili slojni (isklj. otporne grijace); elektricni promjenljivi otpornici, uklj. reostate i potenciometre (isklj. zicane promjenljive otpornike i otporne grijace)

Jedinica mjere kom kom kom kom

27.90.70

Elektricna oprema za signalizaciju, sigurnost, upravljanje i nadzor saobraaja na zeljeznickim i tramvajskim prugama, putevima, unutrasnjim vodenim putevima, parkiralistima, luckim postrojenjima ili aerodromima Elektricna signalizaciona oprema za sigurnost ili kontrolu zeljeznickog ili tramvajskog saobraaja Elektricna signalizaciona oprema za sigurnost ili kontrolu puteva, unutrasnjih vodenih puteva, parkiralista, lucnih instalacija i aerodroma Dijelovi elektricnih kondenzatora Dijelovi nepromjenljivih, promjenljivih i prilagodljivih elektricnih kondenzatora Dijelovi elektricnih otpornika, reostata i potenciometara Dijelovi elektricnih otpornika (uklj. za reostate i potenciometre) (isklj. za otporne grijace) kg kg kg kg

27.90.70.10 27.90.70.30 27.90.81 27.90.81.00 27.90.82 27.90.82.00

28

28.1 28.11 28.11.11 28.11.11.00 28.11.12 28.11.12.00

PROIZVODNJA MASINA I UREAJA, D. N.

Proizvodnja masina za ope namjene Proizvodnja motora i turbina, osim motora za avione i motorna vozila Izvanbrodski klipni motori za pokretanje plovila Klipni motori s unutrasnjim sagorijevanjem na paljenje svjeicom za pokretanje plovnih objekata koji su rotacioni ili linijski (translatorni), vanbrodski motori Klipni motori, na paljenje pomou svjeica, za pokretanje plovila; ostali motori Motori na paljenje svjeicom za pokretanje plovnih objekata (isklj. vanbrodske motore) koji su rotacioni ili linijski (translatorni) klipni motori s unutrasnjim sagorijevanjem (isklj. motore za letjelice i linijske (translatorne) klipne motore za vozila) Ostali klipni motori s unutrasnjim sagorijevanjem, s kompresionim paljenjem Klipni motori s unutrasnjim sagorijevanjem za pokretanje plovnih objekata koji su na paljenje pomou kompresije, (dizelski ili poludizelski) snage 200 kW Klipni motori s unutrasnjim sagorijevanjem za pokretanje plovnih objekata koji su na paljenje pomou kompresije, (dizelski ili poludizelski) snage > 200 kW ali 1000 kW Klipni motori s unutrasnjim sagorijevanjem za pokretanje plovnih objekata koji su na paljenje pomou kompresije, (dizelski ili poludizelski) snage > 1000 kW Klipni motori za sinska vozila, sa unutrasnjim sagorijevanjem, na paljenje pomou kompresije (dizel ili poludizel) Klipni motori za upotrebu u industriji, sa unutrasnjim sagorijevanjem, na paljenje pomou kompresije (dizel ili poludizel), snage 15 kW Klipni motori za upotrebu u industriji, sa unutrasnjim sagorijevanjem, na paljenje pomou kompresije (dizel ili poludizel), snage > 15 kW ali 30 kW kom kom kom kom kom kom kom kom

28.11.13 28.11.13.11 28.11.13.15 28.11.13.19 28.11.13.20 28.11.13.31 28.11.13.33

184

184

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 28.11.13.35 28.11.13.37 28.11.13.53 28.11.13.55 28.11.13.57 28.11.13.73 28.11.13.75 28.11.21 28.11.21.60 28.11.22 28.11.22.00 28.11.23 28.11.23.00 28.11.24 28.11.24.00 28.11.31 28.11.31.00 28.11.32 28.11.32.00 28.11.33 28.11.33.00 28.11.41 28.11.41.00 28.11.42 28.11.42.00 28.12 28.12.11 28.12.11.30 28.12.11.80

Naziv Klipni motori za upotrebu u industriji, sa unutrasnjim sagorijevanjem, na paljenje pomou kompresije (dizel ili poludizel), snage > 30 kW ali 50 kW Klipni motori za upotrebu u industriji, sa unutrasnjim sagorijevanjem, na paljenje pomou kompresije (dizel ili poludizel), snage > 50 kW ali 100 kW Klipni motori za upotrebu u industriji, sa unutrasnjim sagorijevanjem, na paljenje pomou kompresije (dizel ili poludizel), snage > 100 kW ali 200 kW Klipni motori za upotrebu u industriji, sa unutrasnjim sagorijevanjem, na paljenje pomou kompresije (dizel ili poludizel), snage > 200 kW ali 300 kW Klipni motori za upotrebu u industriji, sa unutrasnjim sagorijevanjem, na paljenje pomou kompresije (dizel ili poludizel), snage > 300 kW ali 500 kW Klipni motori za upotrebu u industriji, sa unutrasnjim sagorijevanjem, na paljenje pomou kompresije (dizel ili poludizel), snage > 500 kW ali 1000 kW Klipni motori za upotrebu u industriji, sa unutrasnjim sagorijevanjem, na paljenje pomou kompresije (dizel ili poludizel), snage > 1000 kW Turbine na vodenu paru i druge parne turbine Turbine na vodenu paru i druge parne turbine Hidraulicne turbine i vodena kola Hidraulicne turbine i vodena kola Turbine na plin, osim turbomlaznih i turbopropelerskih Turbine na plin (isklj. mlazne, elisno-mlazne) Turbine na vjetar Generatorski agregati na vjetar Dijelovi turbina na vodenu paru i drugih parnih turbina Dijelovi turbina na vodenu paru i drugih parnih turbina Dijelovi hidraulicnih turbina, vodenih kola, ukljucujui regulatore Dijelovi hidraulicnih turbina i vodenih kola (uklj. regulatore) Dijelovi turbina na plin, osim turbomlaznih i turbopropelerskih Dijelovi turbina na plin (isklj. mlazne, elisno-mlazne)

Jedinica mjere kom kom kom kom kom kom kom

kW

kW

kW

kom

kg

kg

kg

Dijelovi klipnih motora s unutrasnjim sagorijevanjem i paljenjem pomou svjeica, osim motora za avione Dijelovi pogodni samo ili uglavnom za klipne motore s unutrasnjim sagorijevanjem na paljenje pomou svjeice (isklj. za motore za letjelice) Dijelovi ostalih motora, d. n. Dijelovi pogodni samo ili uglavnom za klipne motore s unutrasnjim sagorijevanjem na paljenje pomou kompresije Proizvodnja hidraulicnih pogonskih ureaja Hidraulicne i pneumatske pogonske masine i motori, linearnog djelovanja (cilindri) Hidraulicni cilindri Pneumatski pogoni linearnog djelovanja (uklj. cilindre) kom kom kg kg

185

185

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 28.12.12 28.12.12.00 28.12.13 28.12.13.20 28.12.13.50 28.12.13.80 28.12.14 28.12.14.20 28.12.14.50 28.12.14.80 28.12.15 28.12.15.30 28.12.15.80 28.12.16 28.12.16.30 28.12.16.80 28.12.20 28.12.20.00 28.13 28.13.11 28.13.11.05 28.13.11.25 28.13.11.45 28.13.11.65 28.13.11.85 28.13.12 28.13.12.20 28.13.12.50 28.13.12.80 28.13.13 28.13.13.20 28.13.13.40 28.13.13.60 28.13.13.80

Naziv Rotirajui hidraulicni i pneumatski motori Rotacioni hidraulicni i pneumatski motori Hidraulicne pumpe Hidraulicne pumpe (radijalne) Hidraulicne pumpe (zupcaste) Hidraulicne pumpe (krilne) Hidraulicni i pneumatski ventili Pneumatski filteri, regulatori i podmazivaci Ventili za upravljanje uljno-hidraulicnim prijenosom za cjevovode, bojlere, cisterne, kace i sl. Ventili za upravljanje pneumatskim prijenosom za cjevovode, bojlere, cisterne, kace i sl. Hidraulicne jedinice Hidraulicne pumpe (osovinski klip) Hidraulicne pumpe (isklj. osovinske, zracne, zupcaste, krilne) Hidraulicni sistemi Hidraulicni sistemi (pretvaraci snage s pogonom) Hidraulicni sistemi (pretvaraci snage) (isklj. pogone) Dijelovi hidraulicnih pogonskih ureaja Dijelovi hidraulicnih pogonskih ureaja Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora Pumpe za gorivo, podmazivanje, rashladne medije i beton Pumpe za gorivo i mazivo Pumpe za tecnost, opremljene ili dizajnirane da bude opremljene mjernim ureajem (isklj. za goriva i maziva) Potisne pumpe, rucne pumpe Pumpe za gorivo, mazivo i rashladna sredstva, za motore sa unutrasnjim sagorijevanjem Pumpe za beton Ostale pumpe za potiskivanje s naizmjenicnim kretanjem, za tecnosti Potisne pumpe s naizmjenicnim kretanjem, sa doziranjem i proporcionisanjem Linijske klipne pumpe sa naizmenicnim kretanjem Potisne pumpe s naizmjenicnim kretanjem, membranske Ostale pumpe za potiskivanje s rotacionim kretanjem, za tecnosti Potisne pumpe, rotacione, zupcaste Potisne pumpe, rotacione, krilne Potisne pumpe, rotacione, puzne (helikoidalne) Potisne pumpe, rotacione, vijcane (uklj. pumpe sa rotacijskim krilom i spiralnim rotorom) (isklj. hidraulicne jedinice, zupcaste pumpe, krilne pumpe, vijcane pumpe)

Jedinica mjere

kom

kom kom kom

kg kg kg

kom kom

kom kom

kg

kom kom kom kom kom

kom kom kom

kom kom kom kom

186

186

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 28.13.14 28.13.14.13 28.13.14.15 28.13.14.17 28.13.14.20 28.13.14.30 28.13.14.51 28.13.14.53 28.13.14.55 28.13.14.60 28.13.14.71 28.13.14.75 28.13.14.80 28.13.21 28.13.21.70 28.13.21.90 28.13.22 28.13.22.00 28.13.23 28.13.23.00 28.13.24 28.13.24.00 28.13.25 28.13.25.30 28.13.25.50 28.13.26 28.13.26.30 28.13.26.50 28.13.26.70

Naziv Ostale centrifugalne pumpe za tecnosti; ostale pumpe Potopne motorne pumpe, jednostepene, rotacione drenazne i kanalizacione Potopne motorne pumpe, visestepene, rotacione pumpe Propusne rotor-pumpe za sistem centralnog grijanja i snabdijevanje toplom vodom Rotacione pumpe ispusnog otvora 15mm Centrifugalne pumpe s ispusnim otvorom precnika > 15mm, kanalne rotor-pumpe, postrane kanalne pumpe, vanjske pumpe i regenerativne pumpe Centrifugalne pumpe s ispusnim otvorom precnika > 15mm, jednostepene, jednoulazne, zatvorene monoblok pumpe (s direktno vezanom pogonskim motorom na pumpu) Centrifugalne pumpe s ispusnim otvorom precnika > 15mm, jednostepene, jednoulazne, s indirektno (posredno) vezan pogonskim motorom na pumpu) Centrifugalne pumpe s ispusnim otvorom precnika > 15mm, jednostepene, dvoulazne Centrifugalne pumpe s ispusnim otvorom precnika > 15mm, visestepene, dvoulazne (uklj. samousisne) Rotacione pumpe, jednostepene, s naizmjenicnim usisavanjem i isisavanjem ili osovinske pumpe Rotacione pumpe, visestepene, s naizmjenicnim usisavanjem i isisavanjem, ili osovinske pumpe Ostale pumpe za tecnost, podizaci tecnosti Vakuumske pumpe Vakuumske pumpe s rotacionim klipom, klizne krilne rotacijske pumpe, molekularne pumpe, Roots pumpe, difuzijske pumpe, krio-pumpe i apsorpcione pumpe Tekui prsten Vazdusne pumpe na rucni ili nozni pogon Vazdusne pumpe na rucni ili nozni pogon Kompresori za rashladne ureaje Kompresori za rashladne ureaje Kompresori vazduha, ugraeni na sasiji prikolice za vucu Kompresori vazduha, ugraeni na sasije s tockovima Turbokompresori Turbokompresori, jednostepeni Turbokompresori, visestepeni Oscilirajui potisni kompresori Naizmjenicni potisni kompresori, koji imaju mjerac pritiska kapaciteta 15 bara, koji daje protok 60 m³/sat Naizmjenicni potisni kompresori, koji imaju mjerac pritiska kapaciteta 15 bara, koji daje protok > 60 m³/sat Naizmjenicni potisni kompresori, koji imaju mjerac pritiska kapaciteta > 15 bara, koji daje protok 120 m³/sat

Jedinica mjere

kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

kom kom

kom

kom

kom

kom kom

kom kom kom

187

187

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 28.13.26.90 28.13.27 28.13.27.30 28.13.27.53 28.13.27.55 28.13.28 28.13.28.00

Naziv Naizmjenicni potisni kompresori, koji imaju mjerac pritiska kapaciteta > 15 bara, koji daje protok > 120 m³/sat Rotirajui potisni kompresori, s jednom ili vise osovina Rotirajui potisni kompresori, s jednom osovinom Viseosovinski puzni (helikoidalni) kompresori Viseosovinski kompresori (isklj. puzne (helikoidalne) kompresore) Ostali kompresori Vazdusni/plinski kompresori (isklj. vazdusne/vakuumske pumpe koje se koriste pri rashlaivanju, vazdusni kompresori ugraeni na sasije s tockovima, turbokompresori, naizmjenicno i rotaciono potisni kompresori) Dijelovi pumpi; dijelovi podizaca tecnosti Dijelovi pumpi za tecnosti i podizac tekuina

Jedinica mjere kom

kom kom kom

kom

28.13.31 28.13.31.00 28.13.32 28.13.32.00 28.14 28.14.11 28.14.11.20 28.14.11.40 28.14.11.60 28.14.11.70 28.14.11.80 28.14.12 28.14.12.33

kg

Dijelovi vazdusnih i vakuumskih pumpi, vazdusnih i plinskih kompresora, ventilatora i napa Dijelovi vazdusnih i vakuumskih pumpi, vazdusnih i plinskih kompresora, ventilatora i poklopaca motora Proizvodnja ostalih slavina i ventila Ventili za snizavanje pritiska, kontrolni i sigurnosni ventili Ventili za smanjenje pritiska od lijevenog zeljeza ili celika, za cjevovode, bojlere, rezervoare, kace i sl. (isklj. kombinovane sa podmazivacima ili filterima) Ventili za smanjenje pritiska za cjevovode, bojlere, rezervoare, kace i sl. (isklj. od lijevenog zeljeza ili celika, kombinovane sa podmazivacima ili filterima) Nepovratni ventili i poklopci za cjevovode, bojlere, rezervoare, kace i sl. Ventili za pneumatske gume i unutrasnje gume Sigurnosni ili odusni ventili za cjevovode, bojlere, tankove, kace i sl. Slavine, ventili i slicni ureaji za sudopere, umivaonike, bidee, vodokotlie, kade i slicne instalacije; ventili za radijatore centralnog grijanja Ventili za mijesanje hladne i tople vode za sudopere, umivaonike, bidee, vodokotlie (isklj. ventile za snizavanje pritiska ili uljno-hidraulicne/pneumatske prijenose i regulacione, sigurnosne/odusne ventile) Slavine, pipe i ventili za sudopere, umivaonike, bidee, vodokotlie (isklj. ventile za snizavanje pritiska/uljno-hidraulicne prijenose, regulacione, sigurnosne, odusne i ventile za mijesanje tople i hladne vode) Termostatski ventili za radijatore centralnoga grijanja Ostali ventili za radijatore centralnoga grijanja Ventili za regulisanje i kontrolu procesa, zaporni ventili, okrugli i ostali ventili Ostali ventili za regulisanje procesa, temperaturni regulatori Ventili za regulisanje procesa, za cijevi, bojlere, rezervoare, itd. (isklj. ventile za snizavanje pritiska ili uljno-hidraulicne/pneumatske prijenose i sigurnosne/odusne ventile, temperaturne regulatore) Ostali zaptivni ventili, od lijevenog zeljeza kg kg kg kg kg kg kg kg kg

28.14.12.35

kg

28.14.12.53 28.14.12.55 28.14.13 28.14.13.13 28.14.13.15

kg kg

28.14.13.33

kg

188

188

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 28.14.13.35 28.14.13.37 28.14.13.53 28.14.13.55 28.14.13.57 28.14.13.73 28.14.13.75 28.14.13.77 28.14.13.80 28.14.20 28.14.20.00 28.15 28.15.10 28.15.10.30 28.15.10.53 28.15.10.55 28.15.10.57 28.15.10.70 28.15.10.90 28.15.21 28.15.21.30 28.15.21.50 28.15.21.70 28.15.22 28.15.22.30 28.15.22.50 28.15.22.70 28.15.23 28.15.23.30 28.15.23.50 28.15.24 28.15.24.32 28.15.24.33 28.15.24.34 28.15.24.40

Naziv Ostali zaptivni ventili, od celika Ostali zaptivni ventili, od ostalih materijala Okrugli ventili od lijevenog zeljeza Okrugli ventili, od celika Okrugli ventili, od ostalih materijala Loptasti i cilindricni ventili Leptir-ventili Membranski ventili Ostali ureaji (slicni ventilima) Dijelovi slavina, ventila i slicnih proizvoda Dijelovi slavina, ventila i slicnih ureaja za cijevi, bojlere, rezervoare, cisterne, kace (uklj. ventile za snizavanje pritiska i termostatski kontrolisane ventile) Proizvodnja lezajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata Kuglicni i valjkasti lezajevi Kuglicni lezajevi Suzeni valjkasti lezajevi (uklj. kombinovane suzene i konusne valjkaste komplete) Sferni valjkasti lezajevi Cilindricno valjkasti lezajevi (isklj. valjkaste lezajeve, iglicaste valjkaste lezajeve) Iglicasti valjkasti lezajevi Valjkasti lezajevi (uklj. kombinovane kuglicne/ valjkaste lezajeve) (isklj. konusne valjkaste, sfericne valjkaste i iglicaste valjkaste lezajeve) Prijenosni zglobni lanci od gvoza i celika Valjkasti lanci za bicikle i motocikle, od zeljeza ili celika Ostali valjkasti lanci od zeljeza ili celika (isklj. one koji se koriste za bicikle ili motocikle) Prijenosni valjkasti lanci od zeljeza i celika (isklj. valjkaste) Prijenosne osovine (ukljucujui bregaste osovine i radilice) i kurble Kurble i radilice Kardanske osovine Ostale osovine Kuista za lezajeve, kuista za osovine i klizni lezajevi Kuista sa ugraenim kuglicnim ili valjkastim lezajevima Kuista lezajeva bez ugraenih kuglicnih ili valjkastih lezajeva i klizni lezajevi Zupcanici; kuglicna i valjkasta vretena; mjenjacke kutije i ostali mjenjaci brzina Kuista zupcanika sa zupcanicima za nepokretnu opremu, kuista sa ceonim i puznim zupcanicima Mjenjacke kutije..., kutije sa stozastim, stozasto/celnim i spiralnim zupcanicima Mjenjacke kutije, ..., puzne mjenjacke kutije sa zupcanicima Ostala kuista zupcanika

Jedinica mjere kg kg kg kg kg kg kg kg kg

kg

kg kg kg kg kg kg

kg kg kg

kg kg kg

kg kg

kg kg kg kg

189

189

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 28.15.24.50 28.15.24.73 28.15.24.75 28.15.25 28.15.25.00 28.15.26 28.15.26.00 28.15.31 28.15.31.30 28.15.31.50 28.15.32 28.15.32.00 28.15.39 28.15.39.30 28.15.39.50

Naziv Mjenjacke kutije sa zupcanicima i drugi mjenjaci brzina za masine i kopnena/morska vozila (isklj. zupcanike i lezajeve zupcanika) Navojna vretena s kuglicama ili valjcima Ostali prijenosni elementi (isklj. zupcanike i britve zupcanika, kuglicaste ili valjkaste vijke, mjenjacke kutije sa zupcanicima i ostale mjenjace brzina) Zamajci i kaisnici (koloturi), ukljucujui koloturnike Zamajci i kaisnici (uklj. blokove kaisnika) Spojnice i spojke, ukljucujui univerzalne spojnice Spojnice i spojke (uklj. univerzalne spojnice) Kuglice, iglice i valjci; dijelovi kuglicnih i valjkastih lezajeva Kuglice, iglice i valjci za kuglicne ili valjkaste lezajeve Dijelovi kuglicnih ili valjkastih lezajeva (isklj. kuglice, igle i valjke) Dijelovi zglobnih lanaca od zeljeza i celika Dijelovi zglobnih lanaca, od zeljeza i celika Dijelovi lezajeva i pogonskih elemenata, d. n. Dijelovi kuista lezajeva Dijelovi prijenosa, zubaca i radilica, kurble, otvorenih valjkasti lezajevi osovina, zupcanika, kuglicno /valjkastih vijaka, mjenjackih kutija, pretvaraca snage, zamajaca, kaisnika, spojnica, osovinskih spojki, univerzalnih spojnika Proizvodnja ostalih masina za ope namjene Proizvodnja pei, lozista i plamenika Gorionici; mehanicki ureaji za lozenje; mehanicki izbacivaci pepela i slicno Gorionici za tecna goriva Gorionici za cvrsta goriva i plin (uklj. kombinovane gorionike) Mehanicki ureaji za lozenje (uklj. mehanicke odstranjivace pepela, mehanicke resetke i slicne ureaje)

Jedinica mjere kg kg kg

kg

kg

kg kg

kg

kg kg

28.2 28.21 28.21.11 28.21.11.30 28.21.11.50 28.21.11.70 28.21.12 28.21.12.30 28.21.12.70

kom kom kom

Industrijski ili laboratorijski gorionici i pei, neelektricni, ukljucujui pei za spaljivanje, ali iskljucujui pekarske pei Neelektricne pei i penice za przenje, topljenje i drugu termicku obradu ruda, sumpornog pijeska ili metala Neelektricne industrijske i laboratorijske pei, uklj. pei za spaljivanje (isklj. one za przenje, topljenje i ostalu toplotnu obradu ruda, pirita ili metala; pekarske pei, pei za susenje i pei za razbijanje (kreking)) Industrijski ili laboratorijski elektricni gorionici i pei; indukciona i dielektricna grijaa oprema Elektricne pei za pekare, fabrike keksa, kolaca, itd. Elektricne industrijske ili laboratorijske pei i penice (isklj. pekarske penice i penice za keks) Indukcione elektricne pei i penice za industriju ili laboratorije kom kg kg kom kg

28.21.13 28.21.13.30 28.21.13.51 28.21.13.53

190

190

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 28.21.13.55

Naziv Elektricne pei i penice za industriju i laboratorije, indukciona/dielektricna oprema za grijanje uklj. dielektricne pei/penice; isklj. penice s infracrvenim zracenjem, otporom grijane pei/penice Elektricne penice s infracrvenim zracenjem Dijelovi gorionika, lozista i pei Dijelovi gorionika pei za tecno, cvrsto (u obliku praha) i plinovito gorivo; mehanicka lozista, mehanicke resetke, mehanicki odstranjivaci pepela i slicni ureaji Dijelovi neelektricnih pei i penica za industriju ili laboratorije Dijelovi pei i penica elektricnih, indukcionih ili dielektricih, za industriju ili laboratorije ili oprema za grijanje Proizvodnja ureaja za dizanje i prenosenje Koloturi i dizalice-koloturnici, d. n. Koloturi, dizalice i cekrci, sa elektromotorom (isklj. one za podizanje vozila) Koloturi, dizalice i cekrci, bez elektromotora (isklj. dizalice za velike terete s malom visinom dizanja ili dizalice za dizanje vozila)

Jedinica mjere kg

28.21.13.57 28.21.14 28.21.14.30 28.21.14.50 28.21.14.70 28.22 28.22.11 28.22.11.30 28.22.11.70 28.22.12 28.22.12.60 28.22.13 28.22.13.30 28.22.13.50 28.22.13.70 28.22.14 28.22.14.20 28.22.14.33 28.22.14.35 28.22.14.40 28.22.14.50 28.22.14.60 28.22.14.70

kg

kg kg kg

kom kom

Izvozni ureaji za okna; dizalice specijalno izraene za upotrebu pod zemljom; ostala vitla, pomorska vitla Vitla i pomorska vitla (isklj. ona za dizanje vozila) Dizalice za teski teret; dizalice za podizanje vozila Ugradbene dizalice koje se koriste u garazama za podizanje vozila Hidraulicne dizalice za teski teret i hidraulicne dizalice za vozila (isklj. one koje se koriste u garazama) Dizalice za teski teret i dizalice za vozila (isklj. koje se koriste u garazama, hidraulicne dizalice za teski teret i dizalice za teski teret) Toranjske dizalice; dizalice (kranovi); pokretne platforme za podizanje, pokretni nosaci i teretni kamioni opremljeni dizalicom (kranom) Mosni putujui kranovi, na fiksnom nosacu Portalne pokretne dizalice na kotacima i jahae prihvatne dizalice Pretovarni kranovi, kranovi na postolju i mosni kranovi Toranjski kranovi i portalni ili podest-konzolni kranovi Samohodne dizalice i oprema za dizanje tereta, montirana tako da se kree po sinama, a koristi se na gradilistima, u kamenolomima i slicno Oprema za dizanje dizajnirana za ugradnju na cestovna vozila Oprema za dizanje (isklj. mosne pokretne kranove, tornjeve, transportere, postolja, portale, mosne ili podest-konzolne kranove, pokretne konstrukcije za dizanje ili jahae prihvatne dizalice, samohodne masine) kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

28.22.15 28.22.15.13 28.22.15.15

Viljuskari; ostala teretna radna kolica; radna kolica koja se upotrebljavaju na platformama zeljeznickih stanica Samohodni viljuskari s elektromotorom, za podizanje na visinu 1 m Samohodni viljuskari s elektromotorom, za podizanje na visinu < 1 m kom kom

191

191

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 28.22.15.30 28.22.15.50 28.22.15.70

Naziv Samohodna teretna vozila s opremom za dizanje ili rukovanje, koje ne pokree elektromotor Viljuskari i ostala radna kola, s opremom za dizanje ili rukovanje (isklj. samohodna kola) Samohodna teretna vozila, bez ureaja za dizanje ili rukovanje, koja se koriste u fabrikama, skladistima, lukama ili aerodromima za prijevoz robe na kratke udaljenosti; vucna vozila, koja se koriste na peronima zeljeznickih stanica Licni i teretni liftovi, pokretne stepenice i staze za hodanje Elektro-upravljani liftovi i dizalice za velike terete s malom visinom dizanja Liftovi i dizalice za velike terete s malom visinom dizanja (isklj. elektro-upravljana) Pokretne stepenice i pokretene staze Pneumatske i ostale dizalice i kontejneri koji rade kontinuirano, za robu i materijal Pneumatski elevatori (dizala) i konvejeri (transporteri) Elevatori (dizala) i konvejeri (transporteri) sa posudama za prijenos robe i materijala za kontinuirani rad Elevatori (dizala) i konvejeri (transporteri) sa trakom ili remenom, za prijenos robe i materijala Konvejeri (transporteri) sa valjcima, za prijenos robe i materijala (isklj. elevatore (dizala) i konvejere (transporter), one koji su posebno namijenjeni za upotrebu u rudnicima, one sa posudama, one s trakom) Elevatori (dizala) i konvejeri (transporteri) za kontinuirani rad, za prijenos robe i materijala (isklj. pneumatske elevatore i konvejere, one namijenjene za upotrebu u rudnicima, one sa posudama, one s trakom, one s valjcima) Ostali ureaji za dizanje, prenosenje, utovar i istovar Zicare, ski liftovi sa sjedistima, ski liftovi s vucnim sipkama i vucni mehanizmi za uspinjace Ureaji za podizanje, rukovanje, utovar ili istovar, d.n. Ureaji za utovar posebno dizajnirani za upotrebu u poljoprivredi Dijelovi opreme za dizanje i prenosenje Dijelovi masina iz HS 84.25, 84.27 and 84.28 (isklj. za liftove, dizalice za velike terete s malom visinom dizanja ili pokretne stepenice) Dijelovi liftova, dizalica za velike terete s malom visinom dizanja ili pokretnih stepenica) Dijelovi za samohodna radna teretna vozila, za transport robe na kratkim udaljenostima, vucna vozila koja se koriste na zeljeznickim stanicama (isklj. prijenosnike opremljene ureajima za podizanje i rukovanje) Vedra, lopate, hvataljke i klijesta za dizalice, kranove i slicno Vedra, lopate, hvataljke i klijesta za dizalice s pokretnim krakom za brodske dizalice, kranove, pokretne konstrukcije za dizanje, radna vucna vozila s kranom, buldozeri, zaravnjivaci, bageri, bageri "kasikari", itd., za ralice za snijeg

Jedinica mjere kom kom kom

28.22.16 28.22.16.30 28.22.16.50 28.22.16.70 28.22.17 28.22.17.40 28.22.17.50 28.22.17.70 28.22.17.93

kom kom kom

kom kom kom kom

28.22.17.95

kom

28.22.18 28.22.18.20 28.22.18.40 28.22.18.50 28.22.19 28.22.19.30 28.22.19.50 28.22.19.70

kom kom kom

kg kg kg

28.22.20 28.22.20.00

kg

28.23 28.23.11 28.23.11.00

Proizvodnja kancelarijskih masina i opreme (osim proizvodnje racunara i periferne opreme) Pisae masine i masine za obradu teksta Pisae masine i masine za obradu teksta kom

192

192

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 28.23.12 28.23.12.00 28.23.13 28.23.13.00 28.23.21 28.23.21.00 28.23.22 28.23.22.00 28.23.23 28.23.23.00 28.23.24 28.23.24.00 28.23.25 28.23.25.00 28.23.26 28.23.26.00 28.24 28.24.11 28.24.11.13 28.24.11.15 28.24.11.17 28.24.11.23 28.24.11.25 28.24.11.27 28.24.11.33 28.24.11.35 28.24.11.50 28.24.11.80 28.24.11.90

Naziv

Jedinica mjere

Elektronske masine za racunanje i dzepni ureaji za pohranjivanje, masine za reprodukciju i prikazivanje podataka s racunskim funkcijama Elektronski digitroni i dzepni ureaji za snimanje, reprodukciju i prikazivanje podataka sa racunskim funkcijama kom

Knjigovodstvene masine, registar-kase, masine za frankiranje poste, za obradu poste, masine za izdavanje karata i slicne masine, s ugraenim ureajem za racunanje Knjigovodstvene masine, registar-kase, masine za frankiranje poste, masine za izdavanje karata i slicne masine s ugraenim ureajem za racunanje Fotokopir aparati s ugraenim optickim sistemom, kontaktni i termicki kopir aparati Fotokopir aparati sa ugraenim optickim sistemom, ili kontaktnog tipa i aparati s termo kopiranjem Ofset stamparske masine za papir, u listovima, kancelarijskog tipa Kancelarijske stamparske masine za ravnu stampu, za papir velicine 22 x 36 cm Ostale kancelarijske masine Ostale kancelarijske masine Dijelovi i pribor za pisae masine i racunske masine Dijelovi i pribor za pisae masine i racunske masine Dijelovi i pribor za ostale kancelarijske masine Dijelovi i pribor masina iz HS 84.72 Dijelovi i pribor za fotokopir aparate Dijelovi i oprema za stampace iz HS 8443.3 Proizvodnja rucnih prenosivih alata s vlastitim pogonom Elektromehanicki alat koji se pri radu drzi u ruci, s ugraenim elektricnim motorom Elektromehanicke rucne busilice koje rade bez vanjskog izvora energije Elektropneumatske rucne busilice (uklj. masine za busenje, urzivanje navoja ili tapkanje, masine za provrtanje i busilice za kamen) Elektromehanicke rucne busilice svih vrsta (isklj. one koje rade bez vanjskog izvora energije, elektropneumatske) Elektromehanicke lancane pile Elektromehanicke cirkularne pile Elektromehanicke rucne pile (isklj. lancane i cirkularne pile) Elektromehanicki rucni alati za obradu tekstila (isklj. busilice, pile) Elektromehanicki rucni alati koji rade bez vanjskog izvora energije (isklj. busilice, pile, one koje se koriste za obradu tekstila) Rucne brusilice, oblarice i blanjalice, s ugraenim elektromotorom, koji rade s vanjskim izvorom energije Elektromehanicki alati za potkresivanje zive ograde i za rubove travnjaka Ostali elektricni alati kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kg kg kg kom kom kom kom

193

193

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 28.24.12 28.24.12.40 28.24.12.60 28.24.12.80 28.24.21 28.24.21.00 28.24.22 28.24.22.50 28.25 28.25.11 28.25.11.30 28.25.11.50 28.25.12 28.25.12.20 28.25.12.40 28.25.12.50 28.25.12.70 28.25.13 28.25.13.33 28.25.13.35 28.25.13.60

Naziv Ostali prenosivi rucni alat sa sopstvenim pogonom Rucni alat, pneumatski, rotacioni, uklj. kombinovane rotaciono-perkusione Lancane pile sa ugraenim neelektricnim motorom Rucni alati, hidraulicni ili sa ugraenim neelektricnim motorom (isklj. lancane pile)

Jedinica mjere

kom kom kom

Dijelovi elektromehanickog alata koji se pri radu drzi u ruci, s ugraenim elektricnim motorom Dijelovi za lancane pile i ostale rucne alate sa ugraenim motorom (isklj. za pneumatske alate) Dijelovi ostalih prenosnih rucnih alata Dijelovi za pneumatske rucne alate Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za domainstvo Izmjenjivaci toplote i ureaji za utecnjavanje vazduha i drugih plinova Izmjenjivaci toplote Ureaji za pretvaranje vazduha ili drugih plinova u tecnost Ureaji za klimatizaciju Ureaji za klimatizaciju, prozorski i zidni, kompaktni i razdvojeni (split-sistemi) Ureaji za klimatizaciju za upotrebu u motornim vozilima Ureaji za klimatizaciju s rashladnom jedinicom (isklj. one koji se koriste u motornim vozilima, kompaktne i razdvojene) Ureaji za klimatizaciju, bez ugraene rashladne jedinice, centralni dio za upravljanje klima ureajem, njihova kuista i terminali, jedinice konstantnog volumena i ventilatori Oprema za hlaenje i zamrzavanje, te toplotne pumpe, osim opreme za domainstvo Rashladne vitrine i pultovi s ugraenom rashladnom jedinicom ili isparivacem za skladistenje zamrznute hrane Rashladne vitrine i pultovi s ugraenom rashladnom jedinicom ili isparivacem (isklj. za skladistenje zamrznute hrane) Rashladni ureaji u formi namjestaja s rashladnom jedinicom ili isparivacem (isklj. kombinovane frizidere-zamrzivace, s odvojenim vanjskim vratima, frizideri za domainstvo, rashladne vitrine i pultovi ) Toplotne pumpe osim ureaja za klimatizaciju iz HS 8415 Ostala oprema za hlaenje ili zamrzavanje Ureaji i aparati za filtriranje i procisavanje plinova, d. n. Ureaji i aparati za filtriranje ili procisavanje plinova (isklj. dovodne filtere za motore s unutrasnjim sagorijevanjem) Ureaji i aparati za filtriranje ili precisavanje plinova (osim vazduha i isklj. one koji funkcionisu koristei kataliticki proces, i separatore izotopa) Ureaji i aparati za filtriranje ili precisavanje plinova katalitickim postupkom (isklj. dovodne filtere za motore sa unutrasnjim sagorijevanjem, ureaje i aparate za filtriranje i precisavanje vazduha) kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kg kg

28.25.13.80 28.25.13.90 28.25.14 28.25.14.10 28.25.14.30 28.25.14.40

kom kom

194

194

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 28.25.20 28.25.20.30 28.25.20.50 28.25.20.70

Naziv Ventilatori, osim stolnih, podnih, zidnih, prozorskih, sobnih ili krovnih ventilatora Osovinski (aksijalni) ventilatori (isklj. stolne, podne, zidne, prozorske, plafonske ili krovne ventilatore s ugraenim elektromotorom izlazne snage 125 W) Centrifugalni ventilatori (isklj. stolne, podne, zidne, prozorske, plafonske ili krovne ventilatore s ugraenim elektromotorom izlazne snage 125 W) Ventilatori (isklj. stolne, podne, zidne, plafonske ili krovne ventilatore s ugraenim elektromotorom izlazne snage 125 W, osovinski (aksijalni) ventilatori, centrifugalni ventilatori) Dijelovi opreme za hlaenje i zamrzavanje i toplotne pumpe Dijelovi ureaja za klimatizaciju (uklj. kondenzatore, apsorbere, isparivace i generatore) Namjestaj namijenjen za ugradnju rashladne opreme i opreme za zamrzavanje (uklj. isparivace, kompletne rashladne jedinice) Dijelovi rashladne opreme koja nije za domainstvo (uklj. isparivace i kondenzatore) Dijelovi za rashladne ureaje u formi namjestaja, dijelovi toplotnih pumpi, dijelovi rashladne opreme za domainstvo (isparivace i kondenzatori) (isklj. isparivace i kondenzatore rashladne opreme koji nisu za domainstva) Dijelovi masina, ureaja i laboratorijske opreme, elektricno zagrijavani ili ne, za obradu materijala putem promjene temperature i dijelovi neelektricnih protocnih ili akumulacionih grijaca vode, d. n. Proizvodnja ostalih masina za ope namjene, d. n.

Jedinica mjere

kom kom kom

28.25.30 28.25.30.10 28.25.30.30 28.25.30.50 28.25.30.70

kg kom kom kg

28.25.30.80

kg

28.29 28.29.11 28.29.11.00 28.29.12 28.29.12.30 28.29.12.50 28.29.12.70 28.29.13 28.29.13.30 28.29.13.50 28.29.21 28.29.21.20 28.29.21.50 28.29.21.80 28.29.22 28.29.22.10

Generatori za generatorski i vodeni plin; acetilenski generatori i slicno; ureaji za destilaciju i rektifikaciju Proizvodni generatori za plin ili vodeni plin, acetilenski plinski generatori i slicno; pogoni za destilaciju ili rektifikaciju Masine i aparati za filtriranje i procisavanje tecnosti Masine i aparati za filtriranje i precisavanje tecnosti Masine i aparati za filtriranje i precisavanje pia (isklj. vodu) Masine i aparati za izdvajanje/precisavanje cvrstih materija-tecnosti (isklj. za vodu i pia, centrifuge i centrifugalne susilice, ulje/gorivo za motore s unutrasnjim sagorijevanjem) Filteri za ulje, gorivo i usisni vazduh, za motore s unutrasnjim sagorjevanjem Filteri za ulje ili gorivo, za motore sa unutrasnjim sagorijevanjem Filteri za usisni vazduh, za motore s unutrasnjim sagorijevanjem Masine za cisenje, punjenje, pakovanje i zamotavanje flasa i druge ambalaze Masine za cisenje ili susenje flasa ili druge ambalaze Masine za punjenje, zatvaranje, pecaenje, zaptivanje ili etiketiranje flasa, konzervi, kutija, kesa i sl. ambalaze; masine za gaziranje pia Masine za pakovanje ili obmotavanje (isklj. za punjenje, zatvaranje, zaptivanje, pecaenje, etiketiranje flasa, konzervi, kutija i sl. posuda) kom kom kom kom kom kom kom kom kom

Aparati za gasenje pozara, pistolji za prskanje, aparati za izbacivanje pare, pijeska i slicni aparati, osim za upotrebu u poljoprivredi Aparati za gasenje pozara kom

195

195

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 28.29.22.20 28.29.22.30 28.29.22.40 28.29.23 28.29.23.00 28.29.31 28.29.31.30 28.29.31.80 28.29.32 28.29.32.00 28.29.39 28.29.39.10 28.29.39.30

Naziv Pistolji za prskanje i slicni aparati Masine za izbacivanje pare ili pijeska i slicne masine koje izbacuju mlaz (isklj. aparate za gasenje pozara, pistolje za prskanje i slicne aparate) Ostali mehanicki ureaji za izbacivanje, rasprsivanje i prskanje Britve od metalnih listova; mehanicke britve Zaptivaci i slicne spojnice od metalnih limova kombinovani sa drugim materijalima ili od dva ili vise slojeva metala Ureaji za vaganje za upotrebu u industriji; vage za kontinuirano vaganje robe na konvejerima; vage za konstantnu masu i vage za ispustanje unaprijed odreene mase Kontinuirani i diskontinuirani totalizatori (vage za sumiranje mase) Automatski ureaji za uzastopno vaganje i punjenje Personalne vage i vage za domainstvo Licni mjerni ureaji (vage), vage za bebe; vage za domainstvo Ostali ureaji za vaganje i mjerenje Automatski industrijski ureaji i vage za vaganje i sortiranje, maksimalnog kapaciteta 5000 kg Ureaji za vaganje/lijepljenje cijena, mosne vage i ostali ureaji za vaganje (isklj. obicne trgovacke vage, kune vage i vage za neprekidno vaganje robe na pokretnim vrpcama, ureaje za stalno vaganje, i precizne vage osjetljivosti 5 cg) Trgovacki neautomatski ureaji za vaganje, maksimalnog kapaciteta 30 kg Libele Mjerne sipke i trake s mjernom podjelom Ostali mjerni instrumenti, za rucno mjerenje, ostali Centrifuge, d. n. Centrifuge (isklj. separatore za mlijeko, susilice za ves, one koji se koriste u laboratorijima) Kalanderi i ostale masine za valjanje, osim za metale i staklo Kalanderi i ostale masine za valjanje (isklj. za metal ili staklo) Automati za prodaju robe Automati za prodaju robe, s ureajem za grijanje ili hlaenje Automati za prodaju robe (uklj. aparate za mijenjanje novca) (isklj. one s ugraenim ureajem za grijanje ili hlaenje) Masine za pranje posua, industrijskog tipa Masine za pranje posua (koje se koriste u industriji) Masine, d. n., za obradu materijala promjenom temperature Rashladni tornjevi i slicna postrojenja za direktno hlaenje pomou cirkulisue vode Vakuum-parna postrojenja za talozenje metala Masine, ureaji i laboratorijska oprema, sa ili bez elektricnog grijanja, za obradu materijala postupcima koji ukljucuju promjenu temperature, d. n.

Jedinica mjere kom kom kom

kg

kom kom

kom

kom kom

28.29.39.50 28.29.39.60 28.29.39.75 28.29.39.79 28.29.41 28.29.41.00 28.29.42 28.29.42.00 28.29.43 28.29.43.30 28.29.43.50 28.29.50 28.29.50.00 28.29.60 28.29.60.30 28.29.60.50 28.29.60.90

kom kom kom kom

kom

kom

kom kom

kom

kom kom kom

196

196

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 28.29.70 28.29.70.20

Naziv

Jedinica mjere

Neelektricne masine i aparati za lemljenje i zavarivanje i njihovi dijelovi; masine i aparati za povrsinsko kaljenje i vrue prskanje Rucni plamenici za lemljenje ili zavarivanje (isklj. elektricnog, laserskog, drugog svjetlosnog ili protonskog snopa, ultrazvucnog, elektronskog snopa, magnetskog impulsa ili lukom plazme) Masine i aparati za lemljenje ili zavarivanje i za autogeno kaljenje povrsine (isklj. rucne plamenike i elektricne masine i aparate) Dijelovi generatora plina i vodenog plina Dijelovi proizvodnih generatora za plin ili vodu, generatori acetilenskog plina i slicni plinski generatori vodenim procesom kg kom

28.29.70.90 28.29.81 28.29.81.00 28.29.82 28.29.82.20 28.29.82.50 28.29.83 28.29.83.13 28.29.83.15 28.29.83.20 28.29.83.40

kom

Dijelovi centrifuga; dijelovi masina i aparata za filtriranje i procisavanje tecnosti i plinova Dijelovi za centrifuge i centrifugalne susilice Dijelovi aparata i ureaja za filtriranje i procisavanje tecnosti ili plinova (isklj. za centrifuge i centrifugalne susilice) Dijelovi kalandera i ostalih masina za valjanje; dijelovi aparata za prskanje; utezi za vage Valjci za kalandere i ostale masine za valjanje (isklj. one za kalandiranje ili za masine za valjanje metala ili stakla) Dijelovi kalandera i ostalih masina za valjanje (isklj. valjke za kalandiranje ili masine za valjanje metala ili stakla) Utezi za ureaje za vaganje svih vrsta, dijelovi ureaja za vaganje (isklj. precizne vage finoe od 5 cg) Dijelovi mehanickih ureaja za izbacivanje, rasprsivanje i prskanje tecnosti/praha; aparata za gasenje pozara, pistolja za prskanje i slicnih ureaja te masina za izbacivanje pare/pijeska Dijelovi automata za prodaju robe (uklj. aparate za mijenjanje novca) Dijelovi masina, aparata i ureaja, koji ne sadrze elektricne konektore, d. n. Neautomatske posude za podmazivanje, nastavci za podmazivanje, uljni prstenovi za zaptivanje, poluge (rucice), hvataljke, sigurnosni stitnici, pricvrsivaci i postolja za masine Dijelovi masina za pranje posua i masina za cisenje, punjenje, pakovanje i zamotavanje Dijelovi za masine za pranje posua Dijelovi za masina za pakovanje i zamotavanje Dijelovi neelektricnih masina i aparata za lemljenje i zavarivanje, masina i aparata za povrsinsko kaljenje i vrue prskanje Dijelovi masina i aparata iz HS 84.68 Proizvodnja masina za poljoprivredu i sumarstvo Proizvodnja masina za poljoprivredu i sumarstvo Traktori, jednoosovinski (motokultivatori) Traktori kojima se upravlja stojei van njega Traktori, snage 37 kW Novi poljoprivredni i sumski traktori, s tockovima, snage motora 37 kW kom kom kg kg kg kg kom kg kg kg kg kg

28.29.83.50 28.29.84 28.29.84.00

kg

28.29.85 28.29.85.10 28.29.85.20 28.29.86 28.29.86.00 28.3 28.30 28.30.10 28.30.10.00 28.30.21 28.30.21.00

197

197

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 28.30.22 28.30.22.00 28.30.23 28.30.23.30 28.30.23.50 28.30.23.70 28.30.23.90

Naziv Traktori, snage > 37 kW ali 59 kW Novi poljoprivredni i sumski traktori, s tockovima, snage motora > 37 kW ali 59 (isklj. traktore kojima se upravlja stojei van njega) Traktori, snage > 59 kW Novi poljoprivredni i sumski traktori, s tockovima, snage motora > 59 kW ali 75 kW (isklj. traktore kojima se upravlja stojei van njega) Novi poljoprivredni i sumski traktori, s tockovima, snage motora > 75 kW ali 90 kW (isklj. traktore kojima se upravlja stojei van njega) Novi poljoprivredni i sumski traktori, s tockovima, snage motora > 90 kW (isklj. traktore kojima se upravlja stojei van njega) Novi traktori (isklj. poljoprivredne/sumske traktore, s tockovima, traktore kojima se upravlja stojei van njega, cestovna vucna vozila za poluprikolice, gusjencare-traktore koji se koriste na zeljeznickim platformama) Plugovi Plugovi Drljace, brane, kultivatori, plijevilice i kopacice Drljace i kultivatori Tanjirace Drljace sa zupcima (isklj. tanjirace) Rotacioni plugovi Pljevilice i kopacice Sijacice, sadilice i rasaivaci Sijacice (masine za sijanje) s centralnim pogonom i preciznim razmakom sijanja za poljoprivredu i vrtlarstvo Sijacice (masine za sijanje) za poljoprivredu i vrtlarstvo (isklj. sijacice s centralnim pogonom i preciznim razmakom sijanja) Sadilice (masine za saenje) i rasaivaci Rasturaci stajskog i vjestackog ubriva Rasturaci mineralnog ili hemijskog ubriva za pripremu tla Rasturaci i distributeri stajskog ubriva (isklj. za mineralna i hemijska ubriva) Ostale masine za pripremu zemlje Poljoprivredne, ..., sumarske masine, d. n.; valjci za travnjake i sportske terene Kosilice za travu, parkove i sportske terene Kosilice za travu, s elektromotorom, za parkove, golf terene ili sportske terene Kosilice za travnjake, parkove ili sportske terene, neelektricne, sa horizontalno rotirajuim reznim ureajem Kosilice za travu, parkove ili sportske terene, neelektricne, sa vertikalno rotirajuim reznim ureajem ili reznim nozem Kosilice bez motora, za travu, parkove, golf terene ili sportske terene (kao sto su gurajue cilindarske kosilice) (isklj. one sa horizontalno rotirajuom ostricom)

Jedinica mjere

kom

kom kom kom kom

28.30.31 28.30.31.40 28.30.32 28.30.32.10 28.30.32.20 28.30.32.30 28.30.32.50 28.30.32.70 28.30.33 28.30.33.33 28.30.33.35 28.30.33.50 28.30.34 28.30.34.30 28.30.34.50 28.30.39 28.30.39.00 28.30.40 28.30.40.10 28.30.40.30 28.30.40.50 28.30.40.70

kom

kom kom kom kom kom

kom kom kom

kom kom

kom

kom kom kom kom

198

198

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 28.30.51 28.30.51.30 28.30.51.50 28.30.51.70 28.30.52 28.30.52.00 28.30.53 28.30.53.40 28.30.54 28.30.54.20 28.30.54.50 28.30.54.80 28.30.59 28.30.59.15 28.30.59.30 28.30.59.45 28.30.59.60 28.30.59.70 28.30.60 28.30.60.10 28.30.60.30

Naziv Kosilice (ukljucujui i poluzne za prikljucivanje na traktor), d. n. Motorne kosilice (isklj. za travu, parkove, golf-igralista ili sportske terene) Kosilice, uklj. rezne nozeve, koje su predviene da se vuku ili nose pomou traktora Kosilice (isklj. one s motorom, za parkove, travu, golf-igralista ili sportske terene, one koje su predviene da se vuku ili nose pomou traktora) Masine za sijeno Masine za sijeno Masine za baliranje slame i krme, ukljucujui prese Balirke za slamu i stocnu hranu, uklj. prikupne balirke Masine za vaenje i sakupljanje Masine za vaenje krompira i masine za kupljenje i sortiranje krompira Masine za rezanje vrsaka i berbu seerne repe Masine za vaenje korjenastih ili krtolastih biljaka (isklj. masine za vaenje krompira i masine za kupljenje i sortiranje krompira, masine za rezanje vrsaka i berbu seerne repe) Masine za zetvu i vrsidbu, d. n. Kombajni za zetvu i vrsidbu Poljoprivredne masine za vrsidbu (isklj. kombajne za zetvu i vrsidbu) Masine za zetvu stocne hrane (isklj. samohodne) Masine za berbu stocne hrane, samohodne Masine za branje (isklj. kombajn vrsilice, masine za berbu korijenja i krtola, masine za berbu stocne hrane)

Jedinica mjere

kom kom kom

kom

kom

kom kom kom

kom kom kom kom kom

Masine za izbacivanje, rasprsivanje i prskanje tecnosti ili praha za poljoprivredu i vrtlarstvo Ureaji za navodnjavanje za poljoprivredu i vrtlarstvo Prijenosne mehanicke naprave (prskalice), sa ili bez motora, za izbacivanje, rasprsivanje ili prskanje tecnosti ili praha za upotrebu u poljoprivredi ili vrtlarstvu (isklj. ureaje za navodnjavanje) Prskalice ili rasprsivaci praha, za ugradnju na traktor ili vucu traktorom (isklj. ureaje za navodnjavanje) Ostali ureaji za poljoprivredu ili vrtlarstvo Samoutovarne i samoistovarne prikolice i poluprikolice za poljoprivredu Samoutovarne ili samoistovarne prikolice za poljoprivredne svrhe kom kom kom

28.30.60.50 28.30.60.90 28.30.70 28.30.70.40 28.30.81 28.30.81.00 28.30.82 28.30.82.00 28.30.83 28.30.83.00

kom kom

Masine za cisenje, sortiranje i klasiranje jaja, voa i drugih poljoprivrednih proizvoda, osim za sjemenje, zrnevlje ili suseno mahunasto povre Masine za cisenje, sortiranje i klasiranje jaja, voa ili drugih poljoprivrednih proizvoda Masine za muzu mlijeka Masine za muzu Masine za pripremu stocne hrane Masine za pripremu stocne hrane kom kom kom

199

199

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 28.30.84 28.30.84.00 28.30.85 28.30.85.00 28.30.86 28.30.86.30 28.30.86.60 28.30.91 28.30.91.00 28.30.92 28.30.92.00 28.30.93 28.30.93.30 28.30.93.80 28.30.94 28.30.94.00 28.4 28.41 28.41.11 28.41.11.10 28.41.11.30 28.41.11.50 28.41.11.70 28.41.11.80 28.41.12 28.41.12.20 28.41.12.40 28.41.12.50 28.41.12.70 28.41.21 28.41.21.23

Naziv Inkubatori i uzgajalista za pilie Inkubatori za perad i umjetne kvocke Masine za peradarstvo Masine za peradarstvo (isklj. inkubatore za perad i umjetne kvocke) Masine za poljoprivredu, sumarstvo, peradarstvo i uzgoj pcela, d. n. Masine za sumarstvo Ostale masine iz HS 84.36 Dijelovi masina za zetvu i vrsidbu Dijelovi masina i aparata iz HS 84.33 Dijelovi masina za obradu zemlje Dijelovi masina za poljoprivredu, vrtlarstvo i sumarstvo, za pripremu i kultivaciju zemlje Dijelovi ostalih masina za poljoprivredu Dijelovi masina za peradarstvo ili inkubatora za perad i umjetne kvocke Dijelovi masina iz HS 84.36, d.n. Dijelovi masina za muzu i mljekarstvo Dijelovi masina i aparata za muzu i mljekarstvo Proizvodnja masina za obradu metala i alatnih masina Proizvodnja masina za obradu metala

Jedinica mjere

kom

kom

kom kom

kg

kg

kg kg

kg

Alatne masine za obradu svih vrsta materijala odvajanjem materijala laserom, ultrazvukom i slicno Alatne masine za obradu svih vrsta materijala odvajanjem materijala laserom ili drugim svjetlosnim ili fotonskim snopom Alatne masine za obradu svih vrsta materijala odvajanjem materijala ultrazvukom (isklj. masine za proizvodnju poluprovodnickih ureaja ili elektronskih integrisanih kola) Alatne masine za obradu svih vrsta materijala odstranjivanjem materijala putem elektropraznjenja Alatne masine za obradu svih vrsta materijala odvajanjem materijala elektrohemijski, snopom elektrona, snopom jona ili mlazom plazme Alatne masine za obradu svih vrsta materijala odvajanjem materijala ultrasonicnim procesom, za proizvodnju poluprovodnickih ureaja ili elektronskih integrisanih kola kom kom kom kom kom

Masinski obradni centri, masine izraene na nacelu standardnih jedinica (s jednom stanicom) ili transfer-strojevi s vise stanica za obradu metala Masinski obradni centri za obradu metala, horizontalni Masinski obradni centri za obradu metala (uklj. kombinovane horizontalne i vertikalne obradne centre) Masine za izradu jedinica (u jednoj fazi) za obradu metala Visefazne transfer masine za obradu metala Strugovi za obradu metala skidanjem cestica Numericki upravljane horizontalne tokarilice, centri za tokarenje, za odvajanje metala kom kom kom kom kom

200

200

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 28.41.21.27 28.41.21.29 28.41.21.40 28.41.21.60 28.41.22 28.41.22.13 28.41.22.17 28.41.22.23 28.41.22.25 28.41.22.33 28.41.22.35 28.41.22.40 28.41.22.60 28.41.22.70 28.41.22.80 28.41.23 28.41.23.05 28.41.23.15 28.41.23.25 28.41.23.35 28.41.23.45 28.41.23.55 28.41.23.65 28.41.23.75 28.41.23.85 28.41.23.95

Naziv Numericki upravljane horizontalne tokarilice, automatske tokarilice, za odvajanje metala (isklj. centre za tokarenje) Numericki upravljane horizontalne tokarilice, za odvajanje metala (isklj. centre za tokarenje, automatske tokarilice) Nenumericki upravljani horizontalni centri za tokarenje, za odvajanje metala Tokarilice (strugovi), uklj. centre za tokarenje, za odvajanje metala (isklj. horizontalne tokarilice)

Jedinica mjere kom kom kom kom

Alatne masine za busenje i glodanje metala; alatne masine za urezivanje i narezivanje navoja, d. n. Numericki upravljane busilice za obradu metala (isklj. masine sa slobodnim tipom rada) Numericki upravljane glodalice s konzolom za obradu metala (isklj. busilice-glodalice) Numericki upravljane alatne glodalice za obradu metala (isklj. busilice-glodalice, glodalice s konzolom) Numericki upravljane glodalice za obradu metala (uklj. plano-glodalice) (isklj. busiliceglodalice, glodalice s konzolom, alatne glodalice) Masine sa slobodnim tipom rada za obradu metala busenjem, glodanjem, narezivanjem ili urezivanjem navoja Nenumericki upravljane busilice za obradu metala (isklj. masine sa slobodnim tipom rada) Numericki upravljane busilice i busilice-glodalice za obradu metala (isklj. obicne busilice) Nenumericki upravljane busilice i busilice-glodalice za obradu metala (isklj. obicne busilice) Nenumericki upravljane glodalice za obradu metala (isklj. obicne busilice-glodalice) Masine za narezivanje i urezivanje navoja (isklj. busilice) Alatne masine za cisenje, ostrenje, poliranje, brusenje i ostalo dovrsavanje metala Numericki upravljane masine za brusenje ravnih povrsina metala s tacnosu podesavanja u bilo kojoj osi 0,01 mm Numericki upravljane masine za brusenje cilindricnih povrsina metala s tacnosu podesavanja u bilo kojoj osi 0,01 mm Ostale numericki upravljane brusilice, s tacnosu podesavanja u bilo kojoj osi 0,01 mm Nenumericki upravljane masine za brusenje ravnih povrsina metala s tacnosu podesavanja u bilo kojoj osi 0,01 mm Nenumericki upravljane masine za brusenje cilindricnih povrsina metala s tacnosu podesavanja u bilo kojoj osi 0,01 mm Masine za brusenje s tacnosu podesavanja u bilo kojoj osi 0,01 mm (isklj. masine za brusenje ravnih povrsina, masine za brusenje cilindricnih povrsina) Numericki upravljane masine za ostrenje (alatno ili rezno brusenje) Nenumericki upravljane masine za ostrenje (alatno ili rezno brusenje) Masine za glacanje ili ostrenje metala Masine za glaenje ili poliranje metala (isklj. masine za zavrsnu obradu zupcanika) kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

201

201

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 28.41.24 28.41.24.10 28.41.24.30

Naziv Alatne masine za blanjanje, piljenje, odsijecanje i drugacije rezanje metala Masine za obradu metala provlacenjem Masine za izradu zupcanika rezanjem, brusenjem ili za zavrsnu obradu zupcanika obradom metala, metalnih karbida ili kermeta (isklj. masine za blanjanje, narezivanje zljebova ili masine za provlacenje) Masinske pile ili masine za odsijecanje metala Masine za blanjanje, oblikovanje ili narezivanje zljebova i druge alatne masine koje rade odstranjivanjem metala ili kermeta, d.n. Masine za savijanje, presavijanje i poravnanje metala Numericki upravljane masine za savijanje, presavijanje, ispravljanje ili ravnanje za obradu pljosnatih metalnih proizvoda (uklj. prese) Numericki upravljane masine za savijanje, presavijanje, ispravljanje ili ravnanje za obradu metala (uklj. prese) (isklj. za obradu pljosnatih metalnih proizvoda) Nenumericki upravljane masine za savijanje, presavijanje, ispravljanje ili ravnanje za obradu pljosnatih metalnih proizvoda (uklj. prese) Nenumericki upravljane masine za savijanje, presavijanje, ispravljanje ili ravnanje metala (uklj. prese) (isklj. za obradu pljosnatih metalnih proizvoda) Masine za probijanje ili isjecanje metala Numericki upravljane masinske makaze za obradu metala (uklj. prese) (isklj. masine za probijanje kombinovane s masinskim makazama) Numericki upravljane masine za probijanje ili isjecanje metala (uklj. prese, masine za probijanje kombinovane s masinskim makazama) Nenumericki upravljane masinske makaze za obradu metala (uklj. prese) (isklj. masine za probijanje kombinovane s masinskim makazama) Nenumericki upravljane masine za probijanje ili isjecanje metala (uklj. prese, masine za probijanje kombinovane s masinskim makazama)

Jedinica mjere

kom kom

28.41.24.70 28.41.24.90 28.41.31 28.41.31.20 28.41.31.40 28.41.31.60 28.41.31.80 28.41.32 28.41.32.20 28.41.32.40 28.41.32.60 28.41.32.80 28.41.33 28.41.33.10 28.41.33.20 28.41.33.50 28.41.33.60 28.41.34 28.41.34.10 28.41.34.30 28.41.34.50

kom kom

kom kom kom kom

kom kom kom kom

Masine za slobodno kovanje ili kovanje u ukovanju i batovi; hidraulicne prese i prese za obradu metala, d. n. Numericki upravljane masine za slobodno kovanje ili kovanje u kalupu i cekii za obradu metala (uklj. prese) Nenumericki upravljane masine za slobodno kovanje ili kovanje u kalupu i cekii za obradu metala (uklj. prese) Hidraulicne prese za obradu metala Nehidraulicne prese za obradu metala kom kom kom kom

Alatne masine, d. n., za obradu metala alatima od sintetizovanih metalnih karbida ili kermeta, bez skidanja cestica Masine za vucenje sipki, cijevi, profila, zice ili slicno od metala, sinterovanih metalnih karbida ili kermeta Masine za valjanje niti od metala, sinterovanih metalnih karbida ili kermeta Masine za obradu zice (isklj. za vucenje sipki, za valjanje niti) kom kom kom

202

202

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 28.41.34.70

Naziv Masine za zakivanje, kovanje u kalupu i obrtne tokarilice za obradu metala, masine za izradu savitljivih cijevi od spiralnih metalnih traka i ostali masinski alati za obradu metala bez odstranjivanja metala Dijelovi i oprema za masine za obradu metala Dijelovi i oprema za alatne masine za rezanje metala (isklj. drzace alata i samootvarajue glave za narezivanje navoja, drzace predmeta, podione glave i druge posebne dodatne ureaje za alatne masine) Dijelovi i oprema za alatne masine za oblikovanje metala (isklj. drzace alata i samootvarajue glave za narezivanje navoja, drzace predmeta, podione glave i druge posebne dodatne ureaje za alatne masine) Dijelovi i oprema za alatne masine s ultrazvucnim procesom Proizvodnja ostalih alatnih masina

Jedinica mjere kom

28.41.40 28.41.40.30

kg

28.41.40.50

kg

28.41.40.70 28.49 28.49.11 28.49.11.30 28.49.11.50 28.49.11.70

kg

Alatne masine za obradu kamena, keramike, betona i slicnih mineralnih materijala i masine za hladnu obradu stakla Masinske pile za obradu kamena, keramike, betona, azbestnog cementa ili slicnih mineralnih materijala ili za hladnu obradu stakla Masine za brusenje ili poliranje kamena, keramike, betona, azbestnog cementa ili slicnih mineralnih materijala ili za hladnu obradu stakla Alatne masine za obradu kamena, keramike, betona, azbestnog cementa ili slicnih mineralnih materijala ili za hladnu obradu stakla (isklj. masinske pile, masine za brusenje ili poliranje) Alatne masine za obradu drveta, pluta, kosti, tvrde gume, tvrde plastike i slicnih tvrdih materijala; masine za elektronsko nanosenje Visenamjenske masine s rucnim prijenosom izratka izmeu postupaka obrade, za obradu drveta, pluta, kosti, tvrde gume, tvrde plastike ili slicnih tvrdih materijala Visenamjenske masine s automatskim prijenosom izratka izmeu postupaka obrade, za obradu drveta, pluta, kosti, tvrde gume, tvrde plastike ili slicnih tvrdih materijala Tracne masinske pile za obradu drveta, pluta, kosti i tvrde gume, tvrde plastike ili slicnih tvrdih materijala Cirkularne masinske pile za obradu drveta, pluta, kosti i tvrde gume, tvrde plastike ili slicnih tvrdih materijala Masinske testere za obradu drveta, pluta, kosti i tvrde gume, tvrde plastike ili slicnih tvrdih materijala (isklj. tracne i cirkularne masinske pile) Masine za blanjanje, glodanje ili oblikovanje (rezanjem) drveta, pluta, kosti, tvrde gume, tvrde plastike ili slicnih tvrdih materijala Masine za brusenje, glacanje ili poliranje drveta, pluta, kosti, tvrde gume, tvrde plastike ili slicnih tvrdih materijala Masine za savijanje ili spajanje drveta, plute, kosti, tvrde gume, plastike i slicnih tvrdih materijala Masine za busenje ili ukivanje drveta, plute, kosti, tvrde gume, plastike i slicnih tvrdih materijala kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

28.49.12 28.49.12.10 28.49.12.20 28.49.12.33 28.49.12.35 28.49.12.37 28.49.12.50 28.49.12.63 28.49.12.65 28.49.12.67

203

203

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 28.49.12.75 28.49.12.79 28.49.12.83 28.49.12.87 28.49.21 28.49.21.10 28.49.21.30 28.49.21.40

Naziv Masine za cijepanje, sjecenje ili ljustenje drveta, plute, kosti, tvrde gume, plastike i slicnih tvrdih materijala Masinski alati za obradu drveta, pluta, kosti i tvrde gume, tvrde plastike ili slicnih tvrdih materijala, d.n. Masine i aparati za galvanotehniku, elektrolizu i elektroforezu Prese za proizvodnju iverica i vlaknastih graevinskih ploca od drveta ili drugog drvenastog materijala i ostale masine sa zasebnim funkcijama za tretiranje drveta i plute Drzaci alata i samootvarajue glave za narezivanje navoja Stezni trnovi, stezne celjusti i stezne cahure za alatne masine i rucne alate Drzaci alata za tokarilice (isklj. stezne trnove, celjusti i cahure) Drzaci za alat, samootvarajue glave i drzaci obraenih komada, koji se koriste iskljucivo ili pretezno za izradu poluprovodnickih ingota ili plocica (wafera), poluprovodnickih ureaja, elektronskih integrisanih kola ili ravnih panel displeja Drzaci alata, d. n. Samootvarajue glave za narezivanje navoja, za alatne masine i rucne alate Drzaci materijala za alatne masine Sabloni i spojne naprave za specificne primjene i kompleti standardnih sablona i dijelova spojnih naprava za alatne masine i rucne alate Drzaci izradaka za tokarilice (isklj. sablone i spojne naprave za specificne primjene, kompleti standardnih sablona i dijelova spojnih naprava) Drzaci izradaka za alatne masine i rucne alate (isklj. sablone i spojne naprave za specificne primjene; i komplete standardnih sablona i spojnih naprava za tokarilice) Razdijelne glave i drugi posebni dodatni ureaji za alatne masine Podione glave i drugi posebni dodatni ureaji za alatne masine i rucne alate

Jedinica mjere kom kom kg kom

kg kg kg

28.49.21.50 28.49.21.70 28.49.22 28.49.22.30 28.49.22.50 28.49.22.70 28.49.23 28.49.23.50 28.49.24 28.49.24.30 28.49.24.50 28.9 28.91 28.91.11 28.91.11.30 28.91.11.53 28.91.11.57 28.91.12 28.91.12.30 28.91.12.50

kg kg

kg kg kg

kg

Dijelovi i pribor za alatne masine za obradu drveta, pluta, kosti, tvrde gume i slicnih tvrdih materijala Dijelovi i pribor za masine iz HS 84.64 Dijelovi i pribor za masine iz HS 84.65 Proizvodnja ostalih masina za posebne namjene Proizvodnja masina za metalurgiju Konverteri, lonci za lijevenje, kalupi za ingote i masine za lijevenje metala; masine za valjanje metala Konvertori, lonci za lijevenje, kalupi za ingote, masine za lijevenje, koje se koriste u metalurgiji ili livnicama metala Masine za valjanje metalnih cevi; masine za toplo ili kombinovano toplo valjanje metala Masine za hladno valjanje Dijelovi masina za metalurgiju; dijelovi masina za valjanje metala Dijelovi konvertora, lonci za lijevenje, kalupi za ingote i masina za lijevenje metala, koji se koriste u metalurgiji ili livnicama metala Valjci za masine za valjanje kg kom kom kom kom kg kg

204

204

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 28.91.12.70 28.92 28.92.11 28.92.11.00 28.92.12 28.92.12.33 28.92.12.35 28.92.12.53 28.92.12.55 28.92.21 28.92.21.30 28.92.21.50 28.92.22 28.92.22.00 28.92.23 28.92.23.00 28.92.24 28.92.24.00 28.92.25 28.92.25.30 28.92.25.50 28.92.26 28.92.26.00 28.92.27 28.92.27.30 28.92.27.50 28.92.28 28.92.28.00 28.92.29 28.92.29.00 28.92.30 28.92.30.10

Naziv Dijelovi za masine za valjanje (isklj. valjke) Proizvodnja masina za rudnike, kamenolome i graevinarstvo Transporteri koji rade kontinuirano, za radove pod zemljom Elevatori i transporteri koji rade neprekidno, za radove pod zemljom

Jedinica mjere kg

kom

Masine za podsijecanje ugljena i stijena, masine za busenje tunela; ostale masine za busenje i dubinsko busenje Samohodne masine za iskopavanje ugljena, prosijecanje stijena i masine za busenje tunela Masine za iskopavanje ugljena, prosijecanje stijena i masine za busenje tunela (isklj. samohodne) Samohodne masine za busenje ili dubinsko busenje Masine za busenje ili dubinsko busenje (uklj. fiksne platforme za istrazivanje nafte ili prirodnog plina) (isklj. samohodne) Samohodni buldozeri i angldozeri (razrivaci) Buldozeri gusjencari (isklj. s tockovima) Buldozeri s tockovima (isklj. za poravnavanje) Samohodni grederi i nivelirke (ravnjaci) Motorni grederi i poravnjivaci Samohodni skreperi (masine za struganje i zgrtanje) Motorne grtalice (skreperi) Samohodne masine za nabijanje i cestovni valjci Masine za sabijanje kojima se upravlja sjedei na njoj i slicno Samohodni utovarivaci sa ceono postavljenom lopatom Utovarivaci posebno napravljeni za radove pod zemljom Utovarivaci s tockovima, utovarivaci gusjencari s kasikom, utovarivaci s prednjom kasikom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

Samohodni mehanicki utovarivaci (bageri), eskavatori i utovarivaci s lopatama s nadgradnjom koja se okree za 360°, osim utovarivaca sa ceono postavljenom lopatom Samohodni bageri...s mogunosu okretanja za 360º kom

Ostali samohodni mehanicki utovarivaci (bageri), eskavatori i utovarivaci s lopatama; ostale samohodne masine za rudnike Samohodni bageri, kopaci,...,d.n. Samohodne masine za premjestanje zemlje, iskopavanje,...,d.n. Rala za buldozere i angldozere Sjeciva za sve tipove graevinske opreme Damperi za upotrebu van cestovne mreze Damperi (samoistovarivaci) za upotrebu van putne mreze Ostale masine za ravnanje Maljevi za nabijanje i vaenje sipova kom kom kg kom kom

205

205

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 28.92.30.30 28.92.30.50 28.92.30.70 28.92.30.90 28.92.40 28.92.40.30

Naziv Snjezne grtalice i "rolbe" (Prikljucne i rucno upravljane masine za sabijanje) Masine za nabijanje ili zbijanje (isklj. samohodne) Grtalice (skreperi) za premjestanje, iskopavanje, vaenje zemlje, nesamohodni Masine za javne radove, graevinarstvo..., s posebnim funkcijama

Jedinica mjere kom kom kom kom

Masine za sortiranje, mljevenje, mijesanje i slicnu obradu zemlje, kamena, ruda i drugih mineralnih materijala Masine za sortiranje, prosijavanje, separaciju, ispiranje; masine za drobljenje, brusenje, mijesanje, gnjecenje (isklj. mjesalice za beton/malter, masine za mijesanje mineralnih supstanci s bitumenom) Mjesalice za beton ili malter Masine za mijesanje mineralnih materija sa bitumenom Traktori-gusjenicari Traktori-gusjenicari Dijelovi masina za busenje, iskopavanje, poravnavanje; dijelovi krana Dijelovi masina za busenje ili duboko busenje Dijelovi masina za premijestanje zemlje, brodskih dizalica, kranova, portalne pokretne dizalice isklj. posude, lopatice, hvataljke, drske, sjeciva (sve tipove graevinske opreme), za masine za busenje i duboko busenje Dijelovi masina za klasiranje, mljevenje i slicnu obradu zemlje, kamena i slicno Dijelovi masina iz HS 84.74 Proizvodnja masina za industriju hrane, pia i duhana Centrifugalni separatori pavlake Centrifugalni separatori pavlake Masine za mljekarstvo Masine za mljekarstvo (uklj. homogenizatore, za pasterizaciju, masine za pravljenje maslaca, masine za pravljenje sira) Masine za mljevenje i obradu zitarica i susenog povra, d. n. Masine za mljevenje ili obradu zitarica i susenog mahunastog povra (isklj. masine za poljoprivredna gazdinstva) Masine za proizvodnju vina, jabukovace, vonih sokova i slicnih napitaka i pia Prese, masine za gnjecenje i slicne masine za proizvodnju vina, jabukovace, vonih sokova i slicnih napitaka Neelektricne pekarske pei; aparati za kuhanje i grijanje, osim za domainstvo Pekarske pei, uklj. pei za keks, neelektricne Filtrirajui aparati za pripremanje kafe i drugi ureaji za pripremanje kafe i ostalih toplih napitaka, osim za domainstvo Aparati za kuhanje i grijanje hrane, osim za domainstvo (isklj. neelektricne tunelpekarske pei, neelektricne pekarske pei, neelektricne filtrirajue aparate za kafu) kom kom kom kom kom kom kom kg kg kg kom kom

28.92.40.50 28.92.40.70 28.92.50 28.92.50.00 28.92.61 28.92.61.30 28.92.61.50

kom kom

28.92.62 28.92.62.00 28.93 28.93.11 28.93.11.00 28.93.12 28.93.12.00 28.93.13 28.93.13.00 28.93.14 28.93.14.00 28.93.15 28.93.15.30 28.93.15.60 28.93.15.80

206

206

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 28.93.16 28.93.16.00 28.93.17 28.93.17.13 28.93.17.15 28.93.17.20 28.93.17.30 28.93.17.40 28.93.17.50 28.93.17.60 28.93.17.70 28.93.17.80 28.93.19 28.93.19.00 28.93.20 28.93.20.00 28.93.31 28.93.31.00 28.93.32 28.93.32.00 28.93.33 28.93.33.00 28.93.34 28.93.34.00 28.94 28.94.11 28.94.11.00 28.94.12 28.94.12.00 28.94.13 28.94.13.00 28.94.14 28.94.14.30

Naziv Susare poljoprivrednih proizvoda Susare poljoprivrednih proizvoda postupkom koji ukljucuje promjenu temperature

Jedinica mjere

kom

Masine, d. n., za industrijsku pripremu i proizvodnju hrane i pia, ukljucujui masti i ulja Industrijske pekarske masine (isklj. neelektricne pei) Industrijske masine za proizvodnju ili pripremanje makarona, spageta ili slicnih proizvoda Industrijske masine za proizvodnju ili pripremanje slatkisa, kakaoa ili cokolade Industrijske masine za proizvodnju ili pripremanje seera Industrijske pivarske masine Industrijske masine za pripremu mesa ili peradi Industrijske masine za pripremu voa, orasastog voa ili povra (isklj. za mljevenje ili obradu susenog mahunastog povra) Masine za pripremu ili proizvodnju hrane i pia, d.n. Masine za ekstrakciju ili pripremu zivotinjskih ili stabilizovanih biljnih masti i ulja Masine i ureaji za pripremu i preradu duhana, d. n. Masine za pripremu ili preradu duhana kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

Masine za cisenje, sortiranje i klasiranje sjemenja, zrnevlja ili susenog mahunastog povra Masine za cisenje, sortiranje i gradiranje sjemena, zrnevlja ili suhog mahunastog povra Dijelovi masina za industriju pia Dijelovi presa, masina za gnjecenje i slicnih masina za proizvodnju vina, jabukovace, vonih sokova i slicnih napitaka Dijelovi masina za industriju hrane Dijelovi masina iz HS 84.38 Dijelovi masina za industriju duhana Dijelovi masina za pripremu i preradu duhana kg kg kg kom

Dijelovi masina za cisenje, sortiranje i klasiranje sjemenja, zrnevlja ili susenog mahunastog povra Dijelovi masina iz HS 84.37 Proizvodnja masina za industriju tekstila, odjee i koze Masine za ispredanje (ekstrudiranje), izvlacenje, teksturisanje ili rezanje vjestackih vlakana; masine za pripremu tekstilnih vlakana Masine za ekstrudiranje, izvlacenje, teksturiranje i sjecenje vjestackih ili sintetickih tekstilnih materijala; masine za pripremanje tekstilnih vlakana Tekstilne predilice; tekstilne masine za dubliranje, koncanje i namotavanje Masine za predenje; masine za dubliranje, upredanje, namotavanje ili navijanje na kaleme Masine za tkanje Masine za tkanje Masine za pletenje; masine za pletenje prosivanjem i slicne masine; tafting-masine Masine za kruzno pletenje kom kom kom kom kg

207

207

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 28.94.14.50 28.94.14.70 28.94.15 28.94.15.10 28.94.15.30 28.94.21 28.94.21.10 28.94.21.30 28.94.21.50 28.94.21.70 28.94.21.80

Naziv Masine za ravno pletenje, prosivno-pletacke masine Masine za izradu gajtana, tila, cipki, vezova, pozamanterije, pletenica ili mreza i masine za taftovanje Pomoni ureaji za upotrebu s tekstilnim masinama; masine za stampanje na tekstilu Pomoni ureaji za masine iz HS 84.44, 84.45, 84.46 ili 84.47 Stamparske masine za stampanje tekstilnih materijala (isklj. masine za ravnu (ofset), fleksografsku, visoku i duboku stampu)

Jedinica mjere kom kom

kg kom

Masine za pranje, cisenje, cijeenje, peglanje, presovanje, susenje, namotavanje i slicno tekstilne pree i tkanina; masine za dovrsavanje filca Masine za proizvodnju ili zavrsnu obradu pusta (filca) od netkanih materijala u komadu ili oblicima (uklj. masine za izradu sesira od filca, kalupe za izradu sesira) Masine i prese za peglanje i presovanje tekstila (uklj. prese za spajanje) (isklj. kalandere) Masine za pranje, bijeljenje ili bojenje tekstila (uklj. valjkove za cijeenje ili rolovanje) (isklj. masine za pranje vesa za domainstvo ili praonice) Masine za namotavanje, odmotavanje, previjanje, sjecenje ili zupcasto izrezivanje tekstilnih materijala Masine za proizvodnju linoleuma ili drugih podnih obloga nanosenjem paste na tkaninu ili drugu podlogu; masine za preljev, zavrsnu obradu, cijeenje, susenje, premazivanje ili impregniranje tekstilne pree, tkanine ili fabrikovanih tekstilnih dijelova kg kom kom kom kom

28.94.22 28.94.22.30 28.94.22.50 28.94.22.70 28.94.23 28.94.23.00 28.94.24 28.94.24.30 28.94.24.50 28.94.30 28.94.30.30 28.94.30.50 28.94.30.70 28.94.40 28.94.40.00 28.94.51 28.94.51.10 28.94.51.30

Masine za pranje vesa; masine za hemijsko cisenje; masine za susenje vesa, kapaciteta > 10 kg Masine za pranje vesa za domainstvo ili praonice, kapaciteta suhog vesa > 10 kg (uklj. masine za pranje koje su ujedno i za susenje) Masine za hemijsko cisenje Masine za susenje vesa, kapaciteta suhog vesa > 10 kg Centrifugalne masine za susenje vesa Centrifugalne masine za susenje vesa Sivae masine, osim masina za prosivanje knjiga i sivaih masina za domainstvo Industrijske automatske sivae masine (isklj. masine za prosivanje knjiga) Industrijske sivae masine (isklj. masine za prosivanje knjiga, automatske masine) Masine za obradu stavljenih i sirovih koza ili za proizvodnju i popravak obue i drugih proizvoda Masine za pripremu, stavljenje i obradu sirovih i stavljenih koza ili krzna Masine za proizvodnju/popravak obue (uklj. masine za brusenje, za rezanje koze u oblike, masine za probijanje ili bodenje) (isklj. sivae masine) Masine za proizvodnju/popravku proizvoda od koze ili krzna, d.n. Sivae masine za domainstvo Sivae masine za domainstvo (isklj. namjestaj, postolja i poklopce) Dijelovi i pribor masina za predenje i tkanje Dijelovi i pribor masina iz stavki HS 8444 i 8445 i njihove pomone masine Vretena, krilca za vretena, predionicki prstenovi i prstenasti trkaci kg kg kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

208

208

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 28.94.51.50 28.94.51.70 28.94.52 28.94.52.10 28.94.52.20 28.94.52.30 28.94.52.50 28.94.52.70 28.94.52.80

Naziv Dijelovi i pribor za masine za tkanje (tkalacki stan) ili za njihove pomone masine (uklj. cunkove, kaleme za cunkove i dr.) Dijelovi i pribor za masine iz HS 8447 ili njihove pomone masine Dijelovi masina za ostalu proizvodnju tekstila i odjee, te masina za obradu koze Dijelovi masina za pranje vesa za domainstvo ili praonice (uklj. masine za pranje koji su ujedno i za susenje) Dijelovi masina iz HS 8451 Igle za sivae masine Namjestaj, postolja, poklopci za sivae masine i njihovi dijelovi Dijelovi industrijskih sivaih masina (isklj. igle, namjestaj, postolja, poklopce i njihove dijelove) Dijelovi masina i aparata za proizvodnju, stavljenje ili obraivanje sirove ili stavljene koze ili za proizvodnju ili popravku obue ili drugih proizvoda od sirove ili stavljene koze (isklj. sivae masine) Proizvodnja masina za industriju papira i kartona Masine za industriju papira i kartona, osim njihovih dijelova Masine za proizvodnju pulpe od vlaknastih celuloznih materijala Masine za proizvodnju papira ili kartona Masine za dovrsavanje papira i kartona Kombinovane masine za uzduzno razrezivanje i namotavanje papira ili kartona u rolne (isklj. masine za rezanje i namotavanje svitaka) Masine za uzduzno i poprecno razrezivanje papira ili kartona (isklj. masine za rezanje i namotavanje svitaka, kombinovane masine za uzduzno i poprecno razrezivanje) Masinski noz za brzo rezanje papira ili kartona (isklj. masine za rezanje i namotavanje svitaka, za uzduzno i poprecno razrezivanje) Ostale masine za rezanje papira i kartona Masine za izradu kesa, vrea i postanskih koverata od papira i kartona Masine za izradu kartona, kutija, korica, cijevi, valjaka ili slicne ambalaze od papira ili kartona (isklj. masine za oblikovanje proizvoda) Masine za oblikovanje proizvoda od papirne pulpe, papira ili kartona (uklj. pakovanja za jaja, kartonske tanjire, posude za slatkise ili kampovanje, igracke) Masine za izradu papirne pulpe, papira ili kartona, d.n. Dijelovi masina za industriju papira i kartona Dijelovi masina za proizvodnju pulpe od vlaknastih celuloznih materijala Dijelovi masina iz HS 84.39, d.n. za proizvodnju ili dovrsavanje papira i kartona Dijelovi masina za rezanje, masina za izradu kesa, vrea/koverata, kartona, kutija, korica, valjaka i slicnih posuda, masina za oblikovanje proizvoda od papira, papirne pulpe, kartona Proizvodnja masina za plastiku i gumu

Jedinica mjere kg kg

kg kg kg kg kg kg

28.95 28.95.11 28.95.11.13 28.95.11.15 28.95.11.17 28.95.11.33 28.95.11.35 28.95.11.37 28.95.11.40 28.95.11.50 28.95.11.60 28.95.11.70 28.95.11.90 28.95.12 28.95.12.30 28.95.12.50 28.95.12.70

kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

kg kg kg

28.96

209

209

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 28.96.10 28.96.10.10 28.96.10.30 28.96.10.40 28.96.10.50 28.96.10.60 28.96.10.73 28.96.10.75 28.96.10.82 28.96.10.84 28.96.10.91 28.96.10.93 28.96.10.95 28.96.10.97 28.96.20 28.96.20.00 28.99 28.99.11 28.99.11.10 28.99.11.30 28.99.11.50

Naziv Masine, d. n., za obradu plastike i gume ili za izradu proizvoda od tih materijala Masine za oblikovanje gume ili plastike ubrizgavanjem za obradu ili izradu proizvoda od gume ili plastike Masine za istiskivanje (ekstruderi) za obradu gume ili plastike ili za izradu proizvoda od gume ili plastike Masine za oblikovanje gume ili plastike puhanjem i obradu gume ili plastike ili izradu proizvoda od gume ili plastike Masine za oblikovanje gume ili plastike vakuumom i druge masine za toplotno oblikovanje i obradu gume ili plastike ili izradu proizvoda od gume ili plastike Masine za oblikovanje ili protraktiranje pneumatskih guma... Ostale prese za kalupljenje ili oblikovanje gume ili plastike, itd., d.n. Masine za kalupljenje ili oblikovanje gume ili plastike, itd., d.n. Masine za preradu reaktivnih smola Masine za proizvodnju pjenastih proizvoda (isklj. masine za preradu reaktivnih smola) Masine za smanjivanje velicine kod obrade gume ili plastike Masine za mijesanje, gnjecenje i pokretanje pri pripremi gume ili plastike Masine za sjecenje, cijepanje i ljustenje kod proizvodnje gume ili plastike ili za proizvodnju proizvoda od tih materijala Masine za obradu gume ili plastike ili za proizvodnju proizvoda od tih materijala, d.n.

Jedinica mjere

kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

Dijelovi masina, d. n., za obradu plastike i gume ili za izradu proizvoda od tih materijala Dijelovi masina za obradu gume ili plastike ili za izradu gumenih ili plasticnih proizvoda (isklj. kalup) Proizvodnja ostalih masina za posebne namjene, d. n. Knjigovezacke masine, ukljucujui masine za prosivanje knjiga Masine za savijanje papira za knjige Knjigovezacke masine za slaganje i skupljanje listova i uvezivanje Masine za sivenje, prosivanje zicom i spajanje, za knjige, uklj. za proizvodnju kartonskih kutija i slicno isklj. masine za spajanje koje se koriste u kancelarijama, za izradu kartonskih kutija Masine za uvezivanje knjiga lijepljenjem, bez sivenja Ostale knjigovezacke masine Masine, aparati i oprema za slaganje, pripremu i izradu stamparskih ploca, kliseja Masine, aparati i oprema za slaganje stamparskih slova, za pripremu ili izradu stamparskih formi, ploca Masine za ofset stampu, osim kancelarijskog tipa Masine za ravnu (ofset) stampu na papiru s kalemova Ostale masine za ravnu (ofset) stampu kom kom kom kom kom kom kg

28.99.11.70 28.99.11.90 28.99.12 28.99.12.00 28.99.13 28.99.13.30 28.99.13.90

kom kom

210

210

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 28.99.14 28.99.14.10 28.99.14.30 28.99.14.50 28.99.14.90 28.99.20 28.99.20.20 28.99.20.40

Naziv Ostale stamparske masine, osim masina kancelarijskog tipa Stamparske masine za visoku stampu na papiru s kalemova (isklj. za fleksografsku stampu) Masine za fleksografsku stampu Stamparske masine za duboku stampu Ostale masine za stampanje isklj. kancelarijske, d.n.

Jedinica mjere

kom kom kom kom

Masine i aparati vrsta koje se koriste iskljucivo ili uglavnom za proizvodnju poluprovodnickih blokova ili ploca, poluprovodnickih elemenata, elektronskih integrisanih kola ili ravnih ekrana Masine i aparati koji se iskljucivo ili pretezno koriste za proizvodnju poluprovodnickih ingota ili plocica (wafera) Masine i aparati za proizvodnju poluprovodnickih ureaja ili elektronskih integralnih kola (isklj. alatne masine za obradu svih vrsta materijala odstranjivanjem materijala ultrasonicnim procesom) Masine i aparati koji se iskljucivo ili pretezno koriste za proizvodnju ravnih panel displeja Susare za drvo, papirnu masu, papir i karton; susare, osim za domainstvo, d. n. Susare za drvo, papirnu pulpu, papir ili karton Susare, osim za domainstvo (isklj. za poljoprivredne proizvode, drvo, papirnu pulpu, papir ili karton) Vrteske, ljuljacke, streljane i ostala oprema za sajamsku razonodu Vrteske, ljuljacke, streljane i ostali objekti za zabavne parkove kom kom kom kom kom

28.99.20.60 28.99.31 28.99.31.30 28.99.31.50 28.99.32 28.99.32.00 28.99.39 28.99.39.05 28.99.39.10 28.99.39.15

kom

Oprema za lansiranje aviona; palubni zaustavljaci aviona i slicna oprema; ureaji na zemlji za obuku letenja; masine za posebne namjene, d. n. Masine za obradu metala, sa zasebnim funkcijama (isklj. robote) Masine i aparati za izdvajanje izotopa, i njihovi dijelovi Masine i mehanicki ureaji sa zasebnim funkcijama, za mijesanje, gnjecenje, drobljenje, mljevenje, prosijavanje, resetanje, homogenizaciju, emulzifikaciju ili pokretanje (isklj. robote) Masine za ugradnju elektricnih ili elektronskih lampi, cijevi, prekidaca ili blic-sijalica u staklene omotace Pokretna hidraulicna potpora rudnickih stropova Masine za izradu ili toplu obradu stakla i staklenih proizvoda Visenamjenski industrijski roboti (isklj. robote konstruisane za izvrsavanje posebnih funkcija (npr. podizanje, rukovanje, utovar ili istovar)) Centralni sistem podmazivanja Masine i aparati koji se iskljucivo ili pretezno koriste za a)proizvodnju ili popravku maski i mrezica, b) sastavljanje poluprovodnickih ureaja ili elektronskih integrisanih kola i c) podizanje, rukovanje, utovar ili istovar ingota, plocica (wafera), poluprovodnickih ureaja, elektronickih integrisanih krugova i ravnih panel displeja Masine za izradu uzadi i kablova Ostale masine za obradu zemlje, kamena, ruda, itd., d.n. kom kom kom

28.99.39.20 28.99.39.25 28.99.39.30 28.99.39.35 28.99.39.40 28.99.39.45

kom kom kom kom kom kom

28.99.39.50 28.99.39.53

kom kom

211

211

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 28.99.39.55 28.99.39.65 28.99.39.70 28.99.39.75

Naziv Ostale masine i mehanicki ureaji iz HS 84, d.n. Oprema za lansiranje letjelica i njeni dijelovi, ureaji za zaustavljanje letjelica na palubi broda i slicna oprema i njeni dijelovi, za civilnu upotrebu Masine za balansiranje mehanickih dijelova Stolovi za kasino igre, oprema za automatske kuglane, i druge zabavne parkove, stolne ili drustvene igre, uklj. flipere (isklj. koje se pustaju u rad metalnim, papirnim novcem, zetonima ili drugim slicnim predmetima, bilijari, video-igre koje se koriste zajedno s televizijskim prijemnikom, karte za igranje i elektricni kompleti trkaih automobila koji imaju karakter takmicarskih igara) Dijelovi stamparskih i knjigovezackih masina Dijelovi za stamparske i knjigovezacke masine

Jedinica mjere kom kg kg kg

28.99.40 28.99.40.00 28.99.51

kg

Dijelovi masina i aparata vrste koja se koristi iskljucivo ili uglavnom za proizvodnju poluprovodnickih blokova ili ploca, poluprovodnickih elemenata, elektronskih integrisanih kola ili ravnih ekrana Dijelovi i pribor za masine i aparate, koji se koriste iskljucivo ili pretezeno za a) proizvodnju poluprovodnickih ingota ili podmetaca, poluprovodnickih naprava, elektronskih integrisanih kola ili ravnih panel displeja, b) za izradu i popravku maski i mrezica c) sastavljanje poluprovodnickih elemenata ili elektronickih integrisanih kola, d) podizanje, rukovanje, utovar ili istovar ingota, plocica (wafera), poluprovodnickih ureaja, elektronickih integrisanih kola i ravnih panel displeja (isklj. drzace alata, samootvarajue glave, drzace materijala i dijelove i pribor alatnih masina za obradu ultrazvukom) Dijelovi ostalih masina za posebne namjene Dijelovi masina za ugradnju elektricnih/elektronskih lampi, cijevi, prekidaca ili blicsijalica u staklene omotace, za proizvodnju/toplu obradu stakla/proizvoda od stakla (isklj. kalupe za staklo) Dijelovi masina iz 84.79 kg kg

28.99.51.00

28.99.52 28.99.52.30

28.99.52.80

kg

29

29.1 29.10 29.10.11 29.10.11.00 29.10.12 29.10.12.00 29.10.13 29.10.13.00

PROIZVODNJA MOTORNIH VOZILA, PRIKOLICA I POLUPRIKOLICA

Proizvodnja motornih vozila Proizvodnja motornih vozila Klipni motor s unutrasnjim sagorijevanjem na paljenje pomou svjeica, za vozila, zapremine 1 000 cm3 Klipni motori s unutrasnjim sagorijevanjem na paljenje pomou svjeice, za vozila iz HS 87 (isklj. motocikle), zapremine cilindra 1 000 cm3 kom

Klipni motor s unutrasnjim sagorijevanjem na paljenje pomou svjeica, za vozila, zapremine > 1 000 cm3 Klipni motori s unutrasnjim sagorijevanjem na paljenje pomou svjeice, za vozila iz HS 87 (isklj. motocikle), zapremine cilindra > 1 000 cm3 kom

Klipni motor s unutrasnjim sagorijevanjem na paljenje pomou kompresije, za vozila (dizelski ili poludizelski motori) Klipni motori sa unutrasnjim sagorijevanjem na paljenje pomou kompresije (dizel ili poludizel) (isklj. za tramvajske ili zeljeznicke kompozicije) kom

212

212

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 29.10.21 29.10.21.00 29.10.22 29.10.22.30

Naziv

Jedinica mjere

Putnicka vozila s klipnim motorom s unutrasnjim sagorijevanjem na paljenje pomou svjeica, zapremine 1 500 cm3, nova Vozila sa motorom na paljenje pomou svjeice, zapremine cilindra 1 500 cm3, nova kom

Putnicka vozila s klipnim motorom s unutrasnjim sagorijevanjem na paljenje pomou svjeica, zapremine > 1 500 cm3, nova Motorna vozila sa benzinskim motorom zapremine > 1500 cm 3 (uklj. motorne kampkuice, zapremine motora > 3 000 cm3 ) (isklj.vozila za prijevoz 10 osoba, vozila za voznju po snijegu, vozila za prijevoz osoba na golf-terenima i slicna vozila) Motorne kamp-kuice sa klipnim motorom na paljenje pomou svjeice i unutrasnjim sagorijevanjem, zapremine cilindra >1 500 cm3, ali 3 000 cm3 Putnicka vozila s klipnim motorom s unutrasnjim sagorijevanjem na paljenje pomou kompresije (dizelski ili poludizelski), nova Motorna vozila s dizelskim ili poludizelskim motorom, zapremine 1 500 cm3 (isklj. vozila za prijevoz 10 osoba, vozila za voznju po snijegu, vozila za prijevoz osoba na golf-terenima i slicna vozila) Motorna vozila s dizelskim ili poludizelskim motorom, zapremine > 1 500 cm3, ali 2500 cm3 (isklj. vozila za prijevoz 10 osoba, vozila za voznju po snijegu, vozila za prijevoz osoba na golf-terenima i slicna vozila) Motorna vozila s dizelskim ili poludizelskim motorom, zapremine > 2500 cm3 (isklj. vozila za prijevoz 10 osoba, motorne kamp-kuice, vozila za voznju po snijegu, vozila za prijevoz osoba na golf-terenima i slicna vozila) Motorne kamp-kuice s klipnim motorom s unutrasnjim sagorijevanjem na paljenje pomou kompresije (dizel ili poludizel) zapremine cilindra >1 500 cm3, ali 2500 cm3 Motorne kamp-kuice s klipnim motorom s unutrasnjim sagorijevanjem na paljenje pomou kompresije (dizel ili poludizel) zapremine cilindra > 2500 cm3 Ostala motorna vozila za prijevoz osoba Ostala motorna vozila za prijevoz osoba (isklj. vozila za prijevoz 10 osoba, vozila za voznju po snijegu, vozila za prijevoz osoba na golf-terenima i slicna vozila) Motorna vozila, za prijevoz 10 osoba Motorna vozila za prijevoz 10 osoba kom kom kom kom

29.10.22.50 29.10.23 29.10.23.10

kom

29.10.23.30

kom

29.10.23.40

kom

29.10.23.53 29.10.23.55 29.10.24 29.10.24.00 29.10.30 29.10.30.00 29.10.41 29.10.41.10 29.10.41.30 29.10.41.40

kom kom

Vozila za prijevoz robe, s klipnim motorom s unutrasnjim sagorijevanjem na paljenje pomou kompresije (dizelski ili poludizelski), nova Motorna vozila za prijevoz robe, sa dizel ili poludizelskim motorom, bruto mase 5 t (isklj. dampere za rad izvan putne mreze) Motorna vozila za prijevoz robe, sa dizel ili poludizelskim motorom, bruto mase > 5 t ali 20 t (uklj. kombije) (isklj. dampere za rad van putne mreze, vucna vozila) Motorna vozila za prijevoz robe sa klipnim motorom s unutrasnjim sagorijevanjem na paljenje pomou kompresije (dizel ili poludizel) bruto mase > 20 t (isklj. dampere za rad van putne mreze) kom kom kom

213

213

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 29.10.42 29.10.42.00 29.10.43 29.10.43.00 29.10.44 29.10.44.00

Naziv

Jedinica mjere

Vozila za prijevoz robe, s klipnim motorom s unutrasnjim sagorijevanjem na paljenje pomou svjeica; ostala vozila za prijevoz robe, nova Motorna vozila za prijevoz robe sa klipnim motorom s unutrasnjim sagorijevanjem na paljenje pomou svjeice, ostala vozila za prijevoz robe, nova Cestovna vucna vozila, za poluprikolice Cestovna vucna vozila za poluprikolice Sasije s ugraenim motorima, za motorna vozila Sasije s ugraenim motorom, za vucna vozila, motorne automobile i ostala motorna vozila namjenjena uglavnom za prijevoz osoba, vozila za prijevoz robe i vozila za specijalne namjene (uklj. za trkae automobile) Vozila s dizalicom Teretna vozila (kamioni) s dizalicom Vozila za voznju po snijegu, vozila za golf i slicno, s motorom Motorna vozila posebno dizajnirana za voznju po snijegu, vozila za prijevoz osoba na golf-terenima i slicna vozila) Motorna vozila za posebnu upotrebu, d. n. Vatrogasna vozila Teretna vozila (kamioni) s ugraenom betonskom mijesalicom Ostala motorna vozila za posebne namjene, d. n. Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica Karoserije za motorna vozila Karoserije za motorne automobile i druga motorna vozila uglavnom za prijevoz osoba (uklj. vozila za prijevoz osoba na terenima za golf i slicna vozila) (isklj. vozila za prijevoz 10 osoba) Karoserije za teretna vozila (kamione), kombi, autobuse, dampere (samoistovarivace) i motorna vozila posebne namjene (uklj. potpuno opremljene i nedovrsene karoserije, vozila za transport 10 osoba) Kontejneri specijalno graeni i opremljeni za jednu ili vise vrsta prijevoza Posude za transport (kontejneri) specijalno konstruisani i opremljeni za jedan ili vise nacina transporta (uklj. kontejnere za transport tecnosti) Prikolice i poluprikolice za stanovanje i kampiranje Sklopive kamp-prikolice; kamp-prikolice mase 750 kg (uklj. poluprikolice) Kamp-prikolice mase >750 kg, ali 3500 kg (uklj. poluprikolice za kampovanje) (isklj. sklopive kamp-prikolice) Kamp-prikolice mase >3500 kg Ostale prikolice i poluprikolice Ostale prikolice i poluprikolice za prijevoz robe Dijelovi prikolica, poluprikolica i drugih vozila koja nisu na mehanicki pogon Sasije za prikolice, poluprikolice i za ostala nesamohodna vozila kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

29.10.51 29.10.51.00 29.10.52 29.10.52.00 29.10.59 29.10.59.30 29.10.59.50 29.10.59.90 29.2 29.20 29.20.10 29.20.10.30

29.20.10.50

kom

29.20.21 29.20.21.00 29.20.22 29.20.22.10 29.20.22.30 29.20.22.50 29.20.23 29.20.23.00 29.20.30 29.20.30.30

214

214

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 29.20.30.50 29.20.30.70 29.20.30.90 29.3 29.31 29.31.10 29.31.10.00 29.31.21 29.31.21.30 29.31.21.50 29.31.21.70 29.31.22 29.31.22.30 29.31.22.50 29.31.22.70 29.31.23 29.31.23.10 29.31.23.30 29.31.23.50 29.31.23.70 29.31.30 29.31.30.30 29.31.30.80 29.32 29.32.10 29.32.10.00 29.32.20 29.32.20.30 29.32.20.50 29.32.20.90

Naziv Karoserije za prikolice, poluprikolice i za ostala nesamohodna vozila Osovine za prikolice, poluprikolice i za ostala nesamohodna vozila Ostali dijelovi za prikolice, poluprikolice i za ostala nesamohodna vozila (isklj. sasije, karoserije, osovine) Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila Proizvodnja elektricne i elektronicke opreme za motorna vozila

Jedinica mjere kom kom kg

Setovi vodica za paljenje i ostali setovi vodica za drumska motorna vozila, avione i brodove Kompleti izoliranih zica za paljenje i drugi kompleti zica koji se koriste u vozilima, avionima i brodovima kg

Svjeice za paljenje; magneti za paljenje; dinamo- magneti; magneti zamasnjaci; razvodnici; svici za paljenje Svjeice za paljenje Magneti za paljenje; dinamo-magneti i magneti zamajci Razvodnici i kalemovi za paljenje Starteri i starter-generatori za dvostruku upotrebu; ostali generatori i oprema Elektropokretaci motora (anlaseri) i elektropokretaci-generatori s dvostrukom namjenom Generatori za motore sa unutrasnjim sagorijevanjem (uklj. diname i alternatore) (isklj. elektropokretace-generatore) Oprema, d.n., za motore sa unutrasnjim sagorijevanjem kg kg kg kom kg kg

Elektricna oprema za rasvjetu i signalizaciju, brisaci vjetrobrana, odleivaci i odmagljivaci za motocikle i motorna vozila Elektricna ili baterijska oprema za osvetljavanje i vizuelnu signalizaciju za bicikle i motocikle Elektricni alarmi protiv provale ili pozara i slicni ureaji za motorna vozila Oprema za zvucnu signalizaciju za motocikle ili motorna vozila Brisaci vjetrobrana i ureaji za odmrzavanje i odmagljivanje, za motocikle ili motorna vozila Dijelovi ostale elektricne opreme za motorna vozila i motocikle Dijelovi elektricne opreme za paljenje ili pokretanje, generatori i prekidaci za motore s unutrasnjim sagorijevanjem Dijelovi opreme iz HS 85.12 Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila Sjedista za motorna vozila Sjedista za motorna vozila Sigurnosni pojasevi, sigurnosni vazdusni jastuci i dijelovi i pribor karoserija Sigurnosni pojasevi Vazdusni jastuci sa sistemom za napuhavanje i njihovi dijelovi Dijelovi i pribor za karoserije (uklj. kabine), d.n. kom kom kg kom kg kg kom kom kg kg

215

215

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 29.32.30 29.32.30.10 29.32.30.20 29.32.30.33 29.32.30.36 29.32.30.40 29.32.30.50 29.32.30.61

Naziv Dijelovi i pribor, d. n., za motorna vozila Branici i njihovi dijelovi (uklj. plasticne branike) Kocnice i servo-kocnice i njihovi dijelovi (isklj. nemontirane obloge ili stitnike) Mjenjacke kutije i njihovi dijelovi Pogonske osovine s diferencijalom, nepogonske osovine i njihovi dijelovi Tockovi, njihovi dijelovi i pribor Sistem opruga i dr. veza sasije sa tockovima za ublazavanje udara (uklj. amortizere) Hladnjaci za traktore, motorne automobile, vozila za prijevoz robe, vozila s dizalicom, vatrogasna vozila, vozila s ugraenim betonskim mjesalicama, vozila za cisenje cesta, za prskanje ili posipanje, vozila-pokretne radionice, pokretne radioloske jedinice; njihovi dijelovi Izduvni lonci, izduvne cijevi i njihovi dijelovi Kvacila i njihovi dijelovi Volani, upravljacki stubovi i upravljacke kutije; njihovi dijelovi Ostali dijelovi i pribor, d.n., za vozila iz HS 87.01 do 87.05; njihovi dijelovi

Jedinica mjere

kg kg kom kg kg kom kom

29.32.30.63 29.32.30.65 29.32.30.67 29.32.30.90

kg kg kg kg

30

30.1 30.11 30.11.21 30.11.21.30 30.11.21.50 30.11.22 30.11.22.10 30.11.22.30 30.11.22.50 30.11.22.70 30.11.23 30.11.23.00 30.11.24 30.11.24.10 30.11.24.30 30.11.24.50 30.11.24.70 30.11.24.90 30.11.31 30.11.31.30 30.11.31.50

PROIZVODNJA OSTALIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA

Gradnja brodova i camaca Gradnja brodova i ploveih objekata Putnicki brodovi, izletnicki brodovi i slicni plovni objekti za prijevoz putnika; trajekti svih vrsta Plovila za krstarenje Trajekti Tankeri za prijevoz sirove nafte, naftnih proizvoda, hemikalija, ukapljenog plina Tankeri za prijevoz sirove nafte Tankeri za prijevoz derivata nafte Tankeri za prijevoz hemikalija Brodovi za prijevoz plina Brodovi-hladnjace, osim tankera Brodovi-hladnjace (isklj. tankere) Brodovi za prijevoz suhog tereta Brodovi za prijevoz rasutog tereta Brodovi za prijevoz opsteg tereta Brodovi kontejneri Ro-ro teretni brodovi Ostali brodovi za suhi teret Ribarski brodovi; brodovi-tvornice i ostali brodovi za preradu i konzerviranje ribe Ribarska plovila Brodovi-tvornice za preradu ribe KRt KRt KRt KRt KRt KRt KRt KRt KRt KRt KRt KRt KRt KRt

216

216

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 30.11.32 30.11.32.00 30.11.33 30.11.33.30 30.11.33.50 30.11.40 30.11.40.30 30.11.40.50 30.11.50 30.11.50.00 30.11.91 30.11.91.00 30.11.92 30.11.92.00 30.12 30.12.11 30.12.11.00 30.12.12 30.12.12.00 30.12.19 30.12.19.30 30.12.19.70 30.2 30.20 30.20.11 30.20.11.00 30.20.12 30.20.12.00 30.20.13 30.20.13.00 30.20.20 30.20.20.00

Naziv Brodovi tegljaci (remorkeri) i potiskivaci (guraci) Brodovi tegljaci (remorkeri) i potiskivaci (guraci) Plovea jaruzala: brodovi svjetionici, plutajue dizalice; ostali plovni objekti Plovei bageri Ostali brodovi, koji nisu za prijevoz tereta Plutajue ili fiksne platforme za busenje i proizvodnju Plovila za plovidbu daleko od obale Plutajue platforme daleko od obale Ostale plutajue konstrukcije (ukljucujui splavovi, rezervoare, kesone, platforme za iskrcavanje, bove i svjetionike) Ostale plutajue konstrukcije (uklj. splavove, rezervoare, kesone, platforme za iskrcavanje, bove i svjetionike) Usluge odrzavanja, popravaka, preinaka i opremanja brodova, plutajuih platformi i konstrukcija Preureenje i rekonstrukcija brodova, plutajuih platformi i konstrukcija Usluge opremanja brodova i plutajuih platformi i konstrukcija Usluge opremanja brodova i plutajuih platformi i konstrukcija Gradnja camaca za razonodu i sportskih camaca Jedrilice (osim na napuhavanje) za razonodu ili sport, sa ili bez pomonog motora Jedrilice (osim na napuhavanje) za razonodu ili sport, sa ili bez pomonog motora Camci na napuhavanje za razonodu i sport Camci na napuhavanje za razonodu ili sport Ostali camci za razonodu i sport; ronilacki camci i kanui Motorni camci i motorne jahte, za razonodu ili sport (isklj. one sa vanbrodskim motorom) Ostali camci za razonodu ili sport d. n., camci na vesla i kanui Proizvodnja zeljeznickih lokomotiva i tracnickih vozila Proizvodnja zeljeznickih lokomotiva i tracnickih vozila Sinske lokomotive napajane iz elektricne mreze Sinske lokomotive koje se napajaju iz vanjskog izvora elektricne energije Elektricne dizelske lokomotive Dizel-elektricne lokomotive Ostale sinske lokomotive; lokomotivski tenderi Ostale sinske lokomotive; lokomotivski tenderi

Jedinica mjere

KRt

KRt KRt

KRt kom

kom

ef. sati

ef. sati

kom

kom

kom kom

kom

kom

kom

Samokretni zeljeznicki i tramvajski putnicki ili teretni vagoni i kola, osim vozila za odrzavanje i servisiranje Samohodni zeljeznicki ili tramvajski putnicki vagoni, teretni vagoni i kola (isklj. zeljeznicka ili tramvajska vozila za odrzavanje i servisiranje) kom

217

217

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 30.20.31 30.20.31.00

Naziv Zeljeznicka ili tramvajska vozila za odrzavanje i servisiranje Zeljeznicka ili tramvajska vozila za odrzavanje ili servisiranje (uklju. vagone-radionice, vagone-dizalice, sabijace sljunka i tucanika, vozila za ravnanje sina, testni vagoni i vozila za provjeru sina)

Jedinica mjere

kom

30.20.32 30.20.32.00

Zeljeznicki i tramvajski putnicki vagoni, nesamokretni; prtljazni vagoni i ostali specijalni vagoni Zeljeznicki/tramvajski putnicki vagoni; prtljazni vagoni, postanski vagoni i ostali zeljeznicki/tramvajski vagoni za specijalne svrhe (isklj. zeljeznicka/tramvajska vozila za odrzavanje/servisiranje, samohodna) Zeljeznicki i tramvajski teretni vagoni za prijevoz robe, nesamokretni Zeljeznicki ili tramvajski teretni vagoni za prijevoz robe, nesamohodni kom kom

30.20.33 30.20.33.00 30.20.40 30.20.40.30 30.20.40.50 30.20.40.60

Dijelovi zeljeznickih i tramvajskih lokomotiva ili drugih sinskih vozila; ureaji i oprema za pruge, te njihovi dijelovi; mehanicka oprema za kontrolu saobraaja Dijelovi lokomotiva ili drugih sinskih vozila Mehanicka ili elektromehanicka oprema za signalizaciju, sigurnost ili kontrolu saobraaja na putevima, unutrasnjim vodenim putevima, parkiralistima, u lukama ili na aerodromima Mehanicka oprema za signalizaciju, sigurnost ili kontrolu saobraaja u zeljeznickom ili tramvajskom saobraaju (uklj. elektromehanicku), oprema za signalizaciju, sigurnost ili kontrolu saobraaja u zeljeznickom, tramvajskom, cestovnom, unutrasnjim vodenim putevima, parkiralistima, luckim instalacijama ili aerodromima kg kg kg

30.20.91 30.20.91.00 30.3 30.30 30.30.11 30.30.11.00 30.30.12 30.30.12.00 30.30.13 30.30.13.00 30.30.14 30.30.14.00 30.30.15 30.30.15.00 30.30.16 30.30.16.00

Usluge odrzavanja, popravaka, generalnog remonta i opremanja zeljeznickih i tramvajskih lokomotiva i sinskih vozila Generalni remont zeljeznickih i tramvajskih lokomotiva i sinskih vozila Proizvodnja aviona i svemirskih letjelica te srodnih prijevoznih sredstava i opreme Proizvodnja aviona i svemirskih letjelica te srodnih prijevoznih sredstava i opreme Vazduhoplovni benzinski motori Vazduhoplovni klipni motori s unutrasnjim sagorijevanjem na paljenje pomou svjeice, za civilnu upotrebu Turbomlazni i turbopropelerni motori Turbomlazni i turbopropelerni motori, za civilnu upotrebu Reaktivni motori, osim turbomlaznih Reaktivni motori , za civilnu upotrebu (uklj. nabojno-mlazne (Loren) motore, pulsnomlazne i raketne motore); (isklj. turbomlazne, voene rakete s motorom) Ureaji na zemlji za obuku letenja i njegovi dijelovi Ureaji na zemlji za obuku letenja i njihovi dijelovi, za civilnu upotrebu Dijelovi vazduhoplovnih benzinskih motora Dijelovi vazduhoplovnih klipnih motora s unutrasnjim sagorijevanjem na paljenje pomou svjeice s linearnim ili rotacijskim kretanjem klipa, za civilnu upotrebu Dijelovi turbomlaznih i turbopropelernih motora Dijelovi za turbomlazne i turbopropelerske motore, za civilne letjelice kg kg kg kom kom kom ef. sati

218

218

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 30.30.20 30.30.20.00 30.30.31 30.30.31.00 30.30.32 30.30.32.00 30.30.33 30.30.33.00 30.30.34 30.30.34.00 30.30.40 30.30.40.00 30.30.50 30.30.50.10 30.30.50.30 30.30.50.50

Naziv

Jedinica mjere

Baloni i vazdusni brodovi; vazdusne jedrilice, pilotirani zmajevi i ostali vazduhoplovi, bez vlastitog pogona Baloni, dirizabli i ostale vazduhoplovne letjelice bez vlastitog pogona, za civilnu upotrebu (uklj. meteoroloske, pilotirajue i samopilotirajue balone, meteoroloske zmajeve i slicno) Helikopteri Helikopteri za civilnu upotrebu Avioni i ostali vazduhoplovi, vlastite mase 2 000 kg Avioni i ostale letjelice, vlastite mase 2000 kg, za civilnu upotrebu Avioni i ostali vazduhoplovi, vlastite mase > 2 000 kg do 15 000 kg Avioni i ostale letjelice, vlastite mase > 2000 kg, ali 15 000 kg, za civilnu upotrebu Avioni i ostali vazduhoplovi, vlastite mase > 15 000 kg Avioni i ostale letjelice, vlastite mase > 15000 kg, za civilnu upotrebu Svemirske letjelice (ukljucujui satelite) i oprema za lansiranje svemirskih letjelica Svemirske letjelice, sateliti i lansirna vozila, za civilnu upotrebu Ostali dijelovi vazduhoplova i svemirskih letjelica Sjedista za letjelice; njihovi dijelovi Propeleri, rotori i njihovi dijelovi za dirizable, vazdusne jedrilice i ostale letjelice bez vlastitog pogona, avione s pomicnim krilima, helikoptere i avione s nepomicnim krilima Stajni trapovi i njihovi dijelovi za dirizable, vazdusne jedrilice, pilotirane zmajeve i ostale letjelice bez vlastitog pogona, helikoptere, avione, svemirske letjelice i svemirska lansirna vozila, za civilnu upotrebu Dijelovi za sve tipove letjelica (isklj. propelere, rotore, stajne trapove), za civilnu upotrebu Usluge odrzavanja i popravaka vazduhoplova i motora za vazduhoplove Generalni remont motora za letjelice za civilnu upotrebu Generalni remont helikoptera za civilnu upotrebu Generalni remont civilnih aviona i drugih letjelica (isklj. helikoptere, motore za letjelice) Proizvodnja prijevoznih sredstava, d. n. Proizvodnja motocikala Motocikli i bicikli s pomonim klipnim motorom s unutrasnjim sagorjevanjem, zapremine cilindra 50 cm3 Motocikli i bicikli s ugraenim pomonim motorom, kapaciteta 50 cm³ kom ef. sati ef. sati ef. sati kom kg kg kg kom kom kom kom kom

30.30.50.90 30.30.60 30.30.60.30 30.30.60.50 30.30.60.70 30.9 30.91 30.91.11 30.91.11.00 30.91.12 30.91.12.00 30.91.13 30.91.13.00 30.91.20 30.91.20.30

kg

Motocikli i bicikli s pomonim klipnim motorom s unutrasnjim sagorjevanjem, zapremine cilindra > 50 cm³ Motocikli i bicikli s klipnim motorom s unutrasnjim sagorijevanjem, kapaciteta > 50 cm³ Motocikli, d. n.; prikolice motocikla Bocne prikolice za motocikle; bicikli s pomonim motorom, osim s klipnim motorom s unutrasnjim sagorijevanjem Dijelovi i pribor motocikla i prikolica motocikla Sjedista za motocikle, mopede i skutere kom kom kom

219

219

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 30.91.20.90 30.91.31 30.91.31.00 30.91.32 30.91.32.00 30.92 30.92.10 30.92.10.30 30.92.10.50 30.92.20 30.92.20.30 30.92.20.90 30.92.30 30.92.30.10 30.92.30.30 30.92.30.70 30.92.30.90 30.92.40 30.92.40.30 30.92.40.50 30.99 30.99.10 30.99.10.00

Naziv Dijelovi i pribor za motocikle, mopede i skutere (isklj. sjedista) Klipni motori s unutrasnjim sagorjevanjem na paljenje pomou svjeica, za motocikle, zapremine 1 000 cm3 Klipni motori s unutrasnjim sagorijevanjem na paljenje pomou svjeice, za motocikle, zapremine cilindra 1 000 cm3 Klipni motori s unutrasnjim sagorjevanjem na paljenje pomou svjeica, za motocikle, zapremine > 1 000 cm3 Klipni motori s unutrasnjim sagorijevanjem na paljenje pomou svjeice, za motocikle, zapremine cilindra > 1 000 cm3 Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica Bicikli i druga slicna vozila bez motora Bicikli i druga slicna vozila bez motora i kuglicnih lezajeva (uklj. dostavne tricikle) Bicikli i druga slicna vozila bez motora, s kuglicnim lezajevima (uklj. dostavne tricikle) Invalidska kolica, osim njihovih dijelova i pribora Kolica za invalidne osobe, bez mehanickog pogona Kolica za invalidne osobe, s motorom ili na mehanicki pogon

Jedinica mjere kg

kom

kom

kom kom

kom kom

Dijelovi i pribor bicikala i drugih slicnih vozila, nemotorizovanih, te od invalidskih kolica Ramovi i prednje viljuske za bicikle Dijelovi ramova, prednjih viljuski, kocnica, torpeda kocnica, glavcine s kocnicom, pedale i slobodni lancanici, za bicikle i slicna vozila bez motora i bocne prikolice Dijelovi i pribor za kolica invalidnih osoba Ostali dijelovi i pribor za bicikle i druga slicna vozila, bez motornog pogona Djecja kolica i njihovi dijelovi Djecija kolica Dijelovi djecijih kolica Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava, d. n. Ostala prijevozna sredstva, d. n. Vozila bez mehanickog pogona (uklj. industrijska kolica, rucna kolica za prtljag, kolica za teske terete, rucna kolica za golf, isklj. kolica u prodavnicama) kom kom kom kom kg kg kom

31

31.0 31.00 31.00.11 31.00.11.55

PROIZVODNJA NAMJESTAJA

Proizvodnja namjestaja Stolice i njihovi dijelovi; dijelovi namjestaja Sjedista, uglavnom s metalnim okvirom Tapacirana okretna sjedista, s podesavanjem visine, s pomicnim naslonom i s tockiima ili klizacima (isklj. sjedista za medicinsku, hirursku, stomatolosku ili veterinarsku upotrebu, brijacke i slicne stolice) Netapacirana okretna sjedista s podesavanjem visine (isklj. sjedista s tockiima ili klizacima, za medicinsku, hirursku, stomatolosku ili veterinarsku upotrebu, brijacke i slicne stolice) kom

31.00.11.59

kom

220

220

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 31.00.11.70

Naziv Tapacirana sjedista s metalnim okvirom (isklj. okretna sjedista, sjedista za medicinsku, hirursku, stomatolosku ili veterinarsku upotrebu, brijacke i slicne stolice, za motorna vozila, za letjelice) Netapacirana sjedista s metalnim okvirom (isklj. okretna sjedista, sjedista za medicinsku, hirursku, stomatolosku ili veterinarsku upotrebu, brijacke i slicne stolice, okretna sjedista) Sjedista, uglavnom s drvenim okvirom Sjedista koja se mogu pretvoriti u lezajeve (isklj. bastenske stolice ili opremu za kampovanje) Sjedista od trske, prua, bambusa ili sl. materijala Tapacirana sjedista s drvenim okvirom (uklj. trosjed; isklj. okretna sjedista) Netapacirana sjedista s drvenim okvirom (isklj. okretna sjedista) Ostala sjedista Ostala sjedista iz HS 94.01, d.n. Dijelovi sjedista Dijelovi sjedista Dijelovi namjestaja (osim sjedista) Dijelovi namjestaja od metala (isklj. medicinski, hirurski, stomatoloski ili veterinarski namjestaj, sjedista, brijacke stolice - za specijalno izraen namjestaj za hi-fi sisteme, video ili televiziju) Dijelovi namjestaja od drveta (isklj. medicinski, hirurski, stomatoloski ili veterinarski namjestaj, sjedista - za specijalno izraen namjestaj za hi-fi sisteme, video ili televiziju) Dijelovi namjestaja, osim od drveta ili metala (isklj. medicinski, hirurski, stomatoloski ili veterinarski namjestaj, sjedista, brijacke stolice - za namjestaj izraen za hi-fi sisteme, video ili televiziju) Proizvodnja namjestaja za poslovne i prodajne prostore Kancelarijski metalni namjestaj Kancelarijski metalni stolovi za crtanje (isklj. one koji su dizajnirani/opremljeni masinama ili instrumentima koji su dio stola) Kancelarijski metalni namjestaj, visine 80 cm Kancelarijski metalni namjestaj, visine > 80 cm Kancelarijski drveni namjestaj Kancelarijski drveni namestaj Drveni namjestaj za prodavnice Drveni namjestaj za prodavnice Proizvodnja kuhinjskog namjestaja Kuhinjski namjestaj Kuhinjski namjestaj Proizvodnja madraca

Jedinica mjere kom

31.00.11.90 31.00.12 31.00.12.10 31.00.12.30 31.00.12.50 31.00.12.90 31.00.13 31.00.13.00 31.00.14 31.00.14.00 31.00.20 31.00.20.30

kom

kom kom kom kom

kom

kom

kg

31.00.20.50 31.00.20.90

m3 kg

31.01 31.01.11 31.01.11.10 31.01.11.40 31.01.11.70 31.01.12 31.01.12.00 31.01.13 31.01.13.00 31.02 31.02.10 31.02.10.00 31.03

kom kom kom

kom

kom

kom

221

221

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 31.03.11 31.03.11.00 31.03.12 31.03.12.30 31.03.12.50 31.03.12.70 31.03.12.90 31.09 31.09.11 31.09.11.00

Naziv Nosaci madraca Nosaci madraca (uklj. drvene ili metalne okvire s ugraenim oprugama ili celicnom mrezom, tapacirane podloge madraca, sa drvenim letvama, divane) Madraci, osim nosaca madraca Madraci od pjenaste gume (uklj. s metalnim okvirima) (isklj. vodene i pneumatske madrace) Madraci od pjenaste plastike (uklj. s metalnim okvirima) (isklj. vodene i pneumatske madrace) Madraci s metalnim oprugama (isklj. od pjenaste gume ili plastike) Madraci (isklj. s oprugama iznutra, od pjenaste gume ili plastike) Proizvodnja ostalog namjestaja Metalni namjestaj, d. n. Metalni namjestaj (isklj. kancelarijski, medicinski, hirurski, stomatoloski ili veterinarski namjestaj; brijacke stolice - ormarii i stalci specijalno izraeni za hi-fi sisteme, video i televiziju) Drveni namjestaj za opremanje spavaih soba, soba za dnevni boravak i trpezarije Drveni namjestaj za spavae sobe (isklj. ugradbene plakare, nosace madraca, svjetiljke i rasvjetna tijela, ogledala namijenjena za postavljanje na pod, sjedista) Drveni namjestaj za trpezarije i dnevne sobe (isklj. ogledala namijenjena za postavljanje na pod, sjedista) Drveni namjestaj, d. n. Ostali drveni namjestaj (isklj. namjestaj za spavae sobe, trpezarije i dnevne sobe, kuhinje, za prodavnice, medicinski, hirurski, zubarski/veterinarski namjestaj, ormarii i stalci specijalno izraeni za hi-fi sisteme, video i televiziju) Namjestaj od plastike i ostalih materijala, (npr. trske, pruca, bambusa) Namjestaj od plastike (isklj. medicinski, hirurski, stomatoloski ili veterinarski namjestaj ormarii i stalci specijalno izraeni za hi-fi sisteme, video i televiziju) Namjestaj od ostalih materijala osim od metala, drveta ili plastike (isklj. sjedista, ormarie i stalke specijalno izraene za hi-fi sisteme, video i televiziju)

Jedinica mjere

kom

kom kom kom kom

kg

31.09.12 31.09.12.30 31.09.12.50 31.09.13 31.09.13.00

kom kom

kom

31.09.14 31.09.14.30 31.09.14.50

kom kom

32

32.1 32.11 32.11.10 32.11.10.00 32.12 32.12.11 32.12.11.00

OSTALA PRERAIVACKA INDUSTRIJA

Proizvodnja nakita, imitacije nakita (bizuterije) i srodnih proizvoda Proizvodnja kovanog novca Kovani novac Kovani novac (isklj. kovani novac ugraen u licne ukrasne predmete, kovani novac za upotrebu samo kao metalni ostatak ili otpadak) Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda Kultivirani biseri, drago i poludrago kamenje, ukljucujui sinteticko ili rekonstruirano, obraeno, ali neugraeno Kultivisani biseri, drago ili poludrago kamenje, uklj. sinteticko ili rekonstruirano, obraeno, ali neugraeno g kg

222

222

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 32.12.12 32.12.12.00 32.12.13 32.12.13.30 32.12.13.51 32.12.13.53 32.12.13.55 32.12.14 32.12.14.00 32.13 32.13.10 32.13.10.00 32.2 32.20 32.20.11 32.20.11.10 32.20.11.30 32.20.11.50 32.20.12 32.20.12.00 32.20.13 32.20.13.10 32.20.13.40 32.20.13.70 32.20.14 32.20.14.00 32.20.15 32.20.15.10 32.20.15.30

Naziv

Jedinica mjere

Industrijski dijamanti, obraeni; prasina i prah od prirodnoga, industrijskoga dragoga i poludragoga kamenja Industrijski dijamanti, obraeni; prah i prasina od prirodnog ili sintetickog dragog ili poludragog kamenja Draguljarski predmeti i njihovi dijelovi; zlatarski i srebrni predmeti i njihovi dijelovi Nakit i dijelovi nakita, od plemenitih metala (uklj. prevucene ili platinirane plemenitim metalima) Predmeti od zlatarskih ili filigranskih proizvoda od srebra Predmeti od zlatarskih ili filigranskih proizvoda od plemenitih metala, d.n. Predmeti od zlatarskih ... predmeti od baznih metala prevuceni plemenitim metalima, d.n. kg kg kg kg g

Ostali proizvodi od plemenitih metala; proizvodi od prirodnih ili kultiviranih bisera, dragoga i poludragoga kamenja Ostali proizvodi od plemenitih metala; proizvodi od prirodnih ili kultivisanih bisera, dragog ili poludragog kamenja Proizvodnja imitacije nakita (bizuterije) i srodnih proizvoda Imitacija nakita (bizuterija) i slicni proizvodi Imitacija nakita (bizuterija) i slicni proizvodi Proizvodnja muzickih instrumenata Proizvodnja muzickih instrumenata Klaviri i drugi klavijaturni zicani muzicki instrumenti Akusticni novi pianini (uklj. automatske klavire) Akusticni veliki klaviri (uklj. automatske klavire) Zicani muzicki instrumenti s klavijaturom (uklj. cembala, klavikorde i slicno) Ostali zicani muzicki instrumenti Ostali zicani muzicki instrumenti kom kom kom kom kg kg

Orgulje s klavijaturom, harmoniji i slicni instrumenti; harmonika i slicni instrumenti; usna harmonika; duvacki instrumenti Orgulje sa cijevima i dirkama; harmonijumi i slicni klavijaturni instrumenti sa slobodnim metalnim sviralama Harmonike i slicni muzicki instrumenti; usne harmonike Ostali duvacki instrumenti Muzicki i klavijaturni instrumenti kod kojih se zvuk proizvodi ili pojacava elektricno Muzicki ili klavijaturni instrumenti kod kojih se zvuk proizvodi ili pojacava elektricno Ostali muzicki instrumenti Udaracki muzicki instrumenti Muzicke kutije, sajamske orgulje, mehanicke ulicne orgulje, mehanicke ptice pjevacice, muzicke testere, cegrtaljke, usne sirene, pistaljke varalice, usne pistaljke, rogovi za dozivanje i pistaljke kom kom kom kom kom kom

223

223

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 32.20.16 32.20.16.00 32.20.20 32.20.20.00 32.3 32.30 32.30.11 32.30.11.31 32.30.11.37 32.30.11.50 32.30.12 32.30.12.00 32.30.13 32.30.13.00 32.30.14 32.30.14.00 32.30.15 32.30.15.10 32.30.15.30 32.30.15.50 32.30.15.60 32.30.15.80 32.30.15.90 32.30.16 32.30.16.00 32.4 32.40 32.40.11 32.40.11.00 32.40.12 32.40.12.00 32.40.13 32.40.13.00

Naziv

Jedinica mjere

Metronomi, tonske viljuske i pistaljke za davanje visine tona; mehanizmi za muzicke kutije; zice za muzicke instrumente Metronomi, tonske viljuske i pistaljke za davanje visine tona; mehanizmi za muzicke kutije; zice za muzicke instrumente Dijelovi i oprema za muzicke instrumente Dijelovi i oprema za muzicke instrumente Proizvodnja sportske opreme Proizvodnja sportske opreme Skije za snijeg i ostala skijaska oprema, osim obue za snijeg; klizaljke za led i koturaljke; njihovi dijelovi Skije, za zimske sportove Skijaski vezovi, kocnice i stapovi Klizaljke i koturaljke, uklj. cipele sa pricvrsenim klizaljkama; dijelovi i oprema za njih Obua za skijanje Obua za skijanje Skije za vodu, daske za surfanje, daske za jedrenje i ostala oprema za sportove na vodi Skije za vodu, daske za "surfanje", daske za jedrenje i ostala oprema za sportove na vodi Pribor i oprema za gimnastiku, fitnes-centre i atletiku Gimnasticki i atletski pribor i oprema Ostali pribor i oprema za sport i igre na otvorenom prostoru; bazeni za plivanje i veslanje Kozne sportske rukavice, rukavice samo s jednim prstom ili bez prstiju Palice i ostala oprema za golf (uklj. loptice za golf) Predmeti i oprema za stoni tenis (uklj. rekete, loptice i mreze) Reketi za tenis, badminton i slicno, sa zicom ili bez nje Lopte (isklj. loptice za golf, loptice za stoni-tenis, medicinske lopte, bokserske lopte) Ostali predmeti i oprema za sport i igre na otvorenom prostoru, d.n. Ribarski stapovi i ostali pribor za ribolov; pribor za lov i ribolov, d. n. Ribarski stapovi i ostali pribor za ribolov; predmeti za lov i ribolov, d. n. Proizvodnja igara i igracaka Proizvodnja igara i igracaka Lutke, samo u obliku ljudskih bia Lutke, samo u obliku ljudskih bia Igracke u obliku zivotinja ili drugih neljudskih bia; njihovi dijelovi Igracke u obliku zivotinja ili neljudskih bia Dijelovi i pribor za lutke u obliku ljudskih bia Dijelovi i pribor za lutke u obliku ljudskih bia kom kom kom kom pari kom kom kom kom kom kg kom pari pari kom pari kom kom

224

224

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 32.40.20 32.40.20.00 32.40.31 32.40.31.00 32.40.32 32.40.32.00 32.40.39 32.40.39.20

Naziv

Jedinica mjere

Vozovi igracke i njihov pribor; ostali smanjeni modeli, konstrukcije i igracke za sastavljanje Vozovi igracke i njihov pribor; ostali smanjeni modeli, konstrukcije i igracke za sastavljanje Djecije igracke s tockovima za jahanje i voznju; kolica za lutke Djecije igracke konstruisane za jahanje i voznju (isklj. bicikle); kolica za lutke Slagalice Slagalice Igre i igracke, d. n. Igracke-muzicki instrumenti i aparati; igracke u kompletima ili na podlogama (isklj. elektricne vozove, makete za sklapanje, komplete i igracke na sklapanje, i slagalice); igracke i modeli s ugraenim motorom; igracke-oruzje Ostale igracke od plastike Igracke- lijevne minijaturne makete od metala Ostale igracke, d. n. Karte za igranje Karte za igranje Proizvodi za bilijar, lunapark, stolne i sobne igre; ostale igre na automatima s ubacenim kovanim novcem ili zetonom Predmeti i oprema za bilijar (isklj. mehanicke brojace, mjerace vremena i stalke za bilijarske stapove) Igre koje se pustaju u rad metalnim, papirnim novcem, zetonima ili drugim slicnim predmetima (isklj. opremu za automatske kuglane) Elektricni kompleti trkaih automobila koji imaju karakter takmicarskih igara Proizvodnja medicinskih i stomatoloskih instrumenata i pribora Proizvodnja medicinskih i stomatoloskih instrumenata i pribora Instrumenti i aparati za zubarsku upotrebu Zubarske busilice (uklj. kombinovane ili ne na jednom zajednickom postolju sa drugom zubarskom opremom) Instrumenti i aparati koji se koriste u zubarstvu (isklj. busilice) Medicinski, hirurski i laboratorijski sterilizatori Medicinski, hirurski ili laboratorijski sterilizatori Injekcije, igle, kateteri, kanile i slicno; okulisticki i ostali instrumenti i aparati, d. n. Sprice, sa ili bez igle, koje se koriste za medicinsku, hirursku, zubarsku ili veterinarsku upotrebu Cjevaste metalne igle za medicinu, hirurgiju, zubarstvo ili veterinarstvo Hirurske igle za sivenje, za medicinsku, hirursku, zubarsku i veterinarsku upotrebu Igle, kateteri, kanile i slicno za medicinu, hirurgiju, zubarstvo ili veterinarstvo (isklj. cjevaste metalne igle i hirurske igle za sivenje) Instrumenti i aparati za oftalmologiju kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kg kom kom kom kom

32.40.39.40 32.40.39.60 32.40.39.90 32.40.41 32.40.41.00 32.40.42 32.40.42.10 32.40.42.30 32.40.42.50 32.5 32.50 32.50.11 32.50.11.30 32.50.11.50 32.50.12 32.50.12.00 32.50.13 32.50.13.11 32.50.13.13 32.50.13.15 32.50.13.17 32.50.13.20

kom kom kom

225

225

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 32.50.13.33 32.50.13.35 32.50.13.40 32.50.13.53 32.50.13.55 32.50.13.63 32.50.13.65 32.50.13.73 32.50.13.79 32.50.13.80 32.50.21 32.50.21.30 32.50.21.80 32.50.22 32.50.22.35 32.50.22.39 32.50.22.53 32.50.22.55 32.50.22.59

Naziv Instrumenti i aparati za mjerenje krvnog pritiska (uklj. sfigmomanometre, tenziometre, oscilometre) Endoskopi za medicinske svrhe Bolnicki ili veterinarski termometri punjeni tecnosu za direktno ocitavanje (isklj. kombinovane s drugim instrumentima) Oprema za bubreznu dijalizu Dijatermijski aparati (uklj. ultrazvucne) Aparati za transfuziju (isklj. specijalne staklene flase za cuvanje krvi) Instrumenti i aparati za anesteziju Instrumenti za ultrazvucno razbijanje kamenja (litotripsiju) Ostali instrumenti i aparati Centrifuge koje se koriste u laboratorijama (isklj. separatore za mlijeko, susilice za ves) Terapeutski instrumenti i aparati; respiratorni Aparati za mehanoterapiju, aparati za masazu, aparati za psihotestove (isklj. potpuno nepokretne aparate za mehanoterapiju) Aparati za ozonsku terapiju, terapiju oksigenom, aerosolsku terapiju, respiratorni aparati

Jedinica mjere kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

kom kom

Umjetni zglobovi; ortopedska pomagala; umjetni zubi; zubne proteze; umjetni dijelovi tijela, d. n. Umjetni zglobovi Ortopedske sprave, longete i druga pomagala za prijelome Vjestacki zubi od plastike (uklj. metalne plocice za ucvrsivanje) (isklj. zubne proteze ili dijelove zubnih proteza) Vjestacki zubi od ostalih materijala (uklj. metalne plocice za ucvrsivanje) (isklj. zubne proteze ili dijelove zubnih proteza) Zubarski elementi (uklj. vjestacke proteze i dijelove zubnih proteza, metalne krune, lijevane limene mostove, mostove od nehrajueg celika) (isklj. pojedinacne vjestacke zube) Vjestacki dijelovi tijela (isklj. vjestacke zube i zubarske elemente, vjestacke zglobove, ortopedska pomagala i pomagala za prijelome, stimulatore srca (pejsmejkere)) Dijelovi i pribor protetskih i ortopedskih pomagala Dijelovi i pribor za proizvode i aparate iz HS 90.21 kom kom kom kom kom kom

32.50.22.90 32.50.23 32.50.23.00 32.50.30 32.50.30.30 32.50.30.50 32.50.41 32.50.41.30 32.50.41.53

kom

Medicinski, hirurski, zubarski i veterinarski namjestaj; brijacke i slicne stolice, te njihovi dijelovi Zubarske, brijacke ili slicne stolice i njihovi dijelovi (isklj. zubarske fontane, zubarske stolice sa zubarskim ureajima) Medicinski, hirurski ili veterinarski namestaj, i njihovi dijelovi (isklj. stolove i stolice za rendgensko zracenje) Kontaktne lee; lee za naocale od svih vrsta materijala Kontaktna sociva Nemontirana sociva za naocale, osim za korekciju vida kom kom kom kom

226

226

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 32.50.41.55 32.50.41.59 32.50.41.70 32.50.42 32.50.42.50 32.50.42.90 32.50.43 32.50.43.50 32.50.43.90 32.50.44 32.50.44.00 32.50.50 32.50.50.10 32.50.50.20

Naziv Nemontirana jednofokusna sociva za naocale za korekciju vida, fino obraena s obje strane Nemontirana sociva za naocale za korekciju vida, fino obraena s obje strane, osim jednofokusnih Nemontirana sociva za naocale za korekciju vida, osim fino obraenih s obje strane Naocale, suncane naocale i slicno, korektivne, zastitne ili druge Suncane naocale Naocale, s debelim socivima i slicno, korektivne, zastitne ili druge (isklj. suncane naocale) Okviri i nosaci okvira za naocale, suncane naocale i slicno Plasticni okviri i nosaci za obicne naocale, za naocale s debelim socivima i slicno Neplasticni okviri i nosaci za obicne naocale, za naocale s debelim socivima i slicno Dijelovi okvira i nosaca za naocale, suncane naocale i slicno Dijelovi okvira i nosaca za obicne naocale, za naocale s debelim socivima ili slicno (isklj. sarafe, lance bez ureaja za osiguravanje, opruge od osnovnih metala) Ostali proizvodi za medicinsku i hirursku upotrebu Zubarski cement i ostale zubne plombe; cementi za rekonstrukciju kostiju Gel preparati za upotrebu u humanoj ili veterinarskoj medicini kao maziva za hirurske operacije ili fizikalne preglede ili kao kontaktna sredstva izmeu tijela i medicinskih instrumenata Sterilna hirurska ili zubarska sredstva za sprjecavanje prijanjanja, bez obzira da li se mogu apsorbovati ili ne; sterilni materijali za usivanje, uklj. sterilni hirurski i zubarski konac koji se moze apsorbovati (isklj. ketgat); sterilna ljepljiva sredstva za tkiva za hirursko zatvaranje rana; sterilna laminarija i sterilna gaza za laminariju; sterilni hirurski ili zubni hemostatici, koji se mogu apsorbovati Preraivacka industrija, d. n. Proizvodnja metli i cetaka Metle i cetke za cisenje u domainstvu Metle i cetke, od prua ili drugih biljnih materijala povezanih zajedno Nemotorizovane, rucne mehanicke sprave za cisenje poda i druge cetke za cisenje ulica, domainstva ili za zivotinje Cetke, d.n.

Jedinica mjere kom kom kom

kom kg

kom kom

kom

kg kg

32.50.50.30

kg

32.9 32.91 32.91.11 32.91.11.10 32.91.11.40 32.91.11.90 32.91.12 32.91.12.10 32.91.12.35 32.91.12.37 32.91.12.50 32.91.12.70 32.91.19 32.91.19.30

kom kom kom

Cetkice za zube, cetke za kosu i dr. toaletne cetke za licnu upotrebu; slikarske i pisae cetkice i kistovi, cetke za kozmetiku Cetkice za zube Cetke za kosu Cetke za brijanje i toaletne cetke za licnu upotrebu (isklj. cetkice za zube i cetke za kosu) Cetkice za slikanje i pisanje Cetkice za nanosenje kozmetike Ostale cetke, d. n. Cetke za bojenje i premazivanje, cetke za tapete i cetke za lakiranje kom kom kom kom kom kom

227

227

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 32.91.19.50 32.91.19.70 32.99 32.99.11 32.99.11.30 32.99.11.50 32.99.11.90 32.99.12 32.99.12.10 32.99.12.30 32.99.12.50 32.99.13 32.99.13.30 32.99.13.50 32.99.14 32.99.14.10 32.99.14.30 32.99.14.50 32.99.15 32.99.15.10 32.99.15.30 32.99.15.50 32.99.16 32.99.16.10 32.99.16.30 32.99.16.50 32.99.16.70 32.99.21 32.99.21.30 32.99.21.50 32.99.22 32.99.22.00

Naziv Ulosci i valjci za bojenje Cetke koje su sastavni dijelovi masina, aparata ili vozila (isklj. za cisenje ulica) Ostala preraivacka industrija, d. n. Zastitna pokrivala i ostali zastitni proizvodi Zastitne rukavice s prstima, rukavice s odvojenim palcem i rukavice bez prstiju od koze ili vjestacke koze Zastitna pokrivala za glavu (kacige) Pokrivala za glavu od gume ili plastike (isklj. kacige)

Jedinica mjere kom kom

pari kom kom

Hemijske olovke; flomasteri i ostali markeri i flomasteri s vrhom od pusta; patent-olovke Hemijske olovke Flomasteri i markeri s vrhom od filca ili drugog poroznog materijala Patent-olovke i slicno Pera za kopiranje crteza; nalivpera, stilograf-pera i ostala pera Tus-olovke za crtanje Nalivpera, stilograf-pera i druge olovke (isklj. tus-olovke za crtanje) Setovi za pisai pribor, drzaci pera, drzaci za olovke i slicni drzaci; njihovi dijelovi Setovi pera ili olovaka sa dva ili vise pisaih instrumenata Umetci za hemijske olovke, koji sadrze vrhove i uloske s tintom Vrhovi pera i njihov dio za pisanje, pera za kopiranje, drzaci za pera, drzaci za olovke i slicni drzaci; dijelovi (uklj. kapice i klipse) proizvoda iz HS 96.08 kg kom kom kom kom kom kom kom

Olovke, pisaljke, krejoni, mine, ugljen za crtanje, krede za pisanje, crtanje i krojacke krede Olovke, pisaljke i krejoni s minom u tvrdom omotacu (isklj. olovke za medicinsku, kozmeticku ili toaletnu upotrebu) Mine za olovke, crne i u boji Vostane bojice, ugljen za crtanje, krede za pisanje ili crtanje i krojacke krede kom kom kg

Ploce i plocice za pisanje; datumari, pecati i numeratori i slicno; trake za pisae masine ili slicne trake; jastucii za pecate na tintu Plocice i ploce s povrsinom za pisanje i crtanje Zigovi za stavljanje datuma, pecaenje, numerisanje, itd., za rucnu upotrebu Jastucii za zigove (isklj. rucne valjkove s tintom) Trake za pisae masine i slicne trake, natopljene tintom ili drugacije pripremljene za davanje otisaka (uklj. rolne indiga ili druge papirne trake za kopiranje) kom kom kom kom

Kisobrani i suncobrani; stapovi za setnju, stapovi za sjedenje, bicevi, palice za jahace i slicno Kisobrani, suncobrani i slicno (uklj. futrole za kisobrane) Stapovi za setnju, bicevi, palice za jahace i slicno kom kom

Dijelovi, ukrasi i pribor kisobrana, suncobrana, stapova za setnju, stapova za sjedenje, biceva, palica za jahace i slicno Dijelovi, ukrasi i pribor za kisobrane, suncobrane, stapove za hodanje, stapove-stolice, biceve, stapove za jahace i slicno kom

228

228

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 32.99.23 32.99.23.00 32.99.24 32.99.24.30 32.99.24.50 32.99.30 32.99.30.00 32.99.41 32.99.41.10 32.99.41.30 32.99.42 32.99.42.10 32.99.42.30

Naziv Kopce (drikeri), nitne i slicno, te njihovi dijelovi; dugmad; patentni zatvaraci Patentni zatvaraci, nitne, kopce i njihovi dijelovi; dugmad; klizni zatvaraci

Jedinica mjere

kg

Kalupi za dugmad i ostali dijelovi dugmadi; nedovrsena dugmad; dijelovi patentnih zatvaraca Nedovrsena dugmad; kalupi za dugmad i ostali dijelovi dugmadi Dijelovi kliznih zatvaraca Proizvodi od ljudske i zivotinjske dlake; slicni proizvodi od tekstilnih materijala Proizvodi od ljudske ili zivotinjske dlake; slicni proizvodi od tekstilnih materijala kg kg kg

Upaljaci za cigarete i drugi upaljaci; lule i drzaci cigara i cigareta, te njihovi dijelovi, komadi drva za proizvodnju lula Upaljaci za cigarete i ostali upaljaci (uklj. mehanicke, elektricne, hemijske, nemehanicke upaljace, upaljace za vozila) Lule za pusenje (uklj. glave lula) i mustikle za cigare ili cigarete i njihovi dijelovi Dijelovi upaljaca; legure za paljenje; proizvodi od zapaljivih materijala Ferocerijum, pirofosforne legure, proizvodi od zapaljivih materijala, d.n. Dijelovi za upaljace za cigarete i ostale upaljace (isklj. kremen, fitilj, gorivo u ampulama, flasama, konzervama i ostaloj ambalazi, koje se koristi za punjenje ili dopunjavanje upaljaca) Ukapljena i plinovita goriva za punjenje upaljaca u posudama zapremine 300 cm3 Tecna ili plinovita goriva u posudama, za upaljace, zapremine 300 cm3 Praznicni, karnevalski i drugi proizvodi za zabavu, ukljucujui maionicarska pomagala Proizvodi za novogodisnje (bozine) praznike (isklj. elektricne vijence, prirodne novogodisnje (bozine) jelke, postolja za novogodisnje (bozine) jelke, svijee, figurice i slicne predmete za dekoraciju) Praznicni, karnevalski i ostali proizvodi za zabavu, d.n. kom kom kg kg kom kg

32.99.43 32.99.43.00 32.99.51 32.99.51.30

32.99.51.50 32.99.52 32.99.52.80 32.99.53 32.99.53.00 32.99.54 32.99.54.00 32.99.55 32.99.55.00 32.99.59 32.99.59.10 32.99.59.20

kom

Cesljevi, kopce za kosu i slicno; ukosnice; igle za viklere za kosu; prskalice za mirise, njihovi ureaji i glave; jastucii za pudere Prskalice za mirise i slicni toaletni sprejevi, njihovi nosaci i kapice (isklj. posebne posudice za prskalice za mirise, gumene kuglice) Instrumenti, aparati i modeli dizajnirani za prezentacijsku upotrebu Instrumenti, aparati i modeli dizajnirani za prezentacijske namjene i neprikladni za drugu upotrebu (isklj. ureaje na zemlji za obuku letenja, stampane planove, dijagrame i skice) Svijee, vostanice i slicno Svijee, vostanice i slicno (uklj. kandila s plovkom) (isklj. anti-astmaticne svijee, vostane sibice, sumporom obraene trake, fitilje i svijee) Umjetno cvijee, lise, voe i njihovi dijelovi Umjetno cvijee, lise, plodovi i njihovi dijelovi Ostali raznovrsni proizvodi, d. n. Ostali aparati za disanje i gas-maske (isklj. zastitne maske, bez mehanickih dijelova i izmjenljivih filtera) Proizvodi od crijeva (isklj. preu svilene bube), crijevnih potkozica, mjehura ili tetive kom kg kg kg kg kg

229

229

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 32.99.59.30 32.99.59.40 32.99.59.50 32.99.59.60 32.99.59.70 32.99.59.80

Naziv Rezbarije od zivotinjskog materijala, kao sto su slonova kost, kosti, oklopi kornjace, rogovi, jelenski rogovi, korali, sedef Obraeni biljni ili mineralni materijali...; oblikovani pomou kalupa...proizvodi od voska, stearina,... Rucna sita i rucna reseta Vakuum boce i druge vakuumske posude, kompletirane s kutijom, i njihovi dijelovi (isklj. odvojene staklene uloske) Krojacke lutke,...automati i dr. animirani eksponati Ostali raznovrsni proizvodi, d.n. (mrtvacki sanduci, globusi, stampani (isklj. reljefne globuse))

Jedinica mjere kg kg kg kg kg kom

33

33.1 33.11 33.11.12 33.11.12.00 33.11.13 33.11.13.00 33.11.19 33.11.19.00 33.12 33.12.11 33.12.11.00 33.12.12 33.12.12.10 33.12.12.20 33.12.14 33.12.14.00 33.12.15 33.12.15.00 33.12.18 33.12.18.00 33.12.19 33.12.19.90 33.12.21 33.12.21.10 33.12.21.20

POPRAVAK I INSTALIRANJE MASINA I OPREME

Popravak proizvoda od metala, masina i opreme Popravak proizvoda od metala Usluge popravke i odrzavanja cisterni, rezervoara i kontejnera od metala Usluge popravki i odrzavanja metalnih cisterni, rezervoara i slicnih spremnika ef. sati

Usluge popravke i odrzavanja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom Usluge odrzavanja i popravaka parnih kotlova (isklj. kotlove za centralno grijanje toplom vodom) i sistema metalnih cjevovoda u industrijskim postrojenjima Usluge popravke i odrzavanja ostalih proizvoda od metala Usluge popravki i odrzavanja radijatora i kotlova za centralno grijanje Popravak masina Usluge popravke i odrzavanja motora i turbina, osim motora za vazduhoplove i motorna vozila Popravke i odrzavanje motora i turbina (isklj. motore za letjelice i motorna vozila) ef. sati ef. sati ef. sati

Usluge popravke i odrzavanja ureaja za cjevovode, ostalih pumpi, kompresora, slavina i ventila Popravke i odrzavanje pumpi i kompresora Popravke i odrzavanje slavina i ventila Usluge odrzavanja i popravke industrijskih pei i plamenika Popravke i odrzavanje gorionika i industrijskih pei Usluge odrzavanja i popravke ureaja za dizanje i prenosenje Popravke i odrzavanje ureaja za dizanje i prenosenje Usluge odrzavanja i popravke nekuanske rashladne i ventilacijske opreme Popravke i odrzavanje ureaja za hlaenje i ventilaciju koji se ne koriste u domainstvu Usluge odrzavanja i popravke ostalih masina za opste namjene, d. n. Popravke i odrzavanje ostalih masina opste namjene, d.n. Usluge popravke i odrzavanja masina za poljoprivredu i sumarstvo Usluge popravke i odrzavanja poljoprivrednih vucnih vozila Popravke i odrzavanje masina za poljoprivredu i sumarstvo ef. sati ef. sati ef. sati ef. sati ef. sati ef. sati ef. sati ef. sati

230

230

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 33.12.22 33.12.22.00 33.12.23 33.12.23.00 33.12.24 33.12.24.00 33.12.25 33.12.25.00 33.12.26 33.12.26.00 33.12.27 33.12.27.00 33.12.28 33.12.28.00 33.12.29 33.12.29.10 33.12.29.90 33.13 33.13.11 33.13.11.10 33.13.11.20 33.13.12 33.13.12.00 33.13.13 33.13.13.00 33.13.19 33.13.19.00 33.14 33.14.11 33.14.11.20 33.14.11.50

Naziv Usluge popravke i odrzavanja masina za obradu metala i alatnih masina Usluge popravki i odrzavanja alatnih masina za obradu metala Usluge popravke i odrzavanja masina za metalurgiju Popravke i odrzavanje masina za metalurgiju Usluge popravke i odrzavanja masina za rudnike, kamenolome i graevinarstvo Usluge popravke i odrzavanja masina za rudnike, kamenolome i graevinarstvo Usluge popravke i odrzavanja masina za industriju hrane, pia i duhana Usluge popravke i odrzavanje masina za preradu hrane, pia i duhana Usluge popravke i odrzavanja masina za industriju tekstila, odjee i koze Usluge popravke i odrzavanje masina za industriju tekstila, odjee i koze Usluge popravke i odrzavanja masina za industriju papira i kartona Usluge popravke i odrzavanja masina za industriju papira i kartona Usluge popravke i odrzavanja masina za plastiku i gumu Usluge popravke i odrzavanja masina za plastiku i gumu Usluge popravke i odrzavanja za ostale masine za posebne namjene Usluge odrzavanja i popravaka alatnih masina za obradu drveta, plute, kamena, tvrde gume i slicnih tvrdih materijala Popravke i odrzavanje ostalih masina za specijalne namjene, d.n. Popravke elektronicke i opticke opreme

Jedinica mjere

ef. sati

ef. sati

ef. sati

ef. sati

ef. sati

ef. sati

ef. sati

ef. sati ef. sati

Usluge odrzavanja i popravke instrumenata i aparata za mjerenje, kontrolu, testiranje, navigaciju Popravke i odrzavanje instrumenata i aparata za mjerenje, kontrolu, testiranje, navigaciju i ostale namjene (isklj. opremu za kontrolu industrijskih procesa) Popravke i odrzavanje industrijskih instrumenata i aparata za mjerenje vremena ef. sati ef. sati

Usluge popravke i odrzavanja opreme za iradijaciju, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme Usluge popravke i odrzavanja medicinske i hirurske opreme ef. sati

Usluge popravke i odrzavanja profesionalnih optickih instrumenata i fotografske opreme Usluge popravke i odrzavanja profesionalnih fotografskih, kinematografskih i optickih instrumenata Usluge popravke i odrzavanja ostale profesionalne elektronicke opreme Usluge popravke i odrzavanja ostale profesionalne elektronske opreme Popravke elektricne opreme Usluge popravke i odrzavanja elektromotora, generatora, transformatora i opreme za distribuciju i kontrolu elektricne energije Usluge popravke i odrzavanja elektromotora, generatora i transformatora Usluge popravke i odrzavanja opreme za distribuciju i kontrolu elektricne energije ef. sati ef. sati ef. sati ef. sati

231

231

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 33.14.19 33.14.19.00 33.15 33.15.10 33.15.10.10 33.15.10.30 33.16 33.16.10 33.16.10.00 33.17 33.17.11 33.17.11.00 33.19 33.19.10 33.19.10.20 33.2 33.20 33.20.11 33.20.11.00 33.20.21 33.20.21.00 33.20.29 33.20.29.10 33.20.29.20 33.20.29.30 33.20.29.40 33.20.29.50 33.20.29.60 33.20.29.70 33.20.31 33.20.31.00

Naziv Usluge popravke i odrzavanja ostale profesionalne elektricne opreme Popravak i odrzavanje elektricne opreme (isklj. ureaje za distribuciju i kontrolu elektricne energije, motore, generatore i transformatore, televizijske i radijske odasiljace) Popravak i odrzavanje brodova i camaca Usluge popravke i odrzavanja brodova i camaca Popravak i odrzavanje brodova, camaca i plutajuih konstrukcija (isklj. jahte, druga plovila za razonodu i sport, camce na vesla i kanue) Odrzavanje, popravke camaca za razonodu ili sport Popravak i odrzavanje aviona i svemirskih letjelica Usluge popravke i odrzavanja aviona i svemirskih letjelica Popravka i odrzavanje civilnih letjelica i njihovih motora Popravak i odrzavanje ostalih prijevoznih sredstava Usluge popravke i odrzavanja zeljeznickih lokomotiva i sinskih vozila Popravak i odrzavanje zeljeznickih i tramvajskih lokomotiva i ostalih sinskih vozila i mehanicke (i elektromehanicke) opreme za signalizaciju, sigurnost ili kontrolu saobraaja Popravak ostale opreme Usluge popravke ostale opreme Usluge popravke cerada i opreme za kampovanje i ostalih gotovih tekstilnih proizvoda Instaliranje industrijskih masina i opreme Instaliranje industrijskih masina i opreme Usluge instaliranja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom, ukljucujui instaliranje cijevnih sistema u industrijskim pogonima Usluge ugradnje parnih kotlova (isklj. kotlove za centralno grijanje toplom vodom), uklj. usluge ugradnje sistema metalnih cijevovoda u industrijskim postrojenjima Usluge instaliranja kancelarijskih i knjigovodstvenih masina Montaza kancelarijskih masina Usluge instaliranja ostalih masina za opste namjene Montaza motora i turbina (isklj. motore za letjelice i motorna vozila) Montaza pumpi i kompresora Montaza industrijskih pei i gorionika Montaza opreme za dizanje i manipulaciju (isklj. liftove i pokretne stepenice) Montaza ureaja za hlaenje i ventilaciju koji se ne koriste u domainstvu Montaza masina za opstu upotrebu i ureaja za vaganje, filtraciju, destilaciju, pakovanje, punjenje boca, prskanje, masina za izbacivanje pare/ pijeska, kalendiranje Usluge montaze alatnih masina za obradu drveta, pluta, kamena, tvrde gume i slicnih tvrdih materijala Usluge instaliranja industrijskih masina i opreme za poljoprivredu Montaza masina za poljoprivredu i sumarstvo

Jedinica mjere

ef. sati

ef. sati ef. sati

ef. sati

ef. sati

ef. sati

ef. sati

ef. sati

ef. sati ef. sati ef. sati ef. sati ef. sati ef. sati ef. sati

ef. sati

232

232

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 33.20.32 33.20.32.00 33.20.33 33.20.33.00 33.20.34 33.20.34.00 33.20.35 33.20.35.00 33.20.36 33.20.36.00 33.20.37 33.20.37.00 33.20.38 33.20.38.00 33.20.39 33.20.39.00 33.20.41 33.20.41.00 33.20.42 33.20.42.00 33.20.50 33.20.50.20 33.20.50.50 33.20.50.90 33.20.60 33.20.60.00 33.20.70 33.20.70.00

Naziv Usluge instaliranja masina za obradu metala Usluge montaze alatnih masina za obradu metala Usluge instaliranja industrijskih masina i opreme za metalurgiju Montaza masina za metalurgiju Usluge instaliranja industrijskih masina i opreme za rudnike Usluge montaze masina za rudnike, kamenolome i graevinarstvo Usluge instaliranja industrijskih masina i opreme za industriju hrane, pia i duhana Usluge montaze masina za preradu hrane, pia i duhana Usluge instaliranja industrijskih masina i opreme za industriju tekstila, odjee i koze Usluge montaze masina za industriju tekstila, odjee i koze Usluge instaliranja industrijskih masina i opreme za industriju papira i kartona Usluge montaze masina za industriju papira i kartona Usluge instaliranja industrijskih masina i opreme za proizvodnju plastike i gume Usluge montaze industrijskih masina i opreme za proizvodnju plastike i gume Usluge instaliranja ostalih masina za posebnu namjenu Montaza ostalih masina za posebne namjene, d.n.

Jedinica mjere

ef. sati

ef. sati

ef. sati

ef. sati

ef. sati

ef. sati

ef. sati

ef. sati

Usluge instaliranja profesionalnih medicinskih masina i preciznih optickih instrumenata Montaza medicinske i hirurske opreme Usluge instaliranja profesionalne elektronicke opreme Usluge montaze profesionalne elektronske opreme Usluge instaliranja elektricne opreme Montaza elektromotora, generatora i transformatora Montaza ureaja za distribuciju i kontrolu elektricne energije Montaza ostale elektricne opreme (isklj. elektricnu opremu za signalizaciju za staze za motocikle, puteve...) Usluge instaliranja opreme za kontrolu industrijskih procesa Projektovanje i montaza industrijske procesne kontrolne opreme i automatizovanih proizvodnih postrojenja Usluge instaliranja ostalih proizvoda, d. n. Montaza industrijskih instrumenata i aparata za mjerenje vremena ef. sati ef. sati ef. sati ef. sati ef. sati ef. sati ef. sati

D

35

35.1 35.11 35.11.10 35.11.10.20

PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE ELEKTRICNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA

PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE ELEKTRICNOM ENERGIJOM, PAROM I KLIMATIZACIJA

Proizvodnja, prijenos i distribucija elektricne energije Proizvodnja elektricne energije Elektricna energija Elektricna energija iz termoenergetskih postrojenja MWh

PLINOM,

233

233

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 35.11.10.30 35.11.10.72 35.11.10.73 35.11.10.75 35.11.10.77 35.12 35.12.10 35.12.10.00 35.13 35.13.10 35.13.10.00 35.14 35.14.10 35.14.10.00 35.2 35.22 35.22.10 35.22.10.10 35.3 35.30 35.30.11 35.30.11.10 35.30.11.20 35.30.11.30 35.30.12 35.30.12.90

Naziv Elektricna energija iz termoelektrana Elektricna energija iz hidroelektrana Elektricna energija koju proizvodi snaga vjetra (proizvedena turbinama na vjetar) Elektricna energija iz solarnih izvora (koju proizvode fotonaponske elije, spojene s resetkom) Elektricna energija iz ostalih izvora (geotermalni izvori, protocni clanci, i sl) Prijenos elektricne energije Usluge prijenosa elektricne energije Usluge prijenosa elektricne energije Distribucija elektricne energije Usluge distribucije elektricne energije Usluge distribucije elektricne energije Trgovina elektricnom energijom Usluge trgovine elektricnom energijom Usluge trgovine elektricnom energijom Proizvodnja plina; distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrezom Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrezom Usluge distribucije plinovitih goriva distributivnom mrezom Usluge distribucije plinovitih goriva distribucionom mrezom Proizvodnja i snabdijevanje parom i klimatizacija Proizvodnja i snabdijevanje parom i klimatizacija Para i topla voda Proizvodnja pare Proizvodnja tople i vrele vode Iskoristena toplota Usluge snabdijevanja parom i toplom vodom distributivnom mrezom Usluge isporuke pare, tople i vrele vode preko distibucione mreze

Jedinica mjere MWh MWh MWh MWh MWh

MWh

MWh

MWh

1000 m3

TJ TJ TJ

TJ

E

SNABDIJEVANJE VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, UPRAVLJANJE OTPADOM TE DJELATNOSTI SANACIJE OKOLISA

SAKUPLJANJE OTPADA, DJELATNOSTI OBRADE I ZBRINJAVANJA OTPADA; RECIKLAZA MATERIJALA

Reciklaza materijala Rastavljanje olupina Usluge rastavljanja, osim brodova i ploveih konstrukcija Usluge sakupljanja, sortiranja i demontiranja metalnog otpada od zeljeza i nelegiranih celika Usluge sakupljanja, sortiranja i demontiranja metalnog otpada od legiranih celika kg kg

38

38.3 38.31 38.31.12 38.31.12.01 38.31.12.02

234

234

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 38.31.12.03 38.31.12.04 38.31.12.05 38.31.12.06 38.31.12.07 38.31.12.08 38.31.12.09 38.31.12.10 38.31.12.11 38.31.12.12 38.31.12.13 38.31.12.14 38.31.12.15 38.31.12.16 38.31.12.17 38.31.12.18 38.32 38.32.11 38.32.11.01 38.32.11.02 38.32.11.03 38.32.11.04 38.32.11.05 38.32.11.06 38.32.11.07 38.32.11.08 38.32.12 38.32.12.01 38.32.12.02 38.32.12.03

Naziv Usluge sakupljanja, sortiranja i demontiranja metalnog otpada od bakra i bakrenih legura Usluge sakupljanja, sortiranja i demontiranja metalnog otpada od aluminija i aluminijskih legura Usluge sakupljanja, sortiranja i demontiranja metalnog otpada od olova i olovnih legura Usluge sakupljanja, sortiranja i demontiranja metalnog otpada od cinka i cincanih legura Usluge sakupljanja, sortiranja i demontiranja metalnog otpada od srebra, zlata, platine i njihovih legura Usluge sakupljanja, sortiranja i demontiranja metalnog otpada od ostalih metalnih ostataka i otpadaka Usluge sakupljanja i sortiranja otpada od papira Usluge sakupljanja i sortiranja i demontiranja otpada od tekstila Usluge sakupljanja, sortiranja i demontiranja otpada od gume Usluge sakupljanja, sortiranja i demontiranja otpada od plastike Usluge sakupljanja i sortiranja otpada - ulja i maziva Usluge sakupljanja, sortiranja i demontiranja ostalih nemetalnih ostataka i otpadaka, hemijskog porijekla Usluge sakupljanja, sortiranja i demontiranja nemetalnog otpada od stakla Usluge sakupljanja i sortiranja nemetalnog otpada biljnoga porijekla (osim gradskog otpada) Usluge sakupljanja i sortiranja nemetalnog otpada zivotinjskog porijekla (osim gradskog otpada) Usluge sakupljanja i sortiranja ostalih nemetalnih ostataka i otpadaka, osim hemijskog porijekla Reciklaza posebno izdvojenih materijala Usluge reciklaze razvrstanog metalnog otpadnog materijala Usluge reciklaze i obnavljanja razvrstanog otpada od zeljeza i nelegiranih celika Usluge reciklaze i obnavljanja razvrstanog otpada od legiranih celika Usluge reciklaze i obnavljanja razvrstanog otpada od bakra i bakrenih legura Usluge reciklaze i obnavljanja razvrstanog otpada od aluminija i aluminijskih legura Usluge reciklaze i obnavljanja razvrstanog otpada od olova i olovnih legura Usluge reciklaze i obnavljanja razvrstanog otpada od cinka i cincanih legura Usluge reciklaze i obnavljanja razvrstanog metalnog otpada od srebra, zlata, platine i njihovih legura Usluge reciklaze i obnavljanja razvrstanog metalnog otpada od ostalih metalnih ostataka i otpadaka Usluge reciklaze razvrstanog nemetalnog otpadnog materijala Usluge reciklaze i obnavljanja razvrstanog nemetalnog otpada od papira Usluge reciklaze i obnavljanja razvrstanog nemetalnog otpada od tekstila Usluge reciklaze i obnavljanja razvrstanog nemetalnog otpada od gume

Jedinica mjere kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

kg kg kg kg kg kg kg kg

kg kg kg

235

235

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE - NIP BiH 2010

Sifra 38.32.12.04 38.32.12.05 38.32.12.06 38.32.12.07 38.32.12.08 38.32.12.09 38.32.12.10

Naziv Usluge reciklaze i obnavljanja razvrstanog nemetalnog otpada od plastike Usluge reciklaze i obnavljanja razvrstanog nemetalnog otpada - ulja i maziva Usluge reciklaze i obnavljanja razvrstanog ostalog nemetalnog otpada, hemijskog porijekla Usluge reciklaze i obnavljanja razvrstanog nemetalnog otpada od stakla Usluge reciklaze i obnavljanja razvrstanog nemetalnog otpada biljnoga porijekla (osim gradskog otpada) Usluge reciklaze i obnavljanja razvrstanog nemetalnog otpada zivotinjskoga porijekla (osim gradskog otpada) Usluge reciklaze i obnavljanja razvrstanih nemetalnih sekundarnih sirovina, od ostalih nemetalnih ostataka i otpadaka, osim hemijskog porijekla

Jedinica mjere kg kg kg kg kg kg kg

236

236

Information

untitled

236 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

911746


You might also be interested in

BETA
untitled