Read Oorlog / Stamboeken voor 1813 text version

Nummer Toegang: 2.01.15

Inventaris van de Stamboeken, Naamlijsten, Conduite- en Pensioenstaten van Officieren, onderofficieren en Minderen der Landmacht, ca. 1795-1813

Centrale Archiefselectiedienst, Winschoten Nationaal Archief, Den Haag (c) 1959, 2007 This finding aid is written in Dutch.

2.01.15

Oorlog / Stamboeken voor 1813

3

I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief......................................................................................5

Aanwijzingen voor de gebruiker................................................................................................6 Openbaarheidsbeperkingen....................................................................................................... 6 Beperkingen aan het gebruik...................................................................................................... 6 Andere toegang........................................................................................................................... 6 Aanvraaginstructie...................................................................................................................... 6 Citeerinstructie............................................................................................................................ 6 Archiefvorming...........................................................................................................................8 Geschiedenis van het archiefbeheer........................................................................................... 8 De verwerving van het archief............................................................................................... 8 Inhoud en structuur van het archief...........................................................................................9 Verantwoording van de bewerking............................................................................................ 9 Ordening van het archief............................................................................................................ 9 Verwant materiaal....................................................................................................................10 I MILITAIRE STAMBOEKEN, NAAMLIJSTEN, PENSIOENSTATEN ETC. VOOR 1813..........................11

A STAMBOEKEN EN UITTREKSELS UIT DE STAMBOEKEN EN PENSIOENREGISTERS.............................11 A.1 INFANTERIE.....................................................................................................................................11 A.2 ARTILLERIE......................................................................................................................................17 A.3 CAVALERIE......................................................................................................................................18 A.4 GENIE.............................................................................................................................................20 A.5 GARDE............................................................................................................................................20 A.6 KOLONIALE TROEPEN....................................................................................................................21 A.7 WERVING........................................................................................................................................22 A.8 SCHOLEN........................................................................................................................................22 A.9 OVERIGE ONDERDELEN.................................................................................................................22 B STAM- EN NAAMLIJSTEN, CONDUITE- EN MUTATIESTATEN..............................................................24 B.1 Stam- en naamlijsten Nederland...................................................................................................24 B.2 Stam- en naamlijsten Overzee......................................................................................................28 B.3 Stam- en naamlijsten In Franse dienst.........................................................................................29 B.4 Naamlijsten van Elevès etc. en kinderen van militairen...............................................................29 B.5 Conduite- en mutatiestaten..........................................................................................................30 B.6 Stukken betreffende aanstelling, ontslag, overplaatsing............................................................30 B.7 Stukken betreffende overlijden van militairen..............................................................................31 B.8 Overige stukken.............................................................................................................................32

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen.................................................11

II MILITAIRE PENSIOENEN VÓÓR 1813........................................................................................... 33

2.01.15

Beschrijving van het archief

Oorlog / Stamboeken voor 1813

5

BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF

Naam archiefblok: Oorlog voor 1813, Stamboeken Periode: ca. 1795-1813 Archiefbloknummer: D23320 Omvang: 12 meter; 332 inventarisnummers Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Enkele stukken zijn in het Frans gesteld. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven en gedrukte documenten. Geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Agentschap van Oorlog Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande Departement van Oorlog Ministerie van Oorlog Raad van Oorlog Secretaris van Staat voor de Zaken van Oorlog Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief is onderverdeeld in twee hoofdrubrieken te weten Militaire Stamboeken etc. vóór 1813 en Militaire pensioenen vóór 1813. Een militair stamboek vermeldt van elke militair het nummer en de staat van dienst. De eerste hoofdrubriek bevat als subrubriek de stamboeken van de infanterie, artillerie en cavalerie met hun onderdelen uit de jaren 1795-1810. Het betreft zowel officieren, als onderofficieren en minderen.Een tweede subrubriek vormen de stam- en naamlijsten, - en mutatiestaten, onder meer van officieren infanterie, artillerie, genie en cavalerie in dienst van de Bataafse republiek. Met staten van dienst sinds 1786 en een alfabetische klapper. Daarnaast zijn er naamlijsten van garnizoensofficieren bewaard gebleven, die gelegerd waren in onder meer Suriname, Curaçao en aan de Kaap de Goede Hoop, evenals naam - en stamlijsten van officieren in Franse dienst. Uit 1797 dateert een naamlijst van leerlingen en kinderen van militairen.

6

Aanwijzingen voor de gebruiker

Oorlog / Stamboeken voor 1813

2.01.15

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Een klein aantal stukken van dit archief is in slechte materiële staat, wat tot gevolg heeft dat het niet aangevraagd kan worden. een opgave van de desbetreffende inventarisnummers op deze plaats is nagelaten, aangezien de materiële staat en de bijbehorende raadpleegmogelijkheden niet een permanente sitautue vormen (restauratie, verfilming, etc.) Bij het aanvragen met de terminal krijgt u een mededeling ter zake.

Andere toegang

ANDERE TOEGANG Op de stamboeken Officieren, Onderofficieren en Manschappen is een digitale index beschikbaar (oud nrs. 2.01.16 t/m 2.01.18). Op de stamboeken Officieren, Onderofficieren en Manschappen Supplement is een digitale index beschikbaar (oud nrs. 2.01.34 t/m 2.01.38). Op de overlijdensaktes Nederlandse militairen in Franse hospitalen (inventarisnummers 147-154) is een digitale index beschikbaar (oud nr. 2.01.19). Op de pensioenstaten (inventarisnummers 156-186) is een digitale index beschikbaar (oud nr. 2.01.20).

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

2.01.15

Oorlog / Stamboeken voor 1813

7

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Oorlog voor 1813, Stamboeken, nummer toegang 2.01.15, inventarisnummer ... VERKORT: NL-HaNA, Oorlog / Stamboeken voor 1813, 2.01.15, inv.nr. ...

8

Archiefvorming

Oorlog / Stamboeken voor 1813

2.01.15

Archiefvorming

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER De in deze inventaris opgenomen stamboeken, naamlijsten, conduite- en pensioenstaten van officieren, onderofficieren en minderen der landmacht zijn voornamelijk afkomstig uit de archieven van de Raad van State en van het Ministerie van Oorlog.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Overbrenging van een overheidsarchief

2.01.15

Inhoud en structuur van het archief

Oorlog / Stamboeken voor 1813

9

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING Daar de eigenlijke serie stamboeken betrekkelijk onvolledig is, werd getracht door het opnemen van andere bescheiden- zoals stamlijsten, conduite - en pensioenstaten- aan dit euvel zoveel mogelijk tegemoet te komen. Toevoeging beschrijvingen uit 2.01.34 (oktober 2007) Om de zeer incomplete serie stamboeken uit de periode 1795-1813 aan te vullen zijn uit het archief van het Departement van Oorlog over de jaren 1795-1810 (1813) de uittreksels uit de stamboeken en andere registers verwijderd. Deze stam- en naamlijsten en conduite- en pensioenstaten werden door de commandanten van de verschillende landmachtonderdelen min of meer regelmatig naar het departement gestuurd Deze lijsten en staten zijn in de verzameling Stamboeken van officieren, onderofficieren en minderen van de Landmacht, 1795-1813, ondergebracht en in aansluiting daarop doorgenummerd (de nrs. 187-322). Hierbij is - voor zover mogelijk- de indeling van de oorspronkelijke verzameling gevolgd. Deze aldus verkregen verzameling werd met particuliere schenkingen aangevuld. Deze stukken zijn eveneens in de inventaris opgenomen, maar veelal niet uitgesplitst. Zij werden achterin de inventaris beschreven (inv.nrs. 323-331) De door C.J. de Groot in 1977 begonnen inventarisatiewerkzaamheden werden in 1981 voortgezet en in 1982 voltooid door R.L. Eggermont, medewerker van de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief.

Ordening van het archief

ORDENING VAN HET ARCHIEF Alle in deze stukken vermelde militairen, zowel officieren, onderoficieren als minderen, zijn opgenomen in de klappers op de militaire stamboeken en pensioenen van vóór 1813 en in de afzonderlijke klapper op de overlijdensakten van Nederlandse soldaten in Franse krijgsdienst. De uit het departementsarchief verwijderde stukken (de uittreksels) zijn voorzien van het exhibitumnummer zodat eventuele voorstukken in het archief van het Departement van Oorlog kunnen worden opgespoord. Gezien het groot aantal namen dat op de lijsten voorkomt is elk blad van de lijsten voorzien van een nummer, dat in de bijbehorende klapper achter het inventarisnummer staat

10

Verwant materiaal

Oorlog / Stamboeken voor 1813

2.01.15

Verwant materiaal

2.01.15

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Oorlog / Stamboeken voor 1813

11

BESCHRIJVING VAN DE SERIES EN ARCHIEFBESTANDDELEN

I MILITAIRE STAMBOEKEN, NAAMLIJSTEN, PENSIOENSTATEN ETC. VOOR 1813

A STAMBOEKEN EN UITTREKSELS UIT DE STAMBOEKEN EN PENSIOENREGISTERS

I MILITAIRE STAMBOEKEN, NAAMLIJSTEN, PENSIOENSTATEN ETC. VOOR 1813 A STAMBOEKEN EN UITTREKSELS UIT DE STAMBOEKEN EN PENSIOENREGISTERS A.1 INFANTERIE

A.1 INFANTERIE

187 1 188 189 2 190 3 4 5 191 6 192 7 193

1e Halve Brigade, Uittreksels 1800 - 1803 2de Halve Brigade, 1ste Bataljon 1795 - 1805 2de Halve Brigade, Uittreksels 1796, 1800 - 1803 3de Halve Brigade, Uittreksels 1800 - 1803 4de Halve Brigade, 2de Bataljon 1795 - 1801 4de Halve Brigade, Uittreksels 1800 - 1803 5de Halve Brigade, 1ste Bataljon 1795 - 1805 5de Halve Brigade, 2de Bataljon 1795 - 1805 5de Halve Brigade, 3e Bataljon 1795 - 1801 5de Halve Brigade, Uittreksels 1800 - 1803 6de Halve Brigade, 1ste Bataljon 1795 - 1805 6de Halve Brigade, Uittreksels 1795, 1796, 1800 - 1803 7de Halve Brigade, 1ste Bataljon 1795 - 1805 7de Halve Brigade, Uittreksels

12

Oorlog / Stamboeken voor 1813

2.01.15

1795, 1796, 1799 - 1804 194 195 8 196 197 198 199 200 201 202 9 203 204 205 206 207 208 1ste Bataljon Bataafse infanterie, Uittreksels 1804 - 1805 2de Bataljon Bataafse infanterie, Uittreksels 1804 - 1806 3de Bataljon, Algemeen stamboek 1803 - 1805 3de Bataljon Bataafse infanterie, Uittreksels 1804 - 1806 4de Bataljon Bataafse infanterie, Uittreksels 1804 - 1807 5de Bataljon Bataafse infanterie, Uittreksels 1804 - 1805 6de Bataljon Bataafse infanterie, Uittreksels 1804 - 1805 7de Bataljon Bataafse infanterie, Uittreksels 1804 - 1805 8ste Bataljon Bataafse infanterie, Uittreksels 1804, 1806 9de Bataljon Bataafse infanterie, Uittreksels 1804 - 1805 10de Bataljon, Algemeen stamboek 1803 - 1805 10de Bataljon Bataafse infanterie, Uittreksels 1804 - 1806 11de Bataljon Bataafse infanterie, Uittreksels 1804 - 1805 12de Bataljon Bataafse infanterie, Uittreksels 1804 - 1805 13de Bataljon Bataafse infanterie, Uittreksels 1804 - 1805 14de Bataljon Bataafse infanterie, Uittreksels 1804 - 1805 15de Bataljon Bataafse infanterie, Uittreksels

2.01.15 1804 - 1805 209 10 210 211 11 212 213 214 281 282 215 216 13

Oorlog / Stamboeken voor 1813

13

16de Bataljon Bataafse infanterie, Uittreksels 1804 - 1805 17de Bataljon, Algemeen stamboek; onderofficieren, minderen 1803 - 1805 17de Bataljon Bataafse infanterie, Uittreksels 1804 - 1805 18de Bataljon Bataafse infanterie, Uittreksels 1805 19de Bataljon, Algemeen stamboek 1803 - 1805 19de Bataljon Bataafse infanterie, Uittreksels 1804 - 1805 20ste Bataljon Bataafse infanterie, Uittreksels 1804 - 1805 21ste Bataljon Bataafse infanterie, Uittreksels 1804 - 1805 22ste Bataljon Bataafse infanterie, Uittreksels

Zie Koloniale Troepen

23ste Bataljon Bataafse infanterie, Uittreksels

Zie Koloniale Troepen

1de Regiment Infanterie van Linie, Uittreksels 1805 - 1808 2de Regiment Infanterie van Linie, Uittreksels 1806 - 1810 2de Regiment Infanterie van Linie 2de Bataljon, Grenadiers compagnie ; onderofficieren, minderen 1805 - 1808 2de Regiment Infanterie van Linie 2de Bataljon, Voltigeurs compagnie ; onderofficieren, minderen 1805 - 1809 2de Regiment Infanterie van Linie 2de Bataljon, 2de compagnie ; onderofficieren, minderen 1805 - 1809 2de Regiment Infanterie van Linie 2de Bataljon, 3de compagnie ; onderofficieren, minderen

14

15

16

14 1805 - 1808 17

Oorlog / Stamboeken voor 1813

2.01.15

2de Regiment Infanterie van Linie 2de Bataljon, 4de compagnie ; onderofficieren, minderen 1805 - 1808 2de Regiment Infanterie van Linie 2de Bataljon, 5de compagnie ; onderofficieren, minderen 1805 - 1809 2de Regiment Infanterie van Linie 2de Bataljon, 6de compagnie ; onderofficieren, minderen 1805 - 1808 3de Regiment Infanterie van Linie, Uittreksels 1806 - 1810 4de Regiment Infanterie van Linie, Uittreksels 1806 - 1810 4de Regiment Infanterie van Linie 2de Bataljon, 7de compagnie ; onderofficieren, minderen 1805 - 1808 4de Regiment Infanterie van Linie 1ste Bataljon officieren; onderofficieren, minderen 1805 - 1807 5de Regiment Infanterie van Linie, Uittreksels 1806 - 1810 5de Regiment Infanterie van Linie 1ste en 2de Bataljon ; onderofficieren, minderen 1809 - 1810 5de Regiment Infanterie van Linie 1ste Bataljon 1805 - 1806 5de Regiment Infanterie van Linie 2de Bataljon 1805 - 1806 5de Regiment Infanterie van Linie 3de Bataljon 1805 - 1806 6de Regiment Infanterie van Linie, Uittreksels 1805 - 1810 6de Regiment Infanterie van Linie 1ste Bataljon 1805 - 1806 6de Regiment Infanterie van Linie 2de Bataljon ; onderofficieren, minderen 1805 - 1806

18

19

217 218 20

21

219 22 23 24 25 220 26 27

2.01.15

Oorlog / Stamboeken voor 1813

15

28 29 30 221 31 32 222 33 34 223 35

6de Regiment Infanterie van Linie 3de Bataljon 1805 - 1807 6de Regiment Infanterie van Linie Algemeen Stamboek ; onderofficieren, minderen 1805 - 1807 6de Regiment Infanterie van Linie Algemeen Stamboek ; onderofficieren, minderen 1807 - 1810 7de Regiment Infanterie van Linie, Uittreksels 1806 - 1810 7de Regiment Infanterie van Linie 1ste Bataljon 1805 - 1807 7de Regiment Infanterie van Linie 2de Bataljon 1805 - 1807 8ste Regiment Infanterie van Linie, Uittreksels 1806 - 1810 8ste Regiment Infanterie van Linie 1ste Bataljon 1805 - 1806 8ste Regiment Infanterie van Linie 3de Bataljon 1805 - 1806 9de Regiment Infanterie van Linie, Uittreksels 1807 - 1810 9de Regiment Infanterie van Linie 1ste Bataljon, Grenadiers compagnie 1ste en 2e compagnie; onderofficieren, minderen 1805 - 1808 9de Regiment Infanterie van Linie 1ste Bataljon, 3de - 5de compagnie; onderofficieren, minderen 1805 - 1808 9de Regiment Infanterie van Linie 1ste Bataljon 6de - 8ste compagnie ; onderofficieren, minderen 1805 - 1808 9de Regiment Infanterie van Linie 1ste en 2de Bataljon ; onderofficieren, minderen 1806 - 1807 9de Regiment Infanterie van Linie 1ste en 2de Bataljon ; onderofficieren, minderen 1807 - 1808 9de Regiment Infanterie van Linie 2de Bataljon Grenadiers compagnie 1e & 2e compagnie ; onderofficieren, minderen

36

37

38 39 40

16 1805 - 1808 41

Oorlog / Stamboeken voor 1813

2.01.15

9de Regiment Infanterie van Linie 2de Bataljon, 3de - 5de compagnie ; onderofficieren, minderen 1803 - 1808 9de Regiment Infanterie van Linie 2de Bataljon, 6de - 8e compagnie ; onderofficieren, minderen 1805 - 1808 9de Regiment Infanterie van Linie 3de Bataljon, Grenadiers compagnie, 1ste & 2de compagnie ; onderofficieren, minderen 1805 - 1808 9de Regiment Infanterie van Linie 3de Bataljon, 3de - 5de compagnie; onderofficieren, minderen 1805 - 1808 9de Regiment Infanterie van Linie 3de Bataljon, 6de - 8e compagnie ; onderofficieren, minderen 1805 - 1808 9de Regiment Infanterie van Linie 3de Bataljon ; onderofficieren, minderen 1805 - 1808 1ste Bataljon Jagers, Uittreksels 1795, 1800 - 1804 2de Bataljon Jagers, Uittreksels 1795, 1800 - 1804 3de Bataljon Jagers, Uittreksels 1795, 1800 - 1804 4de Bataljon Jagers, Uittreksels 1795, 1800 - 1804 5de, 6de, 7de, 8ste en 9de Bataljon Jagers, Uittreksels

Zie Koloniale Troepen

42

43

44

45

46 224 225 226 227 287-291 230 231 232 228

1ste Regiment Jagers, Uittreksels 1810 2de Regiment Jagers, Uittreksels 1806 - 1807 3de Regiment Jagers, Uittreksels 1807 - 1810 1ste Regiment Lichte Infanterie, Uittreksels 1806 - 1807

2.01.15

Oorlog / Stamboeken voor 1813

17

229 233 234 235 47 48 236 49 50 237 238 239

A.2 ARTILLERIE

2de Regiment Lichte Infanterie, Uittreksels 1806 - 1807 Regiment van Saxen-Gotha, Uittreksels 1800 - 1806 1ste Regiment van Waldeck, Uittreksels 1800 - 1806 2de Regiment van Waldeck, Uittreksels 1800 - 1806 2de Regiment Van Waldeck 1ste Bataljon officieren; onderofficieren, minderen 1783 - 1806 2de Regiment Van Waldeck 2de Bataljon officieren; onderofficieren, minderen 1783 - 1806 5e Bataljon van Waldeck, Uittreksels 1800 - 1806 5de Bataljon, Van Waldeck Kaap de Goede Hoop, officieren 1802 - 1805 5de Bataljon, Van Waldeck Kaap de Goede Hoop; onderofficieren, minderen 1802 - 1805 Korps Israëlieten, Uittreksels 1809 Bataljon Vrijwilligers, Uittreksels 1809 Legioen Vélites [Lichte Jagers], Uittreksels 1810 A.2 ARTILLERIE

240 51 245 52

Artillerie [niet onderverdeeld], Uittreksels 1795 - 1807 Brigade Rijdende Artillerie Kleine Staf, 1ste en 2de compagnie 1795 - 1801 Brigade Rijdende Artillerie, Uittreksels 1801 - 1810 Brigade Rijdende Artillerie Staf, Kleine Staf, 1ste en 2de compagnie 1804 - 1807

18

Oorlog / Stamboeken voor 1813

2.01.15

53 54 55 241 242 243 244 249 56 246 247 248

A.3 CAVALERIE

Brigade Rijdende Artillerie Algemeen Stamboek; onderofficieren, minderen 1806 - 1810 Brigade Rijdende Artillerie Algemeen Stamboek; onderofficieren, minderen 1808 Regiment Artillerie te Voet; onderofficieren, minderen 1806 - 1810 Regiment Artillerie 1ste Bataljon, Uittreksels 1796 - 1809 Regiment Artillerie 2de Bataljon, Uittreksels 1795 - 1809 Regiment Artillerie 3de Bataljon, Uittreksels 1795 - 1809 Regiment Artillerie 4de Bataljon, Uittreksels 1800 - 1809 Bataljon Werklieden, Uittreksels 1808 - 1809 Bataljon Werklieden; onderofficieren, minderen 1808 - 1810 Koninklijk Zeeuws Legioen Artillerie, Uittreksels 1807 Bataljon Veld- en Transporttrein, Uittreksels 1802, 1806 - 1810 Compagnie Veteranen, Uittreksels 1807 - 1809 A.3 CAVALERIE

250 251 57 252

Cavalerie [niet onderverdeeld], Uittreksels 1808 1ste Regiment Zware Cavalerie, Uittreksels 1796, 1800 - 1803, 1807 1ste Regiment Zware Cavalerie 1795 - 1801 2de Regiment Zware Cavalerie, Uittreksels 1801 - 1803, 1807

2.01.15

Oorlog / Stamboeken voor 1813

19

58 59 258 64 259 260 253 60 254 255 66 61 256 257 62 63

2de Regiment Zware Cavalerie 1795 - 1805 Regiment Dragonders 1795 - 1801 Regiment Dragonders, Uittreksels 1800 - 1804 1ste Regiment Dragonders 1805 - 1807 1ste Regiment Dragonders, Uittreksels 1806 2de Regiment Dragonders, Uittreksels 1805 - 1806 Regiment Huzaren, Uittreksels 1800 - 1806 Regiment Huzaren (Kol. Quaita); onderofficieren, minderen 1795 - 1801 2de Regiment Huzaren, Uittreksels 1806 - 18103de Regiment Huzaren, Uittreksels 1806 - 1809 3de Regiment Huzaren; onderofficieren, minderen 1806 - 1810 1ste Regiment Lichte Dragonders 1803 - 1805 1ste Regiment Lichte Dragonders, Uittreksels 1804 - 1805 2de Regiment Lichte Dragonders, Uittreksels 1804 2de Regiment Lichte Dragonders 1ste en 2de escadron 1803 - 1806 2de Regiment Lichte Dragonders 3de en 4de escadron 1803 - 1806

20

A.4 GENIE

Oorlog / Stamboeken voor 1813

2.01.15

A.4 GENIE 262 263

A.5 GARDE

Korps Mineurs en Sappeurs 1795 - 1807 Korps Ingenieurs 1807 A.5 GARDE

264 265 266 267 268 65 269 270 271 12 272 273 274 275

Korps Bezolde Gardes van Amsterdam, Uittreksels 1801 - 1807 Compagnie Friese Gardes, Uittreksels 1800 - 1801 Compagnie Nationale (voorheen Groninger) Garde, Uittreksels 1801 Lijfgarde te voet, Uittreksels 1806 Lijfgarde te paard, Uittreksels 1806 Korps Lijfgarde te paard 1805 - 1807 Garde van de Koning, Regiment Lijfwacht te voet, Uittreksels 1809 Garde van de Koning, Regiment Jagers, Uittreksels 1807 Garde van de Koning, Regiment Grenadiers, Uittreksels 1807 - 1810 Grenadiers der Garde Kleine staf; onderofficieren, minderen 1805 - 1811 Garde van de Koning, Divisie Rijdende Artillerie, Uittreksels 1807, 1810 Garde van de Koning, Compagnie Artillerietrein, Uittreksels 1807 - 1808 Koninklijke Garde te paard, Uittreksels 1806 Garde van de Koning, Regiment Cavalerie, Uittreksels

2.01.15 1807 - 1808 276 277 278 279

A.6 KOLONIALE TROEPEN

Oorlog / Stamboeken voor 1813

21

Garde van de Koning, Regiment Kurassiers, Uittreksels 1807 - 1809 Garde van de Koning, Regiment Huzaren, Uittreksels 1807 - 1810 Garde van de Koning, Korps Adelborsten, Uittreksels 1808 Garde van de Koning, Compagnie Veteranen, Uittreksels 1808 - 1810 A.6 KOLONIALE TROEPEN

280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291

Depot Oost-Indische Troepen, Uittreksels 1803 22ste Bataljon Bataafse Infanterie, Uittreksels 1802 - 1806 23ste Bataljon Bataafse Infanterie, Uittreksels 1802, 1805 - 1806 Eskadron Lichte Dragonders, Uittreksels 1802, 1806 5de Bataljon Artillerie, Uittreksels z.d. Depot voor de West-Indische Koloniën, Uittreksels 1802 - 1803, 1806 Koloniale Troepen in West-Indië, Jagers en Artillerie, Uittreksels 1796, 1799, 1803 - 1806 5de Bataljon Jagers, Uittreksels 1802 - 1805 6de Bataljon Jagers, Uittreksels 1802 - 1805 7de Bataljon Jagers, Uittreksels 1802 - 1803 8ste Bataljon Jagers, Uittreksels 1802 - 1805, 1809 9de Bataljon Jagers, Uittreksels 1802

22

Oorlog / Stamboeken voor 1813

2.01.15

292

A.7 WERVING

1ste t/m 4de Compagnie Artillerie, Uittreksels 1802 - 1803, 1809 A.7 WERVING

293 294 295-296

Depot der Nationale Werving, Uittreksels 1806 - 1808 Depot der Buitenlandse Werving, Uittreksels 1807 - 1808 Depot der Algemene Werving, Uittreksels 1807 - 1810 295 1807 - 1808 296 1809 - 1810 A.8 SCHOLEN

A.8 SCHOLEN

297 298 299 301 302 303 304 305

A.9 OVERIGE ONDERDELEN

Artilleriescholen [niet nader onderverdeeld], Uittreksels 1804, 1809 Artillerieschool te Breda, Uittreksels 1796 - 1805 Artillerieschool te Groningen, Uittreksels 1801 - 1802 Artillerieschool te Zutphen, Uittreksels 1799 - 1805 Koninklijke Artillerie- en Genieschool te Amersfoort, Uittreksels 1807 - 1808 Koninklijke Militaire School te Honsholredijk, Uittreksels 1807 - 1809 Koninklijke Militaire School te Den Haag, Uittreksels 1808 - 1810 3e Klasse Koninklijke Kwekelingen, Uittreksels 1808 - 1810 A.9 OVERIGE ONDERDELEN

306 307

Generale Staf, Uittreksels 1806 - 1808 Plaatselijke Commandanten en Adjudanten, Uittreksels 1807 - 1810

2.01.15

Oorlog / Stamboeken voor 1813

23

308

Officieren van Gezondheid en overig personeel van de Militaire Hospitalen, Uittreksels 1795, 1808 - 1810 Korps Koninklijke Hollandse Gendarmes, Uittreksels 1806 - 1809 Eskadron Politiewacht, Uittreksels 1810 Korps Koninklijke Grensjagers, Uittreksels 1808 - 1809 "Gardes Côtes", Kustwacht te Amsterdam, Uittreksels 1810 Korps Veteranen [niet nader onderverdeeld], Uittreksels 1807 - 1808 Korps Veteranen 1ste t/m 8ste Compagnie, Uittreksels 1808 - 1809 Korps Veteranen 11de Bataljon, Uittreksels 1810 Gewapende Burgerwacht in het Departement van de Eems, Uittreksels 1800 - 1805 Gewapende Burgerwacht in het Departement van de Oude IJssel, Uittreksels 1801 - 1804 Gewapende Burgerwacht in het Departement van de de Rijn, Uittreksels 1800 - 1804 Gewapende Burgerwacht in het Departement van de de Amstel, Uittreksels 1800 - 1804 Gewapende Burgerwacht in het Departement van de de Delft, Uittreksels 1801 - 1804 Gewapende Burgerwacht in het Departement van de de Schelde en de Maas, Uittreksels 1801 - 1804 Gewapende Burgerwacht in het Departement van de de Dommel, Uittreksels 1800 - 1802

309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321

322

24

B STAM- EN NAAMLIJSTEN, CONDUITE- EN MUTATIESTATEN

Oorlog / Stamboeken voor 1813

2.01.15

B.1 Stam- en naamlijsten Nederland

B STAM- EN NAAMLIJSTEN, CONDUITE- EN MUTATIESTATEN B.1 STAM- EN NAAMLIJSTEN NEDERLAND

67 68

Stamlijsten van officieren der Infanterie, Artillerie, Genie en Cavalerie. 1795

1 deel

Stamlijsten van officieren der Infanterie, Artillerie, Genie en Cavalerie in dienst der Bataafse Republiek, met staten van dienst sedert 1786. Gedrukt, met alfabetische klapper in handschrift. 1796 december - 1797 januari 1 deel

Bijgevoegd sterktestaat van de Nationale Armee. Maart 1796. Infanterie: Garnizoenen: 1ste Halve Brigade, bataljon 1 - 3 2de Halve Brigade, bataljon 1 - 3 3de Halve Brigade, bataljon 1 - 3 4de Halve Brigade, bataljon 1 - 3 5de Halve Brigade, bataljon 1 - 3 6de Halve Brigade, bataljon 1 - 3 7de Halve Brigade, bataljon 1 - 3 1ste Bataljon Jagers 2de Bataljon Jagers 3de Bataljon Jagers 4de Bataljon Jagers Artillerie: 1ste Bataljon Bataljon Bataljon Bataljon Korps Rijdende Artillerie Compagnie Pontonniers Genie: Korps Ingenieurs Korps Mineurs en Sappeurs Cavalerie: 1ste Regiment 2de Regiment Regiment Dragonders Regiment Huzaren Haarlem, Arnhem, Leiden Nijmegen, Arnhem Nijmegen, Zaltbommel. 's-Gravenhage, Alkmaar, Utrecht, Hoorn Delfzijl, Harlingen, Langakkerschans Zutphen, Zutphen, Deventer Groningen, Coevorden, Heumen Bergen op Zoom, 's-Hertogenbosch, Ouddorp Almelo Elst Hardenberg Bourtange Garnizoenen: Breda 's-Gravenhage Zutphen Groningen Heusden Dortrecht Garnizoenen: 's-Gravenhage Bergen op Zoom Garnizoenen: 's-Gravenhage Zaltbommel Wamel Groningen

69

Naamlijst van officieren der Bataafse Armee, opgemaakt ter zake van het afleggen en ondertekenen van de eed en verklaring, vereist ingevolge de besluiten der Constituerende Vergadering van 22 januari en 8 februari 1798 en de aanschrijving van de agent van Oorlog van 6 maart 1798.

2.01.15 1798 maart - april 70 71

Oorlog / Stamboeken voor 1813

25 1 omslag

Rangeerlijsten van het 3de Bataljon der 3de Halve Brigade te Alkmaar en te Hoorn. 1800 april 8, 1802 april 8 2 stukken in een omslag Stamlijsten van officieren bij de Lijfgarde van de raadpensionaris en bij de Generale Staf van 's-lands Armee, opgemaakt ingevolge Staatsbesluit van 28 junie 1805 nr. 60. Gedrukt. 1805 1 stukken in 1 omslag Alfabetische naamlijst van officieren der Koninklijke Armee. 1807 [voor april] - 1810 december 1 deel

72 73

Alfabetische naamlijst van officieren, met verwijzing naar hun staten van dienst sedert 1795. 1809 1 omslag Stamlijst van hoofdofficieren der Armee. Nrs. 12 - 173. Incompleet. 1808 - 1810 Stamlijst van officieren van de Generale staf. Nrs. 1 - 5. 1808 1 deel 1 deel

74 75 76

Stamlijst van plaatselijke commandenten en adjudanten in het 1ste Militaire Arrondissement. Nrs. 1 - 10. 1809 1 deel Naamlijst van officieren van het Regiment Grenadiers der Garde, op volgorde van compagnie en rang van anciënniteit, opgesteld in 1809 1793 - 1809 1 deeltje

Aanwinst 2e Afdeling 1900 XVIII nr. 3 Namen zijn niet opgenomen in de klappeer

332

77

Stamlijst van officieren van het Regiment Grenadiers der Garde van de Koning. Nrs. 1 - 79. 1808 1 deel

Met staat van mutaties 1809 en suppletie-stamlijst bevattende de nrs. 80 - 85.

78

Stamlijst van officieren, onderofficieren en korporaals van het Regiment Grenadiers der Garde van de Koning 1809 1 deeltje

Ontbreekt

79

Stamlijst van officieren van de Regiment Grenadiers en der Compagnie Veteranen van de Garde van de Koning. Nrs. 1 - 116 1808 - 1809 1 deel Stamlijst van officieren van de 3de klasse der Koninklijke Kwekelingen te 'sGravenhage. Nrs. 1 - 5. 1808 - 1809

80

1 deel

81

Stamlijst van onderofficieren en minderen van het Regiment Grenadiers te voet der

26

Oorlog / Stamboeken voor 1813

2.01.15

Keizerlijke Garde te Amsterdam. 1810 juli 26 82

1 deel

Stamlijst van officieren, onderofficieren en minderen van het Legioen Vélites te Amersfoort. 1810 september 9 1 deel Stamlijst van officieren van het Korps Adelborsten der Garde van de Koning. Nrs. 1 13 1808 1 deel Stamlijst van officieren van het Korps Lijfwachten aan de Koning. Nrs. 1 - 42 1809 1 deel

83

84 85 86

Stamlijst van officieren van het Garderegiment Kurassiers te Leiden. Nrs. 1 - 30 1808 1 deel Stamlijst van officieren van het Regiment Gardes te paard. Nrs. 1 - 22 1809

Met staat van mutaties 1809.

1 deel

87 88

Stamlijst van officieren van het Garderegiment Huzaren. Nrs. 1 - 41 1810

1 deel

Stamlijst van officieren van de Divisie Artillerie van de Garde van de Koning te Haarlem. Nrs. 1 - 7 1808 1 deel Stamlijst van officieren van de Compagnie Veteranen der Koninklijke Artillerie te Delft. Nrs. 1 - 3 1808 1 deel Stamlijst van officieren van het 3de Regiment Infanterie van Linie. Nrs. 1 - 81 1809 Stamlijst van officieren van het 3de Regiment Infanterie. Nrs. 1 - 57. 1810 Stamlijst van officieren van het 4de Regiment Infanterie. Nrs. 1 - 68. 1809 Stamlijst van officieren van het 5de Regiment Infanterie. Nrs. 1 - 35. 1809 Stamlijst van officieren van het 6de Regiment Infanterie. Nrs. 1 - 10. 1808 Stamlijst van officieren van het 6de Regiment Infanterie. Nrs. 1 - 17. 1810 Stamlijst van officieren van het 7de Regiment Infanterie. Nrs. 1 - 98. 1808 1 deel 1 deel 1 deel 1 deel 1 deel 1 deel 1 deel

89

90 91 92 93 94 95 96

2.01.15

Oorlog / Stamboeken voor 1813

27

97 98

Stamlijst van officieren van het 7de Regiment Infanterie. Nrs. 1 - 77. 1808

1 deel

Stamlijst van officieren van het Dépot van het 7de Regiment Infanterie van Linie. Nrs. 1 - 15. 1 deel Stamlijst van officieren van het 8de Regiment Infanterie. Nrs. 1 - 78. 1808 Stamlijst van officieren van het 8de Regiment Infanterie. Nrs. 1 - 15. 1809 Stamlijst van officieren van het 3de Regiment Infanterie. Nrs. 1 - 76. 1808 - 1809 Stamlijst van officieren van het 3de Regiment Infanterie. Nrs. 1 - 63. 1809 Stamlijst van officieren van het 3de Regiment Infanterie. Nrs. 1 - 70. 1808 - 1809 Stamlijst van officieren van het 3de Regiment Infanterie. Nrs. 1 - 52. 1808 Stamlijst van officieren van het 3de Regiment Infanterie. Nrs. 1 - 67. 1810 Stamlijst van officieren van het 3de Regiment Infanterie. Nrs. 1 - 53. 1809 Stamlijst van officieren van het 3de Regiment Infanterie. Nrs. 1 - 35. 1808 Stamlijst van officieren van het 3de Regiment Infanterie. Nrs. 1 - 52. 1810 Stamlijst van officieren der Artillerie en Genie. 1796, 1807 - 1809 1 deel 1 deel 1 deel 1 deel 1 deel 1 deel 1 deel 1 deel 1 deel 1 deel

99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

7 stukken in 1 omslag

Ranglijsten van officieren der Compagnie Artillerie Veteranen en der Brigade Rijdende Artillerie. 21 maart 1807 en 8 aug. 1808 2 stukken in 1 omslag Ranglijst van officieren van het Korps Genie. 15 jan. 1799 1 stuk

111 112

Stamlijst van officieren en adjudant-onderofficieren van het Regiment Koninklijke Artillerie te voet. Nrs. 1 - 119. 1809 1 deel

28

Oorlog / Stamboeken voor 1813

2.01.15

113

Stamlijst van officieren van het Bataljon werklieden der Koninklijke Artillerie te Delft. Nrs. 1 - 30. 1809 1 deel Stamlijst van officieren van het Korps Geographische Ingenieurs te Amsterdam. Nrs. 1 - 8. 1808 1 deel Stamlijst van officieren van het Korps Koninklijke Gendarmerie te Amsterdam. Nrs. 1 - 23. 1808 1 deel Stamlijst van onderofficieren der Grensjagers. 1808 2 stukken in 1 omslag

114

115

116 117

Stamlijst van officieren der Koninklijke Artillerie- en Genieschool te Amersfoort. Nrs. 1 - 5. 1808 1 deel Stamlijst van officieren en instructeurs van de Koninklijke Militaire School te Hondsholredijk. Nrs. 1 - 17. 1808 1 deel Stamlijst van officieren der Koninklijke Militaire Rijschool te 's-Gravenhage. Nrs. 1 7. 1808 1 deel Stamlijst van officieren van het Algemeen Werfdépot. Nrs. 1 - 14. 1808 Stamlijst van officieren van het Korps Ingenieurs. Met klapper. 1725 - 1813

Bevat gegevens sinds 1585.

118

119

120 121

B.2 Stam- en naamlijsten Overzee

1 deel 1 deel

B.2 STAM- EN NAAMLIJSTEN OVERZEE 122 Naamlijst van officieren, die in 1795, 1796 en 1799 in Suriname en op Curaçao in garnizoen lagen. 3 dec. 1807 1 stuk Naamlijst van officieren, onderofficieren en minderen aan de kust van Guinea. 1801 - 1804 1 stuk Naamlijst van officieren van het West-Indische leger, met hun tractementen. Febr. 1802 - april 1806 1 deel Naamlijst van overleden en vertrokken officieren van het in 1802 uitgezonden Korps West-Indische troepen. 20 maart 1802 - 31 juli 1805 1 deeltje Alfabetische klapper op de stamboeken van de in 1802 naar West-Indië uitgegane

123 124 125

126

2.01.15

Oorlog / Stamboeken voor 1813

29

onderofficieren en minderen, met vermelding van overlijden of vertrek. 1802 - 1809 127

1 deel

Naamlijsten van officieren, onderofficieren en minderen van het 22st Bataljon Infanterie aan de Kaap de Goede Hoop, met mutatiestaten. April - Juni 1802 7 stukken in 1 omslag Rang-, stam- en conduitelijst van officieren en cadetten van het 22ste Bataljon Infanterie, gelegerd aan de Kaap de Goede Hoop. 1 juli 1804 - 1 juli 1805 1 deel

Bevat tevens naamlijst van aangenomen, overleden en ontslagen manschappen, 25 mei 1804 - 31 dec. 1804, en aan keerzijde van 1 jan. 1805 - 6 jan. 1806

128

129

Naamlijsten van officieren, onderofficieren en minderen van de 1ste compagnie Van het escadron Lichte Dragonders aan de Kaap de Goede Hoop, met mutatiën en signalement der paarden. April - juni 1802 3 stukken in 1 omslag "Nota der tractementen van officieren uit Oost en West, die ter dispositie van de minister zijn gesteld en halve paye genieten". (±1807) 1 stuk

Op deze lijst zijn door Koning Lodewijk Napoleon eigenhandig bijgeschreven de namen van de brigadier de Millet en de Luit.-kolonel Gordon.

130

B.3 Stam- en naamlijsten In Franse dienst

B.3 STAM- EN NAAMLIJSTEN IN FRANSE DIENST 131 132 133 134 Naamlijst van officieren van het 3de Regiment der Keizerlijke Garde. Versailles. 7 jan. 1812 1 stuk Etat nominatif des officiers du régiment d'artillerie employés en Hollande. 30 maart 1797 (10 germinal an 5) Stamlijsten van Franse officieren der Genie in Nederland. 1794 - 1813 1 stuk 1 deel

Naamlijsten van Franse commissarissen van Oorlog en Nederlands personeel werkzaam bij de Franse Levensmiddelenmagazijnen en het Comité van administratie der Franse troepen. 1795 - 1796 7 stukken in 1 omslag Formulieren van eed en getrouwheid aan de Keizer, afgelegd door commissarissenrapporteurs bij de krijgsraden, magezijnmeesters en conducteurs der Artillerie en Genie, het personeel van de Geneeskundige Dienste, intendanten en opzichters van fortificatien en gebouwen, moerassen en dijken, agenten van krijsgsgevangenen, boomsluiters en sluiswachters. 1810 1 omslag B.4 NAAMLIJSTEN VAN ELEVÈS ETC. EN KINDEREN VAN MILITAIREN

135

B.4 Naamlijsten van Elevès etc. en kinderen van militairen

136

Naamlijsten van élèves, cadetten en volontairs, en van zoons van officieren, onderofficieren en minderen in dienst der Bataafse Republiek, met opgave van leeftijd en religie.

30 Mei - juni 1797

Infanterie:

Oorlog / Stamboeken voor 1813

2.01.15 1 omslag

Garnizoenen: Haarlem, Arnhem, Leiden Culemborg, Bergen op Zoom 's-Gravanhage, Alkmaar, Utrecht Groningen, Harlingen Nijmegen, Deventer Leeuwarden, Middelburg, Wijk bij Duurstede Enkhuizen, Alkmaar, Hoorn Zwolle, Coevorden 's-Gravenhage Alkmaar Delft Hellevoetsluis Hellevoetsluis Breda 's-Gravenhage Groningen Heusden 's-Gravenhage Zutphen Bergen op Zoom 's-Gravenhage Zaltbommel, Haarlem Zaltbommel Groningen

1ste halve brigade, bataljon 1 - 3 2de halve brigade, bataljon 1 - 2 3de halve brigade, bataljon 1 - 3 4de halve brigade, bataljon 1 - 2 5de halve brigade, bataljon 2 - 3 6de halve brigade, bataljon 1 - 3 7de halve brigade, bataljon 1 - 3 1ste en 3de Bataljon Jagers 1ste regiment Van Waldeck 2de regiment Van Waldeck 5de Bataljon Van Waldeck Regiment Van Saxen Gotha, 1e Bataljon Regiment Van Saxen Gotha, 2e Bataljon Artillerie: 1ste Bataljon Artillerie 2de Bataljon Artilllerie 4de Bataljon Artillerie Brigade Rijdende Artillerie Cadetten der Artillerie-school te Cadetten der Artillerie-school te Genie: Korps Mineurs en Sappeurs Cavalerie: 1ste regiment Cavalerie 2de regiment Cavalerie Regiment Dragonders Regiment Huzaren

B.5 Conduite- en mutatiestaten

B.5 CONDUITE- EN MUTATIESTATEN 137 Conduitestaten van officieren en cadetten van 's-lands Armee. 1801 - 1802

Zie specificatie.

1 omslag

138

B.6 Stukken betreffende aanstelling, ontslag, overplaatsing.

Conduitestaten van officieren en cadetten van 's-lands Armee. 1803 - 1804

Zie specificatie.

1 omslag

B.6 STUKKEN BETREFFENDE AANSTELLING, ONTSLAG, OVERPLAATSING. 139 Eedboek van officieren in dienst der Bataafse Republiek. 1798 maart 2- 1801 december 7 1 deel

2.01.15

Oorlog / Stamboeken voor 1813

31

140

Alfabetische klapper op de aangestelde en ontslagen officieren van de Betaafse Armee. 1800 mei 15 - 1805 maart 21 1 deel Alfabetische klapper op de aangestelde en ontslagen officieren bij de Gewapende Burgermacht. 1800 mei 3 - 1803 september 6 1 deel Monsterrol van officieren, onderofficieren en minderen van de Lijf compagnie van het 1ste Bataljon en 3 compagnien van het 2de Bataljon van het regiment Zwitsers van Luitenant-generaal Mey, gelegerd te Gray. 1794 december 1 4 stukken in 1 omslag Aanneemrol van manschappen van de compagnie Bataafse Gardes, voorheen Friese Gardes. 1799 oktober 8 - 1801 oktober 1 deel Naamlijst van aangenomen en ontslagen manschappen van het 22ste Bataljon Infanterie. 1802 mei 4 - 1805 december 12 1 deel

Bevat tevens sterktestaten van 3 mei 1802 - 1 jan. 1806. Keerzijde bevat veranderingen in de samenstelling van het bataljon van 3 mei 1802 - 4 dec. 1803.

141

142

143

144

145

Staten van dienst van officieren, onderofficieren en minderen, ingezonden in verband met hernieuwde plaatsing in militair verband. 1811 - 1812 1 omslag

In alfabetische volgorde.

B.7 Stukken betreffende overlijden van militairen

B.7 STUKKEN BETREFFENDE OVERLIJDEN VAN MILITAIREN

Op de overlijdensaktes Nederlandse militairen in Franse hospitalen (inventarisnummers 147-154) is een digitale index beschikbaar (oud nr. 2.01.19).

146

Naamlijst van gesneuvelde, gewonde, gevangen genomen of vermiste, eervol en oneervol vermelde officieren, onderofficieren en minderen. 1799 - 1809 4 stukken in 1 omslag Overlijdensakten van Nederlandse soldaten in Franse dienst. 1792 - 1815 147 A-B 148 C-F 149 G-H 150 I-K 151 L-M 152 N-R 153 S-U 154 V-Z 329 Niet gealfabetiseerd, 1807, 1812, 1813

147 - 154, 329

9 omslagen

155

Alfabetische klapper op overlijdensakten van Nederlandse soldaten in Franse dienst.

32 1792 - 1815

Oorlog / Stamboeken voor 1813

2.01.15 1 deel

Betreft nadere toegang op inv.nrs. 147-154.

B.8 Overige stukken

B.8 OVERIGE STUKKEN 323 324 325 326 327 Staten van dienst van militairen die vóór 1796 de dienst verlaten hebben. 1796 - 1810 1 omslag Lijsten van militairen die in militaire hospitalen verpleegd worden. 1809 Staten van signalementen van deserteurs. 1802, 1803, 1807 - 1810 Diverse lijsten. 1800 - 1810 Stukken betreffende burgergeëmployeerden. 1808 1 omslag 1 omslag 1 omslag 1 omslag

2.01.15

II MILITAIRE PENSIOENEN VÓÓR 1813.

Oorlog / Stamboeken voor 1813

33

II MILITAIRE PENSIOENEN VÓÓR 1813.

Op de pensioenstaten (inventarisnummers 156-186) is een digitale index beschikbaar (oud nr. 2.01.20).

156 157

Lijst van pensioenen van uitgeweken Bataafse officieren. 9 juli 1795

1 deel

Lijst van officieren van de oude Armee, die bij de nieuwe organisatie van 1795 gepensionneerd zijn. 21 oktober 1795 1 deel Lijst van pensioenen van uitgeweken Bataafse officieren, onderofficieren en minderen. 1 september 1795 Alfabetische lijst van pensioenen van officieren. 1795 - 1802

Bevat tevens enkele weduwepensioenen en pensioenen van onderofficieren en minderen.

158

1 deel 1 deel

159

160

Generale alfabetische lijst van gepensioneerden, behoord hebbend tot de in 1795 opgeheven regimenten. Met aantekeningen van overlijden tot 1803. 1795 - 1802 1 deel

Bevat voornamelijk onderofficieren en minderen.

161

Alfabetische lijst van gepensioneerden, behoord hebbende tot de voorheen ter repartitie van Holland staande regimenten. Met aantekeningen van overlijden tot 1803. 1795 - 1803 1 deel

Bevat voornamelijk onderofficieren en minderen.

162

Alfabetische lijst van gepensioneerden, behoord hebbende tot de voorheen ter repartitie van Holland staande compagnien Invalides. Met aantekeningen van overlijden tot 1803. 1795 - 1803 1 deel

Bevat voornamelijk onderofficieren en minderen.

163

Alfabetische lijst van gepensioneerden, behoord hebbende tot de in 1795 opgeheven Korpsen Gardes te voet, Gardes te paard en Garde-Dragonders. Met aantekeningen van overlijden tot 1803. 1795 - 1803 1 deel

Bevat voornamelijk onderofficieren en minderen.

164

Alfabetische lijst van gepensioneerden, behoord hebbende tot de in 1795 opgeheven regimenten Van Nyvenheim, Van Monster en Nassau-Usingen. Met aantekeningen van overlijden tot 1802. 1795 - 1802 1 deel

Bevat uitsluitend onderofficieren en minderen

165

Alfabetische lijst van gepensioneerden, behoord hebbende tot de in 1795 opgeheven Zwitserse regimenten. Met aantekeningen van overlijden tot 1802. 1795 - 1802 1 deel

Bevat uitsluitend onderofficieren en minderen

34

Oorlog / Stamboeken voor 1813

2.01.15

166

Alfabetische lijst van sedert 1795 gegageerde onderofficieren en minderen, die hun gagementen ontvangen in het Departement Overijssel. Met enkele aantekeningen van overlijden. 1795 - 1807 1 deel Alfabetisch register van sedert 1795 gegageerde onderofficieren en minderen, die hun gagementen ontvangen in het Departement Groningen. Met enkele aantekeningen van overlijden. 1795 - 1807 1 deel Alfabetisch register van sedert 1795 gegageerde onderofficieren en minderen, die hun gagementen ontvangen in het Departement Holland. Met enkele aantekeningen van overlijden. 1795 - 1807 1 deel. Pensioenstaten van militairen, relatieven uit het verbaal van Oorlog. 1795, 1807 - 1810 Alfabetische lijst van gagementen. Soldij van retraite en reforme van onderofficieren en minderen. Met aantekeningen van overlijden tot 1810. 1795 - 1810 1 deel.

167

168

327 169

1 deel.

Gerangschikt volgens binnen- en buitenlandse gegageerden, uitbetaald door de betaalmeester van Oorlog, en gegageerden, uitbetaald door de ontvangersgeneraal te Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Leiden, Alkmaar, Middelburg, Leeuwarden, Utrecht, Arnhem, Nijmegen, Zutphen, Groningen, Zwolle, Kampen, Deventer, 's-Hertogenbosch, Breda, Bergen op Zoom, Grave en Assen.

170

Lijst van gepensionneerde officieren. Gedrukt. 27 oktober 1796

Bevat tevens opgaven van gedenuncieerde officieren.

1 deeltje

171

Alfabetische lijst van gepensioneerden, behoord hebbende tot de voorheen ter repartitie van Gelderland (kwartieren van Nijmegen en de Beluwe) staande regimenten. Met aantekeningen van overlijden tot 1810. 1796 1 deel

Bevat uitsluitend onderofficieren en minderen.

172

Register van militaire pensioenen. 1798 - 1803

Bevat voornamelijk officieren. Tevens zijn enkele weduwepensioenen en aantekeningen van overlijden opgenomen. Met klapper.

1 deel

173

Alfabetische lijst van pensioenen, tractementen van retraite en reforme van officieren. Met aantekeningen van overlijden tot 1809. 1799 - 1809

1 deel

174

Alfabetische lijsten van gepensioneerden, behoord hebbende tot de voorheen ter repartitie van Zeeland, Friesland, Utrecht, Drenthe, Groningen en Gelderland (Kwartier van Zutphen) staande regimenten. Met aantekeningen van overlijden tot 1802. 1799 - 1802 1 deel

Bevat uitsluitend onderofficieren en minderen.

2.01.15

Oorlog / Stamboeken voor 1813

35

175

Register van militaire pensioenen. 1803 - 1808

Bevat voornamelijk officieren. Tevens zijn enkele weduwepensioenen en aantekeningen van overlijden opgenomen. Met klapper.

1deel

176 177

Lijst van gegageerde onderofficieren en minderen. Nrs. 3097 - 4390. 1803 - 1810

1 deel

Lijsten van gepensionneerde officieren, wier pensioenen resp. worden uitbetaald in de Departementen Friesland, Groningen, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Holland, Zeeland, Bataafs Brabant en van officieren, woonachtig in het buitenland, wier pensioenen door het Departement Holland worden betaald. Gedrukt. 1804 9 stukken in 1 omslag Lijst van pensioenen, uitbetaald aan weduwen van officieren. 1804 - 1807 Lijsten van gepensionneerde officieren. Gedrukt. 28 juni 1805 1 stuk 3 stukken in 1 omslag

178 179 180

Lijst van pensioenen, toegekend aan de weduwen van in de veldtochten van 1799 1801 gesneuvelde officieren, onderofficieren en minderen. 24 juli 1807 1 stuk Lijst van gratificaties, toegekend aan de weduwen van in de veldtocht van 1799 gesneuvelde onderofficieren en minderen. 21 augustus 1807 1 stuk Register van pensioenen en gratificaties, verleend aan weduwen en nagelaten kinderen van officieren, onderofficieren en minderen. 1807 - 1810 1 deel

Met klapper

181

182

183 184

Lijst van soldijen van reforme van onderofficieren en minderen. Nrs. 1 - 518. 1807 - 1810 1 omslag Lijst van pensioenen van officieren. Nrs. 1 - 644. 1808 - 1810

Met klapper (onvolledig).

1 omslag

185

Lijst van gagement of reforme van onderofficieren en minderen. Nrs. 1 - 934. 1808 - 1810 1 omslag

Met klapper.

186

Register van militaire pensioenen. 1809 - 1810

Bevat uitsluitend officieren. Opgenomen in één aantekening van overlijden. Met klapper.

1 deel.

328

Pensioenstaten van militairen, afkomstig uit het archief van de Staatssecretarie onder Lodewijk Napoleon. 1810 1 omslag.

Afkomstig uit 2.01.01.07, inv.nr. 491

36

Oorlog / Stamboeken voor 1813

2.01.15

330

Verklaringen van erfrecht van overleden gepensioneerde militairen 1811 - 1813

1 omslag.

Information

Oorlog / Stamboeken voor 1813

36 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

761424


Notice: fwrite(): send of 209 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531