Read Koloniën / Bannier text version

Nummer archiefinventaris:

2.10.36.14

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën, 1900-1963: Dr. P.J. Bannier, 1945-1950

Centrale Archiefselectiedienst, Winschoten Nationaal Archief, Den Haag (c) 1986 This finding aid is written in Dutch.

2.10.36.14

Koloniën / Bannier

3

I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief......................................................................................5

Aanwijzingen voor de gebruiker................................................................................................6 Openbaarheidsbeperkingen....................................................................................................... 6 Beperkingen aan het gebruik...................................................................................................... 6 Aanvraaginstructie...................................................................................................................... 6 Citeerinstructie............................................................................................................................ 6 Archiefvorming...........................................................................................................................7 Geschiedenis van de archiefvormer............................................................................................ 7 Geschiedenis van het archiefbeheer........................................................................................... 7 De verwerving van het archief................................................................................................ 7 Verwant materiaal......................................................................................................................8 Verwante archieven.................................................................................................................... 8 1 Financiële aangelegenheden......................................................................................................... 9 2 Westers bedrijfsleven in Indonesië (1945-1950).........................................................................10 3 Tin en rubber................................................................................................................................ 11 4 Luchtvaartzaken.......................................................................................................................... 12 5 Economische aangelegenheden.................................................................................................. 13 6 Evacuatie en repatriëring............................................................................................................ 14 7 Fox-contract................................................................................................................................ 15 8 Handel en scheepvaart................................................................................................................ 16 9 Correspondentie van P.J. Bannier............................................................................................... 17 10 Fungerend gedelegeerde van de Republik Indonesia...............................................................18 11 Toegang...................................................................................................................................... 19

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen..................................................9

2.10.36.14

Beschrijving van het archief

Koloniën / Bannier

5

BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF

Naam archiefblok: Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen: Archief dr. P.J. Bannier Periode: 1945-1950 Archiefbloknummer: K23049 Omvang: 1 meter; 29 inventarisnummers Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen 1945-1949 Ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen 1949-1952 Bannier, P.J. Samenvatting van de inhoud van het archief: Het Archief Bannier is gevormd door dr. P.J. Bannier, die in de periode 1946-1949 fungeerde als gecommitteerde voor Indische Zaken in Den Haag. Bannier heeft stukken verzameld over Nederlands-Indische financieel-economische zaken, zoals tin- en rubberstudies, de handel, de scheepvaart en de luchtvaart. Er is in het archief ook persoonlijke correspondentie opgenomen. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft omstreeks 1970 een kaartenbak op het Archief Bannier gemaakt, die geordend is op naam en onderwerp (inventarisnr: 29).

6

Aanwijzingen voor de gebruiker

Koloniën / Bannier

2.10.36.14

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar [m.i.v. 1999]

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen: Archief dr. P.J. Bannier, 1945-1950, nummer toegang 2.10.36.14, inventarisnummer ... VERKORT: NL-HaNA, Koloniën / Bannier, 2.10.36.14, inv.nr. ...

2.10.36.14

Archiefvorming

Koloniën / Bannier

7

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER Dr. P.J. Bannier was in de periode 1946-1949 gecommitteerde voor Indische Zaken in Den Haag.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER Bij de afwikkeling van de koloniale aangelegenheden in 1950 is dit bureau-archief van Bannier gedeponeerd, evenals bijvoorbeeld het zogenaamde Indisch Archief, in een geheim opbergverbaal onder datum/nummer 30 december 1950 nr. O121. Dit bestand is nadien als afzonderlijk bestand aan het na-oorlogse koloniale archief toegevoegd. Door het Ministerie van Binnenlandse Zaken is omstreeks 1970 een alfabetische toegang op het archief Bannier vervaardigd, die beschreven staat in inv.nr. 29. Deze kaartenbak verwijst naar de achter iedere beschrijving opgenomen. ABnummering.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Overbrenging van een overheidsarchief

8

Verwant materiaal

Koloniën / Bannier

2.10.36.14

Verwant materiaal

Verwante archieven

VERWANTE ARCHIEVEN Zie ook: 2.10.36.04 - Ministerie van Koloniën, 1900-1963: Openbaar verbaal, 1901-1953

2.10.36.14

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Koloniën / Bannier

9

BESCHRIJVING VAN DE SERIES EN ARCHIEFBESTANDDELEN

1 Financiële aangelegenheden

1 FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN

Zie voor het Wetsontwerp krediet- en betalingsverkeer Nederland-Indonesië [bundel AB 1- I]: geheim verbaal van 4 februari 1948 S6.

1-2

Stukken betreffende de deviezenpositie van Indonesië, de in- en uitvoer en de kredietaanvraag van $ 100 miljoen in het kader van de Marshall-hulp. [AB 1/IIA en AB 1/IIB]. 1945-1949 2 omslagen 1 eerste gedeelte [map A] 2 tweede gedeelte [map B] Notulen van vergaderingen van het Nederlands-Indisch Deviezen Instituut omtrent de kwesties vermeld in inv.nrs. 1-2. [AB 1/IIA en AB 1/IIB]. 1947-1949 1 omslag Betalingsbalansen van Indonesië en nota's inzake de deviezenpositie. [AB 1/IIB]. 1947-1948 1 omslag Stukken betreffende het Drie-jaren Plan (Reconstruction Indonesia) m.b.t. de Marshall-hulp en de daartoe ontwikkelde plannen voor de leningsaanvraag. [AB 1/IIC]. 1948 1 omslag Chronologisch gerangschikte stukken betreffende de financiële verhouding Nederland-Indonesië. [AB 1/V]. 1945-1949 1 omslag Stukken betreffende het geldwezen in Indonesië en een geplande devaluatie. [AB 1/VI]. 1945-1946, 1949 1 omslag Rapporten van de Securities and Exchange Commission te Philadelphia betreffende de Nederlandse financiële positie in verband met het verkrijgen van leningen op de Amerikaanse kapitaalmarkt. Gedrukt. [AB 1/VI]. 1947 2 delen

3

4 5

6

7

8

10

2 Westers bedrijfsleven in Indonesië (1945-1950)

Koloniën / Bannier

2.10.36.14

2 WESTERS BEDRIJFSLEVEN IN INDONESIË (1945-1950) 9-10 Stukken betreffende de positie en toekomst van het westers bedrijfsleven in Indonesië. [AB 2/I en AB 2/II]. 1946-1949 2 omslagen 9 Met tabs onderverdeeld in: algemeen liquidatie N.V. Zeehaven en Kolenstation Sabang voorstellen van Ch.H.J. Wilhelm inzake een Nederlands-Amerikaanse combinatie voor bos- en mijnbouw in Indonesië rapportage over olieterreinen en -productie levering van aardolie aan republikeinse instanties eventuele stopzetting van olieleveranties aan Australië, nota: The importance of the oil resources of the East-Indie copra 10 Met tabs onderverdeeld in: kinine palmolie en -pitten rubber rijst suiker tabak, thee

2.10.36.14

3 Tin en rubber

Koloniën / Bannier

11

3 TIN EN RUBBER 11 Stukken betreffende de reconstructie van de tinproductie in Indonesië en de Indische deelname aan de International Tin Study Group. [AB 3/I]. 1946-1949 1 omslag Stukken betreffende de deelname aan de internationale Rubber Study Group, het Nederlands-Indisch Rubberfonds en de economische onderhandelingen met Amerika, Canada en Engeland inzake rubber en tin. [AB 3/II]. 1946-1949 1 omslag Stukken betreffende de vergaderingen van de Rubber Study Group te Londen. [AB 3/IIa]. 1949 mrt. - apr. 1 omslag Ingekomen nota's, rapporten en verdere stukken van de Raad van Bestuur van het Nederlands-Indisch Rubberfonds te Batavia. Stencil. [AB 3/III]. 1946-1948 1 pak

12

13

14

12

4 Luchtvaartzaken

Koloniën / Bannier

2.10.36.14

4 LUCHTVAARTZAKEN 15 Stukken betreffende luchtvaartzaken. [AB 4]. 1946-1949

Met tabs onderverdeeld in: luchtvaart in bijzondere omstandigheden i.v.m. de eerste en tweede politionele actie luchtvaart algemeen illegale luchtverbindingen met de republiek.

1 omslag

2.10.36.14

5 Economische aangelegenheden

Koloniën / Bannier

13

5 ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN 16 Stukken betreffende de economische situatie van Nederlands-Indië: chronologisch geordende stukken. [AB 6/I]. 1945-1949 1 omslag Stukken betreffende de oprichting en werkzaamheden van de Commissie van Contact voor Economische Aangelegenheden Nederlands-Indië betreffende. [AB 6/I]. 1946-1947 1 omslag Overzichten en verslagen omtrent de economische situatie van Nederlands-Indië. [AB 6/II en III]. 1947-1949 1 omslag 18 Met tabs onderverdeeld in: economische situatie na de eerste politionele actie, 1947 overzicht van taak en organisatie van internationale organisaties waarbij Nederlands-Indië betrokken is, 1948 economische jaarverslagen van Nederlands-Indië, 1947 - 1948 19 Met tabs onderverdeeld in: economische jaarverslagen van Nederlands-Indië, 1949 overzichten van de goederenimport en -export van NederlandsIndië, 1948 - 1950

17

18-19

14

6 Evacuatie en repatriëring

Koloniën / Bannier

2.10.36.14

6 EVACUATIE EN REPATRIËRING 20 Stukken betreffende de evacuatie en repatriëring van de Indische gemeenschap naar Nederland. [AB 8]. 1945-1946 1 omslag

Met tabs onderverdeeld in: ingekomen en uitgaande telegrammen van en aan Brisbane, Melbourne en Batavia financiële regelingen inzake de repatriëring accommodaties voor repatriërenden kleding voor evacué's besprekingen en verslagen inzake de repatriëring.

2.10.36.14

7 Fox-contract

Koloniën / Bannier

15

7 FOX-CONTRACT 21 Stukken betreffende het Fox-contract gesloten tussen de republiek en de Amerikaan Matthew Fox tot oprichting van The Indonesian-American Corporation. [AB 9]. 1948-1949 1 omslag

16

8 Handel en scheepvaart

Koloniën / Bannier

2.10.36.14

8 HANDEL EN SCHEEPVAART 22 Verzamelde stukken betreffende handel en scheepvaart. [AB 10]. 1946-1949

Met tabs onderverdeeld in: Londense handelconferentie, 1946 importeurs in Nederlands-Indië, 1948 handelsagreement met Singapore en handel op Maleisië, 1947-1948 eventuele oprichting van een Amerikaans-Indonesische Kamer van Koophandel, 1949 inkrimping of liquidatie van de Nederlandse Aankoop Commissie (NPC) te New York, 1948 verhoging Amerikaanse scheepsvrachttarieven, 1948 regeling van de positie van de Koninklijke Pakketvaart-Maatschappij.

1 omslag

23-24

Stukken betreffende de voorbereidende commissie-werkzaamheden van de Nederlandse en Indische delegatie naar de conferentie inzake Trade and Employment te houden in Londen in oktober 1946. Met inhoudsopgaven. [AB 10a]. 1946 23 Ingekomen stukken, 1 pak 24 Uitgaande stukken, 1 omslag

2.10.36.14

9 Correspondentie van P.J. Bannier

Koloniën / Bannier

17

9 CORRESPONDENTIE VAN P.J. BANNIER 25 Correspondentie van P.J. Bannier. [AB II]. 1946-1949

Betreft: J.W.F. Backer, directeur Rijksluchtvaartdienst dr. D. Crena de Iongh mr. H.A.M. van den Dries, Ministerie van Financiën M. Farrow mr. L. Götzen mr. J.E. van Hoogstraten, directeur Departement van Economische Zaken te Batavia dr. P.J. Idenburg jhr. mr. W.J. de Jonge G.E. Kokxhoorn, ambassade te Washington B. Krijger, directeur Departement van Sociale Zaken te Batavia E.T. Kuiper, Deviezeninstituut voor Indonesië te Batavia drs. H.J. Manschot, Javasche Bank te Amsterdam ir. C.J. Warners, directeur Departement van Verkeer, Energie en Mijnwezen te Batavia P.H. Westermann, trade commissioner for Indonesia te Londen E.C. Zimmerman, resident commissioner for Indonesia te New York diverse nota's.

1 omslag

26

Ingekomen brieven met bijlagen van drs. H.J. Manschot, resident commissioner for the Netherlands-Indies te Washington, aan P.J. Bannier, gecommitteerde voor Indische Zaken nrs. 1-46. [AB 12/I]. 1948 apr. - sep. 1 omslag Ingekomen brieven met bijlagen van B. Koetsier, resident commissioner for Indonesia te Washington, aan P.J. Bannier, gecommitteerde voor Indische Zaken; nrs. 47-91; met enige minuten van uitgaande brieven. [AB 12/II]. 1948 okt. - 1950 jan. 1 omslag

27

18

10 Fungerend gedelegeerde van de Republik Indonesia

Koloniën / Bannier

2.10.36.14

10 FUNGEREND GEDELEGEERDE VAN DE REPUBLIK INDONESIA 28 Stukken betreffende financieel-economische aangelegenheden van Indonesië, ontvangen en opgemaakt door P.J. Bannier als fungerend gedelegeerde van de Republik Indonesia. [AB 13]. 1950 1 omslag

2.10.36.14

11 Toegang

Koloniën / Bannier

19

11 TOEGANG 29 Kaartenbak op het Archief Bannier, alfabetisch geordend op namen en onderwerpen en verwijzend naar de AB-nummers. ongedateerd

1 lade

Information

Koloniën / Bannier

19 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

750020


Notice: fwrite(): send of 213 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531