Read red-predavanja-07-08.pdf text version

Redpredavanja2007./08.

SVEUCILISTE U MOSTARU

PREDAVANJA

2007. /2008.

RED

MOSTAR, 2007.

2

SveucilisteuMostaru

Sveuciliste u Mostaru RED PREDAVANJA 2007. /2008. Nakladnik: Sveuciliste u Mostaru Za nakladnika: dr.sc. Vlado Majstorovi, rektor. Red predavanja ureuje Urednistvo: Glavni urednik: Marinko Jurilj, dipl. iur. Urednici: dr.sc. Velimir Laznibat dr.sc. Drazena Tomi dr.sc. Pero Marijanovi i dr.sc. Vojo Visekruna; Tajnica Urednistva: Slavica Dzidi. Adresa: Rektorat Sveucilista u Mostaru Trg hrvatskih velikana 1 88000 Mostar telefon: 036/310-778, 327-815 faks: 036/320-885 e-mail: [email protected] ba [email protected] ba web site: www. sve-mo. ba Graficka obrada i priprema: FRAM-ZIRAL, Mostar Tisak: FRAM-ZIRAL, Mostar

Redpredavanja2007./08.

SADRZAJ

Osiguranje kvalitete kao glavna odrednica Bolonjskog procesa .........................5 Sveuciliste u Mostaru: korak blize "Europi znanja" ............................................7 Rektorat Sveucilista .............................................................................................9 Fakulteti ...................................................................................................................13 Agronomski fakultet ..........................................................................................15 Ekonomski fakultet ...........................................................................................31 Graevinski fakultet ..........................................................................................49 Medicinski fakultet ............................................................................................63 Filozofski fakultet .............................................................................................79 Fakultet prirodoslovno-matematickih i odgojnih znanosti ..............................167 Pravni fakultet..................................................................................................245 Fakultet stojarstva i racunarstva ......................................................................259 Akademija likovnih umjetnosti Siroki Brijeg ..................................................293 Visoka zdravstvena skola.................................................................................307 Instituti ...................................................................................................................329 Ekonomski institut ...........................................................................................330 Institut za graevinarstvo.................................................................................332 Institut za hrvatski jezik, knjizevnost i povijest ..............................................335 Institut za latinitet ............................................................................................336 Institut za strojarstvo .......................................................................................337 Pravni institut ...................................................................................................340 Teoloski institut Mostar ...................................................................................341 Studentski centar..............................................................................................352 Studentski zbor ................................................................................................354 Prilog ......................................................................................................................357 Odluka o upisu studenata u prvu godinu studija i naknadi za redoviti i izvanredni studij u akademskoj 2007. /2008. godini .....................................358 Diplomirani studenti ........................................................................................362 Studenti dobitnici Rektorove nagrade akademske 2006. /2007. godine .........................................................................................382 Bolonjska deklaracija ......................................................................... 384 Osnovna struktura i upute za pripremu dodatka diplomi ................................387 Sveucilisni kalendar ........................................................................... 393

SveucilisteuMostaru

Redpredavanja2007./08.

Osiguranje kvalitete kao glavna odrednica Bolonjskog procesa

UzeljidastoboljeinformiramosvezainteresiraneoSveucilistuuMostarui reformiobrazovanjakojasenanjemuprovodi,pripremljenajeovabrosura.Ona sadrzisvepotrebneinformacijeoSveucilistu,njenimsastavnicama,ukljucujui informacije o studijima i nastavnim planovima i programima, profesorima i suradnicimatedrugimpitanjimakojasuuvezisastudiranjemnanasemSveucilistu. Uzeljizaoblikovanjemvlastitebudunostiunovomeuropskomkontekstu danassenaSveucilistuuMostaruprovodinizaktivnostiupravcupromjenakoje sedogaajunasveucilistimadiljemEurope. Oveakademskegodineupisanjeitreinarastajstudenatakojistudirapo novomsustavuobrazovanjaipoplanovimaiprogramimaprilagoenimodredbamaBolonjskogprocesa. UdosadasnjojprovedbiBolonjskogprocesa,kojismooznaciliprvomfazom, napravili smo strukturne promjene, definirali obrazovne cikluse, strukturu i sadrzajstudijskihprograma,utvrdiliECTSbodove. Izanassudvijegodinestjecanjaiskustvauprovoenjutakopripremljenih studijskih programa temeljem vizije budunosti visokoskolskog obrazovanja s ciljem stjecanja kompetencija i sposobnosti, koje e studentima omoguiti aktivnijeikreativnijeukljucivanjeuprocessveukupnepreobrazbedrustva.Uz to,osiguranjekvaliteteistaknutojekaoglavnaodrednicaBolonjskogprocesa, kojegaunatocodreenimpoteskoama,uspjesnoprovodimonaSveucilistu.U tijekujeanalizauspjehaupisanihstudenatauprviciklustepripremaprograma mjerakojimaeseosiguratipotporastudentima,narocitotreegodinekakobi navrijememoglisteipropisanibrojECTSbodova. PoredizazovaprovedbeBolonjskogprocesa,Sveucilistesesusreeisaizazovimainternacionalizacije,ukljucivanjaueuropskoistrazivackoiobrazovno podrucje,tesvezahtjevnijimpotrebamagospodarstva. Dabiuspjesnoodgovorilosvimtimizazovimauciljuukljucivanjaujedinstveni europskiprostorvisokogobrazovanja,Sveucilistesemorasuocitisneminovnim promjenamaipripremitisezanjih.Prijesvegatopodrazumijevaprovoenje postupnihpromjenaupravcuizgradnjeintegriranog,kompetentnog,istrazivacki

SveucilisteuMostaru

orijentiranogiucinkovitogsveucilista,atozahtijevaizgradnjunovoginstitucionalnogokvirakojibitrebaouspostavitistandardpremakojembisepoboljsalo upravljanjeirukovoenjeSveucilistem,aliizastitilanjegovaautonomija.Osim toga,nuznojeostvaritipromjeneipoboljsanjanekihodredbidrzavnogokvirnog zakonaovisokomobrazovanjukakobigaucinilipodudarnimseuropskimpodrucjemvisokogobrazovanja.Uztojepotrebnoreformiratipostojeiiliizgraditi novisustavfinanciranjapremakojembiseosiguraloadekvatnije,pravednijei ucinkovitijefinanciranjevisokogobrazovanja. Stimopredjeljenjima,nakanamaizadaama,ulazimounovuakademskugodinusazeljomzastouspjesnijomprovedbomBolonjskogprocesaiosiguranjem stoveekvalitetenanasemSveucilistu. prof. dr.sc. Vlado Majstorovi, rektor Sveucilista u Mostaru

Redpredavanja2007./08.

7

SVEUCILISTE U MOSTARU: KORAK BLIZE «EUROPI ZNANJA»

Sveuciliste je napravilo impresivne korake u izradi strategije za dugorocnu reformu i razvoj i sada ima odlicno formuliranu misiju i institucionalne planove razvoja... Doista je ovo Sveuciliste sebi postavilo jedinstvenu misiju u Bosni i Hercegovini, da se razvije u jedno otvoreno i tolerantno europsko sveuciliste, istodobno razvijajui hrvatsku kulturu. To je takoer sveuciliste koje sebe vidi potpuno sposobnim odgovoriti na lokalne izazove putem razvoja i jacanja meunarodne dimenzije te poveanja suradnje u europskom prostoru visokog obrazovanja i zato je postavilo Bolonjski proces na prvo mjesto u svojoj strategiji razvoja... S mnogo optimizma vidimo potencijal koji ovo Sveuciliste ima za ispunjavanje svoje ambiciozne misije u budunosti. Nadamo se da e nasi posjeti i ovo izvjese odigrati malu ulogu u zacrtavanju puta ka svjetlijoj budunosti koju ovo Sveuciliste i graani Mostara itekako zasluzuju...

(Izvadak iz Izvjesa Europske asocijacije sveucilista o institucionalnoj evaluaciji Sveucilista u Mostaru (EUA Evaluation Report, rujan 2004. Integralni tekst Izvjesa je dostupan na: www. sve-mo. ba)

Redpredavanja2007./08.

REKTORAT SVEUCILISTA

Rektor: Prorektori: Pomonik rektora: Glavni tajnik: Adresa: Telefon: Faks: E-mail: Web site: dr.sc. Vlado Majstorovi, red. prof. dr.sc. Drazena Tomi, izv. prof. dr.sc. Pero Marijanovi, red. prof. dr.sc. Vojo Visekruna, red. prof. mr.sc. Marinko Jurilj, dipl. iur. Rektorat Sveucilista u Mostaru Trg hrvatskih velikana 1 88000 Mostar + 387 36 310-778, 327-815 + 387 36 320-885 [email protected] ba, [email protected] ba www. sve-mo. ba

0

SveucilisteuMostaru

SENAT SVEUCILISTA

dr.sc. Vlado Majstorovi, rektor dr.sc. Drazena Tomi, prorektorica dr.sc. Pero Marijanovi, prorektor dr.sc. Slavica Juka, dekanica Filozofskog fakulteta dr.sc. Zoran Primorac, dekan Fakulteta prirodoslovno-matematickih i odgojnih znanosti dr.sc. Ljubomir Zovko, dekan Pravnog fakulteta dr.sc. Stanko Ivankovi, dekan Agronomskog fakulteta dr.sc. Milenko Obad, dekan Fakulteta strojarstva i racunarstva dr.sc. Ljerka Ostoji, dekanica Medicinskog fakulteta dr.sc. Ivo Colak, dekan Graevinskog fakulteta dr.sc. Ivan Pavlovi, dekan Ekonomskog fakulteta red. prof. Anto Kajini, v. d. dekan Akademije likovnih umjetnosti dr.sc. Mladen Mimica, dekan Visoke zdravstvene skole student Paula Pranji, predsjednica Studentskog zbora student Ivica Zovko, zamjenik predsjednice Studentskog zbora

KOORDINATORI:

prof. dr.sc. Ivan Pavlovi, koordinator za meusveucilisnu suradnju prof. dr.sc. Ljubomir Zovko, koordinator za pravna pitanja prof. dr.sc. Slavica Juka, koordinatorica za provedbu bolonjskog procesa i ECTS-a prof. dr.sc. Ivo Colak, koordinator za projekt izgradnje kampusa Sveucilista prof. dr.sc. Snjezana Rezi, koordinatorica za osiguranje kvalitete na Sveucilistu.

STALNO POVJERENSTVO ZA NORMATIVNE AKTE:

1. prof. dr.sc. Ljubomir Zovko, predsjedik 2. prof. dr.sc. Vojo VIsekruna, clan 3. Ruzica Buri, dipl-iur. , clan 4. mr.sc. Mile Lasi, clan 5. mr.sc. Zeljko Gali, clan

Redpredavanja2007./08.

CLANICE SVEUCILISTA

Agronomski fakultet Ekonomski fakultet Graevinski fakultet Medicinski fakultet Filozofsk fakultet Fakultet prirodoslovno-matematickih i odgojnih znanosti Pravni fakultet Fakultet strojarstva i racunarstva Akademija likovnih umjetnosti Visoka zdravstvena skola Ekonomski institut Institut za graevinarstvo Institut za hrvatski jezik, knjizevnost i povijest Institut za latinitet Institut za strojarstvo Pravni institut Institut za istrazivanje i razvoj na krsu Studentski centar Sveucilisna knjiznica Studentski zbor

2

SveucilisteuMostaru

MEUNARODNA SURADNJA

Telefoni: Faks: E-mail: Adresa: +387 36 317-972, 310-778 +387 36 320-885 [email protected] ba Rektorat Sveucilista u Mostaru Trg hrvatskih velikana 1 88000 Mostar (BiH)

DJELATNICI U REKTORATU

Neri Miseti, Gordana Maslov, Kata Mandi, Iva Saravanja, Slavica Dzidi, Dragan Gilja, Adela Jurici, Vesna Vuci, Javorka Aneli- Raic, Marija Naki, Ana Marki, Ivana Zovko, Stjepan Rudes i Martina Juka

FAKULTETI

Redpredavanja2007./08.

AGRONOMSKI FAKULTET

Dekan: Prodekan za meunarodnu suradnju i znanost: Prodekan za nastavu i studentska pitanja: Tajnik: Adresa: Telefon/fax: dr.sc. Stanko Ivankovi, izvanredni profesor doc. dr.sc. Dijana Vego doc. dr.sc. Zrinka Knezovi Ljilja Kozul, dipl. iur. Kralja Zvonimira 14, Mostar 88 000 i u Ulici biskupa Cule 10. , Mostar ++ 387 36 320 233 325 015 325 020

SveucilisteuMostaru

Agronomski fakultet Sveucilista u Mostaru poceo je s radom . . . godine,asvecanojeotvoren...godine. FakultetjejavnovisokoucilisteusastavuSveucilistauMostaru. Nastava na Fakultetu organizirana je na dvije razine: dodiplomski studij i poslijediplomski znanstveni studij. Pored toga, Fakultet organizira i provodi postupakobranedoktorskihdisertacija. Dodiplomski studij Odpocetkaakademske200./200.godineFakultetkoncipiranastavuna principimaBolonjskedeklaracije.Toznacidasenastavaorganiziraposustavu +2+,pokojemzapocinjustudijstudentiI.godine. Nakonzavrseneprvetrigodinestudija,odnosnonakonpreddiplomskogstudija studentstjecenazivbaccalaureus(Bs).Pozavrsetkusljedeedvijegodine­diplomskogstudijastudentstjecezvanjemagistrastruke(Ms),anakonposljednje trigodinezvanjedoktora. Nastavaseizvodinadvastudijskaprograma:studijagronomijeistudijprehrambenetehnologije Studij agronomije SvistudentiI.godineimajuzajednickepredmete,anaII.godinisemogu opredijelitizajedanodsmjerova:opi,bilinogojstvo,zootehnikaiagroekonomika. No,uprotekledvijegodineII.godinusuupisalisamostudentiopegsmjera. NastudijeagronomijeFakultetupisujeredovitestudenteuzpotporuMinistarstvairedovitestudentekojisamiplaajustudij.Uvjetizaupis: - zavrsena cetverogodisnja srednja skola, - vrednovanje opeg uspjeha i prosjeka ocjena iz biologije i kemije. Studij prehrambene tehnologije OveakademskegodineFakultetjeotvoriostudijprehrambenetehnologije, utemeljentakoerpremaprincipimaBolonjskedeklaracije. Na studijski program Prehrambene tehnologije Fakultet upisuje iskljucivo redovitestudentekojisamiplaajustudij.Uvjetizaupis: - zavrsena cetverogodisnja srednja skola, - vrednovanje opeg uspjeha i prosjeka ocjena iz biologije, kemije, matematike i fizike.

Redpredavanja2007./08.

7

Strucni dodiplomski studij Akademske200./2007.godineotvorenjestrucnidodiplomskistudijopeg smjerauOdzaku.Ovajstudijopegsmjeratrajedvijegodineiupisujesamo izvanredne studente. Prva dva semestra studenti stjecu znanja iz temeljnih znanstvenihdisciplina.Strucnaznanjastudentiusvajajukrozpredavanjaivjezbe tijekomcetirisemestra. Poslijediplomski znanstveni studij Naposlijediplomskomznanstvenomstudijunaziva«Ekonomskiodrzivapoljoprivreda»Fakultetobrazujestrucnjakeizpodrucjaagroekonomike.Nastava trajecetirisemestra,ukljucujuivrijemezaizradumagistarskograda. Uvjeti za upis: - zavrsen sveucilisni dodiplomski studij na agronomskom i drugim srodnim fakultetima, te na ekonomskom fakultetu, sve u trajanju od cetiri godine s prosjecnom ocjenom 3, 5, odnosno odgovarajuom drugacijeg sustava ocjenjivanja; - dobro poznavanje jednog svjetskog jezika. Studijzavrsavaobranommagistarskograda,nakoncegastudentstjeceakademskistupanjmagistrabiotehnickihznanosti,znanstvenopoljeagronomije, znanstvenagranaagroekonomika.

8

SveucilisteuMostaru

STUDIJ AGRONOMIJE - NASTAVNI PLAN

I. GODINA

Red. broj NAZIV KOLEGIJA Matematika Agroklimatologija Nacelauzgojazivotinja Kemija Osnove poljoprivrednog strojarstva Informatikau poljoprivredi TZK Agrarnazoologija Biokemija semestar i broj sati I. 0 II. ECTS bod Status Nastavnik i asistent doc.dr.sc.ZoraMarjanovi dr.sc.MilanMesi,izv.prof. dr.sc.S.Ivankovi,izv.prof. VinkoBatini,dipl.ing.agr. dr.sc.IvicaBosnjak,izv.prof mr.sc.AnitaIvankovi doc.dr.sc.GoranHeffer mr.sc.DavorkaSaravanja dr.sc.MilenkoObad,izv.prof KarloDzeba,prof. dr.sc.TomislavTreer,red.prof. PredragIvankovi,dipl.ing dr.sc.IvicaBosnjak,izv.prof mr.sc.AnitaIvankovi dr.sc.FerdoBasi,red.prof. dr.sc.NevenkoHerceg,izv. prof. NikolinaIdzakovi,dipl.ing AnaMarijaIvankovi,prof. ,engl. AnkaPehar,prof.,njemacki doc.dr.sc.MihaelaBritvec DanijelaPetrovi,prof. dr.sc.VladimirTrnini,red. prof. mr.sc.IvanSpuzevi dr.sc.SanjaSikora,izv.prof. mr.sc.VisnjaVasilj dr.sc.ZrinkaKnezovi,doc.

.

2. . . . . 7. 8. .

0 0

0

T T T T T T T T T T

0 0 0 0 0 0 0 -

0. Temeljiuzgojabilja

. Stranijezik 2. Agrarnabotanika . Osnove agroekonomike . Mikrobiologija . Biometrika SVEGA:

-

0 0 0 0

0

0

0

T T T T T

Redpredavanja2007./08.

II. GODINA

Red. broj NAZIV KOLEGIJA Pedologija Genetika Fiziologijabilja Melioracije Anatomijaifiziologija domaihzivotinja Vrtlarstvo Opevoarstvo Vinogradarstvo Povrarstvo semestar i broj sati III. 0 0 0 0 0 0 IV. ECTS bod Status Nastavnik i asistent dr.sc.MatkoBogunovi,red.prof. mr.sc.Radicaori dr.sc.GeorgDrezner,izv.pr. JuricaPrimorac,dipl.ing.agr dr.sc.MilanPoljak,izv.prof. AdrijanaMaji,dipl.ing.agr. dr.sc.MateGouza,red.prof. mr.sc.GordanPrskalo dr.sc.IvanBogut,red.prof. mr.sc.JozoGrbavac dr.sc.JakovPehar,red.prof. mr.sc.KaticaArar doc.dr.sc.DijanaVego PaulinaSaravanja,dipl.ing. dr.sc.BernardKozina,izv.pr mr.sc.ViktorLasi dr.sc.ZdravkoMatotan ElmaSefo,dipl.ing.agr. doc.dr.sc.NevenkoHerceg,izv. prof. NikolinaIdzakovi,dipl.ing. dr.sc.uroBanaj,red.prof. dr.sc.Tomislavosi,izv.prof. AdrijanaMaji,dipl.ing.agr. dr.sc.JasminaMari,izv.pr. mr.sc.TihomirPrusina

.

2. . . . . 7. 8. .

0 0

0

O O O O O O O O O O O O O

0. Specijalnoratarstvo . Poljoprivredna mehanizacija 2. Ishranabilja . Vinarstvo SVEGA:

0 0

0

0

0

20

SveucilisteuMostaru

III. GODINA

Red. broj NAZIV KOLEGIJA Oplemenjivanjebilja Stocarstvo Ribarstvo Fitopatologijas fitofarmacijom Specijalnovoarstvo Entomologijas fitofarmacijom semestar i broj sati V. 0 0 0 0 0 0 VI. ECTS bod Status Nastavnik i asistent dr.sc.JureBeljo,red.prof. AnaSabljo,dipl.ing.agr. dr.sc.StankoIvankovi,izv.prof. dr.sc.MiroslavArapovi,red.prof. VinkoBatini,dipl.ing.agr. dr.sc.IvanBogut,red.prof. dr.sc.JerkoPavlicevi,doc. dr.sc.TihomirMilicevi,doc. MladenZovko,dipl.ing.agr. dr.sc.DijanaVego,doc. PaulinaSaravanja,dipl.ing. dr.sc.IvanOstoji,docent MladenZovko,dipl.ing.

. 2. . . . .

O O O O O O

U VI. semestru studenti biraju 24 ECTS sa liste izbornih predmeta:

Zdravstvenazastita domaihzivotinja Agroekologijaizastita okolisa Postupciioprema ufinalizacijipoljop. proizvoda Marketingpoljopriv. proizvoda Mljekarstvo Specijalnazootehnika Hranidbadomaih zivotinja Troskoviikalkulacije Kakvoaiprerada mesa Mediteransko voarstvo

0

0

IS IS IS IS IS IS IS IS IS IS

dr.sc.V.Rupi,red.prof. dr.sc.J.Pehar,red.prof.

0 0 0 0 0 0 0 0

dr.sc.S.Pliesti,izv.prof. dr.sc.Z.Suman,red.prof. dr.sc.S.Kalit,docent dr.sc.S.Ivankovi,izv.prof. dr.sc.S.Ivankovi,izv.prof. dr.sc.M.Ivankovi,docent dr.sc.G.Kusec dr.sc.D.Vego,docent

Organizacijai upravljanjepolj. gospodarstvima Pcelarstvo Sjemenarstvoi rasadnicarstvo SVEGA:

Redpredavanja2007./08.

dr.sc.M.Mati,red.prof. dr.sc.N.Kezi,red.prof. dr.sc.I.Kolak,red.prof.

2

0 0 0

IS IS IS

Izrada zavrsnog rada

6 ECTS

IV. GODINA

Red. broj NAZIV KOLEGIJA Fitopatologijas fitofarmacijom Ribarstvo Vinarstvo Oplemenjivanjebilja Marketing poljoprivrednih proizvoda Troskoviiizracuni Entomologijas fitofarmacijom Organizacijai upravljanjepolj. gospodarstvima IzbornipredmetI SVEGA:0sati 2+ semestar i broj sati VII. 2+2 VIII 2+ ECTS bod Terens. nastava god. Nastavnik i asistent dr.sc.BogdanCvjetkovi,red.prof. dr.sc.TihomirMilicevi dr.sc.IvanBogut,red.prof dr.sc.JerkoPavlicevi dr.sc.JasminaMari,izv.prof. mr.sc.TihomirPrusina dr.sc.JureBeljo,red.prof. AnaSabljo,dipl.ing. dr.sc.ZeljkoSuman,red.prof. mr.sc.DamirLjubi doc.dr.sc.MarkoIvankovi

. 2. . . . . 7. 8. .

20 0 20 20 0

2+ +2 2+ 2+

2+

+2 2+2

2+ 2+ +0

+2 2+

0 0

0 0 0 0

0

dr.sc.IvanOstoji,doc. MladenZovko,dipl.ing. dr.sc.MarkoMati,izv.pr. mr.sc.IvanSpuzevi

0. IzbornipredmetII

7+0

0

22

SveucilisteuMostaru

OBVEZNI IZBORNI PREDMETI - IV GODINA

Red. broj . 2. . . . . 7. 8. . 0. NAZIV KOLEGIJA Pcelarstvo Zadrugarstvo Ljekovito,aromaticnoimedonosno bilje Sjemenarstvoirasadnicarstvo Preradabiljnihproizvoda Preradamesa Poljoprivrednograditeljstvo Proizvodnjaipreradamlijeka Peradarstvo Proizvodnjaipreradaduhana dr.sc.IvanKolak,red.prof. dr.sc.IvanKolak,red.prof. dr.sc.StjepanPliesti,izv.prof. dr.sc.DragutinBodakos,izv.pr. dr.sc.HrvojeSoce,red.prof. doc.dr.sc.JaroslavVego doc.dr.sc.SamirKalit mr.sc.JozoGrbavac dr.sc.GordanaKralik,red.prof dr.sc.JureBeljo,red.prof. broj sati Nastavnik i asistent dr.sc.NikolaKezi,red.prof.

Redpredavanja2007./08.

2

STUDIJ PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE NASTAVNI PLAN

I. GODINA

Semestar NAZIV KOLEGIJA KemijaI. MatematikaI. Tehnickafizika Biologija Stranijezik Tjelesnakultura KemijaII. MatematikaII. Inzenjerska termodinamika Elementistrojeva Osnoveinformatike Stranijezik Tjelesnakultura SVEGA: P S V ECTS Nastavnik i asistent dr.sc.IvicaBosnjak,izv.prof. mr.sc.AnitaIvankovi mr.sc.AnitaMartinovi dr.sc.IvanPavlovi,red.prof. mr.sc.LjiljankaKvesi dr.sc.ZoranPrimorac,izv.prof. mr.sc.SlavicaBrki dr.sc.MirjanaSabo,izv.prof. DanijelaPetrovi,prof. AnkaPehar,prof AnaMarijaIvankovi,prof. KarloDzeba,prof. dr.sc.IvicaBosnjak,izv.prof. mr.sc.AnitaIvankovi mr.sc.AnitaMartinovi dr.sc.IvanPavlovi,red.prof. mr.sc.LjiljankaKvesi

I.

I. I. I. I. I. II. II. II. II. II. II. II.

2

2 2

0 2 8 2 0

2

2 2

2 2 2 2 2

dr.sc.GoranHeffer,docent mr.sc.DavorkaSaravanja dr.sc.MilenkoObad,izv.prof. AnkaPehar,prof AnaMarijaIvankovi,prof. KarloDzeba,prof.

2

SveucilisteuMostaru

STRUCNI DODIPLOMSKI STUDIJ - NASTAVNI PLAN

I. GODINA

Red. broj NAZIV KOLEGIJA Matematika Agroklimatologija Nacelauzgojazivotinja Kemija Biometrika Mikrobiologija TZK Agrarnazoologija Anatomijaifiziologija domaihzivotinja Temeljiuzgojabilja Stranijezik Agrarnabotanika Osnoveagroekonomike Osnovepoljoprivrednog strojarst.imehanizacije Biokemija Pedologija SVEGA: semestar i broj sati I. II. ECTS bod Nastavnik i asistent doc.dr.sc.ZoraMarjanovi dr.sc.IvanTursi,doc. dr.sc.S.Ivankovi,izv.prof. VinkoBatini,dipl.ing.agr. dr.sc.IvicaBosnjak,izv.prof dr.sc.ZrinkaKnezovi,doc. dr.sc.ZlataMilakovi,red.prof. KarloDzeba,prof. dr.sc.TihomirFlorijanci,docent dr.sc.IvanBogut,red.prof. mr.sc.JozoGrbavac dr.sc.NevenkoHerceg,izv.prof. AnaMarijaIvankovi,prof.,engl. AnkaPehar,prof.,njemacki dr.sc.JozoRogosi,izv.prof DanijelaPetrovi,prof. dr.sc.VladimirTrnini,red.prof. mr.sc.IvanSpuzevi prof.dr.sc.uroBanaj dr.sc.IvicaBosnjak,izv.prof dr.sc.DomagojRastija,docent

.

2. . . . . 7. 8. . 0. . 2. . . . .

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 -

-

Red. broj

Redpredavanja2007./08.

2

II. GODINA

NAZIV KOLEGIJA Cvjearstvoiukrasnobilje Genetikaioplemenjivanje bilja Fiziologijaiishranabilja Melioracije Voarstvo Stocarstvo Ribarstvo Zastitabilja Povrarstvo Ratarstvo Marketingpoljoprivrednih proizvoda Troskoviiizracuni Izbornipredmet Izbornipredmet SVEGA: semestar i broj sati III. IV. 0 0 0 0 0 0 0 ECTS bod Nastavnik i asistent dr.sc.JakovPehar,red.prof. mr.sc.KaticaArar dr.sc.JureBeljo,red.prof. dr.sc.BlazenkaBerti,prof. AdrijanaMaji,dipl.ing.agr. dr.sc.MateGouza,red.prof. mr.sc.GordanPrskalo doc.dr.sc.DijanaVego PaulinaSaravanja,dipl.ing. dr.sc.StankoIvankovi,izv.prof. dr.sc.IvanBogut,red.prof. dr.sc.JerkoPavlicevi,doc. dr.sc.IvanOstoji,doc. MladenZovko,dipl.ing dr.sc.ZdravkoMatotan ElmaSefo,dipl.ing.agr. doc.dr.sc.NevenkoHerceg,izv. prof. NikolinaIdzakovi,dipl.ing. dr.sc.ZeljkoSuman,red.prof. mr.sc.DamirLjubi dr.sc.MarkoIvankovi,docent

.

2. . . . . 7. 8. . 0. . 2. . .

0 0 0

0

0

0 0 0

2 R. br. . 2. . . . .

SveucilisteuMostaru Nositelj prof.dr.sc.S.Pliesti prof.dr.sc.J.Beljo prof.dr.sc.V.Guberac prof.dr.sc.S.Ivankovi prof.dr.sc.M.Obad prof.dr.sc.M.Mati Satnica 0 0 0 0 0 0 ECTS bod

Izborni predmeti Postupciiopremaufinalizaciji Proizvodnjaipreradaduhana Sjemenarstvoirasadnicarstvo Hranidbadomaihzivotinja Informatikaupoljoprivredi Upravljanjegospodarstvom

Redpredavanja2007./08.

27

DODIPLOMSKI STUDIJ

POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA redoviti profesori: dr.sc.JakovPehar dr.sc.VladimirTrnini dr.sc.MiroslavArapovi dr.sc.ZeljkoSuman dr.sc.MatkoBogunovi dr.sc.TomislavTreer dr.sc.GordanaKralik dr.sc.FerdoBasi dr.sc.VlatkoRupi dr.sc.BogdanCvjetkovi dr.sc.NikolaKezi dr.sc.IvanBogut dr.sc.uroBanaj dr.sc.JureBeljo dr.sc.MatoGoluza dr.sc.MarkoMati dr.sc.IvanPavlovi dr.sc.ZlataMilakovi izvanredni profesori: dr.sc.IvicaBosnjak dr.sc.StankoIvankovi dr.sc.MilanPoljak dr.sc.ZdravkoMatotan dr.sc.SanjaSikora dr.sc.MilanMesi dr.sc.MirjanaSabo dr.sc.GeorgDrezner dr.sc.MilenkoObad dr.sc.ZoranPrimorac dr.sc.BernardKozina dr.sc.Tomislavosi dr.sc.NevenkoHerceg dr.sc.BlazenkaBerti

28

SveucilisteuMostaru

docenti: dr.sc.DijanaVego dr.sc.JasminaMari dr.sc.MihaelaBritvec dr.sc.SamirKalit dr.sc.ZoraMarijanovi dr.sc.GoranHeffer dr.sc.ZrinkaKnezovi dr.sc.IvanOstoji dr.sc.MarkoIvankovi dr.sc.TihomirMilicevi dr.sc.JerkoPavlicevi dr.sc.TihomirFlorijanci dr.sc.IvanTursi dr.sc.DomagojRastija visi asistent: dr.sc.MilanAndrijani

asistenti: mr.sc.Radicaori mr.sc.AnitaIvankovi mr.sc.KaticaArar mr.sc.IvanSpuzevi mr.sc.VisnjaVasilj mr.sc.DamirLjubi mr.sc.JozoGrbavac mr.sc.LjiljankaKvesi mr.sc.AnitaMartinovi mr.sc.TihomirPrusina mr.sc.GordanPrskalo mr.sc.DavorkaSaravanja mr.sc.SlavicaBrki mr.sc.ViktorLasi mlai asistenti: DanijelaPetrovi,prof. PredragIvankovi,dipl.ing.agr. ElmaSefo,dipl.ing.agr. VinkoBatini,dipl.ing.agr. JuricaPrimorac,dipl.ing.agr. AdrijanaMaji,dipl.ing.agr. PaulinaSaravanja,dipl.ing.agr. NikolinaIdzakovi,dipl.ing.agr. MladenZovko,dipl.ing.agr.

Redpredavanja2007./08.

2

znanstveni novaci: AnaSabljo,dipl.ing.agr. Matijaurkovi,dipl.ing.agr. predavaci: AnaMarijaIvankovi,prof. AnkaPehar,prof. KarloDzeba,prof.

POSLIJEDIPLOMSKI ZNANSTVENI STUDIJ

POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA prof. dr.sc. Gordana Kralik prof. dr.sc. urica Vasilj prof. dr.sc. Jakov Pehar prof. dr.sc. Ante Kolega prof. dr.sc. Marko Mati prof. dr.sc. Vjekoslav Selak prof. dr.sc. Vladimir Trnini prof. dr.sc. Stjepan Pliesti prof. dr.sc. Zeljko Suman prof. dr.sc. Dane Kordi prof. dr.sc. Ivan Bogut doc. dr.sc. Zrinka Knezovi doc. dr.sc. Marko Ivankovi doc. dr.sc. Jerko Gunjaca

0 PREDMET I.semestar

SveucilisteuMostaru PREDAVAC prof.dr.sc.GordanaKralik prof.emeritusJakovPehar prof.dr.sc.uricaVasilj doc.dr.sc.JerkoGunjaca doc.dr.sc.ZrinkaKnezovi prof.dr.sc.AnteKolega doc.dr.sc.MarkoIvankovi prof.dr.sc.MarkoMati prof.dr.sc.VladimirTrnini prof.dr.sc.VjekoslavSelak prof.dr.sc.StjepanPliesti prof.dr.sc.ZeljkoSuman prof.dr.sc.MarkoMati prof.dr.sc.VladimirTrnini prof.dr.sc.VjekoslavSelak prof.dr.sc.MarkoMati prof.dr.sc.DaneKordi BROJSATI 22 2 0

Metodologijaznanstvenoistrazivackograda Ekoloskaproizvodnjahrane Biometrikaieksperimentiranje Teorijatroskovaimetodeistrazivanjau poljoprivredi II.semestar Ekonomikaproizvodnje Cuvanjeitransportvoa,groza,vinai povra Marketingiglobalnatrgovina poljoprivrednimproizvodima III.semestar Organizacijaiupravljanjepoljoprivrednim gospodarstvima Analizaposlovanjapoljoprivrednih gospodarstava Izbornipredmet IV.semestar

27 20 0 20 0

Individualnimentorskiradipisanjemagistarskogznanstvenograda UKUPNOSATII.-IV.SEMESTAR00

Uposleniciizvannastave:LjiljaKozul,dipl.iur.;MarijaLasi,dipl. ecc.idipl.novinar;MarijaSmiljani,dipl.ing.agr.;LjiljanaBuli,ecc.; OrnelaCerku,ek.tehnicar;ZdenkaDoli,ek.tehnicar;InesKraljevi, nastavnikpredskolskogodgoja;MaraRamljak,VKkonfekcionar,Janja Raic,ek.tehnicar.

Redpredavanja2007./08.

EKONOMSKI FAKULTET

Dekan: Prodekan: Tajnik: Adresa: Tel. /fax: Studentska sluzba: Tajnik: Dekan: E-mail: dr.sc. Ivan Pavlovi, red. prof. dr.sc. Brano Marki, red. prof. Ruzica Buri, dipl. iur. Ulica Matice hrvatske b. b. , 88000 Mostar + 387 36 355-100 355-101 355-130 355-105 [email protected] sve-mo. ba

2

SveucilisteuMostaru

Ekonomski fakultet Sveucilista u Mostaru poceo je s radom 1971. godine kao Odjeljenje Ekonomskog fakulteta Sarajevo, a od 1976. godine pa sve do danas ustrojen je kao samostalan fakultet. Fakultet je javno visoko uciliste u sastavu Sveucilista u Mostaru, koje ustrojava i izvodi sveucilisne studije, znanstveni i visokostrucni rad u znanstvenom i obrazovnom podrucju ekonomije. Nastava na Fakultetu organizira se i izvodi na dvije razine: a) dodiplomski studij b) poslijediplomski znanstveni studij. Pored ovih studija, Fakultet organizira i provodi postupak obrane doktorskih disertacija.

Nastava na dodiplomskom studiju izvodi se na dvije razine. 1) Poslovna skola, VI/1 stupanj obrazovanja, traje cetiri semestra (dvije godine). Nastavni plan Poslovne skole sadrzi sljedea usmjerenja: (a) Racunovodstvo i financije (b) Menadzment (c) Informatika. Nakon zavrsetka Poslovne skole student stjece zvanje ekonomist. Ovi studenti imaju mogunost nastavka studija na VII/1 stupnju obrazovanja ­ Poslovna ekonomija. 2) Poslovna ekonomija, VII/1 stupan obrazovanja, traje osam semestara (cetiri godine). Nastavni plan Poslovne ekonomije sadrzi sljedea usmjerenja: (a) Financije i racunovodstvo (b) Marketing (c) Poslovna Informatika (d) Financije (e) Marketing i trgovina, (f) Menadzment. Nakon zavrsene Poslovne ekonomije student stjece zvanje diplomirani ekonomist. Diplomirani ekonomisti mogu upisati i dalje nastaviti studije na poslijediplomskim znanstvenim studijama. Uvjeti upisa na VI/1 i VII/1 stupanj obrazovanja Upis na Fakultet vrsi se temeljem natjecaja koji se u mjesecu lipnju tekue godine objavljuje u dnevnom tisku. Za upis je potrebno: - zavrsena cetverogodisnja srednja skola, - polozen razredbeni ispit koji se organizira i provodi na Fakultetu

A. DODIPLOMSKI STUDIJ

Redpredavanja2007./08.

U akademskoj 2007/08 godine Fakultet u prvu godinu studija upisuje ukupno 420 studenata i to: a) b) Poslovna ekonomija (VII/1 stupanj) 100 redovitih studenata uz potporu Ministarstva 50 redovitih studenata koji sami plaaju studije 100 izvanrednih studenata koji sami plaaju studije Poslovna skola (VI/1 stupanj) 120 izvanrednih studenata u Mostaru koji sami plaaju studije 50 izvanrednih studenata u Centru Vitez koji sami plaaju studije

Fakultet organizira i izvodi nastavu za poslijediplomske znanstvene studije iz Poslovne ekonomije sa sljedeim usmjerenjima: (a) Marketing (b) Financije i racunovodstvo (c) Informacijski sustavi (d) Menadzment. Nastava traje cetiri semestra (dvije godine) ne racunajui vrijeme za izradu magistarskog rada. Uvjet za upis je zavrsen fakultet i prosjecna ocjena najmanje 3, 5. Pristupnik koji nije zavrsio ekonomski fakultet dodatno polaze Osnove ekonomije. Nakon obrane magistarskog rada student stjece zvanje magistra ekonomskih znanosti.

B. POSLIJEDIPLOMSKE ZNANSTVENE STUDIJE

SveucilisteuMostaru

RASPORED NASTAVNIKA I ASISTENATA PO PREDMETIMA U SKOLSKOJ 2007/2008

Br. sati nastave u sem. Asistent Broj sati vjezbi u semestru

SVEUCILISNI STUDIJ

Predmet PRVA GODINA I semestar Osnoveekonomije

ECTS

Nastavnik

8

doc.dr.sc.ZeljkoMari

0+0

Matematika

7 7

prof.dr.sc.IvanPavlovi

+0

Informatika

prof.dr.sc.BranoMarki

+0

mr.sc.IgorZivko,asistent BranimirSkoko,ml.asistent NikolaPapac,ml.asistent (0+0) AnelaColak,ml.asistent LjiljankaKvesi,asistent (+0) DamirLucovi,ml.asis., SanellaStipanovi,ml.asis. JelenaBrki,ml.asis., MirelaMabi,ml.asis. (0+0)

Trgovackopravo Engleskijezik(I) Njemackijezik(I) Francuskijezik(I) II semestar Mikroekonomija Statistika Sociologija

2 2 2

prof.dr.sc.HalidKonjhodzi Pred.JadrankaSimunovi V.pred.,mr.sc.SenkaGali Pred.JavorkaAneliRaji

0+0 0+0 0+0 0+0 +0 +0 +0

8 8

prof.dr.sc.JozoBakalar doc.dr.sc.ZoraMarjanovi prof.dr.sc.SlavoKuki

0+0 0+ 0+

mr.sc.Dijanaavar,asistent (0+0) SanellaStipanovi,ml.asis. (0+) mr.sc.MarijaCutura, asistent (0+)

Poslovnaorganizacija Engleskijezik(II) Njemackijezik(II) Francuskijezik(II) DRUGA GODINA III semestar Poduzetnistvo Racunovodstvo

7 2 2 2

Redpredavanja2007./08. prof.dr.sc.DaneKordi Pred.JadrankaSimunovi V.pred.,mr.sc.SenkaGali Pred.JavorkaAneliRaji 8 doc.dr.sc.ZdenkoKlepi prof.dr.sc.VinkoBelak 0+0 0+0 0+ 0+0 0+0 0+0

mr.sc.KaterinaMali Asistent mr.sc.DraganMiseti (0+0) 0+ 0+ 0+

Makroekonomija

8

prof.dr.sc.MilaGadzi

0+0

Marketing Engleskijezik(III) Njemackijezik(III) Francuskijezik(III) IV semestar Poslovnefinancije Javnefinancije Osnovemenadzmenta Seminarskirad(Uvod ustrucniiznanstveni rad)

7 2 2 2

doc.dr.sc.SanjaBijaksi Pred.JadrankaSimunovi Pred.VesnaJurisi Pred.JavorkaAneliRaji

0+0 0+0 0+0 0+0

NikolaPapac,ml.asistent (0+0) Mr.Sc.JosipaGrbavac, asistent MajaLetica,ml.asistent (0+0) mr.sc.KaterinaMali, asistent (0+0) mr.sc.ArnelaBevanda, asistent SandraJelci,ml.asistent (0+0) +0 +0 +0

8 7 7 2

prof.dr.sc.DragoRadi prof.dr.sc.ZeljkoSanti doc.dr.sc.ZdenkoKlepi mr.sc.MiljanTodorovi,v. pred.

0+0 0+ 0+ 0+0

BranimirSkoko,ml.asistent (0+0) BranimirSkoko,ml.asistent (0+) NikolaPapac,ml.asistent (0+) (0+0)

SveucilisteuMostaru

Smjer: Racunovodstvo i financije Financijsko racunovodstvo Smjer: Marketing Ponasanjepotrosaca Smjer: Menadzment Operacijski menadzment Smjer: Poslovna informatika Upravljanjepodacima TREA GODINA V i VI semestar Zajednicki predmeti Monetarnapolitika Financijskeinstitucije itrzista Meunarodna ekonomija Demografijas ekonomikomrada Smjer: Racunovodstvo i financije PoreznisustavBiH Racunovodstveni informacijskisustav 8 prof.dr.sc.IvanLovrinovi prof.dr.sc.MilaGadzi doc.dr.sc.ZeljkoMari doc.dr.sc.LidijaLesko +0 +0 0+0 0+ mr.sc.IgorZivko,asistent (+0) mr.sc.IgorZivko,asistent (+0) NikolaPapac,ml.asistent (0+0) mr.sc.KaterinaMali (0+) prof.dr.sc.SlavoKuki 0+0 mr.sc.MarijaCutura, asistent (0+0) SanellaStipanovi,ml.asis. (0+0) prof.dr.sc.VinkoBelak 0+0 mr.sc.ZeljkoBosnjak, asistent (0+0)

prof.dr.sc.DrazenBarkovi

0+0

prof.dr.sc.DrazenaTomi

0+0

MirelaMabi,ml.asistent (0+0)

prof.dr.sc.ZeljkoSanti prof.dr.sc.DrazenaTomi

0+0 0+0

mr.sc.ZeljkoBosnjak, asistent (0+0) mr.sc.JosipaGrbavac, asistent (0+0)

Izbornipredmet smjera Racunovodstvo financijskihinstitucija Izbornipredmets drugogsmjera Racunovodstvo troskova Izbornipredmet smjera2 Financijska matematika Izbornipredmet smjera Financiranje drustvenihdjelatnosti IzradaProjekta Smjer: Marketing Istrazivanjetrzista Promocija Izbornipredmet smjera Marketingusluga Izbornipredmets drugogsmjera Meunarodni marketing Izbornipredmet smjera2 Kanalidistribucije

Redpredavanja2007./08.

mr.sc.JosipaGrbavac, asistent (0+0) (0+0) mr.sc.JosipaGrbavac, asistent (0+0) AnelaColak,ml.asistent (0+0)

7

doc.dr.sc.ZoraMarijanovi

0+0

2 prof.dr.sc.DanimirGulin

0+0 0+0

prof.dr.sc.IvanPavlovi

0+0

prof.dr.sc.NiksaNikoli

0+0

mr.sc.IgorZivko,asistent (0+0)

2 doc.dr.sc.SandraSoce- Kraljevi prof.dr.sc.MartinBevanda

0+0 mr.sc.ArnelaBevanda, asistent (0+0) mr.sc.MarijaCutura, asistent (0+0) SandraJelci,ml.asistent (0+0) (0+0) SandraJelci,ml.asistent (0+0) mr.sc.ArnelaBevanda, asistent (0+0)

0+0 0+0

prof.dr.sc.ZeljkoSuman

0+0

2 prof.dr.sc.ZeljkoSuman doc.dr.sc.SandraSoce- Kraljevi

0+0 0+0 0+0

8

2

SveucilisteuMostaru doc.dr.sc.SanjaBijaksi 0+0 0+0 mr.sc.DraganMiseti, asistent (0+0) mr.sc.DraganMiseti, asistent (0+0) mr.sc.KaterinaMali, asistent (0+0) (0+0) MirelaMabi,ml.asis (0+0) mr.sc.KaterinaMali (0+0) (0+0)

Izbornipredmet smjera Internetmarketing IzradaProjekta Smjer: Menadzment Menadzmentljudskih potencijala Menadzment ekonomskesigurnosti BiH Izbornipredmet smjera Organizacijsko ponasanje Izbornipredmets drugogsmjera Poslovnoodlucivanje Izbornipredmet smjera2 Menadzment neprofitnih organizacija Izbornipredmet smjera Statistickemetodeza poslovnoupravljanje IzradaProjekta Smjer: Poslovna informatika Poslovniinformacijski sustav Razvojposlovnih aplikacija

doc.dr.sc.LidijaLesko prof.dr.sc.MartinBevanda

0+0 0+0

prof.dr.sc.DaneKordi

0+0

2 doc.dr.sc.ZoraMarijanovi

0+0 0+0

doc.dr.sc.ZdenkoKlepi

0+0

prof.dr.sc.ZoraMarijanovi

0+0

AnelaColak,ml.asisistent (0+0)

2

0+0

prof.dr.sc.BranoMarki prof.dr.sc.BranoMarki prof.dr.sc.DrazenaTomi

0+0 0+0

MirelaMabi,ml.asis. (0+0) JelenaBrki,ml.asistent (0+0)

Izbornipredmet smjera Racunovodstveni informacijskisustav Izbornipredmets drugogsmjera Programiranje Izbornipredmet smjera2 Elektronicko poslovanje Izbornipredmet smjera Poslovnoodlucivanje IzradaProjekta CETVRTA GODINA VII i VIII semestar Zajednicki predmeti Narodnogospodarstvo Meunarodna ekonomija Demografijas ekonomikomrada Meunarodno trgovackopravo Smjer: Financijskoracunovodstveni Revizija Menedzersko racunovodstvo Fiskalnisustavi

Redpredavanja2007./08.

mr.sc.JosipaGrbavac, asistent (0+0) (0+0) JelenaBrki,ml.asis (0+0) MirelaMabi,ml.asistent (0+0)

prof.dr.sc.DrazenaTomi

0+0

2 prof.dr.sc.DrazenaTomi prof.dr.sc.BranoMarki prof.dr.sc.DrazenaTomi

0+0 0+0

0+0

2

doc.dr.sc.ZoraMarjanovi

0+0 0+0

MirelaMabi,ml.asis (0+0)

7 7 7 7

doc.dr.sc.ZeljkoMari doc.dr.sc.ZeljkoMari doc.dr.sc.LidijaLesko prof.dr.sc.BranimirLuksi

0+0 0+0 0+0 0+0

mr.sc.Dijanaavar,asistent (0+0) mr.sc.IgorZivko,asistent (0+0) mr.sc.DijanaCavar,asistent 0+0 mr.sc.MarinkoJurilj, asistent (+)

7 7 7

prof.dr.sc.IvanVujevi prof.dr.sc.VinkoBelak prof.dr.sc.ZeljkoSanti

0+0 0+0 +0

MajaLetica,ml.asistent (0+0) MajaLetica,ml.asistent mr.sc.ZeljkoBosnjak (+) BranimirSkoko,ml.asistent (+0)

0

7

SveucilisteuMostaru prof.dr.sc.VinkoKandzija +0 mr.sc.IgorZivko.asist. (+0) mr.sc.KaterinaMali, asistent (+) mr.sc.ArnelaBevanda, asistent (0+0) DamirLucovi,ml.asistent 0+0

Poslovnapolitika banaka Smjer: Marketing Marketing menadzment Promocija Marketing informacijskisustav Smjer: Poslovna informatika Prognoziranje isimulacijsko modeliranje Ekspertnisustavi Softverskoinzenjerstvo Racunalnemreze Izborni predmeti: Ekonomikaevropske unije

, ,

prof.dr.sc.uroBeni prof.dr.sc.MartinBevanda prof.dr.sc.BranoMarki

0+0 0+0 0+0

7 7 7 7

prof.dr.sc.MarkoSilj prof.dr.sc.VojoVisekruna prof.dr.sc.PeroMarjanovi prof.dr.sc.DrazenaTomi prof.dr.sc.MarkoSilj

0+0 0+0 0+0 0+0

DamirLucovi,ml.asistent (0+0) JelenaBrki,ml.asist. (0+0) JelenaBrki,ml.asist. (+) DamirLucovi,ml.asistent (0+0) BranimirSkoko,ml.asistent (0+0)

prof.dr.sc.VinkoKandzija

0+0

Redpredavanja2007./08.

RASPORED NASTAVNIKA PO PREDMETIMA NA POSLOVNOJ SKOLI U 2007/2008

Predmet PRVA GODINA Zajednicki predmeti Poslovnamatematika Poslovnastatistika Uvoduinformatiku prof.dr.sc.IvanPavlovi doc.dr.sc. ZoraMarjanovi prof.dr.sc.BranoMarki 0+0 0+0 0+0 AnelaColak,ml.asistent (0+0) SanellaStipanovi,ml.asistent (0+0) DamirLucovi,ml.asistent MirelaMabi,ml.asis. JelenaBrki,ml.asist. (0+0) mr.sc.JosipaGrbavac,asistent MajaLetica,ml.asistent (0+0) mr.sc.Dijanaavar,asistent (+0) + + + JelenaBrki,ml.asist. 0+0 mr.sc.KaterinaMali,asistent (0+) IgorZivko (0+0) mr.sc.MarinkoJurilj, asistent (+0) BranimirSkoko,ml.asistent (0+) Nastavnik Br. sem. Asistent

Osnoveracunovodstva Osnovemikroekonomije Engleskijezik Njemackijezik Francuskijezik Informatika ProgramiranjeI Poslovnaorganizacija Management Ekonomikapoduzea Trgovackopravo Racunovodstvo i financije Osnovefinancija

prof.dr.sc.VinkoBelak prof.dr.sc.JozoBakalar Pred.JadrankaSimunovi Mrsc.SenkaGali Pred.JavorkaAneliRaji prof.dr.sc.DrazenaTomi prof.dr.sc.DaneKordi

0+0 +0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0

prof.dr.sc.DaneKordi prof.dr.sc.BranimirLuksi

0+0 0+0

prof.dr.sc.ZeljkoSanti

0+0

2

Predmet

SveucilisteuMostaru Nastavnik prof.dr.sc.BranimirLuksi Br. sem. 0+0 Asistent mr.sc.MarinkoJurilj, asistent (+0) mr.sc.MarinkoJurilj, asistent (0+) (+)

Trgovackopravo Turizam Poslovnopravouturizmu Talijanskijezik

prof.dr.sc.BranimirLuksi Pred.JavorkaAneliRaji

0+0 0+0

DRUGA GODINA Zajednicki predmeti Marketing Engleskijezik Njemackijezik Francuskijezik Informatika Projektiranjeinformacijskih sustava ProgramiranjeII Bazepodataka Elektronickoposlovanje Racunalnemreze Komunikologija doc.dr.sc.SanjaBijaksi Pred.JadrankaSimunovi Pred.VesnaJurisi Pred.JavorkaAneliRaji prof.dr.sc.PeroMarjanovi prof.dr.sc.BranoMarki prof.dr.sc.DrazenaTomi prof.dr.sc.BranoMarki prof.dr.sc.DrazenaTomi prof.dr.sc.MarkoSilj prof.dr.sc.SlavoKuki 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 mr.sc.ArnelaBevanda SandraJelci,ml.asistent + + + JelenaBrki,ml.asist. + JelenaBrki,ml.asis. (0+0) MirelaMabi,ml.asis. (0+0) MirelaMabi,ml.asistent (0+0) DamirLucovi,ml.asistent (0+0) mr.sc.MarijaCutura,asistent (0+) mr.sc.JosipaGrbavac,asistent (0+0) mr.sc.ArnelaBevanda,asistent BranimirSkoko,ml.asistent (0+0)

Racunovodstveniinformacijski prof.dr.sc.DrazenaTomi sustavi Management Financijskimenadzment prof.dr.sc.DragoRadi

0+0

Predmet

Redpredavanja2007./08. Nastavnik doc.dr.sc.ZenkoKlepi, asistent prof.dr.sc.DaneKordi Br. sem. 0+0 0+0 0+0 doc.dr.sc.LidijaLesko prof.dr.sc.BranoMarki prof.dr.sc.DrazenaTomi prof.dr.sc.VinkoBelak prof.dr.sc.DragoRadi prof.dr.sc.VinkoBelak prof.dr.sc.VinkoBelak 0+0 0+0

Asistent

Menadzmentmalihpoduzea Pokretanjenovogposla (Businessplan) Strategijanovihposlova Menadzmentljudskihresursa Elektronickoposlovanje Racunovodstvo i financije Financijskoracunovodstvo Financijskimenadzment Platnipromet Menadzerskoracunovodstvo

NikolaPapac,ml.asistent (0+0) NikolaPapac,ml.asistent (0+0) NikolaPapac,ml.asistent (0+) mr.sc.DraganMiset,asistent (0+) MirelaMabi,ml.asistent (0+0) mr.sc.ZeljkoBosnjak,asistent (0+0) mr.sc.ArnelaBevanda,asistent BranimirSkoko,ml.asistent (0+0) (0+0) mr.sc.MiroDzakula mr.sc.ZeljkoBosnjak,asistent MajaLetica,ml.asistent (0+0) mr.sc.JosipaGrbavac,asistent (0+0) mr.sc.ZeljkoBosnjak,asistent (0+0) (+0) (0+) (0+) (0+0) (0+) (+)

0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0

Racunovodstveniinformacijski prof.dr.sc.DrazenaTomi sustavi Analitickaknjigovodstva Turizam Turistickageografija Poslovanjeturistickihagencija prof.dr.sc.NevenkaCavlek Menadzmentuturizmu Elektronickoposlovanje Ekonomikauturizmu Talijanskijezik doc.dr.sc.ZdenkoKlepi prof.dr.sc.BranoMarki prof.dr.sc.DrazenaTomi prof.dr.sc.DaneKordi Pred.JavorkaAneliRaji prof.dr.sc.VinkoBelak

SveucilisteuMostaru

NASTAVNICI I SURADNICI

Redoviti profesori: dr.sc. Jozo Bakalar dr.sc. Vinko Belak dr.sc. uro Beni dr.sc. Martin Bevanda dr.sc. Marin Buble dr.sc. Branimir Luksi dr.sc. Vinko Kandzija dr.sc. Halid Konjhodzi dr.sc. Dane Kordi dr.sc. Slavo Kuki dr.sc. Pero Marijanovi dr.sc. Brano Marki dr.sc. Ivan Pavlovi dr.sc. Zeljko Suman dr.sc. Vojo Visekruna dr.sc. Ivan Vujevi Docenti: dr.sc. Sanja Bijaksi dr.sc. Zdenko Klepi dr.sc. Sandra Soce-Kraljevi dr.sc. Lidija Lesko dr.sc. Zeljko Mari dr.sc. Zora Marijanovi

Visi predavaci: mr.sc. Senka Marinci, prof. mr.sc. Miljan Todorovi

Predavaci: Javorka Aneli-Raji, prof. Vesna Jurisi, prof. Jadranka Simunovi, prof.

Izvanredni profesori: dr.sc. Mila Gadzi dr.sc. Ivan Lovrinovi dr.sc. Drago Radi dr.sc. Zeljko Santi dr.sc. Marko Silj dr.sc. Drazena Tomi

Asistenti:

Redpredavanja2007./08.

Mlai asistenti: Jelena Brki Anela Colak Sandra Jelci Damir Lucovi Mirela Mabi Nikola Papac Maja Pehar Branimir Skoko Sanella Stipanovi

mr.sc. Zeljko Bosnjak mr.sc. Arnela Bevanda mr.sc. Marija Cutura mr.sc. Dijana avar mr.sc. Mijo Dzakula mr.sc. Josipa Grbavac mr.sc. Danijela Hrka mr.sc. Marinko Jurilj mr.sc. Ljiljanka Kvesi mr.sc. Katerina Mali mr.sc. Dragan Miseti mr.sc. Igor Zivko

DJELATNICI: Ruzica Buri, Lenka Cvitkovi Veselka Dragicevi-Kolar, Ljuba Dzidi, Jasminka Gilja, Arijana Laura, Lucija Peri, Davorka Prskalo, Marija Prusina, Tomislav Puji, Zdravka Smiljani, Zorana Susac, Ilinka Zovak.

SveucilisteuMostaru

NASTAVNICI I SURADNICI POSLIJEDIPLOMSKIH ZNANSTVENIH STUDIJA POSLOVNE EKONOMIJE 2006. ­ 2008. GODINE

Nazivpredmeta Nastavnik

Metodologijaistrazivanja Mikroekonomija Menadzment Kvantitativnemetodezaposlovnoupravljanje Marketing Financijskeinstitucijeitrzista Poslovnestrategije Menadzerskiinformacijskisustav Projektiranjeorganizacije Vanjskatrgovina Politikacijena

prof.dr.sc.SlavoKuki prof.dr.sc.JozoBakalar prof.dr.scDaneKordi prof.dr.sc.MarinBuble prof.dr.sc.IvanPavlovi prof.dr.sc.ZoranBabi prof.dr.sc.TanjaKesi prof.dr.sc.VladoLeko prof.dr.sc.MilaGadzi doc.dr.sc.ZelimirDulci prof.dr.sc.BranoMarki prof.dr.sc.ZeljkoPanian prof.dr.sc.DaneKordi prof.dr.sc.MarinBuble prof.dr.sc.IvoAndrijani prof.dr.sc.JozoBakalar prof.dr.sc.IvanPavi

Redpredavanja2007./08. prof.dr.sc.SlavoKuki

7

Ponasanjekupacaipotrosaca Meunarodnimarketing Financijskimenadzment Menadzerskoracunovodstvo Meunarodnefinancije

prof.dr.sc.ZeljkoSuman prof.dr.sc.DragoRadi prof.dr.sc.VladoVeselica prof.dr.sc.VinkoBelak prof.dr.sc.VinkoKandzija

Financijskoracunovodstvo Projektiranjeinformacijskihsustava Bazepodatakaiupravljanjebazama Sustavizapodrskuodlucivanju Informacijsketehnologije Menadzmentljudskihpotencijala Poslovnoodlucivanje Organizacijskoponasanje doc.dr.sc.ZoraMarijanovi prof.dr.sc.DaneKordi prof.dr.sc.ZeljkoPanian prof.dr.sc.DrazenaTomi prof.dr.sc.BranoMarki prof.dr.sc.DrazenaTomi prof.dr.sc.BranoMarki prof.dr.sc.MarkoSilj prof.dr.sc.PeroMarijanovi

Redpredavanja2007./08.

GRAEVINSKI FAKULTET

Dekan: Prodekan za nastavu: Prodekan za znanost: Tajnik fakulteta: Adresa: Telefon: Fax: Tajnistvo: Studentska referada: Knjiznica: E-mail: dr.sc. Ivo Colak, izv. prof. dr.sc. Ivan Lovri, v. d. dr.sc. Mladen Glibi, izv. prof. Branka Sunji, dipl. iur. Ulica kralja Zvonimira 14, 88000 Mostar ++387 36 355-000 355-001 355-003 355-010 355-014 [email protected] net. ba

0

SveucilisteuMostaru

Graevinskifakultetuakademskoj2007./2008.godiniupisuje0redovitih studenatazakojesredstvaosiguravaMinistarstvoprosvjete,znanosti,kulturei sportai0redovitihstudenatakojisamiplaajusvojstudij. Uvjeti za upis: -zavrsenacetverogodisnjasrednjaskola, -vrednovanjeopeguspjehaiprosjekaocjenaizmatematikeifizike. (IzNatjecajazaupis) GraevinskifakultetuMostarujevisokoskolskaustanovaupodrucjugraevinarstva.Fakultetjepoceosradom.rujna78.,asluzbenojeregistriran. svibnja7.godineRjesenjemPrivrednogsudauMostarubrojU-28/7. OdpocetkadjelovanjaFakultetnastojiusvakompogledupostatidiojedinstvenogeuropskogvisokoobrazovnogsustavaiprostora.FakultetjesazreoiupotpunostiuskladiosvojnastavniplaniprogramsnacelimaBolonjskedeklaracije. Temeljemtogaodakademske200./200.studijGraevinarstvaustrojenje udvijerazine:preddiplomskistudijutrajanjuodtrigodine(80ECTSbodova) idiplomskistudijutrajanjuoddvijegodine(20ECTSbodova). ZadaeFakultetasu: -organiziranjeiobavljanjeznanstveno-nastavnogradazaobrazovanjekadrovasvisokomstruc-nomspremomzapotrebegospodarskihidrugihjavnih djelatnosti u podrucju graevinarstva sa zvanji-ma: diplomirani inzenjer graevinarstva,prvostupnikgraevinarstvaimagistargraevinarstva, - organiziranje i obavljanje znanstvenoistrazivackog rada za stjecanje znanstvenogstupnjadoktoraznanosti, - organiziranje sustavnog praenja i koristenja znanstvenih dostignua, te pripremakadrovazasamostalanznanstvenoistrazivackirad, -osiguravanjeuvjetazaizraduudzbenikaiprirucnikazapotrebeznanstvenonastavnogprocesa, -usklaivanje,neposrednoiliprekodrugihinstitucija,potrebagospodarstvasa suvremenimznanstvenimitehnickimrazvojem,

Redpredavanja2007./08.

-suradnjasdrugimznanstvenoistrazivackiminstitucijamaivisokimucilistima u zemlji i inozemstvu kako u organiziranju i unapreivanju zajednickih znanstvenoistrazivackih projekata tako i u znanstveno-nastavnom procesu. U tom pogledu posebno je dobra suradnja s Graevinsko-arhitektonskim fakultetomSveucilistauSplituizRepublikeHrvatske. NaGraevinskomfakultetudjelujukatedre: -zamatematiku,fizikuigeometriju, -zamehaniku,materijaleikonstrukcije, -zageologijuigeotehniku, -zaprometnice,organizaciju,tehnologijuiekonomikugraenja, -zahidrotehniku. Od2.veljace2007.trajeizgradnjazgradeGraevinskogfakultetaSveucilista uMostaru,zakojujesredstvaosiguralaVladaRepublikeHrvatskeusklopuIfaze investiranjeuobjektekampusaSveucilistauMostaru.Ocekujesedanasfakultet svojznanstveno-nastavni,znanstveno-istrazivackiiradnastrucnimprojektima nastavi,usvojojnovojzgradi,spocetkomakademske2008./200.godine.

2

SveucilisteuMostaru

Nastavni plan za akademsku 2007./2008. godinu

I. GODINA

Red. Broj . Naziv predmeta MatematikaI Predmetni nastavnik i asistent Semestar I + II ECTS 0.0

2.

.

. . . 7.

dr.sc.VladoCigi, redovitiprofesor AntonVrdoljak,prof.mat., mlaiasistent Fizika mr.sc.JozoLjubi, visipredavac BozoPenavi,prof.fiz., mlaiasistent Nacrtnageometrija mr.sc.KarmelaMileti, visipredavac ValentinaIvankovi,dipl.ing., mlaiasistent Osnovegeologijei dr.sc.TomislavIvankovi, petrografije redovitiprofesor Mr.AmiraGali,predavac Uporabaracunala dr.sc.PeroMarijanovi, redovitiprofesor mr.sc.GoranSunji,asistent dr.sc.JaroslavVego, Uvodu graditeljstvo izvanredniprofesor MatematikaII dr.sc.VladoCigi, redovitiprofesor AntonVrdoljak,prof.mat., mlaiasistent dr.sc.PeroMarijanovi, redovitiprofesor AnelaColak,prof.mat., mlaiasistent dr.sc.ZdravkaBozikov, izvanredniprofesor RenataIvelja,dipl.ing., mlaiasistent

+

.0

2+2

.0

2+ + 2+0 +

. . 2.0 0.0

8.

Vjerojatnosti statistika Primijenjena geometrija

2+2

.0

.

2+2

.0

0. MehanikaI

Redpredavanja2007./08. mr.sc.ZvonimirMiseti, visipredavac mr.sc.ZeljkoRozi,asistent PericaMandi,dipl.ing., mlaiasistent mr.sc.PetarCerovac, visipredavac DaliborMarinci,dipl.ing., mlaiasistent IvanLesko,dipl.ing., mlaiasistent

2+ .0

.

Geodezija

2+2

.0

Ukupno:

+

2+

0.0

II. GODINA

Red. Broj . 2. Naziv predmeta MehanikaII Otpornost materijalaI GraevnastatikaI Predmetni nastavnik i asistent dr.sc.SimunBogdan, izvanredniprofesor mr.sc.MladenKozul,asistent dr.sc.IvoColak, izvanredniprofesor DraganKati,dipl.ing., mlaiasistent dr.sc.AnteMihanovi, redovitiprofesor mr.sc.VlahoAkmadzi, asistent MladenKustura,dipl.ing., mlaiasistent dr.sc.HrvojeSoce, redovitiprofesor mr.sc.KresimirSaravanja, predavac DavorPopi,dipl.ing., mlaiasistent dr.sc.VesnaDeni-Juki, docent mr.sc.GordanPrskalo,asistent Semestar III +2 +2 IV ECTS .0 .0

.

2+2

.0

.

Graevinski materijaliI

+2

7.0

.

Hidrologija

2+2

.0

.

SveucilisteuMostaru NastavniksaSveuc.uMostaru NastavniksaSveuc.uMostaru NastavniksaSveuc.uMostaru 2+0 2+0 2+0 2+0 2.0 2.0 2.0 2.0

AnaMarijaIvankovi,prof., predavac AnkaPehar,prof.,predavac NAPOMENA:Studentmoraizabratiminimalnoizbornipredmet! 7. Otpornost dr.sc.IvoColak, materijalaII izvanredniprofesor DraganKati,dipl.ing., mlaiasistent 8. GraevnastatikaII dr.sc.AnteMihanovi, redovitiprofesor mr.sc.VlahoAkmadzi, asistent MladenKustura,dipl.ing., mlaiasistent Hidromehanika dr.sc.ZoranMilasinovi, . redovitiprofesor MirnaRaic,dipl.ing., mlaiasistent dr.sc.PeroMarijanovi, 0. Mehanikatlai temeljenje redovitiprofesor mr.sc.MajaPrskalo,asistent mr.sc.IvanaDomljan,asistent dr.sc.JaroslavVego, . Elementi visokogradnje izvanredniprofesor dr.sc.DarovanTusek izvanredniprofesor RobertRaguz,dipl.ing., mlaiasistent IvanaLuki,dipl.ing, znanstveninovak Ukupno: +0

Izbornipredmeti: .Osnoveposl. ekonomije .2Osnoveprava .Sociologija rada .Stranijezik

2+2

.0

+2

.0

+

7.0

+2

.0

2+2

.0

+

0.0

Redpredavanja2007./08.

III. GODINA

Red. Broj . Nazivpredmeta Osnovebetonskih konstrukcija Osnovedrvenih konstrukcija Proizvodnjau graevinarstvu Predmetninastavnikiasistent dr.sc.MladenGlibi, izvanredniprofesor ZeljkoMikuli,dipl.ing., mlaiasistent dr.sc.MladenGlibi, izvanredniprofesor mr.sc.Draganubela,asistent dr.sc.VladoMajstorovi, redovitiprofesor mr.sc.LadislavBevanda, asistent mr.sc.IvanaDomljan, asistent DraganKati,dipl.ing., mlaiasistent dr.sc.MatoGoluza, redovitiprofesor TatjanaDzeba,dipl.ing., mlaiasistent dr.sc.VladoMajstorovi, redovitiprofesor mr.sc.LadislavBevanda, asistent mr.sc.IvanaDomljan, asistent DraganKati,dipl.ing., mlaiasistent dr.sc.IvoLozi, redovitiprofesor dr.sc.IvanLovri,asistent dr.sc.HrvojeSoce, redovitiprofesor ZeljkoMikuli,dipl.ing., mlaiasistent Semestar V VI +2 ECTS 7.0

2. .

2+2 2+

.0 .0

.

Vodoopskrbai kanalizacija Organizacijagraenja

2+2

.0

.

+

.0

. 7.

Ceste Osnovemetalnih konstrukcija

2+2 +2

.0 .0

8.

SveucilisteuMostaru dr.sc.ZoranMilasinovi, redovitiprofesor mr.sc.GordanPrskalo,asistent dr.sc.AlenHarapin, izvanredniprofesor mr.sc.GoranSunji,asistent MarioJurisi,dipl.ing., mlaiasistent dr.sc.MijoVranjes, izvanredniprofesor mr.sc.MajaPrskalo,asistent dr.sc.DusanMarusi, redovitiprofesor dr.sc.IvanLovri,asistent BorisCutura,dipl.ing, znanstveninovak dr.sc.VladoCigi, redovitiprofesor AntonVrdoljak,prof.mat., mlaiasistent dr.sc.MladenGlibi, izvanredniprofesor ZeljkoMikuli,dipl.ing., mlaiasistent dr.sc.AnteMihanovi, redovitiprofesor mr.sc.MladenKozul,asistent dr.sc.PeroMarijanovi, redovitiprofesor mr.sc.MajaPrskalo,asistent Ukupnoizbornipredmeti:

Izbornipredmeti: 8.Hidrotehnicke graevine 8.2Mostovi

2+

.0

8.Lukeipomorske graevine 8. Zeljeznice

2+2 2+2

.0 .0

8.Primijenjena matematika

2+

.0

2+2 2+2

.0 .0

8.Betonske konstrukcijeI 8.7Dinamika konstrukcijaipotresno inzenjerstvo 8.8Geotehnicko inzenjerstvo

2+2

.0

2+2

.0

NAPOMENA: Studentmoraizabrati minimalno(cetiri) izbornapredmeta(min. 8ECTS) . Zavrsnirad* *Satioptereenja nastavnikapostudentu nisuuracunatiuukupnu sumusati Ukupno:

min. 8+ 0+2.

min.8 .0

min. +0 +0.

0.0

Redpredavanja2007./08.

7

IV. GODINA

Red. Broj . 2. Naziv predmeta BetonskekonstrukcijeI Predmetni nastavnik i asistent Semestar V + +2 VI 2+ ECTS 0.0 .0

.

. . .

7. 8. .

dr.sc.MladenGlibi, izvanredniprofesor mr.sc.Draganubela,asistent MetalnekonstrukcijeI dr.sc.HrvojeSoce, redovitiprofesor ZeljkoMikuli,dipl.ing., mlaiasistent Organizacijaitehnologija dr.sc.VladoMajstorovi, graenja redovitiprofesor mr.sc.LadislavBevanda, asistent mr.sc.IvanaDomljan, asistent DraganKati,dipl.ing., mlaiasistent Prometnatehnika dr.sc.IvoLozi, redovitiprofesor dr.sc.IvanLovri,asistent Mehanikastijena dr.sc.PeroMarijanovi, redovitiprofesor Mr.AmiraGali,predavac Zgradarstvo dr.sc.JaroslavVego, izvanredniprofesor RobertRaguz,dipl.ing., mlaiasistent IvanaLuki,dipl.ing, znanstveninovak Gospodarenjeprostorom dr.sc.DarovanTusek izvanredniprofesor Hidrotehnickegraevine dr.sc.ZoranMilasinovi, redovitiprofesor mr.sc.GordanPrskalo,asistent Mostovi dr.sc.AlenHarapin, izvanredniprofesor mr.sc.GoranSunji,asistent MarioJurisi,dipl.ing., mlaiasistent

+2

8.0

+2 2+2 2+2

.0 .0 .0

2+0 +2 2+2

2.0 .0 .0

8 0.

SveucilisteuMostaru + +2 2+ .0 .0 .0

Rijecneipomorskelukei dr.sc.MijoVranjes, graevine izvanredniprofesor mr.sc.MajaPrskalo,asistent . Hidrotehnickisustavi dr.sc.JureMargeta, redovitiprofesor mr.sc.ZeljkoRozi,asistent dr.sc.ZoranMilasinovi, 2. Zastitaiprocisavanje voda izvanredniprofesor IvanGoluza,dipl.ing., mlaiasistent . Poslovanjeiinvesticijeu dr.sc.SnjezanaKnezi, graditeljstvu izvanredniprofesor Ukupno:

2+ 8+ +

.0 70.0

Redpredavanja2007./08.

NASTAVNICI I SURADNICI

Redoviti profesori: dr.sc.VladoCigi, dr.sc.MatoGoluza dr.sc.TomislavIvankovi dr.sc.IvoLozi dr.sc.VladoMajstorovi dr.sc.JureMargeta dr.sc.PeroMarijanovi dr.sc.DusanMarusi dr.sc.AnteMihanovi dr.sc.ZoranMilasinovi dr.sc.JakovPehar,emeritus dr.sc.HrvojeSoce Docent: dr.sc. Vesna Deni-Juki

Visi predavaci: mr.sc.PetarCerovac mr.sc.JozoLjubi mr.sc.ZvonimirMavar mr.sc.KarmelaMileti mr.sc.ZvonimirMiseti

Izvanredni profesor: dr.sc.SimunBogdan dr.sc.ZdravkaBozikov dr.sc.IvoColak dr.sc.MladenGlibi dr.sc.AlenHarapin dr.sc.SnjezanaKnezi dr.sc.DarovanTusek dr.sc.JaroslavVego dr.sc.MijoVranjes

Predavac: Mr. Amira Gali

prof. predavac: Ana Marija Ivankovi Anka Pehar mr.sc.KresimirSaravanja

0

SveucilisteuMostaru

Asistenti: dr.sc.IvanLovri mr.sc.VlahoAkmadzi mr.sc.LadislavBevanda mr.sc.Draganubela mr.sc.IvanaDomljan mr.sc.MladenKozul mr.sc.GordanPrskalo mr.sc.MajaPrskalo mr.sc.ZeljkoRozi mr.sc.GoranSunji

DavorPopi,dipl.ing. RobertRaguz,dipl.ing. MirnaRaic,dipl.ing. AntonVrdoljak,prof.mat.

Znanstveni novak Boris Cutura, Ivana Luki

Mlai asistenti: TatjanaDzeba,dipl.ing. IvanGoluza,dipl.ing. ValentinaIvankovi,dipl.ing. RenataIvelja,dipl.ing. MarioJurisi,dipl.ing. DraganKati,dipl.ing. MladenKustura,dipl.ing. IvanLesko,dipl.ing. PericaMandi,dipl.ing. DaliborMarinci,dipl.ing. ZeljkoMikuli,dipl.ing. BozoPenavi,prof.fiz.

DJELATNICI

Redpredavanja2007./08.

BrankaSunji,dipl.iur.-TajnikFakulteta MarijanaGoluza-tajnicadekana JerinaRotim,dipl.iur.-voditeljicastudentskereferade MarijaMajaRaso-voditeljicaracunovodstva KrunoslavaMirkovi-voditeljica EditaSoce-voditeljicakabinetazainzenjerskomodeliranje MateLovri-domar MarijaLovri-domacica AngelinaSoldo-cistacica

Redpredavanja2007./08.

MEDICINSKI FAKULTET

Dekan: Prodekani: Adresa: Tel. /fax: dr.sc. Ljerka Ostoji, red. prof. dr.sc. Ante Kvesi, izv. prof. dr.sc. Miro Jakovljevi, red. prof. Kralja Petra Kresimira IV. b. b. , +387 36 341-994 341-995 [email protected] ba www. mefmo. ba

E-mail: Web-stranica:

SveucilisteuMostaru

Medicinski fakultet u akademskoj 2007. /2008. godini upisuje 45 redovitih studenta. Uvjeti za upis: zavrsena cetverogodisnja srednja skola vrednovanje opeg uspjeha i prosjeka ocjena iz fizike, kemije i biologije provjera testom iz fizike, kemije i biologije. (Iz Natjecaja za upis)

Red. br.

Redpredavanja2007./08.

I. GODINA STUDIJA

NAZIV KOLEGIJA Semestar i broj sati I . Uvodumedicinu 38+30+22 II 0 Asistenti Nastavnici ECTS bodovi

2. .

10+10+40 Medicinska informatika Biologijastanice 86+52+42 igenetika

. .

Histologijai embriologija Anatomija

0 0

.

Engleskijezik

30

prof.dr.ZarkoSanti,prof.dr.Slavko , Kuki,prof.dr.AnteKvesi,doc. dr.sc.MonikaTomi,doc.dr.sc.Dara Glamuzina,dr.sc.HelenaSkobi,dr.sc. IvoCuri,mr.sc.ZoranRebac,mr.sc. DijanaZelenika, mr.sc.VajdanaTomi,dr.med.Alen Latinci,dr.med.GoranMoro,dr.med. ZdravkoPandza,glavnihmedicinskih sestarasaodjelaKB prof.dr.sc.JadrankaBozikov,prof.dr. , Zoranogas,dr.med.BozoPetrov 0 prof.dr.sc.BojanPoli,prof.dr.Stipan ,8 Jonji,prof.dr.sc.VesnaCrnek,prof. dr.sc.EsterPugel,dr.med.Jurica Arapovi,dr.med.HrvojeSimi,Biljana Zafirova,ing.tehn. 46+46+43 prof.dr.sc.MirnaSaragaBabi,prof. 0,8 dr.sc.DamirSapunar,mr.sc.Violeta Solji,dr.med.KatarinaVukojevi 60+62+88 prof.dr.sc.LjerkaOstoji,prof.dr.sc. 2,8 DragicaBobinac,prof.dr.sc.Zdenko Ostoji,prof.dr.sc.IrenaPintari,prof. dr.sc.IvanVinter,doc.dr.sc.Ivana Mari,doc.dr.sc.GordanaStarcevi 30 IvanaGrbavac,prof. 2,

SveucilisteuMostaru

II. GODINA STUDIJA

Red. br. NAZIV KOLEGIJA Semestar i broj sati I . Medicinska kemijai biokemija Fiziologijai biofizika 90+45+45 II 0 Nastavnici Asistenti 0,2 ECTS bodovi

2.

76+52+52

.

Fiziologija ibiokemija mjenetvari

0

.

Temelji neuroznanosti

0

. . 7. 8.

Medicinska psihologija Imunologija Engleskijezik Izbornipredmet

0 0 0 0

prof.dr.sc.IvanaCepelak,prof.dr.sc. TihanaZani,doc.dr.sc.ZoraPili, IvankaColak,dipl.ing.biok. NevenkaJeli,dipl.ing.kem. 0 prof.dr.sc.FilipCulo,prof.dr.sc. ZlatkoTrobonjaca,prof.dr.sc. EminaNakas,prof.dr.sc.Jadranka Tocilj,doc.dr.sc.InesDrenjancevi, doc.dr.sc.DarioFaj,prof.dr.sc.M. Kasabasidr.med.,T.Kelava,dr. med.Ivanavar 80+40+30 prof.dr.sc.MiraJadri Winterhalter,prof.dr.sc.FilipCulo, prof.dr.sc.EminaNakas,prof.dr.sc. JasminkoHuski,prof.dr.sc.Zlatko Trobonjaca,dr.sc.RadivojJadri,dr. med.Ivanavar 20+56+24 prof.dr.sc.Zoranogas, prof.dr.sc.IvicaGrkovi, dr.sc.MajaVali, mr.sc.GoranKardum,dr.med. RenataPecoti,dr.med.Maristela Sak 15+15+15 prof.dr.sc.VladimirGruden, LovorkaBrajkovi,prof. 16+26+8 prof.dr.sc.DragoBatini,dr.sc. VesnaLukinovi, 30 prof.dr.sc.IzabelaRaguz 10+10+10 prof.dr.sc.SinisaVolarevi, prof.dr.sc.JadrankaTocilj

7,

8,

,

2, , 2, 2,8

Red. br. NAZIV KOLEGIJA

Redpredavanja2007./08.

7

III. GODINA STUDIJA

Semestar i broj sati I . Patologija 70+70+70 II 0 Nastavnici Asistenti prof.dr.sc.SnjezanaTomi,prof. dr.sc.IvanaKuzmi,prof.dr.Merica Glavina, doc.dr.sc.ValdiPesutimr.sc.dr. VioletaSolji,dr.medMijoGolemac, dr.med.MirelaCarapina prof.dr.sc.ZdenkoKovac,prof.dr.sc. MilivojBorani, ilokalniasistenti prof.dr.sc.SmiljaKaleni,prof.dr.sc. MajaAbram,dr.med.SanjaJakovac prof.dr.sc.MladenBoban,prof.dr.sc. MarijanKlarica,prof.dr.sc.Gordana Zupan,dr.med.IvicaBrizi prof.dr.sc.MirkoGruji,prof.dr.sc. LjuboSimi,prof.dr.sc.ZarkoSanti, prof.dr.sc.BrankoBakula,prof.dr.sc. IlijaKuzman,dr.sc.HelenaSkobi, dr.sc.IvoCuriilokalniasistenti. prof.dr.sc.MiroJakovljevi,prof. dr.sc.VladoJuki,doc.dr.sc.Dragan Babi,dr.sc.HelenaSkobi,mr.sc. MiroKlari,mr.sc.BorisMaslov,dr. med.VedranaHoffman,dr.med. KaticaNikoli,dr.med.Marko Martinac,LovorkaBrajkovi,prof. ,

bodovi

ECTS

2. . . .

Patofiziologija Mikrobiologija Farmakologija Klinicka propedeutika

45+60+30 20+20+55 0 0

0 0 48+48+39 30+0+60

, ,7 8, ,

.

Psihijatrija

0

31+29+30

8,8

8

SveucilisteuMostaru

IV. GODINA STUDIJA

NAZIV KOLEGIJA Semestar i broj sati I . Radiologijai nuklearnamedicina 50+25+55 II 0 Nastavnici Asistenti prof.dr.sc.JosipMaskovi,dr.sc. LadislavPavi,dr.sc.AntePunda, mr.sc.VinkoMarkovi,mr.sc. VeselaTorlak,ing,dr.med.Mladen Kolobari,dr.med.MiroMiljko,dr. med.SlobodanKozul,dr.med.Ivan Juri,dr.med.ZdravkaMarijanovi, dr.med.MarijanaVidakovi,dr.med. IvanaSoldo,dr.med.RadoslavLoncar, dr.med.IvanJuri doc.dr.sc.MilenkoBevanda,prof. dr.sc.KresimirGalesi,prof.dr.sc. MilanKujundzi,prof.dr.sc.Zarko Santi,prof.dr.sc.MladenMimica, prof.dr.sc.DavorMilici, doc.dr.sc.MonikaTomi,dr.sc. BorisStarcevi,dr.sc.Mustafa Hadziomerovi,mr.sc.Dijana Zelenika,mr.sc.Slavicaori, mr.sc.ZrinkoPrskalo,dr.med. VedranaGacidr.med.Mirjana Vasilj,dr.med.DrinkaMusa,dr. med.SmiljanVidi,dr.med.Sanda Vlatkovi,dr.med.LjiljanaCupac, dr.med.IvaBakula,dr.med.Milka Planini,dr.med.BoroJanjos,dr. med.MiliCehaji,dr.med.Kristina Jurisi,dr.med.BrankaKlari doc.dr.sc.MonikaTomi,prof.dr.sc. MislavJurin,prof.dr.sc.Eduard Vrdoljak,prof.dr.sc.IgorAurer, prof.dr.sc.MirkoGruji,prof.dr.sc. MladenMimica,doc.dr.sc.Jasenka Markeljevi,doc.dr.sc.Milenko Bevanda,dr.sc.DarkoKastelani lokalniasistenti. , ECTS bodovi

2. InternamedicinaI

35+52+153

0

8,

. InternamedicinaII

33+57+90

,7

. Neurologija

0

Redpredavanja2007./08.

,

. Dermatovenerologija

. Infektologija

7. Izbornipredmet 8. Terenskapraksa ­internisticki predmeti

27+25+48 prof.dr.sc.AnelkoVrca,prof.dr.sc. VidaDemarin,doc.dr.sc.Tomislav Babi,dr.sc.HelenaSkobi,mr.sc. DrazanaMartinoviMami,dr.med. DrazenBosnjak,mr.sc.IngeKlupka Sari,dr.med.VlatkoSulenti 0 33+17+30 prof.dr.sc.MirnaSitum,prof.dr. LjuboSimi,dr.sc.DubravkaSimi, mr.sc.JasnaZeljkoPenavi,dr.med. SuzanaArapovi 0 20+35+65 prof.dr.sc.IlijaKuzman,prof.dr.sc. NikolaBradari,dr.sc.IvoCuri,dr. med.JadrankaNikoli,dr.med.Helien Bebek­Ivankovi, 0 10+10+10 prof.dr.sc.IlijaKuzman,doc.dr.sc. MladenPeri,doc.dr.sc.IrenaDrmi Hofman ubolnicamaidomovimazdravlja 160 sati premamjestustanovanjastudenta.

,

8

2,

70

SveucilisteuMostaru

V. GODINA STUDIJA

Red. br. NAZIV KOLEGIJA Ukupan broj sati I semestar . KirurgijaI 40+40+90 II semestar 0 Nastavnici Asistenti prof.dr.sc.BrankoBakula,prof.dr. , AntePetricevi,prof.dr.IvanGilja, prof.dr.sc.ZarkoRasi,dr.sc.Boris Ruzi,dr.med.ZdrinkoBrekalo, mr.sc.DavorinKozomara,dr.med. NikicaSutalo,dr.med.ZoranTrnini, mr.sc.GordanGali,dr.med.Tihomir Vuksi,dr.med.IvanVukoja,dr. med.DinoZalihi,dr.med.Juliijan Baranik,dr.med.ManuelTipuridr. med.DavorTomi prof.dr.sc.AnteKvesi, , prof.dr.sc.VladimirSimunovi,prof. dr.SimeVuckov,doc.dr.Mladen Peri,doc.dr.sc.ZeljkoBusiilokalni asistenti prof.dr.sc.IvanKuvaci,doc.dr.sc. Anteorusi,doc.dr.sc.Slavko Oreskovi,mr.sc.VajdanaTomi,dr. med.MiroslavZadro,dr.med.Vedran Bjelanovi,dr.med.VesnaJuri, dr.med.DarkoKnezevi,dr.med. VjekoslavMandi,dr.med.Goran Adzi,dr.med.DraganSoldo prof.dr.sc.ZdenkoOstoji,prof.dr.sc. 0 BozoLjubi,prof.dr.sc.LjerkaOstoji, dr.sc.ZdravkoTroli,dr.med.Alen Latinci,dr.med.GoranMoro,dr.med. JerkoPrli,mr.sc.Melihaeramida, mr.sc.VesnaMiljanoviDamjanovi, mr.sc.MladenkaNaletili,Mladenka Vukojevi,prof.defek. ECTS bodovi

2.

KirurgijaII

0

40+35+70

.

Ginekologija

70+60+70

0

.

Bolestii ozlijede lokomotornog sustava

0

35+30+65

.

0

Redpredavanja2007./08. 45+20+45

7,

7

Bolestiglavei vrata

.

Oftalmologija

0

18+14+38

7. 8.

Izborni predmet Terenska praksa­kir. pred.

0+0+0 160

prof.dr.sc.AnteIvankovi,prof. dr.sc.VladoPetric,prof.dr.sc.Vedran Uglesi,dr.sc.DraskoCikojevi, mr.sc.MarioJuri,mr.sc.Predrag Knezevi,mr.sc.ZdenkoSaracdr.med. BorisJelavi,dr.med.MiroLeventi, dr.med.HasanSehi,dr.med.Maja Jerkovi,dr.med.VladimirGali prof.dr.sc.ZdravkoMandi,mr.sc.dr. DeanSari,dr.med.ZeljkaTomi,dr. med.IrenaSesar,dr.med.AnteSesar, dr.med.IvkaCovi,dr.med.Darija Jurisi prof.dr.sc.RudolfGregurek Ubolnicamaidomovimazdravljas kojimasupotpisaniUgovoriosuradnji, apremamjestustanovanjastudenata

,

2,

72

SveucilisteuMostaru

VI. GODINA STUDIJA

Red. br. NAZIV KOLEGIJA Ukupan broj sati I semestar . Zdravstvena ekologijai medicinarada 30+30+30 II semestar 0 Nastavnici Asistenti prof.dr.sc.MateLjubici, , doc.dr.sc.IvanVasilj,doc.dr.sc.Jagoda DokoJelini, doc.dr.sc.IvanVasilj, dr.sc.JelenaRavlija, mr.sc.KrunoslavCapak,dr.med. ZlatkoVucina, SlaanaSarac,dipl.ing. doc.dr.sc.GordanaPavlekovi,prof. , dr.sc.MarijaDefinisGojanovi,doc. dr.sc.IvanVasilj,mr.sc.IvicaVucak prof.dr.sc.MilivojBorani,prof.dr.sc. 20,0 BrankoMarinovi,prof.dr.sc.Marijan Saraga,prof.dr.sc.IngeborgBarisi, doc.dr.sc.VeselinSkrabi,doc.dr.sc. DarinkaGlamuzina,dr.med.Zdravko Pandza,mr.sc.TeoTomi,dr.med. TomicaBozi,dr.med.VesnaBrki,dr. med.MarijaGrle, dr.med.ZdravkoKuzman, dr.med.ZeljkoRoncevi,dr.med. ZeljkaBilinovac,dr.med.Adisa Robovi, dr.med.IvanaVuksi mr.sc.MladenkaVukojevi prof.dr.sc.MarijaDefinisGojanovi , ,0 ECTS

2. .

Lijecniki drustvo Pedijatrija

40+20+20 48+52+100

0 0

. .

Sudska medicina Epidemiologija istatistika

17+17+16 0

0

25+25+25 doc.dr.sc.IvanVasilj, prof.dr.sc.ZlatkoPuvaci prof.dr.sc.MateLjubici, prof.dr.sc.MarkoRadaci, doc.dr.sc.VesnaIlakovac dr.sc.ZeljkoBaklaji, dr.sc.JelenaRavlija,dr.med.Davor Pehar

. Obiteljska medicina

0

Redpredavanja2007./08.

7

7. 8. .

Socijalna medicina VIP Izrada diplomskog rada

0 0 265+100

6+24+150 prof.dr.sc.MirjanaRumboldt, , dr.sc.AnaDvornik-Radica, dr.med.DragomirPetric, mr.sc.EditaCerniObrdalj,mr.sc.Amra Zalihi, dr.med.SnjezanaCuri,dr.med. GordanaPivi,dr.med.ZdenkoKlari 10+10+10 prof.dr.sc.BorisaHrabac 2,0 20+20+20 prof.dr.sc.LjerkaOstoji,doc.dr.sc. MladenPeri ilokalniasistenti ,0

7

SveucilisteuMostaru

NASTAVNICI I SURADNICI

Redoviti profesori: dr.sc. Filip Culo dr.sc. Mira Jadri-Winterhalter dr.sc. Zlatko Puvaci dr.sc. Mirko Gruji dr.sc. Ljubo Simi dr.sc. Stipan Jonji dr.sc. Ivana Cepelak dr.sc. Milivoj Borani dr.sc. Miro Jakovljevi dr.sc. Mislav Jurin dr.sc. Ivan Kuvaci dr.sc. Mirna Saraga-Babi dr.sc. Simun Anelinovi dr.sc. Jadranka Tocilj dr.sc. Ante Petricevi dr.sc. Gordana Zupan dr.sc. Vladimir Gruden dr.sc. Josip Maskovi dr.sc. Zdravko Mandi dr.sc. Dragica Bobinac dr.sc. Nikola Bradari dr.sc. Mirna Situm dr.sc. Sinisa Volarevi dr.sc. Ilija Kuzman dr.sc. Mladen Boban dr.sc. Vlado Petric dr.sc. Zdenko Kovac dr.sc. Ivan Vinter dr.sc. Mirjana Rumboldt dr.sc. Tihana Zani-Grubisi dr.sc. Simun Anelinovi

Izvanredni profesori: dr.sc. Davor Milici dr.sc. Ljerka Ostoji dr.sc. Vladimir Simunovi dr.sc. Emina Nakas-Iindi dr.sc. Bozo Ljubi dr.sc. Ante Ivankovi dr.sc. Milan Kujundzi dr.sc. Ante Kvesi dr.sc. Vedran Uglesi dr.sc. Anelko Vrca dr.sc. Branko Bakula dr.sc. Sime Vuckov dr.sc. Vlado Petric dr.sc. Branko Marinovi dr.sc. Zdenko Ostoji dr.sc. Borisa Hrabac dr.sc. Marija Definis­Gojanovi

Redpredavanja2007./08. dr.sc. Maja Abram Docenti: dr.sc. Smilja Kaleni dr.sc. Mate Ljubici dr.sc. Ines Drenjancevi-Peri dr.sc. Damir Sapunar dr.sc. Milenko Bevanda dr.sc. Ivan Gilja dr.sc. Monika Tomi dr.sc. Ivica Grkovi dr.sc. Ante orusi dr.sc. Drago Batini dr.sc. Slavko Oreskovi dr.sc. Zoran ogas dr.sc. Ivan Vasilj dr.sc. Kresimir Galesi dr.sc. Mladen Peri dr.sc. Bojan Poli dr.sc. Dubravko Jalsovec dr.sc. Irena Pintari dr.sc. Valdi Pesuti ­ Pisac dr.sc. Vlado Juki dr.sc. Ivana Mari dr.sc. Eduard Vrdoljak dr.sc. Gordana Pavlekovi dr.sc. Marijan Saraga dr.sc. Merica Glavina ­ Durdov dr.sc. Igor Aurer dr.sc. Jagoda Doko Jelini dr.sc. Jasminko Huski dr.sc. Darinka Glamuzina dr.sc. Ester Pugel dr.sc. Dragan Babi dr.sc. Marijan Klarica dr.sc. Zeljko Busi dr.sc. Vesna Crnek dr.sc. Boris Ruzi dr.sc. Ingeborg Barisi dr.sc. Jasenka Markeljevi dr.sc. Zarko Santi dr.sc. Srana Culi dr.sc. Jadranka Bozikov dr.sc. Zora Pili dr.sc. Zlatko Trobonjaca dr.sc. Dario Faj dr.sc. Snjezana Tomi dr.sc. Ivana Kuzmi ­Prusac dr.sc. Mladen Mimica dr.sc. Zarko Rasi

7

7

SveucilisteuMostaru

Visi asistenti: dr.sc. Mustafa Hadziomerovi dr.sc. Helena Skobi dr.sc. Ivo Curi dr.sc. Branka Marinovi dr.sc. Radivoj Jadri dr.sc. Dubravka Simi dr.sc. Jelena Ravlija dr.sc. Ante Punda dr.sc. Ladislav Pavi

mr.sc. Slavica ori mr.sc. Teo Tomi mr.sc. Gordan Gali mr.sc. Mladenka Naletili mr.sc. Vesna Damjanovi mr.sc. Meliha eramida mr.sc. Edita Cerni Obrdalj mr.sc. Jasna Zeljko Penavi mr.sc. Davorin Kozomara

Mlai asistenti: Asistenti: mr.sc. Zoran Rebac mr.sc. Dijana Zelenika mr.sc. Mario Juri mr.sc. Zdenko Sarac mr.sc. Boris Maslov mr.sc. Drazana Martinovi mr.sc. Inge Klupka Sari mr.sc. Vesna Lukinovi mr.sc. Dejan Sari mr.sc. Ivica Vucak mr.sc. Goran Kardum mr.sc. Violeta Solji mr.sc. Vajdana Tomi mr.sc. Miro Klari Drinka Musa Mirjana Vasilj Darko Markota Miro Miljko Slobodan Kozul Mladen Kolobari Zdravka Marijanovi Marijana Karlovi Zoran Karlovi Selma Jakupovi Mara Smi Ruza Raguz Ruzica Papoci Boris Jelavi Miro Leventi Nada Skobi

Redpredavanja2007./08. Smiljan Vidi Vesna Juri Ivan Juri Miroslav Zadro Radoslav Loncar Vjekoslav Mandi Ljiljana Cupac Dragan Soldo Milka Planini Vedran Bjelanovi Drazen Bosnjak Goran Adzi Helien Bebek­Ivankovi Gordana Pivi Suzana Arapovi Zdenko Klari Tomica Bozi Darko Modun Vesna Brki Kresimir Koli Marija Grle Vedrana Hoffman Zoran Trnini Vedrana Gaci Ivan Vukoja Jadranka Nikoli Nikica Sutalo Ivan Bucek Irena Sesar Iva Bakula Zeljka Tomi Zdrinko Brekalo Ivka Covi Tihomir Vuksi Alen Latinci Mili Cehaji Goran Moro Vlatko Sulenti Boro Janjos Kristina Jurisi Jerko Prli Branka Klari Darija Jurisi Marko Martinac Antonio Sesar Ivana Vuksi Snjezana Curi Ivana Soldo Zlatko Vucina Maristela Saki Davor Tomi Mirela Carapina Zeljko Roncevi Sanja Jakovac Zdravko Kuzman Jadranka Knezevi Darko Knezevi

77

78

SveucilisteuMostaru

Predavac: Zdravko Pandza

Znanstveni novaci: Katarina Vukojevi Ivica Brizi Jurica Arapovi Danijel Pravdi Marija Raguz Ivan avar

Strucni suradnici: Maja Jerkovi Vladimir Gali Benjamin Markin Hasan Sehi Bozo Petrov Ivanka Colak Mijo Golemac

Diplomirani inzinjeri: Slaana Sarac

ADMINISTRATIVNO I POMONO NASTAVNO OSOBLJE

Marinko Bukovac, tajnik fakulteta, VSS Marina Prskalo, voditelj financijske sluzbe, VSS Nevenka Jeli, visi laborant, VSS Stefica Dodig, voditelj knjiznice, VSS Spomenka Mati, voditelj studentske referade, VSS Zdenka Zovko, visi laborant, VSS Sonja Sunji, tajnica dekanskog kolegija, SSS Mario Prskalo, informaticar, SSS Gordana Zadro, laborant, SSS Ana ubela, referent za nastavu, SSS Ivan Musa, vozac, SSS Marin Zovko, domar, SSS Vesna Boskovi, spremacica, SSS Ljubica Boras, spremacica VKV Mira Zovko, spremacica, NSS

Redpredavanja2007./08.

7

FILOZOFSKI FAKULTET

Dekanica: Prodekan: Tajnik: Adresa:

dr.sc. Slavica Juka, red. prof. dr.sc. Iko Skoko, docent Maja Sesar, dipl. iur. Ulica Matice hrvatske b. b. 88 000 Mostar 387 36 355 400 387 36 355 401

Tel. : Fax:

E-mail: ffhz. [email protected] net. ba

80

SveucilisteuMostaru

NaFilozofskomfakultetupostojisestjednopredmetnihidesetdvopredmetnih studijakojirazlicitimkombiniranjemtvore0studijskihodjela. Jednopredmetni studiji su: Hrvatski jezik i knjizevnost Arheologija Novinarstvo Psihologija Politologija Socijalni rad

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dvopredmetni studijisuravnopravni.Mogusestudiratiusljedeimkombinacijama: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Hrvatski jezik i knjizevnost ­ engleski jezik i knjizevnost Hrvatski jezik i knjizevnost ­ njemacki jezik i knjizevnost Hrvatski jezik i knjizevnost ­ filozofija Hrvatski jezik i knjizevnost ­ latinski jezik i rimska knjizevnost Hrvatski jezik i knjizevnost ­ povijest Hrvatski jezik i knjizevnost ­ povijest umjetnosti Hrvatski jezik i knjizevnost ­ pedagogija Engleski jezik i knjizevnost ­ njemacki jezik i knjizevnost Engleski jezik i knjizevnost ­ filozofija Engleski jezik i knjizevnost ­ latinski jezik i rimska knjizevnost Engleski jezik i knjizevnosti­ povijest Engleski jezik i knjizevnosti­ povijest umjetnosti Njemacki jezik i knjizevnost ­ filozofija Njemacki jezik i knjizevnost ­ latinski jezik i rimska knjizevnost Njemacki jezik i knjizevnost ­ povijest Njemacki jezik i knjizevnost ­ povijest umjetnosti Filozofija ­ povijest Filozofija ­ povijest umjetnosti Filozofija ­ latinski jezik i rimska knjizevnost Filozofija ­ pedagogija Povijest ­ povijest umjetnosti

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Redpredavanja2007./08. Povijest - latinski jezik i rimska knjizevnost Povijest ­ pedagogija Povijest ­ zemljopis Arheologija ­ povijest umjetnosti Arheologija ­ povijest Arheologija ­ latinski jezik i rimska knjizevnost Arheologija ­ engleski jezik i knjizevnost Arheologija ­ njemacki jezik i knjizevnost Arheologija ­ filozofija.

8

Napomena:StudijiZemljopisiPedagogijasustudijiFakultetaprirodoslovnomatematickihiodgojnihznanostiSveucilistauMostaru,amogusestudiratiu kombinacijisnekimodnasihstudija,kakojegorenavedeno. FilozofskifakultetSveucilistauMostaruproizasaojeizPedagoskogfakulteta akademske200./200.godine.PrvotnojenazvanFakultetfilozofsko-humanistickihznanosti,apotompreimenovanuFilozofskifakultet.Odosnutkafakulteta nastavaseizvodiponastavnimplanovimaiprogramimasukladnoBolonjskom procesu. Uvjeti upisa: UpisnaFakultetvrsisetemeljemnatjecajakojiseumjeseculipnjutekue godineobjavljujeudnevnomtisku.Zaupisjepotrebno: zavrsena srednja cetverogodisnja skola polozen razredbeni ispit. Razredbeniispitsastojiseizpismenogiusmenogdijelaispitaizstudijakoji seupisuje. Pravoupisaostvarujupristupnicikojisvojimrezultatomurazredbenompostupkuizboreprvenstvounutarbrojapristupnikaodreenogupisnimkvotama (nadvopredmetnomstudijutoseodnosizaobapredmeta).

82

SveucilisteuMostaru

Trajanje studija: Preddiplomskistudijtrajesestsemestara(trigodine),aponjegovuzavrsetku stjecesenazivprvostupnik/ica(baccalaureus/baccalaurea). Diplomskistudijtrajecetirisemestra(dvijegodine)iponjegovuzavrsetku stjecesenazivmagistar/magistrastruke. Nakontogasemozeupisatidoktorskistudijkojitrajetrigodine. Nacin studiranja: Redoviti studij Namijenjenjepolaznicimakojimajetojedinozanimanjeikojipotojosnovi ostvaruju odreena prava (zdravstveno osiguranje, smjestaj u domu, subvencioniranaprehrana,povlasticeuprijevozu,odgodasluzenjavojneobveze,rad putemstudent­servisaisl.) Izvanredni studij Namijenjenjeprvenstvenopolaznicimakojisuuradnomodnosu,iliiznekih drugihrazlogazelestudiratipoposebnomrezimuisamisnosetroskovestudija (promjenazanimanja,doskolovanje,stjecanjezvanjaprofesoraisl.).Izvanredni studijnepostojinaodjelimakojiusvojojkombinacijiimajustranejezike,arheologiju,povijestumjetnosti,tenastudijupsihologije. Redoviti studij uz plaanje Tojestudijnakojemseizlaziususretstudentimazakojedrustvenazajednica nijeizdvojilaparticipacijutesamisnosetroskovesvogastudiranja.Onitakoer imajuodreenapravakaoistudentiuredovitomstatusu(zdravstvenoosiguranje,smjestajudomu,subvencioniranaprehrana,povlasticeuprijevozu,odgoda sluzenjavojneobveze,radputemstudent­servisaisl.).

Redpredavanja2007./08.

8

HRVATSKI JEZIK I KNJIZEVNOST (Jednopredmetni studij)

I. GODINA

I SEMESTAR

Redni broj . Naziv kolegija Teorijaknjizevnosti Broj sati Status Bodovi 0+0 A Nastavnik; asistent dr.sc.PerinaMei

2.

Staroslavenskijezik

0+0

A

dr.sc.IvanJurcevi,izv.prof. RuzicaToli,ml.asistent MarijaMusa,lektorica

.

Jezicnevjezbeizhrvatskog jezikaI. SvjetskaknjizevnostI.

0+0

A

.

0+0

A

dr.sc.AntunLuci,izv.prof.

.

Biblijaihrvatskausmena knjizevnost Tjelesnaizdravstvena kulturaI NjemackijezikI iliengleskijezikI LatinskijezikI

0+0

B

dr.sc.StipeBotica,red.prof. MirnaBrki,ml.asistent mr.sc.MladenKvesi,visipredavac

.

0+0

C

0

7.

0+0

C

2

mr.sc.IvonaSetka-Cili,lektorica TihoMari,prof. ddr.sc.SerafinHrka,red.prof. LucijanaBili,zn.novak

8.

0+0

C

2

.

Izbornikolegijisdrugih studija

C

8

SveucilisteuMostaru

II SEMESTAR

Redni broj . Broj sati 0+0 Status Bodovi kolegija A

Naziv kolegija Uvoduteorijujezika

Nastavnik; asistent dr.sc.StojanVrlji

2.

Povijesnagramatika hrvatskogjezika SvjetskaknjizevnostII.

0+0

A

dr.sc.LjiljanaKoleni,izv.prof. RuzicaToli,ml.asistent dr.sc.AntunLuci,izv.prof.

.

0+0

A

.

Jezicnevjezbeiz hrvatskogjezikaII. Hrvatskimediji iliKomunikologija Tjelesnaizdravstvena kulturaII LatinskijezikII

0+0

A

MarijaMusa,lektorica

.

0+0 0+0 0+0

C

0

dr.sc.IkoSkoko,docent mr.sc.MladenKvesi,visipredavac

.

7.

0+0

C

2

ddr.sc.SerafinHrka,red.prof. LucijanaBili,zn.novak mr.sc.IvonaSetka-Cili,lektorica TihoMari,prof.

8.

NjemackijezikII iliengleskijezikII Izbornikolegiji

+

C

2

.

BiliC

III. SEMESTAR

Red. broj. .

Redpredavanja2007./08.

8

II. GODINA

Naziv kolegija Teorijaipoetika hrvatskeusmene knjizevnosti Dijalektologija

Broj sati 0+0

Status Bodovi kolegija A

Nastavnik ; asistent dr.sc.StipeBotica,red.prof. MirnaBrki,ml.asistent dr.sc.LjiljanaKoleni,izv.prof. SimunNovakovi,ml.asistent dr.sc.ZrinkaJelaska,izv.prof. mr.sc.KaticaKresi,asistent dr.sc.DivnaMrdeza-Antonina,izv.prof. IvaBeljan,ml.asistent dr.sc.AntunLuci,izv.prof. dr.sc.MiroslavPalameta,red.prof. JelaSabljiVujica,ml.asistent

2.

0+0

A

.

Fonetikaifonologija hrvatskogknjizevnog jezika Uvodustarijuhrvatsku knjizevnost MarinDrzii komediografskisvjetovi ili Metodoloskipristupi knjizevnomdjelu Stranaknjizevnost (engleskailinjemacka) Izbornikolegiji

0+0

A

.

0+0

A

.

0+0

B

.

0+0

C

dr.sc.BorisBeri,docent dr.sc.JosipBabi,izv.prof. Sveuciliste

7.

C

7

Studenti biraju jedan od ponuenih izbornih kolegija s odjela i izborne kolegije sa Sveucilista u vrijednosti od 7 ECTS bodova.

8

SveucilisteuMostaru

IV. SEMESTAR

Red. broj. . Broj sati 0+0 Status Bodovi kolegija A

Naziv kolegija TeorijaknjizevnostiII

Nastavnik ; asistent dr.sc.MiroslavPalameta,red.prof. JelaSabljiVujica,ml.asistent dr.sc.LjiljanaKoleni,izv.prof. RuzicaToli,ml.asistent dr.sc.DivnaMrdeza-Antonina,izv. prof. IvaBeljan,ml.asistent dr.sc.MileMami,red.prof. mr.sc.KaticaKresi,asistent dr.sc.StipeBotica,red.prof. MirnaBrki,ml.asistent dr.sc.ZrinkaJelaska,izv.prof. mr.sc.KaticaKresi,asistent

2.

Povijesthrvatskog jezika Lirikasrednjegiranog novogvijeka Morfologijahrvatskog standardnogjezika Povijesthrvatske usmeneknjizevnosti Padeziuhrvatskom jeziku ili Naglasnisustav hrvatskogstandardnog jezika Izbornikolegijis drugihodjela

0+0

A

.

0+

A

.

0+0

A

.

0+0

B

.

0+0 0+0

B

7.

C

7

V. SEMESTAR

Red. broj. .

Redpredavanja2007./08.

87

III. GODINA

Naziv kolegija Hrvatskaknjizevnost .st. Sintaksahrvatskog standardnogjezika Poredbenaslavenska gramatika Ruskijezik Broj sati 0+0 Status Bodovi kolegija A Nastavnik ; asistent dr.sc.PeroSimunoviizv.prof. MarijaVasilj,ml.asistent dr.sc.MileMami,red.prof. mr.sc.IrinaBudimir,asistent dr.sc.StojanVrlji

2.

0+0

A

.

0+0

A

.

0+

A

Eugenijauto,lektorica

.

Djecjaknjizevnosti knjizevnostzamlade ilidrugiizbornikolegij Filozofijaodgojai obrazovanjaI Izbornikolegiji (Sveuciliste)

0+0

B

dr.sc.SimunMusa,red.prof. MarijaVasilj,ml.asistent dr.sc.SlavicaJuka,red.prof.

.

+

C

2

7.

0+0

C

88

SveucilisteuMostaru

VI. SEMESTAR

Red. broj. . Naziv kolegija Leksikologija Broj sati 0+0 Status Bodovi kolegija A Nastavnik ; asistent dr.sc.ZrinkaJelaska,izv.prof. mr.sc.IrinaBudimir,asistent dr.sc.PeroSimunovi,izv.prof. dr.sc.PerinaMei dr.sc.DivnaMrdezaAntonina,izv.prof. IvaBeljan,ml.asistent dr.sc.StipeBotica,red.prof. MirnaBrki,ml.asistent dr.sc.SlavicaJuka,red.prof. MateBunti,zn.novak

2.

Hrvatskaknjizevnost 20.st. Epikasrednjegiranog novogvijeka Tipologijamalih literarnihformi Filozofijaodgojai obrazovanjaII

0+0

A

.

0+

A

.

0+

B

.

+

C

2

.

Izbornikolegijisdrugih 0+0 odjela Hrvatskapovijest 0+0

C

7.

A

dr.sc.BozoGoluza,red.prof. mr.sc.DijanaKora,asistent

8.

Zavrsnipismenirad

Redpredavanja2007./08.

8

IV. GODINA (STARI PROGRAM)

Red. broj. . Naziv kolegija Semestar i broj sati Bodovi + Nastavnik; asistent dr.sc.ZrinkaJelaska,izv.prof. mr.sc.IrinaBudimir,asistent dr.sc.SimunMusa,red.prof. dr.sc.PeroSimunovi,izv.prof. dr.sc.PerinaMei MarijaVasilj,ml.asistent mr.sc.KaticaKresi,asistent dr.sc.SimunMusa,red.prof. mr.sc.MarkoToki,asistent dr.sc.JosipBabi,izv.prof. IvicaPetrovi,ml.asistent dr.sc.StojanVrlji

Hrvatskistandardnijezik 0+s0+s

2.

Novijahrvatska knjizevnost Metodikanastave hrvatskogjezika Metodikanastave hrvatskeknjizevnosti Njemackaknjizevnost

0+0s0+0s

+

.

+s+s

+

.

+s+s

+

.

+0+0

+

.

Stilistikahrvatskog jezika Izbornipredmet

++

+

7.

0+00+0

+

0

HRVATSKI JEZIK I KNJIZEVNOST ­ dvopredmetni studij

I. GODINA

I. semestar

Redni Broj . 2. . . Naziv kolegija Teorijaknjizevnosti Staroslavenskijezik Jezicnevjezbeiz hrvatskogjezikaI. Izbornikolegij Broj sati 0+0 0+0 0+0 + Status A A A BiliC Broj bodova

SveucilisteuMostaru

U kombinaciji sa studijem ENGLESKI JEZIK I KNJIZEVNOST

Nastavnik; asistent dr.sc.MiroslavPalameta,red.prof. JelaSabljiVujica,ml.asist. dr.sc.IvanJurcevi,izv.prof. RuzicaToli,ml.asistent MarijaMusa,lektorica

Studenti upisuju i predmete iz II. semestra studija engleskog jezika i knjizevnosti, te zajednicke kolegije:

Redni Broj . 2. Naziv kolegija LatinskijezikI Tjelesnaizdravstvena kulturaI Broj sati Status C Broj bodova 2 0 Nastavnik; asistent ddr.sc.SerafinHrka,red.prof. LucijanaBili,zn.novak mr.sc.MladenKvesi,visipredavac

+ 0+0

Napomena: za izborni kolegij moze se uzeti Njemacki jezik I, Biblija i hrvatska usmena knjizevnost ili neki od izbornih kolegija koje nude drugi odjeli.

II. semestar

Redni Broj . 2. .

Redpredavanja2007./08.

Naziv kolegija Uvoduteorijujezika JezicnevjezbeII Uvodukomparativnu knjizevnost (sprimjerimaiz svjetskeknjizev.) Izbornikolegij

Broj sati

Status A A A

Broj bodova

Nastavnik; asistent dr.sc.StojanVrlji MarijaMusa,lektorica dr.sc.AntunLuci,izv.prof.

0+0 0+0 0+0

.

BiliC

Napomena: Za izborni kolegij moze se uzeti Povijesna gramatika hrvatskog jezika, Njemacki jezik II, Komunikologija ili neki od izbornih kolegija koje nude drugi odjeli. Studenti koji su uzeli izborni kolegij u I. semestru ne trebaju ga uzimati u II. semestru jer je dovoljno imati ukupno 30 bodova za jedan od dvopredmetnih studija. - Studenti upisuju i predmete iz II. semestra studija engleskog jezika i knjizevnosti, te zajednicke kolegije:

Redni Broj . 2. Naziv kolegija LatinskijezikII Tjelesnaizdravstvena kulturaII Broj sati Status C Broj bodova 2 0 Nastavnik; asistent ddr.sc.SerafinHrka,red.prof. LucijanaBili,zn.novak mr.sc.MladenKvesi,visipredavac

+ 0+0

2

SveucilisteuMostaru

II. GODINA

III. semestar

Red. Broj . Naziv kolegija Fonetikai fonologija hrvatskog standardnogjezika Dijalektologija Broj sati 0+0 Status A Bodovi Nastavnik; asistent dr.sc.ZrinkaJelaska,izv.prof. mr.sc.KaticaKresi,asistent dr.sc.LjiljanaKoleni,izv.prof. SimunNovakovi,ml.asistent dr.sc.DivnaMrdezaAntonina, izv.prof. IvaBeljan,ml.asistent dr.sc.MarkoDragi,red.prof. JelaSabljiVujica,ml.asistent

2.

0+0

A

.

Uvodustariju hrvatsku knjizevnost Hrvatskausmena knjizevnost

0+0

A

.

0+0

A

Studenti upisuju i predmete iz III. semestra studija engleskog jezika i knjizevnosti.

IV. semestar

Red. Broj .

Redpredavanja2007./08.

Naziv kolegija Povijesthrvatskoga jezika Morfologija hrvatskog standardnogjezika Lirikasrednjegi ranognovogvijeka Hrvatskeknjizevne predaje ili Padezihrvatskog standardnog jezikailiNaglasni sustavhrvatskog standardnogjezika

Broj sati 0+0

Status A

Bodovi

Nastavnik; asistent dr.sc.LjiljanaKoleni,izv.prof. RuzicaToli,ml.asistent dr.sc.MileMami,red.prof. mr.sc.KaticaKresi,asistent dr.sc.DivnaMrdeza-Antonina, izv.prof. IvaBeljan,ml.asistent dr.sc.MarkoDragi,red.prof. JelaSabljiVujica,ml.asistent dr.sc.ZrinkaJelaska,izv.prof. mr.sc.KaticaKresi,asistent

2.

0+0

A

.

0+0

A

.

0+0

B

Studenti upisuju i predmete iz IV. semestra studija engleskog jezika i knjizevnosti.

SveucilisteuMostaru

III. GODINA

V. semestar

Red. Broj . Naziv kolegija Hrvatska knjizevnost.st. Sintaksa Ruskijezik Izbornikolegij* Broj sati 0+0 Status A Bodovi Nastavnik; asistent dr.sc.SimunMusa,red.prof. dr.sc.PeroSimunovi,izv.prof. dr.sc.PerinaMei MarijaVasilj,ml.asistent dr.sc.MileMami,red.prof. mr.sc.IrinaBudimir,asistent Eugenijauto,lektorica

2. . .

0+0 0+

A A BiliC

Studenti upisuju i kolegije iz engleskog jezika te zajednicki kolegij:

Red. Broj . Naziv kolegija Filozofijaodgojai obrazovanjaI Broj sati + Status Bodovi 2 Nastavnik; asistent dr.sc.SlavicaJuka,red.prof. MateBunti,zn.novak

*Zaizbornikolegijmozeseuzeti:Povijesnaanalizadiskursa,Hrvatskapovijest, Djecjaknjizevnostiknjizevnostzamladeilinekiodizbornihkolegijakojenude drugi odjeli. Kolegiji: Padezi hrvatskog standardnog jezika i Naglasni sustav hrvatskogstandardnogjezikamoguseorganiziratiiuV.semestruukolikobude zainteresiranihstudenata.

VI. semestar

Red. Broj .

Redpredavanja2007./08.

Naziv kolegija Hrvatska knjizevnost20.st. Leksikologija

Broj sati 0+0

Status A

Bodovi

Nastavnik; asistent dr.sc.SimunMusa,red.prof. MarijaVasilj,ml.asistent dr.sc.ZrinkaJelaska,izv.prof. mr.sc.IrinaBudimir,asistent dr.sc.DivnaMrdeza-Antonina, izv.prof. IvaBeljan,ml.asistent

2.

0+0

A

.

Epikasrednjegi ranognovogvijeka

0+0

A

Studenti upisuju i kolegije iz engleskog jezika te zajednicki kolegij:

Red. Broj . Naziv kolegija Filozofijaodgojai obrazovanjaII Broj sati + Status Bodovi 2 Nastavnik; asistent dr.sc.SlavicaJuka,red.prof. MateBunti,zn.novak

Pisanje zavrsne radnje nosi 6 bodova. Studenti je nisu obvezni pisati, a ukoliko se odluce mogu izabrati iz kojeg od dvopredmetnih studija e je pisati. Umjesto zavrsne radnje moze se uzeti neki od izbornih kolegija s maticnog studija (npr. Tipologija malih literarnih formi) ili drugih studija.

SveucilisteuMostaru

IV. GODINA (STARI PROGRAM)

Red. Broj. . Naziv kolegija Hrvatskistandardni jezik Semestar i broj sati 0+s0+s Bodovi + Nastavnik; asistent dr.sc.ZrinkaJelaska,izv.prof. mr.sc.IrinaBudimir,asistent dr.sc.SimunMusa,red.prof. dr.sc.PeroSimunovi,izv.prof. dr.sc.PerinaMei MarijaVasilj,ml.asistent dr.sc.StojanVrlji

2. .

Novijahrvatska knjizevnost Stilistikahrvatskog jezika Metodikanastave hrvatskogjezika Metodikanastave hrvatskeknjizevnosti Njemackaknjizevnost ­izbornikolegij

0+0s0+0s +s+s

+ 2+2

.

+s+s

2+2

mr.sc.KaticaKresi,asistent dr.sc.SimunMusa,red.prof. mr.sc.MarkoToki,asistent dr.sc.JosipBabi,izv.prof. IvicaPetrovi,ml.asistent

.

+s+s

2+2

.

+0+0

+

Studenti upisuju i predmete iz studija engleskog jezika i knjizevnosti.

Redpredavanja2007./08.

7

HRVATSKI JEZIK I KNJIZEVNOST ­ dvopredmetni studij

I. GODINA

Broj sati 0+0 0+0 0+0 + Status A A A BiliC Broj bodova

U kombinaciji sa studijem NJEMACKI JEZIK I KNJIZEVNOST

I. semestar

Redni Broj . 2. . . Naziv kolegija Teorijaknjizevnosti Staroslavenskijezik Jezicnevjezbeiz hrvatskogjezikaI. Izbornikolegij

Nastavnik; asistent dr.sc.MarkoDragi,red.prof. JelaSabljiVujica,ml.asistent dr.sc.IvanJurcevi,izv.prof. RuzicaToli,ml.asistent MarijaMusa,lektorica

Napomena: za izborni kolegij moze se uzeti Engleski jezik I, Biblija i hrvatska usmena knjizevnost ili neki od izbornih kolegija koje nude drugi odjeli. Studenti upisuju i predmete iz II. semestra studija njemackog jezika i knjizevnosti, te zajednicke kolegije:

Red. Broj . Naziv kolegija LatinskijezikI Broj sati + Status C Bodovi 2 Nastavnik; asistent ddr.sc.SerafinHrka,red.prof. LucijanaBili,zn.novak mr.sc.MladenKvesi,visi predavac

2.

Tjelesnai zdravstvena kulturaI

0+0

0

8

SveucilisteuMostaru

II. semestar

Redni broj . Naziv kolegija Uvoduteorijujezika Broj sati 0+0 Status Broj bodova A Nastavnik; asistent dr.sc.StojanVrlji

2.

JezicnevjezbeII

0+0

A

MarijaMusa,lektorica

.

.

Uvodukomparativnu knjizevnost (sprimjerimaiz svjetskeknjizev.) Izbornikolegij

0+0

A

dr.sc.AntunLuci,izv.prof.

0+0

BiliC

Napomena: Za izborni kolegij moze se uzeti Povijesna gramatika hrvatskog jezika, Komunikologija ili neki od izbornih kolegija koje nude drugi odjeli. Studenti koji su uzeli izborni kolegij u I. semestru ne trebaju ga uzimati u II. semestru jer je dovoljno imati ukupno 30 bodova za jedan od dvopredmetnih studija. Studenti upisuju i predmete iz II. semestra studija njemackog jezika i knjizevnosti, te zajednicke kolegije:

Redni broj . Naziv kolegija LatinskijezikII Broj sati + Status C Broj bodova 2 Nastavnik; asistent ddr.sc.SerafinHrka,red. prof. LucijanaBili,zn.novak mr.sc.MladenKvesi,visi predavac

2.

Tjelesnaizdravstvena kulturaII

0+0

0

III semestar

Redpredavanja2007./08.

II. GODINA

Red. Naziv kolegija Broj . Fonetikaifonologija hrvatskogstandardnog jezika Dijalektologija 2. . . Uvodustarijuhrvatsku knjizevnost Teorijaipoetika hrvatskeusmene knjizevnosti

Broj sati 0+0 0+0 0+0 0+0

Status A A A A

Bodovi

Nastavnik; asistent dr.sc.ZrinkaJelaska,izv.prof. mr.sc.KaticaKresi,asistent dr.sc.LjiljanaKoleni,izv.prof. SimunNovakovi,ml.asistent dr.sc.DivnaMrdezaAntonina, izv.prof. IvaBeljan,ml.asistent dr.sc.StipeBotica,red.prof. MirnaBrki,ml.asistent

Studenti upisuju i predmete iz III. semestra studija njemackog jezika i knjizevnosti. IV. semestar

Redni broj . 2. . . Naziv kolegija Povijesthrvatskoga jezika Morfologijahrvatskog standardnogjezika Lirikasrednjegiranog novogvijeka Povijesthrvatske usmeneknjizevnosti ili Padezihrvatskog standardnogjezika, /Naglasnisustav hrvatskogstandardnog jezika Broj sati 0+0 0+0 0+0 0+0 Status A A A B Bodova Nastavnik; asistent dr.sc.LjiljanaKoleni,izv.prof. RuzicaToli,ml.asistent dr.sc.MileMami,red.prof. mr.sc.KaticaKresi,asistent dr.sc.DivnaMrdeza-Antonina, izv.prof. IvaBeljan,ml.asistent dr.sc.StipeBotica,red.prof. MirnaBrki,ml.asistent dr.sc.ZrinkaJelaska,izv.prof. mr.sc.KaticaKresi,asistent

Studenti upisuju i predmete iz IV. semestra studija njemackog jezika i knjizevnosti.

00

SveucilisteuMostaru

III. GODINA

V. semestar

Red. Broj . 2. . . Naziv kolegija Hrvatskaknjizevnost .st. Sintaksa Ruskijezik Izbornikolegij Broj sati 0+0 0+0 0+ Status Bodovi A A A BiliC Nastavnik; asistent dr.sc.SimunMusa,red.prof. MarijaVasilj,ml.asistent dr.sc.MileMami,red.prof. mr.sc.IrinaBudimir,asistent Eugenijauto,lektorica

Studenti upisuju i kolegije iz njemackog jezika te zajednicki kolegij:

Red. Broj . Naziv kolegija Filozofijaodgojai obrazovanjaI Broj sati + Status Bodovi C 2 Nastavnik; asistent dr.sc.SlavicaJuka,red.prof. MateBunti,zn.novak

Napomena: Za izborni kolegij moze se uzeti: Povijesna analiza diskursa, Hrvatska povijest, Djecja knjizevnost i knjizevnost za mlade ili neki od izbornih kolegija koje nude drugi odjeli. Kolegiji: Padezi hrvatskog standardnog jezika i Naglasni sustav hrvatskog standardnog jezika mogu se organizirati i u V. semestru ukoliko bude zainteresiranih studenata. VI. semestar

Red. Broj . 2. . Naziv kolegija Hrvatskaknjizevnost 20.stoljea Leksikologija Epikasrednjegi ranognovogvijeka Broj sati 0+0 0+0 0+0 Status Bodovi A A A Nastavnik; asistent dr.sc.SimunMusa,red.prof. MarijaVasilj,ml.asistent dr.sc.ZrinkaJelaska,izv.prof. mr.sc.IrinaBudimir,asistent dr.sc.DivnaMrdeza-Antonina,izv. prof. IvaBeljan,ml.asistent

Redpredavanja2007./08. Studenti upisuju i kolegije iz njemackog jezika te zajednicki kolegij:

Red. Broj . Naziv kolegija Filozofijaodgojai obrazovanjaII Broj sati + Status Bodovi 2 Nastavnik; asistent dr.sc.SlavicaJuka,red.prof. MateBunti,zn.novak

0

Pisanje zavrsne radnje nosi 6 bodova. Studenti je nisu obvezni pisati, a ukoliko se odluce mogu izabrati iz kojeg od dvopredmetnih studija e je pisati. Umjesto zavrsne radnje moze se uzeti neki od izbornih kolegija s maticnog studija (npr. Tipologija malih literarnih formi) ili drugih studija.

IV. GODINA (STARI PROGRAM)

Red. Broj. . 2. Naziv kolegija Hrvatskistandardni jezik Novijahrvatska knjizevnost Stilistikahrvatskog jezika Metodikanastave hrvatskogjezika Metodikanastave hrvatskeknjizevnosti Njemackaknjizevnost ­izbornikolegij Semestar i broj sati 0+s0+s 0+0s0+0s Bodovi + + Nastavnik; asistent dr.sc.ZrinkaJelaska,izv.prof. mr.sc.IrinaBudimir,asistent dr.sc.SimunMusa,red.prof. dr.sc.PeroSimunovi,izv.prof. dr.sc.PerinaMei MarijaVasilj,ml.asistent dr.sc.StojanVrlji mr.sc.KaticaKresi,asistent dr.sc.SimunMusa,red.prof. mr.sc.MarkoToki,asistent dr.sc.JosipBabi,izv.prof. IvicaPetrovi,ml.asistent

. . . .

+s+s +s+s +s+s +0+0

2+2 2+2 2+2 +

Studenti upisuju i predmete iz studija njemackog jezika i knjizevnosti.

02

HRVATSKI JEZIK I KNJIZEVNOST ­ dvopredmetni studij

U kombinaciji sa ostalim studijima (FILOZOFIJA, LATINSKI JEZIK I RIMSKA KNJIZEVNOST, POVIJEST, POVIJEST UMJETNOSTI, PEDAGOGIJA)

SveucilisteuMostaru

I. GODINA

I. semestar

Redni Broj . 2. . . Naziv kolegija Teorijaknjizevnosti Staroslavenskijezik Jezicnevjezbeizhrvatskog jezikaI. Izbornikolegij Broj sati 0+0 0+0 0+0 + Status A A A B Broj bodova Nastavnik; asistent dr.sc.MarkoDragi,red.prof. JelaSabljiVujica,ml.asistent dr.sc.IvanJurcevi,izv.prof. RuzicaToli,ml.asistent MarijaMusa,lektorica

Napomena: za izborni kolegij moze se uzeti Biblija i hrvatska usmena knjizevnost ili neki od izbornih kolegija koje nude drugi odjeli. Studenti upisuju i predmete iz I. semestra drugog studija te zajednicke kolegije:

Redni broj . 2. . Naziv kolegija LatinskijezikI StranijezikI (engleskiilinjemacki) Tjelesnaizdravstvena kulturaI Broj sati + + 0+0 Status C C Broj bodova 2 2 0 Nastavnik; asistent ddr.sc.SerafinHrka,red.prof. LucijanaBili,zn.novak mr.sc.IvonaSetka-Cili, lektorica TihomirMari,prof. mr.sc.MladenKvesi,visi predavac

II SEMESTAR

Redni broj . 2. . .

Redpredavanja2007./08.

0

Naziv kolegija Uvoduteorijujezika JezicnevjezbeII Uvodukomparativnu knjizevnost Izbornikolegij

Broj sati 0+0 0+0 0+0 0+0

Status A A A BiliC

Broj bodova

Nastavnik; asistent dr.sc.StojanVrlji MarijaMusa,lektorica dr.sc.AntunLuci,izv.prof.

Napomena: Za izborni kolegij moze se uzeti Povijesna gramatika hrvatskog jezika, Komunikologija ili neki od izbornih kolegija koje nude drugi odjeli. Studenti koji su uzeli izborni kolegij u I. semestru ne trebaju ga uzimati u II. semestru jer je dovoljno imati ukupno 30 bodova za jedan od dvopredmetnih studija. Studenti upisuju i predmete iz II. semestra drugog studija, te zajednicke kolegije:

Redni broj . 2. . Naziv kolegija LatinskijezikII StranijezikII (engleskiilinjemacki) Tjelesnaizdravstvena kulturaII Broj sati + + 0+0 Status C C Broj bodova 2 2 0 Nastavnik; asistent ddr.sc.SerafinHrka,red. prof. LucijanaBili,zn.novak mr.sc.IvonaSetka-Cili, lektorica TihomirMari,prof. mr.sc.MladenKvesi,visi predavac

0

SveucilisteuMostaru

II. GODINA

III semestar

Red. Broj . 2. . . Naziv kolegija Fonetikaifonologija hrvatskogstandardnogjezika Dijalektologija Uvodustarijuhrvatsku knjizevnost Teorijaipoetikahrvatske usmeneknjizevnosti Broj sati 0+0 0+0 0+0 0+0 Status Bodovi A A A A Nastavnik; asistent dr.sc.ZrinkaJelaska,izv.prof. mr.sc.KaticaKresi,asistent dr.sc.LjiljanaKoleni,izv.prof. SimunNovakovi,ml.asistent dr.sc.DivnaMrdezaAntonina, izv.prof. IvaBeljan,ml.asistent dr.sc.StipeBotica,red.prof. MirnaBrki,ml.asistent

Studenti upisuju i predmete iz III. semestra drugog studija. IV. semestar

Redni broj . 2. . . Naziv kolegija Povijesthrvatskogajezika Morfologijahrvatskog standardnogjezika Lirikasrednjegiranognovog vijeka Povijesthrvatskeusmene knjizevnosti ili Padezihrvatskog standardnogjezika, /Naglasnisustavhrvatskog standardnogjezika Broj sati 0+0 0+0 0+0 0+0 Status A A A B Broj bodova Nastavnik; asistent dr.sc.LjiljanaKoleni,izv.prof. RuzicaToli,ml.asistent dr.sc.MileMami,red.prof. mr.sc.KaticaKresi,asistent dr.sc.DivnaMrdeza-Antonina, izv.prof. IvaBeljan,ml.asistent dr.sc.StipeBotica,red.prof. MirnaBrki,ml.asistent dr.sc.ZrinkaJelaska,izv.prof. mr.sc.KaticaKresi,asistent

Studenti upisuju i predmete iz IV. semestra drugog studija.

V. semestar

Redni broj . 2. . .

Redpredavanja2007./08.

0

III. GODINA

Naziv kolegija Hrvatskaknjizevnost.st. Sintaksa Ruskijezik Izbornikolegij

Broj sati 0+0 0+0 0+0

Status A A A BiliC

Broj bodova

Nastavnik; asistent dr.sc.PeroSimunovi,izv.prof. dr.sc.PerinaMei dr.sc.MileMami,red.prof. mr.sc.IrinaBudimir,asistent Eugenijauto,lektorica

Studenti upisuju i kolegije drugog studija te zajednicki kolegij:

Redni broj . Naziv kolegija Filozofijaodgojai obrazovanjaI Broj sati + Status Broj bodova 2 Nastavnik; asistent dr.sc.SlavicaJuka,red.prof. MateBunti,zn.novak

Napomena: Za izborni kolegij moze se uzeti Hrvatska povijest, Djecja knjizevnost i knjizevnost za mlade ili neki od izbornih kolegija koje nude drugi odjeli. Kolegiji: Padezi hrvatskog standardnog jezika i Naglasni sustav hrvatskog standardnog jezika mogu se organizirati i u V. semestru ukoliko bude zainteresiranih studenata. VI. semestar

Redni broj . 2. . Naziv kolegija Hrvatskaknjizevnost20.st. Leksikologija Epikasrednjegiranognovog vijeka Broj sati 0+0 0+0 0+ Status A A A Broj bodova Nastavnik; asistent dr.sc.PeroSimunovi,izv.prof. dr.sc.PerinaMei dr.sc.ZrinkaJelaska,izv.prof. mr.sc.IrinaBudimir,asistent dr.sc.DivnaMrdeza-Antonina, izv.prof. IvaBeljan,ml.asistent

0

SveucilisteuMostaru

Studenti upisuju i kolegije iz jezika te zajednicki kolegij:

Redni broj . Naziv kolegija Filozofijaodgojai obrazovanjaII Broj sati + Status Broj bodova 2 Nastavnik; asistent dr.sc.SlavicaJuka,red.prof. MateBunti,zn.novak

Pisanje zavrsne radnje nosi 6 bodova. Studenti je nisu obvezni pisati, a ukoliko se odluce mogu izabrati iz kojeg od dvopredmetnih studija e je pisati. Umjesto zavrsne radnje moze se uzeti neki od izbornih kolegija s maticnog studija (npr. Tipologija malih literarnih formi) ili drugih studija.

IV. GODINA (STARI PROGRAM)

Red. broj . 2. . . . . Semestar i broj sati Broj bodova

Naziv kolegija

Nastavnik; asistent

Hrvatskistandardnijezik Novijahrvatskaknjizevnost Stilistikahrvatskogjezika Metodikanastavehrvatskog jezika Metodikanastavehrvatske knjizevnosti Njemackaknjizevnost ­izbornikolegij

0+s 0+s 0+0s 0+0s +s +s +s +s +s +s +0+0

+ + 2+2 2+2 2+2 +

dr.sc.ZrinkaJelaska,izv.prof. mr.sc.IrinaBudimir,asistent dr.sc.SimunMusa,red.prof. dr.sc.PeroSimunovi,izv.prof. dr.sc.PerinaMei MarijaVasilj,ml.asistent dr.sc.StojanVrlji mr.sc.KaticaKresi,asistent dr.sc.SimunMusa,red.prof. mr.sc.MarkoToki,asistent dr.sc.JosipBabi,izv.prof. IvicaPetrovi,ml.asistent

Studenti upisuju i predmete iz drugog studija.

Redpredavanja2007./08.

07

ENGLESKI JEZIK I KNJIZEVNOST (dvopredmetni studij)

Moze se kombinirati sa sljedeim studijima: Hrvatski jezik i knjizevnost, Njemacki jezik i knjizevnost, Filozofija, Latinski jezik i rimska knjizevnost, Povijesti, Povijest umjetnosti i Arheologija

I. GODINA

I. semestar

Redni broj . 2. . . Naziv kolegija JezicnevjezbeI Vjezbekonverzacije Uvodulingvistickistudij UvoduengleskuknjizevnostI Izborni: Britanskakulturaicivilizacija ili Pisanjeeseja(izborni) Semestar i broj Broj Nastavnik; asistent sati bodova I. IvanaGrbavac,lektorica 0+7 IvanaZovko,ml.asistent PaulaMuzi,stranilektor dr.sc.IzabelaDanki,izv.prof. 0+ IvanaZovko,ml.asistent dr.sc.BorisBeri,docent + ZanaKraljevi,zn.novak + 2 mr.sc.IvonaSetka-Cili,lektorica IvanaZovko,ml.asistent + 2 PaulaMuzi,stranilektor

Zajednicki kolegiji:

Redni broj . 2. Naziv kolegija LatinskijezikI TjelesnaizdravstvenakulturaI Semestar i broj Broj sati bodova I. + 0+0 2 0 Nastavnik; asistent ddr.sc.SerafinHrka,red.prof. LucijanaBili,zn.novak mr.sc.MladenKvesi,visipred.

08

SveucilisteuMostaru Broj sati 0+7 + + + 0+0

II. semestar

Redni broj . 2. . . Naziv kolegija JezicnevjezbeII Fonetikaifonologija engleskogjezika UvoduengleskuknjizevnostII Izborni: Americkakulturaicivilizacija ili Suvremeniengleskiizgovor Status Broj kolegija bodova A A A B 2 2 Nastavnik; asistent IvanaGrbavac,lektorica IvanaZovko,ml.asistent PaulaMuzi,stranilektor mr.sc.LidijaStrmelj,lektorica dr.sc.BorisBeri,docent ZanaKraljevi,zn.novak mr.sc.IvonaSetka-Cili, lektorica IvanaZovko,ml.asistent mr.sc.LidijaStrmelj,lektorica ZdenkoVistica,ml.asistent

Zajednickikolegiji:

Redni broj . 2. Naziv kolegija LatinskijezikII TjelesnaizdravstvenakulturaII Broj sati + 0+0 Status Broj kolegija bodova C C 2 0 Nastavnik; asistent ddr.sc.SerafinHrka,red. prof. LucijanaBili,zn.novak mr.sc.MladenKvesi,visi pred.

II. GODINA

III. semestar

Red. broj . 2. Naziv kolegija JezicnevjezbeIII Vjezbekonverzacije PregledengleskeknjizevnostiI Broj sati 0+7 +s Status Broj kolegija bodova A A Nastavnik; asistent mr.sc.IvonaSetka-Cili, lektorica AnelkaRaguz,stranilektor dr.sc.BorisBeri,docent ZanaKraljevi,zn.novak

. . Morfologija

Redpredavanja2007./08. 0+s 0+0s + A B 2 2

0 MarijanaSivri,lektorica ZdenkoVistica,ml.asistent MarijanaSivri,lektorica dr.scRobertSullivan,red. prof. AnelkaRaguz,stranilektor

Izborni: Frazniglagoli ili Suvremenaknjizevnostna engleskom

IV. semestar

Red. broj . 2. . . Naziv kolegija JezicnevjezbeIV Vjezbekonverzacije PregledengleskeknjizevnostiII Sintaksa Izborni: SuvremeniengleskiizgovorII (izborni) ili Elementipripovijetke Broj sati 0+7 +s 0+s + + Status Broj Nastavnik; asistent kolegija bodova A mr.sc.IvonaSetka-Cili, lektorica AnelkaRaguz,stranilektor A dr.sc.BorisBeri,docent ZanaKraljevi,zn.novak A MarijanaSivri,lektorica ZdenkoVistica,ml.asistent B mr.sc.LidijaStrmelj, 2 lektorica; ZdenkoVistica,ml.asist. 2 dr.scRobertSullivan,red. prof. MajaHadziomerovi,ml. asist.

Zajednickikolegiji:

Red. broj . Naziv kolegija Hrvatskistandardnijezik Broj sati + Status Broj kolegija bodova C 2 Nastavnik; asistent mr.sc.KaticaKresi,asistent

0

SveucilisteuMostaru

III. GODINA

V. SEMESTAR

Red. broj . 2. . . Naziv kolegija JezicnevjezbeV Vjezbekonverzacije Semantika Ranijaamericka knjizevnost Izborni: Engleskikaojezikstruke ili Shakespeare ili Suvremenadrama Broj sati 0+7 0+0 +s + + + Status Broj Nastavnik; asistent kolegija bodova A MarijanaSivri,lektorica LidijaMustapi,ml.asist. AnelkaRaguz,stranilektor A dr.sc.AnuskaStambuk,izv.prof. A B 2 2 2 dr.scRobertSullivan,red.prof. AnelkaRaguz,stranilektor dr.sc.AnuskaStambuk,izv.prof dr.sc.BorisBeri,docent dr.scRobertSullivan,red.prof. MajaHadziomerovi,ml.asist.

Zajednicki kolegiji:

Red. broj . Naziv kolegija Filozofijaodgojai obrazovanjaI Broj sati + Status Broj kolegija bodova C 2 Nastavnik; asistent dr.sc.SlavicaJuka,red.prof. MateBunti,zn.novak

VI. SEMESTAR

Red. Broj . 2. . . Naziv kolegija JezicnevjezbeVI Vjezbekonverzacije Sociolingvistika Suvremenaamericka knjizevnost Izborni: Americkistudiji ili Knjizevnostifilm Broj sati 0+7 +s +s + + Status Broj Nastavnik; asistent kolegija bodova A MarijanaSivri,lektorica LidijaMustapi,ml.asist. AnelkaRaguz,stranilektor A dr.sc.IzabelaDanki,izv.prof. A B 2 2 dr.scRobertSullivan,red.prof. PaulaMuzi,stranilektor dr.sc.IzabelaDanki,izv.prof. dr.scRobertSullivan,red.prof. AnelkaRaguz,stranilektor

Zajednicki kolegiji:

Red. broj . Naziv kolegija Filozofijaodgojai obrazovanjaII

Redpredavanja2007./08. Status Broj kolegija bodova C 2

Broj sati +

Nastavnik; asistent dr.sc.SlavicaJuka,red.prof. MateBunti,zn.novak

Napomena: Potrebno je poloziti kolegije vezane edukacijskim uvjetom, tj.

Jezicne vjezbe I, II, III, IV, V; Uvod u studij engleske knjizevnosti I, II, Uvod u lingvisticki studij, Fonologija, Morfologija, Sintaksa; Pregled engleske knjizevnosti I i II.

(stari program ­ kombinacija sa studijem hrvatski jezik i knjizevnost)

Red. broj . 2. . . . Semestar i broj sati VII. VIII. Sociolingvistika Americkaknjizevnost EngleskijezikIV Vjezbekonverzacije Metodikanastave engleskogjezika Njemackaknjizevnost +s+s ++ 0+0+ 0+0+ +0s+0s +0+0 Broj bodova VII. VIII. 2+2 2+2 + 2+2 + dr.sc.IzabelaDanki,izv.prof. dr.sc.BorisBeri,docent PaulaMuzi,stranilektor MarijanaSivri,lektorica ZdenkoVistica,ml.asistent AnelkaRaguz,stranilektor dr.sc.IzabelaDanki,izv.prof. LidijaMustapi,ml.asistent dr.sc.JosipBabi,izv.prof.

IV. GODINA

Naziv kolegija

Nastavnik; asistent

2

NJEMACKI JEZIK I KNJIZEVNOST (dvopredmetni studij)

U kombinaciji sa sljedeim studijima: Hrvatski jezik i knjizevnost, Engleski jezik i knjizevnost, Filozofija, Latinski jezik i rimska knjizevnost, Povijest, Povijest umjetnosti i Arheologija

SveucilisteuMostaru

I GODINA

I SEMESTAR

Red. broj . 2. . . . Naziv kolegija Jezicnevjezbeiz njemackogjezikaI Uvodustudij njemackogjezika Uvodustudij njemacke knjizevnosti Njemackakulturai civilizacija (izborni) Tehnikapisanja seminarskograda (izborni) Broj sati 0+0 0+0 0+0 0+0 + Status kolegija A A A B B Broj 2 2 Nastavnik; asistent SenkaMarinci,lektorica DarijaCvitanovi dr.sc.MirkoGojmerac,red.prof. dr.sc.JosipBabi,izv.prof. IvicaBevanda,ml.asistent RuzicaZubac-Zeljko,lektorica dr.sc.ZeljkoUvanovi,docent DarijaCvitanovi

Student upisuje jedan od ponuena dva izborna kolegija. Student upisuje i kolegije sa drugog studija te zajednicke kolegije:

Red. broj . 2. Naziv kolegija LatinskijezikI Tjelesnaizdravstvena kulturaI Broj sati + 0+0 Status Broj kolegija bodova C C 2 0 Nastavnik; asistent ddr.sc.SerafinHrka,red.prof. LucijanaBili,znnovak mr.sc.MladenKvesi,predavac

Iznimka je kombinacija sa studijem Latinski jezik i rimska knjizevnost gdje nema Latinskog jezika I, kao opeg kolegija.

II SEMESTAR

Red. broj . 2. . . .

Redpredavanja2007./08.

Naziv kolegija Jezicnevjezbeiz njemackogjezikaII Fonetikaifonologija njemackogjezika Njemackaknjizevnost: SturmundDrangi weimarskaklasika Kulturaicivilizacija SvicarskeiAustrije (izborni) Njemackaljubavna lirika(izborni)

Broj sati 0+0 +0 0+0 0+0 0+0

Status Broj kolegija bodova A A A B B

Nastavnik; asistent SenkaMarinci,lektorica DarijaCvitanovi dr.sc.MarinkoPandzi,docent dr.sc.JosipBabi,izv.prof. IvicaBevanda,ml.asistent RuzicaZubac-Zeljko,lektorica dr.sc.ZeljkoUvanovi,docent IvicaBevanda,ml.asistent

Student upisuje jedan od ponuena dva izborna kolegija. Student upisuje i kolegije sa drugog studija te zajednicke kolegije:

Red. broj . 2. Naziv kolegija LatinskijezikII Tjelesnaizdravstvena kulturaII Broj sati + 0+0 Status Broj kolegija bodova C C 2 0 Nastavnik; asistent ddr.sc.SerafinHrka,red.prof. LucijanaBili,znnovak mr.sc.MladenKvesi,predavac

Iznimka je kombinacija sa studijem Latinski jezik i rimska knjizevnost gdje nema Latinskog jezika I, kao opeg kolegija.

II. GODINA

III. SEMESTAR

Red. broj . 2. Naziv kolegija Jezicnevjezbeiz njemackogjezikaIII Morfologija suvremenog njemackogjezika Broj sati 0+0 0+0 Status kolegija A A Broj Nastavnik; asistent bodova SenkaMarinci,lektorica NikolinaPandza,zn.novak dr.sc.MarinkoPandzi,docent

. . .

SveucilisteuMostaru 0+0 0+0 0+0 A B B dr.sc.ZeljkoUvanovi,docent IvicaBevanda,ml.asistent dr.sc.JosipBabi,izv.prof. IvicaPetrovi,ml.asistent SenkaMarinci,lektorica

Njemacka knjizevnostrealizmai naturalizma Faust(izborni) Konjugiranii nekonjugiraniglagoli (izborni)

Student bira jedan od dva ponuena izborna kolegija sa studija. IV. SEMESTAR

Red. broj . 2. . . . . Naziv kolegija Jezicnevjezbeiz njemackogjezikaIV Uvodusintaksu suvremenoga njemackogajezika Povijestnjemackog jezika Njemackalirika20. stoljea Knjizevnost biedermeieraiMlade Njemacke Pragmalingvistika Broj sati 0+0 +0 0+0 0+0 0+0 0+0 Status kolegija A A A A B B Broj Nastavnik; asistent bodova SenkaMarinci,lektorica NikolinaPandza,zn.novak 2 dr.sc.MarinkoPandzi,docent 2 2 dr.sc.MarinkoPandzi,docent dr.sc.JosipBabi,izv.prof. IvicaPetrovi,ml.asistent dr.sc.ZeljkoUvanovi,docent DarijaCvitanovi dr.sc.MirkoGojmerac,red.prof.

Student bira jedan od dva ponuena izborna kolegija. Studenti upisuju i predmete iz IV. semestra drugog studija, te zajednicki kolegij

Red. broj . Naziv kolegija Hrvatskistandardni jezik Broj sati + Status Broj kolegija bodova C 2 Nastavnik; asistent mr.sc.KaticaKresi,asistent

Iznimka je kombinacija sa studijem Hrvatski jezik i knjizevnost gdje nema Hrvatskog standardnog jezika, kao opeg kolegija.

Redpredavanja2007./08.

III. GODINA

V. semestar

Red. Broj . 2. Naziv kolegija Broj sati Status Broj Nastavnik; asistent kolegija bodova A RuzicaZeljko­Zubac,lektorica NikolinaPandza,zn.novak A dr.sc.MarinkoPandzi,docent

. . .

Jezicnevjezbeiz 0+0 njemackogjezikaV Sintaksaslozene 0+ receniceu suvremenom njemackomjeziku Njemackadramau20. 0+s stoljeu Metodikaididaktika 0+0 ­izbornikolegij Izbornikolegijs drugihstudija Red. broj

A B C

dr.sc.JosipBabi,izv.prof. IvicaPetrovi,ml.asistent mr.sc.MirjanaPehar,lektorica MagdalenaRamljak,ml.asistent

Studenti upisuju kolegije s drugog studija te zajednicki kolegij:

Naziv kolegija Filozofijaodgojai obrazovanjaI Broj sati + Status Broj kolegija bodova C 2 Nastavnik; asistent dr.sc.SlavicaJuka,red.prof. MateBunti,zn.novak

.

VI. semestar

Red. Broj . 2. . . Red. broj . Naziv kolegija Jezicnevjezbeiz njemackogjezikaVI Leksikologijai leksikografija Njemackaproza20. stoljea Izbornikolegij Broj sati 0+0 0+0 0+s Status Broj Nastavnik; asistent kolegija bodova A RuzicaZeljko­Zubac,lektorica NikolinaPandza,zn.novak A dr.sc.MirkoGojmerac,red.prof. A C 2 dr.sc.JosipBabi,izv.prof. IvicaPetrovi,ml.asistent

Studenti upisuju kolegije s drugog studija te zajednicki kolegij:

Naziv kolegija Filozofijaodgojai obrazovanjaII Broj sati + Status Broj kolegija bodova C 2 Nastavnik; asistent dr.sc.SlavicaJuka,red.prof. MateBunti,zn.novak

SveucilisteuMostaru

IV. GODINA (STARI PROGRAM)

Red. broj . 2. . . . Naziv kolegija Semestar i broj Broj bodova sati VII. VIII. VII. VIII. Jezicnevjezbeiz njemackogjezikaIV Leksikologija Njemackaknjizevnost 20.stoljea Knjizevniseminar Metodikanastave njem.jezikainjem. knj. 0+00+0 +s+s 0+00+0 0+0+ 0+00+0 + 2+2 2+2 + + RuzicaZubac­Zeljko,lektorica NikolinaPandza,zn.novak dr.sc.MirkoGojmerac,red.prof. dr.sc.JosipBabi,izv.prof. dr.sc.JosipBabi,izv.prof. IvicaPetrovi,ml.asistent mr.sc.MirjanaPehar,v.lektor MagdalenaRamljak,ml.asistent Nastavnik; asistent

Redpredavanja2007./08.

7

FILOZOFIJA

Moze se kombinirati sa sljedeim studijima: Hrvatski jezik i knjizevnost, Engleski jezik i knjizevnost, Njemacki jezik i knjizevnost, Latinski jezik i rimska knjizevnost, Povijest, Povijest umjetnosti, Pedagogija i Arheologija

I. GODINA

I SEMESTAR

Redni Naziv kolegija broj . Uvodufilozofiju 2. . Logika Filozofskaterminologija (izbornikolegij) Naziv kolegija LatinskijezikI Stranijezik(engleskiili njemacki) Tjelesnaizdravstvena kulturaI Broj sati 0+0 0+0 0+0 Status Bodovi Nastavnik; asistent kolegija A dr.ddr.sc.SerafinHrka,red.prof. mr.sc.IvicaMusi,asistent A 7 dr.sc.StipeKutlesa,red.prof. ItaSakota,zn.novak B mr.sc.IvicaMusi,asistent

Studentupisujeikolegijesadrugogstudijatezajednickekolegije:

Redni broj . 2. 2. Broj sati + 0+0 0+0 Status Bodovi kolegija C C C 2 2 0 Nastavnik; asistent ddr.sc.SerafinHrka,red.prof. LucijanaBili,zn.novak mr.sc.IvonaSetka-Cili,lektorica TihomirMari,lektor/Magdalena Ramljak mr.sc.MladenKvesi,visipredavac

II SEMESTAR

Redni Naziv kolegija broj . Antickafilozofija 2. Znanstvenametodologija Broj sati + + Status Bodovi Nastavnik; asistent kolegija A 7 dr.sc.SlavicaJuka,red.prof. MateBunti,ml.asisent A dr.ddr.sc.SerafinHrka,red.prof. mr.sc.IvicaMusi,asistent

Student upisuje i kolegije sa drugog studija te zajednicke kolegije:

8 Redni broj . 2. .

Naziv kolegija

SveucilisteuMostaru Broj sati + 0+0 0+0 Status Bodovi kolegija C C C 2 2 0 Nastavnik; asistent ddr.sc.SerafinHrka,red.prof. LucijanaBili,zn.novak mr.sc.IvonaSetka-Cili,lektorica TihomirMari,lektor mr.sc.MladenKvesi,visipredavac

LatinskijezikII StranijezikII(engleskiili njemacki) Tjelesnaizdravstvena kulturaII

Latinski jezik II se ne upisuje ako se studij Filozofije kombinira sa studijem Latinski jezik i rimska knjizevnost. Strani jezik II se ne upisuje ako se studij Filozofije kombinira sa studijem Engleski jezik i knjizevnost ili Njemacki jezik i knjizevnost.

II. GODINA

III. SEMESTAR

Redni broj . 2. . Naziv kolegija LogikaII EtikaI FilozofijaTome Akvinskoga (izbornikolegij) Broj sati 0+0 + 0+0 Status Bodovi Nastavnik; asistent kolegija A dr.sc.StipeKutlesa,red.prof. ItaSakota,zn.novak A dr.sc.SlavicaJuka,red.prof. ItaSakota,zn.novak B dr.sc.IvanKordi,docent

IV. SEMESTAR

Redni broj . 2. . Naziv kolegija Teorijaspoznaje Filozofijasrednjegavijeka irenesanske Izbornikolegij Broj sati + + 0+0 Status Bodovi Nastavnik; asistent kolegija A dr.sc.ZoranPrimorac,izv.prof. ItaSakota,zn.novak A dr.sc.SlavicaJuka,red.prof. ItaSakota,zn.novak BiliC

Studenti upisuju i predmete iz IV. semestra drugog studija, te zajednicki kolegij

Redni broj .

Naziv kolegija

Redpredavanja2007./08. Broj sati + Status Bodovi kolegija C 2

Nastavnik; asistent mr.sc.KaticaKresi,asistent

Iznimka je kombinacija sa studijem Hrvatski jezik i knjizevnost gdje nema Hrvatskog standardnog jezika, kao opeg kolegija.

Hrvatskistandardnijezik

III. GODINA

V. semestar

Redni broj . 2. . Naziv kolegija Filozofijanovogvijeka Metafizika Filozofijaegzistencije ­izbornikolegij Broj sati + + 0+0 Status Broj Nastavnik; asistent kolegija bodova A prof.dr.sc.SlavicaJuka/Mate Bunti,zn.novak A doc.dr.sc.IvanKordi B doc.dr.sc.IvanKordi

Studenti upisuju i predmete iz V. semestra drugog studija, te zajednicki kolegij:

Redni broj . Naziv kolegija Filozofijaodgojai obrazovanjaI Broj sati + Status Bodovi kolegija A 2 Nastavnik; asistent prof.dr.sc.SlavicaJuka/Mate Bunti,ml.asist.

VI. semestar

Redni broj . 2. . . Naziv kolegija Suvremenafilozofija FilozofijaznanostiI Estetika Izradabakalaureatske radnje Broj Status Broj sati Nastavnik; asistent kolegija bodova p+s/v A doc.dr.sc.IvanKordi 0+ 0+0 0+0 A A prof.dr.sc.ZoranPrimorac/ ItaSakota,zn.novak dr.sc.AnteSolji,v.z.s.

Studenti upisuju i predmete iz VI. semestra drugog studija, te zajednicki kolegij:

20 Redni broj .

Naziv kolegija

SveucilisteuMostaru Broj sati + Status Bodovi kolegija A 2 Nastavnik; asistent prof.dr.sc.SlavicaJuka/Mate Bunti,ml.asist.

Filozofijaodgojai obrazovanjaII

IV. GODINA (STARI PROGRAM)

Red. broj . 2. . . . . Naziv kolegija PovijestfilozofijeIV. (Suvremenafilozofija) Metodikanastave filozofije Filozofijareligije Povijesthrvatske filozofijenaprostoru BiHiRHrvatske Suvremenateorijao drustvu Filozofijajezika (izbornikolegij) Semestar i broj Broj bodova sati Nastavnik; asistent VII. VIII. VII. VIII. + doc.dr.sc.IvanKordi 0+ 0+ mr.sc.IvicaMusi,asistent 0+ 0+ + dr.ddr.sc.SerafinHrka,red. prof. + doc.dr.sc.IvanKordi 0+0 0+0 mr.sc.IvicaMusi,asistent + ddr.sc.SerafinHrka,red.prof. 0+ 0+ mr.sc.IvicaMusi,asistent 0+ 0+ 0+0 0+0 2+2 + dr.sc.SlavoKuki,red.prof. IrenaMusa,ml.asistent dr.sc.AnteSolji,v.z.s.

Redpredavanja2007./08.

2

LATINSKI JEZIK I RIMSKA KNJIZEVNOST (dvopredmetni studij)

Moze se kombinirati sa sljedeim studijima: Hrvatski jezik i knjizevnost, Engleski jezik i knjizevnost, Njemacki jezik i knjizevnost, Filozofija, Povijest i Arheologija

I. GODINA

I. semestar

Red broj . 2. . . Naziv kolegija LatinskijezikI Uvodustudijlatinskog jezikaI Grckijezik(tecaj)I Izbornikolegij (Filozofskaterminologija) Broj sati 0+0 +0 + 0+0 Status Bodovi Nastavnik; asistent kolegija A ddr.sc.SerafinHrka,red.prof. LucijanaBili,zn.novak A 2 ddr.sc.SerafinHrka,red.prof. LucijanaBili,zn.novak A ddr.sc.SerafinHrka,red.prof. C mr.sc.IvicaMusi,asistent

Studenti upisuju i kolegija s drugog studija, te zajednicke kolegije (ukoliko ih nisu upisali s kolegijima drugoj studija)

Red broj . . Naziv kolegija Tjelesnaizdravstvena kulturaI StranijezikI (engleskiilinjemacki) Broj sati 0+0 0+0 Status kolegija C C Bodovi 0 2 Nastavnik; asistent mr.sc.MladenKvesi,visi predavac mr.sc.IvonaSetka-Cili, lektorica TihomirMari,lektor

U kombinaciji sa studijima Engleski jezik i knjizevnost i Njemacki jezik i knjizevnost, nema Stranog jezika kao zajednickog kolegija.

22

SveucilisteuMostaru

II SEMESTAR

Red broj . 2. . . Naziv kolegija LatinskijezikII Uvodustudijlatinskog jezikaII Grckijezik(tecaj)II Izbornikolegij Broj sati 0+0 +0 0+0 Status kolegija A A A B Bodovi 2 Nastavnik; asistent ddr.sc.SerafinHrka,red.prof. LucijanaBili,zn.novak ddr.sc.SerafinHrka,red.prof. LucijanaBili,zn.novak ddr.sc.SerafinHrka,red.prof.

Studenti upisuju i kolegija s drugog studija, te zajednicke kolegije (ukoliko ih nisu upisali s kolegijima drugoj studija)

Red broj . . Naziv kolegija Tjelesnaizdravstvena kulturaII StranijezikII (engleskiilinjemacki) Broj sati 0+0 0+0 Status kolegija C C Bodovi 0 2 Nastavnik; asistent mr.sc.MladenKvesi,visi predavac mr.sc.IvonaSetka-Cili, lektorica TihomirMari,lektor

II. GODINA

III. semestar

Red broj . 2. . . Naziv kolegija LatinskijezikIII RimskaknjizevnostI Metrika Izbornikolegij Broj sati 0+0 0+0 + Status Bodovi Nastavnik; asistent kolegija A ddr.sc.SerafinHrka,red.prof. LucijanaBili,zn.novak A ddr.sc.SerafinHrka,red.prof. LucijanaBili,zn.novak A ddr.sc.SerafinHrka,red.prof. B

IV. semestar

Red broj . 2. . .

Naziv kolegija

Redpredavanja2007./08. Status Bodovi kolegija A A A B

2

Broj sati 0+0 0+0 0+0

Nastavnik; asistent ddr.sc.SerafinHrka,red.prof. LucijanaBili,zn.novak dr.sc.PavaoKnezovi,v.z.s. dr.sc.PavaoKnezovi,v.z.s. JosipGrubesa,zn.novak

LatinskijezikIV RimskaknjizevnostII HistorijskagramatikaI Izbornikolegij

Student upisuje i kolegije sa drugog studija, te zajednicki kolegij:

Red broj . Naziv kolegija Hrvatskistandardnijezik Broj sati + Status Bodovi kolegija C 2 Nastavnik; asistent m.sc.KaticaKresi,asistent

III. GODINA

V. semestar

Red broj . 2. . . Naziv kolegija Lektira Historijskagramatika2 RimskaknjizevnostIII Izbornikolegij Broj sati 0+0 + 0+0 + Status A A A BiliC Bodovi Nastavnik; asistent dr.sc.PavaoKnezovi,v.z.s. JosipGrubesa,zn.novak dr.sc.PavaoKnezovi,v.z.s. JosipGrubesa,zn.novak dr.sc.PavaoKnezovi,v.z.s.

Student upisuje i kolegije sa drugog studija, te zajednicki kolegij:

Red broj . Naziv kolegija Filozofijaodgojai obrazovanjaI Broj sati + Status Bodovi kolegija C 2 Nastavnik; asistent dr.sc.SlavicaJuka,red.prof. MateBunti,zn.novak

2 Red broj . 2. . .

SveucilisteuMostaru Status Bodovi Nastavnik; asistent kolegija A dr.sc.PavaoKnezovi,v.z.s. JosipGrubesa,zn.novak A dr.sc.PavaoKnezovi,v.z.s. JosipGrubesa,zn.novak A dr.sc.PavaoKnezovi,v.z.s.

VI. semestar

Naziv kolegija Lektira2 Historijskagramatika RimskaknjizevnostIV Izradabakalaureatske radnje Broj sati 0+0 + 0+0

Student upisuje i kolegije sa drugog studija, te zajednicki kolegij:

Red broj . Naziv kolegija Filozofijaodgojai obrazovanjaI Broj sati + Status Bodovi kolegija C 2 Nastavnik; asistent dr.sc.SlavicaJuka,red.prof. MateBunti,zn.novak

(stari program ­ kombinacija sa studijem hrvatski jezik i knjizevnost)

Red. broj . 2. . . . . Naziv kolegija RimskaknjizevnostIV Latinskiseminar Latinskahistorijska gramatika LatinskalektiraII Metodikanastave latinskogjezika LatinitetBiH Semestar i broj sati Broj bodova VII. VIII. 0+00+0 +0+0 0+0+ 0+00+0 +0+0 0+00+0 VII. VIII. + 2+2 + + 2+2 + Nastavnik; asistent dr.sc.PavaoKnezovi,v.z.s. dr.sc.PavaoKnezovi,v.z.s. JosipGrubesa,zn.novak dr.sc.PavaoKnezovi,v.z.s. JosipGrubesa,zn.novak dr.sc.PavaoKnezovi,v.z.s. JosipGrubesa,zn.novak ddr.sc.SerafinHrka,red. prof. ddr.sc.PavaoKnezovi,v.z.s. JosipGrubesa,zn.novak

IV. GODINA

Redpredavanja2007./08.

2

POVIJEST

Moze se kombinirati sa sljedeim studijima: Hrvatski jezik i knjizevnost, Engleski jezik i knjizevnost, Njemacki jezik i knjizevnost, Filozofija, Latinski jezik i rimska knjizevnost, Povijest umjetnosti, Pedagogija, Arheologija i Zemljopis

I. GODINA

I. SEMESTAR

Redni Naziv kolegija broj . Historiografski praktikum 2. StarapovijestIstoka . Europskaisvjetska povijestsrednjega vijeka . Izbornikolegij* Broj sati ++ 0+* 0+0* + Status Broj Nastavnik; asistent kolegija bodova A dr.sc.IvicaLuci,docent A A BiliC /ili/2 /ili/ dr.sc.AnteSkegro,izv.prof. dr.sc.MladenAnci,izv.prof. mr.sc.DijanaKora,asistent

* Studenti u prvoj godini biraju jedan seminar iz staroga i jedan iz srednjega vijeka. * Studenti biraju jedan od ponuenih kolegija na Studiju povijesti ili na drugim studijima Filozofskog fakulteta i drugih fakulteta. Student upisuje i kolegije s drugog studija, te zajednicke kolegije:

Redni broj . 2. . Naziv kolegija StranijezikI.(engleski ilinjemacki) LatinskijezikI. Tjelesnaizdravstvena kulturaI Broj sati 0+0 + 0+0 Status Broj kolegija bodova C C C 2 2 0 Nastavnik; asistent mr.sc.IvonaSetka-Cili, lektorica TihomirMari,lektor ddr.sc.SerafinHrka,red.prof. LucijanaBili,zn.novak mr.sc.MladenKvesi,predavac

Latinski jezik I se ne upisuje ako se studij Povijesti kombinira sa studijem Latinski jezik i rimska knjizevnost. Strani jezik I se ne upisuje ako se studij Povijesti kombinira sa studijem Engleski jezik i knjizevnost ili Njemacki jezik i knjizevnost.

2

SveucilisteuMostaru Status kolegija A Broj Nastavnik; asistent bodova /ili/ dr.sc.AnteSkegro,izv.prof.

II. SEMESTAR

Redni Naziv kolegija broj . PovijestHeladeiRimske drzavesa starompovijesuna nasimprostorima 2. Hrvatskapovijest srednjegvijeka . Europskeregijeipovijest BiHu srednjemvijeku . Izbornikolegij* Broj sati +*

+0* 0+ +

A A BiliC

/ili/

dr.sc.MladenAnci,izv.prof. mr.sc.DijanaKora,asistent dr.sc.BozoGoluza,red.prof. mr.sc.DijanaKora,asistent

* Studenti u prvoj godini biraju jedan seminar iz staroga i jedan iz srednjega vijeka. * Studenti biraju jedan od ponuenih kolegija na Studiju povijesti ili na drugim studijima Filozofskog fakulteta i drugih fakulteta Sveucilista u Mostaru. Student upisuje i kolegije s drugog studija, te zajednicke kolegije:

Redni broj . 2. . Naziv kolegija StranijezikII.(engleski ilinjemacki) LatinskijezikII. Tjelesnaizdravstvena kulturaII Broj sati 0+0 + 0+0 Status kolegija C C C Broj bodova 2 2 0 Nastavnik; asistent mr.sc.IvonaSetka-Cili, lektorica TihomirMari,lektor ddr.sc.SerafinHrka,red.prof. LucijanaBili,zn.novak mr.sc.MladenKvesi,visi predavac

Latinski jezik II se ne upisuje ako se studij Povijesti kombinira sa studijem Latinski jezik i rimska knjizevnost. Strani jezik II se ne upisuje ako se studij Povijesti kombinira sa studijem Engleski jezik i knjizevnost ili Njemacki jezik i knjizevnost.

III. SEMESTAR

Redni broj . 2. . .

Redpredavanja2007./08.

27

II. GODINA

Naziv kolegija Europskaisvjetska povijestranoganovog vijeka Hrvatskapovijestranoga novogvijeka Europskeregijeipovijest BiHunovomvijeku Izbornikolegiji* Broj sati 0+* 0+* 0+ Status kolegija A A A BiliC Broj bodova 2/ili/ /ili/2 Nastavnik; asistent dr.sc.TadoOrsoli,docent mr.sc.TihomirZovko,asistent dr.sc.VickoKapitanovi,izv. prof. mr.sc.IvicaGlibusi,asistent dr.sc.BozoGoluza,red.prof. mr.sc.DijanaKora,asistent

* Studenti biraju jedan od ponuenih seminara.

* Studenti biraju jedan od ponuenih kolegija na Studiju povijesti ili na drugim studijima Filozofskog fakulteta i drugih fakulteta Sveucilista u Mostaru. IV. SEMESTAR

Red. Broj . 2. . . Naziv kolegija Europskaisvjetska povijestu.stoljeu Hrvatskapovijestu. stoljeu Europskeregijei povijestBiHu. stoljeu Izbornikolegiji* Broj sati 0+* 0+* 0+0 + Status kolegija A A A BiliC Broj Nastavnik; asistent bodova 2/ili/ dr.sc.IvicaSarac,docent mr.sc.TihomirZovko,asistent /ili/2 dr.sc.IvicaSarac,docent MarinaBeus,ml.asistent 2 dr.sc.TadoOrsoli,docent mr.sc.TihomirZovko,asistent

Studenti upisuju i kolegije s drugog studija, te zajednicki kolegij:

Redni broj . Naziv kolegija Broj sati Status kolegija C Broj bodova + Nastavnik; asistent mr.sc.KaticaKresi,asistent

U kombinaciji sa studijem Hrvatski jezik i knjizevnost, nema ovog zajednickog kolegija.

Hrvatskistandardnijezik +

28

SveucilisteuMostaru

* Studenti biraju jedan od ponuenih seminara. * Studenti biraju jedan od ponuenih kolegija na Studiju povijesti ili na drugim Studijima Filozofskog fakulteta i drugih fakulteta Sveucilista u Mostaru.

III. GODINA

V. semestar

Red. Broj . 2. . . . Naziv kolegija Europskaisvjetska povijest8-. HrvatskaiBiHpovijest 8-. Hrvatskinarodu Drugomsvjetskomratu Povijesthistoriografije Izbornikolegij Broj sati 0+ 0+ 0+0 0+0 Status kolegija A A A A BiliC Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.IvicaSarac,docent MarinaBeus,ml.asistent dr.sc.BozoGoluza,red.prof. MarinaBeus,ml.asistent 2 2 dr.sc.IvicaSarac,docent dr.sc.MilkoBrkovi,red.prof.

Student upisuje i kolegije sa drugog studija, te zajednicki kolegij:

Redni broj . Naziv kolegija Filozofijaodgojai obrazovanjaI Broj sati + Broj bodova 2 Nastavnik; asistent dr.sc.SlavicaJuka,red.prof. MateBunti,zn.novak

VI. semestar

Red. Broj . 2. . . Naziv kolegija Europskaisvjetska povijestnakon. HrvatskaiBiHpovijest nakon. Pomonepovijesne znanosti Izbornikolegiji Broj sati 0+ 0+ 0+0 Status kolegija A A A BiliC Broj bodova Nastavnik; asistent dr.sc.TadoOrsoli,docent MarinaBeus,ml.asistent dr.sc.IvicaLuci,docent MarinaBeus,ml.asistent dr.sc.MilkoBrkovi,red.prof.

Student upisuje i kolegije s drugog studija, te zajednicki kolegij:

Redni broj .

Naziv kolegija

Redpredavanja2007./08. Broj sati + Status kolegija C Broj bodova 2

Nastavnik; asistent dr.sc.SlavicaJuka,red.prof. MateBunti,zn.novak

2

Filozofijaodgojai obrazovanjaII

IV. GODINA

(stari program, u kombinaciji sa studijem Zemljopis)

Red. broj . 2. . . . . Semestar i broj sati VII. Svjetskapovijestnovog vijeka(.-20.st.) Hrvatskapovijest u.stoljeu PovijestBiHu.st. Hrvatskaib-h. povijestu20.stoljeu Metodikanastavepovijesti Hrvatskijezikijezicnakultura VIII. + + 2+2 + 2+2 + dr.sc.IvicaSarac,docent MarinaBeus,ml.asistent dr.sc.IvicaSarac,docent mr.sc.TihomirZovko, asistent dr.sc.TadoOrsoli,docent mr.sc.TihomirZovko, asistent dr.sc.IvicaLuci,docent N.N. mr.sc.IvicaGlibusi,asistent mr.sc.KaticaKresi,asistent Broj bodova

Naziv kolegija

Nastavnik; asistent

0+0 0+0 0+ 0+ +0 +0 +0 +0 0+0 0+0 + +

0

POVIJEST UMJETNOSTI

SveucilisteuMostaru

Moze se kombinirati sa sljedeim studijima: Hrvatski jezik i knjizevnost, Engleski jezik i knjizevnost, Njemacki jezik i knjizevnost, Filozofija, Povijest i Arheologija

I. GODINA

I. semestar

Redni Naziv kolegija broj . Osnovelikovneipovijesti umjetnosti 2. Osnovearhitekture . . Ikonografijaiikonologija Umjetnostantike Broj sati 0+0s 0+s 0+s 0+s Status Bodovi Nastavnik; asistent kolegija A dr.sc.AntunKaraman,izv.prof. A A A dr.sc.JaroslavVego,izv.prof. dr.sc.DinoMilinovi,docent mr.sc.SnjezanaVasilj,asistent

Student upisuje i kolegije s drugog studija, te zajednicke kolegije:

Redni broj . 2. .

Naziv kolegija LatinskijezikI StranijezikI(engleskiili njemacki) Tjelesnaizdravstvena kulturaI

Broj sati + 0+0 0+0

Status Bodovi kolegija C C C 2 2 0

Nastavnik; asistent ddr.sc.SerafinHrka,red.prof. LucijanaBili,zn.novak dr.sc.mr.sc.IvonaSetka-Cili, lektorica TihomirMari,lektor mr.sc.MladenKvesi,predavac

U kombinaciji sa studijem Engleski jezik i knjizevnost i Njemacki jezik i knjizevnost nema stranog jezika kao zajednickog kolegija.

II. semestar

Redni broj . 2. .

Naziv kolegija

Redpredavanja2007./08. Status kolegija A A B

Broj sati 0+s 0+s +s

Bodovi 2

Nastavnik; asistent dr.sc.DinoMilinovi,docent dr.sc.DinoMilinovi,docent

ArhitekturaRSV iStarohrvatska arhitektura Umjetnostkasneantike iRSV (Hrvatska) KasnaantikaBiH (izbornikolegij)

Student upisuje i kolegije s drugog studija, te zajednicke kolegije:

Redni broj . 2. . Naziv kolegija LatinskijezikII StranijezikII(engleski ilinjemacki) Tjelesnaizdravstvena kulturaII Broj sati + 0+0 0+0 Status kolegija C C C Bodovi 2 2 0 Nastavnik; asistent ddr.sc.SerafinHrka,red.prof. LucijanaBili,zn.novak mr.sc.IvonaSetka-Cili,lektorica TihomirMari,lektor mr.sc.MladenKvesi,predavac

U kombinaciji sa studijem Engleski jezik i knjizevnost i Njemacki jezik i knjizevnost nema stranog jezika kao zajednickog kolegija.

II. GODINA

III. semestar

Redni Naziv kolegija broj . Umjetnostromanike 2. . Umjetnostgotike Izbornikolegij Broj sati 0+s 0+s Status kolegija A A BiliC Bodovi Nastavnik; asistent dr.sc.IgorFiskovi,red.prof. JozoMari,predavac dr.sc.IgorFiskovi,red.prof. JozoMari,predavac

Student bira jedan od ponuenih izbornih kolegija.

2

SveucilisteuMostaru

IV. semestar

Redni Naziv kolegija broj . UmjetnostrenesanseibarokaI 2. . . UmjetnostrenesanseibarokaII Umjetnostislama(izborni kolegij) Izbornikolegijasdrugihstudija Broj sati 0+s 0+s +s Status Bodovi A A B C Nastavnik; asistent dr.sc.IgorFiskovi,red.prof. dr.sc.IgorFiskovi,red.prof. MarijaSeri

Student bira jedan od ponuenih izbornih kolegija. Studenti upisuju i predmete iz IV. semestra drugog studija, te zajednicki kolegij:

Redni broj . Naziv kolegija Hrvatskistandardnijezik Broj sati 0+0 Status Bodovi kolegija C 2 Nastavnik; asistent mr.sc.KaticaKresi,asistent

Iznimka je kombinacija sa studijem Hrvatski jezik i knjizevnost gdje nema Hrvatskog standardnog jezika, kao opeg kolegija.

III. GODINA

V. semestar

Redni Naziv kolegija broj . Umjetnost.i20.stoljea 2. . . . Muzeologijaiheritologija UmjetnostuBiHu.i20. stoljeu ArhitekturauBiH(izborni kolegij) Izbornikolegijsdrugihstudija Broj sati 0+s 0+s 0+s 0+s Status Bodovi Nastavnik; asistent kolegija A dr.sc.AntunKaraman,izv.prof. A A B C dr.sc.AntunKaraman,izv.prof. MarijaKulisi mr.sc.LjiljanaRajkovi mr.sc.LjiljanaRajkovi

Student bira jedan od ponuenih izbornih kolegija. Studenti upisuju i predmete iz V. semestra drugog studija, te zajednicki kolegij:

Redni broj .

Naziv kolegija

Redpredavanja2007./08. Broj sati + Status Bodovi kolegija C 2

Nastavnik; asistent

Filozofijaodgojai obrazovanjaI

dr.sc.SlavicaJuka,red.prof. MateBunti,zn.novak

VI. semestar

Redni Naziv kolegija broj . Teorijaipovijestpovijesti umjetnosti 2. Zastitakulturnebastine . . Metodika Izbornikolegij Broj sati 0+0 0+0 0+0 Status Bodovi Nastavnik; asistent kolegija A dr.sc.AntunKaraman,izv.prof. A A BiliC dr.sc.AntunKaraman,izv.prof. MarijaKulisi

Studenti upisuju i predmete iz IV. semestra drugog studija, te zajednicki kolegij:

Redni broj . Naziv kolegija Filozofijaodgojaiobrazovanja II Broj sati + Status Bodovi kolegija C 2 Nastavnik; asistent dr.sc.SlavicaJuka,red.prof. MateBunti,zn.novak

(stari program ­ kombinacija sa studijem arheologija)

Red. broj . 2. . Naziv kolegija Umjetnost.stoljea Umjetnost20.stoljea Teorijaumjetnosti Semestar i broj Broj sati bodova I. II. I. II. 0+00+0 0+00+0 0+00+0 Nastavnik; asistent drsc.AntunKaraman,izv. prof. drsc.AntunKaraman,izv. prof. drsc.AntunKaraman,izv. prof.

IV GODINA

ARHEOLOGIJA

SveucilisteuMostaru

Arheologija je studij koji se moze studirati jednopredmetno ili dvopredmetno. Kao dvopredmetni studij moze se kombinirati sa sljedeim studijima: Povijest umjetnosti, Latinski jezik i rimska knjizevnost, Engleski jezik i knjizevnost, Njemacki jezik i knjizevnost i Povijest.

JEDNOPREDMETNI STUDIJ I. GODINA

I SEMESTAR

Red. broj . 2. . . . . Naziv kolegija UvoduarheologijuI Paleolitikimezolitik Egejskecivilizacije broncanogdoba StranijezikI (engleskiili njemacki) Osnoveinformatike Kolegijs komplementarnih odjela(povijest, povijestumjetnost, zemljopis) Terenskevjezbe Tjelesnaizdravstvena kulturaI Broj sati Status 0+0 0+ 0+ 0+0 + + A A A C C C Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.BrunislavMarijanovi,red.prof. AnkicaOdza,ml.asistent dr.sc.BoskoMarijan,docent dr.sc.BoskoMarijan,docent mr.sc.IvonaSetka-Cili,lektorica TihomirMari,lektor dr.sc.BranoMarki,izv.prof., mr.sc.TonoMarusi,asistent

7. 8.

0+0 0+0 C

2 0

dr.sc.BrunislavMarijanovi,red.prof. mr.sc.MladenKvesi,visipredavac

II SEMESTAR

Red. broj . 2. . . . . 7. 8. .

Naziv kolegija

Redpredavanja2007./08. Broj sati Status Broj kolegija bodova A A A A B C 2 0

Nastavnik; asistent dr.sc.BrunislavMarijanovi,red.prof. AnkicaOdza,ml.asistent dr.sc.BrunislavMarijanovi,red.prof. AnkicaOdza,ml.asistent dr.sc.MiroslavGlavici,docent mr.sc.SnjezanaVasilj,asistent dr.sc.ZeljkoMileti,docent mr.sc.SnjezanaVasilj,asistent dr.sc.ZeljkoMileti,docent mr.sc.SnjezanaVasilj,asistent

UvoduarheologijuII 0+ Neolitik Arheologijaanticke Grcke Institucijerimskog svijeta Kolonizacijai romanizacijaantickog Ilirika* Kolegijs komplementarnih odjela* Terenskevjezbe 0+ 0+ 0+ + + 0+0

* Studenti biraju jedan od ponuenih izbornih kolegija.

Tjelesnaizdravstvena 0+0 kulturaII Strucnaekskurzija +0

dr.sc.BrunislavMarijanovi,red.prof. mr.sc.TihomirGlavas AnkicaOdza,ml.asistent mr.sc.MladenKvesi,visipredavac

II. GODINA

III SEMESTAR

Red. broj . 2. . . Naziv kolegija Eneolitik Broncanodoba Antickaarheologija apeninskog poluotoka Ocuvanjeizastita spomenikakulture Broj sati 0+ 0+ 0+ + Status Broj Nastavnik; asistent kolegija bodova A dr.sc.BrunislavMarijanovi,red.prof. AnkicaOdza,ml.asist. A dr.sc.BoskoMarijan,docent A B dr.sc.MiroslavGlavici,docent mr.sc.SnjezanaVasilj,asistent mr.sc.TihomirGlavas

. . 7.

SveucilisteuMostaru + + 0+0 C C 2 dr.sc.BrunislavMarijanovi,red.prof. mr.sc.TihomirGlavas AnkicaOdza,ml.asist.

Kolegijs komplementarnih odjela Kolegijs komplementarnih odjela Terenskevjezbe

IV SEMESTAR

Red. broj . 2. . . . . 7. . 0. Naziv kolegija Zeljeznodoba LatinskijezikI Arheologijaseobe naroda Postanakirazvoj krsanstva Muzeologija Kolegijs komplementarnih odjela Kolegijs komplementarnih odjela Terenskevjezbe Strucnaekskurzija Broj sati 0+ + 0+ 0+ +0 + + 0+0 +0 Status Broj Nastavnik; asistent kolegija bodova A dr.sc.BoskoMarijan,docent A A B B C C 2 dr.sc.BrunislavMarijanovi,red.prof. mr.sc.TihomirGlavas AnkicaOdza,ml.asistent ddr.sc.SerafinHrka,red.prof. dr.sc.AnteUglesi,red.prof. IvankaMilicevi,ml.asistent dr.sc.AnteUglesi,red.prof. IvankaMilicevi,ml.asistent mr.sc.TihomirGlavas

V. SEMESTAR

Red. broj . 2. . . . . 7. 8.

Redpredavanja2007./08.

7

III. GODINA

Naziv kolegija LatinskijezikII Starokrsanska arheologija Bjelobrdskikulturni kompleks Osnoveetnologije Osnoveterenskog istrazivanja Kolegijs komplementarnih odjela Kolegijs komplementarnih odjela Tecajgeodezije Broj sati + 0+ 0+ + 0+20 + + 0+0 Status kolegija A A B B Broj 2 Nastavnik; asistent ddr.sc.SerafinHrka,red.prof. dr.sc.AnteUglesi,red.prof. IvankaMilicevi,ml.asistent dr.sc.AnteUglesi,red.prof. IvankaMilicevi,ml.asistent dr.sc.BrunislavMarijanovi,red.prof. mr.sc.TihomirGlavas AnkicaOdza,ml.asist.

C C

VI. SEMESTAR

Red. broj . 2. . . . . 7. 8. Naziv kolegija Nacionalnaarheologija LatinskijezikIII Graditeljstvoi urbanizamantickog Ilirika Opaslavenska arheologija Osnoveterenskog istrazivanjaII Kolegijs komplementarnih odjela Tecajizcrtanja Strucnaekskurzija Broj sati 0+ + + + 0+20 + 0+0 0+ C Status Broj Nastavnik; asistent kolegija bodova A dr.sc.AnteUglesi,red.prof. mr.sc.TihomirGlavas B ddr.sc.SerafinHrka,red.prof. B dr.sc.ZeljkoMileti,docent mr.sc.SnjezanaVasilj,asistent B 2 dr.sc.AnteUglesi,red.prof. IvankaMilicevi,ml.asistent dr.sc.BrunislavMarijanovi,red.prof. mr.sc.TihomirGlavas AnkicaOdza,ml.asist.

8

Dvopredmetni studij

I. GODINA

SveucilisteuMostaru

I SEMESTAR

Red. broj . 2. . . . . 7. Naziv kolegija UvoduarheologijuI Paleolitikimezolitik Egejskecivilizacije brojcanogdoba StranijezikI (engleskiili njemacki) Osnoveinformatike Terenskevjezbe Tjelesnaizdravstvena kulturaI Broj sati 0+0 0+ 0+ 0+0 + 0+0 0+0 Status Broj Nastavnik; asistent kolegija bodova A dr.sc.BrunislavMarijanovi,red.prof. AnkicaOdza,ml.asistent A dr.sc.BoskoMarijan,docent B dr.sc.BoskoMarijan,docent C C 2 0 mr.sc.IvonaSetka-Cili,lektorica, TihomirMari,lektor dr.sc.BranoMarki,izv.prof. mr.sc.TonoMarusi,asistent dr.sc.BrunislavMarijanovi,red.prof. mr.sc.MladenKvesi,visipredavac

C

II SEMESTAR

Red. broj . 2. . . . . 7. 8. Naziv kolegija UvoduarheologijuII Neolitik Arheologijaanticke Grcke Institucijerimskog svijeta Kolonizacijai romanizacijaantickog Ilirika Terenskevjezbe Tjelesnaizdravstvena kulturaII Strucnaekskurzija Broj sati 0+0 0+ 0+ 0+ + 0+0 0+0 Status Broj kolegija bodova A B A A B 2 0 Nastavnik; asistent dr.sc.BrunislavMarijanovi,red.prof. AnkicaOdza,ml.asistent dr.sc.BrunislavMarijanovi,red.prof. AnkicaOdza,ml.asistent dr.sc.MiroslavGlavici,docent dr.sc.ZeljkoMileti,docent mr.sc.SnjezanaVasilj,asistent dr.sc.ZeljkoMileti,docent mr.sc.SnjezanaVasilj,asistent dr.sc.BrunislavMarijanovi,red.prof. AnkicaOdza,ml.asistent mr.sc.MladenKvesi,visipredavac

III. SEMESTAR

Red. broj . 2. . . .

Redpredavanja2007./08.

II. GODINA

Status Broj Nastavnik; asistent kolegija bodova B dr.sc.BrunislavMarijanovi,red. prof. AnkicaOdza,ml.asistent A dr.sc.BoskoMarijan,docent A B 2 dr.sc.MiroslavGlavici,docent mr.sc.SnjezanaVasilj,asistent mr.sc.TihomirGlavas dr.sc.BrunislavMarijanovi,red. prof. mr.sc.TihomirGlavas AnkicaOdza,ml.asistent

Naziv kolegija Eneolitik Broncanodoba Antickaarheologija apeninskogpoluotoka Ocuvanjeizastita spomenikakulture Terenskevjezbe

Broj sati 0+ 0+ 0+0 + 0+0

IV. SEMESTAR

Red. broj . 2. . . . . Naziv kolegija Zeljeznodoba LatinskijezikI Arheologijaseobenaroda Postanakirazvoj krsanstva Muzeologija Terenskevjezbe Broj sati 0+ + 0+ 0+ + 0+0 Status Broj Nastavnik; asistent kolegija bodova A dr.sc.BoskoMarijan,docent A B B B 2 ddr.sc.SerafinHrka,red.prof. dr.sc.AnteUglesi,red.prof. IvankaMilicevi-Capek,ml.asistent dr.sc.AnteUglesi,red.prof. IvankaMilicevi-Capek,ml.asistent mr.sc.TihomirGlavas dr.sc.BrunislavMarijanovi,red. prof. mr.sc.TihomirGlavas AnkicaOdza,ml.asistent

7.

Strucnaekskurzija

Na studiju arheologije uvjet za upis II. , odnosno III. ili IV. semestra je polozen po jedan obvezni kolegij po semestru. Za upis V. semestra studija trebaju biti polozeni svi obvezni kolegiji s prve i druge godine.

0

SveucilisteuMostaru

III. GODINA

V. SEMESTAR

Red. broj . 2. . . . . Naziv kolegija LatinskijezikII Starokrsanska arheologija Bjelobrdskikulturni kompleks Osnoveetnologije Osnoveterenskog istrazivanja Tecajgeodezije Broj sati + 0+ 0+ + 0+20 0+0 Status Broj Nastavnik; asistent kolegija bodova A ddr.sc.SerafinHrka,red.prof. A B B 2 dr.sc.BrunislavMarijanovi,red.prof. mr.sc.TihomirGlavas AnkicaOdza,ml.asist. dr.sc.AnteUglesi,red.prof. IvankaMilicevi,ml.asistent dr.sc.AnteUglesi,red.prof. IvankaMilicevi,ml.asistent

VI. SEMESTAR

Red. broj . 2. . . . . 7. 8. Naziv kolegija Nacionalna arheologija LatinskijezikIII Graditeljstvoi urbanizamantickog Ilirika Opaslavenska arheologija Osnoveterenskog istrazivanjaII Kolegijs komplementarnih odjela Tecajizcrtanja Strucnaekskurzija Broj sati 0+ + + + 0+20 + 0+0 0+ C Status Broj Nastavnik; asistent kolegija bodova A dr.sc.AnteUglesi,red.prof. mr.sc.TihomirGlavas B ddr.sc.SerafinHrka,red.prof. B B 2 dr.sc.ZeljkoMileti,docent mr.sc.SnjezanaVasilj,asistent dr.sc.AnteUglesi,red.prof. IvankaMilicevi,ml.asistent dr.sc.BrunislavMarijanovi,red.prof. mr.sc.TihomirGlavas AnkicaOdza,ml.asist.

Redpredavanja2007./08.

IV. GODINA (STARI PROGRAM)

VII. i VIII. SEMESTAR

Red. broj . 2. . . . Naziv kolegija SrednjovjekovnaarheologijaII MetodologijaarheologijeII Muzeologija Ocuvanjeizastitaspomenka Arheoloskaantropologija Broj sati VII. i VIII. Nastavnik; asistent

0+00+0 dr.sc.AnteUglesi,red.prof. IvankaMilicevi,ml.asistent 0+00+0 dr.sc.BrunislavMarijanovi,red.prof. AnkicaOdza,ml.asist. ++ mr.sc.TihomirGlavas 0+00+0 0+00+0 mr.sc.TihomirGlavas

2

PSIHOLOGIJA ­ jednopredmetni studij

I. GODINA

I. SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . . 7. 8. . 0. Naziv kolegija Uvodupsihologiju Uvodupsihologijsku metodologiju Uvodubiolosku psihologiju Uvodudeskriptivnui inferencijalnustatistiku Osjetiipsihofizika Povijestpsihologije EngleskijezikI Osnovegenetike(izborni) Osnoveinformatike (izborni) Izbornikolegij Broj sati Status Bodovi Nastavnik; asistent P+S+V kolegija A 2 dr.sc.IlijaManenica,red.prof. +0+0 MarijanaBarisi,prof. 0++0 A dr.sc.IlijaManenica,red.prof. MarijanaSunji,prof. 0++0 A dr.sc.NatasaSimi,docent mr.sc.KristinaSesar A dr.sc.AnaProrokovi,izv.prof. +0+0 mr.sc.TeaVucina A dr.sc.PavleValerjev,visiasist. ++0 A dr.sc.ZvjezdanPenezi,docent 0+0+0 A 2 MajaHadziomerovi,prof. 0+0+0 B 2 dr.sc.NatasaSimi,docent ++0 MatildaNikoli,prof. ++0 C 2 dr.sc.BranoMarki,red.prof. mr.sc.TonoMarusi,asistent C 2

SveucilisteuMostaru

Napomena: Student upisuje dva izborna kolegija, jedan mora biti na Odjelu, a drugi bira meu ponuenim kolegijima na sveucilistu. II. SEMESTAR

Redni broj . 2. Naziv kolegija Praktikum eksperimentalne psihologijeI Osnoveinferencijalne statistike Graaifunkcija somatskogzivcanog sustava Percepcijaipaznja Broj sati Status Bodovi Nastavnik; asistent P+S+V kolegija A dr.sc.LjiljanaGregov,docent 0+0+0 +0+0 0++0 0++ A A A dr.sc.AnaProrokovi,izv.prof. mr.sc.TeaVucina dr.sc.NatasaSimi,docent mr.sc.KristinaSesar dr.sc.PavleValerijev,visi asistent

7. 8. .

Redpredavanja2007./08. A A B B C 2 2 2 2

dr.sc.MiraKlarin,docent

Napomena: student u drugom semestru upisuje dva izborna kolegija od kojih jedan mora biti na Odjelu, a drugi bira meu ponuenim kolegijima na sveucilistu.

Uvodurazvojnu ++0 psihologiju EngleskijezikII 0+0+ Posebnemjernetehnikeu ++0 psihofiziologijiI(izborni) Matematikazapsihologe ++0 (izborni) Kolegijisdrugihstudija

MajaHadziomerovi,prof. dr.sc.IlijaManenica,red.prof. dr.sc.IvanPavlovi,red.prof. AnelaColak,ml.asistent

II. GODINA

III. SEMESTAR

Redni broj . 2. 7. 8. . 0. Naziv kolegija Praktikum eksperimentalne psihologijeII Vegetativniiendokrini sustav Djecjapsihologija Pamenje Teorijemjerenja Primjenaracunalau psihologiji EngleskijezikIII Racunalneprezentacije (izborni) Posebnemjernetehnike upsihofiziologijiII (izborni) Kolegijisdrugihstudija Broj sati P+S+V 0+0+0 0++0 0++ 0++ 0+0+0 0++ 0+0+0 0+0+0 ++0 Status Bodovi Nastavnik; asistent kolegija A dr.sc.LjiljanaGregov,docent AnaBreci,prof. A A A A A A B B C 2 2 2 2 dr.sc.IlijaManenica,red.prof. dr.sc.NatasaSimi,docent mr.sc.KristinaSesar dr.sc.MiraKlarin,docent dr.sc.ZvjezdanPenezi,docent LozenaIvanov,prof. dr.sc.AnaProrokovi,izv.prof. mr.sc.TeaVucina dr.sc.AnaProrokovi,izv.prof. MarijanaSunji,prof. MajaHadziomerovi,prof.

Student u treem semestru upisuje dva izborna kolegija od kojih jedan mora biti na Odjelu, a drugi bira meu ponuenim kolegijima na sveucilistu.

SveucilisteuMostaru

IV. SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . . 7. 8. . Naziv kolegija Praktikum eksperimentalne psihologijeIII Bioloskeosnove ponasanja Psihologijaucenja Psihologijaadolescencije Uvodusocijalnu psihologiju Etikaupsihologiji EngleskijezikIV Evolucijskapsihologija (izborni) Kolegijisdrugihstudija Broj sati P+S+V 0+0+0 0++0 ++ ++0 ++0 ++0 0+0+0 ++0 Status Bodovi Nastavnik; asistent kolegija A dr.sc.IlijaManenica,red.prof. A A A A A A B C 2 2 2 2 dr.sc.NatasaSimi,docent dr.sc.ZvjezdanPenezi,docent LozenaIvanov,prof. dr.sc.MiraKlarin,docent dr.sc.VeraubelaAdori, docent dr.sc.ZvjezdanPenezi,docent MajaHadziomerovi,prof.

Napomena:studentucetvrtomsemestruupisujetriizbornakolegijaodkojihbaremjedanmorabitina Odjelu,drugibiranasrodnomstudiju),atreibirameuponuenimkolegijimanasveucilistu.

V. semestar

Redni broj . 2. . . . . 7. 8. .

Redpredavanja2007./08.

III. GODINA

Broj sati Status Bodovi Nastavnik; asistent P+S+V kolegija A dr.sc.IlijaManenica,red.prof. 0+0+0 AnaBreci,prof. MarijanaSunji,prof. A MatildaNikoli,prof. +0+ 0++0 ++0 0+0+ ++0 0+0+ ++0 A A A A A C C 2 dr.sc.PavleValerijev,visiasistent dr.sc.MiraKlarin,docent dr.sc.ZvjezdanPenezi,docent dr.sc.VeraubelaAdori, docent dr.sc.VeraubelaAdori, docent

Naziv kolegija PsihologijskipraktikumI Neeksperimentalne metodeupsihologiji Misljenjeijezik Razvojnapsihologija odrasledobi Psihologijaemocijai motivacije Socijalnakognicija Psihologijakomuniciranja Uvodufilozofiju(izborni) Kolegijisdrugihstudija

VI. semestar

Redni broj . 2. . . . . 7. 8. . Naziv kolegija Psihologijastarenja Stavovi Uvodupsihologiju licnosti Uvodupsihologiju intelegencije Uvoduindustrijskui organizacijskupsihologiju Uvoduklinicki psihologiju Uvoduedukacijsku psihologiju Etika(izborni) Kolegijisdrugihstudija Broj sati Status Bodovi Nastavnik; asistent P+S+V kolegija A dr.sc.MiraKlarin,docent +0+0 0++0 A dr.sc.VeraubelaAdori, docent 0++0 A dr.sc.ZvjezdanPenezi,docent 0++0 ++0 ++0 ++0 ++0 A A A A C C LozenaIvanov,prof. dr.sc.LjiljanaGregov,docent

STUDIJ NOVINARSTVA

SveucilisteuMostaru

I. GODINA

I. SEMESTAR

Red. broj . 2. . . . . 7. 8. . Naziv kolegija Uvoduznanostonovinarstvu Komunikologija Osnovekultureizrazavanja hrvatskogjezika Statistika Informatika Izborni:Filozofija Izborni:Teorijeekonomske politike Izborni:PredmetsaSveucilista Semestar i broj sati I. II 0+0+0 0+0+0 +0+0 +0+0 0+0+0 +0+0 +0+0 +0+0 Broj bodova 0 0 mr.sc.MladenKvesi,visipredavac Nastavnik; asistent dr.sc.MarkoSapunar,red.prof. dr.sc.IkoSkoko,docent MarijanPrimorac,ml.asistent MarijaMusa,lektor dr.sc.IvanPavlovi,red.prof. dr.sc.MarijaPutica,docent dr.sc.SlavicaJuka,red.prof. MateBunti,zn.novak dr.sc.ZeljkoMari,docent

TjelesnaizdravstvenakulturaI 0+00+0

II. SEMESTAR

Red. broj . 2. . . . . Naziv kolegija Politickisustavi Novimediji Znanstvenametodologija Stranijezik Hrvatskijezik­jezicnevjezbe Izborni:Opapovijest Semestar i Broj broj sati bodova I. II. 0+0+ 0+00+ 0+0+ 0+00+ 0+0+ 0+0+ Nastavnik; asistent mr.sc.DavorkaTopiStipi,asistent dr.sc.MarijaPutica,docent ddr.sc.SerafinHrka,red.prof mr.sc.IvicaMusi,asistent mr.sc.IvonaSetka-Cili,lektor TihomirMari,lektor MarijaMusa,lektor dr.sc.BozoGoluza,red.prof.

7. 8. .

Redpredavanja2007./08. 0+0+ 0+0+ 0 0

dr.sc.MarijaPutica,docent

7

Izborni:Fotonovinarstvo Izborni:PredmetsaSveucilista

TjelesnaizdravstvenakulturaII 0+00+0

mr.sc.MladenKvesi,visipredavac

Napomena: Student I. godine upisuje u prvom i drugom semestru po pet obveznih predmeta i po jedan izborni. Za upis u drugu godinu duzan je poloziti obvezne kolegije iz obadva semestra.

Ukupno: 0

II. GODINA

III. SEMESTAR

Red. br. . 2. . . . . 7. 8. Naziv kolegija Politickokomuniciranje SuvremenapovijestBiHi Hrvatske Sociologijamedija Povijestnovinarstva Retorika Izborni:Biblijaihrvatska usmenaknjizevnost Izborni:Nastanakirad medijskihkuauBiH Izborni:Predmetsa Sveucilista Semestar i broj sati III. IV. +0+0 +0+0 +0+0 +0+0 +0+0 +0+0 +0+0 +0+0 Broj bodova 0 Nastavnik; asistent dr.sc.ZoranTomi,docent IlijaMusa,ml.asistent dr.sc.IvicaSarac,docent dr.sc.AsimPeco,docent mr.sc.DavorkaTopiStipi, asistent dr.sc.MarkoSapunar,red.prof. SpomenkaLjubi,zn.novak mr.sc.KaticaKresi,asistent dr.sc.StipeBotica,red.prof. MirnaBrki,ml.asistent mr.sc.MilanVego,asistent

8

SveucilisteuMostaru Semestar i broj sati III. IV. 0+00+ 0+00+ 0+00+ 0+0+ 0+0+ 0+0+ 0+0+ 0+0+ Broj bodova 0 Ukupno:

IV. SEMESTAR

Red. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. TisakI RadioI TelevizijaI Filozofskaantropologijaietika Agencijskonovinarstvo Izborni:Povijestcivilizacija Izborni:Povijestreligija Izborni:PolitickafilozofijaI Naziv kolegija Nastavnik; asistent dr.sc.IkoSkoko,docentDrago Mari,predavac DanijelaTuci,ml.asistent mr.sc.MilanVego,asistent dr.sc.DamirKuki,docent mr.sc.SmiljkoSagolj,asistent mr.sc.DraganRuzi,asistent dr.sc.SlavicaJuka,red.prof. IvanaPrimorac,zn.novak dr.sc.DamirKuki,docent DanijelaTuci,ml.asistent dr.sc.IvicaSarac,docent dr.sc.IkoSkoko,docent dr.sc.SlavicaJuka,red.prof. MateBunti,zn.novak

Napomena: Student II. godine upisuje u treem i cetvrtom semestru po pet obveznih predmeta i po jedan izborni. Zaupisutreugodinuduzanjepolozitiobveznekolegijeizobadvasemestra.

0

III. GODINA

V. semestar

Red. broj . 2. Naziv kolegija TisakII.(practicum) RadioII.(practicum) Semestar i broj Broj sati Nastavnik; asistent bodova V. VI. dr.sc.DamirKuki,docent +0+0 DanijelaTuci,ml.asistent mr.sc.MilanVego,asistent +0+0 VeselkoCerkez,zn.novak

.

Redpredavanja2007./08. +0+0

TelevizijaII.(practicum)

. . . 7. 8.

Novinarskaetika Meunarodnipolitickiodnosi Izborni:Teorijedrzave

0+0+0 0+0+0 0+0+0

0

dr.sc.DamirKuki,docent, mr.sc.SmiljkoSagolj,asistent, mr.sc.DraganRuzi,asistent, SpomenkaLjubi,zn.novak dr.sc.SlavicaJuka,red.prof. IvanaPrimorac,zn.novak dr.sc.RadovanVukadinovi, red.prof. VeselkoCerkez,znnovak dr.sc.VesnaKazazi,izv.prof. dr.sc.ZoranTomi,docent mr.sc.Ninoori

0+0+0 Izborni:Korporativno komuniciranje Izborni:PredmetsaSveucilista 0+0+0

VI. semestar

Red. broj . 2. . . . . Naziv kolegija Istrazivackonovinarstvo Hrvatskijezikinovinarska stilistika Odnosisjavnosu Suvremeniposlovniodnosi imediji Teorijapravaikomparativni pregledzakonaojavnom komuniciranju Izborni:PredmetsaSveucilista Pisanjerada­bakalauerata Ukupno: Semestar i broj Broj sati Nastavnik; asistent bodova V. VI. mr.sc.MilanVego,asistent 0+0+ DanijelaTuci,ml.asistent 0+0+ dr.sc.MileMami,red.prof. mr.sc.MarkoToki,asistent dr.sc.IkoSkoko,docent 0+0+ MarijanPrimorac,ml.asistent dr.sc.JosipSapunar,docent 0+00+ mr.sc.Ninoori,asistent 0+00+ dr.sc.ZoranTomi,docent mr.sc.MarinkoJurilj,predavac 0+00+ 0 0

Napomena: Student III. godine upisuje u petom i sestom semestru po pet obveznih predmeta i po jedan izborni. Nakon polozenih ispita pise radnju iz bakalauerata.

0

SveucilisteuMostaru

IV. GODINA Obvezni predmeti

Red. br. . 2. . . . Naziv kolegija Politickapovijest Novinarskaetika Istrazivackonovinarstvo Suvremeniposlovni odnosiimediji Hrvatskijeziki novinarskastilistika Semestar i broj sati VII. VIII. 0+s0+s 0+s0+0 0+0+s ++ 0+0+ 2+2 Broj bodova 2+2 +0 0+ Nastavnik; asistent dr.sc.IvicaSarac,docent dr.sc.SlavicaJuka,red.prof. IvanaPrimorac,zn.novak mr.sc.MilanVego,asistent DanijelaTuci,ml.asistent dr.sc.JosipSapunar,docent mr.sc.Ninoori,asistent dr.sc.MileMami,red.prof. mr.sc.MarkoToki,asistent

Smjerovi

Red. br. . 2. . Naziv kolegija TisakIII. RadioIII. TelevizijaIII. Semestar i broj sati VII VIII. 0+s0+s 0+s0+s 0+s0+s Broj bodova + + + Nastavnik; asistent dr.sc.DamirKuki,docent DanijelaTuci,ml.asistent mr.sc.MilanVego,asistent dr.sc.DamirKuki,docent mr.sc.DraganRuzi,asistent mr.sc.SmiljkoSagolj,asistent SpomenkaLjubi,zn.novak dr.sc.IkoSkoko,docent MarijanPrimorac,ml.asistent

.

Odnosisjavnosu

0+s0+s

+

Izborni predmeti

Red. broj . 2. . . Naziv kolegija Korporativno komuniciranje Suvremeneteorije drustvenoggrazvoja Teorijadrzave Promotivno komuniciranje Semestar i broj sati VII. VIII. 0+0+ 0+0+ 0+0+ 0+0+ Broj bodova + + + 0+ 0+0 0 Nastavnik; asistent dr.sc.ZoranTomi,docent mr.sc.Ninoori,asistent dr.sc.SlavoKuki,red.prof. IrenaMusa,ml.asistent dr.sc.VesnaKazazi,izv.prof. dr.sc.IkoSkoko,docent mr.sc.Ninoori,asistent

Ukupno:

Redpredavanja2007./08. Napomena: Iz okvira smjerova studenti upisuju dva smjera koja su izabrali u treoj godini studija. Iz okvira izbornih predmeta upisuju dva predmeta. Iz okvira smjerova i obveznih predmeta studenti upisuju dva seminara.

2

SveucilisteuMostaru

SOCIJALNI RAD (preddiplomski studij)

I. GODINA

I. semestar Obvezni predmeti

Naziv kolegija Povijestsocijalnihipolitickih teorijaI Psihologijadjecjedobii adolescencije SistematskasociologijaI Osnovekultureizrazavanja hrvatskogjezika Opafilozofija p+s/v 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ Status kolegija A A A A A ECTS bodovi Nastavnik dr.sc.SlavicaJuka,red.prof. IvanaPrimorac,zn.novak dr.sc.NatasaSimi,docent AnaBreci,ml.asistent dr.sc.SlavoKuki,red.prof. IrenaMusa,ml.asistent MarijaMusa,lektorica dr.sc.SlavicaJuka,red.prof. mr.sc.IvicaMusi,asistent

Izborni kolegiji

Naziv kolegija Informatika Statistika Kolegijsdrugihstudija p+s/v 0+ 0+ Status kolegija B B C ECTS bodovi Nastavnik dr.sc.BranoMarki,red.prof. mr.sc.TonoMarusi,asistent dr.sc.IvanPavlovi,red.prof.

Student bira jedan od ponuena tri izborna kolegija.

II. semestar

Redpredavanja2007./08.

Obvezni predmeti

Naziv kolegija Povijestsocijalnihi politickihteorijaII Psihologijazreleistarije dobi Socijalniradi interpersonalna komunikacijaI Socijalnamedicina Hrvatskijezik­jezicne vjezbe Stranijezik(engleskiili njemacki) p+s/v 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+0 Status kolegija A A A A A A ECTS bodovi MarijaMusa,lektorica mr.sc.IvonaSetka-Cili, lektorica MagdalenaRamljak Nastavnik dr.sc.SlavicaJuka,red.prof. IvanaPrimorac,zn.novak dr.sc.NatasaSimi,docent AnaBreci,ml.asistent dr.sc.IkoSkoko,docent

Izborni kolegiji

Naziv kolegija Opapovijest Teorijeekonomskepolitike Kolegijsdrugihodjela p+s/v 0+ 0+ Status kolegija B B B ECTS bodovi Nastavnik dr.sc.BozoGoluza,red.prof. dr.sc.ZeljkoMari,docent

Student bira jedan od ponuena tri izborna kolegija.

SveucilisteuMostaru

STUDIJ POLITOLOGIJE (prediplomski studij)

I. GODINA

I. semestar

Naziv kolegija Uvodupoliticku znanost:pojmovi Antickai srednjovjekovna politickafilozofija Statistika Sistematskasociologija Osnovekultureizrazavanja hrvatskogjezika Informatika Opafilozofija Teorijeekonomskepolitike p+s/v 0+ 0+ 0+ 0+ + 0+ 0+ 0+ Status kolegija A A A A A B B B ECTS bodovi Nastavnik dr.sc.SlavoKuki,red.prof. mr.sc.DavorkaTopi-Stipi, asistent dr.sc.SlavicaJuka,red.prof. MateBunti,zn.novak dr.sc.IvanPavlovi,red.prof. dr.sc.SlavoKuki,red.prof. IrenaMusa,ml.asistent MarijaMusa,lektorica dr.sc.MarijaPutica,docent dr.sc.SlavicaJuka,red.prof. mr.sc.IvicaMusi,asistent dr.sc.ZeljkoMari,docent

Student bira jedan od ponuena tri izborna kolegija.

II. semestar

Naziv kolegija Uvodupoliticku znanost:pristupi

Redpredavanja2007./08. Status kolegija A A A A A B B C ECTS bodovi

p+s/v 0+ 0+ 0+ 0+0 + 0+ 0+

Nastavnik dr.sc.SlavoKuki,red.prof. mr.sc.DavorkaTopi-Stipi, asistent dr.sc.SlavicaJuka,red.prof. MateBunti,zn.novak dr.sc.SlavoKuki,red.prof. IrenaMusa,ml.asistent mr.sc.IvonaSetka­Cili, lektorica MagdalenaRamljak,ml.asistent MarijaMusa,lektorica dr.sc.IkoSkoko,docent dr.sc.BozoGoluza,red.prof.

Novovjekovnapoliticka filozofija Metodeistrazivanja Stranijezik(engleskiili njemacki) Hrvatskijezik­jezicne vjezbe Interpersonalna komunikacija Opapovijest Predmetsdrugihstudija

Student bira jedan od ponuena tri izborna kolegija.

SveucilisteuMostaru

STUDIJA DOSKOLOVANJA ODNOSI S JAVNOSU

Studij doskolovanja Odnosi s javnosu je studij za stjecanje VSS i strucni naziv menadzer za odnose s javnosu. Traje cetiri semestra (dvije godine), a uvjet za upis ovog studija je zavrsena visa strucna sprema bilo kojeg smjera.

I. GODINA

I. semestar

Naziv kolegija Uvodukomunikologiju Medijskisustavi Uvoduodnosesjavnosu Metodeistrazivanjau odnosimasjavnosu Osnovemenedzmenta Stranijezik(izbornikolegij) -engleskiilinjemacki Statistika(izbornikolegij) Politickafilozofija(izborni kolegij) p+s/v 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 Status kolegija A A A A A B B B ECTS bodovi Nastavnik dr.sc.IkoSkoko,docent dr.sc.MarkoSapunar,red.prof. dr.sc.ZoranTomi,docent dr.sc.AsimPeco,docent IrenaMusa,ml.asistent dr.sc.ZdenkoKlepi,docent mr.sc.IvonaSetka-Cili,lektorica MagdalenaRamljak,ml.asistent dr.sc.IvanPavlovi,red.prof. dr.sc.SlavicaJuka,red.prof.

Studenti biraju jedan od ponuena tri izborna kolegija.

II. semestar

Naziv kolegija Osnovemarketinga

Redpredavanja2007./08. Status kolegija A A A A A B B

7

p+s/v 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0

ECTS Nastavnik bodovi dr.sc.SanjaBijaksi,docent dr.sc.DraganCovi,red.prof. dr.sc.DamirKuki,docent dr.sc.SlavicaJuka,red.prof. dr.sc.VladoMajstorovi,red.prof. dr.sc.MileMami,red.prof. mr.sc.MarkoToki,asistent dr.sc.MarijaPutica,docent

Upravljanjeljudskim resursima Javnostijavnomisljenje Filozofskaantropologijai etika Upravljanjeprojektima Hrvatskijezikistilovi izrazavanja (izborni) Onlineodnosisjavnosu (izborni)

Studenti biraju jedan od ponuena dva izborna kolegija.

8

SveucilisteuMostaru

STUDIJ NOVINARSTVA ZA DOSKOLOVANJE

III. GODINA

Red. broj . 2. . . . . 7. 8. . 0. . 2. . Naziv kolegija Komunikologija Uvodunovinarstvo Hrvatskijezikinovinarska stilistika TisakI RadioI TelevizijaI Povijestnovinarstva Politickapovijest Politickafilozofija Statistika Pravomedija Engleskijezik Njemackijezik Broj sati 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 Bodovi Nastavnik, asistent dr.sc.IkoSkoko,docent dr.sc.MarkoSapunar,red.prof. dr.sc.MileMami,red.prof. mr.sc.MarkoToki,asistent DragoMari,predavac dr.sc.N.Kujundzi,red.prof. mr.sc.MilanVego,asistent dr.sc.DamirKuki,docent dr.sc.MarkoSapunar,red.prof. SpomenkaLjubi,znan.novak dr.sc.IvicaSarac,docent dr.sc.SlavicaJuka,red.prof. MateBunti,zn.novak dr.sc.IvanPavlovi,red.prof. doc.dr.ZoranTomi IlijaMusa,ml.asistent mr.sc.IvonaSetka-Cili,lektorica MagdalenaRamljak,ml.asistent

Napomena: predmete Statistika i Strani jezik (njemacki ili engleski) upisuju samo oni studenti koji u prve dvije godine maticnog studija nisu polozili te predmete! (Navedeni predmeti priznaju se ako imaju isti broj sati kao i isti ve polozeni predmeti, u protivnom student e polagati predmet u dogovoru s predmetnim nastavnikom). Studenti su prije diplomiranja duzni uraditi dva seminarska rada!

Obvezni kolegiji

Red. broj . 2. . . . . 7. 8.

Redpredavanja2007./08.

IV. GODINA

Naziv kolegija TisakII RadioII TelevizijaII Odnosisjavnosu Ispitivanjejavnogmisljenja Novinarskaetika Meunarodnipolitickiodnosi Korporativnokomuniciranje

Broj sati 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0

Bodovi

Nastavnik, asistent dr.sc.DamirKuki,docent dr.sc.NedjeljkoKujundzi,docent mr.sc.MilanVego,asistent dr.sc.DamirKuki,docent dr.sc.IkoSkoko,docent dr.sc.MarkoSapunar,red.prof. dr.sc.SlavicaJuka,red.prof. dr.sc.RadovanVukadinovi,red.prof. VeselkoCerkez,zn.novak dr.sc.ZoranTomi,docent mr.sc.Ninoori

Izborni kolegiji

Red. broj . 2. . . Naziv kolegija Publicistickoknjizevnevrste Politickokomuniciranje Onlinenovinarstvo Broj sati 0+0 0+0 0+0 Bodovi Nastavnik, asistent dr.sc.SimunMusa,red.prof. dr.sc.ZoranTomi,docent dr.sc.MarijaPutica,docent dr.sc.MarkoSapunar,red.prof.

Studenti biraju dva od ponuena cetiri izborna kolegija.

Medijiuprocesuglobalizacije 0+0

Podrucni odjel Filozofskog fakulteta u Kiseljaku Od ove akademske 2007. /2008. godine Filozofski fakultet je pokrenuo Podrucni odjel u Kiseljaku za sljedee studije: Novinarstvo, Politologija i Socijalni rad. Nastava se izvodi u Srednjoskolskom centru Ivan Goran Kovaci, Ulica Kraljice mira bb u Kiseljaku. Nastavni program studija jednak je programu istih studija Filozofskog fakulteta Sveucilista u Mostaru, stoga studenti Podrucnog odjela imaju ista prava i obveze kao i studenti maticnog Fakulteta.

0

SveucilisteuMostaru

POSLIJEDIPLOMSKI ZNANSTVENI STUDIJ

`'Jezici i kulture u kontaktu'' U akademskoj 2005. /2006. godini Filozofski fakultet Sveucilista u Mostaru upisao je prvu generaciju polaznika na poslijediplomskom studiju «Jezici i kulture u kontaktu». Interdisciplinarni poslijediplomski studij pokriva podrucja FILOLOGIJE i KULTUROLOSKIH STUDIJA, a dijeli se u pet smjerova: Kroatistika, Anglistika, Germanistika, Latinski i Kultura. Peti smjer ­ Kultura, dijeli se na tri podsmjera: Povijest, Novinarstvo i Filozofija. U akademskoj 2007. /2008. godini Filozofski fakultet e objaviti natjecaj za upis druge generacije polaznika na ovaj poslijediplomski studij. Studiji na koje ne bude prijavljeno vise od sedam kandidata nee se pokretati. Prva generacija studenata u ovoj akademskoj godini upisuje cetvrti semestar studija. USTROJ STUDIJA Poslijediplomski znanstveni studij Jezici i kulture u kontaktu izvodi se modularno i ustrojava kao dvogodisnji studij za stjecanje akademskoga stupnja magistra znanosti, kao trogodisnji studij za stjecanje akademskoga stupnja doktora znanosti i kao jednogodisnji studij za stjecanje akademskoga stupnja doktora znanosti za one koji su prethodno zavrsili dvogodisnji poslijediplomski znanstveni studij i stekli akademski stupanj magistra znanosti iz podrucja humanistickih i drustvenih znanosti. TRAJANJE STUDIJA Dvogodisnji studij za stjecanje akademskog stupnja magistra znanosti izvodi se tijekom cetiri semestra i zavrsava obranom magistarskog rada. Trogodisnji studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti izvodi se tijekom sest semestara i zavrsava obranom doktorskog rada (disertacije). Jednogodisnji studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti izvodi se tijekom dva semestra.

Redpredavanja2007./08.

UVJETI UPISA NA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ Poslijediplomski znanstveni studij Jezici i kulture u kontaktu mogu upisati studenti koji ispunjavaju sljedee uvjete: a) zavrsen diplomski ili magistarski studij iz humanistickih ili drustvenih znanosti u trajanju od najmanje cetiri godine. b)prosjek ocjena najmanje 3, 5 (u sustavu ocjenjivanja od 5 do 10, najmanje 8) ili dvije preporuke sveucilisnih nastavnika. c) poznavanje barem jednog stranog jezika (provjera znanja stranog jezika organizira se na Fakultetu).

2

SveucilisteuMostaru

NASTAVNICI I SURADNICI

Redoviti profesori: ddr.sc. Serafin Hrka dr.sc. Bozo Goluza dr.sc. Simun Musa dr.sc. Slavica Juka dr.sc. Stipe Botica dr.sc. Mirko Gojmerac dr.sc. Mile Mami dr.sc. Milko Brkovi dr.sc. Ivan Pavlovi dr.sc. Miroslav Palameta dr.sc. Brunislav Marijanovi dr.sc. Igor Fiskovi dr.sc. Marko Sapunar dr.sc. Mladen Bevanda dr.sc. Stojan Vrlji dr.sc. Ilija Manenica dr.sc. Slavo Kuki dr.sc. Ante Uglesi dr.sc. Robert Sullivan dr.sc. Stipe Kutlesa dr.sc. Ivan Kordi dr.sc. Pavao Knezovi dr.sc. Ante Solji dr.sc. Radovan Vukadinovi dr.sc. Marko Dragi Izvanredni profesori: dr.sc. Pero Simunovi dr.sc. Antun Luci dr.sc. Ljiljana Koleni dr.sc. Josip Babi dr.sc. Brano Marki dr.sc. Vesna Kazazi dr.sc. Vicko Kapitanovi dr.sc. Divna Mrdeza ­ Antonina dr.sc. Anuska Stambuk dr.sc. Antun Karaman dr.sc. Ana Prorokovi dr.sc. Zrinka Jelaska dr.sc. Izabela Danki dr.sc. Jaroslav Vego dr.sc. Zoran Primora dr.sc. Zvonko Miljko dr.sc. Mladen Anci dr.sc. Ante Skegro

Docenti: dr.sc. Marinko Pandzi dr.sc. Iko Skoko dr.sc. Ivica Sarac

Redpredavanja2007./08.

dr.sc. Zoran Tomi dr.sc. Marija Putica dr.sc. Zeljko Mileti dr.sc. Boris Beri dr.sc. Miroslav Glavici dr.sc. Bosko Marijan dr. sc Zeljko Uvanovi dr.sc. Josip Sapunar dr.sc. Natasa Simi dr.sc. Damir Kuki dr.sc. Ivica Luci dr.sc. Zvjezdan Penezi dr.sc. Vera ubela Adori dr.sc. Tado Orsoli dr.sc. Dino Milinovi dr sc. Ljiljana Gregov dr.sc. Mira Klarin dr.sc. Zeljko Mari dr.sc. Asim Peco dr.sc. Perina Mei

Predavaci: mr.sc. Mladen Kvesi v. predavac mr.sc. Marinko Jurilj Drago Mari Jozo Mari

Asistenti: mr.sc. Tihomir Zovko mr.sc. Ivica Musi mr.sc. Milan Vego mr.sc. Snjezana Vasilj mr.sc. Tihomir Glavas mr.sc. Tea Vucina mr.sc. Kristina Sesar mr.sc. Katica Kresi mr.sc. Dijana Kora mr.sc. Smiljko Sagolj mr.sc. Irina Budimir mr.sc. Ivica Glibusi mr.sc. Marija Beni-Penava mr.sc. Nino ori mr.sc. Tono Marusi mr.sc. Davorka Topi-Stipit mr.sc. Dragan Ruzi mr.sc. Marko Toki

Visi asistent dr.sc. Pavle Valerjev

SveucilisteuMostaru

Lektori: mr.sc. Ivona Setka-Cili mr.sc. Lidija Strmelj mr.sc. Mirjana Pehar, v. lektor Ruzica Zeljko ­ Zubac Marijana Sivri Senka Marinci Marija Musa Ivana Grbavac Tihomir Mari Eugenija uto Paula Muzi, strani lektor Anelka Raguz, strani lektor

Marina Beus Zdenko Vistica Lidija Mustapi Marijana Barisi Anela Colak Ilija Musa

Znanstveni novaci: Maja Hadziomerovi Nikolina Pandza Marijana Sunji Ivana Primorac Spomenka Ljubi Josip Grubesa Mate Bunti Veselko Cerkez Ana Breci Ita Sakota Iva Beljan Zana Krajevi Luciana Bili Ruzica Toli Danijela Tuci Darija Cvitanovi Irena Musa Matilda Nikoli Lozena Ivanov

Mlai asistenti: Simun Novakovi Mirna Brki Jela Sablji- Vujica Ivica Petrovi Ivica Bevanda Ivanka Milicevi ­ Capek Ivana Zovko Marija Vasilj Ankica Odza Marijan Primorac Magdalena Ramljak

DJELATNICI

Redpredavanja2007./08.

Maja Sesar Marija Milievi Marijana Glavina Darija Cvitanovi Manda Jurici Danijel Kora Marijana Marinci Sanja Ledi Jozo Odak Renato Grgi Stoja Juri Ankica Mari Marica Varga Iva Tole

Redpredavanja2007./08.

7

FAKULTET PRIRODOSLOVNO-MATEMATICKIH I ODGOJNIH ZNANOSTI

Dekan: Prodekan za znanost: V. d. prodekana za nastavu: Tajnik: Adresa: Tel. : Fax: E-mail: Web stranica:

dr.sc. Zoran Primorac, izv. prof. dr.sc. Jozo Rogosi, red. prof. mr.sc. Tono Marusi, asistent Julijana Odak dipl. iur. Ulica Matice hrvatske b. b. 88 000 Mostar 387 36 355 455 387 36 355 458 fpmoz. [email protected] net. ba www. sve-mo. ba/fpmoz

8

SveucilisteuMostaru

Na Fakultetu prirodoslovno-matematickih i odgojnih znanosti postoji jedanaest studija koji u razlicitim kombinacijama cine 21 studijsku grupu. Studiji su organizirani jednopredmetno i dvopredmetno. Jednopredmetni studiji su: 1. Fizicka kultura 2. Glazbena kultura 3. Pedagogija 4. Biologija - smjer Znanost o okolisu (Ekologija) 5. Razredna nastava 6. Predskolski odgoj 7. Informatika Dvopredmetni studiji su ravnopravni . Mogu se studirati u sljedeim kombinacijama: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Matematika ­ fizika Matematika ­ Informatika Fizika ­ informatika Kemija ­ informatika Zemljopis ­ informatika Pedagogija ­ informatika Pedagogija ­ hrvatski jezik i knjizevnost Pedagogija ­ povijest Pedagogija ­ filozofija Kemija ­ fizika Biologija ­ kemija Biologija ­ zemljopis Zemljopis - fizika Zemljopis ­ povijest

Redpredavanja2007./08. Fakultet prirodoslovno-matematickih i odgojnih znanosti Sveucilista u Mostaru proizasao je iz Pedagoskog fakulteta akademske 2005. /2006. godine. Od tada nastava se izvodi po nastavnim planovima i programima sukladno Bolonjskom procesu. Trajanje studija: Preddiplomski studij traje sest semestara (tri godine), a po njegovu zavrsetku stjece se naziv prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea). Diplomski studij traje cetiri semestra (dvije godine) i po njegovu zavrsetku stjece se naziv magistar/magistra struke. Nakon toga se moze upisati doktorski studij koji traje tri godine. Uvjeti upisa: Upis na Fakultet vrsi se temeljem natjecaja koji se u mjesecu lipnju tekue godine objavljuje u dnevnom tisku. Za upis je potrebno: zavrsena srednja cetverogodisnja skola polozen razredbeni ispit. Razredbeni ispit sastoji se iz pismenog i usmenog dijela ispita iz studija koji se upisuje. Na Studiju razredne nastave razredbeni ispit se sastoji od testa iz hrvatskog jezika i matematike, usmenog ispita iz glazbene kulture i prakticnog rada iz likovne kulture. Na Studiju predskolskog odgoja polazu se svi predmeti kao i na Studiju razredne nastave izuzev matematike. Pravo upisa ostvaruju pristupnici koji svojim rezultatom u razredbenom postupku izbore prvenstvo unutar broja pristupnika odreenog upisnim kvotama (na dvopredmetnom studiju to se odnosi za oba predmeta).

70

MATEMATIKA ­ FIZIKA dvopredmetni studij

I GODINA

I semestar

Redni broj . 2. . . . . Naziv kolegija Matematickeosnove opefizike OpafizikaI Uvoduracunarstvou struci Uvodualgebrus analitickom geometrijom Uvodumatematiku TjelesnaizdravstvenakulturaI Broj sati 0+ 0+0 0+0 + + 0+0 Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.KresoZadro,izv.prof. JadrankoBatista,ml.asistent 8 dr.sc.MiljenkoPrimorac,izv.prof. JadrankoBatista,ml.asistent dr.sc.SlavomirStankov,izv.prof. KresimirRaki,ml.asistent 8 dr.sc.AnkaGolemac,izv.prof. DenisLasi,ml.asistent 8 0 dr.sc.MarkoMati,izv.prof. SanjaTipuri-Spuzevi,zn.novak mr.sc.MladenKvesi,visipredavac

SveucilisteuMostaru

II semestar

Redni broj . 2. . . . . Naziv kolegija Diferencijalnii integralniracunI Linearnaalgebra OpafizikaII FizickipraktikumI Stranijezikustruci Tjelesnaizdravstvena kulturaII Broj sati + + 0+0 0+0 0+0 0+0 Broj bodova 8 8 8 0 Nastavnik; asistent dr.sc.JovoSarovi,docent SanjaTipuri-Spuzevi,zn.novak dr.sc.AnkaGolemac,izv.prof. DenisLasi,ml.asistent mr.sc.JosipSkutor,visipredavac mr.sc.SlavicaBrki,asistent mr.sc.JosipSkutor,visipredavac JadrankoBatista,ml.asistent mr.sc.IvonaSetka,lektor TihomirMari,lektor mr.sc.MladenKvesi,visipredavac

III semestar

Redni broj . 2. . . .

Redpredavanja2007./08.

7

II GODINA

Broj Nastavnik; asistent bodova 8 dr.sc.VladoCigi,red.prof. SanjaTipuriSpuzevi,zn.novak dr.sc.VlastaMatijevi,izv.prof. 8 dr.sc.ZeljkoAntunovi,izv.prof. JadrankoBatista,ml.asistent dr.sc.ZoranPrimorac,izv.prof. mr.sc.SlavicaBrki,asistent dr.sc.SlavomirStankov,izv.prof. KresimirRaki,ml.asistent

Naziv kolegija Diferencijalniiintegralniracun2 Elementarnageometrija KlasicnamehanikaI OpafizikeIII Uvoduracunarstvoustruci

Broj sati + 0+0 0+ 0+0 0+0

IV semestar

Redni broj . 2. . . . Naziv kolegija Kombinatorikaidiskretna matematika FizickipraktikumII Kompleksnaanaliza KlasicnamehanikaII OpafizikaIV Broj sati 0+0 0+0 0+0 0+ 0+0 Broj bodova 8 Nastavnik; asistent dr.sc.MarkoMati,izv.prof. mr.sc.JosipSkutor,visipredavac mr.sc.SlavicaBrki,asistent dr.sc.VladoCigi,red.prof. SanjaTipuriSpuzevi,ml.asistent dr.sc.ZeljkoAntunovi,izv.prof. JadrankoBatista,ml.asistent dr.sc.MiljenkoPrimorac,izv.prof. JadrankoBatista,ml.asistent

72

SveucilisteuMostaru

III GODINA

V semestar

Redni broj . 2. . . . . Naziv kolegija Osnovematematickeanalize Kvantnafizikai strukturamaterija FizickipraktikumIV Elementarnageometrija KlasicnamehanikaII Matematickiprogramskialati Broj sati +0 0+0 0+0 0+0 0+ + Broj Nastavnik; asistent bodova 7 dr.sc.JovoSarovi,docent 8 2 dr.sc.MileDzelalija,red.prof. JadrankoBatista,ml.asistent mr.sc.JosipSkutor,visipredavac mr.sc.SlavicaBrki,asistent dr.sc.VlastaMatijevi,izv.prof. dr.sc.ZeljkoAntunovi,izv.prof. JadrankoBatista,ml.asistent dr.sc.BrankoCervar,docent

VI semestar

Redni broj . 2. . . . Naziv kolegija Osnoveelektronike Uvodunumerickumatematiku Uvodustatistickufiziku Uvoduvjerojatnostistatistiku Elektrodinamika Broj sati 0+ 0+0 0+ + 0+0 Broj bodova 8 8 Nastavnik; asistent dr.sc.IvanZulim,red.prof. dr.sc.LjubanDedi,red.prof. dr.sc.KresoZadro,izv.prof. dr.sc.LjubanDedi,red.prof. dr.sc.ZeljkoAntunovi,izv.prof. MajaBandov,zn.novak

Redni broj . 2. . . . . 7. 8. . 0. . 2. .

Redpredavanja2007./08.

7

IV GODINA

Naziv kolegija Fizikaneureenihsustava Hrvatskijezikijezicnakultura Metodikanastavefizike MetodikanastavematematikeII Uvoduoputopologiju Osnoveelektronickihsklopova Osnovefizikecvrstogstanja Osnovefizikeelementarnih cestica Osnovenuklearnefizike Povijestmatematikeifizike Seminarizmetodikenastave fizike Seminarizmetodikenastave matematikeII Uvodunumerickumatematiku Semestar i broj sati I. II. 0+00+ ++ 0+00+0 0+00+0 0+00+0 0+0+0 0+0+0 0+00+ 0+0+0 0+00+0 0+00+0 0+00+0 0+00+0 Broj bodova 2+2 + + 2+2 +2 +2 Nastavnik; asistent dr.sc.KresoZadro,izv.prof. dr.sc.MilanBodirogared.prof. dr.sc.ZoranPrimorac,izv.prof. mr.sc.SlavicaBrki,asistent dr.sc.BrankoCervar,docent IvanaRosi-Milinkovi,ml.asist. dr.sc.VlastaMatijevi,izv.prof. dr.sc.IvanZulim,red.prof. dr.sc.KresoZadro,izv.prof. dr.sc.MileDzelalija,red.prof. dr.sc.MileDzelalija,red.prof. dr.sc.ZoranPrimorac,izv.prof. JadrankoBatista,ml.asistent dr.sc.BrankoCervar,docent IvanaRosi-Milinkovi,ml.asist. dr.sc.LjubanDedi,red.prof.

7

MATEMATIKA­INFORMATIKA dvopredmetni studij

I. GODINA

I semestar

Redni broj . 2. . . . . 7. Naziv kolegija ProgramiranjeI RacunalnipraktikumI SranijezikI Uvodualgebrusanalitickom geometrijom Uvodumatematiku Uvoduracunarstvo TjelesnaizdravstvenakulturaI Broj sati +0 0+0 0+0 + + 0+0 0+0 Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.SlavomirStankov,izv.prof. KresimirRaki,ml.asistent dr.sc.MilenkoObad,izv.prof. ToncoMarusi,ml.asistent 2 mr.sc.IvonaSetka,lektor TihomirMari,lektor 8 dr.sc.AnkaGolemac,izv.prof. DenisLasi,ml.asistent 8 dr.sc.MarkoMati,izv.prof. SanjaTipuri-Spuzevi,zn.novak dr.sc.SlavomirStankov,izv.prof. KresimirRaki,ml.asistent 0 mr.sc.MladenKvesi,visipredavac

SveucilisteuMostaru

II semestar

Redni broj . 2. . . . . 7. Naziv kolegija Arhitekturaracunala Diferencijalnii integralniracunI Linearnaalgebra ProgramiranjeII RacunalnipraktikumII StranijezikII TjelesnaizdravstvenakulturaII Broj sati 0+0 + + 0+0 0+0 0+0 0+0 Broj bodova 8 8 2 2 0 Nastavnik; asistent dr.sc.MilenkoObad,izv.prof. GoranKraljevi,ml.asistent dr.sc.JovoSarovi,docent SanjaTipuri-Spuzevi,zn.novak dr.sc.AnkaGolemac,izv.prof. DenisLasi,ml.asistent dr.sc.MarkoRosi,docent KresimirRaki,ml.asistent dr.sc.MilenkoObad,izv.prof KresimirRaki,ml.asistent mr.sc.IvonaSetka,lektor TihomirMari,lektor mr.sc.MladenKvesi,visipredavac

III SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . .

Redpredavanja2007./08.

7

II. GODINA

Broj sati + 0+0 0+0 0+0 0+ 0+ Broj Nastavnik; asistent bodova 8 dr.sc.VladoCigi,red.prof. SanjaTipuri-Spuzevi,zn.novak dr.sc.MarkoRosi,docent AndrijaLoncar,ml.asistent dr.sc.VlastaMatijevi,izv.prof. dr.sc.ZoranPrimorac,izv.prof ItaSakota,zn.novak dr.sc.MilanBodiroga,red.prof.

Naziv kolegija Diferencijalniiintegralniracun2 Strukturepodatakaialgoritmi Elementarnageometrija Racunalnemreze Filozofijaznanost Hrvatskijezikijezicnakultura

IV SEMESTAR

Redni Naziv kolegija broj . Kombinatorikaidiskretna matematika 2 Kompleksnaanaliza . . . . Inteligentniagenti Bazepodataka Uvoduopufiziku Hrvatskijezikijezicnakultura Broj sati + 0+0 0+0 0+0 +0 0+ Broj Nastavnik; asistent bodova 8 dr.sc.MarkoMati,izv.prof. dr.sc.VladoCigi,red.prof. SanjaTipuri-Spuzevi,zn.novak dr.sc.MarkoRosi,docent dr.sc.DrazenaTomi,docent GoranKraljevi,ml.asist. dr.sc.KresoZadro,izv.prof. JadrankoBatista,ml.asist. dr.sc.MilanBodiroga,red.prof

7

SveucilisteuMostaru

III GODINA

V SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . . Naziv kolegija Osnovematematickeanalize Matematickiprogramskialati Elementarnageometrija Racunalnemreze Objektnoorijentirano programiranje Operacijskisustavi Broj sati +0 + 0+0 0+0 0+0 0+0 Broj Nastavnik; asistent bodova 7 dr.sc.JovoSarovi,docent 2 dr.sc.BrankoCervar,docent dr.sc.VlastaMatijevi,izv.prof. mr.sc.MarioKresi,asist. dr.sc.MarkoRosi,docent dr.sc.SvenGotovac AndrijaLoncar,ml.asistent

VI SEMESTAR

Redni broj . 2 . . . Naziv kolegija Uvoduvjerojatnostistatistiku Uvodunumerickumatematiku Uvoduoputopologiju Projektnoinzenjerstvo Ekspertnisustavi Broj sati + 0+0 0+0 0+0 0+0 Broj Nastavnik; asistent bodova 8 dr.sc.LjubanDedi,red.prof. dr.sc.LjubanDedi,red.prof. dr.sc.VlastaMatijevi,izv.prof. dr.sc.SlavomirStankov,izv.prof. dr.sc.SlavomirStankov,izv.prof.

Redni broj . 2. . . . . 7. 8.

Redpredavanja2007./08.

77

IV GODINA (STARI NASTAVNI PLAN)

Naziv kolegija Metodikanastave matematikeiinformatikeII Uvoduoputopologiju Povijestmatematikei informatike Seminarizmetodikenastave matematikeiinformatike Uvodunumerickumatematiku Hrvatskijezikijezicnakultura RacunalnipraktikumIII Diplomskiseminar Semestar i Broj broj sati Nastavnik; asistent bodova I. II. 0+00+0 + dr.sc.BrankoCervar,docent IvanaRosi-Milinkovi,ml.asist dr.sc.VlastaMatijevi,izv.prof. 0+00+0 0+00+0 0+00+0 0+00+0 ++ 0+0 0+00+0 7+ + 2+2 dr.sc.ZoranPrimorac,izv.prof. dr.sc.BrankoCervar,docent IvanaRosi-Milinkovi,ml.asist. dr.sc.LjubanDedi,red.prof. dr.sc.MilanBodiroga,red.prof. dr.sc.BrankoCervar,docent dr.sc.AnkaGolemac,izv.prof. dr.sc.JovoSarovi,docent

78

FIZIKA ­ INFORMATIKA dvopredmetni studij

I GODINA

I SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . . Naziv kolegija Matematickeosnoveopefizike Opafizika MatematikaI Uvoduracunarstvo ProgramiranjeI RacunalnipraktikumI Broj sati 0+ 0+0 +0+ 0+0+0 +0+0 0+0+0 Broj bodova 8 Nastavnik; asistent dr.sc.KresoZadro,izv.prof. JadrankoBatista,ml.asistent dr.sc.MiljenkoPrimorac,izv.prof. JadrankoBatista,ml.asistent dr.sc.JovoSarovi,docent IvanaMilinkovi,ml.asist. dr.sc.SlavomirStankov,izv.prof. KresimirRaki,ml.asistent dr.sc.SlavomirStankov,izv.prof. KresimirRaki,ml.asistent dr.sc.MilenkoObad,izv.prof. mr.sc.TonoMarusi,asistent

SveucilisteuMostaru

*StudentikojikombinirajustudijKemijesInformatikomiliFizikomneupisuju kolegijMatematika. Studentupisujeizajednickekolegije:

Redni broj . 2. Naziv kolegija Stranijezik(engleskiili njemacki) TjelesnaizdravstvenakulturaI Broj sati 0+0 0+0 Broj bodova 2 0 Nastavnik; asistent mr.sc.IvonaSetka,lektorica TihomirMari,prof. mr.sc.MladenKvesi,visipredavac

II SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . . Redni broj . 2.

Naziv kolegija

Redpredavanja2007./08.

7

Opafizika2 Fizickipraktikum ProgramiranjeII RacunalnipraktikumII Arhitekturaracunala MatematikaII

Student upisuje i zajednicke kolegije:

Naziv kolegija Stranijezik(engleskiili njemacki) TjelesnaizdravstvenakulturaI

Broj Nastavnik; asistent bodova 8 Mr.Sc.JosipSkutor,visipredav. 0+0 Mr.Sc.JosipSkutor,visipredav. 0+0 JadrankoBatista,ml.asistent dr.sc.MarkoRosi,docent 0+0+0 KresimirRaki,ml.asistent dr.sc.MilenkoObad,izv.prof. 2 0+0+0 KresimirRaki,ml.asistent dr.sc.MilenkoObad,izv.prof. 0+0+0 GoranKraljevi,ml.asist. dr.sc.AnkaGolemac +0+ SanjaSpuzevi,zn.novak Broj sati Broj sati 0+0 0+0 Broj bodova 2 0 Nastavnik; asistent mr.sc.IvonaSetka,lektorica TihomirMari,prof. mr.sc.MladenKvesi,visipredavac

II GODINA

III SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . Naziv kolegija Opafizika *Klasicnamehanika MatematikaIII Racunalnemreze Strukturepodatakaialgoritmi Broj sati 0+0 0+ +0 0+0 0+0 Broj bodova 8 Nastavnik; asistent dr.sc.ZoranPrimorac,izv.prof mr.sc.SlavicaBrki,as dr.sc.ZeljkoAntunovi,izv.prof. JadrankoBatista,ml.asistent dr.sc.VladoCigi,red.prof. SanjaTipuri-Spuzevi,znanstveni novak dr.sc.BrankoJeren,red.prof. mr.sc.KresimirSiki,asistent MarioKresi,ml.asistent dr.sc.MarkoRosi,docent AndrijaLoncar,ml.asistent

80 Redni broj . 2. . . .

SveucilisteuMostaru Bbroj sati 0+0 0+0 0+ 0+0 +0 Broj bodova 8

IV SEMESTAR

Naziv kolegija Opafizika Fizickipraktikum2 Klasicnamehanika2 Bazepodataka MatematikaIV Nastavnik; asistent dr.sc.MiljenkoPrimorac,izv.prof. JadrankoBatista,ml.asistent mr.sc.JosipSkutor,visipredavac mr.sc.SlavicaBrki,asistent dr.sc.ZeljkoAntunovi,izv.prof. JadrankoBatista,ml.asistent dr.sc.DrazenaTomi,docent GoranKraljevi,ml.asistent dr.sc.IvanPavlovi,red.prof.

III GODINA

V SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . . Naziv kolegija Kvantnafizika Klasicnamehanika2 Fizickipraktikum Racunalnemreze Operacijskisustavi Objektnoorijentirano programiranje broj sati 0+0 0+ 0+0 0+0 0+0 0+0 Broj bodova 8 Nastavnik; asistent dr.sc.MileDzelalija,red.prof. JadrankoBatista,ml.asistent dr.sc.ZeljkoAntunovi,izv.prof. JadrankoBatista,ml.asistent mr.sc.JosipSkutor,visipredavac mr.sc.SlavicaBrki,asistent dr.sc.BrankoJeren,red.prof. mr.sc.KresimirSiki,asistent MarioKresi,ml.asistent dr.sc.SvenGotovac,red.prof. AndrijaLoncar,ml.asistent dr.sc.MarkoRosi,docent

VI SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . .

Naziv kolegija

Redpredavanja2007./08.

8

Broj sati 0+0 0+ 0+ 0+0 0+0 0+0

Elektrodinamika Statistickafizika Osnoveelektronike Projektnoinzenjerstvo Ekspertnisustavi Inteligentniagenti

Broj Nastavnik; asistent bodova 8 dr.sc.ZeljkoAntunovi,izv.prof. MajaBandov,zn.novak dr.sc.KresoZadro,izv.prof. dr.sc.IvanZulim,red.prof. dr.sc.SlavomirStankov,red.prof. dr.sc.SlavomirStankov,red.prof. dr.sc.MarkoRosi,docent

IV GODINA (STARI NASTAVNI PLAN)

Redni broj . 2. . . . . 7. 8. . 0. . Naziv kolegija Osnovefizikecvrstogstanja Metodikanastavefizikei informatika Seminarizmetodikenastave fizikeiinformatike Povijestmatematikeifizike Osnoveelektronickihsklopova Fizikaneureenihsustava Osnovefizikeelementarnih cestica Osnovenuklearnefizike RacunalnipraktikumIII Hrvatskijezikijezicnakultura Diplomskiseminar Semestar i broj sati I. II. 0+00+0 0+00+0 0+00+0 0+00+0 0+0+0 0+00+ 0+00+ 0+0+0 0+00+0 +0+0 0+00+0 Broj bodova + + 7+ 2+2 Nastavnik; asistent dr.sc.KresoZadro,docent dr.sc.ZoranPrimorac,izv.prof. dr.sc.ZoranPrimorac,izv.prof. dr.sc.ZoranPrimorac,izv.prof. dr.sc.IvanZulim,red.prof. dr.sc.KresoZadro,izv.prof. dr.sc.MileDzelalija,izv.prof. dr.sc.MileDzelalija,izv.prof. dr.sc.BrankoCervar,docent dr.sc.MilanBodiroga,red.prof.

82

FIZIKA ­ dvopredmetni studij u kombinaciji sa Zemljopisom ili Kemijom

I. GODINA

I. semestar

Redni broj . 2. . Naziv kolegija Matematickeosnoveopefizike OpafizikaI MatematikaI Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.KresoZadro,izv.prof. 0++0+0 JadrankoBatista,ml.as. dr.sc.MiljenkoPrimorac, 0+0+0+0 red.prof. JadrankoBatista,ml.as. dr.sc.JovoSarovi,docent ++0+0 IvanaMilinkovi,ml.as. Broj sati

SveucilisteuMostaru

Student upisuje i zajednicke kolegije:

Redni broj . 2. Naziv kolegija Stranijezik(engleskiili njemacki) TjelesnaizdravstvenakulturaI Semestar i broj sati I. II. 0+0 0+0 Broj bodova 2 0 Nastavnik; asistent mr.sc.IvonaSetka,lektorica TihomirMari,prof. mr.sc.MladenKvesi,visi predavac

II. semestar

Redni broj . 2. . Naziv kolegija OpafizikaII FizickipraktikumI MatematikaII Broj Nastavnik; asistent bodova mr.sc.JosipSkutor,visipredavac 0+0+0+0 Broj sati 0+0+0+0 ++0+0 mr.sc.JosipSkutor,visipred. JadrankoBatista,ml.as. dr.sc.JovoSarovi,docent SanjaTipuri-Spuzevi,zn.novak

Redpredavanja2007./08. Student upisuje i zajednicke kolegije:

Redni broj . 2. Naziv kolegija Stranijezik(engleskiili njemacki) TjelesnaizdravstvenakulturaI Semestar i broj sati I. II. 0+0 0+0 Broj bodova 2 0

8

Nastavnik; asistent mr.sc.IvonaSetka,lektorica TihomirMari,prof. mr.sc.MladenKvesi,visi predavac

II GODINA

III. semestar

Redni broj . 2. . . Naziv kolegija OpafizikaIII FizickipraktikumII MatematikaIII Uvoduracunalstvoustruci Broj sati 0+0+0+0 0+0+0+0 ++0+0 0+0+0+0 Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.ZoranPrimorac,izv.prof mr.sc.SlavicaBrki,as mr.sc.JosipSkutor,visipr. mr.sc.SlavicaBrki,as. dr.sc.VladoCigi,red.prof. SanjaTipuri-Spuzevi,zn.nov. 2 dr.sc.SlavomirStankov,izv.prof. KresimirRaki,ml,as.

IV. semestar

Redni broj . 2. . . Naziv kolegija OpafizikaIV Astronomijaiastrofizika Seminarizfizike MatematikaIV Broj sati 0+0+0+0 0++0+0 0+0+0+0 0+0+0+0 Broj bodova Nastavnik; asistent dr.sc.MiljenkoPrimorac,red. prof. JadrankoBatista,ml.as. dr.sc.ZeljkoAntunovi, izv.prof. mr.sc.NenadSmoljan.as. dr.sc.KresoZadro,izv.prof. dr.sc.IvanPavlovi.red.prof.

8

SveucilisteuMostaru

III GODINA

V. SEMESTAR

Redni broj . 2. . Naziv kolegija Kvantnafizika KlasicnaMehanikaII FizickipraktikumIV Broj sati 0+0+0+0 0++0+0 0+0+0 +0 Broj bodova 8 Nastavnik; asistent dr.sc.MileDzelalija,red.prof. JadrankoBatista,ml.as. dr.sc.ZeljkoAntunovi,izv. prof. JadrankoBatista,ml.as. mr.sc.JosipSkutor,visipr. mr.sc.SlavicaBrki,as.

VI. SEMESTAR

Redni broj . 2. . Naziv kolegija Elektrodinamika Statistickafizika Osnoveelektronike Broj sati 0+0+0+0 0++0+0 0++0+0 Broj bodova 8 Nastavnik; asistent dr.sc.ZeljkoAntunovi,izv.prof MajaAneli,ml.as. dr.sc.KresoZadro,izv.prof. dr.sc.IvanZulim,red.prof.

Redpredavanja2007./08.

8

INFORMATIKA ­ KEMIJA dvopredmetni studij

I GODINA

I SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . . Naziv kolegija OpakemijaI PraktikumizopekemijeI MatematikaI Uvoduracunarstvo ProgramiranjeI RacunalnipraktikumI Broj sati +s 0+0 +0+ 0+0+0 +0+0 0+0+0 Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.IvicaBosnjak,izv.prof. dr.sc.IvicaBosnjak,izv.prof. mr.sc.StanislavaTali,asistent dr.sc.JovoSarovi,docent IvanaMilinkovi,ml.asist. dr.sc.SlavomirStankov,izv.prof. KresimirRaki,ml.asistent dr.sc.SlavomirStankov,izv.prof. KresimirRaki,ml.asistent dr.sc.MilenkoObad,izv.prof. mr.sc.TonoMarusi,asiste

*Studenti koji kombiniraju studij Kemije s Informatikom ili Fizikom ne upisuju kolegij Matematika. Student upisuje i zajednicke kolegije:

Redni broj . 2. Naziv kolegija Stranijezik(engleskiilinjemacki) TjelesnaizdravstvenakulturaI Broj sati 0+0 0+0 Broj bodova 2 0 Nastavnik; asistent mr.sc.IvonaSetka,lektorica TihomirMari,prof. mr.sc.MladenKvesi,visipredavac

8 Redni broj . 2. . . . .

SveucilisteuMostaru Broj bodova 2

II SEMESTAR

Naziv kolegija OpakemijaII PraktikumizopekemijeII ProgramiranjeII RacunalnipraktikumII Arhitekturaracunala MatematikaII Broj sati +s 0+0 0+0+0 0+0+0 0+0+0 +0+ Nastavnik; asistent dr.sc.IvicaBosnjak,izv.prof. dr.sc.IvicaBosnjak,izv.prof. mr.sc.StanislavaTali,asistent dr.sc.MarkoRosi,docent KresimirRaki,ml.asistent dr.sc.MilenkoObad,izv.prof KresimirRaki,ml.asistent dr.sc.MilenkoObad,izv.prof GoranKraljevi,ml.asist. dr.sc.AnkaGolemac SanjaSpuzevi,zn.novak

Student upisuje i zajednicke kolegije:

Redni broj . 2. Naziv kolegija Stranijezik(engleskiilinjemacki) TjelesnaizdravstvenakulturaI Broj sati 0+0 0+0 Broj bodova 2 0 Nastavnik; asistent mr.sc.IvonaSetka,lektorica TihomirMari,prof. mr.sc.MladenKvesi,visipredavac

III SEMESTAR

Redni broj 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Redpredavanja2007./08.

87

II GODINA

Naziv kolegija Analiticka kemija I Praktikum iz analiticke kemije I Organska kemija I Matematika III Racunalne mreze Strukture podataka i algoritmi

Broj sati 30+15s 0+60 45+15 45+30 30+30 30+30

Broj 5 3 6 6 5 5

Nastavnik; asistent dr.sc. Njegomir Radi, red. prof. dr.sc. Njegomir Radi, red. prof. mr.sc. Anita Martinovi, asistent dr.sc. Jozo Budimir, red. prof. dr.sc. Vlado Cigi, red. prof. Sanja Tipuri-Spuzevi, znanstveni novak dr.sc. Branko Jeren, red. prof. mr.sc. Kresimir Siki, asistent Mario Kresi, ml. asistent dr.sc. Marko Rosi, docent Andrija Loncar, ml. asistent

IV SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . . Naziv kolegija AnalitickakemijaII PraktikumizanalitickekemijaII OrganskakemijaII Bazepodataka MatematikaIV Uvoduopufiziku Broj sati 0+s 0+0 +s 0+0 +0 +0 Broj Nastavnik; asistent dr.sc.NjegomirRadi,red.prof. dr.sc.NjegomirRadi,red.prof. mr.sc.AnitaMartinovi,asistent dr.sc.JozoBudimir,red.prof. dr.sc.DrazenaTomi,docent GoranKraljevi,ml.asistent dr.sc.IvanPavlovi,red.prof. dr.sc.KresoZadro,izv.prof. JadrankoBatista,ml.asistent

88

SveucilisteuMostaru

III GODINA

V SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . . Broj Nastavnik; asistent bodova 7 dr.sc.MladenMilos,red.prof. BiokemijaI +s dr.sc.JozoBudimir,red.prof.dipl. PraktikumizOrganskekemije 0+0 ing.IvanaMiskovi,znan.novak dr.sc.BrankoJeren,red.prof. Racunalnemreze 0+0 mr.sc.KresimirSiki,asistent MarioKresi,ml.asistent dr.sc.SvenGotovac,red.prof. Operacijskisustavi 0+0 AndrijaLoncar,ml.asistent dr.sc.MarkoRosi,docent Objektnoorijentiranoprogramiranje 0+0 Naziv kolegija Broj sati Kulturaizrazavanja + 2 dr.sc.MilanBodiroga,red.prof.

VI SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . . Naziv kolegija Anorganskakemija BiokemijaII Praktikumizbiokemije Projektnoinzenjerstvo Ekspertnisustavi Inteligentniagenti Broj sati +s + 0+0 0+0 0+0 0+0 Broj Nastavnik; asistent dr.sc.AntonijaVisekruna,doc. dr.sc.MajaPavela-Vranci,red.prof dr.sc.MladenMilos,red.prof. dr.sc.MajaPavela-Vranci,red.prof mr.sc.StanislavaTali,asis. dr.sc.SlavomirStankov,red.prof. dr.sc.SlavomirStankov,red.prof. dr.sc.MarkoRosi,docent

Redpredavanja2007./08.

8

ZEMLJOPIS - INFORMATIKA dvopredmetni studij

I GODINA

I. SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . . 7. 8. Naziv kolegija MatematikaI Uvoduracunarstvo ProgramiranjeI RacunalnipraktikumI Statistickeigrafickemetodeu geografiji Klimatologija Geografijamora Opakartografija Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.JovoSarovi,docent +0+ IvanaMilinkovi,ml.asist. dr.sc.SlavomirStankov,izv.prof. 0+0+0 KresimirRaki,ml.asistent dr.sc.SlavomirStankov,izv.prof. +0+0 KresimirRaki,ml.asistent 2 dr.sc.MilenkoObad,izv.prof. 0+0+0 mr.sc.TonoMarusi,asist. 0+ doc.dr.sc.JosipFarici SlavicaSahinovi,ml.asistent 0+0 doc.dr.sc.SanjaLozi VesnaKonjevod,strucnisuradnik dr.sc.VjekoslavSimunovi, 0+ asistent SlavicaSahinovi,ml.asistent dr.sc.SnjezanaMusa,izv.prof 0+0 MirjanaMilievi,znan.novak Broj sati

Student upisuje i zajednicke kolegije:

Redni broj . 2. Naziv kolegija Stranijezik(engleskiilinjemacki) TjelesnaizdravstvenakulturaI Broj sati 0+0 0+0 Broj bodova 2 0 Nastavnik; asistent mr.sc.IvonaSetka,lektorica TihomirMari,prof. mr.sc.MladenKvesi,visipredavac

0 Redni broj . 2. . . . . 7. 8. .

SveucilisteuMostaru

II. SEMESTAR

Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.MilenkoObad,izv.prof. Arhitekturaracunala 0+0+0 GoranKraljevi,ml.asist. dr.sc.AnkaGolemac MatematikaII +0+ SanjaSpuzevi,zn.novak dr.sc.MarkoRosi,docent ProgramiranjeII 0+0+0 KresimirRaki,ml.asistent 2 dr.sc.MilenkoObad,izv.prof. RacunalnipraktikumII 0+0+0 KresimirRaki,ml.asistent doc.dr.sc.DrazenPerica Kopnenevode 0+ SlavicaSahinovi,ml.asistent dr.sc.SnjezanaMusa,izv.prof Primijenjenakartografija 0+0 MirjanaMilievi,znan.novak Petrografija + 2 dr.sc.TomislavIvankovi,red.prof SlavicaSahinovi,ml.asistent dr.sc.MartinGlamuzina,red.prof Demogeografija-razvojirazmjestaj 0+0 AnaBozi,strucnisuradnik st.naZemlji 2 TerenskanastavaizgeografijeI 0+0 Naziv kolegija Broj sati

Student upisuje i zajednicke kolegije:

Redni broj . 2. Naziv kolegija Stranijezik(engleskiilinjemacki) TjelesnaizdravstvenakulturaI Broj sati 0+0 0+0 Broj bodova 2 0 Nastavnik; asistent mr.sc.IvonaSetka,lektorica TihomirMari,prof. mr.sc.MladenKvesi,visi predavac

III SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . . 7.

Redpredavanja2007./08.

II GODINA

Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.VladoCigi,red.prof. SanjaTipuri-Spuzevi,znanstveninovak dr.sc.BrankoJeren,red.prof. mr.sc.KresimirSiki,asistent MarioKresi,ml.asistent dr.sc.MarkoRosi,docent AndrijaLoncar,ml.asistent dr.sc.MartinGlamuzina,red.prof AnaBozi,strucnisuradnik dr.sc.AndrijaBognar,red.prof MirjanaMilievi,znan.novak dr.sc.TomislavIvankovi,red.Prof SlavicaSahinovi,ml.asistent 2 doc.dr.sc.DrazenPerica

Naziv kolegija MatematikaIII Racunalnemreze Strukturepodatakai algoritmi Demogeografija-kretanje isastavstanovnistva Strukturna geomorfologija Opageologija Prirodnirizicii katastrofe

Broj sati +0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+ +0

IV SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . . 7. 8. Naziv kolegija Bazepodataka MatematikaIV Uvoduopufiziku Erozionagromorfologija Opaekonomskageografija Geoekologijaizastitaokolisa Biogeografija TerenskanastavaizgeografijeII. Broj sati 0+0 +0 +0 0+ 0+ 0+0 + 0+0 Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.DrazenaTomi,docent GoranKraljevi,ml.asistent dr.sc.IvanPavlovi,red.prof. 2 2 dr.sc.KresoZadro,izv.prof. JadrankoBatista,ml.asistent dr.sc.AndrijaBognar,red.prof MirjanaMilievi,znan.novak dr.sc.ZeljkaSiljkovi,izv.prof dr.sc.VjekoslavSimunovi,asistent dr.sc.JozoRogosi,izv.prof IlijaRozi,ml.asistent

2

SveucilisteuMostaru

III GODINA

V SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . . 7. 8. . Naziv kolegija Racunalnemreze Operacijskisustavi Objektnoorijentirano programiranje GeografijaBiH SjevernaiJuznaAmerika GeografijaHrvatske Urbanageografija Agrarnageografija Ruralnageografija Broj sati 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+ Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.BrankoJeren,red.prof. mr.sc.KresimirSiki,asistent MarioKresi,ml.asistent dr.sc.SvenGotovac,red.prof. AndrijaLoncar,ml.asistent dr.sc.MarkoRosi,docent 2 2 2 2 dr.sc.SnjezanaMusa,izv.prof dr.sc.ZeljkaSiljkovi,izv.prof dr.sc.IvanMadzar,ml.asistent dr.sc.NikolaGlamuzina,izv.prof dr.sc.ZeljkaSiljkovi,izv.prof dr.sc.ZeljkaSiljkovi,izv.prof

VI SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . . 7. 8. Naziv kolegija Projektnoinzenjerstvo Ekspertnisustavi Inteligentniagenti Geografskeosnoveglobalizacije AnalizeuGIS-uI. Industrijskageografija Turistickageografija TerenskanastavaizgeografijeII. Broj sati 0+0 0+0 0+0 0+ 0+0 0+ 0+0 0+0 Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.SlavomirStankov,red.prof. 2 2 dr.sc.SlavomirStankov,red.prof. dr.sc.MarkoRosi,docent doc.dr.sc.NikolaGlamuzina doc.dr.sc.JosipFarici doc.dr.sc.NikolaGlamuzina dr.sc.IvanMadzar,ml.asistent

Redpredavanja2007./08.

PEDAGOGIJA - INFORMATIKA dvopredmetni studij

I GODINA

I SEMESTAR

Redni broj . 2. . . 7. 8. . Naziv kolegija Uvodupedagogiju Povijestpedagogijeiskolstva Osnovepredskolskepedagogije Uvoduracunarstvo ProgramiranjeI RacunalnipraktikumI MatematikaI Broj sati 0++ 0++ 0++ 0+0+0 +0+0 0+0+0 +0+ Broj 2 Nastavnik; asistent dr.sc.MilenkoBrki,red.prof. AnitaLukenda,zn.novak dr.sc.MladenBevanda,red.prof. dr.sc.LidijaPehar,red.prof. SlavicaPavlovi,ml.asistent dr.sc.SlavomirStankov,izv.prof. KresimirRaki,ml.asistent dr.sc.SlavomirStankov,izv.prof. KresimirRaki,ml.asistent dr.sc.MilenkoObad,izv.prof. mr.sc.TonoMarusi,asiste dr.sc.JovoSarovi,docent IvanaMilinkovi,ml.asist.

Student upisuje i zajednicke kolegije:

Redni broj . 2. Naziv kolegija Stranijezik(engleskiilinjemacki) TjelesnaizdravstvenakulturaI Broj sati 0+0 0+0 Broj bodova 2 0 Nastavnik; asistent mr.sc.IvonaSetka,lektorica TihomirMari,prof. mr.sc.MladenKvesi,visipredavac

Redni broj . 2. . . . 7. 8.

SveucilisteuMostaru Broj bodova 2

II SEMESTAR

Naziv kolegija Temeljnaznanjao odgojuiobrazovanju Osnoveobiteljskepedagogije pedagogija Osnovepedagogijskestatistike ProgramiranjeII RacunalnipraktikumII Arhitekturaracunala MatematikaII Broj sati 0++ 0++ +0+0 0+0+0 0+0+0 0+0+0 +0+ Nastavnik; asistent doc.dr.D.Vican, AnitaLukenda,zn.novak dr.sc.MilenkoBrki,red.prof. IvanaHabensus,ml.asistent dr.sc.LidijaPehar,red.prof. SlavicaPavlovi,ml.asistent dr.sc.MarkoRosi,docent KresimirRaki,ml.asistent dr.sc.MilenkoObad,izv.prof. KresimirRaki,ml.asistent dr.sc.MilenkoObad,izv.prof. GoranKraljevi,ml.asist. dr.sc.AnkaGolemac SanjaSpuzevi,zn.novak

Student upisuje i zajednicke kolegije:

Redni broj . 2. Naziv kolegija Stranijezik(engleskiilinjemacki) TjelesnaizdravstvenakulturaI Broj sati 0+0 0+0 Broj bodova 2 0 Nastavnik; asistent mr.sc.IvonaSetka,lektorica TihomirMari,prof. mr.sc.MladenKvesi,visi predavac

III SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . .

Redpredavanja2007./08.

II GODINA

Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.V.Previsi,red.prof. 0++ Broj sati 0++0 0++ 0+0+0 0+0+0 +0+ dr.sc.MilenkoBrki,red.prof. IvanaHabensus,ml.asistent dr.sc.SimunSitoori,red. prof. JelenaBrki,ml.asistent dr.sc.MarkoRosi,docent AndrijaLoncar,ml.asistent dr.sc.BrankoJeren,red.prof. mr.sc.KresimirSiki,asistent MarioKresi,ml.asistent dr.sc.VladoCigi,red.prof. SanjaSpuzevi,zn.novak

Naziv kolegija Skolskapedagogija Osnovepedagogijskemetodologije Osnovepsihologije Strukturepodatakaialgoritmi Racunalnemreze MatematikaIII

IV SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . . Naziv kolegija Komparativnapedagogija Psihologijaodgojaiobrazovanja Pedagogijaadolescencije Uvoduopufiziku Bazepodataka MatematikaIV Broj sati 0++ 0++ 0++ 0+0+0 0+0+0 0+0+0 Broj bodova Nastavnik; asistent dr.sc.MladenBevanda,izv.prof. AnitaLukenda,zn.novak dr.sc.LidijaPehar,red.prof. SlavicaPavlovi,ml.asistent dr.sc.V.Previsi,red.prof. IvanaHabensus,ml.Asistent dr.sc.KresoZadro,izv.prof. JadrankoBatista,ml.asistent dr.sc.DrazenaTomi,docent GoranKraljevi,ml.asistent dr.sc.IvanPavlovi,red.prof.

SveucilisteuMostaru

III GODINA

V SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . . Naziv kolegija Didaktika Osnovespecijalnepedagogije Metodikaodgojnograda Racunalnemreze Objektnoorijentirano programiranje Operacijskisustavi 0+0+0 0+0+0 Broj Nastavnik; asistent bodova 0++ dr.sc.AnitaKlapan,red.prof Broj sati 0++ 0++ dr.sc.LidijaPehar,red.prof. SlavicaPavlovi,ml.asistent dr.sc.MladenBevanda,red.prof. dr.sc.BrankoJeren,red.prof. mr.sc.KresimirSiki,asistent MarioKresi,ml.asistent dr.sc.MarkoRosi,docent dr.sc.SvenGotovac,red.prof. AndrijaLoncar,ml.asist.

VI SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . . Naziv kolegija Didakticketeorije Metodikaradaskolskogpedagoga Skolskimenadzment Projektnoinzenjerstvo Ekspertnisustavi Inteligentniagenti Broj sati 0++ 0++ 0++ 0+0+0 0+0+0 0+0+0 Broj bodova Nastavnik; asistent dr.sc.AnitaKlapan,red.prof dr.sc.MladenBevanda,red.prof. dr.sc.MilenkoBrki,red.prof. IvanaHabensus,ml.asistent dr.sc.SlavomirStankov,izv.prof. dr.sc.SlavomirStankov,izv.prof. dr.sc.MarkoRosi,docent

Redpredavanja2007./08.

7

INFORMATIKA ­ jednopredmetni studij

I GODINA

I SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.SlavomirStankov,izv.prof. Uvoduracunarstvo 0+0+0 KresimirRaki,ml.asistent dr.sc.SlavomirStankov,izv.prof. ProgramiranjeI +0+0 KresimirRaki,ml.asistent dr.sc.MilenkoObad,izv.prof. RacunalnipraktikumI 0+0+0 mr.sc.TonoMarusi,asiste 8 dr.sc.JovoSarovi,docent MatematikaI +0+ IvanaMilinkovi,ml.asist. Izbornidrustveno-humanisticki ++0 2 kolegij Naziv kolegija Broj sati

Student upisuje i zajednicke kolegije:

Redni broj . 2. Naziv kolegija Stranijezik(engleskiili njemacki) TjelesnaizdravstvenakulturaI Broj Broj sati bodova 0+0 0+0 2 0 Nastavnik; asistent mr.sc.IvonaSetka,lektorica TihomirMari,prof. mr.sc.MladenKvesi,visipredavac

8 Redni broj . 2. . .

SveucilisteuMostaru Broj bodova 8

II SEMESTAR

Naziv kolegija ProgramiranjeII RacunalnipraktikumII Arhitekturaracunala MatematikaII Broj sati 0+0+0 0++0 0+0+0 +0+ Nastavnik; asistent dr.sc.MarkoRosi,docent KresimirRaki,ml.asistent dr.sc.MilenkoObad,izv.prof. KresimirRaki,ml.asistent dr.sc.MilenkoObad,izv.prof. GoranKraljevi,ml.asist. dr.sc.AnkaGolemac SanjaSpuzevi,zn.novak

Student upisuje i zajednicke kolegije:

Redni broj . 2. Naziv kolegija Stranijezik(engleskiili njemacki) TjelesnaizdravstvenakulturaI Broj sati 0+0 0+0 Broj bodova 2 0 Nastavnik; asistent mr.sc.IvonaSetka,lektorica TihomirMari,prof. mr.sc.MladenKvesi,visipredavac

Redpredavanja2007./08.

PEDAGOGIJA ­ jednopredmetni studij

I GODINA

I SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . Naziv kolegija Uvodupedagogiju Povijestpedagogijeiskolstva Osnovepredskolskepedagogije Antropologijaodgojai obrazovanja Filozofijaodgojaiobrazovanja Broj sati 0++ 0++ 0++ 0+0+0 0+0+ Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.MilenkoBrki,red.prof. AnitaLukenda,zn.novak dr.sc.MladenBevanda,red.prof. dr.sc.LidijaPehar,red.prof. SlavicaPavlovi,ml.asistent dr.sc.V.Spaji-Vrkas,red.prof. A.Lukenda,zn.nov. dr.sc.S.Juka,red.prof. M.Bunti,ml.ass.

Student upisuje i zajednicke kolegije:

Redni broj . 2. Naziv kolegija Stranijezik(engleskiili njemacki) TjelesnaizdravstvenakulturaI Broj sati 0+0 0+0 Broj bodova 0 Nastavnik; asistent mr.sc.IvonaSetka,lektorica TihomirMari,prof. mr.sc.MladenKvesi,visi predavac

II SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . Naziv kolegija Temeljnaznanjao odgojuiobrazovanju Osnoveobiteljskepedagogije Osnovepedagogijskestatistike Pedagogijaranogdjetinjstva PovijestpedagogijeiskolstvaBiH Broj sati 0++ 0++ +0+0 0++ 0++ Broj Nastavnik; asistent bodova doc.dr.sc.DijanaVican AnitaLukenda,zn.novakI dr.sc.M.Brki,red.prof. I.Habensus,m.ass. dr.sc.LidijaPehar,red.prof. SlavicaPavlovi,ml.asistent dr.sc.LidijaPehar,red.prof. SlavicaPavlovi,ml.asistent dr.sc.MladenBevanda,red. prof.

200 Redni broj . 2.

SveucilisteuMostaru Broj sati 0+0 0+0 Broj bodova 0

Student upisuje i zajednicke kolegije:

Naziv kolegija Stranijezik(engleskiilinjemacki) TjelesnaizdravstvenakulturaI Nastavnik; asistent mr.sc.IvonaSetka,lektorica TihomirMari,prof. mr.sc.MladenKvesi,visi predavac

II GODINA

III SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . . Naziv kolegija Skolskapedagogija Osnovepedagogijskemetodologije Osnovepsihologije Pedagogijskastatistika Obiteljskapedagogija Odgojosobnosti Broj sati 0++ 0++0 0++ +0+0 0++ 0++ Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.V.Previsi,red.prof. dr.sc.MilenkoBrki,red.prof. IvanaHabensus,ml.asistent dr.sc.SimunSitoori,red.prof J.Brki,ml.ass dr.sc.V.Spaji-Vrkas,red.prof. A.Lukenda,zn.nov dr.sc.MilenkoBrki,red.prof. IvanaHabensus,ml.asistent doc.dr.sc.DijanaVican

IV SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . . Naziv kolegija Komparativnapedagogija Psihologijaodgojaiobrazovanja Pedagogijaadolescencije Pedagogijskametodologija Osnoveinformatike Izbornikolegij* Broj sati 0++ 0++ 0++ 0++0 0++ 0+0+ Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.MladenBevanda,izv.prof. AnitaLukenda,zn.novak dr.sc.LidijaPehar,red.prof. SlavicaPavlovi,ml.asistent dr.sc.V.Previsi,red.prof. IvanaHabensus,ml.ass dr.sc.MilenkoBrki,red.prof. IvanaHabensus,ml.asistent dr.sc.Z.Primorac,red.prof. mr.sc.T.Marusi,v.ass

V SEMESTAR

Redni broj . 2. .

Redpredavanja2007./08.

20

III GODINA

Broj sati 0++ 0++ 0++ Broj bodova

Naziv kolegija Didaktika Osnovespecijalnepedagogije Metodikaodgojnograda

Nastavnik; asistent dr.sc.AnitaKlapan,red.prof. dr.sc.LidijaPehar,red.prof. SlavicaPavlovi,ml.asistent dr.sc.MladenBevanda,red.prof.

VI SEMESTAR

Redni broj . 2. . Naziv kolegija Didakticketeorije Metodikaradaskolskog pedagoga Skolskimenadzment Broj sati 0++ 0++ 0++ Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.AnitaKlapan,red.prof. dr.sc.MladenBevanda,red.prof. dr.sc.MilenkoBrki,red.prof. IvanaHabensus,ml.asistent

202

PEDAGOGIJA ­ dvopredmetni studij

Moze se kombinirati sa sljedeim studijima: Informatika, Hrvatski jezik i knjizevnost, Povijest i Filozofija.

SveucilisteuMostaru

I GODINA

I SEMESTAR

Redni broj . 2. . Naziv kolegija Uvodupedagogiju Povijestpedagogijeiskolstva Osnovepredskolskepedagogije Broj sati 0++ 0++ 0++ Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.MilenkoBrki,red.prof. AnitaLukenda,zn.novak dr.sc.M.Bevanda,red.prof. dr.sc.LidijaPehar,red.prof. SlavicaPavlovi,ml.asistent

Student upisuje i zajednicke kolegije:

Redni broj . 2. Naziv kolegija Stranijezik(engleskiili njemacki) TjelesnaizdravstvenakulturaI Broj sati 0+0 0+0 Broj bodova 2 0 Nastavnik; asistent mr.sc.IvonaSetka,lektorica TihomirMari,prof. mr.sc.MladenKvesi,visipredavac

II SEMESTAR

Redni broj . 2. . Naziv kolegija Temeljnaznanjao odgojuiobrazovanju Osnoveobiteljskepedagogije pedagogija Osnovepedagogijskestatistike Broj sati 0++ 0++ +0+0 Broj bodova Nastavnik; asistent doc.dr.DijanaVican AnitaLukenda,zn.novak dr.sc.MilenkoBrki,red.prof. IvanaHabensus,ml.asistent dr.sc.LidijaPehar,red.prof. SlavicaPavlovi,ml.asistent

Redpredavanja2007./08. Student upisuje i zajednicke kolegije:

Redni broj . 2. Naziv kolegija Stranijezik(engleskiili njemacki) TjelesnaizdravstvenakulturaI Broj sati 0+0 0+0 Broj bodova 2 0

20

Nastavnik; asistent mr.sc.IvonaSetka,lektorica TihomirMari,prof. mr.sc.MladenKvesi,visipredavac

II GODINA

III SEMESTAR

Redni broj . 2. . Naziv kolegija Skolskapedagogija Osnovepedagogijske metodologije Osnovepsihologije Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.V.Previsi,red.prof. 0++ .Pua 0++0 dr.sc.MilenkoBrki,red.prof. IvanaHabensus,ml.asistent dr.sc.SimunSitoori,red.prof. 0++ JelenaBrki,ml.asistent Broj sati

IV SEMESTAR

Redni broj . 2. . Naziv kolegija Komparativnapedagogija Edukacijskapsihologija Pedagogijaadolescencije Broj sati 0++ 0++ 0++ Broj bodova Nastavnik; asistent dr.sc.MladenBevanda,izv.prof. AnitaLukenda,zn.novak dr.sc.LidijaPehar,red.prof. SlavicaPavlovi,ml.asistent dr.sc.V.Previsi,red.prof. IvanaHabensus,ml.asistent

20

SveucilisteuMostaru

III GODINA

V SEMESTAR

Redni broj . 2. . Naziv kolegija Didaktika Osnovespecijalnepedagogije Metodikaodgojnograda Broj sati 0++ 0++ 0++ Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.AnitaKlapan,red.prof. dr.sc.LidijaPehar,red.prof. SlavicaPavlovi,ml.asistent dr.sc.MladenBevanda,red.prof.

VI SEMESTAR

Redni broj . 2. . Naziv kolegija Didakticketeorije Metodikaradaskolskog pedagoga Skolskimenadzment Broj sati 0++ 0++ 0++ Broj bodova Nastavnik; asistent dr.sc.AnitaKlapan,red.prof. dr.sc.MladenBevanda,red.prof. dr.sc.MilenkoBrki,red.prof. IvanaHabensus,ml.asistent

Redpredavanja2007./08.

20

BIOLOGIJA - KEMIJA dvopredmetni studij

I GODINA

I. SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . . 7. Naziv kolegija Biologijastanice Praktikumizbiologijestanice Opazoologija Praktikumizopezoologije Terenskanastavaiz biologije OpakemijaI Praktikumizopekemije Broj sati +0 0+0 0+0 0+ 0+ + 0+0 Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.NenadJasprica,izv.prof. 2 2 7 dr.sc.NenadJasprica,izv.prof. AnelkaMijatovi,ml.asistent dr.sc.PaulaDurbesi,red.prof. dr.sc.PaulaDurbesi,red.prof. SvjetlanaStani-Kostroman,zn. novak dr.sc.PaulaDurbesi,red.prof. SvjetlanaStani-Kostroman,zn. novak dr.sc.IvicaBosnjak,izv.prof. dr.sc.IvicaBosnjak,izv.prof. mr.sc.StanislavaTali,asistent

Student upisuje i zajednicke kolegije:

Redni broj . 2. . Naziv kolegija Broj sati Broj bodova 2 0 Nastavnik; asistent mr.sc.IvonaSetka,lektorica TihomirMari,strucnisuradnik mr.sc.MladenKvesi,visipredavac mr.sc.LovroMustapi,visipredavac

Stranijezik(engleskiili 0+0 njemacki) TjelesnaizdravstvenakulturaI 0+0 Matematika 0+

20 Redni broj . 2. . . . .

SveucilisteuMostaru Broj sati 0+0 0+ 0+0 0+ + 0+0 Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.JozoRogosi,red.prof. 7 dr.sc.JozoRogosi,red.prof. DraganSkobi,ml.asistent mr.sc.MiljenkoLugonja,asistent dr.sc.JozoRogosi,red.prof. DraganSkobi,ml.asistent dr.sc.IvicaBosnjak,izv.prof. dr.sc.IvicaBosnjak,izv.prof. mr.sc.StanislavaTali,asistent

II. SEMESTAR

Naziv kolegija Opabotanika Praktikumizopebotanike Anatomijacovjeka Terenskanastavabiologije OpakemijaII Praktikumizopekemije

Student upisuje i zajednicke kolegije:

Redni broj . 2. . Naziv kolegija Stranijezik(engleskiili njemacki) Tjelesnaizdravstvena kulturaI Fizika Broj sati 0+0 0+0 0+ Broj bodova 2 0 Nastavnik; asistent mr.sc.IvonaSetka,lektorica TihomirMari,strucnisuradnik mr.sc.MladenKvesi,visipredavac mr.sc.JosipSkutor,visipredavac

III. SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . . 7. 8.

Redpredavanja2007./08.

207

II GODINA

Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.MladenKrajaci,red.prof. 2 2 7 dr.sc.GordanaLackovi-Venturin, izv.prof. dr.sc.GordanaLackovi-Venturin, izv.prof. IvanaMarkoti,zn.novak dr.sc.MirjanaKalafati,red.prof. dr.sc.MirjanaKalafati,red.prof. LejlaBevanda,zn.novak dr.sc.NjegomirRadi,red.prof. dr.sc.NjegomirRadi,red.prof. mr.sc.AnitaMartinovi,asistent dr.sc.JozoBudimir,red.prof.

Naziv kolegija Molekularnabiologija Histologijaiembriologija zivotinja Praktikumizhistologijei embriologijezivotinja Genetika Praktikumizgenetike AnalitickakemijaI. Praktikumizanaliticke kemijeI. OrganskakemijaI.

Broj sati 0+ 0+0 0+0 0+0 0+0 0+ 0+0 +

IV. SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . . 7. 8. Naziv kolegija Beskraljesnjaci Praktikumiz beskraljesnjaka Algeigljive Praktikumizalgiigljiva Terenskanastavabiologije AnalitickakemijaII. Praktikumizanaliticke kemijeII. OrganskakemijaII. Broj sati 0+0 0+ 0+0 0+ 0+0 0+ 0+0 + Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.PaulaDurbesi,red.prof. 2 2 2 dr.sc.PaulaDurbesi,red.prof. SvjetlanaStani-Kostroman,zn.novak dr.sc.DubravkaHafner,izv.prof. dr.sc.DubravkaHafner,izv.prof. dr.sc.PaulaDurbesi,red.prof., dr.sc.DubravkaHafner,izv.prof. SvjetlanaStani-Kostroman,zn.novak dr.sc.NjegomirRadi,red.prof. dr.sc.NjegomirRadi,red.prof. mr.sc.AnitaMartinovi,asistent dr.sc.JozoBudimir,red.prof.

208

SveucilisteuMostaru

III GODINA

V SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . . 7. Naziv kolegija Svitkovci Praktikumiz svitkovaca Fiziologijabilja Praktikumiz fiziologijebilja Terenskanastavabiologija BiokemijaI Praktikumizorganskekemije Broj sati 0+0 0+ +0 0+ 0+ +s 0+0 Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.VlastaBartulovi,docent 8 dr.sc.VlastaBartulovi,docent dr.sc.MilanPoljak,izv.prof. dr.sc.MilanPoljak,izv.prof. DraganSkobi,ml.asistent dr.sc.VlastaBartulovi,docent DraganSkobi,ml.asistent dr.sc.MladenMilos,red.prof. dr.sc.JozoBudimir,red.prof. IvanaMiskovi,zn.novak

VI SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . . 7. Naziv kolegija Sistematikabiljaka Praktikumiz sistematikebiljaka Animalnafiziologija Praktikumiz animalnefiziologije Terenskanastavabiologije BiokemijaII Praktikumizbiokemije Broj sati 0+0 0+ +0 0+ 0+ +s 0+0 Broj bodova 2 2 7 Nastavnik; asistent dr.sc.NenadJasprica,izv.prof. dr.sc.NenadJasprica,izv.prof. AnelkaMijatovi,ml.asistent dr.sc.GordanaLackovi-Venturin, izv.prof. dr.sc.GordanaLackovi-Venturin, izv.prof. IvanaMarkoti,zn.novak dr.sc.NenadJasprica,izv.prof. AnelkaMijatovi,ml.asistent dr.sc.MajaPavela-Vranci,red. prof. dr.sc.MladenMilos,red.prof. dr.sc.MajaPavela-Vranci,red. prof. mr.sc.StanislavaTali,asistent dr.sc.AntonijaVisekruna,docent

8.

Anorganskakemija

+s

7

Redpredavanja2007./08.

20

IV. GODINA (STARI PROGRAM)

VII SEMESTAR

Redni Naziv kolegija broj . Geobotanikaiekologija bilja 2. Praktikumizgeobotanike iekologijebilja . Ekologijazivotinjaizoogeografija . . . 7. 8. . 0. . 2. Praktikumizekologije zivotinjaizoogeografije Metodikanastave biologije Praktikumizmetodike nastavebiologije Terenskanastava Povijestkemije Metodikanastave kemije Praktikumizmetodike nastavekemije Hrvatskijezikijezicnakultura Diplomskirad Broj sati 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 + 0+0 Broj Nastavnik; asistent bodova 2 dr.sc.JozoRogosi,red.prof. 2 2 2 2 2 2 2 dr.sc.JozoRogosi,red.prof. IlijaRozi,strucnisuradnik dr.sc.AdamBenovi,red.prof. dr.sc.AdamBenovi,red.prof. dr.sc.MileDeli,red.prof. dr.sc.MileDeli,red.prof. mr.sc.MateZivkovi,strucnisuradnik dr.sc.AdamBenovi,red.prof. dr.sc.JozoRogosi,red.prof. IlijaRozi,strucnisuradnik dr.sc.ZoraPili,docent dr.sc.ZeljkoMrkli,izv.prof. dr.sc.ZeljkoMrkli,izv.prof. dr.sc.MilanBodiroga,red.prof.

20

SveucilisteuMostaru Broj sati 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 Broj Nastavnik; asistent bodova 2 dr.sc.JozoRogosi,red.prof. 2 2 2 2 2 2 2 2 dr.sc.JozoRogosi,red.prof. IlijaRozi,strucnisuradnik dr.sc.AdamBenovi,red.prof. dr.sc.AdamBenovi,red.prof. dr.sc.MileDeli,red.prof. dr.sc.MileDeli,red.prof. mr.sc.MateZivkovi,strucnisuradnik dr.sc.MirjanaKalafati,red.prof. dr.sc.MirjanaKalafati,red.prof. LejlaBevanda,zn.novak dr.sc.AdamBenovi,red.prof. dr.sc.JozoRogosi,red.prof. IlijaRozi,strucnisuradnik dr.sc.ZeljkoMrkli,izv.prof. dr.sc.ZeljkoMrkli,izv.prof. dr.sc.MajaPavelaVranci,red.prof. mr.sc.StanislavaTali,asistent

VIII SEMESTAR

Redni Naziv kolegija broj . Geobotanikaiekologija bilja 2. Praktikumizgeobotanike iekologijebilja . Ekologijazivotinjaizoogeografija . . . 7. 8. . 0. . 2. Praktikumizekologije zivotinjaizoogeografije Metodikanastave biologije Praktikumizmetodike nastavebiologije Organskaevolucija Praktikumizorganske evolucije Terenskanastava Metodikanastave kemije Praktikumizmetodike nastavekemije Praktikumizbiokemije

Redpredavanja2007./08.

2

BIOLOGIJA ­ ZEMLJOPIS dvopredmetni studij

I GODINA

I. SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . Naziv kolegija Biologijastanice Praktikumizbiologije stanice Opazoologija Praktikumizope zoologije Terenskanastavaiz Biologije Kemija Statistickeigraficke metodeugeografiji Klimatologija Geografijamora Opakartografija Broj sati +0 0+0 0+0 0+ 0+ Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.NenadJasprica,izv.prof. 2 dr.sc.NenadJasprica,izv.prof. AnelkaMijatovi,ml.asistent dr.sc.PaulaDurbesi,red.prof. dr.sc.PaulaDurbesi,red.prof. SvjetlanaStani-Kostroman,zn.novak dr.sc.PaulaDurbesi,red.prof. dr.sc.NenadJasprica,izv.prof. SvjetlanaStani-Kostroman,zn.novak AnelkaMijatovi,ml.asistent dr.sc.IvicaBosnjak,izv.prof. mr.sc.StanislavaTali,asistent dr.sc.JosipFarici,docent SlavicaSahinovi,ml.asistent dr.sc.SanjaLozi,docent VesnaKonjevod dr.sc.VjekoslavSimunovi SlavicaSahinovi,ml.asistent dr.sc.SnjezanaMusa,izv.prof. MirjanaMilievi,zn.novak

. 7. 8. . 0.

0+0 (seminar) 0+ 0+0 0+ 0+0

2

Student upisuje i zajednicke kolegije:

Redni broj . 2. Naziv kolegija Stranijezik(engleskiili njemacki) Tjelesnaizdravstvena kulturaI Broj sati 0+0 0+0 Broj bodova 2 0 Nastavnik; asistent mr.sc.IvonaSetka,lektorica TihomirMari,strucnisuradnik mr.sc.MladenKvesi,visipredavac

22 Redni broj . 2. . . 7. 8. . 0. . 2.

SveucilisteuMostaru Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.JozoRogosi,red.prof. 2 2 2 2 dr.sc.JozoRogosi,red.prof. DraganSkobi,ml.asistent mr.sc.MiljenkoLugonja,asistent dr.sc.JozoRogosi,red.prof. DraganSkobi,ml.asistent dr.sc.IvicaBosnjak,izv.prof. mr.sc.StanislavaTali,asistent dr.sc.SanjaLozi,docent SlavicaSahinovi,ml.asistent dr.sc.SnjezanaMusa,izv.prof. MirjanaMilievi,zn.novak dr.sc.TomislavIvankovi,red.prof. SlavicaSahinovi,ml.asistent dr.sc.MartinGlamuzina,red.prof. AnaBozi

II. SEMESTAR

Naziv kolegija Opabotanika Praktikumizopebotanike Anatomijacovjeka Terenskanastava Organskakemijaibiokemija Kopnenevode Primijenjenakartografija Petrografija Demogeografija-razvoji razmjestajst.naZemlji TerenskanastavaizgeografijeI Broj sati 0+0 0+ 0+0 0+0 0++0 0+ 0+0 + 0+0 0+0

Student upisuje i zajednicke kolegije:

Redni broj . 2. Naziv kolegija Stranijezik(engleskiili njemacki) TjelesnaizdravstvenakulturaI Broj sati 0+0 0+0 Broj bodova 2 0 Nastavnik; asistent mr.sc.IvonaSetka,lektorica TihomirMari,strucnisuradnik mr.sc.MladenKvesi,visipredavac

Redpredavanja2007./08.

2

II GODINA

III SEMESTAR

Redni Naziv kolegija broj . Molekularnabiologija 2. Histologijaiembriologija zivotinja . Praktikumizhistologijei embriologijezivotinja Genetika . . Praktikumizgenetike . 7. 8. . Demogeografija-kretanjei sastavstanovnistva Strukturnageomorfologija Opageologija Prirodniriziciikatastrofe Broj sati Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.MladenKrajaci,red.prof. 0+ 0+0 dr.sc.GordanaLackovi-Venturin,izv.prof. 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+ +0 2 2 2 dr.sc.GordanaLackovi-Venturin,izv.prof. IvanaMarkoti,zn.novak dr.sc.MirjanaKalafati,red.prof. dr.sc.MirjanaKalafati,red.prof. LejlaBevanda,zn.novak dr.sc.MartinGlamuzina,red.prof. AnaBozi dr.sc.AndrijaBognar,red.prof. MirjanaMilievi,zn.novak dr.sc.TomislavIvankovi,red.prof. SlavicaSahinovi,ml.asistent dr.sc.DrazenPerica,docent

IV SEMESTAR

Redni Naziv kolegija broj Beskraljesnjaci . 2. Praktikumizbeskraljesnjaka . . . . 7. 8. . 0. Algeigljive Praktikumizalgiigljiva Terenskanastava Erozionagromorfologija Opaekonomskageografija Geoekologijaizastitaokolisa Biogeografija TerenskanastavaizgeografijeII. Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.PaulaDurbesi,red.prof. 2 dr.sc.PaulaDurbesi,red.prof. SvjetlanaStani-Kostroman,zn.novak dr.sc.DubravkaHafner,izv.prof. 0+0 2 dr.sc.DubravkaHafner,izv.prof. 0+ dr.sc.PaulaDurbesi,red.prof. 0+0 dr.sc.DubravkaHafner,izv.prof. SvjetlanaStani-Kostroman,zn.novak dr.sc.AndrijaBognar,red.prof. 0+ MirjanaMilievi,znan.novak dr.sc.ZeljkaSiljkovi,izv.prof. 0+ dr.sc.VjekoslavSimunovi 0+0 + 2 dr.sc.JozoRogosi,red.prof. IlijaRozi,strucnisuradnik 2 0+0 Broj sati 0+0 0+

2

SveucilisteuMostaru

III GODINA

V SEMESTAR

Redni Naziv kolegija broj Svitkovci . 2. Praktikumiz svitkovaca . Fiziologijabilja . Praktikumiz fiziologijebilja . Terenskanastava . 7. 8. . 0. . GeografijaBiH SjevernaiJuznaAmerika GeografijaHrvatske Urbanageografija Agrarnageografija Ruralnageografija Broj sati 0+0 0+ +0 0+ 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+ Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.PaulaDurbesi,red.prof. 2 dr.sc.PaulaDurbesi,red.prof. dr.sc.VlastaBartulovi,docent dr.sc.MilanPoljak,izv.prof. 2 dr.sc.MilanPoljak,izv.prof. DraganSkobi,ml.asistent dr.sc.PaulaDurbesi,red.prof. dr.sc.VlastaBartulovi,docent DraganSkobi,ml.asistent 2 dr.sc.SnjezanaMusa,izv.prof. 2 dr.sc.ZeljkaSiljkovi,izv.prof. 2 dr.sc.IvanMadzar,ml.asistent dr.sc.NikolaGlamuzina,izv.prof. 2 dr.sc.ZeljkaSiljkovi,izv.prof. 2 dr.sc.ZeljkaSiljkovi,izv.prof.

VI SEMESTAR

Redni Naziv kolegija broj . Sistematikabiljaka 2. Praktikumiz sistematikebiljaka . Animalnafiziologija . . . 7. 8. . 0. Praktikumiz animalnefiziologije Terenskanastava Geografskeosnoveglobalizacije AnalizeuGIS-uI. Industrijskageografija Turistickageografija TerenskanastavaizgeografijeII. Broj sati 0+0 0+ +0 0+ 0+0 0+ 0+0 0+ 0+0 0+0 Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.NenadJasprica,izv.prof. 2 dr.sc.NenadJasprica,izv.prof. AnelkaMijatovi,ml.asistent dr.sc.GordanaLackovi-Venturin, izv.prof. 2 dr.sc.GordanaLackovi-Venturin, izv.prof. IvanaMarkoti,zn.novak dr.sc.NenadJasprica,izv.prof. AnelkaMijatovi,ml.asistent dr.sc.NikolaGlamuzina,docent dr.sc.JosipFarici,docent dr.sc.NikolaGlamuzina,docent 2 dr.sc.IvanMadzar,ml.asistent 2

Redpredavanja2007./08.

2

ZEMLJOPIS ­ dvopredmetni studij

Moze se kombinirati sa sljedeim studijima: Informatika, Biologija, Fizika i Povijest.

I GODINA

I. SEMESTAR

Redni broj . 2. . . Naziv kolegija Statistickeigrafickemetodeu geografiji Klimatologija Geografijamora Opakartografija Broj sati 0+ 0+0 0+ 0+0 Broj Nastavnik; asistent bodova doc.dr.sc.JosipFarici SlavicaSahinovi,ml.asistent doc.dr.sc.SanjaLozi VesnaKonjevod,strucnisuradnik dr.sc.VjekoslavSimunovi,asistent SlavicaSahinovi,ml.asistent dr.sc.SnjezanaMusa,izv.prof MirjanaMilievi,znan.novak

Student upisuje i zajednicke kolegije:

Redni broj . 2. Naziv kolegija Stranijezik(engleskiili njemacki) Tjelesnaizdravstvenakultura I Broj sati 0+0 0+0 Broj bodova 2 0 Nastavnik; asistent mr.sc.IvonaSetka,lektorica TihomirMari,prof. mr.sc.MladenKvesi,visipredavac

II. SEMESTAR

Redni broj . 2. . Naziv kolegija Kopnenevode Primijenjenakartografija Petrografija Broj sati 0+ 0+0 + Broj Nastavnik; asistent bodova doc.dr.sc.DrazenPerica SlavicaSahinovi,ml.asistent dr.sc.SnjezanaMusa,izv.prof MirjanaMilievi,znan.novak 2 dr.sc.TomislavIvankovi,red.prof SlavicaSahinovi,ml.asistent

2 . .

SveucilisteuMostaru 0+0 0+0 2 dr.sc.MartinGlamuzina,red.prof AnaBozi,strucnisuradnik

Demogeografija-razvoji razmjestajst.naZemlji Terenskanastavaiz geografijeI

Student upisuje i zajednicke kolegije:

Redni broj . 2. Naziv kolegija Stranijezik(engleskiili njemacki) Tjelesnaizdravstvena kulturaI Broj sati 0+0 0+0 Broj bodova 2 0 Nastavnik; asistent mr.sc.IvonaSetka,lektorica TihomirMari,prof. mr.sc.MladenKvesi,visipredavac

II GODINA

III SEMESTAR

Redni broj . 2. . . Naziv kolegija Demogeografija-kretanjei sastavstanovnistva Strukturnageomorfologija Opageologija Prirodniriziciikatastrofe Broj sati 0+0 0+0 0+ +0 Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.MartinGlamuzina,red.prof AnaBozi,strucnisuradnik dr.sc.AndrijaBognar,red.prof MirjanaMilievi,znan.novak dr.sc.TomislavIvankovi,red.prof SlavicaSahinovi,ml.asistent 2 doc.dr.sc.DrazenPerica

IV SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . Naziv kolegija Erozionagromorfologija Opaekonomskageografija Geoekologijaizastitaokolisa Biogeografija Terenskanastavaiz geografijeII. Broj sati 0+ 0+ 0+0 + 0+0 Broj bodova 2 2 Nastavnik; asistent dr.sc.AndrijaBognar,red.prof MirjanaMilievi,znan.novak dr.sc.ZeljkaSiljkovi,izv.prof dr.sc.VjekoslavSimunovi,asistent dr.sc.JozoRogosi,izv.prof IlijaRozi,ml.asistent

V SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . .

Redpredavanja2007./08.

27

III GODINA

Broj bodova 2 2 2 2

Naziv kolegija GeografijaBiH SjevernaiJuznaAmerika GeografijaHrvatske Urbanageografija Agrarnageografija Ruralnageografija

Broj sati 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+

Nastavnik; asistent dr.sc.SnjezanaMusa,izv.prof dr.sc.ZeljkaSiljkovi,izv.prof dr.sc.IvanMadzar,ml.asistent dr.sc.NikolaGlamuzina,izv.prof dr.sc.ZeljkaSiljkovi,izv.prof dr.sc.ZeljkaSiljkovi,izv.prof

VI SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . Naziv kolegija Geografskeosnoveglobalizacije AnalizeuGIS-uI. Industrijskageografija Turistickageografija TerenskanastavaizgeografijeII. Broj sati 0+ 0+0 0+ 0+0 0+0 Broj Nastavnik; asistent bodova doc.dr.sc.NikolaGlamuzina 2 2 doc.dr.sc.JosipFarici doc.dr.sc.NikolaGlamuzina dr.sc.IvanMadzar,ml.asistent

28

ZNANOST O OKOLISU (EKOLOGIJA)

I GODINA

I SEMESTAR

Redni Naziv kolegija broj . Opakemija 2. Osnovebiologije broj sati 0+0+s 0+0 Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.IvicaBosnjak,izv.prof. mr.scStanislavaMari,asistent dr.sc.PaulaDurbesi,red.prof. dr.sc.NenadJasprica,izv.prof. SvjetlanaStani,zn.novak AnelkaMijatovi,zn.novak dr.sc.TomislavIvankovi,red.prof. 0 Mr.scLovroMustapi,visipredavac

SveucilisteuMostaru

. . .

Opageologija Matematika Izbornipredmeti

0+0 0+ =20

II SEMESTAR

Redni Naziv kolegija broj . Anorganskakemija 2. . . . Mineralogija Protistiigljive Sistematskabotanika Hidrogeografija broj sati 0+00+0 0+0+ 0+0+ 0+00+0 0+00+ Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.AntonijaVisekruna,docent 7 dr.sc.TomislavIvankovi,red.prof. dr.sc.PaulaDurbesi,red.prof. dr.sc.DubravkaHafner,izv.prof. dr.sc.NenadJasprica,izv.prof. AnelkaMijatovi,zn.novak dr.sc.DrazenPerica,docent

Redni broj . 2. . . .

Naziv kolegija

Redpredavanja2007./08. Broj bodova Ljetni semestar Zimski semestar Ljetni semestar Zimski semestar 2 Zimski semestar

2

IZBORNI PREDMETI

broj sati 0+ 0+s 0+0 0+ 0+0 Nastavnik; asistent dr.sc.SnjezanaMusa,izv.prof. dr.sc.Nikola.Glamuzina,docent dr.sc.NenadJasprica,izv.prof. dr.sc.MladenKrajaci,red.prof. dr.sc.NenadJasprica,izv.prof. dr.sc.PaulaDurbesi,red.prof.

Primijenjenakartografija Geografskeosnove globalizacije Stanicnaimolekularna biologija Floraivegetacijakopnenih voda Osnoveprirodnebastine

II. GODINA

III. SEMESTAR

Redni Naziv kolegija broj . Organskakemija 2. . . . . Avertebrata Petrologija Opaekologija Klimatologija Izbornipredmeti broj sati 0+0 0+ + +0+s 0+ =0 Broj bodova Nastavnik; asistent dr.sc.JozoBudimir,red.prof. mr.scStanislavaMari,asistent dr.sc.PaulaDurbesi,red.prof. SvjetlanaStani,zn.novak dr.sc.TomislavIvankovi,red.prof. dr.sc.AdamBenovi,red.prof. dr.sc.DrazenPerica,docent

220 Redni broj . 2. . . . .

SveucilisteuMostaru broj sati 0+00+0 0+00+ 0+00+0 0+00+0+0s 0+00+ = Broj bodova

IV. SEMESTAR

Naziv kolegija Fizikalnakemija Vertebrata Mikrobiologija Dinamikaatmosfereimora Geomorfologija Izbornipredmeti Nastavnik; asistent dr.sc.ZoraPili,docent dr.sc.VlastaBartulovi,docent dr.sc.MladenKrajaci,red.prof. dr.sc.DrazenPerica,docent dr.sc.ABognar,red.prof.

IZBORNI PREDMETI

Redni Naziv kolegija broj . Primijenjenaentomologija 2. . . Kemijskaanalizaokolisa Geografskeosnove regionalnogiprostornog planiranja Razvojnabiologijazivotinja broj sati 0+0 +0 0+0 0+0 Broj bodova 2 Zimski Zimski 2 Zimski Nastavnik; asistent dr.sc.PaulaDurbesi,red.prof. dr.sc.NjegomirRadi,red.prof. mr.sc.AnitaMartinovi,asist. dr.sc.SnjezanaMusa,izv.prof.

dr.sc.GordanaLackovi-Venturin, Ljetni izv.prof.

Redpredavanja2007./08.

22

FIZICKA KULTURA

I GODINA

I . SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . Naziv kolegija Funkcionalnaanatomija Odbojka-TM Biomehanika Rukomet-TM Osnovnekineziolosketransformacije broj sati 0+0+0 +0+0 +0+0 +0+0 +0+0 Broj Nastavnik; asistent bodova 7 dr.sc.LjerkaOstoji,izv.prof. JosipMiskovi,asistent dr.sc.ZoranGrgantov,docent dr.sc.MileDzelalija,red.prof. mr.sc.SlavicaBrki, dr.sc.DinkoVuleta,red.prof. ZvonkoHerceg,prof. dr.sc.DamirSekuli,izv.prof. Mileavar,zn.novak

II. SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . . Naziv kolegija AtletikaI­TM Kinezioloskafiziologija Kosarka-TM EstetskagibanjaI­TM Uvodupsihologiju AtletikaI­TM broj sati +0+0 0+0+0 +0+0 +0+0 +0+0 +0+0 Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.BorisMales,izv.prof. DamirMarkota,prof. 7 dr.sc.JadrankaTocilj,red. prof. dr.sc.SlavkoTrnini,red.prof. KristijanMari,prof. dr.sc.uricaMileti,izv. prof. dr.sc.SimunSitoori,red. prof JelenaBrki,prof. dr.sc.BorisMales,izv.prof. DamirMarkota,prof.

222

SveucilisteuMostaru

II GODINA

III. SEMESTAR

Redni Naziv kolegija broj Kinezioloska . rekreacija 2. AtletikaII­TM . . . . Sportskamedicina EstetskagibanjaII PlivanjeI-TM Engleskijezik Njemackijezik broj sati 0+0+0 +0+0 0+0+0 0+0+0 +0+0 0++0 Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.ZarkoBili,docent dr.sc.BorisMales,izv.prof. DamirMarkota,prof. mr.sc.MiljenkoLugonja,visi asistent. dr.sc.uricaMileti,izv.prof. dr.sc.N.G.Zubcevi,izv.prof. NinoslavSili,zn.novak mr.sc.IvonaSetka,lektor IvanaZovko,ml.asist. TihomirMari,prof.

IV. SEMESTAR

Redni broj . 2. . . Naziv kolegija PlivanjeII-TM Borilacki sportoviI-TM Sportovinavodi Teorijatreninga Sportska gimnastikaI-TM broj sati +0+0 +0+0 0+0+0 0+0+0 0+0+0 Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.N.G.Zubcevi,izv.prof. NinoslavSili,zn.novak dr.sc.HrvojeSerti,izv.prof DamirCrnjac,ml.asistent mr.sc.MladenMarinovi, visipredavac 7 dr.sc.DraganMilanovi,red.prof. dr.sc.SlobodanDragicevi,docent ZoranCuljak,ml.asistent

V. SEMESTAR

Redni broj . 2. . .

Redpredavanja2007./08.

22

III GODINA

broj sati 0+0+ 0+0+0 ++0 +0+0 0++0 0+0+ Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.NikolaRausavljevi,red.prof. dr.sc.SlobodanDragicevi,docent ZoranCuljak,ml.asistent dr.sc.NebojsaZagorac mr.sc.MarinCorluka dr.sc.MladenBevanda,red.prof.

Naziv kolegija ZimskisportoviI-TM Sportska gimnastikaII-TM Antropologija Nogomet-TM Pedagogija Kinezioloskaiantropoloska analiza (izbornogusmjerenja)

VI. SEMESTAR

Redni broj . 2. . . Naziv kolegija SistematskakineziologijaI KineziterapijaI Opakinezioloskametodika Mjerenjaimetodeanalize podatakausportu Metodikatreninga ________________ (izbornogusmjerenja) Planiranje,programiranjei kontrolatreninga (izbornogusmjerenja) broj sati 0+0+0 0+0+ ++ 0+0+ 0+0+ 0+0+ Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.IvanPrskalo,docent dr.sc.JelenaPausi,docent mr.sc.MladenKvesi,visipredavac

TM ­ teorija i metodika P+S+V - predavanje, seminarski rad, vjezbe

22

SveucilisteuMostaru

GLAZBENAKULTURA

I GODINA

I SEMESTAR

Redni Naziv kolegija broj . Solfeggio 2. . . . . 7. 8. . 0. Osnoveharmonije Osnovevokalnetehnike Harmonijanaglasoviru Glasovir Harmonika Zbor Dirigiranje Filozofijaodgojaiobrazovanja Crkvenaglazba broj sati 0+0 0+0 0+0 +0 +0 +0 + 0+0 0+0 0+0 Broj Nastavnik; asistent bodova mr.sc.VedranaMilinurin,v.pred. 2 2 2 2 2 dr.sc.NikolaBuble,red.prof. mr.art.SlavicaFilipovi,str.sur. dr.sc.MirjanaSiriscevi, prof.ZivkoSarac,str.sur. dr.sc.NikolaBuble,red.prof. KatjaSarac,str.sur. dr.sc.MirjanaSiriscevi, ZivkoSarac,str.sur. dr.sc.MirjanaSiriscevi,izv.prof. DubravkaZelenika,str.sur. MarijanaPavlovi,str.sur. mr.sc.VedranaMilinurin,v.pred. dr.sc.NikolaBuble,red.prof. KatjaSarac,str.sur. dr.sc.NikolaBuble,red.prof.

IZBORNI PREDMETI

Redni broj . 2. . . Naziv kolegija Teorijaglazbe Gitara/Mandolina StranijezikI Poznavanjeracunala broj sati + +0 0+0 + Broj bodova Nastavnik; asistent ZivkoSarac,str.sur. IvanKoruni,v.pred. mr.sc.IvonaSetka,lektor TihomirMari,prof. dr.sc.ZoranPrimorac,izv.prof SlavenPehar,ml.asistent

II SEMESTAR

Redpredavanja2007./08.

22

Redni Naziv kolegija broj . Solfeggio2 2. . . . . 7. 8. . 0. Osnoveharmonije2 Osnovevokalnetehnike2 Harmonijanaglasoviru2 Glasovir2 Harmonika2 Zbor2 Dirigiranje2 Filozofijaodgojaiobrazovanja2 Crkvenaglazba2

broj sati + + + +0 +0 + 0+0 0+0 0+0 0+

Broj Nastavnik; asistent bodova mr.sc.VedranaMilinurin,v.pred. 2 2 2 2 2 dr.sc.NikolaBuble,red.prof. mr.art.SlavicaFilipovi,str.sur. dr.sc.MirjanaSiriscevi, ZivkoSarac,str.sur. dr.sc.NikolaBuble,red.prof. KatjaSarac,str.sur. dr.sc.MirjanaSiriscevi, ZivkoSarac,str.sur. dr.sc.MirjanaSiriscevi,izv.prof. DubravkaZelenika,str.sur. MarijanaPavlovi,str.sur. mr.sc.VedranaMilinurin,v.pred. dr.sc.NikolaBuble,red.prof. KatjaSarac,str.sur. dr.sc.NikolaBuble,red.prof.

IZBORNI PREDMETI

Redni broj . 2. . . Naziv kolegija Teorijaglazbe2 Gitara/Mandolina2 Stranijezik2 Primjenaracunala broj sati +0 + Broj bodova Nastavnik; asistent ZivkoSarac,str.sur. IvanKoruni,v.pred.

22

SveucilisteuMostaru

II GODINA

III SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . . 7. 8. . Naziv kolegija SolfeggioIII Osnoveklasicneharmonije Harmonijana glasoviruIII GlasovirIII HarmonikaIII ZborIII DirigiranjeIII DidaktikaI CrkvenaglazbaIII broj sati + + +0 +0 +0 + 0+0 0+0 0+0 Broj Nastavnik; asistent bodova mr.sc.VedranaMilinurin,visi predavac dr.sc.MirjanaSiriscevi,izv.prof. 2 2 dr.sc.MirjanaSiriscevi,izv.prof. dr.sc.MirjanaSiriscevi,izv.prof. DubravkaZelenika,strucnisuradnik mr.sc.VedranaMilinurin,visi predavac dr.sc.NikolaBuble,red.prof. KatjaSarac,strucnisuradnik dr.sc.NikolaBuble,red.prof. KatjaSarac,strucnisuradnik dr.sc.MarioVasilj,docent dr.sc.NikolaBuble,red.prof. SlavicaFilipovi,strucnisuradnik

IZBORNI PREDMETI

Redni broj . 2. . . Naziv kolegija Teorijaglazbe Gitara/Mandolina Stranijezik Poznavanjeracunala broj sati + +0 + + Broj bodova Nastavnik; asistent ZivkoSarac,str.sur. IvanKoruni,v.pred.

IV. SEMESTAR

Redpredavanja2007./08.

227

Redni Naziv kolegija broj . SolfeggioIV 2. . . . . 7. 8. . Osnoveromantickeharmonije Harmonijana glasoviruIV GlasovirIV HarmonikaIV ZborIV DirigiranjeIV DidaktikaII CrkvenaglazbaIV

broj sati + + +0 +0 +0 + 0+0 0+0 0+0

Broj Nastavnik; asistent bodova mr.sc.VedranaMilinurin,visi predavac dr.sc.MirjanaSiriscevi,izv.prof. 2 2 dr.sc.MirjanaSiriscevi,izv.prof. dr.sc.MirjanaSiriscevi,izv.prof. DubravkaZelenika,strucnisuradnik mr.sc.VedranaMilinurin,visi predavac dr.sc.NikolaBuble,red.prof. KatjaSarac,strucnisuradnik dr.sc.NikolaBuble,red.prof. KatjaSarac,strucnisuradnik dr.sc.MarioVasilj,docent dr.sc.NikolaBuble,red.prof. SlavicaFilipovi,strucnisuradnik

IZBORNI PREDMETI

Redni broj . 2. . . Naziv kolegija Teorijaglazbe Gitara/Mandolina Stranijezik Poznavanjeracunala broj sati + +0 + + Broj bodova Nastavnik; asistent ZivkoSarac,str.sur. IvanKoruni,v.pred.

228

SveucilisteuMostaru

III GODINA

V. SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . . 7. 8. . 0. Naziv kolegija Solfeggio Vokalnapolifonija Prireivanjezaansamble Upoznavanjeinstrumenata Elementiglazbenihoblika Povijestglazbe Glasovir Sviranjepartitura Zbor Glazbenapedagogija broj sati 0+0 0+0 + +0 0+0 0+0 +0 +0 + 0+0 Broj Nastavnik; asistent bodova mr.sc.VedranaMilinurin,v.pred. 2 2 2 dr.sc.MirjanaSiriscevi,izv.prof. DrazenMilas,docent, ZeljkoVlaho,str.sur. DrazenMilas,docent dr.sc.MirjanaSiriscevi,izv.prof. ZeljkoVlaho,str.sur. dr.sc.IvanaTomiFeri,doc. dr.sc.MirjanaSiriscevi,izv.prof. DubravkaZelenika,str.sur. MarijanaPavlovi,str.sur. dr.sc.NikolaBuble,red.prof. ZeljkoVlaho,str.sur. dr.sc.NikolaBuble,red.prof. KatjaSarac,str.sur. mr.sc.VedranaMilinurin,v.pred.

IZBORNI PREDMETI

Redni broj . 2. . Naziv kolegija Dirigiranje Gitara/Mandolina Estetikaglazbe broj sati +0 +0 0+0 Broj bodova Nastavnik; asistent dr.sc.NikolaBuble,red.prof. KatjaSarac,str.sur. IvanKoruni,v.pred. dr.sc.IvanaTomiFeri,v.pred.

VI. SEMESTAR

Redpredavanja2007./08. broj sati 0+0 0+0 + +0 0+0 0+0 +0 +0 + 0+0

22

Redni Naziv kolegija broj . Solfeggio 2. . . . . 7. 8. . 0. Vokalnapolifonija2 Prireivanjezaansamble2 Upoznavanjeinstrumenata2 Glazbenistiloviiobliciod .­8.st. Povijestglazbe2 Glasovir Sviranjepartitura2 Zbor Glazbenapedagogija2

Broj Nastavnik; asistent bodova mr.sc.VedranaMilinurin,v.pred. 2 2 2 dr.sc.MirjanaSiriscevi,izv.prof. DrazenMilas,docent, ZeljkoVlaho,str.sur. DrazenMilas,docent dr.sc.MirjanaSiriscevi,izv.prof. ZeljkoVlaho,str.sur. dr.sc.IvanaTomiFeri,v.pred. dr.sc.MirjanaSiriscevi,izv.prof. DubravkaZelenika,str.sur. MarijanaPavlovi,str.sur. dr.sc.NikolaBuble,red.prof. ZeljkoVlaho,str.sur. dr.sc.NikolaBuble,red.prof. KatjaSarac,str.sur. mr.sc.VedranaMilinurin,v.pred.

IZBORNI PREDMETI

Redni broj . 2. . Naziv kolegija Dirigiranje Gitara/Mandolina2 Estetikaglazbe2 broj sati +0 +0 0+0 Broj bodova Nastavnik; asistent dr.sc.NikolaBuble,red.prof. KatjaSarac,str.sur. IvanKoruni,v.pred. dr.sc.IvanaTomiFeri,v.pred.

20

SveucilisteuMostaru

RAZREDNA NASTAVA

I GODINA

I SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . . 7. 8. Naziv kolegija Filozofijaodgojai obrazovanja Razvojnapsihologija Informatika HrvatskijezikI Notnopismo StranijezikI Izbornipredmet Tjelesnaizdravstvenakultura broj sati + + 0+ 0+ + 0+0 =0 0+0+0 Broj Nastavnik; asistent bodova ddr.sc.SerafinHrka,red.prof. mr.sc.IvicaMusi,asistent dr.sc.SimunSitoori,red.prof. JelenaBrki,ml.asistent dr.sc.ZoranPrimorac,izv.prof. mr.sc.TonoMarusi,asistent MarijaMusa,lektor 2 mr.sc.MladenKvesi,visipred. DrazenMilas,docent mr.sc.IvonaSetka,lektor TihomirMari,prof.

II SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . . 7. 8. . Naziv kolegija Razvojnapsihologija2 Osnovepedagogije Racunalnipraktikum Geografija HrvatskijezikII Vokalnipraktikum StranijezikII Izbornipredmet Tjelesnaizdravstvena kultura broj sati 0+ 0+ +0 0+0 0+ 0+ 0+0 =0 0+0+0 Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.ZvonimirKnezovi,red.prof. JelenaBrki,zn.novak dr.sc.MilenkoBrki,red.prof. AnitaLukenda,ml.asistent dr.sc.ZoranPrimorac,izv.prof. mr.sc.TonoMarusi,asistent dr.sc.IvoNejasmi,red.prof. 2 2 mr.sc.MladenKvesi,visipred. MarijaMusa,lektor DrazenMilas,docent mr.sc.IvonaSetka,lektor TihomirMari,prof.

Redni broj . 2. .

Redpredavanja2007./08.

2

IZBORNI PREDMETI

Naziv kolegija Uvoduknjizevnost* Scenskakultura* Zborskopjevanje* broj sati 0+0 + + Broj Nastavnik; asistent bodova 2 dr.sc.MilanBodiroga,red.prof. 2 2 dr.sc.MilanBodiroga,red.prof. DrazenMilas,docent

* Predmete oznacene student bira po jedan za prvi odnosno za drugi semestar.

II GODINA

III SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . . 7. 8. . Naziv kolegija PedagoskapsihologijaI Didaktika Likovnakultura MatematikaI Osnovekineziologije Instrumentalnipraktikum Etika Izbornipredmet Tjelesnaizdravstvenakultura broj sati 0++0 0+0+0 0++0 0+0+0 0++ ++ 0+0+0 =0 0+0+0 Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.SimunSitoori,red.prof. JelenaBrki,ml.asistent dr.sc.MarioVasilj,docent 2 mr.sc.MladenKvesi,visipred. KresimirLedi,red.prof. VesnaSusac,ml.asistent mr.sc.LovroMustapi,visipredavac mr.sc.MladenKvesi,visipredavac DrazenMilas,docent SlavicaFilipovi,strucnisuradnik ddr.sc.SerafinHrka,red.prof. mr.sc.IvicaMusi,asistent

22

SveucilisteuMostaru broj sati 0++0 0+0+ 0+0+0 0++0 0++0 0++ 0+0+ =0 0+0+ 0+0+0 Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.MiraKlarin,docent. 2 2 mr.sc.MladenKvesi,visipred. dr.sc.MilenkoBrki,red.prof. AnitaLukenda,ml.asistent mr.sc.LovroMustapi,visi predavac dr.sc.SimunMusa,red.prof. mr.sc.MladenKvesi,visi predavac KresimirLedi,red.prof. VesnaSusac,ml.asistent DrazenMilas,docent SlavicaFilipovi,strucnisuradnik

IV SEMESTAR

Redni Naziv kolegija broj . Pedagoskapsihologija2 2. . . . 7. 8. . 0. Obiteljskapedagogija MatematikaII Djecjaknjizevnost Metodikanastavetjelesnei zdravstvenekulture Metodikenastavelikovnekulture Vokalno-instrumentalnipraktikum2 Izbornipredmet Didaktickapraksa Tjelesnaizdravstvenakultura

IZBORNI PREDMETI

Redni Naziv kolegija broj . Covjekizdravlje* 2. . Scenskakultura* Djelatnostiurazvojuekoloske osjetljivostidjece* broj sati 0+0 + 0+0+0 Broj Nastavnik; asistent bodova 2 mr.sc.MiljenkoLugonja,visi predavac 2 dr.sc.MilanBodiroga,red.prof. 2 dr.sc.MileDeli,red.prof mr.sc.MateZivkovi,asistent

* Predmete oznacene student bira po jedan za zimski odnosno za ljetni semestar.

V SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . . 7.

Redpredavanja2007./08.

2

III GODINA

broj sati 0+0+0 0++0 0+0+0 0+0+0 0+0+ 0+0+ =0 Broj Nastavnik; asistent bodova Ddr.sc.LidijaPehar,red.prof. dr.sc.SimunMusa,red.prof. DrazenMilas,docent SlavicaFilipovi,strucnisuradnik mr.sc.LovroMustapi,v.predav. mr.sc.MladenKvesi,visi predavac KresimirLedi,red.prof. VesnaSusac,ml.asistent

Naziv kolegija Pedagogijadjecesposebnim potrebama Knjizevnostzamladez Glazbenakultura Metodikanastavematematike Metodikanastavetjelesnei zdravstvenekulture2 Metodikenastavelikovnekulture2 Izbornipredmeti

VI SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . . 7. Naziv kolegija Logika Povijest Metodikanastavematematike2 Metodikenastavelikovnekulture broj sati 0++0 0+0+0 0+0+0 0+0+ Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.Z.Primorac,izv.prof ItaSakota,zn.novak mr.sc.TihomirZovko 2 mr.sc.LovroMustapi,v.predav. KresimirLedi,red.prof. VesnaSusac,ml.asistent mr.sc.MladenKvesi,visi predavac DrazenMilas,docent

Metodikanastavetjelesnei 0+0+ zdravstvenekulture Metodikanastaveglazbenekulture 0+0+ Izbornipredmeti Metodickapraksa =0 0

2

SveucilisteuMostaru Broj Nastavnik; asistent bodova +0+ 2 KresimirLedi,red.prof. VesnaSusac,ml.asist. +0+ 0+0+0 2 dr.sc.MilanBodiroga,red.prof. Ddr.sc.LidijaPehar,red.prof. broj sati

IZBORNI PREDMETI

Redni Naziv kolegija broj . LikovnaumjetnostnatluHrvatske iBiHodprapovijestidokrajaXX. stoljea* 2. Regionalnaipucko-popularna knjizevnost* . Predskolskapedagogija*

* Predmete oznacene student bira za zimski odnosno za ljetni semestar.

Redpredavanja2007./08.

2

PREDSKOLSKI ODGOJ

I GODINA

I SEMESTAR

Redni Naziv kolegija broj . Hrvatskijezik 2. . . . . 7. Osnovepedagogije RazvojnapsihologijaI Filozofijaodgojai obrazovanja Glazbenakulturaspraktikumom Stranijezik Tjelesnaizdravstvenakultura broj sati +0 0+0 0+0 0+0 0+ 0+0 0+0+0 Broj Nastavnik; asistent bodova MarijaMusa,lektorica dr.sc.MilenkoBrki,red.prof. AnitaLukenda,znanstveninovak dr.sc.SimunSitoori,red.prof. JelenaBrki,ml.asistent ddr.sc.SerafinHrka,red.prof. mr.sc.IvicaMusi,asistent DrazanMilas,docent mr.sc.IvonaSetka,lektorica TihomirMari,prof. mr.sc.MladenKvesi,visipred.

II SEMESTAR

Redni Naziv kolegija broj . Djecjaknjizevnost 2. . . . . 7. 8. PredskolskapedagogijaI Vokalno-instrumentalni praktikum RazvojnapsihologijaII FilmskaradioiTVkultura Osnoveinformatike Izbornipredmet Tjelesnaizdravstvenakultura broj sati + 0+0 + 0+0 0+ 0+0 =0 0+0+0 Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.SimunMusa,red.prof. MarijaVasilj,ml.asistent dr.sc.LidijaPehar,red.prof. SlavicaPavlovi,ml.asistent DrazanMilas,docent mr.sc.MladenKvesi,visipred. dr.sc.ZvonimirKnezovi,red. prof. JelenaBrki,znanstveninovak VlatkoFilipovi,red.prof. dr.sc.ZoranPrimorac,izv.prof. SlavenPehar,ml.asistent

2 Redni broj . 2.

SveucilisteuMostaru broj sati 0+0 + Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.MilanBodiroga,red.prof. DrazenMilas,docent

Izborni predmeti

Naziv kolegija Uvoduknjizevnost* Zborskopjevanje*

* Predmete oznacene student bira za drugi semestar.

II GODINA

III SEMESTAR

Redni broj . 2. . . . . 7. 8. . Naziv kolegija PredskolskapedagogijaII Pedagoskapsihologija Koncepcijeipristupi upredskolskomodgoju Metodikaglazbenekulture Likovnakulturasmetodikom Metodikatjelesneizdravstvene kulture Lutkarstvoiscenskakultura Izbornipredmeti Tjelesnaizdravstvenakultura broj sati 0+0 0+ 0+ 0+0 0+ 0+0 + =0 0+0+0 Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.LidijaPehar,red.prof. SlavicaPavlovi,ml.asistent dr.sc.ZvonimirKnezovi,red.prof. JelenaBrki,znanstveninovak mr.sc.BrankoLuburi, visipredavac DrazanMilas,docent mr.sc.MladenKvesi,visipred. KresimirLedi,red.prof. VesnaSusac,ml.asistent mr.sc.MladenKvesi,visipredavac dr.sc.MilanBodiroga,red.prof.

IV SEMESTAR

Redni broj . 2. . Naziv kolegija Pedagogijadjecesposebnim potrebama Metodikaglazbenekulture2 Metodikalikovnekulture2 broj sati 0+0 0+0 0+0 Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.LidijaPehar,red.prof. SlavicaFilipovi,strucnisuradnik DrazanMilas,docent KresimirLedi,red.prof. VesnaSusac,ml.asistent

. . . 7. 8. . 0.

Redpredavanja2007./08. 0+0 0+0 0+0 +0 =0 0+0+0 2

27

Metodikatjelesneizdravstvene kulture2 Metodikahrvatskogjezika Metodikapredskolskogodgoja Zastitazdravljainjega predskolskedjece Izbornipredmeti Strucnopedagoskaizobrazba Tjelesnaizdravstvenakultura

mr.sc.MladenKvesi,visipredavac dr.sc.MilanBodiroga,red.prof. mr.sc.BrankoLuburi,visipredavac mr.sc.MiljenkoLugonja, visipredavac

mr.sc.MladenKvesi,visipred.

Izborni predmeti

Redni broj . 2. . Naziv kolegija Etika* Djelatnostiurazvojuekoloske osjetljivostidjece* Covjekizdravlje* broj sati 0+0 0+0+0 0+0 Broj Nastavnik; asistent bodova Dddr.sc.SerafinHrka,red.prof. 2 2 dr.sc.MileDeli,red.prof mr.sc.MateZivkovi,asistent mr.sc.MiljenkoLugonja,visipredavac

III GODINA

V SEMESTAR

Redni broj 2 . 7. Naziv kolegija Metodikahrvatskogjezika2 Metodikalikovnekulture Metodikaglazbenekulture Metodikatjelesneizdravstvene kulture Metodikapredskolskogodgoja2 Racunalouucenjuipoucavanju Izbornipredmet Broj Nastavnik; asistent bodova 0+0+ dr.sc.MilanBodiroga,red.prof. mr.sc.MarkoToki,asist. 0++ KresimirLedi,red.prof. VesnaSusac,ml.asistent 0++ DrazanMilas,docent 0+0+0 0+0+ +0+ =0 mr.sc.MladenKvesi,visipredavac dr.sc.MladenBevanda,red.prof dr.sc.Z.Primorac,izv.prof. SlavenPehar,ml.asist. broj sati

28

SveucilisteuMostaru broj sati 0++ 0++ Broj Nastavnik; asistent bodova dr.sc.MilanBodiroga,red.prof. mr.sc.MarkoToki,asist. dr.sc.MladenBevanda,red.prof 2 7 =0 dr.sc.MiljenkoBrki,red.prof dr.sc.MiljenkoBrki,red.prof

VI SEMESTAR

Redni Naziv kolegija broj Metodikahrvatskogjezika 2 . 7. Metodikapredskolskogodgoja

Osnovemetodologijepedagoskih 0+0+0 istrazivanja Obiteljskapedagogija 0+0+0 Strucnopedagoskaizobrazba Izradazavrsnograda Izbornipredmet

IZBORNI PREDMETI

Redni broj . 2. . Naziv kolegija Likovnaumjetnostnatlu HrvatskeiBiHodprapovijesti dokrajaXX.stoljea* Regionalnaipucko-popularna knjizevnost* Logika* broj sati +0+ +0+ 0+0+0 Broj Nastavnik; asistent bodova KresimirLedi,red.prof. VesnaSusac,ml.asist. dr.sc.MilanBodiroga,red.prof. dr.sc.Z.Primorac,izv.prof ItaSakota,zn.novak

Redpredavanja2007./08.

2

NASTAVNICI

STALNO UPOSLENI Redoviti profesori dr.sc.JozoRogosi,(prodekan) Asistenti mr.sc.AnitaMartinovi mr.sc.StanislavaMari mr.sc.SlavicaBrki (tajnicastudija) mr.sc.NenadSmoljan mr.sc.Marinorluka(tajnikstudija) mr.sc.ToncoMarusi (v.d.prodekanitajnikstudija) mr.sc.LjiljankaKvesi

Izvanredni profesori dr.sc.ZoranPrimorac dr.sc.SnjezanaMusa (procelnicastudija) dr.sc. Dubravka Hafner

Mlai asistenti dr.sc. Ivan Madzar JadrankoBatista(tajnikstudija) VesnaSusac(tajnicastudija) DraganSkobi(tajnikstudija) NinoslavSili AnelkaMijatovi SlavicaSahinoviBatista DamirCrnjac ZoranCuljak

Docenti dr.sc. Drazen Milas dr.sc.ZoraPili, (procelnicastudija) dr.sc.JovoSarovi, (procelnikstudija) dr.sc.MarioVasilj

20

SveucilisteuMostaru

Visi predavaci mr.sc. Mladen Kvesi mr.sc. Branko Luburi mr.sc. Lovro Mustapi

Znanstveni novaci Svjetlana Stani Kostroman Anita Lukenda (tajnik studija) Lejla Bevanda (tajnik studija) Mirjana Milievi (tajnica studija) Ivana Markoti Mile avar Ivana Miskovi (tajnica studija) Sanja Tipuri- Spuzevi (tajnica studija )

Redpredavanja2007./08.

2

VANJSKI SURADNICI

Redoviti profesori dr.sc. Milan Bodiroga dr.sc. Andrija Bognar dr.sc. Mladen Bevanda dr.sc. Adam Benovi dr.sc. Milenko Brki dr.sc. Jozo Budimir, dr.sc. Simun Sito ori dr.sc. Vlado Cigi dr.sc. Paula Durbesi dr.sc. Mile Deli dr.sc. Ljuban Dedi dr.sc. Mile Dzelalija ddr.sc. Serafin Hrka dr.sc. Tomislav Ivankovi dr.sc. Anita Klapan dr.sc. Zvonko Knezovi dr.sc. Mladen Krajaci dr.sc. Mirjana Kalfati Kresimir Ledi dr.sc. Mladen Milos dr.sc. Dragan Milanovi dr.sc. Simun Musa dr.sc. Ivo Nejasmi dr.sc. Ivan Pavlovi dr.sc. Lidija Pehar dr.sc. Maja Pavela Vranci dr.sc. Vlatko Previsi dr.sc. Njegomir Radi dr.sc. Nikola Rausavljevi dr.sc. Ivan Zulim dr.sc. Nikola Buble dr.sc. Vedrana Spaji-Vrkas dr.sc. Dinko Vuleta dr.sc. Jadranka Tocilj dr.sc. Slavko Trnini dr.sc. Vedrana Spaji Vrkas dr.sc. Nada Grci- Zupcevi dr.sc. Slavica Juka

Izvanredni profesori dr.sc. Ivica Bosnjak dr.sc. Slobodan Bjelajac dr.sc. Zoran Curi Vlatko Filipovi dr.sc. Anka Golemac dr.sc. Nenada Jasprica dr.sc. Gordana Lackovi dr.sc. Vlasta Matijevi dr.sc. Zeljko Mrkli dr.sc. Milenko Obad dr.sc. Miljenko Primorac

22

SveucilisteuMostaru

dr.sc. Milan Poljak dr.sc. Slavomir Stankov dr.sc. Drazana Tomi dr.sc. Kreso Zadro dr.sc. Marko Mati dr.sc. Boris Males dr.sc. Mirjana Siriscevi dr.sc. Hrvoje Serti dr.sc. Ljerka Ostoji dr.sc. Zdenko Ostoji. dr.sc. Ljerka Srhoj, dr.sc. Damir Sekuli dr.sc. Zeljko Antunovi dr.sc. Martin Glamuzina dr.sc. urica Mileti dr.sc. Zeljka Siljkovi.

dr.sc. Dijana Vican dr.sc. Mate Santi dr.sc. Antonija Visekruna dr.sc. Ivana Tomi-Feri dr.sc. Nikola Glamuzina dr.sc. Nebojsa Zagorac

Visi asistenti: dr.sc.SnjezanaBrai dr.sc.NikolaKocei-Bilan(zn.nov.)

Asistenti: Docenti: dr.sc. Branko Cevrar dr.sc. Zoran Grgantov dr.sc. Mira Klarin dr.sc. Vlasta Bartulovi dr.sc. Slobodan Dragicevi dr.sc. Ivan Prskalo dr.sc. Drazen Perica dr.sc. Jelena Pausi dr.sc. Vjekoslav Simunovi mr.sc.MiljenkoLugonja mr.sc.MarioBusi mr.sc.IvicaMusi

Mlai asistenti: DenisLasi KresimirRaki SlavicaPavlovi, IvanaHabesus GoranKraljevi AndrijaLoncar JosipMiskovi SlavenPehar MateBunti IvanaHabensus

Redpredavanja2007./08.

2

Lektori: Marija Musa Senka Marinci Marjana Sivri Ruzica Zeljko-Zubac Ivona Setka

Strucni suradnici: Slavica Filipovi Dubravka Zelenika Milievi Marijana Pavlovi dr.sc. Zarko Bili Zvonko Herceg Katja Krolo Sarac Tihomir Mari Maja Aneli Zivko Sarac Kristijan Juka Ivana Rosi Milinkovi Kristijan Mari Damir Markota Ilija Rozi Zeljko Vlaho mr.sc. Milenko Kordi Trpimir Grgi mr.sc. Mato Zivkovi Jelena Brki Tihomir Mari Ita Sakota

Visi predavaci: mr.sc. Vedrana Milin urin mr.sc. Mladen Marinovi mr.sc. Josip Skutor

Predavaci: Ivan Koruni

2

SveucilisteuMostaru

DJELATNICI

Julijana Odak, Mile Zelenika, Izabela Cicak, Ankica Milos, Lidija Bevanda, Ivona Milos, Marina Leko, Marko Zivko, Vesna Vlaho, Branko Buhac, Matej Zivko, Teuta Bondza, Tomislav uze, Markica Novak, Mirjana Bosnjak, Ljilja uk, Ankica Gudelj, tajnistvo fakulteta tajnistvo fakulteta dekanat voditelj studentske referade studentska referada studentska referada referent za nastavu referent za nastavu racunovodstvo referent za osiguranje i nabava laborant na informatici knjiznica skriptovnica domar spremacica spremacica spremacica

Redpredavanja2007./08.

2

PRAVNI FAKULTET

Dekan: Prodekani: Tajnik: Adresa: Tel. /fax: E-mail:

dr.sc. Ljubomir Zovko, red. prof. dr.sc. Vesna Kazazi, izv. prof. Emilija Mileti, dipl. iur. Ulica Matice hrvatske b. b. , 88000 Mostar +387 36 314 810 +387 36 322 586 [email protected] sve-mo. ba

2

SveucilisteuMostaru

Pravni fakultet u akademskoj 2007. /2008. godini upisuje 70 redovitih, 120 izvanrednih i 70 redovitih studenata koji sami plaaju studije. Centar Pravnog fakulteta u Vitezu upisuje 70 izvanrednih studenata. Centar Pravnoga fakulteta u Orasju upisuje 100 izvanrednih studenata. Uvjeti za upis: zavrsena cetverogodisnja srednja skola, vrednovanje opeg uspjeha i prosjeka ocjena iz hrvatskog jezika, povijesti i filozofije, provjera znanja testom iz hrvatskog jezika, povijesti i filozofije. (Iz Natjecaja za upis) Pravni fakultet u Mostaru poceo je svoj rad 1971. godine kao odjeljenje Pravnog fakulteta u Sarajevu. Fakultet je 15. studenog 1976. godine postao samostalnom visokoskolskom institucijom Mostarskog sveucilista. Na Pravnom fakultetu Sveucilista u Mostaru obrazuju se pravnici (upravnopravnog i kaznenopravnog smjera) i magistri prava. UCentruPravnogfakultetauVitezuupisujesedesetageneracijastudenata kojiseobrazujuzaprofilpravnika. U Centru Pravnoga fakulteta u Orasju upisuje se druga generacija studenata koji se obrazuju u profil pravnika.

Redpredavanja2007./08.

27

NASTAVNI PLAN ZA AKADEMSKU 2007./2008.

I. semestar

Kod

I. GODINA

Nastava* + + 2+ 2+ + 2+ 2+ ECTS 0 2+0 0

Naziv predmeta Predmetni nastavnik i asistent TEORIJAPRAVAIDRZAVE dr.sc.VesnaKazazi,izv.prof. mr.sc.ZlatkoBrki,asistent RIMSKOPRAVO dr.sc.LjubomirZovko,red.prof. JelenaBosnjak,ml.asistent OPAPOVIJESTPRAVAIDRZAVE dr.sc.LjubomirZovko,red.prof. JelenaBosnjak,ml.asistent NACIONALNAPOVIJESTPRAVAIDRZAVE dr.sc.LjubomirZovko,red.prof. mr.sc.IvonaSego,v.asistent POLITICKAEKONOMIJA dr.sc.VinkoKandzija,red.prof. AnaRozi,ml.asistent SOCIOLOGIJA dr.sc.BozoZepi,red.prof. CvijaNjavro,ml.asistent LJUDSKAPRAVA dr.sc.VesnaKazazi,izv.prof. mr.sc.ZlatkoBrki,asistent TJELESNAIZDRAVSTVENAKULTURA mr.sc.ZeljkoKovac,visipredavac

UKUPNO: *P+V

28

SveucilisteuMostaru

II. semestar

Kod Naziv predmeta TEORIJAPRAVAIDRZAVE dr.sc.VesnaKazazi,izv.prof. mr.sc.ZlatkoBrki,asistent RIMSKOPRAVO dr.sc.LjubomirZovko,red.prof. mr.sc.IvonaSego,v.asistent OPAPOVIJESTPRAVAIDRZAVE dr.sc.LjubomirZovko,red.prof. JelenaBosnjak,ml.asistent NACIONALNAPOVIJESTPRAVAIDRZAVE dr.sc.LjubomirZovko,red.prof. JelenaBosnjak,ml.asistent POLITICKAEKONOMIJA dr.sc.VinkoKandzija,red.prof. AnaRozi,ml.asistent SOCIOLOGIJA dr.sc.BozoZepi,red.prof. CvijaNjavro,ml.asistent TJELESNAIZDRAVSTVENAKULTURA mr.sc.ZeljkoKovac,visipredavac Nastava* +2 +2 2+ ECTS

2+ + 2+2

0

UKUPNO: *P+V

22+

0

Redpredavanja2007./08.

2

II. GODINA

III. semestar

Kod Naziv predmeta USTAVNOPRAVO dr.sc.ZvonkoMiljko,izv.prof. CvijaNjavro,ml.asistent KAZNENOPRAVO dr.sc.SabrinaHorovi,izv.prof. IvanaStipanovi,ml.asistent GRAANSKOPRAVO dr.sc.SilvijaPetri,izv.prof. dr.sc.MarkoBevanda,docent OBITELJSKOPRAVO dr.sc.DijanaJakovac-Lozi,izv.prof. mr.sc.ZeljkoGali,asistent GOSPODARSKISUSTAVEU dr.sc.DragoRadi,izv.prof. AnaRozi,ml.asistent PRAVOEUROPSKEUNIJE dr.sc.NevenkoMisita,red.prof. VesnaPopovi,ml.asistent ENGLESKIJEZIKI. VesnaNovak,predavac FRANCUSKIJEZIKI. dr.sc.StjepanLapenda,izv.prof. NJEMACKIJEZIKI. mr.sc.RuzicaZeljko-Zubac Nastava* +2 +2 +2 2+ 2+ + 2+0 2+0 2+0 270+ ECTS 2 2 2

UKUPNO: *P+V

20

SveucilisteuMostaru

IV. semestar

Kod Naziv predmeta USTAVNOPRAVO dr.sc.ZvonkoMiljko,izv.prof. CvijaNjavro,ml.asistent KAZNENOPRAVO dr.sc.SabrinaHorovi,izv.prof. IvanaStipanovi,ml.asistent GRAANSKOPRAVO dr.sc.SilvijaPetri,izv.prof. dr.sc.MarkoBevanda,docent OBITELJSKOPRAVO dr.sc.DijanaJakovac-Lozi,izv.prof. mr.sc.ZeljkoGali,asistent GOSPODARSKISUSTAVEUROPSKEUNIJE dr.sc.DragoRadi,izv.prof. AnaRozi,ml.asistent ENGLESKIJEZIKI. VesnaNovak,predavac FRANCUSKIJEZIKI. dr.sc.StjepanLapenda,izv.prof. NJEMACKIJEZIKI. mr.sc.RuzicaZeljko-Zubac Nastava* +2 +2 +2 2+ 2+ 2+0 2+0 2+0 22+20 ECTS 7 2

UKUPNO: *P+V

Redpredavanja2007./08.

2

III. GODINA

V. semestar

Kod Naziv predmeta RADNOISOCIJALNOPRAVO dr.sc.BozoZepi,red.prof. dr.sc.IvoRozi,docent MEUNARODNOJAVNOPRAVO dr.sc.VesnaKazazi,izv.prof. VesnaPopovi,ml.asistent OBVEZNOPRAVO dr.sc.SilvijaPetri,izv.prof. mr.sc.AlenaJuri,asistent KAZNENOPROCESNOPRAVO dr.sc.MirkoTomi,red.prof. IvanaStipanovi,ml.asistent FINANCIJSKOPRAVOIFINANCIJSKA ZNANOST dr.sc.HalidKonjhodzi,red.prof. AnaRozi,ml.asistent TRANSNACIONALNOIMEUNARODNO KAZNENOPRAVO dr.sc.SabrinaHorovi,izv.prof. MariofilLjubi,asistent ENGLESKIJEZIKI. VesnaNovak,predavac FRANCUSKIJEZIKI. dr.sc.StjepanLapenda,izv.prof. NJEMACKIJEZIKI. mr.sc.RuzicaZeljko-Zubac UKUPNO: *P+V Nastava* + 2+ +2 +2 ECTS

2+

+ 2+0 2+0 2+0 28+ 20

22

SveucilisteuMostaru

VI. semestar

Kod Naziv predmeta Nastava* RADNOISOCIJALNOPRAVO + dr.sc.BozoZepi,red.prof. dr.sc.IvoRozi,docent MEUNARODNOJAVNOPRAVO dr.sc.VesnaKazazi,izv.prof. + VesnaPopovi,ml.asistent OBVEZNOPRAVO dr.sc.SilvijaPetri,izv.prof. +2 mr.sc.AlenaJuri,asistent KAZNENOPROCESNOPRAVO dr.sc.MirkoTomi,red.prof. +2 MariofilLjubi,asistent FINANCIJSKOPRAVOIFINANCIJSKAZNANOST dr.sc.HalidKonjhodzi,red.prof. 2+ AnaRozi,ml.asistent ENGLESKIJEZIKI. 2+0 VesnaNovak,predavac FRANCUSKIJEZIKI. 2+0 dr.sc.StjepanLapenda,izv.prof. NJEMACKIJEZIKI. 2+0 mr.sc.RuzicaZeljko-Zubac 20+0 ECTS

2 2 2 2

UKUPNO: *P+V

Redpredavanja2007./08.

2

IV. GODINA

VII. semestar

Kod Naziv predmeta TRGOVACKOPRAVO dr.sc.MiroslavDzidi,docent MarijaVidi,ml.asistent GRAANSKOPROCESNOPRAVO dr.sc.JozoCizmi,izv.prof. ViktorijaHaubrich.ml.asistent UPRAVNOPRAVO dr.sc.DamirAviani,izv.prof. dr.sc.SnjezanaPehar,docent MEUNARODNOPRIVATNOPRAVO dr.sc.PetarBosni,red.prof. mr.sc.MileLasi,asistent POMORSKOIOPEPROMETNOPRAVO dr.sc.DraganBolanca,red.prof. ViktorijaHaubrich,ml.asistent PRAVODRUSTAVA. dr.sc.MiroslavDzidi,docent NikolinaMaleta,ml.asistent Nastava* 2+2 +2 + 2+ + + 28+20 ECTS 7 0

UKUPNO: *P+V

2

SveucilisteuMostaru

VIII. semestar

Kod Naziv predmeta TRGOVACKOPRAVO dr.sc.MiroslavDzidi,docent MarijaVidi,ml.asistent GRAANSKOPROCESNOPRAVO dr.sc.JozoCizmi,docent ViktorijaHaubrich.ml.asistent UPRAVNOPRAVO dr.sc.DamirAviani,izv.prof. dr.sc.SnjezanaPehar,docent MEUNARODNOPRIVATNOPRAVO dr.sc.PetarBosni,red.prof. mr.sc.MileLasi,asistent POMORSKOIOPEPROMETNOPRAVO dr.sc.DraganBolanca,red.prof. ViktorijaHaubrich,ml.asistent PRAVODRUSTAVA dr.sc.MiroslavDzidi,docent NikolinaMaleta,ml.asistent Nastava* 2+2 +2 +2 + +2 2+ 270+0 ECTS 7 0

UKUPNO: *P+V

Redpredavanja2007./08.

2

V. GODINA

IX. semestar

Kod Naziv predmeta (izborni kolegiji) POLITICKAPOVIJESTBIHIHRVATSKEUXIX. STOLJEU dr.sc.LjubomirZovko,red.prof. POVIJESTPRAVNIHSUSTAVAIKODIFIKACIJA dr.sc.LjubomirZovko,red.prof. EUROPSKORADNOISOCIJALNOPRAVO dr.sc.BozoZepi,red.prof. MEUNARODNOPRAVOMORA dr.sc.VesnaBari-Punda,izv.prof. LOKALNASAMOUPRAVA dr.sc.ZvonkoMiljko,izv.prof. POLITICKISUSTAVI dr.sc.ZvonkoMiljko,izv.prof. NOMOTEHNIKA dr.sc.DamirAviani,izv.prof. EUROPSKOUPRAVNOPRAVO dr.sc.DamirAviani,izv.prof. UPRAVNAZNANOST dr.sc.DamirAviani,izv.prof. UVODUPOLITICKEZNANOSTI dr.sc.ZvonkoMiljko,izv.prof. MEUNARODNEORGANIZACIJE dr.sc.VesnaKazazi,izv.prof. MEUNARODNOHUMANITARNOPRAVO dr.sc.VesnaKazazi,izv.prof. SOCIOLOGIJAPRAVA dr.sc.BozoZepi,red.prof. SINDIKALNOPRAVO dr.sc.BozoZepi,red.prof. KRIMINALISTIKA dr.sc.MirkoTomi,red.prof. Nastava* + + + + + + + + + + + + + + + ECTS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

2

SveucilisteuMostaru + + + + + + + + + + + + + 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

KRIMINOLOGIJASPENOLOGIJOM dr.sc.SabrinaHorovi,izv.prof. ORGANIZIRANIKRIMINALITET dr.sc.SabrinaHorovi,izv.prof. PRAVOZASTITEPOTROSACA dr.sc.SilvijaPetri,izv.prof. PRAVOOSIGURANJA dr.sc.DraganBolanca,red.prof. PRAVOINDUSTRIJSKOGVLASNISTVA dr.sc.JozoCizmi,izv.prof. PRAVOPOSVOJENJA dr.sc.DijanaJakovac-Lozi,izv.prof. TURISTICKOPRAVO dr.sc.SilvijaPetri,izv.prof. PRAVOZASTITEOKOLISA dr.sc.DraganBolanca,red.prof. ARBITRAZNOPRAVO dr.sc.JozoCizmi,izv.prof. ZEMLJISNO-KNJIZNOPRAVO dr.sc.JozoCizmi,izv.prof. BURZOVNOPRAVO dr.sc.HalidKonjhodzi,red.prof. MEUNARODNOFINANCIJSKOPRAVO dr.sc.HalidKonjhodzi,red.prof. BANKARSKOPRAVO dr.sc.HalidKonjhodzi,red.prof. MEUNARODNEFINANCIJSKEINSTITUCIJEI SUSTAVFINANCIJSKESTRUKTUREEUROPSKE UNIJE dr.sc.DragoRadi,izv.prof. poreznopravoeuropskeunije dr.sc.DragoRadi,izv.prof. UKUPNO: *P+V

+ + 0+0

8 8 8

Redpredavanja2007./08.

27

NASTAVNICI I SURADNICI

Redoviti profesori: dr.sc. Mirko Tomi dr.sc. Bozo Zepi dr.sc. Ljubomir Zovko dr.sc. Petar Bosni dr.sc. Halid Konjhodzi ddr.sc. Serafin Hrka dr.sc. Dragan Bolanca dr.sc. Vinko Kandzija dr.sc. Nevenko Misita Docenti: dr.sc. Miroslav Dzidi dr.sc. Snjezana Pehar dr.sc. Marko Bevanda dr.sc. Ivo Rozi

Visi predavac: mr.sc. Zeljko Kovac

Izvanredni profesori: dr.sc. Drago Radi dr.sc. Vesna Kazazi dr.sc. Sabrina Horovi dr.sc. Zvonko Miljko dr.sc. Silvija Petri dr.sc. Damir Aviani dr.sc. Stjepan Lapenda dr.sc. Dijana Jakovac-Lozi dr.sc. Vesna Bari-Punda dr.sc. Jozo Cizmi Predavac: Vesna Novak

Visi asistent: mr.sc.IvonaSego

28

SveucilisteuMostaru

Asistenti: mr.sc. Zeljko Gali mr.sc. Mile Lasi mr.sc. Zlatko Brki mr.sc. Alena Juri mr.sc. Ivan Kraljevi mr.sc. Ruzica Zeljko - Zubac Mariofil Ljubi

Mlai asistenti: Vesna Popovi Viktorija Haubrich Jelena Bosnjak Ana Rozi Ivana Stipanovi Cvija Njavro Nikolina Maleta Marija Vidi

DJELATNICI:

Emilija Mileti tajnik Berislav Herceg rukovoditelj stud. ref. Marija Vidovi sam. ref. u stud. referadi Sandra Dujmovi ref. u stud. referadi Senada Kulusi blagajnica Zdenka Simi teh. tajnica Ljiljanka Sunje knjiznicarka Nada Peri djel. na tel. centrali Olgica Bosnjak domaica Dragica Dreznjak spremacica Vera Stojci spremacica Mara Culjak spremacica Zelimir Dedi domar Damir Ruzi vozac

Redpredavanja2007./08.

2

FAKULTET STROJARSTVA I RACUNARSTVA

Dekan: Prodekani: Tajnik: Adresa: dr.sc. MilenkoObad, , izv. prof. dr.sc. Snjezana Rezi, izv. prof. dr.sc. Alija Cigi, red. prof. Suzana Mari, dipl. pravnica Ulica Matice hrvatske bb, 88000 Mostar ++ 387 36 322-358 ++ 387 36 314-039

20

SveucilisteuMostaru

Fakultet strojarstva i racunarstva u akademskoj 2007. /2008. godini upisuje na sveucilisni studij strojarstva 60 redovitih studenata koji studiraju uz potporu Ministarstva, na strucni studij strojarstva 20 izvanrednih studenata, na sveucilisni studij racunarstva 100 redovitih studenata, i to 30 redovitih studenata koji studiraju uz potporu Ministarstva, a 70 redovitih studenata koji osobno plaaju dio troskova studija i na strucni studij racunarstva 80 izvanrednih studenata. Uvjeti za upis: - zavrsena cetverogodisnja srednja skola - vrednovanje opeg uspjeha i prosjek ocjena iz matematike i fizike, - za pristupnike studija racunarstva i provjere znanja testom iz predmeta matematike i fizike (Iz Natjecaja za upis) Fakultet strojarstva i racunarstva datira od 1959. godine, kada je utemeljena Visoka tehnicka skola strojarske struke. U svom radu dozivljavao je transformacije u organizacijskom smislu. Samostalnom visoko skolskom ustanovom postao je 12. veljace 1976. godine. Na studiju strojarstva nastavni proces se obavlja u dva smjera: proizvodno strojarstvo (stari NPP) i Dizajn konstrukcija (novi (NPP). Fakultet strojarstva i racunarstva Sveucilista u Mostaru od akademske 2002. /2003. godine pokrenuo je sveucilisni i strucni studij racunarstva . Osim toga ustrojava i izvodi poslijediplomski znanstveni studij za stjecanje akademskog stupnja magistra znanosti i provodi postupak za postizanje najviseg akademskog stupnja obrazovanja ­ doktora znanosti.

Redpredavanja2007./08.

2

Studij strojarstva - 2007./2008. god.

Profil izobrazbe: diplomirani inzenjer strojarstva (stari NPP. IV god. ) prvostupnik strojarstva ( novi NPP, I , II III god. )

NOVI NPP - PRVA GODINA

Redni broj . 2. . . . . 7. 8. . Naziv kolegija MatematikaI Fizika MehanikaI Inzenjerskagrafika iCAD Tehnologijaidrustvo Tjelesnaizdravstvena kultura MatematikaII Oblikovanjepomou racunala Materijali Semestar i broj sati I. II. 0+0 + +0 0+ 0+0 0+0 ECTS 7 7 Nastavnik/Suradnik dr.sc.VladoCigi,red.prof. IvanaMilinkovi-Rosi,prof. AnitaMarijanovi,prof. mr.sc.JozoLjubi,v.pred. mr.sc.ZvonimirMiseti,v.pred. mr.sc.KarmelaMileti,pred. dr.sc.AnteMiskovi,red.prof. BerislavLedi,pred. dr.sc.VladoCigi,red.prof. KresimirRaki,ml.asist. IvanaMilinkovi-Rosi,prof. dr.sc.MilenkoObad,izv.prof. mr.sc.AndrijaTomas,asist. mr.sc.VesnaRaspudi,asist. mr.sc.NikolaMustapi,v.pred. mr.sc.TomislavPrimoracasist mr.sc.AngelaTopi,asist. dr.sc.AlijaCigi,red.prof. mr.sc.DavorkaSaravanja,asis dr.sc.VladoMajstorovi, red.prof. dr.sc.DraganCovi,red,prof. mr.sc.ZeljkoStojki,asist. MarijanaBandi,ml.asist.

0+0 0+0 +0 0+

0. .

MehanikaII Osnove menadzmenta

+0 0+

22

SveucilisteuMostaru

NOVI NPP - DRUGA GODINA

Smjer: Dizajn konstrukcija

Redni broj . 2. . . . . 7. 8. . Naziv kolegija MatematikaIII TehnologijaIA ElementikonstrukcijaI Naukaocvrstoi Termodinamika TehnickiengleskijezikI TehnologijaII Elektrotehnika MehanikafluidaA Semestar i broj sati I. II. +0 + +0 +0 0+ + + 0+0 0+0 ECTS 7 2 7 Nastavnik/Suradnik dr.sc.VladoCigi,red.prof. mr.sc.NikolaMustapi,v.pred. mr.sc.TomislavPrimorac,asis mr.sc.AngelaTopi,asist. dr.sc.MilenkoObad,izv.prof. mr.sc.AndrijaTomas,asist. dr.sc.SimunBogdan,red.prof. mr.sc.VesnaRaspudi,asist. dr.sc.uroMarici,red.prof. Tihomiravar,ml.asist. pred.ZeljkaZulj,prof. dr.sc.AnteMiskovi,red.prof. dr.sc.Himzouki,red.prof. dr.sc.AnteRezi,docent dr.sc.NikolaSoski,izv.prof. Tihomiravar,ml.asist. dr.sc.MilenkoObad,izv.prof. mr.sc.AndrijaTomas,asist. dr.sc.MilenkoObad,izv.prof. dr.sc.SvenGotovac,red.prof. pred.ZeljkaZulj,prof.

0. . 2.

ElementikonstrukcijaIIA Programiranjeialgoritmi TehnickiengleskijezikII

+ +0 +

7 2

Redpredavanja2007./08.

2

NOVI NPP - III GODINA

Smjer: Dizajn konstrukcija

Redni broj . 2. Naziv kolegija Teorijaitehnikamjerenja Konstruiranjepomou racunala Cvstoakonstrukcija Konstruiranjemehanizma Pneumatikaihidraulika Izbornitehnickikolegij Semestar i broj sati V. VI. 0+0 + ECTS Nastavnik/Suradnik mr.sc.JozoLjubi,v.pred dr.sc.MilenkoObad,izv.prof. mr.sc.KarmelaMileti,pred. mr.sc.AndrijaTomas,asist. mr.sc.VesnaRaspudi,asist. dr.sc.SimunBogdan,red.prof. mr.sc.DavokaSaravanja,asist. dr.sc.RemzoDedi.izv.prof. dr.sc.SnjezanaRezi,izv.prof.

. . . . 7. 8. . 0. . 2. . .

0+0 0+0 +0 0+0 + 0+0 0+0 0+0 +0 0+0 0+0

2

TehnickiengleskijezikIII,IV + Vibracijemehanickih konstrukcija Metodekonacnihelemenata Metodickokonstruiranje Transportniureaji Izbornitehnickikolegij Izborninetehnickikolegij IndustrijskapraksaI 0+0

ZeljkaZulj,pred. dr.sc.AlijaCigi,red.prof. mr.sc.DavorkaSaravanja,asist. dr.sc.AnteMiskovi,red.prof. dr.sc.MilenkoObad,.izv.prof. mr.sc.AndrijaTomas,asis. dr.sc.AdisaVucina,docent dr.sc.RemzoDedi,izv.prof.

dr.sc.VojoVisekruna,red.prof.

2

SveucilisteuMostaru

NOVI NPP ­ CETVRTA GODINA

Smjer: Dizajn konstrukcija

R. broj Naziv kolegija . Automatskaregulacija 2. . . . . 7. 8. . 0. . 2. . . Semestar i broj sati ECTS Nastavnik;Suradnik VII VIII dr.sc.SnjezanaRezi,Izv.prof. 0+0 0+ 0+0 0+0 0+0 0+0 0+ 0+ dr.sc.VojoVisekruna,prof. dr.sc.SvenGotovac,red.prof. dr.sc.MilenkoObad,izv.prof. dr.sc.MehmedBehmen,red. prof.mr.sc.JozoLjubi,v.pred. dr.sc.MehmedBehmen,red. prof. dr.sc.MilenkoObad,Izv.prof dr.sc.SimunBogdan,red.prof. mr.sc.VesnaRaspudiasistent dr.sc.AnteMiskovi,red.prof.

Racunalomintegriranirazvoj 0+0 proizvoda Motoriimotornavozila 0+ Konstrukcijastrojevai opreme IzbornikolegijsmjeraI Izbornitehnickikolegij Izborninetehnickikolegij Inzenjerskainformatika Dijagnostikastrojarskih konstrukcija Mehanickekonstrukcije IzbornikolegijsmjeraII Izborninetehnickikolegij Diplomskirad IndustrijskapraksaII 0+0 0+0 0+0 0+

Redpredavanja2007./08.

2

IZBORNI KOLEGIJI SMJERA DIZAJN KONSTRUKCIJA - NOVI NPP

Grupa . Sifra DKI2 DKI2 DKI2 DKI2 DKI27 2. DKI28 DKI2 DKI220 DKI22 DKI222 . DKI22 DKI22 DKI22 DKI22 DKI227 Naziv kolegija Biomaterijali Biomehanika Eksperimentalnabiomehanika Biomedicinskidizajn Dizajnprotezaiimplatanata Osnovevibracijskedijagnostike Zastitaodvibracijaimjerenje vibracija Utjecajdinamickihvibracijana covjeka Vibracijskadijagnostikastrojevai konstrukcija P+V Nastavnik/suradnik

0+0 dr.sc.SimunBogdan,prof. mr.sc.ZvonimirMiseti,v.pred. 0+0 dr.sc.SimunBogdan,prof. dr.sc.AlijaCigi,prof. 0+0 dr.sc.SimunBogdan,prof. dr.sc.RemzoDedi,izv.prof. 0+0 dr.sc.RemzoDedi,Izv.prof. doc.dr.sc.AdisaVucina 0+0 dr.sc.RemzoDedi,Izv.prof. dr.sc.AdisaVucina,docent 0+0 dr.sc.AlijaCigi,prof. mr.sc.DavorkaSaravanja,asistent 0+0 dr.sc.AlijaCigi,prof. mr.sc.DavorkaSaravanja,asistent 0+0 dr.sc.SimunBogdan,prof. mr.sc.DavorkaSaravanja,asistent 0+0 prof.dr.sc.AlijaCigi mr.sc.DavorkaSaravanja,asistent

Sustavivibroakustickedijagnostike 0+0 dr.sc.DarkoPetkovi,Izv.prof. mr.sc.DavorkaSaravanja,asistent Prijenosnicisnageigibanja Proracunspojevakonstrukcija Hidraulickipogoni Pogonskacvrstoaimehanika loma Dizajnzareciklazu 0+0 dr.sc.MilenkoObad,Izv.prof. mr.sc.AndrijaTomas,asistent 0+0 dr.sc.MehmedBehmen,Izv.prof. 0+0 dr.sc.ZdravkoLoncar,prof. dr.sc.SnjezanaRezi,Izv.prof. 0+0 Izv.prof.dr.sc.MehmedBehmen 0+0 dr.sc.AdisaVucina,doc.

2 .

DKI228 DKI22 DKI20 DKI2 DKI22

SveucilisteuMostaru 0+0 dr.sc.SimunBogdan,prof. mr.sc.DavorkaSaravanja,asist. 0+0 dr.sc.SimunBogdan,prof. mr.sc.DavorkaSaravanjasist. 0+0 dr.sc.SimunBogdan,prof. mr.sc.VesnaRaspudi 0+0 dr.sc.SimunBogdan,prof. mr.sc.VesnaRaspudi 0+0 0+0 dr.sc.SimunBogdan,prof. 0+0 dr.sc.MehmedBehmen,prof. 0+0 dr.sc.AnteMiskovi,prof. 0+0 dr.sc.VladoPrusina,prof. 0+0 dr.sc.AdisaVucina,doc.

Mehanikakonstrukcija Numerickemetodeanalize cvrstoekonstrukcija Normizacijamotornihvozila Teorijakretanjamotornihvozila Racunalnasimulacijaianaliza proizvoda Teorijaelasticnosti Lakekonstrukcije Mehanikakompozita Osiguranjekvalitete Dizajnzareciklazu

.

DKI2 DKI2 DKI2 DKI2 DKI27

Redpredavanja2007./08.

27

IZBORNI TEHNICKI KOLEGIJI ­ NOVI NPP

Studenti mogu birati ove kolegije bez obzira na smjer studija Proizvodno inzenjerstvo

Grupa Sem. . V. VI. VII. 2. V. VI. VII. . V. VI. VII. . V. VI. VII. . V. VI. VII. Sifra PII22 PII20 PII2 PII22 PII2 PII2 PII2 PII2 PII27 PII28 PII2 PII20 PII2 PII22 PII2 Kolegij Ekologija Znanostitehnologija Poduzetnistvoinacin proizvodnje Obradaodvajanjem Obradadeformiranjem Toplinskaobrada Ljevarstvo Zavarivanje Preradapolimera Osnovenanomjeriteljstva Nerazornaispitivanja Mjeriteljstvo Mehatronika Mikroprocesorsko upravljanjeA Inteligentnisustavi P+V 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 Nastavnik/suradnik doc.dr.sc.AdisaVucina prof.dr.sc.AnteMiskovi prof.dr.sc.VladoMajstorovi mr.sc.ZeljkoStojki,asistent MarijanaBandi,ml.asistent prof.dr.sc.AnteMiskovi prof.dr.sc.Himzouki v.pred.mr.sc.NikolaMustapi mr.sc.TomislavPrimorac mr.sc.AngelaMustapi v.pred.mr.sc.NikolaMustapi mr.sc.TomislavPrimorac mr.sc.AngelaMustapi v.pred.mr.sc.NikolaMustapi mr.sc.TomislavPrimorac mr.sc.AngelaMustapi prof.dr.sc.Igorati v.pred.mr.sc.JozoLjubi v.pred.mr.sc.NikolaMustapi mr.sc.TomislavPrimorac mr.sc.AngelaMustapi prof.dr.sc.VladoPrusina izv.prof.dr.sc.SnjezanaRezi

prof.dr.sc.VojoVisekruna

28 Grupa .

Sifra DKI28 DKI2 DKI20

SveucilisteuMostaru Kolegij

Dizajn Konstrukcija

P+V Nastavnik/suradnik 0+0 prof.dr.sc.SimunBogdan prof.dr.sc.AlijaCigi Biomedicinskidizajn 0+0 izv.prof.dr.sc.RemzoDedi docdr.sc.AdisaVucina Dizajnprotezaiimplantanata 0+0 izv.prof.dr.sc.RemzoDedi docdr.sc.AdisaVucina Osnovevibracijskedijagnostike 0+0 prof.dr.sc.AlijaCigi mr.sc.DavorkaSaravanja Sustavivibroakustickedijagnostike 0+0 prof.dr.sc.DarkoPetkovi Vibracijskadijagnostikastrojeva 0+0 prof.dr.sc.AlijaCigi iureaja mr.sc.DavorkaSaravanja Ispitivanjekonstrukcija 0+0 Mjerniureajiisenzori 0+0 Zavarenekonstrukcije 0+0 prof.dr.sc.MehmedBehmen Grijanjeiklimatizacija 0+0 prof.dr.sc.uroMarici Tihomiravar,ml.asistent Energetika 0+0 prof.dr.sc.uroMarici Tihomiravar,ml.asistent Obnovljiviizvorienergije 0+0 prof.dr.sc.uroMarici Tihomiravar,ml.asistent Optimiranjekonstrukcija 0+0 CAD/CAMsustavi 0+0 izv.prof.dr.sc.MilenkoObad Pogonskacvrstoa 0+0 Biomehanika

2.

DKI2 DKI22 DKI2

.

.

DKI2 DKI2 DKI2 DKI27 DKI28 DKI2

.

DKI20 DKI2 DKI22

Industrijsko inzenjerstvo i menedzment

Sifra Kolegij IMI227 Osnovelogistickoglanca IMI228 Tehnickalogistika IMI22 Simulacijskomodeliranje IMI20 Pouzdanosttehnickihsustava IMI2 Proizvodnimenedzment IMI22 Odrzavanje IMI2 Inteligentnoplaniranjetehnoloskihprocesa P+V 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ prof.dr.sc.VladoMajstorovi mr.sc.ZeljkoStojki,asistent MarijanaBandi,ml.asistent 0+ 0+ prof.dr.sc.VojoVisekruna ml.asistentSlavenPehar Nastavnik/suradnik

Redpredavanja2007./08.

2

IMI2 Automatiziranenaprave IMI2 Studijradaiergonomija IMI2 Poslovnisustaviimenedzment IMI27 Alatiinaprave IMI28 Projektmenedzment

0+ izv.prof.dr.sc.SnjezanaRezi v.pred.mr.sc.KarmelaMileti 0+ 0+ prof.dr.sc.DraganCovi 0+ prof.dr.sc.Himzouki prof.dr.sc.VladoPrusina 0+

Mehatronika

Sifra MRI222 MRI22 MRI22 MRI22 MRI22 MRI227 MRI228 MRI22 Kolegij Webprogramiranje Multimedija Inzenjerskebazepodataka Algoritamsketehnike Racunalnemreze Dinamikaprocesa Mehatronickisustavi Razvojiprimjenamikrokontrolera P+V 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ prof.dr.sc.ZdravkoLoncar izv.prof.dr.sc.SnjezanaRezi izv.prof.dr.sc.SnjezanaRezi Nastavnik/suradnik izv.prof.dr.sc.MilenkoObad

270

SveucilisteuMostaru

IZBORNI NETEHNICKI KOLEGIJI- NOVI NPP

Sifra DEI0 DEI02 DEI0 DEI0 DEI0 DEI0 DEI07 DEI08 DEI DEI0 DEI DEI2 DEI DEI DEI DEI Kolegij Upravljanjeznanjem Komunikologija Strukturaznanstvenespoznaje Upravljanjerizicima Poslovnisustaviimenedzment Menadzmentljudskihpotencijala Racunovodstvoifinancijezamenadzere Socijalnapsihologijaitimskirad Inzenjerskaekonomika Razvojproizvodnihsustava Ekologija Ergonomija Projektmenedzment Informatickimenedzment Industrijskasociologija Pravodrustva P+V 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ prof.dr.sc.VladoMajstorovi mr.sc.ZeljkoStojki,asistent MarijanaBandi,ml.asistent prof.dr.sc.VladoMajstorovi mr.sc.ZeljkoStojki,asistent MarijanaBandi,ml.asistent prof.dr.sc.VladoMajstorovi mr.sc.ZeljkoStojki,asistent MarijanaBandi,ml.asistent prof.dr.sc.DraganCovi doc.dr.sc.AdisaVucina doc.dr.sc.ZoraPili prof.dr.sc.DraganCovi prof.dr.sc.DraganCovi prof.dr.sc.AnteMiskovi Nastavnik/suradnik

Redpredavanja2007./08.

27

STARI NPP - IV GODINA

Proizvodno strojarstvo

Red. broj . 2. . . . . 7. 8. . 0. . 2. . Naziv kolegija Alatiinaprave Automatizacijaproizvodnje Proizvodniitehnoloskisustavi Upravljanjeproizvodnjom AlatnistrojeviII Tehnoloskiprocesi Obradapodatakaimetode planiranja Razvojproizvodnihsustava Industrijskapraksa Tehnickiengleskijezik Izbornikolegij Izbornikolegij Izbornikolegij Semestar i broj sati Nastavnik/Suradnik VII. VIII. 0+0 0+ dr.sc.VladoPrusina,red.prof. 0+0 0+ dr.sc.SnjezanaRezi,izv.prof, dr.sc.VojoVisekruna,red.prof. 0+0 0+ SlavenPehar,ml.asist. dr.sc.VladoMajstorovi,red.prof. 0+0 0+ mr.sc.ZeljkoStojki,asist. 0+0 0+0 dr.sc.VladoPrusina,red.prof. dr.sc.VojoVisekruna,red.prof. +0 SlavenPehar,ml.asist. dr.sc.NikolaSaki,red.prof. +0 dr.sc.VladoMajstorovi,red.prof. SlavenPehar,ml.asist. dr.sc.DraganCovi,red.prof. 0+0 mr.sc.ValentinaMarinci,ml.asist. dr.sc.VojoVisekruna,red.prof. + + ZeljkaZulj,pred. 0+0 0+0 0+0

272

IZBORNI KOLEGIJI PROIZVODNOG STROJARSTVA

(kolegij se bira po grupama)

Sifra kol. GrupaI PS08/I PS0/I PS00/I GrupaII PS08/II PS0/II PS00/II GrupaIII PS08/III PS0/III PS00/III GrupaIV PS08/IV PS0/IV PS00/IV GrupaV PS08/V PS0/V PS00/V GrupaVI Strojeviiureajizazavarivanje Opremazatoplinskuobradu Robotiimanipulatori VII VIII VIII 2+2 2+2 2+2 mr.sc.N.Mustapi,v.pred. mr.sc.NikolaMustapi,v. pred. mr.sc.T.Primorac,asist. mr.sc.A.Topi,asist dr.sc.S.Rezi,izv.prof. Laboratorijskaispitivanja Tehnologicnostmaterijala Procesioblikovanjadeformir. VII VIII VIII 2+2 2+2 2+2 mr.sc.NikolaMustapi,v. pred. mr.sc.T.Primorac,asist. dr.sc.R.Dedi,izv.prof. dr.sc.A.Vucina,docent dr.sc.H.ukired.prof. Fleksibilniproizvodnisustavi Projek.ikonst.alatnihstrojeva Gospodarenjealatima VII VIII VIII 2+2 2+2 2+2 dr.sc.A.Miskovi,red.prof. dr.sc.A.Miskovi,red.prof. dr.sc.V.Prusina,red.prof. Uvodumanagement Kompjutorskovoenjeprocesa Razvojproizvodnihsustava VII VIII VIII 2+2 2+2 2+2 dr.sc.V.Majstorovi,red.prof. mr.sc.Z.Stojki,ml.asist. dr.sc.V.Visekruna,red.prof. S.Pehar,ml.asist. dr.sc.D.Covi,red.prof. mr.sc.V.Marinci,ml.asist. Metodeoptimiranjaproizvodnje Osnoveindustrijskelogistike Informacijskisustaviproizvodnje VII VIII VIII 2+2 2+2 2+2 dr.sc.V.Majstorovi,red.prof. mr.sc.Z.Stojki,asist. dr.sc.D.Covi,red.prof. mr.sc.V.Marinci,ml.asist. dr.scV.Majstorovi,red.prof. S.Pehar,ml.asist. Naziv kolegija Sem. Sati Nastavnik/suradnik

SveucilisteuMostaru

PS08/VI PS0/VI PS00/VI GrupaVII PS08/VII PS0/VII PS00/VII GrupaVIII PS08/VIII PS0/VIII PS00/VIII

Redpredavanja2007./08. VII VIII VIII VII VIII VIII VII VIII VIII 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2

dr.sc.H.ukired.prof.

27

Novipostupciobradedeformiranjem Novipostupciobradeodvajanjem cestica Novipostupciobradezavariv. Naprezanjeuzavarenomspoju Defektoskopija Kontrolakvaliteta Inteligentniproizvodnisustavi Robotikaiprimjenarobota Automatizacijaprocesamontaze

dr.sc.A.Miskovi,red.prof. mr.sc.N.Mustapi,v.pred dr.sc.M.Behmen,izv.prof. mr.sc.N.Mustapi,v.pred. mr.sc.A.Topi,asist. dr.sc.V.Prusina,red.prof. dr.sc.V.Visekruna,red.prof. S.Pehar,ml.asist dr.sc.S.Rezi,izv.prof. dr.sc.V.Visekruna,red.prof. S.Pehar,ml.asist. Nastavnik/suradnik dr.sc.A.Miskovi,red.prof. dr.sc.V.Visekruna,red.prof. S.Pehar,ml.asist. dr.sc.V.Visekruna,red.prof. S.Pehar,ml.asist.

Sifra kol. GrupaIX PS08/IX PS0/IX PS00/IX

Naziv kolegija Metodeinzenjerskeoptimizacije Automatizacijaizradeimontaze Programiranjeobradnihprocesa

Sem VII VIII VIII

Sati 2+2 2+2 2+2

27

SveucilisteuMostaru

STARI NPP - IV GODINA

Strojarske konstrukcije

Redni broj . 2. . . . . 7. 8. . 0. . 2. . Naziv kolegija Automatskaregulacija Mehanickekonstrukcije Dinamikastrojeva Alatnistrojeviiobrada Metodeumjetneinteligencijeu konstruiranju AlatnistrojeviiobradaII Izbornikolegij Ispitivanjekonstrukcije Motoriimotornavozila Industrijskapraksa Tehnickiengleskijezik Izbornikolegij Izbornikolegij + Semestar i broj sati VII. VIII. 0+0 +0 0+0 0+0 0+0 +0 0+0 0+0 0+0 Nastavnik/Suradnik dr.sc.SnjezanaRezi,izv.prof. dr.sc.AdisaVucina,docent dr.sc.RemzoDedi,izv.prof. dr.sc.AnteMiskovi,red.prof. dr.sc.MilenkoObad,izv.prof. mr.sc.AndrijaTomas,asist. dr.sc.Himzouki,red.prof. dr.sc.MehmedBehmen,izv. prof. dr.sc.AdisaVucina,docent dr.sc.SimunBogdan,red.prof. mr.sc.VesnaRaspudi,asist. dr.sc.VojoVisekruna,red.prof. ZeljkaZulj,pred.

0+0 0+0 + 0+0 0+0

Redpredavanja2007./08.

27

Stari NPP- izborni kolegij IZBORNI KOLEGIJI ZA STROJARSKE KONSTRUKCIJE

(kolegij se bira po grupama)

Sifra GrupaI SK07/I SK08/I SK0/I GrupaII SK07/II SK08/II SK0/II GrupaIII SK07/III SK08/III SK0/III GrupaIV SK07/IV SK08/IV SK0/IV GrupaV SK07/V SK08/V SK0/V GrupaVI Kompozitnimaterijali Sendvikonstrukcije Povrsinskazastita VII VIII VIII 2+2 2+2 2+2 dr.sc.A.Miskovi,red.prof. dr.sc.M.Behmen,izv.prof mr.sc.N.Mustapi,v.pred. mr.sc.A.Topi,asist. Industrijskatoplinskapostrojenja Grijanjeiklimatizacija Rashladnatehnika VII VIII VIII 2+2 2+2 2+2 dr.sc..Marici,red.prof. T.avar,ml.asist. dr.sc..Marici,red.prof. T.avar,ml.asist. dr.sc..Marici,red.prof. MotoriSUI Dinamikavozila Ispitivanjemotornihvozila VII VIII VIII 2+2 2+2 2+2 dr.sc.S.Bogdan,red.prof. mr.sc.V.Raspudi,asist. dr.sc.S.Bogdan,red.prof mr.sc.V.Raspudi,asist. dr.sc.S.Bogdan,red.prof. mr.sc.V.Raspudi,asist. Mehanickekonstrukcije Robotiimanipulatori Pogoniiprijenostransportnih sredstava VII VIII VIII 2+2 2+2 2+2 dr.sc.M.Behmen,izv.prof. dr.sc.S.Rezi,izv.prof. dr.sc.R.Dedi,izv.prof dr.sc.A.Vucina,docent Naziv kolegija Metodekonacnihelemenata Tankostjenekonstrukcije UpravljanjeCAD/CAMsustavima Sem VII VIII VIII Sati 2+2 2+2 2+2 Nastavnik/suradnik dr.sc.M.Obad,izv.prof. mr.sc.A.Tomas,asist. dr.sc.M.Behmen,izv.prof mr.sc.D.Saravanja,asist. dr.sc.M.Obad,izv.prof.

27 SK07/VI SK08/VI SK0/VI

Motornavozila

SveucilisteuMostaru VII VIII VIII 2+2 2+2 2+2 dr.sc.S.Bogdan,red.prof. mr.sc.V.Raspudi,asist. dr.sc.Z.Loncar,red.prof. dr.sc.Z.Loncar,red.prof.

Oklopnamotornavozila Automatskooruzjeiispitivanje streljivaioruzja

Redpredavanja2007./08.

277

STRUCNI STUDIJ STROJARSTVA

Strucni profil izobrazbe: inzenjer strojarstva Nastavni plan 2007./2008.

I GODINA

Red. broj . 2. . . . . 7. 8. . 0. . 2. . . . . Naziv kolegija MatematikaI Fizika MehanikaI Tehnickocrtanje snacrtnom geometrijom Elektrotehnika Informatika Materijali MatematikaII MehanikaII Cvrstoa Konstruiranjei elementikonstrukcija I Naukaotoplini Mehanikafluida Engleskijezik Njemackijezik Francuskijezik + + + Semestar i broj sati I. II. + 0+0 0+0 + +0 + +0 0+0 + 0+0 +0 +0 +0 + + + Nastavnik/Suradnik dr.sc.VladoCigi,red.prof. KresimirRaki,ml.asist mr.sc.JozoLjubi,v.pred. mr.sc.ZvonimirMiseti,v.pred. mr.sc.KarmelaMileti,pred. dr.sc.A.Rezi,docent dr.sc.PeroMarijanovi,red.prof. mr.sc.ZeljkoStojki,ml.asist. KresimirRaki,ml.asist. mr.sc.NikolaMustapi,v.pred. mr.sc.TomislavPrimorac,asist. mr.sc.AngelaMustapi,asist. dr.sc.VladoCigi,red.prof. KresimirRaki,ml.asist dr.sc.AlijaCigi,red.prof. mr.sc.DavorkaSaravanja,asist. dr.sc.SimunBogdan,red.prof. mr.sc.DavorkaSaravanja,asist. dr.sc.MilenkoObad,izv.prof. mr.sc.AndrijaTomas,asist. dr.sc.uroMarici,red.prof. Tihomiravar,ml.asist. dr.sc.NikolaSoski,red.prof. Tihomiravar,ml.asist. ZeljkaZulj,pred. AnkaPehar-Puce,pred. dr.sc.StjepanLapenda,izv.prof.

278 Redni broj . 2. . . . . 7. 8. 8. 8. . 0. . 2. . . .

SveucilisteuMostaru

II. GODINA

Naziv kolegija Konstruiranjei elementikonstrukcija II Toplinskaobradai livenje TehnologijaI (Obradaodvajanjem cestica) TehnologijaII (Obrada deformiranjem) TehnologijaIII (Zavarivanje) Ekonomikai organizacijaposlovnih sustava AlatnistrojeviI EngleskijezikIiII NjemackijezikIiII FrancuskijezikIiII Konstruiranjei elementikonstrukcija III AlatnistrojeviII Odrzavanje Tehnoloskiprocesii kompjutorskovoenje procesa Upravljanje proizvodnim procesima Automatizacija proizvodnje Motoriimotorna vozila Semestar i broj sati III. IV. +0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 + + + Nastavnik;Suradnik dr.sc.SilvestarPerse,red.prof. mr.sc.AndrijaTomas,asist. mr.sc.NikolaMustapi,v.pred. mr.sc.TomislavPrimorac,asist mr.sc.AngelaMustapiz,asist. dr.sc.AnteMiskovi,red.prof. dr.sc.Himzouki,red.prof mr.sc.NikolaMustapi,v.pred. dr.sc.VladoMajstorovi,red.prof. mr.sc.ZeljkoStojki,asist. dr.sc.VladoPrusina,red.prof. ZeljkaZulj,pred. AnkaPehar-Puce,pred. dr.sc.StjepanLapenda,izv.prof. dr.sc.MilenkoObad,izv.prof. mr.sc.AndrijaTomas,asist. dr.sc.Himzouki,red.prof. dr.sc.Bozoori,red.prof. mr.sc.ZeljkoStojki,asist. dr.sc.VojoVisekruna,red.prof. dr.sc.VladoMajstorovi,red.prof. SlavenPehar,ml.asist. dr.sc.VladoMajstorovired.prof. mr.sc.ZeljkoStojki,asist. dr.sc.SnjezanaRezi,izv.prof. dr.sc.SimunBogdan,red.prof. mr.sc.VesnaRaspudi,asist.

+ + + 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0

Redni broj . 2. . .

Redpredavanja2007./08.

27

III. GODINA

Naziv kolegija Tehnickamjerenja Projektiranjeikonstruiranje racunalom Izbornikolegij Izbornikolegij Semestar i broj sati Nastavnik;Suradnik V. 0+0 dr.sc.VladoPrusina,red.prof. 0+0 0+0 0+0 dr.sc.MilenkoObad,izv.prof.

280

IZBORNE GRUPE KOLEGIJA STRUCNOG STUDIJA STROJARSTVA

Red. broj Kolegij . Ispitivanjemotoraimotornihvozila Organizacijaservisa 2. Upravljanjekvalitetom Razvojproizvodnihsustava . Hidraulikaipneumatika Robotika . . . 7. Alatiinaprave Obradaodvajanjemcestica Alatizaobradudeformiranjem Obradadeformiranjem Sredstvaiureajizazavarivanje Tehnologijaspajanja(zavarivanja) Informacijskisustaviproizvodnje Logistikaproizvodnje Nastavnik dr.sc.S.Bogdan,red.prof. mr.sc.V.Raspudi,asist. dr.sc.S.Bogdan,red.prof. mr.sc.V.Raspudi,asist. dr.sc.V.Majstorovi,red.prof. mr.sc.Z.Stojki,asist. dr.sc.D.Covi,izv.prof. mr.sc.V.Marinci,ml.asist. dr.sc.SRezi,izv.prof. dr.sc.Z.Loncar,red.prof. dr.sc.S.Rezi,izv.prof. dr.sc.V.Prusina,red.prof. dr.sc.A.Miskovi,red.prof. dr.sc.H.uki,red.prof. dr.sc.H.uki,red.prof. mr.sc.N.Mustapi,v.pred. mr.sc.N.Mustapi,v.pred. dr.sc.V.Majstorovi,red.prof. mr.sc.Z.Stojki,asist. dr.sc.D.Covi,red.prof. mr.sc.V.Marinci,asist.

SveucilisteuMostaru

Redpredavanja2007./08.

28

SVEUCILISNI STUDIJ RACUNARSTVA

Profil izobrazbe: diplomirani inzenjer racunarstva (stari NPP) prvostupnik racunarstva (novi NPP) Akademska 2007/2008 god.

I GODINA

NPP

R. broj Naziv kolegija . Matematika 2. . . . Linearnaalgebra Semestar i broj sati I II ++0 ECTS Nastavnik/Suradnik dr.sc.BorkaJadrijevi,doc. dr.sc.AnkaGolemac,izv.prof IvanaMilinkovi-Rosi,prof. dr.sc.VladoCigi,prof. DenisLasi,ml.asist. AnitaMarijanovi,prof. dr.sc.ZoranPrimorac,docent mr.sc.JozoLjubi,v.pred. JadrankoBatista,ml.asist. dr.sc.MirjanaBonkovi,docent KresimirRaki,ml.asist. dr.sc.VladoMajstorovi,prof. mr.sc.ZeljkoStojki,asist. KresimirRaki,ml.asist. MarijanaBandi,ml.asist. BerislavLedi,pred. dr.sc.BorkaJadrijevi,docent dr.sc.AnkaGolemac,izv.prof. IvanaMilinkovi-Rosi,prof. dr.sc.ZoranPrimorac,docent mr.sc.JozoLjubi,v.pred. JadrankoBatista,ml.asist. dr.sc.AnteRezi,docent mr.sc.MarinkoGilja,asist. dr.sc.MirjanaBonkovi,docent KresimirRaki,ml.asist. dr.sc.MilenkoObad,izv.prof. mr.sc.VesnaRaspudi,asist. mr.sc.AndrijaTomas,asist.

7 0+0+0 +0+0 ++0 0+0+0 7

FizikaI Uvoduracunalai programiranje Vjestine komuniciranjau organizaciji Tjelesnaizdravstvena kultura Matematika2 FizikaII Elektrotehnika Programiranje Racunalnagrafika iCAD

. 7. 8. . 0. .

0+0+0

0+0+0 ++0 +0+0

2 7 7

+0+ +0+0 +0+0

282

SveucilisteuMostaru

II GODINA

NPP

R. broj . 2. . . Naziv kolegija Matematika Statistikaivjerojatnost Elektronika Algoritmiistrukture podataka Semestar i broj sati I II 0+0+0 0+0+0 0+0+0 +0+0 ECTS Nastavnik/Suradnik dr.sc.NikolaKocei,docent dr.sc.RadoslavGali,red.prof. dr.sc.SvenGotovac,red.prof. mr.sc.MarinkoGilja,asist. dr.sc.DamirKalpi,red.prof. dr.sc.VedranMornar,red. prof. dr.sc.KresimirFertalj,izv. prof. AndrijaLoncar,ml.asist. dr.sc.SnjezanaRezi,izv.prof. ZeljkaZulj,pred. dr.sc.SnjezanaRezi.izv.prof. dr.sc.BrankoJeren,red.prof. mr.sc.BozoTomas,asist. dr.sc.SvenGotovac,red.prof. GoranKraljevi,ml.asist. dr.sc.DrazenaTomi.docent GoranKraljevi,ml.asist. dr.sc.DraganCovi,red.prof.

7

. . 7. 8. . 0. .

Mehatronika EngleskijezikI,II Digitalnisustavii struktire Signaliisustavi Arhitektura digitalnogracunala Bazepodataka Menadzment

0++ ++0

++0 +0+ 0+0+0 +0+0 0+0+0 0++0

7 2 7 7

Redpredavanja2007./08.

28

III. GODINA

NPP

Red. broj . 2. . Naziv kolegija Teorijainformacija Operacijskisustavi Racunalnemreze Semestar i broj sati V +0+ ++0 ++0 VI dr.sc.MladenKos,red.prof. mr.sc.BozoTomas,asistent dr.sc.SvenGotovac,prof. AndrijaLoncar,ml.asist. dr.sc.BrankoJeren,prof. mr.sc.KresimirSiki,asist. MarijoKresi,ml.asist. Izv.prof.dr.sc.MilenkoObad mr.sc.AndrijaTomas,asistent ECTS Nastavnik/Suradnik

. . .

CAD/CAMsustavi IzbornipredmetI Praksa Programiranjeza Internet Poduzetnistvoi racunarstvo IzbornipredmetII IzbornipredmetIII

0+0+0 0++ 0+0+0 0+0+0

0+0+0

dr.scMirjanaBonkovi, izv.prof. dr.sc.MajaStula,docent IvanKrasi,ml.asist. dr.sc.VladoMajstorovi,red. prof. mr.sc.ZeljkoStojki.Asist. MarijanaBandi,ml.asist.

0++ 0++

28

SveucilisteuMostaru

IZBORNI KOLEGIJI NOVI NPP

R. broj . 2. . . . . 7. 8. . 0. . 2. . Naziv kolegija Programiranjeza InternetII BazepodatakaII Programsko inzenjerstvo Primjenaracunalau industriji Naprednearhitekture racunala Sustavizaradu realnomvremenu Racunalom integriranirazvoj proizvoda Upravljanjei regulacija Racunalnovoenje procesa Projektiranje racunalnihmreza Sigurnostracunalnih mreza Mobilne komunikacije Inzenjerska ekonomika Sati 0++ 0++ 0++ 0++ 0++ 0++ 0++ 0++ 0++ 0++ 0++ 0++ 0++ Nastavnik/suradnik dr.sc.MajaStula,docent. IvanKrasi,ml.asistent dr.sc.DrazenaTomi,izv.prof. GoranKraljevi,ml.asistent dr.sc.MajaStula,doc. IvanKrasi,ml.asist. dr.sc.SvenGotovac,red.prof. dr.sc.SvenGotovac.Red.prof. GoranKraljevi,ml.asistent prof.dr.sc.SvenGotovac dr.sc.MilenkoObad,izv.prof. dr.sc.SnjezanaRezi,Izv.prof. dr.sc.NedjeljkoPeri,red.prof. mr.sc.JadrankoMatusko,asist. dr.sc.BrankoJeren,prof. mr.sc.KresimirSiki,asist. MarijoKresi,ml.asist. dr.sc.BrankoJeren,redprof. mr.sc.KresimirSiki,asistent MarijoKresi,ml.asistent dr.sc.HrvojeDujmi,docent dr.sc.VladoMajstorovi,red.prof. mr.sc.ZeljkoStojki,asistent MarijanaBandi,ml.asistent dr.sc.DraganCovi,red.prof. dr.sc.VojoVisekruna,red.prof.

. .

Menadzmentljudskih 0++ potencijala Pouzdanosttehnickih 0++ sustava

Redpredavanja2007./08.

28

IV GODINA

SPP

R. broj . 2. . Naziv kolegija Programskoinzenjerstvo Semestar i broj sati VII VIII 0+0+ +0+ 0++ ECTS dr.sc.Vojo Visekruna,red.prof. SlavenPehar,ml. asist. Nastavnik/Suradnik dr.sc.MajaStula, docent IvanKrasi,ml. asist.

Seminar Inteligentnisustavi Izbornipredmet(teh.) IzbornipredmetI IzbornipredmetII Modeliranjeisimuliranje

. . . .

0+0 0+0 0+0 0+0+

dr.sc.SvenGotovac, izv.prof. dr.sc.SnjezanaRezi, izv.prof. mr.sc.Andrija Tomas,asist. dr.sc.Vlado Majstorovi,red. prof. mr.sc.ZeljkoStojki, asist.

7.

Upravljanjeprojektima

0+0+

8. . 0. .

Seminar Izbornipredmet(teh.) IzbornipredmetIII IzbornipredmetIV

+0+ 0+0 0+0 0+0

.

28

STRUCNI STUDIJ RACUNARSTVA

Profil izobrazbe: inzenjer racunarstva Akademska 2007/2008.

SveucilisteuMostaru

I GODINA

Red. broj Naziv kolegija . Matematika 2. Fizika Semestar i broj sati I II ++0 +0+0 Nastavnik/Suradnik dr.sc.VladoCigi,red.prof. DenisLasi,ml.asist. dr.sc.ZoranPrimorac,docent mr.sc.JozoLjubi,v.pred. JadrankoBatista,ml.asist. dr.sc.MirjanaBonkovi,izv.prof. KresimirRaki,ml.asist. dr.sc.AnteRezi,docent mr.sc.MarinkoGilja,asist. ZeljkaZulj,pred. 0+0+0 dr.sc.VladoCigi,red.prof. IvanaMilinkovi­Rosiprof.

. . . . 7. . 0. .

Uvoduracunalai programiranje Osnoveelektrotehnike EngleskijezikI Primijenjenai numerickamatematika Digitalnisustavii strukture Programiranje Elektronika EngleskijezikII

+0+0 +0+0 ++0

+0+ dr.sc.SnjezanaRezi,izv.prof. +0+ dr.sc.MirjanaBonkovi,docent KresimirRaki,ml.asist.

+0+0 dr.sc.SvenGotovac,izv.prof. mr.sc.MarinkoGilja,asist. ++0 ZeljkaZulj,pred.

Redpredavanja2007./08.

287

II GODINA

Red. broj . Semestar i broj sati Naziv kolegija RacunalnagrafikaiCAD III 0+0+0 IV Nastavnik/Suradnik dr.sc.MilenkoObad,izv.prof. mr.sc.VesnaRaspudi,asist. mr.sc.AndrijaTomas,asist. dr.sc.DrazenaTomi,docent GoranKraljevi,ml.asist. dr.sc.SvenGotovac,prof. GoranKraljevi,ml.asist. dr.sc.BranoMarki,prof. AndrijaLoncar,ml.asist. dr.sc.VladoMajstorovi,prof. MarijanaBandi,ml.asistent mr.sc.ZeljkoStojki,asist. ZeljkaZulj,pred. ++0 dr.sc.SvenGotovac,prof. mr.sc.KresimirSiki,asist. ++0 dr.sc.SvenGotovac,prof. 0++ 0++ ++0 ZeljkaZulj,pred.

2. . . .

Bazepodataka Arhitekturaiorganizacija digitalnogracunala Algoritmiistrukture podataka Poduzetnistvoiracunarstvo

0++0 ++0 0+0+0 0+0+0

. 7. 8. . 0. .

TehnickiengleskijezikI Racunalnemreze Operacijskisustavi IzbornikolegijI IzbornikolegijII TehnickiengleskijezikII

++0

288

Usmjerenja i izborni predmeti na II godini

Usmjerenje `'PROGRAMIRANJE''

SveucilisteuMostaru

IZBORNI PREDMETI

R. broj 0. Naziv kolegija IzbornipredmetI Bazepodataka2 . IzbornipredmetII ProgramiranjezaInternet 0+0+0 dr.sc.MilenkoObad,izv.prof. dr.sc.MajaStula,asist. IvanKrasi,ml.asist. Semestar i broj sati III IV 0+0+0 Nastavnik/Suradnik

dr.sc.DrazenaTomi,docent GoranKraljevi,ml.asist.

Usmjerenje `'RACUNALNE MREZE''

IZBORNI PREDMETI

R. broj 0. Naziv kolegija IzbornipredmetI Sigurnostracunalnihmreza Semestar i broj sati III IV 0+0+0 Nastavnik/Suradnik

dr.sc.SvenGotovac,izv.prof. mr.sc.KresimirSiki,asist. MarijoKresi,ml.asist.

.

IzbornipredmetII Projektiranjeracunalnih mreza 0+0+0 dr.sc.BranoMarki,prof. MarijoKresi,ml.asist.

Redpredavanja2007./08.

28

V SEMESTAR

R. broj . 2. . . . . Naziv kolegija Menadzment IzbornikolegijI IzbornikolegijII IzbornikolegijIII Strucnapraksa Diplomskiispit Semestar i broj sati V 0+0+0 0++ 0++ 0++ 0+0+0 0+0+0 Nastavnik/Suradnik dr.sc.VladoMajstorovi,red.prof. mr.sc.ZeljkoStojki,asist.

IZBORNI PREDMETI:

Studenti biraju tri:

Red. Broj . 2. . . . . Naziv kolegija Upravljanjeprojektima Inteligentnisustavi Sustavizadigitalnuobradu podataka Projektiranjeinformacijskih sustava Modeliranjeisimuliranje Primjenaracunalauindustriji Sem. V V V V V V Nastavnik/suradnik dr.sc.VladoMajstorovi,red. prof. mr.sc.ZeljkoStojki,asist. dr.sc.VojoVisekruna,red.prof. SlavenPehar,ml.asist. dr.sc.SvenGotovac,izv.prof. mr.sc.BozoTomas,asist. dr.sc.BranoMarki,red.prof. mr.sc.SanjaPrimorac,asist. dr.sc.SnjezanaRezi,izv.prof. dr.sc.SvenGotovac,izv.prof.

20

SveucilisteuMostaru

NASTAVNICI I SURADNICI

Stalno uposleni Redoviti profesori: dr.sc. Himzo uki dr.sc. Vojo Visekruna dr.sc. Ante Miskovi dr.sc. Vlado Cigi dr.sc. Alija Cigi dr.sc. Dragan Covi Visi predavaci: mr.sc. Jozo Ljubi mr.sc. Zvonimir Miseti mr.sc. Karmela Mileti

Asistenti: mr.sc. Andrija Tomas, mr.sc. Vesna Raspudi mr.sc. Marinko Gilja mr.sc. Davorka Saravanja mr.sc. Zeljko Stojki mr.sc. Angela Mustapi Ivana Milinkovi-Rosi

Izvanredni profesori: dr.sc. Mehmed Behmen dr.sc. Remzo Dedi dr.sc. Snjezana Rezi dr.sc. Milenko Obad

Mlai asistenti: Slaven Pehar Danijel Sogorovi Kresimir Raki, Andrija Loncar Marijana Bandi

Docent: dr.sc. Adisa Vucina

Redpredavanja2007./08.

2

Vanjski suradnici

Redoviti profesori: dr.sc. Vlado Majstorovi dr.sc. Simun Bogdan dr.sc. uro Marici dr.sc. Nikola Saki dr.sc. Radoslav Gali dr.sc. Branko Jeren dr.sc. Damir Kalpi dr.sc. Vedran Mornar dr.sc. Vlado Prusina dr.sc. Nedjeljko Peri

Docenti: dr.sc. Anka Golemac dr.sc. Mirjana Bonkovi dr.sc. Borka Jadrijevi dr.sc. Zoran Primorac dr.sc. Ivan Petrovi dr.sc. Kresimir Fertalj dr.sc. Nikola Kocei dr.sc. Maja Stula

Visi predavac Izvanredni profesori: mr.sc. Nikola Mustapi dr.sc. Drazena Tomi dr.sc. Nikola Soski dr.sc. Sven Gotovac dr.sc. Marko Mati dr. sc Brano Marki

Predavaci: Zeljka Zulj, Anka Pehar Berislav Ledi

22

SveucilisteuMostaru

Asistenti: mr.sc. Tomislav Primorac mr.sc. Bozo Tomas mr.sc. Kresimir Siki mr.sc. Sanja Primorac mr.sc. Jadranko Matusko

Mlai asistenti: Tihomir avar Goran Kraljevi Ivan Krasi Jadranko Batista Denis Lasi Marijo Kresi

DJELATNICI:

Administrativno osoblje: Suzana Mari, tajnik Marina Bogdan, tehnicka tajnica Ljilja Mari, rukovoditelj racunovodstva Jagoda Glibo, rukovoditelj studentske referade Marinka Culjak, domaica Vera Marojevi, spremacica Dragica Mari, spremacica Zdenka Mari, spremacica Nedzad Pajo, laborant

Redpredavanja2007./08.

2

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI SIROKI BRIJEG

V. d. Dekan: Ravnatelj : v. d. Tajnik: Adresa: Tel. /faks: E- mail: Anto Kajini, red. prof. Jozo Peji Marinko Kraljevi, ekon. Stepinceva br. 16 88220 Siroki Brijeg + 387 39 705 238 [email protected] sve-mo. ba

2

SveucilisteuMostaru

Akademija likovnih umjetnosti u akademskoj 2007. /2008. godini upisuje: a) 5 studenata za zvanje akademski slikar ­ profesor likovne kulture 5 studenata za zvanje akademski graficar ­ profesor likovne kulture 5 studenata za zvanje akademski kipar ­ profesor likovne kulture b) studente poslijediplomskog studija « Ars sacra « UVJETI UPISA: 1. Svi kandidati obvezno pristupaju razredbenom ispitu. 2. Uz prijavu razredbenom ispitu, osim propisane dokumentacije, pristupnici su duzni predati mapu domaih radova koja treba sadrzavati slobodne radove po opservaciji i imaginaciji tridesetak radova u boji i crtezu. 3. Radovi trebaju biti u mapi tvrdih korica, formata 70 x 100 cm. 4. Razredbeni ispit za sve pristupnike sadrzi: a) pregled mape, b) prakticni dio ispita 5. Prakticni dio ispita sadrzi : crtanje glave, modeliranje portreta, crtanje prostora i kompozicije, te pismenu radnju i intervju.

Redpredavanja2007./08.

2

Pregled nastavnog plana akademske 2007./2008.

I. GODINA

Redni broj . 2. . . . . 7. 8. . Nazivkolegija Crtanje Slikarstvo Kiparstvo Grafika Maliakt PlasticnaanatomijaI PovijestumjetnostiI FilozofijaumjetnostiIII odbranapitanja Engleskijezik Semestaribrojsati I.II. +877+2 ++7 ++7 ++7 ++ ++ 22+08+0 +0+0 22+08+0 Nastavnik,Asistent AntoKajini,red.prof. MladenIvesiiSvetislavCvetkovi, mlaiasistenti V.JosipJordan,red.prof. MladenIvesiiSvetislavCvetkovi, mlaiasistenti StipeSikirica,red.prof. IlijaSkocibusi,mlaiasistent MiroPetric,izv.prof. AntonijaGudelj,mlaiasistent NikolaVuckovi,red.prof. Ivanaavar,asistent AntoKajini,red.prof. Ivanaavar,asistent JozoMari,predavac VendelinKaraci,visipredavac JadrankaSimunovi,predavac

2 Redni Broj . 2. . . . . 7. 8. .

SveucilisteuMostaru Semestar i broj sati Nastavnik, Asistent I. II. +877+2 AntoKajini,red.prof. ++ ++ 22+08+00 ++ 0+220+8 22+08+0 +0+0 22+08+0 NikolaVuckovi,red.prof. Ivanaavar,asistent AntoKajini,red.prof. Ivanaavar,asistent AntoKajini,red.prof. JosipMiji,mlaiasistent AntoKajini,red.prof. SilvaRadi,mlaiasistent MiroPetric,izv.prof. JozoMari,predavac VendelinKaraci,visipredavac JadrankaSimunovi,predavac

II. GODINA (SLIKARSKO ODJEL)

Naziv kolegija Slikarstvo Maliakt Plasticnaanatomija Teorijaprostora Slikarskatehnologija Grafika PovijestumjetnostiII FilozofijaumjetnostiIII odabranapitanja Engleskijezik

II. GODINA (GRAFICKI ODJEL)

Redni Broj . 2. . . . . 7. 8. . Naziv kolegija Grafickicrtez Maliakt PlasticnaanatomijaII Grafika Teorijaprostora PovijestumjetnostiII Grafickatehnologija FilozofijaumjetnostIII odabranapitanja Engleskijezik Semestar i broj sati Nastavnik, Asistent I. II. +7+27 IgorDragicevi,izv.prof. ++ ++ ++ 22+08+0 22+08+0 ++ +0+0 22+08+0 NikolaVuckovi,red.prof. Ivanaavar,asistent AntoKajini,red.prof. Mr.Ivanaavar,asistent MiroPetric,izv.prof. AntoKajini,red.prof. JosipMiji,mlaiasistent JozoMari,predavac AntoKajini,red.prof. SilvaRadi,mlaiasistent VendelinKaraci,visipredavac JadrankaSimunovi,predavac

Redni broj . 2. . . . . 7. 8.

Redpredavanja2007./08.

27

II. GODINA (KIPARSKI ODJEL)

Naziv kolegija Kiparstvo Maliakt PlasticnaanatomijaII Teorijaprostora Kiparskatehnologija PovijestumjetnostiII FilozofijaumjetnostiIII odabranapitanja Engleskijezik Semestar i broj sati Nastavnik, Asistent I. II. +877+2 NikolaVuckovi,red.prof. IlijaSkocibusi,mlaiasistent ++ NikolaVuckovi,red.prof. Ivanaavar,asistent ++ AntoKajini,red.prof. Ivanaavar,asistent 22+08+0 AntoKajini,red.prof. JosipMiji,mlaiasistent ++ NikolaVuckovi,red.prof. DaliborNikoli,mlaiasistent 22+08+0 JozoMari,predavac +0+0 22+08+0 VendelinKaraci,visipredavac JadrankaSimunovi,predavac

III. GODINA (SLIKARSKI ODJEL)

Redni broj . 2. . . . . 7. Naziv kolegija Slikarstvo Maliakt PovijestumjetnostiIII Osnovearhitekture Metodika Psihologija FilozofijaumjetnostiIII odabranapitanja Semestar i broj I. II. Nastavnik, Asistent +877+2 AntunBorisSvaljek,docent ++ 22+08+0 22+08+0 22+08+0 22+08+0 +0+0 NilokaVuckovi,red.prof. BranimirBartulovi,asistent AntunKaraman,izv.prof. IlijaKegelj,predavac DraganaNui-Vuckovi,predavac VitomirSili,visipredavac VendelinKaraci,visipredavac

28

SveucilisteuMostaru Semestar i broj sati Nastavnik, Asistent I. II. +877+2 IgorDragicevi,izv.prof. ++ 22+08+0 22+08+0 22+08+0 22+08+0 +0+0 NikolaVuckovi,red.prof. BranimirBartulovi,asistent AntunKaraman,izv.prof. IlijaKegelj,predavac DraganaNui-Vuckovi,predavac VitomirSili,visipredavac VendelinKaraci,visipredavac

III. GODINA (GRAFICKI ODJEL)

Redni broj . 2. . . . . 7. Naziv kolegija Grafika Maliakt PovijestumjetnostiIII Osnovearhitekture Metodika Psihologija FilozofijaumjetnostiIII odabranapitanja

III. GODINA (KIPARSKI ODJEL)

Redni broj . 2. . . . . 7. Naziv kolegija Kiparstvo Maliakt PovijestumjetnostiIII Osnovearhitekture Metodika Psihologija FilozofijaumjetnostiIII odabranapitanja Semestar i broj sati Nastavnik, Asistent I. II. +877+2 StjepanSkoko,izv.prof. IlijaSkocibusi,mlaiasistent ++ NikolaVuckovi,red.prof. BranimirBartulovi,asistent 22+08+0 AntunKaraman,izv.prof. 22+08+0 22+08+0 22+08+0 +0+0 IlijaKegelj,predavac DraganaNui-Vuckovi,predavac VitomirSili,visipredavac VendelinKaraci,visipredavac

Redni broj . 2. . . . . 7. 8.

Redpredavanja2007./08.

2

IV. GODINA (SLIKARSKI ODJEL)

Naziv kolegija Slikarstvo Maliakt Primijenjenagrafika Kompjutorskagrafika UmjetnostXX.stoljea Pedagogija Didaktika FilozofijaumjetnostiIII odabranapitanja Semestar i broj sati Nastavnik, Asistent I. II. +877+2 AntunBorisSvaljek,docent ++ ++ +22+8 22+08+0 22+08+0 22+08+0 +0+0 NikolaVuckovi,red.prof. BranimirBartulovi,asistent MiroPetric,izv.prof. AntoKajini,red.prof. JosipMiji,mlaiasistent IngaDragoje-Mikuli, visipredavac VitomirSili,visipredavac VitomirSili,visipredavac VendelinKaraci,visipredavac

IV. GODINA (GRAFICKI ODJEL)

Redni broj . 2. . . . . 7. 8. Grafika Maliakt Primijenjenagrafika Kompjutorskagrafika Umjetnostxx.stoljea Pedagogija Didaktika FilozofijaumjetnostiIII odabranapitanja Naziv kolegija Semestar i broj sati Nastavnik, Asistent I. II. +877+2 IgorDragicevi,izv.prof. ++ ++ +22+8 22+08+0 22+08+0 22+08+0 +0+0 NikolaVuckovi,red.prof. BranimirBartulovi,asistent MiroPetric,izv.prof. AntoKajini,red.prof. JosipMiji,mlaiasistent IngaDragoje-Mikuli, visipredavac VitomirSili,visipredavac VitomirSili,visipredavac VendelinKaraci,visipredavac

00

SveucilisteuMostaru

IV. GODINA (KIPARSKI ODJEL)

Redni broj . 2. . . . . 7. 8. Naziv kolegija Kiparstvo Maliakt Primijenjenagrafika Kompjutorskagrafika Umjetnostxx.stoljea Pedagogija Didaktika FilozofijaumjetnostiIII odabranapitanja Semestar i broj sati Nastavnik, Asistent I. II. +877+2 StjepanSkoko,izv.prof. DaliborNikoli,mlaiasistent ++ NilolaVuckovi,red.prof. BranimirBartulovi,asistent ++ MiroPetric,izv.prof. +22+8 22+08+0 22+08+0 22+08+0 +0+0 AntoKajini,red.prof. JosipMiji,mlaiasistent IngaDragoje-Mikuli, visipredavac VitomirSili,visipredavac VitomirSili,visipredavac VendelinKaraci,visipredavac

V. GODINA (SLIKARSKI ODJEL)

Redni broj . 2. . Naziv kolegija Slikarstvo Povijesthrvatskeumj. Teorijaznaka Semestar i broj sati Nastavnik, Asistent I. II. +20+ AntoKajini,red.prof. 22+08+0 22+08+0 IngaDragoje-Mikuli, visipredavac AntunKaraman, izv.prof.

V. GODINA (GRAFICKI ODJEL)

Redni broj . 2. . Grafika Povijesthrvatskeumj. Teorijaznaka Naziv kolegija Semestar i broj sati Nastavnik, Asistent I. II. +20+ MiroPetric, izvanredniprofesor 22+08+0 IngaDragoje-Mikuli, visipredavac 22+08+0 AntunKaraman,izv.prof. izvanredniprofesor

Redni broj . 2. .

Redpredavanja2007./08.

0

V. GODINA (KIPARSKI ODJEL)

Naziv kolegija Kiparstvo Povijesthrvatskeumj. Teorijaznaka Semestar i broj sati Nastavnik, Asistent I. II. +20+ NikolaVuckovi,red.prof. DaliborNikoli,mlaiasistent 22+08+0 IngaDragoje-Mikuli, visipredavac 22+08+0 AntunKaraman, izvanredniprofesor

02

SveucilisteuMostaru

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ ,, ARS SACRA "

Poslijediplomski studij ,, Ars sacra " traje 4 semestra. Polaznici se upisuju javnim natjecajem na kojem je potrebno priloziti : - dokumentaciju o zavrsenom do diplomskom studiju na Akademiji likovnih umjetnosti ( na slikarskom odjelu ) - 5 slika galerijskog formata ( ne manja od 70 x 100 cm ) - prijepis ocjena ( ovjerovljeni ) dodiplomskog studija na Akademiji likovnih umjetnosti

Po zavrsenom studiju polaznici stjecu akademsko zvanje : - magistar likovnih umjetnosti ,, Ars sacra "

Redpredavanja2007./08.

0

PLAN I PROGRAM POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA ,, ARS SACRA "

I. GODINA ( SLIKARSKI ODJEL )

Redni broj . 2. . . . Naziv kolegija Slikarstvo Tehnologijazidnog slikarstvaI Ikonografijaiikonologija FilozofijareligijaI OsnovitranscendencijeI Semestar i broj sati Nastavnik I. II. Asistent ++2 AntoKajini,red.prof. +22+8 22+08+0 22+08+0 +0+0 AntoKajini,red.prof. SilvaRadi,mlaiasistent AntunKaraman,izv.prof. ViliRadman,docent VendelinKaraci, visipredavac

II. GODINA ( SLIKARSKI ODJEL)

Redni broj . 2. . . . Naziv kolegija Slikarstvo Tehnologijazidnog slikarstvaII Povijestkrsanskeumj. FilozofijareligijaII OsnovitranscendencijeII Semestar i broj sati Nastavnik I. II. Asistent ++2 AntoKajini,red.prof. +22+8 22+08+0 22+08+0 +0+0 AntoKajini,red.prof. SilvaRadi,mlaiasistent AntunKaraman,izv.prof. ViliRadman,docent VendelinKaraci, visipredavac

0

SveucilisteuMostaru

NASTAVNICI I SURADNICI

Redoviti profesori: V.JosipJordan StipeSikirica AntoKajini NikolaVuckovi Visi predavaci: VendelinKaraci VitomirSili IngaDragoje-Mikuli DraganaNui-Vuckovi

Izvanredni profesori: IgorDragicevi AntunKaraman MiroPetric StjepanSkoko

Predavaci: JozoMari IlijaKegelj

Asistenti: Docenti: ViliRadman AntunBorisSvaljek Ivanaava BranimirBartulovi

Mlai asistenti: MladenIvesi SvetislavCvetkovi IlijaSkocibusi JosipMiji SilvaRadi AntonijaGudelj DaliborNikoli AnaKraljevi

Redpredavanja2007./08.

0

ZvonimirHei,tehnolognaodjelugrafike

DJELATNICI:

ZvonkoKaraci,domar PeroKraljevi,vozac

0

SveucilisteuMostaru

Redpredavanja2007./08.

07

VISOKA ZDRAVSTVENA SKOLA

Dekan: Prodekan za nastavu : Prodekan za znanost: Tajnik: Adresa: Tel. /fax: E-mail: dr.sc. Mladen Mimica, izv. profesor dr.sc. Ljubo Simi, red. profesor dr.sc. Vladimir Simunovi, izv. profesor Robert Leko, dipl. pravnik Ulica Matice hrvatske b. b. , 88000 Mostar +387 36 328 644 322 333 [email protected] ba

08

SveucilisteuMostaru

U 2007/2008 godini na Visoku zdravstvenu skolu upisano je: - Dodiplomski sveucilisni studij fizioterapije - 35 izvanredna studenta, - Dodiplomski sveucilisni studij sestrinstva - 46 studenata, od toga 20 redovitih i 26 izvanredna - Dodiplomski sveucilisni studij radiologije - 26 redovitih studenta Uvjeti za upis: - zavrsena cetverogodisnja srednja skola, - vrednovanje opeg uspjeha i prosjeka ocjena iz biologije, kemije i fizike - provjera znanja testom za: studij sestrinstva iz anatomije, fiziologije i zdravstvene njege studij fizioterapije iz anatomije, fiziologije i fizike studij medicinske radiologije iz anatomije, fiziologije i fizike. Visoka zdravstvena skola u Mostaru osnovana je u svibnju, a pocela sa radom 2. listopada 2000. Uz ranije osnovanu Srednju medicinsku skolu (1949 god. ) i Medicinski fakultet (1997 god. ) omogueno je skolovanje svih profila zdravstvenih radnika u Mostaru. Visoka zdravstvena skola je visoko obrazovna ustanova u sastavu Sveucilista u Mostaru, koja ustrojava i izvodi sveucilisne dodiplomske i diplomske studije, obavlja strucni i znanstveni rad u znanstvenom podrucju biomedicine, klinicke medicine i javnog zdravstva, te ustrojava i provodi izdavacku, bibliotecnu djelatnost za potrebe nastave znanstvenog i strucnog rada. Visoka zdravstvena skola izvodi sveucilisne dodiplomske studije za stjecanje zvanja: Sveucilisni studij po Bolonjskom procesu: 1. sveucilisni prvostupnik -ca (baccalaureus) medicinska sestra-tehnicar (180 ECTS) 2. sveucilisni prvostupnik-ca (baccalaureus) fizioterapeut (180 ECTS) 3. sveucilisni prvostupnik-ca (baccalaureus) radiolog (180 ECTS) 4. sveucilisni prvostupnik -ca (baccalaureus) medicinska sestra-tehnicar (240 ECTS) Po zavrsetku studija obavezan je staz prema zakonu. Nastavni plan i program prilagoen je europskim standardima.

Redpredavanja2007./08.

0

Nastavni planovi i programi u 2007. /2008. godini

Dodiplomski sveucilisni studij sestrinstva

I. GODINA

R. br. Naziv predmeta I. Semestar i broj sati II. P+S+V~ECTS mr.sc. Nada Prli 20 + 0 +20~3 0 + 10 + 0 60 +40 +160~8 dr.sc. Brane Marki, izv. prof. Damir Lucovi, ml. ass Nastavnik, asistent P+S+V~ECTS Filozofija i etika u zdravstvenoj njezi - Informatizacija u ZNJ - Administracija u ZNJ Proces zdravstvene njege Osnove zdravstvene njege 35 +35 + 0~5

ZDRAVSTVENA NJEGA 1. 2.

3. 4.

5. 6. 7.

Strucna ljetna praksa Anatomija Fiziologija 30 + 0 +15~3 30 + 0 +15~3

mr.sc. Nada Spasojevi, v. predavac Zrinka Boskovi, edukator 160+50+ 210~9 dr.sc. Zarko Santi, izv. prof. mr.sc. Stjepan Bogut, v. predavac dr.sc. Milenko Bevanda, doc. dr.sc. Jelena Ravlija, v. predavac Marija Dadi, edukator 180~2 Mentori dr. Ljerka Ostoji, izv. prof dr. Dragica Bobinac, izv. prof. Zdenka Zovko, visi laborant dr. Filip Culo, red. prof. dr. Daniel Pravdi, znanstveni novak Nevenka Jeli, strucni suradnik mr.sc. Maja Ostoji, v. predavac dr.sc. Mira Jadri Winterhalter, red. prof. mr.sc. Vesna Damjanovi, visi predavac mr.sc. Josip Skutor, visi predavac

BAZICNE ZNANOSTI

8. 9.

Mikrobiologija i parazitologija Biofizika i biokemija

20 +0 +15~3 30 + 0 + 15~3

0 10. 11. 12.

Dijetetika

SveucilisteuMostaru 20+ 0 + 45~3 30 + 0+30~3 20+ 0 + 10~3 dr. Mirko Gruji, red. prof. Sima Sablji, edukator dr. Zlatko Puvaci, red. prof. dr.sc. Ivan Vasilj, docent mr.sc. Jelena Ravlija, visi predavac dr. Ivan Selak, red. prof. dr.sc. Zrinka Vidovi, docent dr. Svjetlana Radovi, v. ass dr.sc. Ivana Tomi, docent Renata Peri, edukator dr.sc. Bozo Bota, izv. prof. dr. Radoslav Loncar, ml. ass dr.sc. Slavica Juka, red. prof. 30 + 0 +0~1 dr.sc. Milenko Brki, red. prof. dr.sc. Jasminka Gajanovi, red. prof. Jelena Brki, ml. ass dr.sc. Jozo Vasilj, docent dr.sc. Iko Skoko, docent dr. Izabela Danki, izv. prof.

Epidemiologija sa zdravstvenom statistikom Patologija

13.

Patofiziologija

30 + 0+ 0~3

DRUSTVENE ZNANOSTI Komunikacijske vjestine Psihologija 20 + 0 +30~2

Sociologija Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo Engleski jezik

20 + 0 +0~1 30 + 0 +0~1 0 + 40 +0~2

Redpredavanja2007./08.

II. GODINA

R. br. Semestar i broj sati Naziv predmeta III. IV. P+S+V~ECTS Zdravstvena njega djeteta P+S+V~ECTS 70+0+120~9 dr.sc. Darinka Glamuzina, docent dr. Pandza Zdravko, predavac dr. Teo Tomi, ml. ass dr. Vesna Brki, ml. ass dr. Ivana Vuksi, strucni suradnik dr. Tomica Bozi, ml. ass Mladenka Vukojevi, prof. Jagoda Ceski, edukator Andrijana Bozi, edukator dr. Sreo Simi, red. prof. dr.sc. Zvonko Soce, v. predavac. Marija Drljevi, edukator Olivera Peri, edukator Anita Peri, edukator Marinka Milinkovi, edukator Marinka Knezovi, edukator dr. Mirko Gruji, red. prof. mr.sc. Ivo Curi, ass dr.sc. Helena Skobi, v. predavac Ivanka Krtali, edukator Mira Colakovi, edukator Ljerka Skrbina, edukator Anka Zelenika, edukator Ivona Ljevak, edukator Nina Mihi, edukator Kristina Pehar, edukator Mentori dr. Mladen Boban, red. prof. Boris Vidovi, mr. ph. ml. ass Nastavnik + asistent

ZDRAVSTVENA NJEGA 1.

2.

Zdravstvena njega majke i novoroenceta

70+0+120~9

3.

Zdravstvena njega odraslih I

90+ 0+120~8

4. 5.

Ljetna strucna praksa Farmakologija 30+0+10~3

0+0+180~4

BAZICNE ZNANOSTI

KLINICKE ZNANOSTI Klinicka medicina I 6. Interna medicina s propedeutikom 28+0+0~1, 5 dr. Mirko Gruji, red. prof. dr. Zarko Santi, izv. prof. dr.sc. Ivo Curi, ass

2 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

SveucilisteuMostaru 28+0+0~1, 5 28+0+0~1, 5 28+0+0~1, 5 28+0+0~1, 5 0+0+60 30+0+0~1, 5 15+0+0~1, 5 15+0+0~1, 5 20+0+0~1, 5 20+0+0~1, 5 dr. Ljubo Simi, red. prof. Mr. Jasna Zeljko , ml. ass Mr. Dubravka Simi, ml. ass dr. Ilija Kuzman, izv. prof. mr.sc. Ivo Curi, visi asistent dr. Jadranka Nikoli, ml. ass dr. Anelko Vrca, izv. prof. dr.sc. Helena Skobi, v. predavac dr.sc. Darinka Glamuzina, doc. dr. Pandza Zdravko, predavac dr. Teo Tomi, ml. ass dr. Ljubo Simi, red. prof. dr. Branko Bakula, izv. prof dr. Davor Kozomara, ml. ass dr. Zoran Karlovi, ml. ass dr. Zdravko Mandi, izv. prof. dr. Irena Sesar, ml. ass dr. Zeljka Tomi, ml. ass dr. Vlado Petric, red. prof. dr. Bozo Ljubi, izv. prof dr. Sreko Simi, red. prof. dr.sc. Zvonko Soce, v. predavac. mr.sc. Vajdana Tomi, ml. ass dr. Darko Knezevi, ml. ass dr. Nevenka Planini, ml. ass 50+30+20~4 dr. Vera Danes, izv. prof. mr.sc. Boris Maslov, predavac Slavica Mikuli, edukator Zana ubela, edukator dr.sc. Izabela Danki, izv. prof. mr.sc. Boris Maslov, predavac dr.sc. Desa Bilenjki, izv. prof. Boris Kovac, edukator Zorica Zadro, edukator Marijana Glibi, edukator

Dermatovenerologija s propedeutikom Infektologija s propedeutikom Neurologija s propedeutikom Pedijatrija s propedeutikom Klinicka propedeutika Kirurgija Oftalmologija Otorinolaringologija Ortopedija Ginekologija

Klinicka medicina II

DRUSTVENE ZNANOSTI 17. Metode zdravstvenog odgoja i promocije zdravlja Engleski jezik Rad s grupom u sestrinstvu Zdravstvena njega onkoloskog bolesnika 0+40+0~2 10+20+20~2 10+20+20~2

18. 14. 15.

IZBORNI KOLEGIJI

Redpredavanja2007./08.

III. GODINA

R. br. Semestar i broj sati Naziv predmeta III. IV. P+S+V~ECTS Koordinacija i supervizija zdravstvene njege Osnove istrazivackog rada u sestrinstvu Zdravstvena njega gerijatrijskih bolesnika Zdravstvena njega odraslih II Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama Zdravstvena njega u zajednici Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika Zavrsna praksa P+S+V~ECTS 30+10+40~3 20+15+30~2 40+0+60~5 60+0+80~7 20+10+40~4 65+0+120~7 60+0+80~7 0+0+180~6 0+0+420~4 mr.sc. Sonja Kalauz, v. predavac Dr Ana Marusi, red. prof. dr.sc. Zarko Santi, izv. prof. mr.sc. Sonja Kalauz, v. predavac mr.sc. Boris Maslov, v. predavac dr.sc. Jelena Ravlija, v. predavac dr.sc. Vera Danes, izv. prof. Mentori Mentori Nastavnik + asistent

ZDRAVSTVENA NJEGA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Izrada diplomskog rada KLINICKE ZNANOSTI 10. Klinicka medicina III Anestezija, reanimatologija, intenzivno lijecenje i transfuzijska medicina Klinicka medicina IV Mentalno zdravlje i psihijatrija Klinicko laboratorijska dijagnostika i osnove radiologije 40+0+40~4

prof. dr.sc. Branko Bakula

11. 12.

4 20+10+20~3

0+0+0~2

dr.sc. Dragan Babi, docent dr.sc. Mladen Mimica, izv. prof.

13. 14.

Javno zdravstvo

SveucilisteuMostaru 60+0+60~4 10+20+20~2 dr.sc. Jelena Ravlija, v. predavac dr.sc. Zarko Santi, izv. prof.

DRUSTVENE ZNANOSTI IZBORNI KOLEGIJ Zdravstvena njega umirueg bolesnika

IV. GODINA (SVEUCILISNI STUDIJ SESTRINSTVA 4 GODINE)

R. Br. 1. Semestar i broj sati Naziv predmeta VII. VIII. Nastavnik + asistent P+S+V~ECTS P+S+V~ECTS Zdravstvena njega 30+30+85~8 dr. Vera Danes, izv. prof. VI (P) dr.sc. Helena Skobi, v. predavac mr.sc. Boris Maslov, predavac Ruzica Marijanovi, edukator Slaven Ledi, edukator Zdravstvena njega VII 15+0+60~5 dr. Monika Tomi, docent ( JIL ) Anka Zelenika, edukator Monija Bosnjak, edukator Amela Pervan, edukator Zdravstvena njega VIII 45+30+90~8 mr.sc. Stjepan Bogut, v. predavac ( PZZ ) Julijan Culjak, edukator Managament u 30+15+15~3 mr.sc. Sonja Kalauz, v. predavac sestrinstvu dr. Vlado Majstorovi, red prof. Zdravlje u zajednici 45+30+40~5 mr.sc. Jelena Ravlija, v. predavac /Javno zdravstvo Slavica Mikuli, edukator Zana ubela, edukator Zdravstvena 30+15+15~3 ekonomika Sociologija i 30+0+0~3 dr. Jozo Vasilj, docent deontologija u sestrinstvu Znanstveni rad u 15+0+15~3 dr. Ana Marusi, red. prof. sestrinstvu dr. Matko Marusi, red. prof. Izborni predmet 0+15+0~3 dr. Zarko Santi, izv. prof (zdravstvene njege) Engleski jezik 0+30+0~4 dr. Izabela Danki, izv. prof. Prakticni rad 220~15 Mentori

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Redpredavanja2007./08.

Studij fizioterapije

Dodiplomski sveucilisni studij fizioterapije

I. GODINA

R. broj Naziv kolegija Semestar i broj sati I. II P+S+V~ECTS P+S+V~ECTS 30+20+75~6 Nastavnik + asistent

FIZIOTERAPIJA 1. Klinicka kineziologija

2. 3. 4.

Osnove mot. transformacija I Osnove mot. transformacija II Uvod u fizioterapiju

30+0+0~2 0+0+60~2 30+15+30~4

mr.sc. Vesna Damjanovi, predavac Mirela Majstorovi, v. fizioterapeut prof. Karlo Dzeba, predavac prof. Karlo Dzeba, predavac mr.sc. Vesna Damjanovi, predavac Mirela Majstorovi, v. fizioterapeut mr.sc. Vesna Damjanovi, v. predavac Mentori Mentori dr. Ljerka Ostoji, izv. prof. dr. Dragica Bobinac, izv, . prof. dr. Goran Moro, ml. ass dr. Alen Latinci, ml. ass dr. Jerko Prli, ml. ass Zdenka Zovko, visi laborant mr.sc. Vesna Damjanovi, predavac Mirela Majstorovi, edukator mr.sc. Josip Skutor, v. predavac dr. Jadranka Tocilj, red. prof. dr.sc. Bozo Bota, izv. prof

5.

Fizioterapijska procjena 6. Klinicka praksa I 7. Klinicka praksa II BAZICNE ZNANOSTI 8. Anatomija i histologija

30+15+45~3 0+0+80~2 0+0+165~3 60+0+60~6

9. 10. 11. 12.

Biomehanika Fizika Fiziologija Patofiziologija

30+15+30~2, 5 40+0+30~3 30+0+15~3 30+0+15~3

13.

Patologija

SveucilisteuMostaru 30+0+15~3 dr. Ivan Selak, red. prof. dr.sc. Zrinka Vidovi, docent dr. Svjetlana Radovi, v. ass dr.sc. Ivana Tomi, docent Renata Peri, edukator dr.sc. Slavica Juka, red. prof. dr.sc. Mikro Gruji, red. prof. dr.sc. Branko Bakula, izv. prof.

14.

Komunikacijske vjestine 15. Osnove zdravstvene njege 16. Prva pomo i prakticna kirurgija DRUSTVENE ZNANOSTI 17. Zdravstvena psihologija 18. Higijena i socijalna medicina 19. Informatika 20. Engleski jezik I LJETNA PRAKSA 21. Strucna praksa

15+30+0~2 15+0+15~2 15+0+25~2

30+10+15~2 30+15+15~2 30+0+30~2, 5 0+40+0~2 0+0+225~3

dr.sc. Vera Danes, izv. prof dr.sc. Boris Hrabac, izv. prof. dr.sc. Brano Marki, red. prof. Damir Lucovi, ml. ass dr.sc. Izabela Danki, izv. prof. Mentori

R. broj

Naziv kolegija

Redpredavanja2007./08.

7

II. GODINA

III. P+S+V~ECTS 30+20+0~ 2, 5 25+15 +20~2, 5 25+10 +20~2, 5 25+15 +0~2, 5 30+15 +15~2 30+15 +15~2 20+15 +15~2 30+10 +0~2 30+10 +15~2 15+0 +10~2 15+0 +10~2 45+0 +135~8 IV. P+S+V~ECTS Nastavnik + asistent dr. Ljerka Ostoji, izv. prof. dr. Ljerka Ostoji, izv. prof. dr. Ljerka Ostoji, izv. prof. dr. Ljerka Ostoji, izv. prof. mr.sc. Vesna M. Damjanovi, predavac mr.sc. Vesna M. Damjanovi, predavac mr.sc. Vesna M. Damjanovi, predavac mr.sc. Vesna M. Damjanovi, predavac mr.sc. Meliha C. Dragisi, predavac mr.sc. Meliha C. Dragisi, predavac mr.sc. Meliha C. Dragisi, predavac mr.sc. Vesna M. Damjanovi, predavac dr. Bozo Ljubi, izv. prof. dr. Zdravko Troli, docent dr. Jerko Prli, ml. ass dr. Alen Latinci , ml. ass dr. Goran Moro, ml. ass FIZIOTERAPIJA 1. Fizioterapija u ortopediji 2. Fizioterapija u protetici i ortotici 3. Fizioterapija u traumatologiji 4. Fizioterapija u sportskoj medicini 5. Fizioterapija u kardiopulmologiji 6. Fizioterapija u reumatologiji 7. Fizioterapija u ginekologiji 8. Fizioterapija u pedijatriji 9. Fizioterapija u neurologiji 10. Fizioterapija u psihijatriji 11. Fizioterapija u gerijatriji 12. Fizioterapijske vjestine I KLINICKE ZNANOSTI 13. Ortopedija

25+15+0~1, 5

8 14.

SveucilisteuMostaru 25+15+0~1, 5 dr. Bozo Ljubi, izv. prof. dr. Jerko Prli, ml. ass dr. Alen Latincic, ml. ass dr. Goran Moro, ml. ass Mrsc Mladenka Naletili, v. predavac dr. Meliha eremida-Dragisi, ml. ass Mr. Vesna M. -Damjanovi, v, predavac dr. Zoran Vali, docent dr. Vladimir Ivancev, ml. ass dr. Zdenko Ostoji, izv. prof. dr.sc. Mustafa Hadziomerovi, v. predavac dr. Zarko Santi, izv. prof. dr.sc. Sreko Simi, red. prof. 40+15+0~1, 5 15+15+0~1, 5 25+5+0~1, 5 15+10+0~1, 5 dr.sc. Helena Skobi, v. predavac dr. Drazen Bosnjak, ml. ass dr.sc. Ivan Urli, izv. prof. dr. Ljubo Simi, red. prof. mr.sc. Dubravka Simi, ml. ass mr.sc. Jasna Zeljko, ml. ass dr. Desa Bilenjki, izv. prof.

Protetika i ortotika

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Sportska medicina Traumatologija Reumatologija Kardiopulmologija Ginekologija Neurologija Psihijatrija Dermatovenerologija Onkologija

20+10+0~1, 5 30+10+0~1, 5 30+15+0~1, 5 75+0+0~1, 5 30+15+0~1, 5

DRUSTVENE ZNANOSTI 24. Engleski jezik IZBORNI KOLEGIJI 25. Prehrana u sportu 26. Zdravstvena statistika

0+40+0~2

dr. Izabela Danki, docent

30+ 15+ 0~3 15+ 15+ 0~2

dr.sc. Ivo Curi dr. Zlatko Puvaci, red. prof. ,

Ljetna praksa 27. Strucna praksa

225~5

Redpredavanja2007./08.

III. GODINA

Semestar i broj sati R. broj Naziv predmeta V. VI. P+S+V~ECTS P+S+V~ECTS FIZIOTERAPIJA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sport osoba s 30 + 15 + 0~3 onesposobljenjem Fizioterapi. vjestine 30 + 0 +100~6 II Metode istrazivanja u fizioterapiji Management u 30 +15 + 0~3 fizioterapiji Klinicka praksa IV (diplomski rad) Osnove radne terapije 15 +20 +0~3 Fizikalna terapija Klinicka praksa III Principi rehabilitacije 0 + 0 + 330~7 30 + 0 + 0~3 dr. Zoran Vali, docent dr. Vladimir Ivancev, ml. ass mr.sc. Mladenka Naletili 30 + 45 +0~4 dr. Ana Marusi, red. prof. dr. Vlado Majstorovi, red. prof. 0 + 0 + 400~8 Mentori . mr.sc. Mladenka Naletili 40 +15 + 0~4 dr. Ljerka Ostoji, izv. prof. Edukatori mr.sc. Meliha Ceremida Dragisi, predavac 20 + 15 +0~3 dr. Ljerka Ostoji, izv. prof. Nastavnik + asistent

Fizioterapija u primarnoj zdr. zastiti KLINICKE ZNANOSTI 11. Odabrane teme iz neuroznanosti DRUSTVENE ZNANOSTI 12. 13. 14. 15. Ergonomija Bioetika Engleski jezik III 0 + 40 +0~3 15 + 0 +15~3

dr.sc. Helena Skobi, v. predavac

30 + 15 + 0~2 mr.sc. Vesna M. damjanovi, predavac 15 +15 +0~2 dr.sc. Simun Bilokapi, v. ass dr.sc. Izabela Danki, izv. prof. 15 +15 +0~2 dr.sc. Ivan Vasilj, docent

Zakonodavstvo u zdravstvu IZBORNI KOLEGIJ 16. 17. Osnove radiologije Palijativna skrb 30 + 0 +15~2

dr. Slobodan Kozul 15 + 15 +0~2 dr. Zarko Santi, izv. prof.

20

Studij medicinske radiologije

Dodiplomski sveucilisni studij radiologije

SveucilisteuMostaru

I. GODINA

R. broj Naziv kolegija I. II. P+S+V~ECTS P+S+V~ECTS Nastavnik + asistent RADIOLOGIJA 1. Radioloska propedeutika 2. Uvod u radiologiju 3. Radioloska oprema 4. 5. Radioloska anatomija 30+15+30~5, 5 i patologija 6. Radioloski rjecnik i norme 7. Film i obrada BAZICNE ZNANOSTI 8. Anatomija 9. Fizika 10. Fiziologija 11. Patofiziologija 12. Patologija 13. Medicinska mikrobiologija s parazitologijom 30+0+ 0~1, 5 45+ 0 +20~3 30+30+ 0~6, 5 60+15+ 15~4 30+0+15~3 30+15+15~3 30+5+10~3 Radiobiologija i zastita od zracenja

15+0+15~1, 5 dr. Mirko Miljko 45+0+ 0~2, 5 45+15+30~6 dr. Slobodan Kozul dr. Josip Maskovi, red. prof. dr. Miro Miljko, ml. ass Predrag Pehar, ing. rad. Ranko Slijepcevi, ing, rad Irena Kucanski, ing. rad. dr. Mladen Kolobari dr. Josip Maskovi, red. prof dr. Miro Miljko, ml. ass dr. Mladen Kolobari, ml. ass dr. Slobodan Kozul, ml. ass dr. Andrea Kordi, ml. ass dr. Miro Miljko dr. Mladen Kolobari dr. Ljerka Ostoji, izv. prof. dr. Zoran Primorac, izv. prof. dr. Jadranka Tocilj, red. prof. dr.sc. Bozo Bota, izv. prof dr. Ivan Selak, red. prof. dr.sc. Zrinka Vidovi, docent dr. Svjetlana Radovi, v. ass dr.sc. Ivana Tomi, Renata Peri, edukator mr.sc. Maja Ostoji, v. predavac

45+0+ 20~3

30+0+20~3

14.

Redpredavanja2007./08. 45+15+15~3

dr. Zoran Primorac, izv. prof.

2

Fizika zracenja i elektronika DRUSTVENE ZNANOSTI 15. Engleski jezik 16. Informatika IZBORNI KOLEGIJ 17. Zdravstvena statistika 18. Tjelesna kultura LJETNA PRAKSA 19. Strucna praksa 30+0+30~2, 5

0+30+ 0~1, 5

Jadranka Simunovi, prof. , predavac dr. Milenko Obad, red. prof.

10+10+30~1, 5 dr. Zlatko Puvaci, red. prof. 0+0+6 0~2 Karlo Dzeba, prof. , predavac 0+0+300~4 Mentori

22

SveucilisteuMostaru

II. GODINA

R. broj Semestar i broj sati Naziv predmeta P+S+V RADIOLOGIJA 1. Radiografija skeleta 2. Konvencionalne radioloske metode 3. Teorija slikovnog prikaza 4. Racunala u radiologiji 5. Digitalna substrakciona angiografija 6. Magnetna rezonanca 7. Kontrastna sredstva KLINICKE ZNANOSTI 8. Farmakologija 9. Interna medicina 10. Kirurgija 11. 12. Zdravstvena njega Anestezija reumatologija i intenzivno lijecenje DRUSTVENE ZNANOSTI 13. Engleski jezik 14. Zdravstveno pravo i etika 15. Zdravstvena psihologija IZBORNI KOLEGIJI 16. Higijena sa preventivnom medicinom 17. Multiplanarni prikaz LJETNA PRAKSA 18. Strucna praksa 60+30+105~11, 5 III. IV. P+S+V dr. Josip Maskovi, red, prof. 50+10+60~6 60+15+30~6 25+0+50~5, 5 15+15+30~2, 5 15+10+40~2 dr. Josip Maskovi, red, prof. dr. Mirko Miljko dr. Liana Kambi Sapunar, docent dr. Josip Maskovi, red, prof. dr. Mirko Miljko dr. Mladen Kolobari dr. Mladen Boban, red. prof. dr. Mladen Mimica, izv. prof. dr. Vladimir Simunovi, red. prof. dr. Mirko Gruji, red. prof. dr. Branko Bakula, izv. prof. Nastavnik + asistent

15+15+0~1, 5 30+15+0~2, 5 30+0+30~3, 5 15+15+35~1, 5

30+0+30~3, 5 20+0+35~2

30+15+0~1, 5

0+30+0~1, 5 30+15+0~2 15+0+15~1, 5 15+0+30~1, 5 0+0+300~4

Jadranka Simunovi, prof dr. Ljubo Zovko, red. prof. dr. Vera Danes, izv. prof. mr.sc. Jelena Ravlija, v. predavac dr. Mladen Kolobari Mentori

Redpredavanja2007./08.

2

III. GODINA

R. broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Semestar i broj sati Naziv predmeta Nuklearna medicina Radioterapija i onkologija Ultrazvucna dijagnostika Intervencijska radiologija Modifikacije radioloske metoda Nove tehnologije racunala Management u radiologiji Kompjuterske radioloske metode Kontrola ureaja i procesa III. IV. P+S+V 90+0+90~10 P+S+V dr. Mladen Mimica, izv. prof. dr. Radoslav Loncar 90 + 0 + 90~7 dr. Desa Bilenjki, izv. prof. 25 + 0 + 30~2 dr. Slobodan Kozul 20 + 0 + 25~2 30 +10 + 0~2 60 + 0 + 30~3, 5 30 +15 + 0~3 90+0+120~10 30 + 0 +15~4 500~5 dr. Josip Maskovi, red. prof. dr. Josip Maskovi, red. prof. dr. Liana Kambi Sapunar dr. Vlado Majstorovi, red. prof. dr. Liana Kambi Sapunar dr. Slobodan Kozul Mentori Nastavnik + asistent

Izrada diplomskog rada DRUSTVENE ZNANOSTI 11. 12. Engleski jezik 0+30+0~3 15 + 0 +15~1, 5 15 + 15 +0~1, 5 IZBORNI KOLEGIJ Nuklearno-med. instrumentacija 13. Planiranje u radioterapiji 14. Znanstveni rad i istrazivanje LJETNA PRAKSA 15. Strucna praksa

Jadranka Simunovi, prof dr. Radoslav Loncar, ml. ass dr. Desa Bilenjki, izv. prof. 20 + 0 +15~1, 5 dr. Ana Marusi, red. prof.

0 + 0 +300~4

Mentori

Studenti na izvanrednom studiju moraju odslusati najmanje 55 % predavanja, seminara i vjezbi.

2

SveucilisteuMostaru

POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA

Redoviti profesori: dr.sc. sc. Ljubo Simi dr.sc. sc. Mirko Gruji dr.sc. sc. Zlatko Puvaci dr.sc. sc. Ivan Selak dr.sc. sc. Sreo Simi dr.sc. Vlado Majstorovi dr.sc. Miljenko Brki dr.sc. Nedjeljka Gajanovi dr.sc. Filip Culo dr.sc. Jadranka Tocilj dr.sc. Josip Maskovi dr.sc. Mira Jadri Winterhalter dr.sc. Dragica Bobinac dr.sc. Ivan Urli dr.sc. Matko Marusi dr.sc. Ana Marusi dr.sc. Ilija Kuzman dr.sc. Slavica Juka dr.sc. Milenko Obad dr.sc. Vlado Petric dr.sc. Zdravko Mandi dr.sc. Branko Bakula dr.sc. Bozo Bota dr.sc. Boris Hrabac dr.sc. Zoran Primorac dr.sc. Anelko Vrca dr.sc. Ljerka Ostoji dr.sc. Vladimir Simunovi dr.sc. Vera Danes dr.sc. Zdenko Ostoji dr. sc Zarko Santi dr.sc. Mladen Mimica dr.sc. Ante Kvesi dr.sc. Izabela Danki dr.sc. Mladen Boban

Docenti: dr.sc. Zrinka Vidovi dr.sc. Zdravko Troli dr.sc. Svjetlana Radovi dr.sc. Zoran Vali dr.sc. Josip Vincelj

Izvanredni profesori: dr.sc. Brane Marki dr.sc. Bozo Ljubi

Redpredavanja2007./08. 2 dr.sc. Jozo Vasilj Karlo Dzeba, prof dr.sc. Ivan Vasilj Jadranka Simunovi , prof. dr.sc. Monika Tomi mr. Boris Maslov dr.sc. Dragan Babi mr.sc. Meliha Ceremida Dragisi dr.sc. Darinka Sumanovi mr.sc. Vesna Miljanovi Damjanovi Glamuzina dr.sc. Milenko Bevanda

Visi asistenti: Visi predavaci: dr.sc. Helena Skobi mr.sc. Josip Skutor dr.sc. Mustafa Hadziomerovi dr.sc. Zvonko Soce dr.sc. Ivan Vasilj mr.sc. dr. Sonja Kalauz mr.sc. Nada Prli mr.sc. Stjepan Bogut dr.sc. Jelena Ravlija mr.sc. Nada Spasojevi dr.sc. dr. Ivo Curi dr.sc. dr. Ivana Tomi Radivoj Jadri

Asistenti: mr.sc. Nada Spasojevi mr.sc. Dubravka Simi mr.sc. Vajdana Tomi

Predavaci: prim. dr. Zdravko Pandza mr. Maja Ostoji

Mlai asistenti: dr. Miro Miljko dr. Slobodan Kozul

2

SveucilisteuMostaru

dr. Mladen Kolobari mr.sc. Dijana Zelenika dr. Radoslav Loncar 7. dr. Teo Tomi dr. Jerko Prli dr. Alen Latinci dr. Jadranka Nikoli dr. Goran Moro mr. ph. Boris Vidovi dr. Zoran Karlovi Damir Lucovi Jelena Brki dr. Irena Sesar dr. Zeljka Tomi dr. Darko Knezevi dr. Nevenka Planini dr. Violeta Glamoclija dr. Mladenka Naletili dr. Vladimir Ivancev dr. Mladen Kolobari dr. Slobodan Kozul dr. Andrea Kordi dr. Zdrinko Brekalo dr. Jasna Zeljko Snjezana Curi Davorin Kozomara

Strucni suradnik: Nevenka Jeli, ing.

Edukatori: Zrinka Boskovi, v. m. s. Mira Colakovi, v. m. s. Ivanka Krtali, visa med. sestra Renata Peri, dipl. med. sestra Olivera Peri, dipl. med. sestra Anita Peri, dipl. med. sestra Marinka Milinkovi, dipl. med. sestra Marija Drljevi, dipl. med. sestra Slavica Mikuli, dipl. med. sestra Zana ubela, dipl. med. sestra Neda Ani, dipl. med. sestra Zdenka Zovko, v. laborant Ljerka Skrbina, dipl. med. sestra Kristina Pehar, dipl. med. sestr Boris Kovac, dipl. med. tehnicar Ruzica Marijanovi, dipl. med. sestra Marijana Glibi, dipl. med. sestra Iva Kraljevi, dipl. med. sestra Nina Mihi, dipl. med. sestra Anka Zelenika, dipl. med. sestra Ranko Slijepcevi, inzenjer radiologije

Redpredavanja2007./08. Irena Kucanski, ing radiologije Predrag Pehar, ing radiologije Mirela Majstorovi, dipl. fizioterapeut Vanda Zovko Omeragi, dipl. fizioterapeut Marin Brajkovi, ing. radiologije Marija Dadi, dipl. med. sestra Marinka Knezovi, dipl. med. sestra Jagoda eski, dipl. med. sestra Andrijana Bozi, dipl. med. sestra Zorica Zadro, dipl. med. sestra Ivona Ljevak, dipl. med. sestra Monija Bosnjak, dipl. med. sestra Julijan Culjak, dipl med. tehnicar Amela Pervan, dipl. med. sestra

27

DJELATNICI

Snjezana Jurilj, Zeljka Kljajo, Sanda Mandi, Mirela Majstorovi, Zeljka Zovko, Josip Simi i Katarina Ramljak.

INSTITUTI

0

SveucilisteuMostaru

EKONOMSKI INSTITUT

Ravnatelj: Adresa: Telefon: dr.sc. Marko Silj, izv. prof. Ulica Matice hrvatske b. b. , 88000 Mostar + 387 36 316 597

Ekonomski institut osnovan je Odlukom Sveucilista u Mostaru br. 0l-690/94, 8. studenog 1994. godine. Djelatnost je Instituta: - gospodarski razvoj, makroekonomska istrazivanja i meunarodno-ekonomski odnosi, - razvoj, organizacija, ekonomika i investicije poduzea, - razvoj informacijskih sustava i informacijska djelatnost poduzea, - izrada investicijskih programa, studija, analiza, elaborata i ekspertiza, - ocjena investicijskih projekata, - procjena vrijednosti tvrtke, - controlling izrada feasibility studija, - primjena znanstvenih dostignua u rjesavanju konkrentnih zadaa u gospodarstvu, - vjestacenje za potrebe poduzea, - izdavacka djelatnost (casopisi, knjige i dr. ), - javna prezentacija rezultata znanstvenih istrazivanja, - organiziranje tecajeva, okruglih stolova, seminara i znanstvenih skupova. Na Ekonomskom je fakultetu 1983. godine osnovan Centar za ekonomska istrazivanja koji je radio sve do rata, 1992. godine. Centar nije imao status pravne osobe, nego je djelovao u sastavu Fakulteta. Centar je uspjesno realizirao 15 znanstvenih projekata, od kojih su najznacajniji: Kompjutorizacija Regionalnog medicinskog centra u Mostaru, Plan

Redpredavanja2007./08.

kompjutorizacije "Hepoka" u Capljini i mogunost zaposljavanja supstitucijom uvoznih rezervnih dijelova u tekstilnoj industriji. Ekonomski institut nastavlja rad Centra za ekonomska istrazivanja kao samostalna ustanova, a djelatnici Ekonomskog fakulteta ukljuceni su u njegov rad. Institut je ve uradio nekoliko znanstvenih projekata i afirmirao se u znanstvenom istrazivanju.

2

INSTITUT ZA GRAEVINARSTVO

Ravnatelj: Adresa: Telefon/faks: dr.sc. Tomislav Ivankovi, visi znanstveni suradnik Ulica kralja Zvonimira 14, 88000 Mostar + 387 36 321 498

SveucilisteuMostaru

Odlukom Senata Sveucilista u Mostaru utemeljen je Institut za graevinarstvo, listopada 1994. Institut je zapoceo svoje djelovanje kao ambiciozna znanstvenoistrazivacka institucija. Organizacijski je ustrojen u vise zavoda: Zavod za betonske i zidane konstrukcije, Zavod za geotehniku, Zavod za hidrotehniku, Zavod za organizaciju graenja, Zavod za prometnice i Zavod za zgradarstvo. Institutska tijela su: - Upravno vijee - Znanstveno vijee. Institut obavlja poslove za narucitelja na osnovi ugovora koji za Institut potpisuje ravnatelj. U Institutu za graevinarstvo obavlja se znanstvenoistrazivacka i obrazovna djelatnost: - znanstvenoistrazivacki rad u podrucju graevinarstva u sljedeim disciplinama: geotehnika, graevni materijali, hidrotehnika, nosive konstrukcije, organizacija graenja, prometnice s prometnom tehnikom i tehnicka mehanika; - ispitivanje i atestiranje materijala, konstrukcija, objekata, zastitnih sustava, tla, ureaja za ispitivanje i proizvodnih postupaka; - rad na unapreivanju ope, tehnicke i autonomne regulative u graevinarstvu i drugim podrucjima u kojima je potrebno poznavanje graevne struke;

Redpredavanja2007./08. - istrazivanje iz svih podrucja geoznanosti za potrebe graevinarstva; - obavljanje strucnog nadzora nad graenjem objekata; - kontrola tehnicke dokumentacije glede stabilnosti, sigurnosti, funkcionalnosti, fizikalnih svojstava i ekonomicnosti; - konzalting i inzenjering u graevinarstvu, ekologiji, ureenju prostora i tehnicke opreme; - provjera i ocjena podobnosti organizacija koje izvode aktivnosti s obzirom na sigurnost, kvalitetu i funkcionalnost graevnih objekata; - voenje projekata od ideje do realizacije; - izrada tehnicke dokumentacije: izrada projekata, projektnih zadataka, natjecajnih elaborata, studija, prostornih planova i podloga za projektiranje; - ispitivanje kvalitete povrsinskih i podzemnih voda, mora i otpadnih voda; - promatranje konstrukcija i objekata; - istrazivanje za potrebe vodnih resursa; - vjestacenja iz oblasti graevinarstva; - izrada, testiranje, tumacenje i primjena kompjutorskih programskih paketa; - izdavacka djelatnost strucne i znanstvene literature, te referentnih informacija iz baze podataka; - stvaranje i voenje registra objekata i infrastrukture, te praenje graevnog stanja, stanja eksploatacije i stanja odrzavanja; - razvijanje interdisciplinarnih djelatnosti potrebnih za razvoj i unapreivanje graevinarstva; - proizvodnja specijalnih materijala i izvoenje specijalnih radova u graevinarstvu; - izvoenje detaljnih geoloskih istrazivanja u graevinarstvu; - izrada prototipova i serija mjernih ureaja u graevinarstvu; - konzultacije i osiguranje kvalitete tehnicke opreme objekata; - izrada i uvoenje programa osiguranja kvalitete; - osnivanje, financiranje i upravljanje drugim poduzeima; - prijepis i umnozavanje tehnicke dokumentacije; - izdavanje publikacija.

SveucilisteuMostaru

Najznacajniji su projekti Instituta za graevinarstvo: - izvoenje pripremnih radova za istrazivanje u dovodnom tunelu HE Rama; - izvoenje videoendoskopskih ispitivanja u dovodnom tunelu HE Rama; - izvoenje Sonic Integrity Testa na oblozi tunela HE Rama; - izvoenje refrakcijsko-seizmickog ispitivanja u dovodnom tunelu HE Rama; - izrada projektne dokumentacije za sanaciju dovodnog tunela i cvorista vodostana HE Rama; - izvoenje instrumentalno-geoloskih snimanja i izrada inzenjersko-geoloskih profila; - istrazivanje stanja obloge vertikalnog okna vodostana HE Rama; - istrazivanje stabilnosti padine vodostana HE Rama; - analiza i ocjena vodoopskrbnog podsustava "Rades" u okviru vodoopskrbe mostarske kotline; - hidraulicni proracun s tehnickim izvjesem za Idejni projekt razvodne mreze za naselja Cim, Ilii i Vihovii.

Redpredavanja2007./08.

INSTITUT ZA HRVATSKI JEZIK, KNJIZEVNOST I POVIJEST

V. d. ravnatelja: dr.sc. Ivica Sarac

Predsjednik upravno vijea Instituta: dr.sc. Ljubomir Zovko, red. prof. ul. Matice hrvatske b. b. 88 000 Mostar Upravno vijee Instituta: (Rjesenje o imenovanju clanova Upravnog vijea Instituta za hrvatski jezik, knjizevnost i povijest ur. broj:01-632/03 od 1. 7. 2003. godine) 1. dr.sc. Mladen Bevanda 2. dr.sc. Simun Musa 3. dr.sc. Ivica Sarac 4. dr.sc. Marko Samardzija 5. dr.sc. Ljubomir Zovko Predsjednik Upravnog vijea Instituta: dr.sc. Ljubomir Zovko, red. prof. Adresa: ul. Matice hrvatske bb, 88 000 Mostar Adresa:

Djelatnost Instituta za hrvatski jezik, knjizevnost i povijest:

Djelatnost Instituta je znanstvenoistrazivacki rad iz podrucja hrvatskog jezika, knjizevnosti i povijesti, te organiziranje znanstvenih tribina i skupova, kao i izdavacka djelatnost s tim u vezi. Institut je, zajedno s Odjelom za hrvatski jezik i knjizevnost Filozofskog fakulteta Sveucilista u Mostaru, organizator ve tradicionalnih Mostarskih dana hrvatskog jezika.

INSTITUT ZA LATINITET

V. d. ravnatelja: Upravno vijee:

SveucilisteuMostaru

akademik, prof. ddr. Serafin Hrkac akademik, prof. dr. Darko Novakovi akademik, prof. dr. Vladimir Premec dr.sc. Pavao Knezovi, red. prof. mr.sc. Ivan Kraljevi

Predsjednik upravnog vijea Instituta: Tajnik Instituta: Adresa:

dr.sc. Pavao Knezovi, red. prof. mr.sc. Ivan Kraljevi ul. Matice hrvatske b. b. 88 000 Mostar

Djelatnost Instituta za latinitet: Djelatnost Instituta za latinitet je pronalazenje, sakupljanje i proucavanje latinisticke (rukopisne i tiskane) grae i njezino prezentiranje. U predstojeem razdoblju Institut za latinitet planira sljedee aktivnosti: - napraviti popis rukopisne bastine na latinskom jeziku u arhivima i knjiznicama Bosne i Hercegovine - izdati manuskript rjecnika latinsko-talijansko-hrvatskoga fra Ljudevita Lalia ­ Dictionarium in quo verba latina italice et illyrice redduntur p. Ludovici Lalich de Ruzichi in Hercegovina (radi se o najstarijemu rjecniku takve vrste na podrucju Bosne i Hercegovine) - izdavanje rukopisa Latinske gramatike (Grammatica Latina) fra Marijana Jakovljevia starijeg i Latinske sintakse (Syntaxis Latina) fra Marijana Jakovljevia mlaega (Banjalucaninâ) - objaviti rukopisna djela Nikole Modruskog (15. stoljee) - transkribirati i tiskati dnevnik pisan na latinskom jeziku direktora Travnicke isusovacke gimnazije (p. Brandisa) 1880-1916. godine.

Redpredavanja2007./08.

7

INSTITUT ZA STROJARSTVO

Ravnatelj: Djelatnik u racunovodstvu: Adresa: Telefon: red. prof. dr.sc. Simun Bogdan, dipl. ing. Jasna Mihalj Ulica Matice hrvatske b. b. , 88000 Mostar + 387 36 317 812

Institut za strojarstvo osnovan je Odlukom Senata Sveucilista u Mostaru ur. broj 01-700/94, 10. studenog 1994. Sudska je registracija izvrsena 27. sijecnja 1995. Rjesenjem Viseg suda u Mostaru ur. broj 5-16/95.

UPRAVNO VIJEE

prof. dr.sc. Vlado Prusina, dipl. ing. , predsjednik mr.sc. Miroslav ori, dipl. ing. red. prof. dr.sc. Vlado Majstorovi, dipl. ing prof. dr.sc. Zdravko Loncar, dipl. ing

DJELATNOSTI INSTITUTA

Fundamentalna, razvojna i primijenjena istrazivanja iz oblasti strojarstva.

Ispitivanja proizvoda, strojeva, mehanizama, zrakoplovnih konstrukcija, hidraulicnih i pneumatskih instalacija, strojne opreme u rudarstvu i procesnoj industriji, triboloskih pojava, staticke i dinamicke nosivosti metalnih konstrukcija i dijelova, mehanickih karakteristika materijala, postrojenja za termotehniku i termoenergetiku, buke i vibracija, uravnotezenosti rotora, strojeva i mehanizama, opruga, sudova pod tlakom, tehnologicnosti dijelova i proizvoda, pogodnosti proizvoda za automatsku montazu, efektivnosti i djelotvornosti proizvodnih sustava, strukture materijala, gromobranskih instalacija, statickog elektriciteta.

8

SveucilisteuMostaru

Izdavanje certifikata i atesta za zavarivace, postupke zavarivanja, strojeve, proizvode, mehanizme, materijale, zavarivacku opremu, hidraulicne i pneumatske instalacije, sudove pod tlakom, manometre, nove proizvode strojarstva, transportna sredstva, dizalice, motorna vozila, prikljucna vozila, specijalna vozila, tehnoloske i proizvodne procese, bazdarenje vaga, homologaciju dijelova i kompletnih proizvoda. Projektiranje tvornica, alatnica, skladista, strojeva, dizalica, transportnih sredstava, automatskih linija, noseih metalnih konstrukcija, energetskih strojeva i ureaja, pogona za odrzavanje, strojne opreme u rudarstvu i procesnoj industriji, informacijskih sustava, pribora i alata za obradu metala, postrojenja i instalacija kompleksnih objekata za termotehniku i termoenergetiku, tehnoloskih i proizvodnih procesa. Konstruiranje i izrada alata i pribora za obradu materijala odvajanjem cestica, alata i pribora za obradu deformiranjem, specijalnih mehanizama, alata za brizganje, dijelova za razlicite proizvode iz strojogradnje, specijalnih alata. Izrada investicijskih elaborata. Nadzor u montazi, kontrola i superkontrola svih objekata iz oblasti strojarstva. Revizija projektne, konstruktivne, tehnoloske i investicijske dokumentacije, idejnih i izvedbenih projekata. Istrazivanje i razvoj novih proizvoda, organizacijskih struktura, tokova materijala, tehnoloskih i proizvodnih procesa, novih tehnologija. Mjerenja duzina, oblika, puta, brzine, ubrzanja, temperature, protoka, sila, deformacija, pritiska, buke i vibracija, bazdarenja vaga. Pregled mjerila, mjernih instrumenata, posuda pod tlakom, dizalica, motornih vozila, transportnih sredstava i strojne opreme. Jednokratno ispitivanje motora i motornih vozila, remont motornih vozila sireg zahvata, zamjena motora i sasije, ukucavanje brojeva motora i sasije, adaptiranje motornih vozila iz jednog tipa u drugi, utvrivanje tehnickih karakteristika motornih i prikljucnih vozila, sastavljanje vozila iz standardnih dijelova, ispitivanje motornih vozila za prijevoz opasnih tvari prema ADR propisima, obuka vozaca za prijevoz opasnih tvari, bazdarenje tahografa. Standardi i zastita na radu, izrada standarda iz oblasti strojarstva, osposobljavanje kadrova i izrada elaborata sa stajalista zastite na radu i zastite od pozara. Racionalizacija tehnoloskih i proizvodnih procesa, u oblasti kontrole, unutarnjeg transporta, tokova materijala, rasporeda radnih mjesta.

Redpredavanja2007./08. Seminari za operatore na racunalu, operatore i programere NC i CNC strojeva, rukovaoce NC i CNC strojeva, operatore na grafickim stanicama. Tecajevi iz strojarstva prema zahtjevima, strucno usavrsavanje kadrova strojarske struke. Organiziranje savjetovanja, simpozija i sajmova. Sudjelovanje na savjetovanjima i simpozijima. Izdavanje publikacija.

0

PRAVNI INSTITUT

v. d. ravnatelja: Adresa: Telefon:

SveucilisteuMostaru

dr.sc. Ljubomir Zovko Ulica Matice hrvatske b. b. , 88000 Mostar + 387 36 314 810

Pravni institut osnovan je Odlukom Senata Sveucilista u Mostaru, broj AI-6-4, 11. sijecnja 1996. godine.

DJELATNOST INSTITUTA

Djelatnost Instituta je znanstvenoistrazivacki rad u oblasti pravnih i njima srodnih drustvenih znanosti (povijesnopravnih, politikoloskih i socioloskih). Osim istrazivanjem iz prethodnog stavka Institut e se baviti i sljedeim djelatnostima: - izrada studija i analiza iz oblasti prava i srodnih drustvenih disciplina; - izdavanje znanstvenih i strucnih publikacija i udzbenika; - istrazivanje i objavljivanje rezultata istrazivanja ljudskih prava i sloboda; - organiziranje i odrzavanje znanstvenih skupova, strucnih tecajeva i seminara; - visokostrucna pravna izobrazba pravnih kadrova: - ustrojavanje i voenje knjiznice i odgovarajue dokumentacije; - suradnja s drugim slicnim institucijama u zemlji i inozemstvu (izrada projekata, formiranje zajednickih strucnih timova i sl. ); - obavljanje i drugih poslova koji su u svezi s temeljnim djelatnostima.

VRHBOSANSKA KATOLICKA TEOLOGIJA SARAJEVO TEOLOSKI INSTITUT MOSTAR*

Predstojnik: Zamjenik predstojnika: Tajnica: Adresa: Tel. /Faks: E-mail: dr.sc. don Ante Pavlovi mr.sc. don Jozo Cirko Ljiljana Dreznjak, pravnica Teoloski institut Mostar, Ulica Nikole Subia Zrinskog 7, 88 000 Mostar +387/ 36/ 326 690; teoloski. institut. [email protected] net. ba

Redpredavanja2007./08.

Teoloski institut visokoskolska je ustanova Katolicke Crkve u Hercegovini sa sjedistem u Mostaru. Ustanovio ga je Biskupski ordinarijat u Mostaru 24. 10. 1987. kao podrucni studij Vrhbosanske katolicke teologije u Sarajevu. Program, statut i rad Instituta utemeljeni su na dokumentima Katolicke Crkve i Svete Stolice o katolickim sveucilistima i odgoju: Sapientia christiana, Ordinationes, Nota illustrativa i Normativa per l'Istituto Superiore di scienze Religiose. Statut su odobrili 18. studenoga 1991. god. nadbiskup Vinko Pulji, veliki kancelar Vrhbosanske teologije i mons. Pavao Zani, biskup hercegovackih biskupija. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BiH u Sarajevu verificiralo je Institut 5. prosinca 1991. , na temelju clanka 17. Zakona o univerzitetu, kao visokoskolsku ustanovu Vrhbosanke katolicke teologije s nastavnickim odsjekom u trajanju od cetiri godine (osam semestara) dodiplomskog studija. Kontinuitet pravne osobe Vrhbosanskoj katolickoj teologiji ­ Teoloski institut Mostar potvren je 18. 1. 2006. upisom u Registar za Katolicku Crkvu u BiH kod Ministarstva pravde BiH. Teoloski institut u Mostaru u skladu s Bolonjskim procesima i uputama Kongregacije za katolicki odgoj pri Svetoj Stolici, uvodi akademske godine 2007. /2008. redoviti petogodisnji filozofsko-teoloski i religijsko-pedagoski dodiplomski studij (3+2), sa stjecanjem diplome s naslovom: magistar (master) religiozne pedagogije i katehetike.

Teoloski institut Mostar, kao crkvena visokoskolska ustanova, djeluje samostalno i formalno nije u sastavu Sveucilista.

*

KRATKA POVIJEST TEOLOSKOG INSTITUTA

2

SveucilisteuMostaru

Osnutkom Teoloskog instituta u Mostaru, nastavljeno je katolicko visoko skolstvo u Hercegovini i to na tradiciji Vrhbosanke katolicke teologije, koja je osnovana u Travniku 1890. god. i najstarija je visokoskolska ustanova u Bosni i Hercegovini koja je od osnutka uspostavila i strogo primjenjivala nacela i pravila sveucilisnoga studija. Njezina se posebnost, u odnosu na mlaa teoloska ucilista u BiH, ocituje u tome sto od pocetka ima istovjetan program s programom bogoslovnih fakulteta u austro-ugarskoj monarhiji i sto upisuje samo ucenike sa svjedodzbom "velike mature". Time je katolicko visoko skolstvo u BiH utrlo put osnivanju drugih fakulteta i nastajanju sveucilista u BiH. Teoloski institut Mostar takoer, uvazavajui nove crkvene i drustvene okolnosti i potrebe u BiH, uspostavlja poveznicu s Franjevackom teologijom koja je pocela djelovati 1895. u Mostaru. Ono sto povezuje bogatu i slavnu visokoskolsku crkvenu i katolicku tradiciju u BiH s potrebama sadasnjeg povijesnog razdoblja jest trajna briga Katolicke Crkve, koja evaneoski navijesta i promice cjelovito covjekovo ostvarenje, otkupljenje i spasenje, da izgrauje i cuva vjerski i kulturni identitet hrvatskoga katolickog naroda i da promice zdravi duh ekumenizma, dijaloga i postovanja meu ljudima, narodima, religijama i kulturama u BiH. Zato Teoloski institut, u sklopu sveucilisnoga studija, povezuje neodvojive stvarnosti kao temeljne i nezaobilazne odrednice covjeka, njegove egzistencije i povijesti: vjera - znanost - obrazovanje - kultura. To poslanje Crkve jos u vrijeme komunistickoga rezima, kao i potrebu kvalitetne teoloske izobrazbe vjernika laika u Crkvi, providonosno je osjetio pokojni biskup Pavao Zani osnivajui Teoloski institut u Mostaru. Time je Katolicka Crkva u Hercegovini prepoznala znakove vremena, provodila je nauk i smjernice Drugog vatikanskog sabora o poslanju vjernika laika u Crkvi i drustvu i pocela je raditi na formaciji kvalificirana katolickog laikata. Teoloski institut dobiva zadau da vjernicima laicima, u skladu s njihovim polozajem u Crkvi, pruzi znanstveno i dublje upoznavanje krsanske misli i vjere, Svetog pisma, teologije i tradicije Crkve i tako ih priprema za preuzimanje razlicitih oblika sluzenja u Crkvi i drustvu. U skladu s tom zadaom, ova ustanova izvodi redoviti program dodiplomskog filozofsko-teoloskog i religijsko-pedagoskog studija te promice znanstveni i visokostrucni rad na podrucju vjerskoga odgoja i obrazovanja i duhovno-religiozne kulture. Zavrseni studenti cetverogodisnjeg programa studija dobivaju diplomu profesora vjeronauka ­ diplomiranog katehete, a studenti petogodisnjeg studija

Redpredavanja2007./08. prema Bolonjskom dokumentu stjecu diplomu magistra struke te mogu djelovati na razlicitim podrucjima crkvenog i drustvenog zivota: u osnovnim i srednjim skolama, na podrucju kulture, u tiskovnim i elektronskim medijima, u crkvenim i drustvenim socijalnim ustanovama, pri vojci i u politici. Teoloski institut ima teske i svijetle trenutke. Komunisticka ga je vlast odmah po osnutku 1987. zabranila. Nakon godinu dana uporne borbe oko prava Crkve na otvaranje ovakvih ustanova, on pocinje 1988. raditi u katedralnim prostorijama u Mostaru. Upisuje se preko 100 studenata. U proljee 1992. , zbog nametnuta rata i agresije, rad je obustavljen dvije godine. Studenti su se rasprsili. Trojica su poginuli kao branitelji domovinskog rata. Sluzbu predstojnika Instituta vrse: dr.sc. Ante Komadina (1987. ), dr.sc. Mijo Bosanki (1991. ), dr.sc. Tomo Vuksi (1991. -1994. ) i dr.sc. Ante Pavlovi (1988. -1990. i 1994. do danas). Poslije rata nastava se odrzava u prostorima Sveucilista u Mostaru. Studenti na Institut dolaze iz svih katolickih biskupija u BiH. Biskup dr. Ratko Peri zdusno podupire i materijalno uzdrzava rad Instituta i dodjeljuje mu 2000. god. prostorije u crkvenoj zgradi u ulici N. Subia Zrinskog u Mostaru. Na njemu predaje preko 30 sveucilisnih nastavnika i profesora teologije, Svetog pisma, filozofije i drugih humanistickih znanosti iz Mostara, Sarajeva, Banjaluke, Splita i Dubrovnika. Uz nastavni program, Institut se bavi izdavastvom te planira pokrenuti istrazivanja povijesno-crkvenog zivota Crkve u Hercegovini. U edicijama "Acta et studia" i "Verbum" tiskao je 7 knjiga. Urednik je dr. Bozo Goluza. Profesori Institut objavljuju svoje knjige i u izdanju Crkve na kamenu te u privatnim nakladama. U razdoblju od 1994. do 2006. diplomu profesora vjeronauka ­ diplomiranog katehete dobilo je 140 studenata koji ve rade kao vjeroucitelji u osnovnim i srednjim skolama u BiH i RH, u kulturi i medijima te na razlicitim podrucjima crkvenog i drustvenog zivota u Bosni i Hercegovini

SveucilisteuMostaru

PROGRAM STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2007/2008.

ZA DOBIVANJE NASLOVA MAGISTAR (MASTER) RELIGIOZNE PEDAGOGIJE I KATEHETIKE U svakom semestru potrebno je upisati 30 ECTS bodova, godisnje 60, prema shemi »Obvezatni predmeti« za doticnu godinu. Izborne predmete studenti nacelno biraju unutar ponude »Izborni predmeti« za odgovarajuu godinu.

Redpredavanja2007./08.

I. GODINA STUDIJA

Obvezatni predmeti: po semestrima, tjednim nastavnim satima i broju ECTS bodova

L.Petrovi L.Petrovi M.Josipovi M.Josipovi S.Gale A.Komadina A.Komadina J.Cirko J.Cirko J.Cirko M.Kresi B.Goluza A.Brajko M.Kresi I.Drmi M.Kresi KCP0 KZP02 KZP0 KFL0/7 KFL0 KFL02 KFL0 KFL0 KFT0 KFT0 KSZ02 KSZ0 KNZ0 KKL02 KCP0 Povijestfilozofije:stariisrednjivijek Uvodifilozofijuilogika Filozofskaepistemologija Ontologija Kozmologija Znanostoreligijama Povijestinaukislama OpiuvoduSvetopismo UvodiegzegezaSZ-a:Petoknjizjeipovijesneknjige UvodiegzegezaNZ-a:SinopticiiDjelaap. UvodumisterijKristaipovijestspasenja Opacrkvenapovijest Osnovelatinskogajezika Opametodologijasaproseminarom Hrvatskijezik Tjelesnaizdravstvenakultura Proseminarizmetodologije Izbornipredmet Izbornipredmet Izbornipredmet 2- 2-2 2-2 0-0 0-0 2- 0-0 2- - 0-0 2- - 2-2 -2 2-2 2-0 0-0 -2 0-0 2-2 2- 0-0 0-0 2- 2- 0-0 2- 0-0 0-0 -, 0-0 - 2-2 -2 2-2 2-0 - 0-0 2-2 0-0

Izborni predmeti:

M. Kresi J. Cirko TCP04 Starokrsanska arheologija Biblijska arheologija Islam u nasim krajevima 1-2 2-2 0-0 0-0 0-0 0-0 2-2 2-2

Uvjeti upisa u II. godinu: polozeni obvezatni predmeti iz I. godine, s tim da se u II. godinu mogu prenijeti, uz izborne predmete, obvezatni predmeti u vrijednosti od 6 ECTS bodova.

SveucilisteuMostaru

II. GODINA STUDIJA

Obvezatni predmeti:

L.Petrovi S.Gale M.Josipovi S.Gale A.Brajko P.Jurisi J.Cirko K.Visaticki B.Odobasi A.Pavlovi T.Knezevi T.Knezevi B.Goluza D.Filipovi KFL08 KFL0 KFL0 KFL0 KPK KPK2 KSZ0 KNZ0/2 KSZ0 KFT0 KLT0 KLT02 KCP02 KLT0 Povijestfilozofije:mod.isuvr.doba Etika Filozofskaantropologija Teodicija Opapedagogija Didaktika UvodiegzegezaSZ-a:Prorociimudrosnispisi UvodiegzegezaNZ:Ivanovskispisi BiblijskateologijaStarogaZavjeta Fundamentalka:Krsanskaobjava Liturgika:opaliturgika Liturgika:svetavremena­temporalisanktoral PovijestCrkveuHrvata Glazbenakulturasmetodikom *Seminar Izbornipredmet Izbornipredmet Izbornipredmet Izbornipredmet Izbornipredmet -2 2-2 -2 2-2 2-2 - - - 2-2 0-0 - - 2-2 0-0 2- 0-0 - 2-2 -2 2- 0-0 0-0 0-0 0-0 2-2 0-0 0-0 0-0 - 0-0 2- - 2-2 -2

* Studentima e na izbor biti ponueno nekoliko seminara Izborni predmeti:

J. Cirko TNZ05 FTL05 Prakticni rad s Biblijom Teoloska epistemologija Zidovstvo: nauk, obredi i obicaji 0-0 2-2 0-0 2-2 0-0 2-2

Uvjeti upisa u III. godinu: polozeni svi obvezatni i izborni predmeti iz I. godine, potom obvezatni predmeti iz II. godine, s tim da se iz druge u treu godinu mogu prenijeti, uz izborne predmete, obvezatni predmeti u vrijednosti 6 ECTS bodova.

Redpredavanja2007./08.

7

III. GODINA STUDIJA

Sociologija religije s uvodom u opu soc. Opa psihologija Psihologija religije Otajstvo trojedinoga Boga Kristologija Uvod i egzegeza NZ: Pavl. i dr. posl. , Otkr. Biblijska teologija Novoga zavjeta Osnovna moralna teologija Moralna teologija: teoloske kreposti Mariologija Teoloska antropologija: Bog Stvoritelj, milost Kristova Religijska pedagogija i katehetika Povijest katehetike i kateheze Patrologija Sustavno duhovno bogoslovlje Seminar Izborni Izborni Izborni 0-0 2-3 2-2 3-4 3-4 2-3 0-0 3-4 0-0 0-0 0-0 3-4 2-3 0-0 0-0 0-0 1-2 2-2 0-0 2-2 2-3 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 2-2 0-0 3-4 3-4 1-2 0-0 2-3 2-2 2-3 2-2 1-2 0-0 2-2 0-0

Obvezatni predmeti:

A. Brajko L. Petrovi Z. Pulji I. Sutalo R. Peri K. Visaticki J. Cirko S Lasi S Lasi R. Peri I. Turudi I. Sutalo A. Pavlovi A. Pavlovi T. Vuksi I. Sutalo KPT05 KFL02 KPK14 KDT01 KDT01 KNZ01/2 KNZ03 KMT01 KMT02 KDT07 KDT03 KPK01 KPK10 KKL01 KMT05

KF i DT04 Ekleziologija

Izborni predmeti

KDT09 KDT08 TNZ04 Izabrana pitanja iz Kristologije Izabrana pitanja o Bogu Izabrani likovi Pavlovih poslanica 2-2 0-0 2-2 0-0 2-2 0-0

Uvjeti upis u IV. godinu: polozeni svi predmeti iz II. godine, obvezni predmeti iz III. godine, s tim da se u sljedeu 4. godinu mogu prenijeti obvezatni predmeti u vrijednosti od 5 ECTS bodova i dva izborna predmeta u vrijednosti od 4 ECTS boda. Uz navedene uvjete, za upis u IV. godinu studenti moraju imati pozitivno ocijenjen pismeni rad uz koristenje literature na jednom od ovih stranih jezika: njemackom, engleskom, francuskom, talijanskom ili spanjolskom. Studenti sami biraju kod kojeg e nastavnika izraditi taj rad.

8

SveucilisteuMostaru

IV. GODINA STUDIJA

Obvezatni predmeti:

J. Lebo J. Lebo A. Komadina I. Sutalo I. Sutalo R. Peri I. Turudi T. Vuksi I. Peri A. Pavlovi A. Pavlovi KFL12 KPK13 KMT03 KDT05 KDT05 KDT06 KDT0 KKL01 KPT01 KPK02 KPK04 Razvojna psihologija Pedagoska psihologija Posebna moralna teologija: osoba i moralne kreposti Sakramenti: openito Sakramenti: pojedinacno Eshatologija Pneumatologija Istocno bogoslovlje i ekumenizam Temeljna pitanja pastoralne teologije Metodika religioznog odgoja i kateheze Religiozni odgoj i kateheza djece i predadolescenata (sa seminarom/ vjezbama) Religiozni odgoj djece predskolske dobi sa seminarom Retorika s metodikom pismenog i usmenog izrazavanja Crkvena glazbena kultura *Seminar Izborni predmet Izborni predmet Izborni predmet Izborni predmet 2-2 0-0 3-4 2-3 0-0 1-2 0-0 0-0 2-3 2-3 3-4 2-2 2-2 0-0 0-0 3-4 0-0 1-2 2-3 0-0 2-3 3-4

I. Peri I. Drmi D. Filipovi

KPK03 KPK09 KLT05

0-0 2-2 1-1, 5 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2

2-2, 5 2-2, 5 1-1, 5 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2

Izborni predmeti:

I. Kesina A. Pavlovi KFL13 Granicna pitanja religije i prirodnih Vrjednovanje u nastavi vjeronauka 0-0 2-2 2-2 0-0

Redpredavanja2007./08.

Uvjeti upisa u V. godinu: polozenisvipredmetiIII.Godineteobvezatnipredmeti izIV.godine,stimdaseupetugodinumozeprenijeti,uzizbornepredmete, prenijeti obvezatne predmete u vrijednosti ECTS bodova. Studenti nadalje morajuimatipozitivnoocijenjenpismenirad(II),izraennatemeljuliteraturena jednomodpetstranihjezika:njemackom,engleskom,francuskom,talijanskom ilispanjolskom.Studentisamibirajukodkojegenastavnikaizraditisvojrad.

0

SveucilisteuMostaru

V. GODINA STUDIJA

Obvezatni predmeti:

MariangelaGali KPK S.Lasi T.Knezevi A.Brajko A.Brajko I.Sutalo I.Peri K.Pulji A.Pavlovi I.Peri Z.Zeki J.Knezevi M.Dreznjak -Naletili A.Brajko I.Drmi KMT0 KLT0 KKP0 KKP02 KMT0 KPT02 KPT0 KPK0 KPK0 KPK07 KPT0 KPK KKP0 KPK08 Socijalnapsihologijaigrupniradukatehezii SocijalninaukCrkve Pastoralnateologijaliturgijskihslavlja Crkvenopravo:I-IIIknjigaZakonika Crkvenopravo:IV-VIIknjigaZakonika Dinamikaduhovnogazivota Pastoralcrkvenezajednice Pastoralbrakaiobitelji 2- 2- 0-0 2- 0-0 0-0 0-0 2- 0-0 0-0 2- 0-0 2-2, 2- 2- 0-0 - 0-0 0-0 0-0 2- 2-2 2-2, 2-2, 2-2 2-2 2-2

Religiozniodgojikatehezaadolescenataimladih(sa - seminarom/vjezbama) Katehezaireligioznakulturaodraslihistarijihosoba 2- saseminarom 2- Medijiureligioznomodgojuikatehezi 2-2 Pastoralnamedicina Likovnakulturaimetodikaspovijesucrkvene umjetnosti Crkvenaadministracija Teorijaknjizevnostisinterpretacijombiblijskihi knjizevnihtekstova *Diplomskirad Izbornipredmet Izbornipredmet Izbornipredmet 2-2 0-0 2-2 2-2, 2-2 2-2 2-2

* Uz pomo voditelja godista student bira voditelja diplomskog rada. Nakon tog izbora student je duzan javiti se izabranom voditelju i dogovoriti se o temi diplomskog rada. Diplomski rad student treba izraditi tijekom akademske godine.

K.Pulji S.Lasi I.Peri A.Brajko

KPT07 KMT0 KPT08 TKP0

Redpredavanja2007./08.

Izborni predmeti:

Pastoralnakonzultacija Bioetika,spolniizenidbenimoral Izabranapitanjaizpastoralneteologije ZakonikkanonaistocnihCrkava Odgojzacrkvenesluzbeipastoralnoposlanje laika 2-2 0-0 2-2 0-0 0-0 0-0 2- 0-0 2-2 2-2

NASTAVNICI TEOLOSKOG INSTITUTA

dr.sc. Ante Brajko mr.sc. Jozo Cirko akad. graficar Mirjana Dreznjak Naletili akad. garf. Mario Naletili dipl. prof. Ilija Drmi mo Dragan Filipovi mr.sc. Mariangela Gali (Split) mr.sc. Stipe Gale dr.sc. Bozo Goluza dr.sc. Marko Josipovi (Sarajevo) dr.sc. Pavo Jurisi (Sarajevo) dr.sc. Ivan Kesina (Split) dr. med. Jadranka Knezevi dr.sc. Ante Komadina mr.sc. Tomo Knezevi (Sarajevo) mr.sc. Milenko Kresi dr.sc. Drazen Kutlesa (Rim) dr.sc. Stanko Lasi (Dubrovnik) mr.sc. Josip Lebo (Tuzla) mr.sc. Zeljko Maji (Rim) mr.sc. Zoran Zeki mr.sc. Bozo Odobasi (Sarajevo) dr.sc. Ante Pavlovi mr.sc. Ivan Peri dr.sc. Ratko Peri, biskup mr.sc. Lucija Petrovi dr.sc. Zelimir Pulji, biskup (Dubrovnik) mr.sc. Kresimir Pulji mr.sc. Ivo Sutalo mr.sc. Ivan Turudi dr.sc. Karlo Visaticki (Banjaluka) dr.sc. Tomo Vuksi

2

SveucilisteuMostaru

STUDENTSKI DOM U MOSTARU

Ravnatelj: Pomonik ravnatelja za studentskistandard: Pomonik ravnatelja za financije: Voditelj Studentskog servisa: Tajnica: Adresa: Tel/fax: Tel. studentski servis: Dragan Mikuli, dipl. oec. Dario Bogdanovi, pravnik Zdenko Musa, dipl. oec Alenka Posavec Alenka Posavec Ulica Stjepana Radia 84A 88 000 Mostar ++387 36 315 364 ++387 36 318 847

Objekti Studentskog doma u Mostaru izgraeni su 1971. i 1981. godine. Novi dom je suvremenijeg sadrzaja; sve su sobe s kupatilom i WC-om sto nije slucaj sa starim objektom. Kapacitet oba objekta je 400 lezajeva, koji sadrzi i ostale prostorije kao sto su npr. ucionice, TV dvorane, Internet klub u oba paviljona, studentski caffe-klub, teretanu, skladista itd. U paviljonu Novog doma nalazi se Sveucilisna knjiznica. U Domu se pripremaju objedi za rucak i veceru, a dnevno se pripremi 1000 objeda za studente. Od rujna 1995. u okviru Studentsko centra djeluje i Studentski servis.

Redpredavanja2007./08.

DJELATNICI DOMA:

MaksimijaVukoli,IvanaZili,BozoMari,ZoraKresi,Ivankaubela,Zorica Carapina,TomislavPehar,MarijaTrubarac,MiljanaSpuran,VinkaPehar,BrankaProti,IvaPehar,ZlataVuci,IvicaOmejc,AnelkaRozi,BrankaSunji, SlavicaSindik,JanjaKnezovi,KataSari,IvankaPehar,NikolaMari,Slavko Rozi,BernardZelci,MilePrevisi,SlavkoBozi,TihomirKordi,BojanPuji, SrekoHrsto,MarioVidovi,MirjanaZelci,DamirJovanovi,MladenCovi iVeraCuljak.

SveucilisteuMostaru

STUDENTSKI ZBOR

Adresa: Tel. : E-mail: Web: Mostar, Matice hrvatske b. b. (Amfiteatar) +387 36 311 947 studentski. [email protected] ba www. studentskizbor. ba

Paula Pranji, predsjednica Ivica Zovko, zamjenik predsjednice Tonka Kresi, glavna tajnica Marija Gali, savjetnica za meunarodnu suradnju i studente Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 9. 00-14. 00 Studentski zbor je najvise predstavnicko tijelo studenata. Clanstvo u Studentskom zboru stjece se ili gubi stjecanjem ili gubitkom statusa studenta dodiplomskog studija na Sveucilistu. Studentski zbor je nepoliticka, nestranacka i neprofitabilna organizacija koja postuje nacelo o nedopustivosti diskriminacije zbog rase, spola, jezika, vjere, politickog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovine, roenja, naobrazbe i drustvenog polozaja. Djelatnost Studentskog zbora je usmjerena prema punom razvitku ljudske osobnosti, ucvrsenju postivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda u skladu s Ustavom. Studentski izbori se provode svake godine, kada studenti biraju svoje predstavnike. Predstavnici svih godina jednog fakulteta biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Podruznice Studentskog zbora. Oni zastupaju svoj fakultet u Predsjednistvu Studentskog zbora Sveucilista u Mostaru. Predsjednistvo bira predsjednika Predsjednistva i ujedno predsjednika Zbora, te zamjenika predsjednika i glavnog tajnika Zbora. Predsjednica Studentskog zbora Sveucilista i zamjenik predsjednika Studentskog zbora su clanovi Senata Sveucilista gdje zastupaju interese studenata.

Redpredavanja2007./08.

Temeljne zadae Studentskog zbora:

- sudjelovanje studenata u tijelima uprave Sveucilista, - davanju misljenja o prijedlozima propisa koji ureuju pitanja ekonomskog i socijalnog polozaja studenata, - organiziranje i izvoenje programa za studente na podrucju naobrazbe, kulture, sporta, zabave i drugih programa od interesa za studente koji se financiraju iz odgovarajuih sredstava, - imenovanje predstavnika studenata u tijela meunarodnih studentskih organizacija i drugih organizacija u kojima sudjeluju predstavnici studenata, - davanju poticaja za donosenje ili promjene propisa od interesa za studente Aktivnosti Studentskog zbora se financiraju prvenstveno sredstvima koja uplauju studenti na pocetku akademske godine, te djelomice sredstvima iz proracuna Sveucilista i donacijama. Brucosi, i svi studenti, ako ste voljni dio svoga slobodnog vremena posvetiti studentskoj problematici, kandidirajte se na pocetku akademske godine na studentskim izborima kao predstavnici svoje godine. Utjecite na kvalitetnije studiranje i zivite zivotom buduih intelektualaca. Svojim savjetom i pomoi, doprinesite razvoju studentskog zivota u Mostaru.

PRILOG

8

SveucilisteuMostaru

Temeljemclanka8.,.i0.ZakonaoSveucilistuuMostaru(Narodnilist HRH-B,broj:2/.,2/.,8/.,/.i/.)iclankaIX..()Ustava FederacijeBiH(SluzbenenovineFederacijeBiH,broj:/,/7)iuzsuglasnost Ministarstvaprosvjete,znanosti,kultureisporta,SenatSveucilistauMostaruna sjedniciod2.travnja2007.godine,d o n o s i:

ODLUKU

o upisu studenata u prvu godinu studija i naknadi za redoviti i izvanredni studij u akademskoj 2007./2008. godini Clanak 1. Ovomodlukomutvrujesebrojstudenatakojefakultetimoguupisatiuprvu godinustudijauakademskoj2007./2008.godini. Studentiseuprvugodinustudijaupisujuustatusu: a) redovitih studenata, za koje sredstva osigurava Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta (Stupac "A"), b)redovitih studenata koji sami plaaju svoj studij (Stupac "B"), c) izvanrednih studenata, za koje sredstva osiguravaju poduzea ili ustanove u kojima su zaposleni ili sami plaaju troskove svoga studiranja (Stupac "C"). Clanak 2. BrojstudenatakojisemoguupisatiuprvugodinustudijanaclaniceSveucilista uMostarujesljedei:

Rednibroj 2. Fakultet AGRONOMSKI Sveucilisnistudijagronomije Sveuc.studijprehrambenetehnologije 0 EKONOMSKI Sveucilisnistudij -ekonomist 00 A 0 B 0 0 0 00 0 0 C Ukupno 80 0 20 20 0

. . . .

Redpredavanja2007./08. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0

00 0 0 0 0 0 20 0 0 20 20 0 0 20 20 20 20 20 28 70 2 0 20 20 20 2 0 0 0 0 20 20 0 20 0 0

-ekonomistCentarVitez GRAEVINSKI Sveucilisnistudij MEDICINSKI -doktormedicine FILOZOFSKIFAKULTETI Hrvatskijezikiknjizevnostjednopredmetni Hrvatskidvopredmetni Engleski Njemacki Filozofija Latinski Povijest Povijestumjetnosti Arheologijajednopredmetni Arheologijadvopredmetni Psihologija Novinarstvo Socijalnirad Politologija PRIRODOSLOVNO-MATEMATCKIH IODGOJNIHZNANOSTI Fizickakultura Glazbenakultura Informatika Informatika-pedagogija Informatika-zemljopis Informatika-kemija

0 00 00 0 0 0 0 20 0 0 2 2 0 0 0 0 80 0 2 20 20 20

0 7. 8. .

SveucilisteuMostaru 0 0 0 0 0 70 70 0 0 0 20 20 2 0 0 0 0 0 270 70 70 70 70 0 0 0 0 0 20 20 2 0 0 0 0 0 2 20 70 00 20 80 20 00 2 20 20 20 2 0 0 0 2 2 2 2 2 20 20 70 00 0 0 00 80 20 20

Matematika­informatika Fizika­informatika Biologija­kemija Biologija-zemljopis Kemija-fizika Zemljopis-fizika Matematika¸-fizika Predskolskiodgoj Razrednanastava Pedagogija Pedagogija-hrvatski Pedagogija-povijest Pedagogija-filozofija Zemljopis-povijest Znanostozastitiokolisa(Ekologija) PRAVNI Sveucilisnistudij -pravnikCentarVitez -pravnikCentarOrasje STROJARSTVOIRACUNARSTVO sveucilisnistudijstrojarstva sveucilisnistudijracunarstva -inz.racunarstva -inz.strojarstva AKADEMIJALIKOVNIH UMJETNOSTI -akademskislikar -akademskigraficar -akademskikipar

0.

Redpredavanja2007./08. 20 20 0

0 8 0 00 0 0 0 2

VISOKAZDRAVSTVENASKOLA sveucilisnistudijsestrinstva dodiplomskistudijfizioterapije dodiplomskist.medicinskeradiologije UKUPNO

0 280

Clanak 3. Izbor pristupnika za upis studenata obavlja se u skladu sa statutom clanica Sveucilista u Mostaru. Troskove razredbenog postupka u iznosu od 40 KM snose pristupnici. Clanak 4. Djeca poginulih, nasilno odvedenih i nestalih branitelja, te djeca ratnih vojnih invalida Domovinskog rata s osteenjem od 100% upisuju se na studije izvan broja odobrenih upisnih mjesta iz ove odluke ako su presli razredbeni prag.

Clanak 5. Cijenu studija za studente iz clanka 1. stavka 2. tocke a), b) i c) ove Odluke odredit e clanice Sveucilista svojim odlukama. Clanak 6. Ova odluka stupa na snagu danom donosenje. SVEUCILISTE U MOSTARU SENAT Ur. broj: 01-550/07. Mostar, 12. 4. 2007.

v. d. Rektor prof. dr.sc. Vojo Visekruna

2

SveucilisteuMostaru

Diplomirani studenti

AGRONOMSKI FAKULTET

Diplomirani inzenjeri agronomije 1. Ivana Juri 2. Antonela Mihalj 3. Nada Vili 4. Josip Antunovi 5. Ankica Simici 6. Nikolina Idzakovi 7. Mirko Pavlovi 8. Mile Culjak 9. Mladen Besker 10. Ana Marija Banfi 11. Marko Smoljan 12. Ivana Grgi 13. Kristijan Juri 14. Silvija avar 15. Ivica Doko 16. Dragana Tomi 17. Drazan Barnjak 18. Pasko Juki 19. Danijel Kordi 20. Mladen Jurisi 21. Andrijana Marusi 22. Ivan Marinovi 23. Aleksandra Supljeglav 24. Josip Civcija 25. Antonela Kora 26. Ivana Bevanda 27. Adrijana Gali 28. Mladen Zovko 29. Sergej Papoci 30. Mija Tomi 31. Ana Rozi 32. Kristina Pazin 33. Marija Protuer 34. Marijana (Martinovi) Soldo

Redpredavanja2007./08.

EKONOMSKI FAKULTET

Poslovna ekonomija VII/1 1. Antoneta /Drago/ Kresi 2. Sasa /Ivan/ Mari 3. Marija /Ivan/ Kozina 4. Kristijan /Vlado/ Milas 5. Dinka /Vlado/ Misi 6. Ivana /Vlado/ Zuzul 7. Marina /Blaz/ Stojci 8. Ana /Dragan/ Gadzi 9. Marija /Rafael/ Gagro 10. Stipo /Mato/ Lozanci 11. Silvija /Vjenceslav/ Spaji 12. Andrej /Zvonimir/ Papoci 13. Hrvoje /Toma/ Soldo 14. Bruno /Vinko/ Jozinovi 15. Dragan /Anto/ Matosevi 16. Velimir /Jozo/ Sekerija 17. Mario /Bozo/ Gilja 18. Marija /Ivan/ Soldo/ 19. Ivica /Ante/ Vujevi 20. Nikica /Ante/ Raguz 21. Marijana /Pero/ Misi 22. Kristina /Vlaho/ Previsi 23. Marko /Ilija/ Peri 24. Damir /Zvonko/ Kresi 25. Igor /Stjepan/ Tikvi 26. Franjo /Miroslav/ Glavas 27. Vedran /Mate/ Knezovi

28. Marijana /Drago/ Novakovi 29. Josipa /Jozo/ Carapina 30. Vedrana /Svetislav/ Alilovi 31. Dragana /Mirko / Bunoza 32. Slaven /Petar/ Ravlija 33. Anita /Vlado/ Matijevi 34. Slaven /Tomislav/ Primorac 35. Drazana /Drago/ Skoko 36. Ana /Drago/ Kezi 37. Ilkan /Stojan/ Babi 38. Lidija /Ljubisa/ Blazevi 39. Luca /Stjepan/ Poljak 40. Marija /Frano/ Zelenika 41. Ivana /Vinko/ Zepi 42. Veronika /Jozo/ Gustin 43. Dalibor /Viktor/ Mari 44. Marijana /Stipo/ Manduri 45. Maja /Ljubo/ Juki 46. Stefica /Slavko/ Kresi 47. Dragana /Ante/ Peko 48 Zlatko/Ratko/ Tomi 49. Ljupka /Anto/ Brki 50. Marija /Ante/ Babi 51. Ivan /Bruno/ Cale 52. Marjana /Zeljko/ Babi 53. Ivica /Jerko/ Suton 54. Manuela /Marijan/ Martinovi 55. Josip /Branko/ Ljubi 56. Mirna /Ivan/ Damjanovi 57. Ita /Ratimir/ Zubac 58. Tea /Ratimir/ Zubac

SveucilisteuMostaru

59. Mario /Jozo/ Glibi 60. Ivana /Tomo/ Prli 61. Ivana /Bozo/ Dzida 62. Danijela /Ivan/ Maji 63. Valentina /Zdravko/ Vrlji 64. Tanja /Stanko/ Cigi 65. Janja /Gojko/ Salavarda 66. Valentina /Vinko/ Kvesi 67. Marijana /Ivan/ Mari 68. Marijana /Jure/ Markota 69. Ivan /Jozo/ Dzidi 70. Robert /Stipan / Cori 71. Ivan /Vinko/ Sakota 72. Tomislav /Kreso/ Simi 73. Anja /Ivan / Milinkovi 74. Damir /Dragan/ Gilja 75. Zdravka /Zdravko/ Arapovi 76. Branka /Predrag/ urkovi 77. Josip /Ivan/ Pusi 78. Kristina /Zarko/ Alpeza 79. Dragana /Ante/ Maji 80. Dario /Miljenko/ Ivankovi 81. Marija /Zeljo/ Mari 82. Mirela /Vido/ Krnji 83. Dragana /Niko/ Klari 84. Anelka /Marko/ Crnjac 85. Marina /Vladimir/ Grzi 86. Matea /Mirko/ Kralj 87. Nevenka /Ilija/ Petrovi 88. Marija /Andrija/ Bakalar

89. Bozana /Ilija/ Bagari 90. Ivana /Ilija/ Bagari 91. Dijana /Zeljko/ Rozi 92. Marijana /Vladimir / Kozul 93. Anela /Ivan/ Palac 94. Tanja /Nikola/ Coli 95. Marijo /Ilija/ avar 96. Danijel /Vlatko/ Damjanovi 97. Jakica /Slavko/ Nui 98. Ivana /Tihomir/ Tomi 99. Robert /Drago/ Lubina 100. Kresimir /Hrvoje/ Joli 101. Slavica /Ante/ Marinci 102. Mato /Anto/ Radi 103. Stanko /Stipe/ Simi 104. Marija /Marinko/ Topi 105. Natasa /Milan/ Zarkovi 106. Jelena /Nikola/ Lozanci 107. Ivan /Branko/ Pavlovi 108. Mirela /Dragutin/ Rimac 109. Ilija /Mijo/ Vucemil 110. Ivan /Mirko/ Zovko 111. Josipa /Slavko/ Mandari 112. Marija /Dane/ Culjak 113. Darija /Zarko/ Drinovac 114. Ana /Ivan/ Planini 115. Goran /Nedjeljko/ Strbi 116. Dario /Zdravko/ Tomi 117. Marieta /Jure/ Culjak 118. Marija /Tono/ Zovko 119. Josip /Tono/ Krtali

Redpredavanja2007./08.

Poslovna skola VI/1 1. Sanela /Mijo/ Pehar 2. Mario /Zvonimir/ Boni 3. Mladen /Jozo/ Kraljevi 4. Natalija /Milorad/ Ramljak 5. Petar /Jozo/ Gavran 6. Tonka /Vid/ Barbari 7. Antonela /Branko/ Mari 8. Janja /Ferdinand/ Barisi 9. Silvana /Miroslav/ Andrijani 10. Marijana /Vinko/ Simunovi 11. Ivana /Luka/ Rasi 12. Josipa /Jozo/ Pavlovi 13. Antonija /Mladen/ Bazina 14. Marina /Dragan/ Obradovi 15. Violeta /Slobodan/ Stojki 16. Lela /Veselko/ Riki 17. Marijan /Mate/ uri 18. Aleksandra /Zivota/ Zivkovi 19. Josipa /Milan/ Juric 20. Ana /Stjepan/ Bila 21. Antonija /Ante/ Peko 22. Tanja /Anto/ Pranji 23. Silvija /Ante/ Sego 24. Katarina /Mirko/ Sola 25. Jelena /Zvonimir/ Vidovi 26. Sonja /Mile/ Zurovac 27. Mirjana /Tadija/ Delinac 28. Jadranka /Nikola/ Mari

29. Janja /Niko/ Kosjerina 30. Silvana /Ivan/ Tole 31. Sanja /Stjepan/ Salai 32. Ivica /Stipan/ Drmi 33. Marijo /Nikica/ Batini 34. Slavko /Branko/ Barisi 35. Vesna /Veselko/ Milicevi 36. Jadranka /Radul/ Ledi 37. Nikolina /Ivan/ Grubisi 38. Ljiljana /Todor/ Stojki 39. Svjetlana /Milan/ Eres 40. Mirela /Nikola/ Palameta 41. Marija /Ivan/ Selak 42. Nikolina /Stipo/ Milos 43. Olivera /Luka/ Knezi 44. Marija /Damir/ Pavkovi 45. Danijela /Ivica/ Jurina 46. Anto /Frano/ Stani 47. Emica /Mehmed/ Dujmovi 48. Dajana /Anelko/ Grizelj 49. Lidija /Drago/ Milanovi 50. Martina /Frano/ Banozi 51. Ante /Velimir/ Mlinarevi 52. Ana /Stanko/ Skrobo 53. Josip /Ante/ Ticinovi 54. Marko /Josip/ Milinkovi 55. Jelena /Zlatko/ ori 56. Tomislav /Vladimir / osi 57. Ivana /Marko/ Nui 58. Katarina /Blaz/ Paradzik

SveucilisteuMostaru

59. Marijana /Jandre/ Seremet 60. Igor /Dobroslav/ Ljubi 61. Ivana /Frano/ Tipuri 62. Silvija /Stanko/ Boban 63. Sanela /Velimir/ Bradari 64. Marija /Stipe/ Crnjac 65. Mirko /Vjekoslav/ Tole 66. Nikolina /Vlado/ Culjak 67. Zoran /Vlado/ Bozi 68. Sanja /Stipo/ Maros 69. Josipa /Toma/ Rastegorac 70. Karla /Zarko/ Alpeza/ 71. Daniela /Josip/ Klepac 72. Danijel /Jozo/ Maji 73. Slaven /Pero/ Mendes 74. Ruzica /Andrija/ Soldo

GRAEVINSKI FAKULTET

1. Mario Markovi 2. Ante Sivonji 3. Dario Korousi 4. Stjepan Kapular 5. Ante ori 6. Goran Vidovi 7. Ivo Vidovi 8. Zeljka Papak 9. Ivana Skopljak 10. Danijel Kuzman 11. Ivo Skoko

Redpredavanja2007./08.

7

MEDICINSKI FAKULTET

1. Mladen Franki 2. Danijela Budimir 3. Dalibor Arapovi 4. Martina Dzoi 5. Vladimir Jegdi 6. Josip Novakovi 7. Vedrana Falak 8. Ana Dugandzi 9. Boris Adasevi 10. Marija Novakovi 11. Nikolina Vladi 12. Borko Rajic 13. Tanja Zovko 14. Fila Raguz 15. Zvonimir Kutlesa 16. Mijo Jovi 17. Martina Zori 18. Andrea Grbavac 19. Leonora Kerelaj 20. Jelena Pavlinovi 21. Slobodan Skopljak 22. Venhar Muhibi 23. Nino Grbavac

FILOZOFSKI FAKULTET

1. Marija Bevanda 2. Marijana Bevanda 3. Karolina Bileti 4. Andreja Bili 5. Josipa Bili 6. Marina Biljaka 7. Helena Bjelis 8. Julijana Bosnjak 9. Katica Brajdi 10. Jelena Bubalo 11. Ivanka Cagalj 12. Sejad Colak 13. Marja Colak 14. Marijana ori 15. Ivana Crnjac 16. Ana uri 17. Daniela Cviti 18. Nikica Dujmovi 19. Monika Dujmovi 20. Ankica Gali 21. Andrijana Grgi 22. Goran Grgi 23. Dijana Gupta 24. Ineska Herceg 25. Danijela Ilici 26. Elizabeta Jakesevi 27. Gordana Jarak 28. Renata Jukanovi

8

SveucilisteuMostaru

29. Luka Juri 30. Kata Juric 31. Josipa-Violeta Kalfi 32. Sanja Kiti 33. Marijana Kolak 34. Marinela Kreso 35. Ivana Krezi 36. Tina Krsticevi 37. Jelica Kutle 38. Ivanka Ljubici 39. Darijo Lovri 40. Ana Lujanovi 41. Marjana Marjanovi 42. Velimir Marti 43. Jelena Marusi 44. Jelena Masla 45. Jasna Mijatovi 46. Davor Mikuli 47. Ana Mili 48. Marija Mili 49. Mario Miloloza 50. Paulina Mrsi 51. Marija Musi 52. Helena Njavro 53. Bozana Ostoji 54. Neda Palavra 55. Suzana Pari 56. Iris Pejkovi 57. Olga Peri 58. Ljiljana Peri

59. Dragica Petrovi 60. Marija Petrusi 61. Ivana Pinjuh 62. Arijana Prskalo 63. Dario Pusi 64. Nina Puvaca 65. Snjezana Ramljak 66. Danijela Ravli 67. Anita Rozi 68. Brigira Sarac 69. Marijana Sari 70. Igor Skoko 71. Ante Stopi 72. Tiana Sunji 73. Renata Toljusi 74. Maja Vican 75. Dalibor Vidacak 76. Antonela Vlaho 77. Antonija Zovko 78. Ivana Zovko 79. Ivana Zrinusi 80. Dominika Andrijani 81. Marinela Antunovi 82. Lidija Arambasi 83. Branka Bagari 84. Ivana Bago 85. Jakica Bari 86. Igor Beno 87. Ivana Besli 88. Antonija Bosnjak

89. Marija Bra 90. Silvija Brci 91. Robert Bubalo 92. Marijana Bundi 93. ihana Cvitkovi 94. Marijana Colak 95. Ancica aleta 96. Renata utuk 97. Josip Dubokovi 98. Dragana Dugandzi 99. Ivana Dzalto 100. Andrea Dzeko 101. Milivoj Grani 102. Drazena Ilici 103. Marija Ivankovi 104. Dijana Jozinovi 105. Maja Juki 106. Zeljka Jurleta 107. Ines Kai 108. Marija Keza 109. Ana Kordi 110. Ivana Kresi 111. Ivana Kvesi 112. Marina Landikusi 113. Sanja Ledi 114. Irena Leko 115. Mirko Lesko 116. Marija Lovri 117. Danijel Lovri 118. Katica Lozi

Redpredavanja2007./08.

119. Ruza Mali 120. Mila Mandi 121. Ivana Mari 122. Josipa Markota 123. Marko Marusi 124. Marija Mati 125. Marija Menalo 126. Ivana Merdzan 127. Smiljana Miunovi 128. Katarina Mikuli 129. Marko Mikuli 130. Dragana Milicevi 131. Silvana Miskovi 132. Zorica Mlinar 133. Tena Nagulov 134. Ivana Nikoli 135. Dragana Nizi 136. Ivana Novak 137. Ana Pavkovi 138. Katarina Pejcinovi 139. Marijana Penava 140. Matilda Perkovi 141. Drazenka Pinjuh 142. Sanela Popovi 143. Branka Pulji 144. Miso Pusi 145. Danijela Pusi 146. Mia Radi 147. Jelena Raki 148. Ivana Rosi

70

SveucilisteuMostaru

149. Igor Soldo 150. Tea Susac 151. Anita Sunji 152. Mirjana Sunji 153. Ivona Taraba 154. Lidija Toki 155. Katarina Tomas 156. Dijana Toto 157. Suzana Valenti 158. Ksenija Vego 159. Gordana Vujica 160. Danijela Vukoja 161. Marina Zeko 162. Kristijana Zoraja-Druskovi

FAKULTET PRIRODOSLOVNOMATEMATICKIH I ODGOJNIH ZNANOSTI

1. Iris /Branko/ Anici 2. Kristina /Mate/ Anici 3. Valentina /Mato/ Antunovi 4. Branislav /Maksim/ Arnautovi 5. Slaana /Miroslav/ Babi 6. Adrijana /Bozo/ Bagari 7. Anka /Tomo/ Bungi 8. Marina /Bozo/ Bara 9. Hrvoje /Ljubo/ Bili 10. Marija /Karlo/ Bosnjak 11. Darija /Vlado/ Bosnjak 12. Daniela /Dane/ Bozicevi 13. Jelena /Mladen/ Brki 14. Ana /Mirko/ Budimir 15. Magdalena /Marijo/ Bukvi 16. Antonija /Marijan/ Buljan 17. Ivana /Ante/ Busi 18. Marina /Petar/ Buzuk 19. Sanja /Damir/ Cvitanovi 20. Ruzica /Tomislav/ Cili 21. Marina /Zdenko/ avar 22. Ivana /Marinko/ ori 23. Dijana /Vinko/ ubela 24. Blazenka /Ante/ uk 25. Marija /Mate/ Dodig 26. Ivanka /Mijo/ Dubravac

Redpredavanja2007./08. 27. Kata /Pero/ Erceg-Dujak 57. Edina /Ahmet/ Martinovi 28. Mirjana /Marko/ Filipovi 58. Vesna /Ivan/ Marusi 29. Svjetlana /Slavko/ Frankovi 59. Vesna /Veselko/ Medi 30. Marijana /Jakov/ Groznica 60. Ruzica /Alojzije/ Medo 31. Danijela /Ivan/ Jelci 61. Anamarija /Tomislav/ Milas 32. Mirela /Vladimir/ Jeli 62. Jelena /Mile/ Mileti 33. Mihaela /Toma/ Jurkovi 63. Danijela /Pavo/ Milievi 34. Daniela /Dragutin/ Karuza 64. Ilona /Stanislav/ Pinjuh 35. Elizabeta /Kresimir/ Knezovi 65. Katarina /Ivo/ Pinjuh 36. Ruzica /Mato/ Kolak 66. Ana Mari /Bozo/ Pinjuh 37. Nevenka /Mirko/ Kolakusi 67. Anka /Jozo/ Piri 38. Tina /Bosko/ Konta 68. Sanja /Berislav/ Podrug 39. Sandra /Sreko/ Kordi 69. Ruzica /Ivan/ Poli 40. Ana Katarina /Slavo/ Kovac 70. Ljerka /Ljubo/ Primorac 41. Dragica /Simun/ Kovac 71. Ivana /Ivan/ Prskalo 42. Tanja /Ivo/ Krizanac 72. Adriana /Ivan/ Prskalo 43. Andrea /Zeljko/ Krsticevi 73. Elija /Goran/ Radi 44. Anita /Jozo/ Kulis 74. Ana /Martin/ Raguz 45. Jelena /Mladen/ Kvesi 75. Andrea /Zlatko/ Rasi 46. Marija /Ivan/ Kvesi 76. Antonia /Toni/ Reni 47. Marija /Niko/ Lepan 77. Marija /Marko/ Soldo 48. Ruzica /Matej/ Lovri 78. Ana /Jozo/ Sakota 49. Helena /Franjo/ Lovri 79. Ivanka /Nikola/ Sarac 50. Ivan /Drago/ Lovri 80. Zeljana /Marinko/ Sarac 51. Tamara /Vladimir/ Lovri 81. Mara /Dusan/ Saran 52. Katica /Ljubo/ Lovri 82. Marijana /Rajko/ Sari 53. Natasa /Momcilo/ Luki 83. Ana /Ivica/ Simi 54. Dijana /Marina/ Ljolje 84. Marina /Ivan/ Simi 55. Ivanka /Jerko/ Majstorovi 85. Matijana /Stipo/ Simunovi 56. Ivana /Ivica/ Mami 86. Jelena /Nikola/ Sulenta

7

72

SveucilisteuMostaru

87. Zorica /Bosko/ Tadi 88. Damira /Petar/ Tanta 89. Mirela /Marko/ Tomi 90. Diana /Vjekoslav/ Tomi 91. Klaudija /Mila/ Vegar 92. Anita /Marko/ Vistica 93. Ana /Jozo/ Volari 94. Ivana /Miro/ Vranjes 95. Ana /Marijan/ Vujnovi 96. Ivana /Mirko/ Vukoja 97. Ivana /Jovakim/ Vuksi 98. Neda /Ante/ Zloi 99. Nino /Mato/ Zivkovi 100. Maja /Josko/ Dujmovi 101. Edi /Mate/ Kovacevi 102. Ivana /Ivan/ Andri 103. Ivan /Bozo/ Bara 104. Stanko /Vlado/ Bazina 105. Ana /Mijo/ Beljo 106. Ivan /Ilija/ Beri 107. Marinela /Slavko/ Bevanda 108. Daniela /Mijo/ Bilos 109. Ana /Stipan/ Bogi 110. Marijana /Branko/ Boksi 111. Monija /Bosko/ Boskovi 112. Stanka /Branislav/ Bozi 113. Marija /Branko/ Buhac 114. Ana /Ivo/ Buskovi 115. Marijana /Vjekoslav/ Cigi 116. Ruzica /Gojko/ Covi

117. Tanja /Zeljko/ avar 118. Tomislav /Ilija/ uri 119. Zeljka /Stipe/ Damjanovi 120. Marina /Mario/ Druzijani 121. Ljiljana /Mato/ ordi 122. Olivera /Anto/ Franji 123. Slavica /Jozo/ Gabri 124. Marija /Ivan/ Gali 125. Ana /Kresimir/ Gaspar 126. Renata /Vlado/ Glavas 127. Spomenka /Mlaen/ Gojkovi 128. Vlatka /Vlado/ Grubesi 129. Mladen /Pero/ Inji 130. Jelena /Zeljko/ Jelavi 131. Milijana /Mate/ Jerkovi 132. Mirjana /Mate/ Jerkovi 133. Zeljko /Branko/ Jonlija 134. Nada /Jure/ Juki 135. Marijana /Ivan/ Kajtar 136. Ljubica /Aleksandar/ Kezele 137. Ivona /Ante/ Kiridzija 138. Maja /Petar/ Kolak 139. Ivana /Mato/ Kovacevi 140. Monika /Mate/ Kurevija 141. Dragana /Ivo/ Kurevija 142. Vida /Ivan/ Lesko 143. Lidija /Milan/ Loncar 144. Vedrana /Ivan/ Lovri 145. Katarina /Tomislav/ Majstorovi 146. Bozana /Branko/ Mari

Redpredavanja2007./08. 147. Ivana /Ivan/ Mari 177. Marija /Vjekoslav/ Zovko 148. Martina /Jozo/ Marjanovi 178. Jelena /Ivo/ Zulj 149. Ivana /Frano/ Markicevi 179. Marina /Ivan/ Ivicevi 150. Nives /Jago/ Martinovi 180. Ana /Stijepo/ Sutalo 151. Jadranko /Bozo/ Martinovi 181. Biljana /Pejo/ Grgi 152. Marija /Ante/ Medi 153. Kristina /Stanko/ Mikuli 154. Nikolina /Zeljo/ Milardovi 155. Sanja /Antun/ Milohni 156. Ivana /Petar/ Milos 157. Venita /Damir/ Miljak 158. Lukrecija /Luko/ Obradovi 159. Maja /Mladen/ Pavlovi 160. Biljana /Vinko/ Perak 161. Kata /Ivo/ Prgi 162. Lidija /Mile/ Prkacin 163. Dijana /Slavko/ Pulji 164. Katica /uro/ Radi 165. Jelena /Slavko/ Ramljak 166. Ana /Viktor/ Rezi 167. Ancica /Dragan/ Ribarevi 168. Ana /Zvonimir/ Susac 169. Ivanka /Anto/ Svalina 170. Katarina /Mate/ Simi 171. Juro /Stipan/ Simunovi 172. Danijela /Vjekoslav/ Tole 173. Katarina /Tomo/ Tomi 174. Marija /Nikola/ Vasilj 175. Milana /Nedjeljko/ Vranjes 176. Marija /Filip/ Zeli

7

7

SveucilisteuMostaru

PRAVNI FAKULTET

(VII/1 stupanj) 1. Bozana /Nikole/ Peri 2. Marko /Pave/ Barisi 3. Mijo /Joze/ Valjan 4. Ante /Ivana/ Vuleti 5. Jelena /Nedjeljka/ Rozi 6. Ivana /Andrije/ Palac 7. Elvis /Drage/ Rozi 8. Svjetlana /Marka/ Bozi 9. Toni /Drage/ erkez 10. Mirko /Dubravka/ Grgi 11. Dino /Saliha/ Hadzi 12. Mladen /Ivana/ Busi 13. Silvija /Zlatka/ Kufner 14. Andrijana /Hrvoja/ Planini 15. Zorana /Zorana/ Ribica 16. Petar /Mire/ Nikoleti 17. Inga /Antona/ Cakalin 18. Renata /Bozidara/ Prce 19. Zeljko /Alojza/ Marijanovi 20. Jasmina /Ibrahima/ Huseinbasi 21. Azem /Jusufa/ Husenibasi 22. Zelimir /Ilije/ Gavri 23. Tanja /Veselka/ Sakota 24. Mirjana /Rade/ Kresi 25. Alma /Hilme/ Sejfuli 26. Ilija /Simuna/ Musa 27. Marijan /Ivana/ Drazi

28. Marija /Branka/ Crnjac 29. Dragica /Martina/ Gustin 30. Lovre /Mate/ Miloloza 31. Dinko /Veselka/ Ostoji 32. Zvonimir /Ivana/ Rados 33. Ana /Krunoslava/ Sunji 34. Vanja /Jakoslava/ Cale 35. Sanela /Simuna/ Nikoli 36. Branimir /Jakova/ Raspudi 37. Katica /Miroslava/ Lasi 38. Ana /Lukice/ Drazenovi 39. Zeljka /Vinka/ Culjak 40. Marin /Ivana/ Juri 41. Vlatko /Franje/ Marinovi 42. Jelena /Zdravka/ Zeli 43. Mario /Velimira/ Mari 44. Marina /Stanka/ Majcica 45. Marija /Tomislava/ Skoko 46. Marija /Anelka/ Pandza 47. Julijana /Joze/ Odak 48. Ivana /Ivana/ Smiljani 49. Tamara /Ilije/ Vazgec 50. Anita /Nikole/ Damjanovi 51. Marina /Ignacija/ Dodik 52. Ivica /Vlatka/ Kresi 53. Ruzica /Mate/ Sapina 54. Albina /Vinka/ Terzi 55. Pero /Frane/ ulap 56. Stipo /Anelka/ Turi 57. Josip /Franje/ Sivri

58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87.

Redpredavanja2007./08. 7 Tomislav /Ljube/ Delipetar 88. Zorica /Pere/ Pavlovi 89. Snezana /Ilije/ Raji Nikolina /Ante/ Kreso 90. Daliborka /Antuna/ Mari Anita /Drage/ Bevanda 91. Tanja /Gorana/ Bili Vanja /Ivana/ Opancar 92. Vjekoslav /Ivana/ Bili Ivana /Miroslava/ Zovko 93. Ivana /Andrije/ Kolak Denis /Ivana/ Primorac 94. Luka /Tvrtka/ Bozi Vedrana /Davora/ Kolenda 95. Gabrijela /Gavre/ Mari Danijela /Bozidara/ Pehar 96. Ivana /Slavka/ Mikuli Vjekoslav /Vinka/ Vuci 97. Martina /Vinka/ Jeli Marija /Boze/ Gilja 98. Ana /Andrije/ Kordi Mirjana /Slavka/ Antunovi 99. Edita /Mladena/ Tadi Irena /Drage/ Damjanovi 100. Ramona /Ivice/ Batos Dragan /Jurice/ Musa 101. Andrej /Ivana/ Herceg Tomislav /Jerke/ Bisko 102. Ante /Stanka/ Boras Zvonimir /Vinka/ Crnjac 103. Indira /Nedziba/ Kozari Dubravka /Mate/ Soldo 104. Sandra /Jure/ Musa Mirela /Pere/ Sevo 105. Smiljan /Pave/ Kovacevi Julijana /Marka/ Martinovi 106. Domagoj /Tomislava/ Matijasevi Vlado /Nike/ Penava 107. Ivan /Jure/ Dzida Petar /Zeljka/ Petric 108. Ivana /Ivice/ Grgi Mario /Jure/ Juki 109. Stjepan /Ante/ Sliskovi Filip /Marijana/ Saravanja 110. Jelena /Ivana/ Simi Bruno /Josipa/ Milos 111. Igor /Ivana/ Culjak Marina /Milenka/ Ripi 112. Martina /Josipa/ Knjezevi Jelena /Ivana/ Kordi 113. Senad /Camila/ Dervi Ana /Ive/ Majstorovi 114. Marina /Mate/ Buha Pero /Jurice/ Musa 115. Anita /ure/ Matijevi Vjekoslav /Stjepana/ Gaspar 116. Tihomir /Pere/ Marinci Branimir /Franje/ Simunovi 117. Gorana /Miroslava/ Lakicevi Igor /Franje/ Sajevi 118. Ivica /Ante/ Vlahovi

7

SveucilisteuMostaru

(VI/1 stupanj) 1. Mladen /Stanka/ Vukoja 2. Tihomir /Miljenka/ Pandzi 3. Ivana /Blage/ Banovi 4. Olivera /Ive/ Doli 5. Ronald /Marka/ Jarak 6. Irena /Cvitana/ ori 7. Ante /Mladena/ Zorici 8. Bosiljka /Bosiljko/ Siljeg 9. Davor /Nikole/ Pavi 10. Ruzica /Stipe/ Sicaja 11. Toni /Zdravka/ Vrlji 12. Maja Marija /Slavka/ Mandi 13. Iva /Stojana/ Mami 14. Dijana /Stanka/ Rozi 15. Dragana /Marinka/ Lasi 16. Dejan /Stanislava/ epina 17. Nada /Blage/ Grubisi 18. Ana /Rajka/ Mandi 19. Dalibor /Ivice/ Banozi 20. Zoran /Veseljka/ Radoni 21. Marija /Zvonke/ Zadro 22. Ilija /Ivana/ Lasi 23. Dragan /Ivana/ Mijoc 24. Jerko /Marka/ Livaja 25. Ivona /Ivana/ Zdero 26. Ivica /Zorana/ Petkovi 27. Ivana /Gojka/ Sesar 28. Ante /Grge/ Sulenta 29. Blazenko /Mirka/ Boksi 30. Nikica /Zorana/ Petkovi

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Suhreta /Mehmeda/ Zahirovi Nedzla /Salima/ Masri Nefisa /Pase/ Livnjak Ajla /Esada/ Kozari Mato /Lovre/ Bajkusa Marija /Drage/ Baresi Zarana /Krune/ Bila Mirsada /Safeta/ Karasalihovi Danijela /Ante/ Radi Adisa /Sakiba/ Beso Semira /Sefika/ Helda Nada /Mate/ Lovrinovi Asim /Nurifa/ Mesa Mato /ure/ Miskovi Mara /Mije/ Istvani Josip /Nike/ Marin Almasa /Almaza/ Begi Dragana /Joze/ Zec Seherzada /Esada/ Merusi Goran /Ive/ Prusac Mladen /Fabijana/ Vujica Nihada /Hidajeta/ Andri Anelko /Franje/ Vujica Fata /emala/ Sejdinovi Marija /Marka/ Saravanja Marija /Ante/ Peri Mujo /Nezira/ Masi Fata /Saliha/ Rizanaj Zlatan /Serifa/ Pajazetovi Edvina /Alije/ Dzafi

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.

Redpredavanja2007./08. 77 Krizan /Drage/ Martinovi FAKULTET STROJARSTVA I RACUNARSTVA Belma /Ibrahima/ Zupurovi Mersa /Ganije/ Dzambi Diplomirani inzenjeri strojarstva Jasminka /Serifa/ Bojadzija (VII/1) Miroslav /Franje/ Stapi Mersiha /Nasida/ Karovi 1. Milko /Gojka/ Kuzman Emina /Fehrata/ Dizdarevi 2. Viktor /Gojka/ Draski Amira /Alije/ Buljubasi 3. Josip /Zdenka/ Covi Nevenka /Tunje/ Kamenjasevi 4. Ivan /Andrije/ Prskalo Milka /Franje/ Gudelj 5. Tomislav /Boze/ Dzidi Jasmina /Muradifa/ Sabi 6. Oliver Juras Blazenka /Franje/ Vujica 7. Miroslav Matijevi Marko /Marijana/ Dominkovi 8. Marijana Bebek Fatija /Abdulaha/ Silajdzija 9. Darko Martinovi Senad /Sulejmana/ Sumari Valentina /Petra/ Mirkov

78

SveucilisteuMostaru

Diplomirani inzenjeri racunarstva (VII/1 stupanj) 1. Denis /Zlatka/ Zovko 2. Jelena /Ljube/ Matkovi 3. Alen /Nikole/ Doko 4. Marko /Mile/ Boskovi 5. Marijana /Petra/ Golemac 6. Marijana /Blage/ Bandi 7. Vedrana /Zdenka/ Anici 8. Davor /Frane/ osi 9. Ivan /Mile/ Marki 10. Marijana /Ilije/ Marusi 11. Goran /Veselka/ Mari 12. Toni /Sreka/ Bandi 13. Marija /Luke/ Stojanovski 14. Darko /Ivana/ Saki 15. Kristina /Stanka/ Covi 16. Marija /Zivka/ Pehar 17. Ivana /Zvonimira/ Susilovi 18. Miro /Vinka/ Pazin 19. Matija /Domagoja/ Naki 20. Mario /Mladena/ Mandi 21. Goran /Ante/ Falak 22. Tea /Zeljka/ Vidovi 23. Sanja /Lovre/ Zovko 24. Danijela /Zdravka/ Mustapi 25. Nina /Tomislava/ Milicevi 26. Anelko /Joze/ Papak 27. Ivana /Ivana/ Palac 28. Ivona Mikuli

Inzenjeri racunarstva (VI/1)

1. Marija /Davorina/ Topi 2. Ivan /Stipe/ Dreznjak 3. Danijela /Vlade/ Culjak 4. Josip /Luke/ Luki 5. Gordan /Ivana/ Grbesi 6. Sanja /Gojka/ Palac 7. Dragan /Franje/ avar 8. Zoran /Jerke/ Matusko 9. Stanislav /Pere/ Azinovi 10. Ivan /Zvonke/ Cigi 11. Zorica /Ivana/ Bruck 12. Domin /Tome/ Brajkovi 13. Nebojsa /Slavise/ Spaji 14. Denis /Branka/ Bjelica 15. Ivanka /Mirka/ Raspudi 16. Ivana /Milenka/ Zulj 17. Marina Bogdan

Redpredavanja2007./08.

7

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI ­ SIROKI BRIJEG

1. Misela Boras 2. Andrija Dreznjak 3. Ivana Dzamonja 4. Magdalena Dzini 5. Antonio Dzolan 6. Trpimir Grgi 7. Zeljko Koren 8. Boris Luki 9. Tonka Mari 10. Tanja Matkovi 11. Ivan Perak 12. Anja Slaki 13. Ivana Vidovi 14. Dominik Vlahovi 15. Dario Vranci 16. Ana Vuci

VISOKA ZDRAVSTVENA SKOLA

Diplomirane medicinske sestre 1. Daliborka /Mate/ Dragoje 2. Ilka /Jozo/ Rados 3. Kristina /Stipo/ Gali 4. Ivana /Tomislav/ Babi 5. Zorica /Zdravko/ Zadro 6. Mirjana /Mile/ Kvesi 7. Ivana /Ivica/ osi 8. Irena /Ivan/ Secan 9. Anelka /Ante/ Zeljko 10. Veselka /Gojko/ Lasi 11. Darija/Ivan/ Milici 12. Mirela /Ivan/ Kolobari 13. Davor /Ilija/ Vukovi 14. Adisa /Ismet/ Sator 15. Anita/Ivan/ Simunovi 16. Andrijana /Ivica/ Bozi 17. Julija /Tomislav/ Barisi 18. Marija /Vojimir/ Sarac 19. Jadranka /Iviva/ Rados 20. Franjo /Vlatko/ Babi 21. Dinka /Iviva/ Prusac 22. Blazenka /Nikola/ Solomun 23. Sanja /Mate/ Marusi 24. Marinka /Karlo/ Knezovi 25. Manja /Predrag/ Mandi 26. Slaven /Berislav/ Ledi

80

SveucilisteuMostaru

27. Aida /Omer/ Tursunovi 28. Petrunjela /Ivo/ Zec 29. Vera /Ilija/ Stankovi 30. Dijana /Muhamed/ Sahi 31. Sena /Sulejman/ Grci 32. Ivona /Vladimir/ Skobi 33. Slavica /Bozo/ upina 34. Rina /Toni/ Kalafatovi ­ Mili 35. Senija/Beir/ Lisica 36. Vesna /Iviva/ ubela 37. Monija /Nikica/ Bosnjak 38. Aida /Enes/ Slijepcvi 39. Ljiljana /Jovan/ Saravanja

Diplomirani fizioterapeuti 1. Marin /Ivan/ Zelinika 2. Mandzo /Jakov/ Davor 3. Miljana /Davorin/ Pehar 4. Darko /Ljubo/ Bili 5. Sijana /Fuad/ Seferovi 6. Valentina /Grago/ Pazin 7. Ivica /Zarko/ Ani 8. Ivan /Krizan/ Bosnjak 9. Marija /Sreko/ Boras 10. Helena /Ilija/ Banovi 11. Davor /Slavko/ Buljan 12. Dragana /Drago/ Boskovi 13. Kristina /Sloboda/ Sipovac 14. Igor /Mijo/ Juresi 15. Martina /Marinko/ Bosnjak 16. Alendar /Nedzad/ Mia

Inzinjeri medicinske radiologije 1. Marija /Jozo/ Gabri 2. Maja /Mate/ uri 3. Josip /Pero/ Mati 4. Stela/Miroslav/ Stjepcevi 5. Aldijana /Nedzad/ Kremo 6. Marija /Mile/ Milinkovi 7. Alisa /Hamdija/ Beirevi 8. Ante /Ivan/ Pavlicevi 9. Marko /Tomislava/ Covi 10. Petar /Mate/ Nenadi 11. Jerko /Ivica/ Pehar 12. Zoran /Pero/ Kresi

Redpredavanja2007./08.

8

TEOLOSKI INSTITUT

1. Irena /Vidoje/ Beno 2. Zeljka /Nikola/ Bevanda 3. Ankica /Ivo/ Boban 4. Anita /Tomislav/ Kresi 5. Vinko /Janko/ Kreso 6. Rosanda /Nikola/ Lovri 7. Jerko /Zoran/ Maji 8. Irena /Ivo/ Mlaki 9. Marijana /Ivana/ Savi 10. Anita /Drago/ Strukar

82

STUDENTI DOBITNICI REKTOROVE NAGRADE AKADEMSKE 2006. /2007. GODINE

Karolina Agati,studenticaIV.godinestudijanaAgronomskomfakultetu, sprosjecnomocjenom, Anita Dilber,studenticaII.godinestudijanaAkademijilikovnihumjetnosti,sprosjecnomocjenom,00 Branko ani,studentII.godinestudijanaAkademijilikovnihumjetnosti,sprosjecnomocjenom, Jelena ori, studentica II. godine studija na Ekonomskom fakultetu, s prosjecnomocjenom,80 Kristina Cerkez, studentica III. godine na Ekonomskom fakultetu, s prosjecnomocjenom,70 Ivana Musa,studenticaIII.godinestudijanaFakultetuprirodoslovno-matematickihiodgojnihznanosti,sprosjecnomocjenom,7 Monika Pinjuh,studenticaIV.godinestudijanaFakultetuprirodoslovnomatematickihiodgojnihznanosti,sprosjecnomocjenom, Miljan Rupar, student IV. godine na Fakultetu strojarstva i racunarstva ­studijstrojarstva,sprosjecnomocjenom,0 Zeljko Marusi,studentIII.godinestudijanaFakultetustrojarstvairacunarstva-studijracunarstva,sprosjecnomocjenom, Silvana Mari, studentica IV. godine studija na Filozofskom fakultetu, s prosjecnomocjenom,8 Matea Karadza, studenticaIII.godinestudijanaFilozofskomfakultetu,s prosjecnomocjenom, Danijela Palameta,studenticaIV.godinestudijanaGraevinskomfakultetu,sprosjecnomocjenom,20 Mario Vukoja, student III. godine studija na Graevinskom fakultetu, s prosjecnomocjenom,0 Ante Mandi, student III. godine studija na Medicinskom fakultetu, s prosjecnomocjenom,00 Benjamin Pali,studentIV.godinestudijanaMedicinskomfakultetu,s prosjecnomocjenom,00 Zoran Marijanovi, student II. godine studija na Pravnom fakultetu, s prosjecnomocjenom,7

SveucilisteuMostaru

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Redpredavanja2007./08.

8

17. Marija Prskalo, studentica II. godine studija na Pravnom fakultetu, s prosjecnomocjenom,7 18. Sanja Delac,studenticaIII.godinestudijasestrinstvanaVisokojzdravstvenojskoli,sprosjecnomocjenom, 19. Martina Batini,apsolventicastudijasestrinstvanaVisokojzdravstvenoj skoli,sprosjecnomocjenom,

8

SveucilisteuMostaru

BOLONJSKA DEKLARACIJA

Zajednicka deklaracija europskih ministara obrazovanja sazvana u Bolonji 19. lipnja 1999. godine

Europski proces, zahvaljujui izvanrednim postignuima u nekoliko proteklih godina, postao je sve konkretnija i relevantnija stvarnost za Uniju i njene graane. Perspektive uveavanja, zajedno s produbljivanjem odnosa s drugim europskim zemljama, pruzaju cak vee dimenzije takvoj realnosti. U meuvremenu, svjedoci smo sve vee svjesnosti, u velikim dijelovima politickoga i akademskog svijeta i u javnom mnijenju, o potrebi za uspostavljanjem kompletnije i dalekoseznije Europe, osobito za nadgradnjom i jacanjem njenih intelektualnih, kulturalnih, socijalnih i znanstveno-tehnoloskih dimenzija. Europsko znanje je sada siroko rasprostranjeno kao nezamjenjiv cinitelj drustvenog i ljudskog razvoja i kao nezamjenjiva sastavnica kojom se konsolidira i obogauje pravo graana Europe, sposobno da pruzi svojim graanima neophodne nadleznosti kako bi se suocili s izazovima novog milenija, zajedno sa svijesu o zajednickim vrijednostima i pripadanju zajednickom drustvenom i kulturnom prostoru. Vaznost obrazovanja i suradnje u obrazovanju u razvijanju i jacanju stabilnih, mirnih i demokratskih drustava je sveobuhvatno priznato kao najvazniji cinitelj, posebice u svjetlu situacije u jugoistocnoj Europi. Sorbonska deklaracija od 25. svibnja 1998. godine, koja je osnazena ovim razmisljanjima, naglasila je kljucnu ulogu sveucilista u razvoju europske kulturne dimenzije. Naglasila je stvaranje europskog podrucja visokoga obrazovanja kao kljucnog nacina promoviranja pokretnosti graana i mogunosti zaposljavanja i sveukupnog razvoja kontinenta. Nekoliko europskih zemalja je prihvatilo poziv da se opredijeli za postizanje ciljeva postavljenih u Deklaraciji, bilo njenim potpisivanjem ili izrazavanjem svog nacelnog slaganja. Pravac kojim su krenule neke od reformi visokoga skolstva pokrenute u meuvremenu u Europi, dokazao je opredijeljenost mnogih vlada za poduzimanjem akcije.

Redpredavanja2007./08. 8 Europske institucije za visoko obrazovanje, sa svoje strane, prihvatile su izazov i preuzele glavnu ulogu u stvaranju europskog podrucja visokoga obrazovanja, kao i u buenju osnovnih nacela izrazenih u bolonjskoj Magna Carta Universitatum 1988. godine. Ovo je, najznacajniji korak, uzevsi u obzir da nezavisnost sveucilista i autonomija osiguravaju da se visoko obrazovanje i sustav istrazivanja neprestano prilagoavaju promjenljivim potrebama, zahtjevima drustva i napretku u znanstvenom spoznavanju. Trend je postavljen u pravom smjeru i u znacajne svrhe. Postizanje vee kompatibilnosti i usporednosti sustava visokoga obrazovanja, meutim, zahtijeva neprestani zamah u svrhu postizanja cilja u potpunosti. Potrebno je da potporu tome damo putem promoviranja konkretnih mjera u postizanju mjerljivih koraka naprijed. Sasatanak koji je odrzan 18. lipnja, odrzan je uz sudjelovanje autoritativnih strucnjaka i znanstvenika iz svih zemalja i dao nam je vrlo korisne prijedloge o inicijativama koje treba poduzeti. Posebno se moramo osvrnuti na ciljeve poveanja meunarodne konkurentnosti europskog sustava visokoga obrazovanja. Vitalnost i efikasnost svake civilizacije moze biti mjerena ucinkom koji njena kultura ima na druge zemlje. Potrebno je osigurati da sustav europskoga visokog obrazovanja postigne svjetski stupanj privlacnosti jednak nasoj izvanrednoj kulturnoj i znanstvenoj tradiciji. Afirmiranje nase potpore opim nacelima definiranim u Sorbonskoj deklaraciji, ukljucujemo se u kordiniranje nasih politika, kako bismo u kratkom vremenskom roku, a u svakom slucaju tijekom prvoga desetljea treeg milenija, postigli sljedee ciljeve koje smatram najvaznijim u cilju uspostavljanja europskoga podrucja visokoga obrazovanja i promoviranja europskog sustava visokoga obrazovanja sirom svijeta: 1. Usvajanje sustava lako razumljivih i usporedivih stupnjeva, takoer putem implementacije dopune diplome u svrhu promoviranja pokretnosti europskih graana i meunarodne konkurencije sustava europskoga vi s okog obrazovanja; 2. Usvajanje sustava u osnovi temeljenog na dva glavna ciklusa, studentski i diplomski. Pristup drugom ciklusu zahtijeva uspjesan zavrsetak prvog ciklusa studija koji traje najmanje tri godine. Stupanj postignut nakon prvoga ciklusa je takoer relevantan europskom trzistu rada kao odgovarjui stupanj kvalifikacije. Drugi ciklus treba voditi magistarskoj ili doktorskoj diplomi kao i u mnogim europskim zemljama;

8

SveucilisteuMostaru

3. Uspostavljanje sustava bodova ­ kao u ECTS sustavu studijskih bodova ­ kao odgovarajue sredstvo za promoviranje siroko raspostranjene mobilnosti studenata. Bodovi se mogu stei i u kontekstu ne-visoko skolskog obrazovanja, ukljucujui ucenje do kraja zivota, pod uvjetom da ih priznaju zainteresirana sveucilista koja primaju studente; 4. Promoviranje mobilnosti prevladavanjem prepreka u svrhu efikasnog koristenja slobode kretanja s posebnim osvrtom na: - za studente, pristup studijima i mogunostima obuke i s tim povezane usluge; - za nastavno osoblje, istrazivace i administrativno osoblje, priznavanje i valorizacija semestara provedenih u kontekstu istrazivanja, predavanja i obuke u Europi, bez prejudiciranja njihovih statutarnih prava; - Promoviranje europske suradnje u osiguravanju kvalitete s osvrtom na razvoj komparativnih kriterija i metodologija; - Promoviranje neophodnih europskih dimenzija u visokom obrazovanju, posebice u smislu izrade nastavnoga programa, interinstitucijske suradnje, sheme mobilnosti i integriranih programa studija, obuke i istrazivanja. Ovim preuzimamo na sebe ostvarenje sljedeih ciljeva: - u okviru nasih institucijskih nadleznosti i uz puno uvazavanje razlicitosti kulture, jezika, nacionalnih obrazovnih sustava i autonomije sveucilista - konsolidacije europskog podrucja visokoga obrazovanja. U tom cilju slijedit emo putove meuvladine suradnje zajedno s onim nevladinim europskim organizacijama koje imaju nadleznosti u oblasti visokoga obrazovanja. Ocekujemo da sveucilista ponovno zurno i pozitivno odgovore i aktivno doprinesu uspjehu naseg pothvata. Uvjereni da uspostavljanje europskog podrucja visokoga obrazovanja zahtijeva neprestanu potporu, nadgledanje i prilagoavanje stalno promjenljivim potrebama, odlucili smo se ponovno sastati u roku od dvije godine u svrhu ocjenjivanja postignutog napretka i poduzimanje novih koraka. Deklaraciju je potpisalo 45 zemalja, a Bosna i Hercegovina Deklaraciju je potpisala na ministarskoj konferenciji 2003. godine u Pragu

Redpredavanja2007./08.

87

OSNOVNA STRUKTURA I UPUTE ZA PRIPREMU DODATKA DIPLOMI

Osnovna struktura dodatka diplomi

1. Information identifying the holder of qualification Informacije o nositelju diplome/kvalifikacije 1. 1. Family name(s) Prezime(na): 1. 2. Given name(s) Ime(na): 1. 3. (Place) Date of birth (Mjesto) datum roenja (dan/mjesec/godina) 1. 4. Student identification number or code (if available) Identifikacijski broj studenta ili sifra (ukoliko postoji): 2. Information identifying the qualification Informacije koje blize odreuju kvalifikaciju 2. 1. Name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language) Naziv kvalifikacije i (ukoliko postoji) odgovarajua titula (na jeziku originala): 2. 2. Main field(s) of study for the qualification Glavno podrucje(a) studija za stjecanje kvalifikacije: 2. 3. Name and status of awarding institution (in original language) Naziv i status institucije koja izdaje diplomu (na jeziku originala): 2. 4 Name and status of institution (if different from 2. 3. ) administering studies (in original language) Naziv i status institucije (ukoliko se razlikuje od 2. 3. ) koja obavlja administrativne poslove studija(na jeziku originala): 2. 5. Language(s) of instruction/examination Jezik(ci) nastave/ispita:

88

SveucilisteuMostaru

3. Information on the level of qualification Informacije o razini kvalifikacije 3. 1. Level of qualification Razina kvalifikacije: 3. 2. Official length of the programme Zvanicno trajanje programa studija: 3. 3. Access requirements Potrebni uvjeti za upis: 4. Information on the contents and results gained Informacije o sustavu i sadrzaju studija i postignutim rezultatima 4. 1. Mode of study Nacin studiranja: 4. 2. Programme requirements Sustav i pravila studiranja 4. 3. Programme details (e. g. modules or units studied) and the individual grades/marks/credits obtained (if this information is available on an official transcript this should be used here) Detalji programa studija (predmeti, moduli, kursevi) i dobijene pojedinacne ocjene/krediti (ukoliko su ove informacije raspolozive u obliku zvanicnog prepisa ocjena, treba ga priloziti ovdje): 4. 4. Grading scheme and, if available, grade distribution guidance Sustav ocenjivanja i (ukoliko je raspoloziva) uobicajena raspodjela ocjena 4. 5. Overall classification of the qualification (in original language) Ukupna klasifikacija kvalifikacija (na jeziku originala): 5. Information on the function of qualification Informacije o akademskim i profesionalnim mogunostima koje pruza kvalifikacija 5. 1. Access to further study Prohodnost prema daljim studijama: 5. 2. Professional status (if applicable) Profesionalni status (ukoliko je od znacaja)

Redpredavanja2007./08. 6. Additional information Dodatne informacije 6. 1. Additional information Dodatne informacije: 6. 2. Further information sources Izvor dodatnih informacija: 7. Certification of the supplement Ovjera dodatka diplomi 7. 1. Date Datum: 7. 2. Signature Potpis: 7. 3. Capacity Funkcija potpisnika: 7. 4. Official stamp or seal Zvanicni pecat:

8

8. Information on the national higher education system Informacije o nacionalnom sustavu visokog obrazovanja

Upute za pripremu dodatka diplomi

1. Informacije o nositelju diplome/kvalifikacije 1. 1. Prezime(na): Navesti puno prezime ili prezimena, ako ih ima vise: 1. 2. Ime(na): Navesti puno ime ili imena, ukoliko ih ima vise. 1. 3. (Mjesto) datum roenja (dan/mjesec/godina): Naznaciti obvezno datum, a po mogunosti i mjesto roenja 1. 4. Identifikacijski broj studenta ili sifra (ukoliko postoji): Ovaj broj sluzi za identifikaciju pojedinca kojem se izdaje dodatak diplomi, kao studenta koji je upisan na odreen program studija. Moze biti naveden i osobni broj graana u slucaju da u zemlji postoji takav sustav identifikacije. 2. Informacije koje blize odreuju kvalifikaciju 2. 1. Naziv kvalifikacije i (ukoliko postoji) odgovarajua titula (na jeziku originala)

0

SveucilisteuMostaru

Dati puni naziv kvalifikacije na originalnom jeziku diplome, s obzirom na to da raznovorsnost terminologije i nomenklature u razlicitim zemljama moze stvarati nedoumice u slucaju prijevoda. Posebno naznaciti ako diploma ima karakter dvojne diplome. Naznaciti podrazumijeva li diploma u nacionalnom sustavu odreenu titulu za nositelja diplome (inzenjer, doctor...). Naznaciti da li je titula zastiena zakonom. 2. 2. Glavno podrucje(a) studija za stjecanje kvalifikacije: Naznaciti samo osnovnu oblast(i) / disciplinu studija koja odreuje podrucje za koje je dobivena odreena kvalifikacija (npr. Politika i povijest, molekularna biologija, kemijsko inzenjerstvo...) 2. 3. Naziv i status institucije koja izdaje diplomu (na jeziku originala): Navesti pun naziv institucije koja je izdala diplomu (sveuciliste, fakultet). Po pravilu to je ujedno i institucija koja obavlja administrativne poslove i izvodi program studija. Postoje slucajevi kada diplomu izdaje i druga institucija koja ima ugovor ili akreditaciju od strane vise nadlezne institucije. To moze biti drzava, sveuciliste ili neka profesionalna institucija, a u nekim slucajevima i inozemna institucija, sto treba naznaciti u ovom poglavlju. Takoer, treba naznaciti i status institucije koja izdaje diplomu: drzavna, privatna/ nezavisna, ili priznata od drzave. Ukoliko je institucija akreditirana, navesti akreditacijsko tijelo koje je provelo akreditaciju. Na kraju navesti i generalnu klasifikaciju institucije koja izdaje diplomu u nacionalnom sustavu naobrazbe (Sveuciliste, Fachhochschule, Technical College...). 2. 4. Naziv i status institucije (ukoliko se razlikuje od 2. 3. ) koja obavlja administrativne poslove studija (na jeziku originala) U slucaju da postoji razlika, kako je prethodno objasnjeno, navesti sve elemente kao i u slucaju 2. 3. 2. 5. Jezik(ci) nastave/ispita: Navesti jezik (jezike) izvoenja nastave i obavljanja ispita za stjecanje kvalifikacije.

Redpredavanja2007./08. 3. Informacije o razini kvalifikacije

3. 1. Razina kvalifikacije Naznaciti precizno razinu kvalifikacije/zvanja i njegovo mjesto u specificnoj nacionalnoj strukturi naobrazbe (uz objasnjenje zasnovano na informacijama o nacionalnom obrazovnom sustavu, datom u osmom poglavlju ovog dokumenta). Objasniti domau visokoobrazovnu mrezu (sveucilisno dodiplomsko / poslijediplomsko obrazovanje, Bachelor Degree, Baccalaureate + x godina). Dati sve korisne informacije o "indikatorima razine (nivoa)" odreenih studija koji su nacionalno priznati i odnose se na danu kvalifikaciju. 3. 2. Zvanicno trajanje programa studija: Naznaciti zvanicno trajanje zavrsenih studija (semestri, godine) i ulozen rad za zavrsavanje odreenog programa, ukljucujui i informacije o dodatnim bitnim aktivnostima (prakticna obuka, terenski rad i dr. ). Ulozen rad se moze izraziti u vidu ukupnog optereenja studenata u svladavanju odreenog programa (nastava, ucenje, ispit) kao broj sati tjedno x tjedni, ili putem uobicajenog lokalnog nacina izrazavanja (npr. jedna godina redovitih studija). 3. 3. Potrebni uvjeti za upis: Navesti prirodu prethodne kvalifikacije i duzinu prethodne naobrazbe (skolovanja) / studiranja koji su neophodni za upis na program studija za koji se izdaje Dodatak diplomi 4. Informacije o sustavu i sadrzaju studija i postignutim rezultatima 4. 1. Nacini studiranja Naznaciti jesu li studije zavrsene kao redovite (full-Time), studije uz rad (part-time), studije na daljinu (distance) itd. 4. 2. Sustav i pravila studiranja Navesti detalje sustava i pravila studiranja koji obuhvaaju minimalne standarde za dobivanje odreene kvalifikacije, kao sto su obvezni dijelovi programa ukljucujui i prakticne elemente obuke, pravila koja se odnose na izradu zavrsnog rada (diplomskog rada, disertacije, teze), kao i druge zahtjeve za uspijesno okoncanje studija i dobivanje odreene kvalifikacije. Navesti postavljene ciljeve

2

SveucilisteuMostaru

odreenog programa studija i dati i druge informacije korisne za procjenu stupnja stecenih znanja i profesionalnih vjestina. 4. 3. Detalji programa studija (predmeti, moduli, kursevi) i dobivene pojedinacne ocjene/krediti (ukoliko su ove informacije raspolozive u obliku zvanicnog prijepisa ocjena, treba ga priloziti na ovom mjestu): Detaljno prikazati sve elemente programa studija (predmeti, kursevi i dr. ) ukljucujui i podatke o njihovom trajanju (broj sati predavanja, vjezbi i ostalih aktivnosti predvienih za odreeni predmet) i procjenu optereenja studenta u njihovom savlaivanju (ukupno optereenje studenta eventualno izrazeno putem ECTS bodova, uz objasnjenje o primijenjenom sustavu dodjele bodova za odreene aktivnosti). Priloziti listu svih polozenih ispita i postignutih rezultata, uz paralelnu naznaku dobivenih ocjena u vazeem nacionalnom sustavu i sustavu ECTS, kao i prosjecnu ocjenu svih polozenih ispita. Naznaciti postoji li i koja je priroda zavrsnog ispita ili rada (diplomski, teza, disertacija), njen naziv, jezik, nacin odbrane, dobivenu ocjenu i nacin arhiviranja (dostupnost teze kroz bibliografski sustav ili prilozeni sazetak na engleskom jeziku). Navesti i druge podatke koji omoguuju procjenu rezultata pojedinca, kao sto su dobivene nagrade, sudjelovanje u znanstvenim projektima, sudjelovanje u obrazovnom procesu (demonstrator i sl. ). Ovi podaci se mogu prikazati i putem prijepisa ocjena, kao prateeg dokumenta cija je osnovna forma prilozena ovom materijalu. 4. 4. Sustav ocjenjivanja i (ukoliko je raspoloziva) uobicajena raspodjela ocjena: Navesti podatke o sustavu ocjenjivanja i o minimumu koji osigurava prolaznost na ispitu (npr. 40 ili 50 % uraenog testa ili zadataka). Korisno je dati uobicajenu raspodjelu ocjena za dani studijski program. Ovi podaci bitno olaksavaju procjenu postignutih rezultata s obzirom na velike razlike u sustavu ocjenjivanja koje su prisutne u razlicitim sustavima naobrazbe.

Redpredavanja2007./08.

listopad 2007.

p 1 8 15 22 29 u 2 9 16 23 30 s 3 10 17 24 31 c 4 11 18 25 p 5 12 19 26 s 6 13 20 27

SVEUCILISNI KALENDAR ZA AKADEMSKU 2007. /2008. GODINU

studeni 2007.

p 2 9 16 23 30 s 3 10 17 24 n 7 14 21 28 p u s c 1 5 6 7 8 12 13 14 15 19 20 21 22 26 27 28 29 n 4 11 18 25 p u s c p s 1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24/31 25 26 27 28 29

prosinac 2007.

n 2 9 16 23 30

sijecanj 2008.

7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26

veljaca 2008.

7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23

ozujak 2008.

3 10 3 4 5 17 10 11 12 24 17 18 19 24/31 25 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30

6 13 4 5 6 20 11 12 13 27 18 19 20 25 26 27

travanj 2008.

7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26

svibanj 2008.

6 13 5 6 7 20 12 13 14 27 19 20 21 26 27 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31

lipanj 2008.

4 11 2 3 4 18 9 10 11 25 16 17 18 23/30 24 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29

srpanj 2008.

7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26

kolovoz 2008.

6 13 4 5 6 20 11 12 13 27 18 19 20 25 26 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 1 8 15 22 29

rujan 2008.

2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28

SveucilisteuMostaru

www. sve-mo. ba

[email protected] ba

BILJESKE:

Redpredavanja2007./08.

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

SveucilisteuMostaru

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Redpredavanja2007./08.

7

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

8

SveucilisteuMostaru

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Redpredavanja2007./08.

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

00

SveucilisteuMostaru

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Information

400 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

74896

You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - PROGRAM konacno29.01.09-net.doc
Microsoft Word - fakultetski udzbenik - final.doc