Read c00364990.pdf text version

HP PSC 1400 All-in-One series

Informacje prawne

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mog ulec zmianie bez uprzedzenia. Z wyjtkiem przypadków przewidzianych prawem autorskim, reprodukowanie, adaptacja bd tlumaczenie tego materialu bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Firma Hewlett-Packard Company nie ponosi odpowiedzialnoci za szkody przypadkowe lub nastpcze zwizane z lub powstale w wyniku rozprowadzania, rozpowszechniania lub korzystania z niniejszego dokumentu oraz opisanego w nim produktu. Uwaga: Informacje prawne mona znale w rozdziale powiconym informacjom technicznym niniejszego podrcznika. Informacje dotyczce bezpieczestwa Ostrzeenie Aby unikn poaru lub poraenia prdem, nie naley naraa tego urzdzenia na kontakt z deszczem lub wilgoci. Podczas korzystania z urzdzenia zawsze naley przestrzega podstawowych zasad bezpieczestwa w celu uniknicia oparzenia lub poraenia elektrycznego. Ostrzeenie prdem Adobe® i Acrobat Logo® s zastrzeonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated. Fragmenty Copyright © 1989-2004 Palomar Software Inc. Oprogramowanie dla urzdzenia HP PSC 1400 All-in-One series obejmuje technologi sterownika drukarki na licencji firmy Palomar Software, Inc. www.palomar.com. Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP® oraz Windows 2000® s zastrzeonymi w USA znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Intel® i Pentium® s zastrzeonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub firm zalenych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach/regionach. Energy Star® oraz logo Energy Star® s zastrzeonymi w USA znakami organizacji United States Environmental Protection Agency. Numer publikacji: Q7286-90174 Pierwsze wydanie: marzec 2005 Uwaga Jedyne gwarancje obejmujce produkty i uslugi HP s okrelone w zasadach wyranej gwarancji, towarzyszcych danym produktom lub uslugom. adna informacja zawarta w niniejszym dokumencie nie moe by uwaana za dodatkow gwarancj. Firma HP nie ponosi odpowiedzialnoci za bldy techniczne lub redakcyjne oraz pominicia wystpujce w niniejszym podrczniku. 8. W wielu krajach kopiowanie poniszych elementów jest prawnie zabronione. W razie wtpliwoci naley zasign opinii prawnika. Pisma oraz dokumenty urzdowe: ­ ­ ­ ­ Paszporty Dokumenty imigracyjne Dokumenty dotyczce sluby wojskowej Odznaki i karty identyfikacyjne lub insygnia Znaczki pocztowe Karty ywnociowe 1. Ryzyko poraenia

2.

3.

Walory pastwowe: ­ ­ 4.

Czeki lub weksle wystawione przez agencje rzdowe Banknoty, czeki podróne lub przekazy pienine Kwity depozytowe Dziela chronione prawem autorskim

5.

6. 7.

9.

10.

Naley przeczyta ze zrozumieniem wszystkie instrukcje znajdujce si w podrczniku instalacji. Podlczaj urzdzenie wylcznie do uziemionego gniazda elektrycznego. Jeli nie wiesz, czy gniazdo jest uziemione, zasignij opinii wykwalifikowanego elektryka. Przestrzegaj wszystkich ostrzee i zalece umieszczonych na urzdzeniu. Przed czyszczeniem odlcz urzdzenie od gniazda sieciowego. Nie umieszczaj urzdzenia w pobliu wody ani nie korzystaj z niego mokrymi rkoma lub w mokrej odziey. Umie urzdzenie dokladnie na stabilnej powierzchni. Umie urzdzenie w zabezpieczonym miejscu, gdzie przewód zasilajcy nie bdzie naraony na uszkodzenie lub nadepnicie oraz nie bdzie si mona o niego potkn. Jeli urzdzenie nie dziala prawidlowo, zapoznaj si pomoc ekranow dotyczc rozwizywania problemów. Wewntrz urzdzenia nie ma adnych czci, które mog by naprawiane przez uytkownika. Wykonywanie czynnoci serwisowych naley zleca wykwalifikowanemu personelowi. Korzystaj z urzdzenia w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.

Ostrzeenie To urzdzenie nie bdzie dziala w przypadku awarii sieci elektrycznej.

HP PSC 1400 series All-in-One

Podrcznik uytkownika

Spis treci

1 HP All-in-One -- opis ........................................................................................... 3 Urzdzenie HP All-in-One -- najwaniejsze informacje ........................................3 Panel sterowania -- opis .......................................................................................4 Dioda stanu -- opis ...............................................................................................4 Korzystanie z programu HP Image Zone -- dodatkowe funkcje urzdzenia HP All-in-One .........................................................................................................6 Uzyskiwanie dodatkowych informacji ....................................................................7 Informacje na temat polcze ................................................................................7 Ladowanie oryginalów i ladowanie papieru ......................................................9 Ladowanie oryginalu ..............................................................................................9 Wybieranie papieru do drukowania i kopiowania ...................................................9 Ladowanie papieru ..............................................................................................10 Unikanie zaci papieru ....................................................................................... 14 Korzystanie z funkcji kopiowania ....................................................................15 Ustawianie rodzaju papieru do kopiowania .......................................................... 15 Zwikszanie szybkoci lub jakoci kopiowania ....................................................16 Wykonywanie wielu kopii .....................................................................................16 Tworzenie kopii zdjcia bez obramowania ..........................................................17 Skalowanie oryginalu w celu dopasowania do papieru formatu letter lub A4 .......18 Zatrzymywanie kopiowania ..................................................................................18 Drukowanie z komputera ..................................................................................19 Drukowanie z aplikacji .........................................................................................19 Ustawianie urzdzenia HP All-in-One jako drukarki domylnej ...........................20 Zatrzymywanie zadania drukowania ....................................................................20 Korzystanie z funkcji skanowania ....................................................................21 Skanowanie z panelu sterowania ........................................................................21 Dostosowywanie podgldu obrazu ......................................................................22 Zatrzymywanie skanowania .................................................................................22 Korzystanie z programu HP Instant Share ......................................................23 Opis .....................................................................................................................23 Jak rozpocz ......................................................................................................23 Wysylanie obrazów za pomoc komputera .........................................................23 Zamawianie materialów eksploatacyjnych ......................................................27 Zamawianie papieru, klisz lub innych noników ..................................................27 Zamawianie pojemników z tuszem ......................................................................27 Zamawianie innych materialów eksploatacyjnych ...............................................28 Konserwacja urzdzenia HP All-in-One ...........................................................29 Czyszczenie urzdzenia HP All-in-One ...............................................................29 Sprawdzanie szacowanego poziomu tuszu w pojemnikach ................................30 Drukowanie raportu na stronie testowej ............................................................... 30 Korzystanie z pojemników z tuszem ....................................................................31 Informacje na temat rozwizywania problemów .............................................35 Zanim zadzwonisz do pomocy technicznej firmy HP ...........................................35 Przegldanie pliku Readme .................................................................................36 Rozwizywanie problemów z instalacj ...............................................................36

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Podrcznik uytkownika

Rozwizywanie problemów wystpujcych podczas korzystania z urzdzenia ...........................................................................................................41 Aktualizacja urzdzenia .......................................................................................42 10 Uzyskiwanie pomocy technicznej od firmy HP ...............................................45 Pomoc techniczna i inne informacje dostpne w Internecie ................................45 Obsluga gwarancyjna ..........................................................................................45 Obsluga klienta firmy HP .....................................................................................46 Uzyskiwanie numeru seryjnego oraz identyfikatora serwisowego urzdzenia .....46 Kontakt z HP ........................................................................................................47 Call HP Korea customer support .........................................................................48 Przygotowanie urzdzenia HP All-in-One do wysylki ........................................... 48 OWIADCZENIE O OGRANICZONEJ GWARANCJI firmy Hewlett-Packard .....49 11 Informacje techniczne .......................................................................................51 Wymagania systemowe .......................................................................................51 Specyfikacje papieru ...........................................................................................51 Specyfikacje drukowania .....................................................................................53 Specyfikacje kopiowania ...................................................................................... 53 Specyfikacje skanowania ..................................................................................... 54 Parametry fizyczne ..............................................................................................54 Parametry zasilania .............................................................................................54 Parametry rodowiska pracy ...............................................................................54 Dodatkowe specyfikacje ......................................................................................54 Program ochrony rodowiska ..............................................................................54 Informacje prawne ...............................................................................................56 Indeks.........................................................................................................................59

2

HP PSC 1400 series All-in-One

1

HP All-in-One -- opis

Dostp do wielu funkcji urzdzenia HP All-in-One mona uzyska bezporednio, bez koniecznoci wlczania komputera. Za pomoc urzdzenia HP All-in-One mona szybko i w prosty sposób wykona zadania, takie jak kopiowanie czy drukowanie. W tym rozdziale opisano funkcje sprztowe urzdzenia HP All-in-One, funkcje panelu sterowania i sposób uzyskiwania dostpu do oprogramowania HP Image Zone. Wskazówka Oprogramowanie HP Image Zone lub Centrum obslugi HP zainstalowane na komputerze pozwala na lepsze wykorzystanie moliwoci urzdzenia HP All-in-One. Oprogramowanie to zawiera ulepszone funkcje kopiowania, skanowania i drukowania zdj. Wicej informacji znajduje si w pomocy programu HP Image Zone i czci Korzystanie z programu HP Image Zone -- dodatkowe funkcje urzdzenia HP All-in-One.

HP All-in-One -- opis

Urzdzenie HP All-in-One -- najwaniejsze informacje

1 2 3 4 5 6 7

Panel sterowania Podajnik papieru Przedluenie podajnika papieru Prowadnica regulujca szeroko papieru Drzwiczki dostpu do karetki/przednia pokrywa Szyba Pokrywa

8 9 10

Tylne drzwiczki konserwacyjne Tylny port USB Gniazdo zasilania

Podrcznik uytkownika

3

Rozdzial 1

HP All-in-One -- opis

Panel sterowania -- opis

1 2 3 4 5 6 7

Przycisk Wlcz/Wznów: Wlcza lub wylcza zasilanie. W niektórych sytuacjach (np. po usuniciu zacitego papieru) nacinicie tego przycisku powoduje wznowienie drukowania. Kontrolka Sprawd papier: Okrela, czy konieczne jest wloenie papieru lub usunicie zacicia papieru. Kontrolka Sprawd pojemnik z tuszem: Wskazuje na potrzeb ponownej instalacji pojemnika z tuszem lub zamknicia drzwiczek dostpu do karetki. Przycisk Anuluj: Sluy do zatrzymywania zadania, zamykania menu lub zamykania ustawie. Przycisk Liczba kopii: Sluy do okrelania docelowej liczby kopii. Przycisk Rozmiar: Sluy do zachowywania biecej wielkoci obrazu (100%) lub jego pomniejszania/powikszania w celu dopasowania do rozmiaru papieru. Przycisk Rodzaj papieru: Sluy do zmiany ustawie rodzaju papieru odpowiednio do rodzaju papieru zaladowanego do podajnika (papier zwykly lub papier fotograficzny). Ustawieniem domylnym jest zwykly papier. Przycisk Kopiuj Mono: Sluy do rozpoczynania zadania kopiowania monochromatycznego. Przycisk Kopiuj Kolor: Sluy do rozpoczynania zadania kopiowania w kolorze. Przycisk Skanuj: Sluy do rozpoczynania zadania skanowania.

8 9 10

Dioda stanu -- opis

Kontrolki informuj o stanie urzdzenia HP All-in-One. W poniszej tabeli opisano najczciej wystpujce sytuacje i wyjaniono znaczenie sekwencji lampek. Aby uzyska wicej informacji na temat diod stanu i rozwizywania problemów, zobacz Informacje na temat rozwizywania problemów. Kontrolki na urzdzeniu HP All-in-One wiec w okrelonych sekwencjach, informujc o rónych przyczynach bldów. Ponisza tabela zawiera informacje na temat

4

HP PSC 1400 series All-in-One

usuwania przyczyn wystpowania bldów w zalenoci od rónych kombinacji wiecenia bd migania kontrolek na urzdzeniu HP All-in-One.

HP All-in-One -- opis

1 2 3 4 5

Kontrolka Wlcz/Wznów Kontrolka Sprawd papier Kontrolka Sprawd pojemnik z tuszem Kontrolki Rozmiar Kontrolki Rodzaj papieru

Opis Nie wieci Nie wieci Nie wieci Nie wieci Nie wieci Nie wieci Obie nie wiec 1 wieci, 1 nie wieci Miga szybko przez 3 sekundy, a nastpnie wieci Miga szybko przez 20 sekund, a nastpnie wieci wieci Nie wieci Nie wieci Nie wieci Obie nie wiec 1 wieci, 1 nie wieci 1 wieci, 1 nie wieci Urzdzenie jest wylczone. Urzdzenie przetwarza zadanie, takie jak drukowanie, skanowanie lub wyrównywanie. Urzdzenie jest zajte.

Nie wieci

Nie wieci

1 wieci, 1 nie wieci

1 wieci, 1 nie wieci

Nacinito przycisk Skanuj i nie ma adnej odpowiedzi z komputera.

Miga

Nie wieci

1 wieci, 1 nie wieci

1 wieci, 1 nie wieci

W urzdzeniu skoczyl si papier. W urzdzeniu zacil si papier. Ustawienie rozmiaru papieru nie odpowiada rozmiarowi papieru wykrytemu w podajniku. Drzwiczki dostpu do karetki s otwarte. Brakuje pojemników z tuszem lub nie zostaly one prawidlowo zainstalowane.

wieci

Nie wieci

Miga

1 wieci, 1 nie wieci

1 wieci, 1 nie wieci

Podrcznik uytkownika

5

Rozdzial 1 (cig dalszy) HP All-in-One -- opis

Opis Nie zdjto tamy z pojemnika z tuszem. Pojemnik z tuszem nie jest przeznaczony do pracy z tym urzdzeniem. Pojemnik z tuszem moe by wadliwy.

Miga Miga Miga Miga Miga Miga Obie nie wiec Obie migaj Obie nie wiec Obie migaj

W urzdzeniu wystpil bld skanera. W urzdzeniu wystpil bld krytyczny.

Korzystanie z programu HP Image Zone -- dodatkowe funkcje urzdzenia HP All-in-One

Oprogramowanie HP Image Zone jest instalowane na komputerze w trakcie instalacji urzdzenia HP All-in-One. Wicej informacji mona znale w podrczniku instalacji dolczonym do urzdzenia. Miejsce uruchamiania oprogramowania zalene jest od systemu operacyjnego (OS). Na przyklad na komputerze PC z systemem Windows oprogramowanie uruchamia si z poziomu Centrum obslugi HP. W przypadku systemu Mac OS X wersja 10.2.3 lub nowszego oprogramowanie uruchamia si z poziomu okna HP Image Zone. Niezalenie od miejsca uruchamiania oprogramowania HP Image Zone miejsce to pelni funkcj panelu uruchamiania oprogramowania i uslug HP Image Zone. Uwaga W przypadku systemu Windows moe by dostpna opcja instalacji dwóch wersji oprogramowania. W przypadku wyboru wersji HP Image Zone Express uytkownik uzyska dostp do uproszczonego zestawu funkcji do edycji obrazów; niektóre ze wspomnianych funkcji mog by niedostpne.

Uzyskiwanie dostpu do oprogramowania HP Image Zone (system Windows)

Program Centrum obslugi HP mona uruchomi za pomoc ikony na pulpicie lub z menu Start. Funkcje oprogramowania HP Image Zone s dostpne w programie Centrum obslugi HP.

Uzyskiwanie dostpu do oprogramowania HP Image Zone (Macintosh)

Po zainstalowaniu oprogramowania HP Image Zone ikona HP Image Zone zostanie umieszczona w obszarze dokowania. Kliknij ikon HP Image Zone w obszarze dokowania. W oknie HP Image Zone wywietlone zostan tylko te funkcje oprogramowania HP Image Zone, które odpowiadaj wybranemu urzdzeniu. Uwaga W przypadku zainstalowania kilku urzdze HP All-in-One w obszarze dokowania wywietlana jest ikona programu HP Image Zone dla kadego z nich. Na przyklad po zainstalowaniu skanera HP i urzdzenia

6

HP PSC 1400 series All-in-One

HP All-in-One w obszarze dokowania pojawi si dwie ikony HP Image Zone, po jednej dla kadego urzdzenia. Jednak w przypadku zainstalowanych dwóch urzdze tego samego rodzaju (np. dwóch urzdze HP All-in-One) w obszarze dokowania wywietlana jest tylko jedna ikona programu HP Image Zone reprezentujca wszystkie urzdzenia danego rodzaju. Kliknij ikon HP Image Zone w obszarze dokowania. Zostanie wywietlone okno HP Image Zone. W oknie HP Image Zone wywietlone zostan tylko te funkcje oprogramowania HP Image Zone, które odpowiadaj wybranemu urzdzeniu.

HP All-in-One -- opis

Uzyskiwanie dodatkowych informacji

Dostpnych jest wiele ródel, zarówno drukowanych jak i ekranowych, zawierajcych informacje o ustawieniach i korzystaniu z urzdzenia HP All-in-One Podrcznik instalacji Podrcznik instalacji zawiera instrukcje na temat konfiguracji urzdzenia HP All-in-One i instalacji oprogramowania. Naley upewni si, e wszystkie czynnoci wykonywane s w odpowiedniej kolejnoci. W razie problemów podczas instalacji naley zapozna si z sekcj Rozwizywanie problemów w kocowej czci Podrcznika instalacji, z sekcj Rozwizywanie problemów w Podrczniku uytkownika lub z witryn www.hp.com/support. HP Image Zone -- pomoc Pomoc programu HP Image Zone zawiera szczególowe informacje dotyczce korzystania z oprogramowania dla urzdzenia HP All-in-One. ­ Temat Uzyskaj instrukcje krok-po-kroku zawiera informacje dotyczce uywania oprogramowania HP Image Zone z urzdzeniami HP. ­ W temacie Moliwe czynnoci znajduje si wicej informacji dotyczcych praktycznych i kreatywnych czynnoci, które mona wykona za pomoc oprogramowania HP Image Zone i urzdze firmy HP. ­ Jeli potrzebujesz dodatkowej pomocy lub chcesz sprawdzi, czy nie s dostpne aktualizacje oprogramowania HP, zapoznaj si z tematem Rozwizywanie problemów i wsparcie. Plik Readme Plik Readme zawiera najnowsze informacje, które mogly nie znale si w innych publikacjach. W celu uzyskania dostpu do pliku Readme naley zainstalowa oprogramowanie.

Informacje na temat polcze

Urzdzenie HP All-in-One wyposaone jest w port USB, dziki któremu mona je podlczy bezporednio do komputera za pomoc kabla USB. Moliwe jest take udostpianie drukarki piciu rónym komputerom poprzez istniejc sie Ethernet, uywajc komputera z systemem Windows lub komputera Macintosh jako serwera druku. Uytkownik komputera, do którego urzdzenie HP All-in-One podlczone jest bezporednio, moe korzysta ze wszystkich funkcji urzdzenia. Uytkownicy innych komputerów maj dostp wylcznie do funkcji drukowania.

Podrcznik uytkownika

7

Rozdzial 1

HP All-in-One -- opis

Podlczanie za pomoc kabla USB

Za pomoc kabla USB moliwe jest podlczenie jednego komputera. Port USB znajduje si z tylu urzdzenia HP All-in-One. Szczególowe instrukcje dotyczce podlczania komputera do urzdzenia HP All-in-One za pomoc kabla USB zawiera podrcznik instalacji.

Udostpnianie drukarki (system Windows)

Jeli komputer jest podlczony do sieci, a do innego komputera w tej samej sieci podlczono urzdzenie HP All-in-One za pomoc kabla USB, dziki funkcji udostpniania drukarki w systemie Windows urzdzenia mona uy jako drukarki. Komputer bezporednio podlczony do urzdzenia HP All-in-One dziala jako host drukarki -- uytkownik tego komputera moe korzysta ze wszystkich funkcji urzdzenia. Uytkownik komputera klienckiego moe korzysta wylcznie z funkcji drukowania. Wszystkie pozostale funkcje naley wykonywa na komputerze hosta. W celu wlczenia udostpniania drukarki w systemie Windows, naley skorzysta z podrcznika uytkownika dostarczonego z komputerem lub z pomocy ekranowej systemu Windows.

Udostpnianie drukarki (system Mac OS X)

Jeli komputer jest podlczony do sieci, a do innego komputera w tej samej sieci podlczono urzdzenie HP All-in-One za pomoc kabla USB, urzdzenia mona uy jako drukarki dziki funkcji udostpniania drukarki. Komputer bezporednio podlczony do urzdzenia HP All-in-One dziala jako host drukarki i moe korzysta ze wszystkich jej funkcji. Komputer uytkownika, nazywany klientem, moe korzysta wylcznie z funkcji drukowania. Wszystkie pozostale funkcje naley wykonywa na komputerze hosta. 1. Na komputerze hosta i wszystkich komputerach, na których uytkownicy chc korzysta z drukarki, w obszarze dokowania naley wybra opcj Preferencje systemowe. Wybierz opcj Wspólne. Na karcie Uslugi kliknij opcj Udostpnianie drukarek. W menu Widok wybierz polecenie Drukuj i wylij faks. W menu Drukarka wybrana w oknie dialogowym Drukuj wybierz model drukarki. Kliknij pole Udostpniaj moje drukarki na innych komputerach.

2. 3. 4. 5. 6.

8

HP PSC 1400 series All-in-One

2

Ladowanie oryginalów i ladowanie papieru

Ten rozdzial zawiera instrukcje na temat ladowania oryginalów na szyb urzdzenia w celu kopiowania lub skanowania, instrukcje na temat wyboru optymalnego rodzaju papieru dla danego zadania, ladowania papieru do podajnika papieru oraz wskazówki pozwalajce unikn zacicia papieru.

Ladowanie oryginalu

Po umieszczeniu na szybie mona kopiowa lub skanowa oryginaly o maksymalnym rozmiarze letter lub A4. Uwaga Wiele specjalnych funkcji nie bdzie dzialalo poprawnie, jeli szyba i cz wewntrzna pokrywy bd zabrudzone. Wicej informacji na ten temat mona znale w sekcji Czyszczenie urzdzenia HP All-in-One. 1. Podnie pokryw i umie oryginal w lewym przednim rogu szyby, stron do zeskanowania odwrócon w dól.

Ladowanie oryginalów i ladowanie papieru

2.

Zamknij pokryw.

Wybieranie papieru do drukowania i kopiowania

W urzdzeniu HP All-in-One mona uywa wielu rodzajów i rozmiarów papieru. Naley przejrze ponisze zalecenia, aby uzyska najlepsz jako drukowania oraz kopiowania. Przy kadej zmianie rodzaju lub rozmiaru papieru naley pamita take o zmianie tych ustawie.

Zalecane rodzaje papieru

W celu uzyskania najlepszej jakoci wydruku naley uywa papieru HP przeznaczonego specjalnie dla danego typu projektu, który jest drukowany. Jeli na przyklad drukowane s zdjcia, do podajnika papieru naley wloy blyszczcy lub matowy papier fotograficzny. Jeli drukowana jest broszura lub prezentacja, naley uy typu papieru przeznaczonego specjalnie do tego celu. Wicej informacji na temat papierów firmy HP mona znale w pomocy programu HP Image Zone lub w witrynie sieci Web pod adresem www.hp.com/support/ inkjet_media.

Podrcznik uytkownika 9

Rozdzial 2

Uwaga Obecnie ta cz witryny internetowej dostpna jest tylko w jzyku angielskim.

Rodzaje papieru, których naley unika

W przypadku uycia niewlaciwego rodzaju papieru mog wystpi zacicia papieru lub jako wydruku moe ulec pogorszeniu. W urzdzeniu HP All-in-One nie naley stosowa nastpujcych rodzajów papieru Papier zbyt cienki, zbyt gladki lub latwo rozcigajcy si Material o wyranej fakturze, np. papier o fakturze plótna (moe zosta nierówno zadrukowany, a tusz rozmae si po papierze). Wielowarstwowe formularze, np. dwu- i trzywarstwowe (mog si marszczy lub zacina, a tusz latwiej si na nich rozmazuje). Koperty z okienkami lub zatrzaskami (mog si zakleszcza w rolkach i mog powodowa zacicia papieru) Papier wstgowy Dodatkowo nie naley KOPIOWA na nastpujcych rodzajach papieru Papier o rozmiarze innym ni letter, A4, 10 x 15 cm lub Hagaki Koperty Klisza Etykiety

Ladowanie oryginalów i ladowanie papieru

Ladowanie papieru

W tej sekcji opisano procedur ladowania rónych rodzajów papieru o rónych formatach do urzdzenia HP All-in-One w celu kopiowania lub drukowania.

Ladowanie pelnowymiarowych arkuszy papieru

1. W razie potrzeby opu podajnik papieru, nacinij i przytrzymaj wypustk w górnej czci prowadnicy regulujcej szerokoci papieru i maksymalnie odsu prowadnic regulujc szeroko papieru. Przestroga Papier o formacie legal moe zaci si na przedlueniu podajnika papieru, jeli podczas drukowania przedluenie podajnika papieru jest calkowicie wysunite. Aby unikn zacicia papieru podczas korzystania z papieru o formacie legal, nie naley wysuwa przedluenia podajnika papieru.

1 2 3

Drzwiczki podajnika papieru Prowadnica regulujca szeroko papieru Przedluenie podajnika papieru

10

HP PSC 1400 series All-in-One

2.

3.

Stuknij stosem kartek o plask powierzchni w celu wyrównania krawdzi, a nastpnie: ­ Upewnij si, e papier nie jest podarty, zakurzony ani pomarszczony, oraz e jego krawdzie nie s pozawijane ani pozaginane. ­ Upewnij si, e wszystkie arkusze papieru w stosie s tego samego rozmiaru i rodzaju. Wló stos arkuszy do podajnika papieru krótsz krawdzi do przodu, stron przeznaczon do druku skierowan w dól. Wsu stos arkuszy do urzdzenia, a do oporu. Uwaga 1 Upewnij si, e wszystkie arkusze papieru s tego samego rozmiaru i rodzaju. Podajnika papieru nie naley przepelnia; naley upewni si, e stos arkuszy ley plasko w podajniku papieru i mieci si pod wypustk prowadnicy regulujcej szeroko papieru. Uwaga 2 Nie naley wklada papieru zbyt glboko. Moe to spowodowa pobranie przez urzdzenie HP All-in-One kilku arkuszy papieru naraz. Wskazówka Papier firmowy naley wklada górn krawdzi do przodu, stron przeznaczon do druku skierowan w dól. Wicej informacji na temat ladowania pelnowymiarowych arkuszy papieru zwyklego oraz firmowego znajduje si na diagramie umieszczonym na podstawie podajnika papieru.

Ladowanie oryginalów i ladowanie papieru

4.

cinij i przytrzymaj wypustk w górnej czci prowadnicy regulujcej szeroko papieru, a nastpnie przesu prowadnic do momentu osignicia krawdzi papieru.

Podrcznik uytkownika

11

Rozdzial 2

Ladowanie papieru fotograficznego 10 x 15 cm (4 x 6 cali)

Do podajnika papieru urzdzenia HP All-in-One mona zaladowa papier fotograficzny 10 x 15 cm. W celu uzyskania optymalnych rezultatów naley postpowa zgodnie z poniszymi zaleceniami. Naley stosowa zalecany rodzaj papieru fotograficznego 10 x 15 cm. Aby uzyska wicej informacji, naley skorzysta z ekranowej pomocy programu HP Image Zone. Przed rozpoczciem kopiowania lub drukowania naley ustawi rodzaj i rozmiar papieru. Aby uzyska informacje na temat zmiany ustawie papieru, naley skorzysta z ekranowej pomocy programu HP Image Zone. Wskazówka Aby zapobiec rozdarciom i marszczeniu si papieru oraz zawijaniu i zaginaniu jego krawdzi, papier naley przechowywa uloony plasko w zamykanym pojemniku. Jeli papier przechowywany jest nieprawidlowo, due zmiany temperatury i wilgotnoci mog powodowa zawijanie si papieru, co powoduje jego nieprawidlowe zachowanie w urzdzeniu HP All-in-One. 1. 2. Wyjmij caly papier z podajnika papieru. Wló stos arkuszy papieru fotograficznego do podajnika papieru krótsz krawdzi do przodu, stron przeznaczon do druku skierowan w dól, kierujc papier do prawego koca podajnika. Wsu stos arkuszy papieru fotograficznego do urzdzenia a do oporu. cinij i przytrzymaj wypustk w górnej czci prowadnicy regulujcej szeroko papieru, nastpnie przesu prowadnic do rodka w kierunku stosu papieru a do oporu. Podajnika papieru nie naley przepelnia. Upewnij si, e stos arkuszy ley plasko w podajniku papieru i mieci si pod wypustk prowadnicy regulujcej szeroko papieru. Wskazówka Jeli uywany papier fotograficzny ma perforowane zakladki, zaladuj go zakladkami skierowanymi do siebie.

Ladowanie oryginalów i ladowanie papieru

3.

Ladowanie kopert, pocztówek i papieru Hagaki

Do podajnika mona ladowa koperty, pocztówki lub papier Hagaki. W celu uzyskania optymalnych rezultatów rodzaj i rozmiar papieru naley ustawi przed rozpoczciem drukowania lub kopiowania. Aby uzyska wicej informacji, skorzystaj z ekranowej pomocy programu HP Image Zone.

12

HP PSC 1400 series All-in-One

Wskazówka Nie mona kopiowa na zwyklym, niepelnowymiarowym papierze -- mona tylko na papierze fotograficznym. Drukowa naley na zwyklych pocztówkach, zwyklym papierze Hagaki lub kopertach. Uwaga Szczególowe informacje dotyczce formatowania tekstu do drukowania na kopertach mona znale w plikach pomocy wybranego edytora tekstu. W celu uzyskania optymalnych rezultatów na kopertach zaleca si uywanie etykiet z adresem zwrotnym. 1. 2. Wyjmij caly papier z podajnika papieru. Wló stos pocztówek lub kopert do podajnika papieru krótsz krawdzi do przodu, stron przeznaczon do druku skierowan w dól, kierujc pocztówki lub koperty do prawego koca podajnika. Klapki kopert powinny by skierowane w lewo. Wsu stos arkuszy do urzdzenia a do oporu. cinij i przytrzymaj wypustk w górnej czci prowadnicy regulujcej szeroko papieru, a nastpnie przesu prowadnic do rodka w kierunku stosu papieru a do oporu.

3.

Ladowanie oryginalów i ladowanie papieru

Ladowanie innych rodzajów papieru

Ponisza tabela zawiera wskazówki dotyczce ladowania okrelonych rodzajów papieru. W celu uzyskania optymalnych rezultatów po kadej zmianie rozmiaru lub rodzaju papieru naley dopasowa ustawienia papieru. Uwaga Nie wszystkie rozmiary i rodzaje papieru mog by uywane ze wszystkimi funkcjami urzdzenia HP All-in-One. Niektóre rozmiary i rodzaje papieru mog by uyte tylko wtedy, gdy zadanie drukowania jest uruchamiane z okna dialogowego Drukuj aplikacji. Nie mona ich uywa w zadaniach kopiowania. Rodzaje papieru przeznaczone wylcznie do zada drukowania z poziomu aplikacji s odpowiednio oznaczone w poniszej tabeli. Papier Papier HP Wskazówki Papier HP Premium: Odszukaj szar strzalk na tylnej stronie arkusza, a nastpnie wsu arkusz do podajnika papieru t stron do góry. Folia do drukarek atramentowych HP Premium: Umie foli w taki sposób, aby bialy pasek (ze strzalkami i logo firmy HP) znajdowal si u góry i jako pierwszy wchodzil do podajnika papieru. (Przeznaczone tylko do drukowania z poziomu aplikacji).

Podrcznik uytkownika

13

Rozdzial 2 (cig dalszy)

Papier

Wskazówki Uwaga Urzdzenie HP All-in-One nie moe automatycznie wykrywa folii. W celu uzyskania optymalnych rezultatów przed rozpoczciem drukowania na folii w aplikacji naley ustawi odpowiedni rodzaj papieru. Karty pocztowe matowe HP; Karty pocztowe HP Photo lub Karty pocztowe HP Textured: Wló niewielki stos kart pocztowych HP do podajnika papieru stron przeznaczon do druku skierowan w dól, wsuwajc stos kart do oporu. Przeznaczone wylcznie do zada drukowania z poziomu aplikacji.

Etykiety

Ladowanie oryginalów i ladowanie papieru

(przeznaczone wylcznie do zada drukowania z poziomu aplikacji)

Naley zawsze uywa arkuszy o rozmiarze letter lub A4 przeznaczonych do urzdze atramentowych firmy HP (np. etykiet HP lub Avery Inkjet) i sprawdza, czy nie s starsze ni dwa lata. Etykiety na starszych arkuszach mog oddziela si od nich w urzdzeniu HP All-in-One, powodujc zacicia papieru. Uwaga Stos arkuszy etykiet naley uloy na stosie arkuszy papieru pelnowymiarowego, kierujc etykiety w dól. Nie naley wklada arkuszy pojedynczo. 1. 2. Rozwachluj stos etykiet, aby upewni si, e arkusze nie s posklejane. Umie stos arkuszy etykiet w podajniku papieru na stosie arkuszy pelnowymiarowego papieru zwyklego, kierujc etykiety w dól. Nie naley wklada arkuszy etykiet pojedynczo.

Unikanie zaci papieru

Aby unikn zaci papieru, naley stosowa si do nastpujcych wskazówek: Aby zapobiec zawijaniu i marszczeniu si papieru, naley przechowywa papier uloony plasko w zamykanym pojemniku. Regularnie wyjmuj wydrukowane strony z podajnika papieru. Sprawdzaj, czy papier wloony do podajnika papieru ley plasko oraz czy jego krawdzie nie s zagite lub rozdarte. Nie lcz rónych rodzajów i rozmiarów papieru w podajniku papieru; wszystkie arkusze w stosie w podajniku papieru powinny by tego samego rozmiaru i rodzaju. Dostosuj prowadnic regulujc szeroko papieru w podajniku papieru tak, aby cile przylegala do papieru. Upewnij si, e prowadnica nie spowodowala zagicia papieru w podajniku papieru. Nie wsuwaj papieru na sil zbyt glboko do podajnika papieru. Korzystaj z rodzajów papieru zalecanych dla urzdzenia HP All-in-One. Wicej informacji na ten temat mona znale w sekcji Wybieranie papieru do drukowania i kopiowania.

Wicej informacji na temat usuwania zaci papieru mona znale w sekcji Rozwizywanie problemów z papierem.

14

HP PSC 1400 series All-in-One

3

Korzystanie z funkcji kopiowania

Urzdzenie HP All-in-One umoliwia wykonywanie wysokiej jakoci kolorowych oraz czarno-bialych kopii na rónych rodzajach papieru. Mona zwikszy lub zmniejszy rozmiar oryginalu tak, aby go dopasowa do okrelonego rozmiaru papieru, dopasowa jako kopii i uzyska wysokiej jakoci kopie zdj, w tym take kopie bez obramowania. Wskazówka Kopie wykonywane za pomoc panelu sterowania s automatycznie wykonywane przy uyciu ustawienia Najlepsza jako.

Ustawianie rodzaju papieru do kopiowania

Rodzaj papieru do kopiowania mona ustawi na Zwykly lub Fotograficzny. Zwykly Fotograficzny Kopiuj Mono Kopiuj Kolor

1. 2. 3.

Umie oryginal w lewym przednim naroniku szyby skanera, stron do kopiowania skierowan w dól. Nacinij przycisk Rodzaj papieru, aby wybra papier Zwykly lub Fotograficzny. Nacinij przycisk Kopiuj Mono lub Kopiuj Kolor.

Korzystanie z funkcji kopiowania

Ponisza tabela umoliwia okrelenie ustawie rodzaju papieru na podstawie papieru zaladowanego do podajnika papieru. Rodzaj papieru Papier do kopiarek lub papier firmowy Papier HP Bright White Papier fotograficzny HP Premium Plus, blyszczcy Papier fotograficzny HP Premium Plus, matowy Papier fotograficzny HP Premium Plus 4 x 6 cali Papier fotograficzny HP Papier fotograficzny HP Everyday Papier fotograficzny HP Everyday, pólblyszczcy Inne rodzaje papieru fotograficznego Papier HP Premium Ustawienie panelu sterowania Zwykly Zwykly Fotograficzny Fotograficzny Fotograficzny Fotograficzny Fotograficzny Fotograficzny Fotograficzny Zwykly

Podrcznik uytkownika

15

Rozdzial 3 (cig dalszy)

Rodzaj papieru Inne rodzaje papieru do drukarek atramentowych Zwykly Hagaki Blyszczcy Hagaki

Ustawienie panelu sterowania Zwykly Zwykly Fotograficzny

Zwikszanie szybkoci lub jakoci kopiowania

Kopie wykonywane za pomoc panelu sterowania s automatycznie wykonywane przy uyciu ustawienia Najlepsza jako. W celu uzyskania dostpu do wikszej iloci opcji dotyczcych szybkoci i jakoci kopiowania naley uy oprogramowania HP Image Zone. Aby uzyska kopi Robocz, naley wykona ponisze instrukcje. Dziki ustawieniu Robocza urzdzenie kopiuje szybciej -- jako tekstu jest porównywalna, lecz jako grafiki moe by slabsza. Ustawienie Robocza powoduje mniejsze zuycie tuszu i wydlua okres wykorzystania pojemników z tuszem. Uwaga Ustawienie Robocza nie jest dostpne, gdy rodzaj papieru ustawiono na Fotograficzny. Skanuj Kopiuj Mono Kopiuj Kolor

Korzystanie z funkcji kopiowania

1. 2.

Umie oryginal w lewym przednim naroniku szyby skanera, stron do kopiowania skierowan w dól. Nacinij i przytrzymaj przycisk Skanuj, a nastpnie nacinij Kopiuj Mono lub Kopiuj Kolor.

Wykonywanie wielu kopii

Liczb kopii mona ustawi za pomoc panelu sterowania lub oprogramowania HP Image Zone. W celu wykonania wicej ni 9 kopii naley uy oprogramowania HP Image Zone. Liczba kopii Kopiuj Mono Kopiuj Kolor

1. 2. 3.

Umie oryginal w lewym przednim naroniku szyby skanera, stron do kopiowania skierowan w dól. Nacinij przycisk Liczba kopii, aby zwikszy liczb kopii -- maksymalnie do 9. Nacinij przycisk Kopiuj Mono lub Kopiuj Kolor. W tym przykladzie urzdzenie HP All-in-One wykona 6 kopii oryginalnego zdjcia o rozmiarze 10 x 15 cm.

HP PSC 1400 series All-in-One

16

Tworzenie kopii zdjcia bez obramowania

W celu uzyskania najlepszej jakoci kopiowanych zdj, naley zaladowa papier fotograficzny do podajnika papieru, a nastpnie uy przycisku Rodzaj papieru i wybra opcj Fotograficzny. Wskazówka Uywajc panelu sterowania, mona kopiowa wylcznie na papier pelnowymiarowy lub papierze fotograficznym o wymiarach 10 x 15 cm. W celu utworzenia kopii na papierze o innym rozmiarze naley uy oprogramowania HP Image Zone. Fotograficzny Dopasuj do strony Kopiuj Kolor

1.

Do podajnika papieru zaladuj papier fotograficzny z zakladkami o rozmiarze 10 x 15 cm. Uwaga W celu wykonania kopii bez obramowania naley uy papieru fotograficznego z zakladkami.

Korzystanie z funkcji kopiowania

2.

3. 4.

Umie zdjcie w lewym przednim naroniku szyby skanera, stron do kopiowania skierowan w dól. Umie zdjcie na szybie tak, aby dlusza krawd fotografii leala równolegle do dolnej krawdzi szyby. Nacinij przycisk Rozmiar, aby wybra opcj Dopasuj do strony. Nacinij przycisk Rodzaj Papieru, aby wybra opcj Fotograficzny. Uwaga Jeli wybrano opcj Fotograficzny, urzdzenie HP All-in-One wybierze domylnie ustawienie bez obramowania, ustawiajc rozmiar oryginalu na 10 x 15 cm.

5.

Nacinij przycisk Kopiuj Kolor. Urzdzenie HP All-in-One utworzy kopie bez obramowania z oryginalnego zdjcia, tak jak pokazano poniej.

Podrcznik uytkownika

17

Rozdzial 3

Skalowanie oryginalu w celu dopasowania do papieru formatu letter lub A4

Jeli obraz lub tekst oryginalu wypelnia caly arkusz bez marginesów, naley uy ustawienia Dopasuj do strony, aby zmniejszy oryginal i unikn niezamierzonego przycicia tekstu lub obrazu przy krawdziach arkusza. Wskazówka Aby oryginal skopiowa bez zmiany jego rozmiaru, naley uy ustawienia 100%. Rozmiar kopii wykonanej z tym ustawieniem odpowiada rozmiarowi oryginalu.

Wskazówka Za pomoc opcji Dopasuj do strony mona równie powikszy male zdjcie tak, aby wypelnilo caly obszar drukowania duej strony. W celu zachowania proporcji oryginalu i uniknicia sytuacji, w której zostalyby obcite krawdzie oryginalu, urzdzenie HP All-in-One moe pozostawi nierówn ilo pustego miejsca w okolicach krawdzi kartki.

Korzystanie z funkcji kopiowania

Uwaga Moliwoci maksymalnego powikszania przy uyciu urzdzenia HP All-in-One s ograniczone. Powikszenie bardzo malego oryginalu do wielkoci pelnowymiarowej strony moe okaza si niemoliwe. Dopasuj do strony Kopiuj Mono Kopiuj Kolor

1. 2. 3.

Umie oryginal w lewym przednim naroniku szyby skanera, stron do kopiowania skierowan w dól. Nacinij przycisk Rozmiar, aby wybra opcj Dopasuj do strony. Nacinij przycisk Kopiuj Mono lub Kopiuj Kolor.

Zatrzymywanie kopiowania

Anuluj

Aby zatrzyma kopiowanie, nacinij przycisk Anuluj na panelu sterowania.

18

HP PSC 1400 series All-in-One

4

Drukowanie z komputera

Urzdzenia HP All-in-One mona uywa z dowoln aplikacj umoliwiajc drukowanie. Instrukcje mog si róni w zalenoci od tego, czy drukowanie odbywa si na komputerze PC z systemem Windows czy komputerze Macintosh. Poza moliwociami drukowania opisanymi w tym rozdziale, moliwe jest drukowanie specjalnych zada drukowania; obejmuje to zadania, takie jak drukowanie bez obramowania lub drukowanie biuletynów, a take uywanie zeskanowanych obrazów w projektach drukowania w programie HP Image Zone. Wicej informacji na temat realizacji specjalnych zada drukowania lub drukowania obrazów w programie HP Image Zone mona znale w ekranowej pomocy programu HP Image Zone.

Drukowanie z aplikacji

Wikszo ustawie drukowania jest ustawiana automatycznie przez aplikacj lub przez technologi HP ColorSmart. Ustawienia drukowania naley zmieni rcznie tylko w przypadku zmiany jakoci wydruku, drukowania na okrelonych rodzajach papieru lub kliszy albo uywania funkcji specjalnych. Drukowanie z aplikacji (system Windows) 1. W menu Plik uywanej aplikacji kliknij polecenie Drukuj. 2. Jako drukark wybierz HP All-in-One. 3. Aby zmieni ustawienia, kliknij przycisk slucy do otwierania okna dialogowego Wlaciwoci. Uwaga 1 W zalenoci od programu przycisk ten moe nazywa si Wlaciwoci, Opcje, Ustawienia drukarki, Drukarka lub Preferencje. Uwaga 2 W przypadku drukowania zdj naley wybra odpowiedni rodzaj papieru i opcj poprawy jakoci zdj. 4. 5. 6. Korzystajc z opcji dostpnych na kartach Papier/Jako, Wykoczenie, Efekty, Podstawy i Kolor, wybierz odpowiednie opcje dla zadania drukowania. Kliknij przycisk OK, aby zamkn okno dialogowe Wlaciwoci. Kliknij przycisk Drukuj lub OK, aby rozpocz drukowanie.

Drukowanie z aplikacji (Macintosh) 1. W menu Plik w uywanej aplikacji kliknij polecenie Uklad kartki. 2. Okrel atrybuty takie jak rozmiar papieru, orientacja i skalowanie, nastpnie kliknij przycisk OK. 3. W menu Plik w uywanej aplikacji wybierz polecenie Drukuj. 4. W menu rozwijanym zmie ustawienia drukowania dla kadej opcji odpowiednio dla danego projektu. 5. Kliknij Drukuj, aby rozpocz drukowanie.

Drukowanie z komputera

Podrcznik uytkownika

19

Rozdzial 4

Ustawianie urzdzenia HP All-in-One jako drukarki domylnej

Urzdzenie HP All-in-One mona ustawi jako drukark domyln uywan z dowolnej aplikacji. Oznacza to, e urzdzenie HP All-in-One bdzie automatycznie wybierane z listy drukarek po wybraniu w menu Plik uywanej aplikacji polecenia Drukuj. System Windows 9x lub 2000 1. Na pasku zada systemu Windows kliknij przycisk Start, wybierz pozycj Ustawienia i kliknij polecenie Drukarki. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon urzdzenia HP All-in-One, a nastpnie kliknij polecenie Ustaw jako drukark domyln. System Windows XP 1. Na pasku zada systemu Windows kliknij przycisk Start, nastpnie kliknij pozycj Panel sterowania. 2. Otwórz panel sterowania Drukarki i faksy. 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikon urzdzenia HP All-in-One, a nastpnie kliknij pozycj Ustaw jako drukark domyln. Komputer Macintosh 1. Otwórz Centrum drukowania (wersja 10.2.3 lub nowsza) lub Narzdzie konfigurowania drukarki (wersja 10.3 lub nowsza) z teczki Programy: Narzdzia. 2. Wybierz HP All-in-One. 3. Kliknij pozycj Uczy domyln.

Zatrzymywanie zadania drukowania

Chocia zadanie drukowania mona zatrzyma z urzdzenia HP All-in-One lub z komputera, firma HP zaleca zatrzymywanie zada z urzdzenia HP All-in-One. Anuluj

Drukowanie z komputera

Nacinij przycisk Anuluj na panelu sterowania. Jeli drukowanie zadania nie zostanie zatrzymane, nacinij ponownie przycisk Anuluj.

20

HP PSC 1400 series All-in-One

5

Korzystanie z funkcji skanowania

Skanowanie

Za pomoc funkcji skanowania urzdzenia HP All-in-One mona wykonywa nastpujce zadania: Skanowanie tekstu artykulu bezporednio do edytora tekstu i cytowanie go w raporcie. Korzystanie z oprogramowania OCR wymaga pewnej wprawy i dowiadczenia. Wicej informacji mona znale w dokumentacji dolczonej do oprogramowania OCR. Drukowanie wizytówek i broszur poprzez skanowanie logo i uywanie go w oprogramowaniu graficznym. Przesylanie zdj do przyjaciól i krewnych poprzez skanowanie ulubionych odbitek i dolczanie ich do wiadomoci e-mail. Tworzenie domowego lub biurowego katalogu fotograficznego oraz archiwizacja cennych zdj w elektronicznym albumie.

Aby mona bylo korzysta z funkcji skanowania, urzdzenie HP All-in-One oraz komputer musz by ze sob polczone i musz by wlczone. Przed przystpieniem do skanowania na komputerze naley zainstalowa i uruchomi oprogramowanie urzdzenia HP All-in-One. W celu sprawdzenia, czy oprogramowanie HP All-in-One zostalo uruchomione na komputerze PC z systemem Windows, naley w pasku zada poszuka ikony HP All-in-One -- znajduje si ona w prawej dolnej czci ekranu, obok zegara. W przypadku komputerów Macintosh oprogramowanie HP All-in-One jest zawsze uruchomione. Uwaga Zamknicie ikony HP w pasku zada systemu Windows uniemoliwi skanowanie przy uyciu urzdzenia HP All-in-One i spowoduje wywietlenie komunikatu Brak polczenia. W takim przypadku naley przywróci peln funkcjonalno urzdzenia, uruchamiajc ponownie komputer lub uruchamiajc oprogramowanie HP Image Zone. W celu uzyskania informacji na temat skanowania z komputera oraz dostosowywania, zmiany rozmiaru, obracania, przycinania i wyostrzania zeskanowanych materialów naley zapozna si z ekranow pomoc programu HP Image Zone dostarczon z oprogramowaniem.

Skanowanie z panelu sterowania

Oryginaly umieszczone na szybie mona skanowa bezporednio z panelu sterowania. Uwaga Aby mona bylo korzysta z tej funkcji, musi by zainstalowany pelny pakiet oprogramowania oraz musi by uruchomiony program HP Digital Imaging Monitor. Skanowanie

1.

Umie oryginal w lewym przednim rogu szyby, stron przeznaczon do skanowania skierowan w dól.

Podrcznik uytkownika

21

Rozdzial 5

2. 3.

Skanowanie

Nacinij przycisk Skanuj na panelu sterowania. W aplikacji kliknij opcj Gotowe lub Zakocz. Urzdzenie HP All-in-One wyle zeskanowany obraz do oprogramowania HP Image Zone, które automatycznie otworzy i wywietli obraz.

Program HP Image Zone wyposaony jest w wiele narzdzi do edycji zeskanowanego obrazu. Ogóln jako obrazu mona poprawi poprzez dostosowanie jasnoci, ostroci, tonacji kolorów lub nasycenia. Mona te przyci, wyrówna oraz obróci obraz lub zmieni jego rozmiar. Gdy zeskanowany obraz bdzie wygldal zgodnie z oczekiwaniami, mona otworzy go w innej aplikacji, wysla poczt e-mail, zapisa w pliku lub wydrukowa. Wicej informacji na temat korzystania z oprogramowania HP Image Zone mona znale w ekranowej pomocy programu HP Image Zone.

Dostosowywanie podgldu obrazu

W celu modyfikacji podgldu obrazu mona uy narzdzi dostpnych w oknie programu HP Scan Pro. Wprowadzone zmiany, np. dotyczce jasnoci, rodzaju obrazu, rozdzielczoci itp. dotycz danej sesji skanowania. Za pomoc oprogramowania HP Scan Pro mona wykona nastpujce czynnoci: Wybór czci obrazu Zmiana rodzaju obrazu i jego jakoci Zmiana rozdzielczoci Przycinanie lub wyrównywanie obrazu Dostosowywanie jasnoci lub kontrastu Dostosowywanie kolorów lub nasycenia Wyostrzanie lub rozmywanie obrazu Obracanie obrazu Zmiana rozmiaru obrazu

Wicej informacji zawiera sekcja HP Scan Pro w pomocy programu HP Image Zone. Dodatkowe zmiany mona wprowadza w oprogramowaniu HP Image Zone. Wicej informacji na temat narzdzi do edycji w oprogramowaniu HP Image Zone mona znale w pomocy programu HP Image Zone.

Zatrzymywanie skanowania

Anuluj

Aby zatrzyma skanowanie, nacinij przycisk Anuluj na panelu sterowania lub kliknij przycisk Anuluj w oknie programu HP Image Zone.

22

HP PSC 1400 series All-in-One

6

Korzystanie z programu HP Instant Share

Program HP Instant Share ulatwia udostpnianie zdj rodzinie i znajomym. Za pomoc zainstalowanego na komputerze oprogramowania HP Image Zone mona wybra jedno lub wicej zdj do udostpnienia, wskaza dla nich miejsce docelowe, a nastpnie je wysla. Mona nawet umieszcza wlasne zdjcia w sieciowym albumie fotografii lub wysyla je do internetowego laboratorium fotograficznego. Dostpno takich uslug zaley od kraju/regionu. Dziki funkcji E-mail HP Instant Share czlonkowie rodziny i przyjaciele zawsze otrzymaj zdjcia w postaci, w której bd mogli je oglda -- mona zapomnie o problemach z pobieraniem plików znacznej wielkoci lub obrazów zbyt duych, aby mona je bylo otworzy. Do odbiorcy wysylana jest wiadomo e-mail z miniaturami zdj i lczem do bezpiecznej strony sieci Web, na której rodzina i przyjaciele mog w prosty sposób przeglda, udostpnia, drukowa i zapisywa zdjcia.

Korzystanie z programu HP Instant Share

Opis

Program HP Instant Share umoliwia wyslanie obrazów lub dokumentów z urzdzenia HP All-in-One do wybranego miejsca docelowego. Moe to by na przyklad adres email, internetowy album fotograficzny lub internetowe laboratorium fotograficzne. Dostpno takich uslug zaley od kraju/regionu. Uwaga Mona take wysyla obrazy do przyjaciól lub krewnych posiadajcych podlczone do sieci urzdzenie HP All-in-One lub drukark fotograficzn. Aby wysyla obrazy do danego urzdzenia, naley poda identyfikator uytkownika i haslo HP Passport. Urzdzenie odbiorcze musi by skonfigurowane i zarejestrowane w HP Instant Share. Wymagana jest take nazwa odbiorcy przypisana do urzdzenia odbiorczego. Wicej informacji na temat skanowania obrazów znajduje si w sekcji Korzystanie z funkcji skanowania.

Jak rozpocz

Poniej przedstawiono warunki konieczne do korzystania z uslugi HP Instant Share za pomoc urzdzenia HP All-in-One: Urzdzenie HP All-in-One podlczone do komputera Szerokopasmowy dostp do Internetu poprzez komputer, do którego podlczone jest urzdzenie HP All-in-One Oprogramowanie HP Image Zone zainstalowane na komputerze. Uytkownicy komputerów Macintosh maj do dyspozycji aplikacj klienck HP Instant Share.

Wysylanie obrazów za pomoc komputera

Oprogramowanie HP Image Zone pozwala na zaznaczanie i edycj jednego lub wicej obrazów oraz umoliwia dostp do programu HP Instant Share w celu wyboru

Podrcznik uytkownika

23

Rozdzial 6

konkretnej uslugi (przykladowo E-mail HP Instant Share) i wysylanie obrazów. Obrazy mona udostpnia za pomoc co najmniej nastpujcych rodzajów uslug: E-mail HP Instant Share (wysylanie na adres e-mail) E-mail HP Instant Share (wysylanie do urzdzenia) Albumy online Wywolywanie zdj online (dostpno uslugi zaley od kraju/regionu) Uwaga Wicej informacji na temat korzystania z uslugi Instant Share i oprogramowania HP Image Zone lub aplikacji klienckiej HP Instant Share (Macintosh) mona znale w ekranowej pomocy programu HP Image Zone. Wysylanie obrazów za pomoc oprogramowania HP Image Zone (system Windows) 1. Kliknij dwukrotnie ikon HP Image Zone na pulpicie. 2. Wybierz jeden lub kilka obrazów z folderów, w których s przechowywane. Uwaga Za pomoc narzdzi do edycji obrazów oprogramowania HP Image Zone zmodyfikuj obrazy, aby uzyska odpowiednie rezultaty. Wicej informacji na temat wybierania obrazów i korzystania z narzdzi edycji znajduje si w ekranowej pomocy programu HP Image Zone. 3. 4. 5. Kliknij kart HP Instant Share. W obszarze Uslugi na karcie HP Instant Share kliknij lcze lub ikon uslugi, za pomoc której chcesz wysla zeskanowany obraz. Za pomoc uslugi E-mail HP Instant Share mona wykonywa nastpujce czynnoci: ­ Wysyla wiadomoci e-mail z miniaturami zdj, które mona przeglda, drukowa i zapisywa za porednictwem Internetu. ­ Otwiera ksik adresow i zarzdza ni. Kliknij pozycj Ksika adresowa, zarejestruj si w usludze HP Instant Share i utwórz konto HP Passport. ­ Wysyla wiadomoci e-mail do wielu adresatów. Kliknij odpowiednie lcze. ­ Wysyla kolekcje obrazów do przyjaciól lub czlonków rodziny posiadajcych podlczone do sieci urzdzenie. Wprowad nazw przypisan do urzdzenia przez odbiorc w polu Adres e-mail, dodajc do nazwy @send.hp.com. Zostanie wywietlony monit o zalogowanie si w usludze HP Instant Share za pomoc identyfikatora oraz hasla HP Passport. Uwaga Jeli wczeniej nie skonfigurowano uslugi HP Instant Share, naley klikn pozycj Potrzebuj konta HP Passport na ekranie Logowanie do uslugi HP Passport. Wysylanie obrazów za pomoc aplikacji klienckiej HP Instant Share (Macintosh) 1. Wybierz ikon HP Image Zone w obszarze dokowania. Na biurku zostanie otwarte okno programu HP Image Zone. 2. Kliknij przycisk Uslugi w górnej czci okna programu HP Image Zone. W dolnej czci okna programu HP Image Zone zostanie wywietlona lista aplikacji. 3. Z listy aplikacji w dolnej czci okna programu HP Image Zone wybierz pozycj HP Instant Share.

24 HP PSC 1400 series All-in-One

Korzystanie z programu HP Instant Share

4. 5. 6. 7.

8.

Na komputerze zostanie otwarta aplikacja kliencka HP Instant Share. Uyj przycisku +, aby doda obraz w oknie lub przycisku ­, aby go usun. Upewnij si, e obrazy, które chcesz udostpni, wywietlane s w oknie HP Instant Share. Kliknij przycisk Dalej i postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. Z listy uslug HP Instant Share wybierz uslug, która zostanie uyta do wyslania zeskanowanego obrazu, i postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. Za pomoc uslugi E-mail HP Instant Share mona wykonywa nastpujce czynnoci: ­ Wysla wiadomoci e-mail z miniaturami zdj, które bdzie mona przeglda, drukowa i zapisywa za porednictwem Internetu. ­ Otwiera ksik adresow i zarzdza ni. Kliknij pozycj Ksika adresowa, zarejestruj si w usludze HP Instant Share i utwórz konto HP Passport. ­ Wysyla wiadomoci e-mail do wielu adresatów. Kliknij odpowiednie lcze. ­ Wysyla kolekcje obrazów do przyjaciól lub czlonków rodziny posiadajcych podlczone do sieci urzdzenie. Wprowad nazw przypisan do urzdzenia przez odbiorc w polu Adres e-mail, dodajc do nazwy @send.hp.com. Zostanie wywietlony monit o zalogowanie si w usludze HP Instant Share przy uyciu identyfikatora oraz hasla HP Passport. Uwaga Jeli wczeniej nie skonfigurowano uslugi HP Instant Share, naley klikn pozycj Potrzebuj konta HP Passport na ekranie Logowanie do uslugi HP Passport.

Korzystanie z programu HP Instant Share

Podrcznik uytkownika

25

Rozdzial 6

Korzystanie z programu HP Instant Share

26

HP PSC 1400 series All-in-One

7

Zamawianie materialów eksploatacyjnych

Zalecane rodzaje papieru HP oraz pojemniki z tuszem mona zamówi w witrynie sieci Web firmy HP. Zamawianie papieru, klisz lub innych noników Zamawianie pojemników z tuszem Zamawianie innych materialów eksploatacyjnych

Zamawianie papieru, klisz lub innych noników

Aby zamówi noniki, takie jak Papier HP Premium, Papier fotograficzny HP Premium Plus lub Folia do drukarek atramentowych HP Premium, naley przej do strony www.hp.com. Jeeli zostanie wywietlony monit, wybierz odpowiedni kraj/region. Po wywietleniu kolejnych monitów wybierz produkt, a nastpnie kliknij jedno z lczy do zakupów na stronie.

Zamawianie pojemników z tuszem

Numery katalogowe pojemników z tuszem zale od kraju/regionu. Jeli numery katalogowe wymienione w tym przewodniku nie odpowiadaj numerom katalogowym pojemników z tuszem zainstalowanych w urzdzeniu HP All-in-One, naley zamówi pojemniki z tuszem z takimi samymi numerami, jak numery pojemników aktualnie zainstalowanych. Urzdzenie HP All-in-One obsluguje nastpujce pojemniki z tuszem.

Zamawianie materialów eksploatacyjnych

Pojemniki z tuszem Pojemnik z tuszem czarnym HP Pojemnik z tuszem kolorowym HP

Numer katalogowy HP #21 pojemnik z tuszem czarnym #22 pojemnik z tuszem kolorowym

W celu lokalizacji numerów katalogowych pojemników z tuszem obslugiwanych przez urzdzenie naley wykona nastpujce czynnoci: W systemie Windows: Z poziomu Centrum obslugi HP lub oprogramowania HP Image Zone kliknij pozycj Ustawienia, wska pozycj Ustawienia drukowania, a nastpnie kliknij pozycj Zestaw narzdzi do drukowania. Kliknij kart Szacunkowy poziom tuszu, nastpnie kliknij pozycj Informacje na temat zamawiania pojemników z tuszem. Na komputerze Macintosh: W programie HP Image Zone wybierz pozycj Ustawienia, wybierz pozycj Konserwacja drukarki, w przypadku wywietlenia monitu wybierz urzdzenie HP All-in-One, a nastpnie kliknij pozycj Narzdzia. Z menu podrcznego wybierz polecenie Materialy eksploatacyjne.

Mona take skontaktowa si z lokalnym sprzedawc produktów firmy HP przej do strony www.hp.com/support, aby sprawdzi wlaciwe numery katalogowe dla danego kraju/regionu.

Podrcznik uytkownika

27

Rozdzial 7

Zamawianie innych materialów eksploatacyjnych

Aby zamówi inne materialy eksploatacyjne, takie jak oprogramowanie urzdzenia HP All-in-One, Podrcznik uytkownika, Podrcznik instalacji lub inne czci do samodzielnej wymiany, naley zadzwoni pod wlaciwy wybrany z poniszych numerów: W USA lub Kanadzie naley zadzwoni pod numer 1-800-474-6836 (1-800-HPINVENT). W Europie naley zadzwoni pod numer +49 180 5 290220 (Niemcy) lub +44 870 606 9081 (Wielka Brytania).

Aby zamówi oprogramowanie urzdzenia HP All-in-One w innych krajach/regionach, naley zadzwoni pod numer w danym kraju/regionie. Wymienione poniej numery telefonów byly aktualne w momencie publikacji niniejszego podrcznika. Lista aktualnych numerów telefonów znajduje si w witrynie internetowej www.hp.com. Po wywietleniu monitu naley wybra odpowiedni kraj/region, a nastpnie klikn lcze Kontakt z HP, aby uzyska informacje na temat kontaktowania si z dzialem pomocy technicznej przez telefon. Kraj/Region Kraje/regiony Azji i Pacyfiku (oprócz Japonii) Australia Europa

Zamawianie materialów eksploatacyjnych

Numer telefonu, pod którym mona zloy zamówienie 65 272 5300 131047 +49 180 5 290220 (Niemcy) +44 870 606 9081 (Wielka Brytania) 0800 441 147 +27 (0)11 8061030 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

Nowa Zelandia Republika Poludniowej Afryki USA i Kanada

28

HP PSC 1400 series All-in-One

8

Konserwacja urzdzenia HP All-in-One

Urzdzenie HP All-in-One wymaga niewielu zabiegów konserwacyjnych. Czasami konieczne moe by wyczyszczenie szyby i wewntrznej czci pokrywy, aby usun kurz i zapewni, e kopie i skanowane dokumenty bd czyste. Czasem trzeba bdzie te wymieni, wyrówna lub oczyci pojemniki z tuszem. W tym rozdziale przedstawiono instrukcje dotyczce utrzymywania urzdzenia HP All-in-One w jak najlepszym stanie technicznym. Te proste procedury konserwacyjne naley wykonywa, gdy bdzie to konieczne.

Czyszczenie urzdzenia HP All-in-One

lady palców, smugi, wlosy i inne zabrudzenia na szybie lub wewntrznej stronie pokrywy zmniejszaj wydajno i ujemnie wplywaj na precyzj dzialania funkcji specjalnych, takich jak Dopasuj do strony. Aby zapewni czysto kopii i skanowanych dokumentów, konieczne moe by konieczne wyczyszczenie szyby i wewntrznej czci pokrywy. Dobrze jest równie odkurzy zewntrzn obudow urzdzenia HP All-in-One.

Czyszczenie szyby

1. 2. Wylcz urzdzenie HP All-in-One, wyjmij wtyczk przewodu zasilajcego z gniazdka i podnie pokryw. Oczy szyb przy uyciu mikkiej szmatki lub gbki lekko zwilonej rodkiem do czyszczenia szkla niezawierajcym skladników ciernych. Ostrzeenie Nie naley uywa rodków ciernych, acetonu, benzenu ani czterochlorku wgla, poniewa mog one spowodowa uszkodzenie szyby. Nie naley umieszcza ani rozpyla plynów bezporednio na szyb; plyny moglyby si dosta pod szyb i uszkodzi urzdzenie. 3. Osusz szyb irch lub gbk celulozow, aby zapobiec pojawianiu si plam.

Czyszczenie wewntrznej czci pokrywy

1. 2. 3. Wylcz urzdzenie HP All-in-One, wyjmij wtyczk przewodu zasilajcego z gniazdka i podnie pokryw. Delikatnie wyczy wewntrzn cz pokrywy przy uyciu mikkiej szmatki lub gbki lekko zwilonej lagodnym roztworem mydla i cieplej wody. Nie naley mocno szorowa. Osusz wewntrzn stron pokrywy irch lub mikk szmatk. Przestroga Nie uywaj ciereczek papierowych, poniewa mog one porysowa wewntrzn cz pokrywy. 4. Jeli wewntrzna cz pokrywy nadal jest zabrudzona, ponownie wykonaj powysze czynnoci, uywajc alkoholu izopropylowego, i dokladnie wytrzyj wewntrzn cz pokrywy wilgotn szmatk, aby usun pozostaly alkohol. Przestroga Naley uwaa, aby nie rozla alkoholu na szyb ani lakierowane czci urzdzenia HP All-in-One, poniewa mogloby to spowodowa uszkodzenie urzdzenia. Konserwacja urzdzenia HP All-in-One

Czyszczenie obudowy

Do wycierania kurzu, smug i plam z obudowy naley uywa mikkiej, wilgotnej szmatki lub lekko wilgotnej gbki. Wntrze urzdzenia HP All-in-One nie wymaga czyszczenia. Wszelkie plyny naley przechowywa z dala od wewntrznej czci i panelu sterowania urzdzenia HP All-in-One.

Podrcznik uytkownika

29

Rozdzial 8 Przestroga Aby zapobiec uszkodzeniu pomalowanych czci urzdzenia HP All-in-One, do czyszczenia panelu sterowania, pokrywy lub innych pomalowanych czci urzdzenia nie naley uywa alkoholu ani zawierajcych go rodków czyszczcych.

Sprawdzanie szacowanego poziomu tuszu w pojemnikach

Poziom tuszu w pojemniku mona latwo sprawdzi, aby okreli, kiedy trzeba bdzie wymieni pojemnik z tuszem. Poziom tuszu wskazuje w przyblieniu ilo tuszu pozostal w pojemnikach z tuszem. Wskazówka Mona take wydrukowa raport na stronie testowej, aby sprawdzi, czy pojemniki z tuszem nie wymagaj wymiany. Wicej informacji na ten temat mona znale w sekcji Drukowanie raportu na stronie testowej. Sprawdzanie poziomu tuszu za pomoc programu Centrum obslugi HP (Windows) 1. 2. W programie Centrum obslugi HP kliknij menu Ustawienia, wska pozycj Ustawienia drukowania i kliknij polecenie Zestaw narzdzi do drukowania. Kliknij kart Szacunkowy poziom tuszu. Zostan wywietlone szacunkowe poziomy tuszu w pojemnikach z tuszem.

Sprawdzanie poziomu tuszu za pomoc programu HP Image Zone (Macintosh) 1. 2. 3. W programie HP Image Zone wybierz opcj Ustawienia, a nastpnie wybierz pozycj Konserwacja drukarki. Jeli pojawi si okno dialogowe Wybierz drukark, wybierz urzdzenie HP All-in-One, a nastpnie kliknij opcj Narzdzia. Z menu podrcznego wybierz polecenie Poziom tuszu. Zostan wywietlone szacunkowe poziomy tuszu w pojemnikach z tuszem.

Drukowanie raportu na stronie testowej

W przypadku problemów z drukowaniem przed wymian pojemników z tuszem naley wydrukowa raport na stronie testowej. 1. 2. Do podajnika papieru wló kartk czystego, pelnoformatowego bialego papieru. Nacinij i przytrzymaj przycisk Anuluj, a nastpnie nacinij przycisk Kopiuj Kolor.

Konserwacja urzdzenia HP All-in-One

3.

Upewnij si, e we wzorach kontrolnych widoczna jest kompletna siatka i e grube linie kolorów s kompletne. ­ Wicej ni kilka przerwanych linii w wydrukowanych wzorach moe sygnalizowa problemy z dyszami. Konieczne moe by oczyszczenie pojemników z tuszem. Wicej informacji na ten temat mona znale w sekcji Czyszczenie pojemników z tuszem. Jeli brakuje czarnej linii, jest ona wyblakla bd wystpuj na niej smugi lub linie, moe to wskazywa na problem z pojemnikiem z czarnym tuszem znajdujcym si w prawym gniedzie. Jeli brakuje jednej z linii kolorów, jest ona wyblakla bd wystpuj na niej smugi lub linie, moe to wskazywa na problem z pojemnikiem z tuszem trójkolorowym znajdujcym si w lewym gniedzie.

­

­

30

HP PSC 1400 series All-in-One

Rozmazania mog wskazywa, e dysze s zatkane lub styki ulegly zabrudzeniu. Konieczne moe by oczyszczenie pojemników z tuszem. Wicej informacji na ten temat mona znale w sekcji Czyszczenie pojemników z tuszem. Do czyszczenia nie wolno uywa alkoholu. Uwaga Przyklady wzorów kontrolnych, linii kolorów i pól kolorów dla prawidlowo i nieprawidlowo dzialajcych pojemników z tuszem znajduj si w ekranowej pomocy programu HP Image Zone dolczonej do oprogramowania.

Korzystanie z pojemników z tuszem

Aby zapewni najlepsz jako wydruku przy uyciu urzdzenia HP All-in-One, naley wykona kilka prostych czynnoci konserwacyjnych. Konieczne moe si okaza sprawdzenie, czy wieci lampka Sprawd pojemnik z tuszem.

Wymiana pojemników z tuszem

Gdy poziom tuszu w pojemniku jest niski, naley wymieni pojemnik z tuszem. Przed wyjciem pustego pojemnika z tuszem naley sprawdzi, czy dostpny jest pojemnik do wymiany. Pojemnik naley wymieni równie wtedy, gdy wydruk jest blady lub jego jako pogorszy si ze wzgldu na stan pojemnika z tuszem. Informacje na temat sprawdzania poziomu tuszu za pomoc programu Centrum obslugi HP (lub HP Image Zone) mona znale w sekcji Sprawdzanie szacowanego poziomu tuszu w pojemnikach. Numery katalogowe pojemników z tuszem obslugiwanych przez urzdzenie HP All-in-One mona znale w sekcji Zamawianie pojemników z tuszem. Aby zamówi pojemniki z tuszem odpowiednie dla posiadanego urzdzenia HP All-in-One, odwied witryn internetow www.hp.com. Upewnij si, e urzdzenie HP All-in-One jest wlczone i czy zaladowano do niego papier. Przestroga Podczas opuszczania drzwiczek dostpu do karetki urzdzenie HP All-in-One musi by wlczone, aby moliwe bylo zwolnienie pojemników do wymiany. Jeli pojemniki z tuszem nie bd zadokowane na rodku, próba ich wyjcia moe spowodowa uszkodzenie urzdzenia HP All-in-One. Opu drzwiczki dostpu do karetki. Delikatnie nacinij pojemnik z tuszem, aby go zwolni, i wycignij go w swoj stron. Uwaga Program recyklingu materialów eksploatacyjnych HP Inkjet Supplies Recycling Program jest dostpny w wielu krajach/ regionach. Pozwala on na bezplatn utylizacj zuytych pojemników z tuszem. Wicej informacji mona znale w witrynie sieci Web:

1 2 Gniazdo pojemnika z tuszem trójkolorowym Gniazdo pojemnika z tuszem czarnym

Konserwacja urzdzenia HP All-in-One

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/ environment/recycle/inkjet.html

Podrcznik uytkownika

31

Rozdzial 8 Wyjmij nowy pojemnik z opakowania i delikatnie zerwij plastikow tam, pocigajc za róow kocówk, uwaajc, aby nie dotkn adnych elementów poza czarnym plastikiem.

Przestroga Nie wolno dotyka miedzianych styków ani dysz tuszu. Dotykanie ich moe spowodowa zatkanie glowicy, uszkodzenie przewodów z tuszem lub niewlaciwe dzialanie styków elektrycznych.

1 2 3 Przestroga Nie wolno dotyka miedzianych styków. Plastikowa tama z róow kocówk (naley j zdj przed instalacj) Przestroga tam. Nie wolno dotyka dysz tuszu pod

Wsu nowy pojemnik z tuszem do przodu, pod niewielkim ktem, do pustego gniazda. Kciukiem popchnij pojemnik do przodu, a wskoczy na miejsce. Zamknij drzwiczki dostpu do karetki.

Zostanie wydrukowany arkusz wyrównania. Umie arkusz wyrównania w lewym przednim rogu szyby, górn krawdzi strony na prawo i nacinij przycisk Skanuj.

Uwaga Jeli zainstalowany zostanie pojemnik, który zostal dopiero wyjty, urzdzenie HP All-in-One nie bdzie wyrównywalo pojemników z tuszem.

Wyrównywanie pojemników z tuszem

Urzdzenie HP All-in-One wyrównuje pojemniki z tuszem za kadym razem po instalacji pojemnika lub wymianie na nowy pojemnik. Pojemniki mona wyrówna w dowolnym momencie za pomoc oprogramowania HP Image Zone zainstalowanego na komputerze. Wyrównanie pojemników z tuszem pozwala uzyska wysok jako wydruku. Uwaga Jeli zainstalowany zostanie pojemnik, który zostal dopiero wyjty, urzdzenie HP All-in-One nie bdzie wyrównywalo pojemników z tuszem. Urzdzenie HP All-in-One zapamituje wartoci wyrównania dla pojemnika z tuszem, nie ma wic potrzeby ponownego wyrównywania pojemników z tuszem. Jeli w podajniku papieru podczas operacji wyrównywania bdzie znajdowa si papier kolorowy, wyrównywanie nie powiedzie si. Wló do podajnika papieru czyst, bial kartk papieru i ponownie rozpocznij operacj wyrównywania. Jeli wyrównywanie znowu nie powiedzie si, by moe uszkodzony jest czujnik lub pojemnik z tuszem. Skontaktuj si z dzialem pomocy technicznej firmy HP. Przejd do:

Konserwacja urzdzenia HP All-in-One

32

HP PSC 1400 series All-in-One

www.hp.com/support. Gdy zostanie wywietlony monit, wybierz swój kraj/region, a nastpnie kliknij lcze Kontakt z HP, aby wywietli informacje na temat uzyskania pomocy technicznej przez telefon. Skanuj

1.

2. 3.

Upewnij si, e w podajniku papieru zostala umieszczona czysta, biala kartka papieru formatu letter lub A4. Urzdzenie HP All-in-One wydrukuje arkusz wyrównania dla pojemnika z tuszem. Uló arkusz wyrównywania dla pojemnika z tuszem przy lewym przednim rogu szyby, górn krawdzi strony na lewo. Nacinij przycisk Skanuj. Urzdzenie HP All-in-One wyrówna pojemniki z tuszem. Arkusz wyrównania pojemnika mona wyrzuci lub zostawi do ponownego wykorzystania.

Czyszczenie pojemników z tuszem

Tej funkcji programu HP Image Zone naley uywa, gdy w raporcie na stronie testowej, na dowolnej z linii kolorów widoczne s smugi lub biale linie. Nie naley czyci pojemników z tuszem, gdy nie zachodzi taka potrzeba, poniewa powoduje to niepotrzebne zuywanie tuszu i skraca czas eksploatacji pojemników z tuszem. Jeli jako kopii lub wydruku jest slaba nawet po oczyszczeniu pojemników z tuszem, przed wymian pojemnika spróbuj oczyci jego styki. Informacje na temat czyszczenia styków pojemnika z tuszem znajduj si w sekcji Czyszczenie kontaktów pojemnika z tuszem i obszaru wokól dysz tuszu. Informacje na temat wymiany pojemników z tuszem znajduj si w sekcji Wymiana pojemników z tuszem.

Czyszczenie kontaktów pojemnika z tuszem i obszaru wokól dysz tuszu

Jeli dioda Sprawd pojemnik z tuszem wieci po wyczyszczeniu i wyjciu oraz wloeniu z powrotem pojemnika z tuszem, by moe konieczne bdzie wyczyszczenie styków pojemnika z tuszem. Jeli na wydrukowanych stronach pojawiaj si plamy i smugi, by moe pojemnik z tuszem jest zabrudzony. Aby usun zabrudzenia, mona wyczyci obszar wokól dysz. Sprawd, czy dysponujesz nastpujcymi materialami: Sucha gbka, niepostrzpiona ciereczka lub inny mikki material, który nie rozpadnie si w rkach i nie zostawia klaczków. Woda destylowana, filtrowana lub butelkowana (woda z kranu moe zawiera zanieczyszczenia, które mog uszkodzi pojemnik z tuszem). Przestroga Nie wolno dotyka styków miedzianych ani dysz tuszu. Dotykanie ich moe spowodowa zatkanie glowicy, uszkodzenie przewodów z tuszem lub niewlaciwe dzialanie styków elektrycznych. 1. 2. 3. Wlcz urzdzenie HP All-in-One i otwórz drzwiczki dostpu do karetki. Gdy karetka przesunie si do rodka, odlcz przewód zasilajcy z tylu urzdzenia HP All-in-One. Wyjmij pojemnik z tuszem. Przestroga Nie naley równoczenie wyjmowa obu pojemników z tuszem. Pojemniki z tuszem naley wyjmowa i czyci pojedynczo, aby unikn wyschnicia tuszu w dyszach. Pojemnika z tuszem nie naley pozostawia poza urzdzeniem HP All-in-One na dluej ni 30 minut. 4. Zmocz czyst gbk w wodzie destylowanej i wycinij j.

Konserwacja urzdzenia HP All-in-One

Podrcznik uytkownika

33

Rozdzial 8 5. 6. Chwy pojemnik z tuszem za boki lub poló go na kawalku papieru dyszami tuszu skierowanymi do góry. Wyczy tylko miedziane styki lub obszar wokól dysz tuszu, tak jak pokazano poniej.

1 2

Miedziane styki Dysze tuszu (nie czyci)

1 2

Plytka z dyszami (nie czyci) Przednia strona i krawdzie wokól dysz tuszu

7. 8. 9.

Wsu pojemnik z tuszem z powrotem do gniazda. Wcinij pojemnik z tuszem a do zatrzanicia. Jeli to konieczne, wykonaj powysze czynnoci dla drugiego pojemnika z tuszem. Zamknij drzwiczki dostpu do karetki i ponownie podlcz przewód zasilajcy z tylu urzdzenia HP All-in-One.

Konserwacja urzdzenia HP All-in-One

34

HP PSC 1400 series All-in-One

9

Informacje na temat rozwizywania problemów

W tym rozdziale przedstawiono ograniczone informacje na temat rozwizywania problemów z urzdzeniem HP All-in-One. Wicej informacji mona znale w pliku ekranowej pomocy programu HP Image Zone dolczonym do oprogramowania. Przyczyn wielu problemów jest podlczenie urzdzenia HP All-in-One do komputera za pomoc kabla USB przed zainstalowaniem na komputerze oprogramowania HP All-in-One. Aby rozwiza ten problem, naley wykona nastpujce czynnoci: 1. 2. 3. 4. 5. Odlcz kabel USB od komputera. Odinstaluj oprogramowanie (jeli zostalo ju zainstalowane). Ponownie uruchom komputer. Wylcz urzdzenie HP All-in-One, odczekaj jedn minut, a nastpnie wlcz je ponownie. Zainstaluj ponownie oprogramowanie urzdzenia HP All-in-One. Nie podlczaj kabla USB do komputera, zanim na ekranie instalacji oprogramowania nie zostanie wywietlony monit o wykonanie tej czynnoci.

Informacje na temat rozwizywania problemów

Informacje na temat odinstalowywania i ponownej instalacji oprogramowania znajduj si w sekcji Odinstalowywanie i ponowna instalacja oprogramowania.

Zanim zadzwonisz do pomocy technicznej firmy HP

Jeli wystpi problem, naley wykona nastpujce czynnoci: 1. Sprawd dokumentacj dostarczon z urzdzeniem HP All-in-One. ­ ­ ­ Podrcznik instalacji: W Podrczniku instalacji opisano sposób konfigurowania urzdzenia HP All-in-One. Podrcznik uytkownika: Podrcznikiem uytkownika jest niniejsza dokumentacja. Pomoc programu HP Image Zone: W ekranowej pomocy programu HP Image Zone opisano, jak uywa urzdzenia HP All-in-One z komputerem i przedstawiono dodatkowe informacje na temat rozwizywania problemów, których nie ma w Podrczniku uytkownika. Plik Readme: W pliku Readme znajduj si informacje dotyczce moliwych problemów z instalacj. Wicej informacji na ten temat mona znale w sekcji Przegldanie pliku Readme.

­

2.

Jeli nie uda si rozwiza problemu, korzystajc z dokumentacji, naley przej do witryny www.hp.com/support i skorzysta z nastpujcych opcji (ich dostpno roni si w zalenoci od produktu, kraju/regionu i jzyka): ­ ­ ­ ­ Strony pomocy technicznej w trybie online Wyszukanie aktualizacji oprogramowania Wyslanie wiadomo e-mail do firmy HP, aby uzyska odpowiedzi na swoje pytania Polczenie si z technikiem firmy HP poprzez czat internetowy

3. 4.

Skontaktowanie si z lokalnym punktem sprzeday. Jeli korzystajc z Pomocy ekranowej i witryn sieci Web firmy HP nie uda si rozwiza problemu, naley skontaktowa si z pomoc techniczn firmy HP. Wicej informacji na ten temat mona znale w sekcji Uzyskiwanie pomocy technicznej od firmy HP.

Podrcznik uytkownika

35

Rozdzial 9 Informacje na temat rozwizywania problemów

Przegldanie pliku Readme

Aby uzyska wicej informacji na temat moliwych problemów z instalacj, naley zapozna si z zawartoci pliku Readme. W systemie Windows kliknij przycisk Start, polecenie Programy lub Wszystkie programy, polecenie Hewlett-Packard, HP PSC 1400 All-in-One series, a nastpnie polecenie Przegldanie pliku Readme. W systemie Mac OS X plik readme mona otworzy, klikajc dwukrotnie ikon w katalogu glównym dysku CD-ROM z oprogramowaniem urzdzenia HP All-in-One.

Rozwizywanie problemów z instalacj

W tej sekcji znajduj si porady dotyczce rozwizywania problemów z instalacj i konfiguracj, które s typowe dla instalacji oprogramowania i konfiguracji sprztu.

Rozwizywanie problemów z instalacj sprztu

Korzystajc z informacji zawartych w tej sekcji, naley spróbowa rozwiza dowolne problemy, które mog pojawi si podczas instalacji i konfiguracji sprztu urzdzenia HP All-in-One. Urzdzenie HP All-in-One nie wlcza si Rozwizanie Sprawd, czy przewód zasilajcy jest prawidlowo podlczony i poczekaj kilka sekund, a urzdzenie HP All-in-One uruchomi si. Jeli urzdzenie HP All-in-One jest podlczone do listwy zasilajcej, sprawd, czy listwa zasilajca jest wlczona.

Kabel USB nie jest podlczony Rozwizanie Nie podlczaj kabla USB, dopóki w czasie instalacji oprogramowania nie zostanie wywietlony monit o wykonanie tej czynnoci. Podlczenie kabla USB przed wywietleniem monitu moe spowodowa wystpienie bldów. Jedn wtyczk kabla USB naley wloy do gniazda USB z tylu komputera, a drug do gniazda z tylu urzdzenia HP All-in-One. Kabel mona podlczy do dowolnego portu USB w komputerze (nie na klawiaturze lub urzdzeniu opcjonalnym). wieci dioda lub jest wywietlany komunikat dotyczcy problemu z pojemnikiem z tuszem lub z wyrównaniem Przyczyna Do podajnika papieru wloono nieprawidlowy rodzaj papieru. Rozwizanie Aby wyrównywanie zakoczylo si pomylnie, papier musi by czysty i bialy.

36

HP PSC 1400 series All-in-One

Informacje na temat rozwizywania problemów

Jeli wyrównywanie ponownie zakoczy si niepowodzeniem, by moe uszkodzony jest czujnik lub pojemnik z tuszem. Skontaktuj si z pomoc techniczn firmy HP, przechodzc do witryny www.hp.com/support. Kliknij lcze Kontakt z HP, aby uzyska informacje dotyczce telefonowania do dzialu pomocy technicznej. Przyczyna Tama zabezpieczajca zakrywa pojemniki z tuszem. Rozwizanie Delikatnie zdejmij plastikow tam, cignc za róow kocówk. Nie dotykaj dysz tuszu ani styków w kolorze miedzi.

1 2 3

Miedziane styki Plastikowa tama z róow kocówk (naley j zdj przed instalacj) Dysze tuszu zaklejone tam

Wló ponownie pojemniki z tuszem i sprawd, czy s wloone do oporu i zablokowane w odpowiedniej pozycji. Przyczyna Styki na pojemniku z tuszem nie dotykaj styków w karetce. Rozwizanie Wyjmij i wló ponownie pojemniki z tuszem. Sprawd, czy s one wloone do oporu i zablokowane w odpowiedniej pozycji. Przyczyna Pojemnik z tuszem lub czujnik jest uszkodzony. Rozwizanie Skontaktuj si z pomoc techniczn firmy HP. Przejd do witryny sieci Web www.hp.com/support. Kliknij lcze Kontakt z HP, aby uzyska informacje dotyczce telefonowania do dzialu pomocy technicznej. Urzdzenie HP All-in-One nie drukuje Rozwizanie Spróbuj wykona nastpujce czynnoci: Sprawd polczenie pomidzy urzdzeniem HP All-in-One a komputerem. ­ ­ ­ Sprawd, czy kabel USB jest dobrze podlczony do urzdzenia HP All-in-One i do komputera. Wylcz urzdzenie HP All-in-One, a nastpnie wlcz je ponownie. Wylcz urzdzenie HP All-in-One. Odczekaj jedn minut. Uruchom ponownie komputer i wlcz urzdzenie HP All-in-One. Sprawd, czy kabel USB jest krótszy ni 3 metry i sprawd, czy dziala z innym urzdzeniem. W razie potrzeby wymie kabel.

Podrcznik uytkownika

37

Rozdzial 9 Informacje na temat rozwizywania problemów

Sprawd kolejk wydruku (menu Start, polecenie Ustawienia, a nastpnie Drukarki i faksy), aby sprawdzi, czy dokument przeslany do drukarki zawiera bldy lub czy drukarka nie zostala wstrzymana albo nie jest w trybie offline. Wicej informacji mona znale w Pomocy i obsludze technicznej systemu Windows. Sprawd kabel USB. Podlcz kabel USB do innego urzdzenia, aby sprawdzi, czy jest sprawny. Jeeli wystpuj problemy, naley wymieni kabel USB. Sprawd, czy nie zainstalowano innych drukarek lub skanerów. By moe konieczne bdzie odlczenie starszych urzdze od komputera. W razie potrzeby usu, a nastpnie zainstaluj ponownie oprogramowanie HP Image Zone. Informacje na temat odinstalowania oprogramowania mona znale w sekcji Odinstalowywanie i ponowna instalacja oprogramowania.

Dodatkowe informacje na temat konfiguracji urzdzenia HP All-in-One i podlczania go do komputera znajduj si w Podrczniku instalacji dolczonym do urzdzenia HP All-in-One. wieci dioda lub jest wywietlany komunikat dotyczcy zacicia papieru lub zablokowanej karetki Przyczyna Jeli diody bldu sygnalizuj zacicie papieru lub blokad karetki, by moe w urzdzeniu HP All-in-One znajduj si materialy pakunkowe. Rozwizanie Opu drzwiczki dostpu do karetki, tak aby byly widoczne pojemniki z tuszem, a nastpnie wyjmij materialy pakunkowe, tam lub inne obce przedmioty. Wylcz urzdzenie HP All-in-One, odczekaj jedn minut, a nastpnie nacinij przycisk Wlcz/ Wznów, aby ponownie wlczy urzdzenie HP All-in-One.

Rozwizywanie problemów z instalacj oprogramowania

Jeli podczas instalacji wystpi problem z oprogramowaniem, naley sprawdzi, czy w poniszych tematach znajduje si rozwizanie danego problemu. Jeli podczas instalacji wystpi problem ze sprztem, patrz sekcja Rozwizywanie problemów z instalacj sprztu. Podczas standardowej instalacji oprogramowania urzdzenia HP All-in-One maj miejsce nastpujce zdarzenia: Dysk CD-ROM urzdzenia HP All-in-One jest uruchamiany automatycznie Instalowane jest oprogramowanie Pliki s kopiowane na dysk twardy Wywietlony zostaje monit o podlczenie urzdzenia HP All-in-One Na ekranie kreatora instalacji wywietlany jest zielony znacznik wyboru oraz napis OK Wywietlane jest danie ponownego uruchomienia komputera Rozpoczyna si proces rejestracji

38

HP PSC 1400 series All-in-One

Informacje na temat rozwizywania problemów

Brak dowolnego z wymienionych powyej zdarze moe sygnalizowa wystpienie problemu podczas instalacji. Aby sprawdzi poprawno instalacji na komputerze z systemem Windows, naley wykona ponisze czynnoci: Uruchom program Centrum obslugi HP i sprawd, czy s wywietlane nastpujce ikony: Skanuj obraz, Skanuj dokument i HP Image Zone. Jeeli ikony nie s wywietlane od razu, by moe naley poczeka kilka minut, a urzdzenie HP All-in-One polczy si z komputerem. W przeciwnym razie patrz sekcja W programie Centrum obslugi HP lub HP Image Zone brakuje niektórych ikon.. Otwórz okno dialogowe Drukarki i sprawd, czy urzdzenie HP All-in-One znajduje si na licie. Po prawej stronie paska zada systemu Windows poszukaj ikony urzdzenia HP All-in-One. Wskazuje ona, e urzdzenie HP All-in-One jest gotowe.

Po wloeniu dysku CD-ROM do napdu CD-ROM komputera nic si nie dzieje. Rozwizanie Kliknij dwukrotnie ikon Mój komputer, kliknij dwukrotnie ikon CD-ROM, a nastpnie kliknij dwukrotnie plik setup.exe. Wywietlany jest ekran sprawdzania minimalnych wymaga systemowych Rozwizanie Kliknij przycisk Szczególy, a nastpnie usu problem przed przystpieniem do instalacji oprogramowania. W monicie dotyczcym polczenia USB wywietlany jest czerwony znak X Rozwizanie Normalnie pojawia si zielony symbol potwierdzenia, wskazujcy pomylne rozpoznanie urzdzenia Plug and Play. Czerwony znak X oznacza, e rozpoznanie urzdzenia Plug and Play nie powiodlo si. Wykonaj nastpujce czynnoci: 1. 2. Sprawd, czy nakladka panelu sterowania jest dobrze przylczona, a nastpnie odlcz urzdzenie HP All-in-One i podlcz je ponownie. Sprawd, czy podlczono kabel USB oraz przewód zasilajcy. Nie podlczaj kabla USB do klawiatury ani do niezasilanego koncentratora. Sprawd, czy dlugo kabla USB nie przekracza 3 metrów . Jeli do komputera podlczono kilka urzdze USB, podczas instalacji moe zaj potrzeba odlczenia innych urzdze. Kontynuuj instalacj, a po wywietleniu odpowiedniego monitu uruchom ponownie komputer. Nastpnie otwórz program Centrum obslugi HP i sprawd, czy wywietlane s najwaniejsze skladniki (Skanuj obraz, Skanuj dokument i HP Image Zone). Jeeli te najwaniejsze skladniki nie s wywietlane, usu oprogramowanie i zainstaluj je ponownie. Wicej informacji na ten temat mona znale w sekcji Odinstalowywanie i ponowna instalacja oprogramowania. ­ ­ ­

3. 4. 5.

Zostal wywietlony komunikat informujcy o wystpieniu nieznanego bldu Rozwizanie Spróbuj kontynuowa instalacj. Jeeli to nie pomoe, zatrzymaj instalacj i uruchom j ponownie, a nastpnie postpuj zgodnie ze wskazówkami wywietlanymi na ekranie. Gdy wystpi bld, moe zaj konieczno odinstalowania i ponownego zainstalowania oprogramowania. Informacje na ten temat mona znale w sekcji Odinstalowywanie i ponowna instalacja oprogramowania. W programie Centrum obslugi HP lub HP Image Zone brakuje niektórych ikon. Jeli te przyciski lub ikony (Skanuj obraz, Skanuj dokument i HP Image Zone) nie s wywietlane, instalacja moe by niekompletna.

Podrcznik uytkownika

39

Rozdzial 9 Informacje na temat rozwizywania problemów Rozwizanie W przypadku niekompletnej instalacji konieczne moe si okaza odinstalowanie i ponowne zainstalowanie oprogramowania. Nie wystarczy po prostu usun plików programów urzdzenia HP All-in-One z dysku twardego. Naley prawidlowo usun oprogramowanie. Wicej informacji na ten temat mona znale w sekcji Odinstalowywanie i ponowna instalacja oprogramowania. Ikona programu Digital Imaging Monitor nie jest wywietlana na pasku zada Rozwizanie Jeli na pasku zada nie jest wywietlana ikona programu Digital Imaging Monitor, uruchom program Centrum obslugi HP, aby sprawdzi, czy s tam wywietlane najwaniejsze skladniki (Skanuj obraz, Skanuj dokument i HP Image Zone). Wicej informacji mona znale w sekcji Uywanie programu Centrum obslugi HP w pomocy programu HP Image Zone dostarczonej z oprogramowaniem.

Odinstalowywanie i ponowna instalacja oprogramowania Jeeli instalacja jest niekompletna lub jeeli kabel USB zostal podlczony do komputera przed wywietleniem monitu na ekranie instalacji oprogramowania, konieczne moe by odinstalowanie i ponowne zainstalowanie oprogramowania. Nie wystarczy po prostu usun plików programów urzdzenia HP All-in-One z dysku twardego. Naley je usun, postpujc zgodnie z poniszymi instrukcjami. Ponowna instalacja moe potrwa od 20 do 40 minut zarówno w przypadku systemu Windows, jak i komputerów Macintosh. Aby odinstalowa oprogramowanie z komputera z systemem Windows (metoda preferowana) 1. 2. Odlcz urzdzenie HP All-in-One od komputera. Nie podlczaj urzdzenia HP All-in-One do komputera a do zakoczenia ponownej instalacji oprogramowania. Kliknij kolejno przycisk Start, pozycj Programy lub Wszystkie programy (XP), pozycj Hewlett-Packard, pozycj HP PSC 1400 All-in-One series, a nastpnie polecenie Odinstaluj oprogramowanie i postpuj zgodnie z instrukcjami. Gdy zostanie wywietlone pytanie, czy usun pliki wspólne, kliknij przycisk Nie. Ponownie uruchom komputer. Aby ponownie zainstalowa oprogramowanie, uyj dysku CD-ROM urzdzenia HP All-in-One i postpuj zgodnie z instrukcji podanymi w Podrczniku instalacji. Po zainstalowaniu oprogramowania podlcz urzdzenie HP All-in-One do komputera i nacinij przycisk Wlcz/Wznów. Konieczne moe by odczekanie kilku minut, a zostan ukoczone wszystkie zdarzenia zwizane z wykrywaniem urzdzenia Plug and Play.

3. 4. 5. 6.

Po zainstalowaniu oprogramowania na pasku zada systemu Windows zostanie wywietlona ikona programu Monitor stanu. Aby sprawdzi, czy oprogramowanie zostalo prawidlowo zainstalowane, naley klikn dwukrotnie ikon programu Centrum obslugi HP na pulpicie. Jeli w programie Centrum obslugi HP wywietlane s najwaniejsze ikony (Skanuj obraz, Skanuj dokument i HP Image Zone), oznacza to, e oprogramowanie zostalo prawidlowo zainstalowane. Aby odinstalowa oprogramowanie z komputera z systemem Windows (metoda alternatywna) 1. 2. Uruchom z dysku CD-ROM program instalacyjny oprogramowania urzdzenia HP PSC 1400 All-in-One series. Wybierz opcj Odinstaluj i postpuj zgodnie ze wskazówkami wywietlanymi na ekranie.

40

HP PSC 1400 series All-in-One

Informacje na temat rozwizywania problemów

3.

4. 5. 6. 7.

Odlcz urzdzenie HP All-in-One od komputera. Wane jest, aby przed ponownym uruchomieniem komputera odlczy urzdzenie HP All-in-One. Nie podlczaj urzdzenia HP All-in-One do komputera, a do zakoczenia ponownej instalacji oprogramowania. Ponownie uruchom komputer. Uruchom ponownie program instalacyjny oprogramowania urzdzenia HP PSC 1400 All-in-One series. Uruchom opcj Zainstaluj ponownie. Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie i instrukcjami znajdujcymi si w Podrczniku instalacji dostarczonym z urzdzeniem HP All-in-One.

Odinstalowywanie z komputera Macintosh 1. 2. 3. 4. Odlcz urzdzenie HP All-in-One od komputera Macintosh. Kliknij dwukrotnie teczk Programy: Oprogramowanie HP All-in-One. Kliknij dwukrotnie pozycj Deinstalator HP. Postpuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Po odinstalowaniu oprogramowania odlcz urzdzenie HP All-in-One i uruchom ponownie komputer. Wane jest, aby urzdzenie HP All-in-One odlczy przed ponownym uruchomieniem komputera. Nie podlczaj urzdzenia HP All-in-One do komputera a do zakoczenia ponownej instalacji oprogramowania. Wló dysk CD-ROM urzdzenia HP All-in-One do stacji CD-ROM. Kliknij znaczek napdu CD-ROM na biurku, a nastpnie kliknij podwójnie znaczek Instalator HP All-in-One. Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie i instrukcjami znajdujcymi si w Podrczniku instalacji dostarczonym z urzdzeniem HP All-in-One.

5. 6. 7.

Rozwizywanie problemów wystpujcych podczas korzystania z urzdzenia

Sekcja Rozwiazywanie problemów z urzadzeniem series 1400 w pomocy programu HP Image Zone zawiera wskazówki pomocne w rozwizywaniu najczciej wystpujcych problemów zwizanych z urzdzeniem HP All-in-One. Aby na komputerze z systemem Windows uzyska dostp do informacji dotyczcych rozwizywania problemów, naley przej do programu Centrum obslugi HP, klikn pozycj Pomoc, a nastpnie wybra pozycj Rozwizywanie problemów i wsparcie. Dostp do informacji na temat rozwizywania problemów jest równie moliwy za pomoc przycisku Pomoc, który jest wywietlany w niektórych komunikatach o bldach. Aby uzyska dostp do informacji na temat rozwizywania problemów w systemie Macintosh OS X, w obszarze dokowania naley klikn znaczek HP Image Zone, na pasku menu wybra polecenie Pomoc, z menu Pomoc wybra polecenie Pomoc programu HP Image Zone, a nastpnie w przegldarce pomocy wybra znaczek HP Image Zone.

Rozwizywanie problemów z papierem

Aby unikn zaci papieru, naley uywa tylko rodzajów papieru zalecanych do urzdzenia HP All-in-One. Lista zalecanych papierów znajduje si w ekranowej pomocy programu HP Image Zone i w witrynie sieci Web www.hp.com/support. Do podajnika papieru nie naley wklada zwinitego lub pomarszczonego papieru, ani papieru z poszarpanymi lub pozginanymi krawdziami. Wicej informacji na ten temat mona znale w sekcji Unikanie zaci papieru.

Podrcznik uytkownika

41

Rozdzial 9 Informacje na temat rozwizywania problemów Jeli papier zacil si w urzdzeniu, postpuj zgodnie z poniszymi instrukcjami, aby usun zacicie papieru. 1. Nacinij wypustk z lewej strony tylnych drzwiczek konserwacyjnych i pocignij do siebie, aby je wyj.

Przestroga Próba usunicia zacitego papieru od przodu moe uszkodzi mechanizm drukujcy urzdzenia HP All-in-One. Zacity papier zawsze naley usuwa przez tylne drzwiczki konserwacyjne. 2. Delikatnie wycignij papier spomidzy rolek. Przestroga Jeli papier podarl si podczas wycigania z rolek, naley sprawdzi, czy wewntrz urzdzenia, pomidzy rolkami i kólkami, nie ma resztek podartego papieru. Jeli uytkownik nie usunie wszystkich kawalków papieru z urzdzenia HP All-in-One, istnieje ryzyko kolejnych zaci papieru. 3. 4. Zaló tylne drzwiczki konserwacyjne. Delikatnie pchnij drzwiczki do przodu, a wskocz na miejsce. Nacinij przycisk Wlcz/Wznów, aby kontynuowa biece zadanie.

Rozwizywanie problemów z pojemnikami z tuszem

Jeli wystpuj problemy z drukowaniem, oznacza to, e mógl wystpi problem z jednym z pojemników z tuszem. Wypróbuj ponisze rozwizania: 1. 2. 3. 4. 5. Wyjmij i wló ponownie pojemniki z tuszem oraz sprawd, czy s wloone do koca i zablokowane w odpowiedniej pozycji. Jeeli problem nadal wystpuje, wydrukuj raport na stronie testowej, aby sprawdzi, czy wystpil problem z pojemnikami z tuszem. Jeli raport na stronie testowej wskazuje problem, wyczy pojemniki z tuszem. Jeeli problem bdzie si powtarzal, oczy miedziane styki pojemników z tuszem. Jeli nadal wystpuj problemy z drukowaniem, okrel, którego pojemnika z tuszem dotycz i wymie go.

Wicej informacji na ten temat mona znale w sekcji Konserwacja urzdzenia HP All-in-One

Aktualizacja urzdzenia

Dostpnych jest kilka sposobów aktualizacji urzdzenia HP All-in-One. Kady z nich jest zwizany z pobraniem pliku na komputer w celu uruchomienia Kreatora aktualizacji urzdzenia. Na przyklad na podstawie zalece dzialu obslugi klienta firmy HP mona odwiedzi witryn sieci Web firmy HP w celu pobrania aktualizacji dla posiadanego urzdzenia.

Aktualizacja urzdzenia (Windows)

1. Skorzystaj z jednego z nastpujcych sposobów pobrania aktualizacji dla urzdzenia: ­ Uyj przegldarki sieci Web do pobrania aktualizacji dla urzdzenia HP All-in-One z witryny www.hp.com/support. Pobrany plik bdzie samowyodrbniajcym si plikiem

42

HP PSC 1400 series All-in-One

Informacje na temat rozwizywania problemów

­

wykonywalnym z rozszerzeniem .exe. Po dwukrotnym klikniciu pliku .exe na komputerze zostanie otwarty Kreator aktualizacji urzdzenia. Uyj narzdzia Aktualizacja oprogramowania (dostarczonego z oprogramowaniem HP Image Zone) do automatycznego wyszukiwania aktualizacji dla urzdzenia w okrelonych odstpach czasu w witrynie sieci Web pomocy technicznej firmy HP. Wicej informacji na temat programu narzdziowego Aktualizacja oprogramowania skorzystaj z pomocy programu HP Image Zone. Uwaga Jeli zainstalowano oprogramowanie HP Image Zone Express, narzdzie aktualizacji nazywa si Aktualizacja. Przycisk, za pomoc którego mona otworzy program narzdziowy Aktualizacja, znajduje si w górnym lewym rogu okna programu.

2.

Wykonaj jedn z nastpujcych czynnoci: ­ ­ Kliknij dwukrotnie plik aktualizacji z rozszerzeniem .exe, który zostal pobrany z witryny www.hp.com/support. Po wywietleniu monitu zaakceptuj aktualizacj urzdzenia znalezion przez program narzdziowy Aktualizacja oprogramowania.

3.

Postpuj zgodnie z monitami wywietlanymi na ekranie. Przestroga Podczas aktualizacji urzdzenia nie naley odlcza ani wylcza, ani w aden inny sposób nie naley zaklóca aktualizacji. W przypadku przerwania aktualizacji lub wywietlenia komunikatu o bldzie informujcego o niepowodzeniu aktualizacji, naley zadzwoni do dzialu pomocy technicznej firmy HP, aby uzyska pomoc.

Po ponownym uruchomieniu urzdzenia HP All-in-One na komputerze zostanie wywietlony ekran Aktualizacja zakoczona, a urzdzenie wydrukuje stron testow.

Aktualizacja urzdzenia (Macintosh)

Instalator aktualizacji urzdzenia zapewnia aktualizacj urzdzenia HP All-in-One w nastpujcy sposób: 1. 2. 3. 4. Aby pobra aktualizacj dla urzdzenia HP All-in-One z witryny www.hp.com/support, uyj przegldarki sieci Web. Kliknij dwukrotnie pobrany plik. Na komputerze zostanie uruchomiony instalator. Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie, aby zainstalowa aktualizacj urzdzenia HP All-in-One. Uruchom ponownie urzdzenie HP All-in-One, aby ukoczy proces aktualizacji.

Podrcznik uytkownika

43

Informacje na temat rozwizywania problemów

44

Rozdzial 9

HP PSC 1400 series All-in-One

10

Uzyskiwanie pomocy technicznej od firmy HP

Firma Hewlett-Packard zapewnia pomoc techniczn dla uytkowników urzdzenia HP All-in-One za porednictwem Internetu oraz telefonicznie. W tym rozdziale znajduj si informacje na temat uzyskiwania pomocy technicznej przez Internet, nawizywania kontaktu z dzialem pomocy technicznej dla klientów firmy HP, odczytywania numeru seryjnego i identyfikatora serwisowego, telefonowania w sprawach gwarancji (Ameryka Pólnocna), telefonowania do dzialu pomocy technicznej dla klientów w Korei, telefonowania do dzialu pomocy technicznej dla klientów w innych krajach/regionach, telefonowania w sprawach obslugi pogwarancyjnej w Australii oraz przygotowywania urzdzenia HP All-in-One do wysylki. Jeli odpowiedzi nie mona znale w wydrukowanej ani ekranowej wersji dokumentacji dostarczonej z urzdzeniem, naley skontaktowa si z jednym z dzialów pomocy technicznej firmy HP, których lista znajduje si na nastpnych stronach. Niektóre uslugi pomocy technicznej dostpne s tylko w USA i Kanadzie, za inne dostpne s w wielu krajach/regionach na calym wiecie. Jeli na licie nie podano numeru dzialu pomocy telefonicznej w danym kraju/regionie, aby uzyska pomoc, naley skontaktowa si z najbliszym autoryzowanym punktem sprzeday produktów firmy HP.

Uzyskiwanie pomocy technicznej od firmy HP

Pomoc techniczna i inne informacje dostpne w Internecie

Jeli uytkownik ma dostp do Internetu, pomoc mona uzyska w witrynie sieci Web www.hp.com/support. W tej witrynie sieci Web mona uzyska pomoc techniczn, pobra sterowniki, zamówi materialy eksploatacyjne oraz uzyska informacje o sposobie zamawiania produktów firmy HP.

Obsluga gwarancyjna

Aby skorzysta z uslug naprawy oferowanych przez firm HP, naley najpierw skontaktowa si z punktem obslugi technicznej firmy HP lub punktem obslugi klientów firmy HP w celu przeprowadzenia podstawowej diagnostyki. Opis czynnoci, jakie naley wykona przed nawizaniem kontaktu z punktem obslugi klientów, mona znale w sekcji Obsluga klienta firmy HP.

Rozszerzenia gwarancji

W zalenoci od kraju/regionu firma HP moe zaoferowa opcj rozszerzenia standardowej gwarancji na produkt za dodatkow oplat. Dostpne opcje mog obejmowa priorytetow obslug telefoniczn, uslug zwrotu lub wymian w nastpnym dniu roboczym. Zazwyczaj czas obowizywania uslugi rozpoczyna si w dniu zakupu produktu i naley j zakupi w okrelonym czasie od chwili zakupu produktu. Uzyskiwanie dodatkowych informacji: W USA naley zadzwoni pod numer 1-866-234-1377 i porozmawia z doradc firmy HP. Poza obszarem USA naley zatelefonowa do miejscowego punktu obslugi klientów firmy HP. List numerów telefonów midzynarodowych punktów obslugi klientów mona znale w sekcji Kontakt z HP. Poza obszarem USA naley zatelefonowa do miejscowego punktu obslugi klientów firmy HP. List numerów telefonów midzynarodowych punktów obslugi klientów mona znale w Podrczniku uytkownika. Przejd do witryny sieci Web firmy HP: www.hp.com/support Po wywietleniu monitu wybierz kraj/region, a nastpnie poszukaj informacji dotyczcych gwarancji.

Podrcznik uytkownika

45

Rozdzial 10

Odsylanie urzdzenia HP All-in-One do serwisu

Przed odeslaniem urzdzenia HP All-in-One do serwisu naley skontaktowa si z dzialem obslugi klientów firmy HP. Opis czynnoci, jakie naley wykona przed nawizaniem kontaktu z punktem obslugi klientów, mona znale w sekcji Obsluga klienta firmy HP.

Obsluga klienta firmy HP

Z urzdzeniem HP All-in-One mog by dostarczane programy innych firm. Jeeli wystpi problemy z tymi programami, najlepsz pomoc techniczn mona uzyska u ich producentów. Jeli konieczny jest kontakt z punktem obslugi klientów firmy HP, najpierw naley wykona nastpujce czynnoci. 1. Uzyskiwanie pomocy technicznej od firmy HP Sprawd, czy: a. Urzdzenie HP All-in-One jest podlczone do zasilania i wlczone. b. Odpowiednie pojemniki z tuszem s wlaciwie zainstalowane. c. Zalecany rodzaj papieru prawidlowo wloono do podajnika papieru. Zresetuj urzdzenie HP All-in-One: a. Wylcz urzdzenie HP All-in-One, naciskajc przycisk Wlcz/Wznów. b. Wyjmij wtyczk przewodu zasilajcego z gniazda z tylu urzdzenia HP All-in-One. c. Ponownie podlcz przewód zasilajcy do urzdzenia HP All-in-One. d. Wlcz urzdzenie HP All-in-One, naciskajc przycisk Wlcz/Wznów. Wicej informacji mona znale pod adresem www.hp.com/support. W tej witrynie sieci Web mona uzyska pomoc techniczn, pobra sterowniki, zamówi materialy eksploatacyjne oraz uzyska informacje o sposobie zamawiania produktów firmy HP. Jeli nadal wystpuj problemy i zachodzi potrzeba skontaktowania si z przedstawicielem punktu obslugi klientów firmy HP: a. b. c. d. e. Sprawd dokladnie nazw urzdzenia HP All-in-One podan na panelu sterowania urzdzenia. Wydrukuj raport na stronie testowej. Informacje na temat drukowania raportu na stronie testowej mona znale w sekcji Drukowanie raportu na stronie testowej. Wykonaj kopi kolorow jako próbk. Przygotuj si do szczególowego opisania zaistnialego problemu. Przygotuj numer seryjny oraz identyfikator serwisowy urzdzenia. Informacje na temat sposobu uzyskiwania numeru seryjnego i identyfikatora serwisowego mona znale w sekcji Uzyskiwanie numeru seryjnego oraz identyfikatora serwisowego urzdzenia.

2.

3.

4.

5.

Zadzwo do punktu obslugi klientów firmy HP. Podczas rozmowy telefonicznej bd w pobliu urzdzenia HP All-in-One.

Uzyskiwanie numeru seryjnego oraz identyfikatora serwisowego urzdzenia

Numer seryjny i identyfikator serwisowy urzdzenia HP All-in-One mona uzyska, drukujc raport na stronie testowej. Uwaga Jeli nie mona wlczy urzdzenia HP All-in-One, numer seryjny mona odczyta z naklejki w dolnej czci urzdzenia. Numer seryjny jest to kod skladajcy si z 10 znaków, znajdujcy si w lewym górnym rogu naklejki. Anuluj Kopiuj Kolor

46

HP PSC 1400 series All-in-One

Drukowanie raportu na stronie testowej 1. 2. Nacinij i przytrzymaj przycisk Anuluj na panelu sterowania. Przytrzymujc nacinity przycisk Anuluj, nacinij przycisk Kopiuj Kolor. Zostanie wydrukowany raport na stronie testowej zawierajcy numer seryjny i identyfikator serwisowy urzdzenia.

Kontakt z HP

W witrynie www.hp.com/support dostpna jest pomoc dla nastpujcych krajów/regionów: Austria, Belgia, Ameryka rodkowa i Karaiby, Dania, Hiszpania, Francja, Niemcy, Irlandia, Wlochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Portugalia, Finlandia, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania. Uzyskiwanie pomocy technicznej od firmy HP

www.hp.com/support

61 56 45 43 Österreich 800 171 België Belgique Ceská republika Danmark 2 532 5222 España France Deutschland www.hp.com/support www.hp.com/support www.hp.com/support + 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649 Magyarország Ireland (0) 9 830 4848 Italia Luxembourg Luxemburg 22 404747 www.hp.com/support www.hp.com/support www.hp.com/support 800 4910 United Kingdom www.hp.com/support 1 382 1111 www.hp.com/support www.hp.com/support www.hp.com/support 261 307 310 www.hp.com/support ( www.hp.com/support Nederland Nigeria Norge Polska Portugal România ( 800 897 1444 Slovensko 2 50222444 ) ) www.hp.com/support 1 3204 999 www.hp.com/support 0 801 800 235 www.hp.com/support (21) 315 4442 095 7973520 812 3467997

South Africa (international) + 27 11 2589301 South Africa (RSA) Rest of West Africa Suomi Sverige Switzerland 71 89 12 22 Türkiye 90 212 444 71 71 (380 44) 4903520 086 0001030 + 351 213 17 63 www.hp.com/support www.hp.com/support www.hp.com/support

Podrcznik uytkownika

47

Rozdzial 10

Call HP Korea customer support

Uzyskiwanie pomocy technicznej od firmy HP

Przygotowanie urzdzenia HP All-in-One do wysylki

Jeli w punkcie sprzeday lub obslugi klientów firmy HP poproszono o wyslanie urzdzenia HP All-in-One do serwisu, naley wykona ponisze czynnoci, aby unikn dalszego uszkodzenia urzdzenia firmy HP. 1. Wlcz urzdzenie HP All-in-One. Pomi kroki od 1 do 6, jeeli urzdzenie HP All-in-One nie wlcza si. Nie mona wtedy wyj pojemników z tuszem. Przejd do kroku 8. Otwórz drzwiczki dostpu do karetki. Zaczekaj, a karetka zatrzyma si i przestanie wydawa dwiki, a nastpnie wyjmij z gniazd pojemniki z tuszem. Informacje na temat wyjmowania pojemników z tuszem mona znale w sekcji Wymiana pojemników z tuszem. Umie pojemniki z tuszem w kasecie zabezpieczajcej lub w szczelnej plastikowej torebce, aby nie wyschly, i odló je na bok. Nie wysylaj ich z urzdzeniem HP All-in-One, chyba e tak polecil pracownik obslugi technicznej firmy HP. Zamknij drzwiczki dostpu do karetki i poczekaj kilka minut, dopóki karetka nie powróci do pozycji pocztkowej (po lewej stronie). Uwaga Przed wylczeniem urzdzenia HP All-in-One sprawd, czy karetka powrócila do pozycji pocztkowej. 6. 7. Nacinij przycisk Wlcz/Wznów, aby wylczy urzdzenie HP All-in-One. Wyjmij wtyczk z gniazdka i odlcz przewód zasilajcy od urzdzenia HP All-in-One. Uwaga Nie zwracaj przewodu zasilajcego i zasilacza z urzdzeniem HP All-in-One. Wymienione urzdzenie HP All-in-One zostanie przeslane bez tych elementów. Schowaj przewód zasilajcy i zasilacz w bezpiecznym miejscu do momentu otrzymania wymienionego urzdzenia HP All-in-One. 8. Jeli to moliwe, zapakuj urzdzenie HP All-in-One do wysylki w oryginalne opakowanie lub to, które przyslano razem z nowym urzdzeniem.

2. 3.

4.

5.

48

HP PSC 1400 series All-in-One

W przypadku braku oryginalnego opakowania urzdzenie naley zapakowa w inne odpowiednie opakowanie. Uszkodzenia spowodowane nieprawidlowym opakowaniem urzdzenia i/lub nieprawidlowym jego transportem nie s objte gwarancj. 9. Na opakowaniu urzdzenia umie etykiet z adresem punktu obslugi klienta. 10. W pudelku powinny znale si nastpujce materialy: ­ ­ ­ Pelny opis problemów dla personelu serwisowego (np. próbki wadliwych wydruków). Kopia dowodu zakupu (paragonu) w celu ustalenia okresu gwarancyjnego. Dane osobowe, adres i numer telefonu, pod którym mona kontaktowa si z uytkownikiem w godzinach pracy.

Uzyskiwanie pomocy technicznej od firmy HP

OWIADCZENIE O OGRANICZONEJ GWARANCJI firmy HewlettPackard

Urzdzenie HP All-in-One jest dostarczane wraz z opisan w tej sekcji ograniczon gwarancj.

Podrcznik uytkownika

49

Rozdzial 10

Produkt HP Oprogramowanie Wklady drukujce

Okres gwarancji 90 dni Do wystpienia wczeniejszego z dwóch zdarze wyczerpania si atramentu HP lub zakoczenia si okresu gwarancyjnego nadrukowanego na wkladzie drukujcym. Ta gwarancja nie odnosi si do wkladów drukujcych firmy HP, które byly powtórnie napelniane, reprodukowane, odnawiane, niewlaciwie uytkowane lub w jakikolwiek sposób przerabiane. 1 rok 1 rok

Wyposaenie dodatkowe Urzdzenia peryferyjne drukarki (szczególy poniej)

A. Zakres gwarancji 1. Firma Hewlett-Packard (HP) gwarantuje klientowi-uytkownikowi kocowemu, e wymienione wyej produkty HP bd wolne od wad materialowych i wykonawczych przez podany powyej okres, liczc od daty zakupu. 2. Gwarancja HP dotyczca oprogramowania odnosi si wylcznie do dzialania oprogramowania (wykonywania instrukcji programowych). Firma HP nie gwarantuje, e dzialanie produktu bdzie wolne od zaklóce i bldów. 3. Gwarancja HP obejmuje tylko te wady, które zostan ujawnione podczas normalnego uytkowania produktu. Nie obejmuje ona innych problemów, w tym bdcych wynikiem: a. niewlaciwej obslugi lub niefachowo wykonanych modyfikacji; b. uywania oprogramowania, noników, czci lub materialów eksploatacyjnych, które nie pochodz od firmy HP lub nie s obslugiwane przez produkty HP; c. eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem; d. nieautoryzowanej modyfikacji lub niewlaciwego uytkowania. 4. W odniesieniu do drukarek HP uywanie wkladów drukujcych pochodzcych od innego producenta lub ponownie napelnianych nie narusza warunków gwarancji ani zasad pomocy technicznej oferowanej nabywcy. Jeli jednak bldna praca drukarki lub jej uszkodzenie jest wynikiem uywania wkladów drukujcych innych producentów lub wkladów ponownie napelnianych, firma HP zastrzega sobie prawo do obcienia nabywcy kosztami robocizny oraz materialów uytych do usunicia awarii lub uszkodzenia. 5. Jeli w czasie obowizywania gwarancji firma HP zostanie powiadomiona o defektach w produkcie, który jest objty gwarancj HP, dokonana zostanie naprawa lub wymiana produktu, przy czym wybór uslugi ley w gestii firmy HP. 6. Gdyby firma HP nie byla w stanie naprawi lub wymieni wadliwego produktu objtego gwarancj HP, zobowizuje si do wyplacenia równowartoci ceny nabycia produktu w stosownym czasie od momentu zgloszenia usterki. 7. Firma HP nie jest zobowizana do naprawy, wymiany produktu lub zwrotu jego równowartoci w przypadku niedostarczenia wadliwego produktu do przedstawicielstwa HP. 8. Produkt oferowany zamiennie moe by nowy lub prawie nowy, jednak pod wzgldem funkcjonalnoci co najmniej równy produktowi podlegajcemu wymianie. 9. Produkty HP mog zawiera czci, elementy i materialy pochodzce z odzysku, równowane w dzialaniu czciom nowym. 10. Umowa gwarancyjna HP jest wana w kadym kraju, w którym firma HP prowadzi dystrybucj produktu. Umowy dotyczce dodatkowego serwisu gwarancyjnego, w tym naprawy w miejscu uytkowania sprztu, mog by zawierane w kadym autoryzowanym punkcie serwisowym HP na terenie krajów, gdzie prowadzona jest dystrybucja danego produktu przez firm HP lub autoryzowanego importera. B. Ograniczenia gwarancji W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIZUJCE PRAWO LOKALNE ANI FIRMA HP, ANI WSPÓLPRACUJCY Z NI DYSTRYBUTORZY NIE UDZIELAJ ADNYCH INNYCH GWARANCJI, ANI NIE ZMIENIAJ WARUNKÓW GWARANCJI JU ISTNIEJCYCH, ZARÓWNO JAWNYCH JAK I DOMNIEMANYCH GWARANCJI SPRZEDAWALNOCI, ZADOWALAJCEJ JAKOCI I PRZYDATNOCI DO OKRELONEGO CELU. C. Ograniczenia rkojmi 1. W stopniu dopuszczalnym przez obowizujce prawo lokalne, rekompensaty okrelone w postanowieniach niniejszej umowy gwarancyjnej s jedynymi i wylcznymi rekompensatami, jakie przysluguj klientom HP. 2. W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIZUJCE PRAWO LOKALNE, Z WYLCZENIEM ZOBOWIZA JAWNIE WYRAONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE GWARANCYJNEJ, ANI FIRMA HP, ANI WSPÓLPRACUJCY Z NI DYSTRYBUTORZY NIE PONOSZ ODPOWIEDZIALNOCI ZA SZKODY BEZPOREDNIE, POREDNIE, CELOWE, PRZYPADKOWE I WYNIKOWE, NIEZALENIE OD TEGO, CZY EWENTUALNE ROSZCZENIA ZNAJD OPARCIE W GWARANCJI, KONTRAKCIE LUB INNYCH OGÓLNYCH ZASADACH PRAWNYCH, A TAKE W PRZYPADKU POWIADOMIENIA FIRMY O MOLIWOCI WYSTPIENIA TAKICH USZKODZE. D. Prawo lokalne 1. Umowa gwarancyjna daje nabywcy okrelone prawa. Nabywca moe te posiada dodatkowe prawa, zalenie od prawa stanowego w USA, prawa obowizujcego w poszczególnych prowincjach Kanady, a take od stanu prawnego w poszczególnych krajach wiata. 2. Jeli postanowienia niniejszej gwarancji nie s spójne z prawem lokalnym, niniejsza umowa gwarancyjna moe zosta zmodyfikowana w stopniu zapewniajcym zgodno z prawem lokalnym. W konkretnym systemie prawnym pewne zastrzeenia i ograniczenia niniejszej gwarancji mog nie mie zastosowania. Na przyklad w niektórych stanach USA, jak równie w niektórych systemach prawnych poza USA (m.in. w prowincjach Kanady), mog zosta przyjte inne rozwizania prawne, czyli: a. wykluczenie tych zastrzee i ogranicze niniejszej gwarancji, które ograniczaj ustawowe prawa nabywcy (np. w Wielkiej Brytanii); b. ograniczenie w inny sposób moliwoci producenta do egzekwowania takich zastrzee i ogranicze; c. przyznanie nabywcy dodatkowych praw, okrelenie czasu obowizywania domniemanych gwarancji, których producent nie moe odrzuci lub zniesienie ogranicze co do czasu trwania gwarancji domniemanych. 3. WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY GWARANCYJNEJ, Z POMINICIEM DOPUSZCZALNYCH PRZEZ PRAWO WYJTKÓW, NIE WYKLUCZAJ, NIE OGRANICZAJ I NIE MODYFIKUJ OBOWIZUJCYCH W TYCH KRAJACH PRZEPISÓW PRAWA HANDLOWEGO. WARUNKI GWARANCJI STANOWI NATOMIAST UZUPELNIENIE TYCH PRZEPISÓW W ZASTOSOWANIU DO SPRZEDAY PRODUKTÓW HP OBJTYCH JEJ POSTANOWIENIAMI. Szanowny Kliencie! W zalczeniu przedstawiamy nazwy i adresy spólek HP, które udzielaj gwarancji HP w Pastwa kraju. HP informuje, e na podstawie umowy sprzeday mog Pastwu przyslugiwa ustawowe prawa wobec sprzedawcy dodatkowo do gwarancji. Gwarancja HP nie wylcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie kupujcego wynikajcych z niezgodnoci towaru z umow. Polska: Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa wpisana do rejestru przedsibiorców w Sdzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS 0000016370

Uzyskiwanie pomocy technicznej od firmy HP

50

HP PSC 1400 series All-in-One

11

Informacje techniczne

W tej sekcji zamieszczono dane techniczne oraz informacje o midzynarodowych atestach urzdzenia HP All-in-One. W tym rozdziale znajduj si informacje na temat wymaga dotyczcych systemów Windows i Mac; zagadnienia dotyczce papieru, drukowania, kopiowania, kart pamici, danych technicznych dotyczcych skanowania, parametrów fizycznych, zasilania i parametrów rodowiskowych; informacje prawne oraz deklaracj zgodnoci.

Wymagania systemowe

Wymagania systemowe oprogramowania znajduj si w pliku Readme. Plik readme mona otworzy, klikajc dwukrotnie ikon w katalogu glównym dysku CD-ROM z oprogramowaniem urzdzenia HP All-in-One. Jeli oprogramowanie dla systemu Windows jest ju zainstalowane, dostp do pliku Readme mona uzyska za pomoc przycisku Start na pasku zada; naley kolejno wybra polecenia Programy, Hewlett-Packard, HP PSC 1400 Series, Przegldanie pliku Readme.

Specyfikacje papieru

W tej sekcji przedstawiono informacje o pojemnoci podajników, rozmiarach papieru i szerokociach marginesów.

Pojemno podajników papieru

Rodzaj Zwykly papier Papier Legal Karty Gramatura papieru 20­24 funtów (75­90 g/m2) 20­24 funtów (75­90 g/m 2) maks. 110 funtów papieru katalogowego (200 g/m2) 20­24 funtów (75­90 g/m 2) Nie dotyczy Nie dotyczy 236 g/m2 (236 g/m2) Nie dotyczy 20 10 Podajnik papieru1 100 (papier 75 g/m2) 100 (papier 75 g/m2) 20 Zasobnik wyjciowy2 50 (papier 75 g/m2) 50 (papier 75 g/m2) 10 Informacje techniczne

Koperty Klisza Etykiety Papier fotograficzny 10 x 15 cm (4 x 6 cali) Papier fotograficzny 216 x 279 mm (8,5 x 11 cali) 1 2

10 20 20 20

10 15 lub mniej 10 15

Pojemno maksymalna. Pojemno zasobnika wyjciowego jest uzaleniona od rodzaju uywanego papieru oraz iloci tuszu. Firma HP zaleca czste oprónianie zasobnika wyjciowego.

Podrcznik uytkownika

51

Rozdzial 11

Rozmiary papieru

Rodzaj Papier Rozmiar Letter: 216 x 280 mm A4: 210 x 297 mm A5: 148 x 210 mm Executive: 184,2 x 266,7 mm Legal: 216 x 356 mm Koperty U.S. nr 10: 105 x 241 mm U.S. nr 9: 98 x 225 mm A2: 111 x 146 mm DL: 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm Klisza Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm Papier fotograficzny Karty 102 x 152 mm 76 x 127 mm Karta katalogowa: 101 x 152 mm 127 x 178 mm A6: 105 x 148,5 mm Papier Hagaki: 100 x 148 mm Informacje techniczne Etykiety Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm Niestandardowy od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm

Specyfikacje marginesów na wydrukach

Górny (krawd prowadzca) Papier lub klisza U.S. (Letter, Legal, Executive) ISO (A4, A5) oraz JIS (B5) Koperty 3,2 mm Karty 1,8 mm 1 11,7 mm 3,2 mm 1,5 mm 1,8 mm 12,7 mm 12,7 mm Dolny (krawd prowadzca)1

Ten margines nie jest zgodny, jednak calkowity obszar wydruku jest zgodny. Obszar wydruku jest przesunity o 5,4 mm (0,21 cala) od rodka, co powoduje powstanie asymetrycznych marginesów u góry oraz u dolu arkusza.

52

HP PSC 1400 series All-in-One

Specyfikacje drukowania

Tryb Maks. rozdzielczo Czarny W kolorze Najlepsza Czarny W kolorze Normalna Czarny W kolorze Szybka normalna Czarny W kolorze Robocza Czarny W kolorze 1 600 x 600 dpi w czerni 4800 x 1200 zoptymalizowanych dpi w kolorze Metoda: termiczny druk atramentowy na danie Jzyk: LIDIL (lightweight imaging device interface language) Szybko drukowania zaley od stopnia zloonoci dokumentu Cykl pracy: 500 wydrukowanych stron na miesic (rednio) Cykl pracy: 5000 wydrukowanych stron na miesic (maksymalnie) Rozdzielczo (dpi) 4800 x 1200 zoptymalizowanych dpi 4800 x 1200 zoptymalizowanych dpi1 1200 x 1200 od 1200 x 1200 do 4800 zoptymalizowanych dpi 600 x 600 600 x 600 600 x 600 600 x 600 300 x 300 300 x 300 Szybko (str./min) 0,12 0,12 0,92 0,92 7 2,88 7 4,69 18 13 Informacje techniczne

Drukowanie w kolorze z maksymaln rozdzielczoci do 4800 x 1200 zoptymalizowanych dpi na papierach fotograficznych HP Premium, rozdzielczo wejciowa 1200 x 1200 dpi.

Specyfikacje kopiowania

Tryb Najlepsza Czarny W kolorze Robocza Czarny Cyfrowe przetwarzanie obrazów Maksymalnie 9 kopii z oryginalu (zalenie od modelu) Dopasowanie do strony Maksymalnie 18 kopii czarno-bialych na minut; maksymalnie 13 kopii kolorowych na minut (w zalenoci od modelu) Szybko kopiowania zaley od stopnia zloonoci dokumentu. Szybko (str./min) maksymalnie 0,8 maksymalnie 0,8 maksymalnie

18

Rozdzielczo druku (dpi) 600 x 600 1200 x 12002 300 x 1200

Rozdzielczo skanowania (dpi)1 600 x 2400 600 x 2400 600 x 1200

Podrcznik uytkownika

53

Rozdzial 11 (cig dalszy) Tryb W kolorze 1 2 Szybko (str./min) maksymalnie 13 Rozdzielczo druku (dpi) 600 x 300 Rozdzielczo skanowania (dpi)1 600 x 1200

Maksymalna przy powikszeniu 400%. Na papierze fotograficznym.

Specyfikacje skanowania

Edytor obrazów dostarczany wraz z urzdzeniem Zintegrowane oprogramowanie OCR automatycznie przetwarza zeskanowany tekst na tekst, który mona edytowa Szybko skanowania zaley od stopnia zloonoci dokumentu. Interfejs zgodny ze standardem Twain Rozdzielczo: rozdzielczo optyczna do 600 x 2400 dpi; ulepszona 19200 dpi (oprogramowanie) W kolorze: kolor 36-bitowy, 8-bitowa skala szaroci (256 odcieni szaroci) Maksymalny rozmiar skanu z szyby: 21,6 x 29,7 cm

Parametry fizyczne

Wysoko: 16,97 cm Szeroko: 44 cm Glboko: 25,9 cm Masa: 4,5 kg

Parametry zasilania

Informacje techniczne Pobór mocy: maksymalnie 80 W Napicie zasilania (wejciowe): 100 do 240 V (prd zmienny), ~ 1 A, 50-60 Hz, z uziemieniem Napicie zasilania (wyjciowe): 32 V===940 mA, 16 V===625 mA prdu stalego

Parametry rodowiska pracy

Zalecany zakres temperatury pracy: od 15° do 32°C (od 59° do 90°F) Zakres dopuszczalnej temperatury pracy: od 5° do 40°C (od 41° do 104°F) Wilgotno: 15%­85% wilgotnoci wzgldnej, bez kondensacji Zakres temperatury podczas przechowywania: od ­40° do 60°C (od ­40° do 140°F) Efekty pracy urzdzenia HP All-in-One mog by inne od oczekiwanych, jeli bdzie ono dzialalo w obecnoci silnych pól magnetycznych. Firma HP zaleca stosowanie kabla USB o dlugoci nieprzekraczajcej 3 m (10 stóp), aby zminimalizowa szum wywolany przez potencjalne silne pole elektromagnetyczne.

Dodatkowe specyfikacje

Jeli uytkownik ma dostp do Internetu, informacje dotyczce akustyki mona uzyska w witrynie sieci Web firmy HP. Przejd do: www.hp.com/support

Program ochrony rodowiska

W tej sekcji znajduj si informacje dotyczce ochrony rodowiska, wytwarzania ozonu, zuycia energii, wykorzystania papieru, plastiku, bezpieczestwa materialów i programów recyklingu.

54

HP PSC 1400 series All-in-One

Ochrona rodowiska

Firma Hewlett-Packard doklada wszelkich stara, aby dostarcza wysokiej jakoci produkty o znikomym stopniu szkodliwoci dla rodowiska. Opisany produkt zaprojektowany zostal w sposób pozwalajcy zminimalizowa jego szkodliwy wplyw na rodowisko naturalne. Wicej informacji na temat programu ochrony rodowiska firmy HP mona znale w witrynie sieci Web firmy HP pod adresem: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Wytwarzanie ozonu

Niniejszy produkt nie wytwarza znaczcych iloci ozonu (O3).

Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.

ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website: www.energystar.gov Informacje techniczne

Wykorzystanie papieru

W tym urzdzeniu mona uywa papieru makulaturowego spelniajcego norm DIN 19309.

Tworzywa sztuczne

Elementy z tworzyw sztucznych o wadze przekraczajcej 25 gramów s oznaczone zgodnie ze standardami midzynarodowymi, co zwiksza moliwo identyfikacji tworzyw sztucznych, które mona przetworzy po zakoczeniu eksploatacji urzdzenia.

Informacje o bezpieczestwie materialów

Broszury opisujce rodki bezpieczestwa przy obchodzeniu si z materialami (MSDS) s dostpne w witrynie sieci Web firmy HP pod adresem: www.hp.com/go/msds Klienci nieposiadajcy dostpu do Internetu powinni zwróci si do najbliszego punktu obslugi klientów firmy HP.

Program recyklingu

Firma HP oferuje w wielu krajach/regionach coraz wicej programów zwrotów i recyklingu oraz wspólpracuje z duymi punktami recyklingu materialów elektronicznych na calym wiecie. Ponadto firma HP chroni zasoby naturalne, przystosowujc do ponownego uytku i wprowadzajc do ponownej sprzeday niektóre ze swoich najbardziej popularnych wyrobów.

Podrcznik uytkownika

55

Rozdzial 11 To urzdzenie firmy HP zawiera nastpujce materialy, które mog wymaga specjalnego postpowania po zakoczeniu eksploatacji: Rt w lampie fluorescencyjnej skanera (< 2 mg) Olów w stopie lutowniczym (z dniem 1 lipca 2006 we wszystkie nowych produktach bd stosowane bezolowiowe stopy lutownicze oraz elementy, zgodnie z Dyrektyw UE 2002/95/ WE).

Program recyklingu materialów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych firmy HP

Firma HP podejmuje róne dzialania majce na celu ochron rodowiska. Program recyklingu materialów eksploatacyjnych HP Inkjet Supplies Recycling Program jest dostpny w wielu krajach/regionach. Pozwala on na bezplatn utylizacj zuytych pojemników z tuszem. Wicej informacji mona znale w witrynie sieci Web: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Wane informacje dotyczce recyklingu dla klientów z obszaru Unii Europejskiej

Aby chroni rodowisko naturalne, ten produkt po zakoczeniu eksploatacji naley podda procesowi recyklingu, zgodnie z obowizujcymi przepisami. Poniszy symbol oznacza, e tego urzdzenia nie mona wyrzuci wraz z innymi odpadami. Naley go zwróci w celu odpowiedniej utylizacji/usunicia do najbliszego autoryzowanego punktu przyj. Wicej informacji dotyczcych zwrotów i recyklingu produktów firmy HP mona znale pod adresem: http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.

Informacje techniczne

Informacje prawne

Urzdzenie HP All-in-One spelnia wymagania agencji rzdowych w danym kraju/regionie. W tej sekcji znajduj si informacje na temat prawnego numeru identyfikacyjnego modelu urzdzenia HP All-in-One; owiadczenie komisji FCC i odrbne uwagi dla uytkowników w Australii i Korei.

Prawny numer identyfikacyjny modelu

Ze wzgldu na obowizek identyfikacji produktowi nadano prawny numer modelu (Regulatory Model Number). Prawny numer modelu tego produktu ma posta SDGOB-0401-02. Numeru tego nie naley myli z nazw handlow (HP PSC 1400 All-in-One series) ani z numerem produktu (Q5786A).

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product. Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio

56

HP PSC 1400 series All-in-One

frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and the receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100. The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4. Przestroga Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Note a l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

Le présent appareil numérique n`émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Reglement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministere des Communications du Canada. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

Notice to users in Australia

Informacje techniczne This equipment complies with Australian EMC requirements.

Notice to users in Korea

Podrcznik uytkownika

57

Rozdzial 11

Informacje techniczne

58

HP PSC 1400 series All-in-One

Indeks

A aktualizacja oprogramowania. patrz aktualizacja urzdzenia aktualizacja urzdzenia Macintosh 43 opis 42 Windows 42 anulowanie kopiowanie 18 skanowanie 22 zadanie drukowania 20 aplikacja, drukowanie 19 C Centrum obslugi HP brakujce ikony 39 start (Windows) 6 czyszczenie obudowa 29 pojemniki z tuszem 33 szyba 29 wewntrzna cz pokrywy 29 D declaration of conformity European Economic Area 63 United States 63 diody stanu opis 4 dopasuj do strony 18 drukarka domylna, ustawianie 20 drukowanie anulowanie zadania 20 raport na stronie testowej 30 specyfikacje drukowania 53 z aplikacji 19 z komputera 19 E etykiety ladowanie F FCC statement 56 folie ladowanie 13 G gwarancja owiadczenie 49 rozszerzenia 45 H HP All-in-One opis 3 przygotowanie do wysylki 48 HP Image Zone HP Instant Share 24 Macintosh 6, 24 opis 6 Windows 6, 24 HP Instant Share HP Image Zone 23 informacje 23 konfiguracja (USB) 23 wysylanie do urzdzenia 23 wysylanie obrazu za pomoc oprogramowania HP Image Zone (USB) 23 wysylanie zdj w wiadomoci e-mail za pomoc programu HP Image Zone (USB) 23 I identyfikator serwisowy 46 informacje prawne FCC statement 56 note a l'attention des utilisateurs Canadien 57 notice to users in Canada 57 notice to users in Korea 57 prawny numer identyfikacyjny modelu 56 informacje techniczne masa 54 parametry fizyczne 54 parametry rodowiska pracy 54 parametry zasilania 54 pojemnoci podajników papieru 51 rozmiary papieru 52 specyfikacje drukowania 53 specyfikacje kopiowania 53 specyfikacje marginesów na wydrukach 52 specyfikacje papieru 51 specyfikacje skanowania 54 wymagania systemowe 51 instalacja kabla USB 36 Instant Share. patrz HP Instant Share K karty pocztowe ladowanie 13 konserwacja czyszczenie obudowy 29 czyszczenie pojemników z tuszem 33 czyszczenie szyby 29 czyszczenie wewntrznej czci pokrywy 29 raport na stronie testowej 30 sprawdzanie poziomu tuszu 30 wyrównywanie pojemników z tuszem 32 kopie bez obramowania zdjcie 10 x 15 cm (4 x 6 cali) 17 kopiowanie anulowanie 18 rodzaje papieru, zalecane 15

13

Podrcznik uytkownika

59

specyfikacje kopiowania Kopiuj Kolor 4 Kopiuj Mono 4

53

L ladowanie etykiety 13 folie 13 karty pocztowe 13 oryginal 9 papier A4 10 papier fotograficzny 10 x 15 cm 12 papier fotograficzny 4 x 6 cali 12 papier Hagaki 12 papier legal 10 papier letter 10 papier pelnowymiarowy 10 pocztówki 12 N noniki. patrz papier numer seryjny 46 numery telefonów, obsluga klienta 46 O obsluga 45 patrz take pomoc techniczna dla klientów obsluga klienta, numery telefonów 46 P panel sterowania opis 4 papier ladowanie 10 niezgodne rodzaje 10 rozmiary papieru 52 zacicia 14 zalecane rodzaje 9 zalecane rodzaje kopii 15 zamawianie 27 papier A4 ladowanie 10 papier fotograficzny ladowanie 12 papier fotograficzny 10 x 15 cm ladowanie 12 papier fotograficzny 4 x 6 cali

ladowanie 12 papier Hagaki ladowanie 12 papier legal ladowanie 10 papier letter ladowanie 10 parametry fizyczne 54 parametry rodowiska pracy 54 parametry zasilania 54 pocztówki ladowanie 12 pojemniki. patrz pojemniki z tuszem pojemniki z tuszem czyszczenie 33 rozwizywanie problemów 42 sprawdzanie poziomu tuszu 30 wyrównywanie 32 zamawianie 27 pojemnoci podajników papieru 51 pomniejsz/powiksz kopie zmiana rozmiaru z dopasowaniem do formatu letter lub A4 18 pomoc techniczna zanim zadzwonisz 35 zasoby 35 pomoc techniczna dla klientów identyfikator serwisowy 46 kontakt 46 Korea 48 numer seryjny 46 witryna sieci Web 45 pomoc techniczna firmy HP zanim zadzwonisz 35 poziom tuszu, sprawdzanie 30 program ochrony rodowiska 54 przycisk Anuluj 4 przycisk Skanuj 4 R raport na stronie testowej 30 raporty strona testowa 30 recykling 55 recykling materialów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych 56

regulatory notices declaration of conformity 63 declaration of conformity (European Economic Area) 63 rozwizywanie problemów instalacja oprogramowania 38 instalacja sprztu 36 kontakt z pomoc techniczn firmy HP 35 opis 35 przegld instalacji 36 wystpujcych podczas korzystania z urzdzenia 41 zasoby pomocy technicznej 35 rozwizywanie problemów: zacicia, papier 14 S skanowanie specyfikacje skanowania 54 zatrzymywanie 22 z panelu sterowania 21 specyfikacje. patrz informacje techniczne specyfikacje marginesów na wydrukach 52 specyfikacje papieru 51 szyba czyszczenie 29 ladowanie oryginalu 9 szyba skanera czyszczenie 29 ladowanie oryginalu 9 W wewntrzna cz pokrywy, czyszczenie 29 wymagania systemowe 51 wyrównywanie pojemników z tuszem 32 wysylanie do urzdzenia HP Image Zone (Macintosh) 24 HP Image Zone (Windows) 24

60

HP PSC 1400 series All-in-One

Indeks Z zacicia, papier 14 zamawianie oprogramowanie 28 papier 27 Podrcznik instalacji 28 Podrcznik uytkownika 28 pojemniki z tuszem 27 zatrzymywanie kopiowanie 18 skanowanie 22 zadanie drukowania 20 zdjcia HP Image Zone 23 zwrot urzdzenia HP All-inOne 48

Podrcznik uytkownika

61

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

Declaration of conformity

© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Electronic Edition

www.hp.com

*Q7286-90174* *Q7286-90174*

Q7286-90174

Information

68 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

903293


You might also be interested in

BETA