Read LAHYAT FAKÜLTES text version

Ek-1 RETMEN, Ö RENC VE VEL LER N HAZIRLANAN 10 GÜNLÜK UMRE PROGRAMI

(5 gün veya gece Mekke, 5 gün veya gece Medine)

Mekke'de kamet : Aziziye, Mahbes veya Mesfele Bölgelerinde bulunan binalardan birinde

sa lanacak olup, hareme ula m servislerle gerçekle tirilecektir. Medine'de kamet : Merkeziye bölgesinde, hareme yürüme mesafesinde bulunan binalarda sa lanacakt r. Seyahat Program : Uçaklar n ve ev yerle imlerinin kesinle mesini müteakip ayr ca bildirilecektir.

KAHVALTI + AK AM YEME TABLDOT BA I UMRE ÜCRET EURO

TURLAR

SON MÜRACAAT TAR

TAR HLER (G : MEKKE/MED NE)

DÖNÜ TAR HLER (DÖNÜ : MEKKE/MED NE)

2 K ODA

BANKA KODU

T130101B

3 K ODA

760

BANKA KODU

T130101C

renciler için retmen ve Veliler için

13 Ocak 2012

24-26 Ocak 2012

03-05 ubat 2012

795

13 Ocak 2012

24-26 Ocak 2012

03-05 ubat 2012

875

T130102B

850

T130102C

ÇOCUK ÜCRETLER 00-02 YA (0-24 AY) 03-05 YA (25-60 AY)

: : 110 AVRO : 510 AVRO

6 ya ve üzeri ö renci statüsünde olduklar ndan, yukar da ö renciler için belirlenen fiyatlar geçerlidir.

ÜCRET N YATIRILAB LECE

BANKALAR

T.Vak flar Bankas , T.C. Ziraat Bankas , T.Halk Bankas , Akbank A. ., Albaraka Türk Kat m Bankas A. ., Asya Kat m Bankas A. ., Kuveyt Türk Kat m Bankas A. . ve Türkiye Finans Kat m Bankas A. . VER LECEK H ZMETLER : Mekke - Medine Ev Kiras Sabah Kahvalt , Ak am Yeme i (Tabldot) Cidde - Mekke - Medine aras ula m Uçak Bilet Ücreti Vize Ücreti Mekke ve Medine Ziyaret Yerleri VER LECEK MALZEMELER : El Çantas (Pasaport, kitap vs. ta mak için) Hicaz Albümü, Umre Rehberi Umre Dualar Tavaf ve Say Dualar

Kutsal Yolculuk Umre CD'si, Umre Not Defteri ve Kalem Seccade, Tesbih, Terlik K .

KAYIT

N ZLENECEK YOL VE STENEN BELGELER :

Umreye gitmek isteyen ö retmen, ö renci ve veliler konaklama türüne ait banka kodu ile Türkiye Diyanet Vakf Hac ve Umre Muhasebe Müdürlü ünce anla mal bankalara açt lan umre kurumsal tahsilat hesab na ücretini yat rd ktan sonra kendisine en yak n il veya ilçe müftülü üne ya da elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr adresinden "umre bilgi giri program "ndan kendileri müracaatlar yapabileceklerdir. Kay t yapt rd ktan sonra, müftülüklerden alacaklar 2012 y umre müracaat ve kay t form dilekçeyi 2 nüsha halinde doldurarak a daki belgelerle birlikte bir nüshas ilgili müftülü e teslim edecekler ve ayr ca kendilerinden;

1. Kat laca tur tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az bir y l olan çipli pasaport (Pasaportu ki iler

kartacaklard r)

2. 4x6 ebad nda her birinin arkas na; umre yolcusunun T.C. Kimlik numaras , ad , soyad ve ili yaz

olan 2 adet vesikal k foto raf,

3. Seyahat ücretinin yat ld 4.

gösterir banka dekontu,

kart (Menenjit ACW 135Y),

5. 45 ya ndan küçük olup e leriyle birlikte gidecek bayanlardan evlenme cüzdan fotokopisi, 6. 45 ya ndan küçük bayanlar ile 18 ya ndan küçük erkekler için, birinci derece erkek akrabas yla

gidecek olanlardan akrabal k belgesi (vukuatl nüfus kay t örne i asl )birinci derecede akrabas olmayanlar n ise müftülüklerden temin edilebilecek örne e uygun olarak noterden alacaklar muvafakatname ve taahhütname ( Suudi Arabistan Büyükelçili inden/Konsoloslu undan vize almak için geçerlidir)

NOT :

1htiyaç halinde okul müdürlüklerinden diyalog kurulacak bir yetkilinin ad , soyad ve telefon numaras n bildirilmesi, rl r.

2- Kontenjan Türkiye genelinde 3.000 (üç bin) ki i ile s RT BAT TEL : (0312) 295 75 48-49 (0312) 295 75 40-41

Information

LAHYAT FAKÜLTES

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

531053