Read get_file?p_l_id=62303&folderId=10778&name=DLFE-25630.pdf text version

-------------------------------Signature Not Verified

UY BAN NHAN DAN THANH PHD HA NOI

Users CONG HoA XA H(H CAiJ NGHiA VI"fT NAM Date: 2011.11.24 10:18:42 ICT Reason: DQc I~p - TI! do - H{lDh phuc Location:

Digitally signed by

S6 : ~

/QB-UBND

Jill Nrji, ngay J.<fthimg

-+1 nam

2011

QUYEr mNH

V~ vi~c dIng b6 Bang gia ca may va thi~t hi thi cong xay d1!n~con~ trinh tren dja ban Thanh ph6 Hit Nyi

(ry BAN NHAN DAN THANH PHO HA NQl Gin elr LuSt T6 chuc IIDND va URND ngay 26/1112003; Can ell Lu?t Xay dlfllg s6 16/2003/QH 11 ngay 26/11/2003; Can Ctf Nghi dinh s6 112/2009/NEl-CP ngay 14/12/2009 ella Chinh phil v~

quan Iy chi phi dftu tti xiiy d\ffig cong trinh; Thong tu s6 04/201 a/TT -BXD ngay 26/5/2010 cong trinh; ella 89 Xay d\rng huang dfuI I~p va qUlm 1)-'chi phi dAn ill xiiy d1!l1g

Can etT Thong tu 06!20WITT-BXD ngay 26/5/2010 ella B(i Xiiy d\Tng HUOng dfrn phuong phap xac djnh gia ca may va thi2t bi thi cong xily dVng cong

trinh;

Can cu Quy2t djnh s6 0212011/QE>-UBND ngay 10/01/2011 cua UBND thanh ph6 Ha NQi v~ vi~c ban hanh Quy dinh mQt s6 nQi dung quan I)' chi phi d~u lU xiiy dllng cong trinh sir dl,lng ngu6n von nM. nuCrc do UBND thanh ph6 Ha NQi quan Iy; Can ClI Quy~t djnh s6 2S40/Qf)-UBND ngii.y 03/612011 eua UBND thanh ph6 Ha NQi v~ vi~e thanh l;;ipT 6 c6ng tae xiiy dl,l'ngH.\ng gia ca may, thi~t bj thi c6ng vii.cac t;;ipdan gia xiiy dl,l'ngc6ng trinh thanh ph6 Ha NQi; Can Nghj djnh s6 205/20041ND-CP ngay 14/J212004 c.ua'"'Chinh Phi.! quy djnh h~ th6ng thang luang, bang lucmg va eh~ dQ ph\! cflp luemg trong cac cong ty nha mroe; Thong tu 05/2005/IT-BLEJTBXH ngay 05/0112005 eua BQ Lao dQng Thuang binh va Xii hQi DuOng dl1nthlfc hi~n [email protected] phl,l dp lUll d(mg trong cac eong ty nha nuoc theo Nghi dinh s6 2QSI2004/NB-CP ngay 14/J 2/2004 eua Chinh phu; Can ClINghi dinh s6 70/2011/ND-CP ngay 22/l!/2011 Quy dinh mirc luang t61 thi~u vimg o6i vOl nguoi lao dQng lam vi~c (; c6ng ty, doanh nghi~p, hgp lac xii, t6 hqp laC, trang tr,;ll, hQ gill oinh, ca. nhan, cac co quan, t6 ehuc co thue muOn lao oQng; Can cu Nghi dinh s6 22/201I!ND-CP ngay 04/4/2011 ella Chinh phu quy djnh rnuc Immg t6i thj~u chung tlwe hi~n tu 0 I/OS120 11; Can Thong tu 20312009/TT -BTC ngay 20/10/2009 cua H<) T[\i ehinh

eu

__~.

eu

·

Huang d~n ehA dQ quan ly, Slt dl,ll1g va trich khau hao wi san c6 djnh; Thea de ngh) ena Lien Sa : Xii)' d1!I1g- Hi chinh - Lao d(ing Thuang binh

va Xli h(ii - Giao thong V~n tili - Nang nghi~p va PhfJ.ttriSn nang thou - C6ng thuang t\li to' trinh 5062/ITr-LS ngay 22/7/2011,

sa

QUVETDJNH: flill I. C6ng btl bang gia ca may va thi~t hj thi cong xiiy d\ffig cong tfinh d~ cae 16 ehue, eli nhan co lien quan, tham khao l(ip va quan ly chi phi dAn m xay dlJIlg c6ng trlnh dai v6i cae cang trinh xiiy dllug tren ala ban Thanh phil Hil

NQi su dl)ug ngu6n v6n nM nuac do [ly ban nhiin dan thilnh phd Hit NQi quan

ly.

Di~u 2. Quy~t djnh nay co hi~u I\TC k~ tir ngay ky va thay thg ll91 dung hang gill. ca may va thith bi thi ceng xiiy d\!ng cbng trinh cang h6 tl.li Quy~t djnh s6 56/2008/QD-UBND ngay 22/12/2008 ella UBND Thimh ph6 Hit NQi. bEm g6m : ThuY~1 minh va huang dftn up d\lng; Chi ti~t bang gia ea may va thi~t hi thi c6ng xiiy dlJllg cang trinh (chi ti~t trong phl,lll,le kern theo Quy~t drnh nay).

NQi dung

CO'

Di~u 3. Chimh Van ph6ng UBND Thanh ph8; Giam d8e cae Sa, Ban, nganh Thanh ph8; Chli tich UBND cae qufm, huy~n, th! xii va cae t6 chuc, eli nhan co lien quan chru trach nhi~m thi hilnh Quy~t dinh nay.!.

Ndinh{in: -NhU"Di6u3; C_hi'lich VBND TI,imh ph6: -B"Xuyd,mg, . C,;c die PCT VBND Thilnh ph6:

C

TM. UY BAN NHAN DAN KT. CHU TICH

PHD CHU T!CH

. D(~

I (~6 .:.;--.

buocuo)

t---

- VPIJB: CPVP> cae phongCV. TH; _ LIJU : VT, SXD.

2

(Ke

IA CA MAY VA THIET BI THI CONG CONG TRiNH THANH PHD HA NOI '6 9rH-" /QD-UBND ngay Jfr /111201/ eua Uy han

nhdn dan Thanh phd Ha N(ji)

,

".

,..

THUVET MINH vA HUaNG

I. QUY e!NH CHUNG

DAN Ap Dl,JNG

1. Bang gia ca may va thi~l bi thi cong xiiy d\fllg eong tdnh (sau day gQi tilt 1.1 bang gia ca may) quy dinh chi phi eho m{'>t a lam vi~e eua cae lo~i may va thi~t bi e thi cong xiiy d\fllg, la gia dung d~ xae djnh chi phi may thi eong trong dan gia xay d~g cong trinh, dan gia xiiy dVng dia phuang him co so xae djnh dl,l'toan, tang dl,l'toan xay dvng eong trinh va v~n d\,mg d~ I~p gia dl,tth~u, danh gia gia d~rth~u va kY kt hgp d6ng giao nhan thau xiiy dl,l1lg. 2. Gill. ea may trong bang gia nay xac dinh eho timg la~i may thea thong s6 k)' thu~t nhu : cong su~t dQng co, dung tich gAu, sue nang eua din tJl.le... cae thong s6 ky thu~t nay duge can eLItheo thong s6 cua thit bi thi eong ph6 bj~n tren thi tru6ng va duge dua v8 cung rn!)t lo,!-i thong s6 neu trong Thong tu s6 06/2010HT-BXD ngay 26/5/2010 cua B{lXay dVng. 3. Bang gia ea may nay ap d\lng d6i v6i cae 10l).i ay va thil bj dang dUQ'eslr m dVng ph6 bi~n d~ thi eong cae eong trinh tren dja ban Thanh pho Hi! NQi trong dj~u ki~n lam vi~c blnh thuang. 4. D6i v6i nhung may va tPit bj thi eong chua co quy djnh trong bang gia nay ho~e d6i v&i nhGng may va thi~t bj thi eong mai, eong ngh~ tien tin do cae doanh nghi~p IV nh;;1pthi ehu dftu lu, don vi tu vAn thit k l~p dv toan va cae nha thau can eu vao phuong phap xiiy dVng gia ea may va thit bi thi eong xiiy d\fllg cong trinh quy dinh dinh t~i Thong IU s6 06/2010rIT-BXD ngay 26/5/2010 cua BQ Xiiy dvng d8 l~p gia ca may. 5. Gia ca may trang bang nay baa g6m cac thiinh phftn chi phi sau : 5.1- Chi phi khAu haa 1.1khaan chi phi v~ hao mon cua may va thit bi thi cong trong thai gian Slr dl,lng. 5.2- Chi phi sua chfra Iii cac khoan chi phi d sua chua, baa dUOng may nh~m du,y trl va khoi ph\lc nang Il,l'chOl).to{lng theo tr~ng thai ho~t oQng tieu ehuful ella / may.

r

r

5.3- Chi phi nhien li~u, nang luqng tlnh [rong gia ca may Iii kholm chi

vB

nhien li~u, nang lugng t\l.O ra d(}ng Il!C cho may hO(lt dqng (xang, d~u, di~n ho:j:c

khi nen) va cae 10?1nhien li~u phv nhu dau rna boi tran, nhien !i~u [email protected]~u chinh, nhien li~u cho dQng C(;I!ai, dftu truyEn dQng.

Trang do don gia nhien Ii~u, C1,I th~ lit:

- Gla di~n (blnh qulin): 1.242 d6ng/lkwh (chU'a baa g6m VAT).

(Thea quy~t dinh 56 269/QD-rrg ngay 23/0212011 ella Thli luang Chinh phu v~ gifJ. him di~n nam 2011). - Gla xang RON 92, ciAu diezel (0,055), dSu mazut 35 thea Thong baa 56 225/BTC-QLG ngay 26/8/2011 ella Bl) Tili chinh v~ vi~c diSu Mnh kinh doanh xang, ciAu; phi xang, dau thea Quy6t djnh 56 03/2009/QD-TTg ngay 09/0112009 eua Thu luang Chinh phil

vB vi.;c

di~u chinh cae mire thu phi d6i v61 ill?! hang

xiing dftu:

- Gia dftu diczel (0,055): 20.800 d6ngllit; Phi dau: 500 d6ng/lit.

Gia dau diczel (0,055) chua boo g6m VAT: (20.800 - 500)/1,1

+ 500

== 18.955 d6ng!11it.

- Gia xang RON 92: 20.800 d6ngl1it; Phi xang: 1.000 ddng/lit. Gia xang RON 92 chua baa gdm VAT: (20.800 - 1.000)/1,1 + 1.000

==

19.000 d6ng/lit.

- Gia dau mazut 35 : 17.100 ddnglkg; Phi dau mazut 35: 300 d6nglkg. H~ s6 quy d6i trQng Im;mg tU kg sang lit: 0,87. Gia dau mazut 35 tiIIh thca don vi lit: 17.100 x 0,87

==

14.877 d6ngllit.

Phi dau mazut 35 tinh thea don vi lit: 300 x 0,87 = 261 dfmgllit Giadau mazut 35 chua baa gJm VAT: (14.877 ~261)/l,1 +261

==

13.548 d6ng/lit

5.4- Chi phi ti~n lucmg thQ' di~u khi2n lUliy la khaan chi phi v~ tin lUOllg va cac khaan ph\) dp IUOllg tucmg ling vo; cAp h~c Clla thq di~u khi~n may theo yeu cau ky thu~t, dUQ"cxac dinh tren co sa thitnh phAn dp b~c thQ' di~u [email protected] may dUQ"cquy djnh tlili Thong tu s6 06120101TT-BXD ngay 26/51201O eua BO Xay dvng va cae quy dinh mai eua Nha [email protected] saeh ti~n Iucmg, cae khoan ph\) cAp dUile hUl'mg trong doanh nghi~p, trung d6 : - Mire [UOllg t6i [email protected] vung tinh trong chi phi thQ"diSu khii:n duQ'c tinh vai vimg 1 Ia 2.000.000 d6ng/1 thang theo Nghj djnh s6 70/201 JlNB-CP ngay 22/812011 ella Chinh phu. Truang hgp hgp Stl dl,mg bang gia ca may nay [email protected](1p dan gia xiiy d\Tng eong trinh, l~p d\r toan xiiy dl/llg cong trinh, quan Iy chi phi may ella cac d\T an dau ttl xay d\)11g thuQc vung IT (thea quy dinh t\ii Nghi dinh s6 70/20111ND-CP ngaX::'

7

r

22/8/2011 ella Chinh phil), thi chl! dftu tu, don vi tu v~n thiS! kS l~p dV toan va cae nha thAu th1,l'C hi~n Vi9Cdi&u chinh bfrng each nhan lIVe liSp M 55 di~u chinh chi phi may thi cong duai day v61 chi phi may thi cong lqrc liSp ella dlf toan theo cong thue sau : MTC == G~nc x K IK MIl' Trang d6 : GMTC : La chi phi may thi cong trang dll tmin eua kh6i di~u chinh.

KOC~1TC:

luQTlg

xay dlfl1g dn

La h~ 55 di6u chinh may thi congo

+ H~ 56 di~u chinh may thi cong gifra bang gia ca may tong bi:, vo; gia ca

may tiili vung II trong don gii xay dlfng cong trinh phfrn xiiy d\ffig, l.ip d~t : KOCMTC = 0,960.

+ H~ 56 di6u chinh may thi tong giiia bang gia ca may tong b6 vm gia ca

may t\li VLlngII trang dem gia xiiy dlfl1g cong tnnh ph~n sira chua: Ktx"MIC == 0,929. - Mue luang till thi~u chung tinh trang chi phi thg di<tu khi~n GUQ'etinh Iii 830,000 d6ng!! thang thea Nghi diOO s6 22/20111N£>-CP ngay 04/4/2011 ella Chinh phil. - H~ s6 b~e thg duge ap d\!ng thea Nghi diOO s6 20512004/ND-CP ngay 14112/2004 ella Chinh Phil quy dinh h~ th6ng thang luang, bang luang va ch~ d(J ph\! cAp luang trong cae ding ty nha nuac tl;1.i bang luang Al- thang luang 7 b~e, nganh s6 8 - Xuy dvng ccr ban nhOlll IT. Rieng d6i voi thuy~n vien va cong nhan t:1u v~ tai song lip d\!ng thco bang hrcrng 82 va 85, cong nhan llii xe ap dVng theo bimg B12. - Ph\! cAp hru d(>ngdugc xae d[nh bfulg 20% mirc luang t6i thi~u chung theo quy djnh L\liThong tu s6 051200Sm -BL£>TBXH ngay 05/0112005 clla 8(> Lao dl]ng Thuang biOOva X5.hQi. - Luang ph\! xac dinh bang 12% luang t6i thiSu vUng; luang khm\.n tn!c li~p xac diOObftng 4% luang t6i thi~u vUng theo quy d[nh t::liThong tu s6 04120 1OfTTBXD ngity 26/5/2010 cila BI] Xiiy d\tllg huang d~n l~p va quan I)' chi phi dAn tu xiiy dvng cong triOO. Rieng tr\lm trQn he tong nh,!a chi tinh chi phi phAn nhien li~u oi~n trong gia ca may, phAn nhien li~u dAn mazut va diezel khong dnh trong gia ea may do dff tinh trung chi phi v~t li~u eila DOl; gia xiiy d1!ng eong trinh - Phful xiiy dvng. May moe va thi~t bj thi cong I~p dan gia khao sat xay dvng khong tinh thilnh phAn chi phi ti~n luang thg di~u khi~n trong gia ea may vi 05. dugc tiOOtrong chi phi OOiineong ella Dan gia xay dvng eong trinh - PhAn khao sat xay d1!ng. 5.5 Chi phi khac ; Chi phi khac oUQ"e tlOOtrong giit ea mity lit cac khoan chi phi dam bao cho may hOl;ltd(>ngbiOOthuong, co hi~u qua t\li ding trinh. " 5.6- !=hi phi OOienli~u : Chi phi nay dUQ"~ dibu chinh theo mire gia do cAp eo/_ tham quyen quy dinh pM hQ"P tUng thai diem. voi ~

n. HU<1NG DAN Ap DVNG

1. Bang gia ca may nllY dung d~ tham khao khi l~p don gia xay d\trlg eong trinh, I~p dl,t toan xay dl,tI1gcong trinh, quan I)' chi phi may eua cae dl,t an d&u tu xay dl,lTIg dl,lng tu 30% vim nha nu&e tra len do Oy ban nhan dan Thanh ph6 su quin I)' tren dia ban thanh pho H:i.N(ii.

2. Gia etl.may quy dinh trong bimg gia nllYchua tinh thu~ gia trj gia tang eua

cae 10lliv~t tu, phl,l tung, nhien li~u, nang lugng. 3. Khi xae dinh dan gia xay d\trlg cong trinh d~ I~p dl,t toan xay dl,tI1geong trinh tren co so dinh mue kinh t2 do 89 Xiiy dl,tI1g,Uy ban nhan dan Thanh pho eong b6, bang gia ea may va thi~t bi thi eong xay dl,tng cong trinh nay thi 4li thai di6m I~p dv toan gia ca may dugc b6 sung di~u chinh hai khoan chi phi sau : 3.1- Chi phi nhien Ii~u du9"Ctinh b6 sung phfm chenh I~ch gifra gia nhien li~u tlli thOi dikm I~p d\1 toan va gia nhien Ii~u QU9"C ch9n d~ tinh \rang Bang gia ea may do Oy ban nhan dan Thanh ph6 cong b6. 3.2- Chi phi ti~n luong thg di2u khi2n duge tinh toan l').itheo huang dfrn t').i Thong tu s5 06/2010flT-8XD ngay 26/5/2010 cua 8i? Xily dVng tren co sa luang t6i thi~u vlmg do Nha nu&e quy dinh. 4. Tnrang hgp xac dinh don gia xay d\1flg eong tdnh dk I~p dll toan xily dllng cong trinh tren CO' sa cae t~p dan gia xay dl,lTIgcong trinh do Uy ban nhan dan Thanh ph6 Ha Ni?i eong b6 thi chi phi may thi cong duge di~u ehinh theo hu6TIg dfrn ap dl,lng t').icae I~p dan gill.xay d\trlg eong trinh. 5- Xu I)' chuy2n tiep : - 86i vm dc cong trinh xay d\1flgtren dia bim Ha N9i chua I~p d\1 toan ho~e dil. I~p dll toan theo Bang gili ca may cong b6 t\!i Quy~t drnh s6 S612008/QDUBND ngay 22112/2008 ctla UBND Thilnh ph6 Ha N9i nhung d2n thm di6m Bang gia ca may nay dugc cong b6 co hi~u l11C chua t6 chue rna thiu hn~c chi dinh thiu thi Chu dau tu quyt dinh di~u chinh dl,ttoan xay dl,l'I1g cong trlnh then Bang gia ca may nay. - fl6i vai eong trinh dil I~p dl,t toan thco Bang gia ea may cong b6 t?i Quyet dinh s6 S612008/QD-UBND ngay 22/1212008 cua VBND Thanh ph6 Ha Ni?i va dil rna thiu ho~c chi dinh thiu tru6c thai dim bang gia ca may nay dugc cong b6 co hi~u lllC thi vfin tin Mnh then dll toan dugc duy~t va thea quy dinh hi~n hfmh cua Nha nuac. 6. Trong qua trinh sir dl,lng Bang gia ca may nay nu g~p vuong rnic ho~c y kin kh:k d~ nghj p~an anh v6 Sa Xay.dl,l'I1gde nghien Cuu, dmg hqp trinh Uy ban£ nhan dan Thanh phD xern xet, gial quyet.!. ~

Information

8 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

238931


You might also be interested in

BETA