Read pdf_7834.pdf text version

O~~_O'

-

--------

-."-----

~.~

··

=o.=.~=.=,.

Signature Not

. UY BAN NIlAN DAN THANH PHO HA NQI

CC)NG HOA XA H(H CHiJ NGHIA VI~T Verified signed by NAM Digitally Users DQc li,ip - TV do - H~nh phUc Date: 2011.04.08 11:17:33 ICT

Reason: Location:

sa

,14 12011lQB-UBND

Ha Nri, ngiryOYthang'fnam 2011

QUYETDJNH ban himh Quy djnh v~ quan Ij dl.lYthem hQC them

treo dja him thanb ph3 Hil Nqi

UY BAN NHAN DAN THANH PH6 HA NQI Can ell"Lu~t T6 chuc HflND va UBND ngay 26/11/2003; Can eli Lu?t Giao dl,lc ngay 14/612005 va Nghj dinh 56 75/2006iN£)-CP ngity

02/8/2006

eua

Chinh phu

vS vi~c ban

hanh Quy dinh chi ti~tva hu6ng dan thi hanh

, mQt s6 diSu eua Lu?t Giao dl,lc;

Bo

Can eLrQuy~t dinh s6 OJI2007/QD-BGD&DT ngay 31/0112007 cua BQ wang Glao dye va Daa 410 vS vi~c ban hanh Quy dinh vS dl).Y them hQc them; Thea dS nghj cua Giaffi dac S6' Giiio dl,lc va m,o tl;lO Ha NQi t\!i To trinh s6

5748/TTr-/SGD&DT ngay 121712010, QUYET DJNH :

Di~u 1. Ban haoh kern thea Quy~t dinh fillY' 'Quy dinh v~ qulm ly d\iy them hQc them tren dia him thiillh phd Hit NQi". ' Di~u 2. Quyt dinh miy co hi~u ll,l"c 10 ngay k~ tir ngiy kyo sau Nhfrng quy djnh tnroc day v~ quan ly d~y them hQc them tren dja bin thanh phd Hi N9i trai voi quy dinh nay d~u bai bo. Di~u 3. Charm Van phong UBND Thanh phd; Giam adc S6 Giao dl,lc va £lao t~o, Chil tjch UBND cac qu~n, huy~n, thj xli, Thu tnrang cac So', ban, ngimh, dem vi va ca nhan lien quan chin trach nhi~m thi hanh Quy~t djnh nay./.

No'! nh(in:

_Nhu D;~u 1; _B~ GD&8T, B~ Tu pMp:

_C~e Ki~mIra VBQPPL

(B~Tuphap); d~

. W.h~;te Chinhphil; _ Thul:mg INc Thimh llY;

· TfHDNDTP;

biio

cliO

. Die ehiJ tjeh. UBND TP:

_ Cite die PCT UBND TP;

_Cae lruimg DH. CD lr~n dja ban HN: . C6ng hao HN: _ Dai PT Tl-IHN, Baa HNM. Bao Kl&DT, PXHN; _ Die CVP, PVP Hiing:

· P.VHKG, TH; .LuuVT.VHKGv,

~

I' ,

Uy BAN NHAN DAN

CQNG HoA XA HQI cuD NGHIA VlfT NAM

THANH PHO HA N(H

DQcI~p - Tlf do - H~nh phiic

QUYDjNH

V~ quan Iy d:;ay them bQc them treD dia him thanb ph8 Hit NQi

(Ban himh kern thea QUYI dinh s6 .1.lf /2011 lQD-UBND ngayO~fh6ng Jf.- nam 2011 ella UEND thimh pM Hi<N(Ji)

ChuO'ng I

NHtJNC QUY BrN" CHUNG

Di~u 1. Pblllm vi di~u chinh va d6i hrc;rng ap dlJng 1. D{lYthem hQc them dugc d c~p trong quy dinh llilY13hOl.itdQng d\lYhQc ngoai gia hQc thuQc K6 hOl;lch giao d\lc eua ChUOTIgtrinh giao dl,lc phS thong do B(l Giao d\lC va Dao tao ban hanh, v6i nQi dung diilYhQc trong ph\l.rnvi chuang tdnh giao dl,lcph& thong. vim ban miy quy dinh v d\l.Ythem hQc them trong nhil twang va ngmli nha truOng, tnich nhi~m qu:'m If va \6 chuc thl,l"C hi~n d\lYthem hQc them trang nhil wOng va ngoili nha tnremg. 2. Van bim nay ap d\lng uBi v6i cae tren dja bim thanh ph6 Ha N9i.

t6 chuc,

ea nhan th\lc hi~n d\lYthem hQc them

f)i~u 2, Nguyen t~e tbl}'chi~n dl;l)'tbem hQcthem 1. N9i dung, phuong phap d?y them hQc them pMi gop ph&n cung c6, nang cao ki~n thuc, ky nang va giao d\lc nhim cach cho hQc sinh, phu hQP vai chuang trinh giao dl,lcph6 thong va di;icdi~m tilm sinh 1)' clla nguoi hQc; khong d\i-Y nhiSu, qua suc ti~p thu cua nguoi hQc, dam baD quy~n Iqi Clla ngmJi hQc them va neu caD truch nhi~m cua nguoi d?y them. 2. Ho?t d9ng d{lythem hQc them chi duqc thvc hi~n khi co au cac dibu ki~n (theo Bibu 8, 9, 10 cua Quy djnh nay) va duqc co quan qmin I)' co th~m quybn cho phep (quy djnh t{liBibu 11 Quy djnh nay). 3. Vi~c hQc them hay khong hQc th~m la quybn ella ngmJi hQc; mQi 16 chuc, cit nhiln khong cp bU9c hQc sinh hQc them de tbu tien. HQCsinh hQc them co dan xin hQc them va phili duqc sv a6ng y cua cha m~ hoac nguoi d5' dftu. f)i~u 3. Cae trtrirng hW khong dl.'Y them hQcthem I. B6i v&i cac tnrOng d?y hQc 2 bu6i trong m(>tngay, nhil tmang va giao vien kh6ng thvc bi~n ho?t d{Jngd{ly them hQc them cho hQc sinh; vi~c on thi t6t nghi~p, on thi chuyBn cdp, ph\! dl;lOhQc sinh yBu kem, b6i duihlg hQc sinh gi6i chi thvc hi~n trong cac bu6i hQc t?i tmOng. 2. Khong d\l-ythem hQc them cho hQc sinh ti1\uhQc, trir cac tnrang hqp: nh~n quan Iy hQc sinh ngoai gio hQc thea yeu cau cua gia dinh; ph\l d\l-ocho nhfrng hQc sinh ySu kern; b6i du6ng ngh~ thu~t, th6 dl,lcth~ thao; luy~n ~p ky nang dQc, vi~tcho hQc sinh dii dugc C(J quan co th~m quySn cfrp phep 3. Co so giao dl,lCd\l-ihQc, cao ddng khong tlwc h.i~n d\l-Ythem hQc them theo chuang trinh giao dl,lc ph6 thong cho nguoi hQc khong phai la hQc sinh, hQc vien Clla

2

co s6 giao dl,lcdl;iihQc, cao dAng do; tmOng hqp d.c t? chuc, Cllnhan thuQ,cquy~,; qu~n ly clla cac trucmg dl).ihQc, cao dAng khi lam thi! tI,lCde nghi co q~an co tham quyen cap giG.yphep dl).Ythem hQc them theo chuang trinh giao d\lc pho thong phm du9'c thu truemg truemg di).ihQc, cao dAng d6 c6 y kign chip thuifmtrong dan d6 nghi. Chu'01lg II DJ). Y THEM HQC THEM TRONG NHA TRtrdNG vA DJ). Y THEM HQC THEM NGOA. NHA TRU'CmG Di~u 4. D:;ty them hQc them trong nba tnril1lg I. DI).Y them hQc them trong nha truOng Ja dl).Y them hQc them do nha truong phd thong, co s& giao d\lc khac thuQc ng:lnh giao dl,lcva dao 4'0 Hi NQi th\Ic hi~n di).Y hQC theo chuang trinh giao dl,lC ph6 thong. 2. Di).Y them hQc them trong nbi tmOng bao gdm: phI,!di).ohQc sinh ygu kern, b6i duCing hQc sinh gi6i; di).ythem cho nhung hQc sinh co nhu cdu cung cli, bd sung kign thuc; on t{ip va luy~n thi. Di).ythem hQc them trong nM truOng phai dam brIOau cac dieu ki~n 4'i Di6u 8, 9, 10 cua Quy dinh nay. Di~u 5. Dl]Y them hQc them ngoai nba tnrong 1. DI).YthemhQc them ngoai nha tmOng 1a diilYthem hQc them do cae t6 chuc khac, ngoai cac t6.chuc quy dinh t;ii Khoan I Di6u 4 cUa Quy'djnh mty hoij.c do ca rihfuIth\Ic hi~n. 2. Dl).ythem hQc them ngoai nha tmOng bao g6m: cung c6, bai duang kign thuc, on t~p va luy~n thi. Cac t6 chuc, cil nhiin th\Ic hi~n di).Ythem ngoai nhil truOng ph:ii dam bao du cac di~u ki~n t\Ii Di6u 8, 9, 10 cua Quy djnh nay. f)i~u 6. Hinh thue, thOi gian dl,lYthem hQe them, s6 nglfiri hQc trang mi}t 161> 1. Hinh thirc d\ly them hQc them: - Nh~n quan Iy hQc sinh tiu hQc ngoai gib hQc thea yeu cdu cua gia dinh va nhiing tntapg hqp khac neu tl).ikhoan 2 Bieu 3 cua Quy djnh nay. nh6m, lOp, trung tam th\Ic hi~n d(lY them hQc them cho hQc sinh trung hQc theo chuang trlnh trung hQc co sa, trung hQc ph6 thong d~ phl.hdi).o,b6i duiJng v~ van hoa,on luy~n thi, b6i duiJng v~ ngh~ thu~t, thS d\lc th thao, ngo?i ngfr, tin hQc va cac ki~n thuc, kg nang khac. 2. Thai gian cac don vj co th\IC hi~n d\lY them hQc them dlii vai: hQcsinh ti~u hQc kh0!1g q~a 2 tiStlbu6i hQc, kh6ng gua bu6iJtuSn; hQc sinh trun~ hQc CCI sa kh6ng qua 2 tietlbu6i hQc va k:hong qua 3 bu6iJtufuI; hQc sinh trung hQc ph6 thong kh6ng qua 3 tiettbu6i hQc va khong qua 3 bu6i/tu5.n.

- Ma

sa

?

3. 86 hl,lc sinh m6i lap hQCthem kh6ng qua 45 nguui; rieng b~c tiu hQc m6i nh6m trong gifr khong qua 25 hQCsinh . DiAu 7, Thu, su dy.ng va qUaD Iy ti~D d\lY them hQe them I. Cac t6 ehUc, ca nhan nEu dugc phep d\!y them hQc them co thu ti~n, chi dugc thu ti~n ph1,lc VI,! tlllc tiep cho d\!y them hQc them, ngoai ra kh6ng du9'c thu bAt cli" khoan ml.okhac. Mirc thu ti~n d\!y them hQc them trang nha truang do thoa thuifm gifra eha m~ hQc sinh vai nha tmung (thong qua Ban u\li di~n eha m~ hQc sinh) dam bao thu du chi; mue

3

r'''''''''''''''''-~'='''. ,

m·· ,",,,",,,.

J,,-.

"" '''i'i',''5,~,,,

.--" "'.'

lhu ti~n d.;tythem hQc them ngoili nha twemg do thoa thu?-n gifra nguoi hQc ho~c cha , my hQc sinh vm f6 chilc, ca nhan thvc hi~n d.;tythem hQc them. 2. Vi~c sir dl,lng ti~n d.;tythem hQc them d6 'chi cho cac nQi dung chinh sau: - Dbi v6i d.;tythem trong OOatruemg: chi phi cho giao vien tn,rc ti~p gia~g d\1Y;chi phi phl,lc Y\I tn,rc ti~p d.;tythem hQc them, chi phi cho c6ng mc quan ly va kiem tra; chi phi sua chua, mua sfun dftu tu trang thit bj v~l chit va cac khoan chi phi khac ph1,lcVI) d\1ythem hQc them. Mirc chi va ty l~ phfuJ b6 chi phai duqc th6ng qua H9i d8ng giao d\lc truemg dam bao c6ng khai, dan chu, dUQ"cdua vao quy chS chi lieu n9i bQ rumg nam cua Nha truOng. Vi~c quan 1:9 ti~n d\l-ythem hQc them th1!Chi~n theo cae van ban huemg dan clla S6"Giao dl,lCva Dao t\10,Phbng Giao d\lc va Dao t\l-O theo phan d.p. - Dbi vo; d\1y them ngoai nha truOng: chi phi cho giao vien giii.ng d.;t.y;chi phi ph\lc \'\1 tn,rc tiSp d.;t.ythem hoc them, chi phi cho c6ng tac quan 1:9 va kiSm tra; chi phi cho vi~c thue, mugn phong hQc, dftu til trang thiSt bi va cac khOaD chi phi khac ph1,lcV\l d.;tythem hQc them. 3. T6 chUc, ca OOiind.;t.ythem co trach nhi~m thl,l"chi~n cac nghTa Y\I tai chinh, thuS theo quy diOO; khuySn khich tham gia ling hi) Quy khuySn hQc, Quy dflu tu giilO d\lc clla dja phuang. 4. Giao S6 Giao d\lc va Dao ~o, S6"Tai chinh, cling cac co quan lien quan xay d1p1gvan ban huang dfu-rvS su d\lng, quii.nly ti~n dl).Y them hQc them. ChuO'ng III DlEU KIJ):N CAP PREP D~ Y THEM HC)C THEM Di~u 8. Dai tUq'ng va tieu chuan giao VieDtham gia d\lY them I. D6i tltl;mg tham gia dl).ythem g6m: a. Can b(>,giao vien duong nhi~m hoan thanh nhi~m VI). duqc giao t?-i cac don vi thuQc ngfmh giao d\lc dao t.;t.oqui'm 1:9 (chi dUQ"cham gia d.;t.ythem sau khi co y kibn t chip thu~n clla tM tru6ng dan vi co s6"ghi trong don dang ky tham gia dl).ythem), ho1j.ccan bQ, giao vien trong ngfmh giao d\lc va dao t.;toda nghi hlrn. b. D6i vai cac ca nhiin ngoai nganh giao d\lc dilO~o co bfu1g t6t nghi~p cae nganh hQc phil hW khac, da tham gia b6i du6ng va dtrQ'ce&pchUng chi nghi~p VI,I su ph?J11. 2. Giao vien tham gia d.;t.ythem 6"dp hQc, b~c hQc nao phili dLIQ'C tl).Odung dao vOi chuyen mon, co lrinh d9 dl).tchuftn, tren chufuJ tUOllg Ung thea quy dinh cua ngaOO giao d\lc d5i v6i giao vien thU9C e&p hQc, b%chQc do; co nang Ivc su ph(lm, co phfun' chftt d?-oduc t6t, du suc khoe; khong trong thai gian bi ky lu~t hoi[jcvi ph?-ITI phap lu%t. Dj~n 9. Tieu chu5n cila nguOi qulin ly t8 chrrc d:,ty them hl,}C them Nguai quan ly cac 16p d{ly them 6"c&p hQc, b%chQc nao phui co irlOO09 t5i thiSu dl).tchuftn tuang t"mgtheo quy dinh 06i voi giao vien clla e&p hQc, bac hQc do; co dll suc kh6e, kh6ng trong thai gian IcY lu~t ho?c vi ph{lm phap lu~t; dUQ"c tm&ng co thii quan q~an 1:9ho~c chu tjch UBND Xiii phuOn¥ noi,cu tm x~c nh~n (vS dja chi cu trll, vi~c chap hii.nh phap lu%t)trong dan de nghi cap giiiy phep to chlrc dl).ythem hQc them ngoai nha truang.

4

f)i~u 10. Tieu chuall v~ Co' sir v~t eh~t , trang thi~t bi Cae t6 chuc, di nhful th\fC hi~n d\l-Y them h9C them phai dam baa yeu du t\li 'Ou): dinh v v~ sinh truang h9C ban hanh kern QuyAt dinh 56 122I/QD-BYT ngay 18/412000 cu.aBQ Y t~, trong do di:icbi~t chLiy d~n cac tieu chnfut sau: _ Cer sO'v\it chftt va 16p h9C hqp phap, 60 dinh, co du di~n tich (baa dam m6i h9C sinh co t6i thi~u 0,8 OJ 2, khu Vl!Cgiao vien giimg d\l-y4 m \ co du anh sang, thong thoang va cac diu ki~n quy dinh v tr\it tv' an ninh, an toan, v~ sinh moi truang (den chi~u sang, qU\lt mat, khu v~ sinh, phOng ch6ng chay n6, l6i thoat hi8m khi co S\l' c6 v.v.). Khong m616p a nhfrng neri 6n ao, moi truang bi 6 nhim, co th8 gay nguy hi~m cho nguai d\lYva nguai h9C. - C6 uu.ban, gh~, bang dung quy cach, co cac phuong ti~n, trang thi~t bi cfm thiAt khac phl,!cVI,! ho vi~c d\lYh9C. c ChUOllg IV TRAM QUYEN cAp ClAY PHEP vA THU Tl)C XIN ClAy PHEP D.;.Y THEM HQC THEM f)i~u 11. Thim quy~n cho phep; ho~c eftp,gia hl.ln va thu h8i gifiy phep UBND Thimn ph0 giao cho Sa Giao dl,!cva Dao t\lO, Phong Giao dl,lCva m.o t(lO cac qU?n, huy~n dUQ"c uy~n quyih dinh theo phan dp qUIDlly nhu sau: q 1. SO'Giao d\lc va Dao t\lO ti~p nh?n h6 50",ti~n hanh tham dinh, khi co dti cac diu ki~n quy dinh se thl,i"c hi~n cac vi~c sau: a. Quy8t djnh dp hoi:ic gia h?ll gifty phep d(lY them h9C them ngoai nha truang cho cac t6 chuc, ca nhan co du diu ki~n (thl,l"c hi~n theo chucmg trinh giao dl,!ctrung h9C ph6 thong). b. Dlnh IcYt6ng hgp bao cao kAt qua thl!c hi~n vai UBND Thanh ph6. 2. Phong Giao d\lC va Dao 1.1).0 nh?n h6 tiAp diu ki~n quy dinh se thl,l'chi~n cac vi~c san:

50",

tiAn hanh tham dinh; !<hico oil cac

a. QnyAt dinh dp hoi:ic gia h\ln giAy phep'dij.y them h9C them trong va ngoai nha truang cho cac t6 chuc, ca nhan m616p tren dja ban qU?n, huy~n, thi xa (th\fC hi~n theo chuang trinh giao d1)cTiSu h9C, Trung h9C ca sa) . b. Dinh ky t6ng hqp bao cao kAt qua thl,l"C hi~n v6i UBND qu\in, huy~n, thi xii va So' Giao d1)cva Dao t\10. 3. Ca quan quan ly giao d1)ccAp nao cftp gifty phep hoi;i.cgia hJ;lngiay phep cho t6 chuc, ca nhan dl1Q'chOij.tdi)ug, se co tfiith nhi~m ki~m tra, quyAt dinh vi~c t?ffi ngltng hoi;i.c quy6t ojnh thu h6i giAy phep d\lYthem h9C them cua t6 chuc, ca nhan do. f)i~u 12. Thi"t tl)e dip hoi.ie gia h~n gilly phCp d~y them hqe them 1. Cac truang hoi:ic ca So' giao dJ,1c th\fC hi~n d\lYthem h9C them trong nha wang phai c6 h6 sa xin phep hO\1tdQng, g6m c6: - Cong van d ngh! cO"qUaIl quan Iy giao dl,lc cAp tren cho phep thl,l"chi~n di;ly them hQc them trong nha tnremg (ro bi) mon, kh6i, s6 lop, s6 h9C sinh, thai lugng h9C them cho m6i mon trong tuAn, muc thu, chi va cac nQi dung lien quan khac).

5

.· ···.···.. .".Do" " 'n'h'

··· _.

·· .,0<> .· 4

- H6 SOnhan Sl,lg6m: Danh sach trich ngang cua can bO qmin Iy, giao vien trong . don vi diing ky tham gia d~y them; dan dang Icy d~y them cua giao vien (Mftu s6 2) va dan xin hQc them cua hoc sinh. - Phuong an t6 chuc ho~t dong di).Y them hQc them trong nhi truang. 2. Cac t6 chuc, ca nhin co nhu du thl,lc hi~n di).Y them hoc them ngoai nha tnrang phai lam thll tl,lCd2 nghi cAp phep. GiAy phep d\1ythem hoc them ngoai nha wang co gia trj hO\1tdQng trong thai gian 24 thang k~ tit ngay ky, tru6c khi ht h,;m 0 I thang phiii lam thu tI,lcxin gia h,;m. a. H6 so xin cAp ho~c gia h,;mgiAy phep d(l.ythem ngoai nha trubng g6m co: - Dan d2 ngh) cAp ho?c gia h\ln giAy phep d(l.ythem hQc them ngom nha trubng (Mftu s6 1) va phili co y kin xac nh~ cua: Thu truemg don vi co s& nganh giao dl,lc va dao t\lO Ha NOi (d6i vo; ngubi dUng don la can bO, giao vien duong nhi~m). Thl! truemg don vi co s6, t6 chuc quan ly cua cac trubng d(l.ihoc, cao dlmg (u6i v6i nguai dUng don la nhiing t6 chuc, ca nhan thuQc quy2n quan Iy). Chii tich UBND xii, phuimg, thj trAn noi d6i tuQTIgcon l(l.i).

elf

tru (dBi v6i nguai dung donla nhUng

- H6 so ca nhan ho?c nguai d\li di~n cho t6 chuc xin cAp phep. - He, 50 nhan sv xin cAp phep g6m: Danh sach trich ngang Clla nguoi.quan Iy va giao vien dang ky tham gia di).ythem; van bing co xac nh~n hqp I~; don diing IcYtham gia d?y them co dan rmh (4 x 6 kiu chUng minh thu nhin dan). - D6i v6i can bo, giao vien, nhin vien duong nhi~m trong nganh giao dl,lc dao t\lOtham gia d\lYthem ngoai nM wang phili co don diing ky tham gia di).ythem (mftu s6 2), kern y kin cua thu tru&ng don vj (nh$n xet vb phfun chAt d?o duc, nang Il,lc chuyen mon nghi~p vv, y thuc tr:l.chnhi~m, kt qua hoan thanh cong vi~c duQ'cgiao va chfrp thu~n cho tham gia di).ythem), co dan anh va dong dfru giap lai Cd nhlin gift 01 ban, luu don vi quan 19 01 brm, nQp cho nguai quan 19 ho?t d(lng di).ythem ngoai nhil truong 01 ban).

- HE.

sa vb co

sa v~t chAt, lOp hoc.

- Phuong an t6 chuc hOllt dong d\lYthem hoc them ngoai nha truang. b. Vi~c cAp ho?c gia hi).ngiAy phep d(l.ythem hoc them: - Quy trinh: T6 chuc ho,;ic ca nMn db nghj cAp hO:J-c hi).ngiAy phep dllY them gia h9C them ngoai nbil trubng phai nQp 02 bQ hb sa cho co quan quan ly giao d\lc t\li dia phuong rna lOp, thea thfun quy~n cAp phep ti).iDi~u 11 cua Quy djnh nay. Trong thai gian khong qua 12 ngay (k ill ngay nQp du hb so hgp l~), co quan ti~p nh$n hb so tin hanh thfun djnh va quyt dinb cApho,;icgia h\ln gi~y phep ( khi co du cac di2u ki~n theo quy dinh). - Thi! Wc: Co quan quan Iy giao dl,lc duqc giao tham quy~n cAp phep phili thlJC hi~n cac yeu du quy djnh v2 cM cach thu t\lC hanh chfnh, dam bao thuiP1ti~n va nhanh chong. - Trang vang 90 ngay k6 tu ngay Quyt dinh "Ban hanh Quy dinh v~ quan ly di).y them h9C tren dia ban thilnh ph6 Hil NQi" co hi~u I\i"cthi hanh, tfrt cil cac co SO'dllY them hoc them ngoili nhil truang (k~ c:l.cac co so d:;tythem dang hOi).tdQng) u~u phili

6

hUn thu tl,le xin eftp ph&p ho?t d{>ngtheo Quy dinh nay. Sau thai h\ill tIen, C(J sa nao kh6ng eo gifty phep eua C(J quan eo tham quy~n (ghi t?i f:)i6u 11 Quy dinh nay) 1.1bilt hgp phap va bi xiI Iy theo quy drnh. ' Di~u 13. Nhfrng tnrirng hqp mi~n cap gi~y phep, tli'm ngirng ho~c chftm dilt hOli'tdi}ng d~y them hQe them 1. Nhung tnremg hgp mi6n cftp gi~y phep d?Y them hQc them: a. Cae ho?t dQng d\lYhoc dugc b6 tri trong cae bu6i hoe tl,litruemg khong thu ti~n nhu: d\lY bu chuang trinh, an thi t6t nghi~p, on thi chuyen dp, phl,l d\lO hQc sinh [email protected] kern, b6i duCing hQc sinh gioi. b. T6 chuc, ca OOanrna cac nhom, 16p d\lY tiI thi~n khong thu ti~n (nhung phai thong bao v6i chiOOquy6n va CO" uan quan ly giao dl,letheo phan cap). q

2. Tru'emg hgp xin ti,illlngimg dl,lythem: Cac CO"o dl,lythem hoc them khong dam s

bao nhung di~u ki~n nhu quy djnh ho~c khong dap lmg nhu du cua ngum hqc, ho~c co gifty phep nhlmg chua h01;ltdQng thi t6 ehue, ell.nhOOdugc cap phep pillE co van ban bao cao co quan cap phep d6 nghi 41m ngirng dS cling c6 ho(ic chftm dill hO\l1d{>ngdl;ly them hQc them. Sau thai gian cung c6 (n6u gifty phep con h:;lll) thi t6 chuc, ca nhan phai co van ban d-nghi C(J quan c.pphep th5.m dinh va d6ng y cho phep ho?t dQng tra

I?i.

3. Tnremg hgp dinh chi hO\lt dQng, thu h6i gd.y phep d?y them: T6 chue, ea nhOO -vi ph\lm nhfrng guy djnh v~ d?y them hoc them cua Bi? Giao dve vi Dao 410va UBND thimh ph,) Ha N{>irna khong sua chua, kh~c phvc se bi dinh chi hO\lt di?ng, thu h6i giiiy phep va xillyvi ph\lm t\li Di~u 23 cua Quy dinh nay. Chlfong V

TRACH NHIJ!:MQUAN LV D~ Y THEM HQC THEM

f)i~u 14. Tntch nhi~m cua Sir Giao dyc va DiIO tlJo La co quan dilu m8i, chu tri, ph8i hqp vai UBND cac qu~n, huy~n, thi xii va cac dan vj lien quan tri~n khai, don d6c, kiem tra vi~c thl,l"C hi~n Quy dinh nay, chiu trach nhi~m toan di~n truac UBND Thanh ph6 v~ quan Iy d\lY them 11Qc them tren dia ban Thanh ph8, Cl,lhs: t , 1. Tuyen [email protected],[email protected], huang d&n cae CCI a giao dvc, cae ca nharr lien qUan s biH va thlJC hi~n aung quy dinh. Chi d\lo cac Phong Giao dvc va Dim ti;l.O, trucmg eac va cae don vi U"lJC thuQc t6 ehuc [email protected] thlJc hi~n Quy dinh nay. ThlJC hi~n vi~e dp, gia h:;lll,thu h6i gifty phep d?y them hQc them trong va ngoai nha wemg cho t8 chuc, ell.nhan theo thim guy2n.

2. T6 chue thanh tra, [email protected] nh~m bao dim hi~u IlJc Clla guy djnh vb d?-y them

hQc them trong toan nganh; ph:'!t hi~n nhim t6 tich ClJC,phong ngira va xu I)' vi phi;l.m theo thim quy~n ho;).cd~ nghj co quan co thfun [email protected] 3. Khi efrn pMi xac minh viin b&ng, chUng chi, So' Giao dvc va Dim 410 giai quy~t vi~c xae minh van b~ng, chUng chi sau 05 ngay lam vi<;c(til khi co ali h6 sa hgp 10 [email protected] tra. lai cho t6 ch{rc, eong dan. 4. Thong baD cong khai no! ti~p cong dan t?i tIv so CCI quan va di~n tho\li dung

7

-."

cho vi~c tiSp nh~n y kiEn phan anh v~ d\lYthem hoc them dS quan Iy. 5. T6ng hqp Idt qua thlJC hi~il qUail ly d?y them hoc them cua nganh, bao cao UBND Thanh ph6, BQ Giao dl,lCva Dao t.;losau khi k&t thuc nam hQc hoi!-ctruang hgp dl)t xuftt (n~u co). Di~u 15. Trach nhi~m Clta UBND qu~n, hny~n, thi xii 1. Chiu tnich nhi~m quan Iy dBi veri hO\lt dQng d\lY them hQc them tren dja ban theo cac quy dinh cua BI) Giao dl,lcva Dao t\'o va UBND Thanh ph6. T6 chuc kibm tra ho\'t dQng d\'y them hQc them tren dja ban db phat hi~n cac sai ph\'m, kip thai xu Iy ho(ic kiSil nghi vCriC(! quan co thftm quy~n xu ly. TIwc hi~n chS dQ M.o do djnh ky voi UBND Thanh ph6 (qua So Ghio dl,lCva Dio t!;!odb tbng hQ'P). 2. Chi d?o UBND phuong, xii, thj trk: Co tdch nhi~m Xl1.c nh,p-. vao h6 so xin dip hoi!-cgia h::md?y them, hQc them cho cac t6 chuc va ca nhan co du di~u ki~n quy dinh t?i DiSu 8, Dibu 9, Dibu 10 Quy djnh nay; h6 tr9"quan Iy an ninh, tr~t tv, v~ sinh m6i twang; co trach nhi~m tham gia cung nganh giao d\lc kiSm tra hO\lt dQng d\lYthem hoc them clm dc t6 chuc, ca nhiin tren dia bim, phat hi~n va db xuiit xu Iy sai ph:.un theo quy djnh. -Diu 16. Tritch nhi~m eua Phong Giao dl]C va DilO tl;lO I. Chju tnich nhi~m tnroc UBND qu~n, huy~n, thi xii v2 quan ly d\ly them hoc them tren dia b~n; h6 bi6n, hu&ng dan cac truang, cae t6 chilc va ca nhiin lien quan p thlJchi~nQuydjnhn~.ThlJchi~nvi~cchoph~~themhocthemtrongnhatruang; hoi!-cdip, gia h\ln, thu h6i gifty phep d?y them hoc them ngoai nha twang cho t6 chuc, ca nhan theo thftm quySn. 2. T6 chuc thanh tra, kil!!mtra nh~m dam bao hi~u llJc elm quy djnh vb d?y them hQc them d6i veri b~c tiSu h9C, trung hQc C(! sa; phat hi~n nMn t6 tich ClJC, hat hi~n va p xu Iy vi ph?m theo thfun quy~n ho\ic d~ nghi co quan co thfun quy6n xu Iy vi ph?m. 3. Th?ng bao c6n~ khai no! tiSp c6ng dan t?i tl1,1 ?o quan va di~n tho?i dung cho vi~c tiep nh?n y kien phau anh ve d?y them hoc them de co bi~n phip qUfmly. 4. TBng hQ'Pk6t qua thl,rChi~n d?y them hQc them cua qu,p-.,huy~n, thi xii bao cao UBND cung dp va Sa Giao dvc va Dao t\'o sau khi kSt thilc m6i hoc ky va bao cao nhiing truaug hgp dQt xuft! (n6u co). Diu 17. Tnieh nhj~m ella Hi~u tnri'rng va nguXri dung dau cac eO'sO'giiio d ··.· c (gl}i chung la ThiJ tnrO'ng don vi cO'sO') 1. Sau khi duqc dp gi~y phep, thu tnr6ng don vi co so dU9"ct6 chuc ho?t dl)ng va qmin ly cac lOp d?y them hQc th~m trong nha twang cho hoc sinh, can bQ, giao vien cua don vi; bao dam cac di6u ki~n quy dinh v~ ho?t dQng va quybn IQ'icua nguOi hQc. Quan Iy, ki~m tra ho?t dQng cl.?ythem hoc them trong va ngoai nha tnrOng cua can bl), giao vien do don vi quan 1)'. Xet duy~t, chttp thuJn cho can b9, giao vien cGa dan vi co du tieu chu~n (theo Di6u 8 cua Quy dinh nay) dU9"ctham gia d\'y them ngoai nha truaug; nQi dung xae nhJn co gi<itrj trong thoi gian 12 thang; t6ng hop dauh saeh can bQ, giao vien cua don vi dang Icy tham gia d?y them ngoai nha truang d~ quan Iy va bio cao co quan qUEm ly dp Iren.

8

sa

2. Quan Iy t6 chuc t6t vi~c di).yva hQc chinh khoa.; dam bao tUY91d6i khOng dt x6n nQi dung, chuong trinh d\l-Y h9C da: dugc quy dim: de dimh cho d\l-Y them h?c them. Th\lC hi~n cac bi~n phap quan ly ch~t che vi~c cho diem, danh gia hQc sinh, nhiim ngfui ch?fi hi~n tugng tieu c\lc trong d\l-Y them hQc them. 3. Kip thOi xu Iy theo thftm quy~n ho~c ki~n nghj co quan co thfun quy~n xu I)' vi phl)IIl cac guy dinh v~ dllYthem hQc them. 4. Chiu S\l thanh tra, kiJm tra ella So' Giao dl)c va flao tllo, Phong Giao dl)c va £l:i.o40 v~ choit lugng d\l-Y h9C, vi':thu chi tili chinh, dinh ky t6ng k~t va bao cao tinh hinh ru;.ythem hQc them voi co quan quan Iy.' Bi8u 18. Trach nhi~m eiia tii chli"c, ca nhan thlfC hi~n dl}J' them hQe them IIgmli nha tnrimg 1. ThllC hi~n cac guy dinh ti).iQuy~t djnh s6 03/2007/Qfl-BGDflT ella Bi;l Giao d\lc va Dolo t(lO, cac guy dinh Cl) thJ tlli van ban nay va cac quy ofnh khac cua Lu~! Giao d\lc. Truoc kill thl,l"C hi~n d\lY them hQc them phai bao cao co quan dp phep k~ hOi).ch, Qi dung, d6i tugng nguai hQc, danh sach nguai dllY. n 2. Quan Iy va t6n trt;mg quy~n 19"iclla nguai hQc. Neu t:.un ngimg ho~c chfrm dUt d\lYthem pMi bao cao co quan e&.pphep va th6ng bao c6ng khai cho ngmJi hQc bibt truoc It nh&i Ii! 30 'ngay. Hoan tra cae khoan ti~n dli thu clla nguai hQc tuong ung voi phAn d\lY them kh6ng th\IC hi~n, thanh toan dAy dti kinh phi v6i ngm'ri d;ty va cac t6 _chuc, ca nJ1anlien quan. quan ly, Itru giil: he. sa (v~ danh sach giao vien, nguai hQc), s6 sach, chUng tit v6 thu - chi theo cac quy djnh hi9n himh, 4. Chiu sv thanh tra, ki6m tra cua chfnh quyi':n, co quan qmm Iy giao d\lC cac dp v~ ch&t lugng -dllYthem hQc them, thu chi tai chinh; thvc hi~n bao cao djnh ky voi co quan quan Iy. Bi~u 19. Tnieh nhi~m cna giao vieD tham gia th,!C hi~n dl.lYthem 1. Chiu trach nhi~m th\l'c hi~n cac quy oinh t\ii van ban nay, cac quy dinh chung cua nganh-vil cac quy dinh lien quan. 2. Neu cao y thuc, d,;Lo duc ngh~ nghi~p, Boan thanh trach nhi~m giang d\lY va giao dl)c hQc sinh trong vil ngoili gia chinh khoa. ChUftn bi kg nQi dung, phuong phap d\iy hQc phu hqp voi d6i tUQ'nghQc them. 3. Khong co b~t cu hinh thuc nao ep bUQchQc sinh lOp minh dang giiing d;ty phai tham gia hQc them. Bi&u 20. Trach nhi~m ella hQc sinh va cha m~ hQe sinh tham gia hQc them I. HQc sinh phili co thai dQ t6n trQng [email protected] phep voi nguai d,;Ly, o trich nhi~m th\lc c hi~n dAy ali cac quy djnh cua 16p hQc them va cua nguai di).Y. DuQ'c quy~n chQn mon, lap, thai gian tham gia hQc them phil hQ'pkha nang, trinh oQ, nhu du hQc t!lp cua ban than. Phim ilnh vai giao vien, ho~c hi~u tnrang v~ nhfrng b&tC?P lrong vi~c d\lYthem hQc them d~ nha truimg kip thoi giili quybl. Khi tham gia hQc them phii.i co dan xin hQc them, dam bao nguyen t~c hoan toan tv nguy~n va co y ki~n d6ng y cua cha my. 2. Cha m~ h9C sinh co trilch nhi~m hu6ng dlin, ch9n nQi dung, hinh thuc h9C them phuhWoap~gyauc~hQct?p,dambiosuckhoevikjdmh,~anlyvi~clh~gia

9 3. TlllC tibp

[6 chuc

[L.On _.,

,-

'.' ,

. ~.

-

." I

ChuO"og VI

h.;te them cua con em minh. Phfut anh nhUng b:1t c~p trong vi~c d\1.y them hQc them cho Hi~u truOng lmil truemg, ho;:k CO" qUaIl quan Iy giao dl,lc theo phfuI c:ip d6 duqc giai quyt.

THANH TRA, KIEM TRA, KHEN THU'ONG [email protected] Thanh tra, kiim tra

vA X(( LY VI PH~M

HO\lt d(\ng d\lY them hQc them trong va ngoai nha tmemg chiu tra cua ca qUaIl qmm Iy giao dl,lc va cua chinh quy~n cac dp. [email protected] 22. Khen thm'rng

SlJ

thanh tra, ki~m

T6 chuc, ca nhan thvc hi~n t6t quy dinh v~ d\lY them hQc them va dUQ"C cac ca quan quan Iy giao dl,lc danh gia co nhiSu dong gop nang cao choit lugng gi:io dl,lc, ling hQ Quy khuy6n hQC va cac hO\lt dOng xii hOi thi dUQ"ckhen thuemg thea quy dinh cua

pmp lu~t. Di~u 23.

Xu Ii' vi phl}m

I. cae t6 chuc, ca nhan vi ph,;J.mquy djnh vS d,;J.ythem hQc them, my theo dnh ehoit va muc dO vi phiilm se bi xu 19 theo quy dinh t\1.iNghj djnh s6 49/2005/Nf)-CP ngay 11/4/2005 eua Chinh phu guy dinh phiilt vi ph\1.m hanh chinh trong Iinh VlJC giao dl,lc va Thong tu s8 51/2006nT-8GD&DT ngay13/12/2006 Clla 80 Giao dl,lc va mo t:j.oHuang dan tlwc hi~n mOt s6 di6u cua Nghi dinh s6 49/2005/N£)-CP,

xu

2, Cin bO, c6ng ehuc, vien chuc do Nhit nuoc quan 19 vi ph:j.m quy dinh d:j.y them hQe them thi bi xu Iy leY lu~t theo guy dinh t\1.iNghi dinh s8 35/20051NE>-CP ngay 1713/2005 cua Chinh phu v6 xu I)' Icy lu~t can bQ, cong chuc va Thong tu s8 03!2006/TT-8NV ngay 08102/2006 clla 80 NOi Vl,lv6 huang dftn thi h:'mh m!)t s6 di~u eua Nghi dinh s6 35/2005/Nf)-CP.

3. Ca sa giao dl)c, t6 chuc, ca nhan vi phi;Ul1nghiem trQng ho(ic tai phiilill quy djnh

d?y them hQc them, co Moo vi lira oao ho:!.c t8 chuc d:j.y them hQc them tnii quy dinh dfu1 tm vi ph\lm cae quy dinh v6 tr~t tv an loan xii hQi dUQ"cxU: 19 theo cac hinh tMc xu phiilt vi ph:;un h:'mh chinh ho(ic truy cuu trlich OOi~m hinh SlJ theo guy dinh cua phap

li.l~t.

":!f

TM. UY BAN NHAN DAN KT; CH~ TJCH ~ PHO CHU TlCH

Phi Thai Binh

10

PHVLVC (Quy djnh v~ qulin Iy d~y them hQc them tren dia ban thllDh ph8 Hil NQi) Mall so 1 CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA V~T DQe I~p - Tv do - Hanh phue NAM

- ,

Hit N(Ji, ngity

(hang

.. nom 200 .

DON DE NGH! cAp GUY PHEP D~ Y THEM HQC THEM NGOAI NHA TRlfONG

Kinh giri: Ten t6 chUc, d. nhlin: Dia chi: 56 di~n tho\li lien lac:

.

(XuAt trinh ChUng minh thu nhan dan ban phd to duge cAp trong thoi gian g&n

nhAt) Sau khi nghien diu Quy djnh vS d\lY them hQc them clla Bo GD&DT ban hanh kern thea QuySt djnh s6 03/2007/QD-BGD&BT va van ban cua VEND Th~h,ph~.Quy ,dinh ,~s ~uan ~y t6 chu: d:;t~A ~a them, h9C the~ tren dia ban thanh pho Ha NQl. Chung tOl de ngh! XlD Ol1Q"c gtay phep d:;tythem. cap Ten cO" d,;lytheln: so . Diachi: . 56 phong hoc: trang d6: phOng co di~n tieh: m2 ........... phong eo di~n tfeh: m2 Kern thea hqp d6ng time nha va giAy chung nh~n nha co eong chtmg ( neu Ia nhil thue) ho~c cang chung gi~y sa hfru nha ( nSu la nha chrnh chu). » CO" v%tchAt va lap hQc dam baa yeu cAu quy dinh t;ti QuySt dlnh s6/QBUBND ngay/ / 20ID CllaVBND thanh ph6 Ha NQi. GiflO vien:(co danh sach kern thea) ThlJc hi~n d\lYthem hQc them ngoai nha twang nhl1 sau:

sa

LOp/ Man ........... , kh6i ..... Man ........... , khai ..... Nh6rnj So lim

S6 S6HS S6 S6 S6HS

M- ........... , kl101 .on

.....

tiStltufrn

lim

tiStltufrn

I: I'

I liGt/tufuJ 56

S6

HS

HQe phi:

d6ng! tiSt llQc I HS

11

N~u dugc cac co quan co thfun quy6n cho phep, chung t6i xin cam doan th\fc hi~n day du, nghiem tuc cac Quy djnh v6 d\lYthem hQc them cua 89 GD&DT va U8ND Thanh ph6 d:1ban hanh. Xae nh~n eua CQ quan If

ho~e UBND x~,phtril'ng

(kY

T6 ehue

va dong

dau)

bo~e ohan eli. d~ nghj clip gifty phep (kY va ghi ro h(J, ten)

12

Mius52

Cf)NG

HoA xA

HQI CHi! NGHiA VI~T NAM

Dqe l~p - TV do - Hl.mh phue HaN(ji, ngay DON DANG KY THAM GIA D~ Y THEM NGOAI NHA TRU'ONG

(Danh cho can hV, giao "fen iJUlJ'ngnhi?m t(li cac Cd .W! giao d!,c)

,. thlmg ,... '" nam 200 ..

Kinh gfri:Ban giam hieu (ho?e Thil truemg co quan qwin ........... ,

,

ly GD)

.

H9 va ten :Nfun sinh: Hi~n dang c6ng tic, giang d;ty t;ti: EJia chi ncri cu tru: 86 d.i~ntho\l-ilien 11).e: '. (Xuat trinh ChUng minh thu nhan dan ban ph6 t6 dugc cap trong thai gian gan nhAt) Sau khi nghien dIu Quy dinh v~ d\l-ythem h9C them cua Be>GD&DT ban Mnh kern theo Quyt dinh s6 0312007/Qf)-BGD&DT va van brill Quy djnh vd Qulin Iy va t6 ehuc dl:lYthem hge them tren dia ban th:'mh phE. Ha Ne>ieua UBND Thanh ph6. T6i dang ky augc tham gia d\l-ythem trong twin thea lieh sall: lb. Mon d\lY Thai gian d;ty (fir '" ".- din ...... ) Dia di~m d\lYthem D6i tugng h9C them

N~u duge co quan eho phep tham gia d\l-ythem, t6i xin cam doan th\lc hi9n a~y au, nghiem tile cae Quy dinh v~ d1).Y them h9C them eua Be>GD&DT va UBND Th:'mh ph6 dil ban hanh. Chi ehu: Ciao vlen gift 01 bim, m5p eho dan vi quan Ii' 01 ban va m5p eho ngwi qulin Ii' nO'i d<;<ythem. Xiie nh~n cua Thii tnrlrng (fO'nvi (k)! va dong ddu) Nglf('l'idang kY (ky va ghi ro hQ, ten)

13

Information

13 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

94088


You might also be interested in

BETA