Read Tây-ban-cm C in và êm hi ng 2008 text version

Tây-ban-cm C in và êm hi ng 2008

Thy Nga, phóng viên ài RFA 2008-12-01

"Romance" ... Nhng nt nhc này chc quý v, nhiu ngi ã nghe bit là bài Romance. ã mt thi trong nc, hu nh chàng thanh niên nào cng tp ánh nhc bn y, do bn bè ch bo, hay t hc qua sách mua t các nc ngoài, hoc na là tìm hc thày. Các thày u tiên dy Guitar C in ti Vit Nam là Dng Thiu Tc, Lâm Cao Khoa, Hoàng Bu. K tip, là Trn Vn Phú, ình Phng. K n, có Phùng Tun V, Châu ng Khoa. Sau ó, có Hunh Hu oan, ng Huy Hoàng, vân vân ... Mt s các nhc s sau này ra i nh c ti hi ngoi, phn nhiu là Hoa K. Cuc mu sinh trong nhp sng tt bt M, chng hn nhc s Hunh Hu oan i làm 13 ting / mt ngày, nhc s Nguyn Thanh Khng sut ngày sut tháng rong rui trên nhng xa l ngút ngàn tuy nhiên, luôn có cây Guitar bên ngi. Các nhc s khác, ngi nào cng phi lo mu sinh nhng vn c gng duy trì ngón àn, không nó mai mt. Và có dp là nhóm bn Guitar t chc các bui sinh hot "b túi" hay ln hn là các bui trình tu nh th By ti ây, 6 tháng 12 trong "êm hi ng Tây-ban-cm mùa ông 2008". "Tico-tico No Fuba" ca Zequinha Abreu. Hunh Hu oan s àn trong chng trình ...

Gây qu t thin

Bui trình tu ca các tây-ban-cm th Hunh Hu oan, ng Huy Hoàng, Nguyn Thanh Khng và Phm Hoàng in, s din ra ti phòng sinh hot nht báo Vin ông ti Qun Cam, Nam California, Hoa K. Chng trình này do hi t thin "Hope today" t chc vi s tip tay ca "Hi Guitar C in Nam California" gây qu tin hành nhng chng trình giúp ngi nghèo khó ti Vit Nam, nht là các vùng ho lánh. "Prelude E" vi ting àn ng Huy Hoàng ... "Hope today" (Nim hy vng ngày nay) có tr s ti Nam California, tng c s óng góp ca các ngh s Tây-ban-cm C in trong các chng trình tng t. Thy Nga in thoi hi chuyn anh Trn Mnh c trong ban t chc "êm hi ng Tâyban-cm mùa ông 2008" và c anh cho bit: "T nm 2001 cho n nay, chúng tôi u t chc "êm hi ng Tây-ban-cm" các thành viên hi "Tây-ban-cm C in Nam California" có dp hp mt, cng nh cao mt sc thái ngh thut giá tr cao. Nguyn vng ca tt c thành viên trong hi mun làm t thin do ó, nm 2004 n nay, chúng tôi thng kt hp vi các hi t thin ti Nam California t chc êm hi ng nh th này." Thy Nga: Vâng, cái êm sp ti này có bán vé không anh? Trn Mnh c: D, không . Thy Nga: Không bán vé thì làm sao mà gây qu? Trn Mnh c: Câu hi ca Ch rt hay. Lúc ban u, cái nm u tiên, chúng tôi t chc vi hi t thin thì không bán vé, ch kêu gi nhng thính gi ho tâm thì s óng góp ó rt

nhiu, và chúng tôi ã có mt cái qu, mi ln t chc nh vy, li có mt cái qu, chính vì vy, nhng ln sau này, chúng tôi không bán vé na và c tip tc làm nh th cho ti bây gi.

Sinh hot ti hi ngoi

Thy Nga: Nhân dp này, xin hi thm anh v phong trào Tây-ban-cm C in ti hi ngoi hin ra sao? Trn Mnh c: Thnh thong cng có các bui sinh hot Tây-ban-cm C in nhng rt ít. Ch có cái hi ca chúng tôi Nam Cali ây thì hot ng nhiu hn, mi có cái phong trào ó thôi. Thy Nga: Sinh hot ca hi, ngoài các chng trình này ra, các anh có thng gp nhau hay không? Trn Mnh c: T nm 2000, mt s anh em chúng tôi mi gp li nhau, cu giáo s và sinh viên trng Quc gia Âm nhc Saigon kt hp li và chúng tôi quyt nh thành lp hi Tây-ban-cm C in Nam California. Hàng tun cng nh hàng tháng, chúng tôi vn thng gp nhau trao i ngón àn Guitar hoc nói chuyn v tây-ban-cm. "Canon in D major" ca Pachelbel qua ting àn Hunh Hu oan ... Hunh Hu Ðoan hc Tây-ban-cm t nm lên 10. Nm 1972, vào trng Quc Gia Âm Nhc Sàigòn, th giáo thy Lâm Cao Khoa và Dng Thiu Tc. Nm 1984, tt nghip th khoa Tây-ban-cm C in, bc i hc u tiên ti Vit Nam. T ó, là ging viên ri kiêm nhim Trng b môn Tây-ban-cm ti trng Quc Gia Âm Nhc Sàigòn. Nm 91, cùng vi nhc s Võ Tá Hân ng ra t chc cuc thi tài nng tr Guitar toàn quc. Ba nm / mt ln. c 4 ln thì nhc s Hunh Hu oan ri Vit Nam sang Hoa K nm 2000. Không có Hunh Hu oan, cuc thi ti Vit Nam ngng li, th nhng Nam California, ni ông nh c, li m ra "Hi Tây-ban-cm C in" do ông cùng mt s bn c t trng Quc gia Âm Nhc thành lp. "Sevilla" ca Isaac Albeniz qua ting àn ng Huy Hoàng ... Ðng Huy Hoàng n vi âm nhc vào nm 7 tui, hc t ngi cu. Theo hc Flamenco vi nhc s Trn Vn Phú c khong 8 tháng, sau ó hc hòa âm vi Linh mc Tin Dng. V sau thì t hc thêm qua sách v, bng a. Nm 1976, nhc s ng Huy Hoàng bt u dy hc, ng thi tham gia nhiu bui trình tu. Anh cho hay là n vi Thin t nm 1980 và t y, áp dng s nhn bit vào ngh thut àn. "thì tôi nghiên cu v Pht hc, thi gian cng khá lâu ri áp dng vào cây àn này, s dng cái phng pháp n gin là "bit". Bit mt cách sáng sut ó. Mình àn nh th nào, mình bit nh th nào. Mình s dng cái câu ó hay d, mình bit. Mà quan trng nht là mình bit cái nào yu ca mình, cái nào hay ca mình. Cái nào yu thì mình khc phc, cái nào hay thì mình làm cho nó tng trng lên, mnh m lên." Thy Nga: T khi anh áp dng phng cách ó vào ngh thut àn thì anh thy s th hin àn ca anh khác i nh th nào?

Nhc s ng Huy Hoàng: Khác rt nhiu. Lúc mà mình cha áp dng phng pháp ó thì nhng lúc mình àn, cái tâm ca mình nó hay chy nhy, suy ngh mông lung, không sáng sut. Nên khi mình áp dng s nhn bit thì cái tâm ca mình luôn luôn khng khít vi công vic mà mình ang làm. Nm 1995, ng Huy Hoàng qua Hoa K, nh c ti Indianapolis. Hin, nhc s ng Huy Hoàng là thành viên ca hi "The Art of Indianapolis" và mt vài hi Guitar. Anh vn dành thi gi qua California tham gia nhng bui din. Ðã thc hin 3 cun CD vi các tác phm vit cho Tây-ban-cm C in cùng các nhc phm bt h Vit Nam do anh chuyn son. "Bun tàn thu" nhc phm ca Vn Cao, ting àn ng Huy Hoàng. Là thành viên k cu ca Câu lc b Guitar Nhà Vn hóa Phú Nhun ng Huy Hoàng vi s trng nhng khúc dân ca, li nhiu n tng cho gii yêu Guitar Saigon. Nhc s ng Huy Hoàng cng là mt trong các sáng lp viên Hi Tây-ban-cm C in Nam California. Nguyn Thanh Khng làm quen vi Tây-ban-cm C in t nm 10 tui. Anh t hc, t tp luyn, và sau này tham gia các khóa master. Khng k là t khi gp các tây-ban-cm th ình Phng và Hunh Hu oan thì anh bt u tham gia trình tu nhiu hn dù rng rt bn i làm. Khng chính là ngi thúc y anh em trong nhóm luyn tp nhiu hn. "Barcarole" ca Tchaikovsky do Hunh Hu oan và Phm Hoàng in song tu ... Phm Hoàng in cng hc Tây-ban-cm t nh, thot tiên là t ngi anh. Sau khi nh c ti Hoa K, anh tip tc luyn tp và theo hc nhiu thày ngi M. Phm Hoàng in thích trình tu các bài thánh ca. Chui âm thanh tht là huyn diu: Ngi nghe cm thy tâm hn lng xung, trong khi ngi àn thì rt hnh phúc c th hin nim am mê ca mình và bit rng ting àn bay v tn quê nhà, góp phn làm vi bt ni kh cc ca ng bào. "Barcarole" ... Trong âm thanh bài "Barcarole" Thy Nga chào tm bit quý v và các bn nghe ài.

Information

Tây-ban-cm C in và êm hi ng 2008

3 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

293153