Read PDS1_Pin2011.pdf text version

LAMPIRAN 2

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PEJABAT SETEM CAWANGAN / PUSAT KHIDMAT HASIL [PREPRINTED ALAMAT CAWANGAN] No.Tel. No. Faks Call Centre Laman Web : : : : PDS 1 (Pin. 2011) [preprinted no. tel cawangan] [preprinted no. fax cawangan] 1-300-88-3010 www.hasil.gov.my

(1) Kepada : Timbalan Pemungut Duti Setem PSC / PKH

(18) No. Doket / SFD

(2) Daripada : Alamat

(3) Maklumat Pembawa / Wakil Nama : No. K/P : No. Tel. :

Tuan, PERMOHONAN PENYETEMAN SURAT CARA : PINDAH MILIK HARTA TANAH (4) No. Adjudikasi (Jika Berkenaan) Prinsipal 1 Subsidiari PINDAH MILIK SAHAM (5) Butiran Transaksi Maklumat Pihak Pertama/Pemberi Maklumat Pihak Kedua/Penerima PINDAH MILIK PERNIAGAAN (6) Jenis Surat Cara Asal Salinan ANUITI (7) Tarikh Surat Cara SEWA/PAJAKAN (8) Penilaian Untuk Mengira Duti SEKURITI (9) Butiran Harta / Cagaran (10) Duti Dikenakan PENYETEMAN AM (11) Penalti (12) Jumlah Duti Kena Dibayar

Bil.

2

3

4

5

6 Jumlah Surat Cara Jumlah Duti

*

Bagi kes selain pindah milik harta tanah , satu doket dihadkan kepada 30 surat cara SAHAJA dan merujuk kepada jenis permohonan penyeteman yang sama. Sila kemukakan lampiran tambahan jika ruangan ini tidak mencukupi. Sila isi borang ini dengan lengkap. Borang yang tidak lengkap akan ditolak oleh penaksir.

Untuk Kegunaan Pejabat Sahaja: Surat cara-Surat cara Diperiksa: (13) Wang Tunai / Cek / Deraf Bank / Kiriman Wang / Wang Pos / Setem Hasil Berjumlah RM............... Disertakan. ....................... (Tandatangan & Tarikh) (14) ................................... (Penaksir) Jumlah Bayaran Diterima: Tunai/Cek/Deraf Bank/Kiriman Wang/Wang Pos/Setem Hasil No. Cek/Deraf Bank/Kiriman Wang/Wang Pos Kod bank (15) ........................................ (Kesyer) (16) ........................................ (Franker) RM Penyeteman Bernilai RM.............................. dicapkan/dikeluarkan Statistik Direkodkan Oleh: ......................................................................

Tarikh direkodkan : ................................. (17) ........................................ (Kerani Statistik)

Catatan Untuk Borang PDS 1: Borang ini hendaklah diisi oleh pembayar duti / ejen / firma yang mewakili pihak yang kena membayar duti setem termasuk penalti di bawah Seksyen 47A, Akta Setem 1949. Ia hendaklah diisi untuk semua surat cara, kecuali surat cara pindah milik harta tanah. Sila isikan butiran-butiran berikut dengan lengkap. 1. Nama PSC/PKH yang dipilih. 2. Jika pemohon: i. ii. Individu - nyatakan nama penuh dan alamat Ejen/wakil - nyatakan nama firma dan alamat perniagaan

3. Nyatakan nama penuh, nombor kad pengenalan dan nombor telefon pembawa yang menguruskan proses penyeteman surat cara. 4. Isikan nombor adjudikasi setiap surat cara (bagi kes STAMPS dan SIS). i. Jika surat cara prinsipal, nombor adjudikasi surat cara prinsipal sahaja ii. Jika surat cara subsidiari, nombor adjudikasi surat cara prinsipal dan subsidiari 5. Nyatakan butiran transaksi berkaitan nama pihak pertama/pemberi dan nama pihak kedua/penerima 6. Nyatakan jenis surat cara yang ingin disetemkan dan bilangan asal dan/atau salinan. 7. Nyatakan tarikh surat cara 8. Jika penyeteman melibatkan surat cara berikut, perlu nyatakan (a) Surat cara pajakan atau perjanjian sewa ­ jumlah sewa setahun dan tempoh pajakan (b) Suratcara perjanjian pinjaman ­ jumlah pinjaman atau balasan (c) Kes peremitan atau pengecualian ­ seksyen atau warta yang berkaitan (d) Lain-lain jika berkaitan 9. Nyatakan butiran harta / gadaian bagi kes pindah milik harta tanah / gadaian 10. Taksiran duti yang dikenakan ke atas surat cara. 11. Kirakan penalti di bawah Seksyen 47A, Akta Setem 1949. 12. Jumlah duti kena dibayar (nombor 10 + nombor 11) 13. Pemohon atau ejen atau wakil yang menguruskan proses penyeteman surat cara ini perlu menandatangani, menurunkan cap nama peguam dan tarikh di bahagian ini. 14, 15, 16, 17, 18 : Untuk kegunaan pejabat sahaja

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PEJABAT SETEM CAWANGAN JALAN DUTA TINGKAT BAWAH, BLOK 8A KOMPLEKS KERAJAAN JALAN DUTA 50200 KUALA LUMPUR

LAMPIRAN TAMBAHAN

PDS 1 (Pin. 2011)

(18) No. Doket / SFD

(4) No. Adjudikasi (Jika Berkenaan) Bil. Prinsipal Subsidiari 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

(5) Butiran Transaksi Maklumat Pihak Pertama/Pemberi Maklumat Pihak Kedua/Penerima

(6) Jenis Surat Cara Asal Salinan

(7) Tarikh Surat Cara

(8) Penilaian Untuk Mengira Duti

(9) Butiran Harta / Cagaran

(10) Duti Dikenakan

(11) Penalti

(12) Jumlah Duti Kena Dibayar (RM)

Jumlah Surat Cara

Jumlah Duti

Information

3 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

38579


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - C004 -PDS 3.doc
Microsoft Word - C002 - PDS 2.doc