Read Microsoft Word - C002 - PDS 2.doc text version

PDS 2

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PEJABAT DUTI SETEM ......................................................... ......................................................... ......................................................... .........................................................

No. Tel. : No. Fax : Homepage LHDNM : http/www.hasil.org.my/

(1)

Kepada Timbalan Pemungut Duti Setem PDS / PKH ............................................................................... Alamat / Daripada : .................................................................... .................................................................... .................................................................... (3) Butir-Butir Kerani / Pemohon : Nama : ............................................................... No. K/P : .............................................................. No. Tel. : ..............................................................

(2)

Tuan, PERMOHONAN PENYETEMAN DUTI SETEM SECARA SETEM PELEKAT

Tarikh Disempurnakan (4) Instrumen Yang Disetemkan (5) Butir-Butir Transaksi (6) Penilaian Untuk Mengira Duti (7) Butiran Pengenaan Duti (8) Bilangan Surat Cara (9) Duti Yang Dikenakan (RM) (10) Tunai Denda (RM) (11) Setem Hasil Jumlah Duti Kena Dibayar (12) Catatan (13)

JUMLAH BESAR Untuk Kegunaan Pejabat Sahaja

(14) Setem Hasil Berjumlah RM ........................... / Tunai berjumlah RM................................ Disertakan. Surat Cara yang telah disetemkan diterima. Surat Cara diperiksa. Setem-Setem Pelekat Bernilai RM.............................. dicapkan. Statistik Direkodkan oleh :

.............................. Tandatangan & Tarikh

(1)............................ (Penaksir)

(2)............................ (Operator Mesin)

(3)............................ (Kerani Statistik)

Catatan Untuk Doket PDS 2: 1. Borang ini hendaklah diisi oleh ejen atau firma yang mewakili pihak yang kena membayar duti setem termasuk penalti di bawah Seksyen 47A Akta Setem. Ia hendaklah diisi untuk semua surat cara, kecuali surat cara pindah milik hartanah. Nyatakan nama penuh, nombor kad pengenalan dan nombor telefon kerani atau pemohon yang menguruskan proses penyeteman surat cara. Nyatakan nama penuh dan alamat ejen atau firma. Nyatakan tarikh surat cara disempurnakan. Berikan deskripsi surat cara berdasarkan kepada kesan undang-undang dan perjalanan kuatkuasa surat cara tersebut, misalnya Gadaian, Jaminan, Pajakan dan lain-lain. Jika ia mengandungi lebih daripada satu perkara yang boleh dikenakan duti setem seperti Perjanjian Sewa yang menjaminkan bayaran tambahan dengan mengenakan bayaran untuk khidmatan, tiap-tiap perkara berasingan yang boleh dikenakan setem hendaklah direkodkan secara berasingan. Nyatakan nama prinsipal yang terlibat dalam surat cara. Dalam kes pajakan atau perjanjian sewa tempoh pajakan atau sewa hendaklah dinyatakan. Dalam kes Gadaian , nyatakan butir-butir hartanah. Hendaklah diisikan jika surat cara itu akan dikenakan duti 'ad valorem'. Dalam kes surat cara sekuriti termasuk Perjanjian Pajakan Alat-Alat dan 'Licensing Agreement' yang menetapkan pembayaran wang bagi tempoh yang tertentu, jumlah wang yang dijaminkan oleh surat cara itu hendaklah dinyatakan. Dalam kes pajakan atau sewa jumlah sewa yang dibayar bagi setahun tolak amaun RM 2,400.00 hendaklah dinyatakan. Nyatakan butiran pengenaan duti di bawah Jadual Pertama, Akta Setem 1949 berdasarkan pada duti yang diberikan ('offered'). Ruangan ini hendak diisikan untuk surat cara subsidiari, salinan pendua bagi mana-mana surat cara, sekuriti kolateral dan surat cara yang termasuk dalam jenis surat cara, sekuriti kolateral dan surat cara yang termasuk dalam jenis surat cara yang sama misalnya Surat Jaminan atau Pelepasan Gadaian atau "Memorandum And Article Of Association yang dikenakan duti amaun tetap. Taksiran duti yang diberi ('offered') bagi tiap-tiap surat cara. Kirakan penalti di bawah Seksyen 47A, Akta Setem 1949. Jumlah duti kena dibayar (nombor 10 + nombor 11). Catatan. Individu atau wakil atau peguam yang dikenakan duti setem perlu menurunkan cap nama peguam, tandatangan dan tarikh di bahagian ini.

2. 3. 4. 5.

6.

7.

8. 9.

10. 11. 12. 13. 14.

Information

Microsoft Word - C002 - PDS 2.doc

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

75990


You might also be interested in

BETA
KAEDAH KUALITATIF DALAM PENYELIDIKAN SOSIOBUDAYA
Microsoft Word - C013- PDS 15Pin06[Sek5].doc
Microsoft Word - C002 - PDS 2.doc