Read UHM Karate Museum Collection.xls text version

Hawaii Karate Museum: Digital Archives

Title Japanese Title English translation of the title Author(Japanese) keyword1 keyword2 keyword3 keyword4 keyword5 Published Publisher Year 1951 M. Uehara Place of Language Publication Hilo, Hawaii Japanese

How to use the yawara stick for police

How to use the yawara stick for police Professor F. (Frank) A. Matsuyama

Keishichi Ishiguro( Yasuhiro Konishi ( Yasuhiro Konishi ( Kenwa Mabuni (

)

Training Kata Kata Self-defense Kata

Techniques Ryuha (Styles) Fighting Secret

Karate jotatsu ho Kaitei shashin zukai karate jutsu nyumon hyakuman nin no goshinjutsu Karate kenpo: goshinjutsu hiden (Chinese reprint) Karate kyohon jodoryu

How to improve in karate Introduction to karate-do Karate kenpo: self-defense secret story Text of karate jodo style

) ) ) )

Rules Vital points Medicine

Techniques Basics Practice Kata New Style

1966 Uozumi shoten ( 1959

Yutoku Tomimura(

Karate-do Karate-do ichiro Shoho yori okugi made zukai setsumei karatedo koza Zukai karate-do kyohon

Karate-do Karate-do one road Lectures in karate-do

Hisateru Miyagi(

)

Kata Essence Kata

Training History Techniques

Philosophy Essay Essay Basics Moral Judo

Basics Basics Weapons (Stick and knife) Vital points

1955 Nichigetsusha (

Gichin Funakoshi (

)

Introduction to karate-do

Reikichi Oya(

)

Origin

Kata

Fighting

Kodokan goshinjutsu Me de miru karate nyumon

Kodokan self-defense techniques Entering the gate of karate & seeing with one's eyes Karate-do: the innermost skills and mysteries of the art Encyclopedia of ryukyu kobudo Dance of ryukyu and self-defense dances Self-defense for young people

Kenji Tomiki (

)

Self-defense Kata

Judo Training

Weapons Fighting

Martial arts Bali Island

Hironishi Motonobu (

)

Funakoshi Gichin Itosu Anko Stick fighting Origin of Ryukyu dance Propriety

Ryukyu kobudo taikan Minzoku geino zenshu 3 ryukyu no buyo to goshin buyo Seinen goshinjutsu

Shinken Taira(

)

Martial arts

Kata

Origin

Seihin Yamanouchi(

)

Goshinjutsu Kenkyu Kai(

)

Self-defense

Kata

Martial arts Spirit

1940 Kinryudo (

Page 1

Modern dance Classical dance

Kobudo experts Folk dance Creative dance

1964 Takehide Kogure (

1963 Minzoku geino zenshu kankokai ( ) )

Okugi hijutsu karate-do

Kanken Toyama(

)

Secret

Moral

Kata

Basics

1956 Tanaka shoten (

1958 Besuboru Magajinsha ( 1955 Nishizawa kobundo (

Kempo karate-do: zukai setsumei ippan no goshin jutsu Kendo to shinai kyogi

Kempo-karate-do: universal art of self- Tsuyoshi Chitose/Kempo Karate-Do Fukyu defense Kai( / ) Yasuhiro Konishi ( )

Karate-do nyumon

Introduction to karate-do

Yasuhiro Konishi (

)

Fighting Fighting Basics

Techniques Kata Elements

Basics Basics Rules

Training Self-defence Martial arts

Kata Purpose Bamboo sword Strategy

1960 Airyudo ( 1957

1952 Kawazu shoten (

Karate experts

Spirit

1955 Bungado shoten (

)

Zukai setsumei karate-do nyumon: hyakuman nin no goshinjutsu Zukai setsumei karate-do nyumon: hyakuman nin no goshinjutsu

Introduction to karate-do

)

Origin

Kata

Basics

Vital points

Training

1955 Wakaba shobo (

)( ahsnappuhs odiaD

Nakahiko Maeba( Seiei Shimabukuro( & Masafumi Gotou( Nippon Karate Kenkyukai(

Nippon Karatedo Fukyu Kai( )

1956 Sangyo keizai shinbunsha ( ) 1959 Tokyo shoin ( )

), ) )

Basics

Techniques

Kata

Fighting

1957

Jitsuyo hyakka sensho karate no naraikata

How to learn karate

Reikichi Oya(

)

Kata

Heiwa no Jodoryu Tride(Jodoryu ka) Fighting Basics

1959 Yutoku Tomimura (

Training

Origin

1955 Kinensha (

Training equipment Martial arts Philosophy

Basic stance

1967 Besuboru Magajinsha ( 1956 Kawazu shoten (

Anata no mi o mamoru zukai setsumei karate gokui kyohan Karate hayawakari

Karate: a text of the mysteries of the art A quick guide to karate

Kotake Ieshiro (

)

Origin of the Yawara stick Kata

Self defense and offense Basics

Fighting Selfdefense Chop

Combat weapon Secret

Wrestling Training

1948 1958 Yachiyo shoin ( )

)

Kassatsu jizai saishin goshin hijutsu zensho: zukai setsumei danjo oyo kyoteki hisshoho

Tadashi Kawaguchi (

)

Self-defense

Secret

Weapons

Martial arts

Karate

Budo shoshinshu

Daidoji Yuzan(

Raifu gojunen kinen: Hawai Okinawa kenjin shashincho: tsuketari Hawai to Okinawa fukei

Commemorative album of the 50th anniversary of the arrival of the Okinawans in Hawaii The beginner's book of bushido

Higa Takenobu (

)

Okinawa

Pictorial works Bushi

Hawaii

)

Bushido

Emigration and Immigration Martial arts Martial ways

Ryukyuans

Samurai

1943 Miyakoshi taiyodo shobo ( ) 1957 Tokyo bunka honsha (

)

Tokyo, Japan Tokyo, Japan Berkeley, California Tokyo, Japan Tokyo, Japan Tokyo, Japan Tokyo, Japan China Naha, Okinawa, Japan Tokyo, Japan Tokyo, Japan Tokyo, Japan Tokyo, Japan Tokyo, Japan Tokyo, Japan Tokyo, Japan Tokyo, Japan Kumamoto, Japan Tokyo, Japan Tokyo, Japan Tokyo, Japan Tokyo, Japan Tokyo, Japan Tokyo, Japan Tokyo, Japan

Japanese Japanese

English Japanese Japanese Japanese Japanese Chinese Japanese

)

)

)

)

Japanese English Japanese Japanese

)

Japanese

)

Japanese Japanese

)-

Japanese Japanese Japanese Japanese Japanese

)

)

)

)

Japanese Japanese Japanese

)

Japanese

Hawaii Karate Museum: Digital Archives

What is self-defense? (kenpo jiu-jitsu) mon cover What is self defense? (kenpo jiu-jitsu) two man cover Nyumon shinsho zukai karate nyumon: shindo jinen-ryu Zukai setsumei goshin-jutsu: kobudo kenpo karate katsuyo

Kenpo

Weapon defenses Weapon defenses Kata

What is self-defense? (kenpo jiujitsu) two man cover

Professor James M. Mitose

Kenpo

Escape defenses Techniques Weapons

)

Vital points Basics

Techniques

1952 Bunkaido (

Page 2

An introduction to karate: shindo jinen- Yasuhiro Konishi ( ) ryu Self-defense explained with Takaaki Hotta [or Giken Horida] ( illustrations:

Mabuni Kenwa Judo

Women and Punching and girls defenses kicking defenses Women and Punching and girls defenses kicking defenses Fighting Basics

1953

1953

1956 Kawazu shoten (

The secret teachings of self-defense: jujutsu... of the yamato school She mao he hun xing quan

The secret teachings of self-defense: Jushinsai Sato jujutsu... of the yamato school Snake, cat and crane mixed form fist Yongheng Liang( ) Lackey and the lady tiger(Movie) What is self-defense? (kenpo jiuProfessor James M. Mitose jitsu) mon cover

Tangsoo-do kyobon

Teaching manual of tangsoo-do

Ki Hwang (

)

Rescue Vital points Kata

Self-defence Self-defence Chinese Karate Escape defenses

Training Karate Snake

Basics Elementary lessons Cat

Fighting Intermediate lessons Crane

1958 1952

195? (

) ) )

Seoul, Korea

Korean English

HongKong

Chinese

Sacramento, English California Sacramento, English California Tokyo, Japan Tokyo, Japan Japanese Japanese

Information

UHM Karate Museum Collection.xls

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

102390


You might also be interested in

BETA
Spring 2009
Microsoft Word - RES-FD.doc
Hawaii Karate Museum Special Collection_web.xls
UHM Karate Museum Collection.xls