Read diem74.pdf text version

BNG KT QU HC TP HC K II - NM HC: 2011-2012 - LP 7/4

GVCN: TH THÀNH

Stt H và tên Lp Toán 7/4 7/4 7/4 7/4 7/4 7/4 7/4 7/4 7/4 7/4 7/4 7/4 7/4 7/4 7/4 7/4 7/4 7/4 7/4 7/4 7/4 7/4 7/4 7/4 7/4 7/4 7/4 7/4 7/4 7/4 Lý Sinh Vn S a Anh GDCD C.Ngh TD Âm nhc M TB XL TS Xp thut các môn Hc lc im hng

Hnh kim Ngh P Ngh KP

1 Nguyn Th Xuân Anh 2 Phm Hùng Anh 3 Nguyn Hoàng Th Bo 4 Trn Quc Bo 5 Dip Khánh an 6 Ngô Hunh Th Tuyt Ghi 7 Trn Thanh Hà 8 Ngô Ngc Minh Hi 9 Trn Minh Hng 10 Lng Gia Hân 11 Trn Lê Minh Hoàng 12 Trn Hoàng Huy 13 Park Anh Kit 14 Thái Ngc Phng Linh 15 Lê Qu Mai 16 Bùi Quang Minh 17 Hunh Ngc Tho My 18 Trng Trng Ngha 19 Trn Uyn Nhi 20 Trn Khánh Nht 21 Lu Thiên Phát 22 Võ Thanh Thiên Phúc 23 Dng Thu Phng 24 Nguyn Hoàng Quân 25 Trn Vnh Hoàng Sn 26 Trn Ngc Lam Thanh 27 Trn Toàn Thng 28 Nguyn Th Anh Th 29 V Th Anh Th 30 Nguyn Công Toi

5.8 4.5 5.0 5.9 8.3 6.8 7.6 5.3 5.3 6.5 9.3 6.6 6.8 7.2 9.3 6.7 6.0 4.7 8.7 8.7 5.8 5.6 7.9 6.5 8.8 5.8 4.8 8.2 8.6

6.6 5.2 5.3 6.0 9.3 8.8 8.7 6.5 6.5 7.7 9.7 7.9 6.8 7.9 8.6 6.2 6.3 6.3 7.2 8.1 6.1 6.0 6.8 7.1 8.6 5.4 5.5 7.9 7.8

7.7 4.9 6.5 5.2 9.3 8.3 7.4 8.4 8.0 8.8 9.3 7.3 7.2 8.7 9.3 7.0 8.6 7.2 8.2 8.4 7.9 6.6 7.8 8.3 7.2 9.2 7.7 6.9 7.5 9.0

5.9 4.9 4.8 5.8 7.6 6.6 6.3 7.2 5.8 6.5 7.3 5.2 5.2 5.7 8.6 5.7 5.9 5.4 6.7 7.3 6.3 4.9 7.0 6.3 6.6 8.0 5.9 5.6 6.5 6.5

7.1 5.4 6.9 6.6 9.2 7.3 6.4 8.3 6.2 7.5 7.8 6.5 6.8 6.7 8.8 6.5 8.0 4.7 5.6 8.3 7.4 5.5 5.6 8.1 8.3 7.8 6.0 5.7 6.6 8.3

7.7 5.4 4.8 7.2 9.3 8.1 8.1 7.7 5.4 8.2 9.7 6.7 6.4 6.5 9.7 5.4 7.7 7.4 8.0 8.1 7.1 5.3 8.1 8.8 7.4 8.6 6.9 6.9 7.7 8.7

6.1 4.3 5.5 5.6 9.1 7.0 7.8 7.1 7.3 6.8 7.9 7.6 8.4 6.7 9.5 5.5 7.4 6.9 6.8 9.4 8.2 4.7 6.3 7.7 7.1 8.8 8.5 6.4 8.4 9.4

7.8 6.0 6.4 6.6 9.1 8.6 7.6 7.8 6.9 7.9 7.9 5.8 7.8 8.3 9.5 6.3 6.7 7.6 7.7 9.4 8.1 6.7 7.4 8.3 7.8 9.0 7.4 8.3 8.4 9.6

6.8 5.4 6.1 7.6 9.3 7.9 8.5 7.1 5.9 7.8 7.8 5.9 6.9 6.3 9.6 5.9 7.2 6.4 8.0 9.1 7.8 5.9 7.8 7.7 7.7 9.1 5.9 6.5 8.2 7.7

6.8 5.1 5.7 6.3 8.9 7.7 7.6 7.3 6.4 7.5 8.5 6.6 6.9 7.1 9.2 6.1 7.1 6.3 7.4 8.5 7.2 5.7 7.5 7.8 7.3 8.7 6.6 6.3 7.7 8.4

Tb Yu Tb Tb Gii Khá Khá Khá Tb Khá Gii Khá Khá Khá Gii Tb Tb Tb Khá Gii Tb Tb Khá Khá Khá Gii Tb Tb Khá Gii

61.5 46.0 51.3 56.5 80.5 69.4 68.4 65.4 57.3 67.7 76.7 59.5 62.3 64.0 82.9 55.2 63.8 56.6 66.9 76.8 64.7 51.2 67.2 69.9 65.7 77.9 59.5 56.6 69.4 75.6

27 39 36 32 2 10 12 19 29 14 6 23 21 20 1 34 25 30 17 5 24 37 15 9 18 4 28 30 10 7

Tt Tt Khá Tt Tt Tt Tt Tt Khá Tt Tt Khá Tt Tt Tt Khá Tt Tt Tt Tt Tt Khá Tt Tt Tt Tt Khá Tt Tt Tt

4

1

1

1

1

1

7

7.2 10.0

1

11

1

10

Ngày in: 19/05/2012 [PVT]

DIEM 7-HK2.xls

BNG KT QU HC TP HC K II - NM HC: 2011-2012 - LP 7/4

GVCN: TH THÀNH

Stt H và tên Lp Toán 7/4 7/4 7/4 7/4 7/4 7/4 7/4 7/4 7/4 Lý Sinh Vn S a Anh GDCD C.Ngh TD Âm nhc M TB XL TS Xp thut các môn Hc lc im hng

Hnh kim Ngh P Ngh KP

31 V Nguyn Minh Trang 32 Nguyn Ngc Tuyt Trinh 33 Nguyn Phc Quý Trung 34 Yu Nguyn Tú 35 ng Ngc Phng Uyên 36 Nguyn Th Tùng Vân 37 Lê Nguyn Tng Vy 38 Nguyn Lam Yên 39 Trn Th Ngc Yn

6.8 5.6 8.9 7.0 7.8 4.5 4.6 6.9 5.2

6.4 7.6 7.8 6.4 6.7 5.9 6.4 6.6 4.3

6.9 8.1 8.2 9.1 8.2 7.5 6.3 8.8 6.7

5.8 5.8 8.3 7.2 6.5 5.9 5.0 6.6 5.4

6.1 7.4 9.2 8.8 7.2 5.1 5.8 8.1 6.6

7.1 5.6 9.8 9.4 7.0 8.1 6.1 7.4 5.8

6.4 8.5 8.0 8.5 7.9 5.2 5.6 7.7 6.5

8.4 7.8 9.3 8.4 7.6 7.9 5.5 8.0 7.5

6.0 6.9 9.2 9.6 8.2 6.2 5.7 7.8 5.5

6.7 7.0 8.7 8.3 7.5 6.3 5.7 7.5 5.9

Khá Tb Gii Khá Khá Tb Tb Khá Tb

59.9 63.3 78.7 74.4 67.1 56.3 51.0 67.9 53.5

22 26 3 8 16 33 38 13 35

Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Khá 2 2 1

TSHS: Gii Khá Tb 7 16 15

39 (17.9%) Yu (41%) Kém (38.5%) 1 0 (2.6%) (0%)

THNG KÊ HC LC:

THNG KÊ HNH KIM:

Tt Khá

32 7

(82.1%) Tb (17.9%) Yu

0 0

(0%) (0%)

Ngày in: 19/05/2012 [PVT]

DIEM 7-HK2.xls

Information

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

293197