Read diem85.pdf text version

BNG KT QU HC TP HC K II - NM HC: 2011-2012 - LP 8/5

GVCN: HUNH THU HNG

Stt H và tên Lp Toán 8/5 8/5 8/5 8/5 8/5 8/5 8/5 8/5 8/5 8/5 8/5 8/5 8/5 8/5 8/5 8/5 8/5 8/5 8/5 8/5 8/5 8/5 8/5 8/5 8/5 8/5 8/5 8/5 8/5 8/5 8/5 Lý Hóa Sinh Vn S a Anh GDCD C.Ngh TD Âm nhc M TB XL TS Xp thut các môn Hc lc im hng

Hnh kim Ngh P Ngh KP

1 H Hoàng Túc An 2 H ình Quc Bo 3 Nguyn c Bo 4 Trn Hoàng Bo 5 Trn Th Bo 6 Phùng Ngc Châu 7 Nguyn Tun t 8 ng Th Ngc Dip 9 Nguyn Thanh Dng 10 Trn Hoàng Duy 11 V Thanh Hà 12 Vit Lê Hip Hng 13 Nguyn ng Khoa 14 ng Lê Tun Kit 15 Trn Thanh Lâm 16 Uông Thy Tho Linh 17 Vng Anh Mn 18 Phan Nht Minh 19 Trn Th Kim Ngân 20 Châu Hoàng Minh Nguyên 21 Lu Tuyt Nhi 22 Nguyn Th Tuyt Nhi 23 Trn Tho Nhi 24 Trn Kim Phúc 25 Hunh Xuân Qunh 26 Nguyn Vn Sáng 27 Bùi Quc Thng 28 Trn Thin Thành 29 Nguyn Tin Thành 30 Lý Gia Thành 31 Nguyn Th Phng Thi

9.1 8.6 6.9 6.8 6.8 7.5 7.3 9.2 6.5 8.5 7.6 9.3 7.0 8.7 7.0 8.1 7.6 7.6 7.7 8.1 6.5 8.6 7.2 5.4 7.0 5.0 8.5 5.3 6.6 4.5 9.1

7.9 8.0 5.4 6.2 5.7 6.5 7.0 8.1 6.3 8.1 8.4 7.0 7.6 7.3 7.4 7.6 7.4 7.6 8.0 6.1 9.1 7.5 5.9 6.6 5.7 7.4 5.0 5.2 5.4 8.6

9.6 9.7 8.8 9.2 9.3 8.3 9.1 9.9 6.5 7.9 9.2 9.5 7.8 7.8 9.0 9.1 8.8 8.8 9.4 8.3 9.8 7.2 8.8 7.4 6.4 8.8 8.2 8.7 5.7 9.7

8.8 7.3 5.9 6.1 6.9 7.0 7.1 8.7 7.0 6.8 7.6 8.2 8.0 7.7 7.8 6.8 6.6 8.1 8.5 6.0 9.1 7.3 7.3 7.5 7.4 8.3 6.7 6.2 5.7 7.9

7.7 6.1 5.3 5.6 5.9 5.9 6.1 7.1 4.9 6.4 7.0 7.3 6.2 7.0 6.8 6.6 6.0 5.3 6.9 7.5 4.9 7.4 7.0 5.2 6.7 4.8 6.1 5.8 4.3 5.0 7.0

8.1 8.3 6.7 7.1 6.9 8.9 6.5 8.9 6.9 7.5 8.4 9.1 7.6 9.0 7.1 6.6 7.8 8.4 8.9 8.9 8.4 8.2 8.6 7.6 7.3 7.1 7.9 8.4 6.6 5.0 8.4

9.0 8.0 5.5 6.8 8.4 7.6 6.3 9.3 6.4 7.8 8.3 8.1 7.6 7.9 7.3 8.8 8.9 6.4 8.7 9.2 7.0 8.9 8.1 5.6 6.9 7.0 7.9 6.7 6.7 6.0 8.2

9.2 6.7 6.3 6.3 5.6 7.2 6.2 7.4 5.5 7.6 7.8 8.3 7.6 7.4 6.2 7.5 7.3 6.6 7.7 8.1 6.6 6.3 7.2 5.2 8.1 5.3 6.5 6.5 6.8 5.2 8.1

8.2 8.6 7.4 8.3 9.1 8.8 9.0 9.0 8.1 8.8 9.0 9.1 8.4 8.9 9.0 8.3 8.6 8.1 8.9 9.3 8.9 9.1 9.0 7.6 8.2 6.8 9.0 8.1 8.4 4.6 9.2

7.8 8.3 6.5 7.2 7.1 8.8 7.2 8.9 7.1 7.8 8.6 8.3 6.8 8.8 7.7 7.9 8.6 7.3 8.6 8.3 7.4 8.6 7.6 6.5 7.4 7.2 7.2 7.8 7.3 6.4 7.6

8.5 8.0 6.5 7.0 7.2 7.7 7.2 8.7 6.5 7.7 8.2 8.7 7.6 8.1 7.4 7.8 7.8 7.3 8.2 8.5 7.0 8.5 7.7 6.5 7.3 6.3 7.8 6.9 6.7 5.4 8.4

Gii Khá Khá Khá Khá Khá Khá Gii Tb Khá Khá Gii Khá Gii Khá Khá Khá Khá Khá Gii Tb Khá Khá Tb Khá Tb Khá Tb Tb Tb Gii

85.4 79.6 64.7 69.6 71.7 76.5 71.8 86.5 65.2 77.2 81.9 87.4 75.9 81.1 73.9 78.0 78.3 72.5 81.9 85.3 70.1 85.1 76.7 65.1 73.1 62.7 77.6 68.5 66.8 53.5 83.8

5 12 27 26 25 18 24 3 31 16 10 2 19 8 20 14 13 23 10 6 28 9 17 32 21 33 15 29 30 35 7

Tt Tt Khá Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Khá Tt Tt Tt Tt Tt Tt Khá Tt Tt Tt 1 1 4 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2

9.0 10.0 8.9

Ngày in: 19/05/2012 [PVT]

DIEM 8-HK2.xls

BNG KT QU HC TP HC K II - NM HC: 2011-2012 - LP 8/5

GVCN: HUNH THU HNG

Stt H và tên Lp Toán 8/5 8/5 8/5 8/5 Lý Hóa Sinh Vn S a Anh GDCD C.Ngh TD Âm nhc M TB XL TS Xp thut các môn Hc lc im hng

Hnh kim Ngh P Ngh KP

32 Nguyn Bá Phúc Thnh 33 Nguyn Phm Thu Trang 34 Nguyn Ngc Trang Uyên 35 Lù Shng Vy

8.8 7.6 8.8 4.4

8.8 6.3 7.9 5.3

9.8 8.4 9.8 7.8

9.2 7.3 8.3 7.2

7.5 5.7 7.0 5.0

9.6 7.5 8.6 6.0

8.9 7.4 8.9 5.6

9.0 7.5 8.0 5.5

9.6 7.7 9.1 8.4

9.5 7.4 9.1 6.8

9.1 7.3 8.6 6.2

Gii Khá Gii Tb

90.7 72.8 85.5 62.0

1 22 4 34

Tt Khá Tt TB 1

TSHS: Gii Khá Tb 8 19 8

35 (22.9%) Yu (54.3%) Kém (22.9%) 0 0 (0%) (0%)

THNG KÊ HC LC:

THNG KÊ HNH KIM:

Tt Khá

30 4

(85.7%) Tb (11.4%) Yu

1 0

(2.9%)

(0%)

Ngày in: 19/05/2012 [PVT]

DIEM 8-HK2.xls

Information

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

293198