Read Microsoft Word - ND75.2006.ND-CP.doc text version

CHÍNH PH S : 75/2006/N-CP

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc

______________________________________

Hà Ni, ngày 02 tháng 8 nm 2006

NGH NH Quy nh chi tit và hng dn thi hành mt s iu ca Lut Giáo dc

_________

CHÍNH PH Cn c Lut T chc Chính ph ngày 25 tháng 12 nm 2001; Cn c Lut Giáo dc ngày 14 tháng 6 nm 2005; Xét ngh ca B trng B Giáo dc và ào to,

NGH NH :

Chng I NHNG QUY NH CHUNG

iu 1. Phm vi iu chnh và i tng áp dng 1. Ngh nh này quy nh chi tit và hng dn thi hành mt s iu ca Lut Giáo dc v chng trình giáo dc, sách giáo khoa và giáo trình; thi kim tra và vn bng, chng ch trong h thng giáo dc quc dân; mng li, t chc, hot ng, nhim v, quyn hn ca nhà trng và c s giáo dc khác; chính sách i vi nhà giáo; chính sách i vi ngi hc; kim nh cht lng giáo dc; bo m các iu kin tài chính cho giáo dc. 2. Ngh nh này áp dng cho nhà trng, c s giáo dc khác trong h thng giáo dc quc dân, các t chc, cá nhân tham gia hot ng giáo dc. Trng ca c quan nhà nc, ca t chc chính tr, t chc chính tr - xã hi, ca lc lng v trang nhân dân khi thc hin chng trình giáo dc ca h thng giáo dc quc dân phi tuân theo các quy nh ca Ngh nh này. iu 2. Ph cp giáo dc

2

1. Ph cp giáo dc là quá trình t chc mi công dân u c hc tp và t ti mt trình hc vn ti thiu theo quy nh ca Nhà nc. Giáo dc tiu hc và giáo dc trung hc c s là các cp hc ph cp. 2. y ban nhân dân các cp có trách nhim: a) Bo m mi tr em 6 tui u c vào hc lp mt; thc hin ph cp giáo dc tiu hc úng tui; b) Cng c, duy trì kt qu ph cp giáo dc tiu hc và chng mù ch; c) Có k hoch và gii pháp thc hin ph cp giáo dc trung hc c s. 3. i vi các a phng (xã, huyn, tnh) ã c công nhn t chun ph cp giáo dc trung hc c s, y ban nhân dân các cp có trách nhim cng c, duy trì kt qu ph cp giáo dc trung hc c s; cn c iu kin c th ca a phng xây dng k hoch thu hút phn ln hc sinh tt nghip trung hc c s theo hc trung hc ph thông, trung cp. 4. Hng nm, c s giáo dc và n v hành chính (gi chung là n v) ã c công nhn t chun ph cp giáo dc tiu hc, ph cp giáo dc trung hc c s phi tin hành t kim tra theo tiêu chun quy nh v ph cp giáo dc, báo cáo bng vn bn vi cp có thm quyn công nhn t chun. 5. B Giáo dc và ào to có trách nhim hng dn thc hin, giám sát kim tra, tng hp kt qu thc hin ph cp giáo dc, báo cáo Th tng Chính ph. n v hai nm lin không duy trì c kt qu ph cp giáo dc thì b xoá tên khi danh sách các n v t chun. Vic công nhn li, các n v này phi c xem xét nh i vi n v c xét công nhn ln u. 6. Gia ình có trách nhim to iu kin cho các thành viên ca gia ình trong tui quy nh c hc tp t trình giáo dc ph cp. iu 3. Hng nghip và phân lung trong giáo dc 1. Hng nghip trong giáo dc là h thng các bin pháp tin hành trong và ngoài nhà trng giúp hc sinh có kin thc v ngh nghip và có kh nng la chn ngh nghip trên c s kt hp nguyn vng, s trng ca cá nhân vi nhu cu s dng lao ng ca xã hi. 2. Phân lung trong giáo dc là bin pháp t chc hot ng giáo dc trên c s thc hin hng nghip trong giáo dc, to iu kin hc sinh tt nghip trung hc c s, trung hc ph thông tip tc hc cp hc hoc trình cao hn, hc trung cp, hc ngh hoc lao ng phù hp vi nng lc, iu kin c th ca cá nhân và nhu cu xã hi; góp phn iu tit c cu ngành ngh ca lc lng lao ng phù hp vi nhu cu phát trin ca t nc.

3

3. B trng B Giáo dc và ào to ch o xây dng chng trình giáo dc trung hc c s, trung hc ph thông theo mc tiêu quy nh ti khon 3 và khon 4 iu 27 ca Lut Giáo dc, chú trng i mi ni dung, phng pháp giáo dc, c th hoá chun kin thc, k nng giáo dc k thut tng hp - hng nghip. cp trung hc c s, ni dung hng nghip c lng ghép vào các môn hc, c bit là môn công ngh. cp trung hc ph thông, ni dung hng nghip c b trí thành môn hc. 4. B K hoch và u t hng dn các B, ngành và y ban nhân dân cp tnh d báo xác nh c cu nhân lc theo trình và ngành ngh trong quy hoch, k hoch phát trin kinh t - xã hi ca c nc, tng vùng và a phng. 5. y ban nhân dân các cp có trách nhim d báo và công b công khai v nhu cu s dng nhân lc trong k hoch hng nm, nm nm ca a phng; xây dng chính sách c th nhm gn ào to vi s dng, ch o c quan qun lý giáo dc a phng thc hin có cht lng và hiu qu phân lung trong giáo dc. 6. Các trng i hc, cao ng, trung cp hàng nm công b công khai nng lc, ngành ngh ào to, có bin pháp c th s dng kt qu hng nghip ph thông trong quá trình tuyn sinh và t chc ào to. 7. C quan nhà nc, t chc xã hi, t chc xã hi ngh nghip, t chc kinh t có trách nhim to c hi cho hc sinh ph thông làm quen vi môi trng hot ng ca mình. iu 4. Liên thông trong giáo dc 1. Liên thông trong giáo dc là bin pháp giúp ngi hc có th s dng kt qu hc tp ã có hc tip các cp hc, trình cao hn cùng ngành ngh hoc khi chuyn sang ngành ào to, hình thc giáo dc và trình ào to khác phù hp vi yêu cu ni dung tng ng. 2. B trng B Lao ng - Thng binh và Xã hi, B trng B Giáo dc và ào to theo thm quyn, ch o xây dng chng trình dy ngh, trung cp chuyên nghip liên thông vi các chng trình giáo dc ph thông và các chng trình trình ào to khác, to iu kin cho ngi hc k tha c các kt qu hc tp giáo dc ph thông. 3. B Giáo dc và ào to ch trì, phi hp vi B Lao ng - Thng binh và Xã hi quy nh v vic công nhn giá tr chuyn i kt qu hc tp. 4. Hiu trng các c s giáo dc i hc, giáo dc ngh nghip cn c vào các quy nh nêu khon 3 iu này và chng trình khung, i chiu xác nh s phù hp v chng trình và rà soát iu kin v c s vt cht i ng ging viên quyt nh công nhn giá tr chuyn i kt qu hc tp trong tng trng hp c th.

4

5. Ngi hc có quyn ng ký hc tp các chng trình liên thông theo quy nh ca Nhà nc và ca c s giáo dc. iu 5. Dy và hc ngoi ng, dy và hc bng ting nc ngoài trong nhà trng và c s giáo dc khác 1. Vic dy và hc ngoi ng trong nhà trng và c s giáo dc khác phi bo m các yêu cu sau ây: a) i vi giáo dc ph thông: t chc dy và hc ít nht mt ngoi ng ph bin trong giao dch quc t; hc sinh c hc liên tc t lp 3 n lp 12. Khuyn khích hc sinh hc thêm các ngoi ng khác; b) i vi giáo dc ngh nghip và giáo dc i hc: t chc hc ngoi ng phù hp vi yêu cu chuyên môn cho hc viên, hc sinh, sinh viên. 2. B trng B Giáo dc và ào to xây dng k hoch tng th quy nh iu kin và t chc thc hin dy ngoi ng trong nhà trng và c s giáo dc khác, bo m thc hin các yêu cu quy nh ti khon 1 ca iu này. 3. Vic dy và hc bng ting nc ngoài theo quy nh ca Th tng Chính ph.

Chng II CHNG TRÌNH GIÁO DC, SÁCH GIÁO KHOA VÀ GIÁO TRÌNH iu 6. Chng trình giáo dc 1. Chng trình giáo dc và thm quyn ban hành chng trình giáo dc c quy nh ti các iu 6, 24, 29, 35, 41, 45 và 100 ca Lut Giáo dc. 2. B trng B Giáo dc và ào to ban hành chng trình giáo dc mm non và chng trình giáo dc các cp hc ca giáo dc ph thông; quy nh c th v chng trình giáo dc thng xuyên, chng trình giáo dc cho trng, lp dành cho ngi tàn tt, khuyt tt; ban hành chng trình khung các ngành i vi giáo dc i hc, cao ng; ch trì, phi hp vi B trng, Th trng c quan ngang B liên quan ban hành chng trình khung các ngành i vi trung cp chuyên nghip. 3. B trng B Lao ng - Thng binh và Xã hi phi hp vi b trng, Th trng c quan ngang B liên quan quy nh chng trình khung cho tng trình ngh c ào to. B trng B Vn hoá - Thông tin phi hp vi B trng B Giáo dc và ào to quy nh c th v chng trình giáo dc, thi gian ào to ca các trng, lp nng khiu ngh thut.

5

B trng, Ch nhim y ban Th dc Th thao phi hp vi B trng B Giáo dc và ào to quy nh c th v chng trình giáo dc, thi gian ào to ca các trng, lp nng khiu th dc th thao. B trng B Công an phi hp vi B trng B Giáo dc và ào to, B trng B Lao ng - Thng binh và Xã hi quy nh chng trình giáo dc cho trng giáo dng. 4. Cn c vào chng trình khung ã c quy nh và nhim v ào to ca nhà trng, hiu trng c s giáo dc ngh nghip, c s giáo dc i hc xây dng và ban hành chng trình giáo dc ca nhà trng. 5. Cp có thm quyn ban hành chng trình giáo dc nào thì có thm quyn quyt nh thay i v chng trình giáo dc ó. iu 7. Chun kin thc, k nng 1. Chun kin thc, k nng trong chng trình giáo dc là mc ti thiu v kin thc, k nng mà ngi hc phi t c sau khi kt thúc mt chng trình giáo dc. Chun kin thc, k nng trong chng trình giáo dc là cn c ch yu biên son sách giáo khoa, giáo trình, ánh giá kt qu hc tp ca ngi hc. 2. Chun kin thc, k nng phi bo m các yêu cu sau ây: a) Th hin mc tiêu giáo dc i vi tng môn hc, lp, cp hc, trình ào to; b) Th hin kin thc, k nng mi áp ng yêu cu thc tin và hi nhp quc t; c) c c th hoá thành các tiêu chí phù hp, làm c s cho vic xây dng, thc hin, theo dõi, giám sát và ánh giá khách quan chng trình giáo dc. iu 8. Sách giáo khoa B trng B Giáo dc và ào to quy nh vic biên son sách giáo khoa; vic chn sách dy thí im, t chc dy thí im, ly ý kin óng góp ca nhà giáo, nhà khoa hc, nhà qun lý giáo dc, hi ngh nghip, hc sinh; vic thm nh, duyt và quyt nh chn sách s dng làm sách giáo khoa, bao gm c sách giáo khoa bng ch ni, bng ting dân tc và sách giáo khoa cho hc sinh trng chuyên. iu 9. Giáo trình 1. B trng B Giáo dc và ào to, B trng B Lao ng - Thng binh và Xã hi theo thm quyn, quy nh các môn hc cn s dng giáo trình chung và t chc biên son, duyt các giáo trình này. Hiu trng trng trung cp, trng cao ng, trng i hc t chc biên son và duyt giáo trình các môn hc; chn giáo trình tiên tin, hin i trong và ngoài

6

nc phù hp vi mc tiêu giáo dc, phù hp vi chng trình khung và nhim v ào to ca trng trên c s thm nh ca Hi ng thm nh giáo trình do Hiu trng thành lp, bo m có giáo trình chính thc phc v ging dy và hc tp. 2. Nhà giáo ti các c s giáo dc ngh nghip, c s giáo dc i hc cùng vi vic s dng giáo trình chính thc ging dy c chn tài liu ging dy và m rng kin thc cho ngi hc trên c s bo m yêu cu ca chng trình giáo dc. iu 10. Hi ng thm nh chng trình giáo dc, sách giáo khoa, giáo trình 1. Hi ng thm nh chng trình giáo dc, sách giáo khoa, giáo trình là t chc giúp ngi có thm quyn duyt chng trình, sách giáo khoa, giáo trình. Hi ng thm nh chng trình giáo dc, sách giáo khoa, giáo trình bao gm các nhà giáo, cán b qun lý giáo dc, cán b khoa hc, k thut có kinh nghim, uy tín v giáo dc và i din các t chc có liên quan. Hi ng thm nh chng trình giáo dc và sách giáo khoa ca giáo dc ph thông phi có ít nht mt phn ba tng s thành viên là các nhà giáo ang ging dy cp hc tng ng. 2. B trng B Giáo dc và ào to quy nh nhim v, quyn hn, phng thc hot ng, tiêu chun, s lng và c cu thành viên ca Hi ng quc gia thm nh chng trình giáo dc ph thông và sách giáo khoa, Hi ng thm nh ngành v chng trình trung cp chuyên nghip, Hi ng thm nh ngành v chng trình giáo dc i hc; quy nh vic thm nh chng trình giáo dc và giáo trình các trng trung cp chuyên nghip, cao ng, i hc do Hiu trng các trng t chc thm nh. 3. B trng B Lao ng - Thng binh và Xã hi quy nh nhim v, quyn hn, phng thc hot ng, tiêu chun, s lng và c cu thành viên ca Hi ng thm nh ngành v chng trình dy ngh; quy nh vic thm nh chng trình, giáo trình dy ngh các c s dy ngh do ngi ng u c s dy ngh t chc thm nh. 4. Hi ng thm nh và các thành viên Hi ng phi chu trách nhim v ni dung và cht lng thm nh. Chng III THI KIM TRA VÀ VN BNG, CHNG CH TRONG H THNG GIÁO DC QUC DÂN iu 11. Thi kim tra, tuyn sinh, công nhn tt nghip 1. Thi kim tra trong h thng giáo dc quc dân gm thi, kim tra kt thúc môn hc, thi tt nghip, thi tuyn sinh, thi chn hc sinh gii.

7

2. Vic ánh giá kt qu hc tp, công nhn ngi hc hoàn thành chng trình môn hc, cp hc hoc trình ào to bng hình thc kim tra, thi kt thúc môn hc, thi tt nghip hoc xét tt nghip; kt qu kim tra, thi là mt cn c ch yu giúp nhà trng và các cp qun lý giáo dc ánh giá cht lng giáo dc. Vic công nhn tt nghip mt cp hc hoc mt trình ào to c thc hin bng: xét tt nghip i vi trung hc c s; thi tt nghip i vi trung hc ph thông, trung cp, cao ng; thi tt nghip hoc bo v án, khoá lun tt nghip i vi trình i hc; bo v lun vn i vi trình thc s; bo v lun án i vi trình tin s. Trng hp ào to theo h thng tín ch thì vic công nhn hoàn thành chng trình môn hc, vic công nhn tt nghip i vi ngi hc c thc hin theo Quy ch ào to theo tín ch do B Giáo dc và ào to ban hành. 3. Thi tuyn, xét tuyn trong h thng giáo dc quc dân nhm ánh giá kh nng hc tp ca ngi d tuyn chn ngi hc. Vic tuyn sinh c thc hin bng hình thc thi tuyn, xét tuyn hoc kt hp gia thi tuyn và xét tuyn. 4. Thi chn hc sinh gii nhm khuyn khích vic hc tp ca ngi hc, góp phn phát hin nhân tài. Hc sinh t gii trong các k thi chn hc sinh gii c cp Giy chng nhn và c khen thng. B trng B Giáo dc và ào to quy nh c th vic thi chn hc sinh gii. 5. Quy ch tuyn sinh quy nh v hình thc tuyn sinh, i tng tuyn sinh, trình t, th tc tuyn sinh, thc hin chính sách u tiên i vi tng loi i tng, khu vc, ngành ngh bo m công bng trong giáo dc, phù hp yêu cu v c cu ào to, khuyn khích hc sinh có nng khiu. 6. Quy ch tuyn sinh, Quy nh v thi tt nghip, xét tt nghip phi bo m các yêu cu sau ây: a) Thc hin c mc ích thi, tuyn sinh; b) Bo m chính xác, công bng, khách quan, phù hp vi tâm sinh lý la tui ca thí sinh; c) Ni dung các thi kim tra nm trong chng trình giáo dc, phù hp vi chun kin thc và k nng c quy nh trong chng trình giáo dc, phân loi c trình ca thí sinh, kt qu thi kim tra phn ánh úng kin thc, k nng ã tích lu c trong quá trình hc tp và rèn luyn ca thí sinh; d) Bo m t chc thi kim tra nghiêm túc, ngn chn và x lý kp thi các hành vi tiêu cc trong thi c. 7. B trng B Giáo dc và ào to ban hành Quy ch thi, tuyn sinh trung hc ph thông, trung cp chuyên nghip, cao ng, i hc, thc s, tin s. B trng B Lao ng - Thng binh và Xã hi ban hành Quy ch thi, tuyn sinh dy ngh.

8

y ban nhân dân cp tnh quyt nh vic tuyn sinh vào các trng trung hc ph thông theo hình thc thi tuyn, xét tuyn hoc kt hp thi tuyn và xét tuyn, trên c s iu kin c th ca a phng và Quy ch thi, tuyn sinh. iu 12. Vn bng, chng ch 1. Vn bng ca h thng giáo dc quc dân c cp cho ngi hc sau khi tt nghip mt cp hc hoc mt trình ào to; chng ch ca h thng giáo dc quc dân c cp cho ngi hc sau khi c hoàn thành mt khóa hoc mt chng trình ào to, bi dng nâng cao hc vn, ngh nghip. Vn bng, chng ch phi phn ánh úng yêu cu ca chng trình giáo dc và trình ca ngi hc. 2. Qun lý vn bng, chng ch phi m bo các nguyên tc sau: a) H thng vn bng, chng ch phi c qun lý thng nht và thc hin phân cp qun lý nhà nc; bo m quyn và trách nhim ca c s giáo dc, phù hp vi xu th hi nhp quc t; b) Ngn chn và x lý nghiêm minh mi hành vi gian ln trong cp phát và s dng vn bng, chng ch. 3. B trng B Giáo dc và ào to, B trng B Lao ng - Thng binh và Xã hi theo thm quyn, quy nh v iu kin, trình t, th tc cp vn bng, chng ch; quy nh v mu vn bng, chng ch; quy nh v vic in và qun lý cp phát, thu hi, hu b vn bng, chng ch. iu 13. Thm quyn cp vn bng, chng ch 1. Thm quyn cp vn bng ca h thng giáo dc quc dân c quy nh nh sau: a) Bng tt nghip trung hc c s do Trng Phòng Giáo dc và ào to cp huyn cp; b) Bng tt nghip trung hc ph thông do Giám c S Giáo dc và ào to cp; c) Bng tt nghip trung cp, Bng tt nghip cao ng, Bng tt nghip i hc do Hiu trng nhà trng, ni t chc ào to các trình tng ng cp; c s giáo dc i hc có trng i hc thành viên thì Hiu trng trng i hc thành viên cp bng tt nghip; d) Bng thc s do Hiu trng trng i hc c phép ào to trình thc s cp; trng hp vin nghiên cu khoa hc c phép phi hp vi trng i hc ào to trình thc s thì Hiu trng trng i hc cp bng thc s; ) Bng tin s do Hiu trng trng i hc hoc Vin trng Vin nghiên cu khoa hc c phép ào to trình tin s cp.

9

2. Chng ch trong h thng giáo dc quc dân quy nh ti khon 2 iu 8 ca Lut Giáo dc do ngi ng u c s giáo dc hoc ngi ng u t chc c phép cp chng ch cp. iu 14. Các trng hp b thu hi và thm quyn thu hi vn bng, chng ch 1. Vn bng, chng ch b thu hi trong các trng hp sau ây: a) Có hành vi gian ln trong hc tp, trong thi c, tuyn sinh hoc gian ln trong vic làm h s c cp vn bng, chng ch; b) Cp cho ngi không iu kin; c) Do ngi không có thm quyn cp; d) B ty xoá, sa cha; ) cho ngi khác s dng. 2. Cp có thm quyn cp vn bng, chng ch thì có trách nhim thu hi và hy b vn bng, chng ch. iu 15. Công nhn vn bng ca ngi Vit Nam do c s giáo dc nc ngoài cp 1. Vn bng ca ngi Vit Nam do c s giáo dc nc ngoài cp c công nhn trong các trng hp sau ây: a) Vn bng c cp bi c s giáo dc nc ngoài ang hot ng hp pháp ti Vit Nam, thc hin hot ng giáo dc theo quy nh trong giy phép và c t chc kim nh ca Vit Nam hoc nc ngoài công nhn v cht lng; b) Vn bng c cp bi c s giáo dc nc ngoài thuc phm vi áp dng ca hip nh v tng ng vn bng hoc công nhn ln nhau v vn bng hoc iu c quc t có liên quan n vn bng mà Cng hòa xã hi ch ngha Vit Nam là thành viên; c) Vn bng c cp bi các c s giáo dc ph thông nc ngoài; c s giáo dc ngh nghip, c s giáo dc i hc nc ngoài mà các chng trình giáo dc ã c c quan kim nh cht lng giáo dc ca nc ó công nhn. 2. B trng B Giáo dc và ào to quy nh c th v trình t, th tc công nhn vn bng ca ngi Vit Nam do c s giáo dc nc ngoài cp.

Chng IV MNG LI, T CHC, HOT NG, NHIM V, QUYN HN CA NHÀ TRNG VÀ C S GIÁO DC KHÁC

10

TRONG H THNG GIÁO DC QUC DÂN

iu 16. Nhà trng và c s giáo dc khác 1. Nhà trng thuc h thng giáo dc quc dân gm: trng mu giáo, trng mm non, trng tiu hc, trng trung hc c s, trng trung hc ph thông, trng ph thông có nhiu cp hc, trng trung cp, trng cao ng, trng i hc. 2. C s giáo dc khác thuc h thng giáo dc quc dân gm các c s giáo dc c quy nh ti khon 1 iu 69 ca Lut Giáo dc. 3. Nhà trng và c s giáo dc khác trong h thng giáo dc quc dân c gi chung là c s giáo dc. iu 17. Quy hoch mng li c s giáo dc 1. Quy hoch mng li c s giáo dc là phân b, sp xp các c s giáo dc thuc h thng giáo dc quc dân theo v trí a lý, vùng lãnh th, trên toàn quc và tng a phng, cho tng thi k c th hóa chin lc phát trin giáo dc, làm cn c xây dng k hoch phát trin giáo dc. 2. Quy hoch mng li c s giáo dc phi bo m các nguyên tc sau ây: a) Phù hp vi chin lc và quy hoch phát trin kinh t - xã hi ca t nc, ca ngành, ca tng vùng, quy hoch phát trin ca tng a phng; bo m c cu ngành ngh, c cu trình và c cu vùng min; áp ng nhu cu hc tp ca nhân dân; b) Bo m tính a dng, ng b ca h thng giáo dc, gn ào to vi nghiên cu khoa hc, vi sn xut và dch v; tng bc nâng cao cht lng ào to, phc v s nghip công nghip hóa và hin i hóa t nc; c) Phù hp vi nng lc u t ca nhà nc và kh nng huy ng ngun lc ca toàn xã hi; to iu kin mi ngi u có c hi tham gia xây dng c s giáo dc; d) Tp trung u t cho các nhim v ch yu, các c s giáo dc trng im và các ngành trng im, các vùng kinh t trng im và các vùng c bit khó khn. 3. Quy hoch mng li c s giáo dc bao gm các ni dung ch yu sau ây: a) C cu h thng giáo dc và quy mô ào to theo cp hc, ngành hc, trình ào to, loi hình c s giáo dc; b) Phân b các c s giáo dc theo tính cht, c im kinh t - xã hi tng vùng, tng a phng; c) i ng nhà giáo, cán b qun lý giáo dc; d) C s vt cht - k thut.

11

iu 18. Các loi hình c s giáo dc C s giáo dc trong h thng giáo dc quc dân c t chc theo các loi hình: công lp, dân lp và t thc. 1. C s giáo dc công lp do c quan nhà nc có thm quyn quyt nh thành lp và nhà nc trc tip t chc qun lý. Ngun u t xây dng c s vt cht và kinh phí cho các nhim v chi thng xuyên, ch yu do ngân sách nhà nc bo m. 2. C s giáo dc dân lp do cng ng dân c c s thành lp, u t xây dng c s vt cht và bo m kinh phí hot ng không vì mc ích li nhun. Cng ng dân c cp c s gm t chc và cá nhân ti thôn, bn, p, xã, phng, th trn. C s giáo dc dân lp hot ng trên c s t ch, t chu trách nhim v tài chính, nhân lc và c chính quyn a phng h tr. Không thành lp c s giáo dc dân lp giáo dc ph thông, giáo dc ngh nghip, giáo dc i hc. Ch tch y ban nhân dân cp huyn quyt nh cho phép thành lp c s giáo dc dân lp, y ban nhân dân cp xã trc tip qun lý c s giáo dc dân lp. 3. C s giáo dc t thc do t chc xã hi, t chc xã hi - ngh nghip, t chc kinh t hoc cá nhân thành lp khi c c quan nhà nc có thm quyn cho phép. Ngun u t xây dng c s vt cht và bo m kinh phí hot ng ca c s giáo dc t thc là ngun vn ngoài ngân sách nhà nc. iu 19. Trách nhim xây dng và thm quyn phê duyt quy hoch mng li c s giáo dc 1. B trng B Giáo dc và ào to ch trì, phi hp vi B trng các B, c quan ngang B, c quan thuc Chính ph, Ch tch y ban nhân dân các tnh, thành ph trc thuc Trung ng xây dng quy hoch mng li các c s giáo dc i hc, cao ng trình Th tng Chính ph phê duyt. 2. B trng B Giáo dc và ào to, B trng B Lao ng - Thng binh và Xã hi phi hp vi Th trng các B, ngành liên quan và Ch tch y ban nhân dân cp tnh xây dng quy hoch mng li c s giáo dc ngh nghip; phê duyt theo thm quyn quy hoch mng li c s giáo dc ngh nghip. 3. y ban nhân dân cp tnh, cn c quy hoch mng li c s giáo dc i hc, quy hoch chung mng li c s giáo dc ngh nghip xây dng quy hoch mng li c s giáo dc do a phng qun lý, trình Hi ng nhân dân cùng cp phê duyt. 4. y ban nhân dân cp huyn cn c vào quy hoch mng li c s giáo dc ca tnh, xây dng quy hoch mng li c s giáo dc trên a bàn huyn trình Hi ng nhân dân cùng cp phê duyt.

12

5. i vi các vùng có iu kin kinh t - xã hi c bit khó khn, Ch tch y ban nhân dân các cp có trách nhim cng c, phát trin các trng ph thông dân tc ni trú, ph thông dân tc bán trú, c s giáo dc ngh nghip, các c s giáo dc trên a bàn theo quy hoch mng li, u tiên b trí giáo viên, c s vt cht, thit b và ngân sách cho trng ph thông dân tc ni trú, trng ph thông dân tc bán trú. 6. Quy hoch mng li c s giáo dc do a phng qun lý phi bo m các yêu cu c th sau ây: a) Mi xã, phng, th trn (sau ây gi chung là xã) có ít nht mt c s giáo dc mm non, mt trng tiu hc; có trung tâm hc tp cng ng. Mi xã hoc cm xã có ít nht mt trng trung hc c s, có th có trng ph thông có nhiu cp hc (tiu hc - trung hc c s); b) Mi huyn, qun, th xã, thành ph thuc tnh (sau ây gi chung là huyn) có ít nht mt trng trung hc ph thông; có mt trung tâm giáo dc thng xuyên cp huyn; có th có trng ph thông có nhiu cp hc, trung tâm dy ngh, trung tâm k thut tng hp - hng nghip, trng cp huyn dành cho ngi khuyt tt, tàn tt. i vi các huyn min núi, hi o có th có trng ph thông dân tc ni trú cp huyn, trng ph thông dân tc bán trú; c) Mi tnh, thành ph trc thuc Trung ng (sau ây gi chung là tnh) có ít nht mt trng trung cp, mt trung tâm giáo dc thng xuyên cp tnh. Tu theo iu kin c th và nhu cu ca a phng, mt tnh có th có trng ph thông dân tc ni trú cp tnh, trng nng khiu ngh thut, trng nng khiu th dc th thao, trng trung hc ph thông chuyên, trng dành cho ngi khuyt tt, tàn tt. iu 20. Thành lp c s giáo dc 1. Vic thành lp c s giáo dc phi bo m các yêu cu sau ây: a) Phù hp vi quy hoch mng li c s giáo dc; b) Kh thi và hiu qu; c) To iu kin thun li cho t chc, cá nhân u t phát trin giáo dc; d) n gin, công khai, minh bch v th tc hành chính; ) Có a im bo m môi trng giáo dc, bo m an toàn cho ngi hc, ngi dy và ngi lao ng trong nhà trng. 2. Nhà trng c thành lp khi có i ng nhà giáo và cán b qun lý, chng trình giáo dc, trng s, thit b và tài chính theo tiêu chun c th, áp ng yêu cu hot ng ca nhà trng. Th tng Chính ph quy nh c th iu kin thành lp trng i hc; B trng B Giáo dc và ào to, B trng B Lao ng - Thng binh và Xã hi, theo thm quyn, quy nh c th iu kin thành lp trng các cp hc và trình ào to khác

13

3. iu kin thành lp, thm quyn thành lp hoc cho phép thành lp c s giáo dc khác quy nh ti im b khon 1 iu 69 ca Lut Giáo dc c thc hin theo Quy ch t chc và hot ng ca c s giáo dc khác do B trng B Giáo dc và ào to, B trng B Lao ng - Thng binh và Xã hi ban hành theo thm quyn. 4. Trình t, th tc v vic thành lp c s giáo dc do c quan qun lý nhà nc có thm quyn quy nh c th trong iu l nhà trng hoc trong Quy ch t chc và hot ng ca nhà trng và c s giáo dc khác. iu 21. Sáp nhp, chia, tách c s giáo dc 1. Vic sáp nhp, chia, tách c s giáo dc phi bo m các yêu cu sau ây: a) Phù hp vi quy hoch mng li c s giáo dc; b) áp ng yêu cu phát trin kinh t - xã hi; c) Bo m quyn li ca nhà giáo và ngi hc; d) Góp phn nâng cao cht lng và hiu qu giáo dc. 2. Vic sáp nhp, chia, tách c s giáo dc thành lp c s giáo dc mi thuc thm quyn ca ngi ra quyt nh thành lp hoc cho phép thành lp c s giáo dc. Trng hp sáp nhp gia các c s giáo dc không do cùng mt cp có thm quyn thành lp thì cp có thm quyn cao hn quyt nh; trng hp cp có thm quyn thành lp ngang nhau thì cp có thm quyn ngang nhau ó tho thun quyt nh. 3. Trình t, th tc sáp nhp, chia, tách c s giáo dc c quy nh c th trong iu l nhà trng, trong Quy ch t chc và hot ng ca c s giáo dc khác. iu 22. ình ch hot ng ca c s giáo dc 1. Vic ình ch hot ng ca c s giáo dc c thc hin khi xy ra mt trong các trng hp sau ây: a) Vi phm các quy nh ca pháp lut v x pht vi phm hành chính trong lnh vc giáo dc mc phi ình ch; b) Vì lý do khách quan không bo m hot ng bình thng ca c s giáo dc. 2. Cp có thm quyn quyt nh thành lp hoc cho phép thành lp c s giáo dc thì có thm quyn quyt nh ình ch hot ng ca c s giáo dc. Trong quyt nh ình ch hot ng ca c s giáo dc phi xác nh rõ lý do ình ch hot ng, quy nh rõ thi gian ình ch; các bin pháp bo m quyn li ca nhà giáo và ngi hc. Quyt nh ình ch hot ng ca c s giáo dc phi c công b công khai trên các phng tin thông tin i chúng.

14

3. Sau thi gian ình ch, nu các nguyên nhân dn n vic ình ch c khc phc thì c quan có thm quyn quyt nh ình ch ra quyt nh cho phép c s giáo dc hot ng tr li. 4. Trình t, th tc ình ch hot ng hoc cho phép hot ng tr li ca c s giáo dc c quy nh trong iu l nhà trng, Quy ch t chc và hot ng ca nhà trng hoc c s giáo dc khác. iu 23. Gii th c s giáo dc 1. C s giáo dc b gii th khi xy ra mt trong các trng hp sau ây: a) Vi phm nghiêm trng các quy nh v qun lý, t chc, hot ng ca c s giáo dc; b) Ht thi gian ình ch mà không khc phc c nguyên nhân dn n vic ình ch; c) Mc tiêu và ni dung hot ng trong quyt nh thành lp hoc cho phép thành lp c s giáo dc không còn phù hp vi yêu cu phát trin kinh t - xã hi; d) Theo ngh ca t chc, cá nhân thành lp c s giáo dc. 2. Cp có thm quyn quyt nh thành lp hoc cho phép thành lp c s giáo dc có thm quyn quyt nh gii th hoc cho phép gii th c s giáo dc. C quan qun lý trc tip c s giáo dc xây dng phng án gii th c s giáo dc trình cp có thm quyn ra quyt nh gii th hoc cho phép gii th c s giáo dc theo quy nh ti iu 51 ca Lut Giáo dc. Trong quyt nh gii th phi xác nh rõ lý do gii th, các bin pháp bo m quyn li ca nhà giáo và ngi hc. Quyt nh gii th c s giáo dc phi c công b công khai trên các phng tin thông tin i chúng ca các c quan Trung ng. 3. Trình t, th tc gii th c s giáo dc c quy nh trong iu l nhà trng, trong Quy ch t chc và hot ng ca c s giáo dc khác. iu 24. Hi ng trng 1. Hi ng trng i vi trng công lp, Hi ng qun tr i vi trng dân lp, trng t thc c gi chung là Hi ng trng. Hi ng trng là t chc qun tr, i din ch s hu ca nhà trng, i vi các trng t thc là t chc i din duy nht quyn s hu ca trng. 2. Nhim v ca Hi ng trng quy nh ti iu 53 ca Lut Giáo dc và c quy nh c th trong iu l hoc Quy ch t chc và hot ng nhà trng. 3. Hi ng trng có quyn quyt nh phng hng hot ng, huy ng ngun lc cho nhà trng; thc hin giám sát các hot ng ca nhà trng, có quyn gii thiu ngi c quan có thm quyn b nhim hiu trng (i vi trng công lp) hoc công nhn hiu trng (i vi trng t thc); quyt nh nhng vn t

15

chc, nhân s, tài chính, tài sn và phng hng u t phát trin ca nhà trng theo quy nh. 4. i tng tham gia Hi ng trng: i din t chc ng, Ban giám hiu, ging viên, cán b qun lý giáo dc, i din các t chc, cá nhân tham gia u t xây dng nhà trng, i din các n v sn xut, kinh doanh có liên quan. i tng tham gia Hi ng qun tr: nhng ngi có vn góp xây dng trng. 5. Nhng quy nh chi tit v th tc thành lp, c cu t chc, nhim v và quyn hn ca Hi ng trng, ca Hi ng qun tr c th hin trong iu l hoc Quy ch t chc và hot ng ca trng c quy nh ti iu 27 Ngh nh này. iu 25. Mô hình t chc ca các loi trng i hc 1. Mô hình t chc ca i hc bao gm: a) Hi ng trng; b) Giám c và các Phó giám c; c) Các trng i hc thành viên; các khoa trc thuc i hc; d) Các t chc khoa hc và công ngh trc thuc; ) Các phòng, ban chc nng trc thuc; e) Hi ng khoa hc; các Hi ng t vn khác do Giám c thành lp; g) T chc ng Cng sn Vit Nam; h) Các oàn th và t chc xã hi; i) Các t chc phc v ào to, t chc sn xut kinh doanh dch v. Trng thành viên ca i hc không có Hi ng trng. 2. Mô hình t chc ca trng i hc, hc vin bao gm: a) Hi ng trng; b) Hiu trng và các Phó Hiu trng i vi trng i hc; Giám c và các Phó Giám c i vi hc vin; c) Các khoa; b môn thuc trng i hc, hc vin; d) Các b môn thuc khoa. Mt s trng i hc, hc vin chuyên ngành có th ch có các khoa hoc b môn trc thuc trng; ) Hi ng khoa hc; các Hi ng t vn khác do Hiu trng i hc hoc Giám c hc vin thành lp; e) Các phòng, ban chc nng;

16

g) Các t chc khoa hc và công ngh; t chc phc v ào to, nghiên cu khoa hc và công ngh; t chc sn xut kinh doanh, dch v; h) T chc ng Cng sn Vit Nam; i) Các oàn th và t chc xã hi. 3. Mô hình t chc ca i hc quc gia c thc hin theo quy nh riêng. 4. Trng i hc t thc còn có nhng quy nh riêng c th hin trong Quy ch t chc và hot ng ca trng i hc t thc. iu 26. C s giáo dc i hc thc hin chng trình giáo dc thng xuyên cp bng tt nghip cao ng, bng tt nghip i hc 1. C s giáo dc i hc c giao nhim v thc hin chng trình giáo dc thng xuyên cp bng tt nghip cao ng, bng tt nghip i hc khi bo m các iu kin sau ây: a) ã xây dng c chng trình giáo dc thng xuyên i vi ngành ào to trình cao ng, i hc áp ng các yêu cu ca giáo dc chính quy; b) Có i ng ging viên s lng, t chun và ng b v c cu thc hin ng thi nhim v giáo dc chính quy và giáo dc thng xuyên; c) Có c s vt cht, trang thit b bo m áp ng yêu cu thc hin ng thi nhim v giáo dc chính quy và giáo dc thng xuyên. 2. Khi thc hin chng trình giáo dc thng xuyên cp bng tt nghip cao ng, bng tt nghip i hc, c s giáo dc i hc có trách nhim xây dng ch tiêu tuyn sinh, t chc tuyn sinh, t chc quá trình ào to phù hp vi nng lc ào to ca trng, bo m hoàn thành có cht lng nhim v ào to ca mình. 3. Trong trng hp liên kt ào to vi c s giáo dc khác thì c s giáo dc i hc (c s ch trì ào to) ch c liên kt vi c s giáo dc là trng i hc, trng cao ng, trng trung cp, trung tâm giáo dc thng xuyên cp tnh vi iu kin c s giáo dc này phi bo m các yêu cu v c s vt cht, thit b và cán b qun lý phi phù hp vi yêu cu ca tng ngành c liên kt ào to. Vic liên kt ào to c thc hin trên c s hp ng liên kt ào to; c s ch trì ào to chu trách nhim toàn din v vic liên kt ào to. 4. B trng B Giáo dc và ào to giao nhim v thc hin chng trình giáo dc thng xuyên cp bng tt nghip cao ng, bng tt nghip i hc cho các c s giáo dc i hc iu kin quy nh ti khon 1 iu này; quy nh c th, hng dn và kim tra vic thc hin chng trình giáo dc thng xuyên cp bng tt nghip cao ng, bng tt nghip i hc ca c s giáo dc i hc, bo m thc hin quy nh ti iu 12 Ngh nh này.

17

iu 27. iu l nhà trng, Quy ch t chc và hot ng ca c s giáo dc 1. iu l nhà trng c áp dng chung cho mi loi hình nhà trng mt hoc mt s cp hc, trình ào to. iu l nhà trng phi th hin y nhng ni dung ch yu c quy nh ti iu 52 Lut Giáo dc, xác nh c th v tiêu chun thit b, c s vt cht ging dy, hc tp, t l gia nhà giáo và ngi hc, c cu i ng nhà giáo và cán b qun lý giáo dc i vi tng cp hc, tng trình ào to. 2. Quy ch t chc và hot ng ca nhà trng gm các quy nh c th hoá iu l nhà trng áp dng cho mt loi hình nhà trng. 3. Quy ch t chc và hot ng ca c s giáo dc khác c áp dng cho mt hoc mt s c s giáo dc quy nh ti im b khon 1 iu 69 Lut Giáo dc thuc các loi hình công lp, dân lp, t thc. Quy ch t chc và hot ng ca c s giáo dc quy nh: nhim v và quyn hn ca c s giáo dc; t chc các hot ng giáo dc; nhim v và quyn hn ca nhà giáo; nhim v và quyn ca ngi hc; t chc và qun lý c s giáo dc; tài chính và tài sn ca c s giáo dc; quan h gia c s giáo dc vi gia ình ngi hc và xã hi. 4. Thm quyn ban hành iu l nhà trng, Quy ch t chc và hot ng ca nhà trng, Quy ch t chc và hot ng ca c s giáo dc khác c quy nh nh sau: a) Th tng Chính ph ban hành iu l trng i hc, Quy ch t chc và hot ng ca trng i hc t thc; Quy ch t chc và hot ng ca i hc quc gia; b) B trng B Giáo dc và ào to ch trì, phi hp vi B trng B Lao ng - Thng binh và Xã hi ban hành iu l Trng cao ng, iu l Trng trung cp; c) B trng B Giáo dc và ào to ban hành iu l trng ph thông có nhiu cp hc, trng trung hc ph thông và trung hc c s; trng tiu hc, trng mu giáo, trng mm non; các Quy ch t chc và hot ng ca các i hc, các Quy ch t chc và hot ng ca trng t thc thuc trình cao ng, trung cp chuyên nghip, các cp hc ph thông; Quy ch t chc và hot ng ca trng mm non dân lp, t thc; Quy ch t chc và hot ng ca trng chuyên bit; d) B trng B Lao ng - Thng binh và Xã hi ban hành các Quy ch t chc và hot ng ca trng t thc thuc trình trung cp ngh và cao ng ngh; ) Thm quyn ban hành Quy ch t chc và hot ng ca c s giáo dc khác quy nh ti khon 3 iu 69 ca Lut Giáo dc. iu 28. Chuyn i loi hình c s giáo dc

18

1. Vic chuyn i c s giáo dc bán công, dân lp thành lp trc ngày 01 tháng 01 nm 2006 sang loi hình khác c quy nh nh sau: a) i vi giáo dc mm non: các vùng có iu kin kinh t - xã hi c bit khó khn, c s giáo dc bán công chuyn thành c s giáo dc công lp; các vùng còn li, c s giáo dc bán công chuyn thành c s giáo dc dân lp, t thc; trng hp gi nguyên loi hình dân lp phi bo m úng quy nh ti khon 2 iu 18 Ngh nh này; b) i vi giáo dc ph thông: c s giáo dc bán công, dân lp chuyn thành c s giáo dc t thc. Trong trng hp chuyn mt s c s giáo dc bán công sang loi hình công lp thì y ban nhân dân cp tnh trình Hi ng nhân dân cùng cp xem xét, quyt nh; c) i vi giáo dc ngh nghip, giáo dc i hc: c s giáo dc bán công, dân lp chuyn thành c s giáo dc t thc. 2. Th tng Chính ph quy nh nguyên tc chuyn i loi hình ca các c s giáo dc i hc bán công, dân lp c thành lp trc ngày 01 tháng 01 nm 2006; B trng B Giáo dc và ào to, B trng B Lao ng - Thng binh và Xã hi theo thm quyn, quy nh trình t, th tc chuyn i loi hình c s giáo dc bán công, dân lp các cp hc và trình ào to sang c s giáo dc công lp, dân lp, t thc.

Chng V CHÍNH SÁCH I VI NHÀ GIÁO iu 29. Tuyn dng, qun lý, iu ng nhà giáo 1. Vic tuyn dng nhà giáo phi bo m các quy nh ti iu 70, iu 77 ca Lut Giáo dc. 2. B trng B Giáo dc và ào to, B trng B Lao ng - Thng binh và Xã hi, theo thm quyn, ch trì, phi hp vi B trng B Ni v hng dn c s giáo dc trong vic tuyn dng, qun lý, tham gia vào quá trình iu ng ca c quan nhà nc có thm quyn i vi nhà giáo, cán b, nhân viên ang làm vic ti các c s giáo dc công lp; quy nh ch làm vic ca nhà giáo các cp hc và trình ào to. 3. C s giáo dc dân lp, t thc thc hin vic tuyn dng, qun lý nhà giáo, cán b, nhân viên làm vic ti c s mình theo quy nh ti khon 2 iu 65 ca Lut Giáo dc. iu 30. Nâng cao trình , bi dng chuyên môn, nghip v ca nhà giáo Ngi tt nghip các trình ào to mun tr thành nhà giáo mà cha qua ào

19

to v nghip v s phm thì phi c bi dng v nghip v s phm. B trng B Giáo dc và ào to, B trng B Lao ng - Thng binh và Xã hi theo thm quyn, quy nh v chng trình, ni dung, phng pháp, hình thc t chc, thi gian ào to nghip v s phm i vi ngi cha qua ào to nghip v s phm; quy nh v bi dng và nâng cao trình cho nhà giáo; quy nh v iu kin các c s giáo dc c t chc bi dng và cp Chng ch nghip v s phm. Nhà giáo c c i hc nâng cao trình , bi dng chuyên môn nghip v c hng nguyên lng và ph cp trong sut quá trình hc tp. iu 31. Thnh ging Thnh ging là vic mt c s giáo dc mi nhà giáo hoc ngi có tiêu chun ca nhà giáo ni khác n ging dy. Khuyn khích các c s giáo dc mi nhà giáo, nhà khoa hc trong nc, nhà khoa hc là ngi Vit Nam nh c nc ngoài và ngi nc ngoài n ging dy các trng Vit Nam theo ch thnh ging. B trng Giáo dc và ào to, B trng B Lao ng - Thng binh và Xã hi, theo thm quyn, quy nh c th v ch thnh ging. iu 32. Phong tng danh hiu tin s danh d 1. Danh hiu tin s danh d c phong tng cho các nhà hot ng chính tr, xã hi có uy tín quc t, nhà giáo, nhà khoa hc là ngi Vit Nam nh c nc ngoài, ngi nc ngoài có óng góp nhiu cho s nghip giáo dc và khoa hc ca Vit Nam. 2. C s giáo dc i hc c giao nhim v ào to trình tin s có quyn phong tng danh hiu tin s danh d. Bng tin s danh d phi theo mu bng tin s; trong ó thay vì "hc v Tin s" ghi là "danh hiu Tin s danh d" ca trng. 3. B trng B Giáo dc và ào to hng dn v trình t, th tc phong tng danh hiu tin s danh d.

Chng VI CHÍNH SÁCH I VI NGI HC iu 33. i tng c cp hc bng, tr cp và min gim hc phí 1. i tng c xét cp hc bng khuyn khích hc tp: a) Hc sinh t kt qu hc tp xut sc trng chuyên, trng nng khiu; b) Ngi hc có kt qu hc tp, rèn luyn t loi khá tr lên các c s giáo dc ngh nghip, giáo dc i hc.

20

2. i tng c cp hc bng chính sách: a) Sinh viên h c tuyn; b) Hc sinh trng d b i hc, trng ph thông dân tc ni trú; c) Hc viên trng dy ngh dành cho thng binh, ngi tàn tt, ngi khuyt tt. 3. i tng c tr cp, min, gim hc phí và u tiên trong tuyn sinh: a) Thng binh, bnh binh, ngi hng chính sách nh thng binh; b) Anh hùng Lc lng v trang, Anh hùng Lao ng, ngi có thành tích xut sc trong lao ng, hc tp, sn xut, chin u; c) Hc sinh, sinh viên là con lit s, con thng binh, con ca ngi hng chính sách nh thng binh, con Bà m Vit Nam Anh hùng, con Anh hùng lc lng v trang, con Anh hùng lao ng, con ca ngi có công giúp cách mng, con ca ngi hot ng kháng chin b nhim cht c hóa hc; con ca ngi hot ng cách mng, hot ng kháng chin b ch bt tù, ày; con ca ngi hot ng kháng chin gii phóng dân tc, bo v T quc và làm nhim v quc t; con ca ngi hot ng cách mng trc ngày 01 tháng 01 nm 1945 hoc ngi hot ng cách mng t ngày 01 tháng 01 nm 1945 n trc Tng khi ngha 19 tháng 8 nm 1945; d) Ngi dân tc thiu s nhng vùng có iu kin kinh t - xã hi c bit khó khn; ) Hc sinh, sinh viên có cha m thng trú ti vùng cao min núi (tr thành ph, th xã, th trn) và vùng sâu hi o; e) Ngi m côi không ni nng ta; g) Ngi tàn tt, ngi khuyt tt có khó khn v kinh t; h) Ngi có hoàn cnh c bit khó khn vt khó hc tp; i) Hc sinh, sinh viên là con công nhân, viên chc mà cha hoc m b tai nn lao ng c hng tr cp thng xuyên; k) Hc sinh, sinh viên có gia ình thuc din h nghèo theo quy nh chung ca nhà nc. 4. i tng không phi óng hc phí: a) Hc sinh tiu hc trng công lp; b) Hc sinh, sinh viên các trng s phm, ngi theo hc các khóa ào to nghip v s phm. 5. Hc sinh, sinh viên các trng s phm, ngi theo hc các khóa ào to nghip v s phm thuc i tng quy nh ti các khon 1, 2 và 3 ca iu này

21

c u tiên trong vic xét cp hc bng và tr cp xã hi. 6. Th tng Chính ph quy nh tiêu chun, mc và th tc xét cp hc bng chính sách và min gim hc phí. B trng B Giáo dc và ào to, B trng B Lao ng - Thng binh và Xã hi, theo thm quyn, quy nh c th v u tiên trong tuyn sinh; tiêu chun, mc và th tc xét cp hc bng khuyn khích hc tp cho ngi hc. B trng B Lao ng - Thng binh và Xã hi quy nh v tr cp xã hi cho ngi hc. iu 34. Chính sách i vi tr em ti c s giáo dc mm non Tr em c s giáo dc mm non c nuôi dng, chm sóc, giáo dc, bo v theo quy nh ca Lut Giáo dc, Lut Bo v, chm sóc và Giáo dc tr em và các quy nh khác ca pháp lut. B Giáo dc và ào to ban hành mc tiêu, k hoch và chng trình giáo dc mm non phù hp vi s phát trin tâm sinh lý ca tr em. y ban nhân dân các cp chu trách nhim ch o phát trin giáo dc mm non trên c s quy hoch phát trin kinh t - xã hi và nhu cu phát trin giáo dc mm non ca a phng; m rng h thng nhà tr và trng lp mu giáo trên mi a bàn dân c; u tiên u t phát trin giáo dc mm non nhng xã có iu kin kinh t - xã hi c bit khó khn và vùng dân tc thiu s. Các cp qun lý giáo dc có trách nhim qun lý, theo dõi vic thc hin các quyn ca tr em ti c s giáo dc mm non theo quy nh ti khon 1 iu 84 ca Lut Giáo dc; phi hp vi các c quan y t, các cp hi ph n, y ban Dân s, Gia ình và Tr em, ban i din cha m hc sinh hng dn vic nuôi dng, chm sóc, giáo dc tr, tng cng ph bin kin thc nuôi dy tr, thc hin phòng bnh, khám sc kho nh k cho tr em trong các c s giáo dc mm non, bo m cho tr em c phát trin toàn din trong môi trng giáo dc lành mnh và an toàn. iu 35. To iu kin phát trin nng khiu ca ngi hc 1. Các c s giáo dc có trách nhim phát hin, bi dng ngi hc có nng khiu, to iu kin thun li cho ngi hc có nng khiu phát trin tài nng trên c s bo m giáo dc toàn din. 2. B Giáo dc và ào to, B Vn hoá - Thông tin, y ban Th dc Th thao và y ban nhân dân các tnh, thành ph trc thuc Trung ng có trách nhim u tiên b trí giáo viên, c s vt cht, thit b và ngân sách cho các trng chuyên, trng nng khiu do nhà nc thành lp thuc thm quyn qun lý. 3. Ngi hc các trng nng khiu ngh thut, th dc th thao c hng ch ãi ng c thù. B trng B Tài chính ch trì, phi hp vi B trng B Vn hoá Thông tin, B trng, Ch nhim y ban Th dc Th thao và B trng B Giáo dc và

22

ào to xây dng chính sách ãi ng i vi hc sinh các trng nng khiu và chính sách u ãi u t cho các trng nng khiu do t chc, cá nhân thành lp, trình Th tng Chính ph quyt nh. iu 36. To iu kin hc tp cho ngi tàn tt, khuyt tt 1. Ngi hc là ngi tàn tt, khuyt tt c hc ti trng, lp dành riêng hoc hoà nhp, c xét cp hc bng, tr cp và min, gim hc phí theo quy nh ti khon 3 iu 33 Ngh nh này và c xét cp sách giáo khoa, hc phm cn thit. 2. B trng B Lao ng - Thng binh và Xã hi ch trì, phi hp vi các B, ngành có liên quan xây dng c ch, chính sách u tiên, u ãi i vi trng, lp dành cho ngi tàn tt, khuyt tt do nhà nc thành lp hoc do t chc, cá nhân thành lp nhm giúp ngi tàn tt, khuyt tt phc hi chc nng, hc vn hoá, hc ngh, hoà nhp vi cng ng, trình Th tng Chính ph quyt nh. B trng B Giáo dc và ào to quy nh vic t chc ngi tàn tt, khuyt tt hc hoà nhp trong các c s giáo dc ca h thng giáo dc quc dân. iu 37. Min, gim phí dch v công cng cho hc sinh, sinh viên Hc sinh, sinh viên c hng ch min, gim phí khi s dng các dch v công cng v giao thông, gii trí, khi tham quan vin bo tàng, di tích lch s, công trình vn hoá theo quy nh. B Tài chính ch trì, phi hp vi B Giáo dc và ào to và các B, ngành liên quan quy nh vic min, gim phí cho hc sinh, sinh viên khi s dng các dch v công cng.

Chng VII KIM NH CHT LNG GIÁO DC iu 38. Qun lý nhà nc v công tác kim nh cht lng giáo dc 1. Nhim v qun lý nhà nc v công tác kim nh cht lng giáo dc bao gm: a) Ban hành các quy nh v tiêu chun ánh giá cht lng giáo dc; v quy trình kim nh cht lng giáo dc; v nguyên tc hot ng, iu kin và tiêu chun ca t chc, cá nhân tham gia hot ng kim nh cht lng giáo dc; v cp phép hot ng kim nh cht lng giáo dc; b) T chc qun lý vic kim nh chng trình giáo dc và kim nh c s giáo dc; c) Hng dn các t chc, cá nhân và c s giáo dc tham gia hot ng kim nh cht lng giáo dc;

23

d) Kim tra, giám sát, ánh giá vic thc hin các quy nh v kim nh cht lng giáo dc. 2. B trng B Giáo dc và ào to, B trng B Lao ng - Thng binh và Xã hi, theo thm quyn, ban hành các vn bn qun lý nhà nc v kim nh cht lng giáo dc; quy nh iu kin thành lp, chc nng, nhim v và quyn hn ca các t chc kim nh cht lng giáo dc; quy nh chu k kim nh cht lng giáo dc tng cp hc và trình ào to; ch o kim nh cht lng giáo dc. iu 39. Các t chc qun lý và t chc kim nh cht lng giáo dc 1. Các t chc qun lý và t chc kim nh cht lng giáo dc gm: a) C quan qun lý kim nh cht lng giáo dc do nhà nc thành lp; b) T chc kim nh cht lng giáo dc c lp ca Nhà nc hoc do các t chc xã hi ngh nghip thành lp. 2. Các t chc kim nh cht lng giáo dc thc hin kim nh chng trình giáo dc, kim nh c s giáo dc theo các nguyên tc sau: a) c lp, khách quan, úng pháp lut; b) Trung thc, công khai, minh bch. iu 40. Kt qu kim nh chng trình và c s giáo dc 1. Kt qu kim nh chng trình giáo dc, kim nh c s giáo dc là cn c công nhn hoc không công nhn c s giáo dc, chng trình giáo dc t tiêu chun cht lng. Kt qu kim nh c công b công khai xã hi bit và giám sát. 2. C s giáo dc có quyn khiu ni, t cáo, khi kin vi c quan nhà nc có thm quyn v quyt nh, kt lun, hành vi ca t chc và cá nhân thc hin nhim v kim nh cht lng giáo dc khi có cn c cho là quyt nh, kt lun ó không úng, hành vi ó trái pháp lut. Chng VIII BO M IU KIN TÀI CHÍNH CHO GIÁO DC iu 41. Ngân sách nhà nc chi cho giáo dc Vic lp d toán, phân b và qun lý ngân sách nhà nc chi cho giáo dc c thc hin theo các nguyên tc quy nh ti iu 102 ca Lut Giáo dc. B trng B Giáo dc và ào to phi hp vi Th trng các B, ngành liên quan xây dng tiêu chun k thut ngành giáo dc làm cn c cho vic lp d toán, phân b và qun lý ngân sách nhà nc chi cho giáo dc. Hàng nm, B Giáo dc và ào to, B Lao ng - Thng binh và Xã hi phi hp vi B Tài chính, B K hoch và u t d toán, xây dng phng án phân b

24

và qun lý ngân sách nhà nc chi cho giáo dc theo quy nh ca pháp lut v ngân sách nhà nc. iu 42. Tín dng giáo dc, Qu khuyn hc, Qu bo tr giáo dc 1. Tín dng giáo dc là hot ng không vì mc ích li nhun ngi hc thuc gia ình có thu nhp thp c vay tin dùng vào vic hc tp, c hng u ãi v lãi sut và thi hn hoàn tr. Tín dng giáo dc do Ngân hàng Chính sách xã hi t chc và c thc hin theo quy nh ca pháp lut v tín dng i vi ngi nghèo và các i tng chính sách khác. 2. Qu khuyn hc, Qu bo tr giáo dc là các qu do t chc, cá nhân thành lp theo nguyên tc t nguyn, hot ng không vì mc ích li nhun nhm h tr, ng viên, khen thng, khuyn khích ngi hc, giúp v tài chính cho ngi hc, góp phn phát trin giáo dc.

Chng IX IU KHON THI HÀNH iu 43. Hiu lc thi hành Ngh nh này có hiu lc thi hành sau 15 ngày, k t ngày ng Công báo. Các quy nh trc ây trái vi Ngh nh này u bãi b. iu 44. Trách nhim thi hành Ngh nh 1. B trng B Giáo dc và ào to hng dn thi hành Ngh nh này. 2. Các B trng, Th trng c quan ngang B, Th trng c quan thuc Chính ph, Ch tch y ban nhân dân các tnh, thành ph trc thuc Trung ng và các c quan liên quan chu trách nhim thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Ni nhn: TH TNG (ã ký)

- Ban Bí th Trung ng ng; - Th tng, các Phó Th tng Chính ph; - Các B, c quan ngang B, c quan thuc CP; - HND, UBND các tnh, thành ph trc thuc Trung ng; - Vn phòng Trung ng và các Ban ca ng; - Vn phòng Ch tch nc; - Hi ng Dân tc và các y ban ca QH; - Vn phòng Quc hi; - Tòa án nhân dân ti cao; - Vin Kim sát nhân dân ti cao; - C quan Trung ng ca các oàn th; - Hc vin Hành chính quc gia; - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Website Chính ph, Ban iu hành 112,

Nguyn Tn Dng

25

Ngi phát ngôn ca Th tng Chính ph, các V, Cc, n v trc thuc, Công báo; - Lu: Vn th, KG (5b). A.

- Vn phòng Quc hi; - Tòa án nhân dân ti cao; - Vin Kim sát nhân dân ti cao; - C quan Trung ng ca các oàn th; - Hc vin Hành chính quc gia; - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Website Chính ph, Ban iu hành 112, Ngi phát ngôn ca Th tng Chính ph, các V, Cc, n v trc thuc, Công báo; - Lu: Vn th, KG (5b). A.

Information

Microsoft Word - ND75.2006.ND-CP.doc

25 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

239124