Read Microsoft Word - FACT SHEET VIRAL MENINGITIS 2006 - finalViet.doc text version

VIÊM MÀNG NÃO DO SIÊU VI (VÔ KHU N) T D KI N

Viêm màng não do siêu vi là gì? Viêm màng não do siêu vi th ng là m t c n b nh t nh t i v a ph i làm s ng màng bên trong não và c t s ng. Viêm màng não do siêu vi có th nghiêm tr ng, nh ng hi m khi gây t vong. Quý v có th b ti p xúc v i b nh viêm màng não do siêu vi nh th nào? a s các siêu vi này có th tìm th y trong phân c a nh ng ng i b nhi m b nh. Các siêu vi này có th lan truy n qua ti p xúc t tay lên mi ng khi ng i ta không r a tay c a h úng cách. Các siêu vi này c ng có th lan truy n d dàng trong vòng các em nh v n còn m c tã và khi ng i thay tã không r a tay c a h . Các lo i viêm màng não do siêu vi khác có th lan truy n khi ti p xúc v i ch t d ch c a ng hô h p phía trên, ng n b nh viêm nh n c b t, ho c ch t nhày trong m i. R a tay là cách t t nh t màng não do siêu vi. Các tri u ch ng c a b nh viêm màng não do siêu vi là gì? Các tri u ch ng thông th ng nh t c a b nh viêm màng não do siêu vi là nh c u, s t, c ng c , bu n nôn, ói m a, và nh y c m v i ánh sáng. N i tr! s sinh và các u nhi, các tri u ch ng khó nh"n bi t #c. Các tri u ch ng có th bao g m s t, om sòm, không ch u n và i b khó kh n. Các tri u ch ng c a b nh viêm màng não s$ không ph i m i ng i u gi ng nhau. N u quý v ho c ng i trong gia ình có các tri u ch ng này, xin n g p bác s% ngay. Bao lâu sau khi ti p xúc thì các tri u ch ng m i xu t hi n? Các tri u ch ng th ng xu t hi n trong vòng m t tu n sau khi b ti p xúc v i b nh viêm màng não do siêu vi. Viêm màng não do siêu vi c i u tr nh th nào? Không có cách i u tr c& th nào cho b nh viêm màng não do siêu vi. Tuy nhiên, ph n l n các b nh nhân s$ t' h i ph&c hoàn toàn. Các bác s% th ng ngh n(m ngh) trên gi ng, u ng th"t nhi u ch t l ng và dùng thu c làm h c n s t và nh c u. Ng i b b nh viêm màng não có hay lây không? M c dù các siêu vi có th d dàng lan truy n, c nguy b viêm màng não r t th p.

Ng i b b nh viêm màng não do siêu vi có nên b cô l p không? Cô l"p tuy t i không c n thi t. Vì a s các tr ng h#p là do siêu vi có th lan truy n qua phân, nh ng ng i #c ch*n oán là m+c b nh viêm màng não do siêu vi nên #c ch) d n r a tay s ch hoàn toàn sau khi dùng nhà v sinh. Tôi có th l y thêm thông tin v b nh viêm màng não do siêu vi www.cdc.gov www.dshs.state.tx.us âu?

Ngu n thông tin Các Trung Tâm Ki m Soát và Phòng Ng a B nh T"t (Centers for Disease Control and Prevention - CDC)

Information

Microsoft Word - FACT SHEET VIRAL MENINGITIS 2006 - finalViet.doc

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

239494