Read POZIV-2010.cdr text version

HRVATSKO DRUSTVO BILJNE ZASTITE i AGRONOMSKI FAKULTET SVEUÈILISTA U ZAGREBU pozivaju Vas na

54.

SEMINAR BILJNE ZASTITE

09. - 12. veljaèe 2010.

Opatija Grand Hotel "4 opatijska cvijeta"

HDBZ

HRVATSKO DRUSTVO BILJNE ZASTITE CROATIAN PLANT PROTECTION SOCIETY

Organizacijski odbor HDBZ 54. seminara, 09.-12. veljaèe 2010. Opatija

prof. dr. sc. Jasminka Igrc Barèiæ - predsjednica prof. dr. sc. Milan Glavas - dopredsjednik prof. dr. sc. Renata Bazok - tajnica prof. dr. sc. Bogdan Cvjetkoviæ prof. dr. sc. Emilija Raspudiæ dr. sc. Darka Hamel dr. sc. Miro Kataliniæ mr. sc. Lada Bièak Josipa Urbanèiæ, dipl. ing. Natalija Galzina, dipl. ing. Nikola Ettinger, dipl. ing. Marijan Juran, dipl. ing. Ljiljana Zabica, dipl. ing. Organizatori 54. seminara su Hrvatsko drustvo biljne zastite i Agronomski fakultet Sveuèilista u Zagrebu Pokrovitelj: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

I dan UTORAK, 09. veljaèe 2010.

10.00 ­ 14.00 prijem i akreditacije sudionika seminara Kongresni centar hotela ,,4 opatijska cvijeta"

OTVARANJE 54. SEMINARA BILJNE ZASTITE

Dvorana ORHIDEJA ,, 4 opatijska cvijeta" 15.00 Himna Republike Hrvatske Pozdravna rijeè organizatora ­ predsjednica HDBZ prof. dr. sc. Jasminka Igrc Barèiæ Pozdravi uzvanika Podjela nagrada i priznanja Nasi novi magistri i doktori znanosti 16.30 - 17.00 Odmor Koktel za sve uèesnike Seminara Hotel ,,4 opatijska cvijeta" 17.00 Okrugli stol: Zbrinjavanje ambalaznog otpada sredstava za zastitu bilja ­ gdje smo bili i gdje smo danas ? Moderator: dr. sc. Zlatko Èernjul

II dan SRIJEDA, 10. veljaèe 2010. DVORANA ORHIDEJA

PRIJEPODNE SEKCIJA HERBOLOGIJA

Voditelj sekcije: doc. dr. sc. Klara Bariæ Radno predsjednistvo: Klara Bariæ, Nenad Novak, Natalija Galzina 9.00 9.15 9.25 9.35 9.45 T. Nikoliæ: Invazivne svojte vaskularne flore Hrvatske i Flora Croatica baza podataka N. Novak, V. Lodeta: Velika zlatnica ­ alohtona korovna vrsta u Hrvatskoj V. Lodeta, N. Novak: Japanski podvornik ­ alohtona invazivna vrsta u Hrvatskoj Natalija Galzina, Z. Flegar, Z. Ostojiæ, V. Lodeta: Dinamika sirenja ambrozije od 1969. do 2009. godine Jasenka Æosiæ, Karolina Vrandeèiæ: Znaèajne patogene gljive izolirane s velikog èièka i krpaste èesljugovine

9.55 ­ 10.15 10.15 ­ 10.45 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00

Rasprava Odmor

A. Simonèiè: Uporaba herbicida u Sloveniji i njihov utjecaj na okolis Marijana Ivanek-Martinèiæ, Z. Ostojiæ, Klara Bariæ: Vaznost poznavanja kritiènog razdoblja zakorovljenosti za suzbijanje korova Z. Ostojiæ, M. Gorsiæ: Moguænosti kemijskog suzbijanja korova u rajèici Maja Sæepanoviæ, Klara Bariæ: Utjecaj razvojnog stadija korovnih trava na uèinak post-emergence graminicida M. Gorsiæ, Natalija Galzina: Novi herbicidi za suzbijanje korova u kukuruzu Rasprava

II dan SRIJEDA, 10. veljaèe 2010. DVORANA ORHIDEJA

POSLIJEPODNE SEKCIJA INDUSTRIJA

Radno predsjednistvo: Zvonimir Ostojiæ, Romano Oresiæ, Nikola Ettinger 15.00 Dunja Jindra-Èupiæ, Dijana Horvat: Oèuvanje zdravstvenog stanja psenice i primjena fungicidnih pripravaka u vegetaciji I. Maloviæ, S. Jelovèan: Syngentina rjesenja u borbi protiv aktualnih bolesti zitarica, s naglaskom na ramularijsku pjegavost lista D. Simiæ: Zastita imidazolin tolerantnog suncokreta od korova u 2009. godini Marija Horvat, S. Ðuzel: Al-fosetil osnova fungicidne palete u vinovoj lozi i povræu Natasa Muzeviæ, I. Gomezelj: Iskustva u zastiti povræa i vinove loze pripravcima tvrtke Agrochem Maks Odmor L. Borsos: EQUATION PRO ­ iskustva i rezultati iz zemalja europske unije D. Toliæ, J. Kis: Rastuæi problem crne pjegavosti vinove loze i Syngentina iskustva u suzbijanju P. Soda: TERCEL ­ novi kombinirani fungicid za suzbijanje bolesti jabuke B. Puskar: Mjesto i uloga ZIRAMA 76 WG u suzbijanju kovrèavosti lista breskve B. Madiæ: TOTAL BIO ­ ekoloski prihvatljiv herbicid u poljoprivredi i sumarstvu BASF: promotivni film Rasprava 18.00 Godisnja skupstina HDBZ

II dan SRIJEDA, 10. veljaèe 2010. DVORANA MIMOZA

PRIJEPODNE SUMARSKA SEKCIJA

Voditelj sekcije: prof. dr. sc. Milan Glavas Radno predsjednistvo: Milan Pernek, Marko Vucelja, Gabrijela Seletkoviæ 9.00 9.15 9.30 9.45 10.00 10.15 10.30 M. Harapin: Trideset godina (1978. ­ 2008.) sumarske dijagnozno prognozne sluzbe u Hrvatskoj Gabrijela Seletkoviæ, Terezija Bosnjak: Aktualna problematika uporabe sredstava za zastitu bilja u sumarstvu B. Bradiæ: Suzbijanje skakavaca na podruèju USP Bjelovar od 1945. do 2000. godine Dinka Matoseviæ: Pregled invazivnih uzroènika bolesti i stetnika na drveæu u Hrvatskoj D. Jurc: Novo uneseni uzroènici bolesti prijete sumama I. Grginèiæ, Vesna Rukavina, Dorica Matesiæ: Uporaba GIS-a i GIPS-a pri utvrðivanju opozarene povrsine i obraèun steta J. Jaksa: Atlas protupozarnih objekata u Sloveniji Odmor

10.45 ­ 11.15 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15

Marija Kolsek: Provoðenje posebnih nadzora u Sloveniji s naglaskom na kestenove siskarice i borove nematode N. Ogris: Elektronski sustav za zastitu suma Slovenije: osnove za prognozu pojavljivanja bolesti i stetnika sumskog drveæa M. Dautbasiæ, T. Trestiæ, O. Mujezinoviæ, M. Bajriæ, N. Alispahiæ: Istrazivanje borovog èetnjaka u Bosni i Hercegovini K. Araè: Pojava i suzbijanje zlatokraja na podruèju USP Koprivnica J. Margaletiæ, M. Vucelja, Linda Bjedov: Prijedlog hitnih mjera zastite od sitnih glodavaca Rasprava

12.30 ­ 13.00

III dan ÈETVRTAK, 11. veljaèe 2010. DVORANA MIMOZA

PRIJEPODNE SUMARSKA SEKCIJA Radno predsjednistvo: Danko Diminiæ, Mandica Dasoviæ, Goran Videc 9.00 9.15 9.30 9.45 10.00 Z. Kauzlariæ: Zarazenost jele imelom u sumama Gorskog Kotara M. Franjeviæ, B. Hrasovec: Neoclytus acuminatus ­ pridoslica iz Sjeverne Amerike napala kopriviæ u Novom Vinodolskom Lea Bariæ, D. Diminiæ: Prvi nalaz patogene gljive Chalara fraxinea na bijelom jasenu u Gorskom Kotaru T. Huptman: Naglo propadanje jasena uzrokovano gljivom Chalara fraxinea Sanja Novak Agbaba: Gibberella circinata ­ uzroènik karantenske bolesti borova Odmor

10.15 ­ 10.45 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45

M. Pernek, N. Lackoviæ: Moguænost primjene entomopatogene gljive Beauveria bassiana za suzbijanje jasenove pipe I. Stamfar: Prostorni prikaz susenja hrasta luznjaka u Gospodarskoj jedinici ,,Kljuèevi" B. Lioviæ, M. Sprisiæ: Moguænost primjene biorazgradivih stitnika u obnovi suma M. Glavas, D. Stosiæ, N. Srpak, M. Tonkoviæ: Sanacija bukovih sastojina u Gospodarskoj jedinici ,,Radosiæ" napadnutih gljivom Nectria ditissima G. Metroci, Andreja Repe, D. Borovèak, Maja Jurc: Prenamnozenje smrekovih potkornjaka u Sloveniji u razdoblju od 2002. do 2008. godine Rasprava

12.00 ­ 12.30

III dan ­ ÈETVRTAK, 11. veljaèe 2010. DVORANA ORHIDEJA

PRIJEPODNE SEKCIJA ENTOMOLOGIJA

Voditelj sekcije: prof. dr. sc. Renata Bazok Radno predsjednistvo: Emilija Raspudiæ, Mario Bjelis, Dinka Grubisiæ 8.30 8.35 8.45 9.00 9.10 9.25 9.40 9.45 9.55 Bozena Bariæ: Grapholita lobarzewski savijaè kozice ploda jabuke Vesna Tomasi, K. Dugaliæ, Z. Budinsæak: Masovna pojava jabuène staklokrilke u nasadima jabuke u Baranji M. Bjelis, J. Miklavc, G. Seljak, D. Raduniæ: Ocjena vrijednosti atraktanata za detekciju, monitoring i suzbijanje sjevernoamerièke tresnjine muhe T. Validziæ, Marija Iveziæ, Emilija Raspudiæ, Mirjana Brmez, Ivana Majiæ: Suzbijanje lièinki kruskine ose srèikarice M. Bjelis, P. Buliæ, Visnja Ljubetiæ, V. Markotiæ, R. CarosoPereira: Uvoðenje SIT tehnike u pilot program suzbijanja sredozemne voæne muhe u dolini Neretve M. Kataliniæ, Sonja Kaèiæ, Elda Vitanoviæ: Problemi u zastiti cvjeæarskih kultura u zatvorenom prostoru Tanja Gotlin Èuljak, Dinka Grubisiæ, I. Juran: Tuta absoluta ­ stetnik koji prijeti Hrvatskoj Dinka Grubisiæ, Tanja Gotlin Èuljak, Ana Lopariæ, Tina Hamel: primjena parazitskih nematoda u suzbijanju puzeva na salati M. Skaljac, Katja Zaniæ, M. Ghanim, L. Buæan: Bakterijski simbionti duhanovog i staklenièkog stitastog moljca u Hrvatskoj Rasprava Odmor

10.10 ­ 10.30 10.30 ­ 11.00 11.00 11.15 11.30 11.45

12.00 12.15

Renata Bazok, Bogdan Cvjetkoviæ, Jasminka Igrc Barèiæ: Sto zastiti bilja i hrvatskoj poljoprivredi donosi ,,Pravilnik o dobroj istrazivaèkoj praksi" T. Kos, Zeljkica Ostrkapa Meðureèan, Renata Bazok, T. Markovica: Temeljni èimbenici uspjesnog prijenosa znanja od znanosti do proizvoðaèa Renata Bazok, Antonela Kozina, Maja Èaèija, Darija Lemiæ, T. Kos: Seksualni feromoni u ratarstvu ­ èime raspolazemo i kako ih koristiti? Marijana Ivanek-Martinèiæ, Marcela Andreata Koren, Zvjezdana Augustinoviæ, Vesna Samobor, Renata Erhatiæ: Intenzitet zaraze kukuruza kukuruznim moljcem na demonstracijskom pokusu u Krizevcima u 2008. i 2009. Tanja Gotlin Èuljak, I. Juran, Dinka Grubisiæ, Suzana Slovic, S. Jelovèan: Proljetne pipe ­ vazni stetnici uljane repice Ivana Majiæ, Marija Iveziæ, Emilija Raspudiæ, Marija Vratariæ, Aleksandra Sudariæ, Mirjana Brmez, Ankica Sarajliæ, Maja Matosa: Pojava stjenica na soji na podruèju Osijeka Rasprava

12.25 ­ 13.00

III dan ÈETVRTAK, 11. veljaèe 2010. DVORANA ORHIDEJA

POSLIJEPODNE SEKCIJA FITOPATOLOGIJA

Voditelj sekcije: prof. dr. sc. Bogdan Cvjetkoviæ Radno predsjednistvo: Drazenka Jurkoviæ, Edyta Ðermiæ, Milorad Subiæ 15.00 15.15 D. Iviæ, S. Jelovèan, M. Pospisil, B. Cvjetkoviæ: Osvrt na bolesti uljane repice u Hrvatskoj tijekom 2008/2009 T. Duvnjak, A. Mijiæ, L. Ðurièin, A. Sudariæ, M. Krizmaniæ, I. Lioviæ, M. Bilandziæ: Utjecaj mikrobioloskog poboljsivaèa tla (,,Trifender") na osjetljivost hibrida suncokreta prema bolestima Drazenka Jurkoviæ, Jasenka Æosiæ, Karolina Vrandeèiæ: Bolesti mrkve u Baranji M. Subiæ, B. Cvjetkoviæ: Moguænosti prognoze i suzbijanja palezi lisæa mrkve u Meðimurju Ivana Krizanac, Jelena Plavec, Edyta Ðermiæ: Uzroènik smeðe trulezi gomolja krumpira u konzumnom krumpiru iz uvoza D. Jelkoviæ, I. Buturac, N. Suljaga: Bolesti gomolja krumpira ­ sve veæi problem u proizvodnji i skladistenju Rasprava Odmor

15.25 15.35 15.45 15.55

16.05 ­ 16.25 16.25 ­ 16.55 16.55 17.05 17.15 17.30 17.45

J. Kaliterna, T. Milièeviæ, B. Cvjetkoviæ: Uvid u stanje meðu populacijama Phomopsis spp. na autohtonim sortama vinove loze Karolina Vrandeèiæ, Jasenka Æosiæ: Phomopsis vrste na vinovoj lozi u istoènoj Hrvatskoj M. Subiæ: Ogranièenja pri suzbijanju uzroènika bolesti u cvatnji jabuka D. Iviæ, M. Iliæ-Buljan, T. Milièeviæ, B. Cvjetkoviæ: Znaèenje gljive Colletotrichum acutatum novog patogena u Hrvatskoj Rasprava

ZATVARANJE 54. SEMINARA BILJNE ZASTITE

20.00 SVEÈANA VEÈERA Kristalna dvorana hotela Kvarner

SPONZORI 54. SEMINARA BILJNE ZASTITE

The Chemical Company

BO PROM

ZAGREB, Tuèanova 21

d.o.o.

SPONZORI 54. SEMINARA BILJNE ZASTITE

H IN RC V E A T T S A K R ZJV AP U PR , OR LIE OD HS RE AL NO U I

Sve rezervacije smjestaja u hotelima pod povlastenim uvjetima, obavljaju se iskljuèivo posredstvom tehnièkog organizatora Infomart d.o.o. Kako bi sve materijale pripremili toèno i na vrijeme, molimo Vas da popunjeni Obrazac za prijavu i hotelsku rezervaciju posaljete na adresu: Infomart d.o.o., P.P. 33, 44000 Sisak ili telefax 044/522-167, 522-110 ili e-mail: [email protected] najkasnije do 8. sijeènja 2010.godine.

54.

SEMINAR BILJNE ZASTITE

Information

POZIV-2010.cdr

12 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

312811