Read untitled text version

FIRFOTMODELLEN Kartleggingsverktøy

til hjelp i daglig arbeid og samarbeid når vi er bekymret

Psykiske vansker hos barn

og

ungdom

Samarbeidspartnere: familien · helsestasjon/skolehelsetjeneste · fastlegen barnehagen · skolen · PPT · barneverntjenesten · sosialkontoret psykiatrisk tjeneste · fysio-ergoterapitjenester · fritid · SFO

Modellen er utviklet av Hilchen Sommerschild, Professor emeritar, spesialist i barne og ungdompsykiatri. Dette kartleggingsvertøyet er utarbeidet av Ida Garløv, spesialist i barne og ungdomspsykiatri, i samarbeid med en tverrfaglig gruppe i Sandnes kommune med økonomisk støtte Regionsenteret for barn og unges psykiske helse, Helse Vest. Stiftelsen Psykiarisk Opplysning

1. fot: S for SYMPTOMER

Symptomer er de tegnene som i utgangspunktet gjør at vi er bekymret: Atferdsvansker, følelsesmessige vansker, kroppslige fenomener, forsinket utvikling. Hvilke(t) symptom ?

_______________________________________________________________________________________________ Start, varighet, vedvarende eller skiftende ? _______________________________________________________________________________________________ Konsekvenser i dagliglivet ?

_______________________________________________________________________________________________ Viser symptomene seg på en eller flere "arenaer"? (Skole/barnehage, hjemme, fritid) _______________________________________________________________________________________________ Flere symptomer ? _______________________________________________________________________________________________ Tidligere symptomer som er forsvunnet ? _______________________________________________________________________________________________ Varselsymptomer ? _______________________________________________________________________________________________

S

(Hvis ett eller flere varselsymptomer foreligger: vær særlig på vakt!) Alvorlige konsentrasjonsvansker Gjennomgående hyperaktivitet/uro Oppmerksomhetssøkende atferd Dårlig forhold til jevnaldrene generelt? Uttalt tristhet /tilbaketrekning Mistanke om psykose? Mistanke om rus? Konklusjon (husk ressurser/beskyttelsesfaktorer):

_______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________

2. fot: U for UTVIKLING

Er barnet/ den unge normalt utviklet, forsinket utviklet eller er der tvil ? Utvikling i forhold til: Motorikk

_______________________________________________________________________________________________ Språk

_______________________________________________________________________________________________ Sosiale evner

_______________________________________________________________________________________________ Lek _______________________________________________________________________________________________ Kognitive ferdigheter/ skoleprestasjoner _______________________________________________________________________________________________ Utviklingsnivå nå? _______________________________________________________________________________________________ Tidligere forsinkelser som er tatt igjen ? _______________________________________________________________________________________________

U

Konklusjon (husk ressurser/beskyttelsesfaktorer): Er utviklingen forsinket på ett område ? Er utviklingen forsinket på flere områder ? Er utviklingen forsinket på alle områder eller de fleste ? Er den sosiale utviklingen så forsinket at det i seg selv tilsier alvorlig bekymring ? Har barnet/ den unge gode kunnskaper eller evner som kan være til hjelp og beskyttelse? _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________

3. fot: P for PERSONLIGE EGENSKAPER

Her er vi opptatt av egenskaper ved personen (Kontaktevne, selvbilde og problemløsningsevne) Egenskapene kan beskytte hvis de er godt utviklet og representerer risiko hvis de er svake. Kontaktevne Kontaktevne er evne til å inngå nære og forpliktende relasjoner til andre mennesker over tid. Relasjon til voksne (Tilknytning til foreldre, familie, venner) _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ andre barn eller unge (Bestevenn, stabile vennskap, venner på samme alder?) ______________________________________________________________________________________

P

Selvbilde Gir barnet/ den unge, direkte eller indirekte uttrykk for at selvbildet er negativt ? _______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ Kan et positivt selvbilde være en beskyttelse for dette barnet? _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________

Problemløsningsevne Evne til å uttrykke sorger og gleder/bearbeide opplevelser i lek eller samtale med andre Lek Favorittlek? Omsetter barnet sitt indre i lek ? Rollelek/ fantasilek ? Redskap for å uttrykke eller bearbeide tanker og følelser ? Stereotyp eller variert lek/ evt fiksert til ett tema ? Samtale Er samtale med jevnaldrende eller voksne et redskap for at barnet kan bearbeide aktuelle tema og konflikter? Konklusjon (husk ressurser/beskyttelsesfaktorer):

_______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________

4. fot: O for OPPVEKSTMILJØ

Hjem Hvem bor i samme hus: voksne andre barn Andre forhold v familien Barnets/ den unges rolle i familien Livshendelser/ hendelser i familien (brudd eller tap?) Foreldres og søskens helse Sosiale forhold

_______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Skole /barnehage Trivsel Forhold til jevnaldrende Forhold til voksne/ lærere Forhold til oppgaver/ fag Mistanke om at barnet/ den unge er offer for mobbing ? plager andre ? _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Fritid Omgang med jevnaldrende Viktige andre Fritidsaktiviteter, hobbyer, faste aktiviteter

O

_______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________

Konklusjon (husk ressurser/beskyttelsesfaktorer):

_______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________

Oppsummering/ konklusjon

· Hva er dere mest bekymret for i forhold til dette barnet / denne ungdommen ? _______________________________________________________________________________________________ · Andre bekymringer ? _______________________________________________________________________________________________ · Beskyttelsesfaktorer/ressurser ? _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ · Er særlige tiltak satt i verk ? · Hvilke personer/ instanser er inne med tiltak ? _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ · Er det utarbeidet IOP, tiltaksplan eller individuell plan ? · Er det organisert ansvarsgruppe ? Evt ansvarlig: Evt koordinator:

_______________________________________________________________________________________________ · Effekt av tiltak ? _______________________________________________________________________________________________ · Er der behov for iverksetting av andre tiltak lokalt? _______________________________________________________________________________________________ · Ønsker familien at flere tiltak eller videre undersøkelser blir satt i verk ? Foreldrene Barnet/den unge _______________________________________________________________________________________________ · Bør videre undersøkelse iverksettes, evt hvilke forhold ? Fastlegen PPT Barnevern Familievernkontor _______________________________________________________________________________________________ Kompetansesenter BUP Barnelege Habilitering _______________________________________________________________________________________________ Behov for evaluering, evt når ? _______________________________________________________________________________________________ Hvem har ansvar for at arbeidet koordineres videre ? _______________________________________________________________________________________________

Barnets navn .....................................................................................................Fødselsdato.........................

Adresse............................................................................................................................................................

Hvem bor barnet hos? ...................................................................................................................................

Foresattes ........................................................................................................................................................

Navn.................................................................................................................................................................

Adresse............................................................................................................................................................

Skole/barnehage: ............................................................................................................................................

Koordinator i arbeidet, navn, instans: ..........................................................................................................

Andre som har vært involvert: ......................................................................................................................

Samtykke til samarbeid omkring barnets vansker mellom (nevn de ulike instansene) ..........................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... (Forsattes underskrift)

UNNTATT OFFENTLIGHET (i ufylt tilstand)

Råd ved bruk av firfotmodellen:

· Bruk heftene i litteraturlisten nedenfor aktivt · Gå igjennom hele modellen, fot for fot ! · Beskriv problemer / symptomer og ressurser / beskyttelse. · Ikke tenk (for mye) på hva som kan være årsaken til vanskene, prøv å beskrive ! · Prøv å konkludere til sist (fyll ut oppsummeringsarket bakerst) !

Litteratur:

Ida Garløv

Psykiske lidelser og psykiske vansker hos barn og ungdom

Et informasjonshefte for fastleger og andre i kommunehelsetjenesten

Ida Garløv (2004) "Psykiske lidelser og psykiske vansker hos barn og ungdom" Et informasjonshefte for fastleger og andre i kommunehelsetjenesten. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning. Stavanger

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

3.

utgave

Turid Borgen og Ida Garløv (2003) "En annen smerte. Psykiske vansker og psykiske lidelser hos barn og unge" Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning. Stavanger

I begge heftene gjennomgås firfotmodellen mer i detalj.

Annen aktuell litteratur: · Gjærum, B. Sommerschild, H (1998) Mestring som mulighet i møte med barn, ungdom, foreldre. TANO. Oslo · Grøholt, B. Sommerschild, H. Garløv, I. (2001) Lærebok i barnepsykiatri. TANO. Oslo. · Haugland, S. og Misvær, N. ( 2005) Håndbok for skolehelsetjenesten. · Snoek, JE. (2002) Ungdomspsykiatri. Universitetsforlaget Oslo

Utgiver: Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning, Breigt. 21, 4006 Stavanger. Telefon: 51 93 88 00, faks: 51 93 88 01. E-post: [email protected], nettside: www.psykopp.no Illustrasjoner: Per Dybvig. Trykk/layout: IMPRESS ISBN: 82-7786-181-8. Utgivelse: 2006 - revidert utgave Rettigheter: © Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning 2006. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar mm.

Information

untitled

8 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

896637