Read Microsoft Word - hakuopas2011.docx text version

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan hakuopas 2011 1 2 3 TUTKINNOT ..................................................................................... 1 KOULUTUSOHJELMAT .................................................................... 1 PÄÄVALINTA ALEMPAAN JA YLEMPÄÄN KORKEAKOULUTUTKINTOON ........................................................ 2 3.1 Aloituspaikkojen määrät ............................................................... 2 3.2 Hakukelpoisuus ............................................................................ 2 3.3 Hakeminen ................................................................................... 3 3.4 Valintakokeet ................................................................................ 5 3.5 Valinnat ja valintaperusteet .......................................................... 6 Matematiikka, fysikaaliset tieteet, kemia ja tilastotiede ......................... 7 Matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettajan koulutus ............... 11 Tietojenkäsittelytiede .......................................................................... 12 Geologia ............................................................................................. 15 Maantiede ........................................................................................... 18 3.6 Tulokset ja oikaisupyynnöt ......................................................... 20 3.7 Opiskelupaikan vastaanottaminen ............................................. 21 4 5 YHDEN KORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN OPISKELUPAIKAN SÄÄNTÖ .......................................................... 22 NEUVONTAA JA LISÄTIETOJA ...................................................... 23

Lisätietoa muista valinnoista: Erillisvalinnat: http://www.helsinki.fi/ml/valinnat/erillisvalinnat.html Maisteriohjelmat: http://www.helsinki.fi/ml/valinnat/maisteriohjelmat.html Kansainvälisten hakijoiden valinta: http://www.helsinki.fi/ml/valinnat/kansainvalisethakijat.html Syksyllä 2011 järjestetään lisäksi suoravalinta matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettajan koulutukseen sekä kemian koulutusohjelmaan.

1

TUTKINNOT

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voidaan suorittaa luonnontieteiden kandidaatin, filosofian maisterin, filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin tutkinto. Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto ja filosofian maisterin tutkinto ylempi korkeakoulututkinto. Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot ovat tieteellisiä jatkotutkintoja. Opiskelijalla voi olla tutkinnon suoritusoikeus samaan aikaan vain yhdessä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmassa tai maisteriohjelmassa. Jatkotutkinnon suoritusoikeus voi olla samaan aikaan vain yhdessä tiedekunnan pääaineessa. Päävalinnassa hyväksytylle hakijalle myönnetään sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeus. Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintoopiskelija voi opiskella tietyin edellytyksin myös muita aineita kaikissa Helsingin yliopiston tiedekunnissa ja muissa korkeakouluissa. Tarkempia tietoja saa kyseisten tiedekuntien ja korkeakoulujen opinto-oppaista. 2 KOULUTUSOHJELMAT

Opiskelija valitaan johonkin koulutusohjelmaan. Koulutusohjelmassa voi olla pääaineita ja niissä erikseen määrättyjä erikoistumislinjoja. Matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmat ovat: Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelma Fysiikan laitoksella on myös tutkijankoulutuslinja, johon valitaan vuosittain 20 opintonsa aloittavaa opiskelijaa opintomenestyksen perusteella. Linjalle voi hakea myöhemminkin. Linjalle valittujen opiskelijoiden edellytetään tähtäävän opinnoissaan tohtorin tutkintoon. Fysiikan laitos sitoutuu linjalle valittujen opiskelijoiden ohjaamiseen ja opintojen seurantaan ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien. Geologian koulutusohjelma Kemian koulutusohjelma Maantieteen koulutusohjelma Matematiikan koulutusohjelma Tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelma Tietojenkäsittelytieteen laitoksen tutkijalinjan opiskelijat tähtäävät usein tohtorin tutkintoon, mutta tutkijalinja tarjoaa väylän myös muihin haasteellisiin tietojenkäsittelyalan erityistehtäviin. Linjalle valitaan keväisin 5­10 opiskelijaa. Valinta perustuu opintomenestykseen ja haastatteluun. Linjan opiskelijoille tarjotaan tutkimussuuntautunutta opetusta ja harjoittelupaikkoja laitoksen tutkimusryhmissä.

1

Maisteriopintojen loppuvaiheessa osa opiskelijoista valikoituu tutkimusryhmiin tai tutkijakouluihin. Tilastotieteen koulutusohjelma 3 3.1 PÄÄVALINTA ALEMPAAN JA YLEMPÄÄN KORKEAKOULUTUTKINTOON Aloituspaikkojen määrät

Matematiikkaan, tilastotieteeseen, fysikaalisiin tieteisiin, kemiaan ja tietojenkäsittelytieteeseen valitaan matematiikan koulutusohjelmaan 180 opiskelijaa, tilastotieteen koulutusohjelmaan 25 opiskelijaa, tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelmaan 130 opiskelijaa, fysikaalisten tieteiden koulutusohjelmaan 150 opiskelijaa, kemian koulutusohjelmaan 125 opiskelijaa. Matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettajan koulutukseen valitaan matematiikan aineenopettajan koulutukseen 35 opiskelijaa, fysiikan aineenopettajan koulutukseen 25 opiskelijaa, kemian aineenopettajan koulutukseen 15 opiskelijaa. Geologian koulutusohjelmaan valitaan 26 opiskelijaa. Maantieteen koulutusohjelmaan valitaan 50­55 opiskelijaa, joista ruotsin kieltä taitavia vähintään 5 ja maantieteen olympialaisten Suomen joukkueeseen kuuluvia enintään 4 korkeakoulukelpoisuuden saavuttanutta. 3.2 Hakukelpoisuus

Päävalinnassa hakevien on oltava suomen tai ruotsin kielen taitoisia, sillä suurin osa opetuksesta annetaan suomen ja ruotsin kielellä. Opinto-oikeutta tiedekunnan päävalinnassa voivat hakea suomalaisen ylioppilastutkinnon tai vastaavat opinnot Pohjoismaissa suorittaneet International Baccalaureate - tai Reifeprüfung -tutkinnon suorittaneet Eurooppa-koulujen eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (European Baccalaureate, EB) suorittaneet AICE-tutkinnon (Cambridge Advanced International Certificate of Education) suorittaneet ammattikorkeakoulututkinnon, ammatillisen korkea-asteen tutkinnon, ammatillisen opistoasteen tutkinnon tai vähintään kolmivuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneet (hakukelpoisuuden osoittavan tutkinnon tulee olla suoritettuna 2.8.2011 mennessä) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai

2

niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittaneet (hakukelpoisuuden osoittavan tutkinnon tulee olla suoritettuna 2.8.2011 mennessä) suomen tai ruotsin kielen taitoiset hakijat, jotka ovat saavuttaneet kelpoisuuden alempaan korkeakoulututkintoon ulkomailla (lisätietoa: www.helsinki.fi/ml/valinnat/kelpoisuusulkomailla.html)

Ylioppilastutkinnon hakuvuoden keväällä suorittaneet ovat hakukelpoisia kyseisen vuoden päävalinnassa. Tutkinnon tulee valmistua 6.6.2011 mennessä. Matematiikan, fysikaalisten tieteiden, kemian ja tilastotieteen koulutusohjelmien suora- ja todistusvalintaa varten ylioppilastiedot siirretään valintajärjestelmään toukokuun lopussa. Suora- tai todistusvalinnassa hyväksyttävien tutkinnon täytyy olla tällöin valmis. Luonnontieteellisen tai teknillistieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet tai 2.8.2011 mennessä suorittavat voivat hakea tutkinnonsuoritusoikeutta matematiikan, fysikaalisten tieteiden, kemian ja tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelmaan vain erillisvalinnassa. Proviisorin tutkinnon suorittaneet tai 2.8.2011 mennessä suorittavat voivat hakea tutkinnonsuoritusoikeutta kemian koulutusohjelmaan vain erillisvalinnassa (lisätietoja puh. 191 50064). Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton (MAOL) järjestämien kansallisten lukion avoimen sarjan matematiikan, fysiikan, kemian tai tietotekniikan kilpailuissa kymmenen parhaan joukkoon sijoittuneet ovat oikeutettuja matematiikan, fysikaalisten tieteiden, kemian tai tietojenkäsittelytieteen opiskelupaikkaan sen mukaan, missä aineessa ovat kilpailleet. Hakija, joka on sijoittunut MAOL:n järjestämässä matematiikan kilpailussa kymmenen parhaan joukkoon, on oikeutettu tilastotieteen opiskelupaikkaan. Tutkinnon suoritusoikeutta on haettava erillisvalinnassa. Opiskelupaikka vahvistetaan, kun hakija saavuttaa korkeakoulukelpoisuuden. Avoimen yliopiston opintojen perusteella voi hakea tutkinnon suoritusoikeutta vain erillisvalinnassa. Lisätietoa erillisvalinnasta: http://www.helsinki.fi/ml/valinnat/erillisvalinnat.html Erityisjärjestelyjä tarvitseva hakija Erityisjärjestelyjä tarvitseva hakija hakee tutkinnon suoritusoikeutta samoin kuin muutkin hakijat. Hakijoiden yhdenvertaisuus valintaprosessissa turvataan tarvittaessa eritysjärjestelyiden avulla (kts. kohta eritysjärjestelyt valintakokeessa). 3.3 Hakeminen

Hakuajat Hakuaika kaikkiin koulutusohjelmiin alkaa 7.3.2011 ja päättyy 12.4.2011 klo 16.15. Hakulomakkeet Helsingin yliopistoon haetaan yliopistojen yhteisen sähköisen hakujärjestelmän kautta osoitteessa www.yliopistohaku.fi. Järjestelmässä voi mm. etsiä tietoa

3

suomalaisten yliopistojen koulutustarjonnasta sekä täyttää ja lähettää hakemuksen. Kaikkien yliopistojen hakukohteisiin haetaan samalla hakulomakkeella. Yliopistojen yhteishaussa voi hakea korkeintaan yhdeksään (9) hakukohteeseen. Tämän lisäksi hakukohteita on voitu rajata tiedekunnan sisällä tai yliopistojen välillä esim. yhteisvalinnoissa. Sähköinen hakulomake rajaa hakukohteet hakijan valintojen mukaan. Sähköinen hakeminen ei vaadi rekisteröitymistä sähköisen hakujärjestelmän hakijapalveluun. Rekisteröitymällä voi käyttää hyväkseen myös järjestelmän muita palveluita. Järjestelmän hakijapalveluissa pystyy esimerkiksi muokkaamaan hakemusta, tarkistamaan valintojen tuloksia ja ottamaan opiskelupaikan vastaan. Hakulomake kannattaa täyttää hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä, koska lomakkeen täyttämiseen voi mennä paljonkin aikaa, jos samalla tutustuu hakukohteisiin. Järjestelmä ohjaa lomakkeen täyttämisessä ja antaa tietoa hakemisesta. Hakijan täytettyä ja lähetettyä hakemuksen järjestelmä kertoo tarvitseeko hakijan lähettää myös liitteitä. Hakija saa myös kuittauksen hakemuksen tallentumisesta järjestelmään, jos on ilmoittanut hakemuksessa sähköpostiosoitteensa. Jos hakija ei pysty täyttämään hakulomaketta sähköisesti, paperisen hakulomakkeen voi tilata opetushallituksen yliopistohaun neuvontapalvelusta puh. 020 690 696. Lomaketta tilatessaan hakijan tulee ilmoittaa mihin hakukohteisiin hän on hakemassa sekä postiosoite, johon hakulomake toimitetaan. Paperiset hakemukset on palautettava osoitteeseen Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki viimeistään 12.4.2011 klo 16.15. Kirje kannattaa postittaa kirjattuna. Myös postitse saapuvien hakemusten on oltava perillä määräaikaan mennessä. Viimeisen hakupäivän postileiman päiväys ei riitä. Määräajan jälkeen saapuvia hakemuksia ei oteta huomioon. Opetushallituksen yliopistohaun neuvontapalvelu palvelee hakijoita kaikkina hakuaikoina arkisin (klo 9­15) yleisissä nettihakuun liittyvissä kysymyksissä. Yhteishaun aikana (7.3.­12.4.2011) yliopistohaun neuvontapalvelu auttaa lisäksi myös yhteishakuun liittyvissä kysymyksissä. Puutteellisesti täytetty hakulomake voi johtaa siihen, että hakemusta ei käsitellä tai hakija ei saa opinto-oikeutta matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan. Hakemuksen liitteet Hakemuksiin ei liitetä todistuksia tai muita liitteitä seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta: Ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990 suorittanut liittää hakemukseensa kopion ylioppilastutkintotodistuksestaan. International Baccalaureate -, Reifeprüfung- tai eurooppalaisen ylioppilastutkinnon suorittanut liittää hakemukseensa kopion tutkintotodistuksestaan tai vuonna 2011 tutkintonsa suorittava opettajien tekemän ennakkoarvion tutkinnon arvosanoista.

4

Jos hakija on saanut matemaattis-luonnontieteelliseltä tiedekunnalta erivapauden osallistua pääsykokeisiin, on päätöksen jäljennös liitettävä hakemukseen. Ammattikorkeakoulututkinnon, ammatillisen korkea-asteen tutkinnon, ammatillisen opistoasteen tutkinnon, vähintään kolmivuotisen ammatillisen tutkinnon tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun tutkinnon suorittanut toimittaa kopion tutkintotodistuksestaan. Liitteet palautetaan Helsingin yliopiston hakijapalveluihin viimeistään 19.4.2011 klo 16.15 osoitteeseen Hakijapalvelut PL 3, 00014 Helsingin yliopisto (Käyntiosoite: Fabianinkatu 33, 2.krs). Hakijan tulee merkitä liitteeseen mihin hakukohteisiin hän on hakemassa. Tiedekuntaan hyväksyttyjen kaikki valintaan vaikuttavat todistukset tarkistetaan. Vääriä tietoja antaneet menettävät opinto-oikeutensa. Hakemustietojen muutokset Mahdollisia muutoksia hakulomakkeessa annettuihin hakukohdetietoihin voivat tehdä vain hakuaikana (7.3.­12.4.2011) sähköisen hakijapalvelun kautta järjestelmään rekisteröityneet käyttäjät osoitteessa www.yliopistohaku.fi. Jos hakija tekee muutoksia lomakkeeseen, hänen viimeksi antamansa tiedot jäävät voimaan. Yhteystietoja voi muuttaa läpi koko vuoden sähköisessä hakijapalvelussa osoitteessa www.yliopistohaku.fi. Yhteystietojen muutoksista lähtee ilmoitus yliopistoihin, joihin hakija on hakenut. Yhteystietojen muutoksesta voi ilmoittaa myös Helsingin yliopiston hakijapalveluihin puhelimitse (09) 191 24140 tai sähköpostitse [email protected] 3.4 Valintakokeet

Valintakoeajat, ks. tarkemmat ajat ja paikat kunkin koulutusohjelman valinnan kohdalta Valintakokeeseen osallistujille ei lähetetä erillistä kutsua, lukuun ottamatta matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettajan koulutuksen aineenopettajan valintakoetta. Kaikissa koetilaisuuksissa on esitettävä valokuvallinen henkilöllisyystodistus. Erityisjärjestelyt valintakokeessa Jos hakija tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa aisti- tai liikuntavamman tai jonkin sairauden takia, hänen on toimitettava erillinen hakulomake vaadittavine liitteineen matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opintotoimistoon (PL 44, Jyrängöntie 2, 00014 Helsingin yliopisto) viimeistään 12.4.2011. Hakulomake löytyy osoitteesta www.helsinki.fi/ml/valinnat/hakeminen.html. Lisätietoja asiasta saa tiedekunnan opintotoimistosta, puh. (09) 191 50066. Erityisjärjestelyjä tai lisäaikaa hakevan tulee liittää hakemukseensa erikoislääkärin lausunto tai muu siihen rinnastettava asiantuntijalausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyn tarve. Mikäli ylioppilastutkinnon suo5

rittamisesta on alle 5 vuotta, hakija voi esittää lautakunnan päätöksen erityisjärjestelyjen myöntämisestä hakemuksensa liitteenä. Tiedekunta voi myöntää keskivaikean tai vaikean lukihäiriön perusteella valintakokeeseen osallistujalle lisäaikaa enintään yhden tunnin. Lisäajan myöntämisestä päätettäessä noudatetaan ylioppilastutkintolautakunnan linjauksia, jotka löytyvät ylioppilastutkintolautakunnan kotisivuilta http://www.ylioppilastutkinto.fi. Hakijan on toimitettava tiedekuntaan ylioppilastutkintolautakunnan linjausten edellyttämät lausunnot lukihäiriöstään. Erityisjärjestelyjen myöntämisestä päättää valintalautakunta. Mitä kokeessa tulee olla mukana Hakijalla tulee olla valintakokeessa mukanaan kirjoitusvälineet sekä valokuvallinen virallinen henkilöllisyystodistus. Hakijan on valintakokeessa merkittävä vastauspaperiinsa täydellinen henkilötunnuksensa (syntymäaika ja tunnusosa). Matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen valintakokeissa ei saa olla mukana laskinta eikä matemaattisia taulukoita. Muissa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan valintakokeissa saa olla mukana laskin, joka sallitaan ylioppilastutkinnossa, ei kuitenkaan matemaattisia taulukoita eikä laskemiseen liittyviä ohjeistoja. Sähköiset viestintälaitteet on kielletty. Vilppi valintakokeessa Mikäli hakija syyllistyy valintakokeessa vilppiin, valintatilaisuuden valvoja voi välittömästi poistaa hakijan koetilaisuudesta ja koesuoritus hylätään. Jos vilppi havaitaan koetilaisuuden jälkeen, kokeen arvostelija voi hylätä kokeen. 3.5 Reaalikoe Reaalikoe uudistui kevään 2006 ylioppilastutkinnosta alkaen siten, että reaalikoe jaettiin yksittäisten reaaliaineiden kokeiksi. Tässä hakuoppaassa sanalla yleisreaali tarkoitetaan ennen kevättä 2006 kirjoitettua reaalikoetta. Sanalla ainereaali tarkoitetaan keväällä 2006 ja sen jälkeen kirjoitettuja reaaliaineiden kokeita. Jokaisen aineen valintaperusteissa on erikseen mainittu, miten suoritukset yleisreaalissa tai ainereaalissa vaikuttavat valintaan. Valinnat ja valintaperusteet

6

Matematiikka, fysikaaliset tieteet, kemia ja tilastotiede Hakeminen Matematiikan valintakoe on yhteinen pyrittäessä Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisiin tiedekuntiin, ItäSuomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan Joensuun kampukselle, Tampereen yliopiston informaatiotieteiden tiedekuntaan sekä Oulun yliopiston luonnontieteelliseen tiedekuntaan. Fysiikan valintakoe on yhteinen pyrittäessä Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisiin tiedekuntiin, ItäSuomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan Joensuun ja Kuopion kampukselle sekä Oulun yliopiston luonnontieteelliseen tiedekuntaan. Kemian valintakoe on yhteinen pyrittäessä Helsingin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisiin tiedekuntiin sekä Oulun yliopiston luonnontieteelliseen tiedekuntaan. Hakijan on valittava sähköisessä hakujärjestelmässä (www.yliopistohaku.fi) hakulomakkeelle kaikki ne yliopistot, joihin hakee. Hakija voi osallistua valintakokeeseen valitsemallaan paikkakunnalla. Hakijan valintakoe otetaan huomioon kaikkien niiden yhteistyössä mukana olevien tiedekuntien valinnoissa, joihin hän on hakenut. Vaikka valintakokeet ovat yhteiset, niin jokaisella yhteistyössä mukana olevalla tiedekunnalla on omat valintaperusteensa. Tarkemmat tiedot kunkin tiedekunnan valintaperusteista selviävät tiedekuntien omista vuoden 2011 hakuoppaista. Hakijan on asetettava hakulomakkeessa suosituimmuusjärjestykseen ne koulutusohjelmat (matematiikka, fysikaaliset tieteet, kemia, tilastotiede), joihin hakee. Järjestystä ei voi muuttaa eikä täydentää hakuajan päättymisen jälkeen. Opiskelemaan hyväksytty sijoitetaan hakulomakkeessa ilmoitetun suosituimmuusjärjestyksen mukaisesti siihen koulutusohjelmaan, jonka suora- tai todistusvalintaperusteet hän täyttää tai johon hänen valintakoepisteensä riittävät. Tilastotieteen valinta tehdään samoilla perusteilla kuin valinta matematiikan koulutusohjelmaan. Matematiikkaan, fysikaalisiin tieteisiin, kemiaan ja tilastotieteeseen hakevien hakuaika päättyy 12.4.2011 klo 16.15 riippumatta siitä, osallistuuko hakija valintakokeisiin. Valintaperusteet Opiskelijat valitaan ylioppilastututkinnon tai vastaavan suoritusten perusteella suoravalinnalla (a) ja todistusvalinnalla (b) sekä valintakokeen perusteella (c). Suoravalinnalla ja todistusvalinnalla hyväksytyille ilmoitetaan kirjeitse valinnan tuloksesta ennen valintakokeita. Suoravalinnalla ja todistusvalinnalla täytetään vähintään 80 % opiskelupaikoista. Jos suoravalittuja on niin paljon, että 80 % opiskelupaikoista täyttyy, todistusvalintaa ei käytetä. Loput opiskelupaikoista täytetään valintakokeen perusteella. Todistusvalinnassa hakijan on saavutettava

7

valintalautakunnan erikseen määräämä arvosanataso ylioppilastutkinnon kokeissa. Valintakokeen perusteella tapahtuvassa valinnassa hakijan on saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä. Opiskelijavalinnassa on käytössä ylivalinta eli opiskelijoita valitaan enemmän kuin on aloituspaikkoja. a) Suoravalinta Matematiikan koulutusohjelmaan hyväksytään suoravalinnalla kaikki hakijat, jotka ovat saaneet ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan kokeesta vähintään arvosanan eximia cum laude approbatur tai saaneet IB-tutkinnon HL-matematiikan kokeesta vähintään 6 pistettä tai saaneet RP-tutkinnon matematiikan kokeesta vähintään 10 pistettä tai saaneet EB-tutkinnon matematiikan kokeesta vähintään 8,5 pistettä. Tilastotieteen koulutusohjelmaan hyväksytään suoravalinnalla kaikki hakijat, jotka ovat saaneet ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan kokeesta vähintään arvosanan eximia cum laude approbatur tai saaneet IB-tutkinnon HL-matematiikan kokeesta vähintään 6 pistettä tai saaneet RP-tutkinnon matematiikan kokeesta vähintään 10 pistettä tai saaneet EB-tutkinnon matematiikan kokeesta vähintään 8,5 pistettä. Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelmaan hyväksytään suoravalinnalla kaikki hakijat, jotka ovat saaneet fysiikan ainereaalista vähintään arvosanan eximia cum laude approbatur tai saaneet IB-tutkinnon fysiikan kokeesta vähintään 6 pistettä tai saaneet RP-tutkinnon fysiikan kokeesta vähintään 10 pistettä tai saaneet EB-tutkinnon fysiikan kokeesta vähintään 8 pistettä. Kemian koulutusohjelmaan hyväksytään suoravalinnalla kaikki hakijat, jotka ovat saaneet kemian ainereaalista vähintään arvosanan eximia cum laude approbatur tai saaneet IB-tutkinnon kemian kokeesta vähintään 6 pistettä tai saaneet RP-tutkinnon kemian kokeesta vähintään 10 pistettä tai saaneet EB-tutkinnon kemian kokeesta vähintään 8 pistettä. b) Todistusvalinta Todistusvalinnassa valinta tapahtuu ylioppilastutkinnon tai vastaavan kokeiden suoritusten perusteella. Valinnassa huomioidaan kahden aineen suoritukset siten, että ensimmäisen osalta hakijan on täytettävä alla mainitut minimivaatimukset ja toisen osalta valintalautakunnan erikseen määräämä arvosana. Matematiikan koulutusohjelmaan hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on saanut - ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan kokeesta arvosanan magna cum laude approbatur tai - ylioppilastutkinnon lyhyen matematiikan kokeesta arvosanan laudatur tai IB-tutkinnon HL-matematiikan kokeesta vähintään 5 pistettä tai RP-tutkinnon matematiikan kokeesta vähintään 8 pistettä tai

8

-

EB-tutkinnon matematiikan kokeesta vähintään 7 pistettä.

Tilastotieteen koulutusohjelmaan hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on saanut - ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan kokeesta arvosanan magna cum laude approbatur tai - ylioppilastutkinnon lyhyen matematiikan kokeesta arvosanan laudatur tai IB-tutkinnon HL-matematiikan kokeesta vähintään 5 pistettä tai RP-tutkinnon matematiikan kokeesta vähintään 8 pistettä tai - EB-tutkinnon matematiikan kokeesta vähintään 7 pistettä. Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelmaan hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on saanut fysiikan ainereaalista arvosanan magna cum laude approbatur tai IB-tutkinnon fysiikan kokeesta vähintään 5 pistettä tai RP-tutkinnon fysiikan kokeesta vähintään 8 pistettä tai EB-tutkinnon fysiikan kokeesta vähintään 7 pistettä. Kemian koulutusohjelmaan hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on saanut - kemian ainereaalista arvosanan magna cum laude approbatur tai - IB-tutkinnon kemian kokeesta vähintään 5 pistettä tai - RP-tutkinnon kemian kokeesta vähintään 8 pistettä tai - EB-tutkinnon kemian kokeesta vähintään 7 pistettä. Todistusvalinnassa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ylioppilastutkinnon tai vastaavan kokeiden perusteella seuraavasti: Matematiikan ja tilastotieteen koulutusohjelmien todistusvalinnassa järjestys määräytyy ylioppilastutkinnon äidinkielen kokeen perusteella Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelman todistusvalinnassa järjestys määräytyy matematiikan kokeen perusteella Kemian koulutusohjelman todistusvalinnassa järjestys määräytyy matematiikan kokeen tai fysiikan ainereaalin kokeen perusteella (parempi näistä) Todistusvalinnassa hyväksyttävien on saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä arvosana yllämainituissa kokeissa. Ylioppilastutkinnon tai vastaavan kokeet rinnastetaan seuraavasti: Matematiikka Ylioppilastutkinto IBRPtutkinto tutkinto pitkä oppimäärä lyhyt oppimäärä HL SL laudatur 7 15-13 eximia cum laude 6 12-10 approbatur magna cum laude laudatur 5 7 9-8 approbatur cum laude approbatur eximia cum laude 4 6 7 approbatur lubenter approbatur magna cum laude 3 5 approbatur

EBtutkinto 10-9.5 9.45-8.5 8.45-7 6.95-6

9

Äidinkieli ja fysiikan ainereaali Ylioppilastutkinto laudatur eximia cum laude approbatur magna cum laude approbatur cum laude approbatur

IB-tutkinto 7 6 5 4

RP-tutkinto EB-tutkinto 15­13 10­9 12­10 8.95­8 9­8 7.95­7 7 6.95­6

c) Valinta kokeen perusteella Valintakokeeseen voivat osallistua vain ne hakijat, joita ei hyväksytä suoravalinnalla eikä todistusvalinnalla. Valintakokeeseen osallistuvat hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintakokeen perusteella. Valintakokeesta voi saada enintään 60 pistettä. Valintakokeen perusteella hyväksyttävien on saavutettava valintalautakunnan erikseen asettama vähimmäispistemäärä. Valintakokeet Helsingin yliopistoon hakeva voi osallistua suomen- tai ruotsinkieliseen matematiikan, fysiikan ja/tai kemian valintakokeeseen. Valintakokeet järjestetään seuraavasti: matematiikan valintakoe fysiikan valintakoe kemian valintakoe

ma 13.6.2011 ti 14.6.2011 ke 15.6.2011

klo 9­12 klo 9­12 klo 9­12

Valintakokeet pidetään yliopiston tiloissa Kumpulan kampuksella. Salijako on nähtävissä tiedekunnan www-sivuilla osoitteessa http://www.helsinki.fi/ml/valinnat/ sekä Physicumin (Gustaf Hällströmin katu 2) ala-aulassa koepäivää edeltävän arkipäivän aamusta klo 9 alkaen. Koepaikalle on syytä tulla hyvissä ajoin oman koesalinsa selvittämiseen ja sinne siirtymiseen kuluvan ajan vuoksi. Valintakoevaatimukset Valintakokeen tehtävät perustuvat matematiikassa lukion pitkään oppimäärään (vähintään 10 kurssia), fysiikassa lukion pakollisiin ja syventäviin kursseihin (vähintään 8 kurssia) ja kemiassa lukion pakollisiin ja syventäviin kursseihin (vähintään 5 kurssia). Tulokset Suoravalinnalla ja todistusvalinnalla hyväksyttäville ilmoitetaan valinnan tuloksesta keskiviikkona 8.6.2011. Valintakoevalinnan tulokset ilmoitetaan perjantaina 1.7.2011. Opiskelijavalinnan tulokset ovat nähtävissä Physicumin (Gustaf Hällströmin katu 2) ala-aulassa. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksesta kirjeitse.

10

Matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettajan koulutus Hakeminen Hakijan on asetettava aineenopettajan koulutuksen hakukohteet (matematiikka, fysiikka ja kemia) hakulomakkeessa suosituimmuusjärjestykseen. Opiskelemaan hyväksytty sijoitetaan ilmoitetun suosituimmuusjärjestyksen mukaisesti sen koulutusohjelman aineenopettajan koulutukseen, johon hänen pisteensä riittävät. Kunkin vaihtoehdon kohdalla pisteitä tarkastellaan erikseen. Aineenopettajan koulutukseen hyväksytty saa myös asianomaisen koulutusohjelman opintooikeuden. Aineenopettajan koulutukseen hakeva, joka osallistuu matematiikan, fysiikan ja/tai kemian valintakokeeseen muualla kuin Helsingissä voi suorittaa aineenopettajan valintakokeen vain Helsingin yliopistossa. Kielitaitovaatimukset Hakijat voivat hakea joko suomenkieliseen tai kaksikieliseen aineenopettajan koulutukseen. Suomenkieliseen koulutukseen hakevilla edellytetään olevan suomenkielinen koulusivistys tai muulla asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla osoitettu vähintään hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Kaksikieliseen aineenopettajankoulutukseen hakevilla edellytetään olevan ruotsinkielinen koulusivistys ja vähintään tyydyttävä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Mikäli hakijalla on muu kuin ruotsinkielinen koulusivistys, hänellä tulee olla jollain asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla osoitettu erinomainen ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Vähintään tyydyttävän suomen kielen taidon voi osoittaa ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanalla cum laude approbatur suoritetulla suomen kielen kokeella tai jollain asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla. Lisätietoja kielitaidon osoittamisesta saa tiedekunnan opintotoimistosta, puh. 191 50064 tai http://www.helsinki.fi/ml/valinnat/ainemfk.html Aineenhallinnan valintaperusteet Aineenhallinnan valintaperusteet ja valintakokeet ovat samat kuin ao. koulutusohjelmiin haettaessa. Aineenopettajan valintakoe Hakijat kutsutaan aineenopettajan valintakokeeseen ja heille lähetetään täytettäväksi taustatietolomake. Kokeet järjestetään 25.­26.5.2011 klo 8.00 alkaen. Kokeet pidetään yliopiston tiloissa Kumpulan kampuksella. Aineenopettajan valintakokeessa arviointilautakunta arvioi haastattelemalla hakijan motivoituneisuutta, vuorovaikutustaitoja ja suunnitelmien realistisuutta. Hakijoille jaetaan aineenopettajuuteen liittyvä teksti tutustuttavaksi n. 20 minuuttia ennen koetta. Haastattelu tapahtuu taustatietolomakkeen ja tekstin pohjalta. Aineenopettajan valintakokeeseen kutsutun on ilmoittauduttava koepaikalla kutsussa mainittuna aikana. Ilmoittautumatta jättäneiden koeaika annetaan toiselle hakijalle. Mahdolliset peruutukset on ilmoitettava kirjallisesti matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan opintotoimistoon. Mikäli hakija ei osallistu kokeeseen, häntä ei voida hyväksyä aineenopettajan koulutukseen tässä valinnassa.

11

Valinta Aineenopettajan koulutukseen hyväksyttyjen on täytettävä aineenhallinnan osalta samat vaatimukset kuin koulutusohjelmaan valittaessa. Suora-, todistus- ja valintakoevalinnassa valintalautakunnan määräämät vaatimukset saavuttavat hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen aineenopettajan valintakokeen perusteella. Tasapisteiden sattuessa järjestyksen määrää aineenhallinnan taso. Aineenopettajan valintakokeesta saa enintään 15 pistettä. Arviointilautakunnan kolmesta jäsenestä ainakin kahden täytyy puoltaa hakijan hyväksymistä, jotta hakija voi tulla valituksi aineenopettajan koulutukseen. Opiskelijavalinnassa on käytössä ylivalinta eli opiskelijoita valitaan enemmän kuin on aloituspaikkoja. Tulokset Opiskelijavalinnan tulokset ovat nähtävillä Physicumin (Gustaf Hällströmin katu 2) ala-aulassa perjantaina 1.7.2011. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksesta kirjeitse. Tietojenkäsittelytiede Hakeminen Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot järjestävät tietojenkäsittelytieteiden opiskelijavalinnan yhteisvalintana. Valintakoe on yhteinen ja järjestetään samanaikaisesti kaikissa mukana olevissa yliopistoissa. Yhteisvalinnassa voi hakea useaan yliopistoon, mutta hakija voi tulla valituksi vain yhteen tietojenkäsittelytieteen tai tietotekniikan koulutusohjelmaan. Yhteisvalinnan hakukohteita ovat Helsingin, Itä-Suomen (Joensuu ja Kuopio), Oulun, Tampereen ja Turun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmat sekä Jyväskylän yliopiston tietotekniikan pääaine. Yhteisvalinnassa voi hakea enintään neljään hakukohteeseen, jotka hakija asettaa hakulomakkeessa suosituimmuusjärjestykseen. Järjestystä ei voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen. Hyväksytty hakija ei voi jäädä jonottamaan suosituimmuusjärjestyksessä ylemmälle sijalle asettamaansa yliopistoon. Kukin yhteisvalintaan osallistuva yliopisto määrittelee itse pistelaskukaavansa ja hyväksymisrajansa. Tiedot muiden yliopistojen valintaperusteista ja koepaikoista saa yliopistojen hakuoppaista, www-sivuilta sekä yhteisvalinnan www-sivuilta (http://www.tkt-yhteisvalinta.fi). Jos hakija osallistuu valintakokeeseen, hänen tulee ilmoittaa hakulomakkeella, missä yliopistossa hän osallistuu. Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä. Suoravalinta Suoravalinnassa otetaan huomioon ne hakijat, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon, International Baccalaureate -tutkinnon, Reifeprüfung -tutkinnon tai eurooppalainen ylioppilastutkinnon; myös näihin tutkintoihin suoritetut ylioppilastut12

kinnon korotukset otetaan huomioon. Opiskelijoiksi hyväksytään suoraan kaikki hakijat, joilla on ylioppilastutkinnon pitkässä matematiikassa, äidinkielessä ja parhaassa ainereaalissa tai yleisreaalissa vähintään arvosana eximia cum laude approbatur, International Baccalaureate -tutkinnon HL-matematiikassa, parhaassa Akielessä ja parhaassa luonnontieteellisessä aineessa vähintään pistemäärä 6, Reifeprüfung-tutkinnon matematiikassa, äidinkielessä (suomi, ruotsi, saksa) ja parhaassa luonnontieteellisessä aineessa vähintään pistemäärä 10, tai Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon matematiikan, L1-kielen ja parhaan luonnontieteellisen aineen kirjallisesta kokeesta vähintään pistemäärä 8.5. Valintakokeet Valintakokeet järjestetään suomen- ja ruotsinkielisinä. Hakija voi hakulomakkeeseen merkitsemänsä valinnan mukaan osallistua valintakokeeseen missä tahansa yhteisvalintaan osallistuvassa yliopistossa. Tietojenkäsittelytieteen yhteisvalintaan osallistuvissa yliopistoissa kokeet järjestetään perjantaina 20.5.2011 klo 10­14. Helsingin yliopistoon hakevat voivat osallistua kokeeseen myös Itä-Suomen (Joensuun tai Kuopion yksiköissä), Jyväskylän, Oulun (myös Kajaanin yksikössä), Tampereen tai Turun yliopistoissa. Helsingissä valintakoe pidetään yliopiston tiloissa Kumpulan kampuksella. Salijako on nähtävissä tiedekunnan www-sivuilla osoitteessa http://www.helsinki.fi/ml/valinnat/ sekä Physicumin (Gustaf Hällströmin katu 2) ala-aulassa torstaina 19.5.2011 klo 9 alkaen. Koepaikalle on syytä tulla hyvissä ajoin oman koesalinsa selvittämiseen ja sinne siirtymiseen kuluvan ajan vuoksi. Valintakokeeseen osallistuvalla tulee olla mukanaan passi, ajokortti tai valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus sekä tavalliset kirjoitusvälineet. Tietojenkäsittelytieteen valintakokeessa on kolme tehtävää, joista hakijan tulee vastata kahteen valitsemaansa tehtävään. Kustakin tehtävästä on mahdollista saada 25 pistettä. Tehtävät arvostellaan kokonaisin pistein. Hakijalta hyväksytään vain kaksi vastausta, vaikka hän vastaisi kaikkiin tehtäviin. Tällaisessa tapauksessa jätetään huomioimatta paras vastaus. Tehtävistä kaksi on kokeessa jaettavaan aineistoon perustuvia ja yksi on yleistä ongelmanratkaisukykyä mittaava tehtävä. Valintakokeesta on mahdollista saada 50 pistettä. Pistelaskenta Suoravalinnan jälkeen jäljellä olevista opiskelupaikoista täytetään puolet pelkästään valintakokeen perusteella ja puolet ylioppilastutkinnon arvosanoista ja valintakokeen pistemäärästä lasketun yhteispistemäärän perusteella.

13

Yhteispistemäärä lasketaan kaavalla: V + M + A + R, missä V = valintakokeen pistemäärä, M = ylioppilastutkinnon matematiikan arvosanaa vastaava pistemäärä, A = ylioppilastutkinnon äidinkielen arvosanaa vastaava pistemäärä ja R = ylioppilastutkinnon parhaan ainereaalin tai yleisreaalin arvosanaa vastaava pistemäärä. Mahdolliset korotetut arvosanat otetaan huomioon. Mikäli hakija ei ole osallistunut valintakokeeseen tai hänellä ei ole jotakin yhteispistemäärään vaikuttavaa arvosanaa, kaavan vastaavan muuttujan arvoksi sijoitetaan nolla. Suurin mahdollinen yhteispistemäärä on 150. Ylioppilastutkinnon arvosanoista annettavat pisteet: pitkä mat. lyhyt mat. äidinkieli laudatur tai eximia cum laude approbatur magna cum laude approbatur cum laude approbatur lubenter approbatur approbatur

yleisreaali tai paras ainereaali 30 20 15 5 0

40 30 25 15 5

30 20 15 5 0

30 20 15 5 0

Ylioppilastutkinnon suomi/ruotsi toisena kielenä ­koe rinnastetaan pisteiden laskennassa äidinkielen kokeeseen. International Baccalaureate -tutkinnosta annetaan pisteitä matematiikan (HL tai SL), parhaan A-kielen ja parhaan luonnontieteellisen aineen kokeesta. Reifeprüfung -tutkinnosta annetaan pisteitä matematiikan, äidinkielen ja parhaan luonnontieteellisen aineen kokeesta. Eurooppalaisesta ylioppilastutkinnosta (EB) annetaan pisteitä matematiikan, L1-kielen ja parhaan luonnontieteellisen aineen kokeesta. IB -tutkinnon laajan matematiikan (HL) sekä Reifeprüfung -tutkinnon ja EB tutkinnon matematiikan arvosanoista saa pisteitä seuraavasti: IB 7 tai 6 5 4 3 2 Reifeprüfung 15­10 9­8 7 5­6 4 EB 10­8.5 8.45­7 6.95­6 5.95­5 4.95­4 pisteet 40 30 25 15 5

IB -tutkinnon suppean matematiikan (SL), parhaan A-kielen ja parhaan luonnontieteellisen aineen, Reifeprüfung -tutkinnon äidinkielen ja parhaan luonnontieteel14

lisen aineen sekä EB -tutkinnon L1-kielen ja parhaan luonnontieteellisen aineen arvosanoista saa pisteitä seuraavasti: IB 7 tai 6 5 4 3 Reifeprüfung 15­10 9­8 7 5­6 EB 10­8 7.95­7 6.95­6 5.95­5 pisteet 30 20 15 5

Valinta tapahtuu joko valintakoepisteiden tai yhteispistemäärän osoittamassa järjestyksessä. Kummassakin vaihtoehdossa hyväksymisen edellytyksenä on kuitenkin se, että hakija on saavuttanut valintalautakunnan erikseen määräämän valintakoepisteiden tai yhteispisteiden vähimmäispistemäärän. Hakijoiden ilmoittamat tiedot tarkistetaan hyväksytyiltä opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä hyväksymisilmoituksen mukana lähetettävän ohjeen mukaisesti. Vääriä tietoja antaneet menettävät saamansa opinto-oikeuden. Tulokset Tietojenkäsittelytieteen yhteisvalinnan tulokset julkistetaan torstaina 16.6.2011. Tulokset ovat nähtävillä Physicumin (Gustaf Hällströmin katu 2) ala-aulassa. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksesta kirjeitse. Geologia Valintakoe Geologian valintakoe järjestetään suomen- ja ruotsinkielisenä tiistaina 24.5.2011 klo 9­12 yliopiston tiloissa Kumpulan kampuksella. Salijako on nähtävissä tiedekunnan www-sivuilla osoitteessa www.helsinki.fi/ml/valinnat/ sekä Physicumin ala-aulassa (Gustaf Hällströmin katu 2) maanantaina 23.5.2011 klo 9 lähtien. Koepaikalle on syytä tulla ajoissa oman koesalinsa selvittämiseen ja sinne siirtymiseen kuluvan ajan vuoksi. Suomenkielinen valintakoe perustuu kirjoihin: Kakko, I., Kenno, P., Tyrväinen, H. ja Fabritius, H. (2010): Lukion maantiede 1-2, Sininen planeetta ja Yhteinen maailma, Kurssi 1, s. 10-112 ja 130-146. Kurssi 2, s. 68-83, Otava. Fabritius, H., Kakko, I., Kenno, P. ja Nowak, A. (2005 tai uudempi): Lukion maantiede 3, Riskien maailma, s. 10-56, 64-69, 77-109 ja 163-168, Otava. Leinonen, M., Nyberg, T., Tast, J., Tyrväinen, H. ja Veistola, S. (2006 tai uudempi): Koulun biologia, Lukio 1-2, s. 33-95 (Evoluutio), Otava. Ruotsinkielinen valintakoe perustuu kirjoihin: Kakko, I., Kenno, P., Tyrväinen, H. ja Lithén, H.-O. (2005): Gymnasiegeografi, Den blå planeten, s. 10-112 och 130-147, Schildts. Kakko, I., Kenno, P., Tyrväinen, H., Fabritius, H. och Luther, A. (2005): Gymnasiegeografi, En gemensam värld, s. 68-83, Schildts. Kakko, I., Kenno, P., Tyrväinen, H., Eriksson, G. och Sirén, N. (2004 eller nyare): Gymnasiegeografi, Riskernas och möjligheternas värld, s. 10-64 och 88114, Schildts.

15

Leinonen, M., Nyberg, T., Tast, J., Tyrväinen, H., Veistola, S. och Nyman, T. (2006): Skolans biologi, Organismernas värld, s. 33-95 (Evolutionen), Schildts. Pistelaskenta Valintamenettelyssä annetaan pisteitä seuraavasti: 1) Valintakokeesta enintään 36 pistettä. 2) Ylioppilastutkinnosta enintään 24 pistettä siten, että matematiikan kokeen perusteella enintään 6 pistettä äidinkielen kokeen perusteella enintään 6 pistettä ainereaalin arvosanojen tai yleisreaalin ainekohtaisten pistesummien perusteella yhteensä enintään 12 pistettä fysiikan, kemian, maantieteen ja biologian suoritusten perusteella Matematiikan kokeesta annettavat pisteet: pitkän oppimäärän koe laudatur ja eximia cum laude approbatur 6 magna cum laude approbatur 5 cum laude approbatur 4 lubenter approbatur 3 approbatur 2 Äidinkielen kokeesta annettavat pisteet: laudatur ja eximia cum laude approbatur magna cum laude approbatur cum laude approbatur lubenter approbatur approbatur

lyhyen oppimäärän koe 5 4 3 2 1

6 5 4 3 2

Ylioppilastutkinnon suomi/ruotsi toisena kielenä ­koe rinnastetaan pisteiden laskennassa äidinkielen kokeeseen. Kemian, fysiikan, maantieteen ja biologian ainereaalin kokeista annettavat pisteet: laudatur ja eximia cum laude approbatur magna cum laude approbatur cum laude approbatur lubenter approbatur approbatur

6 5 4 3 2

Pistelaskennassa huomioidaan kahden parhaan aineen suoritukset.

16

Yleisreaalin kemian, fysiikan, maantieteen ja biologian ainekohtaisten pistesummien perusteella annettavat pisteet: pisteet pistesumma vähintään 20 6 pistesumma vähintään 16 5 pistesumma vähintään 12 4 pistesumma vähintään 8 3 pistesumma vähintään 4 2 Pistelaskennassa huomioidaan kahden parhaan aineen suoritukset. International Baccalaureate -tutkinnosta (IB) annetaan enintään 24 pistettä siten, että matematiikan kokeesta enintään 6 pistettä, äidinkielen kokeesta (A1) enintään 6 pistettä, fysiikan, kemian, maantieteen ja biologian kokeista yhteensä enintään 12 pistettä siten, että näistä kokeista kaksi parhaiten suoritettua huomioidaan pisteitä määrättäessä. Reifeprüfung -tutkinnosta (RP) annetaan enintään 24 pistettä siten, että matematiikan kokeesta enintään 6 pistettä, äidinkielen kokeesta enintään 6 pistettä, fysiikan, kemian tai biologian kokeesta enintään 12 pistettä. Eurooppalaisesta ylioppilastutkinnosta (EB) annetaan enintään 24 pistettä siten, että matematiikan kirjallisesta kokeesta enintään 6 pistettä, äidinkielen kirjallisesta kokeesta (L1) enintään 6 pistettä, fysiikan, kemian, maantieteen ja biologian kirjallisista kokeista yhteensä enintään 12 pistettä siten, että näistä kokeista kaksi parhaiten suoritettua huomioidaan pisteitä määrättäessä. IB-, RP- ja EB-tutkintojen kokeista annettavat pisteet: IB 7­6 5 4 3 2 RP-matematiikka ja äidinkieli 15­10 9­8 7 6­5 4 EB 10­8.0 7.95­7 6.95­6 5.95­5 4.95­4 pisteet 12 10 8 6 4 EB -matematiikka 10­8.5 8.45­7 6.95­6 5.95­5 4.95­4 pisteet 6 5 4 3 2

RP-fysiikka, -kemia tai -biologia 15­10 9­8 7 6­5 4

17

Valintamenettelyssä valitaan ensin valintakokeesta saatujen pisteiden määräämässä järjestyksessä 8 sellaista hakijaa, jotka ovat saaneet kokeesta vähintään 18 pistettä (valintaperuste A). Lisäksi valitaan vähintään 18 opiskelijaa geologian valintakokeen ja ylioppilastutkintotodistuksen yhteispisteiden perusteella (valintaperuste B). Jos kahdella tai useammalla hakijalla on sama pistemäärä, heidän järjestyksensä ratkaistaan tarkastelemalla valintaperusteen A tapauksessa ylioppilastutkinnosta saatuja pisteitä ja valintaperusteen B tapauksessa valintakokeesta saatuja pisteitä. Varasijat määräytyvät valintakokeen perusteella. Tasapisteiden sattuessa varasijojen järjestyksen määräävät yhteispisteet. Tulokset Opiskelijavalinnan tulokset ovat nähtävissä Physicumin ala-aulassa (Gustaf Hällströmin katu 2) perjantaina 17.6.2011. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksesta kirjeitse. Maantiede Valintakoe Maantieteen valintakoe järjestetään suomen- ja ruotsinkielisenä maanantaina 23.5.2011 klo 9­13 yliopiston tiloissa Kumpulan kampuksella. Salijako on nähtävissä tiedekunnan www-sivuilla osoitteessa www.helsinki.fi/ml/valinnat/ sekä Physicumin (Gustaf Hällströmin katu 2) ala-aulassa perjantaina 20.5.2011 klo 9 alkaen. Koepaikalle on syytä tulla ajoissa oman koesalinsa selvittämiseen ja sinne siirtymiseen kuluvan ajan vuoksi. Valintakokeessa edellytetään lukion maantiedon oppimäärään sisältyvän tiedon hallintaa ja soveltamiskykyä. Pistelaskenta Valinnassa annetaan pisteitä seuraavasti: 1) Valintakokeesta enintään 36 pistettä 2) Ylioppilastutkinnosta annetaan enintään 20 pistettä siten, että - äidinkielestä enintään 6 pistettä, - yleisreaalin tai maantieteen ainereaalin tai matematiikan kokeesta enintään 6 pistettä siten, että näistä kokeista parhaiten suoritettu otetaan huomioon pisteitä laskettaessa, - toisen kotimaisen kielen tai parhaan vieraan kielen kokeesta enintään 6 pistettä siten, että näistä kokeista paremmin suoritettu otetaan huomioon pisteitä laskettaessa, - maantieteen ainereaalista arvosanan eximia cum laude approbatur tai laudatur saaneille 2 pistettä. Arvosanoista annettavat pisteet: pitkän oppimäärän koe 6 5,5 5 4 3 2 keskipitkän tai lyhyen oppimäärän koe 4 3,5 3 2 1 -

laudatur eximia cum laude approbatur magna cum laude approbatur cum laude approbatur lubenter approbatur approbatur

18

Pitkän oppimäärän kokeella tarkoitetaan pitkän matematiikan koetta ja laajinta mahdollista toisen kotimaisen kielen tai parhaan vieraan kielen koetta. Äidinkielen koe, yleisreaali sekä ainereaali vastaavat pitkän oppimäärän koetta. Ylioppilastutkinnon suomi/ruotsi toisena kielenä ­koe rinnastetaan pisteiden laskennassa äidinkielen kokeeseen. Pistelaskennassa otetaan huomioon hakijalle edullisin vaihtoehto. Korotetut arvosanat otetaan huomioon korotettuina. International Baccalaureate -tutkinnosta (IB) annetaan enintään 20 pistettä, siten, että: äidinkielestä (A1) enintään 6 pistettä, matematiikan, fysiikan, kemian, biologian, taloustieteen, maantieteen tai historian kokeesta enintään 6 pistettä siten, että näistä kokeista parhaiten suoritettu otetaan huomioon pisteitä laskettaessa, parhaan vieraan kielen kokeesta enintään 6 pistettä, maantieteen kokeesta vähintään 5 pistettä saaneille 2 pistettä Reifeprüfung -tutkinnosta (RP) annetaan enintään 18 pistettä siten, että äidinkielen kokeesta (suomi, ruotsi tai saksa) enintään 6 pistettä, matematiikan, fysiikan, kemian, biologian tai historian kokeesta enintään 6 pistettä siten, että näistä kokeista parhaiten suoritettu otetaan huomioon pisteitä laskettaessa, parhaan vieraan kielen kokeesta enintään 6 pistettä. Eurooppalaisesta ylioppilastutkinnosta (EB) annetaan enintään 20 pistettä siten, että äidinkielen (L1) kirjallisesta kokeesta enintään 6 pistettä, matematiikan, fysiikan, kemian, biologian, maantieteen, taloustieteen tai historian kirjallisesta kokeesta enintään 6 pistettä siten, että näistä kokeista parhaiten suoritettu otetaan huomioon pisteitä laskettaessa, vieraan kielen (L2) kirjallisesta kokeesta enintään 6 pistettä, maantieteen kirjallisesta kokeesta vähintään 7 pistettä saaneille 2 pistettä. IB, RP- ja EB -tutkintojen kokeista saatavat lähtöpisteet: IB 7 6 5 4 3 2 RP 15­13 12­10 9­8 7 6­5 4 EB 10­9.0 8.95­8 7.95­7 6.95­6 5.95­5 4.95­4 EB -matematiikka 10­9.5 9.45­8.5 8.45­7 6.95­6 5.95­5 4.95­4 pisteet 6 5,5 5 4 3 2

Hyväksyttävistä hakijoista valitaan ensin puolet pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden määräämässä järjestyksessä ja sen jälkeen puolet valintakokeesta ja ylioppilas-, IB-, RP- tai EB-tutkinnosta saatujen pisteiden summan määräämässä järjestyksessä. Jos kahdella tai useammalla hakijalla on sama pistemäärä, ratkaistaan heidän järjestyksensä tarkastelemalla edellisessä tapauksessa valintakokeesta ja ylioppilastutkinnosta saatujen pisteiden summaa ja jälkimmäisessä tapauksessa valintakokeesta saatuja pisteitä.

19

Ruotsin kielellä valintakokeessa vastanneita hyväksytään vuosittain vähintään 5. Jos valinnassa hyväksyttyjen uusien opiskelijoiden joukkoon ei sisälly vähintään viittä ruotsinkielistä opiskelijaa, heitä otetaan lisää valintakokeeseen ruotsiksi vastanneiden joukosta paremmuusjärjestyksessä niin, että mainittu viiden opiskelijan määrä täyttyy. Näin valittujen on saavutettava kuitenkin vähintään 80 % alimmalla pistemäärällä valintakokeen perusteella hyväksytyn valintakoepistemäärästä. Jos tämä kriteeri ei täyty, uusien ruotsinkielisten opiskelijoiden määrä voi jäädä alle viiden. Varasijat määräytyvät valintakokeen perusteella. Tasapisteiden sattuessa varasijojen järjestyksen määräävät yhteispisteet. Hyväksymättä jääneistä, ruotsin kielellä valintakokeessa vastanneista ja vähintään 80 % alimmalla pistemäärällä hyväksytyn suomen kielellä vastanneen valintakoepistemäärästä saaneista muodostetaan oma varasijajono. Ruotsinkielinen henkilö voi olla kahdella varasijalistalla. Jos 2.8.2011 jälkeen ruotsinkielisiä opiskelupaikkoja (5) on jäänyt käyttämättä, ne täytetään ruotsinkielisten varasijajonosta. Maantieteen olympialaisten Suomen joukkueen neljälle jäsenelle myönnetään opinto-oikeus. Joukkueen jäsenet voivat hakea opinto-oikeutta päävalinnan yhteydessä saavutettuaan korkeakoulukelpoisuuden. Opinto-oikeus vahvistetaan, jos hakija on saavuttanut korkeakoulukelpoisuuden ja hakenut maantieteen koulutusohjelmaan hakuajan päättymiseen mennessä. Opinto-oikeutta on haettava kolmen vuoden kuluessa korkeakoulukelpoisuuden saavuttamisesta. Tulokset Opiskelijavalinnan tulokset ovat nähtävillä Physicumin (Gustaf Hällströmin katu 2) ala-aulassa perjantaina 17.6.2011. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksesta kirjeitse. 3.6 Tulokset ja oikaisupyynnöt

Matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan hakeneille ilmoitetaan kirjeitse valinnan tuloksesta. Opiskelijavalinnan tulokset ovat nähtävillä Physicumin (Gustaf Hällströmin katu 2) ala-aulan ilmoitustaululla. Tarkemmat ajat on ilmoitettu kunkin koulutusohjelman kohdalla. Tuloksia voi tiedustella myös puhelimitse arkisin klo 10­15 numerosta (09) 191 50069 matematiikan, fysikaalisten tieteiden, kemian ja tilastotieteen suora- ja todistusvalinnan osalta 8.6.2011 lähtien, tietojenkäsittelytieteen osalta 16.6.2011 lähtien, geologian ja maantieteen osalta 17.6.2011 lähtien ja matematiikan, fysikaalisten tieteiden, kemian ja tilastotieteen valintakoevalinnan osalta 1.7.2011 lähtien. Muista puhelinnumeroista ei voida antaa valintatuloksia koskevia tietoja. Puhelinnumerosta (09) 191 50069 ei anneta muuta valintaan tai opintoihin liittyvää neuvontaa.

20

Koepapereihin tutustuminen Valintakokeisiin osallistuneilla on oikeus tutustua omien vastaustensa arvosteluun. Koepapereiden näyttöajoista ja -paikoista tiedotetaan tarkemmin valintakoe-tilaisuuksissa. Oikaisupyyntö Valinnan tulokseen tyytymätön hakija voi pyytää siihen oikaisua matemaattisluonnontieteelliseltä tiedekunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkaisemisesta. Oikaisupyynnössä on yksilöitävä, mihin ja millä perusteella muutosta haetaan. Tiedekunnalle osoitettu kirjallinen oikaisupyyntö on toimitettava matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opintotoimistoon, ja sen on oltava perillä 14 päivän kuluessa tuloksen julkistamisesta (postileima ei riitä). Oikaisupyynnöt käsittelee ja niistä antaa päätöksen valintalautakunta. Valintalautakunnan oikaisupyynnöstä antamaan päätökseen voi hakea muutosta hallintooikeudelta. Tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelmaan hakeneiden oikaisupyynnöt on toimitettava Turun yliopistoon (Turun yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, 20014 Turun Yliopisto) viimeistään 30.6.2011 klo 16.15. Postikuoreen tulee lisätä maininta "TKT-yhteisvalinta". Oikaisupyynnössä on yksilöitävä, millä perusteella muutosta haetaan ja minkä yliopiston pisteisiin oikaisua haetaan. Oikaisupyynnön johdosta valinnan tulosta ei saa muuttaa oikaisua hakeneen tai jo valitun vahingoksi. 3.7 Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikan vastaanottamisesta ja siihen liittyvien asiakirjojen jättämisestä tiedotetaan erikseen hyväksytyille lähetettävissä kirjeissä. Opiskelupaikan vastaanottamiseen liittyvät asiakirjat voi allekirjoittaa hyväksytyn hakijan puolesta myös asiamies, jos hyväksytty on estynyt. Asiamiehen on esitettävä valtakirja. kirjeissä. Opiskelupaikan vastaanottamiseen liittyvät asiakirjat on toimitettava viimeistään tiistaina 2.8.2011 klo 16.15. Mikäli opiskelija ei toimita asiakirjoja 2.8.2011 mennessä, hän menettää opinto-oikeutensa. Opiskelupaikan vastaanottamisen voi tehdä myös hakijapalvelun kautta osoitteessa www.yliopistohaku.fi. Tällöin hakijan tulee muistaa lähettää ko. yliopistoon muut opiskelupaikan vastaanottamiseen liittyvät asiakirjat viimeistään 2.8.2011 klo 16.15. Tarkat ohjeet löytyvät hyväksymiskirjeestä. Lykkäys Tiedekuntaan hyväksytyn, opiskelupaikan vastaanottaneen tulee pääsääntöisesti olla ensimmäisen lukukauden aikana läsnäoleva yliopiston opiskelija. Valintalautakunta voi perustellun hakemuksen nojalla myöntää opiskelijalle oikeuden siirtää opintojensa aloittamista enintään vuodella. Hakemus on tehtävä kirjallisesti perusteluineen, ja se liitetään muihin opiskelupaikan vastaanottamiseen liittyviin asiakirjoihin. Hakemus on toimitettava viimeistään 2.8.2011. Oikeus siirtää opintojen aloittamista voidaan myöntää asevelvollisuuden tai vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisen, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan

21

pitämisen, vakavan vamman/sairauden (todistettava lääkärintodistuksella) tai muiden erittäin pätevien syiden perusteella. Oikeutta ei myönnetä muualla opiskelun, työssä käynnin tai ulkomailla oleskelun perusteella. Varusmies- tai siviilipalveluksen takia opintojen aloittamista siirtävät liittävät asiakirjoihin kopion palvelukseenastumistodistuksesta, eikä heidän tarvitse hakea lykkäystä. Päätös lykkäyksen myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle elokuun 2011 loppuun mennessä. 4 YHDEN KORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN OPISKELUPAIKAN SÄÄNTÖ

Yhden opiskelupaikan säännöksen mukaan opiskelijaksi hyväksytty voi ottaa vastaan vain yhden yliopistojen tai ammattikorkeakoulujen valtakunnalliseen yhteishakuun kuuluvan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan saman lukukauden (1.8.­31.12.2011) aikana alkavista opinnoista. Korkeakoulututkintoja ovat yliopistoissa suoritettavat alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot sekä ammattikorkeakouluissa suoritettavat ammattikorkeakoulututkinnot ja jatkotutkinnot. Vaikka opiskelija siirtäisi opintojen aloittamista tai keskeyttäisi opinnot, hän ei voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkaviin opintoihin. Hakukohteet jotka eivät ole mukana yliopistojen yhteishaussa eli ns. erillisvalinnat ja Maanpuolustuskorkeakoulu, Poliisiammattikorkeakoulu ja Ålands Yrkeshögskola ovat säännöksen ulkopuolella. Säännös ei koske myöskään ulkomaisissa korkeakouluissa suoritettavia opintoja. Ohjeita ja esimerkkejä korkeakoulusektorin yhden paikan säännöksestä löytyy Opetushallituksen sivuilla www.koulutusnetti.fi. Opiskelupaikan vastaanottaminen ja opiskelupaikan jonottaminen Yliopistot ja ammattikorkeakoulut julkistavat syksyllä alkavan koulutuksen osalta valintojen tulokset viimeistään 19.7.2011. Hakija voi tulla hyväksytyksi yhteen tai useampaan opiskelupaikkaan. Hakijan on viimeistään 2.8.2011 ilmoitettava kirjallisesti, minkä hänelle tarjotuista opiskelupaikoista hän ottaa vastaan. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Vastaanottamisilmoituksella hakija joko vahvistaa vastaanottavansa yhden hänelle tarjotuista opiskelupaikoista tai ilmoittaa vastaanottavansa yhden hänelle tarjotuista opiskelupaikoista ja jäävänsä jonottamaan mahdollisesti vapautuvaa hakemaansa opiskelupaikkaa joko ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta. Hyväksymispäivämäärästä riippuu, voiko hakija jäädä jonottamaan toista opiskelupaikkaa, johon on jäänyt varasijalle. Jonotusoikeus on vain niillä, jotka on hyväksytty viimeistään 19.7.2011. Jonotus on voimassa 17.8.2011 saakka. Jos hakija hyväksytään siihen mennessä paikkaan, jota on jonottanut, siitä tulee lopullinen opiskelupaikka. Muutoin lopulliseksi opiskelupaikaksi tulee koulutus, jonka hakija on ilmoittanut vastaanottavansa siinä tapauksessa, ettei pääse jonottamaansa koulutukseen. Vain yhteen paikkaan voi jonottaa, eikä jonotuskohdetta voi vaihtaa. Hakija voi kuitenkin luopua jonotuksesta, jos häntä ei ole hyväksytty jonottamaansa opiskelupaikkaan.

22

Varasijalta 19.7.2011 jälkeen hyväksytty hakija ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta yliopiston tai ammattikorkeakoulun määräämään ajankohtaan mennessä. Hakijalla ei ole enää oikeutta jäädä jonottamaan toista opiskelupaikkaa. HUOM! Kaikkiin yliopistoissa järjestettäviin koulutuksiin ei voi jonottaa. Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan opiskelijaksi hyväksytty saa hyväksymiskirjeen mukana ohjeet paikan vastaanottamisesta ja siihen liittyvien asiakirjojen toimittamisesta. Mikäli hakija ei palauta opiskelupaikan vastaanottamiseen liittyviä asiakirjojaan määräpäivään mennessä, hän menettää opiskelupaikkansa. 5 NEUVONTAA JA LISÄTIETOJA

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opintotoimisto PL 44 (Kumpulan kartano, Jyrängöntie 2), 00014 Helsingin yliopisto, puh. (09) 191 50066, avoinna ma­pe klo 10­15 tai sopimuksen mukaan, sähköpostiosoite [email protected], www-osoite http://www.helsinki.fi/ml/. Hakijapalvelut Painettuja hakuoppaita voi noutaa tai tilata postitse pääkaupunkiseudun ulkopuolelle Helsingin yliopiston hakijapalveluista helmikuun alusta alkaen. Osoite: Fabianinkatu 33 (yliopiston päärakennus), 2. kerros, (PL3, 00014 Helsingin yliopisto), puh. (09) 191 24140. Sähköpostiosoite [email protected] Aukioloajat: http://www.helsinki.fi/opiskelijaksi/yhteystiedot_ja_aukioloajat.html

23

Tilasto matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan päävalinnasta 2010

Hakemusten lkm osallistuneet Kokeisiin Hyväksytyt Naiset Miehet Paikan vastaanottaneet Matemaattis-fysikaalis2705 / 2673 * kemialliset tieteet matematiikan ko 827 127 151 664 49 843 44 595 696 200 27 358 382 81 385 30 286 463 19 325 9 199 55 26 22 75 79 49 aineenopettajan koulutus tilastotiede fysikaalisten tieteiden ko aineenopettajan koulutus kemian ko aineenopettajan koulutus Tietojenkäsittelytieteen ko Maantieteen ko Geologian ko 228 527 224 26 32 145 4 212 6 40 39 17 303 23 43 318 15 113 3 159 16 9 206 28 29 170 12 101 7 140 55 26 180 35 25 150 25 125 15 130 50-55 26 1035 1467 649 818 553 Konsistorin vahvistama kiintiö 555

Koepisteillä

Yhteispist.

MFKT

hyväksytty-

hyväksytty-

pisteraja

jen pisteraja

jen pisteraja

41 / 60

51 / 80

44 / 60

39 / 60

49 / 80

40 / 60

55 / 80

43 / 50

103 / 150

26,5 / 36

42,5 / 56

24,9 / 36

32,1 / 60

Yhteensä

4196

1856

1747

745

1002

774

761-766

1) Koulutusohjelmaan ensisijaisesti hakeneiden määrä 2) Hyväksyttyjen lukumäärässä on mukana myös toissijaisesti koulutusohjelmaan hakeneita

3) Mikäli maantieteeseen valittujen joukossa on alle 5 ruotsin kieltä taitavaa, otetaan heitä valintakokeen perusteella niin monta lisää, että heitä on yhteensä 5. Näin voidaan kuitenkin ottaa vain sellainen opiskelija, jonka valintapistemäärä on vähintään 80% viimeisenä hyväksytyn saamasta pistemäärästä.

HELSINGIN YLIOPISTON MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN PÄÄVALINNAN AIKATAULU 2011 Hakuaika kaikkiin koulutusohjelmiin päättyy ti 12.4.2011 klo 16.15. Valintakokeet Tietojenkäsittelytiede Maantiede Geologia Matematiikka Fysiikka Kemia

pe 20.5.2011 ma 23.5.2011 ti 24.5.2011 ma 13.6.2011 ti 14.6.2011 ke 15.6.2011

klo 10­14 klo 9­13 klo 9­12 klo 9­12 klo 9­12 klo 9­12

Aineenopettajan valintakokeet matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettajan koulutukseen haettaessa järjestetään 25.­26.5.2011. Tulokset Tietojenkäsittelytiede to 16.6.2011 Maantiede pe 17.6.2011 Geologia pe 17.6.2011 Matematiikka, tilastotiede, kemia ja fysikaaliset tieteet Ylioppilastutkinnon tai vastaavan perusteella tapahtuva valinta ke 8.6.2011 Valintakoevalinta ja aineenopettajan koulutus pe 1.7.2011 Oikaisupyynnöt Tietojenkäsittelytiede to 30.6.2011 Oikaisupyyntö toimitetaan tietojenkäsittelytieteen yhteisvalinnassa Turun yliopistoon. Maantiede Geologia pe 1.7.2011 pe 1.7.2011 pe 15.7.2011

Matematiikka, tilastotiede, kemia ja fysikaaliset tieteet Vastineet oikaisupyynnöstä Kaikkien koulutusohjelmien osalta Opiskelupaikan vastaanotto Kaikkien koulutusohjelmien osalta

pe 12.8.2011

ti 2.8.2011 klo 16.15

Opiskelupaikan vastaanottoilmoituksen on oltava perillä määräajan päättymiseen mennessä, määräaikaa edeltävä postileima ei riitä.

25

Kumpulan kampus ja tiedekunnan opintotoimisto Kumpulan kartanolla

ti lan e

In

tia

s Ko

Li

. Liikunta- Hälls trö keskus m in

G

G Chemicum

k.

Kampuskirjasto

E Li rnst nd el öf e ta in k. ri K alm in k .

Kätilöopisto

Exactum Dynamicum

Physicum

G

in ö

Kumpulanlaakso

Auerin ka

m

i

F

I

i P

Kumpulan kartano Kasvitieteellinen puutarha

Kiihdytinlab.

C

Pikkusillan yli

Vallilan siirtolapuutarha

B A B Paavalin +

kirkko

M äk elä

Hauk

ilahde

nkatu

VALLILA

nk

en ka tu

atu

ur

500 m

St

M

© 2010 Geotieteiden ja maantieteen laitos

A (6, 8) B (55, 55A, 70, 70T, 71, 71V, 73, 74, 75, 77) C (52, 68, 71, 71V, 74, 506) D (55, 55A, 56, 70, 70T, 73, 75, 77, 730-742, 760-782) E (55, 55A, 56, 70, 70T, 73, 75, 77, 730-742) F (52, 55, 55A, 56, 70, 70T, 73, 75, 77, 730-742, 760-782) G (55K, 55AK, 506) H (52, 55, 55A, 56) I (65A)

M

Metro, Sörnäinen ~1,5 km

m

I

D C A

ee nt

ie

E

Kustaa Vaa

tu

KU M P U L A

a ng

nt

ie

G G

san tie

ke

nk

.

H

Mäkelänkatu

He

rm

an

nin

ra nt

at

ie

Häm eentie

Information

Microsoft Word - hakuopas2011.docx

27 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

552867


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - hakuopas2011.docx