Read HELSINGIN YLIOPISTO text version

OPISKELIJAVALINNAT RAPORTTI 2011

Sisällys

1 Johdanto ................................................................................................................................ 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2011 ............................................. 4 Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2011 hakeneet, hyväksytyt ja syksyllä 2011 opintonsa aloittavat valinnoittain. ............................................................................................. 4 Taulukko 2. Hakeneiden ja hyväksyttyjen äidinkieli .................................................................... 5 3 Kesän päävalinta .................................................................................................................... 6 Taulukko 3. Vuoden 2011 hakemusten hakuperusteet kesän päävalinnassa............................... 6 Taulukko 4. Pisterajat, valitut ja aloittavat aineen mukaan ......................................................... 7 4 Valinta opintosuoritusten perusteella .................................................................................... 8 Taulukko 5. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella valitut ja aloittavat aineen mukaan vuonna 2011 ..................................................................................................... 8 Taulukko 6. Englanninkieliseen ja suomen- ja ruotsinkieliseen maisterikoulutukseen valitut ja aloittavat aineen mukaan vuonna 2011 ..................................................................................... 9 5 Liitetaulukot Liitetaulukko 1. Valtiotieteellisen tiedekunnan hakijat 2011 päävalinnassa .............................. 10 Liitetaulukko 2. Hakemuksen jättäneet, kokeeseen osallistuneet ja tiedekuntaan hyväksytyt1 aineittain jaoteltuna sekä naisten suhteellinen osuus .............................................................. 11

2

1 Johdanto

Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan valittiin vuonna 2011 opiskelijoita kuudessa eri haussa, jotka jakautuvat päävalintaan ja viiteen erillisvalintaan. Kesällä järjestettävät valintakokeet ovat päävalinta, jonka kautta saa oikeuden suorittaa tiedekunnassa kandidaatin- ja maisterintutkinnot. Päävalinnassa valintakoe on mahdollista suorittaa suomen tai ruotsin kielellä. Päävalinnan lisäksi vuonna 2011 oli viisi erillisvalintaa, joissa tiedekuntaan haetaan aiempien opintojen perusteella. Avoimen väylän kautta valitut opiskelijat saavat oikeuden suorittaa ainoastaan kandidaatintutkinnon. Englanninkieliseen ja suomen- ja ruotsinkieliseen maisterikoulutukseen valitut opiskelijat saavat oikeuden suorittaa ainoastaan maisterintutkinnon. Uutena erillishakuna oli Vaasassa järjestettävä ruotsinkielinen sosiaalityön maisterikoulutus, jota käsitellään esityksessä osana suomen- ja ruotsinkielistä maisterivalintaa. Lisäksi Suomen Akatemian Viksu ­ ja Talousguru-kilpailuissa ansioituneet voivat hakea oikeutta suorittaa kandidaatin- ja maisterintutkintoa. Vuonna 2011 päävalinnassa valittiin opiskelijoita kahden eri väylän kautta: tiedekunnan omassa valinnassa ja yhteiskuntatieteiden yhteisvalinnoissa. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan voi hakea 13 eri pääaineeseen, joista yhteentoista (11) haettiin tiedekunnan omien valintojen ja kahteen (2) yhteiskuntatieteiden yhteisvalintojen kautta. Yhteiskuntatieteiden yhteisvalinnat järjestettiin sosiologian ja sosiaalityön oppiaineissa. Yhteiskuntatieteellisen alan valintayhteistyöprojekti on opetusministeriön rahoittama kehittämishanke, jota koordinoi Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Ensimmäisen kerran vuonna 2009 järjestetyt yhteisvalinnat laajenivat vuonna 2010 valtakunnallisiksi, jolloin myös Helsingin yliopiston valtiotieteellinen osallistui yhteisvalintoihin. Yhteisvalintojen tarkoitus on vähentää hakujen päällekkäishallinnointia ja tehdä valinnoista entistä hakijaystävällisempiä. Hakija voi yhteisvalinnoissa hakea samalla kokeella samaan oppiaineeseen useampaan yliopistoon, mutta päästä näistä vain yhteen. Vuonna 2011 yhteiskuntatieteiden yhteisvalinnoissa olivat mukana Helsinki, Tampere, Turku, Kuopio, Jyväskylä, Lappi ja Pori. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan kuluu myös Svenska social- och kommunalhögskolan, jossa voi suorittaa vain kandidaatintutkinnon. Kandidaatintutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijoiden on mahdollista suorittaa maisterintutkinto valtiotieteellisen tiedekunnan puolella. Svenska social- och kommunalhögskolanilla on oma erillinen valintansa, jota ei huomioida tässä esityksessä. Esityksessä ei oteta huomioon niitäkään opiskelijoita, jotka ovat siirtyneet maisteriopiskelijoiksi valtiotieteelliseen tiedekuntaan Svenska social- och kommunalhögskolanin puolelta. Tässä esityksessä käydään läpi vuoden 2011 valtiotieteellisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden valintojen taustatiedot. Esityksessä on eritelty hakijat eri valinnoittain. Tiedot hakijoista on saatu Opetushallituksen ylläpitämästä valtakunnallisesta hakija- ja opinto-oikeusjärjestelmästä (Harek) ja opiskelijavalintajärjestelmästä (Valssi).

Elina Tuusa Opintoimisto Helsingissä 25.08.2011

3

2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2011

Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan haki vuonna 2011 yhteensä 5768 henkilöä (taulukko 1). Hakijoiden määrä pysyi edelliseen vuoteen verrattuna lähes samana: vuonna 2010 hakemuksia saapui yhteensä 5792. Kesän valintakokeiden kautta valtiotieteelliseen tiedekuntaan jätti hakemuksen 4823 hakijaa (noin 2 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2010), ja heistä hyväksyttiin 354. Kandidaatin- ja maisterintutkinto-oikeuden valtiotieteelliseen tiedekuntaan sai lisäksi ilman valintakoetta Talousguru-kilpailun perusteella seitsemän (7) ja Viksu- kilpailun perusteella yksi (1) henkilöä, heistä paikan otti vastaan viisi (5)Talousguru-kilpailun kautta sisään päässyttä. Erillisvalintojen kautta valtiotieteelliseen tiedekuntaan haki vuonna 2011 yhteensä 945 henkilöä (noin seitsemän prosenttia enemmän kuin vuonna 2010): 160 suomen- ja ruotsinkieliseen maisterikoulutukseen, joista 20 Vaasassa järjestettävään sosiaalityön koulutukseen, 767 englanninkieliseen maisterikoulutukseen ja 10 avoimen väylän kautta. Heistä hyväksyttiin 186.

Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2011 hakeneet, hyväksytyt ja syksyllä 2011 opintonsa aloittavat valinnoittain.

Valinta Kesän päävalinta2 Hakemukset 4823 Hyväksytyt1 Hyväksyttyjen osuus hakijoista 7,3 % 45,6 % Aloittavat opiskelijat3 331(+12,-12) 67

354+1 73

Valinta suomenja 160 ruotsinkieliseen maisterikoulutukseen Valinta 767 englanninkieliseen maisterikoulutukseen

Valinta avoimessa yliopistossa suoritettujen 10 opintojen perusteella Valinta Suomen Akatemian tiedekilpailun (Viksu) ja 8 Talousguru-kilpailun perusteella Yhteensä 5768

1 2

95+2

12,4 %

60(+1,-2)

8

80,0 %

8(+1)

8 538+3

100,0 % 9,3 %

5(-1) 472

Plus-merkin jälkeen oikaisupyynnön kautta hyväksytyt. Kesän 2011 valtiotieteellisen tiedekunnan oma valinta sekä sosiaalityön ja sosiologian yhteisvalinnoissa Helsinkiin hakeneet. 3 Miinus-merkillä (-) on merkitty niiden kesän 2011 valinnoissa hyväksyttyjen määrä, jotka siirtävät opintooikeutensa alkamaan syksyllä 2012. Plus-merkillä (+) on merkitty ne vuoden 2010 valinnoissa valitut, jotka siirsivät opinto-oikeutensa alkamaan syksyllä 2011.

Tiedekuntaan hakijoista hieman yli puolet oli naisia. Naisten osuus päävalinnan kautta hyväksytyistä oli 62 prosenttia, suomen- ja ruotsinkieliseen maisterikoulutukseen hyväksytyistä 71 prosenttia ja englanninkieliseen maisterikoulutukseen hyväksytyistä 74 prosenttia. Avoimen väylän kautta hyväksytyistä kaikki kuusi (6) olivat naisia. Eniten naishakijoita oli sosiaalityön, sosiaalipsykologian ja

4

kehitysmaatutkimuksen oppiaineissa ja englanninkielisessä Intercultural Encounters maisteriohjelmassa. Hyväksytyissä naisia oli eniten sosiaalityön, kehitysmaatutkimuksen, viestinnän ja yleisen valtio-opin hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linjan oppiaineissa. Englanninkieliseen maisterikoulutukseen hyväksytyissä naisia oli eniten Ethnic relations, cultural diversity and integration ja European studies -ohjelmissa. (Liitetaulukko 2.) Päävalinnassa eniten hakemuksia jätettiin viestinnän (639), sosiaalityön (526), kansantaloustieteen (496), yleisen valtio-opin maailmanpolitiikan tutkimuksen (481) ja sosiaalipsykologian (477) oppiaineisiin. Englanninkielisessä maisterikoulutuksessa eniten hakijoita oli Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration -ohjelmassa (114). Suomen- ja ruotsinkielisessä maisterikoulutuksessa suosituimmat hakukohteet olivat viestintä (35), kansantaloustiede (17), sosiaalipsykologia (15) ja sosiaalityö (15). (Liitetaulukko 2.)

Taulukko 2. Hakeneiden ja hyväksyttyjen äidinkieli

Valinta suomenruotsinkieliseen maisterikoulutukseen2 Hakemuksia 133 95,0 % 6 0 0 0 0 1 0 4,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,0 % ja Valinta avoimessa suoritettujen Valinta englanninkieliseen yliopistossa opintojen perusteella maisterikoulutukseen3 Hakemuksia 7 115 10 27 93 33 261 611 1,1 % 1,6 % 4,4 % 5,4 % Hyväksytyt 3 4 8 9 3,0 % 4,0 % 8,0 % 9,0 % Hakeneet 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Hyväksytyt 100 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100 % 0 0 0 0 0 0 0

Kesän päävalinta1 Äidinkieli Suomi Ruotsi Englanti Viro Espanja Kiina Venäjä Muut Yhteensä Hakeneet 4535 94,0 % 182 10 13 2 0 25 56 3,8 % 0,2 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 1,2 % Hyväksytyt 351 97,8 % 4 0 1 0 0 1 2 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,6 %

Hyväksytyt 2 0 0 0 0 1 0 3,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

56 94,9 % 65

10,6 % 18 18,8 % 11

18,0 % 10 11,0 % 0

100 % 8

15,2 % 16

16,0 % 0

42,7 % 31 100 % 100

31,0 % 0 100 % 16

4823 100 %

359 100 %

140 100 %

59 100 %

100 % 8

Kesän päävalinnassa tiedekuntaan hakeneista noin 94,0 prosenttia oli äidinkieleltään suomenkielisiä (taulukko 2). Ruotsin äidinkielekseen ilmoitti 3,8 prosenttia hakeneista. Venäjänkielisiä hakijoita oli yhteensä 25. Päävalinnan kautta hyväksytyistä 97,8 prosenttia oli ilmoittanut äidinkielekseen suomen. Suomen- ja ruotsinkieliseen maisterikoulutukseen hakeneista 95,0 prosenttia ilmoitti äidinkielekseen suomen ja 4,3 prosenttia ruotsin. Hyväksytyksi tuli 94,9 prosenttia suomea äidinkielenään puhuvia. Englanninkieliseen maisterikoulutukseen hakeneista 10,6 prosenttia ilmoitti äidinkielekseen suomen, 18,8 prosenttia englannin, 15,2 prosenttia kiinan ja 5,4 prosenttia venäjän. Hyväksytyksi tulleista 18,0 prosenttia puhuu äidinkielenään suomea, 9,0 prosenttia venäjää ja 16,0 prosenttia kiinaa. Kaikki avoimen väylän kautta hakeneet ilmoittivat äidinkielekseen suomen. Tarkemmat tiedot eri äidinkielisistä hakijoista löytyvät taulukosta 2.

1

Luvuissa ovat mukana Viksu- ja Talousguru -kilpailuiden perusteella valitut, mutta eivät oikaisumenettelyn kautta valitut 2 Luvuissa ei ole mukana Vaasan ruotsinkielisen sosiaalityön 20 hakijaa, joiden äidinkieli on ruotsi 3 Useaan kohteeseen hakeneet on otettu huomioon yhden kerran

5

3 Kesän päävalinta

Vuonna 2011 valtiotieteelliseen tiedekuntaan hakemuksen jätti kesän päävalinnassa yhteensä 4823 henkilöä. Hakijamäärä laski edellisestä vuodesta 91 hengellä eli 2 prosenttia. Eniten hakijamäärä nousi talous- ja sosiaalihistoriassa, jossa se nousi 11 prosenttia, sosiaalipolitiikassa, jossa se nousi 15 prosenttia, maailmanpolitiikan tutkimuksessa ja poliittisessa historiassa, joissa se nousi kummassakin 9 prosenttia. (liitetaulukko 1.) Valintakokeeseen osallistui 44 prosenttia hakemuksen jättäneistä eli 2138 henkilöä. Kokeeseen osallistuneiden keskuudesta keskimäärin 16 prosenttia tuli hyväksytyksi. Eniten hakijoita suhteessa sisään päässeiden määrään oli yleisen valtio-opin maailmanpolitiikan tutkimuksen linjalla (hyväksyttyjä 7 prosenttia kokeeseen osallistuneista), vähiten tilastotieteessä (hyväksyttyjä 49 prosenttia kokeeseen osallistuneista). (Liitetaulukko 1.)

Taulukko 3. Vuoden 2011 hakemusten hakuperusteet kesän päävalinnassa4

Hakuperuste Ylioppilastutkinnon suorittaneet -vuonna 2011 yo-tutkinnon suorittaneet

- vuonna 2010 yo-tutkinnon suorittaneet -vuonna 2009 yo-tutkinnon suorittaneet - vuonna 2008 tai aiemmin yo-tutkinnon suorittaneet

Hakemukset

Hyväksytyt5

AMK-tutkinto Opistoasteen tutkinto IB-tutkinnon suorittaneet Pohjoismainen yo-tutkinto Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet Ulkomailla suoritettu vastaava tutkinto European Baccalaureate Tiedekunnan erillislupa Muu hakukelpoisuuden antama peruste Yhteensä

4553 1074 764 554 2161 30 145 58 1 8 16 1 0 11

4823

94,4 % 22,3 % 15,8 % 11,5 % 44,8 % 0,6 % 3,0 % 1,2 % 0,0 % 0,2 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,2 %

100 %

339 52 69 48 170 0 3 6 0 1 2 0 0 0

351

96,6 % 14,8 % 19,7 % 13,7 % 48,4 % 0,0 % 0,9 % 1,7 % 0,0 % 0,3 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

100 %

Päävalinnassa suurimman osan (94,4 %) hakuperusteena oli ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkinnon suorittaneista lähes puolet oli suorittanut tutkinnon vuonna 2008 tai aiemmin. Ylioppilastutkinnon suorittaneista hakijoista 22,3 prosenttia oli suorittanut tutkintonsa keväällä 2011, kun hyväksytyistä kevään 2011 ylioppilaita oli 14,8 prosenttia. Hakijoista opistoasteen tutkinto oli 3 prosentilla, ja hyväksytyistä 0,9 prosentilla.

4

Hakijoilta on kirjattu taulukkoon vain yksi hakuperuste. Usean tutkinnon tapauksessa on kirjattu alin korkeakoulukelpoisuuden tuottava hakuperuste, kaksoistutkinnon suorittaneilta yo-tutkinto.

5

Taulukon hyväksytyissä ovat mukana varasijoilta hyväksytyt, mutta eivät Talousguru- ja Viksu- kilpailuiden perusteella valitut.

6

Taulukko 4. Pisterajat, valitut ja aloittavat aineen mukaan

(Saman pistemäärän saaneiden järjestys muodostui ensijaisesti kirjallisuuskokeen ja toissijaisesti aineistokokeen perusteella, jos hakijat olivat saavuttaneet saman verran yhteispisteitä tai koepisteitä. Täysin samat pisteet saavuttaneet hyväksyttiin rajatapauksessa molemmat. Pisteraja on korjattu varasijamenettelyn seurauksena.)

Hakukohde

Yhteis- Valittiin pisteraja yhteispisteillä 54,25 45,25 53,25 51,50 30 5 6 10 9 11 9 13 18 8 13 15

KoeValittiin Enim- Peruneet Valittiin Aloittavat pisteraja koemäisvarasijalta syksyllä pisteillä6 kiintiö 20117 22,00 19,00 23,25 25,00 22,50 23,00 21,25 47,00 43,50 30,00 20,50 24,75 30 4 6 10 9 11 9 12+1 18 7 3 15 60 10 12 20 18 22 18 25 36 15 25 30 15 0 2 0 0 0 0 3 1 0 4 1 15 0 2 0 0 0 0 4 1 0 0 1 658 5,+4) 9 (-1) 12 (-1,+2) 20 (-1) 18 (+1) 22 18 (-1) 27 (-2,+1) 36 (+1) 15 (+1) 12 30 (+1) (-

Kansantaloustiede Kehitysmaatutkimus Käytännöllinen filosofia Poliittinen historia

Sosiaalija kulttuuriantropologia 49,25 Sosiaalipolitiikka Sosiaalipsykologia Sosiaalityö Sosiologia Taloussosiaalihistoria Tilastotiede Viestintä Yleinen valtio-oppi Hallinnon organisaatioiden tutkimus Maailmanpolitiikan tutkimus Politiikan tutkimus Yhteensä ja 51,25 57,00 57,25 ja 49,75 43,75 89,00 86,50 54,75 43,25 55,25

8 8 8 171

27,00 22,50 32,00

8 8 8 158

16 16 16 339

0 0 2 28

0 0 2 25

16 (-1) 16 (+1) 16 (-1) 331

6

Plus-merkin (+) jälkeen ilmoitettu määrä tarkoittaa oikaisumenettelyn perusteella hyväksyttyjä

7

Miinus-merkillä (-) on merkitty niiden kesän 2011 valinnoissa hyväksyttyjen määrä, jotka siirtävät opintooikeutensa alkamaan syksyllä 2012. Plus-merkillä (+) on merkitty ne vuoden 2010 valinnoissa valitut, jotka siirsivät opinto-oikeutensa alkamaan syksyllä 2011.

8

Luvussa on mukana viisi (5) Talousguru-kilpailun kautta vuonna 2011 valittua opintonsa aloittavaa opiskelijaa

7

4 Valinta opintosuoritusten perusteella

Valtiotieteellisestä tiedekunnasta voi hakea opinto-oikeutta aiempien opintosuoritusten perusteella. Sekä englanninkieliseen että suomen- ja ruotsinkieliseen koulutukseen voi hakea sekä ulkomaisen että suomalaisen tutkinnon perusteella. Vuonna 2011 suomen- ja ruotsinkieliseen maisterikoulutukseen opinto-oikeutta haki 160 henkilö, joista 72 valittiin (45 prosenttia hakijoista). Mukana luvuissa (taulukko 6, ei taulukko 2 eikä liitetaulukko 2) on Vaasassa järjestettävä ruotsinkielinen sosiaalityön koulutusohjelma, jonne hyväksyttiin 20 hakijasta 14. Englanninkieliseen maisterikoulutukseen opinto-oikeutta haki 767 henkilöä, joista 97 valittiin (13 prosenttia hakijoista). Tilastoissa ei ole huomioitu kansainvälistä IMESS-ohjelmaa, jossa aloittaa kolme opiskelijaa. Eniten hakemuksia jätettiin Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration ja Media and global communication ­maisteriohjelmiin (Liitetaulukko 2).

Taulukko 5. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella valitut ja aloittavat aineen mukaan vuonna 2011

Pääaine Kansantaloustiede Kehitysmaatutkimus Käytännöllinen filosofia Poliittinen historia Sosiaalija kulttuuriantropologia Sosiaalipolitiikka Sosiaalipsykologia Sosiaalityö Sosiologia Talousja sosiaalihistoria Tilastotiede Viestintä Yleinen valtio-oppi Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus Maailmanpolitiikan tutkimus Politiikan tutkimus Yhteensä

Hakeneet 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4

Hyväksytyt Yhteensä 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3

Peruneet 0 0 0 0

Aloittavat 1 1 2 3

0 0 1 10

0 0 1 8

0 0

1 8

Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella opinto-oikeutta haki 10 henkilöä, joista kahdeksan (6) valittiin. Avoimessa yliopistossa suorittujen opintojen perusteella hakeville on kiintiö jokaisessa oppiaineessa (yhteensä 13), joista viiteen oli hakijoita. Eniten hakijoita oli viestintään, jonne oli yhteensä neljä hakijaa.

8

Taulukko 6. Englanninkieliseen ja suomen- ja ruotsinkieliseen maisterikoulutukseen valitut ja aloittavat aineen mukaan vuonna 2011

Valinta suomenja maisterikoulutukseen Pääaine Hakeneet ruotsinkieliseen Valinta maisterikoulutukseen Hyväksytyt Hakeneet Hyväksytyt

Yhteensä Peruneet Aloittavat Yh9 teensä Peruneet

englanninkieliseen

VarasijaPaikan lta hyväk- vastaan10 sytyt ottaneet

Kansantaloustiede Kehitysmaatutkimus Käytännöllinen filosofia Poliittinen historia Sosiaalija kulttuuriantropologia Sosiaalipolitiikka Sosiaalipsykologia Sosiaalityö Sosiologia Taloussosiaalihistoria Tilastotiede Viestintä Yleinen valtio-oppi Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus Maailmanpolitiikan tutkimus Politiikan tutkimus Socialt arbete i Vasa MDP in Intercultural Encounters MDP in Democracy and Global transformations MDP in Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration MDP in studies European ja

17 12 2 5 3 4 15 15 14 0 4 26

11 5 2 4 3 4 6 5 8 0 4 5

4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 5 1 4 3 4 6 5 8 0 4 5

62 53 3 5 4 9 4 -

11 3 1 1 0 0 0 -

8 0 1 1 0 0 0 -

0 0 0 0 0 0 0 -

3 3 0 0 0 0 0 -

3 13 7 20

0 1 1 14

0 0 0 1

0 1 1 13

59 115 143 90 126 18 76

1 8 12(+1) 11 11(+1) 3 14 76 +2

0 6 2 6 10 1 3 38

0 5 2 6 6 1 0 20

1 7 (-1)

13 (+1)

11 (-1) 8 3 11 60-1

MDP in Media and global communication MDP in philosophy Research Programme Sciences Yhteensä

9

Practical Master's in Social

160

73

6

67

767

Plus-merkillä (+) on merkitty oikaisumenettelyn kautta hyväksytyt Miinus-merkillä (-) on merkitty niiden kesän 2011 valinnoissa hyväksyttyjen määrä, jotka siirtävät opintooikeutensa alkamaan syksyllä 2011. Plus-merkillä (+) on merkitty ne vuoden 2010 valinnoissa valitut, jotka siirsivät opinto-oikeutensa alkamaan syksyllä 2011.

10

9

Liitetaulukko 1. Valtiotieteellisen tiedekunnan hakijat 2011 päävalinnassa

Hakukohde11 Hakijat 2011 Kansantaloustiede Kehitysmaatutkimus Käytännöllinen filosofia Poliittinen historia Sosiaali- ja kulttuuriantropologia Sosiaalipolitiikka Sosiaalipsykologia Sosiaalityö12 Sosiologia Talous- ja sosiaalihistoria Tilastotiede Viestintä Yleinen valtio-oppi: Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus Yleinen valtio-oppi: Maailmanpolitiikan tutkimus Yleinen valtio-oppi:Politiikan tutkimus Yhteensä

11

Muutos 2010 hlö 484 301 208 239 277 188 470 509 447 149 127 718 186 443 168 12 -66 8 22 -19 28 7 17 -74 16 -11 -79 -3 38 13 % 2% -22 % 4% 9% -7 % 15 % 1% 3% -17 % 11 % -9 % -11 % -2 % 9% 8% -2 %

Kokeeseen osallistui hlö 210 78 97 122 126 97 204 255 226 96 51 271 74 229 75 2211 hakijoista osallistui % 42 % 33 % 45 % 47 % 49 % 45 % 43 % 48 % 60 % 58 % 44 % 42 % 40 % 48 % 41 % 46 %

Aloituspaikat

Sisäänpääsyprosentti Hakeneet Kokeeseen osallistuneet 29 % 13 % 12 % 16 % 14 % 23 % 9% 10 % 16 % 16 % 49 % 11 % 22 % 7% 21 % 15 %

496 235 216 261 258 216 477 526 373 165 116 639 183 481 181 4823

60 10 12 20 18 22 18 25 36 15 25 30 16 16 16 339

12 % 4% 6% 8% 7% 10 % 4% 5% 10 % 9% 22 % 5% 9% 3% 9% 7%

4914 -91

Valtiotieteelliseen tiedekuntaan voi hakea ainoastaan yhteen hakukohteeseen lukuun ottamatta valtakunnallisen yhteisvalinnan piirissä olevia sosiologiaa ja sosiaalityötä, joiden lisäksi voi hakea yhteen valtiotieteellisen tiedekunnan hakukohteeseen. 12 Sosiologian ja sosiaalityön valinta toteutettiin vuonna 2011 valtakunnallisena yhteisvalintana, jossa ovat mukana kaikki kyseisen oppiaineen koulutusta Suomessa tarjoavat oppilaitokset. Hakija on asettanut Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan sosiologian tai sosiaalityön hakukohteen yhdeksi maksimissaan kolmesta (3) yhteisvalinnan hakukohteestaan.

10

Liitetaulukko 2. Hakemuksen jättäneet, kokeeseen osallistuneet ja tiedekuntaan hyväksytyt1 aineittain jaoteltuna sekä naisten suhteellinen osuus

Päävalinta Hakeneet Osallistujat Hyväksytyt Valinta suomenja Valinta englanninkieliseen ruotsinkieliseen maisterikoulutukseen maisterikoulutukseen Hakeneet Hyväksytyt Hakeneet Hyväksytyt Valinta avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella Hakeneet Hyväksytyt

Pääaine

Kansantaloustiede Kehitysmaatutkimus Käytännöllinen filosofia Poliittinen historia Sosiaali- ja kulttuuriantropologia Sosiaalipolitiikka Sosiaalipsykologia Sosiaalityö Sosiologia Talous- ja sosiaalihistoria Tilastotiede Viestintä Yleinen valtio-oppi Hallinnon ja tutkimus organisaatioiden

496 235 216 261 258 216 477 526 373 165 116 639 183 481 181

30 % 76 % 32 % 35 % 70 % 70 % 80 % 89 % 71 % 45 % 47 % 74 % 57 % 53 % 45 %

210 78 97 122 126 97 204 255 226 96 51 271 74 229 75

30 % 77 % 36 % 35 % 73 % 67 % 81 % 90 % 72 % 40 % 51 % 76 % 61 % 53 % 47 %

82* 9 14 20 18 22 18 29 37 15 16 31

24 % 89 % 50 % 30 % 72 % 77 % 72 % 100 % 81 % 47 % 56 % 97 %

17 12 2 5 3 4 15 15 14 0 4 26 3 13 7

41 % 75 % 50 % 40 % 100 % 75 % 93 % 100 % 64 % 0% 75 % 81 % 67 % 54 % 43 %

11 5 2 4 3 4 6 5 8 0 4 5 0 1 1

27 % 100 % 50 % 50 % 100 % 75 % 100 % 100 % 75 % 0% 75 % 100 % 0% 0% 0%

62 53 3 5 4 9 4 59 115 143 90 126 18

35 % 32 % 33 % 40 % 25 % 44 % 25 % 75 % 42 % 64 % 73 % 67 % 33 % 57 % 56 %

11 3 1 1 0 0 0 1

36 % 33 % 100 % 100 % 0% 0% 0% 100 %

0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4 0 0 1

0% 100 % 0% 0% 0% 100 % 100 % 0% 0% 0% 0% 75 % 0% 0% 0%

0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 1

0% 100 % 0% 0% 0% 100 % 100 % 0% 0% 0% 0% 66 % 0% 0% 0%

Maailmanpolitiikan tutkimus Politiikan tutkimus MDP in Intercultural Encounters MDP in Democracy and Global transformations MDP in Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration MDP in European studies MDP in Media and communication global

16 88 % 16 81 % 19** 47 %

13 69 % 15 87 % 16 88 % 18 83 % 4 25 % 14 86 % 97 74 % 10 70 % 8 100 %

MDP in Practical philosophy Research Master's Programme Social Sciences

in

yhteensä

1

4823

62 %

2211

63 %

362

62 %

140

71 %

59 71 %

76 767

Taulukossa ei ole mukana oikaisumenettelyn kautta hyväksyttyjä, mutta siinä ovat mukana *Talousguru- (7) ja **Viksu- (1) kilpailuiden kautta valitut

11

Information

HELSINGIN YLIOPISTO

11 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

555490


You might also be interested in

BETA
HELSINGIN YLIOPISTO