Read R05_Gegma_22.mxd text version

saqarTvelos iusticiis saministro sajaro reestris erovnuli saagento sakadastro gegma

miwis nakveTis sakadastro kodi: 44 06 22 003 gancxadebis registraciis nomeri: 882010492611 miwis nakveTis farTobi: 524146 kv.m. daniSnuleba: arasasoflo-sameurneo momzadebis TariRi:

268003

24.02.10

268503 269003 269503 270003

/

4694077

4694577

440622003

4693577 4692577 4693077

masStabi:

01/2 Senoba-nageboba, pirobiTi nomeri/sarTulianoba miwis nakveTis sakadastro sazRvari

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

1:10,200

xazobrivi nageboba

0.42.7 0.9 1.8 5 metri

valdebuleba mSenebare nageboba

UTM

sajaro reestris erovnuli saagento: Tbilisi 0102 wm. nikolozis/n. CxeiZis q. 2 tel: (995 32) 91 04 27; faqsi: (995 32) 91 03 41 senakis saregistracio samsaxuri. q. senaki 4100 rusTvelis q. # 235 tel: ( 7 83 23 )

0.00 0.00

(saerTaSoriso) sistemis koord.

www.napr.gov.ge

Information

R05_Gegma_22.mxd

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

134636


You might also be interested in

BETA
R07_SHIDAQARTLI.mxd
Gegma.mxd
R05_Gegma_22.mxd