Read Microsoft Word - Gemeentegids 08 - 10 Definitief text version

Gemeentegids Hervormde Gemeente te Oldebroek

Inhoud: Inhoud.............................................................................. Ter inleiding....................................................................... De gemeente......................................................................... Algemene kerkenraad............................................................. Wijkgemeente 1..................................................................... Wijkgemeente 2..................................................................... Overige organen:................................................................... College van Kerkrentmeesters........................................... Diaconie...................................................................... Diaconale commissie Samen Bouwen [in Oost Europa]............... Jeugdraad................................................................... Zendingscommissie....................................................... Evangelisatiecommissie................................................... Ouderencommissie........................................................ Commissie Kerk en Israël................................................

Kerkdiensten........................................................................ Organisten........................................................................... Vorming en toerusting, inclusief Jeugdrubriek.............................. Overige kerkelijke activiteiten................................................... Algemeen............................................................................. Adressen kosters en kerkgebouwen............................................

1

Ter inleiding Namens de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Oldebroek wordt u de gemeentegids 2008-2010 aangeboden. Wanneer u de gids doorleest, zult u veel vertrouwde informatie tegenkomen. Alle wijzigingen die er waren in de achterliggende jaren, zijn weer verwerkt. Het is goed om dit boekje in uw huis op een centrale plaats te bewaren. Voor degenen die onlangs in onze gemeente zijn komen wonen biedt deze gids de informatie die nodig is om zo snel mogelijk de weg in de Hervormde Gemeente te vinden. Is er iets niet helemaal duidelijk, schroom niet om deze of gene te benaderen voor verdere inlichtingen. Er staan adressen, telefoonnummers en emailadressen genoeg op de volgende bladzijden. Uiteraard is ook deze gemeentegids maar even actueel. Daardoor is het mogelijk dat u af en toe zult mistasten. Er zal echter worden geprobeerd eventuele wijzigingen tijdig te vermelden in Hervormd Oldebroek en op de website van de gemeente. Aan u en jou willen we vriendelijk, maar dringend vragen: geef alles wat u van belang vindt door aan de kerkenraad! Een telefoontje of mailtje kan aanleiding zijn dat er verbeteringen worden aangebracht in de volgende uitgave. Wij hopen dat deze gids u de weg wijst in onze gemeente. Het is onze bede dat u meer en meer betrokken raakt bij het Evangelie van Jezus Christus. Hij is de Gids bij uitnemendheid! Een woord van dank komt toe aan allen die hebben meegewerkt aan deze gemeentegids. Oldebroek, zomer 2008 Namens de algemene kerkenraad, ds. W.H.Th. Moehn.

2

De gemeente Als Hervormde Gemeente van Oldebroek behoren wij tot de classis Hattem. Geografische wijkindeling: Onze kerkelijke gemeente omvat twee wijken met elk hun eigen kerkenraad. De wijken zijn geografisch ingedeeld. Wijk 1 omvat: Mheneweg Noord, Zuiderzeestraatweg vanaf nr. 144 en nr.167, Stationsweg even nr`s t/m 60, en alles ten oosten hiervan, Bovenstraatweg, Mheneweg Zuid, en tevens wat ten oosten ligt van de Ottenweg en Mulligenweg. Wijk 2 omvat: Zuiderzeestraatweg t/m nr. 142 en 165, Stationsweg oneven en even vanaf nr 62, en alles ten westen hiervan, Veenweg, Bovenmolenweg, tevens wat ten westen ligt van de Ottenweg en Mulligenweg. Perforatie: Gemeenteleden die bij een andere wijk wensen te behoren dan de geografische wijk waarin zij wonen, kunnen dit bij de Algemene Kerkenraad (AK) aanvragen. Per 1 januari 2008 was de opbouw van onze gemeente als volgt: Lidmaten Doopleden Wijk 1: Wijk 2: Totaal 355 653 ------1008 674 1019 ------1693 Geboorte- Overig leden 92 17 103 15 ---------195 32 Pastorale eenheden 490 782 -----1272 totaal 1121 1775 -------2896

Algemene kerkenraad De Algemene kerkenraad wordt gevormd door afgevaardigden uit beide wijken. Per wijk worden 5 ambtsdragers afgevaardigd te weten: Predikant, 1 of 2 Ouderlingen, 1 Ouderling kerkrentmeester en 1 of 2 Diakenen. Wijkgemeente 1 levert de preses in de even jaren. Wijkgemeente 2 levert de preses in de oneven jaren. Wijkgemeente 1 levert de scriba in de oneven jaren. Wijkgemeente 2 levert de scriba in de even jaren. Huidige samenstelling: Ds. A. de Lange Ds. W.H.Th. Moehn M. Bos H. vd Worp A. Grootkarzijn J. Morren E. v.d. Werfhorst C. v. Norel G.J. Mulder

3

H.C. Groothuis Wijkgemeente 1 Wijkgemeente 1 wil als hervormde gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland een behoudende lijn voorstaan. De bediening van het Woord neemt in het midden van de wijkgemeente een brede plaats in. In de prediking wordt vanuit de Heilige Schrift een nauwe aansluiting gezocht bij de belijdenisgeschriften. De tweede dienst is als regel een leerdienst. De prediking behoort schriftuurlijk, trinitarisch, confessioneel en practicaal te zijn. Schriftuurlijk; daarmee bedoelen we een heldere en duidelijke uitleg van de tekst. Gods Woord zo te vertolken dat het landt in het levensbereik van de hoorders. Twee wegen onder de bediening van Wet en Evangelie. Trinitarisch; de werken van de drie-enige God moeten aan de orde komen, het gaat hierbij om een christocentrische inzet: Christus moet in het middelpunt staan. Confessioneel; de Schrift en in haar spoor de belijdenis geeft de gemeente en dienaar van het Woord de staf in de hand om te gaan. De confessie geeft de prediking richting. Zij wijst ons aan wat nodig is om in de enige troost zalig te leven en te sterven: de kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid. We geloven dat God ons deze zaken door Woord en Geest leert kennen in de eerste bekering en dat deze kennis ons leven lang verdiept wordt. Practicaal; de prediking dient practicaal te zijn en de heiliging van het leven te dienen. Het Woord moet toegepast worden. Door de prediking moet de Schrift ons leren, d.w.z. ons leven moet verklaard worden vanuit de Schrift. Schriftuitleg en toepassing moet een twee-eenheid zijn. Dus schriftuurlijk en bevindelijk. De kerkdiensten zijn gekenmerkt door een sobere liturgie, met gebruik van de bijbel in de staten vertaling en de psalmen en enige gezangen uit de berijming van 1773. De psalmen worden iso-ritmisch gezongen. Sectie-indeling: De wijkgemeente is opgedeeld in een aantal secties. Elke sectie heeft een eigen wijkouderling en een diaken. Sectie 1:

Bovenheigraaf (69 t/m 93), Broekeroordsweg, Looweg, Middenweg,Putstraat, Sportlaan, Stuivezandsweg, Bovenstraatweg 88, Bovenstraatweg 39, Bovenstraatweg 24.

Sectie 2: Zuiderzeestraatweg: noordkant 272 t/m 322 en zuidkant 239 t/m 327, Van Pijkerenlaan 82,

Begoniastraat 19, Bovenmolenweg 10A, Bovenstraatweg 58, Bovenweg 109a, Burg. Frieswijkweg 43, Heidelaan 9, Het Kooiveen 6, Hoeckelsweg 45, Luiting Matenlaan 5, Mentiesweg 5, Ottenweg 16, Ottenweg 45I, Vale Ouwelaan 29, Van Pijkerenlaan 24, Bloemstraat 1, Vreeweg 3, Koemkolkweg, Mheneweg Noord.

Sectie 3:

Bovenheigraaf 72a t/m 120, Hogenbrinksweg, Verlengde Looweg, Wittensteinsallee, Zuiderzeestraatweg (zuidkant 329 t/m 401 en noordkant 330 t/m 402), Zuidwendigeweg.

Sectie 4:

Bovenheigraaf 21 t/m 57 en 28 t/m 68, Bovenpad, Bovenstraatweg 1 t/m 11 en 4 t/m 20, zorgcentrum de Hullen, Mheneweg Zuid, Oude Dijk, Elzenweg, Marmerstraat 41.

4

Sectie 5:

Van Asch van Wijcklaan 6 t/m 20, Gerrit Blaauwlaan, Bloemstraat 2 t/m 42 en 73 t/m 105, Van Pijkerenlaan 77 t/m 87 en 86 t/m 98, Stationsweg 14 t/m 60, Stouwdamsweg 1 t/m 43, Van Sytzamalaan (13 t/m 23 en 24 t/m 32), Vierhuizenweg, ZuiderzeeStraatweg zuidzijde 167 t/m 219 en noordzijde 144 t/m 266, Bloemstraat 15 en 17, Zuiderzeestraatweg 45.

Sectie 6: Harm Aartsweg, Morelissenstraat, Klinkenberg 61, Zuiderzeestraatweg 122A. Sectie 7:

Bongersweg, Koeleweg, Mulligenweg 1 + 2 t/m 10, Vierschotenweg, Vreeweg 8-1 + 13 t/m 113. Vreeweg 6, Van Pijkerenlaan 69, Salviastraat 9, Ottenweg 9, Lage Weide 12, Briefadres Vlierstraat 19.

Sectie 8:

Zuiderzeestraatweg 157, Zuiderzeestraatweg 13, Van Pijkerenlaan 65, Van Pijkerenlaan 10, Stationsweg 3, Spronksweg 1, Salviastraat 23, Rustenburgsweg 92, Luiting Matenlaan 11, Leliestraat 8, Houthakkersweg 65, het Kooiveen 30, Gentiaan 49, Gentiaan 16, Ds. Otto Veeninglaan 78, Ds. Otto Veeninglaan 72, Ds. Otto Veeninglaan 4, BRIEFADRES Forsythiastraat 59, Dahliastraat 8, Bovenstraatweg 53A, Bovenstraatweg 53, Blerckweg 29, Beeklaan 16.

Samenstelling van de kerkenraad wijkgemeente 1: Naam

*Ds. A. de Lange *K. Pool J. Jonker A. van Hattem G. van de Weg A. Grootkarzijn R. van de Vegte J. Morren *E. v.d. Werfhorst G. J. Wolf E. Nagelholt J. Wolf R. van Loo G. Bakker C. Reurink H. van Olst G.J. Nagelhout B. van Loo *M.Bos

Adres

Spronksweg 1 Zuiderzeestraatweg 94 Gentiaan 49 Ottenweg 16 Zuiderzeestraatweg 178 Ds. Otto Veeninglaan 4 Vreeweg 3 Oude Dijk 22 Salviastraat 9 Oude Dijk 19a Zuiderzeestraatweg 190 Vierschotenweg 28/1 Zuiderzeestraatweg 277 Zuidwendigeweg 14a Bovenheigraaf 85 Mheneweg ­ Zuid 22 Zuiderzeestraatweg 362 Bovenpad 14 Luiting Matenlaan 5

email

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

Telefoon Ambt

631303 633703 631786 632002 631819 631639 632219 632121 631768 632484 632937 631547 631827 622517 631095 633162 631705 633031 632593 Predikant Ouderling sectie 1 Ouderling sectie 2 Ouderling sectie 3 Ouderling sectie 4 Ouderling sectie 5 Ouderling sectie 6 Ouderling sectie 7 Ouderling sectie 8 Kerkrentmeester/scriba Ouderling/Kerkrentmeester Lidmaat/Kerkrentmeester Jeugdouderling Diaken sectie 1 Diaken sectie 2 Diaken sectie 3 Diaken sectie 4 Diaken sectie 6 Diaken sectie 7 Diaken sectie 8

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

[email protected]

De met een * vermelde personen vormen het moderamen Kerkelijk werker: Dhr. J.H. Stobbelaar, Prins Hendriklaan 9, 8091 AL Wezep, tel: 038 - 3763183 Wijkgemeente 2 Wijkgemeente 2 is een wijkgemeente die Hervormd Gereformeerd wil zijn, waarbij haar uitgangspunt ligt in schrift en belijdenis. Dit betekent dat wij ons stellen onder de Bijbel als het gezaghebbend Woord van God in prediking en toerusting, in leer en leven.

5

Wij willen staan voor een Bijbelsgereformeerde prediking die bewust oog heeft voor de geloofservaringen en levensvragen van de gemeenteleden. In de eredienst treden wij voor het aangezicht van Hem, Die ons dient met Zijn heil, verzoening en verlossing door Jezus Christus. Tegelijk draagt de dienst een tweeledig karakter. Wij mogen Hem dienen met het antwoord van gebed en lofzang, met onze belijdenis, onze gaven en onze dankbaarheid. De samenkomst is als oefening van de gemeenschap met Christus en met elkaar, gericht op de opbouw van de gemeente als missionaire gemeenschap tot de dienst des Heeren in het volle leven, tot zegen van de wereld. In de gewone kerkdiensten worden de psalmen uit de oude berijming ritmisch gezongen. Tijdens themadiensten en tijdens de feestdagen worden er voor en tijdens de dienst in plaats van enkele psalmen enkele liederen en/of gezangen gezongen. Sectie-indeling: De wijkgemeente is opgedeeld in een aantal secties. Elke sectie heeft een eigen wijkouderling en een diaken. Sectie 1: Leliestraat, Stationsweg met uitzondering van "de Hullen", Petuniastraat, Rozenstraat. Rustenburgsweg, Oosterhagestraat, Kostersweg, BovenStraatweg oneven t/m nr. 29. Zuiderzeestraatweg t/m nr. 37 en nr. 22 + oost, Eekterweg, Reesweg, Molenpad, Mheneweg Noord, Zwaluwenburg, Laanzichtweg, Feithenhofweg, Koemkolkweg, Groote Woldweg [Oosterwolde], Beekenkampweg [Doornspijk], Verlengde Haerderweg [Doornspijk], Lageweg [Doornspijk], Oostendorperstraatweg [Elburg], Nieuweweg [Elburg]. Veenweg, Spronksweg, Bovendwarsweg, Bovenheigraaf, Dahliastraat, Irisstraat. van Sytzamalaan [+ 5 geperforeerd], van Asch van Wijcklaan [+3 geperforeerd], van Asseltsweg, Stouwdamsweg [geperforeerd], Tulpstraat, Luiting Matenlaan. Ottenweg, Bloemstraat, Zuiderzeestraatweg oneven nr. 175 t/m 215 en even nr. 156 t/m nr. 214. Zuiderzeestraatweg vanaf nr. 241 en nr. 274, Mulligenweg, Vierschotenweg,Vreeweg, Sportlaan, Mheneweg Zuid, Looweg, Verlengde Looweg, Hogenbrinkweg, Koeleweg, Bovenheigraaf vanaf nr. 12, Bovenpad, Middenweg, Harm Aartsweg, Achterkamp [Wezep], Heidepad [Wezep]. Wederik, Nobelsingel,Ds. Otto Veeninglaan, Pimpernel, Ratelaar, Ranonkel. Gentiaan, Lage Weide, Klocklaan, Narcisstraat, Weegbree, Crocusstraat. Van Pijkerenlaan oneven, Bovenstraatweg oneven vanaf nr. 39 en even

Sectie 2:

Sectie 3:

Sectie 4:

Sectie 5:

Sectie 6:

Sectie 7:

Sectie 8:

Sectie 9: Sectie 10:

6

vanaf nr. 70, Anjerstraat, Salviastraat, Begoniastraat. Sectie 11: Zuiderzeestraatweg oneven nr. 93 t/m nr.153 en even nr. 66 t/m nr. 130, Beeklaan, Hollanderstraat, Kerkstraat. De Bongerd, De Hagen, Het Kooiveen, De Oosterakker, Bovenmolenweg, De Hoogte, Bovenstraatweg even t/m nr. 56, Eperweg, Zuiderzeestraatweg oneven nr. 41 t/m 91, Zuiderzeestraatweg even nr. 38 en 40, Willem Tellstraat [Epe]. Van Pijkerenlaan even, Zuiderzeestraatweg vanaf nr. 241 en nr.274. "de Hullen".

Sectie 12:

Sectie 13: Sectie 14:

7

Samenstelling van de kerkenraad wijkgemeente 2:

Naam Straat postcode plaats tel.nr. Mailadres ambt Sectie

*Moehn, Ds. W.H.Th. *Bart, J.W. van *Onderdelinden, A. Worp, H. van de Kolkman,K Schoonhoven, H. Wetering, van de W Bosch, G.J. Poll, H.J. van de Zoet, E. Dickhof, J. Groot, H. de Hein,M *Kooiman,T Dickhof, G. Olst, L. van Kamp,van de W. Boeve, H Engelen, I.J. van *Norel, C. van Raalte, v. H Slot, van 't R Lokhorst,.G. Mulder, G.J. Hul, J. van `t *Polinder, R. Rozeboom, R. Mulder, W. Groothuis, H.C.

Ratelaar 9 De Hagen 8 Vierschotenweg 38 Van Sytzamalaan 19 v.Pijkerenlaan 98 Bovenstraatweg 70 Begoniastraat 8 Eperweg 38 Luiting Matenlaan 31 Mheneweg Zuid 8 Zuiderzeestraatweg 183 Zuiderzeestraatweg 187 Stationsweg 41 Zuiderzeestraatweg 308 Gr. Woldweg 73A Hogenbrinkweg 27 Zuiderzeestraatweg 113 Zuiderzeestraatweg 198 Hollanderstraat 12 Ds. Otto Veeninglaan 56 Mheneweg Nrd.15 Van Asch van Wijcklaan 39 Zuiderzeestraatweg 242 Het Kooiveen 56 Botterstraat 91 Feithenhofsweg 3a Wederik 9 Van Asch van Wijcklaan 20 Zuiderzeestraatweg 18

8096 XS 8096 MB 8095 PR 8096 AR 8096 VB 8096 PG 8096 XB 8084 HH 8096 XR 8096 RG 8096 BH 8096 BH 8096 AV 8096 CK 8097 RR 8096 RS 8096 BE 8096 CG 8096 AL 8096 XN 8097 PJ 8096 AG 8096 CH 8096 MC 8081 JW 8096 PB 8096 XR 8096 AH 8096 CA

Oldebroek Oldebroek 't Loo-Oldebroek Oldebroek Oldebroek Oldebroek Oldebroek 't Harde Oldebroek Oldebroek Oldebroek Oldebroek Oldebroek Oldebroek Oosterwolde Oldebroek Oldebroek Oldebroek Oldebroek Oldebroek Oosterwolde Oldebroek Oldebroek Oldebroek Elburg Oldebroek Oldebroek Oldebroek Oldebroek

630828 632011 631965 632186 631726 631466 632322 652791 633731 632186 630975 632218 631739 633211 621621 632903 631525 631924 630971 631080 621824 631091 632091 632816 634290 632365 630431 631107 633666

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

Predikant/preses kerkelijk werker Ouderling Ouderling Ouderling Ouderling Ouderling Ouderling Ouderling Ouderling Ouderling Ouderling Ouderling Ouderling Ouderling Ouderling Ouderling De Hullen. Ouderling / kerkrentmeester Ouderling/ kerkrentmeester Ouderling/kerkrentmeester Jeugd ouderling Jeugd ouderling Diaken Diaken Diaken Diaken Diaken Jeugddiaken/2e scriba Diaken

scriba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 + 11 2+7 3+5 4+8 6 + 12 9 + 10 13

De-met-een*vermelde-personen-vormen-het-moderamen

8

Overige organen College van Kerkrentmeesters Voorzitter: C. van Norel, ds. Otto Veeninglaan 56, tel. 631080, [email protected] Secretaris: E. Nagelholt, Zuiderzeestraatweg 190, tel. 632937, [email protected] Penn.meester: I.J. van Engelen, Hollanderstraat 12, tel. 630971, [email protected] Bankrekening: 3484.00.012. De taken van het College van Kerkrentmeesters kunnen als volgt worden samengevat: Het voorzien in de stoffelijke behoeften van/voor de centrale gemeente Het zorgdragen voor de geldwerving en betalingen namens de centrale gemeente Het regelen van de wijze van gebruiken van de beide kerken en andere kerkelijke gebouwen ten dienste van de centrale gemeente met goedkeuring AK Het bijhouden van de registers van de gemeente en van de doop-, lidmaten- en trouwboeken Het verrichten van werkzaamheden t.b.v. verkiezing van ambtsdragers Het samenstellen van de Commissie van Advies (voorheen commissie van bijstand) Diaconie Voorzitter: H.van Olst, Mheneweg-Zuid 22 tel. 633162, e-mail [email protected] Secretaris: R. Polinder Feithenhofsweg 3a tel. 632365, e-mail [email protected] Penn.meester: R. Rozeboom, Wederik 9 tel. 630431, e-mail [email protected] Bankrekening: 3484.01.612. De taken van de diaconie kunnen als volgt worden samengevat. De zorg voor de algemene diaconale belangen van de centrale gemeente. Het betrachten van onderling dienstbetoon. Het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat uit diaconaal oogpunt behoeven. Het verlenen van medewerking aan andere arbeid t.b.v. het maatschappelijk welzijn. Het bijeenbrengen van de benodigde gelden voor de uitoefening van het diaconaat in binnen en in buitenland (o.a. werelddiaconaat). Het dienen van de kerk in haar taak om overheid en samenleving te wijzen op haar roeping en ten aanzien van sociale vraagstukken de gerechtigheid te betrachten. Het verrichten van andere taken op diaconaal terrein. Jeugddiaconaat heeft twee kanten, diaconaat vóór de jeugd en het diaconaat dóór de jeugd. Diaconaat vóór de jeugd: Hierbij is het jeugddiaconaat een jeugdzorg, namelijk de zorg van de christelijke gemeente voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Diaconaat dóór de jeugd: Onder jeugddiaconaat kan ook de diaconale opvoeding en/of vorming van de jeugd van de gemeente worden gerekend.

9

Diaconale Commissie Samen Bouwen [in oost europa] Voorzitter: Secretaris: Penn. Meester: Bankrekeningnr: Arie Jan van Oort, Gentiaan 19, tel. 631706, e-mail: [email protected] Evertje Port, Bovenheigraaf 71, tel. 632317, e-mail: [email protected] Aalt Wensink, Morelissenstraat 8, 8095 PZ "t Loo tel 0525-632908, e-mail: [email protected] 3484.25. 880.

Onze missie: We zetten ons in voor onze medemens in Oost Europa vanuit de opdracht die we verwoord vinden in de Bijbel. Als opdracht hebben we God lief te hebben boven alles en vanuit die liefde hebben we ook de opdracht de naaste te helpen. Deze opdracht brengen we onder andere in praktijk door het dienstbaar zijn aan de minder bedeelde medemens in Oekraïne en Roemenië en mogelijk ook in andere Oost Europese landen. We zijn een onderdeel van de diaconie van de Hervormde Gemeente te Oldebroek. Doelstellingen: We willen met ons werk bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van mensen die leven in extreme armoede. Met ons werk willen we bereiken dat organisaties, instellingen, scholen, stichtingen en kerkelijke gemeenten zelfstandig kunnen functioneren in hun maatschappij en vrijwilligerswerk bevorderen. We richten ons met name op minderheden (Hongaarse enclaves, zigeuners), of mensen die in zich in een sociaal zwakkere positie bevinden: (wees)kinderen, bejaarden, gehandicapten, weduwen. We werken vooralsnog in Oekraïne en Roemenië. Onze hulpverlening bestaat uit het planmatig samenwerken met de plaatselijke bevolking. We geven daarbij adviezen, financiële middelen en indien nodig ook materiële middelen. Indien mogelijk willen we de mensen ook geestelijk toerusten. Dit vindt plaats in de protestantse/ reformatorische gemeenten, maar we proberen ook in `neutrale' instellingen de geestelijke nood te ledigen. Dit doen we door het aanbieden van geestelijke lectuur.

Jeugdraad Jeugdouderling wijk 1: J. Wolf, Vierschotenweg 28/1, tel. 631547. Jeugdouderling wijk 2: H. van Raalte, Mheneweg noord 15, tel. 621824. Jeugdouderling wijk 2: R. van 't Slot, Van Asch van Wijcklaan 39, tel. 631091. Jeugddiaken wijk 1: G. Bakker, Wittensteinse allee 14a, tel. 622517. Jeugddiaken wijk 2: W. Mulder, Van Asch van Wijcklaan 20, tel. 631107 (penningmeester). Jeugdwerkadviseur: Mw. E. Slendebroek, tel. 038 ­ 3335597.

Zendingscommissie Voorzitter : F. Bosch, Zuiderzeestraatweg 176, tel. 631207. Secretaris : D. Fobbe, Middenweg 29, tel. 633463. Penningmeester : Mw. B. de Groot, Mheneweg Zuid 44, tel. 633088.

10

Bankrekeningnummer: 3484.45.911 t.n.v. Zendingscomm. N.H. Kerk onder vermelding van GZB, IZB of fam. Vaders. De leden worden benoemd door de beide kerkenraden. Door het organiseren van zendingsdiensten en deelnemen in zendingsprojecten proberen wij de gemeente bewust te doen zijn van hun taak als zendingsgemeente. Door ledenwerving, kerkelijke collecten en speciale acties in samenwerking met de jeugdraad draagt onze gemeente bij aan het werk van de G.Z.B. en de I.Z.B. Evangelisatiecommissie Voorzitter evangelisatiecommissie: J.W. van Bart, de Hagen 8, 8096 MB, Oldebroek, 0525-632011 [email protected] Secretaris: N. Klock Zuiderzeestraatweg 118, 8096 CD, Oldebroek, 0525-633473, [email protected] De Evangelisatiecommissie van onze Hervormde Gemeente bestaat uit 10 personen waarvan de helft wordt benoemd door wijkgemeente 1 en de andere helft door wijkgemeente 2. Zij verrichten verschillende activiteiten, zowel toerusting aan de gemeente als naar buiten gerichte akties. Daarnaast is de evangelisatiecommissie betrokken bij de koffie-ochtenden en de sing-in. De Evangelisatiecommissie maakt deel uit van de Interkerkelijke Evangelisatiecommissie, te samen met een afvaardiging van de Gereformeerde kerk, Luctor et Emergo, en de Vrije Evangelische Gemeente. Deze commissie draagt o.a. zorg voor de wekelijkse diensten op het Landal park in 't Loo. Ouderencommissie De ouderencommissie organiseert in de winterperiode maandelijks een donderdagmiddag voor de ouderen in onze gemeente. Deze middagen worden gehouden in 't Open Huis en duren van 14.00 tot 16.00 uur. Afwisselend wordt een inleiding verzorgd door een predikant of wordt er een diapresentatie gehouden. De donderdagmiddag voorafgaand aan het Kerstfeest wordt afgesloten met een gemeenschappelijke maaltijd. De donderdagmiddag voor de Goede Vrijdag staat in het teken van het lijden en de opstanding van de Heere Jezus. In mei of juni wordt het jaarlijkse ouderenreisje georganiseerd. De commissie bestaat uit onderstaande gemeenteleden: dhr. A. Grootkarzijn, penningmeester mw. E. Kip-Westerink ds. A. de Lange, adviserend lid mw. J. v.d. Linde-Limburg dhr. S. v.d. Veen, secretaris mw. J. Wolf-Brink tel. tel. tel. tel. tel. tel. 631639. 631595. 631303. 633567. 631806. 631424.

Commissie Kerk en Israël Sinds 2004 is er binnen de Hervormde gemeente van Oldebroek een Israël commissie ontstaan. De commissie zet zich in om een aantal zogenoemde Israël avonden te organiseren. Het doel is om de kennis vanuit Gods woord met betrekking tot het joodse volk over te brengen naar de gemeenteleden, om van daaruit steeds meer liefde voor het joodse volk te verkrijgen. De Kerk heeft in het verleden een totaal verkeerd beeld gehad wat betreft de toekomst voor Israël en heeft daardoor een enorme afstand gecreëerd naar de joden. De Heere

11

belooft in Zijn woord dat de beloften vanuit het oude Testament nog steeds voor Zijn uitverkoren volk bedoeld is en niet overgaan zijn naar de Kerk. (vervangingsleer) Daarom is het van groot belang dat er in deze tijd een helder en duidelijk antwoord wordt verkondigd die gefundeerd is vanuit de schrift. Ook voor de komende tijd hoopt de commissie weer een aantal sprekers uit te nodigen. We hopen dan velen van u te mogen ontmoeten. Namens de commissie, A. van den Berg. tel. 685721. Kerkdiensten Erediensten: Aanvangstijden voor beide kerken; om 9.30 uur en om 14.30 uur. Vanaf de sluiting van het winterwerk tot de opening van het winterwerk in september wordt door wijk 2 de 2e dienst om 18.30 uur gehouden in beide kerkgebouwen. Heilige Doop: Doopbediening vindt plaats 1 keer per maand, in beide kerken. De wijken doen dit per toerbeurt. Doopaangifte dient vooraf te geschieden bij de scriba van de desbetreffende wijkgemeente. Heilig Avondmaal: Wordt 4 maal per jaar in beide kerken gelijktijdig gehouden. Op maandagavond in de week van voorbereiding wordt Censura Morum gehouden in 't Open Huis van 19.30 tot 20.00 uur. Zorgcentrum "De Hullen": Heilig Avondmaal wordt op dezelfde zondag gehouden als in de Hervormde Gemeente. Hierin rouleren ook de Gereformeerde Kerk en de Vrije Evangelische Gemeente. Samenkomsten: Op Landgoed 't Loo wordt iedere zondagmorgen om 10.00 uur een samenkomst georganiseerd door de 4 samenwerkende evangelisatiecommissies van Luctor et Emergo, Vrij Evangelische Kerk, Gereformeerde Kerk en de Hervormde gemeente. Genoemde kerken doen dit per toerbeurt. Aangepaste diensten: Dovendienst (1 per wijk) Dienst voor mensen met verstandelijke beperkingen (1 per wijk) Biddag - Ochtenddienst met schoolkinderen Dankdag - Ochtenddienst met schoolkinderen Afsluiting themaweek Kerk & School Afsluiting VBK-week o.v.v. wijk 2. Collecten Tijdens de erediensten worden er twee collectes in één rondgang gehouden voor het zingen voor de preek. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie welke al of niet bestemd is voor een bepaald doel. De tweede rondgang is voor het Kerkenwerk (algemeen). Aan de

12

uitgang wordt een deurcollecte gehouden voor het Kerkenwerk welke al of niet bestemd is voor een bepaald doel. Huwelijksinzegening Huwelijksinzegening vindt in principe plaats in de wijk waar de bruid woont. De dienst valt onder verantwoording van die wijk. De collecte tijdens de huwelijksdienst is bestemd voor het Kerkenwerk. Kinderoppas Tijdens de ochtenddiensten is er in beide kerkgebouwen kinderoppas aanwezig. U kunt daar uw kinderen van 0 tot 4 jaar onderbrengen, terwijl u de kerkdienst bijwoont. Contactpersoon Dorp: Mw. R. van `t Slot, Van Asch van Wijcklaan 39, tel. 631091. Contactpersoon 't Loo: Mw. E. Sneller, Vreeweg 115, tel. 634092. Afkondigingen Wanneer u dringende berichten heeft die tijdens de diensten afgekondigd moeten worden, dienen deze voor zaterdagmiddag 12.00 uur bij de predikant te worden aangemeld. Organisten: Dhr. B.Gelderman (hoofdorganist) Dhr. H.Doorneweerd Mw. M.van Ittersum Dhr. G. Koele, Dhr. G.Kunst Dhr. M van de Knijff, Dhr. B.Monster Mw. M. van Oort, Dhr. M.van Doleweerd (res) Dhr. J.v.d.Graaf (res) Dhr. C.Hengeveld (res) tel. 038-4446209. tel. 0525-654708. tel. 06-19706359. tel. 038-3765480. tel. 0525- 653294. tel. 0525- 633512. tel. 038-3763914. tel. 0525- 631706. tel. 0525-682541. tel. 0525-684804. tel. 0525-685430.

Vorming en toerusting / Tevens Jeugdrubriek Catechese Catechisaties worden per wijk door de predikanten en/of kerkelijk werker gehouden. Aanvangstijden van de groepen staan hieronder vermeld. Na een lange zomerrust gaat het winterwerk weer beginnen. Wij rekenen ook op jouw komst. Wat kun je verwachten in Het Open Huis of Maranatha? Verschillende zalen, waar alles klaargezet is door de beheerders. Het gereedschap ligt al op tafel: een BIJBEL. Samen gaan we lezen en spitten in Gods Woord en ontdekken wat de Heere vandaag tegen jullie en ons zegt. We hopen dat ook jij meegaat op deze speurtocht. Ds. W.H.Th. Moehn. Dhr. J.W. van Bart. Ds. A. de Lange. Dhr. H. van Olst. Uren verdeling wijk l. Maandagavond in Het Open Huis: 18.30 ­ 19.15 uur 12 - 14 jarigen

13

19.00 ­ 19.45 uur 19.20 ­ 20.05 uur

15 - 17 jarigen 18 jaar en ouder

Dinsdagavond Maranathakerk: 18.30 ­ 19.15 uur 11 - 12 jarigen 18.30 ­ 19.15 uur 13 ­ 15 jarigen 19.20 ­ 20.05 uur 16 jaar en ouder Belijdeniscatechese Maandagavond 20.15 ­ 21.30 in de pastorie, Spronksweg 1. Uren verdeling wijk 2. Maandagavond in Het Open Huis: 18.15 ­ 19.00 uur groep 8 18.15 ­ 19.00 uur 12 ­ 13 jarigen 19.05 ­ 19.50 uur 14 ­ 15 jarigen 19.05 ­19.50 uur 16 ­ 17 jarigen Woensdagavond in Het Open Huis: 18.15 ­ 19.00 uur 15 ­ 17 jarigen 19.05 ­ 19.50 uur 12 ­ 14 jarigen 19.05 ­ 19.50 uur 18 jaar en ouder 20.00 ­ 21.30 uur Belijdeniscatechese Aangepaste Catechisatie Regionaal wordt er aangepaste catechisatie verzorgd voor hen die moeilijk of onmogelijk de gewone catechisatie kunnen volgen. Voor de organisatie van deze catechisatie is een werkgroep in het leven geroepen. In deze werkgroep hebben mensen uit Elburg, `t Harde, Oldebroek, Oosterwolde, Hattemerbroek en Wezep zitting. Deze catechisatie is dus bedoeld voor mensen uit de eerder genoemde gemeenten. De catechisatie wordt op donderdagavond gegeven in "De Hoeksteen" te Hattemerbroek (eens in de veertien dagen). Er zijn twee groepen. De ene begint om 19.00 uur en de andere om 20.00 uur. Er is ook een bijbelkring voor hen die belijdenis hebben gedaan. Iedereen, die in staat is om eenvoudige Bijbelse liederen te leren en te luisteren naar mooie verhalen uit de Bijbel is van harte welkom. Iedereen die deze catechisatie of bijbelkring al bezocht, wordt dit jaar natuurlijk ook weer verwacht. Inlichtingen: De heer en mevrouw Van de Streek, tel: 038-3763784. Zondagsscholen Zondagsschool "JAFETH" Wij zijn de zondagsschool op het dorp en komen bijna elke zondagmorgen bij elkaar in de "Regenboogschool" en beginnen om half tien. Er komen al veel kinderen uit beide wijken bij ons op de zondagsschool. En jij kunt er ook nog wel bij. Dus kom gerust als je tussen de 4 en 11 jaar bent.

14

Wie doen er mee? Wij, de jufs en de meesters, zijn een enthousiast team. Wij gaan proberen om nog meer kinderen op de zondagsschool te krijgen want een aantal groepen zijn wel erg klein. We gaan de komende seizoenen werken met persoonlijke uitnodigingen. Dus kom en doe met ons mee. Wat doen we eigenlijk? We beginnen met zingen en bidden en luisteren dan naar een bijbelverhaal. Daarna maken we een werkje wat bij het verhaal past of doen een quiz of een leuk spel. Het is altijd reuze gezellig en je leert ontzettend veel uit de bijbel. Wat nog meer? Samen vieren wij het kerstfeest als zondagsschool in de Dorpskerk. Daar mag jij een gedicht, een schriftlezing doen of een lied zingen. Dit is altijd weer het hoogte punt in het seizoen. Verder houden wij een leuke spelmiddag aan het eind van het seizoen. Krijg ik nog iets? Jazeker. Als je jarig bent krijg je een mooie plaat met stickers. Leer jij je psalmversje en of tekst goed dan krijg je als beloning een prachtig album met plaatjes. O ja, verlaat je na zeven jaar de zondagsschool dan krijg en een getuigschrift en een psalmboekje. Werkelijk prachtig. Wie ontmoet ik er? Wij hopen de Heere Jezus. Over Hem en om Hem gaat het elke keer. Hij geeft jouw een nieuw hartje. Een hartje dat van Hem houdt. Hij maakt ons écht gelukkig. Hij neemt onze zonden weg. Nog diep, diep, dieper dan zee is Jezus liefde voor jouw. Wil je nog meer weten? Misschien heb je nog meer vragen en wil je nog graag iets weten, bel dan gerust naar Jan van Wijnen (632610). Hij kan je nog veel meer vertellen en ook dingen laten zien. Tot op de zondagsschool. Zondagsschool " Maranatha" Beste jongens en meisjes, Wij geloven dat de Heere Jezus op aarde is geweest, dat Hij nu in de Hemel is, maar ook dat Hij terug zal komen. Als leiding van zondagsschool "Maranatha" willen wij de kinderen vertellen over de dingen die God door de Heere Jezus voor ons gedaan heeft en wat we uit de bijbel kunnen leren. Toch willen we niet alléén vertellen over de liefde van de Heere Jezus, maar we willen die liefde ook uitdragen. Wij hopen dat we als een reflector die belangrijke liefde en de blijde boodschap door mogen geven aan de kinderen De indeling van een zondagmorgen op de zondagsschool [locatie: Looschool] ziet er als volgt uit: - We beginnen om 09.30 uur [vanaf 09.10 uur is er leiding aanwezig] ; - We zingen een paar liederen en/of psalmen en bidden met elkaar; - Daarna komt het bijbelverhaal; - Het tweede gedeelte van de morgen praten we na over het bijbelverhaal; - We kleuren een kleurplaat, lossen een puzzel op of we maken een werkje dat aansluit op de bijbelvertelling. Op deze manier proberen we de kinderen zoveel mogelijk bij het bijbelgedeelte te betrekken.

15

Natuurlijk zijn alle kinderen van 4 tot en met 11 jaar van harte welkom! Omdat er leiding is gestopt, zijn wij op zoek naar mensen die het fijn vinden om aan kinderen uit de bijbel te vertellen. Het is toch ook onze verantwoording om als volwassenen het aan de kinderen door te geven op een eenvoudige en ontspannen manier en een voorbeeld voor hen te zijn. Denk niet te snel dat kan ik niet, we hebben immers allemaal de hulp van GOD ONZE VADER nodig. Graag horen we van jullie, om ons te komen helpen. Voor verdere informatie kunt u terecht bij: Alie van Oene, tel. 0525-632927 Hervormde jeugdraad (HJR) Hallo jongens en meisjes Zit jij op de basisschool (groep 1 t/m 8), dan nodigen wij jou van harte uit om in het nieuwe seizoen bij ons op de club te komen. Voor elke leeftijd is er wel een club waar je naar toe kan gaan samen met je leeftijdsgenoten, vriendjes en vriendinnetjes. Wat doen wij samen op de clubs: We beginnen door samen te luisteren naar verhalen uit de bijbel. We zingen psalmen en liederen en vragen God een zegen in het gebed. Daarnaast hebben we vaak een creatief gedeelte zoals knutselen, plakken, knippen en nog veel meer leuke dingen. De clubs zijn geheel kosteloos. Wel sparen we elk jaar voor een goed doel We hopen samen met jullie een goed en gezegend seizoen te mogen hebben. We rekenen op jullie komst.

Inlichtingen bij: Clubcoördinator Janneke Groothuis tel. 655238 Clubs Oldebroek in Het Open Huis achter de Dorpskerk: Eunice: Leiding: Koningskinderen: Leiding: Jongens en meisjesclub (groep 1, 2 en 3). zaterdag van 10.15 ­ 11.30 uur, om de twee weken. Marieke v 't Hof tel. 621375 (info). Diana Wielink. Jongens en meisjesclub (groep 4 en 5) dinsdag 18.30 ­ 19.45 uur. Alieda Groothuis tel. 633666. (info). Trijnie Post. Jolanda Wolf. Karina v.d. Streek. Hester van Olst. Jongens en meisjesclub (groep 6) woensdag 18.30 ­ 19.45 uur. nog niet bekend.

Esther: Leiding:

16

Tabitha: Leiding: Simson: Leiding:

Meisjesclub (groep 7 en 8) vrijdag 18.30 ­ 19.45 uur. Trijntje Beijeman tel. 621253. (info). Rianne van't Slot. Jongensclub (groep 7 en 8) donderdag 18.30 ­ 19.45 uur. Klaas van Asselt tel. 633471. (info). Henk Plakmeijer.

Clubs 't Loo in de Maranathakerk. Menorah: Leiding: Naomi: Leiding: Imara: Leiding: Jongens en meisjesclub (groep 3 en 4). donderdag 18.15 ­ 19.30 uur. nog niet bekend. Jongens en meisjesclub (groep 5 en 6). woensdag 18.30 ­ 19.45 uur. Anita van Boven tel. 655415. (info). Jeanet de Groot. Jongens en meisjesclub (groep 7 en 8). maandag 18.45 ­ 20.00 uur. Rita Wolf tel. 631547. (info). Geertruida Plakmeijer.

Club ABBA Voor de meeste mensen is club "ABBA" een begrip, maar voor diegenen, die niet weten wat voor een club dit is, volgen hier nog enkele gegevens. Club "ABBA" is een club ..... voor thuiswonende verstandelijk gehandicapten. die elke 2 weken gehouden wordt - op donderdagavond. die gehouden wordt in gebouw "Elim" in 't Harde. waar het heel erg gezellig is!!! waar 46 personen lid van zijn! waar drie groepen zijn, nl.: - een jongerenclub 18.45 - 20.00 uur - twee ouderenclubs 20.00 - 21.15 uur waarbij alle leden gebracht en gehaald worden door heel veel vrijwillige chauffeurs. waar de deelname gratis is, behalve op de slotdag wordt een kleine bijdrage gevraagd. die naast de clubavonden nog drie leuke activiteiten organiseert. waar elke keer een verhaal verteld wordt uit de Bijbel. waar heel veel gezongen wordt over de Heere Jezus. Contactpersoon: Erika Slendebroek, tel. 038 ­ 3335597.

17

Wijkjeugdcommissie wijkgemeente 1 (WJC1) De Wijkjeugdcommissie heeft als doel mee te werken aan de geestelijke vorming, toerusting en (re-)creatieve ontplooiing van jeugdigen en jongeren, in de vorm van het stimuleren, begeleiden, adviseren en coördineren van die werkzaamheden, waarvoor de WJC verantwoordelijkheid draagt. WJC1 draagt verantwoordelijkheid voor Open Tienerwerk 't Loo `.Com', Open Jeugdwerk 't Loo, tienergesprekskring Merab en jongerengesprekskring Sela. Voorzitter: Penningmeester: Secretaris: Jan Wolf, Vierschotenweg 28-1, tel: 0525-631547. Heidi Doornwaard, Zuiderzeestraatweg 281, tel: 0525-631172. Gerrit Bakker, Wittensteinse allee 14a, tel: 0525-622517.

Hieronder volgt per jeugdwerkgroep een stukje waarin zij zich presenteren. Open Tienerwerk `t Loo `.Com' Wie zijn we en wat doen we ? Wij zijn een Open Tienerwerkgroep voor jongeren van 12 t/m 15 jaar en we komen in de winterperiode elke vrijdagavond om 19.30 uur samen in zaal de Duif van Maranatha. We beginnen elke avond met zingen, Bijbellezen en bidden. Daarna volgt het programma. We bieden hele leuke en ontspannende programma`s aan. Halverwege de avond is er een pauze waarin drinken en snoep wordt verkocht. Om ongeveer 21.30 uur wordt de avond afgesloten met gebed en worden de tieners die zijn gebracht met de auto thuisgebracht. Programma`s: Kennismakingsspel, kwis, bosspel, beroepenavond, schaatsen op de kunstijsbaan, spellencircuit, thema-avond, strandwandeling, bowlen, vossenjacht, schieten in de Heerdt. Dit is nog maar slechts een kleine greep uit ons programmaoverzicht. Spreek dit jou aan? Kom dan ook op de Tienerclub van 't Loo! Actuele informatie, de laatste nieuwtjes en veel foto's kun je vinden op www.otwloo.tk Leidinggevenden: Hadassa van Loo (633381), Rolf & Hendrina van Loo (631827), Jack Morren (632195), Everhard van Oene (632672) & Anne-Marije Schoonhoven, Jan & Anita Smit (632289), Aalt & Monique Wensink (632908), Gertia Wolf (631547). Open Jeugdwerk `t Loo Wie, hoe, wat, waar en wanneer ?? Wij zijn het OJW 't Loo. Iedereen vanaf 15 jaar is van harte welkom op de zaterdagavond in zaal de Duif bij de Maranatha-kerk. Elke zaterdag avond hebben we weer een ander programma. Tegen 20.00 uur is de inloop en wordt er onder genot van een kop koffie lekker bijgeklets. Daarna beginnen we met gebed en zingen we een aantal liederen. Daarna volgt een activiteit zoals: kanoën, bowlen, mountainbiken, bbq-en, oud Hollandse spelletjes en is er tijd voor een serieus gesprek. Daarna wordt er met dankgebed afgesloten.

18

Kortom: de avonden bij OJW 't Loo zijn altijd geslaagd. Kom en Zie. Kijk ook eens op onze site: www.ojwloo.tk Jan, Geert-Jan, Heidi, Henriët, Dineke, Jeanet (633298). Sela Kom naar Sela, dan staan we samen stil bij het contact tussen God en jou! Voor: Wanneer: Waar: Hoe laat: jongeren vanaf ongeveer 16 1 x per 3 weken op de zondagavond in zaal de Duif bij de Maranathakerk 19.30 uur

We beginnen de avonden met wat drinken, samen zingen en gebed. Daarna volgt het gesprek na aanleiding van een Bijbelgedeelte. Heb je vragen over Sela, neem dan gerust contact op met Gerrit Bakker (622517) of Rolf van Loo (631827). Merab Kom naar Merab, dan staan we samen stil bij het contact tussen God en jou! Voor: Wanneer: Waar: Hoe laat: jongeren van 12 tot 15 jaar 1 x per 3 weken op de zondagavond in zaal de Duif bij de Maranathakerk 19.30 uur

We beginnen de avonden met wat drinken, samen zingen en gebed. Daarna volgt het gesprek na aanleiding van een Bijbelgedeelte. Heb je vragen over Merab, neem dan gerust contact op met Jan Wolf (631547). Wijkjeugdcommissie wijkgemeente 2 (WJC2) Open Tienerwerk Oldebroek 12 en 13 jarigen Op vrijdagavond, na wéér een hele week school, ben je wel toe aan (ont)spanning. Als je 12 of 13 jaar bent betekent dit dat je op vrijdagavond naar het Open Tienerwerk kunt gaan. Waarom? Omdat we iedere week een ander boeiend programma hebben! De ene keer iets met sport (schaatsen, schieten, zwemmen), een andere keer een serieuzer onderwerp (bijvoorbeeld een thema avond). Soms iets met onze eigen groep (zeskamp, bingo, mystery guest) maar ook wel eens een avond met andere groepen (volleybal, sluiptocht, vossenjacht). Dus ben je toe aan een verzetje kom dan op vrijdagavond naar Het Open Huis. De indeling van de avond ziet er gewoonlijk als volgt uit: Rond 20.00u beginnen we met een stukje bezinning, wat op allerlei manieren kan worden ingevuld. Daarna houden we het ontspannen

19

gedeelte. Halverwege het programma hebben we een korte pauze, zodat je iets kunt eten en/of drinken. We sluiten de avond meestal af rond 21.45u. Tot ziens op vrijdagavond!

Open Tienerwerk Oldebroek 14 en 15 jarigen Hallo tieners, Voor spanning én ook ontspanning, voor geinen én ook serieus met de Bijbel bezig zijn, voor omgaan met jouw leeftijdsgenoten én ook een plekje voor jezelf te hebben. Daarvoor moet je zaterdagavond bij ons zijn: Het Open Tienerwerk. Ben jij 14, 15 of 16 jaar, weet je dan iedere zaterdagavond welkom in de zaal boven in Het Open Huis. Rond 20.00 uur begint de avond en inloop is er vanaf 19.45 uur. Kom samen met je vrienden en vriendinnen. Zeker weten dat we ook dit seizoen weer vele leuke avonden zullen hebben! Tot gauw, Open Jeugdwerk `FIZZION` Hé jij daar!!!!!!!!!!! Heb jij zaterdagavond iets te doen? Nee?! Kom dan naar `Fizzion', want Fizzion geeft een spetterende invulling van de zaterdagavond. Fizzion is een jeugdgroep met 15+ jongeren die volop en eigentijds met het geloof bezig zijn, maar daarna doen we ook spetterende, actieve, gezellige, sportieve en vooral vet-gave dingen. Ook houden we ons bezig met actuele onderwerpen, bekeken vanuit ons christelijk oogpunt Op de zaterdagavond vanaf 20.00 uur ben je welkom in ons eigen gezellige honk in Het Open Huis!! We rekenen op jou!!!!! See you! Psje: wil je meer weten over `Fizzion' (activiteiten, foto's, etc.) kijk dan op onze eigen te gekke website: www.Fizzion.start.at

Bijbelstudie groep "Spirit" Jong zijn is de tijd van je leven. Een tijd van talloze nieuwe ontdekkingen. Wie ben je eigenlijk? Waar sta je voor? In deze cruciale fase van je ontwikkelingen is het goed om jezelf te ontplooien. Dan is Spirit de ideale plek Om samen met andere jongens en meiden te praten over onderwerpen die jullie bezig houden. We leven in een 24- uurs economie. Ook als je op school zit merk je dat al. Voor je weet wordt je leven van uur tot uur bepaald. Wij willen voor jullie tijd vrij maken om samen met jullie na te denken

20

wat de Bijbel nou te maken heeft met ons dagelijks leven. De Heere God wil ons daarbij helpen. We willen er leuke en zinvolle avonden van maken, waarin we samen zullen zingen en bidden Natuurlijk is er ook tijd om samen wat te drinken en te knabbelen. Gezelligheid is belangrijk. Dus kom naar Spirit. We rekenen op jouw komst! Waar? : Open Huis Oldebroek Wanneer? : op zondag 1x in de twee weken. Tijd : 18.45 uur inloop 19.00 uur beginnen. Leeftijd : vanaf 12 jaar Tot ziens op de zondagavond.

Bijbelstudiegroep ``Credo`` Heb jij dat ook? Je zou met anderen van jouw leeftijd willen praten over de vragen die je hebt over het leven of over de Bijbel. Dan is dit de bijbelstudiegroep voor jou!! Vanaf 15 jaar ben je van harte welkom!! Met elkaar bezig zijn rondom de Bijbel aan de hand van Cruciaal van de HGJB. Telkens een ander thema dat jou aanspreekt. Samen zingen, samen bidden, samen praten over wie God is en wie God is voor jou! Ook voor gezelligheid is er tijd, onder het genot van eigen gebakken cake of een bak chips. Waar? Wanneer? 1 keer in de 2 weken op zondagavond vanaf 19.30 ­ 21.30 uur in Het Open Huis (in het Fizzionhonk). Ook nieuwsgierig geworden, kom dan en neem anderen mee!!! Graag tot ziens op zondagavond Voor contactpersonen en/of leidinggevenden zie de plaatselijke kerkbode van Hervormd Oldebroek. Diaconale jeugdactie Elk winterseizoen houdt de jeugd een financiële actie voor een nader te bepalen diaconaal doel. Iedere maand wordt u van de lopende acties op de hoogte gehouden in de jeugdrubriek van Hervormd Oldebroek. De winteractie wordt gecoördineerd door de werkgroep jeugddiaconaat. Het rekeningnummer voor de diaconale winteractie is 3484.17.128. Uw giften zijn zeer welkom! Voor vragen, opmerkingen of ideeën, kunt u gerust contact opnemen met één van de jeugddiaken. Gerrit Bakker (622517), Wichard Mulder (631107).

21

Bijbelkringen Er zijn een aantal verschillende bijbelkringen: Bijbelkring Dorp: eenmaal per maand op donderdagavond in het Kerkelijk Centrum o.l.v. ds. W.H.Th. Moehn, aanvang 20.00 uur. Bijbelkring Dorp: eenmaal per maand op dinsdagmorgen in het Kerkelijk Centrum o.l.v. ds. W.H.Th. Moehn, aanvang 10.00 uur. Bijbelkring Maranatha: elke tweede donderdagavond van de maand in het verenigingsgebouw bij de Maranathakerk o.l.v. ds. A. de Lange, aanvang 20.00 uur Huis-Bijbelkringen: momenteel zijn er 9 huis-Bijbelkringen; deze worden bij gemeenteleden aan huis gehouden, aanvang 20.00 uur. Contactpersoon hiervoor is: dhr. H. van de Worp, van Sytzamalaan 19, tel.: 632186. Jongvolwassenkring: Bedoeld voor jongvolwassenen die niet meer naar de catechisatie gaan. Ook degenen die geen belijdenis gedaan hebben zijn welkom. In het winterseizoen maandelijks in het verenigingsgebouw bij de Maranathakerk. Voor informatie neem contact op met Ds. A. de Lange. Jongerengesprekskring wijkgemeente 2: Voor catechisatie voel je je te oud geworden... Belijdenis doen ... Nee, daar ben ik nog niet aan toe. Herken jij hierin je eigen situatie, dan is deze kring iets voor jou! Eén keer per maand komen we vanaf 20.00 uur tot 21.45 uur bij elkaar in Het Open Huis, We gaan samen Bijbel lezen en allerlei onderwerpen bespreken die we tegenkomen in ons dagelijks leven. Hoe ga je daar als christen mee om? Wat voor antwoord moet je geven op de vragen die je gesteld worden? Ook voor jou is er plaats in deze kring en neem gerust je vriend of vriendin mee. Let op de berichten in Hervormd Oldebroek. Daar zal de eerste avond worden aangekondigd. Heb je nog vragen, neem dan contact op met ds. W. Moehn Tel.: 0525 ­ 630828 E-mail: [email protected]anet.nl Gebedskringen: Er zijn twee gebedskringen: In de even weken op woensdagavond In de oneven weken op maandagavond Aanvang 19.00 uur. Contactpersoon: Mw. J. van de Poll, Bovenheigraaf 43, tel.: 632764. Doopvervolgavond wijkgemeente 1. Onder leiding van ds. de Lange wordt er nagedacht over het ja-woord van de ouders en over de invulling van de christelijke opvoeding. Doopnazitting wijkgemeente 2. Twee avonden denken we na over de belofte die bij de Doop van onze kinderen is gedaan: `Belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen?' Deze avonden worden verzorgd door ds. Moehn en br. Van Bart. Zie verder de aankondiging in Hervormd Oldebroek. Bezinningsavond H.A. wijkgemeente 1.

22

Deze wordt de donderdagavond voorafgaande aan het Heilig Avondmaal gehouden. Huwelijkskring Een kring voor stellen die aan het begin van een huwelijk staan of nog niet zo lang getrouwd zijn. Ze wordt in het voorjaar georganiseerd gedurende vier avonden en geleid door ds. De Lange. Huwelijkscatechese Deze cursus omvat vier avonden en wordt na de sluiting van het winterwerk verzorgd door ds. Moehn en br. van Bart. Thema's als huisgodsdienst, sexualiteit en gezinsvorming en communicatie vormen een vast onderdeel van het programma. Gemeente ­ avonden Beide wijken organiseren een aantal avonden met een thema. Mannenvereniging 1 x per 2 weken op woensdagavond om 20.00 uur in de grote zaal van de Maranathakerk. Voorzitter: ds. A. de Lange. Secretaris: E. van de Riet. Vrouwenstudie-vereniging "Menorah" 1 x per 2 weken op dinsdagavond om 20.00 uur in Het Open Huis. 1e presidente: H. van de Worp-Reurink, tel. 632186. secretaresse: E. van de Riet-Leusink, tel. 631936. Moederkring 1 keer per maand op donderdagochtend vanaf 9.30 uur. Contactpersoon: R. Dickhof, tel 630975. Dameskrans 1 x per 2 weken op dinsdagavond om 19.30 uur in Het Open Huis. Presidente: Mevr. E. v.d. Wetering ­ Morren, tel. 632777. Secretaris: Mevr. A. van Loo ­ Vosselman, tel. 633875.

Overige kerkelijke activiteiten Woensdagavondzang: Samenzang vanuit de Maranathakerk voor kerkradio luisteraars. Aanvang: 19.00 uur Contactpersoon: Mw. J. Wolf ­ Brink, tel. 631425. Zaterdagavondzang: Samenzang vanuit de Dorpskerk voor kerkradio luisteraars. Aanvang 19.00 uur. Contactpersoon: dhr. G. Lindeboom, tel. 632954. Algemeen: Bijdrage Kerkenwerk

23

Voor de financiering van het totale kerkenwerk heeft het College van Kerkrentmeesters in onze gemeente jaarlijks een flink bedrag nodig. De begroting van 2008 geeft hierin een behoorlijk inzicht. De begrote uitgaven voor 2008 bedragen: 1. Traktementen predikanten, salarissen kosters en kerkelijk werkers, sociale lasten en pensioenpremies 2. Onderhoud, verwarming, elektra, enz. t.b.v. kerkelijke gebouwen en onderhoud pastorieën 3. Verplichte bijdrage aan landelijke organen 4. Diverse kosten De begrote inkomsten voor 2008 bedragen: 1. 2. 3. 4. 5. Vrijwillige bijdragen Collectes Verjaardagsfonds, giften en diverse fondsen Verhuur Overige inkomsten 170.000 122.500 59.000 37.500 6.000 -----------395.000 ======= 280.800 67.500 18.200 28.500 ------------395.000 ========

De actie voor de kerkbijdrage loopt parallel met de landelijke actie kerkbalans.

Solidariteitskas Jaarlijks wordt aan de lidmaten van de gemeente een bijdrage gevraagd voor de z.g.n. Solidariteitskas. Dit is een solidariteitsfonds voor alle Hervormde gemeenten. Gemeenten met financiële problemen, bijv. met kerkbouw e.d. kunnen een beroep doen op dit fonds. De bijdrage is gesteld op 10,00 per lidmaat. Dit is een verplichte bijdrage. Voor lidmaten die deze bijdrage niet betalen, moet het College van Kerkrentmeesters dit bedrag betalen. Kerkradio Voor gemeenteleden die niet of moeilijk de kerkdiensten kunnen bijwonen is er de mogelijkheid voor kerkradio. Na aanvraag krijgt u een "kastje" welke geschikt is voor het beluisteren van de kerkdienst vanuit zowel de Dorpskerk als de Maranathakerk. Momenteel zijn er in onze gemeente circa 160 "kastjes" in omloop. Omdat er verder niets aangelegd en aangevraagd hoeft te worden is dit systeem ook geschikt voor die gemeenteleden die voor een "kortere" tijd niet in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen. De uitzendingen via de kerkradio zijn als volgt geregeld: Naar eigenvoorkeur kunt u op de eredienst uit de Dorpskerk of de Maranathakerk afstemmen. Alle rouw- en huwelijksdiensten worden uitgezonden Op woensdag- en zaterdagavond wordt er een kerkzangdienst uitgezonden,

24

Na de zangdienst op woensdagavond wordt een kerkdienst vanuit de Maranathakerk uitgezonden. De ene week van wijk1, de andere week van wijk 2. vanuit zorgcentrum "De Hullen" kan elke morgen de dagopening om 8.00 uur worden beluisterd, en vrijdagsavonds om 19.00 uur de weeksluiting. De minimale bijdrage voor de kerkradio bedraagt momenteel 6,-- per maand en dienen bij voorkeur per automatisch incasso betaald te worden. Bij een hoger bedrag zal het meerdere gezien worden als een gift voor het kerkenwerk. Contactpersonen: E. Boeve, Zuiderzeestraatweg 123, tel. 631383. G. J. Wolf, Oude Dijk 19A, tel 632484. Cassettebandjes Gemeenteleden die door ziekte of dergelijke kerkdiensten niet kunnen bijwonen, kunnen een cassettebandje aanvragen. Contactpersoon: dhr. G.J. Boeve, Zuiderzeestraatweg 121, tel. 632128. Collectemunten Voor de collecten in de erediensten, maar ook voor andere kerkelijke giften, kunt u gebruik maken van collectemunten. Er zijn munten verkrijgbaar met de volgende waarde: 0,30; 0,60; 0,90; 1,25; 2,50 en 5,00. De uitgifte is: 1e woensdag van de maand van 19.00 uur ­ 20.00 uur in Het Open Huis 3e woensdag van de maand van 19.00 uur ­ 20.00 uur in de Maranathakerk. Door het gebruik van collectemunten ontvangt u een aantoonbaar bewijs voor uw belastingaangifte inzake aftrek voor giften. Kerkblad Het kerkblad "Hervormd Oldebroek" verschijnt 1 maal per maand. Kopij inleveren voor de 18e van de maand. Kopijadres: 1. Eindredacteur: de Praeses van de Algemene Kerkenraad 2. fam. W Kanis, De Oosterakker 5, tel. 631943 e-mail: [email protected] Contactpersoon verspreiding: D. v.d. Werfhorst, Zuiderzeestraatweg 37, Tel. 631220 Verhuizing Gemeenteleden die verhuizen en dit melden bij de burgerlijke gemeente, worden automatisch, via de SMRA, doorgegeven aan de kerkelijke administratie. Dit geldt echter niet voor gemeenteleden die indertijd (1990) bezwaar hebben aangetekend, dat hun gegevens in het SILA zouden worden opgenomen. Deze gemeenteleden moeten hun adreswijziging zelf doorgeven aan koster G. v.d. Streek, Kerkstraat 1, tel. 631990. Ziekte Als er omstandigheden zijn waarin u het bezoek van de predikant wenst, bijv. bij ziekte, problemen, persoonlijke geestelijke nood, of wat er verder ook zijn kan, dan wordt u verzocht de predikant of de kerkenraad daarvan in kennis te stellen. U moet er niet te snel van uitgaan dat de predikanten toch wel weten wat er aan de hand is. Daarom wordt u vriendelijk verzocht berichten van geboorte, ziekenhuisopname enz. door te geven aan uw predikant. Als u zelf laat weten dat u bezoek wenst, voorkomt dat nare teleurstellingen. Om het sturen van een kaart aan een ziek gemeentelid te vergemakkelijken volgen hier de adressen van enkele ziekenhuizen in de omgeving: 25

Harderwijk St. Jansdal Ziekenhuis, Wethouder Jansenlaan 90, 3844 DG Harderwijk, tel. 0341-463911. Zwolle Isala klinieken, locatie Sophia, Dokter van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle, tel. 038-424 5000 Isala klinieken, locatie Weezenlanden, Groot Weezenland 20, 8011 JW Zwolle, tel. 038-424 2000. Verjaardagfonds In onze gemeente bestaat een verjaardagfonds. Gemeenteleden van 18 jaar en ouder, wordt op of na de verjaardag door een vrijwilliger van het verjaardagfonds, namens de kerk een felicitatie aangeboden. In het bijgevoegde envelopje kunt u een gift uit dankbaarheid aan betreffende Vrijwilliger meegeven. Adressen kerkgebouwen Dorpskerk, Kerkstraat 1, 8096 BS Oldebroek, tel. 631990 Koster: G. v.d. Streek, Kerkstraat 1, tel 631990 of 06-51651311 Maranathakerk, Verlengde Looweg 21, 8095 PG 't Loo ­ Oldebroek, tel. 633134 Koster: A. van Hattem, Ottenweg 16, tel. 632002 (privé) of 633134 (kerk) Zowel in de kerkgebouwen als in de kerkelijke centra is ringleiding aanwezig.

26

Information

Microsoft Word - Gemeentegids 08 - 10 Definitief

26 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

461169