Read Gemeentegids Hervormde Gemeente te Oldebroek text version

1

Gemeentegids Hervormde Gemeente te Oldebroek

Inhoud:

Ter inleiding.................................................................. 2 De gemeente...................................................................3 Algemene Kerkenraad........................................................ 4 Wijkgemeente 1...............................................................4 Wijkgemeente 2...............................................................8 Overige organen:.............................................................12 College van Kerkrentmeesters.............................. 12 Diaconie...................................................... 12 Diaconale Commissie Samen Bouwen in [Oost Europa]15 Jeugdraad.......................................................16 Zendingscommissie...........................................16 Evangelisatiecommissie......................................16 Ouderencommissie........................................... 17 Commissie Kerk en Israël....................................17

Kerkdiensten.................................................................18 Organisten....................................................................20 Vorming en toerusting, inclusief Jeugdrubriek......................... 20 Overige kerkelijke activiteiten............................................ 35 Algemeen.....................................................................35 Adressen kosters en kerkgebouwen...................................... 40

2

Ter inleiding Namens de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Oldebroek bieden we u de gemeentegids 2010-2012 aan. In kort bestek krijgt u in deze gids een overzicht van de opbouw en het functioneren van onze gemeente en de verschillende activiteiten. Voor degenen die onlangs in onze gemeente zijn komen wonen biedt deze gids de informatie die nodig is om zo snel mogelijk de weg in de Hervormde Gemeente te vinden. Is er iets niet helemaal duidelijk, schroom niet om deze of gene te benaderen voor verdere inlichtingen. Er staan adressen, telefoonnummers en emailadressen genoeg op de volgende bladzijden. Uiteraard is ook deze gemeentegids maar even actueel. Daardoor is het mogelijk dat u af en toe zult mistasten. Er zal echter worden geprobeerd eventuele wijzigingen tijdig te vermelden in Hervormd Oldebroek en op de website van de gemeente. Aan u en jou willen we vriendelijk, maar dringend vragen: geef alles wat u van belang vindt door aan de kerkenraad! Een telefoontje of mailtje kan aanleiding zijn dat er verbeteringen worden aangebracht in de volgende uitgave. Wij hopen dat deze gids u de weg wijst in onze gemeente. Graag willen we u uitnodigen en aansporen om actief aan de gemeente deel te nemen. Niet omdat onze activiteit het doet, maar omdat God Zijn zegen verbindt aan Zijn Woord. En dat is hetgeen dat centraal mag staan in de verschillende activiteiten. Een woord van dank komt toe aan allen die hebben meegewerkt aan deze gemeentegids. Oldebroek, zomer 2010 Namens de Algemene Kerkenraad, ds. A. de Lange

3

De gemeente De Hervormde Gemeente van Oldebroek behoort tot de classis Hattem. Geografische wijkindeling: Onze kerkelijke gemeente omvat twee wijken met elk hun eigen kerkenraad. De wijken zijn geografisch ingedeeld. Wijk 1 omvat: Mheneweg Noord, Zuiderzeestraatweg vanaf nr. 144 en nr.167, Stationsweg even nr.`s t/m 60, en alles ten oosten hiervan, Bovenstraatweg, Mheneweg Zuid, en tevens wat ten oosten ligt van de Ottenweg en Mulligenweg. Wijk 2 omvat: Zuiderzeestraatweg t/m nr. 142 en 165, Stationsweg oneven en even vanaf nr. 62, en alles ten westen hiervan, Veenweg, Bovenmolenweg, tevens wat ten westen ligt van de Ottenweg en Mulligenweg. Perforatie: Gemeenteleden die bij een andere wijk wensen te behoren dan de geografische wijk waarin zij wonen, kunnen dit bij de Algemene Kerkenraad (AK) aanvragen. Per 1 januari 2010 was de opbouw van onze gemeente als volgt:

Totaal

lidmaten

doopleden

geboorteleden

Wijk 1 Wijk 2 Totaal

1055 1792 2847

351 660 1011

619 1030 1649

85 102 187

4

Algemene kerkenraad De Algemene Kerkenraad wordt gevormd door afgevaardigden uit beide wijken. Per wijk worden 5 ambtsdragers afgevaardigd te weten: Predikant, 1 of 2 ouderlingen, 1 ouderling kerkrentmeester en 1 of 2 diakenen. Wijkgemeente 1 levert de preses in de even jaren. Wijkgemeente 2 levert de preses in de oneven jaren. Wijkgemeente 1 levert de scriba in de oneven jaren. Wijkgemeente 2 levert de scriba in de even jaren. Huidige samenstelling: Ds. A. de Lange; Ds. W.H.Th. Moehn. De ouderlingen: M. Hein; J. Morren; H. Schoonhoven. De kerkrentmeesters: H. Boeve; G.J. Wolf. De diakenen: R. van Loo; G.J. Mulder; H. van Olst.

Wijkgemeente 1 Wijkgemeente 1 wil als hervormde gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland een behoudende lijn voorstaan. De bediening van het Woord neemt in het midden van de wijkgemeente een brede plaats in. In de prediking wordt vanuit de Heilige Schrift een nauwe aansluiting gezocht bij de belijdenisgeschriften. De tweede dienst is als regel een leerdienst.

5

De prediking behoort schriftuurlijk, trinitarisch, confessioneel en practicaal te zijn. Met Schriftuurlijk bedoelen we een heldere en duidelijke uitleg van de tekst. Gods Woord zo te vertolken dat het landt in het levensbereik van de hoorders. Twee wegen onder de bediening van Wet en Evangelie. Trinitarisch: de werken van de drie-enige God moeten aan de orde komen, het gaat hierbij om een christocentrische inzet: Christus moet in het middelpunt staan. Confessioneel: de Schrift en in haar spoor de belijdenis geeft de gemeente en dienaar van het Woord de staf in de hand om te gaan. De confessie geeft de prediking richting. Zij wijst ons aan wat nodig is om in de enige troost zalig te leven en te sterven: de kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid. We geloven dat God ons deze zaken door Woord en Geest leert kennen in de eerste bekering en dat deze kennis ons leven lang verdiept wordt. Practicaal: de prediking dient practicaal te zijn en de heiliging van het leven te dienen. Het Woord moet toegepast worden. Door de prediking moet de Schrift ons leren, d.w.z. ons leven moet verklaard worden vanuit de Schrift. Schriftuitleg en toepassing moeten een twee-eenheid zijn. Dus schriftuurlijk en bevindelijk. De kerkdiensten zijn gekenmerkt door een sobere liturgie, met gebruik van de bijbel in de Staten-vertaling en de psalmen en enige gezangen in de berijming van 1773. De psalmen worden iso-ritmisch gezongen.

Sectie-indeling: De wijkgemeente is opgedeeld in een aantal secties. Elke sectie heeft een eigen wijkouderling en een diaken. Sectie 1 Ouderling J. van Wijnen en diaken H. van de Wetering Looweg, Middenweg, Putstraat en Bovenstraatweg 24 t/m 40.

6

Sectie 2 ouderling J. Jonker en diaken G. Bakker Beeklaan, Bloemstraat, Begoniastraat, Salviastraat, Van Pijkerenlaan, Lage Weide, het Kooiveen, Luiting Matenlaan, Gentiaan, Feithenhofsweg, Mentiesweg, Hoeckelseweg Heidelaan, Bovenweg, Bovenmolenweg, Bovenstraatweg 50 t/m 88. Koemkolkweg, Mheneweg Noord, Vreeweg, Ottenweg, Zuiderzeestraatweg 13 t/m 329. Sectie 3 Ouderling H. van t Hof en diaken H. van Olst Beltgraven, Bovenheigraaf 40 t/m 104, Broekerenkweg, Broekeroordsweg, Buitenzorglaan, Hogenbrinkweg, Stuivezandsweg, Verlengde Looweg, Wittensteinse allee, Zuiderzeestraatweg 327 t/m 405, Zuidwendigeweg. Sectie 4 Ouderling G van de Weg en diaken E. van Oene Bovenheigraaf 21 t/m 79, Bovenpad, Bovenstraatweg, Dahliastraat, Ds. Otto Veeninglaan, Gentiaan, Spronksweg, Van Asch van Wijcklaan, Rustenburgsweg, Stationsweg, Gentiaan 49 t/m 57, Houthakkersweg, Sportlaan, Marmerstraat, Mheneweg Zuid, Oude Dijk, Zuiderzeestraatweg 157 Sectie 5 Ouderling A Grootkarzijn en diaken B. van Loo Bloemstraat, Gerrit Blaauwlaan, Stationsweg, Stouwdamsweg, Van Asch van Wijcklaan 2 t/m 20, Van Sytzamalaan, Van Pijkerenlaan 77 t/m 94, Vierhuizenweg, Zuiderzeestraatweg 45 t/m 285. Sectie 6 Ouderling R. van de Vegte en diaken R. van Loo Beltgraven, Harm Aartsweg, Morelissenstraat, Maisakker, Sierkersstraat, Sectie 7 Ouderling J. Morren en diaken G.J. Nagelhout Bongersweg, Koeleweg, Mulligenweg, Vierschotenweg, Nijenbeekstraat.

Vreeweg,

7 Samenstelling kerkenraad wijkgemeente 1.

Ds. A. de Lange Predikant en voorzitter [email protected] Spronksweg 1 631303 J. van Wijnen [email protected] Zuiderzstr.weg 373 632610 scriba en ouderl. Sectie 1 J. Jonker 2e voorz. en ouderl. Sectie 2 [email protected] Gentiaan 49 631786 H. van t Hof Ouderling sectie 3 Zuiderzeestr.weg 320 632278 G. van de Weg Ouderling sectie 4 [email protected] Zuiderzeestr.weg 178 631819 A. Grootkarzijn Ouderling sectie 5 Ds Otto Veeninglaan 4 631639 R. van de Vegte Ouderling sectie 6 [email protected] Vreeweg 632219 J. Morren Ouderling Sectie 7 Oude Dijk 22 632121 J. Wolf Jeugdouderling [email protected] Vierschotenweg 28-1 631547 G.J. Prins Ouderling/kerkrentmeester [email protected] Vierschotenweg 8-2 631357 G.J. Wolf Ouderling/kerkrentmeester [email protected] Oude Dijk 19 632484 B. van Loo Diaken [email protected] Bovenpad 14 633031 H. van Olst Diaken [email protected] Mheneweg Zuid 22 633162 G. Bakker Diaken [email protected] Wittensteinseallee 14a 622517 G.J. Nagelhout Diaken Zuiderzeestr.weg 362 631705 R. van Loo Diaken [email protected] Salviastraat 4 631827 E. van Oene Diaken [email protected] Rustenburgsweg 92 632672 H.E.A. v.d. Wetering Diaken [email protected] Van Pijkerenlaan 10 633225

8

Kerkelijk werker: Dhr. J.H. Stobbelaar, Prins Hendriklaan 9, 8091 AL Wezep, tel: 038 ­ 3763183 Het moderamen wordt gevormd door: Ds. A. de Lange, J. van Wijnen, J. Jonker en B. van Loo

Wijkgemeente 2 Wijkgemeente 2 is een wijkgemeente die Hervormd Gereformeerd wil zijn, waarbij haar uitgangspunt ligt in schrift en belijdenis. Dit betekent dat wij ons stellen onder de Bijbel als het gezaghebbend Woord van God in prediking en toerusting, in leer en leven. Wij willen staan voor een Bijbelsgereformeerde prediking die bewust oog heeft voor de geloofservaringen en levensvragen van de gemeenteleden. In de eredienst treden wij voor het aangezicht van Hem, Die ons dient met Zijn heil, verzoening en verlossing door Jezus Christus. Tegelijk draagt de dienst een tweeledig karakter. Wij mogen Hem dienen met het antwoord van gebed en lofzang, met onze belijdenis, onze gaven en onze dankbaarheid. De samenkomst is als oefening van de gemeenschap met Christus en met elkaar, gericht op de opbouw van de gemeente als missionaire gemeenschap tot de dienst des Heeren in het volle leven, tot zegen van de wereld. In de gewone kerkdiensten worden de psalmen uit de oude berijming ritmisch gezongen. Tijdens themadiensten en tijdens de feestdagen worden er voor en tijdens de dienst in plaats van enkele psalmen enkele liederen en/of gezangen gezongen. Sectie-indeling: De wijkgemeente is opgedeeld in een aantal secties. Elke sectie heeft een eigen wijkouderling en een diaken. Sectie 1: ouderling H. van de Worp (diaken G. Lokhorst) Leliestraat, Stationsweg met uitzondering van "de Hullen", Petuniastraat, Rozenstraat.

9

Sectie 2: ouderling K.Kolkman (diaken G.J. Mulder) Rustenburgsweg, Oosterhagestraat, Kostersweg, Bovenstraatweg oneven t/m nr. 29. Uitbreiding Oldebroek West11 Sectie 3: ouderling H. Schoonhoven ( diaken G.Wolf ) Zuiderzeestraatweg - oost, Eekterweg, Reesweg, Molenpad, Mheneweg Noord, Zwaluwenburg, Laanzichtweg, Feithenhofweg, Koemkolkweg, Oosterwolde, Doornspijk en Elburg; t Harde: alle straten ten westen van de Eperweg. Sectie 4: ouderling W.H.v.d. Wetering (diaken F van der Wal ) Veenweg, Spronksweg, Bovendwarsweg, Bovenheigraaf tot nr. 12 , Dahliastraat, Irisstraat. Sectie 5: ouderling G.J.Bosch ( diaken G.Wolf ) van Sytzamalaan , van Asch van Wijcklaan ( met uitzondering van bewoners Rakkersoord ), van Asseltsweg, Stouwdamsweg , Tulpstraat, Luiting Matenlaan. Sectie 6: ouderling H.J. van de Poll (diaken R. Rozeboom ) Ottenweg, Bloemstraat, Zuiderzeestraatweg oneven nr.155 t/m 235 en even nr.140 t/m 214 , Bovenmolenweg, De Hoogte. Sectie 7: ouderling vacature (diaken G.J. Mulder) Mulligenweg, Vierschotenweg,Vreeweg, Sportlaan, Mheneweg Zuid, Looweg, Verlengde Looweg, Hogenbrinkweg, Bovenheigraaf vanaf nr. 12, Middenweg, Harm Aartsweg, Elsenweg, Putstraat, Ouden Dijk, Wezep, Bongersweg.

10

Sectie 8: ouderling M.Hofstede (diaken F van der Wal ) Wederik, Nobelsingel,Ds. Otto Veeninglaan, Pimpernel, Ratelaar,Ranonkel. Klocklaan, Weegbree. Sectie 9: ouderling: H.de Groot (diaken B. Jansen ) Gentiaan, Lage Weide. Sectie 10: ouderling M.Hein (diaken B. Jansen ) Van Pijkerenlaan oneven, Bovenstraatweg oneven vanaf nr.31 en even vanaf nr. 58, Anjerstraat, Salviastraat, Begoniastraat. Zuiderzeestraatweg oneven t/m nr. 37 en even t/m nr. 24. Sectie 11: ouderling T.Kooiman (diaken G. Lokhorst) Zuiderzeestraatweg oneven nr. 93 t/m nr.153 en even nr. 64 t/m nr. 138, Beeklaan, Hollanderstraat, Kerkstraat. Narcisstraat, Crocusstraat. Sectie 12: ouderling G. Dickhof (diaken R. Rozeboom ) De Bongerd, De Hagen, Het Kooiveen, De Oosterakker, De Noorderkamp, Bovenstraatweg even t/m nr. 56, t Harde: alle straten ten oosten van de Eperweg, Zuiderzeestraatweg oneven nr.39 t/m 91, Zuiderzeestraatweg even nr.24 t/m 62, Willem Tellstraat [Epe]. Sectie 13: ouderling L.van Olst (diaken H.C. Groothuis) Van Pijkerenlaan even, Zuiderzeestraatweg vanaf nr. 237 en nr.216. Bovenpad, Koeleweg, Vierhuizenweg. Sectie 14: ouderling J. van de Poll (diaken H.C. Groothuis) Bewoners huizen van stichting Het Baken (De Hullen, De Voord, Seewende, Klein Rheinvis), bewoners ,,Rakkersoord.

11

Samenstelling van de kerkenraad wijkgemeente 2:

naam Bakker K. * Boeve H. Bosch G.J. Dickhof G. * Groot H. de Groothuis H.C. Hein M. Hofstede M. Jansen B.A. Kolkman K. Kooiman T. * Lokhorst G. * Moehn Dr. W.H.Th. Mulder G.J. Olst L. van Poll H.J. van de * Poll J. van de Raalte H. van Rozeboom R.W. Schoonhoven H. Slot R. van 't Wal F. van der Wetering W.H. van de Wolf G. Worp. H. van de Wijhe E. van vacature *: Leden van het

straat Bovenstraatweg 20A Zuiderzeestraatweg 198 I Eperweg 38 Groote Woldweg 73-1 Zuiderzeestraatweg 187 Zuiderzeestraatweg 18 Stationsweg 41 Zuiderzeestraatweg 238 Groote Woldweg 72 van Pijkerenlaan 98 Zuiderzeestraatweg 308 Zuiderzeestraatweg 242A Ratelaar 9 Het Kooiveen 56 Hogenbrinkweg 27 Luiting Matenlaan 31 Bovenheigraaf 43 Mheneweg Noord 15 Wederik 9 Bovenstraatweg 70 van Asch van Wijcklaan 39 van Pijkerenlaan 90 Begoniastraat 8 Petuniastraat 5 van Sytzamalaan 19 Grachtenweg 15

postcode 8096 PE 8096 CG 8084 HH 8097 RR 8096 BH 8096 CA 8096 AV 8096 CH 8097 RV 8096 VB 8096 CK 8096 CH 8096 XS 8096 MC 8096 RS 8096 XV 8095 PA 8097 PJ 8096 XR 8096 PG 8096 AG 8096 VB 8096 XB 8096 XD 8096 AR 8097 RD

plaats Oldebroek Oldebroek t Harde Oosterwolde Oldebroek Oldebroek Oldebroek Oldebroek Oosterwolde Oldebroek Oldebroek Oldebroek Oldebroek Oldebroek Oldebroek Oldebroek Oldebroek Oosterwolde Oldebroek Oldebroek Oldebroek Oldebroek Oldebroek Oldebroek Oldebroek Oosterwolde

tel. Num 0525-631023 0525-631924 0525-652791 0525-621621 0525-632218 0525-633666 0525-631739 0525-683323 0525-654699 0525-631726 0525-633211 0525-632091 0525-630828 0525-632816 0525-632903 0525-633731 0525-632764 0525-621824 0525-630431 0525-631466 0525-631091 0525-633120 0525-632322 0525-632582 0525-632186 0525-621207

e-mail [email protected] [email protected], [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

geb. datum

ambt

2-2-1959 ouderlingkerkrentmeester 2-8-1952 ouderlingkerkrentmeester 9-8-1945 wijkouderling s5 2-4-1949 wijkouderling s12 29-1-1955 scriba/wijkouderling s9 16-5-1969 diaken 27-10-1947 wijkouderling s10 27-5-1952 wijkouderling s8 16-5-1973 jeugddiaken 19-10-1943 wijkouderling s2 4-12-1955 wijkouderling s11 21-11-1947 diaken 6-2-1965 predikant/preses 24-12-1960 diaken 16-10-1954 wijkouderling s13 4-12-1962 wijkouderling s6 30-12-1945 wijkouderling sectie 14 26-2-1958 jeugdouderling 8-6-1975 diaken 16-1-1941 wijkouderling s3 6-7-1976 jeugdouderling 6-4-1961 diaken 30-7-1969 wijkouderling s4 15-1-1973 diaken 9-4-1952 wijkouderling s1 30-9-1973 ouderlingkerkrentmeester

moderamen

12

Overige organen College van Kerkrentmeesters Voorzitter: H. Boeve, Zuiderzeestraatweg 198, 8096 CG Oldebroek. telefoon: 0525-631924. e-mailadres: [email protected] Secretaris: G.J. Prins, Vierschotenweg 8-2, 8095 PP t Loo. telefoon: 0525-631357. e-mailadres: [email protected] Penn.meester: E. Nagelholt, Zuiderzeestraatweg 190, 8096 CG Oldebroek. telefoon: 0525-632937. e-mailadres: [email protected] Bankrekening: 3484.00.012. De taken van het College van Kerkrentmeesters kunnen als volgt worden samengevat: Het voorzien in de stoffelijke behoeften van/voor de centrale gemeente. Het zorgdragen voor de geldwerving en betalingen namens de centrale gemeente. Het regelen van de wijze van gebruiken van de beide kerken en andere kerkelijke gebouwen ten dienste van de centrale gemeente met goedkeuring AK. Het bijhouden van de registers van de gemeente en van de doop-, lidmaten- en trouwboeken. Het verrichten van werkzaamheden t.b.v. verkiezing van ambtsdragers. Het samenstellen van de Commissie van Advies (voorheen commissie van bijstand). Diaconie Voorzitter: H.van Olst, Mheneweg-Zuid 22, tel. 633162, e-mail [email protected] Secretaris: F. van der Wal, van Pijkerenlaan 90, tel. 633120, e-mail [email protected] Penn.meester: R. Rozeboom, Wederik 9, tel. 630431, e-mail [email protected] Bankrekening: 3484.01.612.

13

De taken van de diaconie kunnen als volgt worden samengevat.

De zorg voor de algemene diaconale belangen van de centrale gemeente. Het betrachten van onderling dienstbetoon. Het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat uit diaconaal oogpunt behoeven. Het verlenen van medewerking aan andere arbeid t.b.v. het maatschappelijk welzijn. Het bijeenbrengen van de benodigde gelden voor de uitoefening van het diaconaat in binnen en in buitenland (o.a. werelddiaconaat). Het dienen van de kerk in haar taak om overheid en samenleving te wijzen op haar roeping en ten aanzien van sociale vraagstukken de gerechtigheid te betrachten. Het verrichten van andere taken op diaconaal terrein. Jeugddiaconaat heeft twee kanten, diaconaat vóór de jeugd en het diaconaat dóór de jeugd. Diaconaat vóór de jeugd: Hierbij is het jeugddiaconaat een jeugdzorg, namelijk de zorg van de christelijke gemeente voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Diaconaat dóór de jeugd: Onder jeugddiaconaat kan ook de diaconale opvoeding en/of vorming van de jeugd van de gemeente worden gerekend.

HET JEUGDDIACONAAT IN ONZE GEMEENTE Het jeugddiaconaat binnen de gemeente wordt onderverdeeld in twee vormen, namelijk in diaconaat dóór jongeren en diaconaat vóór jongeren. Onder de vorm jeugddiaconaat dóór jongeren wordt de diaconale opvoeding en de vorming van de jongeren van de gemeente gerekend. We leren de kinderen en jongeren in deze vorm van jeugddiaconaat wat ,,dienen inhoudt. Jongeren leren het beste dienstbaar te zijn voor anderen door iets zelf te doen. De vorm jeugddiaconaat vóór jongeren is een jeugdzorg, namelijk de zorg van de christelijke gemeente voor kinderen

14

en jongeren die hulp nodig hebben. De diaconale jeugdzorg zal zich vooral richten op het voorkomen van problemen, de preventie, maar ook directe hulp aan jongeren in de harde maatschappij is zeker denkbaar. Eén keer peer jaar zal voor de jongeren een (catechese)avond worden georganiseerd waarop er een onderwerp (bijv. alcohol, drugs, roken, zelfvertrouwen, computergebruik, e.d.) zal worden behandeld. Deze onderwerpen komen ook terug in een rubriek in het kerkblad. Jongeren die in een knelsituatie terecht zijn gekomen worden door gewezen naar christelijke maatschappelijke hulp. Er is binnen de diaconie voor iedere wijkgemeente één jeugddiaken vrijgesteld om invulling te geven aan het totale pakket van het jeugddiaconaat.

· DIACONALE JEUGDZORG Jongeren groeien op in een tijd waarin hoge eisen aan hen worden gesteld. Hierdoor komen er veel jongeren in problemen zoals: depressies, negatief zelfbeeld, verslaving, geldproblemen, enz. Als er jongeren zijn die vastlopen kunnen zij gerust contact opnemen met één van de beide jeugddiakenen. Dat zijn Bertil Jansen (tel. 654699) en Gerrit Bakker (tel. 622517). Bij hen kunnen jongeren hun verhaal kwijt en dat blijft uiteraard vertrouwelijk. Eventueel wordt er gezocht naar professionele hulp.

· DIACONAAL WINTERPROJECT Elk winterseizoen heeft de gemeente een financieel project voor een nader te bepalen diaconaal doel. Iedere maand wordt u van de lopende acties op de hoogte gehouden in de jeugdrubriek van Hervormd Oldebroek. Het diaconaal winterproject wordt gecoördineerd door de diaconale projectcommissie. Het rekeningnummer van het diaconaal winterproject is 3484.17.128. Uw giften zijn zeer welkom! Voor vragen, opmerkingen of ideeën, kunt u gerust contact opnemen met één van de jeugddiakenen: Gerrit Bakker (622517) of Bertil Jansen (654699).

15

Diaconale Commissie Samen Bouwen [in Oost Europa] Voorzitter: Evertje Port, Bovenheigraaf 71, tel. 0525 632317, e-mail: [email protected] Secretaris Marrie van Oene, Rustenburgsweg 92, tel. 0525 632672 e-mail: [email protected] Penn. Meester: Aalt Wensink, Morelissenstraat 8, tel. 0525632908 e-mail: [email protected] Bankrekeningnummer: 3484.25.880. Onze missie: We zetten ons in voor onze medemens in Oost Europa vanuit de opdracht die we verwoord vinden in de Bijbel. Als opdracht hebben we God lief te hebben boven alles en vanuit die liefde hebben we ook de opdracht de naaste te helpen. Deze opdracht brengen we onder andere in praktijk door het dienstbaar zijn aan de minder bedeelde medemens in Oekraïne, Roemenië en Servië en mogelijk ook in andere Oost Europese landen. We zijn een onderdeel van de diaconie van de Hervormde Gemeente te Oldebroek. Doelstellingen: We willen ons inzetten voor de verbetering van de levensomstandigheden van onze medemensen die leven in extreme armoede. Met ons werk willen we bereiken dat organisaties, instellingen, scholen, stichtingen en kerkelijke gemeenten zelfstandig kunnen functioneren in hun maatschappij en vrijwilligerswerk bevorderen. We richten ons met name op minderheden (Hongaarse enclaves, zigeuners), of mensen die in zich in een sociaal zwakkere positie bevinden: (wees)kinderen, bejaarden, gehandicapten, weduwen. We werken vooralsnog in Oekraïne, Roemenië en Servië. Onze hulpverlening bestaat uit het planmatig samenwerken met de plaatselijke bevolking. We geven daarbij adviezen, financiële middelen en indien nodig ook materiële middelen.

16

Indien mogelijk willen we de mensen ook geestelijk toerusten. Dit vindt plaats in de protestantse/ reformatorische gemeenten, maar we proberen ook in ,,neutrale instellingen de geestelijke nood te ledigen. Dit doen we door het aanbieden van geestelijke lectuur.

Jeugdraad Jeugdouderling wijk 1: J. Wolf, Vierschotenweg 28/1, tel. 631547. Jeugdouderling wijk 2: H. van Raalte, Mheneweg Noord 15, tel. 621824. Jeugdouderling wijk 2: R. van t Slot, Van Asch van Wijcklaan 39, tel. 631091. Jeugddiaken wijk 1: G. Bakker, Wittensteinse allee 14a, tel. 622517. Jeugddiaken wijk 2: B. Jansen, Groote Woldweg 72, tel. 654699 Jeugdwerkadviseur: Mw. E. Slendebroek, tel. 038 ­ 3335597.

Zendingscommissie Voorzitter Secretaris Penningmeester :

: F. Bosch, Zuiderzeestraatweg 176, tel. 631207. : D. Fobbe, Middenweg 29, tel. 633463. Mw. B. de Groot, Mheneweg Zuid 44, tel. 633088.

Bankrekeningnummer: 3484.45.911 t.n.v. Zendingscomm. N.H. Kerk onder vermelding van GZB, IZB of fam. Vaders. De leden worden benoemd door de beide kerkenraden. Door het organiseren van zendingsdiensten en deelnemen in zendingsprojecten proberen wij de gemeente bewust te doen zijn van hun taak als zendingsgemeente. Door ledenwerving, kerkelijke collecten en speciale acties in samenwerking met de jeugdraad draagt onze gemeente bij aan het werk van de GZB en de IZB.

Evangelisatiecommissie Voorzitter Evangelisatiecommissie: vacant; Tweede voorzitter; Jan Morren, Oude Dijk 22, 0525-632121 Secretaris; Gré van der Maaten, van Asseltweg 6, 0525-631917.

17

De Evangelisatiecommissie van onze Hervormde Gemeente bestaat uit 10 personen waarvan de helft wordt benoemd door wijkgemeente 1 en de andere helft door wijkgemeente 2. Zij verrichten verschillende activiteiten, zowel toerusting aan de gemeente als naar buiten gerichte akties. Daarnaast is de evangelisatiecommissie betrokken bij de koffieochtenden en de sing-in. De Evangelisatiecommissie maakt deel uit van de Interkerkelijke Evangelisatiecommissie, te samen met een afvaardiging van de Gereformeerde kerk, Luctor et Emergo, en de Vrije Evangelische Gemeente. Deze commissie draagt o.a. zorg voor de wekelijkse diensten op het Landal Park in t Loo.

Ouderencommissie De ouderencommissie organiseert in de winterperiode maandelijks een donderdagmiddag voor de ouderen in onze gemeente. Deze middagen worden gehouden in 't Open Huis en duren van 14.00 tot 16.30 uur. Afwisselend wordt een inleiding verzorgd door een predikant of wordt er een diapresentatie gehouden. De donderdagmiddag voorafgaand aan het Kerstfeest wordt afgesloten met een gemeenschappelijke maaltijd. De donderdagmiddag voor de Pasen houden we een middag die in het teken staat van het lijden, sterven en de opstanding van de Heere Jezus. In mei of juni wordt het jaarlijkse ouderenreisje georganiseerd. De commissie bestaat uit onderstaande gemeenteleden: dhr. A. Grootkarzijn, penningmeester mw. E. Kip-Westerink ds. A. de Lange, adviserend lid mw. J. v.d. Linde-Limburg dhr. S. v.d. Veen, secretaris mw. K. Fijn-Jansen tel. tel. tel. tel. tel. tel. 631639. 631595. 631303. 633567. 631806. 631433.

Commissie Kerk en Israël In de gemeente is een commissie Kerk en Israël ingesteld. De commissie heeft tot taak de gemeente te informeren over haar relatie met Israël en na te denken over de mogelijkheden om de betrekkingen te verdiepen.

18

De commissie zal trachten de Bijbelse visie op Israël in de gemeente te verbreiden door het geven van voorlichting over de relatie met het volk van Israël via artikelen in het kerkblad; het regelmatig organiseren van voorlichtingsavonden, eventueel in overleg met andere kerkelijke organen; aandacht vragen voor Israël in de prediking, het gebed en de voorbede. Met deze activiteiten wil men de gemeente meer bewust maken van de Bijbelse beloften voor het volk van Israël en de omliggende volken. Leden van de commissie: oud. H. van t Hof, V. Dragt (wijk 1); oud. G.J. Bosch, vacature (wijk 2)

Kerkdiensten Erediensten: Aanvangstijden voor beide kerken; om 9.30 uur en om 14.30 uur. Vanaf de sluiting van het winterwerk tot de opening van het winterwerk in september wordt door wijk 2 de 2e dienst om 18.30 uur gehouden. Heilige Doop: Doopbediening vindt één keer per maand plaats meestal in de Dorpskerk. De wijken doen dit per toerbeurt. Doopaangifte dient vooraf te geschieden bij de scriba van de desbetreffende wijkgemeente. Heilig Avondmaal: Het Heilig Avondmaal wordt 4 maal per jaar in beide kerken op dezelfde zondag gehouden. Op de maandagavond in de week van voorbereiding wordt Censura Morum gehouden in de consistoriekamer van de Dorpskerk van 19.30 tot 20.00 uur. Zorgcentrum "De Hullen": In de Hullen wordt op dezelfde zondag Heilig Avondmaal gehouden als in de Hervormde Gemeente. Hierin rouleren ook de Gereformeerde Kerk en de Vrije Evangelische Gemeente.

19

Samenkomsten: Op Landgoed t Loo wordt iedere zondagmorgen om 10.00 uur een samenkomst georganiseerd door de 4 samenwerkende evangelisatiecommissies van Luctor et Emergo, Vrije Evangelische Kerk, Gereformeerde Kerk en de Hervormde gemeente. Genoemde kerken doen dit per toerbeurt. Aangepaste diensten: Dovendienst (1 per wijk) Dienst voor mensen met verstandelijke beperkingen (wijk 2) Biddag - Ochtenddienst met schoolkinderen Dankdag- Ochtenddienst met schoolkinderen Afsluiting themaweek Kerk & School Afsluiting VBK-week o.v.v. wijk 2 Evangelisatiedienst Dienst in het teken van de zending Israëlzondag Kinderdienst o.v.v. wijk 2. Collecten Tijdens de erediensten worden er twee collectes in één rondgang gehouden voor het zingen voor de preek. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie welke al of niet bestemd is voor een bepaald doel. De tweede rondgang is voor het Kerkenwerk (algemeen). Aan de uitgang wordt een deurcollecte gehouden voor het Kerkenwerk welke al of niet bestemd is voor een bepaald doel. Huwelijksinzegening Huwelijksinzegening vindt in principe plaats in de wijk waar de bruid woont. De dienst valt onder verantwoording van die wijk. De collecte tijdens de huwelijksdienst is bestemd voor het Kerkenwerk. Kinderoppas Tijdens de ochtenddiensten is er in beide kerkgebouwen kinderoppas aanwezig.

20

U kunt daar uw kinderen van 0 tot 4 jaar onderbrengen, terwijl u de kerkdienst bijwoont. Contactpersonen Dorp: Voor de 0-2 jaar groep: Rianne van `t Slot, Van Asch van Wijcklaan 39, tel. 631091 en voor de 2+groep: Mieke van der Wal en Karina van de Streek. Contactpersoon t Loo: Monique Wensink, Morelissenstraat 8, tel. 632908. Afkondigingen Wanneer u dringende berichten heeft die tijdens de diensten afgekondigd moeten worden, dienen deze voor zaterdagmorgen 10.00 uur bij de predikant te worden aangemeld. Organisten: Dhr. B.Gelderman (hoofdorganist) Dhr. H.Doorneweerd Mw. M.van Ittersum Dhr. G. Koele, Dhr. G.Kunst Dhr. M van der Knijff, Dhr. B.Monster Mw. M. van Oort, Dhr. M.van Doleweerd (res) Dhr. J.v.d.Graaf (res) Dhr. C.Hengeveld (res)

tel. 038-4446209. tel. 0525-654708. tel. 06-19706359. tel. 038-3765480. tel. 0525- 653294. tel. 0525- 633512. tel. 038-3763914. tel. 0525- 631706. tel. 0525-682541. tel. 0341-701108. tel. 0525-685430.

Vorming en toerusting / Tevens Jeugdrubriek Catechese Catechisaties worden per wijk door de predikanten en/of kerkelijk werker gehouden. Aanvangstijden van de groepen staan hieronder vermeld. Na een lange zomerrust gaat het winterwerk weer beginnen. Wij rekenen ook op jouw komst. Wat kun je verwachten in Het Open Huis of Maranatha? Verschillende zalen, waar alles klaargezet is door de beheerders. Het gereedschap ligt al op tafel: een BIJBEL. Samen gaan we

21

lezen en spitten in Gods Woord en ontdekken wat de Heere vandaag tegen jullie en ons zegt. We hopen dat ook jij meegaat op deze speurtocht. Ds. W.H.Th. Moehn. Ds. A. de Lange. Dhr. H. van Olst. Uren verdeling wijk l. Maandagavond in Het Open Huis: 18.30 ­ 19.15 uur 12 - 15 jarigen 19.20 ­ 20.05 uur 16 jaar en ouder Dinsdagavond Maranathakerk: 18.30 ­ 19.15 uur 11 - 13 jarigen 18.30 ­ 19.15 uur 14 - 15 jarigen 19.20 ­ 20.05 uur 16 jaar en ouder Belijdeniscatechese Maandagavond 20.15 ­ 21.30 uur in de pastorie, Spronksweg 1. Uren verdeling wijk 2. Maandagavond in Het Open Huis: 18.15 ­ 19.00 uur groep 8 18.15 ­ 19.00 uur 12 ­ 13 jarigen 19.05 ­ 19.50 uur 14 ­ 15 jarigen 19.05 ­19.50 uur 16 ­ 17 jarigen Woensdagavond in Het Open Huis: 18.15 ­ 19.00 uur 15 ­ 17 jarigen 19.05 ­ 19.50 uur 12 ­ 14 jarigen 19.05 ­ 19.50 uur 18 jaar en ouder 20.00 ­ 21.30 uur Belijdeniscatechese Aangepaste Catechisatie Regionaal wordt er aangepaste catechisatie verzorgd voor hen die moeilijk of onmogelijk de gewone catechisatie kunnen volgen. Voor de organisatie van deze catechisatie is een werkgroep in het leven geroepen. In deze werkgroep hebben mensen uit Elburg, ,,t Harde, Oldebroek, Oosterwolde, Hattemerbroek en Wezep zitting. Deze catechisatie is dus bedoeld voor mensen uit de eerder genoemde gemeenten.

22

De catechisatie wordt op donderdagavond gegeven in "De Hoeksteen" te Hattemerbroek (eens in de veertien dagen). Er zijn twee groepen. De ene begint om 19.00 uur en de andere om 20.00 uur. Er is ook een bijbelkring voor hen die belijdenis hebben gedaan. Iedereen, die in staat is om eenvoudige Bijbelse liederen te leren en te luisteren naar mooie verhalen uit de Bijbel is van harte welkom. Iedereen die deze catechisatie of bijbelkring al bezocht, wordt dit jaar natuurlijk ook weer verwacht. Inlichtingen: De heer en mevrouw Van de Streek, tel: 038-3763784.

Zondagsscholen

Zondagsschool "JAFETH" Wij zijn de zondagsschool op het dorp en komen bijna elke zondagmorgen bij elkaar in de "Regenboogschool" en beginnen om half tien. Er komen al veel kinderen uit beide wijken bij ons op de zondagsschool. En jij kunt er ook nog wel bij. Dus kom gerust als je tussen de 4 en 11 jaar bent. Wie doen er mee? Wij, de jufs en de meesters, zijn een enthousiast team. Wij gaan proberen om nog meer kinderen op de zondagsschool te krijgen want een aantal groepen zijn wel erg klein. We gaan de komende seizoenen werken met persoonlijke uitnodigingen. Dus kom en doe met ons mee. Wat doen we eigenlijk? We beginnen met zingen en bidden en luisteren dan naar een bijbelverhaal. Daarna maken we een werkje wat bij het verhaal past of doen een quiz of een leuk spel. Het is altijd reuze gezellig en je leert ontzettend veel uit de bijbel. Wat nog meer? Samen vieren wij het kerstfeest als zondagsschool in de Dorpskerk. Daar mag jij een gedicht, een schriftlezing doen of een lied zingen. Dit is altijd

23

weer het hoogtepunt in het seizoen. Verder houden wij een leuke spelmiddag aan het eind van het seizoen. Krijg ik nog iets? Jazeker. Als je jarig bent krijg je een mooie plaat met stickers. Leer jij je psalmversje en of tekst goed dan krijg je als beloning een prachtig album met plaatjes. O ja, verlaat je na zeven jaar de zondagsschool dan krijg je een getuigschrift en een psalmboekje. Werkelijk prachtig. Wie ontmoet ik er? Wij hopen de Heere Jezus. Over Hem en om Hem gaat het elke keer. Hij geeft jou een nieuw hartje. Een hartje dat van Hem houdt. Hij maakt ons écht gelukkig. Hij neemt onze zonden weg. Nog diep, diep, dieper dan de zee is Jezus liefde voor jou. Wil je nog meer weten? Misschien heb je nog meer vragen en wil je nog graag iets weten, bel dan gerust naar Attie van de Berg (685721). Hij kan je nog veel meer vertellen en ook dingen laten zien. Tot op de zondagsschool. Zondagsschool " Maranatha" "Laat de kinderen tot Mij komen" Hallo Jongens en Meisjes, Ben jij tussen de 4 en 11 jaar dan ben je van harte Welkom, op de zondagsschool op het ,,t Loo. We beginnen om 9.30 uur (vanaf 9.10 uur is er leiding aanwezig) en we eindigen gelijk met de kerkdienst van de Maranatha kerk. In het kerkblad kun je lezen op welke data er zondagsschool is. De zondagsschool wordt gehouden in de Looschool. Als team van de zondagsschool, willen we graag de kinderen vertellen over de dingen die staan geschreven in Gods woord, de Bijbel. Wij kunnen met elkaar hier veel van leren. We bidden met elkaar, zingen met elkaar psalmen en liederen. Daarna maken we een werkje/kleurplaat, of doen een quiz of spel, maar het kan ook heel iets anders zijn...

24

Het Kerstfeest vieren we samen als zondagsschool in de Maranatha kerk. Daar nemen we dan ook afscheid van de kinderen van groep 8. Zij krijgen dan een bijbeltje en getuigschrift mee. Net voordat de zomervakantie begint hebben we een gezellige dag met elkaar. Nieuwsgierig geworden? Kom dan gerust. Hopelijk tot ziens! Vriendelijke groet, Leiding zondagsschool Maranatha Info Hermien ten Hove (633963) of Gerriëtte Plender (633662)

Hervormde jeugdraad (HJR)

Hallo jongens en meisjes, Zit jij in groep 1 t/m 8 van de basisschool? Dan ben je van harte welkom op één van onze clubs. Wat gaan we doen? We bidden en zingen samen. We lezen uit de bijbel. Daarna is er tijd om iets leuks te maken of we doen een spel. Heb jij ook zin om te komen? Neem gerust je vriendjes en vriendinnetjes mee. Iedereen is welkom! Na het openingsweekend gaan we weer van start. Hieronder volgen de dagen en tijden. Clubs Oldebroek (in t Open Huis) Eunice. Jongens en meisjes groep 1-3. Zaterdag 10.15 ­ 11.30 uur om de twee weken Koningskinderen. Jongens en meisjes groep 4 en 5 Dinsdag 18.30 ­ 19.45 uur.

25

Esther. Jongens en meisjes groep 6 Dinsdag 18.30 ­ 19.45 uur Tabitha. Meisjes groep 7 en 8 Vrijdag 18.30 ­ 19.45 uur Simson. Jongens groep 7 en 8 Donderdag 18.45 ­ 20.00 uur Clubs op t Loo (in de Maranathakerk) Menorah. Jongens en meisjes groep 3 en 4 Donderdag 18.15 ­ 19.30 uur Naomi. Jongens en meisjes groep 5 en 6 Woensdag 18.30 ­ 19.45 uur Imara. Jongens en meisjes groep 7 en 8 Maandag 18.45 ­ 20.00 uur Tot ziens op de club!! Inlichtingen bij: Clubcoördinator Janneke Groothuis tel. 655238 Club ABBA is een club voor verstandelijk gehandicapten. Al bijna 25 jaar is dit een regionale activiteit van de Hervormde Stichting voor Jeugd- en Jongerenwerk. In overleg zijn nieuwe clubleden van harte welkom op club ABBA: die om de twee weken op donderdagavond in t Harde gehouden wordt. waar het heel erg gezellig is!!! waar drie groepen zijn, nl.: - één jongerenclub van 18.45 tot 20.00 uur. - twee ouderenclubs van 20.00 tot 21.15 uur waarbij leden gebracht en gehaald kunnen worden door de inzet van vele vrijwillige chauffeurs. waar de deelname gratis is, behalve voor de slotdag wordt een kleine bijdrage gevraagd. waar elke keer een Bijbelverhaal wordt verteld.

26

waar geknutseld wordt en/of leuke spellen gedaan worden. waar heel veel gezongen wordt over de Heere Jezus.

Zin om club ABBA te bezoeken? Neem dan even contact op met de coördinator van club ABBA, Erika Slendebroek, tel. 038 ­ 3335597.

WIJKJEUGDCOMMISSIE WIJK 1 (WJC1) De Wijkjeugdcommissie heeft als doel mee te werken aan de geestelijke vorming, toerusting en (re-)creatieve ontplooiing van jeugdigen en jongeren, in de vorm van het stimuleren, begeleiden, adviseren en coördineren van die werkzaamheden, waarvoor de WJC verantwoordelijkheid draagt. WJC1 draagt verantwoordelijkheid voor Open Tienerwerk t Loo ,,.Com, Open Jeugdwerk t Loo en jongerengesprekskring Sela. Jeugdouderling en voorzitter: Tel: 0525-631547 Jeugddiaken: Tel: 0525-622517 Penningmeester: Tel: 0525-631172 Secretaris: Tel: 0525-632299 Jan Wolf, Vierschotenweg 28-1. Gerrit Bakker, Wittensteinse allee 14a. Heidi Doornwaard, Zuiderzeestraatweg 281 Mariska van Oene, Oude Dijk 4.

Hieronder volgt per jeugdwerkgroep een stukje waarin zij zich presenteren. Open Tienerwerk `t Loo ,,.Com Wie zijn we en wat doen we ? Wij zijn een Open Tienerwerkgroep voor jongeren van 12 t/m 15 jaar en we komen in de winterperiode elke vrijdagavond om 19.30 uur samen in zaal de Duif van Maranatha. We beginnen elke avond met zingen, Bijbellezen en bidden. Daarna volgt het programma. We bieden hele leuke en ontspannende programma`s aan.

27

Halverwege de avond is er een pauze waarin drinken en snoep wordt verkocht. Om ongeveer 21.30 uur wordt de avond afgesloten met gebed en worden de tieners die zijn gebracht met de auto thuisgebracht. Programma`s: Kennismakingsspel, kwis, bosspel, beroepenavond, schaatsen op de kunstijsbaan, spellencircuit, thema-avond, strandwandeling, bowlen, vossenjacht, schieten in de Heerdt. Dit is nog maar slechts een kleine greep uit ons programmaoverzicht. Spreek dit jou aan? Kom dan ook op de Tienerclub van 't Loo! Actuele informatie, de laatste nieuwtjes en veel fotos kun je vinden op www.otwloo.tk Leidinggevenden: Jack Morren (632195), Everhard van Oene (632672) & Anne-Marije Schoonhoven, Gertia Wolf, Hadassa van Loo, Mariska Bakker, Henk & Annet van Pijkeren en wellicht nog een paar nieuwe leidinggevenden. Open Jeugdwerk `t Loo Wie, hoe, wat, waar en wanneer?? Wij zijn het OJW 't Loo. Iedereen vanaf 15 jaar is van harte welkom op de zaterdagavond in zaal de Duif bij de Maranatha-kerk. Elke zaterdag avond hebben we weer een ander programma. Tegen 20.00 uur is de inloop en wordt er onder genot van een kop koffie lekker bijgekletst. Daarna beginnen we met gebed en zingen we een aantal liederen. Daarna volgt een activiteit zoals: kanoën, bowlen, mountainbiken, barbecueën, oud Hollandse spelletjes en is er tijd voor een serieus gesprek. Daarna wordt er met dankgebed afgesloten. Kortom: de avonden bij OJW 't Loo zijn altijd geslaagd. Kom en Zie. Kijk ook eens op onze site: www.ojwloo.tk Jan Wolf, Geert-Jan Wolf, Henriët van den Heuvel, Gerrita de Lange, Heidi Doornewaard, Henriëtte ten Hove, Jeanet de Groot (633298).

28

Sela Kom naar Sela, dan staan we samen stil bij het contact tussen God en jou! Voor: jongeren vanaf ongeveer 16 Wanneer: 1 x per 3 weken op de zondagavond Waar: in zaal de Duif bij de Maranatha kerk Hoe laat: 19.30 uur We beginnen de avonden met wat drinken, samen zingen en gebed. Daarna volgt het gesprek naar aanleiding van een Bijbelgedeelte. Heb je vragen over Sela, neem dan gerust contact op met Gerrit Bakker (622517) of Jan Wolf (631547). Wijkjeugdcommissie wijkgemeente 2 (WJC2) Open Tienerwerk Oldebroek 12 en 13 jarigen Op vrijdagavond, na wéér een hele week school, ben je wel toe aan (ont)spanning. Als je 12 of 13 jaar bent betekent dit dat je op vrijdagavond naar het Open Tienerwerk kunt gaan. Waarom? Omdat we iedere week een ander boeiend programma hebben! De ene keer iets met sport (schaatsen, schieten, zwemmen), een andere keer een serieuzer onderwerp (bijvoorbeeld een thema avond). Soms iets met onze eigen groep (zeskamp, bingo, mystery guest) maar ook wel eens een avond met andere groepen (volleybal, sluiptocht, vossenjacht). Dus ben je toe aan een verzetje kom dan op vrijdagavond naar Het Open Huis. De indeling van de avond ziet er gewoonlijk als volgt uit: Rond 20.00 uur beginnen we met een stukje bezinning, wat op allerlei manieren kan worden ingevuld. Daarna houden we het ontspannen gedeelte. Halverwege het programma hebben we een korte pauze, zodat je iets kunt eten en/of drinken. We sluiten de avond meestal af rond 21.45 uur. Tot ziens op vrijdagavond!

29

Open Tienerwerk Oldebroek 13 en 14 jarigen Hallo tieners, Het Open Tienerwerk zaterdagavond is een gezellige ontmoetingsplek voor tieners van 13 en 14 jaar. Gedurende het winterseizoen komen we iedere week, meestal op de zaterdag, bij elkaar in het Open Huis. Je bent vanaf 19.45 uur welkom. Het programma begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.45 uur. We vinden het leuk als jij met ons meedoet! Wat doen we dan zoal: leuke spelavonden, slotentocht, snow-village, thema-avonden, midgetgolf, kamp, eigenlijk te veel om hier te vermelden. Kom gewoon een keertje kijken en oordeel zelf! Over het programma kun je iedere maand lezen in de jeugdrubriek van de kerkbode of op de website van de kerk of op onze eigen hyves-site: www.otwzaterdag.hyves.nl! Tot gauw, Leiding OTW zaterdag Open Jeugdwerk `FIZZION` Hé jij daar!!!!!!!!!!! Heb jij zaterdagavond iets te doen? Nee?! Kom dan naar Fizzion, want Fizzion geeft een spetterende invulling van de zaterdagavond. Fizzion is de christelijke jongerengroep van onze kerk. In het Open Huis hebben wij ons eigen honk waar we zon beetje iedere zaterdagavond te vinden zijn. We willen jongeren een gevarieerd programma aanbieden. Zo houden we ,,vrije avonden in ons honk, de zogenaamde soosavonden. Iedereen kan dan doen wat hij zelf leuk vindt: tafelvoetballen, poolen, spelletjes spelen of gewoon kletsen op de bank. We organiseren ook activiteiten in ons honk, je kunt dan bijvoorbeeld denken aan een spelavond. Ook willen we natuurlijk wel eens iets buiten het honk, dan organiseren we bijvoorbeeld een avondje bowlen. Verder hebben we ook

30

wel eens activiteiten met jeugdgroepen uit de regio; wat dacht je van een barbecue of sporttoernooi met andere jongeren?! We hebben altijd een hoop plezier en gezelligheid. Gezelligheid staat dan ook hoog in ons vaandel! En binnen dit alles willen we jou een verantwoord programma bieden. Een programma waar ons geloof ook in terug te vinden is. Iedere zaterdagavond sluiten we af met een boodschap voor de komende week en eens in de zoveel tijd organiseren we een avond die in het teken staat van ons christelijk geloof. We heten niet voor niets Fizzion: je visie eerst richten op God, vervolgens op je medemens en daarna op jezelf. We hebben momenteel een leuke groep die Fizzion bezoekt. Maar we zouden het zo fijn vinden als er meer jongeren zouden komen! Daarom willen we ook jou van harte uitnodigen! Op de zaterdagavond vanaf 20.00 uur ben je welkom in ons eigen gezellige honk in Het Open Huis!! We rekenen op jou!!!!! Wil je meer weten over Fizzion (activiteiten, foto's, etc.) bekijk dan eens de hyves. http://fizzion.hyves.nl/ Bijbelstudie groep "Spirit" Jong zijn is de tijd van je leven. Een tijd van talloze nieuwe ontdekkingen. Wie ben je eigenlijk? Waar sta je voor? In deze cruciale fase van je ontwikkelingen is het goed om jezelf te ontplooien. Dan is Spirit de ideale plek. Om samen met andere jongens en meiden te praten over onderwerpen die jullie bezig houden. We leven in een 24-uurs economie. Ook als je op school zit merk je dat al. Voor je het weet, wordt je leven van uur tot uur bepaald. Wij willen voor jullie tijd vrij maken om samen met jullie na te denken wat de Bijbel nou te maken heeft met ons dagelijks leven. De Heere God wil ons daarbij helpen. We willen er leuke en zinvolle avonden van maken, waarin we samen zullen zingen en bidden. Natuurlijk is er ook tijd om samen wat te drinken en te knabbelen. Gezelligheid is belangrijk.

31

Dus kom naar Spirit. We rekenen op jouw komst! Waar? : Wanneer? : Tijd : Het Open Huis Oldebroek op zondag 1x in de twee weken. 18.45 uur inloop 19.00 uur beginnen. Leeftijd : vanaf 12 jaar.

Tot ziens op de zondagavond. Bijbelstudiegroep ``Credo`` Heb jij dat ook? Je zou met anderen van jouw leeftijd willen praten over de vragen die je hebt over het leven of over de Bijbel. Dan is dit de bijbelstudiegroep voor jou!! Vanaf 15 jaar ben je van harte welkom!! Met elkaar bezig zijn rondom de Bijbel aan de hand van Cruciaal van de HGJB. Telkens een ander thema dat jou aanspreekt. Samen zingen, samen bidden, samen praten over wie God is en wie God is voor jou! Ook voor gezelligheid is er tijd, onder het genot van eigen gebakken cake of een bak chips. Waar? Wanneer? 1 keer in de 2 weken op zondagavond vanaf 19.30 ­ 21.30 uur in Het Open Huis (in het Fizzion honk). Ook nieuwsgierig geworden, kom dan en neem anderen mee!!! Graag tot ziens op zondagavond! Voor contactpersonen en/of leidinggevenden: zie de plaatselijke kerkbode van Hervormd Oldebroek. HSJJ-jeugdwerkadviseur De Hervormde gemeente Oldebroek heeft voor ongeveer 7 uur in de week de beschikking over een jeugdwerkadviseur. Deze 7 uur moet verdeeld worden over het werk van de HJR en de WJCs. Hierover worden in de HJR en WJC´s werkafspraken met de jeugdwerkadviseur gemaakt. Veelal opereert de jeugdwerkadviseur wat op de achtergrond (2e lijnswerk), met werkzaamheden ten behoeve van beleid en toerusting.

32

Uiteraard is de jeugdwerkadviseur altijd beschikbaar voor vragen en ondersteuning voor het gehele jeugdwerk en allen die daarin werkzaam zijn. Erika Slendebroek, Krabbescheer 27-1, 8265 JC Kampen, 038-3335597, 06-45012052, [email protected] Bijbelkringen Er zijn verschillende bijbelkringen: Bijbelkring Dorp: eenmaal per maand op donderdagavond in het Kerkelijk Centrum o.l.v. ds. W.H.Th. Moehn, aanvang 20.00 uur. Bijbelkring Dorp: eenmaal per maand op dinsdagmorgen in het Kerkelijk Centrum o.l.v. ds. W.H.Th. Moehn, aanvang 10.00 uur. Bijbelkring Maranatha: elke tweede donderdagavond van de maand in het verenigingsgebouw bij de Maranatha kerk o.l.v. ds. A. de Lange, aanvang 20.00 uur Huis-Bijbelkringen: momenteel zijn er 9 Huisbijbelkringen; deze worden bij gemeenteleden aan huis gehouden, aanvang 20.00 uur. Contactpersoon hiervoor is: dhr. H. van de Worp, van Sytzamalaan 19, tel.: 632186. Huisbijbelstudiekring Eljada wijkgemeente 1: Ongeveer eens per drie weken komt de kring bij elkaar. Voor meer info: Gerrit Bakker (622517) Jongvolwassenkring wijkgemeente 1: Bedoeld voor jongvolwassenen die niet meer naar de catechisatie gaan. Een zinvol vervolg voor na de belijdeniscatechisatie! Maar ook degenen die geen belijdenis gedaan hebben zijn welkom. In het winterseizoen maandelijks in het verenigingsgebouw bij de Maranatha kerk. Voor informatie neem contact op met Ds. A. de Lange.

33

Jongerengesprekskring wijkgemeente 2 Voor catechisatie voel je je te oud geworden... Belijdenis doen ... Nee, daar ben ik nog niet aan toe. Herken jij hierin je eigen situatie, dan is deze kring iets voor jou! Eén keer per maand komen we vanaf 20.00 uur tot 21.45 uur bij elkaar in Het Open Huis, We gaan samen Bijbel lezen en allerlei onderwerpen bespreken die we tegenkomen in ons dagelijks leven. Hoe ga je daar als christen mee om? Wat voor antwoord moet je geven op de vragen die je gesteld worden? Ook voor jou is er plaats in deze kring en neem gerust je vriend of vriendin mee. Let op de berichten in Hervormd Oldebroek. Daar zal de eerste avond worden aangekondigd. Heb je nog vragen, neem dan contact op met ds. W. Moehn , t el.: 0525 ­ 630828, e-mail: [email protected] Gebedskringen Er zijn twee gebedskringen: In de even weken op woensdagavond en in de oneven weken op maandagavond. Aanvang 19.00 uur. Contactpersoon: Mw. J. van de Poll, Bovenheigraaf 43, tel.: 632764. Doopvervolgavond wijkgemeente 1 Onder leiding van ds. De Lange wordt er nagedacht over het ja-woord van de ouders en over de invulling van de christelijke opvoeding. Doopnazitting wijkgemeente 2 Twee avonden denken we na over de belofte die bij de Doop van onze kinderen is gedaan: ,,Belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen? Deze avonden worden verzorgd door ds. Moehn en br. Van Bart. Zie verder de aankondiging in Hervormd Oldebroek. Bezinningsavond H.A. wijkgemeente 1 Deze wordt de donderdagavond voorafgaande aan het Heilig Avondmaal gehouden. Huwelijkskring Een kring voor stellen die aan het begin van een huwelijk staan of nog niet zo lang getrouwd zijn. Ze wordt in het voorjaar georganiseerd gedurende vier avonden en geleid door ds. De Lange.

34

Huwelijkscatechese Deze cursus omvat vier avonden en wordt na de sluiting van het winterwerk verzorgd door ds. Moehn en de kerkelijk werker. Themas als huisgodsdienst, sexualiteit, gezinsvorming en communicatie vormen een vast onderdeel van het programma. Gemeente ­ avonden Beide wijken organiseren een aantal avonden met een thema. Mannenvereniging 1 x per 2 weken op woensdagavond om 20.00 uur in de grote zaal van de Maranatha kerk. Voorzitter: ds. A. de Lange. Secretaris: E. van de Riet. Vrouwenstudie-vereniging "Menorah" 1 x per 2 weken op dinsdagavond om 20.00 uur in Het Open Huis. 1e presidente: Mw. H. van de Worp-Reurink, tel. 632186. secretaresse: Mw. E. van de Riet-Leusink, tel. 631936. Moederkring 4 ochtenden per winterseizoen. Oppas is aanwezig. contactpersonen: Diana Rozeboom tel. 630431,Maja Dokter en Lea Doorneweerd Dameskrans 1 x per 2 weken op dinsdagavond om 19.30 uur in Het Open Huis. Presidente: Mw. E. v.d. Wetering ­ Morren, tel. 632777. Secretaris: Mw. A. van Loo ­ Vosselman, tel. 633875. Ouderenmiddagen Vanaf september tot en met april wordt eenmaal per maand op donderdagmiddag een ouderenmiddag georganiseerd in t Open Huis. Afwisselend wordt er een inleiding gehouden door een predikant of een presentatie verzorgd. De predikanten geven leiding aan deze middagen. Contactpersoon: Dhr. S. van de Veen, tel. 631806.

35

Overige kerkelijke activiteiten Woensdagavondzang Samenzang vanuit de Maranathakerk voor kerkradio luisteraars. Aanvang: 19.00 uur Contactpersoon: Mw. J. Wolf ­ Brink, tel. 631425.

Zaterdagavondzang Samenzang vanuit de Dorpskerk voor kerkradio luisteraars. Aanvang 19.00 uur. Contactpersoon: dhr. K. Bakker, tel. 631023. Algemeen: Bijdrage Kerkenwerk Voor de financiering van het totale kerkenwerk heeft het College van Kerkrentmeesters in onze gemeente jaarlijks een flink bedrag nodig. De begroting van 2010 geeft hierin een behoorlijk inzicht. De begrote bedragen voor 2010 zijn volgens onderstaande tabellen:

Baten Baten onroerende zaken (pacht en verhuur) Rente-baten Vrijwillige bijdragen Collecten in kerkdiensten Giften (verjaardagsfonds enz.) Bijdragen Solidariteitskas Schenkingen en legaten Totaal

46.500 6.000 175.000 120.000 66.500 8.500 25.000 447.500

36

Lasten Lasten onroerende zaken (onderhoud, energie, enz.) Afschrijvingen Pastoraat (predikanten en pastoraal medewerkers) Lasten kerkdiensten Verplichtingen hogere organen Salarissen en vergoedingen (kosters en organisten) Kosten beheer en administratie Rentelasten Overige baten en lasten (o.a. saldo buffet) Resultaat (positief) Totaal 72.000 12.082 228.050 20.400 25.000 84.500 20.000 1.850 - 18.000 1.618 447.500

De begroting is de financiële uitwerking van het beleid dat door de Algemene Kerkenraad is vastgesteld. Zij heeft ook deze begroting vastgesteld. Zoals u ziet is er sprake van een sluitende begroting met een klein positief resultaat. De opbrengst uit levend geld is ruim begroot. Dit is ook nodig aangezien m.n. de personele lasten jaarlijks met enkele procenten stijgen. Gezien de ontwikkelingen de laatste jaren is de vrijmoedigheid genomen om de opbrengst van de vrijwillige bijdrage met 5000,- te verhogen t.o.v. vorig jaar. Mogen we ook in deze op uw blijvende steun rekenen? Aan de lasten kant staat bij overige baten en lasten een "-". Dit houdt in dat o.a. de buffetten een positieve bijdrage leveren aan het resultaat. De actie voor de kerkbijdrage loopt parallel met de landelijke actie kerkbalans. College van Kerkrentmeesters

37

Solidariteitskas Jaarlijks wordt aan de lidmaten van de gemeente een bijdrage gevraagd voor de z.g. Solidariteitskas. Dit is een solidariteitsfonds voor alle Hervormde gemeenten. Gemeenten met financiële problemen, bijv. met kerkbouw e.d. kunnen een beroep doen op dit fonds. De bijdrage is gesteld op 10,-- per lidmaat. Dit is een verplichte bijdrage. Voor lidmaten die deze bijdrage niet betalen, moet het College van Kerkrentmeesters dit bedrag betalen.

Kerkradio Voor gemeenteleden die niet of moeilijk de kerkdiensten kunnen bijwonen is er de mogelijkheid voor kerkradio. Na aanvraag krijgt u een "kastje" welke geschikt is voor het beluisteren van de kerkdienst vanuit zowel de Dorpskerk als de Maranatha kerk. Momenteel zijn er in onze gemeente circa 160 "kastjes" in omloop. Omdat er verder niets aangelegd en aangevraagd hoeft te worden is dit systeem ook geschikt voor die gemeenteleden die voor een "kortere" tijd niet in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen. De uitzendingen via de kerkradio zijn als volgt geregeld: Naar eigen voorkeur kunt u op de eredienst vanuit de Dorpskerk of de Maranatha kerk afstemmen. Alle rouw- en huwelijksdiensten worden uitgezonden. Op woensdag-en zaterdagavond wordt er een kerkzangdienst uitgezonden. Na de zangdienst op woensdagavond wordt een kerkdienst vanuit de Maranatha kerk uitgezonden. De ene week van wijk 1, de andere week van wijk 2. Vanuit Zorgcentrum "De Hullen" kan elke morgen de dagopening om 8.00 uur worden beluisterd, en vrijdagsavonds om 19.00 uur de weeksluiting. De minimale bijdrage voor de kerkradio bedraagt momenteel 6,-- per maand en dient bij voorkeur per automatisch incasso betaald te worden. Bij een hoger bedrag zal het meerdere gezien worden als een gift voor het kerkenwerk. Contactpersonen: E. Boeve, van Asch van Wijcklaan 29P, tel. 631383. G. J. Wolf, Oude Dijk 19A, tel. 632484.

38

Cassettebandjes Gemeenteleden die door ziekte of dergelijke kerkdiensten niet kunnen bijwonen, kunnen een cassettebandje aanvragen. Contactpersoon: dhr. G.J. Boeve, Zuiderzeestraatweg 121, tel. 632128.

Collectemunten Voor de collecten in de erediensten, maar ook voor andere kerkelijke giften, kunt u gebruik maken van collectemunten. Er zijn munten verkrijgbaar met de volgende waarde: 0,30; 0,60; 0,90; 1,25; 2,50 en 5,--. De uitgifte is: 1e woensdag van de maand van 19.00 uur ­ 20.00 uur in Het Open Huis. 3e woensdag van de maand van 19.00 uur ­ 20.00 uur in de Maranatha kerk.

Door het gebruik van collectemunten ontvangt u een aantoonbaar bewijs voor uw belastingaangifte inzake aftrek voor giften.

Kerkblad Het kerkblad "Hervormd Oldebroek" verschijnt 1 maal per maand. Kopij inleveren voor de 18e van de maand. Kopijadres: 1. Eindredacteur: de Praeses van de Algemene Kerkenraad. 2. Fam. W. Kanis, De Oosterakker 5, tel. 631943 e-mail: [email protected] Contactpersoon verspreiding: D. v.d. Werfhorst, Zuiderzeestraatweg 138e, Tel. 631220.

39

Verhuizing Gemeenteleden die verhuizen en dit melden bij de burgerlijke gemeente, worden automatisch, via de SMRA, doorgegeven aan de kerkelijke administratie. Dit geldt echter niet voor gemeenteleden die indertijd (1990) bezwaar hebben aangetekend, dat hun gegevens in het SILA zouden worden opgenomen. Deze gemeenteleden moeten hun adreswijziging zelf doorgeven aan koster G. v.d. Streek, Kerkstraat 1, tel. 631990.

Ziekte Als er omstandigheden zijn waarin u het bezoek van de predikant wenst, bijv. bij ziekte, problemen, persoonlijke geestelijke nood, of wat er verder ook zijn kan, dan wordt u verzocht de predikant of de kerkenraad daarvan in kennis te stellen. U moet er niet te snel van uitgaan dat de predikanten toch wel weten wat er aan de hand is. Daarom wordt u vriendelijk verzocht berichten van geboorte, ziekenhuisopname enz. door te geven aan uw predikant. Als u zelf laat weten dat u bezoek wenst, voorkomt dat nare teleurstellingen. Om het sturen van een kaart aan een ziek gemeentelid te vergemakkelijken volgen hier de adressen van enkele ziekenhuizen in de omgeving: Harderwijk St. Jansdal Ziekenhuis, Wethouder Jansenlaan 90, 3844 DG Harderwijk, tel. 0341-463911. Zwolle Isala klinieken, locatie Sophia, Dokter van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle, tel. 038-424 5000. Isala klinieken, locatie Weezenlanden, Groot Weezenland 20, 8011 JW Zwolle, tel. 038-424 5000. Verjaardagfonds In onze gemeente bestaat een Verjaardagfonds.

40

Gemeenteleden van 18 jaar en ouder, wordt op of na de verjaardag door een vrijwilliger van het verjaardagfonds, namens de kerk een felicitatie aangeboden. In het bijgevoegde envelopje kunt u een gift uit dankbaarheid aan de betreffende vrijwilliger meegeven.

Adressen kerkgebouwen Dorpskerk, Kerkstraat 1, 8096 BS Oldebroek, tel. 631990. Koster: G. v.d. Streek, Kerkstraat 1, tel 631990 of 06-51651311. Maranatha kerk, Verlengde Looweg 21, 8095 PG t Loo ­ Oldebroek, tel. 633134 Koster: A. van Hattem, Ottenweg 16, tel. 632002 (privé) of 633134 (kerk) Zowel in de kerkgebouwen als in de kerkelijke centra is ringleiding aanwezig. In 2010 zijn voor de beide kerkgebouwen AEDs aangeschaft. Voor de Dorpskerk is de AED gemonteerd in het Open Huis.

Information

Gemeentegids Hervormde Gemeente te Oldebroek

40 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

461197


You might also be interested in

BETA
Gemeentegids Hervormde Gemeente te Oldebroek