Read Microsoft Word - anuncio_web_23_10_11.doc text version

ORDEZKOGAIEN ZERRENDAK IREKITZEA IKASTETXE PUBLIKOETAN

Aplikatu beharreko araudia: 2004-05-26ko Ebazpena, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketarako zuzendariarena (2004-06-11ko EHAA), eta geroagoko aldaketak. 2007ko abenduaren 11ko Ebazpenak (2008-01-03ko EHAA) aldatzen duen aipatutako 2004ko maiatzaren 26ko Ebazpenak 5. artikuluaren laugarren atalean ezartzen dituen baldintzen arabera irekiko da zerrenda. Hiru lurralde historikoetan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa, irekitzen dira jarraian aipatzen diren espezialitateak.

APERTURA DE LISTAS DE CANDIDATOS/AS A SUSTITUCIONES EN CENTROS PÚBLICOS

Normativa aplicable : Resolución de 26-05-2004, de la Directora de Gestión de Personal del Departamento de Educación, Universidades e Investigación (BOPV de 11-6-2004) y sus posteriores modificaciones. Esta apertura de lista se efectuará conforme a las condiciones establecidas en el apartado cuarto del artículo 5 de la citada Resolución, modificada por la Resolución de 11 de diciembre de 2007 (BOPV de 3-1-2008). Las especialidades que se señalan a continuación se abren para los tres Territorios Históricos: Alava, Bizkaia y Gipuzkoa.

ESPEZIALITATEAK / ESPECIALIDADES

KODE ETA IKASGAIEN ZERRENDAK / RELACION DE CODIGOSASIGNATURAS

ESKATUTAKO HIZKUNTZ ESKAKIZUNA / PERFIL LINGÜÍSTICO REQUERIDO

MAILA: BIGARREN HEZKUNTZA / NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA Música/ Musika Interbentzio soziokomunitarioa / Intervención sociocomunitaria 0131 1521 HE 2 / PL 2 HE 2, HE 1 / PL 2, PL 1

MAILA: LANBIDE HEZIKETA / NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Gizartearentzako zerbitzuak / Servicios a la comunidad

1568

HE 2, HE 1 / PL 2, PL 1

ESKABIDEAK AURKEZTEKO EPEA: Zerrenda zabalik iraungo da 2011ko urriaren 24tik 28ra bitartean (biak barne). Lurralde bakar batean aurkeztu beharko da eskaera eta bertan lan egin nahi duzun lurralde historikoak aipatu beharko dituzu. ESKABIDEAK AURKEZTEKO TOKIAK: * Zuzenean ­ Ramiro Maeztu 10, - Gasteiz * Zuzenean - Andia, 13 - Donostia * Zuzenean - Gran Vía, 85 - Bilbo

PLAZO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: La lista permanecerá abierta desde el día 24 al 28 de octubre de 2011 (ambos inclusive) La solicitud habrá de presentarse en un único Territorio, indicando en la misma los Territorios Históricos en que desea trabajar.

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: * Zuzenean ­ Ramiro Maeztu, 10 ­ Vitoria-Gasteiz * Zuzenean - Andia, 13 - Donostia-San Sebastian * Zuzenean - Gran Vía, 85 - Bilbao

ESKABIDEA

SOLICITUD

ORDEZKAPENETARAKO IZANGAIAK

Hauxe da Zuzenean dokumentazioa: entregatu behar den

CANDIDATAS/OS A SUSTITUCIONES

La documentación que se debe aportar en Zuzenean es:

Zerrendan sartzeko betebehar orokorrak: · Irakaskuntza hizkuntza-eskakizunaren ziurtagiria. Euskararen titulazioa titulu horren fotokopia konpultsatuaren bidez egiaztatuko da. Titulua: originala eta horren fotokopia konpultsatzeko. ondokoak adieraziz: Zinpeko aitorpena, diziplinako espediente baten bidez inongo administrazio publikotako zerbitzutik bereizi ez izana, eta zeregin publikoetan jarduteko inhabilitatuta ez egotea. NANaren fotokopia. Bigarren Hezkuntzako ikasgaietarako: Prestakuntza pedagogiko eta didaktikoaren akreditazioa (Maiatzaren 3ko 2/2006 Hezkuntzari buruzko Lege Organikoko 100.2 art.)** Eskabide orria.

Requisitos generales de acceso a la lista: · Certificado de acreditación del perfil lingüístico docente requerido. La titulación de euskera se acreditará mediante fotocopia compulsada de la misma. Título: original y fotocopia para su compulsa. Declaración jurada de no haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funciones públicas. Fotocopia del D.N.I.. Para las asignaturas de Educación Secundaria: Acreditación de estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica (art. 100.2 L.O. 2/2006, de 3 de mayo, de Educación)** Impreso de Solicitud.

· ·

· ·

· ·

· ·

·

·

Baremaziorako merituak: · Unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetan izandako irakaskuntza-esperientzia egiaztatzeko, izendapenaren edo kontratuaren eta lanpostuuztearen fotokopia konpultsatua. Zerbitzu-orri konpultsatua ere --halakorik bada-- erantsiko zaio aurrekoari, Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo emandako zerbitzuak egiaztatzeko. Ikastetxe pribatuetan izandako irakaskuntzaesperientzia egiaztatzeko, ikastetxeko zuzendaritzak emandako ziurtagiria (Ikuskaritzak ontzat emana), zerbitzuaren iraunaldia jasotzen duena, edo kontratuaren fotokopia konpultsatua, eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak emandako ziurtagiria, ikastetxearen (enpresaren) izena eta alta-aldiak jasoko dituena. Espezialitatean izandako lan-esperientzia egiaztatzeko (bakarrik kontuan hartuko da Lanbide Heziketako praktika-irakasgaietan), enpresak emandako ziurtagiria, zerbitzaldia jasotzen duena, edo kontratuaren fotokopia konpultsatua, egindako lana zehazten duena, eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak emandako ziurtagiria, enpresaren izena eta alta-aldiak jasoko dituena. Espediente konpultsatua. akademikoaren fotokopia

Meritos para baremación: · Experiencia docente en centro públicos no universitarios mediante presentación de fotocopia compulsada del nombramiento o contrato y del cese, a la que se adjuntará, si tuviera, hoja de servicios compulsada para acreditar los servicios prestados fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Experiencia docente en centros privados mediante presentación de certificado expedido por la dirección del centro donde conste la duración de los servicios, con el visto bueno de la Inspección, o fotocopia compulsada del contrato, y certificación expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social donde conste el nombre del centro (empresa) y el/los período/s de alta. Experiencia laboral en la especialidad (sólo se tendrá en cuenta para las asignaturas de FP prácticas) mediante certificado expedido por la empresa donde conste la duración de los servicios o fotocopia compulsada del contrato, en que se especifique el trabajo desempeñado, y certificación expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social, donde conste el nombre de la empresa y el/los período/s de alta. Fotocopia compulsada del expediente académico.

·

·

·

·

·

·

** NORTZUK PRESTAKUNTZA DIDAKTIKOA

EGIAZTATZEN PEDAGOGIKO

DUTEN ETA

** QUIÉNES ACREDITAN ESTAR EN POSESIÓN DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

- Quienes se encuentren en posesión del título oficial de Máster que habilita para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. - Quienes se encuentren en posesión de los títulos Profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de Cualificación Pedagógica, organizados por las Universidades al amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, así como del Certificado de Aptitud Pedagógica, obtenidos antes del 1 de octubre de 2009. - Quienes acrediten que antes del término del curso 2008/2009 han impartido docencia durante dos cursos académicos completos o, en su defecto, 12 meses en períodos continuos o discontinuos, en centros públicos o privados de enseñanza reglada debidamente autorizados, en los niveles y enseñanzas cuyas especialidades docentes se regulan en el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre - Están exceptuados de este requisito los que posean los títulos de Maestro o Maestra, Licenciatura en Pedagogía y en Psicopedagogía u otra titulación equivalente que incluya formación pedagógica y didáctica, obtenidos antes del 1 de octubre de 2009. En el caso de titulaciones equivalentes que incluyan formación pedagógica y didáctica, deberá presentarse certificación de la Universidad que expidió el título, acreditando que las enseñanzas de dicho título incluyen la formación pedagógica y didáctica estipulada en el art. 100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

- Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko, Lanbide Heziketako eta Hizkuntzetako irakasle gisa jarduteko gai egiten duen Masterraren titulu ofiziala dutenek

- Espezializazio Didaktikoaren eta Trebakuntza Pedagogiko ziurtagiriaren titulu profesionalak, urriaren 3ko 1/1990 lege organikoak, Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrarenak, xedatutakoaren babesean unibertsitateek antolatuak, eta Irakasteko Gaitasunaren Ziurtagiria, titulu horiek 2009ko urriaren 1a baino lehenago lortu badituzte - 2008/2009 ikasturteak bukatu aurretik bi ikasturte osotan, edo 12 hilabete jarraian edo etenekin, ikastetxe publikoetan edo behar den baimena duten irakaskuntza arautuko ikastetxe pribatuetan, irakaskuntzaespezialitateak azaroaren 8ko 1834/2008 Errege Dekretuan erregulatzen diren maila eta irakaskuntzetan, irakatsi izana egiaztatzen dutenek - Maisu edo maistraren titulua, Pedagogian eta Psikopedagogian lizentziatura edo prestakuntza pedagogikoa eta didaktikoa barne hartzen dituen beste titulazio baliokidea dituztenak baldintza hori betetzetik salbuetsita daude, tituluak 2009ko urriaren 1a baino lehenago lortu badituzte. Prestakuntza pedagogikoa eta didaktikoa barne hartzen dituzten titulazio baliokideen kasuan, titulua eman zuen Unibertsitatearen egiaztagiria aurkeztu behar da; egiaztagiri horretan egiaztatu behar da tituluaren ikasketek maiatzaren 3ko 2/2006 Hezkuntzari buruzko Lege Organikoko 100.2 artikuluak ezarritako prestakuntza pedagogikoa eta didaktikoa dituztela.

ORDEZKAPENAK / SUSTITUCIONES

ONARPEN ESKABIDEA / SOLICITUD DE ADMISIÓN

NAN / DNI: .................................................... IZEN­DEITURAK / APELLIDOS Y NOMBRE: ................................................................................................................... HELBIDEA / DIRECCIÓN: ............................................................................................................................................ UDALERRIA / MUNICIPIO: ....................................................... LURRALDE / PROVINCIA: ....................................................... POSTA KODEA / CÓDIGO POSTAL: ......................... TELEFONOAK / TELÉFONOS: .................................

..................................

AUKERATZEN DUZUN LURRALDEA / TERRITORIO AL QUE OPTA: ARABA

.................................

BIZKAIA

GIPUZKOA

TITULUAK / TITULOS: ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ 1 2 2. bakarrik / sólo 2 H. E. ZIURTATUA / P.L. ACREDITADO: ......... IRAKASTEKO H.E. / P.L. A IMPARTIR: 0 Jardunaldi murrizketa / Reducción de jornada: BAI / SÍ EZ / NO Murrizketa bakarrik / Sólo reducción EZ / NO Irakaskuntza hirueledunak / Enseñanzas trilingües BAI /SÍ 2 3 Zeinu interpretea/ Intérprete signos Zeinu hizkuntza/ Lenguaje de signos 1

Lan egoera / Situación laboral:

Libre / Disponible

Justifikatutako uko egitea / Renuncia justificada

(Justifikatutako uko egitearen kasuan, agirien bidez egiaztatu beharko duzu / En caso de Renuncia justificada deberá acreditarlo mediante documentación justificativa) ESKATUTAKO IRAKASGAIAK / ASIGNATURAS SOLICITADAS: KOD / CÓD IRAKASGAIA / ASIGNATURA KOD / CÓD IRAKASGAIA / ASIGNATURA

IKASTETXE PUBLIKOETAN EGINDAKO ZERBITZUAK / SERVICIOS PRESTADOS EN CENTROS PÚBLICOS

Noiztik / Desde Noiz arte / Hasta Ikastetxea / Centro Noiztik / Desde Noiz arte / Hasta Ikastetxea / Centro

IKASTETXE PRIBATUETAN EGINDAKO ZERBITZUAK / SERVICIOS PRESTADOS EN CENTROS PRIVADOS

Noiztik / Desde Noiz arte / Hasta Ikastetxea / Centro Noiztik / Desde Noiz arte / Hasta Ikastetxea / Centro

LAN ESPERIENTZIA (Praktiketako irakasgaietarako soilik) / EXPERIENCIA LABORAL (Sólo para asignatura de prácticas)

Noiztik / Desde Noiz arte / Hasta Enpresa / Empresa Noiztik / Desde Noiz arte / Hasta Enpresa / Empresa

MUSIKA JARDUERA / ACTIVIDAD MUSICAL: Erantsi zerrenda ondoko orialde batean / Añadir listado en hoja aparte

DATA/ FECHA: IZENPE/ FIRMA:

PRIBATUTASUNA

Eskabide honetan jasotako datu pertsonal guztiak fitxategi automatizatu batera sartuko dira. Fitxategi horren helburua da deialdi hau kudeatzea. Langileria Kudeatzeko Zuzendaritza da fitxategi horren erantzule, eta beragana jo beharko da datuok ikusi, zuzendu edo ezabatzeko nahiz aurka egiteko eskubideaz baliatzeko ( Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010 VitoriaGasteiz). Sinatzaileak berariaz baimena ematen du bere datu pertsonalak deialdiaren oinarrietan adierazitako moduan eta helburuaz lantzeko; era berean, deialdiaren izapideak betetzeko, baimena ematen du Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko web orrian (www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net) eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko lurraldeordezkaritzetako iragarki tauletan argitaratzeko.

PRIVACIDAD

Los datos contenidos en esta instancia formarán parte de un fichero automatizado de datos personales cuyo objeto será la gestión de esta convocatoria El responsable de este fichero es la Dirección de Gestión de Personal y ante ella podrán ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (C/ Donostia-San Sebastián 1, 01010 Vitoria-Gasteiz). La persona firmante consiente expresamente que sus datos de carácter personal sean tratados de la forma y objeto señalado en las bases de la convocatoria, así como a su publicación en la página web del Departamento de Educación, Universidades e Investigación ((www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net) y en el tablón de anuncios de las Delegaciones Territoriales del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, únicamente en relación con los trámites propios de la convocatoria.

DECLARACIÓN JURADA CANDIDATOS/AS A SUSTITUCIONES ORDEZKAPENETARAKO IZANGAIEN ZINPEKO AITORPENA

Nik................................................. ...................................................... NAN zkia........................................ Ondoko zinpeko aitorpena EGITEN DUT: Inongo administrazio publikotik ez nautela zigor-espediente baten ondorioz egotzi eta ez nagoela herrijarduerarako ezgaituta.

Yo.................................................. ..................................................... nº DNI........................................... DECLARO bajo juramento o promesa que no he sido separada/o, mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna Administración Pública, ni estoy inhabilitada/o para el ejercicio de funciones públicas.

Vitoria-Gasteizen,20 (e)ko .........-k.......

Vitoria-Gasteiz,....de...............de 20

Izpta.:

Fdo.:

Information

Microsoft Word - anuncio_web_23_10_11.doc

6 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

411182