Read Các k nng tìm kim trên mng text version

Các k nng c bn

tìm kim trên internet

Nguyn Tun Anh ­ 45K

2007

HÀ NI

[Các k nng c bn tìm kim trên internet]

Các k nng c bn tìm kim trên internet

Nguyn Tun Anh ­ 45K i hc Thu Li Ni dung

1. 2. Các thông tin ph bin trên internet........................................................................................ 2 Các công c tìm kim thông tin trên mng:............................................................................ 3 1.1. B máy tìm kim ca Vit Nam:...................................................................................... 3 1.2. B máy tìm kim ca nc ngoài: ................................................................................... 3 3. S dng công c tìm kim mt cách phù hp......................................................................... 4 3.1 Phân tích yêu cu tìm ....................................................................................................... 4 3.2 Din t lnh tìm kim - gii thiu v cú pháp ca lnh tìm ........................................... 5 3.2.1 Các phép toán ca lnh tìm....................................................................................... 5 3.2.2 Toán t Boolean........................................................................................................ 6 3.2.3 Mt s cách thu hp phm vi tìm kim khác ............................................................ 6 3.3 Phân nhóm yêu cu thông tin ........................................................................................... 8 3.4 Chn công c tìm kim phù hp ...................................................................................... 8 3.5 Tìm li khuyên t mt ngi!........................................................................................ 13 3.6 Nu bc u bn cha thành công ­,, hãy th li! " .................................................... 13 3.7 ánh giá kt qu tìm ...................................................................................................... 13 3.7.1 ,,Hãy suy ngh trc khi nhn chut'' .................................................................... 13 3.7.2 Mt a ch web (URL) gm có nhng yu t nào? ............................................... 14 Tài liu tham kho: ....................................................................................................................... 15 1. Các thông tin ph bin trên internet Nhng thông tin gì bn có th tìm thy trên Internet? Không th lit kê tt c các loi ngun tin có trên Internet, c bit khi Internet thay i rt thng xuyên và nhanh chóng. Tuy nhiên, nhìn chung Internet hu ích nht khi tìm kim nhng thông tin trong các nhóm sau ây (chú ý phn ln nhng thông tin này là bng ting Anh) 1 : - Các s kin ang din ra, ví d: tin tc ngày hôm nay, hay nhng xu hng mi nht - Thông tin kinh t, ví d: thông cáo báo chí ca mt công ty, ch s chng khoán, thông tin v sn phm - Thông tin ca chính ph, ví d: các chính sách hin hành, lut pháp, các cuc tho lun ti quc hi, quyt nh ca tòa án, thông cáo báo chí . - Vn hóa i chúng, ví d: phim, nhc, truyn hình, th thao chuyên nghip - Thông tin v máy tính và Internet, ví d: thông tin các khoá hc. Nhiu trang web mi và các "cu binh" v tìm kim trên mng u a ra nhng dch v chuyên bit giúp bn tìm c thông tin nhanh hn. Nu bn ch da vào duy nht mt công c tìm kim thì ôi khi phi mt rt nhiu thi gian. Do ó, nhng "thu kính" chuyên dng tìm thông tin cn thit nhanh chóng và chính xác hn ã ra i. Theo mt chuyên gia ca Search Engine Watch (www.searchenginewatch.com) ,,k nguyên ca nhng gung máy tìm kim ang c sc bao trùm tt c mi th, mt phn cng vì bây gi

1

V Th Nha, Tìm kim thông tin trên internet, Trung tâm Thông tin Phát trin Vit Nam

Nguyn Tun Anh ­ 45K

July 28, 2007

[Các k nng c bn tìm kim trên internet]

chúng ta mun kt qu tìm kim c th hn, và rõ ràng công c tìm kim chuyên bit ang là xu hng tt yu''. 2. Các công c tìm kim thông tin trên mng: 1.1. B máy tìm kim ca Vit Nam: Hin nay vit nam có 2 b máy tìm kim tm c bn có th tham kho nh: - Vinaseek - Panvietnam 1.2. B máy tìm kim ca nc ngoài: B máy tìm kim nc ngoài rt a dng và phong phú, vn là bn phi bit cách tìm kim nh th nào có c thông tin mình cn tìm. - Yahoo Search - AboutSearch - MSN Internet Search - Altavista - Asiaco - Inference Find - Infoseek - Metacrawler - Euro Seek - Go.com Search - Webcrawler - Search Port - Excite - American Online Search - Find What Search - Lycos - Simple Search - Search Engine Guide - Hotbot Lycos Search - Businesseek - Ask Jeeves Search - Snap Search - CNET Search - Virtual Library - Google - Company Site Locator - InfoHighway - Lookmart - Netscape Search - Copernic - Aj Search - Direct Hit -Ask Nhng ph bin và tiêu biu có bn b máy sau thng dung tìm kim thông tin, có th nói ây là nhng b máy thông dng và cho chúng ta nhng tài liu cn tìm kim mt cách nhanh chóng : - Google - AltaVista - Alltheweb (trc ây là "Fast Search") - Ask Trong các máy tìm kim này thì có th nói Google là lão làng và s dng nhiu nht. Vi các trang tìm kim nhiu phn thông dng. Nhng trang tìm kim chuyên bit ca Google 2 http://images.google.com ( Google Image Search) Tìm hn 500 triu hình nh c truy cp công khai do Google thu thp t các site, tìm theo tên, mô t và t khóa http://labs.google.com/glossary ( Google Glossary) Tìm nh ngha t không ch các b t in mà còn tham kho các Website khoa hc, y t, pháp lut,... http://froogle.google.com Tìm, duyt và phân loi các sn phm trên các site bán s hay bán u giá. http://www.google.com/options/universities.html (Google University Search) Thông tin thu thp t site ca các trng i hc, gm tin tc, lch hc,...

2

Nguyn Duy Quc, [email protected]

Nguyn Tun Anh ­ 45K

July 28, 2007

[Các k nng c bn tìm kim trên internet]

http://directory.google.com ( Google Directory) Duyt Web theo nhng ch phân loi nht nh. http://answers.google.com (Google Answers) Hi và nhn câu tr li t nhng chuyên gia v nhng vn khó. Tr phí 2.5 $/ mi câu hi. http://www.google.com/advanced_search ( Google Advanced Search) Tìm t ây nu bn mun thit lp nhiu iu kin tìm kim. http://groups.google.com (Google Groups) Duyt kho lu tr ca các nhóm tin Usenet t cui thp niên 1970, hoc gi tin mi ti các nhóm tho lun. http://news.google.com Tin tc chn lc t các site tin tc trên khp th gii, cp nht mi 5 phút Hin nay các thông tin trên mng rt a dng bn co th tìm thy thông tin trên mng cn thit mà không mt tin. Hin nay kho tàng thông tin vô tn ca nhân loi thì bn phi bit cách tìm n thông tin mà bn cn tìm. 3. S dng công c tìm kim mt cách phù hp Chin lc tìm kim thông tin gm 7 bc:

3.1

Phân tích yêu cu tìm

Nguyn Tun Anh ­ 45K

July 28, 2007

T t các câu hi làm rõ yêu cu tin ca mình. Ví d: nu bn quan tâm n thông tin v buôn bán tr em, hãy t t cho mình các câu hi phù hp, ví d: o Tôi mun bit thông tin c th v nn buôn bán tr em nc nào, vùng nào? o Tôi cn nhng thông tin v các vn nóng hi hin nay liên quan n buôn bán tr em hay là thông tin mang tính lch s? Bin yêu cu ca mình thành mt câu hoàn chnh, ví d o Nn buôn bán tr em t Vit Nam sang Trung Quc. Phân chia yêu cu thành nhng khái nim nh:

[Các k nng c bn tìm kim trên internet]

Khái nim 1 Buôn bán tr em Khái nim 2 Vit Nam Khái nim 3 Trung Quc

Chú ý quan trng: Tìm xem có nhng t ng nào khác cùng th hin ch mà bn quan tâm hay không, ví d cách vit khác nhau, t ng ngha. T ó bn có th xây dng c mt tp hp các thut ng khác nhau có th dùng trong quá trình tìm kim. Khái nim 1 Khái nim 2 Khái nim 3 Buôn bán tr em Vit Nam Trung Quc Bt cóc tr em Vietnam China Trafficking Viet Nam Child Vietnamese Children Kidnap 3.2 Din t lnh tìm kim - gii thiu v cú pháp ca lnh tìm Cú pháp ca lnh tìm là cách thc chúng ta s dng liên kt các khái nim mt cách phù hp cho lnh tìm ca bn. Các máy tìm kim có nhng cách thc khác nhau trong vic liên kt các thut ng tìm. Nguyên tc c bn nht cho hu ht các máy tìm kim là tng t nh nhau, tuy nhiên có mt vài im khác bit nh v cách din t lnh tìm. Nu cha hiu rõ, bn nên tham kho phn "help" bit thêm thông tin. Chú ý: Phn ln các máy tìm kim không phân bit ch hoa và ch thng Khi nhp t tìm kim vào ca s tìm, cn a thut ng mà bn cho là quan trng nht lên u lnh tìm. Không cn nhp c mt câu y vào lnh tìm kim, ví d nh: "Hin trng ca nn buôn bán tr em ti t Vit Nam sang Trung Quc". Thay vào ó bn có th nhp các t "buôn bán tr em" "Vit Nam" "Trung Quc". Không ging nh ngôn ng t nhiên, các máy tìm kim không quan tâm n s chính xác v ng pháp ca thut ng tìm. Nhiu máy tìm kim thng b qua các t thông thng trong ting Anh nh "the" "and" "in", v.v... Nu bn nhp nhiu t tìm kim thì phm vi tìm kim s c thu hp 3.2.1 Các phép toán ca lnh tìm Phn này gii thiu các ký hiu toán hc c s dng khi din t lnh tìm kim: Dùng du cng + phía trc nhng t mà bn mun nó phi xut hin trong kt qu. Ví d: nu bn mun tìm thông tin v giá cà phê nh hng nh th nào n thu nhp ca ngi thu hái cà phê (ting Anh). +coffee +pickers +price +wages s cho kt qu bao gm tt c các t: price, coffee, pickers wages. Dùng du tr - phía trc các t mà bn mun không xut hin trong kt qu. Ví d: bn ch mun tìm thông tin v cà phê mà không có t tách (cup) hoc bông (cotton): +coffee -cup -cotton

Nguyn Tun Anh ­ 45K

July 28, 2007

[Các k nng c bn tìm kim trên internet]

Dùng du ngoc kép " " i vi mt tp hp các t mà bn mun xut hin trong kt qu chính xác nh là mt cm t. Ví d, "coffee pickers" "somali refugees" "emperor penguins" "nn vi phm bn quyn phn mm" "buôn bán tr em" Chc nng tìm kim theo cm t k trên rt hu ích, nht là khi bn mun tìm kim tên ngi (Võ Nguyên Giáp), tên c quan t chc (B tài nguyên và môi trng), li bài hát, mt cm t hoc câu nói ni ting (to be or not to be). Mt s máy tìm kim cho phép bn s dng các ký t thay th (ví d ký hiu * thng dùng) thay th các ký t. Ví d, nu bn mun tìm các t education, educators và educate, v.v..., bn có th nhp educ* Toán t Boolean Mt s máy tìm kim cho phép s dng các toán t "AND", "OR" và "NOT" din t nhng lnh tìm phc tp. Thng các toán t này phi vit bng ch hoa. S dng AND nu bn mun nhiu thut ng phi xut hin trong kt qu tìm, ví d nu bn nhp nh sau: "lao ng" AND "tr em" thì kt qu s có các tài liu có c 2 thut ng lao ng và tr em. S dng OR nu bn mun mt trong các thut ng xut hin trong kt qu tìm (hoc là c 2 hay nhiu thut ng). Toán t OR có th s dng mt cách hu ích nu bn mun tìm các t ng ngha, các cách vit khác nhau ca mt t, ví d: organization OR organisation vietnam OR "viet nam" quy ch OR qui ch S dng NOT loi b nhng tài liu bao gm nhng t bn không cn. Ví d: nu bn ang tìm thông tin v "vàng" (kim loi quý) ch không thông tin v "vàng" (màu sc), bn có th din t nh sau: vàng NOT màu 3.2.3 Mt s cách thu hp phm vi tìm kim khác - Gii hn theo nh dng file (.pdf, .doc, .mp3, ...). Ví d: mun tìm các tài liu hc tp v ho bn có th tìm kim các dng word, Adobe Reader filetype: doc "learn photoshop" --> tìm tài liu file word filetype: pdf "learn photoshop" --> tìm ti liu file Adobe Reader filetype: pdf "graphic design" --> tìm tài liu liên quan n graphic design Mun tìm các file mp3, trong ô Search ca google gõ vào on mã sau: +("index of") +("/mp3"|"/mp3s"|"/music") +(mp3|zip|rar) +apache Bng cách biên tp mã này, bn có th tìm kim bt k nh dng truyn thông(media) nào c oog, wav, pdf, v.v... Cn bo m phi biên tp c tên th mc cng nh phn m rng ca file. 3.2.2

Nguyn Tun Anh ­ 45K

July 28, 2007

[Các k nng c bn tìm kim trên internet]

Gii hn theo ngôn ng (ting Anh, ting Pháp, ...) Gii hn theo tng loi a ch web (ví d ch tìm các tài liu t các trang web có uôi .gov.vn, hoc .edu) Gii hn theo a im xut hin ca t tìm kim ( tên tài liu hoc trong ni dung) Tìm tranh nh hoc bn : Vi Google, bn hãy th vào Google Labs (http://labs.google.com) c th hóa nhng gì cn tìm. Chng hn khi gõ a ch bt u và kt thúc trong Google Maps (http://maps.google.com), bn s nhn c mt bn 2D cùng vi ng i và trong nhiu trng hp là hình nh v tinh có th phóng to v on ng ó. Bn có th dùng hình v tinh này nh tm bn thông thng. Tuy nhiên, Google Maps ch bó hp thông tin ti M và dch v này vn còn trong giai on th nghim. Trong nc, bn có th tham kho bn Vit Nam ti www.basao.com.vn vi bn v 2D khá chi tit. i tìm CD-Key ã mt: Mt chiu p tri phn mm trong máy ht hn xài chùa và yêu cu bn ng trc hai con ng tr tin, np Cd-key hoc khi xài na. G b thì tic còn tic,... , không sao Google s giúp bn: 94FBR "ADOBE PHOTOSHOP "94FBR " Corel Draw 11". Nu kt qu tìm kim không nh ý bn có th thay cm t u bng nhng cm t tip theo sau: GC6J3, GTQ62, FP876, D3DX8. Và thay th bng tên phn mm cn tìm, bn s có tt c trong tay.

-

Nguyn Tun Anh ­ 45K

July 28, 2007

[Các k nng c bn tìm kim trên internet]

Sau khi ã phân tích nhu cu thông tin, bn có th tip tc quá trình tìm kim s dng bng sau ây: 3.3 Phân nhóm yêu cu thông tin 3.4 Chn công c tìm kim phù hp

Loi yêu cu tìm

Ví d

Gm các t/cm t rõ ràng, d hiu (gn nh không th b hiu nhm sang ngha khác). Gm các t ph bin hoc khái quát có th có kt qu là quá nhiu kt qu không phù hp

o o o o

"buôn bán tr em" "u t nc ngoài" "Robusta coffee" "Fair trade" +chocolate

o o o

Weekend break Qun tr kinh doanh Du hc

Nguyn Tun Anh ­ 45K

July 28, 2007

Chn công c tìm kim phù hp vi thông tin mà bn cn. Xem xét cách thc làm vic ca tng công c tìm và din t li lnh tìm có th khai thác ti a các chc nng ca công c tìm ó. C gng thc hin vic tìm kim trên nhiu công c tìm kim khác nhau. Xem các kt qu tìm và s dng các thut ng c s dng trong các vn bn tìm c tìm kim li. Máy tìm kim Danh mc theo ch Web n (invisible web) (Google, AltaVista...) các t, cm t Xem xét các kh nng Nu bn tìm: trong du ngoc kép xuát hin ca ch bn "", máy tìm kim ang tìm trong các mc o D liu có th tìm chính xác khác nhau vì mt ch o S liu thng kê cm t theo trt t có th xut hin trong o Bn v.v... ó. nhiu nhóm. khi ó các c s d liu Tìm nhng thut ng Tìm các danh mc theo c th hn phn ch hiu rõ hn v chuyên ngành có th phù hp vi bt k yêu cu nào. Dùng ánh nhu cu tin ca các ch nh có trong mt danh mc theo ch mình. nhu cu tin ca mình. hoc mt máy tìm kim bt

[Các k nng c bn tìm kim trên internet]

Tìm thông tin khái quát v mt ch . o o o Tìm kim thông tin theo mt ch hp. o o Quyn s hu trí tu / Intellectual property rights Rain forest ecology Vn hc Anh TRONG TRNG HP NÀY MÁY TÌM KIM KHÔNG PHI LÀ CÔNG C TÌM KIM TI U. Din t lnh tìm bng cách s dng các t ni thu hp hoc m rng phm vi tìm nh AND, OR, NOT. Bn s có c kt qu u tìm kim c s d liu phù tt nht nu tìm cmt hp. Ví d: danh mc theo ch mà - mun tìm c s d liu trong ó có lit kê v ch v dân s, nhp vào mà bn quan tâm. Google: population Tìm mt danh mc theo database ch và xem lt theo các th mc ca nó - tìm s liu thng kê v tìm ch nh mà bn giáo dc: education quan tâm. statistics Các danh mc theo ch có th s dng nhiu thut ng khác nhau, tuy nhiên thut ng thông dng nht thng c s dng.

-

o Có th din t bng nhiu cách khác nhau. o o o o

o

Thng kê v nn buôn bán tr em Vit Nam Migration patterns of Emperor penguins in the Antarctic Các d án v giao thông nông thôn Vit Nam "Falkland Islands" OR S dng toán t OR Malvinas din t lnh tìm. "New Zealand" OR Aotearoa Cassava OR manioc "Freedom of speech" OR "press freedom" OR "anticensorship" OR "1st amendment" "nhà t" OR "bt ng sn"

tìm các cng thông tin: education portal/gateway

Nguyn Tun Anh ­ 45K

July 28, 2007

[Các k nng c bn tìm kim trên internet]

Bng so sánh nhu cu tin ca bn vi các tính nng ca máy tìm kim Vic phân tích nhu cu thông tin ca bn trc khi tin hành tìm kim là quyt nh xem thut ng nào s c s dng và nên s dng tính nng nào ca máy tìm kim cho phù hp. Bng sau ây lit kê nhng c im ca nhu cu thông tin ct bên trái. Ct bên phi lit kê nhng tính nng ca máy tìm kim phù hp vi c im ca tng loi nhu cu thông tin ca bn. Các tính nng tng ng/phù hp ca máy tìm kim TÌM THEO CM T là tính nng bn có th s dng trong mi công c tìm kim. Chn tính nng yêu cu kt qu phi có cm t theo úng trt t bn ánh vào. a cm t vào trong du ngoc kép " " Ví d: "bt ng sn" "world health organization" "Nguyn Minh Châu" Mt hay vài thut ng ca bn s có nhiu ngha trong nhiu ng Toán t AND hu ích trong trng hp này: cnh khác nhau? "tr em" AND "truyn hình" AND "bo lc" (children AND o nh hng ca bo lc trên truyn hình i vi tr em television AND violence) (Children in conjunction with television and also violence) "báo chí" AND "o c" AND "kim duyt" (journalism AND ethics AND censorship) o S kim duyt nh là mt khía cnh ca o c trong báo Các máy tìm kim Google và AllTheWeb và phn ln các công c tìm chí Censorship as an aspect of ethics in journalism kim khác u s dng toán t AND mt cách ngm nh: children television violence journalism ethics censorship Bn oán rng trong danh sách kt qu s có rt nhiu trang web có Toán t AND NOT hoc NOT hu ích trong trng hp này: nhng t mà bn không mun? "biomedical engineering" AND cancer AND NOT "Department o Ví d: bn tìm kim tài liu v "biomedical engineering" và of" AND NOT "School of" cancer. Tuy nhiên trong trang kt qu có rt nhiu trang web hoc dùng du tr - phía trc t mun loi b: c im ca nhu cu thông tin Bn ang tìm mt tên ngi, tên tài liu c th hoc mt thut ng/cm t rõ ràng? o Tên ca mt t chc, hip hi hoc phong trào o Tên ca mt cá nhân, mt s vic, s vt o Mt thut ng/cm t xác nh rõ ràng

Nguyn Tun Anh ­ 45K

July 28, 2007

[Các k nng c bn tìm kim trên internet]

gii thiu v các khóa ào to ca các trng, vin, trong "biomedical engineering" cancer -"Department of" -"School of" khi bn ch mun tìm nhng báo cáo nghiên cu. Vì vy, bn không mun nhng trang web có nhng t "Department of" hay "School of" (khoa) Thut ng tìm kim ca bn có rât nhiu t ng ngha, các cách Toán t OR hu ích trong trng hp này: vit khác nhau, hay các t nguyên gc bng ting nc ngoài? (women OR females) AND networking o women, females with networking (literature OR litterature) AND (French or francaise) o tip th, nghiên cu th trng, marketing "qui ch" OR "quy ch" "khu công ngh cao" o quy ch khu công ngh cao hoc qui ch khu công ngh cao Trong Google, vit hoa t OR: literature OR litterature french OR francaise Trong AllTheWeb, s dng du ngoc n và không cn dùng t OR: (literature litterature) (french francaise) Bn tìm trang ch và/hoc tài liu ch cp n thut ng tìm kim ca bn? Ví d: o Trang ch ca American Dietetic Association o Trang ch yu nói v Affirmative Action Bn ang tìm nhng thut ng có rt nhiu uôi khác nhau? Ví d: o Feminism, feminist, feminine o Children, child Gii hn trong nhan (TITLE) ca tài liu title:"American Dietetic Association" title:"affirmative action" Trong Google, ánh vào ca s tìm kim allintitle:"affirmative action" CÁC KÝ T THAY TH cho phép tìm kim tt c các thut ng này trong mt lnh tìm. Ví d: child* s tìm ra child và children Mt s công c tìm kim t ng tìm tt c các t có uôi khác nhau. Xem phn hng dn ca mi công c bit chi tit. Hoc bn cng có th s dng toán t OR trong lnh tìm kim: children OR child

Mt s mo khác:

Nguyn Tun Anh ­ 45K

July 28, 2007

[Các k nng c bn tìm kim trên internet]

Có c quan, t chc, hip hi nào có th cung cp thông tin v ch mà bn ang tìm kim? => Tìm trang web ca t chc ó và tìm các n phm min phí trên trang web ca các t chc ó. Bn có bit mt tài liu c th v ch cn tìm (sách/bài báo)? a. Nu ã bit => Tìm tài liu c th ó bng máy tìm kim, sau ó xem kt qu và tìm ti các trang web có thông tin phù hp HOC nu có tài liu toàn vn thì xem phn "Tài liu trích dn/tham kho" (References/Bibliography) tìm ti các tài liu khác. b. Nu cha bit => Tìm trong mt c s d liu min phí/mc lc th vin và lp li bc a. www.findarticles.com ; www.jstor.org (ting Anh) Phiên bn c ca các trang web: http://www.archive.org The Internet Archive Wayback Machine là dch v cho phép ngi s dng xem li các phiên bn c ca ca các trang web. Dch v này c bit hu ích khi bn mun tìm li tài liu trc tuyn ã tìm thy và/hoc s dng trc ây (phiên bn c) nhng hin vn bn này ã c cp nht trên trang web chính thc.

Nguyn Tun Anh ­ 45K

July 28, 2007

[Các k nng c bn tìm kim trên internet]

3.5 Tìm li khuyên t mt ngi!

Nu bn không th tìm c thông tin bng các công c tìm kim, hãy tìm s giúp t nhng ngi có kinh nghim. Chú ý, công c tìm kim không bit suy ngh! Vì vy nu bn tìm c mt danh mc theo ch v vn mà bn quan tâm nhng không có tài liu mà bn cn tìm, hãy tìm mt a ch email hoc ng dn ti thông tin v mt chuyên gia v lnh vc ó, hoc tác gi ca mt tài liu hay tìm li khuyên. Bn cng có th gi câu hi ca mình n mt nhóm tho lun hoc din àn. Di ây là ví d v dch v gii áp thc mc min phí (bng ting Anh) do các th vin hoc mt nhóm c lp ca Hoa K cung cp. Ask A+ Locator http://www.vrd.org/locator/ Dch v tham kho trc tuyn: ây là dch v hi áp min phí, ch yu dành cho hc sinh ph thông, giúp liên kt ngi s dng vi các nhà chuyên môn v tng lnh vc. Ask a Librarian http://www.loc.gov/rr/askalib/ - gi câu hi qua e-mail và tr giúp trc tip t Th vin Quc hi M. Nm giai on tìm kim trên ây là mt cách hu hiu tìm kim trên Internet và trong nhiu trng hp bn có th tìm ra rt nhiu tài liu. Tuy nhiên tin cy ca tài liu tìm c trên mng cn c xem xét cn thn, vì vy trong quá trình tìm tin bn cn phi thc hin nhng công vic tip theo sau ây: 3.6 Nu bc u bn cha thành công ­,, hãy th li! " ng quá tht vng khi không tìm c thông tin tht va ý. tr thành mt ngi tìm tin có k nng, bn s phi luôn xem xét li các bc mình ã tin hành trong quá trình tìm kim và tìm nhng cách khác nhau, din t li lnh tìm kim, s dng các t tìm kim khác, hoc thm chí xem xét li nhu cu thông tin ca mình. Bn s tr nên thành tho vi vic s dng các công c tìm kim. 3.7 3.7.1 ánh giá kt qu tìm ,,Hãy suy ngh trc khi nhn chut''

Hãy xem xét cu trúc ca mt a ch web (URL - Uniform Resource Locator):

Nguyn Tun Anh ­ 45K

July 28, 2007

Vic "biên tp ni dung" thng có trong ngành in n, xut bn, thng không c s dng trên Internet. Trong khi ó trên Internet, mi ngi c t do a lên bt c thông tin gì. iu này khin cho lng thông tin trên Internet rt phong phú, rt có li cho ngi tìm tin. Tuy nhiên, cn phi ánh giá cht lng và chính xác ca bt c thông tin nào tìm c trên Internet. Hãy xem xét mt cách cn thn, trc ht là t a ch web (URL) ca tng tài liu có th chn la nhng thông tin phù hp nht.

[Các k nng c bn tìm kim trên internet]

http://www.hrw.org/press/2003/02/powell20303.htm Loi giao thc: trong trng hp này là hypertext transfer http:// protocol www. hrw.org /press/2003/02/powell203 03.htm Ch ra World Wide Web Tên min (domain name) ca trang web a ch/ng dn ti trang web c th. Du gch chéo "/" c s dng phân cách các cp lu tr thông tin (th mc) khác nhau trong trang web. Tên file ca trang. Phn m rng ca tên file cho bit loi file. Trong ví d này là htm (hypertext mark-up language ­ ngôn ng ánh du siêu vn bn).

/powell20303.htm htm

3.7.2

Mt a ch web (URL) gm có nhng yu t nào?

i. Loi tên min (Domain types) Tên min mà trang web s dng cho bn bit s phù hp ca ni dung trong trang. - Các trang web ca c quan chính ph: có các ch .go, hoc .gov, hoc .mil - Các trang web v giáo dc, nghiên cu: có các ch .edu, hoc .ac, hoc .re - Các t chc phi li nhun: có ch .org ii. Ngun xut bn Ngun xut bn ca mt trang thng c t tên trong a ch web (URL), hoc là trong tên min, hoc là trong ng dn (th mc). Hãy ánh giá cht lng ca thông tin thông qua vic tr li nhng câu hi sau ây: - Bn ã bao gi nghe nói n ngun tin này cha? Nó có ni ting không? - a ch web có tên cá nhân c gp trong tên min ca mt nhà cung cp dch v Internet (Internet Service Provider ­ ISP) hoc nhà cung cp dch v thuê trang web không (ví d aol.com hoc geocities.com), hoc có du ngã ~ trong a ch web (ví d www.curtin.edu.au/~joebloggs.html), hoc có nhng t nh "users," hoc "member"? Nhng yu t trên thng ch ra rng ó là trang web ca cá nhân t xut bn mà không có s kim soát hoc thm nh ni dung ca c quan ph trách. Vì vy bn cn xem xét k ni dung cng nh tác gi ca tài liu.

Nguyn Tun Anh ­ 45K

July 28, 2007

[Các k nng c bn tìm kim trên internet]

iii. Mt s tiêu chí ánh giá khác 1. S cp nht ca thông tin (ngày cp nht cui cùng). Bn phi kim tra s cp nhp thong tin vì thông tin trên mng hin nay cp nhp hàng gi. Ví d các thông tin phân tích th trng chng khoán cp nhp hàng gi. 2. Trình ca ca tác gi, nu tác gi có trình càng cao thì thông tin tìm c s có giá tr hn nhng thông tin càng cao 3. Thành kin: cách ánh giá thiên lch hay cân bng. Ví d: thông tin v li ích ca tht t trang web ca Hip hi chn nuôi s khác vi thông tin tng t t trang web ca Hi nhng ngi n chay. 4. Nên s dng tng hp a chiu, tt nht nên có nhng kim tra nhiu ngun khác nhau bi vì hin nay nhng thông tin có th cho không nhng không chính xác hoc ly t ngun khác và sao chép ca nhau. Nhng thông tin này nên kim tra trc khi s dng các thông tin. Hi vng vi nhng thông tin b ích trên thì bn có th t tìm kim c nhng thông tin trên mng internet. Tài liu này nhng gì c bn nht và tng hp các ngun tài liu trong cng nh ngoài nc, và kinh nghim ca tôi.. Cui cùng do trình có hn nên không tránh khi nhng thiu sót. Mi ý kin xin gi v emai: [email protected] hoc [email protected] Chúc các bn thành công!

Tài liu tham kho:

Barker, Joe. 2006. Finding Information on the Internet: A Tutorial. University of California at Berkeley. Retrieved August 18, 2006, from http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/FindInfo.html Deakin University Library. 2006. Searching the Internet. Retrieved October 3, 2006, from http://www.deakin.edu.au/library/tutorials/smartsearcher/internet.html Feldman, Anna. Searching the Internet. Association for Progressive Communications. Retrieved August 10, 2006, from http://www.itrainonline.org/ Habib, David P. and Balliot, Robert L. 2003. How to Search the World Wide Web: A Tutorial for Beginners and Non-Experts. Middletown Public Library. Retrieved August 12, 2006, from http://middletownpubliclibrary.org/tutor.htm

Hurst, Gabrille and Brown, Cheryl (eds.). 2006. A Good Place to Start: The IDS knowledge services guide to finding development information online. IDS, London. Retrieved August 12, 2006, from http://www.ids.ac.uk/ids/info/sliGoodGuide.html V Th Nha.2007.Tìm kim thông tin trên internet, Trung tâm Thông tin Phát trin Vit Nam

Nguyn Tun Anh ­ 45K

July 28, 2007

Huckerby, Martin. 2006. The Net for Journalists: A practical guide to the Internet for journalists in developing countries. UNESCO. Retrieved August 12, 2006, from http://portal.unesco.org/ci/en/files/21010/11387936529net_for_journalists.pdf/net_for_journalists.pdf

[Các k nng c bn tìm kim trên internet]

PC World M 7/2005 và các thông tin trên mng.

Nguyn Tun Anh ­ 45K

July 28, 2007

Information

Các k nng tìm kim trên mng

16 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

44809