Read ans_tentamen_annan_ort_0910.pdf text version

Ansökan om tentamen på annan ort

För att ansökan om tentamen på annan ort än Gävle ska beviljas vid reguljära studier krävs att särskilda skäl föreligger, t ex militärtjänstgöring, bristfälliga kommunikationer eller annat tvingande skäl.

Namn Adress Postnr Ort

E-post

Personnummer

Telefon nr

Läs våra riktlinjer för tentamen på annan ort på nästa sida innan du skickar din ansökan. OBS! Ansökan ska vara Högskolan i Gävle tillhanda senast 3 veckor före tentamensdatumet. För sent inlämnad ansökan behandlas inte. Eventuellt avslag kan inte överklagas.

Uppgifter om tentamen: Kursnamn Kurskod

Tentamensdatum Kursansvarig och/ eller lärare

Tentamenstid

Uppgifter om lärosätet du ansöker om att tentera på:

Lärosäte Adress

Postnr, Ort

Kontaktperson

E-post

Tel nr

Fax nr

Motivering: .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................

Sökandes underskrift: .............................................................. Datum: ...................................................

Institutionens beslut:

Ansökan beviljas

Ansökan avslås

Motivering till avslag: ................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................................................

Institutionens underskrift: .................................................................. Datum: ...................................................

Kanslibeslut, Diarienummer: 10-961/07, Beslutsdatum: 2007-06-29

Riktlinjer för tentamen på annan ort

Grundregel Tentamensort är lika med den studieort som anges i utbildningskatalogen. Om ingen annan utbildningsort anges gäller Gävle som tentamensort. Annan ort Om särskilda skäl (se nedan) för tentamen på annan ort föreligger, är tentamen tillåten på etablerade lärosäten som universitet, högskolor och studiecentra/lärcentra, med de regler och den skrivningsbevakning som respektive lärosäte tillämpar. Om sådana föreskrifter saknas gäller samma regler som för tentamen i Gävle.1 Det är också tillåtet att tentera på svensk ambassad eller svenskt konsulat om där finns en tentamensvakt och lokal tillgänglig samt om säkerheten anses tillräckligt god. Överenskommelse om tentamen med annan organisation/enhet än de angivna kan träffas av respektive institution. Särskild överenskommelse kan också träffas, för tentamen på annan ort vid distansstudier, mellan berörd institution och lärcentra anslutna till organisationen Nätverket för kommunala lärcentra (Nitus) eller övriga lärcentra som uppfyller Nitus kvalitetskriterier. En sådan överenskommelse ska bl a innefatta ansvarsförhållanden och praktiska frågor kring tentamen. Särskilda skäl För att ansökan om tentamen på annan ort ska beviljas, krävs att särskilda skäl föreligger, t ex militärtjänstgöring, bristfälliga allmänna kommunikationer eller annat tvingande skäl. Detta gäller inte i de fall då särskild överenskommelse träffas med lärcentra (enligt ovan). Tid och beslut Tentamen på annan ort ska ske på samma datum och under samma tid som vid aktuell tentamen i Gävle eller vid tid som särskilt beslutats. Beslut om tentamen på annan ort ska fattas av examinator. Kostnader Studenten står själv för eventuella kostnader (tentamensavgift, resor etc) som uppkommer i samband med tentamen på annan ort. Ansökan Ansökan om tentamen på annan ort ska lämnas på särskild blankett som lämnas till berörd institution senast 3 veckor före tentamensdatum. För sent inkommen ansökan behandlas inte. En kontaktperson som är anställd på lärosäte/ambassaden/konsulatet ska anges på varje ansökan i de fall särskild överenskommelse inte träffats. Studenten ansvarar själv för att kontakta det lärosäte som studenten vill tentera på. Det är studentens ansvar att själv kontrollera att tentamen finns tillgänglig vid det aktuella tentamenstillfället.

1

http://www.hig.se/download/18.dce860411fdc0f27d38000213/tentamensforeskrifter.pdf

Ansökan sänds till: Högskolan i Gävle (den institution som ger den kurs du vill tentera i), 801 76 Gävle

Information

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

33461