Read Próbny egzamin maturalny z historii - poziom rozszerzony - marzec 2008 text version

Miejsce na naklejk z kodem szkoly

OKE LÓD CKE

HISTORIA

POZIOM ROZSZERZONY

PRZYKLADOWY ZESTAW ZADA

Czas pracy 180 minut

Instrukcja dla zdajcego 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 25 stron (zadania 1 ­ 25). Ewentualny brak zglo przewodniczcemu zespolu nadzorujcego egzamin. 2. Arkusz zawiera trzy czci. Cz pierwsza arkusza to test, cz druga wymaga analizy materialów ródlowych, a cz trzecia napisania krótkiego wypracowania na jeden z podanych tematów. 3. Czynnoci zaplanuj tak, aby moliwe bylo rozwizanie zada z trzech czci arkusza w cigu 180 minut. 4. Rozwizania zada zamie w miejscu na to przeznaczonym. 5. Pisz czytelnie. Uywaj dlugopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem. 6. Nie uywaj korektora, a bldne zapisy wyranie przekrel. 7. Pamitaj, e zapisy w brudnopisie nie podlegaj ocenie. yczymy powodzenia!

MARZEC ROK 2008

Za rozwizanie wszystkich zada mona otrzyma lcznie 50 punktów

Wypelnia zdajcy przed rozpoczciem pracy PESEL ZDAJCEGO KOD ZDAJCEGO

2

Przykladowy zestaw zada z historii Poziom rozszerzony

CZ I TEST SPRAWDZAJCY WIADOMOCI I UMIEJTNOCI USTALONE W STANDARDACH WYMAGA EGZAMINACYJNYCH Z HISTORII (20 punktów)

Zadanie 1. (1 pkt)

Sporód podanych planów budowli wybierz jeden o ukladzie bazylikowym i wpisz pod nim slowo bazylika.

A. .................................................................... B. ....................................................................

C. .................................................................... D. ....................................................................

ródlo: W. Koch, Style w architekturze. Arcydziela budownictwa europejskiego od antyku po czasy wspólczesne, Warszawa 1996, s. 13, 27, 45, 56

Przykladowy zestaw zada z historii Poziom rozszerzony

3

Zadanie 2. (1 pkt)

Podkrel poprawn odpowied. Na podstawie tekstu okrel, pod wplywem jakiego kierunku filozofii pozostawal jego autor. 27. Nie myl o tym, czego nie masz, tak jakby to ju mial. Ale z tego, co masz, wybierz to, co najbardziej jest cenne, i pomyl, z jakim by trudem si o to staral, gdyby tego nie bylo. A uwaaj, by wskutek upodobania w tej rzeczy nie przyzwyczail si jej tak wysoko ceni, i by mial dozna niepokoju duszy, gdyby ci jej zabraklo.

ródlo: (...), Rozwaania, Warszawa 1988, s. 77

Autor pozostawal pod wplywem a) platoczyków. b) pitagorejczyków. c) sceptyków. d) stoików.

Zadanie 3. (1 pkt)

Uporzdkuj chronologicznie ponisze wydarzenia, zaczynajc od najwczeniejszego. We wskazanym miejscu wpisz w odpowiedniej kolejnoci liczby. Najwczeniejsze wydarzenie oznacz 1, za kolejne: 2, 3, 4, 5. A. B. C. D. E. Bitwa pod Legnic Koronacja królewska Waclawa II Objcie tronu polskiego przez Przemysla II Sprowadzenie zakonu krzyackiego na ziemie polskie Zjazd w Lczycy

4

Przykladowy zestaw zada z historii Poziom rozszerzony

Zadanie 4. (2 pkt)

Rozstrzygnij, czy podane zdania s prawdziwe, czy falszywe. W tabeli w kolejnych rubrykach (A, B, C, D) dopisz obok podanych zda prawda lub falsz. Powstanie wielkich jarmarków przyczynilo si do rozwoju redniowiecznych miast. Wzrost znaczenia miast w redniowiecznej Europie Zachodniej wzmocnil ich denia do emancypacji spod wladzy feudalów. Hanza byla zwizkiem pastw odgrywajcym wan rol w gospodarce redniowiecznej Europy. Hanza swoim zasigiem nie wykraczala poza basen Morza Baltyckiego.

A. B. C. D.

Zadanie 5. (1 pkt)

Zapoznaj si ze ródlami i rozstrzygnij, czy podane informacje s prawdziwe, czy falszywe. W tabeli w kolejnych rubrykach (A, B, C) dopisz obok podanych informacji prawda lub falsz. ródlo 1. Z przywileju ziemskiego Wladyslawa Laskonogiego Dan w roku od wcielenia Paskiego 1228, na wiecu w Cieni, w obecnoci Wincentego gnienieskiego arcybiskupa [...].

ródlo: Wiek V­XV w ródlach, Wybór tekstów ródlowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobaska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1997, s. 181

ródlo 2. Z dyplomu fundacyjnego Akademii Krakowskiej wydanego przez Kazimierza Wielkiego Dzialo si to w Krakowie w dzie Zielonych witek, roku Paskiego 1364.

ródlo: Kultura redniowieczna (do schylku XV wieku), Warszawa 1960, s. 42

A. B. C.

W dokumentach odrzucona ery chrzecijaskiej.

zostala

datacja

wedlug

Dokumenty wiadcz o sakralnym rozumieniu czasu. W ródle 2. odwolano si do kalendarza liturgicznego.

Przykladowy zestaw zada z historii Poziom rozszerzony

5

Zadanie 6. (1 pkt)

Na tablicy genealogicznej przedstawiona zostala dynastia Jagiellonów. Wypisz imiona wladców Polski, których ony pochodzily z dynastii Habsburgów.

Wladyslaw II

x

Zofia

Wladyslaw III

Kazimierz IV

x

Elbieta

Wladyslaw II

x

Jan I Olbracht

Aleksander

x

Zygmunt I

x

Anna

Helena

1. Barbara 2. Bona

Ludwik

x

Anna

x

Zygmunt II August

x

Anna

x

Maria

Ferdynand I

1. Elbieta 2. Barbara 3. Katarzyna

Stefan Batory

Opracowanie wlasne na podstawie: M. Trba, L. Bielski, Poczet królów i ksit polskich, Bielsko-Biala 2003, s. 310

.......................................................................................................................................................

6

Przykladowy zestaw zada z historii Poziom rozszerzony

Zadanie 7. (2 pkt)

Zapoznaj si z tekstem i wykonaj polecenia. O prerogatywach mieszczan 1. [...] Prawo kardynalne neminem captivabimus nisi iure victum* na osoby w miastach osiadle rozcigamy [...]. 2. [...] Miasta, w których oznaczone s sdy apelacyjne, przed kadym sejmem ordynaryjnym jednego plenipotenta wikszoci glosów wybiera bd z obywatelów posesyje dziedziczne w miastach majcych [...]. 5. [...] Wolno odtd jest i bdzie kademu mieszczaninowi dóbr ziemskich [...] nabywa, z zupelnym wlasnoci prawem posiada [...]. 8. [...] W calym wojsku (prócz kawaleryi narodowej) w kadym korpusie, regimencie i pulku dla obywatelów kondycyi miejskiej bdzie odtd wolny wstp do doslugiwania si rang oficyjerskich stopniami [...].

* lac. nikogo nie uwizimy bez wyroku sdowego ródlo: Konstytucja 3 maja 1791 r., opr. J. Kowecki, Warszawa 1981, s. 114-117

A. Na podstawie tekstu wymie trzy uprawnienia, jakie uzyskali mieszczanie. · ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. · ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. · ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

B. Odwolujc si do wiedzy wlasnej, oce, czy sytuacja prawna, jak stwarzalo wprowadzenie powyszych przepisów, zlikwidowala podzial stanowy spoleczestwa Rzeczypospolitej. Swoj odpowied uzasadnij. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

Przykladowy zestaw zada z historii Poziom rozszerzony

7

Zadanie 8. (2 pkt)

Rozstrzygnij, czy podane zdania s prawdziwe, czy falszywe. W tabeli w kolejnych rubrykach (A, B, C, D) dopisz obok podanych zda prawda lub falsz. A. Karol de Montesquieu, francuski pisarz polityczny, byl zwolennikiem podzialu wladz oraz monarchii konstytucyjnej. Adam Smith, ojciec nowoczesnego liberalizmu gospodarczego, zakladal, e ródlem bogactwa narodów jest zloto. Jan Jakub Rousseau, autor Umowy spolecznej, glosil, i lud jest jedyn suwerenn wladz.

B.

C.

Franciszek Maria Arouet (Voltaire) ­ jako przedstawiciel myli D. fizjokratycznej ­ uwaal, e ziemia jest podstaw bogactwa narodów.

Zadanie 9. (1 pkt)

Rozstrzygnij, czy ponisza ilustracja przedstawia godlo Ksistwa Warszawskiego, czy Królestwa Polskiego (Kongresowego). Uzasadnij swój wybór.

ródlo: H. Tomalska, wiat-Europa-Polska w latach 1795-1939. Historia do szkól rednich zawodowych, Warszawa 1994, s. 68

....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

8

Przykladowy zestaw zada z historii Poziom rozszerzony

Zadanie 10. (2 pkt)

Ilustracja przedstawia sztandar regimentu grenadierów krakowskich z czasów powstania kociuszkowskiego. Na podstawie ilustracji i wlasnej wiedzy wykonaj polecenia.

ródlo: Kronika powsta polskich 1794-1944, Warszawa 1994, s. 112

A. Wyjanij znaczenie (sens) hasla, które znajduje si w górnej czci sztandaru. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. B. Podaj nazw ruchu politycznego, którego symbolem stalo si to haslo. .................................................................................................................................................

Przykladowy zestaw zada z historii Poziom rozszerzony

9

Zadanie 11. (2 pkt)

Przeanalizuj fragment przemówienia premiera rzdu francuskiego A. Thiersa z dnia 4 wrzenia 1871 roku. Na podstawie tekstu i wiedzy wlasnej wykonaj polecenia. Od lat czterdziestu mówilem i powtarzalem, i to z wysokoci trybuny parlamentarnej, e nadzieje podsuwane Polsce byly w stosunku do niej nielojalnoci, w stosunku za do nas samych wielkim oszustwem. My sami gubilimy Polsk od lat czterdziestu podniecajc j, a nie mogc, nie chcc jej podtrzyma, z Rosji za zrobilimy sobie na dlugi czas nieprzejednanego wroga.

ródlo: J. Pajewski, Historia powszechna 1871-1914, Warszawa 2001, s. 273

A. Wyjanij, na czym polegala zmiana polityki francuskiej wobec sprawy polskiej po roku 1871. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. B. Podaj, jakie wydarzenie midzynarodowe wplynlo na zmian polityki Francji wobec sprawy polskiej po roku 1871. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

Zadanie 12. (1 pkt)

Przeanalizuj fragment przemówienia ministra Józefa Becka z dnia 5 maja 1939 roku i oce, czy jego stanowisko bylo zgodne z ówczesnym pojmowaniem polskiej racji stanu. Swoj odpowied uzasadnij. Pokój jest rzecz cenn i podan. Nasza generacja, skrwawiona w wojnach, na pewno na pokój zasluguje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego wiata, ma swoj cen wysok, ale wymiern. My w Polsce nie znamy pojcia pokoju za wszelk cen. Jest jedna tylko rzecz w yciu ludzi, narodów i pastw, która jest bezcenna. T rzecz jest honor.

ródlo: Wybuch II wojny wiatowej, Teksty ródlowe do nauki historii w szkole, oprac. M. Turlejska, Warszawa 1961, s. 2-3

....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

10

Przykladowy zestaw zada z historii Poziom rozszerzony

Zadanie 13. (1 pkt)

Przeanalizuj plakat. Wyjanij, na czym polegalo jego propagandowe przeslanie. Odwolaj si do treci plakatu.

ródlo: W. Kot, Polskie dekady. (...), Pozna 1999, s. 9

....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

Przykladowy zestaw zada z historii Poziom rozszerzony

11

Zadanie 14. (1 pkt)

Podkrel poprawn odpowied. Znaczek pocztowy wydano z okazji rocznicy jednej z bitew stoczonych podczas II wojny wiatowej. W bitwie tej wojskami polskimi dowodzil general a) Wladyslaw Anders. b) Zygmunt Berling. c) Stanislaw Maczek. d) Wladyslaw Sikorski.

ródlo: Filatelista. Pismo Polskiego Zwizku Filatelistów, 1989, nr 8, s. 169

Zadanie 15. (1 pkt)

Pochodzcy z wrzenia 1980 roku plakat odwoluje si do jednego z 21 postulatów sierpniowych. Wyjanij, czego dotyczyl ten postulat.

ródlo: Z dziejów NSZZ ,,Solidarno" w regionie Ziemi Lódzkiej. Materialy sesji popularnonaukowej, Lód, 29 IX 2000 r., pod red. J. Chako, Lód 2001, s. 82

....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

12

Przykladowy zestaw zada z historii Poziom rozszerzony

Temat: W imi wolnoci. Powstania zbrojne od staroytnoci do czasów wspólczesnych.

CZ II ZADANIA ZWIZANE Z ANALIZ RÓDEL WIEDZY HISTORYCZNEJ (10 punktów) Zapoznaj si z materialami ródlowymi (ródla A­J). Nastpnie odpowiedz na pytania zamieszczone w Arkuszu odpowiedzi (zadania 16­24).

ródlo A

Powstanie w Milecie w 494 r. p.n.e.

Herodot, Dzieje ks. V, 49. [w:] G. Chomicki, S. Sprawski, Staroytno. Teksty ródlowe. Tematy lekcji i zagadnienia do historii w szkole redniej, Kraków 2001, s. 109-110 Herodot z Halikarnasu (485-421 p.n.e) historyk grecki, autor Dziejów.

Otó Aristagoras 1, tyran Miletu, przybyl do Sparty za rzdów Kleomenesa. [...] Podczas rozmowy powiedzial Aristagoras co nastpuje: Kleomenesie nie dziw si mojemu popiechowi, z jakim tu przybylem, bo obecnie nasze poloenie jest takie, e synowie Jonów, zamiast by wolnymi mami, s niewolnikami. [...] Teraz wic na bogów helleskich ratujcie od niewoli Jonów, mów o wspólnej wam krwi. Latwo to moe si wam uda, bo barbarzycy nie s dzielni, a wy na wojnie mstwem swoim najwybitniej przodujecie. [...]

ródlo B

Powstanie Spartakusa 73­71 p.n.e.

Appian z Aleksandrii, Historia rzymska, ks. XIII, [w:] ibid. s. 248-250 Appian z Aleksandrii (II w. n.e.), historyk grecki, autor Historii rzymskiej ukazujcej dzieje pastwa od jego pocztków do 70 r. n.e.

[...] przyjmowal tu Spartakus uciekajcych masowo niewolników, a nawet niektórych wolnych ze wsi, i uprawial rozbój w okolicy. [...] [Nie] wyslano przeciwko niemu [...] regularnego wojska, lecz w popiechu cignitych po drodze ludzi, poniewa Rzymianie uwaali, e nie jest to adna wojna, lecz jaki napad i przedsiwzicie majce zbójecki charakter; tote w starciu zostali pobici. [...] Po tych sukcesach zbieglo si do Spartakusa jeszcze wicej ludzi, tak e wojsko jego liczylo ju 70 tysicy [...]. Trzeci ju rok wlokla si ta straszna wojna, z której miano si pocztkowo i któr lekcewaono, jako e walczono z gladiatorami. [...] dopiero [gdy] Licyniusz Krassus, wyróniajcy si wród Rzymian pochodzeniem i bogactwem, przyjl dowództwo [...], odniósl [nad Spartakusem] wietne zwycistwo [...].

1

Aristagoras byl jednym z inicjatorów powstania

Przykladowy zestaw zada z historii Poziom rozszerzony

13

ródlo C

Kronikarz Froissart o powstaniu we Francji zwanym akeri z 1358 r.

[w:] Teksty ródlowe do nauki historii w szkole, nr 7. Sytuacja wsi feudalnej do XV w., opr. W. Korta, Warszawa 1959, s. 28-29 Jean Froissart (ok. 1333 ­ po 1400), francuski kronikarz i poeta; autor dziejów zachodniej Europy w XIV wieku.

W tym czasie, gdy król byl wiziony w Anglii 2, [...] w królestwie Francji, [...] wielkie szalestwo ogarnlo chlopów ze wsi [...]. A na pocztku nie bylo ich nawet stu. I mówili midzy sob, e szlachta gubi i bezczeci cale królestwo Francji; e falszywie i zdradliwie pozwolila ksiciu Walii uj i wysla do Anglii ich króla. [...] e szlachta nic innego nie czyni jak tylko niszczy i obdziera wszystek niski lud, który wiele ma biedy i utrapie, tak z ich powodu, jak i wskutek wojen ogarniajcych cale królestwo, a którym nikt nie zapobiega [...], ale [lud] wytpi wszystk szlacht, nikogo z nich nie pozostawiajc [przy yciu].

ródlo D

Kronikarz o wystpieniu Joanny d'Arc przeciwko Anglikom podczas wojny stuletniej

[w:] Teksty ródlowe do nauki historii w szkole, nr 10. Powstanie pastw scentralizowanych i rozwój de narodowych w XIII­XV w. opr. Z. Dbrowska, Warszawa 1959, s. 8-9 Chronique de la Pucelle (Kronika Dziewicy) ­ ródlo wspólczesne opisywanym wydarzeniom.

W roku 1429 yla w okolicach Vaucouleurs mloda dziewczyna urodzona we wsi Domrémy [...]. Ona to pewnego dnia [udala si] do Vaucouleurs do pana Roberta de Badricourt, [...] któremu prostymi slowy powiedziala, co nastpuje: Panie dowódco, wiedzcie, e Bóg od pewnego czasu objawil mi si kilkakrotnie i polecil uda si do szlachetnego Delfina 3, który winien by prawdziwym królem Francji; winien on mi da wojsko, abym oswobodzila Orlean i zawiodla go na koronacj do Reims 4. [...]. Uzbrojono j i wyekwipowano w Poitiers, skd ruszyla naprzód. [...] Anglicy zostali zaatakowani z dwu stron bardzo mocno. [...] W kocu [Anglicy] zostali nacinici ze wszystkich stron i tylu mieli rannych, e i broni si nie mogli, i wówczas [...] postanowili opuci fort [...], aby ratowa swe ycie.

2 3

Mowa o królu francuskim Janie Dobrym (1350-1364) przebywajcym w angielskiej niewoli Delfin ­ tytul francuskiego nastpcy tronu 4 Katedra w Reims ­ miejsce koronacji królów francuskich

14

Przykladowy zestaw zada z historii Poziom rozszerzony

ródlo E

Dominique Ingres Joanna d'Arc

Obraz w Muzeum Joanny d'Arc w Rouen. Pocztówka ze zbiorów wlasnych

Przykladowy zestaw zada z historii Poziom rozszerzony

15

ródlo F

Ziemie Rzeczypospolitej ogarnite powstaniem kozackim w latach 1648-1653

[w:] T. Cegielski, K. Zieliska, Historia. Dzieje nowoytne. Podrcznik dla szkól rednich klasy II liceum ogólnoksztalccego, Warszawa 1996, s. 178

ródlo G

Uniwersal Jana Kazimierza z dnia 7 sierpnia 1649 r.

[w:] J. Kaczmarczyk, Bohdan Chmielnicki, Wroclaw 1988, s. 104

Jednak, i ten zdrajca Chmielnicki i niegodny imienia chrzecijaskiego nie przestal zwizku z pogastwem [...], a na koniec na wojsko nasze, króla i pana swego, pomazaca Boego, nastpil zleconego sobie od nas nad Wojskiem Zaporoskim hetmastwa przeciwko nam, jako niewdziczny laski naszej, zaywajc, przeto skladamy go z tego hetmastwa i eby za zdrajc naszego i wszystkiej ojczyzny, i narodu ruskiego nieprzyjaciela byl miany, opowiadamy.

16

Przykladowy zestaw zada z historii Poziom rozszerzony

ródlo H

Mowa poegnalna Samuela w dniu 3 wrzenia 1657 r.

[w:] ibid. s. 243-244 Samuel Zorka ­ pisarz wojska zaporoskiego.

Zorki

nad

trumn

Bohdana

Chmielnickiego

Umarl ten dobry Wódz nasz, niemierteln po sobie ostawiwszy slaw, za którego glow nie tylko my, podrczni jego, ale i wszystka Malej Rusi Rzeczpospolita przy szczliwych sukcesach dlugie lata y sobie bezpiecznie obiecowa mogla! Umarl ten, któremu spólnie z Waszmociami Moci Pastwem, przy prawdzie swojej za wolnoci staroytne prawa swoje stojcym, wszechmocna rka Boska na braci, a oraz i nieprzyjaciól naszych, Saromatów Polskich, wszdzie swojej rczej dodawala pomocy. Umarl ten, od którego armatnich i muszkietnych grzmotów nie tylko jasnowietna staroytnych Wandalów Sarmacya [...], ale i same Carogrodzkie prochem muszkieternym kozackim okurzone draly i trzsly si ciany! Umarl na koniec ten, przez którego spraw oywione mogly nie umiera nigdy staroytne prawa i wolnoci ukraiskie i calego Wojska Zaporoskiego.

ródlo I

[w:] M. Sczaniecki, Wybór ródel do historii pastwa i prawa w dobie nowoytnej, cz I, Warszawa 1987, s. 112, 120

ródlo I 1. Deklaracja Praw Czlowieka i Obywatela w Konstytucji francuskiej z dnia 3 wrzenia 1791 r. Art. 2. Celem kadej organizacji politycznej jest utrzymanie naturalnych i nieprzedawnionych praw czlowieka. Tymi prawami s: wolno, wlasno, bezpieczestwo i opór przeciw uciskowi. ródlo I 2. Deklaracja Praw Czlowieka i Obywatela w Ustawie konstytucyjnej z dnia 24 czerwca 1793 r. Art. 1. Celem spoleczestwa jest szczcie ogólu. Rzd jest na to ustanowiony, aby zapewni czlowiekowi uywanie jego naturalnych i nieprzedawnionych praw. Art. 2. Tymi prawami s: równo, wolno, bezpieczestwo i wlasno. Art. 34. Cale spoleczestwo doznaje ucisku, gdy jeden z jego czlonków jest uciskany. [...]

ródlo J

Reakcja mieszkaców Thouaré (dystrykt Nantes w Wandei) na ogloszenie poboru rekruta (marzec 1793 r.)

[w:] R. Secher, Ludobójstwo francusko-francuskie. Wandea departament zemsty. Warszawa 2003, s. 97-98

wita wolno [...] nienaruszalna wolno. [...] zaloylimy na naszej dzwonnicy czapk wolnoci [...]. Poniewa jestemy wolni, chcemy zajmowa si tylko upraw naszych pól.

Przykladowy zestaw zada z historii Poziom rozszerzony

17

ARKUSZ ODPOWIEDZI

na podstawie ródla A Zadanie 16. (1 pkt)

Nazwij dwie wartoci, do których odwolal si Aristagoras, naklaniajc Kleomenesa do udzielenia pomocy Miletowi. · · ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

na podstawie ródla B Zadanie 17. (1 pkt)

Wyjanij, w czym Appian z Aleksandrii upatrywal glówn przyczyn sukcesu i poraki Spartakusa. · Przyczyna sukcesu ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. · Przyczyna poraki ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

na podstawie ródla C Zadanie 18. (1 pkt)

Podaj dwie przyczyny (polityczn i gospodarczo-spoleczn) powstania chlopskiego we Francji w 1358 r. · Przyczyna polityczna ................................................................................................................................................. · Przyczyna gospodarczo-spoleczna .................................................................................................................................................

18

Przykladowy zestaw zada z historii Poziom rozszerzony

na podstawie ródla D Zadanie 19. (1 pkt)

Podaj przyczyn, która zadecydowala o tym, e Joanna d'Arc stala si bohaterk narodow Francji. ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

na podstawie ródla E Zadanie 20. (2 pkt)

Wyjanij symboliczne znaczenie elementów widocznych na obrazie przedstawiajcym Joann d'Arc. Elementy Symboliczne znaczenie ............................................................................................................. A. Zbroja, miecz ............................................................................................................. .............................................................................................................

............................................................................................................. B. wieca, oltarz ............................................................................................................. .............................................................................................................

na podstawie ródla F i wiedzy wlasnej Zadanie 21. (1 pkt)

Podaj nazwy trzech województw ogarnitych w caloci lub w czci powstaniem Bohdana Chmielnickiego. · · · ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

Przykladowy zestaw zada z historii Poziom rozszerzony

19

na podstawie ródel G i H Zadanie 22. (1 pkt)

Wyjanij przyczyn rónic w ocenie osoby Bohdana Chmielnickiego. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

na podstawie ródla I Zadanie 23. (1 pkt)

Wyjanij, co ­ wedlug twórców Deklaracji ­ usprawiedliwialo bunt przeciwko wladzy. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

na podstawie ródla J Zadanie 24. (1 pkt)

Wyjanij, dlaczego w odczuciu mieszkaców Thouaré ich bunt przeciwko rzdowi byl legalny i moralnie usprawiedliwiony. Swoj wypowied uzasadnij. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

20

Przykladowy zestaw zada z historii Poziom rozszerzony

CZ III ZADANIE ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZI (20 punktów)

Zadanie 25. (20 pkt)

Zadanie zawiera dwa tematy. Wybierz jeden z nich do opracowania.

Temat I

Przedstaw i porównaj przyczyny powstania listopadowego i styczniowego.

Temat II

Przedstaw przyczyny powstania warszawskiego oraz oce jego nastpstwa.

Wybieram temat nr ......... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

Przykladowy zestaw zada z historii Poziom rozszerzony

21

....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

22

Przykladowy zestaw zada z historii Poziom rozszerzony

....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

Przykladowy zestaw zada z historii Poziom rozszerzony

23

....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

24

Przykladowy zestaw zada z historii Poziom rozszerzony

....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

Przykladowy zestaw zada z historii Poziom rozszerzony

25

BRUDNOPIS

Information

Próbny egzamin maturalny z historii - poziom rozszerzony - marzec 2008

25 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

201233