Read Microsoft Word - 20.doc text version

8

yapmiyorsa noter onayli olacaktir). - SHKMMH yapmaya uygun iyerinin kira sözlemesinin ve ya mülk ise tapu belgesinin örnei, - Serbest Meslek Mensubunun o yil çin geçerli vergi mükel lefi olduuna ilikin belge örnei, - Serbest meslek defterinin o yil için noter onayli sayfasinin örnei, - yeri açma belgesi örnei. Yillik Onay çin : - Büro Tescil Yenileme Belgesi, - Serbest Meslek defterinin o yil için noter onayli sayfasinin örnei, - Büroda ücretle çalian HKM'ne Oda'ca yayinlanan asgari ücretten az ücret ödenmediine ilikin belge. irketlerde HKM Madde 8- irket ortai HKM yada HKM'lerin hisseleri toplami enaz % 51 olmalidir. - TMMOB üyesi mühendis ve mimarlarin ortak olduu irket lerde HKM ya da HKM'lerinin hissesi irket sermayesinin, irket ortaklarinin kayitli olduu TMMOB'ne bali oda sayisi na bölümünden az olamaz. - Harita mühendislik hizmetlerini yükümlenecek olan harita mühendisi ortaklarin hisse toplami % 51'i salamayan ano nim irketler veya holding bünyesindeki anonim irketler, · "Ana statüsünün yayinlandii Ticaret Sicil Gazetesinde irketin kurulu amaci maddesinde bu yönetmeliin 4.üncü maddesinde sayilan ileri yapacaini belirtmek; · Enaz (B) grubu Harita Müteahhitlik karnesine sahip ol mak; · Günün teknolojisine uygun ve yeterli düzeyde jeodezik veya fotogrametrik teknik donanim ve yazilima sahip olmak; · Enaz 5 (Be) harita mühendisi çalitirmak" koullarini saladiini belgelendirdiinde HKMO Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi halinde tescil edilir. Madde @- irket ortai HKM'nin Büro Tescil Belgesi alabilmesi için aaidaki belgeler istenir. Bu belgelerden örnei istenen belgeler noter onayli olacaktir. Belgenin asii ile bavurulmasi halinde kopyasi Oda yetkilisi tarafindan onaylanabilir. Kayit iin ; - Tescil sahibinin el yazisiyla mza sirküleri yerine de geç mek üzere dolduracai "tip bavuru formu" (Bavuru for munda HKM, irket faaliyetinin ve kendi sorumluluunun de vam etmekte olduunu beyan edecektir). - irketin o yil için geçerli vergi mükellefi olduuna ilikin bel ge, - irketin Ticaret Odasi kayit belgesi, - yeri açma belgesi örnei. - irket ana sözlemesinin yayimlandii Ticaret Sicil Gaze tesi asli. Ana sözlemede tescil sahibinin HKMMH'nden so rumlu müdür olduu belirtilecektir. Ancak Aile irketlerinde,

HARTA BÜLTEN

ortaklar kurulu kararinin noter onayli sayfa örnei de verilebilir. - TMMOB'ne bali oda üyeleriyle kurulan irketlerde, kayitli olunulan Oda'dan alinan üyelik belgesi, Yillik Onay çin : - Büro Tescil Yenileme Belgesi, - irket mali kaydinin o yil için noter onayii sayfasinin örnei. - Ticaret Sicil Memurluundan alinan o yila ait sicil tasdikna mesi örnei, Büro Tescil Belgesi Verilmesi ve Yenilenmesi Madde 10SHKMMB ilevini sürdüren her iyeri HKMO'na bavurmak, kayit olmak ve kaydini her yil yenilemek zorundadir. - HKMO'nca belirlenen koullara uygun olarak yapilan kayit ilemine "Tescil" denir. Tescil ilemi yapilmadan SHKMMB çalitirilamaz. - Büro Tescil Belgesi verilmesi ve yenilenmesi ilemleri aa idaki kurallara uygun olarak yürütülür. - Tip bavuru dilekçesi ve ekinde ilgisine göre 7. yada 9. madde'de belirtilen belgeler, - Bavuruyu HKMO Yönetim Kurulu kayit tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde sonuçlandirir. - Onaylanan büro veya sermaye irketleri liste halinde ube ve bölge temsilcilii ile temsilciliklere gönderilir. - Büro tescil belgeleri ilk bavuruda o yil sonuna kadar ge çerli olmak üzere verilir. Tescil yenilemesi, büro tescil belge si ile birlikte verilen tescil yenileme belgesi üzerine yapilir. ViIIik Onayin Yapilmasi Madde 1i- Yillik onay aaida belirtilen ekilde yapilir. - Büro Tescil Yenileme Belgeleri her yil 1 Ocak 31 Ocak ta rihleri arasinda SHKMMB'nin dorudan ya da yazili bavuru su ile o yil sonuna kadar geçerli olmak üzere onaylanir. Bu tarihlerden sonraki bavurularin onaylanmasi cezali olarak yapilir. Tescile esas koullardaki deiikliklerde, büro tescil belgeleri en geç 30 (otuz) gün içinde yapilacak bavuru sonunda yenileri ile deitirilir. - irket ana sözlemesinde amaç; kapsam, sorumlu müdür ve adresde deiiklik olduunda deiikliin yayimlandii Ti caret Sicil Gazetesinin aslinin da getirilmesi zorunludur. - Her yeni büro tescil belgesi isteminde eski büro tescil bel gesinin iadesi gerekir. Eski büro tescil belgeleri HKMO'nca alikonarak genel ariv kurallarinca ilem yapilir. Kayit ve Yenileme Ücretleri Madde 12- Büro tescil kayit ve yenileme ücretleri her yil için Oda Genel Kurulu'nca belirlenir. SHKMMB'nin irkete Dönütürülmesi Madde 13- Bürolarin irkete dönütürülmesi aaida belirtilen ekilde yapilir. - Büro tescil belgesi ve yenileme kartinin Oda'ya iade edil mesi,

HARTA BÜLTEN

- Büro olarak yüklenilen ilerin kimlerden alindii ile biti ta rihleri ve keif bedellerinin bildirilmesi, - Büro olarak yüklenilen ilerin bitim tarihinde büro vergi kaydinin kapatildiina ilikin belgenin getirilmesi, koullariyla irkete dönütürülebilir. HKMO'nin Yetki ve Sorumluluklari Madde 14- HKMO'nin yetki ve sorumluluklari aaida belirtilmitir. - HKMO Yönetim Kurulu, tescil belgelerinin verilmesi, dei tirilmesi ve bilgi merkezi oluturmakla yetkilidir. Tescil yeni leme ilemleri ube/Bölge Temsilcilikleri tarafindan yapilir ve merkeze bildirilir. - HKMO, SHKMMH'nin yürütülmesinde; meslek mensuplari arasinda haksiz rekabeti önlemek, üretilen hizmetlerin, nite lik, artname ve standartlara uygun, Ülke ve meslek yarari na olmasini salamak amaciyla gerekli gördüü önlemleri alir. - HKMO yapilan SHKMMH'ni mesleki denetime, onaylama ya ve SHKMMB'ni her zaman denetlemeye yetkili ve görevli dir. - HKMO gerektiinde, SHKMMB hakkinda i sahiplerine bil gi vermeye yetkilidir. SHKMMB.nin Yetki ve Sorumluluklari Madde 15SHKMMB'nin yetki ve sorumluluklari aaida belirtilmitir. - SHKMMH yapmaya yalnizca HKMO'nca büro tescil belgesi verilen SHKMMB yetkili olup, Büro Tescil Belgesi görülecek ekilde büroya asilacaktir. - SHKM sadece ortak veya ücretli olarak balanti içinde bu lunduu tescilli büro adina hizmet üretebilir. - SHKMMB'nin Oda'ya tescilinin yapilmi olmasi; yasa, tü zük, yönetmelik, artname ve dier yasal düzenlemelerin zorunlu kildii koullara uymamaktan dolayi doacak sorum luluklardan kurtarmaz. - Büro tescilleri yili içinde geçerli olup, her yil Ocak ayi içinde yenilenmesi gereklidir. Yenileme istemi dorudan ya da ya zili olarak yapilir. - Herhangi bir nedenle faaliyetini en az bir yil için donduran SHKMMB'lari tescilin geçici olarak iptalini isteyebilir. - SHKMMB'nin yeniden faaliyete geçmesi tescilin yenilen mesi ile olur. - HKMO'na tescili yapilmami SHKMMB'lari ihaleye katilim belgesi alamazlar. - halelere katilacak SHKMMB'lari ihaleye katilim belgesi ile birlikte ücretli olarak çalitirdii HKM'lerin Oda'ya kayit oldu una ilikin belgeyi almakla yükümlüdürler. - SHKMMB'lari ve resmi kurulularin yazili istemi üzerine, si cil kartlarina uygun olarak SHKMMB'lari hakkinda referans belgesi verilir. - SHKMMB'lari ihale ile aldiklari ileri, ihalenin yapildii mer kezdeki ube/Bölge Temsilciliine ya da Temsilcilie, dier

9

ileri de iin bulunduu yer Temsilciliine sözleme tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde bildirmekle yükümlüdürler. - SHKMMB'lari, SHKMMH'ni iveren idare veya onay maka minda istensin ya da istenmesin HKMO denetiminden geçir mekle yükümlüdürler. - SHKMMB'lari, Mesleki Denetim hizmeti karilii olarak; ya pilan SHKMMH'nin fatura bedeli üzerinden % 2 (yüzdeiki)'si, ihaleli ilerde ihale bedeli üzerinden % 05 (bindebe)'i ora ninda mesleki denetim ücreti öderler. Tescii Belgesi Yenilenmeyen ve Kapatilan SHKMMB Madde 18- Tescil belgesi yenilenmeyen ve kapatilan SHKMMB ile ilgili aaida belirtilen ilemler yapilir. - Büro Tescil Belgeleri yenilenmeyen SHKMMB'na SHKMMH ile ilgili belge verilmez. - Tescil Belgesi onay ilemlerini yenilemeyen SHKMMB'nin kaydi askiya alinir. Yeniden bavurusu halinde tescil yenile mesi cezali olarak yapilir. - Kaydi kapatilan SHKMMB'nin yeniden bavurusu halinde eski tescil numarasi verilir. - Yasalar, HKMO tüzük ve yönetmelikleri gereince, herhan gi bir nedenle meslekten men edilen SHKM'ne, durumu i yeri adresine iadeli taahhütlü olarak gönderilen yazi ile bildi rilir. Cezaî Durumlar ve Yaptirimlar Madde 17- Tescile esas bilgi ve belgelerin HKMO'na verilmesi aamasinda, gerçee aykiri bildirimde bulunduklari saptanan, Büro Tescil Belgesi üzerinde herhangi bir deiiklik yapan, tescile esas koullarda olan deiiklikleri 30 (Otuz) gün içinde HKMO'na bildirmeyen ilgisine göre 7. yada 9. maddelerdeki koullari deien SHKMMB'nin Büro Tescil Belgeleri Oda Yönetim Kurulu karariyla iptal edilir. Kanunlar gereince onur kirici veya mesleini kötüye kullanma gibi durumu saptanan, SHKMMH'ni yürütürken bu yönetmelik kurallarina ve Odaca yayinlanan asgari ücret tarifesine uymadiklari, yüklenimine aldii ileri ilgili temsilcilie bildirmedikleri, yüklenimine aldii ii yapmadiklari ya da eksik yaptiklari, Oda ve örgütü ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmedikleri belirlenen SHKMMB'lari Oda Yönetim Kurulu tarafindan kapatilir ve SHKM'leri, Oda Yönetim Kurulunca Onur Kuruluna verilirler. Ceiaiarirt Uygulanmasi Madde 18- Büro Tescil Belgesi iptal edilen SHKM'nin Oda Yönetim Kuruluna itiraz hakki vardir. tiraz uygulamayi durdurmaz. - SHKMMB hakkinda Oda'ya iletilecek öneri ve ikayetler HKMO Yönetim Kurulu tarafindan 30 (Otuz) gün içinde kara ra balanir. - HKMO, Büro Tescil Belgesi iptal edilen SHKMMB ile Onur Kuruluna sevk edilen SHKM'ni ilgili ube/Bölge temsilcilii ne, temsilcilie, valilie, ilgili kurum ve kurululara yazi ile bildirir, HKMO yayin organlarinda duyurur.

10

Yürürlük

Madde 19- Bu yönetmelik 12.06.1993 günü Olaanüstü Genel Kurul da kabul edilerek, TMMOB Yönetim Kurulunun 05.07.1993 günlü onayi ile yürürlüe girmi ve Oda sürekli yayini Harita Bülteninin Temmuz 1993 sayisinda yayimlanarak yürürlüe konulmutur. Yürütme Madde'20- Bu yönetmelii yürütmee, TMMOB HKMO görevli ve yetkilidir. Yürürlükten Kaldirma Gelei Madde 1- Yönetmeliin yürürlüe girmesiyle 10-11 ubat 1968 tarihli HKMMB Tescil Yönetmelii yürürlükten kalkar. Yürürlükten kalkan yönetmelie göre verilmi Büro

HARTA BÜLTEN

Tescil Belgeleri 1993 yili sonuna kadar geçerlidir. Geçici Madde 2- Bu yönetmeliin yürürlüe girdii tarihten önce büro tescil belgesi almi SHKMM bürolarina, bu yönetmelik koullarina göre kayitlarinin yenilenmesi için 01.01.1994 tarihine kadar süre verilir. Durum mevcut tescilli SHKMM bürolarinin HKMO'da bulunan adreslerine bildirilir. Bu madde 01.01.1994 tarihinden itibaren yürürlükten kalkar. Yürürlük tarihinden sonra yapilan tüm bavurular ilk bavuru olarak deerlendirilir. Bu süre içinde yapilan yeni bavurular bu geçici madde hükümlerine girmezler. Geçici Madde 3Madde 14'ün 1. nci fikrasindaki Tescil Yenileme ile ilgili hüküm, HKMO tarafindan SHKMMB ile ilgili bilgi merkezi oluturulduktan sonra yürürlüe girer.

34. OLAAN GENEL KURULUNDA KABUL EDLEN VE TMMOB'CE ONAYLANAN TÜZÜK DEKLKLER

Üyelerin Yetki ve Sorumluluu Madde 8- Üyeler; Oda'nin amaçlarinin gerçeklemesi için TMMOB Tüzüü, Oda Tüzüü ve dier yönetmelikler gereince, mesleki çalimalarda bulunurlar. Oda tarafindan hakemliklerine, tanikliklarina ve bilgilerine bavurulduunda bu istei geçerli özürleri olmadikça kabul etmek zorundadirlar. Oda ile yakin ilgi kurulmasina ve bunun korunmasina dikkat ederler. Mühendis topluluunun onuruna aykiri biçimde mesleki rekabet yapamazlar. Oda Genel Kurulu'nca belirlenen üyelik ödentilerini ödemek zorundadirlar. Odaya kaydini yaptiran üyeye Oda kimlik karti verilir. Kimlik kartlari be yil için geçerli olup üye, süresi dolan kimlik kartini deitirmekle yükümlüdür. Geçerlilik süresi dolan kimlik kartlari geçerli deildir. Üyeler; mesleki ilev, öneri ve kararlarinda, kendi yararina aykiri bile olsa teknik kuramlardan ayrilamazlar. (HKM) kendilerine verilmi unvanlardan baka herhangi bir unvan kullanamazlar. Ancak çalitiklari Kamu ve Özel Kurululardaki kadro unvanlarinin yaninda, ihtisas unvanlarini da kullanabilirler. Odaya kayitli her üyenin ikamet ve i adresini ve deiikliklerini bir ay içinde Oda'ya bildirmesi zorunludur. Bildirmeyen üyenin Oda'da kayitli adresi geçerli adres sayilir. Askerlik görevine balayan üyeler ilk 30 (Otuz) gün içinde durumlarini bildirmekle yükümlüdür. Aksi durumda üyeler ödentilerini ödemeye devam ederler. Askerlik hizmetlerini bitiren üyeler, 30 (Otuz) gün içinde durumunu Oda'ya bildirirler. Oda Gene! Kuruluna Hazirlik Çalimalari Madde 15- Oda Yönetim Kurulu; Genel Kurul Toplanti-si'ndan en az 15 (on be) gün önce Genel Kurul'a katilacak doal delegelerin ve delegelerin, 3 (üç)'er kopya olarak hazirlanmi listelerini, toplantinin gündemini, gününü, yerini, saatini ve çounluk salanmazsa, yapilacak ikinci toplantiya ilikin hususlari belirten bir yaziyi görevli ilçe seçim kurulu bakanliina iletir. Gerekli incelemeden sonra, hakim tarafindan onaylanan delege listeleri ile toplantiya ilikin dier hususlar, Oda'nin ve TMMOB'nin ilan yerlerinde 3 (üç) gün süre ile asilarak duyurulur. Aski süresince delegelikten istifa bavurulari, Oda araciliiyla yada dorudan, görevli hakime yapilir. Delege listesi hakim tarafindan, yasal sürecin tamamlanmasi ve listelerin kesinleip, Genel Kurul'a ilikin dier hususlarin onaylanmasini izleyen 3 (üç) gün içinde Oda Yönetim Kurulu durumu doal delege ve delegelere bildirir. Ayrica Oda Merkezi'nin bulunduu yerde günlük bir gazetede duyurulur.

Onur Kurulunun Kuruluu

Madde 43- (Paragraf 2) Oda Onur Kurulu, Oda Yönetim Kurulu'nun kendilerine konu, yer, tarih ve toplanma saati belirterek yapacai çari üzerine toplanir. Görev ve Yetkileri Madde 45b) Oda Yönetim Kurulu'nun Kurul'a ilettii konularla ilgili karar vermek, ubenin / Bölge Temsilciliinin Kuruluu Madde 67- Yeni ube Açilabilmesi için; a) Bölge Temsilcilii olarak en az iki dönem etkinlik göster mek, b) Bölge Temsilciliinin sorumluluk sinirlari içinde kayitli üye tam sayisinin 2/3 (üçte ikisi)'nin ube olma isteiyle Oda Yö netim Kurulu'na yazili bavuruda bulunmak, c) ube etkinliklerini karilayabilecek gelire sahip olmak, d) Etkinlik alani içinde; Oda üye tam sayisinin yüzde 5 (be)'i oraninda kayitli üye sayisina sahip olmak, e) Oda Tüzüünde belirtilen amaçlari dorultusunda etkinlik gösterebileceini ve amaçlari kapsaminda belirlenen görev ve yetkileri yerine getirebileceini kanitlami olmak, gerekmektedir. Oda Yönetim Kurulu yukaridaki maddejeri salayan bavurulari deerlendirerek teklifi Oda Genel Kurulu'na sunar. Oda Genel Kurulu'nun 2/3 (üçte iki) çounlukla karar almasi gerekir. Kararda ubenin bölgesi ve merkezi belirtilir. ubelerin ayri tüzel kiilikleri yoktur. Ancak, Oda Yönetim Kurulu gerek gördüü konularda ubelere yetki verebilir. ubeler

HARTA BÜLTENl

kendi adlarina tainmaz mal edinemezler. Demirba alimi ve satimi, "Mali ler ve Bütçe Uygulama Yönetmeliine" göre yapilir. Gündem

11

Cumhuriyet Savciliina, ilgili ube / bölge temsilcilii yönetim kuruluna çalima alani da belirtilerek yazi ile bildirir. Gerektiinde yörenin özellii, yöredeki üye sayisi ve Harita ve Kadastro Mühendislii hizmetlerinin younluuna göre temsilci ile birlikte temsilci yardimcisi da atayabilir. Gene! Kurulda Aday Olma Madde 101- Pazar günü yapilacak seçimler için Oda Genel Kurulunda adaylar önerilir. Oda Genel Kuruluna katilan delegeler, kendilerini yada genel kurula katilan en az 25 (yirmibe) delegenin yazili bavuru ile delagasyon diindan 1 (bir) üyeyi aday gösterebilirler. Ancak bu delegelerden herhangi birisi ikinci bir üyeyi aday gösteremez. Tüm adaylarin adayliklari için yazili bildirimde bulunmalari zorunludur. Adaylarin saptanmasindan sonra bakanlik divaninca kesin aday listesi okunarak duyurulur ve yapilacak seçimler için ilçe seçim kuruluna yazili olarak bildirir. Kesin aday listesi belirlenmeden genel kurul toplantisi kapatilamaz. Kesin aday listesinde adlari bulunmayan üyelere verilen oylar geçersizdir. Pazar günü yapilacak ube/bölge temsilcilii yönetim kurullari seçimleri için ube/bölge temsilcilii için genel kurulunca adaylar önerilir. ube/bölge temsilcilii genel kuruluna katilan üyeler kendilerini ya da baka bir üyeyi aday gösterebilirler. Aday olmak için ube/bölge temsilcilii genel kuruluna "katilmak zorunlu deildir. Ancak tüm adaylarin adayliklari için yazili bildirimde bulunmalari zorunludur. Tek Bir Yere Adaylik Madde 102- Bir üye; Oda Yönetim kurulu, Oda onur kurulu, Oda denetleme kurulu üyeliklerinden yalniz bir göreve aday olabilir. Oda organlarina seçilenlerin TMMOB organlarina da seçilmesi olanaklidir. Ancak, Oda Onur ve Denetleme Kurulu üyesi seçilen bir üye TMMOB Yüksek Onur ve Denetleme Kurulu üyeliine aday gösterilemez. Seçimler sonucunda oylarda eitlik olursa Oda numarasi küçük olan öncelik kazanir. Seçim süresi sona eren üye ayni göreve yeniden seçilebilir. Delegelerin Yolluk ve Giderleri Madde 114- Oda Genel Kurulu'na katilacak delegelerin, doal delegeler ve TMMOB Genel Kuruluna katilacak Oda delegelerinin, Oda Yönetim Kurulunca belirlenen ulaim ve bir gecelik konaklama gideri, Oda bütçesinin ilgili bölümünden karilanir. GEÇC EK MADDE Bu dönem Bölge Temsilcilii Yönetim Kurullari, Bölge Temsilcilii Genel Kurulunda seçilen yedek üyelerden, Bölge Temsilcilii Yönetim Kurulunun önerdii iki üyenin Oda Yönetim Kurulunca; Bölge Temsilcilii yönetim kurulu asil üyeliine atanmasiyla be kiiye tamamlanir. Asil atama yaptiktan sonra Bölge Temsilcilii Yönetim Kurulu ilk toplantida yeniden görev bölümü yapar ve olaan genel kurula kadar görevini sürdürür. Dönem içinde asil üyeliklerden boalma olmasi durumunda boalan üyelikler için Oda Yönetim Kurulu atama yapar.

Madde 75d) Organlara seçilecek adaylarin belirlenmesi ve duyurulma si. e) Oda Genel Kurulu delege adaylarinin belirlenmesi ve du yurulmasi f) Seçimler. Görev ve Yetkileri Madde 78 d) ube Yönetim Kurulu 7 (yedi) asil ve 7 (yedi) yedek üye veya bölge temsilcilii yönetim kurulu 5 (be) asil ve 5 (be) yedek üye adaylarini belirlemek, duyurmak ve seçmek, e) Oda Genel Kurulu delege adaylarini belirlemek, duyur mak ve seçmek, f) Kaldin di. ube / Bölge Temsilcilii Yönetim Kurulu Olumasi ve Görev Süresi Madde 79- ube Yönetim Kurulu, ube Genel Kurulunca iki yil için seçilen 7 (yedi) asil ve 7 (yedi) yedek üyeden, Bölge Temsilcilii Yönetim Kurulu, Bölge Temsilcilii Genel Kurulunca iki yil için seçilen 5 (be) asil ve 5 (be) yedek üyeden oluur. lk Toplanti ve Görev Dailimi Madde 80- (Paragraf 2} lk toplanti en yali üyenin bakanliinda yapilir. Bu toplantida Yönetim Kurulu gizli oyla ve salt çounlukla, Bakan, 2. Bakan, Yazman, Saymani, ayri ayri seçer. Temsil Yetkisi ve Görevlendirme Madde 83- ube / Bölge Temsilciliini Bakan, bulunmadii zamanlarda 2. Bakan temsil eder. Olaan ilerde Yazman, ube / Bölge Temsilciliinin sözcüsüdür. Gerektiinde belli görevlerin yürütülmesi için temsil yetkisi Yönetim Kurulu karari ile dier üyelere verilebilir. Harcama Yetkisi Madde 84- ube / Bölge Temsilcilii Bakani, 2". Bakani, Yazmani ve Saymani Yönetmelik hükümleri ve bütçe olanaklari içinde ube / Bölge Temsilcilii Yönetim Kurulunca alinan kararlara göre harcama yaparlar. Madde 87 Balik (2.BAKAN) oldu. Madde 92- Genel balik (ube / Bölge Temsilcilii Kapatilmasi, Kurulmasi) kaldirildi. Alt balik (ube / Bölge Temsilcilii Kapatilmasi) l / lçe Temsilciliklerinin Atanmasi ve Duyurulmasi Madde 93- (Paragraf 2) Oda Yönetim Kurulu Temsilcilik kurulmasi yolunda aldii karar üzerine temsilci atamasini da yapar, durumu atadii temsilciye, yörenin en büyük yöneticisine, Belediye Bakanina,

12

HARTA BÜLTEN

Çeitli nedenlerle adresi bilinmlyen ve iletiim kurulamiyan üyelerimiz üstesi aaidadir, Kendilerini taniyan we adreslerini bilen üyelerimizin Odaya bildirmelerini rica ederiz.

No : 16 18 23 35 40 68 84 86 91 93 96 114 132 141 146 154 158 176 197 244 254 284 316 318 321 322 362 377 397 429 455 468 470 475 481 491 506 513 528 530 540 590 599 614 716 718 795 833 869 887 902 915 964 967 971 1010

Sicil

Adi - Sovadi ________._ NazmiARSLAN SamiAYKAÇ I. Kasim YAAR iskender GÖÇER Sevinç GÖR M. Emin ARIM Süleyman DOAN Fikri ÖZTÜRK Bedrettin TAYGUR Ali ZOR Erdoan AHNBAKAN FaikÖZKAYA Mehmet AKMAN Metin GÜRDAL Mehmet KESER Yilmaz ERKANLI M. Nadir AKGÜL Mehmet LKER Fahrettin AYDIN Y. Fahri ÖZTÜRK Feridun ÜLSEVER Mehmet VURANDEMR Kamuran KILIÇKIRAN Erol ILGIN S. Nee TÜREL Oktay KOÇAK Cevdet URA Özer BAÇ Isiam EROKAN Erdoan KARADA Memduh YILMAZ Türkay SONIIK Ouz ÖZTUNA M. Ferruh AKTU Ö. Faruk GÜNAL Nihat BAÇ Metin BAARAN M. Ali KAVAK Kadri ÖZBAY Tahir KARAKOÇ Özkan BAR Altan SÜER Kemal ÖZKAN Necdet UUREL Hulisi ÖZGÜR Mustafa ÜNLÜ Hüseyin GÜLKESEN Fehmi ERSOY Doan ANLAYAN Abdülmacit YAYLA Özcan ERTUNG SuatAYGÜN Niyazi YÜCE Rafet YALIMER Mustafa YILMAZ M. aban KIRTAY

1033 1034 1040 1043 1061 1069 1084 1087 1093 1096 1119 1125 1131 1147 1151 1158 1160 1172 1179 1187 1210 1217 1221 1245 1293 1297 1325 1347 1381 1386 1409 1418 1419 1450 1424 1426 1438 1479 1501 1509 1514 1515 1550 1557 1559 1561 1562 1568 1572 1588 1592 1596 1597 1598 1603 1618 1629 1630

Melahat VARAN Turul KANIK Osman FIRAT Ömer YAVUZ lhan DURUKAN H. Baki Z Ersin SEZGN Ahmet YILDIZ Selim YAA Semih BESLER Osman ÇLNGROLU ükrü ASDN Müjdat ÖZGÜNAY G. ErolTEMR Bahri KARAGÖZ Cengiz ENGN Yaar ÖZTÜRK Atilla BRSEN Çetin CANK Ali TUNCAY Necati ÇULHA Ö. Lütfü ELTAN V. Orhan ABANOZOLU Kenan SARA Yusuf YAZAR lker ARISOY lhan DEMRKANLI Metin TOPKARCI O. ZekiDjLMEN Mehmet PAMUKSUZ Meryem ORHAN H. Yilmaz BAL Erhan AKKOR Ali KORKMAZ M. Kemal ÖZER Faruk GÖKTEN Hasan DURGUT M. Emin EKNC Süleyman SKENDER Elvan DÖNMEZ Nee TARAKÇI Bahri ÖZDOAN M. Nedim ÖZYOLCU Sami ÇELK . Münir ÇZMEC Necati ÖLÇÜCÜOLU Naci NALBANT SametGÜNEL Dursun YILMAZ Murat BUDAK Salih AYDEMR Halil ÖZER Erdoan AKDENZ Ali KAHRAMAN Cemal HABB M. AÖZDEMR H.Basri DURAK I. Hulusi TURGUT

1640 Ramazan KARAGÖZ 1643 evket NLCE 1649 Ali YETKN 1658 smet TAYGUN 1662 Bayram KALE 1687 Nazan KILIÇARSLAN 1722 Serdar KILIÇPARLAR 1723 Bülent ÇEKN 1724 Kaya AVCILAR 1757 Nizamettin AHN 1766 ErbayTERAKYE 1778 Canan ALTAN 1791 H. Mehmet KAMLOLU 1796 M. RehaAKGÜN 1801 Ümit DÖNMEZ 1804 YemenKETHÜDAOLU 1820 Ali KÜÇÜK 1844 M. Fahri TANYER 1845 F. Tülin BAYKIRAN 1848 Abdullah KÜÇÜK 1864 Osman ÖLÇEN 1880 Ruhen DUMAN 1922 NailGÜNAY 1926 Turan SERT 1929 Engin ÖZÇELK 1933 Nazan EKN 1953 Metin KAYALI 1963 H. vedat DEDEOLU 1968 Dede YAAR 1984 D. Nedim ÇVSÖKEN 1991 Ayegül AYDIN 1993 SadikAÇIOLU 2006 F. Ahmet KARAKAYA 2010 Enver TÜZÜNOLU 2095 Firat KAYNAKÇI 2111 M. Celal KALIPÇIOLU 2140 Hüseyin DEMRAL 2198 Sevil KEFELOLU 2199 M. Hanifi KAYADAN 2228 Hürriyet GEREDE 2246 AliAKBAL 2249 M. Serdar SOLAKOLU 2283 Sami ÖZBEK 2307 Meral VAROLSUN 2334 Selim CENDERE 2347 DavitSULAM 2353 Hüsnü SEÇKN 2371 smail GÜRSOY 2391 A. Levent YENTÜR 2423 Halil ATAR 2444 Ahmet AKGÜRE 2493 Ahmet KARAKU 2496 M. Kazim ENGÜN 2502 M. Emin KU 2508 . Turgay ARDIÇ 2518 smail VEL 2527 A. Kemal DEMR 2529 Nebi CANDAN

HARTA BÜLTEN

2532 2542 2547 2548 2571 2574 2575 2580 2594 2612 2620 2621 2623 2626 2637 2628 2660 2675 2681 2688 2689 2690 2696 2727 275*9 2778 2783 2785 2791 2809 2831 2833 2841 2842 2850 2853 2866 2887 2908 2920 2974 2998 3017 3046 3054 3097 3100 3101 3102 3158 3195 3210 3226 Hikmet ATE M.AIAMAK Erdinç SÖZER R. Erhan ÇOBAN Sevda AHN Alaattin YAKIN Kemal BÜYÜKÖKSÜZ MikailARSLAN AliBERKL Kemal TURGUT A. Levent OKAY H. Abdullah KÖKER M. Mümtaz AYYILDIZ Ali DORAMACI M. Durmu KARS Rütü MULLATOLU Erkan ENTÜRK Derya AKDERE Süleyman TAKIN Abdurrahman ÇAKICI Hüseyin SALGINCI Hüseyin CÖMERT Tevfik ÇETN mdat SOYDAN Mehmet GÜLAN CemRENKSAL Mesut AYDIN M. Ercan ÜSTÜNCAN SemihaÖZTÜRK C.Sadik KOÇHAN Fatih GERÇEK Yakup ÖZKAN Doan ONAT Fethi SANAL Buket BAYRAKÇI Ahmet SAYIN Azime KÖKBUDAK Y.Kenan GÜRE · Ekrem GÜMÜÇÜ Süreyya TANRIVER E. Fatih GEVR Berrin AKSAKAL Mahmut ERKP M. Enis AZAKLI Gürcan AKSU Fevzi ÖZKAN Tahsin CAN Yusuf YILDIZ Ferhat KILIÇ Süleyman YORULMAZ M. Kemal ALTIPARMAK Fatih BÜLBÜL A. Erturul SAMANCI 3228 3248 3263 3273 3278 3281 3283 3305 3307 3312 3318 3332 3341 3366 3382 3399 3425 3438 3446 3465 3470 3477 3492 3494 3516 3525 3542 3589 3595 3601 3614 3620 3623 3639 3644 3645 3646 3650 3705 3707 3733 3737 3747 3763 3779 3800 3805 3817 3829 3838 3839 3843 3846 Süleyman HATPOLU L Sermet KAMLOLU Mustafa KIZILKAYA SuatALTUN Mustafa ÇETN Cemal SARI Sedat ÖZDEER Eray ÇAKIR AIULUKÖY Faruk ÖZTA Murat KARAOLU R.Nuri AYDIN Turhan BÜYÜKTOPÇU eref MURATOLU M. Ali ÇAKICI A. Sezai AKI Metin ATAMAN Durmu BEKTAOLU Sevim SARIOLU Cafer YEL Ahmet KARA Mihraç DEMRL A. Zehra NAYET Abdullah DÜNDAR emsettin MEK Ertan ERKAN Sava EKNL Sezai AKYOL Mecit KARAMAiL Aydin ENTÜRK Fahri KARTAL ANAYDIN A. Haydar ÖZTÜRK Ramazan DEMREL Tamer SAVAKAN O. Veli DÖÜÇÜ Adnan TÖLÜK Bestami GEDK Hamit TARAKÇI Mustafa KAYHAN A. lker TMURKAYNAK Mustafa YALANAK brahim SARIGÜL Mehmet ERGÜNDÜZ Ekrem KARGÖREN T. Mete TANKUTAY Abdülkadir FLZ Mehmet USLU Mehmet KARAKÖSE Uur CENGZ ÖzcanSADIÇ F. Zehra ALKAN Havva ÇDEM 3890 3907 3918 3950 3955 3960 3961 3964 3981 3987 3989 3990 4015 4018 4022 4029 4038 4043 4057 4063 4105 4106 4109 4153 4246 4254 4257 4259 4264 4317 4339 4349 4401 4472 4484 4499 4501 4502 4535 4544 4548 4566 4582 4678 4736 4808 4813 4828 4874 4893 4898 4902 4945 T. Bilinç BATUR A. Ekber GÜL Alaeddin AYDODU Mustafa SULA Abdülmenaf KEYFL Ömer KÜÇÜK Münir KÜÇÜK Mehtap TATLI Bekir KARATA O. Nuri USLU Derya KARAKA Nihal GENÇ Mahmut BÜTÜN Mustafa DEMRBA Sibel SÖYLEMEZOLU Hayri ERDOAN Naciye ÖZTÜRK sa BORA Hazim AB Metin TMOÇN Ayhan ÇETNKAYA Mithat ERKAN Levent AKBA Kasim KILIÇ Azize CEVHER Mustafa SARI Yusuf ÖZDEMR M. Zeki TANDODU Erol GÜNDÜZ D. Mehmet TEMZEL R. Menderes KOKSAL Durmu BALAR Burhan AR FOLU Yunus DÜZGÜN Hasan KÖZ Mustafa KARABAY Baki MEK brahim TEZOLER Osman ERGN Turgut AYDEMR Mehmet EN Fatih NCE Muammer DEMRSOY Nihat YT Ender SABA Özcan YILDIRIM Arif SAKIN M. Akif OUZ Erkan EN M. Cemal DURSUN Nedim ÖREN Gülseren GÜNDOAN Teoman YERL

13

14

HARTA BÜLTEN

BURSA UBESNDEN TALANA TAVR

Bursa ubemiz Bursa'da doal ST alaninda yaanan mar talanini ortaya çikardi. Tabiat Kültür ve Tabiat Varliklari Koruma Yüksek Kuruluna sorulmadan belediyelerce verilen inaat ruhsatlari ile yapilamalarin balatildii Uluda yolu üzerindeki Dobruca civarinda 50'ye yakin binanin olduu belirlendi. Bursa ubemiz bu konuda hakkinda teknik bir çalima yaparak, oluturduu raporu bata, Kültür Bakanlii Müstearliina, Tabiat ve Kültür Varliklarini Koruma Kurulu Genel Müdürlüü'ne, Bursa Büyükehir Belediyesi ve lçe Belediyelerine, TMMOB ve bali odalara vb. toplam 13 kurum ve kurululara; göndermi ve bu olay üzerindeki duyarliliini göstererek, ilgilileri göreve çairmitir. ubemizin bu geliimi Bölgesel basin ve TV kurulularindan günlerce tartiilmi; sonuçta anilan ST alanlarinin yasal olmayan yollarla konutlamaya açildii gerçei herkes tarafindan kabullenmitir. Osmangazi Belediyesinin konuya ilikin söyleyecei teknik bir açiklama olmadiindan suçüstü olmanin telai ile atasözlerimize siinarak "Bir musibet bin nasihata bedeldir" deyimini kait afi yaparak Belediye duvarlarinaastirmitir. Atasözündeki "musibet" sözünü Bursa ubenin yönetim kurulu için kullanmitir. "Musibet" tartimasina, Genel Merkez Yönetim Kurulunun, ilgili kurum, kurulu ve basina yönelik bir bildiri ile katilmi ve Osmangazi Belediyesinin tavrini kinamitir.

ANKARA BÖYÜKEHlR BELEDYE MECLS'NDEKl OLAYLAR KINANDI.

Oda Bakani Atilla AYDIN yaptii basin açiklamasinda, olayi "12 Eylül pazartesi günü Ankara Büyükehir Belediye Meclisinde yaanan ve ortaçain ikenceli günlerini de geride birakan olaylarin kahramani! Belediye Meclisi üyelerini nefretle kiniyoruz. Nedeni ne olursa olsun, insanlarin sandalyeli, sopali, tekmeli, tokatli dövülmelerine, yerde sürüklenmelerine gerekçe olamaz. Hele Belediye Bakani I.Melih Gökçek'in "laf altilar onun için" gibi bir gerekçe ile kamuoyunun karisina çikmasi utanmazliktir. Benliklerinde zerre kadar erdem kalmisa Belediye Bakani ve Meclis Üyeleri içilerden ve kamuoyundan özür dilemelidir" eklinde dile getirdi.

NECAT YÜREKTÜRK ( 62 - YTÖ ) 29.3.1954 tarihinde Odamiza üye olan ve ilk mezunlarimizdan Necati YÜREKTÜRK 10.08.1994 tarihinde aramizdan ayrilmitir. RAMAZAN KODERE (1056-TÜ) 1950 yilinda dünyaya gelen Üyemiz TÜ'yü 1974'de bitirdi. DS. Genel Müdürlüünde çeitli kademelerde görev yapti. En son görevi Harita Dairesi Müdürlüü olan üyemiz 12.06.1994 günü geçirdii bir trafik kazasi sonucu hayatini kaybetti. Evli ve bir kiz çocuu babasiydi. YUNUS SERHAT (2213-YTÜ) 1960 Doumlu olan üyemiz 1982 yilinda Odamiza kayit olmutur. Einin tedavisi nedeniyle Ankara'da bulunduu bir sirada vefat etmitir. (3) ve (8) yalarinda iki çocuu vardi. BÜNYAMN ATE ( 3753 SÛ) 12 Aralik 1965'te Eskiehir'de dünyaya geldi. Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendislii bölümünü bitirdikten sonra 2.3.1990 tarihinde Odamiza üye oldu. Askerden geldikten sonra geçirdii bir rahatsizlik sonucu aramizdan ayrildi. Üyelerimize ve afilerine basalii dileriz.

HARTA BÜLTEN

15

TMMOB SARAY!

TMMOB bünyesindeki odalari bir araya getirecek bir binanin yapimi için yillardir yapilan çalimalar, Makine Mühendisleri Odasfnin büyük jestiyle gerçekleme noktasina gelmitir. Mülkiyeti Makine Mühendisleri Odasi'na ait olan Ankara Selanik Caddesindeki 1600 metrekare arsasi olan Metropol Sinemasinin bulunduu yer, TMMOB Sarayi olarak deerlendirilmek üzere TMMOB Yönetim Kurulu emrine verilmitir. Konuyla ilgili olarak Cumhurbakani Süleyman DEMREL ile görüerek destek sözü alan TMMOB Yönetim Kurulu en kisa zamanda inaat sürecine geçmek için çalimalarini sürdürmektedir.

Basinla ilikiler Ariv Dokümantasyon Komitesi Yayin (Birlik Haberleri) Komitesi Görev Tanimi ve Atamalar Komitesi Uluslararasi likiler Sorum Susu : YAVUZ ÖNEN Avrupa Birlii, Gümrük Birlii-Müh.Mim. Üzerine Etkileri Komitesi : Dursun YILDIZ, ilhan ÖÜ, Feray SALMAN nsan Haklari Komitesi: Murat GÜLTEKNGL Kültür ve Kültürel Etkinlikler Komitesi: Saffet ATIK Demokrasi Platformu ve DKÖ ile likiler Sorumlusu : HSAN KARABABA Demokrasi Platformu Yürütme Komitesi M. Yüksel BARKURT, Sezai KAYA, Haydar LKER, Sümmani Can, Murat GÜLTEKNGL Yasama ve Parlamentoyla likiler Sorumlusu : M. FKRET ÖZBLGN - YAVUZ ÖNEN TMMOB Yasasi-Müh. Mimarlik Mevzuati TMMOB çi Mevzuat stanbul Çalimalari Koordinasyon Sorumlusu : HASAN AKALIN Sürdürülebilir Kalkinma ve Demokrasi Komitesi Oktay EKNC Mühendislik Kurultayi-Teknik Eleman Kurultayi : Nezih YAAR, Tayfun MATER Denizcilik ve Gemi Sanayi Cengiz KILIÇ, Tansel TMUR Enerji: Ünal ERDOAN stanbul Yerel Çalimalari (KK) TMMOB Anketi Tayfun MATER Sendikalama, Çalima Yaami, Kamu Çalian Müh.Mim. Özlük Haklari : M'. Fikret ÖZBLGN, Musa KAYNAK, K.Nabi ÇZMEC Mühendislik Mimarlik Eitimi, stihdam : Ziya ÖZEK, Çaatay KESKNOK Özürlü Müh. Mimarlarin Durumu içi Salii ve i Güvenlii : Kimya Müh. OdasiMakina Müh. Odasi Serbest, Ücretli Üye Sorunlari : Turgut KAÇAR, Macit MUTAF

^TMMOB KOMSYON ÇALIMALARI

TMMOB Yönetim Kurulu çalima programina göre oluturduu komisyonlarin sorumlularini belirleyerek çalimalarinabalamitir. Buna göre Yürütme Kurulu ihsan KARABABA, M. Yüksel BARKURT ve Reat ÜNAL'in katilimiyla 7 kiiye çikarilmi ve Yürütme Kurulunda görev paylaimi aaidaki ekilde oluturulmutur. - Bilimsel, Teknik vs Çalimalar Sorumlusu M. YÜKSEL BARKURT * KiT'ler ve Özelletirme : Ayfer ELMEZ * * Çevre ve Sürdürülebilir Kalkinma : Erturul ÜNLÜTÜRK, Ethem TORUNOLU Kentsel ve Kirsal Alan Çalimalari ve Yerel Yöne timler : Cengiz TÜRKSOY, Rifat DA, Atilla GÖK TÜRK. Sanayileme (KOSGEB, Sanayi Kong.) ve Yatirim larin zlenmesi : Müfit AKYOS, Erturul ÜNLÜTÜRK, Y. Ziya KAYIR Tüketici Politikalari ve Mühendislik Mimarlik : s met ÖZTUNALI Örgütlenme Gene! Koordinasyon Sorumlusu : ALPARSLAN ERTÖRK Örgütlenme (KK'lar ve yeri Temsilcilikleri) Birimlerden Gelecek Sorunlar Komitesi: Sezai KA YA Basin-Yayin ilikileri ye Dokümantasyon Sorumlusu : REAT ÜNAL

*

* * * -

16

HARTA BÜLTEN

Adi ve Soyadi : Leyla ERTURUL Mezun Olduu Okul : TÜ Mezuniyet Tarihi : 1994 Ek Deneyimi : Netcad Paket Program Kullanma. Haberleme Adresi : 0 354 47 81 60 25 -0 312 358 74 40 Adi ve Soyadi : Sare KOCA Mezun Olduu Okul : TÜ Mezuniyet Tarihi : 1994 Ek Deneyimi : Haberleme Adresi : 0 374 52 35 049 - 0 374 51 46 709 Cedidiye Mah. Hükümet Cad. Hükümet Sok. Yildizeli Apt. No: 14/5 Düzce- BOLU KARAYOLU DENEYML HARTA MÜHENDS ARANIYOR YER : anliurfa antiyesi FAX : 0414 333792 Tel: 0 414 3124530

Adi ve Soyadi : Haberleme Adresi : Adi ve Soyadi : Deneyimi : Haberleme Adresi : Adi ve Soyadi : Mezun Olduu Okul : Haberleme Adresi : Adi ve Soyadi : Mezun Olduu Okul : Mezuniyet Tarihi : Haberleme Adresi :

Mustafa PARLAK 0 362 714 36 57 Yilmaz YAKAN antiye Deneyimi 0 212 220 98 91 Gürbüz DELLAL KTÜ 0 462 325 78 9 6 - 0 312 372 37 61 Necati MERAL YTÜ 1991 0 446 214 32 07

MÜHENDSLK BÜROSU ÇN BAYAN HARTA MÜHENDS Tel: 0-212 -271 02 37

Information

Microsoft Word - 20.doc

9 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

341881