Read Microsoft Word - dz_primorsko_goranske_zupanije.doc text version

HKMS - E0001

PRIJAVA PLANA TRAJNOG USAVRSAVANJA ZA MEDICINSKE SESTRE

NAZIV USTANOVE: ADRESA: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE KRESIMIROVA 52 a , RIJEKA FAX: 051/337-405 E-MAIL: [email protected] [email protected]

TELEFON: 051/666-022

DATUM 01.2009.

NAZIV TEME (VRSTA) Karcinom dojke

OPIS I CILJ Upoznavanje s ulogom i zadatkom med. sestre u prevenciji i ranom otkrivanju bolesti. Upoznavanje s metodama i dokazivanjem karcinoma dojke te njihova markacija u radioloskoj dijagnostici. Edukacija o autoimunim bolestima i kvaliteti zivota bolesnika Vaznost prirodne prehrane te upoznavanje s najnovijim saznanjima s tog podrucja. (prvi dio) Programi rada sa stradalnicima domovinskog ratai njihovim obiteljima u PGZ. Vaznost zdrave prehrane i zdravih stilova zivota osoba tree zivotne dobi te uloga medicinske sestre u edukaciji i praenju. Upoznavanje s unaprijeenjem kvalitete zivota dijaliziranih bolesnika na otocima.

PREDAVAC (VODITELJ) Verica Satori, vms Maja Kari, ing. radiologije Rozmari Tusi, vms Dragica Jurici, vms Anelka Simi, vms

MJESTO ODRZAVANJA Ispostava Rijeka

01.2009.

Karcinom dojke

Ispostava Rijeka

02.2009.

Autoimune bolesti Suvremena saznanja o laktaciji i dojenju -1.dio PTSP- rad sa stradalnicima domovinskog rata Debljina kao riziko faktor kod osoba tree zivotne dobi Hemodijaliza nekad i sad

Ispostava Rijeka

02.2009

Ispostava Rijeka

03.2009.

Blazenka Bleci, vms

Ispostava Rijeka

03.2009. 03.2009.

Ruzica Azman, vms

Ispostava Rijeka

Marina Janji. ms

Ispostava M. Losinj

HKMS - E0001

03.2009.

Autoimune bolesti

Edukacija o autoimunim bolestima i kvaliteti zivota bolesnika.

Rozmari Tusi, vms

Ispostava Delnice

04.2009.

Humani papiloma virus i primjena cjepiva protiv HPV-a Zdrava i uspjesna trudnoa

Edukacija o HPV-u i primjeni cjepiva

Bruna Sokoli, vms

Ispostava Rijeka

04.2009.

Uloga i zadaci patronazne sestre u voenju zdrave trudnoe. Edukacija o principima i sredstvima imobilizacije Edukacija o skrbi za bolesnike u terminalnoj fazi bolesti Upoznavanje s ALS smjernicama Europskog vijea za reanimatologiju Vaznost prirodne prehrane te upoznavanje s najnovijim saznanjima s tog podrucja. (drugi dio) Edukacija o vaznosti grupa za podrsku dojenju te ulozi patronaznih sestara Edukacija o poremeajima prehrane Uloga medicinske sestre u radu stomatoloske djelatnosti. Najnovija saznanja o izbjeljivanju zubi.

Alenka Luci, vms

Ispostava Rijeka

04.2009.

Imoibilizacija unesreenog u HMP-u Palijativna skrb

Danijel Kovaci, vmt Dejana TrboviMaravi. ms Hasema Bartos, ms Goran Krnjak, dr. med Dragica Jurici, vms Anelka Simi, vms

Ispostava Delnice

04.2009.

Ispostava Vrbovsko

04.2009.

ALS

Ispostava M. Losinj

05.2009.

Suvremena saznanja o laktaciji i dojenju - 2.dio

Ispostava Rijeka

05.2009. 05.2009.

Grupe za potporu dojenju Anoreksija i bulimija Izbjeljivanje zubi

Jasna Delost, vms Ljiljana Drca, ms

Ispostava Rijeka Ispostava M. Losinj

05.2009.

Ksenija Malnar, ms

Ispostava Delnice

HKMS - E0001

05.2009.

Prevencija spolno prenosivih bolesti

Edukacija o prevenciji spolno prenosivih bolesti ­ uloga med. sestre. Sto je depresija i kako na vrijeme prepoznati simptome?

Nikolina Smiljani, vms Mihaela Muzi-Kersi, vms Hasema Baros, ms. Goran Krnjak, dr. med. Lana Kovac, vms

Ispostava Vrbovsko

06.2009.

Depresija - bolest suvremenog drustva

Ispostava Rijeka

06.2009.

06.2009.

06.2009.

Uloga i zadaci med. sr. /teh. u radu Prva pomo kod trauma HMP-a kod pruzanja PP traumatiziranim osobama. Uloga i zadaci medicinske sestre u zbrinjavanju dijaliziranih bolesnika u Dijaliza Gorskom kotaru Prevencija komplikacija dugotrajnog Komplikacije lezanja ­ uloga med. sr. dugotrajnog lezanja Na osnovi cega ucimo vrline i da li smo sposobni kao zdravstveni djelatnici utjecati na sudbine ljudi, odrzavanje zivota, sprecavanje bolesti, kvalitetu i samo trajanje zivota. Edukacija o ranom prepoznavanju poremeaja i pravovremenoj pomoi djetetu i roditeljima. Vaznost pravovremene prevencije te edukacije roditelja ­ uloga patr. sestre. Prevencija, rano otkrivanje i edukacija oboljelih ­ uloga patronazne sestre Prevencija TBC ­ oboljenja. Postupci u zbrinjavanju oboljelog i clanova obitelji. Vaznost dobre komunikacije u svakodnevnom zivotu i radu te izgradnji kvalitetnih odnosa.

Ispostava M. Losinj

Ispostava Delnice

Nada Sragalj, ms

Ispostava Vrbovsko

06.2009.

Ljudske vrline - vrline zdravstvenih djelatnika Uloga med. sr. kod djeteta sa ADHD poremeajem Prevencija ozlijeivanja male djece Dijabetes Patronazna skrb TBC bolesnika Komunikacija i izgradnja odnosa

Natasa Mrakovci, bacc.ms.

Ispostava Rijeka

09.2009. 09.2009. 09.2009. 09.2009. 10.2009

Sandra Laki, vms Jasenka Mici, vms Karlica Kruli, vms Lili Mlaenovi Panti, vms Jasna epi, vms

Ispostava Rijeka Ispostava Rijeka Ispostava Delnice Ispostava Vrbovsko Ispostava Rijeka

HKMS - E0001

10.2009.

Klubovi lijecenih alkoholicara

Vaznost klubova u lijecenju ovisnosti od alkohola. Edukacija o vaznosti pravilne prehrane skolske djece (uloga medicinskih sestara u djelatnosti skolske medicine). Sto je stres, kako se oduprijeti svakodnevnom pritisku u radu u HMP-u te tehnike opustanja i relaksacije. Skrb za bolesnike u terminalnoj fazi bolesti ­ uloga Centra za palijativnu skrb u Rijeci.

Dijana Biskup, vms

Ispostava Rijeka

10.2009.

Pravilna prehrana skolskog djeteta

Vesna Stipec, vms

Ispostava Delnice

10.2009.

Stres djelatnika u djelatnosti HMP-a

Robert Majhenic, med. teh.

Ispostava M. Losinj

11.2009.

Palijativna zdravstvena skrb

Angela Lovri, vms

Ispostava Rijeka

11.2009.

Neuro rizici i nedonose

Edukacija o njezi i skrbi za neurorizicno dijete Razvoj sestrinstva od prvih pocetaka do profesionalizacije struke.

Anica Stankovi, vms

Ispostava Rijeka

12.2009.

Povijest sestrinstva

Melita Krizanovi, vms

Ispostava Rijeka

GLAVNA SESTRA ZDRAVSTVENE USTANOVE Ime i prezime i potpis Natasa Mrakovci, bacc.ms. M. P.

RAVNATELJ ZDRAVSTVENE USTANOVE Ime i prezime i potpis Mr.sc. Milena Kabalin dr.med.

Information

Microsoft Word - dz_primorsko_goranske_zupanije.doc

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

490352


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - dz_primorsko_goranske_zupanije.doc