Read Ring_mon_02.pdf text version

RINGMURSELEMENTER

Monteringsanvisning og tekniske løsninger

01-2002

www.jackon.no

nye hø yde r!

Ringmurselementer

Type «RS» for 148 mm yttervegg

Produktbeskrivelse Elementene leveres i tre typer og fire høyder. Jackon Ringmurselement er sammensatt av støpte elementer i ekspandert polystyren (EPS). Elementene har not og fjær i endene, og er belagt på utvendig side med en 6 mm tykk fibersementplate. Armering Elementene armeres med 10 mm kamstål. Type «RU» for yttervegg tykkere enn 198 mm eller teglforblending

Type Høyde (mm) 300 RS, RU, R 450 600 750 Såleblokk 250 Betong volum (liter/meter) ca. 45 ca. 65 ca. 85 ca. 105 ca. 80

Ved telefarlig byggegrunn armeres det med 2 stk armeringsjern oppe og nede. For fjellgrunn, ikke telefarlig, kun med armering i øvre del. Betong Anbefalt betongkvalitet C25 med steinstørrelse 16 mm, 25% steinreduksjon og slump 16-18 cm.

Type «R» for garasje og kalde konstruksjoner.

Betongvolum pr. meter ringmur/såleblokk

JACKON Ringmurselement Norges første ringmurselement med NBI Teknisk godkjennelse!

ISOLASJON

Jackon R i n g m u r s e l e m e n t e r

MONTERINGSANVISNING

1. Legg ut en «gate» av pukk i en bredde på ca. 50-60 cm. Komprimer og avrett. Ved bruk av såleblokk, 100 cm. Marker ut hjørnene, og strekk eventuelt snor. Plasser ut alle utvendige hjørneelementer med full lengde i.h.t. figur 1. Ved lave temperaturer kan elementene være krumme. Krummingen utløses ved å snitte innervangen i 1/4punktene og eventuelt presse/låse elementene med trekiler, se figur 4. Ved bruk av elementer RS 600 som skal armeres i bunn, tres armeringen inn i elementene. Husk omskjøt på armeringen, min. 500 mm. Utskjæring iflg. detalj A. 4. «Gå med klokka» og plasser så ut alle åpne elementer som kan brukes i full lengde og elementer til innvendig hjørne i.h.t. figur 2. Kapp til og lag armeringsbøyler for innvendig hjørne og tre disse inn i nedre del. Kontroller målene, og kapp til de elementene som må tilpasses. Se figur 3. Der not og fjær prinsippet ikke kan brukes, sages fjæren av, slik at elementene kommer kant i kant. Skjøtene låses ved hjelp av u-låsene. Spiker føres ned i hullene. Lim event. med byggeskum. 6. Ringmuren rettes inn og diagonaler sjekkes. Ringmuren kan lett skyves i riktig posisjon om nødvendig. Tilbakefyll forsiktig med masse, vekselvis på begge sider av elementene, slik at ringmuren står støtt. Armering - måles, kappes og bøyes. Høyre 450 mm armeres med 2 stk. 10 mm kamstål i elementets øvre del. Høyde 600 mm armeres med 2 stk. 10 mm kamstål i elementets øvre og 2 stk. i nedre del. Se pkt. 3. Armering i elementets øvre del plasseres etter at betong er fylt i elementets nedre del. Kontroller ringmurens høyde, lengde, bredde og diagonaler. Fyll betong i elementets nedre del. Legg armering i elementets øvre del, støp ferdig og avrett på toppen. Anbefalt betongkvalitet C 25 med steinstørrelse 16 mm, 25% steinreduksjon og slump 16-18 cm. La betongen herde 1-3 døgn før rørleggerarbeidet utføres. Fyll opp innvendig med masse, til riktig høyde. Fyllhøyden tilpasses gulvisolasjonen. Komprimer og vis aktsomhet slik at muren ikke skyves ut. Legg ut gulvisolasjon, diffusjonssperre og armeringsnett. Støp så gulvet. Se NBI i Byggdetaljblad 521.111 og 521.111 Legg på fugemasse i elementskjøtene der det er nødvendig.

Figur 1: Her benyttes elementer med tett ende.

2. 3.

Figur 2: Her benyttes hele elementer uten tett ende og elementer for innvendig hjørne.

5.

7.

8.

Figur 3: Her tilpasses elementer og ringmuren er lukket

9. 10.

11. 12.

13. 14. 15.

Figur 4:

Jackon R i n g m u r s e l e m e n t e r

MONTERINGSANVISNING

DETALJER

A Detalj utvendig hjørne. Skjær ut med stikksag (rotterumpe) en halvmåne + hull som vist på tegning, slik at betongen og armeringen har god forbindelse i hjørner.

A

B Detalj av not og fjær prinsippet. Ved utvendig hjørne.

B

C Detalj innvendig hjørne, type RS Mål opp og sett ut det innvendige hjørnet. Tre inn armeringsbøyle (jordtomt) i nedre del og monter hjørnet sammen med et åpent element. Tilpass elementet eller benytt not og fjær prinsippet mot det innvendige hjørne. For elementet som går ut av det innvendige hjørne benyttes not og fjær prinsippet, «med klokka». Lås hjørnet med elementlås for innvendig hjørne og byggeskum. Innvendig hjørne, type RU og R Skjær elementene i 45° vinkel og sett de mot hverandre til et hjørne. Lås hjørnet med elementlås og byggeskum.

C

Det er i tillegg utarbeidet en VIDEO som viser fremgangsmåten. Denne utlånes ved henvendelse til Jackon AS, eller til lokal forhandler.

Jackon R i n g m u r s e l e m e n t e r

105436 - Møklegaards Trykkeri AS, Fr.stad - 12/01

TEKNISKE LØSNINGER

Alt. 1 Eksempel på bruk av Jackon ringmurselement på fjelltomt med 450 mm høyt element.

Alt. 2 Eksempel på bruk av Jackon ringmurselement på jordtomt med 600 mm høyt element.

Alt. 3 Jackon Ringmur kombinert med Såleblokk. Bruk av Såleblokk avgjøres av byggegrunnens bæreevne.

Alt. 4 Eksempel på bruk av Jackon ringmurselement på fjelltomt med 750 mm høyt element.

Jackon AS Postboks 1410, 1602 Fredrikstad Telefon: 69 36 33 00 Telefax: 69 36 33 99 Ordrefax: 800 32 874

e-post [email protected]

Information

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

455295