Read the_duc_khi_cong_hoang_hac_rev_2.pdf text version

TH DC KHÍ CÔNG HOÀNG HC I. i Cng A. Khí: Khí là mt cht vô hình khp mi ni, trong v tr và c th con ngi. Khí ngoài v tr gi là ngoi khí, gm khí tri (thiên khí) và khí t (a khí). Khí trong c th con ngi là nhân khí hay ni khí. ó là nng lng bên trong c th con ngi di nhiu dng khác nhau: nhit nng, c nng, hoá nng, in nng, quang nng, nng lc tinh thn. Khí và vt có s liên h mt thit vi nhau. Vt hot ng sinh ra khí. Cng nh c quan có s liên h mt thit vi c nng. C nng quyt nh s hình thành và phát trin c quan . C quan hot ng bin thành c nng. V phng din sinh lý, nhân khí có ngun gc ba thành phn: 1. Nguyên Khí: Tinh khí hp th t cha m gi là nguyên khí do tinh trùng ca cha và trng ca m hp li và truyn cho. 2. Thy Cc Khí: Do n ung hàng ngày mang li, có tác dng dinh dng, duy trì các chc nng sinh tn ca c th. T v là tng ph ca Thy Cc Khí. 3. Thiên Khí: Thông qua mi, khí qun và phi vào trong c th con ngi. Khí vào trong c th con ngi, c luân lu trong kinh mch chuyn hóa thc n thc ung mà thành Dinh Khí hay V Khí nuôi dng c th. Mt phn khí không theo kinh mch mà i vào khong gia da và tht tc là phn ngoi mch ra ngoài da bo v c th chng tà khí xâm nhp vào c th c gi là V Khí. Tóm li khí là vt cht tinh tuý cu to thành c th con ngi, duy trì và phát trin hot ng sng trong c th, va là c nng sinh

lý ca các c quan ph tng, luân lu trong bát mch k kinh và 12 chính kinh. B. Khí Công: Khí công là công phu luyn khí, mt công phu òi hi thi gian và s c gng liên tc làm ch Chân Khí. cân bng âm dng và khai thông kinh mch. Theo ông Y, mt quân bình âm dng là ngun gc sinh bnh tt, kinh mch không thông nh hng n sc khe ca con ngi. Do ó khí công chú trng tp luyn khi vn hành trong kinh mch c d dàng n tn cùng mi t bào ca lc ph ng tng, lp li s cân bng âm dng duy trì và bo v c th. im mu cht ca khí công là ngi tp phi ý thc và bit cách vn dng khí trong kinh mch tùy theo th trng, bnh tt và mc tiêu, ngha là phi bit cách np khí, vn khí, t khí và x khí, còn các phng thc hít th ch là th yu mà thôi. II. Thc Hành Th Dc Khí Công Hoàng Hc Th Dc Khí Công Hoàng Hc là mt phng pháp luyn tp khí công dng sinh, kt hp gia tnh luyn và ng luyn, gm có ba phn: -Phn khi ng -Phn tp chính -Phn th giãn S luyn tp Khí Công Hoàng Hc da trên nn tng tng hp hài hòa luyn thân, luyn th và luyn tâm vi 4 yu t mu cht là BV²B: Bm, Vòng, Vn, Buông. S phi hp các yu t nêu trên rt quan trng trong vic luyn tp Khí Công Hoàng Hc gt hái c nhng kt qu tuyt vi.

A. Phn Khi ng: Xoa mt, tai và gáy và v kích thích toàn thân theo hng kinh mch cùng các c ng xoay hâm nóng h xng (206 xng) và h c (650 c) t u xung chân khí huyt c khai thông và có th trong trng thái th giãn toàn thân. B. Phn Tp Chính 1. Tnh-ng Luyn: Bài tp này gm 18 ng tác tay nhu nhuyn, d tp, thích hp vi mi la tui, c nam ln n, nht là i vi nhng ngi ln tui. ây là bài va tnh va ng rt c trng ca Khí Công Hoàng Hc vi 4 im mu cht nh sau: a. Bm: Bm 10 ngón chân trên sàn tp khi hít vào và th ra khi th ra luyn tp c ca chi di, mông, hông và lng bng. ây là u im ca Khí Công Hoàng Hc, bm các ngón chân to s vng vàng và thng bng cho c th, thay th cho i hoc chy b, rt thích hp cho quí v suy yu tim vì tim không phi làm vic nhiu; ng thi kích thích 6 ng túc kinh ca mi bên chân phi và trái. Ba kinh dng ly tâm có nhng huyt tn cùng [L Hoài(V Kinh), Túc Khiu Âm(m Kinh), Chí Âm(Bàng Quang Kinh)] ti các ngón chân 2, 4 và 5 và 3 kinh âm hng tâm có các huyt xut phát [n Bch (T Kinh), i ôn(Can Kinh), Dng Tuyn(Thn Kinh)] ti ngón chân 1 và di lòng bàn chân. b. Vòng: - Tay chuyn ng theo vòng. Vòng tay ti a, tùy theo th trng ca tng cá nhân, tp theo âm dng (Co dui, trong ngoài, úp nga) cho h c c phát trin ng b âm dng hòa hp, ng thi kích thích 6 ng th kinh mi bên tay phi và trái. Ba kinh âm ly tâm có

các huyt tn cùng [Thiu thng (Ph kinh), Trung Xung (Tâm bào kinh) Thiu Xung (Tâm kinh)] các ngón tay cái, gia, út và 3 kinh dng hng tâm các huyt xut phát [Thng dng (i tràng kinh), Quan xung (Tam tiêu kinh), Thiu trch (Tiu trng kinh)] các ngón tay ch, áp út và út. c. Vn: Cui thì hít vào, vn ra ht sc khí huyt c luân chuyn và t vào an in. Vn là kéo dài ra ti tn u ngón tay, xy ra cùng lúc vi bm các ngón chân nh nâng toàn th ngi lên, khin toàn th h c c vn ng mt cách t nhiên, là giao im kích thích 12 chính kinh. Thi gian ngng th ngn nên không nh hng n nhng ngi cao máu hay suy tim , ngc li iu hoà âm dng và khí huyt trong c th. d. Buông: Phn ny tng là n gin, nhng thc ra là im quan trng nht. Khi buông hai tay, ngi tp ý thc kim soát s buông lng toàn thân t t và u n, nhp nhàng vi k th ra. C ng buông cn phi nh nhàng không co cng, mm mi nh hai cánh hc ang p xung mt t.

2. ng Luyn: ây là bài ng luyn gm 60 th, kt hp hài hòa vi nhng c ng khoan thai, nh nhàng ca ôi cánh tay vi s di chuyn nhp nhàng và bay bm ca ôi chân theo hình bát quái t phng tám hng cân bng âm dng và iu hoà ng khí (Kim khí, mc khí, thu khí, ha khí, th khí) tng cng ni lc.

C. Phn th giãn: Tnh Luyn: Vi t th ngi tnh, ngi tp buông lng thân và buông x tâm, quay v vi chính mình, thoi mái ngh v s luyn tp ghi vào b nh, hoc theo dõi hi th tâm lng ng và trng vng t ti trng thái thân tâm hp nht.

III. Tác Dng Ca Khí Công Hoàng Hc: Trong phn hâm nóng, cng nh bài tp chính và phn th giãn, tt c các h thng quan trng trong c th u c kích thích và th giãn. H Xng: Khp xng t u c ti bàn chân c khí huyt nuôi dng y , c ng nh nhàng làm cho các khp xng c trn tru, dch nhn c tit ra y , xng b thoái hóa, có th phòng c các bnh viêm, cng khp và rng xng. H c: Vi 4 yu t "Bm, Vòng, Vn, Buông" trong các c ng ca bài tp chính, khin kinh mch lu thông hài hòa, h c c nuôi dng y nên sn chc và bám cht vào xng, giúp cho c th thng bng và i li d dàng. H tun hoàn và hô hp: Theo ông Y, phi ch khí và bì mao, khí ca phi kim tra toàn b khí ca các c quan khác. Np khí phi, tàng khí thn. Lúc th vào, phi a khi xung thn; lúc th ra , phi khuch tán khí ra ngoài da tr thành v khí. Ngoài ra, phi còn có chc nng thanh khit khí trc khi a xung thn và ra ngoài da. Khí công qua hi th u, có nhp , tng cng 2 chc nng trên ca h hô hp. Phng thc th 3 thì, hít vào, ngng th, th ra nh nhàng, u n giúp tim p chm li và tng cng máu cha y oxygen vào tim, não và các c quan ni tng nên sc khe c bo v.

H min dch: Khí công gia tng bch huyt cu (12-23%) vi t l cao hn tng hng huyt cu. Riêng vi t s thc báo tng 40-41% và giúp c th chng nhim trùng qua c ch tng bch huyt cu. H tiêu hóa: Khí công làm tng cng nhu ng d dày và rut do s lên xung ca hoành cách mô nên làm ta có cm giác n ngon, tránh táo bón và phòng nga bnh tr.

H thn kinh: Khí công qua tp trung t tng, theo dõi hi th có nhiu tác ng trên h thn kinh não: -Kim soát v não -Tng cng máu lu thông lên não -Phát trin phn x có iu kin Tp khí công phát trin cao tân v não, dùng ý chí thng tht tình (Mng, gin, yêu, ghét, bun, lo, s) là loi b mi cm xúc thú tính, là gián tip c ch H di và Vùng di i (Reticular System & Hypothalamus) thuc v c v não, có bn nng sinh sn và bn nng xâm chim. Trong lúc công phu, b quan và chuyn ý vào bên trong c th (ni môi), ngi luyn khí công không b môi trng bên ngoài (ngoi môi) tác ng vào c th. Tp trung t tng, loi b tp nim, thng c tht tình làm cho c th không b giao ng bi nhng xung kích t bên trong. Tt c u a ti an bình. Lp quân bình âm dng (Giao cm và i giao cm), luyn khí và dn khí iu hoà và tng cng chc nng ca tng ph, làm cho khí huyt sung mãn và có th có cm giác thoi mái. Kt qu là tâm thn yên n và không b ngoi cnh phân tán, ni cnh làm ri lon, ng thi khí lc di dào nh bin khí và tâm trí

sáng sut. Thêm vào ó, t th ngi tnh thoi mái trong Th Dc Khí Công Hoàng Hc rt hu ích cho nhng ngi b tim mch, cao huyt áp và cng thng trong cuc sng.

BS. Dng c Huyên, M.D., MS.G

Information

7 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

239980