Read Click to add title text version

NHNG IU CN BIT KHI I THC TP

Phòng H tr Sinh viên

Mc ích ca t thc tp

Hi nhp môi trng doanh nghip Vn dng nhng kin thc ã hc vào công vic Hc hi, rèn luyn phong cách làm vic, bit ng x trong các mi quan h ti c quan

(Vic thc tp ngoài trng là mt phn quan trng trong quá trình ào to sinh viên ca trng i hc Hoa Sen. Qua quá trình thc tp, sinh viên c không ch tip thu thêm kin thc mà còn c ch ng áp dng nhng kin thc và k nng ã hc vàomôi trng làm vic thc t ti c quan, doanh nghip: ng thi to c nhng quan h mi, bit cách làm vic trong mt tp th a dng, trong ó, yu t "quan h gia con ngi vi con ngi" luôn luôn c trân trng." (Trích Qui ch thc tp ca trng i hc Hoa Sen ban hành ngày 23/09/2008))

Qui trình thc tp

Chun b

Trình din

Thc tp

Báo cáo

Sinh viên chun b các h s, th tc cn thit cho vic i thc tp

Sinh viên liên h vi ni thc tp xin cuc hn n trình din

Sinh viên i thc tp úng ngày, tuân th theo các yêu cu ca t thc tp

Sinh viên ghi nht ký thc tp y và làm quyn báo cáo hoàn chnh, np v khoa và nhn lch bo v

H s cn thit

Sinh viên i thc tp, cn chun b các h s sau:

S yu lý lch (nu công ty có yêu cu)

cng thc tp Phiu tip nhn sinh viên thc tp Phiu nhn xét sinh viên thc tp (do CQTT nhn xét, ánh giá, óng du và gi v trng vào cui t thc tp) Phiu giao tài (nu có) Nên chun b thêm: bng im, chng ch, thành tích ã t c (nu có) ... Qui nh v thi im SV c triu tp v trng (nu có)

Các biu mu cn thit cho vic báo cáo thc tp:

Mu bìa s nht ký thc tp, mu bìa báo cáo thc tp

Phiu theo dõi thc tp (dán vào s nht ký thc tp)

Trình din ni thc tp

Liên h vi ni thc tp, xin cuc hn vi ngi có trách nhim (2 tun trc khi k thc tp bt u) Theo hn, em theo các h s liên quan n trình din úng gi, úng ngi

n mc lch s, nói chuyn l phép, trao i thng thn vi ngi hng dn

Ghi nhn li y và chính xác nhng gì c dn dò thc hin úng

Các yêu cu ca t thc tp

1. K lut

2. ng x

3. Kt qu t c 4. Khác

Yêu cu v k lut

m bo k lut lao ng, có trách nhim trong công vic

Chp hành ni quy ni thc tp

Chu s ch o trc tip ca ngi hng dn ti ni thc tp Không c t ý thay i ch TT khi cha c CVHT chp thun

Luôn trung thc trong li nói và hành ng

Phong cách, trang phc luôn chnh t, phù hp, lch s Không c t tin s dng các trang thit b ni thc tp

Tit kim (không s dng T ca ni thc tp cho vic riêng)

Nu s dng thiu trách nhim làm h hng thit b phi chu k lut và bi thng

Không c t ý sao chép d liu hoc các phn mm ca c quan thc tp

Yêu cu v ng x

To mi quan h thân thin vi mi ngi trong c quan nhng không can thip vào nhng vic ni b ca c quan thc tp Làm vic nh 1 nhân viên thc th Hòa nhã vi các nhân viên ti ni thc tp Ch ng tip cn công vic và sn sàng h tr nhân viên có th hoàn thành các công vic chung, t khng nh nng lc ca bn thân

Yêu cu v kt qu t c

To mi quan h tt vi mi ngi ti c quan thc tp

Tht s thích nghi và hi nhp vào môi trng doanh nghip

Thc hin công vic c giao vi tinh thn trách nhim cao góp phn gi vng cht lng ào to và uy tín ca trng t c các mc tiêu do bn thân ra và tích lu c kinh nghim

Yêu cu khác

Vit nht ký thc tp y có t liu vit báo cáo

Trình cho ngi hng dn ký tên trong Nht ký thc tp hàng tun xác nhn s chuyên cn cng nh quá trình thc tp ca SV D hp phn ánh thc tp theo úng lch và kp thi báo cáo vi CVHT v các khó khn gp phi (nu có)

Báo cáo

Sau khi kt thúc thc tp, sinh viên np:

Quyn báo cáo thc tp/ tài (nu có)

Nht ký thc tp Phiu nhn xét ca c quan thc tp

Sinh viên np v Khoa theo úng thi hn do Khoa qui nh (SV t liên h vi Khoa bit), mi ngày np tr s b tr 1 im

Tham gia bo v thc tp (SV t liên h vi Khoa bit), chun b y tin hành bui bo v

Báo cáo

ánh giá kt qu báo v báo cáo:

Phn chun b: 10%

Phn trình bày: 50% Phn tr li câu hi: 40% Ni dung: 70% Hình thc: 30% im do ni thc tp chm: 20 ­ 30% im quyn báo cáo: 30% im bo v: 40 ­ 50%

im quyn báo cáo:

im thc tp: gm các thành phn

im k nng c thù do Khoa quy nh sao cho tng tt c là 100%

Sinh viên có im thc tp di 5,0 s phi thc tp li

Các hình thc k lut

(Trích Qui ch thc tp ban hành ngày 23/09/2008)

SV s b tr 1 ­ 5 im thc tp nu:

Np báo cáo tr so vi thi gian quy nh Không v trng theo giy triu tp ca trng

Ngh thc tp không có phép

Vi phm ni quy ca n v thc tp Các vi phm khác theo quy nh ca Khoa

B im 0 nu có mt im thành phn bng 0

Các hình thc k lut (tt)

B cnh cáo, ình ch thc tp và nhn im 0 ca t thc tp nu:

B n v thc tp tr v vì vi phm ni quy

Ngh quá 30% thi gian thc tp T ý thay i ch thc tp

Có nhng biu hin không tt v o c, tác phong ti ni thc tp, nh hng xu n uy tín ca trng

Xâm nhp mng máy tính ca n v thc tp, ly cp thông tin ca n v thc tp Gian di trong thc tp, chép báo cáo ca ngi khác Không hoàn tt ngha v hc phí vi trng Các trng hp khác theo quy nh ca Khoa

Information

Click to add title

15 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

237804